ÅRSBERETNING DRAMMEN EIENDOM KF. Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2008 - DRAMMEN EIENDOM KF. Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF 2008"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF

2 2

3 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 Drammen Eiendom KF 3

4 Modell av Marienlyst skole 4

5 INNHOLD 1 STRATEGIUTVIKLING side ENERGI OG MILJØ side 8 2 EIENDOMSDRIFT OG VEDLIKEHOLD side EIENDOMSDRIFT side VEDLIKEHOLD side RENHOLD side 9 3 INVESTERINGER side FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER side ANLEGG UNDER UTFØRELSE: side ANDRE INVESTERINGER side 11 4 UTVIKLINGSPROSJEKTER side INNLEIE AV EIENDOM side 12 5 SALG AV EIENDOM side 12 6 BOLIGER side 12 7 PAPIRBREDDEN EIENDOM AS side 13 8 ØKONOMI side 13 9 ORGANISASJONSFORHOLD / HMS side NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2008 side 18 5

6 STYRETS BERETNING DEKF har som mål å eie, forvalte og utvikle kommunens eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper. ivareta kommunens byggeherrefunksjon. være kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler. Styret mener at virksomheten også i 2008 har bidratt til å nå disse målene. Hovedbegivenheten i 2008 har vært sluttføring og åpning av det nye Drammensbadet som er det største byggeprosjektet Drammen Eiendom KF har gjennomført. Vidar Hemsborg, Kari Høyer, Siri Marie Skøien, Unni Andresen, Nestleder Bjørn Orhagen, Per Arvid Andersen, Styreleder Hans Eid Grøholt, Daglig leder Paul Røland. 6

7 1 STRATEGIUTVIKLING Styret har i 2008 hatt spesielt fokus på utvikling av nytt strategidokument for foretaket. Hensikten har vært å operasjonalisere foretakets vedtekter og forankre eiers visjoner og mål for Drammenssamfunnet i foretakets handlingsplaner. Strategidokumentet setter mål for de områder kommunen fokuserer;bysamfunnet, brukerne, medarbeiderne, økonomi samt læring og fornyelse. 1.1 Energi og miljø Strategidokumentet legger spesielt vekt på å videreutvikle det strategiske grunnlaget for miljø- og energiarbeidet i Drammen Eiendom KF. Blant annet arbeides det med miljøsertifisering av foretaket for alle relevante aktiviteter som påvirker indre og ytre miljø, og etablering av et eget energistrategisk dokument. Drammen Eiendom KF deltar på vegne av kommunen i miljøorienterte utviklingsprosjekter både gjennom Vestregionsamarbeidet og Fremtidens byer. Drammen Eiendom KF har lenge hatt fokus på utvikling av energioppfølgingssystemer gjennom sentral driftskontroll (SD). I løpet av 2008 er SD anlegget fullverdig oppgradert til ny web - basert programvare. Gjennom aktiv bruk av SD anlegg, med overvåking, styring og regulering av behovsstyrte varme- og ventilasjonsanlegg reduseres energibruk og miljøutslipp. I alt har vi nå ca. 50 av våre største bygninger tilkoblet SD anlegget. I 2008 er de nye anleggene i Drammensbadet, tilbygg på Øren skole, tilbygg Åskollen BSS, barnebolig i Buskerudveien og omsorgsboliger i Ing.Rybergsgate tilkoblet. Det er også utført SD oppgraderinger i eksisterende bygningsmasse. Når Vestbygda skole nå tilkobles vil alle skoler være oppkoblet til SD. Drammen Eiendom KF har stort fokus på ENØK og optimale energiløsninger slik at utbygging og drift av eiendomsmassen i minst mulig grad forurenser det ytre miljø. 2 EIENDOMSDRIFT OG VEDLIKEHOLD 2.1 Eiendomsdrift 2008 har vært preget av normal drift og uten store driftsproblemer. Året vil likevel bli husket for branner i 2 av våre barnehager, som ble påtent. Fjell Barnehage brant ned til grunnen, mens Austadgaten førskole ble totalskadet innvendig. Vi opplevde også en tragisk brann i en innleid servicebolig på Filten. Personen som bodde i leiligheten omkom og 24 beboere måtte flytte ut midlertidig. Hverken huseier eller Drammen Eiendom KF kunne lastes for brannen. Det ble i 2008 brukt til sammen kr. 29,9 mill. til drift av eiendommene. Eiendomsdrift omfatter alle løpende oppgaver knyttet til at eiendommene fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder både forhold til utbedring av bygningsmessige skader, styring og utbedring av tekniske installasjoner som ventilasjon, elektriske anlegg, varme, vann, sanitær, drift og vedlikehold av uteområder etc. Eiendomsdriften ble i 2008 gjennomført på en tilfredsstillende måte innenfor budsjett. 7

8 2.2 Vedlikehold Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygg er en hovedutfordring for DEKF. Målet er å ta vare på bygningsmassens verdier og sørge for at brukerne får tilfredsstillende lokaler. DEKF har ansvar for til sammen ca m2 bygningsmasse. Det er gjennomført vedlikehold for samlet kr. 16,3 mill. i 2009 som er en økning fra kr. 14,4 mill. året før. Gjennomført vedlikehold ligger ca. 1,8 mill. lavere enn budsjett noe som skyldes kapasitetsproblemer og en stram markedssituasjon. Budsjettet inkluderer en tilleggsbevilgning i revidert budsjett på kr. 2,0 mill. øremerket indre vedlikehold på 3 ungdomsskoler, som er oppmalt innvendig. Vedlikeholdet fordeler seg med kr. 7,6 mill. på oppussing av boliger og kr. 8,7 mill. på øvrige eiendommer. I tillegg til det løpende vedlikeholdet over driftsbudsjettet gjennomføres det en rekke rehabiliteringstiltak gjennom investeringer. Dette representerer også et betydelig vedlikehold, ettersom tyngre oppgraderinger også trekker med seg deler av etterslep på vedlikehold. Det er også gjennomført betydelige oppgraderinger av tekniske anlegg blant annet ved uskifting av PCB-armaturer, utbedring av el- og brannkrav og IKTtilpasninger. Bortsett fra en skole er kravet om utskifting av PCB-armaturer nå ferdigstilt. Avviket gjelder Frydenhaug skole, hvor spesielle krav knyttet til denne skolens elever har medført omprosjektering av løsningen. Samlet er det brukt ca. kr. 37,5 mill. på vedlikehold og oppgradering av eiendomsmassen i Renhold Drammen Eiendom KF kjøper på vegne av kommunen inn renholdstjenester for eiendommer som disponeres av kommunens virksomheter. Dette vedrører daglig renhold av ca kvm gulvareal. Dette er regulert i tre rammeavtaler to inngått med Toma AS for til sammen ca kvm, hvorav ny avtale i 2008 på kvm, og en avtale inngått i 2008 med Elite Service Partner AS for et areal på ca kvm. Etter svake resultater på brukerundersøkelsen i 2007 er kvalitetsnivået i renholdsavtalene økt i Det er også gjennomført ekstraordinær nedvasking av tak/himlinger og vindusvask i I tillegg er flere gulv blitt ekstraordinært oppskurt/bonet. I 2008 utfakturerte DEKF til sammen kr. 27,3 mill for salg av renholdstjenester. Grunnet endringer i volum og kvalitetsnivå er dette høyere enn opprinnelig budsjettert. Kostnadene for renhold ble til sammen kr. 26,5 mill. Bidraget fra salg og kjøp av renholdstjenester ble dermed kr. 0,8 mill. som er kr. 0,3 bedre enn budsjettert. 3 INVESTERINGER Det har også i 2008 vært et aktivt år når det gjelder nybygg og oppgradering av eksisterende eiendomsmasse. Byggemarkedet var i første halvdel av 2008 preget av et meget høyt aktivitetsnivå og pressede priser. Det var få tilbydere i anbudsprosesser og blant annet ble anbudene for ny Marienlyst skole høyere enn antatt. Finanskrisen som tiltok utover høsten 2008 medførte vesentlig større interesse fra entreprenørbransjen, noe vi forventer vil medføre en utflating av prisene i

9 3.1 Ferdigstilte byggeprosjekter I 2008 har vi investert i nybygg for hele kr mill. Investeringsregnskap er presentert i note 19. Av de ferdigstilte byggeprosjekter kan nevnes de største: Prosjekt Påløpt pr Budsjett Drammensbadet 317,4 mill. 325,1 mill. Barnebolig, Buskerudveien ,8 mill. 25,5 mill. 10 Omsorgsboliger Ing. Rybergsgt ,8 mill. 18,5 mill. Øren skole, utvidelse 25,3 mill. 26,0 mill. Tilbygg Åskollen BSS (seilmakerstua) 17,5 mill. 17,1 mill. Dampsentralen Barnehage 6,1 mill. 6,9 mill. Ambulansestasjon Wergelandsgate 11 5,2 mill. 5,5 mill. Drammensbadet Det største prosjektet i Drammen Eiendoms historie åpnet for badegjester som planlagt den 1. september Det nye badet har en grunnflate på ca m2 og et bruttoareal på ca m2. Totalt vannareal er ca m2 og vannmengde ca m3. Det er lagt vekt på miljøriktige og funksjonelle løsninger. Anlegget er bygd med 50 m basseng, stupetårn, bølgebasseng, varmebasseng og opplæringsbasseng. I tillegg til kafeteria inneholder anlegget også egen velværeavdeling med badstuer, boblebad og badekarrom. Badeanlegget har i all hovedsak fungert meget bra. Det har vært enkelte innkjøringsproblemer for Drammensbadet KF som er leietaker, men det meldes om gode besøkstall og god tilfredshet fra de besøkende. Mangler av sikkerhetsmessig karakter er korrigert fortløpende. Etter noen uhell har det blant annet vært nødvendig å kutte stupeplattformen noe for å redusere risikoen for å stupe i bunnen. Prosjektet er gjennomført som samspillsentreprise med Strøm Gundersen AS som entreprenør. Prosjektet hadde en opprinnelig kostnadsramme på kr. 280 mill. Etter anbudskonkurranse og prosjektgjennomgang viste det seg at budsjettrammen måtte justeres til kr. 325,1 mill., som prosjektet blir gjennomført innenfor. Noe arbeider gjenstår på friluftsbadet. Dette gjelder blant annet nytt barnebasseng som vil bli ferdigstilt til sommersesongen. 3.2 Anlegg under utførelse: Ved utgangen av 2008 var det prosjekter under utførelse for ca. kr. 138,9 mill. Av de største kan nevnes: Prosjekt Påløpt pr Budsjett Marienlyst skole, nybygg 16,1 mill. 215,0 mill. Danvik skole, Rehabilitering 86,7 mill. 128,5 mill. 9

10 Marienlyst skole, nybygg Marienlyst skole er i 2008 klargjort for utbygging, via gjennomført konkurranse om totalentreprise høsten Byggeprosjektet har etter entreprisekonkurransen gjennomført en leveransejustering tilpasset korrigert investeringsramme på 215 mill. kr.(inkl. mva og eks. inventar/utstyr og flytting av tennisanlegg), som ble fastsatt av bystyret ved behandling av økonomiplan I tillegg er skolebyggets plassering parallellforskjøvet østover, for å ivareta muligheten til å utvikle Marienlyst stadion til et moderne stadion for toppfotball. Byggestart for skolebygget er ultimo februar 2009, med målsetting om ferdigstillelse til skolestart august 2010 Danvik skole, rehabilitering Ombyggingen og rehabilitering av Danvik skole startet opp høsten Prosjektet hadde et opprinnelig budsjett på 105 mill. kr. som var basert på et moderat ambisjonsnivå for oppgraderingen. Etter ny vurdering av enkelte nedprioriterte elementer ble det foreslått å øke omfanget av rehabiliteringene slik at investeringsbeløpet ble øket til 133,5mill. (hvorav 5 mill. til inventar av skolen) i revidert budsjett 08. Dette innebar fullstendig oppgradering av de tekniske anleggene, oppgardering av alle utvendige tak og fasader, utvendige arealer og oppgradering av nordfløyen. Ombygging/rehablitering av Danvik skole er det største prosjekt i sitt slag Drammen Eiendom KF har gjennomført. Det har derfor vært store utfordringer underveis, for å kunne overholde både fremdriften og økonomien i prosjektet. Skolen flyttet tilbake til Danvikbakken 2, den 12. januar, skolen vil være ferdig til påsken Andre Investeringer Kjøp av sykehusbarnehager Sykehuset Buskerud HF la i august 2008 sine 4 barnehager ut for salg. Etter tilbud med forhandlinger har DEKF pr overtatt de 2 barnehagene som ligger i Drammen, Sørbyløkka og Lilleløkka barnehage for til sammen kr. 20,5 mill. Begge barnehagene leies av Drammen Barnehager KF. Bystyret har i tillegg bevilget til sammen kr. 10 mill. til oppgraderingstiltak som vil bli gjennomført i

11 4 Utviklingsprosjekter En intensjon med Drammen Eiendom KF er å være kommunens kompetanseenhet innenfor eiendomsområdet. Foretaket har derfor i 2008 vært involvert i en rekke aktuelle eiendomsprosjekter i kommunen. Noen viktige prosjekter er: Wergelandsgate 10 Småhusprosjektet på Muusøya Videreutvikling av havneområder / Holmen Etterbruk av Strømsø Skole By-og boligutstilling 4.1 Innleie av eiendom En av Drammen Eiendom KF s kjerneoppgaver er å være kommunens kompetanseenhet for innleie av eiendom. DEKF har på vegne av kommunen ansvar for oppfølging av flere kontrakter, blant annet leiekontrakter på 3 bo- og servicesentre, kontorlokaler mv. Nytt NAV kontor Høsten 2007 fikk Drammen Eiendom KF i oppdrag fra NAV og Drammen kommune om å leie inn nye lokaler for etablering av det nye NAV-kontoret i Drammen. Dette skulle skje i form av innleie, det ble derfor startet utformingen av konkurransegrunnlag. Vinneren av konkurransen ble Union Eiendomsutvikling AS, som hadde tatt utgangspunkt i å samle alle enhetene i samme bygg på Grønland på m2 i syv etasjer, med plass til over 400 kontorplasser. Leieavtaler ble underskrevet før sommerferien 2008, og byggearbeidene startet opp medio november Bygget er planlagt ferdig til innflytting medio februar Union Scene Union Scene (Grønland 60) ble ferdigstilt tidlig i Drammen Eiendom KF leier store deler av arealet av Papirbredden Eiendom AS. Tilnærmet hele arealet fremleies til Kulturtjenesten. 5 Salg av eiendom En viktig finansieringskilde for nyinvesteringer i Drammen eiendom KF har vært salg av eiendom. Potensialet for ytterligere salg er begrenset. Drammen Eiendom KF selger eiendom etter strategiske føringer og vedtak fattet av bystyret. Som følge av dette er både salg av festetomter på Holmen og salg av det tidligere høyskolesenteret lagt på vent. Det er i 2008 solgt eiendommer for til sammen kr. 23,3 mill., hvorav den største er Grev Wedelsplass 1 (det gamle badet) som ble solgt for kr. 17 mill. til Aass Bryggeri. 6 Boliger Totalt forvalter Drammen Eiendom KF i dag 1106 utleieboliger hvor av ca. halvparten er selveide enheter og halvparten andeler i borettslag. I følge Boligsosial handlingsplan skal Drammen Eiendom KF skaffe til veie 10 familieboliger pr år. Det har blitt kjøpt 5 familieboliger i 2008, i tillegg er 2 hus bygget om til 7 familieleiligheter. Dette innebærer at kravet om 10 nye familieboliger i 2008 er oppfylt. Boligsosial handlingsplan var gjeldene for perioden Den har nå blitt erstattet med Samordnet helse- og sosialplan. Boligavdelingen har vært delaktig i planarbeidet, både på møter og med skriftlige innspill. Boligene er hovedsakelig ment å være midlertidig og det er en betydelig utskiftning av leieboere. I 2008 har vært et normalår med 185 endringer av leieforhold. Ved fristilling av leilighetene benyttes anledningen til vedlikehold av boligen før den tilbys ny leieboer. Det ble brukt kr. 7,6 mill. på dette i 2008 noe som tilsvarer et gjennomsnitt på kr pr. bolig. 11

12 I 2008 er det arbeidet med nye rutiner og opplegg for internkontroll brann og elektro i boligmassen. Kontrollen vil i første omgang omfatte boliger eid av Drammen Eiendom. Målet er å gjennomføre hele kontrollen i Driftskostnadene er anslått til ca. 1,6 mill., til utbedring av avvik som avdekkes, utskifting av røykvarslere og pulverapparater. 7 Papirbredden Eiendom AS Drammen Eiendom KF ivaretar også kommunens 40 % eierandel i Papirbredden Eiendom AS. Entra Eiendom AS eier de øvrige 60 %. Selskapet eier Papirbredden og Union Scene, samt nabotomten som i dag benyttes til parkering. Ombygging av Union Scene ble sluttført i 1.kvartal Hele bygningsmassen på totalt m2 er i praksis utleid. Leieinntekter 44,3 mill. Overskudd kr. 1,9 mill. i Økonomi Det fremlagte resultat- og balanseregnskap med tilhørende noter gir etter styrets mening et rettvisende bilde av driften og stillingen for bedriften generelt ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt hendelser etter avslutningen av regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelse av selskapet ut over det som er nevnt i årsberetningen. Resultatet i 2008 er tilfredsstillende og i hovedtrekk i samsvar med budsjett. Utviklingen av rammebetingelser og fremtidsutsiktene generelt innenfor foretakets område har ikke forhold i seg som påvirker bedømmelsen av fremtidig utvikling utover det som fremkommer av årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet for 2008 er satt opp under forutsetningen av fortsatt drift. DEKF hadde driftsinntekter før salg av eiendom på kr. 329,7 mill. Årsresultatet ble på kr. 42,1 mill. Fratrukket gevinst ved salg av eiendom på kr. 11,6 mill. er driftsresultatet på kr. 30,5 mill, som er kr. 3,6 mill. over budsjett. Avviket kan forklares med noe høyere inntekter enn budsjettert og et mindre forbruk på ca. kr. 2,5 mill. på drift og vedlikehold og ca. kr. 1,1 mindre på lønn. Lønnsavviket skyldes hovedsakelig at vi i 2008 har hatt lange perioder med vakante stillinger. Egenkapitalen økte fra kr. 375,4 mill. til kr. 393,9 mill. som følge av det positive resultatet. Disponering av overskudd Grunnlaget for forslaget til eieruttaket er økonomiplanens budsjetterte krav på eieruttak på kr. 23,6 mill. Resultat fra salg av eiendom er kapitalinntekter som skal benyttes til investeringer. Disponeringen av resultatet bør derfor sees i sammenheng med at hoveddelen av overskuddet allerede er disponert i krav til egenkapitalfinansiering av investeringer og avdrag på lån. Mindreforbruket på driften i 2008 foreslås overført til neste år for å styrke oppgradering og vedlikehold av eiendommene. Årets resultat på kr. 42,1 mill. foreslås disponert som følger: Eieruttak kr. 23,6 mill. Overføres til egenkapital kr. 18,5 mill. hvorav kr. 3,6 mill avsettes til oppgradering og vedlikehold. 12

13 9 Organisasjonsforhold / HMS Bedriften har i 2008 ikke hatt noen store ulykker eller nesten ulykker blant de ansatte. Det ble i 2008 avholdt medarbeiderundersøkelse som bekrefter at arbeidsmiljøet i bedriften er godt. Sykefraværet har økt i forhold til Økningen skyldes økt langtidsfravær. Sykefravær Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 2,00 % 4,33 % 6,33 % 0,47 % 17,04 % 17,51 % Menn 1,44 % 2,53 % 3,97 % 1,13 % 2,19 % 3,33 % Samlet 1,57 % 2,93 % 4,49 % 0,98 % 5,72 % 6,70 % Ved utgangen av 2008 var det 30 ansatte i bedriften. 7 kvinner og 23 menn. Vi har i store deler av 2008 hatt 3 stillinger ubesatt, noe som har gitt kapasitetsutfordringer for gjennomføring av planlagte oppgaver. Alle stillingene er besatt fra 1. september. Det har vært avholdt to møter i HMS-gruppa. Paul Røland ble ansatt som ny daglig leder med virkning fra Styret Styret behandlet 63 saker i 2008 og det har vært avholdt 10 styremøter. Styret har hatt spesielt fokus på drøfting og utvikling av nytt strategidokument for foretaket. Bystyret vedtok i juni nye vedtekter for Drammen Eiendom KF. Dette innebærer blant annet at styremøtene i foretaket nå er åpne møter. Som følge av dette blir også styresaker lagt ut på vår nettside 13

14 Resultatregnskap 2008 Regnskap Budsjett Regnskap Note LEIEINNTEKTER KOMMUNALE LEIEFORHOLD EKSTERNE LEIEFORHOLD LEIEINNTEKTER BOLIG TILSKUDD SALG RENHOLDSTJENESTER ANDRE INNTEKTER DRIFTSINNTEKTER LØNNSKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER LEIE KOSTNADER INNKJØP RENHOLD VEDLIKEHOLD EIENDOMSDRIFT FORSIKRING TAP PÅ KRAV AVSKRIVNINGER DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER FINANSUTGIFTER FINANSPOSTER NETTO RESULTAT FØR SALG AV EIENDOM INNTEKTER FRA SALG AV EIENDOM BOKFØRT VERDI SOLGTE EIENDOMMER KOSTNADER VED SALG AV EIENDOM RESULTAT SALG AV EIENDOM ÅRSRESULTAT DISPONERING AV ÅRSRESULTAT: - EIERUTTAK OVERFØRT TIL EGENKAPITAL

15 Balanse pr. 31. desember 2008 EIENDELER NOTER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL ÅRETS RESULTAT INNSKUDD EGENKAPITAL ÅRETS EIERUTTAK SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD INVESTERINGSTILSKUDD KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL

16 Kontantstrømsoppstilling KONTANTSTRØM FRA DRIFTEN Driftsresultat Avskrivninger Endring kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre kortsiktige fordringer Endring i annen kortsiktig gjeld A : Netto kontantstrøm fra driften KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGER Salg av eiendom Investeringer i eiendom Utbet. for kjøp av aksjer B: Netto kontantstrøm fra investering KONTANTSTRØM FRA FINANSIERING Redusert byggelån Opptak ny langsiktig gjeld Avdrag langsiktig gjeld Investeringstilskudd og annen finansiering Endring pensjonsforpliktelser Utbetaling av netto finansposter Utbetalt Eieruttak C: Netto kontantstrøm fra finansiering A+B+C = Endring likvider gjennom året Likviditetsbeh. 1/ Likviditetsbeh. 31/

17 10 Noter til årsregnskapet 2008 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Videre er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn ved regnskapsavleggelsen. Driftsinntekter Inntektsføring av driftsinntekter skjer i h.t. Regnskapsloven 4-1. Driftsutgifter Bokføres når disse er kjent. Omløpsmidler/ kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/langsiktig gjeld Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Anleggsmidler bokføres til brutto anskaffelseskost inklusiv mva., men fratrukket mottatte investeringstilskudd. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjonskostnader Kostnader i forbindelse med opptjening av pensjonsrettigheter klassifiseres som personalkostnader i regnskapet. Utgangspunktet for beregning av pensjonskostnader er lineær fordeling av pensjonsopptjeningen mot sannsynlig akkumulert forpliktelse ved pensjonerings- tidspunktet. Kostnaden beregnes ut fra årets påløpte pensjonsrettigheter fratrukket avkastning på midler avsatt til dekning av pensjoner. Når samlede pensjonsmidler overstiger beregnet pensjonsforpliktelse på balansetidspunktet, klassifiseres nettoverdien som eiendel i balansen dersom det er sannsynlig at denne overfinansieringen kan benyttes mot fremtidige forpliktelser. Når pensjonsforpliktelsen overstiger pensjonsmidlene, klassifiseres nettoforpliktelsen som gjeld i balansen. Pensjonsforpliktelsen beregnes som nå-verdien av fremtidige, sannsynlige pensjonsutbetalinger. Beregningen bygger på aktuarmessige forutsetninger om levealder, lønnsvekst, førtidspensjonering og andre endringer blant pensjonsberettigede. Skatt Skatt beregnes ikke, siden foretaket ikke er skattepliktig. 17

18 NOTE 1 - TILSKUDD Tilskudd Presteboliger stat og kommune Tilskudd B/L leieligheter fra bykassen Tilskudd fra DK forurenset jord barnehage Tilretteliggingstilskudd Husbanken Tilskudd Høyskolesenteret fra bykassen - - SFT - Støtte til undersøkelser av barnehager i Drammen Sum tilskudd NOTE 2 - ANDRE INNTEKTER Inntekter fra byggherrefunksjonen Salg av energi fra energisentralen Utleie av arbeidskraft Konsulenttjenester, avg.pl Diverse inntekter,avg.fritt Øvrige leieinnteker Sum Andre Inntekter NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER Lønninger/feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Styregodtgjørelse Andre ytelser Sum Lønnskostnader Bedriften hadde 30 ansatte pr , det er 2 flere enn året før. NOTE 3a - YTELSE TIL LEDENDE PERSONER Godtgjørelse til daglig leder utgjorde i 2008 kr Til styret ble det utbetalt honorarer med kr Hertil kommer pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. NOTE 4 - GODKJØRELSE TIL REVISOR Drammen Eiendom er i 2008 fakturert med totalt ,- i revisjonshonorar. Dette er både lavere enn honoraret for 2007 ( ,-), budsjettert honoraret for 2008 ( ,-), og det som er medgått for Dette skyldes motregning mot mindreforbruk på bykassen. Vi gjør oppmerksom på at budsjettert honorar for DE for 2009 er ,- Fordeling av honorar for 2008: Revisjon: ,- Rådgivning: ,- Totalt: ,- 18

19 NOTE 5 - VEDLIKEHOLD 2008 Vedlikehold Øvrige eiendommer Vedlikehold Bolig Sum Vedlikehold NOTE 6 - EIENDOMSDRIFT Eiendomsdrift Øvrige eiendommer Eiendomsdrift Bolig Kjøp Energi nærvarmenett NOTE 7 ENDRING OG AVSKRIVNINGER AV ANLEGGSMIDLER 2008 Tekst Bygn m/grunn Park.Plass Borettslagsleil. Ubebygd grunn Anlegg u/utførelse Andre anl. midler Teknisk utstyr SUM Ny investering Avgang Avsl.Prosjekter Avskrivninger NOTE 8 - KAPITALFORHOLD / OVERFØRINGER BYKASSEN Langsiktig Gjeld Dr. kommunes Lånefond Avdrag til lånefond Renter langsikte lån Ordinært eieruttak til bykassen Ekstraordinært eieruttak til bykassen SUM OVERFØRINGER Renter er belastet med 6 %. Byggelånsrente er beslastet prosjektene med kr ,-. Avdrag på lån til lånefondet baseres på Kommunelovens 50 nr. 7a som legger til grunn at gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetid for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte dvs. pr På grunnlag av dette grunnlaget beregnes minimumskravet til årlig nedbetaling av kommunes lånegjeld. For 2008 er den veide levetiden for kommunens anleggsmidler beregnet til 31,3 år. For Drammen Eiendom KF innebærer dette avdrag for 2008 på kr. 49,4 mill. I tillegg er det i 2008 belastet kr. 2,8 mill. som var for lite beregnet avdrag i

20 NOTE 9 - SALG AV EIENDOM Salg av eiendommer Salg av grunnareal Salg borettslagsleiligheter Kostnader ved salg av eiendom ( ) ( ) Kostpris solgte eiendommer ( ) ( ) Gevinst ved salg av eiendom NOTE 10 - FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer Grønvold Eiendomsselskap AS Langsiktig lån Grønvold eiendomsselskap AS Aksjer Papirbredden Eiendom AS Egenkapitalinnskudd Papirbredden eiendom AS SUM Grønvold Eiendomsselskap AS er grunneier av skoleeiendommen gnr. 14, bnr. 88 i Drammen kommune. DEKF eier samtlige aksjer i selskapet. Aksjene er bokført til kostpris kr. 9,3 mill. Langsiktig lån kr. 5,4 mill. er avdragsfritt til 2041 og belastes 6 % rente. NOTE 11 - LIKVIDER konto nr Drift Salg/kjøp Husleie B/L Salg/Kjøp B/L OCR-innbetaling av Husleie Avsetning Erstatning tennishall Visa konto Bank skattetrekk Kasse SUM Likvider NOTE 12 - KUNDEFORDRINGER Kundefordringer utgjorde pr. 31/ kr ,- Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for fremtidig tap. Samlet tapsavsetninger er pr kr NOTE 13 - ANDRE FORDRINGER Drammen Kommune Tilgod mva kompensasjon Forskuddsbet.husleie Avsetning til tap ( ) ( ) Sum Andre fordringer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2012 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/ DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/13845/2/MOROTT Arkivkode Deres referanse Dato 24.9.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2013 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 Styrebehandlet: 30.09.2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 ORGANISASJONSFORHOLD... 3 3 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3.1 RENHOLD... 5 4 EIENDOMSPROSJEKTER... 5

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/12-2010 SAK 52/10: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Forslag til

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer