NYT FUND A V FJELLRYPE-ORRE,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYT FUND A V FJELLRYPE-ORRE,"

Transkript

1 Stavange < Museum / Aa<shefte, Å<g. 29/30( 1918/1919), Ill. S. 1-7 Ill. NYT FUND A V FJELLRYPE-ORRE, Lago pus mulus x Lyrurll s Iclri x Med 2 fan,eingtt> pfllllchcr.w H. THO. L SCHAANNING

2 Planche I øverst : Lirype-Orre (; (1.oi"l'u, l'r0l'u., Lyrunu 1,lri.) Suklal i Ryfylke. Rogaland. Dece",be.1916 RYPE-ORRER Nederst: Fjellrype-Orre (o?) (l... ~0 l' u, onulu.,1.yrun" td,;,) l-ijel",d""d i Ryfylke. Rogaland. 12. novembe r 1916

3 Planchc 2.,. '...' ;:'\. ~.,\,..... r ~ øverst : Lirypc-Orrc O il"' w"i'~' I> ~0l'u,, l.y"''''' wri, j Suldal i Ryf) lke. Rogaland. Decernhc~ RYPE-ORRER (,le... mn",.om I "~ I.I~,... I.., I) Nederst : Fjcllry!)c-Orrc (o.~) il -"~"I"" m~ l u \'ru".. totri,) Hidrnclall<l i Ryfylke. Rogabml. 12. november 1916

4 4 deuc eksp!. som en steril ~ av den.11m indcli gc Li rype-orrc (Lagoplis /agopus x Lyrurus Icfrix). I eft erfølgende beskrivelse an forcs jevnsid es til sammellli gnin g ogsaa Colletts beskrivelse (i Berge lis Mus. Aarbok 1907) av det tidligerc kjcndle eksp!. av Fjell rype.orren. "FJELLRY PE-ORRE " (Logo""6 "",IU$ x Lyruflls telr;.>:) ib fra Mo irrilien, Sor-Helgeland - sids! i rn:" [I" extenso dier R. eollett i "Bergens Mus. Aarhok 1907"J FJELLR YP E-ORRE (L"KOP I/. /1111lus x Lyrt/rus friri,,) (o? ) Irn H jelmeland i Ryfylke. ROlrillHUd 12 no""",ber Ekspl. i Stavanger Museum. "I siue plllslisk e kl/rak/erer slem mer FjcldrYI.e OrrclIs Han liær overens med Lirypc Orrcn. "Hulen er kloftel, SOm hos denne; d o!!" er denne kloftning hos dette (hidlil enesle) "ksi'!. ubetydeligl sva!!,~ re, end hos alle de foreliggende Hanner :lf LirYlle-Orren. Ogsaa i denne k:lraktel ligner den mere Lirype-Orrens HUll. hvor kløftnin geil. skjønt tydeligt utpræget, do!!, er ringere end hos Hannen. "Treerne cn: halvt fjlcrklædte, SOlli hos den ilthi" n form. idet omtrent lill al (Ic yd"rst" laaled er 1Iogent. Dct k:ln l.elll'crkes, at t;cernes beklædning hos delte individ er særlig rigd ig, og I,,,ngere, end hos nogell :lf de 14 Lirype-Orrer, som for tiden 01lhevarc5 i Univc rsitets-museet. " S lør r c lse. Totallængden "ar 438 mill.. III:lalt til s pitisen av yderste halefjær. og '130 mm. til spidsen ClV den "'elle"'ste. Den nye Han et sm,ledes betydeligl mindre, end Lirype-Orrens Han. hvis gjennemsnit Iig " totaua:n!:,i" er 494 mm., (maalt hos 10 Friske Hanue r). I storrclse sva rer d"l1.<;a"lcdcs luermere t il dell si,lslna:vnlcs HUll, hvis gjcnnemsnit lige totaljængde er '124 IllIlI.. (111""tl hos 2 fri ske HUlln"r). J samme forholt! ere.le flcste andre [egemsdel" lidt st"rrc '"Id ho.~ HII""e" "r Lirype- Halc n IIbc:lydelig kloftet; næs!"" Ivær. idet mellemste par styrfjær biol lot 10 mm. kortere cnd ylh:tste I"", Treerne hal\1t fja:rklædt; de ylterste 11/1 tauled nogent med ganske s""m IUlileller ("frynser") efter sidcll. Fjærkl,cdninge n paa treerne rikelig. idel fjær ~ pidserne rækker hell freol til kl"erne, mens de f. e ks. paa den i,lccernher skulte Lirypc-Orre hlol s,mvidt drekket meslyltcrste laaled. Srorrelse. Tntallængden "kjeucl!. nlen betydelig- mindre end hos den i decemhcr skutte Lirype-O.r~. Vingens llengdc (Ilmalt fr" Carpallcddcl ho! det II1Sl01'I,cdc cksl'!.) er 206 nh".. mens dell hos "ævilte 1.,rYl'e Orrc cr 238 ILlILI.

5 5 Orren. Vingens længde (Ira carpalleddet) er 219 mm., medens den hos Lirype-Orrells Han er gjellllemsll itlig 2'11 mm. (rnaall hos 15 individer), og hos dmmes Hun 211 mm. (nwall hos 7 individer). "Halens slursle længde (yderste Halefjær) er 115 mm.; hos Lirype Orrens H~n er den gjenncmsnitlig 143 mm. (nhiall hos 15 individer), og hos dennes HUll 117 mm. (maalt hos 7 individer). Den mellemsle Halefjær er 106 mm. lang. "Næbbet cr forholdsvis lidet, noiagtigl af den sturreise, su", hos Lirype-Orrens Hun. Længden al ovcrn-"bbct fra spidsen lil dettes bc Ijærede del foran næseborene er 11 mm. Hos Lirype-OrrclIs Hall er næbbct betydeligt g rovere; (samme længdc er hcr 14 mm.) Halens storste!.engde (ytters te par slyrfjær) er 119 mm., det mt!llemslc par slyrljær er 109 mm.; differense n cr sauledes blot 10 mm. (hos Collct 9 mm.) Sammenlig net har Lirypc Orren fra {Ieccrnba en halt!længdc pa" (ytterste pur slyrfjær) 153 m ill. og (mellernste par slyrfjær) 131 mm., ~ diffe rensen er her 22 mm., " Iler over del dobht!lte. Næbbet er forholdsvis mindre(sammcnlignct med Lirype-Orrcn fra deeember) med en l:engde paa 12 mm. fra overnæbbets spids lil dettes oe Ijærede c el foran næsehorcne (hos Lirype-Orren 13 mm.) "Kloerne cr ligelcdes af længoc, som h"s Hunnen al dcn andcn bastard. Mcllcmtaa"ns klo er saalcdes 12 mm., (hos Lirype-Orrens Hun mm.. bos Hannen 17~19mrn. ) K loernes længde er forholdsvis miudrc end hos Lirype-Orren Ira deccmher; s~a l edes er mellemlaaells kl o hos de 2 individer hcnhold svi.~ 14 og 18 mm. lang. {Sammenlignet med CollcUs ekspl. maa lages i be Iragining, at dette er skudt i mars. og kløerne da st!lvflllg ejig mere slit. "Farve n. Hoved, hals og hrysl Farven. Hode, hals og bryst over crc overveiende sorle, dog paa de flcste steder med smale hvide fjærbremme; disse sidsle ere bredesl paa halssiderne og forbrysid, men veiende sorle med indblandede hvilc partier samt cnkt!lte rødbrune Ijær. De flestc fjæ r sorle indover til rolcn, men med hvitbrem",cde SI,idser. SOm mangle saagodlsom ganskc I,aa strllhens er bredest pau h~l s, sider og nndcr og hovedcts sider n d lil hal hrysi, men on,lrent m,mglcr paa SCllS midte. Pa" hovcdets overside slrupe, killder og isse. Strupens ere ligdedcs de hvide hræmrne u[,elydelige; bagtil erc de naget brederc og tætterc. ",en her ligeso,," plldrede \ af sorl og hvidt (ligesom hos I,larmen af Lirypc-Orren). midtp"rti helt hvil. og Ireml,alsens fjær rodbr"nc ved grundeu, mcii sorle henimot s;:idsen og m"d hvit brem. Nakke og bak hals tæt vatret av hvilgr,,:.1 og sort ilikhet med det Sammc parti hos Lirype-Orren fr a decembcr, mcn ikke s,la finl "p"dret" som hos d"nue, og med ;"db{",,,/d ""Ib"m/. Ser man n"ierc eft er, har samtlige fjær I,er cn rodbr"u tvæ r slrip" over den sorle rothalvdel

6 6 " D e n sor t e (urve ligger VICI""t Hg i fj:ercnes yelre (synlige) del. Indenfor denne "r grunden nier ellcr mindre morkt c,ntaniehrun. Og' denne farvetone klin ddvis skimtes s:-ien nem de sorte partier. " B a g ole t lindes blot en antyd. ning til.lcl hrc.l" og lwide h:m nd, So nl holl Liry fkl.orrens Han slru:kker sig h.1gover ovenfor oretrakten. Hos Fjeldrype Om~n er det p iersl utyde ligt og s malt, Ol{ (oran oiel find"l1 intel spot til det te ha:!nd hos dcnne. "Nukl,cn, h c l e ryg g c n og o ver g lllllpc li In c d d e ovr c Ili\ l ed u:~h (j æ r er omlrenl ~om hos Hannen ay Lirype Orrell (i yj nter drari). s:m l e. l ~s hovcdsareli!!,1 liorte med mer eller mindre hrcde. hylde ell"r hyidpmlrede fj..:rbr",,,,,ne. 1-.lell i mods:>:tning lil, hvad der finder.sted hos den anden hnstnnl, erc fj:crene hos det ny" individ sherkere fo rsynede mcd rnd hr"ne Iycrh:wnd. hvorvc,l ry!!'!:"e" ("ar n:en Uerc den f rvc., om cr karakte r i s l i ~ k (or Li type Orrens Hun Især er diue ""I hruue finc Ive rhaand ndpr:cge.le paa de nvre haledlekfja:r.1) øvinge r og hal c er ligde.l.,. det yæsentlige farvede. son, hos Li rype Orrens Han: skuldrene bllye dog (ligesom ryggen) mere udpr:". gudc r",lhrune tverhannd) mc,!cns fi:rrenc dog i rcgelen have hvi,1 spole og hyid hræm. Pa:, de s lore og smaa vinreclfll:kfjær nung-ier der hnod mulen ganske dc rndhrune Iycrbaantl, og disse filcre er derfor (liguoll1 selye vingefj!ercne) (arycde. som hos rica anden haslard., D.n". Åa"" /,,.,,I~. '.. pp... ~"!I,I. nl"l!' "'", vil ~,,'m'å "I.. "ll "I,..,1... h... I"J,u~I.,... //" '1'" ",,,.,,,1,,,,. Ut",,, h", f.j'r.,...o".". 110m p,,,,,,,,.ill~a"".r... " "Il.. m ", At.. """~,,,I,, Jj"".",/~" I,.;""... ",,,.""; h.., ".,m.i 11"" Il,li...,,/,10/ ",...., <i.",i. Den Bor t c f a n 'e fo rlsælter aldrig midt indo\'er mol fjrerroten. IUcn ICaar o... er enlen i rodbrune eller morkhnme (kastanjehrune) ofle med sortpudrede fe lter, mens selve fjær spidsen oftest er hvitbremmcl. Bak o ie t en I,.,.i!agtig!lck omtrent nv s.~mme hrcd.le, mcn ikke paa la ngl n:er av $.[unme Irell(:'dc Som hoslirype. Oncn fr:..iccembcr, hvor det hyitc I,arl i haa nd(ormel slræ kkc r sig ned Ovcr hak nretmkten. Sidstnæ... nte har ogs:l:, en lydelig hvit!lck for:m "iet, som fo rstn,,:vntc hclt mangler. Nakk e n, h ele rygg e n og o verg uli1l. cli m e d d e o vre h a lc d æ ltfj æ r minde r om Li r)' Jlc' Orren fra deecmbcr, id d tie fi"ste fjær hu r mere ellcr mindre h... ilpud rcde h rcmmer, IIlcn t olalindlrykket er avgjort ;o ndcrledc5. idet dcnnes rene ~o r l c fiær I,cr cr erslaud ",...I br"""yliy morktllllr{'(le. Øvre h:,le',b:k(j:er er 1i:,;,I"de5 hclt hrunvalrcl ",cd Ilvilg r:", brc",,,,c,') mens de SIt",me (j",r hos Lir}' p,,-o rrcn fra dceemhcr er kulsortc med hvil brem. V i n ger o g h a le er farvet om' Ircnt SOm hos Lirype O r ren fra de' cembcr. Sving-fiæ r t:>:1 vatret a... graasorl og graah... it med gmal1tunc sk"ftcr og h... ite hrcmmer. De slore og Sm"" vingedækfjær samt skuldrc' fjæ r mere eller mindre t", lvatret ay graal. sort og r"dbrunt, de fm sle med brede hvite spidse r, som I.dt dækker,icn rodhrune farve, de sidsle Ine,1 h.itp\ldrcde Inemme, I... or,len r"dh""'e farve delvis skimler i}!"jen ae m. (lios I.iryr e Orren fra decem her er S:t:tvei llkuldrdi:rr SOm \ ingc,i :ek Ille" rmlb",,,, OK i rcn" hvile og sorlc (MYer.), Od, i,... 11l "Il."" Mm/. "I ",Q"~ k~",k l...,"'" ~~., r~ UJl "lp ~..,~1 fo ~ Ur!lP~' Or r~ " $ ~, Ik/,.. " "r i~r.,r 'I'~' ""wid." A". ".I""kj,lIill' 1", Ii ~it/". M"."a,'" en/lr'". hpl. I.~.M.I i""",,qff. ti,li,,bpi. I'" ",.. /i,. Q"'"",,,,"' "'u' IN..,r, tirn ",mm. I'" I.I'!/I"'O",,,. ~ " "'I",rllrdr 1;"",1;1... (K"". f... ;",11",1,,1"11'". I "g C<>iI,II. 1101, $. 6).

7 7 ~ H a l e fj ære n e crc, li ~e50m hos deo sidstoa:vole, ~orlc med hvid" hta:mm,,; ulyd"li~ " slren k av!,.ulli lilld~s i yderbnell av tie fl esle Imle Ij,.,r, og disse ~ re paa del ",,, l1clilslc pu lilstedc paa begll" b"". "B ugen og de undre Iwled rekljrer "Te (J<'3"s k" som hos Ha"""" ni Li rype Orr.,u) hvilk, ",cd h"lvl skjult" s,:,rl" fi'"re la"115 siderne uelle"for vmgerne. "PUIl foddern e er larsens lor side stærkl pudret ",,:,1 j.( raahrllnl. nrernu:st Som hos Huunell,~I Liry!,'" Orre,,: KI"crne "re nwrkl j.(rltnhru"e, Ycd rode" nreslen sn rle, Oj.( hlol lao l!'s randene OJ.:" i spitlseruc J)'seT<: hornh.u",,:. H alefj ærene er sort" mcd smal hvit spids Ol!' enkelte h",ne sta:nk i utfanen. i mcllcmstc par slyrljær ogs.~a paa indlant:n. Ytte rs te par d Ol-: hel l s orlc utco hrun indblandiog, (1"'ad dcr cr tillældet ogs.~a med.<mmllige slyrljæ. hos Liryp,, Or.cn Ira dceember.) B ugen og u"dre halcdækljær er hvite, (Ico I".ste med iodhlnndede sorle og h ru"sp.aj.:"lcde ijær (mrst skjulte). Kropsider likeledes spraglet nv hrunborl og hvit. (Hos Lirypc Orren fra december er f".vc" paa disse kr0l'sdclc hoveds:tgelig hvit. med en storre, n",slen helsorl lia, k ",eli,'''' henene S3.n1t sorlll ække,le kropside rl. PaH foddern e cr hele larsen, h"ade loran og h"k, lint p'tilabnm' pudrct. Kloerne er morkl graabru"", mot spidsen lysere. (Lirype Orren fra decembcr har hvite larser og gra"b.une klor.) I.UKal'lIS t ~ t r i.'( "Forelobig Diagnose" opsti ll cr Collett videre føl gend e 5 karakterer: ""'/us Jr LyruruJ (le/nm) Fj~lJrype Orre (Hnu) Eksp!. (nl Hjclrnc1au<1 i Ryfylke, Rogaland, 12 noyernber 1916, har: Tot-ulIængd e 438 mm, (Sturrcl scn altsa" omtrcnt som hos store Haoner al (Lagopus lag a/llls). Hovedels s ider sorle: ulydchj{e sjlor av cl hvidt ba:uuj hak ~,jd, Str ube n sorl med ulydelige hvite fj;crbrcmrne. Forh IllHe n og " n hu.id e n e ~ or\e lhundfarven brunsort) Ulet! hvi le hræullue. K loern e v"d grunden sorle. spid Semc horn brune. Totullæ n gden noget m in d re, idet \'ingens I a: n~d e utgio, blot 206 mm. mot Iypens :119 TIlm. (StorreIse dog Som cn almindelig stor Han av L"g0l'us lagol'us. Hod e ls sider sorte (meu ydersl utydelige hvile Ijærhremmcr): ut yde lige spor av et hvit baand h"k oiet. Slruben sort med utydelige h\'ite fjærhretll lller. Fortm.!s og h alssider spraglcl ay sorl, hvit og r",lbr",,/ (bund InrYen hovetisagelig ",orkthruu) ItH'd hvile breuliller. K lnern e vell g rundell ",,,rkl gr"". br""", sl'idsern" horobrune.

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 55(1954), s. 118-129 TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Ap A. BERNHOFT-OSA Etterfølgende dagboksnotiser vil ikke kunne gi noe fullstendig billede

Detaljer

«En Hrederstnand i all sin FrerID>

«En Hrederstnand i all sin FrerID> Nr.27 3/ 1989 9. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «En Hrederstnand i all sin FrerID> Peder Jacob Thomassen Ncesland bonde, lcerer, ordfnrer og visedikter Overskrifien Iii denne

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

FORTEGNELSE OVER DE TIL STAVANGER MUSEUM 1 1914 INDKOMNE SAKER ÆLDRE END REFORMATIONEN.

FORTEGNELSE OVER DE TIL STAVANGER MUSEUM 1 1914 INDKOMNE SAKER ÆLDRE END REFORMATIONEN. FORTEGNELSE OVER DE TIL STAVANGER MUSEUM 1 1914 INDKOMNE SAKER ÆLDRE END REFORMATIONEN. VED HELGE GJESSING. 1. Slepen tverax av graa flint. Bredsiderne slepne, men med enkelte sterre skaller. Likesaa den

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved

Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved 10/10/41. bygartneren i Ber gen. Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved å h nler'e hr. bygartnerens opmerksomhet

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

STRINDA I SAGN OG SAGATID

STRINDA I SAGN OG SAGATID I " ' STRINDA I SAGN OG SAGATID stud. phildl. orro OTTESEN. Alt mot slutten av stenalderen begynte menneskene! bli bofast her i Norge og landet 1 ryddes. Dd va r et tungt og seint arbeide og det plglr

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

NOGEN NYE FUND FRA JERNALDEREN I ROGALAND

NOGEN NYE FUND FRA JERNALDEREN I ROGALAND Stavanger Museum / Årshefte, Årg. 31(1920-211, I. S. 1-38 I. NOGEN NYE FUND FRA JERNALDEREN I ROGALAND (Wiih list of illusirofions in English) AV EYVIND DE LANGE Blandt de til museet i de seneste Ar innkomne

Detaljer

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK.

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK. ! Hrnr lett!u! I BUTIE T! DT Olrud Ric Hotel Brurnunddl Bt( BK Hein 45 lr 4 10. mi Redktør: Tommy H.S.Sendsmrk STILLIN GEN FØR SISTE RU N DE: 'l. Akdemisk BK 2. Tønsberg BK. 3. Forcingklubben. 4. Bergens

Detaljer

Noen iakttagelser over hubro (Bubo Bubo L.) i Rogaland

Noen iakttagelser over hubro (Bubo Bubo L.) i Rogaland Noen iakttagelser over hubro (Bubo Bubo L.) i Rogaland Av Yngvar Hagen I: Stavanger Museums årbok årg. 60(1950), s. 93-109 NOEN IAKTTAGELSER OVER HUBRO (BUBO BUBO L.) I ROGALAND,411 YIVGt--AR IIAGEN e

Detaljer

Tida ble skrudd 150 ar tilbake

Tida ble skrudd 150 ar tilbake Nr 36 3/1992 12. Argang ISSN 0800 2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG Tida ble skrudd 150 ar tilbake Bygdefolk srjjrget for en svcert minnerik Bygdetundag for elevene ved Sannidal ungdomsskole.

Detaljer

Kj ere kund! Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene:

Kj ere kund! Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene: Kj ere kund! Takk ior at du har kjopt defte p'oduhd, \6 hepsr & v fe myo gled ev det. Det tar itt fid a s tle det sammen. Ta det som en liten rnoqompvehe 0 t 9r ikk uyan$g 6 trenge droyt en time pa A settelrampo

Detaljer

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. ~-_.- fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. --- ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa fiskeri direktørens kontor. Bergen

Detaljer

MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE."

MINDRE MEDDELELSER. EN LUFTIG HYPOTESE. MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE." Nogen bemerkninger til dr. ANDR. M. HANSEN. mit arbeide "Kvartærgeologiske streiftog paa Sørlandet" (Nyt mag. f. nat., bind 50) har jeg fremsat den hypotesen at

Detaljer

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes 1 Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes rektangelet som er laget etter det gylne snitt (E) er penest.

Detaljer

l. ObHga jonene særlii e vilkår

l. ObHga jonene særlii e vilkår Nomk Tillitsmann ASA Oblig jon avtale Inngått: 25. april 2013 mellom tst d I' n: Blaker parebank med arg nr: 837 86252 g illi tsmannen: or k Tillitsmann A med arg nr: 963342624 P egnes ligasjonseierne

Detaljer