Arcus-Gruppen As årsrapport 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arcus-Gruppen As årsrapport 2006"

Transkript

1 Arcus-Gruppen AS Haslevangen 16, Oslo Postboks 6764 Rodeløkka 0503 Oslo Telefon: Telefaks: vectura AS Telefon: Telefaks: arcus AS Telefon: Telefaks: vinordia AS Telefon: Telefaks: Foto: Christian Hatt Lay-out: Wittusen & Jensen Produksjon: Wittusen & Jensen Arcus-Gruppen As årsrapport 2006

2 Innhold Arcus Gruppen - Et tilbakeblikk på Årsberetning Arcus 13 Vectura 23 Regnskap 27 Revisjonsberetning 31 Bedriftsforsamlingens uttalelse 33 Noter 34 Nøkkeltall 45

3 ÅRSRAPPORT var et godt år for Arcus-Gruppen. Gjennomføring av viktige strukturelle endringer ble kombinert med drifts- og resultatmessig fremgang. Våre sentrale brennevinsmerker bidro sterkt til forbedret driftsmargin. Samtidig styrket og rendyrket vi vår posisjon innen produksjon, salg og distribusjon av alkoholholdige drikkevarer gjennom salg av Arcus Kjemi og Jan Tore Føsund Konsernsjef arcus-gruppen AS kjøp av svenske Vingruppen Det første skipet lastet med akevitt (Throndiems Prøve) forlater Oslo med retning Ost-Indien Den første fatmodnede akevitten lagret på eikefat ankommer Norge. Eventyret for Linie Aquavit starter vinmonopolet blir etablert som en statlig virksomhet med ansvar for all import, produksjon og distribusjon av vin og brennevin i Norge vinmonopolets enerett til å produsere, importere og selge vin og bernnevin i Norge i 73 år oppheves arcus ASA etableres for å overta produksjon, import og eksport av aktiviteter og nasjonal distribusjon. Arcus ASA hadde to datterselskaper; Arcus Distribusjon og Arcus Produkter Stortinget beslutter å privatisere Arcus ASA

4 Arcus-Gruppen Et tilbakeblikk på 2006 Kjøpet av Vingruppen i Norden AB med datterselskapene Vinunic, Wineworld og Vinovum gir oss et godt grunnlag for videre vekst i det nordiske vinmarkedet. Selskapet har over flere år vist resultatmessig fremgang og befestet i 2006 sin posisjon som en av Sveriges mest suksessrike importører av vin og champagner. Den resultatmessige fremgangen fortsatte samtidig som selskapet oppnådde en omsetningsvekst på 31 % i forhold til Vårt distribusjonsselskap Vectura gjennomførte i 2006 flere tiltak som bidro til økt driftseffektivitet. Både interne kostnadstiltak og forbedringer av systemløsninger mot importører (VecNet) og Horeca kunder (e-vect) bidro til økt effektivitet. Også i 2006 opplevde Vectura gode tilbakemeldinger fra kundesiden og ble som eneste selskap nominert blant de beste leverandører i alle de større kjedenes årlige leverandørevaluering. Vårt salg av kjemivirksomheten Arcus Kjemi AS med datterselskaper er et resultat av at vi fremover vil prioritere og øke vår satsning i vin-og brennevinsmarkedene. Vi er derfor tilfreds med å kunne bidra til etableringen av en god industriell løsning og en sterk aktør innen dette markedet. Det er hyggelig å konstatere at våre sentrale brennevinsmerkevarer Linie Aquavit, Braastad Cognac og Vikingfjord Vodka også i 2006 bidro sterkt til vår fremgang. Vi befester våre norske markedsposisjoner samtidig som vi fortsetter å vokse internasjonalt. Nær 30 % av vår omsetning går nå ut av landet mot ca 15 % i Vårt samlede akevittsalg oversteg 2,7 millioner liter hvilket innebar en vekst på solide 8 % og hvorav 1,6 millioner liter selges ut av landet. Vikingfjord Vodka er nå blant de 10 største importerte vodkaene i USA. Vi har i Arcus over tid hatt en negativ utvikling i vårt vinsalg, og denne utviklingen gjør seg også gjeldende for 2006 som helhet. Det er følgelig en prioritert oppgave å snu denne trenden, og flere innovative suksesser i siste del av 2006 gav en sterk avslutning på året. Nylanseringen Ken Creek, med et lavt innhold av histaminer, ble høstens beste nylansering på Vinmonopolet. Dette er en vellykket representant for flere nye lovende viner fra Arcus og Vinordia i Flere viktige strategiske prosjekter ble igangsatt i Sentralt står vurdering av fremtidig lokalisering for Arcus-Gruppen. Vi ønsker oss til enhver tid best mulige rammebetingelser for videre utvikling. Produksjons- og lagerlokaler i tråd med våre fremtidige behov er følgelig en sentral problemstilling. Det er derfor igangsatt et omfattende arbeid med sikte på at vi fremover skal ha attraktive og konkurransedyktige lokaler. Vi forventer å konkludere på dette viktige spørsmålet i løpet av Vi vil i 2007 tilrettelegge for videre internasjonal satsning for våre sentrale brennevinsmerker. I dette ligger en utvidet satsning i USA så vel som inngang i nye vekstmarkeder. Det er betydelige muligheter og utfordringer knyttet til denne satsningen - samtidig som vi skal opprettholde sterke norske og nordiske markedsposisjoner. Det nordiske vinmarkedet har overtid øket uten at vi har oppnådd tilsvarende vekst. Det er en klar målsetting at denne trenden skal snus. Sammen med Vingruppen har vi nå et fundament for ytterlige satsning og vekst i det nordiske vinmarkedet. Som en nødvendig forutsetning for markedsmessig fremgang, vil vi videreføre våre interne forbedringsprogrammer. Dette innebærer blant annet betydelig satsning på medarbeider- og lederutvikling kombinert med endringer i vår organisasjonsstruktur. Alt med sikte på fortsatt lønnsom vekst for Arcus-Gruppen! 2001 Staten selger 66 prosent av arcus ASA til Sucra AS - et konsortium av strategiske investorer staten selger de resterende 34 prosentene av arcus-gruppen AS til Sucra AS Det svenske selskapet Ratos kjøper 85 prosent av aksjene i Arcus-Gruppen AS. Markedet for kjemisk/teknisk- OG MEDISINSK sprit blir deregulert 1. juli Arcus ASA endrer navn til Arcusgruppen AS, 2004 Norsk Fatmodnet Aquavit (NFA) blir lansert som kategoribegrep Gjennom Salg av Arcus Kjemi og kjøp av Vin-gruppen AB, konsentrerer Arcus-Gruppen virksomheten rundt produksjon, salg og distribusjon av alkoholholdige drikker.

5 ÅRSRAPPORT 06 Det begynte somen tilfeldighet. 24.oktober 1805krysset norskakevitt ekvator for førstegang.damanåpnet eikefatene ved reisens endeoppdaget manat noehaddeskjedd.produktet haddeendret karakter,og smakteatskilligbedreenndadet la ut påreisen.idager LysholmLinieenav Norges mest kjenteinter nasjonalemerkevarer,ognytes over hele verden. 06

6 Arcus-Gruppen oppnådde i 2006 både drifts- og resultatmessig fremgang. Sammenlignet med 2005 er driftsresultatet økt fra 42,6 MNOK til 84,8 MNOK. Økningen skyldes forbedringer i ordinær drift på 15,7 MNOK sammen med gevinst på salg av anlegg (18,7 MNOK) og resultat fra ny virksomhet (7,8 MNOK). Arcus-Gruppen gjennomførte flere viktige strategiske tiltak i Salg av konsernets kjemivirksomhet - Arcus Kjemi AS og Halden Kjemi AS med datterselskaper - ble gjennomført pr og var et viktig steg i å rendyrke Arcus- Gruppen innen produksjon, markedsføring og distribusjon av alkoholholdige drikkevarer. Konsernet styrket også sin posisjon i det nordiske vinmarkedet gjennom kjøp av svenske Vingruppen i Norden AB pr Konsernets driftsmargin økte fra 4,9 % i 2005 til 8,6 % i 2006 og avkastningen på anvendt kapital utgjorde 26,9 % mot 11,9 % foregående år. Styret vurderer de oppnådde resultater i 2006 som tilfredsstillende. Årsberetning Økonomisk utvikling Nærmere om resultatet Arcus Kjemi AS og Halden Kjemi AS med datterselskaper (kjemidivisjonen) ble solgt og er for 2006 presentert i resultatregnskapet som tap/resultat kjemidivisjonen (tap etter skatt) og utgjør -23,6 MNOK. VinGruppen i Norden AB ble ervervet pr og konsolidert inn for 4. kvartal Tallene for 2006 er følgelig ikke direkte sammenlignbare med fjoråret. Konsernets driftsinntekter utgjorde i ,7 MNOK hvilket er en økning på 112 MNOK sammenlignet med Effekten av kjøp av Vingruppen utgjorde 82 MNOK mens øvrig virksomhet økte med 30 MNOK, hovedsakelig gjennom salg av eiendom. Arcus AS inklusive datterselskaper økte driftsinntektene fra 621 MNOK i 2005 til 632 MNOK i Økningen var primært relatert til brennevinsområdet og eksportmarkedene. Sammen med forbedret produktivitet bidro dette til resultatmessig fremgang for Arcus. Vectura oppnådde også resultatmessig fremgang i En rekke produktivitetsforbedrende tiltak bidro til resultatforbedring på tross av at driftsinntektene var stabile på 256 MNOK i 2005 og Netto finansposter utgjorde 5,0 MNOK i 2006 mot 1,1 i Driftsresultat for konsernet viste et overskudd på 84,8 MNOK som er en økning på 42,2 MNOK sammenlignet med foregående år. Økte driftsinntekter og forbedret produktivitet i ordinær drift gav en positiv resultateffekt på 15,7 MNOK. I tillegg skyldes den samlede resultatforbedring salgsgevinst på 18,7 MNOK fra salg av rektifiseringsanlegget på Hamar og resultat fra Vingruppen på 7,8 MNOK. Antall sysselsatte årsverk i konsernet har i løpet av året gått ned fra 465 til 444. Kjøpet av Vingruppen har økt antall årsverk i 2006 og nedgangen på netto 21 årsverk skyldes hovedsakelig utsettelse av interne tjenester og nedbemanninger for å sikre en konkurransedyktig kostnadsposisjon. Konsernets resultat før skatt ble på 89,8 MNOK mot 43,7 MNOK i Resultatet før skatt i morselskapet Arcus-Gruppen AS ble på 29,2 MNOK mot 39,9 MNOK året før. Resultatavviket skyldes hovedsaklig avgangsvederlag samt ekstern assistanse i morselskapet. Selskapet har mottatt konsernbidrag på 24,6 MNOK og utbytte på 30,0 MNOK. Finansielle forhold og kapitalstruktur Konsernets balanse har økt fra 1 502,6 MNOK til 1 626,1 MNOK. Økning skyldes i første rekke oppkjøpet av VinGruppen i Norden AB. 07

7 ÅRSRAPPORT 06 Konsernet har i 2006 hatt en tilfredsstillende likviditetssituasjon. Konsernet har ikke trukket på bankkredittene pr , og ligger innenfor de krav som eksterne långivere stiller til finansielle nøkkeltall. Finansiell risiko følges fortløpende opp i forhold til definerte mål og strategi. valutarisikoen sikres gjennom terminmarkedet. Det er samsvar mellom balansens netto valutaeksponering pr og forfallstrukturen på de tilsvarende terminkontrakter. Konsernets egenkapital ved årets slutt var 334,4 MNOK etter at det er foretatt avsetning til konsernbidrag og utbytte med 61,1 MNOK. Egenkapitalandelen per ble 20,6 %. Konsernets pensjonskostnader regnskapsføres i tråd med norsk regnskapspraksis. Endringer i de økonomiske forutsetningene har medført at pensjonsforpliktelsene har økt de senere årene frem til og med I samsvar med god regnskapsskikk er økningen ikke resultatført. Ved årsskiftet utgjorde de ikke balanseførte forpliktelsene 81,8 MNOK. Pensjonskostnadene i 2006 ble redusert med 914 TNOK sammenlignet med i Styret vurderer konsernets soliditets- og likviditetssituasjon som tilfredsstillende. Om virksomheten Arcus Gruppen driver med salg, produksjon og distribusjon av vin og brennevin i det nordiske markedet. Hovedselskapene i Arcus-Gruppen konsernet består av morselskapet Arcus-Gruppen AS og datterselskapene Arcus AS, VinGruppen i Norden AB (62,34 %) og Vectura AS. Arcus-Gruppen AS har det strategiske og styringsmessige ansvaret overfor datterselskapene og utfører i tillegg konsernfunksjoner som økonomi, IT, forretningsutvikling, eiendomsforvaltning og HR. Selskapets forretningskontor ligger i Oslo. Arcus AS importerer, produserer, tapper, selger og markedsfører vin og brennevin. Selskapet selger sine produkter til AS Vinmonopolet, dagligvare, hotell- og restaurantnæringen, tax-free og eksportmarkeder. Arcus AS har et anlegg på Hamar for rektifisering av potetsprit. Anlegget er fra 1949 og er besluttet lagt ned ved utgangen av 2007 og eiendommen er solgt. Fremtidig rektifisering vil foregå på Gjøvik i regi av Hoff Norske Potetindustrier BA. VinGruppen i Norden AB bedriver import, markedsføring og salg av vin og champagner i det svenske og nordiske markedet. Vectura AS er gruppens distribusjonsselskap på det norske markedet. Vectura AS ivaretar import, lagring og distribusjon av alkoholholdige drikkevarer. Selskapet er merkenøytralt og selger sine tjenester til produsenter, importører og agenter. Om lag 80 % av selskapets driftsinntekter kommer fra kunder utenfor Arcus-Gruppen. Eierforhold Ratos AB eier 83,3 % av aksjene i Arcus-Gruppen Holding AS. Hoff Norske Potetindustrier BA eier 9,9 %, mens resten av aksjene eies av ledelsen og styret i Arcus-Gruppen AS og styret i Arcus-Gruppen Holding AS. Arcus-Gruppen Holding AS eier Arcus-Gruppen AS 100 %. Markedssituasjonen Arcus AS Arcus AS er Norges største produsent, importør og distributør av vin og brennevin. Selskapet har dominerende nasjonale markedsposisjoner innen viktige brennevinssegment med Linie Aquavit, Braastad cognac og Vikingfjord vodka. Arcus eksport utgjorde i % av selskapets totale driftsinntekter. Selskapet økte sine markedsandeler i USA og Tyskland samtidig som travel retail segmentet viste en økning. I USA er Vikingfjord blant de ti største importerte vodkamerkene og blir stadig distribuert til nye stater. I Tyskland har LINIE økt sin markedsandel i et fallende akevittsegment. Svein Jonassen Erik Hagen Gro Myking Kaare Frydenberg Styrets leder Stefan Elving Magdalena Aniansson 08

8 Arcus er også en betydelig aktør i det norske vinmarkedet primært gjennom egne viner. I dette segmentet ble markedsandelen redusert mens selskapet oppnådde en god utvikling innen import av agenturvin gjennom datterselskapet Vinordia. Vectura AS Vecturas distribuerer gjennom tre hovedkanaler, Vinmonopolet, dagligvarehandelen og serveringsnæringen. Vectura AS har opprettholdt sin ledende posisjon som distributør av vin og brennevin til Vinmonopolet med et volum på 36,0 millioner liter. Dette har gitt en markedsandel på omlag 53 %, som er en svak nedgang fra tidligere år. Distribusjonen til serveringsnæringen, hvorav cirka 75 % er vin/brennevin og cirka 25 % alkoholsvake drikkevarer, viste i 2006 en svak økning. Selskapet har distribusjonsavtaler med alle større kjeder. Leveransene til dagligvaresektoren, som omfatter øl, mineralvann og FAB, er stabilt i forhold til tidligere år. Organisasjon, mennesker og miljø Arcus-Gruppen videreførte i 2006 et systematisk arbeid med sikte på utvikling av medarbeidere og organisasjon i henhold til selskapets forretningsstrategier Som IA bedrift har Arcus-Gruppen iverksatt et samarbeidsprosjekt med bred intern deltagelse og engasjement. Det gjennomføres årlige medarbeidertilfredshetsundersøkelser med sikte på et strukturert og målrettet forbedringsarbeid. I tillegg til det løpende fastsatte HMS arbeidet ble det i 2006 også gjennomført flere viktige tiltak. Herunder også et entusiasmeprosjekt og et røykesluttprogram. Videre er Arcus-Gruppen pilotbedrift for Jobbing Uten Mobbing i regi av Arbeidstilsynet. Denne type tiltak ansees også fremover som viktige da det samlede sykefraværet i konsernet i 2006 var på 8,5 % mot 7,4 % i Antall sysselsatte årsverk i konsernet har i løpet av året gått ned fra 465 til 444. Kjøpet av Vingruppen har økt antall årsverk i 2006 med 19. Antall årsverk i Arcus-Gruppen AS er redusert fra 63 personer ( ) til 28 personer pr. utgangen av Nedgangen på 35 ansatte skyldes i hovedsak utsetting av definerte servicetjenester. Den samlede kjønnsfordeling i Arcus- Gruppen er 38 % kvinner og 62 % menn. Det er 1 kvinne i konsernets ledergruppe som totalt består av ti personer. I styret i Arcus-Gruppen AS er det 3 kvinner av totalt 11 personer, dette utgjør 27 %. Arcus- Gruppen har en god representasjon med 17 kvinner i mellomlederstillinger, dette utgjør 42 % av mellomlederne. Konsernet vekt legger å gi like muligheter til alle medarbeidere uavhengig av kjønn. Ytre miljø Arcus-Gruppens hovedanlegg er sikret mot uønskede utslipp i forbindelse med separasjon og nøytralisering av avløpsvann, samt med fysiske sikringstiltak og gode arbeids- og kontrollrutiner ved bruk og håndtering av farlige stoffer. Bedriften har en godkjent avtale om utslipp til det kommunale renseanlegget ved Oslo Vannog avløpsetat. Selskapet bidrar aktivt til gjenvinning og alternativ anvendelse knyttet til ukurante varer og smuglersprit gjennom rektifiseringsanlegget på Hamar. Det arbeides systematisk for å øke kildesortering av plast, papp og glass som sendes til godkjente avfallsmottak for gjenvinning. For 2005 oppnådde vi 92 %, mens i 2006 ble dette ytterligere forbedret til 94 %. Dette gir Arcus-Gruppen rett til å bruke Grønt ansvar - merking på våre produkter. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Til grunn for dette ligger planene fremover og konsernets langsiktige strategiske beslutninger. Selskapet er i en sunn økonomisk stilling der likviditeten, den finansielle strukturen og soliditeten gir selskapet nødvendig handlefrihet. Jan Tore Føsund Ole Festad Lund Leif Johansson Birgitta Stymne Göransson Henning Øglænd Kjell Arne Greni 09

9 ÅRSRAPPORT 06 Resultatdisponering Styret foreslår at årsresultatet i morselskapet Arcus-Gruppen AS på TNOK blir disponert som følger: Overført fra annen egenkapital TNOK Foreslått utbytte TNOK Sum overført TNOK Fri egenkapital utgjør etter dette TNOK Fremtidsutsikter Generelt fremstår den nasjonale og internasjonale konjunkturutviklingen fremover som positiv. Det forventes en fortsatt vekst i det nordiske vinmarkedet på ca. 4 % 6 %. En noe lavere vekst forventes i det nasjonale og internasjonale brennevinsmarkedet avhengig av utvikling i nasjonale avgiftsnivåer og konsekvensene av dette. Arcus-Gruppen vil også fremover målrettet arbeide for økte markedsandeler og lønnsomhet i det nordiske vinmarkedet og det internasjonale brennevinsmarkedet. Styret vil rette en stor takk til alle medarbeidere for den innsats som er lagt ned i 2006 og den måten som endrings- og forbedringsprosessene så langt er blitt gjennomført på. Med en offensiv strategi for lønnsom vekst, kombinert med forbedring av interne driftsprosesser, står konsernet overfor store muligheter og utfordringer i årene som kommer. Det er viktig at disse fortsatt møtes med en positiv og mulighetsorientert innstilling. Oslo, 7. mars 2007 Konsernledelsen Adm.direktør Arcus AS - Jan Oluf Skarpnes, Adm.direktør Vectura AS - Claes Strømbom, Fagdirektør Vin Arcus AS - Frithjof Nicolaysen, HR-direktør Arcus Gruppen AS - Synnøve Olsbø, Forsyningsdirektør Arcus AS - Jon Urdal, Konsernsjef Arcus Gruppen AS - Jan Tore Føsund, Finans- og økonomidirektør Arcus Gruppen AS - Leif Ove Rørnes, Fagdirektør Brennevin Arcus AS - Halvor Heuch, Salg-og Markedsdirektør Arcus AS - Christian Brink, Direktør Forretningsutvikling Arcus Gruppen AS - Rolf Kragerud 10

10 11

11 ÅRSRAPPORT 06 12

12 Arcus 2006 ble tidenes beste akevitt-år for Arcus, vi økte eksporten av norsk brennevin til internasjonale markeder og satte salgsrekorder både for importerte merker og for norsktappet vin. I 2006 solgte Arcus mer enn 2,7 millioner liter akevitt en vekst på 8% fra Av dette ble noe over 1,1 millioner liter solgt i Norge. Tyskland og Danmark er de største eksportmarkedene og LINIE det største merket. Vikingfjord The Glacial Vodka of Norway er blant de 10 mestselgende importerte vodkaene i USA og vokser stadig. En bragd i et marked hvor over 100 vodkaer blir lansert årlig og nesten like mange mislykkes! Vinorganisasjonen hos Arcus lanserte 80 nye produkter (33 egne merker som er tappet av Arcus og 47 flaskeimport via datterselskapet Vinordia). Ken Creek funksjonell vin med lavt garvestoffnivå ble høstens beste vinlansering på Vinmonopolet! Segmentrapport Volum (mill liter) 15,0 15,4 Salgsinntekter (MNOK) 614,2 600,7 EBIT 64,1 36,0 13

13 ÅRSRAPPORT 06 Arcus Norges største aktør innen vin og brennevin Ca 450 mennesker jobber for Arcus i Norge. Anlegget på Hasle i Oslo er arbeidsplass for de aller fleste av disse. I 2006 omsatte selskapet for ca 1 milliard kroner, en økning på ca 110 millioner fra Selskapet er representert i Norden, Tyskland og USA enten gjennom egne selskaper eller via partnere. Arcus Vin Arcus er Norges ledende importør av vin. Til anlegget på Hasle kommer vinen i containere, beskyttet mot lys, luft og varme underveis. Vi tapper selv våre egne merker for det norske og det nordiske markedet. Tank-kjelleren på Hasle rommer mer enn 4 millioner liter og i ståltankene ligger vinen kjølig og beskyttet mot uheldig påvirkning ga oss en rekke spennende nyheter med ingen hodepinevinen Ken Creek (Australia) som et høydepunkt. (Les mer om denne vinen i etterfølgende artikler). Vitis Ecologica (Chile) er markedsleder innen økologisk vin en produktgruppe som har økt med 11% i Savannah (Sør-Afrika) som ble lansert i 2006 er Arcus første Fairtrade -vin. Halvparten av all vin som selges i Norge er tappet på kartong. Stadig flere viner lanseres på kartong og 30 av de 32 mest solgte vinene på Vinmonopolet fåes i dag både som flaske- og som kartongvin. Vin på bag-in-box er ferskvare. Arcus tapper nært markedet, for kortest mulig transporttid. Vi kvalitetssjekker vinen først hos produsent og deretter ved ankomst til Norge, både sensorisk og kjemisk. Arcus - 10 år på egne ben I 1995 ble Vinmonopolets enerett til å omsette vin og brennevin opphevet. Arcus ble skilt ut fra Vinmonopolet og etablert i 1996 og har siden vært konkurranseutsatt på samme måte som alle andre vin- og brennevinsprodusenter og importører i Norge. Privatiseringen skjedde gradvis frem til 2003, da Staten solgte de siste 34% av aksjene til Sucra AS. Vinmonopolet Nordmenn har et elsk/ hat-forhold til Vinmonopolet. Samtidig som vi ønsker oss vin og brennevin lettere tilgjengelig viser mange undersøkelser at vi har forståelse og respekt for de beslutninger som ligger til grunn for monopolet. De ansatte i utsalgene scorer høyt når det blir spørsmål om hvem vi har mest tillit til når det gjelder spørsmål rundt vin og brennevin. Salg til Vinmonopolets butikker representerte 63% av Arcus sin omsetning i Norge i På vinsiden kunne Arcus notere seg for omtrent 100 produkter hvorav ca 50 var basislistinger med bred distribusjon og omtrent like mange i bestillingsutvalg. Fortsatt er det mange som tenker på Arcus og Vinmono polet som èn og samme bedrift, men slik er det altså ikke! 14

14 Arcus Brennevin Halvor Heuch er Arcus sjefsdestillatør. Han er Norges eneste autoriserte destillatør og ansvarlig for alle brennevinsreseptene hos Arcus. Han har også komponert en rekke spesialakevitter, blant annet Lysholm Bacalao Aquavit og Oplandske Rakefisk Aquavit. Fatlageret til Arcus rommer nesten eikefat med akevitt og det krever en fiin nese og velutviklet gane å sette sammen den rette blandingen! Årlig fordamper 1-2% av innholdet under modningslagringen og sprer sin aromatiske duft mellom de mange reolene. Englenes andel kalles de mange litrene akevitt som fordamper under modningslagringen. I luften over Arcus anlegg på Hasle svever det mye god akevitt! Arcus destillerer selv brennevinet som brukes til fremstilling av akevitt og vodka mens vi importerer brenneviner som brandy, cognac og whisky. På destillasjonsrommet foregår krydderdestillering i store destillasjonsapparater med karakteristiske svanehalser i kobber. Arcus er Norges største importør av krydder og på krydderrommet veies og måles krydder til akevitt, gin, likør og bitter. Vinordia Vinordia er et heleiet datterselskap av Arcus AS og importerer vin direkte fra utenlandske produsenter. I 2006 rundet salget 1 million liter med spanske Bodegas Chivite (Gran Feudo) som største leverandør. Italienske Casa Girelli (Canaletto) og chilenske Odfjell Vineyards, med BiB-suksessen 2 to Go, er to andre store leverandører. Vinordias styrke er høy vinfaglig kompetanse kombinert med inngående kjennskap til det nordiske markedet. De representerer over 200 produkter fra ca 60 vinprodusenter, hovedsakelig fra Europa, men også fra nye vinland som Chile og Australia. I tillegg til de store prestisjefylte vinhusene, spesialiserer Vinordia seg på å finne viner av høy kvalitet fra mindre produsenter som for eksempel Ruinart Champagne - verdens eldste champagnehus som ble grunnlagt i 1729 av Nicolas Ruinart - og Chateau la Nerthe (Chateauneuf-du-Pape). 15

15 ÅRSRAPPORT 06 Arcus Internasjonalt I 2003 var eksportandelen i Arcus 17% - i 2006 var den ca 30%. I tillegg til salg til våre distributører og samarbeidspartnere i USA, Tyskland og Danmark er det økt omsetning innen Travel Retail (taxfree) som bidrar til denne veksten. Salget til våre Travel Retail-kunder har fra 2003 til i dag vokst med 42%. USA I solfylte St. Petersburg i Florida finner vi et lite familiedrevet brennevinsfirma ved navn Capstone International. De er ansvarlig for salget av Vikingfjord vodka. Helt siden den spede begynnelse har de vist jevn fremgang. Den første flasken ble sendt til USA i I 2006 kom Vikingfjord inn på Top 10 over importerte vodkaer. I skrivende stund ligger produktet på en 8. plass på den samme listen. En imponerende utvikling, og i år er målsettingen å nå den første milepælen på L-kasser. Det lanseres mange nye vodkaprodukter i USA hvert år. De aller fleste mislykkes. Vikingfjord har god kvalitet og pris - en troverdig og spennende historie samt at produktet representeres av et profesjonelt firma med gode relasjoner i grossist- og detaljistleddet. Danmark og Tyskland LINIE akevitt har også sine svorne tilhengere og gode venner i USA, men markedet kan ikke sammenliknes med interessen vi finner i Skandinavia og Nord-Europa. I Danmark tar LINIE stadig nye markedsandeler. I Tyskland er LINIE etablert som kvalitetsakevitten som tyskerne spanderer når de skal ha noe ekstra! Arcus på web På våre hjemmesider kan du hente informasjon om alle aspekter ved vår virksomhet. Besøk oss på våre åpne sider og bestill brukernavn/ passord for å gå direkte til produktsidene, om du tilhører bransjen. Arcus Opplevelse Arcus Opplevelse tilbyr omvisning, smaking og bespisning på anlegget på Hasle. I 2006 var det mer enn 2500 mennesker som besøkte Arcus og ingenting tyder på at det blir færre neste år. Arcus Kompetanse Arcus Vin- og Brennevinskole er etablert i egne skolelokaler på Hasle. Skolen er rettet mot bransjefolk som bartendere og serveringspersonale. Arcus har i dag noen av landets fremste fagpersoner i sitt miljø og kan derfor tilby unike opplærings konsepter. 16

16 Arcus Brands VIKINGFJORD - the Glacial Vodka of Norway. Trendvodkaen Vikingfjord er laget av 100% krystallklart isbrevann fra Jostedalsbreen og fremstilles etter en helt spesiell sekskolonners destilla sjonsprosess for å oppnå en mest mulig ren og nøytral karakter ble Vikingfjords år og etter en meget vellykket relansering har den nå fått sitt velfortjente internasjonale gjennombrudd. I USA, som har 60% av verdens vodkaforbruk, er den nå inne som det 8. største importerte merket. Smaksatt vodka er en raskt økende trend og på slutten av 2006 lanserte Arcus Vikingfjord Eple som ble meget godt mottatt. Ytterligere to smaker; Blåbær og Sitrus blir lansert tidlig i Vodkaen kan smykke seg med to internasjonale utmerkelser; Gullmedalje i London 2005 (IWSC) og i San Francisco 2006 (SFSC). LINIE Arcus flaggskip og Nordens eldste akevittmerke. Markerer 200-års jubileum i Året var Trondheimsbriggen Throndiems Prøve eid av familien Lysholm, vendte tilbake fra de Ost-Indiske øyer med en intakt dekkslast norsk akevitt, som man forgjeves hadde forsøkt å selge. Da fatene ble åpnet, oppdaget man at akevitten hadde gjennomgått en svært heldig utvikling i løpet av reisen. Og da Jørgen B. Lysholm åpnet sitt brenneri i Trondheim i 1821, startet han umiddelbart å utnytte oppdagelsen kommersielt. Lysholm Linie Aquavit ble raskt firmaets mest populære produkt, og resten av historien er kjent for de fleste. BRAASTAD Norges mest solgte cognac skapt av nordmannen Sverre Braastad fra Gjøvik! Familien Braastad har i århundrer arbeidet med å perfeksjonere kunsten å lage god cognac og de høster fremdeles druer fra egen mark og produserer vin til egen cognacdestillasjon. I mørke, fuktige kjellere ved elven Charentes i hjertet av Cognac, modnes de edle dråper til perfeksjon. Familien Braastad har dermed full kontroll i alle ledd av fremstillingen av deres cognac og garanterer kompromissløs kvalitet. I dag drives bedriften av Sverres barnebarn Antoine, Jan og Richard. I 2006 vokste familien da Braastad XO Superior ble lansert. Enkelte av cognacene som inngår i blenden er svært gamle og er hentet fra fat lagt til lagring av Sverre Braastad selv. Med gjennomsnittlig lagringstid på 20 år gir det en delikat smaksmessig kompleksitet som falt i smak hos cognacelskere. 17

17 ÅRSRAPPORT 06 Det Nye Nordiske kjøkken I 2006 solgte Arcus 2,7 millioner liter akevitt 1,1 i Norge og 1,6 gikk til eksportmarkeder. Flere ledende nordiske kokker, med blant annet Claus Meyer fra NOMA og Eivind Hellstrøm i spissen har formulert et manifest som forklarer hva Det Nye Nordiske Kjøkken skal være. Noen av de tingene som blir vektlagt er at vi skal ivareta vår egen matkultur og bringe den videre. Vi skal ha råvarene i fokus, råvarer som dyrkes og utvikles i vårt særegne klima. Akevitten er Nordens eget brennevin. Ingen andre brennevin kan måle seg med akevitten når det gjelder tradisjon, smak og tilpasning til den nordiske matkulturen. Basert på nordiske råvarer som potet, karve og dill har akevitten blitt en viktig del av det nordiske kostholdet enten det er til spekeskinke om våren og sommeren, krepselag på sensommeren, vilt og lam om høsten eller lutefisk og ribbe om vinteren. Akevitt og kanskje spesielt LINIE er på mange måter essensen av nordiske tradisjoner. Det er knyttet mange ritualer til akevitt. Noen av dem er felles for de nordiske landene mens andre er spesifikke for hvert enkelt land. Etter hvert har nok mange plukket opp nabolandets tradisjoner og gjort dem til sine egne som å ta en dram til sildefrokost. Disse tradisjonene er viktige for vår identitet og for vårt sosiale liv. Men det nordiske kjøkkenet handler ikke lenger bare om tradisjoner. Et nytt nordisk kjøkken er på vei! Basert på kjente og kjære råvarer men utviklet og forbedret i forhold til skandinavers nye matvaner. For etter mange år med globalisering og utsyn har nordiske kokker flyttet fokuset hjemover for å se hva vi kan gjøre med vår egen mat og våre matvaner. Hos Arcus produseres i dag 27 ulike akevitter. Du kan drikke akevitt til et helt måltid om du vil hvis du sørger for å bli kjent med alle de ulike typene og bruksmåtene for hver enkelt akevittsort. Halvor Heuch er Norges eneste autoriserte destillatør og ansvarlig for kvaliteten på alle 27 sorter! eikefat vedlikeholdes av bøkkerne hos Arcus. Norsk Fatmodnet Aquavit er et registrert figurmerke og kvalitetsstempel som garanterer for at akevitten er basert på tradisjonsrike norske oppskrifter og kryddertilsetninger. Akevitter med dette stempelet skal være lagret på eikefat som tidligere er brukt til sherry og som gir akevitten en unik avrunding og karakter. Norske akevitter skiller seg fra de tyske og danske ved at de gjennomgår modning på brukte sherryfat. Prosessen ligner mye på den som brukes for skotsk whisky. Alle de norske akevittene blir modnet på eik. Det er også fatene som gir den norske akevitten den gyldne fargen. 18

18 LINIE AWARD 2006 LINIE Award ble arrangert for tredje gang i 2006 med kokker fra alle de fem nordiske landene. LINIE Award inviterer unge kokker fra hele Norden til å konkurrere i kokkekunst basert på nordiske råvarer. De fem finalistene komponerer og tilbereder to retter hvor LINIE Aquavit er følge til retten eller er en del av ingrediensene. Finalen i LINIE Award foregikk på Grand Hotel i Oslo hvor juryen og gjestene fulgte den direkteoverførte konkurransen fra kjøkkenet på Grand Cafè. vinneren av LINIE Award 2006, finske Antti Nurka, fikk et to ukers opphold på et trestjerners kjøkken og middag for to på samme sted. Konferansier var Arne Hjeltnes som hadde med seg Kari Traa som stuntreporter på kjøkkenet. Eivind Hellstrøm ledet juryen som hadde representanter fra alle de nordiske landene. 19

19 ÅRSRAPPORT 06 BRAASTAD Chateau de Triac Tiffon, Cognac Selve familienavnet har sitt utspring fra gården Braastad på Gjøvik hvor Sverre Braastad ble født 10. juni Han var eldste sønn i en søskenflokk på ni. Etter siste år på skolen flyttet han til Christiania hvor han leste på Treiders Handelshøgskole. Unge Braastad var reiselysten og ville lære seg flere språk. Etter Christiania-oppholdet bar det av sted til Tyskland og to og et halvt år senere reiste han videre til London. I 1899, bare 20 år gammel, reiste han til Frankrike for å lære seg cognachandel av sin onkel Halvdan Braastad som var økonomidirektør hos Cognachuset Alexandre Biscuit. Sverre fikk jobb som selger hos Bisquit Dubouche i Jarnac. Fra sitt kontorvindu så han over elven Charente, der hans store kjærlighet, Edith, jobbet hos det konkurrerende Cognachuset Tiffon. Etter hvert viste det seg at den unge kvinnen Sverre hadde forelsket seg i var ingen ringere enn Edith Rousseau Tiffon, datter av Cognachusets eier. Den 27. november 1913 giftet Sverre seg med Edith. Hennes far hadde gått bort i 1911 og da hans to sønner også døde snart etter, arvet Edith og Sverre bedriften. 40 år gammel overtok Sverre Braastad ansvaret for driften av Tiffon og han skulle i tiden som fulgte være med å utvikle selskapet til å bli det største familieeide Cognachuset. Familien Braastad kjøpte slottet Chateau de Triac som ligger i landsbyen Triac, midt i hjertet av området Cognac og knappe fem kilometer fra byen Jarnac. Eiendommen består av til sammen 800 dekar, med 400 dekar vinmark i områdene Fin Bois og Grande Champagne. Da Sverre Braastad utvidet driften på 1970-tallet kjøpte han flere vingårder og destillerier i nærliggende områder. Familien bosatte seg på slottet og levde der sine siste 20 år, til han døde 16. mai 1979, to måneder før sin 100-årsdag. Edith og Sverre fikk åtte barn, fem gutter og tre døtre. Etter at Sverre trakk seg tilbake fra forretningene var det sønnene Eric, Christian og Jaques som styrte familiebedriften. I dag er det barnebarna Antoine, Richard og Jan Braastad som driver firmaet. Richard er destilleriets Master Blender mens Antoine er ansvarlig for salg og markedfsøring. De to brødrenes fetter, Jan Braastad, er økonomisjef. En annen fetter, Patrick Braastad, bor på Gjøvik og driver familiegården som blir hyppig brukt av Sverre Braastads barn, barnebarn og oldebarn. Nordmenn flest kjenner navnet Braastad gjennom Braastad Cognac, som siden 2004 har vært Norges mest solgte cognac. Men ikke så mange vet hvor betydningsfull denne slekten har vært for Cognac. Sverres fetter, Christian Braastad, ble direktør for Courvoisier - i dag et av verdens største Cognachus. Christians sønn tok etter hvert over hans arbeid der mens Christians bror tok over styringen i Cognachuset Delamain. Det kan være vanskelig for frankofile å tro det men den norske Braastadslekten har definitivt satt sine spor i dette edle brennevinets historie! 20

20 VIN - KVALITET Ken Creek Vinens verden er vidunderlig og kompleks. Dessverre opplever mange nordmenn at denne verden er lukket for dem fordi selv et moderat konsum gir så stort ubehag at de velger å unngå vin. En undersøkelse gjort av MMI for Arcus viser at 1 av 5 nordmenn velger vin etter om de tror de får vondt i hodet eller ikke. Undersøkelsen viser også at dobbelt så mange kvinner som menn unngår å kjøpe rødvin som de tror de får vondt i hodet av. Mange opplever ubehag i form av eksempelvis utslett, kvalme, kraftig hodepine og leddsmerter. Dette kan komme dagen etter, men også ganske raskt etter inntak. Mange forbrukere er på utkikk etter viner der de unngår disse negative effektene, men de aller fleste har gjort dårlig detektivarbeid og vet egentlig ikke hva de skal styre etter ved valg av vin. Det finnes nemlig mange grunner til ubehag av vin, men mange reagerer på garvestoff - eller tanniner - og histamin. Dette var bakgrunnen for utviklingen av Arcus største vinsuksess i 2006, rødvinen Ken Creek. Arcus gjennomførte et kjemisk og sensorisk forskningsarbeid på vårt laboratorium for å finne en vin som først og fremst er meget god, men som også er lav på garvestoff og histamin. Resultatet er blitt en spesielt utviklet vin med redusert innhold av noen av de stoffene som gir mest ubehag. Ken Creek ble lansert på flaske og 300 cl bag-in-box høsten 2006, og ble spesielt merket med at den er lav på garvestoff og histamin. Revolusjonerende salgsvinner Arcus har ikke på mange år opplevd maken til etterspørsel etter en ny vin. Ken Creek fikk stor oppmerksomhet i mediene og svært god omtale av flere vinskribenter. Vinen var bare tilgjengelig på Vinmonopolets bestillingsutvalg, men lenge før julemåneden, som tradisjonelt er den mestselgende sesongen, var det helt tomt på våre lagre. Likevel ble Ken Creek den mestselgende nykommeren på Vinmonopolet høsten Ken Creek er en unik vin fra Australia. Den har en dyp rød farge med aromaer av røde bær og krydder. Stilen er fruktdreven, rund og bløt. Vinen passer godt sammen med stekt og grillet kjøtt, pasta, pizza eller alene. Ken Creek har et synlig merke som viser at den inneholder reduserte mengder histamin og garvestoff, for at det skal bli enklere for forbrukeren å orientere seg. For sikkerhets skyld understreker Arcus at vinen også kan drikkes av dem som ikke vanligvis får ubehag av vin. 21

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1 (8) Styrets beretning tredje kvartal 2014 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7%

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7% Resultat 3. kvartal 2004 Hovedtall 2004 2003 Endring i mill. kr. 1.1-30.9 1.1-30.9 Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1 Driftsmargin 5,8% 1,7%

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Rieber & Søn er opptatt av trygg og sikker mat. Vi krever kvalitet i alle ledd, fra råvarene kjøpes inn fra våre leverandører til produktene er klare for salg i butikkhyllene.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS Styrets beretning tredje kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer