ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

2

3 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

4 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer GENERELT Selskapets virksomhet består i foredling av tømmer til skurlast og videreforedling gjennom høvling, impregnering, fingerskjøting og overflatebehandling. Hovedkontoret og to produksjonsavdelinger ligger i Larvik kommune, mens driften for øvrig skjer ved avdelinger i Vefsn, Åmli, Seljord, Lardal, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal og Bærum. Virksomheten i Andebu er solgt og driften i Ringebu ble stanset i løpet av året. Eiendommene i Eidskog, Ringebu og Arendal er beholdt. trelastproduksjonen var på m3. Markedsprisen på tømmer falt i løpet av første halvår, for deretter å stige til dels betydelig på slutten av året. Flere av sagbrukene manglet tømmer i annet halvår for ønsket produksjon. Ved årets begynnelse var lagrene av halvfabrikata og ferdigvarer høyere enn ønskelig grunnet redusert etterspørsel. Det ble besluttet å dempe produksjonen tidlig på året, da det så ut til at etterspørselen ikke ville ta seg opp i Norge med det første. Barkforedlingsselskapene Agro Bark AS og Agro Torvtak AS er kjøpt opp og er senere også vedtatt fusjonert med morselskapet. De heleide selskapene Amundrød Vest AS og Saga Tre AS har ikke hatt virksomhet i året. I samsvar med regnskapslovens 3-8, annet ledd, er det unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Straks før årets slutt valgte Treschow Fritzøe AS, - aksjonær siden 1994, å avhende sine aksjer i Bergene Holm AS. Løvenskiold - Vækerø AS, aksjonær siden 2004, valgte da å erverve disse aksjene. Etter dette eies selskapet av AS PETRA (Bergene Holm-familien) med 54 % og Løvenskiold-Vækerø AS med 46 %. DRIFT OG MARKED Det alt vesentligste av vårt tømmerråstoff kommer fra leverandører i Norge som er ISO-sertifisert og forpliktet på Levende Skog Standard. Det importeres tømmer fra Sverige til sagbrukene i Grue og Kongsvinger. Årsforbruket av tømmer var til sammen på m3, Etterspørselen holdt seg da også på et sterkt redusert nivå i første kvartal, for deretter å øke sterkt i de to neste kvartaler. Siste kvartal hadde sesongmessig svakere etterspørsel. Lavere enhetspriser og salgsvolum førte til lavere omsetning. Lagerreduksjonen bidro til god likviditet og handlefrihet. MILJØ OG PERSONAL Selskapet forurenser i liten grad det ytre miljø. Avfall ivaretas etter offentlige bestemmelser og lokale systemer. Avdelingene har utslippstillatelser fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i de ulike fylker. Arbeid pågår med å oppfylle fastsatte betingelser. Det arbeides med målsetting om industriell anvendelse av forbrenningsrester. Produksjonsavdelingene er tilsluttet Treindustriens Brannkontroll og følger opp de anvisninger som gis av denne tredjepartskontrollen. Antall branntilløp reduseres år for år, og dette ser vi som et resultat av det aktive sikkerhetsarbeidet som drives i virksomheten.

5 Sykefraværet har økt fra 7,0 % i 2008 til 7,5 % i Fraværet økte urovekkende på slutten av året. Det er derfor tatt initiativ til et dialogbasert forebyggende arbeid med ekstern bistand. H-verdien (antall skader med fravær pr arbeidede timer) er redusert fra 23,8 i 2008 til 23,6 i Fraværet er i gjennomsnitt 16 dager pr. skade, dvs. en F-verdi på 388. Skadetallet er fortsatt altfor høyt, og det forebyggende arbeidet må fortsette. Alle ansatte er gitt kurs i sikkerhet og sikkerhetsholdninger. Ved siste årsskifte var det 388 faste ansatte (381 ÅV), herav 43 kvinner. INVESTERINGER, ØKONOMI OG FINANSIERING Årets investeringer beløper seg til 18,3 mnok inkl. arbeid under utførelse, mens frasalg utgjorde 5,5 mnok. Det lave investeringsnivået må sees på bakgrunn av den finansielle uro ved årets begynnelse. Nivået er ikke langsiktig forsvarlig, og selskapet legger opp til vesentlig større investeringer i de kommende år. Selskapet har i flere omganger kjøpt tomtearealer mellom gammel og ny E 18 syd for avdeling BH Larvik, for regulering til industriformål. Selskapets eiendom i Kvelde og Grue er også under regulering. Ca. 108 daa i Seljord, ca. 100 av 120 daa i Vefsn og 241 daa i Åmli er nylig regulert til industri. Det er startet opp arbeid med Lean Thinking, for økt produktivitet. Involvering av operatører på produksjonslinjer og tekniske personell er sentralt i dette arbeidet. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, innenfor rammen av den enkeltes ønsker og forutsetninger. Samarbeidsforholdene i bedriften er svært gode. Styret takker alle ansatte for god innsats og positive holdninger i et krevende år for selskapet. I treindustrrien skjer forsknings- og utviklingsarbeidet i stor grad på bransjenivå, delvis ved bruker-, delvis ved bransjefinansiering. Slik organisering gir samlet en effektiv utnyttelse av de midler som stilles til rådighet for forskning og utvikling. Selskapets langsiktige finansiering består i et 10-årig avdragsfritt lån tilsvarende 200 mnok i DnBNOR, opptatt i Euro. Ut over dette disponerer selskapet en kassakreditt på 150 mnok i DnBNOR. Kassakredittrammen reduseres med 10 mnok pr. år. Etter ned- og avskrivninger på 51,1 mnok (51,6) oppnådde selskapet et driftsoverskudd på 31,9 mnok (14,6), med EBITDA på 83,0 mnok (66,2). En stor del av årsresultatet på 49,3 mnok skyldes agio på 37,2 mnok. Resultatet etter finansposter og skatter ble på 32,1 mnok (-15,3). FREMTIDSUTSIKTER Tre er fremtidens byggemateriale. Det investeres verden over i effektiv, men kostbar produksjons-kapasitet. Hardt prispress på produktet vil bidra til økt volumetterspørsel, men vil ta ut umoderne og ustrukturerte virksomheter i land med høyt kostnadsnivå, for eksempel Norge.

6 Dette er en krevende utfordring som vi skal møte offensivt. Det blir en særlig utfordring å kunne betjene kundene på en effektiv måte, sammen med en lavere kapitalbinding i eget og kundes lager. Valutaforhold, børsuro, utviklingen i eiendomspriser, etc. bidrar til usikkerhet. Den norske og europeiske byggeaktiviteten vil forbli neddempet i flere år fremover. Det fremtidige aktivitetsnivå i bransjen vil gi aktørene store utfordringer, men styret ser positivt på selskapets evne til å møte disse. VURDERINGER Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt ytterligere forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning forbedømmelsen av selskapet, ut over hva som fremgår av årsberetning og regnskap. I samsvar med Regnskapslovens 3-3a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for året 2010 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Styret foreslår at årets resultat kr ,- disponeres slik: Utbytte kr ,- Til fond for vurderingsforskjeller - kr ,- Overført til annen egenkapital kr ,- Sum disponert kr ,- Etter årets disponeringer utgjør selskapets egenkapital kr ,-. Av dette regnes kr ,- som selskapets frie egenkapital. Larvik, 15. mars 2010 I styret for Bergene Holm AS Gunnar Palme Styremedlem Bjørn Walle Styrets leder Carl Otto Løvenskjold Styremedlem Rune Alfredsen Styremedlem Olav Erik Withbro Nestleder Henning Sjøblom Styremedlem Kåre Fossnes Styremedlem Per Bergene Holm Styremedlem Reidar Bergene Holm Administrerende direktør

7 RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Beholdningsendring egentilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger 7, Nedskrivning av anlegg Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER Resultatandel fra datterselskaper 0 0 Aksjeutbytte Netto agiogevinst Andre finansinntekter Sum finansinntekter FINANSKOSTNADER Netto agiotap Avgitte kontantrabatter Resultatandel datterselskaper Nedskrivning finansielle eiendeler Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat OPPLYSNINGER OM: Foreslått utbytte Overført fond for vurderingsforskjeller Overført annen egenkapital Sum

8 BALANSE PER 31. DESEMBER Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Anlegg under utførelse Maskiner og transportmidler Inventar og kontorutstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investeringer i aksjer Overfinansiert pensjonsforpliktelse Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varelager -tømmer og hjelpestoffer Varelager -varer i arbeid Varelager -ferdig tilvirkede varer Sum varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter ol Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 BALANSE PER 31. DESEMBER Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 12, Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

10 KONTANTSTRØMANALYSE KONTANTSTRØMANALYSE Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap ved salg av driftsmidler Gevinst ved salg av driftsmidler Gevinst ved salg av aksjer Tap ved salg av aksjer Ordinære avskrivninger Nedskrivning av anlegg Nedskrivning av aksjer Resultatandel fra datterselskap og tilknyttede selskaper Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endringer i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Innbetalinger ved salg av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto betalte avdrag på langsiktig gjeld Netto tilført ansvarlig lånekapital Endring i kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

11 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Konsernregnskap Bergene Holm AS eier pr datterselskapene Agro Bark AS, Amundrød Vest AS og Saga Tre AS. Agro Bark AS er besluttet innfusjonert i morselskapet den 8. februar De to øvrige datterselskapene er uten virksomhet. På denne bakgrunn er det i samsvar med regnskapslovens ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer hvor Bergene Holm AS ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

12 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 FORTS. NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Råvarer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. For varer i arbeid og ferdig tilvirkede varer beregnes virkelig verdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende tilvirkningskostnader, salgskostnader og fortjeneste. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Ved regnskapsføring av selskapets pensjonsforpliktelser er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridorløsning). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatt. Ved bruk av egenkapitalmetoden som vurderingsprinsipp for eierandeler i selskaper som er egne skattesubjekter, er resultatandelen allerede fratrukket skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. NOTE 2 - OFFENTLIGE TILSKUDD Selskapet har mottatt kr ,- i offentlige tilskudd i NOTE 3 - BANKINNSKUDD Bundne skattetrekksmidler utgjør kr ,- pr Dette dekker skyldig skattetrekk pr

13 NOTE 4 - KORTSIKTIGE FORDRINGER Kundefordringer Pålydende Avsetning til fremtidig tap Bokført verdi ifølge balansen Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Til gode merverdiavgift Andre kortsiktige fordringer Bokført verdi ifølge balansen Tap på fordringer Konstaterte tap Inngått på tidligere avskrevne fordringer Netto tap (inkl. i annen driftskostnad) NOTE 5 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall faste ansatte Ytelser til ledende personer Lønn adm.dir Pensjonsutgifter adm.dir Samlet honorar til styret Bergene Holm AS har inngått pensjonsavtale med selskapets adm.dir. Avtalen skal dekkes over selskapets drift og gir den ansatte rett til visse fremtidige ytelser. Endelige ytelser er avhengig av en rekke usikre og betingede forhold, og er svært vanskelig å estimere. Forpliktelsen er derfor ikke balanseført. Overfor den begunstigede er avtalen sikret ved tinglyst obligasjon, med sikkerhet i enkelte av selskapets eiendommer. Revisor Kostnadsført honorar til revisjon utgjør kr I tillegg kommer annen bistand med kr

14 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 FORTS. NOTE 6 - PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER Sikrede ytelser Selskapet har ikke lenger noen ytelsesbaserte pensjonsordninger som er finansiert ved fondsoppbygging i forsikringsselskap. For aktive ansatte gikk man i 2006 over til innskuddsbasert ordning, og i 2007 ble den kollektive ordningen avviklet for uføre/sykemeldte og pensjonister. Usikrede ytelser Selskapet omfattes av AFP-ordningen som legger til rette for at ansatte i aldersgruppen år kan velge førtidspensjonering. Arbeidsgivers egenandel i ordningen utgjør 25% av pensjonsutbetalingene. AFP-ordningen utgjør en fremtidig forpliktelse for selskapet som i samsvar med god regnskapsskikk balanseføres som gjeld i regnskapet. Nåverdien av fremtidige forpliktelser er beregnet i samsvar med standard for aktuartekniske beregninger. Ordningen omfatter 433 ansatte pr I tillegg har selskapet løpende pensjonsavtaler med to personer som dekkes over drift. Disse forpliktelsene er usikret. Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler 0 Resultatført avvik pga. estimatendringer m.m Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad AFP/usikret Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) 0 Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendring Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsmidler/-forpliktelser Økonomiske forutsetninger (prosenttall): Diskonteringsrente 5,40 % Forventet lønnsregulering 4,25 % Forventet G-regulering 4,00 % Forventet vekst i løpende pensjoner 4,00 % Forventet avkastning på fondsmidler 0,00 % Overgang til AFP ved 62 år 26,5 % Vanlige aktuarmessige forutsetninger innen forsikring for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn.

15 NOTE 7 -VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger og annen Maskiner og Inventar og Totalt fast eiendom transport-midler kontorutstyr Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivinger Økonomisk levetid 6 år - evig 5-10 år 3-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler NOTE 8 -IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan 5 år Lineær Goodwill relaterer seg i sin helhet til oppkjøp og fusjon med datterselskapene Brødrene Olsen Trevarefabrikk AS, Løvenskiold Trelast AS, Kirkenær Bruk AS og Emil Fjeld AS. Brødrene Olsen Trevarefabrikk AS ble innfusjonert med virkning fra , mens for de øvrige tre selskaper ble fusjonen gjennomført med virkning fra

16 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 FORTS. NOTE 9 - DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V. Firma Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Saga Tre AS Larvik 100 % 100 % Amundrød Vest AS Larvik 100 % 100 % Agro Bark AS Larvik 100 % 100 % Selskapet har i desember 2009 kjøp seg opp fra 50 % til 100 % i Agro Bark AS. Endelig kjøpesum for denne aksjeposten vil bli fastsatt ut fra betingede hendelser i Agro Bark AS, og Bergene Holm AS har således en ikke-estimert forpliktelse overfor selger. Selskapene er alle datterselskaper. Investeringene er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Dette innebærer at resultatet i eierperioden er medtatt i selskapets finansposter. Amundrød Vest AS Saga Tre AS Agro Bark AS Sum Anskaffelseskost Balanseført EK på oppkj.tidspunktet Goodwill Inngående balanse Kjøp aksjer Andel årets resultat Avskrivning goodwill Balanseført verdi NOTE 10 - AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK M.V. Eierandel Ansk. kostnad Balanseført verdi Norske Skogindustrier ASA Oseberget Eiendom AS 16,04 % Argos Solution AS 33,33 % Skog-Data AS 6,70 % Andeler Hedrum-Tjølling Jordvanning Tretorget AS Diverse aksjer og andeler Sum Det er kun aksjene i Norske Skogindustrier ASA som er børsnoterte, og som har en fastsatt verdi i markedet.

17 NOTE 11 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V. Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern Sum Kundefordringer Kortsiktige fordringer Foretak i samme konsern Sum NOTE 12 - LANGSIKTIG GJELD Spesifikasjon av langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Enkelte tidligere aksjonærer (nå aksjonærer via andre selskaper) har gitt Bergene Holm AS lån for til sammen kr Rentebetingelsen pr er 2,8 %. Renten følger betingelsene på selskapets kassekredittkonto. Lånene er klassifisert som annen langsiktig gjeld.

18 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 FORTS. NOTE 13 - SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad henført ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt før anvendelse av fremførbart underskudd Anvendelse av fremførbart underskudd 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Skatteeffekt av avgitt konsernbidrag 0 Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Endring Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler herav forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt Oppskrivning tomt Gevinst- og tapskonto Fordringer Varer Andre forskjeller Sum Utsatt skatt/utsatt skattefordel (28%) Forskjeller som ikke utlignes: Pensjonsforpliktelser Overfinanisert pensjonsforpliktelse Sum Utsatt skatt/utsatt skattefordel (28%) Nettoføring av midlertidige forskjeller i balansen Netto forskjeller / endring midlertidige forskjeller Netto utsatt skatt

19 NOTE 14 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V Obligasjonens pålydende Gjeld som er sikret ved pant o.l. Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld DnB NOR Sum Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet: Varelager Kundefordringer Eiendommer Sum bokført verdi Selskapet har i tillegg stillet sikkerhet for kassekreditt i tilknyttet selskap, proratisk med øvrige hovedaksjonærer. Beløpsmessig relaterer denne sikkerheten seg til kr for alle aksjonærene samlet og Bergene Holm AS sin andel utgjør NOTE 15 - FINANSINNTEKTER - AGIOGEVINST Agiogevinster Agiogevinst langsiktig valutalån Øvrige agiotap Netto agiotap Selskapet har regnskapsført en valutagevinst på sitt langsiktige valutalån med kr ,- i Det vises til årsberetningen for en nærmere redegjørelse. NOTE 16 - EGENKAPITAL Aksje- Overkurs- Innskutt Fond for vurd. Annen Sum kapital fond annen EK forskjeller EK Egenkapital Årsresultat Foreslått utbytte Egenkapital

20 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 FORTS. NOTE 17 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen i Bergene Holm AS pr består av aksjer à kr 100. Alle aksjene gir like rettigheter i selskapet. Aksjonærene i Bergene Holm AS pr var: Antall Eierandel Stemmeandel AS PETRA ,00 % 54,00 % Løvenskiold Vækerø AS ,00 % 46,00 % Totalt antall aksjer ,00 % 100,00 % Det foreligger en aksjonæravtale mellom Løvenskiold Vækerø AS og AS PETRA (Bergene Holm familien). Larvik, 15. mars 2010 I styret for Bergene Holm AS Gunnar Palme Styremedlem Bjørn Walle Styrets leder Carl Otto Løvenskjold Styremedlem Rune Alfredsen Styremedlem Olav Erik Withbro Nestleder Henning Sjøblom Styremedlem Kåre Fossnes Styremedlem Per Bergene Holm Styremedlem Reidar Bergene Holm Administrerende direktør

21

22 FINANSIELLE HOVEDTALL - BERGENE HOLM AS FAKTA / MÅLTALL DEFINISJON Resultat (1.000 kr.) Driftsinntekter Brutto driftsresultat Driftsresultat + Nedskrivninger + =EBITDA Avskrivninger + Restruktureringskostnader Driftsresultat Resultat før finanskostnader Driftsresultat + Finansinntekter + Andel res. tilknyttet selskap Resultat før skatt Årsresultat Balanse (1.000 kr.) Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Sysselsatt kapital Totalkapital - ikke rentebærende gjeld - andre ikke driftsrel.aktiva Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Lønnsomhet Brutto driftsmargin % = Brutto driftsresultat/driftsinntekter 16,4 % 9,2 % 7,7 % 11,0 % 8,2 % 9,9 % 13,2 % 10,9 % 12,6 % 13,3 % 12,0 % 9,0 % 8,8 % 19,3 % 6,5 % 9,5 % Resultatgrad = (Driftsresultat + Finansinntekter)/Varesalg x ,6 % 4,3 % 2,5 % 5,9 % 2,8 % 5,8 % 8,9 % 6,0 % 8,4 % 7,2 % 6,3 % 5,3 % 3,4 % 16,1 % 2,2 % 7,9 % Netto fortjenestemargin % Årsresultat/Driftsinntekter 7,7 % 0,4 % -0,5 % 4,9 % -0,3 % 2,0 % 3,7 % 2,7 % 4,3 % 3,6 % 3,0 % 2,1 % 0,8 % 10,3 % -1,5 % 3,7 % Totalrentabilitet % = Resultat før finanskostnader / Gjennomsnittlig totalkapital 19,2 % 6,5 % 3,4 % 8,4 % 3,7 % 8,3 % 13,3 % 8,4 % 10,3 % 8,9 % 9,9 % 10,5 % 6,1 % 30,4 % 3,2 % 10,3 % Egenkapitalrentabilitet % = Årsresultat/Gjennomsnittlig egenkapital 38,8 % 1,6 % -2,0 % 21,6 % -1,3 % 8,2 % 14,5 % 9,0 % 11,5 % 8,7 % 9,5 % 10,4 % 3,8 % 46,7 % -5,1 % 10,8 % Egenkapitalandel % = Egenkapital/Totalkapital 32,9 % 34,2 % 31,4 % 32,6 % 35,1 % 36,4 % 40,3 % 44,4 % 47,2 % 55,4 % 46,6 % 35,1 % 39,5 % 43,4 % 41,3 % 47,6 % Avkastning på Driftsresultat/Gjennomsnittlig sysselsatt kapital 27,3 % 8,4 % 3,7 % 9,4 % 4,2 % 7,8 % 15,7 % 9,2 % 10,0 % 10,6 % 12,9 % 12,6 % 9,1 % 42,4 % 2,9 % 5,9 % sysselsatt kapital % Arbeidskapital i % av totalkapital (Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld) / Gjennomsnittlig totalkapital 26,0 % 24,0 % 40,0 % 38,1 % 33,9 % 37,5 % 32,1 % 35,6 % 38,3 % 21,6 % 35,3 % 13,0 % 20,2 % -0,6 % -5,3 % 29,4 % Langsiktig kapital i % (EK + Langsiktig gjeld)/anleggsmidler x ,7 % 147,3 % 180,1 % 169,2 % 167,6 % 178,8 % 163,6 % 176,1 % 183,8 % 141,1 % 159,2 % 120,9 % 142,5 % 99,0 % 89,5 % 163,7 % av anleggsmidler Totalkapitalens omløpshastighet Varesalg/Gjennomsnittlig totalkapital 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 1,4 1,2 1,2 1,6 2,0 1,8 1,9 1,4 1,3 Gjeldsbetjeningsevne (Driftsresultat + Finansinntekter + Avskrivn.) / Finanskostnader + Avdrag 1,3 2,1 1,8 2,5 1,7 2,5 2,6 3,7 3,8 3,8 3,8 3,2 4,3 13,4 1,8 6,1 Netto rentebærende gjeld / 1,2 1,2 1,8 1,5 1,5 1,3 1,0 0,9 0,8 0,4 0,6 0,8 0,8 0,1 0,1 0,6 Egenkapital Fortjeneste pr. aksje etter skatt Årsresultat/Gjennomsnittlig antall aksjer Kontantstrøm pr. aksje etter skatt Kontantstrøm /Gjennomsnittlig antall aksjer Likviditet Udisponert kassakreditt (1.000 kr.) Limit kassekreditt fratrukket trukket kassekreditt Betalingsmidler (1.000 kr.) Kontanter + Bank + Postgiro + Plasseringer i verdipapirer Kontantstrøm (1.000 kr.) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Likviditetsgrad 1 Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld 1,9 2,0 4,0 3,0 3,8 3,3 2,8 3,2 3,5 2,0 2,2 1,3 1,8 1,0 0,9 2,4 Likviditetsgrad 2 Mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld 0,8 0,6 2,8 0,9 1,1 1,6 1,0 1,1 1,8 0,7 0,6 0,2 0,6 0,1 0,2 1,0

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 ORGANISASJONSNUMMER 812 750 062

ÅRSBERETNING 2010 ORGANISASJONSNUMMER 812 750 062 ÅRSBERETNING 2010 ORGANISASJONSNUMMER 812 750 062 ÅRSBERETNING 2010 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2010 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT Selskapets

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer