ÅRSBERETNING DRAMMEN EIENDOM KF. Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2008 - DRAMMEN EIENDOM KF. Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF 2008"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF

2 2

3 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 Drammen Eiendom KF 3

4 Modell av Marienlyst skole 4

5 INNHOLD 1 STRATEGIUTVIKLING side ENERGI OG MILJØ side 8 2 EIENDOMSDRIFT OG VEDLIKEHOLD side EIENDOMSDRIFT side VEDLIKEHOLD side RENHOLD side 9 3 INVESTERINGER side FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER side ANLEGG UNDER UTFØRELSE: side ANDRE INVESTERINGER side 11 4 UTVIKLINGSPROSJEKTER side INNLEIE AV EIENDOM side 12 5 SALG AV EIENDOM side 12 6 BOLIGER side 12 7 PAPIRBREDDEN EIENDOM AS side 13 8 ØKONOMI side 13 9 ORGANISASJONSFORHOLD / HMS side NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2008 side 18 5

6 STYRETS BERETNING DEKF har som mål å eie, forvalte og utvikle kommunens eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper. ivareta kommunens byggeherrefunksjon. være kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler. Styret mener at virksomheten også i 2008 har bidratt til å nå disse målene. Hovedbegivenheten i 2008 har vært sluttføring og åpning av det nye Drammensbadet som er det største byggeprosjektet Drammen Eiendom KF har gjennomført. Vidar Hemsborg, Kari Høyer, Siri Marie Skøien, Unni Andresen, Nestleder Bjørn Orhagen, Per Arvid Andersen, Styreleder Hans Eid Grøholt, Daglig leder Paul Røland. 6

7 1 STRATEGIUTVIKLING Styret har i 2008 hatt spesielt fokus på utvikling av nytt strategidokument for foretaket. Hensikten har vært å operasjonalisere foretakets vedtekter og forankre eiers visjoner og mål for Drammenssamfunnet i foretakets handlingsplaner. Strategidokumentet setter mål for de områder kommunen fokuserer;bysamfunnet, brukerne, medarbeiderne, økonomi samt læring og fornyelse. 1.1 Energi og miljø Strategidokumentet legger spesielt vekt på å videreutvikle det strategiske grunnlaget for miljø- og energiarbeidet i Drammen Eiendom KF. Blant annet arbeides det med miljøsertifisering av foretaket for alle relevante aktiviteter som påvirker indre og ytre miljø, og etablering av et eget energistrategisk dokument. Drammen Eiendom KF deltar på vegne av kommunen i miljøorienterte utviklingsprosjekter både gjennom Vestregionsamarbeidet og Fremtidens byer. Drammen Eiendom KF har lenge hatt fokus på utvikling av energioppfølgingssystemer gjennom sentral driftskontroll (SD). I løpet av 2008 er SD anlegget fullverdig oppgradert til ny web - basert programvare. Gjennom aktiv bruk av SD anlegg, med overvåking, styring og regulering av behovsstyrte varme- og ventilasjonsanlegg reduseres energibruk og miljøutslipp. I alt har vi nå ca. 50 av våre største bygninger tilkoblet SD anlegget. I 2008 er de nye anleggene i Drammensbadet, tilbygg på Øren skole, tilbygg Åskollen BSS, barnebolig i Buskerudveien og omsorgsboliger i Ing.Rybergsgate tilkoblet. Det er også utført SD oppgraderinger i eksisterende bygningsmasse. Når Vestbygda skole nå tilkobles vil alle skoler være oppkoblet til SD. Drammen Eiendom KF har stort fokus på ENØK og optimale energiløsninger slik at utbygging og drift av eiendomsmassen i minst mulig grad forurenser det ytre miljø. 2 EIENDOMSDRIFT OG VEDLIKEHOLD 2.1 Eiendomsdrift 2008 har vært preget av normal drift og uten store driftsproblemer. Året vil likevel bli husket for branner i 2 av våre barnehager, som ble påtent. Fjell Barnehage brant ned til grunnen, mens Austadgaten førskole ble totalskadet innvendig. Vi opplevde også en tragisk brann i en innleid servicebolig på Filten. Personen som bodde i leiligheten omkom og 24 beboere måtte flytte ut midlertidig. Hverken huseier eller Drammen Eiendom KF kunne lastes for brannen. Det ble i 2008 brukt til sammen kr. 29,9 mill. til drift av eiendommene. Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både forhold til utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varme, vann, sanitær, drift og vedlikehold av uteområder etc. Eiendomsdriften ble i 2008 gjennomført på en tilfredsstillende måte innenfor budsjett. 7

8 2.2 Vedlikehold Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygg er en hovedutfordring for DEKF. Målet er å ta vare på bygningsmassens verdier og sørge for at brukerne får tilfredsstillende lokaler. DEKF har ansvar for til sammen ca m2 bygningsmasse. Det er gjennomført vedlikehold for samlet kr. 16,3 mill. i 2009 som er en økning fra kr. 14,4 mill. året før. Gjennomført vedlikehold ligger ca. 1,8 mill. lavere enn budsjett noe som skyldes kapasitetsproblemer og en stram markedssituasjon. Budsjettet inkluderer en tilleggsbevilgning i revidert budsjett på kr. 2,0 mill. øremerket indre vedlikehold på 3 ungdomsskoler, som er oppmalt innvendig. Vedlikeholdet fordeler seg med kr. 7,6 mill. på oppussing av boliger og kr. 8,7 mill. på øvrige eiendommer. I tillegg til det løpende vedlikeholdet over driftsbudsjettet gjennomføres det en rekke rehabiliteringstiltak gjennom investeringer. Dette representerer også et betydelig vedlikehold, ettersom tyngre oppgraderinger også trekker med seg deler av etterslep på vedlikehold. Det er også gjennomført betydelige oppgraderinger av tekniske anlegg blant annet ved uskifting av PCB-armaturer, utbedring av el- og brannkrav og IKTtilpasninger. Bortsett fra en skole er kravet om utskifting av PCB-armaturer nå ferdigstilt. Avviket gjelder Frydenhaug skole, hvor spesielle krav knyttet til denne skolens elever har medført omprosjektering av løsningen. Samlet er det brukt ca. kr. 37,5 mill. på vedlikehold og oppgradering av eiendomsmassen i Renhold Drammen Eiendom KF kjøper på vegne av kommunen inn renholdstjenester for eiendommer som disponeres av kommunens virksomheter. Dette vedrører daglig renhold av ca kvm gulvareal. Dette er regulert i tre rammeavtaler to inngått med Toma AS for til sammen ca kvm, hvorav ny avtale i 2008 på kvm, og en avtale inngått i 2008 med Elite Service Partner AS for et areal på ca kvm. Etter svake resultater på brukerundersøkelsen i 2007 er kvalitetsnivået i renholdsavtalene økt i Det er også gjennomført ekstraordinær nedvasking av tak/himlinger og vindusvask i I tillegg er flere gulv blitt ekstraordinært oppskurt/bonet. I 2008 utfakturerte DEKF til sammen kr. 27,3 mill for salg av renholdstjenester. Grunnet endringer i volum og kvalitetsnivå er dette høyere enn opprinnelig budsjettert. Kostnadene for renhold ble til sammen kr. 26,5 mill. Bidraget fra salg og kjøp av renholdstjenester ble dermed kr. 0,8 mill. som er kr. 0,3 bedre enn budsjettert. 3 INVESTERINGER Det har også i 2008 vært et aktivt år når det gjelder nybygg og oppgradering av eksisterende eiendomsmasse. Byggemarkedet var i første halvdel av 2008 preget av et meget høyt aktivitetsnivå og pressede priser. Det var få tilbydere i anbudsprosesser og blant annet ble anbudene for ny Marienlyst skole høyere enn antatt. Finanskrisen som tiltok utover høsten 2008 medførte vesentlig større interesse fra entreprenørbransjen, noe vi forventer vil medføre en utflating av prisene i

9 3.1 Ferdigstilte byggeprosjekter I 2008 har vi investert i nybygg for hele kr mill. Investeringsregnskap er presentert i note 19. Av de ferdigstilte byggeprosjekter kan nevnes de største: Prosjekt Påløpt pr Budsjett Drammensbadet 317,4 mill. 325,1 mill. Barnebolig, Buskerudveien ,8 mill. 25,5 mill. 10 Omsorgsboliger Ing. Rybergsgt ,8 mill. 18,5 mill. Øren skole, utvidelse 25,3 mill. 26,0 mill. Tilbygg Åskollen BSS (seilmakerstua) 17,5 mill. 17,1 mill. Dampsentralen Barnehage 6,1 mill. 6,9 mill. Ambulansestasjon Wergelandsgate 11 5,2 mill. 5,5 mill. Drammensbadet Det største prosjektet i Drammen Eiendoms historie åpnet for badegjester som planlagt den 1. september Det nye badet har en grunnflate på ca m2 og et bruttoareal på ca m2. Totalt vannareal er ca m2 og vannmengde ca m3. Det er lagt vekt på miljøriktige og funksjonelle løsninger. Anlegget er bygd med 50 m basseng, stupetårn, bølgebasseng, varmebasseng og opplæringsbasseng. I tillegg til kafeteria inneholder anlegget også egen velværeavdeling med badstuer, boblebad og badekarrom. Badeanlegget har i all hovedsak fungert meget bra. Det har vært enkelte innkjøringsproblemer for Drammensbadet KF som er leietaker, men det meldes om gode besøkstall og god tilfredshet fra de besøkende. Mangler av sikkerhetsmessig karakter er korrigert fortløpende. Etter noen uhell har det blant annet vært nødvendig å kutte stupeplattformen noe for å redusere risikoen for å stupe i bunnen. Prosjektet er gjennomført som samspillsentreprise med Strøm Gundersen AS som entreprenør. Prosjektet hadde en opprinnelig kostnadsramme på kr. 280 mill. Etter anbudskonkurranse og prosjektgjennomgang viste det seg at budsjettrammen måtte justeres til kr. 325,1 mill., som prosjektet blir gjennomført innenfor. Noe arbeider gjenstår på friluftsbadet. Dette gjelder blant annet nytt barnebasseng som vil bli ferdigstilt til sommersesongen. 3.2 Anlegg under utførelse: Ved utgangen av 2008 var det prosjekter under utførelse for ca. kr. 138,9 mill. Av de største kan nevnes: Prosjekt Påløpt pr Budsjett Marienlyst skole, nybygg 16,1 mill. 215,0 mill. Danvik skole, Rehabilitering 86,7 mill. 128,5 mill. 9

10 Marienlyst skole, nybygg Marienlyst skole er i 2008 klargjort for utbygging, via gjennomført konkurranse om totalentreprise høsten Byggeprosjektet har etter entreprisekonkurransen gjennomført en leveransejustering tilpasset korrigert investeringsramme på 215 mill. kr.(inkl. mva og eks. inventar/utstyr og flytting av tennisanlegg), som ble fastsatt av bystyret ved behandling av økonomiplan I tillegg er skolebyggets plassering parallellforskjøvet østover, for å ivareta muligheten til å utvikle Marienlyst stadion til et moderne stadion for toppfotball. Byggestart for skolebygget er ultimo februar 2009, med målsetting om ferdigstillelse til skolestart august 2010 Danvik skole, rehabilitering Ombyggingen og rehabilitering av Danvik skole startet opp høsten Prosjektet hadde et opprinnelig budsjett på 105 mill. kr. som var basert på et moderat ambisjonsnivå for oppgraderingen. Etter ny vurdering av enkelte nedprioriterte elementer ble det foreslått å øke omfanget av rehabiliteringene slik at investeringsbeløpet ble øket til 133,5mill. (hvorav 5 mill. til inventar av skolen) i revidert budsjett 08. Dette innebar fullstendig oppgradering av de tekniske anleggene, oppgardering av alle utvendige tak og fasader, utvendige arealer og oppgradering av nordfløyen. Ombygging/rehablitering av Danvik skole er det største prosjekt i sitt slag Drammen Eiendom KF har gjennomført. Det har derfor vært store utfordringer underveis, for å kunne overholde både fremdriften og økonomien i prosjektet. Skolen flyttet tilbake til Danvikbakken 2, den 12. januar, skolen vil være ferdig til påsken Andre Investeringer Kjøp av sykehusbarnehager Sykehuset Buskerud HF la i august 2008 sine 4 barnehager ut for salg. Etter tilbud med forhandlinger har DEKF pr overtatt de 2 barnehagene som ligger i Drammen, Sørbyløkka og Lilleløkka barnehage for til sammen kr. 20,5 mill. Begge barnehagene leies av Drammen Barnehager KF. Bystyret har i tillegg bevilget til sammen kr. 10 mill. til oppgraderingstiltak som vil bli gjennomført i

11 4 Utviklingsprosjekter En intensjon med Drammen Eiendom KF er å være kommunens kompetanseenhet innenfor eiendomsområdet. Foretaket har derfor i 2008 vært involvert i en rekke aktuelle eiendomsprosjekter i kommunen. Noen viktige prosjekter er: Wergelandsgate 10 Småhusprosjektet på Muusøya Videreutvikling av havneområder / Holmen Etterbruk av Strømsø Skole By-og boligutstilling 4.1 Innleie av eiendom En av Drammen Eiendom KF s kjerneoppgaver er å være kommunens kompetanseenhet for innleie av eiendom. DEKF har på vegne av kommunen ansvar for oppfølging av flere kontrakter, blant annet leiekontrakter på 3 bo- og servicesentre, kontorlokaler mv. Nytt NAV kontor Høsten 2007 fikk Drammen Eiendom KF i oppdrag fra NAV og Drammen kommune om å leie inn nye lokaler for etablering av det nye NAV-kontoret i Drammen. Dette skulle skje i form av innleie, det ble derfor startet utformingen av konkurransegrunnlag. Vinneren av konkurransen ble Union Eiendomsutvikling AS, som hadde tatt utgangspunkt i å samle alle enhetene i samme bygg på Grønland på m2 i syv etasjer, med plass til over 400 kontorplasser. Leieavtaler ble underskrevet før sommerferien 2008, og byggearbeidene startet opp medio november Bygget er planlagt ferdig til innflytting medio februar Union Scene Union Scene (Grønland 60) ble ferdigstilt tidlig i Drammen Eiendom KF leier store deler av arealet av Papirbredden Eiendom AS. Tilnærmet hele arealet fremleies til Kulturtjenesten. 5 Salg av eiendom En viktig finansieringskilde for nyinvesteringer i Drammen eiendom KF har vært salg av eiendom. Potensialet for ytterligere salg er begrenset. Drammen Eiendom KF selger eiendom etter strategiske føringer og vedtak fattet av bystyret. Som følge av dette er både salg av festetomter på Holmen og salg av det tidligere høyskolesenteret lagt på vent. Det er i 2008 solgt eiendommer for til sammen kr. 23,3 mill., hvorav den største er Grev Wedelsplass 1 (det gamle badet) som ble solgt for kr. 17 mill. til Aass Bryggeri. 6 Boliger Totalt forvalter Drammen Eiendom KF i dag 1106 utleieboliger hvor av ca. halvparten er selveide enheter og halvparten andeler i borettslag. I følge Boligsosial handlingsplan skal Drammen Eiendom KF skaffe til veie 10 familieboliger pr år. Det har blitt kjøpt 5 familieboliger i 2008, i tillegg er 2 hus bygget om til 7 familieleiligheter. Dette innebærer at kravet om 10 nye familieboliger i 2008 er oppfylt. Boligsosial handlingsplan var gjeldene for perioden Den har nå blitt erstattet med Samordnet helse- og sosialplan. Boligavdelingen har vært delaktig i planarbeidet, både på møter og med skriftlige innspill. Boligene er hovedsakelig ment å være midlertidig og det er en betydelig utskiftning av leieboere. I 2008 har vært et normalår med 185 endringer av leieforhold. Ved fristilling av leilighetene benyttes anledningen til vedlikehold av boligen før den tilbys ny leieboer. Det ble brukt kr. 7,6 mill. på dette i 2008 noe som tilsvarer et gjennomsnitt på kr pr. bolig. 11

12 I 2008 er det arbeidet med nye rutiner og opplegg for internkontroll brann og elektro i boligmassen. Kontrollen vil i første omgang omfatte boliger eid av Drammen Eiendom. Målet er å gjennomføre hele kontrollen i Driftskostnadene er anslått til ca. 1,6 mill., til utbedring av avvik som avdekkes, utskifting av røykvarslere og pulverapparater. 7 Papirbredden Eiendom AS Drammen Eiendom KF ivaretar også kommunens 40 % eierandel i Papirbredden Eiendom AS. Entra Eiendom AS eier de øvrige 60 %. Selskapet eier Papirbredden og Union Scene, samt nabotomten som i dag benyttes til parkering. Ombygging av Union Scene ble sluttført i 1.kvartal Hele bygningsmassen på totalt m2 er i praksis utleid. Leieinntekter 44,3 mill. Overskudd kr. 1,9 mill. i Økonomi Det fremlagte resultat- og balanseregnskap med tilhørende noter gir etter styrets mening et rettvisende bilde av driften og stillingen for bedriften generelt ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt hendelser etter avslutningen av regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelse av selskapet ut over det som er nevnt i årsberetningen. Resultatet i 2008 er tilfredsstillende og i hovedtrekk i samsvar med budsjett. Utviklingen av rammebetingelser og fremtidsutsiktene generelt innenfor foretakets område har ikke forhold i seg som påvirker bedømmelsen av fremtidig utvikling utover det som fremkommer av årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet for 2008 er satt opp under forutsetningen av fortsatt drift. DEKF hadde driftsinntekter før salg av eiendom på kr. 329,7 mill. Årsresultatet ble på kr. 42,1 mill. Fratrukket gevinst ved salg av eiendom på kr. 11,6 mill. er driftsresultatet på kr. 30,5 mill, som er kr. 3,6 mill. over budsjett. Avviket kan forklares med noe høyere inntekter enn budsjettert og et mindre forbruk på ca. kr. 2,5 mill. på drift og vedlikehold og ca. kr. 1,1 mindre på lønn. Lønnsavviket skyldes hovedsakelig at vi i 2008 har hatt lange perioder med vakante stillinger. Egenkapitalen økte fra kr. 375,4 mill. til kr. 393,9 mill. som følge av det positive resultatet. Disponering av overskudd Grunnlaget for forslaget til eieruttaket er økonomiplanens budsjetterte krav på eieruttak på kr. 23,6 mill. Resultat fra salg av eiendom er kapitalinntekter som skal benyttes til investeringer. Disponeringen av resultatet bør derfor sees i sammenheng med at hoveddelen av overskuddet allerede er disponert i krav til egenkapitalfinansiering av investeringer og avdrag på lån. Mindreforbruket på driften i 2008 foreslås overført til neste år for å styrke oppgradering og vedlikehold av eiendommene. Årets resultat på kr. 42,1 mill. foreslås disponert som følger: Eieruttak kr. 23,6 mill. Overføres til egenkapital kr. 18,5 mill. hvorav kr. 3,6 mill avsettes til oppgradering og vedlikehold. 12

13 9 Organisasjonsforhold / HMS Bedriften har i 2008 ikke hatt noen store ulykker eller nesten ulykker blant de ansatte. Det ble i 2008 avholdt medarbeiderundersøkelse som bekrefter at arbeidsmiljøet i bedriften er godt. Sykefraværet har økt i forhold til Økningen skyldes økt langtidsfravær. Sykefravær Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 2,00 % 4,33 % 6,33 % 0,47 % 17,04 % 17,51 % Menn 1,44 % 2,53 % 3,97 % 1,13 % 2,19 % 3,33 % Samlet 1,57 % 2,93 % 4,49 % 0,98 % 5,72 % 6,70 % Ved utgangen av 2008 var det 30 ansatte i bedriften. 7 kvinner og 23 menn. Vi har i store deler av 2008 hatt 3 stillinger ubesatt, noe som har gitt kapasitetsutfordringer for gjennomføring av planlagte oppgaver. Alle stillingene er besatt fra 1. september. Det har vært avholdt to møter i HMS-gruppa. Paul Røland ble ansatt som ny daglig leder med virkning fra Styret Styret behandlet 63 saker i 2008 og det har vært avholdt 10 styremøter. Styret har hatt spesielt fokus på drøfting og utvikling av nytt strategidokument for foretaket. Bystyret vedtok i juni nye vedtekter for Drammen Eiendom KF. Dette innebærer blant annet at styremøtene i foretaket nå er åpne møter. Som følge av dette blir også styresaker lagt ut på vår nettside 13

14 Resultatregnskap 2008 Regnskap Budsjett Regnskap Note LEIEINNTEKTER KOMMUNALE LEIEFORHOLD EKSTERNE LEIEFORHOLD LEIEINNTEKTER BOLIG TILSKUDD SALG RENHOLDSTJENESTER ANDRE INNTEKTER DRIFTSINNTEKTER LØNNSKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER LEIE KOSTNADER INNKJØP RENHOLD VEDLIKEHOLD EIENDOMSDRIFT FORSIKRING TAP PÅ KRAV AVSKRIVNINGER DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER FINANSUTGIFTER FINANSPOSTER NETTO RESULTAT FØR SALG AV EIENDOM INNTEKTER FRA SALG AV EIENDOM BOKFØRT VERDI SOLGTE EIENDOMMER KOSTNADER VED SALG AV EIENDOM RESULTAT SALG AV EIENDOM ÅRSRESULTAT DISPONERING AV ÅRSRESULTAT: - EIERUTTAK OVERFØRT TIL EGENKAPITAL

15 Balanse pr. 31. desember 2008 EIENDELER NOTER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL ÅRETS RESULTAT INNSKUDD EGENKAPITAL ÅRETS EIERUTTAK SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD INVESTERINGSTILSKUDD KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL

16 Kontantstrømsoppstilling KONTANTSTRØM FRA DRIFTEN Driftsresultat Avskrivninger Endring kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre kortsiktige fordringer Endring i annen kortsiktig gjeld A : Netto kontantstrøm fra driften KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGER Salg av eiendom Investeringer i eiendom Utbet. for kjøp av aksjer B: Netto kontantstrøm fra investering KONTANTSTRØM FRA FINANSIERING Redusert byggelån Opptak ny langsiktig gjeld Avdrag langsiktig gjeld Investeringstilskudd og annen finansiering Endring pensjonsforpliktelser Utbetaling av netto finansposter Utbetalt Eieruttak C: Netto kontantstrøm fra finansiering A+B+C = Endring likvider gjennom året Likviditetsbeh. 1/ Likviditetsbeh. 31/

17 10 Noter til årsregnskapet 2008 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Videre er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn ved regnskapsavleggelsen. Driftsinntekter Inntektsføring av driftsinntekter skjer i h.t. Regnskapsloven 4-1. Driftsutgifter Bokføres når disse er kjent. Omløpsmidler/ kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/langsiktig gjeld Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Anleggsmidler bokføres til brutto anskaffelseskost inklusiv mva., men fratrukket mottatte investeringstilskudd. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjonskostnader Kostnader i forbindelse med opptjening av pensjonsrettigheter klassifiseres som personalkostnader i regnskapet. Utgangspunktet for beregning av pensjonskostnader er lineær fordeling av pensjonsopptjeningen mot sannsynlig akkumulert forpliktelse ved pensjonerings- tidspunktet. Kostnaden beregnes ut fra årets påløpte pensjonsrettigheter fratrukket avkastning på midler avsatt til dekning av pensjoner. Når samlede pensjonsmidler overstiger beregnet pensjonsforpliktelse på balansetidspunktet, klassifiseres nettoverdien som eiendel i balansen dersom det er sannsynlig at denne overfinansieringen kan benyttes mot fremtidige forpliktelser. Når pensjonsforpliktelsen overstiger pensjonsmidlene, klassifiseres nettoforpliktelsen som gjeld i balansen. Pensjonsforpliktelsen beregnes som nå-verdien av fremtidige, sannsynlige pensjonsutbetalinger. Beregningen bygger på aktuarmessige forutsetninger om levealder, lønnsvekst, førtidspensjonering og andre endringer blant pensjonsberettigede. Skatt Skatt beregnes ikke, siden foretaket ikke er skattepliktig. 17

18 NOTE 1 - TILSKUDD Tilskudd Presteboliger stat og kommune Tilskudd B/L leieligheter fra bykassen Tilskudd fra DK forurenset jord barnehage Tilretteliggingstilskudd Husbanken Tilskudd Høyskolesenteret fra bykassen - - SFT - Støtte til undersøkelser av barnehager i Drammen Sum tilskudd NOTE 2 - ANDRE INNTEKTER Inntekter fra byggherrefunksjonen Salg av energi fra energisentralen Utleie av arbeidskraft Konsulenttjenester, avg.pl Diverse inntekter,avg.fritt Øvrige leieinnteker Sum Andre Inntekter NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER Lønninger/feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Styregodtgjørelse Andre ytelser Sum Lønnskostnader Bedriften hadde 30 ansatte pr , det er 2 flere enn året før. NOTE 3a - YTELSE TIL LEDENDE PERSONER Godtgjørelse til daglig leder utgjorde i 2008 kr Til styret ble det utbetalt honorarer med kr Hertil kommer pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. NOTE 4 - GODKJØRELSE TIL REVISOR Drammen Eiendom er i 2008 fakturert med totalt ,- i revisjonshonorar. Dette er både lavere enn honoraret for 2007 ( ,-), budsjettert honoraret for 2008 ( ,-), og det som er medgått for Dette skyldes motregning mot mindreforbruk på bykassen. Vi gjør oppmerksom på at budsjettert honorar for DE for 2009 er ,- Fordeling av honorar for 2008: Revisjon: ,- Rådgivning: ,- Totalt: ,- 18

19 NOTE 5 - VEDLIKEHOLD 2008 Vedlikehold Øvrige eiendommer Vedlikehold Bolig Sum Vedlikehold NOTE 6 - EIENDOMSDRIFT Eiendomsdrift Øvrige eiendommer Eiendomsdrift Bolig Kjøp Energi nærvarmenett NOTE 7 ENDRING OG AVSKRIVNINGER AV ANLEGGSMIDLER 2008 Tekst Bygn m/grunn Park.Plass Borettslagsleil. Ubebygd grunn Anlegg u/utførelse Andre anl. midler Teknisk utstyr SUM Ny investering Avgang Avsl.Prosjekter Avskrivninger NOTE 8 - KAPITALFORHOLD / OVERFØRINGER BYKASSEN Langsiktig Gjeld Dr. kommunes Lånefond Avdrag til lånefond Renter langsikte lån Ordinært eieruttak til bykassen Ekstraordinært eieruttak til bykassen SUM OVERFØRINGER Renter er belastet med 6 %. Byggelånsrente er beslastet prosjektene med kr ,-. Avdrag på lån til lånefondet baseres på Kommunelovens 50 nr. 7a som legger til grunn at gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetid for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte dvs. pr På grunnlag av dette grunnlaget beregnes minimumskravet til årlig nedbetaling av kommunes lånegjeld. For 2008 er den veide levetiden for kommunens anleggsmidler beregnet til 31,3 år. For Drammen Eiendom KF innebærer dette avdrag for 2008 på kr. 49,4 mill. I tillegg er det i 2008 belastet kr. 2,8 mill. som var for lite beregnet avdrag i

20 NOTE 9 - SALG AV EIENDOM Salg av eiendommer Salg av grunnareal Salg borettslagsleiligheter Kostnader ved salg av eiendom ( ) ( ) Kostpris solgte eiendommer ( ) ( ) Gevinst ved salg av eiendom NOTE 10 - FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer Grønvold Eiendomsselskap AS Langsiktig lån Grønvold eiendomsselskap AS Aksjer Papirbredden Eiendom AS Egenkapitalinnskudd Papirbredden eiendom AS SUM Grønvold Eiendomsselskap AS er grunneier av skoleeiendommen gnr. 14, bnr. 88 i Drammen kommune. DEKF eier samtlige aksjer i selskapet. Aksjene er bokført til kostpris kr. 9,3 mill. Langsiktig lån kr. 5,4 mill. er avdragsfritt til 2041 og belastes 6 % rente. NOTE 11 - LIKVIDER konto nr Drift Salg/kjøp Husleie B/L Salg/Kjøp B/L OCR-innbetaling av Husleie Avsetning Erstatning tennishall Visa konto Bank skattetrekk Kasse SUM Likvider NOTE 12 - KUNDEFORDRINGER Kundefordringer utgjorde pr. 31/ kr ,- Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for fremtidig tap. Samlet tapsavsetninger er pr kr NOTE 13 - ANDRE FORDRINGER Drammen Kommune Tilgod mva kompensasjon Forskuddsbet.husleie Avsetning til tap ( ) ( ) Sum Andre fordringer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Brandengen Skole 100 år Barndengen skole ble bygget i 1913, og oppgradert i 2012. Den ble tilbakeført til sin opprinnelige arkitektur,

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 2012 Digitale Gardermoen IKS INNHOLD ADM. DIR. HAR ORDET 3 VÅRE EIERKOMMUNER 4 STYRELEDERS KOMMENTAR 6 STYRETS BERETNING 8 HMS/ARBEIDSMILJØ 14 TJENESTELEVERANSE 16 ØKONOMI OG UTVIKLING 18 DRIFT

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

Digitale Gardermoen IKS

Digitale Gardermoen IKS Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 13 INNHOLD STYRELEDERS KOMMENTAR STYRETS BERETNING HMS/ARBEIDSMILJØ TJENESTELEVERANSE ØKONOMI OG UTVIKLING DRIFT RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Oslo Vognselskap AS Årsregnskap 2011 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Styrets årsberetning 2011 Virksomheten... 3 Bakgrunn og oppgaver... 3 Styrets sammensetning,

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer