ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

2

3 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

4 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer GENERELT Selskapets virksomhet består i foredling av tømmer til skurlast og videreforedling gjennom høvling, impregnering, fingerskjøting og overflatebehandling. Hovedkontoret og to produksjonsavdelinger ligger i Larvik kommune, mens driften for øvrig skjer ved avdelinger i Vefsn, Åmli, Seljord, Lardal, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal og Bærum. Virksomheten i Andebu er solgt og driften i Ringebu ble stanset i løpet av året. Eiendommene i Eidskog, Ringebu og Arendal er beholdt. trelastproduksjonen var på m3. Markedsprisen på tømmer falt i løpet av første halvår, for deretter å stige til dels betydelig på slutten av året. Flere av sagbrukene manglet tømmer i annet halvår for ønsket produksjon. Ved årets begynnelse var lagrene av halvfabrikata og ferdigvarer høyere enn ønskelig grunnet redusert etterspørsel. Det ble besluttet å dempe produksjonen tidlig på året, da det så ut til at etterspørselen ikke ville ta seg opp i Norge med det første. Barkforedlingsselskapene Agro Bark AS og Agro Torvtak AS er kjøpt opp og er senere også vedtatt fusjonert med morselskapet. De heleide selskapene Amundrød Vest AS og Saga Tre AS har ikke hatt virksomhet i året. I samsvar med regnskapslovens 3-8, annet ledd, er det unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Straks før årets slutt valgte Treschow Fritzøe AS, - aksjonær siden 1994, å avhende sine aksjer i Bergene Holm AS. Løvenskiold - Vækerø AS, aksjonær siden 2004, valgte da å erverve disse aksjene. Etter dette eies selskapet av AS PETRA (Bergene Holm-familien) med 54 % og Løvenskiold-Vækerø AS med 46 %. DRIFT OG MARKED Det alt vesentligste av vårt tømmerråstoff kommer fra leverandører i Norge som er ISO-sertifisert og forpliktet på Levende Skog Standard. Det importeres tømmer fra Sverige til sagbrukene i Grue og Kongsvinger. Årsforbruket av tømmer var til sammen på m3, Etterspørselen holdt seg da også på et sterkt redusert nivå i første kvartal, for deretter å øke sterkt i de to neste kvartaler. Siste kvartal hadde sesongmessig svakere etterspørsel. Lavere enhetspriser og salgsvolum førte til lavere omsetning. Lagerreduksjonen bidro til god likviditet og handlefrihet. MILJØ OG PERSONAL Selskapet forurenser i liten grad det ytre miljø. Avfall ivaretas etter offentlige bestemmelser og lokale systemer. Avdelingene har utslippstillatelser fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i de ulike fylker. Arbeid pågår med å oppfylle fastsatte betingelser. Det arbeides med målsetting om industriell anvendelse av forbrenningsrester. Produksjonsavdelingene er tilsluttet Treindustriens Brannkontroll og følger opp de anvisninger som gis av denne tredjepartskontrollen. Antall branntilløp reduseres år for år, og dette ser vi som et resultat av det aktive sikkerhetsarbeidet som drives i virksomheten.

5 Sykefraværet har økt fra 7,0 % i 2008 til 7,5 % i Fraværet økte urovekkende på slutten av året. Det er derfor tatt initiativ til et dialogbasert forebyggende arbeid med ekstern bistand. H-verdien (antall skader med fravær pr arbeidede timer) er redusert fra 23,8 i 2008 til 23,6 i Fraværet er i gjennomsnitt 16 dager pr. skade, dvs. en F-verdi på 388. Skadetallet er fortsatt altfor høyt, og det forebyggende arbeidet må fortsette. Alle ansatte er gitt kurs i sikkerhet og sikkerhetsholdninger. Ved siste årsskifte var det 388 faste ansatte (381 ÅV), herav 43 kvinner. INVESTERINGER, ØKONOMI OG FINANSIERING Årets investeringer beløper seg til 18,3 mnok inkl. arbeid under utførelse, mens frasalg utgjorde 5,5 mnok. Det lave investeringsnivået må sees på bakgrunn av den finansielle uro ved årets begynnelse. Nivået er ikke langsiktig forsvarlig, og selskapet legger opp til vesentlig større investeringer i de kommende år. Selskapet har i flere omganger kjøpt tomtearealer mellom gammel og ny E 18 syd for avdeling BH Larvik, for regulering til industriformål. Selskapets eiendom i Kvelde og Grue er også under regulering. Ca. 108 daa i Seljord, ca. 100 av 120 daa i Vefsn og 241 daa i Åmli er nylig regulert til industri. Det er startet opp arbeid med Lean Thinking, for økt produktivitet. Involvering av operatører på produksjonslinjer og tekniske personell er sentralt i dette arbeidet. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, innenfor rammen av den enkeltes ønsker og forutsetninger. Samarbeidsforholdene i bedriften er svært gode. Styret takker alle ansatte for god innsats og positive holdninger i et krevende år for selskapet. I treindustrrien skjer forsknings- og utviklingsarbeidet i stor grad på bransjenivå, delvis ved bruker-, delvis ved bransjefinansiering. Slik organisering gir samlet en effektiv utnyttelse av de midler som stilles til rådighet for forskning og utvikling. Selskapets langsiktige finansiering består i et 10-årig avdragsfritt lån tilsvarende 200 mnok i DnBNOR, opptatt i Euro. Ut over dette disponerer selskapet en kassakreditt på 150 mnok i DnBNOR. Kassakredittrammen reduseres med 10 mnok pr. år. Etter ned- og avskrivninger på 51,1 mnok (51,6) oppnådde selskapet et driftsoverskudd på 31,9 mnok (14,6), med EBITDA på 83,0 mnok (66,2). En stor del av årsresultatet på 49,3 mnok skyldes agio på 37,2 mnok. Resultatet etter finansposter og skatter ble på 32,1 mnok (-15,3). FREMTIDSUTSIKTER Tre er fremtidens byggemateriale. Det investeres verden over i effektiv, men kostbar produksjons-kapasitet. Hardt prispress på produktet vil bidra til økt volumetterspørsel, men vil ta ut umoderne og ustrukturerte virksomheter i land med høyt kostnadsnivå, for eksempel Norge.

6 Dette er en krevende utfordring som vi skal møte offensivt. Det blir en særlig utfordring å kunne betjene kundene på en effektiv måte, sammen med en lavere kapitalbinding i eget og kundes lager. Valutaforhold, børsuro, utviklingen i eiendomspriser, etc. bidrar til usikkerhet. Den norske og europeiske byggeaktiviteten vil forbli neddempet i flere år fremover. Det fremtidige aktivitetsnivå i bransjen vil gi aktørene store utfordringer, men styret ser positivt på selskapets evne til å møte disse. VURDERINGER Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt ytterligere forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning forbedømmelsen av selskapet, ut over hva som fremgår av årsberetning og regnskap. I samsvar med Regnskapslovens 3-3a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for året 2010 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Styret foreslår at årets resultat kr ,- disponeres slik: Utbytte kr ,- Til fond for vurderingsforskjeller - kr ,- Overført til annen egenkapital kr ,- Sum disponert kr ,- Etter årets disponeringer utgjør selskapets egenkapital kr ,-. Av dette regnes kr ,- som selskapets frie egenkapital. Larvik, 15. mars 2010 I styret for Bergene Holm AS Gunnar Palme Styremedlem Bjørn Walle Styrets leder Carl Otto Løvenskjold Styremedlem Rune Alfredsen Styremedlem Olav Erik Withbro Nestleder Henning Sjøblom Styremedlem Kåre Fossnes Styremedlem Per Bergene Holm Styremedlem Reidar Bergene Holm Administrerende direktør

7 RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Beholdningsendring egentilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger 7, Nedskrivning av anlegg Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER Resultatandel fra datterselskaper 0 0 Aksjeutbytte Netto agiogevinst Andre finansinntekter Sum finansinntekter FINANSKOSTNADER Netto agiotap Avgitte kontantrabatter Resultatandel datterselskaper Nedskrivning finansielle eiendeler Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat OPPLYSNINGER OM: Foreslått utbytte Overført fond for vurderingsforskjeller Overført annen egenkapital Sum

8 BALANSE PER 31. DESEMBER Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Anlegg under utførelse Maskiner og transportmidler Inventar og kontorutstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investeringer i aksjer Overfinansiert pensjonsforpliktelse Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager -tømmer og hjelpestoffer Varelager -varer i arbeid Varelager -ferdig tilvirkede varer Sum varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter ol Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 BALANSE PER 31. DESEMBER Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 12, Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

10 KONTANTSTRØMANALYSE KONTANTSTRØMANALYSE Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap ved salg av driftsmidler Gevinst ved salg av driftsmidler Gevinst ved salg av aksjer Tap ved salg av aksjer Ordinære avskrivninger Nedskrivning av anlegg Nedskrivning av aksjer Resultatandel fra datterselskap og tilknyttede selskaper Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endringer i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Innbetalinger ved salg av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto betalte avdrag på langsiktig gjeld Netto tilført ansvarlig lånekapital Endring i kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

11 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Konsernregnskap Bergene Holm AS eier pr datterselskapene Agro Bark AS, Amundrød Vest AS og Saga Tre AS. Agro Bark AS er besluttet innfusjonert i morselskapet den 8. februar De to øvrige datterselskapene er uten virksomhet. På denne bakgrunn er det i samsvar med regnskapslovens ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer hvor Bergene Holm AS ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

12 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 FORTS. NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Råvarer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. For varer i arbeid og ferdig tilvirkede varer beregnes virkelig verdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende tilvirkningskostnader, salgskostnader og fortjeneste. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Ved regnskapsføring av selskapets pensjonsforpliktelser er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridorløsning). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatt. Ved bruk av egenkapitalmetoden som vurderingsprinsipp for eierandeler i selskaper som er egne skattesubjekter, er resultatandelen allerede fratrukket skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. NOTE 2 - OFFENTLIGE TILSKUDD Selskapet har mottatt kr ,- i offentlige tilskudd i NOTE 3 - BANKINNSKUDD Bundne skattetrekksmidler utgjør kr ,- pr Dette dekker skyldig skattetrekk pr

13 NOTE 4 - KORTSIKTIGE FORDRINGER Kundefordringer Pålydende Avsetning til fremtidig tap Bokført verdi ifølge balansen Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Til gode merverdiavgift Andre kortsiktige fordringer Bokført verdi ifølge balansen Tap på fordringer Konstaterte tap Inngått på tidligere avskrevne fordringer Netto tap (inkl. i annen driftskostnad) NOTE 5 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall faste ansatte Ytelser til ledende personer Lønn adm.dir Pensjonsutgifter adm.dir Samlet honorar til styret Bergene Holm AS har inngått pensjonsavtale med selskapets adm.dir. Avtalen skal dekkes over selskapets drift og gir den ansatte rett til visse fremtidige ytelser. Endelige ytelser er avhengig av en rekke usikre og betingede forhold, og er svært vanskelig å estimere. Forpliktelsen er derfor ikke balanseført. Overfor den begunstigede er avtalen sikret ved tinglyst obligasjon, med sikkerhet i enkelte av selskapets eiendommer. Revisor Kostnadsført honorar til revisjon utgjør kr I tillegg kommer annen bistand med kr

14 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 FORTS. NOTE 6 - PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER Sikrede ytelser Selskapet har ikke lenger noen ytelsesbaserte pensjonsordninger som er finansiert ved fondsoppbygging i forsikringsselskap. For aktive ansatte gikk man i 2006 over til innskuddsbasert ordning, og i 2007 ble den kollektive ordningen avviklet for uføre/sykemeldte og pensjonister. Usikrede ytelser Selskapet omfattes av AFP-ordningen som legger til rette for at ansatte i aldersgruppen år kan velge førtidspensjonering. Arbeidsgivers egenandel i ordningen utgjør 25% av pensjonsutbetalingene. AFP-ordningen utgjør en fremtidig forpliktelse for selskapet som i samsvar med god regnskapsskikk balanseføres som gjeld i regnskapet. Nåverdien av fremtidige forpliktelser er beregnet i samsvar med standard for aktuartekniske beregninger. Ordningen omfatter 433 ansatte pr I tillegg har selskapet løpende pensjonsavtaler med to personer som dekkes over drift. Disse forpliktelsene er usikret. Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler 0 Resultatført avvik pga. estimatendringer m.m Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad AFP/usikret Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) 0 Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendring Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsmidler/-forpliktelser Økonomiske forutsetninger (prosenttall): Diskonteringsrente 5,40 % Forventet lønnsregulering 4,25 % Forventet G-regulering 4,00 % Forventet vekst i løpende pensjoner 4,00 % Forventet avkastning på fondsmidler 0,00 % Overgang til AFP ved 62 år 26,5 % Vanlige aktuarmessige forutsetninger innen forsikring for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn.

15 NOTE 7 -VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger og annen Maskiner og Inventar og Totalt fast eiendom transport-midler kontorutstyr Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivinger Økonomisk levetid 6 år - evig 5-10 år 3-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler NOTE 8 -IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan 5 år Lineær Goodwill relaterer seg i sin helhet til oppkjøp og fusjon med datterselskapene Brødrene Olsen Trevarefabrikk AS, Løvenskiold Trelast AS, Kirkenær Bruk AS og Emil Fjeld AS. Brødrene Olsen Trevarefabrikk AS ble innfusjonert med virkning fra , mens for de øvrige tre selskaper ble fusjonen gjennomført med virkning fra

16 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 FORTS. NOTE 9 - DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V. Firma Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Saga Tre AS Larvik 100 % 100 % Amundrød Vest AS Larvik 100 % 100 % Agro Bark AS Larvik 100 % 100 % Selskapet har i desember 2009 kjøp seg opp fra 50 % til 100 % i Agro Bark AS. Endelig kjøpesum for denne aksjeposten vil bli fastsatt ut fra betingede hendelser i Agro Bark AS, og Bergene Holm AS har således en ikke-estimert forpliktelse overfor selger. Selskapene er alle datterselskaper. Investeringene er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Dette innebærer at resultatet i eierperioden er medtatt i selskapets finansposter. Amundrød Vest AS Saga Tre AS Agro Bark AS Sum Anskaffelseskost Balanseført EK på oppkj.tidspunktet Goodwill Inngående balanse Kjøp aksjer Andel årets resultat Avskrivning goodwill Balanseført verdi NOTE 10 - AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK M.V. Eierandel Ansk. kostnad Balanseført verdi Norske Skogindustrier ASA Oseberget Eiendom AS 16,04 % Argos Solution AS 33,33 % Skog-Data AS 6,70 % Andeler Hedrum-Tjølling Jordvanning Tretorget AS Diverse aksjer og andeler Sum Det er kun aksjene i Norske Skogindustrier ASA som er børsnoterte, og som har en fastsatt verdi i markedet.

17 NOTE 11 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V. Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern Sum Kundefordringer Kortsiktige fordringer Foretak i samme konsern Sum NOTE 12 - LANGSIKTIG GJELD Spesifikasjon av langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Enkelte tidligere aksjonærer (nå aksjonærer via andre selskaper) har gitt Bergene Holm AS lån for til sammen kr Rentebetingelsen pr er 2,8 %. Renten følger betingelsene på selskapets kassekredittkonto. Lånene er klassifisert som annen langsiktig gjeld.

18 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 FORTS. NOTE 13 - SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad henført ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt før anvendelse av fremførbart underskudd Anvendelse av fremførbart underskudd 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Skatteeffekt av avgitt konsernbidrag 0 Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Endring Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler herav forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt Oppskrivning tomt Gevinst- og tapskonto Fordringer Varer Andre forskjeller Sum Utsatt skatt/utsatt skattefordel (28%) Forskjeller som ikke utlignes: Pensjonsforpliktelser Overfinanisert pensjonsforpliktelse Sum Utsatt skatt/utsatt skattefordel (28%) Nettoføring av midlertidige forskjeller i balansen Netto forskjeller / endring midlertidige forskjeller Netto utsatt skatt

19 NOTE 14 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V Obligasjonens pålydende Gjeld som er sikret ved pant o.l. Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld DnB NOR Sum Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet: Varelager Kundefordringer Eiendommer Sum bokført verdi Selskapet har i tillegg stillet sikkerhet for kassekreditt i tilknyttet selskap, proratisk med øvrige hovedaksjonærer. Beløpsmessig relaterer denne sikkerheten seg til kr for alle aksjonærene samlet og Bergene Holm AS sin andel utgjør NOTE 15 - FINANSINNTEKTER - AGIOGEVINST Agiogevinster Agiogevinst langsiktig valutalån Øvrige agiotap Netto agiotap Selskapet har regnskapsført en valutagevinst på sitt langsiktige valutalån med kr ,- i Det vises til årsberetningen for en nærmere redegjørelse. NOTE 16 - EGENKAPITAL Aksje- Overkurs- Innskutt Fond for vurd. Annen Sum kapital fond annen EK forskjeller EK Egenkapital Årsresultat Foreslått utbytte Egenkapital

20 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 FORTS. NOTE 17 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen i Bergene Holm AS pr består av aksjer à kr 100. Alle aksjene gir like rettigheter i selskapet. Aksjonærene i Bergene Holm AS pr var: Antall Eierandel Stemmeandel AS PETRA ,00 % 54,00 % Løvenskiold Vækerø AS ,00 % 46,00 % Totalt antall aksjer ,00 % 100,00 % Det foreligger en aksjonæravtale mellom Løvenskiold Vækerø AS og AS PETRA (Bergene Holm familien). Larvik, 15. mars 2010 I styret for Bergene Holm AS Gunnar Palme Styremedlem Bjørn Walle Styrets leder Carl Otto Løvenskjold Styremedlem Rune Alfredsen Styremedlem Olav Erik Withbro Nestleder Henning Sjøblom Styremedlem Kåre Fossnes Styremedlem Per Bergene Holm Styremedlem Reidar Bergene Holm Administrerende direktør

21

22 FINANSIELLE HOVEDTALL - BERGENE HOLM AS FAKTA / MÅLTALL DEFINISJON Resultat (1.000 kr.) Driftsinntekter Brutto driftsresultat Driftsresultat + Nedskrivninger + =EBITDA Avskrivninger + Restruktureringskostnader Driftsresultat Resultat før finanskostnader Driftsresultat + Finansinntekter + Andel res. tilknyttet selskap Resultat før skatt Årsresultat Balanse (1.000 kr.) Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Sysselsatt kapital Totalkapital - ikke rentebærende gjeld - andre ikke driftsrel.aktiva Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Lønnsomhet Brutto driftsmargin % = Brutto driftsresultat/driftsinntekter 16,4 % 9,2 % 7,7 % 11,0 % 8,2 % 9,9 % 13,2 % 10,9 % 12,6 % 13,3 % 12,0 % 9,0 % 8,8 % 19,3 % 6,5 % 9,5 % Resultatgrad = (Driftsresultat + Finansinntekter)/Varesalg x ,6 % 4,3 % 2,5 % 5,9 % 2,8 % 5,8 % 8,9 % 6,0 % 8,4 % 7,2 % 6,3 % 5,3 % 3,4 % 16,1 % 2,2 % 7,9 % Netto fortjenestemargin % Årsresultat/Driftsinntekter 7,7 % 0,4 % -0,5 % 4,9 % -0,3 % 2,0 % 3,7 % 2,7 % 4,3 % 3,6 % 3,0 % 2,1 % 0,8 % 10,3 % -1,5 % 3,7 % Totalrentabilitet % = Resultat før finanskostnader / Gjennomsnittlig totalkapital 19,2 % 6,5 % 3,4 % 8,4 % 3,7 % 8,3 % 13,3 % 8,4 % 10,3 % 8,9 % 9,9 % 10,5 % 6,1 % 30,4 % 3,2 % 10,3 % Egenkapitalrentabilitet % = Årsresultat/Gjennomsnittlig egenkapital 38,8 % 1,6 % -2,0 % 21,6 % -1,3 % 8,2 % 14,5 % 9,0 % 11,5 % 8,7 % 9,5 % 10,4 % 3,8 % 46,7 % -5,1 % 10,8 % Egenkapitalandel % = Egenkapital/Totalkapital 32,9 % 34,2 % 31,4 % 32,6 % 35,1 % 36,4 % 40,3 % 44,4 % 47,2 % 55,4 % 46,6 % 35,1 % 39,5 % 43,4 % 41,3 % 47,6 % Avkastning på Driftsresultat/Gjennomsnittlig sysselsatt kapital 27,3 % 8,4 % 3,7 % 9,4 % 4,2 % 7,8 % 15,7 % 9,2 % 10,0 % 10,6 % 12,9 % 12,6 % 9,1 % 42,4 % 2,9 % 5,9 % sysselsatt kapital % Arbeidskapital i % av totalkapital (Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld) / Gjennomsnittlig totalkapital 26,0 % 24,0 % 40,0 % 38,1 % 33,9 % 37,5 % 32,1 % 35,6 % 38,3 % 21,6 % 35,3 % 13,0 % 20,2 % -0,6 % -5,3 % 29,4 % Langsiktig kapital i % (EK + Langsiktig gjeld)/anleggsmidler x ,7 % 147,3 % 180,1 % 169,2 % 167,6 % 178,8 % 163,6 % 176,1 % 183,8 % 141,1 % 159,2 % 120,9 % 142,5 % 99,0 % 89,5 % 163,7 % av anleggsmidler Totalkapitalens omløpshastighet Varesalg/Gjennomsnittlig totalkapital 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 1,4 1,2 1,2 1,6 2,0 1,8 1,9 1,4 1,3 Gjeldsbetjeningsevne (Driftsresultat + Finansinntekter + Avskrivn.) / Finanskostnader + Avdrag 1,3 2,1 1,8 2,5 1,7 2,5 2,6 3,7 3,8 3,8 3,8 3,2 4,3 13,4 1,8 6,1 Netto rentebærende gjeld / 1,2 1,2 1,8 1,5 1,5 1,3 1,0 0,9 0,8 0,4 0,6 0,8 0,8 0,1 0,1 0,6 Egenkapital Fortjeneste pr. aksje etter skatt Årsresultat/Gjennomsnittlig antall aksjer Kontantstrøm pr. aksje etter skatt Kontantstrøm /Gjennomsnittlig antall aksjer Likviditet Udisponert kassakreditt (1.000 kr.) Limit kassekreditt fratrukket trukket kassekreditt Betalingsmidler (1.000 kr.) Kontanter + Bank + Postgiro + Plasseringer i verdipapirer Kontantstrøm (1.000 kr.) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Likviditetsgrad 1 Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld 1,9 2,0 4,0 3,0 3,8 3,3 2,8 3,2 3,5 2,0 2,2 1,3 1,8 1,0 0,9 2,4 Likviditetsgrad 2 Mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld 0,8 0,6 2,8 0,9 1,1 1,6 1,0 1,1 1,8 0,7 0,6 0,2 0,6 0,1 0,2 1,0

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2012 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2012 2012 har vært et krevende år for selskapet. Et utfordrende mediemarked, inntektsnedgang

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold. Generalforsamling i Hamar Media AS

Innhold. Generalforsamling i Hamar Media AS Årsberetning regnskap og 2007 Innhold Hovedtall fra regnskapet 3 Til aksjonærene 4 Årsberetning 5 9 Revisjonsberetning 10 Resultat og balanse 11 13 Noter til regnskapet 14 19 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2010

Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Innholdsfortegnelse Utdrag fra sentrale dokumenter... 2 Selskapets tillitsvalgte... 2 Styrets beretning for 2010... 3 Resultatregnskap konsern... 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr.

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. 939 150 234 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2001

Årsberetning og regnskap 2001 Årsberetning og regnskap 2001 Innhold Huntonit ferdigmalte veggplater Innledning ved adm. direktør 3 Konsernets formål, strategi og vedtekter 5 Finansielle hovedtall 6 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer