KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle"

Transkript

1 KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: (RN) ALTA/O OSLO (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \ Gartveitt i Øystese\7-PROD\B-Bygg\BES\Beskrivelse anleggsarbeidene.docx Rambøll Norge AS NO MVA

2 Anbyderne Rambøll Norge AS Region Nord Kongleveien 45, 9510 Alta Tlf/Fax / Kaigata 4, Vadsø Tlf/Fax / Søren Zakariassens gate 14, 9010 Tromsø Tlf/Fax / E-post: ANBUDSINNBYDELSE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE. ANLEGGSARBEIDER Sted/dato: Alta/ /Oslo Vår ref.: Deres ref.: På vegne av Kvam Kommune innbys til anbudskonkurranse for anførte prosjekt. Konkurransen er åpen, og omfatter levering av materiell og anleggsutførelse. Reglene i "Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser" gjelder som generelt grunnlag med de tilleggg som følger av denne innbydelsen. KVALIFIKASJONSKRAV Følgende krav må være oppfylt og dokumentert ved innlevering av tilbudet, i motsatt falll kan det bli avvist: Sentral godkjenningg for anleggsarbeider i TKL 2, eller tilsvarende. Hvis tilbyder ikke har Sentral godkjenning, må han på annen måte dokumentere at han oppfyller tilsvarende krav. Tilfredsstillende administrativ og faglig byggeplassledelse Dokumenteres ved vitnesbyrd og attester for ansvarlig administrativ leder og for byggeplassleder, med vekt på den aktuelle type oppdrag. Tilfredsstillende ressurser for gjennomføring av prosjektet. Dokumenteres med oppgave over personell og maskiner/utstyr entreprenøren disponerer selv eller ved underentreprenører, for det aktuelle oppdraget. Erfaring fra tilsvarende arbeider. Dokumenteres ved attester for utførte prosjekter, både for kvalitet og levering innen avtalte frister, eller ved referanser til prosjekter med ansvarlige personer og adresse. Dokumentert kvalitetssikringssystem inkl HMS-opplegg. Dokumenteres med generell oversikt over organisasjon, ansvar, prosedyrer, sjekklister, og utfyltt HMS-erklæring. Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \ Gartveitt i Øystese\7-PROD\B-Bygg\BES\Beskrivelse anleggsarbeidene.docx Rambøll Norge AS NO MVA

3 Tilstrekkelig likviditet. Side 2 Dokumenteres ved siste 2 års regnskapsbalanse og balanse fra siste månedsutkjøring, samt attester for betalte skatter og avgifter. ANBUDSGRUNNLAG Anbudsgrunnlaget består av en generell del, og en teknisk beskrivelse. Alt er lagt ut på Doffin. ANBUDSBEFARING Felles anbudsbefaring vil uten nærmere innkalling bli avholdt torsdag 2. oktober. Oppmøte på parkeringsplassen ved Hardagerfjord Hotell, Øystese, kl Tilbyderne kan ta med aktuelle underentreprenører på befaringen. Notat fra befaringen sendes alle tilbyderne uansett oppmøte. UTFYLLING AV TILBUDET Entreprenøren bes påse at han tar med samtlige poster, og at han oppgir alternative priser der det er bedt om slike. Skjema for "Sammendrag av tilbudspostene" bakerst i beskrivelsen skal fylles ut. ALTERNATIVE TILBUD Det er ønskelig at entreprenøren gir tilbud på alternative løsninger i tillegg til de løsninger som fremgår av anbudsgrunnlaget, der han mener det kan være fornuftig. FORBEHOLD Forbehold av enhver art må være spesifisert i tilbudsbrevet for å ansess gyldige. Bemerkninger til "Teknisk beskrivelse med anbudsposter" kan likevel anføres på det aktuellee sted, uten at dette nødvendigvis betraktes som forbehold. Forbehold vil bli skjønnsmessig kostnadsvurdert ved sammenligning av tilbudene. Forbehold som er uklare og ikke lar seg prise, kan medføre at tilbudet avvises. TILDELINGSKRITERIER Det økonomisk mest fordelaktige tilbud, der følgende kriterier legges til grunn: 1. Totalkostnad. Kontrollregnet tilbudssum inkl prissatte forbehold. Laveste tilbudssum gir max poeng lik %-vekting. Dobbel pris gir 0 poeng, forholdsmessig mellom. 2. Kort byggetid. Kortestee byggetid gir max poeng lik %-vekting. Dobbel byggetid gir 0 poeng, forholdsmessig mellom. 3. Kvalitet. Herunder materialvalg og tekniske løsninger. Skjønnsmessig vurdering. 90% 5% 5% Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \ Gartveitt i Øystese\7-PROD\B-Bygg\BES\Beskrivelse anleggsarbeidene.docx Rambøll Norge AS NO MVA

4 INNLEVERING AV TILBUD En papirutgave av anbudets to deler, fullstendig utfylt, skal innleveres. Side 3 Anbudet skal leveres i lukket konvolutt merket "Tilbud Gartveit Øystese", levert "på døra" før fristens utløp, evt poststemplet senest dagen før til:. Kvam kommune, Teknisk etat, Grovagjelet, 5600 Norheimsund TILBUDSFRIST OG ÅPNING Tilbudsfristen er torsdag 23. oktober kl Anbudsåpning vil finne sted på Kommunens tekniske etat samme dag kl Med vennlig hilsen Harald A. Paulsen Rambøll Norge AS Erik Hestnes NGI Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \ Gartveitt i Øystese\7-PROD\B-Bygg\BES\Beskrivelse anleggsarbeidene.docx Rambøll Norge AS NO MVA

5 Side A-01 INNHOLDSFORTEGNELSE Anbudsinnbydelse side 01 Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere side A-02 Anbudsbestemmelser side A-03 Orientering side A-04 Prosjektets art og omfang Byggeplassens beliggenhet og adkomstmuligheter Tidsplan Spesiellee forhold ved byggeplassen Prosjektorganisasjonn i byggetiden, andre entrepriser Prosjektmateriale Disponering av grunn Levering av materiell HMS-koordinator i byggefasen. Hovedbedrift Endring av kontraktens priser Mengdekontroll Andre forhold Konstruksjonsdeler Kontraktsbestemmelser side B-01 Liste over tegninger, tabeller og bilag side C-01 Forhåndsmelding og HMS-plan Teknisk beskrivelse med anbudsposter side D-01 Felleskostnader Teknisk beskrivelse med anbudsposter for øvrig, eget vedlegg fra NGI side Forpliktende tilbudsbrev side Z-01 Dokumentasjon kvalifikasjonskrav Sammendrag av tilbudspostene med tilbudssum Tidsplan/byggetid Dokumentasjon tildelingskriterier Underentreprenører Alternative tilbud Regningsarbeider Forbehold Skatteattester Egenerklæring om HMS Vedståelsesfrist Underskrift Rambøll Norge AS Foretaksregisteret: NO MVA 1 (17)

6 Side A-02 OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OG ENGASJERTE RÅDGIVERE BYGGHERRE Byggherre: Prosjektleder: Kvam kommune Grovagjelet 16, Norheimsund Teknisk sjef Per-Øyvind Tveiten Tlf Fax RÅDGIVERE Prosjekteringsleder og prosjektansvarlig: Generelt anbudsgrunnlag: Erik Hestnes, NGI Postbokss 3930 Ullevaal Stadion, 0806 Oslo Tlf Fax E-post: Rambøll Norge AS Kongleveien 45, 9510 Alta Tlf Fax E-post: Prosjektansvarlig: Harald A. Paulsen E-post: Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \ Gartveitt i Øystese\7-PROD\B-Bygg\BES\Beskrivelse anleggsarbeidene.docx Rambøll Norge AS NO MVA

7 Side A-03 ANBUDSBESTEMMELSER NS 8400 gjelder som anbudsbestemmelser, med følgende utfyllende regler, som går foran: PKT POSTER SOM IKKE ER PRISET Poster under "Rigg og drift" som ikke er priset, anses innkalkulert i øvrige poster. Poster som ellers mangler, blir innført med midlet av øvrige tilbydere ved sammenligning av tilbudene. Under kontraktsforhandlingene vil det bli forhandlet om priser på disse poster, med gjennomsnittsprisene som øvre grense. PKT PKT PKT PKT 6.6 AVVIK FRA KONKURRANSEGRUNNLAGET Tilbudet skal prises etter beskrivelsen. Alternativ kan tilbys i tillegg til det beskrevne, og skal opplyses om i det forpliktendee tilbudsbrevet. AVVISNING PGA FORSINKELSEE Tilbud blir kun avvist hvis reglene for innlevering som gitt i innbydelsen, ikke overholdes. AVVISNING PGA FEIL VED TILBUDET Tilbud blir kun avvist, hvis anbudsinnbydelsen eller anbudsbestemmelsene blir brutt. RETTING AV FEIL I TILBUDET Åpenbare feil blir rettet ved at vedkommende post prises med midleree pris av øvrige tilbydere, hvis det er tvil om hvorledes slike feil skal rettes. For øvrig som pkt Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \ Gartveitt i Øystese\7-PROD\B-Bygg\BES\Beskrivelse anleggsarbeidene.docx Rambøll Norge AS NO MVA

8 Side A-04 ORIENTERING PROSJEKTETS ART OG OMFANG Sikringstiltak mot steinsprang med steinspranggjerder, fangvoller, bolting, rotfjerning og utbedring bekke-/flomløp m.m. ANLEGGSPLASSENS BELIGGENHET OG ADKOMSTMULIGHETER Ovenfor bebyggelsen på Gartveit. Omfang sikringsgjerderr lm avhengig av endelig utførelse. Vel 50 lm utbedring bekke-/flomløp. For de fleste tiltak er det uveisomt og krongletee adkomst. Det legges stor vekt på at naturen ikke skades mer enn høyst nødvendig. Vegetasjonen kan påregnes reetablert etter få år, mens øvrige naturinngrep kun må skje etter avtale med byggherren. Byggherren vil under anbudsbefaringa påvise ett eller fleree mulige riggområder. Entreprenørenn må forestå alle kostnader med dette. TIDSPLAN Det er ønskelig at arbeidene utføres så raskt som mulig. Entreprenørenn skal angi antall arbeidsuker han tilbyr arbeidet utført på, regnet fra den dagen igangsettingstillatelse foreligger. SPESIELLEE FORHOLD VED ANLEGGSPLASSEN Entreprenøren må ta spesielle hensyn til alle berørte beboere i området. Han må ha løpende kontakt med dem, og avtale når risikoarbeider utføres, at biler parkeres på sikre steder, og at ikke mennesker ferdes der det kan være den minste fare pga entreprenørens arbeide. Entreprenøren forutsettes å ha gjort seg kjent på stedet før tilbud gis. Forhold han med normal aktsomhet burde ha registrert, kan i ettertid ikke påberopes som grunnlag for tillegg. PROSJEKTORGANISASJON I ANLEGGSPERIODEN, ANDRE ENTREPRISER Tiltakshavere vil være den enkelte grunneier, men Kvam kommune opptrer som byggherre ovenfor entreprenøren. Entreprisenn er en generalentreprise, hvor byggherren ikke kontrahererr andre entreprenører samtidig. Entreprenøren vil være UTF/KUT. Ansvarlig prosjekterende PRO/KPR er NGI v/erik Hestnes. Byggeledelse vil til daglig bli utført av nærmeree bestemt person i Kommunen, med Erik Hestnes som overordnet mht den tekniske utførelsen. PROSJEKTMATERIALE Som anbudsgrunnlag er denne generelle beskrivelsen utarbeidet, og i tillegg en egen teknisk beskrivelse med anbudsposter. Ytterligere tegninger/materiale vil ikke bli laget. Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \ Gartveitt i Øystese\7-PROD\B-Bygg\BES\Beskrivelse anleggsarbeidene.docx Rambøll Norge AS NO MVA

9 Side A-05 Eventuelle produksjonstegninger eller annet materiale som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet, må entreprenøren selv utarbeide. Dettee skal forelegges NGI for kontroll av forutsetningene som er lagt til grunn, før produksjon iverksettes. DISPONERING AV GRUNN Anleggsområdets natur og vegetasjon skal bevares mest mulig intakt. Nødvendigee arbeider (særlig graving) må utføres med hensyn til dette. Ingen form for transport utenom eksisterende vegtraseer tillates uten skriftlig avtale med byggeleder. Kryssing av dyrket mark må utføres med største forsiktighet, og må være tilpasset eierens interesser. Alle kostnader med bevaring av naturen må være innkalkulert i anbudet. LEVERING AV MATERIELL Entreprenøren leverer alt materiell som medgår til prosjektet. HMS-KOORDINATOR I BYGGEFASEN. HOVEDBEDRIFT ETTER ARBEIDSMILJØ-LOVENS 15 HMS-koordinator i planleggingsfasen etter 8-11 i "Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser", har vært Erik Hestnes i NGI. Entreprenøren skal påta seg oppgaven som HMS-koordinator for hele gjennomføringsfasen, kfr 12 og 13 i forskriften. Kopi av forhåndsmeldinga til Arbeidstilsynet og utarbeidet HMS-plan følger vedlagt. Entreprenøren er hovedbedrift for bygge- og anleggsplassen/-arbeidet etter Arbeidsmiljølovens 15, og skal til enhver tid samordne verne- og arbeidsmiljøarbeidet. Alle kostnader forbundet med HMS- og vernearbeidet etter Byggherreforskriften, Arbeidsmiljøloven og andre relevante lover og forskrifter, som ikke dekkes under andre poster, skal tas med i postene under kap 1: Felleskostnader. ENDRING AV KONTRAKTENS PRISER Justering av kontraktsummen som følge av endringer i lønninger, priser, sosialutgifter m.v. vil ikke bli foretatt. MENGDEKONTROLL Masseoppgjøret vil skje ved kontroll fortløpende i byggefasen. ANDRE FORHOLD SØK'er for prosjektet er Cowi, Norheimsund, som har ansvaret for at rammetillatelse og igangsettingstillatelse blir innhentet. Vanlig behandlingstid i Kommunen i 3 uker. Det tas forbehold om at finansieringa går i orden. Det kan medføre utsettelse i tid, evt for deler av prosjektet. Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \ Gartveitt i Øystese\7-PROD\B-Bygg\BES\Beskrivelse anleggsarbeidene.docx Rambøll Norge AS NO MVA

10 Side A-06 KONSTRUKSJONSDELER For å lette oversikten er anlegget delt inn i følgende konstruksjonsdeler: 2.2 Steinspranggjerde 2.3 Sikring av avløsninger i nedre skrent 2.4 Sikring av løsblokkk 2.5 Stabile løp for flombekker 2.6 Steinspranggjerde eller fangvoll/-mur. Pukklag i fanggrop. Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \ Gartveitt i Øystese\7-PROD\B-Bygg\BES\Beskrivelse anleggsarbeidene.docx Rambøll Norge AS NO MVA

11 Side B-01 KONTRAKTSBESTEMMELSER NS 8405 gjelder uavkortet som kontraktsbestemmelser. Der standarden åpner for ulike alternativer, gjelder følgende som utfyllende bestemmelser: PKT 3.1A AVTALEDOKUMENT Det opprettes avtale på formular byggblankettt 8405 A. PKT 6 PARTENES REPRESENTANTER For at byggeleder og byggeplassleder skal ha full oversikt, skal enhver henvendelse til partene i byggefasen, rettes i original eller kopi til byggeleder og byggeplassleder for anlegget. PKT 7.1 BYGGEMØTER Byggemøter påregnes avholdt hver uke etter en fast plan. Eventuelle underentreprenører skal møte, dersom byggeleder ber om det. PKT 31 REGNING Avtale om utføres. SARBEID regningsarbeider skal under enhver omstendighet inngås skriftlig før arbeidet PKT 34.4 DAGMULKT Ved forsinket overlevering vil dagmulkt bli krevd etter bestemmelsenee i avsnitt 34. Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \ Gartveitt i Øystese\7-PROD\B-Bygg\BES\Beskrivelse anleggsarbeidene.docx

12 Side C-01 LISTE OVER TEGNINGER, TABELLER OG BILAG Alle tegninger ligger i den tekniske beskrivelsen. TEGNINGSLISTE Prosjekt: Gartveit, Øystese Oppdr.g.: Kvam kommune TEGN FOR- NR. MAT TITTEL MÅL DATO A B Prosjekt nr: / Revisjoner: C D E Utgår 1 A4 Områdets beliggenhet 1: A4 Kart hus 109, 103 og A4 Kart hus 89, 85, 83, 81 og 77 4 A4 Kart hus 71, 69 og 67 5 A4 Sikring av overheng 6 A4 Steinspranggjerde 1:1000 1:100 BILAG: Bilder, 29, vedlagt den tekn Forhåndsmelding til Arbeidstilsy Foreløpig HMS-plan (deretter) niske beskriv ynet (neste velsen side) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \ Gartveitt i Øystese\7-PROD\B-Bygg\BES\Beskrivelse anleggsarbeidene.docx

13

14 HMS-plan iht. Byggherreforskriften for sikringsarbeider Gartveit, Øystese HMS-plan iht. Byggherreforskriften Byggherreforskriften... 2 Prosjektorganisasjon... 4 Anleggsdata... 5 Sikkerhetsinformasjon ved frammøte ved byggeplass... 7 VELKOMMEN TIL BYGGEPLASSEN!... 7 Aksjonsplan ved ulykker... 8 BRANNTILLØP... 8 AKUTT FORURENSNING... 9 VIKTIGE TELEFONNUMMER... 9 Godkjent av: HAP Sted: Alta Dato: Hele denne planen er a jour pr. dato: A jour pr Side 1

15 HMS-plan iht. Byggherreforskriften for sikringsarbeider Gartveit, Øystese Byggherreforskriften Se ellers hele Byggherreforskriften i menylisten øverst. Kapittel 3. Prosjekteringsfasen 10. Forberedelse og utarbeidelse av prosjektet. I forbindelse med forberedelse, planlegging og prosjektering skal prosjektleder, og eventuelt byggherren, legge forholdene til rette slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Det skal tas spesielt hensyn til: a) arkitektoniske, tekniske og/ eller organisasjonsmessige valg for å planlegge de forskjellige arbeider og arbeidsfaser som skal utføres samtidig eller etter hverandre, b) den periode som skal avsettes til utførelsen av de forskjellige arbeider eller arbeidsfaser, og c) foreliggende planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, jfr. forskriftens 11 bokstav b 11. Koordinatorenes oppgaver under prosjekteringen Den eller de som koordinerer sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under utarbeidelse av prosjektet, og som er utpekt i henhold til 7 i denne forskrift skal: a) koordinere gjennomførelsen av kravene i 10, b) utarbeide eller få utarbeidet en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for den aktuelle byggeplass. Denne planen skal inneholde spesifikke tiltak ved blant annet følgende arbeid som kan innebære særlig fare for liv og helse: 1) arbeid hvor personer kan bli utsatt for ras, synke i gjørme eller skadet ved fall, eller fallende gjenstander, 2) arbeid som utsetter personer for kjemisk eller biologiske stoffer 3) som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll, 4) arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkte soner, 5) arbeid nær høyspentledninger, 6) arbeid som innebærer risiko for drukning, 7) arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytting og arbeid i tunneler, 8) arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr, 9) arbeid i senkekasser der luften er komprimert, 10) arbeid som innebærer bruk av sprengstoff, og 11) arbeid med montering eller demontering av tunge prefabrikkerte elementer, c) utarbeide dokumentasjon for bygningen eller anlegget. Dokumentasjonen skal inneholde informasjon om de forhold som har betydning for sikkerhet og helse ved fremtidige arbeider. A jour pr Side 2

16 HMS-plan iht. Byggherreforskriften for sikringsarbeider Gartveit, Øystese Kapittel 4. Gjennomføringsfasen 12. Koordinatorenes oppgaver under gjennomføring av et prosjekt. Den eller de som koordinerer sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under gjennomføringen av prosjektet, og som er utpekt i henhold til 7 i denne forskrift skal samordne gjennomføringen av prosjektet slik at bestemmelser om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved: a) avgjørelser i forbindelse med tekniske og/ eller organisasjonsmessige valg, og ved å planlegge de forskjellige arbeider eller arbeidsfaser som vil foregå samtidig eller etter hverandre, b) fastsettelse av den tid det vil ta å fullføre slike arbeider eller arbeidsfaser, c) gjennomføring av prinsippene i 13 på en konsekvent måte, d) følge plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som er utarbeidet under forberedelsen av prosjektet, e) å sørge for at arbeidsgiverne og eventuelle enkeltmannsforetak etterlever kravene i 11 og 13 i denne forskrift, f) å sørge for nødvendige tilpasninger i prosjektets plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ettersom arbeidet går fremover og eventuelle endringer har oppstått, g) å påse at det avgjøres hvilken av virksomhetene ved prosjektet som er hovedbedrift, og som til enhver tid har oppgaven med å samordne verne- og arbeidsmiljøarbeidet, jfr. arbeidsmiljølovens 15 h) å koordinere kontrollen slik at arbeidsprosedyrene utføres i.h.t. lover og forskrifter, og i) å treffe nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst j) til bygge- og anleggsområdet. 13. Planlegging og tilrettelegging av arbeidet. Ved gjennomføring av et prosjekt skal spesielt følgende hensyn ivaretas: a) sikring av god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold på bygge- og anleggsplassen, b) plassering av arbeidsstasjoner med hensyn til atkomst og veier eller områder for ferdsel eller forflytning, c) vilkårene for håndtering av forskjellige materialer, d) vedlikehold, kontroll før igangsettelse, og kontroll av anlegg og utstyr med henblikk på å rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, e) avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer, f) vilkårene ved fjerning av brukte, farlige materialer, g) lagring og deponering eller fjerning av avfall og skrap, h) justering av den tid som faktisk skal brukes på de forskjellige typer arbeid eller arbeidsfaser på bakgrunn av arbeidets fremdrift, i) samarbeid mellom arbeidsgivere og enkeltmannsforetak, og j) prosjektets samordning med andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen. A jour pr Side 3

17 HMS-plan iht. Byggherreforskriften for sikringsarbeider Gartveit, Øystese Prosjektorganisasjon Kvam kommune Teknisk sjef Koordinering Prosjektering NGI v/erik Hestnes Rådgivende adm. anbud Rambøll Norge AS v/harald A. Paulsen Koordinering Produksjon Entreprenøren Byggeleder En fra Kommunen m/erik Hestnes, NGI, som overordnet vedr tekniske spørsmål Hovedbedrift Entreprenøren Verneleder En hos entreprenøren A jour pr Side 4

18 HMS-plan iht. Byggherreforskriften for sikringsarbeider Gartveit, Øystese Anleggsdata 2.1 Anleggsdata Anleggets navn : Anleggets adresse : Sikringsarbeider, Gartveit, Øystese Kvam kommune 2.2 Anleggsledelse Byggeplassleder HMS koordinator Formann 2.3 Verneorganisasjon Verneombud : Plassverneleder 2.4 Viktige telefonummer Brannvesen Politi Lege/Ambulanse Arbeidstilsynet Verneombud Byggeleder Byggenemnda En hos entreprenøren Entreprenøren En hos entreprenøren En hos entreprenøren En hos entreprenøren Risikofylt arbeid/risikoforhold Straks entreprenøren er engasjert, skal han lage en egen vurdering og risikoforhold, og utarbeide detaljerte prosedyrer for alt farlig arbeide. 2.6 Verneutstyr Følgende verneutstyr er obligatorisk på anlegget : Hjelm, vernesko, annet utstyr som hørselsvern, øyevern o.l,. der dette er påkrevd. 2.7 Førstehjelpsutstyr Førstehjelpsutstyr skal utplasseres på følgende steder på anlegget : Forslag: Spisebrakke og Anleggskontor, samt ved hver arbeidsplass når arbeide foregår. Ansvarlig for utplassering og etterfylling : Verneombud 2.8 Brannvernutstyr Håndslukkere er plassert ut på følgende steder på anlegget : 1. Spisebrakke 2. Anleggskontor 3. På hvert arbeidssted ute i marka Ansvarlig for brannvern (brannvernleder): A jour pr Side 5

19 HMS-plan iht. Byggherreforskriften for sikringsarbeider Gartveit, Øystese 2.9 Stoffkartotek Produktblad for kjemiske stoffer og produkter som blir benyttet på anlegget samles i egen mappe og plasseres hos Byggeplassleder. Ansvarlig for etablering og ajourføring : Byggeplassleder. Oppfølging : Verneombud 2.10 Sertifikater/Kontrollbøker Følgende sertifikater er aktuelle på anlegget : Mobilkraner, gravemaskiner, løfteutstyr. NB! Kopi av sertifikater og førerbevis oppbevares på formannens kontor. Ansvarlig for etablering : Byggeplassleder Oppfølging : Verneombud Hovedbedriftens ansvar (AML 15) Bedriftens navn : Entreprenøren (ikke engasjert enda) Verneombud : 2.12 Entreprenører Egen liste over fag og entreprenører ligger i kap.1 prosjekt organisasjon Skilting/informasjon Informasjonstavle i spiserom. Skiltplan utarbeides evt Samordningstiltak Koordinering av vernearbeid og vernerunde hver 14. dag. Ansvarlig : Verneombud og Byggeplassleder 2.15 Vernerunder Første vernemøte avholdes umiddelbart før oppstart i marka Oppstartsmøte Avholdes før oppstart i marka Fordeling av HMS - plan * Byggeplassleder * Verneombud * Hovedbedrift * HMS koordinator * Arbeidstilsynet * Oppslag i brakkerigg/spiserom * Byggherren * Byggeleder A jour pr Side 6

20 HMS-plan iht. Byggherreforskriften for sikringsarbeider Gartveit, Øystese Sikkerhetsinformasjon ved frammøte ved byggeplass Velkommen til byggeplassen! Før du starter minner vi om følgende forhold. 1. Personlig verneutstyr (hjelm/vernesko) Byggeplassen har påbud om hjelm og verneutstyr. Personell som påtreffes uten hjelm vil få muntlig advarsel, deretter skriftlig advarsel og til slutt bortvisning fra byggeplassen. Likelydende vil gjelde ved manglende verne-/sveisebriller under bruk av vinkelsliper og sveiseapparat, og under rivningsarbeid. 2. Varsling av ulykker/førstehjelpsutstyr. Liste over alarmtelefoner skal være oppslått ved alle telefoner. Førstehjelpsutstyr skal forefinnes i brakkeriggen. En hver skal kjenne til hvor førstehjelpsutstyr og brannslokningsutstyr er plassert. Gi beskjed til verneombud/formann om eventuelle mangler. 3. Bruk av stiger. Uforsiktig bruk av stiger er den viktigste årsak til fallulykker. De skal sikres mot utgliding og kun nyttes til midlertidig arbeid/tilkomst. I henhold til forskriftene skal enden av stigen stikke en meter over kanten. 4. Ferdsel i farlige områder uten fallsikring, vil ikke bli godtatt. 5. For farlige arbeider har entreprenøren utarbeidet egen risikovurdering og anvisninger for hvordan arbeidet skal utføres. Følg dette nøye. 6. Stillas/rekkverk/utsparinger. Husk at ved å endre / flytte deler av et stillas kan du sette andres liv i fare. Det samme gjelder om du fjerner rekkverk / tildekking av utsparinger uten å sette det opp igjen etter deg. 7. Ukjente stoff og kjemikalier. Sørg for å ha nødvendig verneutstyr til stede ved håndtering av ukjente stoffer og kjemikalier. Datablader finnes på anleggskontor. 8. Personlig verneutstyr. Underentreprenørs ansatte medbringer nødvendig personlig verneutstyr (hjelm/sko/briller), og også eventuelt nødvendige støvmasker, hansker o.l. 9. Vinterarbeid. Under vinterarbeid må en være særlig oppmerksom på glatt og vanskelig adkomst på brakkeområdet og byggeområdet. Gode lysforhold er viktig for sikker tilkomst. Bidra til felles sikring ved utskifting av defekte lyspærer o.l. 10. Rydding. En hver entreprenør skal rydde etter eget arbeid. Sørg for at materialer og kapp m. spiker blir kasta i container. En har mange sykedager hvert år på grunn av manglende rydding og tråkk på spiker. 11. Brakker. Bidra med ditt til trivsel på byggeplassen med egen rydding i brakker. Ta hensyn til renhold. 12. Ytterligere informasjon. For mer informasjon om byggeplassens HMS bestemmelser se egen HMS-plan på oppslagstavle. Kvittering for mottatt, gjennomgått og forstått sikkerhetsinformasjon ved frammøte på byggeplass. A jour pr Side 7

21 HMS-plan iht. Byggherreforskriften for sikringsarbeider Gartveit, Øystese Aksjonsplan ved ulykker BRANNTILLØP 1. Utløs evt brannmeldere og redd ut eventuelle innesperrede. 2. Start slokking med det slokkeutstyr som finnes, dersom det er mulig. Vurder spredningsrisikoen og forsøk å avgrense brannen dersom det ikke er mulig å slokke den. 3.Tilkall brannvernet slik som angitt på oppslag eller ved alle telefoner. 4. Varsle og tilkall anleggsleder / verneleder A jour pr Side 8

22 HMS-plan iht. Byggherreforskriften for sikringsarbeider Gartveit, Øystese Akutt Forurensning 1. Varsle nærmeste politimyndighet. 2. Varsle Statens forurensingstilsyn. 3. Varsle nærmeste overordnede som varsler vernesjef. Viktige telefonnummer SOS Alarmtelefoner for øyeblikkelig hjelp. Brann og større ulykker tlf. 110 Politi tlf. 112 Legevakt tlf. 113 Arbeidstilsynet Tlf A jour pr Side 9

23 Side D-01 Post Beskrivelse Enhet Masse Enhetspris Sum kr TEKNISK BESKRIVELSE MED ANBUDSPOSTER Denne beskrivelsen er basert på NS3420. Kodene ved de spesifiserende ekstene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser. Vær oppmerksom på at der det er brukt flere koder i samme post, gjelder alle kodene med tekst for vedkommendee post Generell disposisjonsplan anlegg i hht NS3450 Rigg og drift Konstruksjoner Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \ Gartveitt i Øystese\7-PROD\B-Bygg\BES\Beskrivelse anleggsarbeidene.docx

24 Prosjekt: Sikringsarbeider Gartveit, Øystese Side 01-1 Kapittel: 01 FORSIKRINGER, SIKKERHETSSTILLELSE, RIGG OG DRIFT FOR EGNE ARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 FORSIKRINGER, SIKKERHETSSTILLELSE, RIGG OG DRIFT FOR EGNE ARBEIDER A11 FORSIKRING A11.1 FORSIKRING AV ANSVAR Entreprenøren skal tegne en ansvarsforsikring for skader på personer og ting, for ethvert ansvar han etter norsk lov og rett kan komme i på grunn av byggearbeidet. Kopi av forsikringen skal fremlegges før byggearbeidet starter opp. RS A11.2 FORSIKRING AV KONTRAKTARBEID Det er ikke naturlig å brannforsikre kontraktsarbeidet. Entreprenøren må likevel ha tingforsikring for materialer, maskiner og utstyr. RS A12 SIKKERHETSSTILLELSE A12.1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Stilles på standard formular NS8405. * Sikkerhetsstillelse i byggetida. * Sikkerhetsstillelse i garantitida. RS Sum denne side: apittel 01 FORSIKRINGER, SIKKERHETSSTILLELSE, RIGG OG DRIFT FOR EGNE ARBEIDER:

25 Prosjekt: Sikringsarbeider Gartveit, Øystese Side 01-2 Kapittel: 01 FORSIKRINGER, SIKKERHETSSTILLELSE, RIGG OG DRIFT FOR EGNE ARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum A2 RIGG FOR BYGGEPLASS Opprinnelig natur og vegetasjon skal tas vare på. Riggplanen og arbeidet må legges opp slik, at dette kan oppfylles. Bl.a. skal allerede naturmessig ødelagte arealer og arealer som skal nedbygges under byggeprosessen, brukes, før det blir aktuelt å vurdere tillatt anvendt andre arealer i forbindelse med byggeprosjektet. Det skal gjennomføres kontinuerlig rydding og renhold av rigg- og byggeplassen, etter skriftlige rutiner med fastlagte intervaller for ulike gjøremål. Avfall skal reduseres til et praktisk minimum. Avfallet skal søkes gjenvunnet og resirkulert ved kildesortering der det er praktisk mulig og hensiktsmessig. Øvrig avfall skal leveres godkjent mottak. Under arbeidet skal det velges hjelpematerialer og brukes maskiner og utstyr som er minst mulig forurensende, både med tanke på lyd, støv, avgasser, væskesøl m.v. Det skal også legges vekt på monteringssikkerhet ved at det brukes spesialutstyr, der slikt finnes og anbefales brukt A21 ADMINISTRATIVE YTELSER FOR EGET KONTRAKTSARBEID A21.1 PLANLEGGING AV ADMINISTRASJON AV EGET KONTRAKTARBEID RS A22 KOMPLETT RIGG A22.1 KOMPLETT RIGG FOR EGET KONTRAKTARBEID RS Sum denne side: apittel 01 FORSIKRINGER, SIKKERHETSSTILLELSE, RIGG OG DRIFT FOR EGNE ARBEIDER:

26 Prosjekt: Sikringsarbeider Gartveit, Øystese Side 01-3 Kapittel: 01 FORSIKRINGER, SIKKERHETSSTILLELSE, RIGG OG DRIFT FOR EGNE ARBEIDER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum A3 DRIFT AV BYGGEPLASS Byggeplassen skal drives ryddig og ordentlig under hensyntagen til Byggherreforskriften, Arbeidsmiljøloven, HMS-planen og andre relevante lover og forskrifter. Generelt stilles derfor krav til oppfølging av alle sikkerhetsforskrifter, samt kontinuerlig rydding og rengjøring. Det skal gås vernerunder hver uke/hver andre uke. Signert rapport leveres byggeleder umiddelbart etter hver runde A31 ADMINISTRASJON AV EGET KONTRAKTSARBEID A31.1 DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Entreprenøren skal på byggeplassen eller i umiddelbar nærhet ha en ansvarlig anleggsleder, med nødvendige tekniske og økonomiske fullmakter til å handle med bindende virkning for entreprenøren innenfor en for prosjektets størrelse passende ramme. Entreprenøren skal utarbeide og månedlig ajourføre en detaljert fremdriftsplan, basert på ressurs-/ tidsvurderinger. Entreprenøren skal ha et oppegående dokumentert kvalitetssikringssystem generelt i bedriften og spesielt på byggeplassen. Det legges vekt på at systemet inneholder et rimelig omfattende antall sjekklister for byggeprosessen, og at bedriften har tradisjon for rutinemessig bruk av disse. Kopi av utfylte/kvitterte sjekklister skal leveres byggeleder fortløpende A31.2 DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS SOM HOVEDBEDRIFT ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN RS RS A32 KOMPLETT DRIFT AV RIGG FOR EGET KONTRAKTSARBEID A32.1 KOMPLETT DRIFT AV BYGGEPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID RS Sum denne side: apittel 01 FORSIKRINGER, SIKKERHETSSTILLELSE, RIGG OG DRIFT FOR EGNE ARBEIDER:

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise på oppføring av ny skole på Bråtejordet. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Kirsten Flagstads plass 1, Oslo Nybygg og brukerutstyr Ferdigmelding nr. 673/2008 Prosjektnr. 95047 Prosjekt Nytt Operahus / Prosjektnr. 10381 Prosjekt Nytt Operahus,

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE). Rett og slett er ajourført per 20. desember 1990. I denne elektroniske utgaven mangler enkelte figurer

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder Vedlegg 8.1 til pkt 8 i Konkurransegrunnlaget Krav til Tilbudets innhold Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og

Detaljer