Arcus-Gruppen As årsrapport 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arcus-Gruppen As årsrapport 2006"

Transkript

1 Arcus-Gruppen AS Haslevangen 16, Oslo Postboks 6764 Rodeløkka 0503 Oslo Telefon: Telefaks: vectura AS Telefon: Telefaks: arcus AS Telefon: Telefaks: vinordia AS Telefon: Telefaks: Foto: Christian Hatt Lay-out: Wittusen & Jensen Produksjon: Wittusen & Jensen Arcus-Gruppen As årsrapport 2006

2 Innhold Arcus Gruppen - Et tilbakeblikk på Årsberetning Arcus 13 Vectura 23 Regnskap 27 Revisjonsberetning 31 Bedriftsforsamlingens uttalelse 33 Noter 34 Nøkkeltall 45

3 ÅRSRAPPORT var et godt år for Arcus-Gruppen. Gjennomføring av viktige strukturelle endringer ble kombinert med drifts- og resultatmessig fremgang. Våre sentrale brennevinsmerker bidro sterkt til forbedret driftsmargin. Samtidig styrket og rendyrket vi vår posisjon innen produksjon, salg og distribusjon av alkoholholdige drikkevarer gjennom salg av Arcus Kjemi og Jan Tore Føsund Konsernsjef arcus-gruppen AS kjøp av svenske Vingruppen Det første skipet lastet med akevitt (Throndiems Prøve) forlater Oslo med retning Ost-Indien Den første fatmodnede akevitten lagret på eikefat ankommer Norge. Eventyret for Linie Aquavit starter vinmonopolet blir etablert som en statlig virksomhet med ansvar for all import, produksjon og distribusjon av vin og brennevin i Norge vinmonopolets enerett til å produsere, importere og selge vin og bernnevin i Norge i 73 år oppheves arcus ASA etableres for å overta produksjon, import og eksport av aktiviteter og nasjonal distribusjon. Arcus ASA hadde to datterselskaper; Arcus Distribusjon og Arcus Produkter Stortinget beslutter å privatisere Arcus ASA

4 Arcus-Gruppen Et tilbakeblikk på 2006 Kjøpet av Vingruppen i Norden AB med datterselskapene Vinunic, Wineworld og Vinovum gir oss et godt grunnlag for videre vekst i det nordiske vinmarkedet. Selskapet har over flere år vist resultatmessig fremgang og befestet i 2006 sin posisjon som en av Sveriges mest suksessrike importører av vin og champagner. Den resultatmessige fremgangen fortsatte samtidig som selskapet oppnådde en omsetningsvekst på 31 % i forhold til Vårt distribusjonsselskap Vectura gjennomførte i 2006 flere tiltak som bidro til økt driftseffektivitet. Både interne kostnadstiltak og forbedringer av systemløsninger mot importører (VecNet) og Horeca kunder (e-vect) bidro til økt effektivitet. Også i 2006 opplevde Vectura gode tilbakemeldinger fra kundesiden og ble som eneste selskap nominert blant de beste leverandører i alle de større kjedenes årlige leverandørevaluering. Vårt salg av kjemivirksomheten Arcus Kjemi AS med datterselskaper er et resultat av at vi fremover vil prioritere og øke vår satsning i vin-og brennevinsmarkedene. Vi er derfor tilfreds med å kunne bidra til etableringen av en god industriell løsning og en sterk aktør innen dette markedet. Det er hyggelig å konstatere at våre sentrale brennevinsmerkevarer Linie Aquavit, Braastad Cognac og Vikingfjord Vodka også i 2006 bidro sterkt til vår fremgang. Vi befester våre norske markedsposisjoner samtidig som vi fortsetter å vokse internasjonalt. Nær 30 % av vår omsetning går nå ut av landet mot ca 15 % i Vårt samlede akevittsalg oversteg 2,7 millioner liter hvilket innebar en vekst på solide 8 % og hvorav 1,6 millioner liter selges ut av landet. Vikingfjord Vodka er nå blant de 10 største importerte vodkaene i USA. Vi har i Arcus over tid hatt en negativ utvikling i vårt vinsalg, og denne utviklingen gjør seg også gjeldende for 2006 som helhet. Det er følgelig en prioritert oppgave å snu denne trenden, og flere innovative suksesser i siste del av 2006 gav en sterk avslutning på året. Nylanseringen Ken Creek, med et lavt innhold av histaminer, ble høstens beste nylansering på Vinmonopolet. Dette er en vellykket representant for flere nye lovende viner fra Arcus og Vinordia i Flere viktige strategiske prosjekter ble igangsatt i Sentralt står vurdering av fremtidig lokalisering for Arcus-Gruppen. Vi ønsker oss til enhver tid best mulige rammebetingelser for videre utvikling. Produksjons- og lagerlokaler i tråd med våre fremtidige behov er følgelig en sentral problemstilling. Det er derfor igangsatt et omfattende arbeid med sikte på at vi fremover skal ha attraktive og konkurransedyktige lokaler. Vi forventer å konkludere på dette viktige spørsmålet i løpet av Vi vil i 2007 tilrettelegge for videre internasjonal satsning for våre sentrale brennevinsmerker. I dette ligger en utvidet satsning i USA så vel som inngang i nye vekstmarkeder. Det er betydelige muligheter og utfordringer knyttet til denne satsningen - samtidig som vi skal opprettholde sterke norske og nordiske markedsposisjoner. Det nordiske vinmarkedet har overtid øket uten at vi har oppnådd tilsvarende vekst. Det er en klar målsetting at denne trenden skal snus. Sammen med Vingruppen har vi nå et fundament for ytterlige satsning og vekst i det nordiske vinmarkedet. Som en nødvendig forutsetning for markedsmessig fremgang, vil vi videreføre våre interne forbedringsprogrammer. Dette innebærer blant annet betydelig satsning på medarbeider- og lederutvikling kombinert med endringer i vår organisasjonsstruktur. Alt med sikte på fortsatt lønnsom vekst for Arcus-Gruppen! 2001 Staten selger 66 prosent av arcus ASA til Sucra AS - et konsortium av strategiske investorer staten selger de resterende 34 prosentene av arcus-gruppen AS til Sucra AS Det svenske selskapet Ratos kjøper 85 prosent av aksjene i Arcus-Gruppen AS. Markedet for kjemisk/teknisk- OG MEDISINSK sprit blir deregulert 1. juli Arcus ASA endrer navn til Arcusgruppen AS, 2004 Norsk Fatmodnet Aquavit (NFA) blir lansert som kategoribegrep Gjennom Salg av Arcus Kjemi og kjøp av Vin-gruppen AB, konsentrerer Arcus-Gruppen virksomheten rundt produksjon, salg og distribusjon av alkoholholdige drikker.

5 ÅRSRAPPORT 06 Det begynte somen tilfeldighet. 24.oktober 1805krysset norskakevitt ekvator for førstegang.damanåpnet eikefatene ved reisens endeoppdaget manat noehaddeskjedd.produktet haddeendret karakter,og smakteatskilligbedreenndadet la ut påreisen.idager LysholmLinieenav Norges mest kjenteinter nasjonalemerkevarer,ognytes over hele verden. 06

6 Arcus-Gruppen oppnådde i 2006 både drifts- og resultatmessig fremgang. Sammenlignet med 2005 er driftsresultatet økt fra 42,6 MNOK til 84,8 MNOK. Økningen skyldes forbedringer i ordinær drift på 15,7 MNOK sammen med gevinst på salg av anlegg (18,7 MNOK) og resultat fra ny virksomhet (7,8 MNOK). Arcus-Gruppen gjennomførte flere viktige strategiske tiltak i Salg av konsernets kjemivirksomhet - Arcus Kjemi AS og Halden Kjemi AS med datterselskaper - ble gjennomført pr og var et viktig steg i å rendyrke Arcus- Gruppen innen produksjon, markedsføring og distribusjon av alkoholholdige drikkevarer. Konsernet styrket også sin posisjon i det nordiske vinmarkedet gjennom kjøp av svenske Vingruppen i Norden AB pr Konsernets driftsmargin økte fra 4,9 % i 2005 til 8,6 % i 2006 og avkastningen på anvendt kapital utgjorde 26,9 % mot 11,9 % foregående år. Styret vurderer de oppnådde resultater i 2006 som tilfredsstillende. Årsberetning Økonomisk utvikling Nærmere om resultatet Arcus Kjemi AS og Halden Kjemi AS med datterselskaper (kjemidivisjonen) ble solgt og er for 2006 presentert i resultatregnskapet som tap/resultat kjemidivisjonen (tap etter skatt) og utgjør -23,6 MNOK. VinGruppen i Norden AB ble ervervet pr og konsolidert inn for 4. kvartal Tallene for 2006 er følgelig ikke direkte sammenlignbare med fjoråret. Konsernets driftsinntekter utgjorde i ,7 MNOK hvilket er en økning på 112 MNOK sammenlignet med Effekten av kjøp av Vingruppen utgjorde 82 MNOK mens øvrig virksomhet økte med 30 MNOK, hovedsakelig gjennom salg av eiendom. Arcus AS inklusive datterselskaper økte driftsinntektene fra 621 MNOK i 2005 til 632 MNOK i Økningen var primært relatert til brennevinsområdet og eksportmarkedene. Sammen med forbedret produktivitet bidro dette til resultatmessig fremgang for Arcus. Vectura oppnådde også resultatmessig fremgang i En rekke produktivitetsforbedrende tiltak bidro til resultatforbedring på tross av at driftsinntektene var stabile på 256 MNOK i 2005 og Netto finansposter utgjorde 5,0 MNOK i 2006 mot 1,1 i Driftsresultat for konsernet viste et overskudd på 84,8 MNOK som er en økning på 42,2 MNOK sammenlignet med foregående år. Økte driftsinntekter og forbedret produktivitet i ordinær drift gav en positiv resultateffekt på 15,7 MNOK. I tillegg skyldes den samlede resultatforbedring salgsgevinst på 18,7 MNOK fra salg av rektifiseringsanlegget på Hamar og resultat fra Vingruppen på 7,8 MNOK. Antall sysselsatte årsverk i konsernet har i løpet av året gått ned fra 465 til 444. Kjøpet av Vingruppen har økt antall årsverk i 2006 og nedgangen på netto 21 årsverk skyldes hovedsakelig utsettelse av interne tjenester og nedbemanninger for å sikre en konkurransedyktig kostnadsposisjon. Konsernets resultat før skatt ble på 89,8 MNOK mot 43,7 MNOK i Resultatet før skatt i morselskapet Arcus-Gruppen AS ble på 29,2 MNOK mot 39,9 MNOK året før. Resultatavviket skyldes hovedsaklig avgangsvederlag samt ekstern assistanse i morselskapet. Selskapet har mottatt konsernbidrag på 24,6 MNOK og utbytte på 30,0 MNOK. Finansielle forhold og kapitalstruktur Konsernets balanse har økt fra 1 502,6 MNOK til 1 626,1 MNOK. Økning skyldes i første rekke oppkjøpet av VinGruppen i Norden AB. 07

7 ÅRSRAPPORT 06 Konsernet har i 2006 hatt en tilfredsstillende likviditetssituasjon. Konsernet har ikke trukket på bankkredittene pr , og ligger innenfor de krav som eksterne långivere stiller til finansielle nøkkeltall. Finansiell risiko følges fortløpende opp i forhold til definerte mål og strategi. valutarisikoen sikres gjennom terminmarkedet. Det er samsvar mellom balansens netto valutaeksponering pr og forfallstrukturen på de tilsvarende terminkontrakter. Konsernets egenkapital ved årets slutt var 334,4 MNOK etter at det er foretatt avsetning til konsernbidrag og utbytte med 61,1 MNOK. Egenkapitalandelen per ble 20,6 %. Konsernets pensjonskostnader regnskapsføres i tråd med norsk regnskapspraksis. Endringer i de økonomiske forutsetningene har medført at pensjonsforpliktelsene har økt de senere årene frem til og med I samsvar med god regnskapsskikk er økningen ikke resultatført. Ved årsskiftet utgjorde de ikke balanseførte forpliktelsene 81,8 MNOK. Pensjonskostnadene i 2006 ble redusert med 914 TNOK sammenlignet med i Styret vurderer konsernets soliditets- og likviditetssituasjon som tilfredsstillende. Om virksomheten Arcus Gruppen driver med salg, produksjon og distribusjon av vin og brennevin i det nordiske markedet. Hovedselskapene i Arcus-Gruppen konsernet består av morselskapet Arcus-Gruppen AS og datterselskapene Arcus AS, VinGruppen i Norden AB (62,34 %) og Vectura AS. Arcus-Gruppen AS har det strategiske og styringsmessige ansvaret overfor datterselskapene og utfører i tillegg konsernfunksjoner som økonomi, IT, forretningsutvikling, eiendomsforvaltning og HR. Selskapets forretningskontor ligger i Oslo. Arcus AS importerer, produserer, tapper, selger og markedsfører vin og brennevin. Selskapet selger sine produkter til AS Vinmonopolet, dagligvare, hotell- og restaurantnæringen, tax-free og eksportmarkeder. Arcus AS har et anlegg på Hamar for rektifisering av potetsprit. Anlegget er fra 1949 og er besluttet lagt ned ved utgangen av 2007 og eiendommen er solgt. Fremtidig rektifisering vil foregå på Gjøvik i regi av Hoff Norske Potetindustrier BA. VinGruppen i Norden AB bedriver import, markedsføring og salg av vin og champagner i det svenske og nordiske markedet. Vectura AS er gruppens distribusjonsselskap på det norske markedet. Vectura AS ivaretar import, lagring og distribusjon av alkoholholdige drikkevarer. Selskapet er merkenøytralt og selger sine tjenester til produsenter, importører og agenter. Om lag 80 % av selskapets driftsinntekter kommer fra kunder utenfor Arcus-Gruppen. Eierforhold Ratos AB eier 83,3 % av aksjene i Arcus-Gruppen Holding AS. Hoff Norske Potetindustrier BA eier 9,9 %, mens resten av aksjene eies av ledelsen og styret i Arcus-Gruppen AS og styret i Arcus-Gruppen Holding AS. Arcus-Gruppen Holding AS eier Arcus-Gruppen AS 100 %. Markedssituasjonen Arcus AS Arcus AS er Norges største produsent, importør og distributør av vin og brennevin. Selskapet har dominerende nasjonale markedsposisjoner innen viktige brennevinssegment med Linie Aquavit, Braastad cognac og Vikingfjord vodka. Arcus eksport utgjorde i % av selskapets totale driftsinntekter. Selskapet økte sine markedsandeler i USA og Tyskland samtidig som travel retail segmentet viste en økning. I USA er Vikingfjord blant de ti største importerte vodkamerkene og blir stadig distribuert til nye stater. I Tyskland har LINIE økt sin markedsandel i et fallende akevittsegment. Svein Jonassen Erik Hagen Gro Myking Kaare Frydenberg Styrets leder Stefan Elving Magdalena Aniansson 08

8 Arcus er også en betydelig aktør i det norske vinmarkedet primært gjennom egne viner. I dette segmentet ble markedsandelen redusert mens selskapet oppnådde en god utvikling innen import av agenturvin gjennom datterselskapet Vinordia. Vectura AS Vecturas distribuerer gjennom tre hovedkanaler, Vinmonopolet, dagligvarehandelen og serveringsnæringen. Vectura AS har opprettholdt sin ledende posisjon som distributør av vin og brennevin til Vinmonopolet med et volum på 36,0 millioner liter. Dette har gitt en markedsandel på omlag 53 %, som er en svak nedgang fra tidligere år. Distribusjonen til serveringsnæringen, hvorav cirka 75 % er vin/brennevin og cirka 25 % alkoholsvake drikkevarer, viste i 2006 en svak økning. Selskapet har distribusjonsavtaler med alle større kjeder. Leveransene til dagligvaresektoren, som omfatter øl, mineralvann og FAB, er stabilt i forhold til tidligere år. Organisasjon, mennesker og miljø Arcus-Gruppen videreførte i 2006 et systematisk arbeid med sikte på utvikling av medarbeidere og organisasjon i henhold til selskapets forretningsstrategier Som IA bedrift har Arcus-Gruppen iverksatt et samarbeidsprosjekt med bred intern deltagelse og engasjement. Det gjennomføres årlige medarbeidertilfredshetsundersøkelser med sikte på et strukturert og målrettet forbedringsarbeid. I tillegg til det løpende fastsatte HMS arbeidet ble det i 2006 også gjennomført flere viktige tiltak. Herunder også et entusiasmeprosjekt og et røykesluttprogram. Videre er Arcus-Gruppen pilotbedrift for Jobbing Uten Mobbing i regi av Arbeidstilsynet. Denne type tiltak ansees også fremover som viktige da det samlede sykefraværet i konsernet i 2006 var på 8,5 % mot 7,4 % i Antall sysselsatte årsverk i konsernet har i løpet av året gått ned fra 465 til 444. Kjøpet av Vingruppen har økt antall årsverk i 2006 med 19. Antall årsverk i Arcus-Gruppen AS er redusert fra 63 personer ( ) til 28 personer pr. utgangen av Nedgangen på 35 ansatte skyldes i hovedsak utsetting av definerte servicetjenester. Den samlede kjønnsfordeling i Arcus- Gruppen er 38 % kvinner og 62 % menn. Det er 1 kvinne i konsernets ledergruppe som totalt består av ti personer. I styret i Arcus-Gruppen AS er det 3 kvinner av totalt 11 personer, dette utgjør 27 %. Arcus- Gruppen har en god representasjon med 17 kvinner i mellomlederstillinger, dette utgjør 42 % av mellomlederne. Konsernet vekt legger å gi like muligheter til alle medarbeidere uavhengig av kjønn. Ytre miljø Arcus-Gruppens hovedanlegg er sikret mot uønskede utslipp i forbindelse med separasjon og nøytralisering av avløpsvann, samt med fysiske sikringstiltak og gode arbeids- og kontrollrutiner ved bruk og håndtering av farlige stoffer. Bedriften har en godkjent avtale om utslipp til det kommunale renseanlegget ved Oslo Vannog avløpsetat. Selskapet bidrar aktivt til gjenvinning og alternativ anvendelse knyttet til ukurante varer og smuglersprit gjennom rektifiseringsanlegget på Hamar. Det arbeides systematisk for å øke kildesortering av plast, papp og glass som sendes til godkjente avfallsmottak for gjenvinning. For 2005 oppnådde vi 92 %, mens i 2006 ble dette ytterligere forbedret til 94 %. Dette gir Arcus-Gruppen rett til å bruke Grønt ansvar - merking på våre produkter. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Til grunn for dette ligger planene fremover og konsernets langsiktige strategiske beslutninger. Selskapet er i en sunn økonomisk stilling der likviditeten, den finansielle strukturen og soliditeten gir selskapet nødvendig handlefrihet. Jan Tore Føsund Ole Festad Lund Leif Johansson Birgitta Stymne Göransson Henning Øglænd Kjell Arne Greni 09

9 ÅRSRAPPORT 06 Resultatdisponering Styret foreslår at årsresultatet i morselskapet Arcus-Gruppen AS på TNOK blir disponert som følger: Overført fra annen egenkapital TNOK Foreslått utbytte TNOK Sum overført TNOK Fri egenkapital utgjør etter dette TNOK Fremtidsutsikter Generelt fremstår den nasjonale og internasjonale konjunkturutviklingen fremover som positiv. Det forventes en fortsatt vekst i det nordiske vinmarkedet på ca. 4 % 6 %. En noe lavere vekst forventes i det nasjonale og internasjonale brennevinsmarkedet avhengig av utvikling i nasjonale avgiftsnivåer og konsekvensene av dette. Arcus-Gruppen vil også fremover målrettet arbeide for økte markedsandeler og lønnsomhet i det nordiske vinmarkedet og det internasjonale brennevinsmarkedet. Styret vil rette en stor takk til alle medarbeidere for den innsats som er lagt ned i 2006 og den måten som endrings- og forbedringsprosessene så langt er blitt gjennomført på. Med en offensiv strategi for lønnsom vekst, kombinert med forbedring av interne driftsprosesser, står konsernet overfor store muligheter og utfordringer i årene som kommer. Det er viktig at disse fortsatt møtes med en positiv og mulighetsorientert innstilling. Oslo, 7. mars 2007 Konsernledelsen Adm.direktør Arcus AS - Jan Oluf Skarpnes, Adm.direktør Vectura AS - Claes Strømbom, Fagdirektør Vin Arcus AS - Frithjof Nicolaysen, HR-direktør Arcus Gruppen AS - Synnøve Olsbø, Forsyningsdirektør Arcus AS - Jon Urdal, Konsernsjef Arcus Gruppen AS - Jan Tore Føsund, Finans- og økonomidirektør Arcus Gruppen AS - Leif Ove Rørnes, Fagdirektør Brennevin Arcus AS - Halvor Heuch, Salg-og Markedsdirektør Arcus AS - Christian Brink, Direktør Forretningsutvikling Arcus Gruppen AS - Rolf Kragerud 10

10 11

11 ÅRSRAPPORT 06 12

12 Arcus 2006 ble tidenes beste akevitt-år for Arcus, vi økte eksporten av norsk brennevin til internasjonale markeder og satte salgsrekorder både for importerte merker og for norsktappet vin. I 2006 solgte Arcus mer enn 2,7 millioner liter akevitt en vekst på 8% fra Av dette ble noe over 1,1 millioner liter solgt i Norge. Tyskland og Danmark er de største eksportmarkedene og LINIE det største merket. Vikingfjord The Glacial Vodka of Norway er blant de 10 mestselgende importerte vodkaene i USA og vokser stadig. En bragd i et marked hvor over 100 vodkaer blir lansert årlig og nesten like mange mislykkes! Vinorganisasjonen hos Arcus lanserte 80 nye produkter (33 egne merker som er tappet av Arcus og 47 flaskeimport via datterselskapet Vinordia). Ken Creek funksjonell vin med lavt garvestoffnivå ble høstens beste vinlansering på Vinmonopolet! Segmentrapport Volum (mill liter) 15,0 15,4 Salgsinntekter (MNOK) 614,2 600,7 EBIT 64,1 36,0 13

13 ÅRSRAPPORT 06 Arcus Norges største aktør innen vin og brennevin Ca 450 mennesker jobber for Arcus i Norge. Anlegget på Hasle i Oslo er arbeidsplass for de aller fleste av disse. I 2006 omsatte selskapet for ca 1 milliard kroner, en økning på ca 110 millioner fra Selskapet er representert i Norden, Tyskland og USA enten gjennom egne selskaper eller via partnere. Arcus Vin Arcus er Norges ledende importør av vin. Til anlegget på Hasle kommer vinen i containere, beskyttet mot lys, luft og varme underveis. Vi tapper selv våre egne merker for det norske og det nordiske markedet. Tank-kjelleren på Hasle rommer mer enn 4 millioner liter og i ståltankene ligger vinen kjølig og beskyttet mot uheldig påvirkning ga oss en rekke spennende nyheter med ingen hodepinevinen Ken Creek (Australia) som et høydepunkt. (Les mer om denne vinen i etterfølgende artikler). Vitis Ecologica (Chile) er markedsleder innen økologisk vin en produktgruppe som har økt med 11% i Savannah (Sør-Afrika) som ble lansert i 2006 er Arcus første Fairtrade -vin. Halvparten av all vin som selges i Norge er tappet på kartong. Stadig flere viner lanseres på kartong og 30 av de 32 mest solgte vinene på Vinmonopolet fåes i dag både som flaske- og som kartongvin. Vin på bag-in-box er ferskvare. Arcus tapper nært markedet, for kortest mulig transporttid. Vi kvalitetssjekker vinen først hos produsent og deretter ved ankomst til Norge, både sensorisk og kjemisk. Arcus - 10 år på egne ben I 1995 ble Vinmonopolets enerett til å omsette vin og brennevin opphevet. Arcus ble skilt ut fra Vinmonopolet og etablert i 1996 og har siden vært konkurranseutsatt på samme måte som alle andre vin- og brennevinsprodusenter og importører i Norge. Privatiseringen skjedde gradvis frem til 2003, da Staten solgte de siste 34% av aksjene til Sucra AS. Vinmonopolet Nordmenn har et elsk/ hat-forhold til Vinmonopolet. Samtidig som vi ønsker oss vin og brennevin lettere tilgjengelig viser mange undersøkelser at vi har forståelse og respekt for de beslutninger som ligger til grunn for monopolet. De ansatte i utsalgene scorer høyt når det blir spørsmål om hvem vi har mest tillit til når det gjelder spørsmål rundt vin og brennevin. Salg til Vinmonopolets butikker representerte 63% av Arcus sin omsetning i Norge i På vinsiden kunne Arcus notere seg for omtrent 100 produkter hvorav ca 50 var basislistinger med bred distribusjon og omtrent like mange i bestillingsutvalg. Fortsatt er det mange som tenker på Arcus og Vinmono polet som èn og samme bedrift, men slik er det altså ikke! 14

14 Arcus Brennevin Halvor Heuch er Arcus sjefsdestillatør. Han er Norges eneste autoriserte destillatør og ansvarlig for alle brennevinsreseptene hos Arcus. Han har også komponert en rekke spesialakevitter, blant annet Lysholm Bacalao Aquavit og Oplandske Rakefisk Aquavit. Fatlageret til Arcus rommer nesten eikefat med akevitt og det krever en fiin nese og velutviklet gane å sette sammen den rette blandingen! Årlig fordamper 1-2% av innholdet under modningslagringen og sprer sin aromatiske duft mellom de mange reolene. Englenes andel kalles de mange litrene akevitt som fordamper under modningslagringen. I luften over Arcus anlegg på Hasle svever det mye god akevitt! Arcus destillerer selv brennevinet som brukes til fremstilling av akevitt og vodka mens vi importerer brenneviner som brandy, cognac og whisky. På destillasjonsrommet foregår krydderdestillering i store destillasjonsapparater med karakteristiske svanehalser i kobber. Arcus er Norges største importør av krydder og på krydderrommet veies og måles krydder til akevitt, gin, likør og bitter. Vinordia Vinordia er et heleiet datterselskap av Arcus AS og importerer vin direkte fra utenlandske produsenter. I 2006 rundet salget 1 million liter med spanske Bodegas Chivite (Gran Feudo) som største leverandør. Italienske Casa Girelli (Canaletto) og chilenske Odfjell Vineyards, med BiB-suksessen 2 to Go, er to andre store leverandører. Vinordias styrke er høy vinfaglig kompetanse kombinert med inngående kjennskap til det nordiske markedet. De representerer over 200 produkter fra ca 60 vinprodusenter, hovedsakelig fra Europa, men også fra nye vinland som Chile og Australia. I tillegg til de store prestisjefylte vinhusene, spesialiserer Vinordia seg på å finne viner av høy kvalitet fra mindre produsenter som for eksempel Ruinart Champagne - verdens eldste champagnehus som ble grunnlagt i 1729 av Nicolas Ruinart - og Chateau la Nerthe (Chateauneuf-du-Pape). 15

15 ÅRSRAPPORT 06 Arcus Internasjonalt I 2003 var eksportandelen i Arcus 17% - i 2006 var den ca 30%. I tillegg til salg til våre distributører og samarbeidspartnere i USA, Tyskland og Danmark er det økt omsetning innen Travel Retail (taxfree) som bidrar til denne veksten. Salget til våre Travel Retail-kunder har fra 2003 til i dag vokst med 42%. USA I solfylte St. Petersburg i Florida finner vi et lite familiedrevet brennevinsfirma ved navn Capstone International. De er ansvarlig for salget av Vikingfjord vodka. Helt siden den spede begynnelse har de vist jevn fremgang. Den første flasken ble sendt til USA i I 2006 kom Vikingfjord inn på Top 10 over importerte vodkaer. I skrivende stund ligger produktet på en 8. plass på den samme listen. En imponerende utvikling, og i år er målsettingen å nå den første milepælen på L-kasser. Det lanseres mange nye vodkaprodukter i USA hvert år. De aller fleste mislykkes. Vikingfjord har god kvalitet og pris - en troverdig og spennende historie samt at produktet representeres av et profesjonelt firma med gode relasjoner i grossist- og detaljistleddet. Danmark og Tyskland LINIE akevitt har også sine svorne tilhengere og gode venner i USA, men markedet kan ikke sammenliknes med interessen vi finner i Skandinavia og Nord-Europa. I Danmark tar LINIE stadig nye markedsandeler. I Tyskland er LINIE etablert som kvalitetsakevitten som tyskerne spanderer når de skal ha noe ekstra! Arcus på web På våre hjemmesider kan du hente informasjon om alle aspekter ved vår virksomhet. Besøk oss på våre åpne sider og bestill brukernavn/ passord for å gå direkte til produktsidene, om du tilhører bransjen. Arcus Opplevelse Arcus Opplevelse tilbyr omvisning, smaking og bespisning på anlegget på Hasle. I 2006 var det mer enn 2500 mennesker som besøkte Arcus og ingenting tyder på at det blir færre neste år. Arcus Kompetanse Arcus Vin- og Brennevinskole er etablert i egne skolelokaler på Hasle. Skolen er rettet mot bransjefolk som bartendere og serveringspersonale. Arcus har i dag noen av landets fremste fagpersoner i sitt miljø og kan derfor tilby unike opplærings konsepter. 16

16 Arcus Brands VIKINGFJORD - the Glacial Vodka of Norway. Trendvodkaen Vikingfjord er laget av 100% krystallklart isbrevann fra Jostedalsbreen og fremstilles etter en helt spesiell sekskolonners destilla sjonsprosess for å oppnå en mest mulig ren og nøytral karakter ble Vikingfjords år og etter en meget vellykket relansering har den nå fått sitt velfortjente internasjonale gjennombrudd. I USA, som har 60% av verdens vodkaforbruk, er den nå inne som det 8. største importerte merket. Smaksatt vodka er en raskt økende trend og på slutten av 2006 lanserte Arcus Vikingfjord Eple som ble meget godt mottatt. Ytterligere to smaker; Blåbær og Sitrus blir lansert tidlig i Vodkaen kan smykke seg med to internasjonale utmerkelser; Gullmedalje i London 2005 (IWSC) og i San Francisco 2006 (SFSC). LINIE Arcus flaggskip og Nordens eldste akevittmerke. Markerer 200-års jubileum i Året var Trondheimsbriggen Throndiems Prøve eid av familien Lysholm, vendte tilbake fra de Ost-Indiske øyer med en intakt dekkslast norsk akevitt, som man forgjeves hadde forsøkt å selge. Da fatene ble åpnet, oppdaget man at akevitten hadde gjennomgått en svært heldig utvikling i løpet av reisen. Og da Jørgen B. Lysholm åpnet sitt brenneri i Trondheim i 1821, startet han umiddelbart å utnytte oppdagelsen kommersielt. Lysholm Linie Aquavit ble raskt firmaets mest populære produkt, og resten av historien er kjent for de fleste. BRAASTAD Norges mest solgte cognac skapt av nordmannen Sverre Braastad fra Gjøvik! Familien Braastad har i århundrer arbeidet med å perfeksjonere kunsten å lage god cognac og de høster fremdeles druer fra egen mark og produserer vin til egen cognacdestillasjon. I mørke, fuktige kjellere ved elven Charentes i hjertet av Cognac, modnes de edle dråper til perfeksjon. Familien Braastad har dermed full kontroll i alle ledd av fremstillingen av deres cognac og garanterer kompromissløs kvalitet. I dag drives bedriften av Sverres barnebarn Antoine, Jan og Richard. I 2006 vokste familien da Braastad XO Superior ble lansert. Enkelte av cognacene som inngår i blenden er svært gamle og er hentet fra fat lagt til lagring av Sverre Braastad selv. Med gjennomsnittlig lagringstid på 20 år gir det en delikat smaksmessig kompleksitet som falt i smak hos cognacelskere. 17

17 ÅRSRAPPORT 06 Det Nye Nordiske kjøkken I 2006 solgte Arcus 2,7 millioner liter akevitt 1,1 i Norge og 1,6 gikk til eksportmarkeder. Flere ledende nordiske kokker, med blant annet Claus Meyer fra NOMA og Eivind Hellstrøm i spissen har formulert et manifest som forklarer hva Det Nye Nordiske Kjøkken skal være. Noen av de tingene som blir vektlagt er at vi skal ivareta vår egen matkultur og bringe den videre. Vi skal ha råvarene i fokus, råvarer som dyrkes og utvikles i vårt særegne klima. Akevitten er Nordens eget brennevin. Ingen andre brennevin kan måle seg med akevitten når det gjelder tradisjon, smak og tilpasning til den nordiske matkulturen. Basert på nordiske råvarer som potet, karve og dill har akevitten blitt en viktig del av det nordiske kostholdet enten det er til spekeskinke om våren og sommeren, krepselag på sensommeren, vilt og lam om høsten eller lutefisk og ribbe om vinteren. Akevitt og kanskje spesielt LINIE er på mange måter essensen av nordiske tradisjoner. Det er knyttet mange ritualer til akevitt. Noen av dem er felles for de nordiske landene mens andre er spesifikke for hvert enkelt land. Etter hvert har nok mange plukket opp nabolandets tradisjoner og gjort dem til sine egne som å ta en dram til sildefrokost. Disse tradisjonene er viktige for vår identitet og for vårt sosiale liv. Men det nordiske kjøkkenet handler ikke lenger bare om tradisjoner. Et nytt nordisk kjøkken er på vei! Basert på kjente og kjære råvarer men utviklet og forbedret i forhold til skandinavers nye matvaner. For etter mange år med globalisering og utsyn har nordiske kokker flyttet fokuset hjemover for å se hva vi kan gjøre med vår egen mat og våre matvaner. Hos Arcus produseres i dag 27 ulike akevitter. Du kan drikke akevitt til et helt måltid om du vil hvis du sørger for å bli kjent med alle de ulike typene og bruksmåtene for hver enkelt akevittsort. Halvor Heuch er Norges eneste autoriserte destillatør og ansvarlig for kvaliteten på alle 27 sorter! eikefat vedlikeholdes av bøkkerne hos Arcus. Norsk Fatmodnet Aquavit er et registrert figurmerke og kvalitetsstempel som garanterer for at akevitten er basert på tradisjonsrike norske oppskrifter og kryddertilsetninger. Akevitter med dette stempelet skal være lagret på eikefat som tidligere er brukt til sherry og som gir akevitten en unik avrunding og karakter. Norske akevitter skiller seg fra de tyske og danske ved at de gjennomgår modning på brukte sherryfat. Prosessen ligner mye på den som brukes for skotsk whisky. Alle de norske akevittene blir modnet på eik. Det er også fatene som gir den norske akevitten den gyldne fargen. 18

18 LINIE AWARD 2006 LINIE Award ble arrangert for tredje gang i 2006 med kokker fra alle de fem nordiske landene. LINIE Award inviterer unge kokker fra hele Norden til å konkurrere i kokkekunst basert på nordiske råvarer. De fem finalistene komponerer og tilbereder to retter hvor LINIE Aquavit er følge til retten eller er en del av ingrediensene. Finalen i LINIE Award foregikk på Grand Hotel i Oslo hvor juryen og gjestene fulgte den direkteoverførte konkurransen fra kjøkkenet på Grand Cafè. vinneren av LINIE Award 2006, finske Antti Nurka, fikk et to ukers opphold på et trestjerners kjøkken og middag for to på samme sted. Konferansier var Arne Hjeltnes som hadde med seg Kari Traa som stuntreporter på kjøkkenet. Eivind Hellstrøm ledet juryen som hadde representanter fra alle de nordiske landene. 19

19 ÅRSRAPPORT 06 BRAASTAD Chateau de Triac Tiffon, Cognac Selve familienavnet har sitt utspring fra gården Braastad på Gjøvik hvor Sverre Braastad ble født 10. juni Han var eldste sønn i en søskenflokk på ni. Etter siste år på skolen flyttet han til Christiania hvor han leste på Treiders Handelshøgskole. Unge Braastad var reiselysten og ville lære seg flere språk. Etter Christiania-oppholdet bar det av sted til Tyskland og to og et halvt år senere reiste han videre til London. I 1899, bare 20 år gammel, reiste han til Frankrike for å lære seg cognachandel av sin onkel Halvdan Braastad som var økonomidirektør hos Cognachuset Alexandre Biscuit. Sverre fikk jobb som selger hos Bisquit Dubouche i Jarnac. Fra sitt kontorvindu så han over elven Charente, der hans store kjærlighet, Edith, jobbet hos det konkurrerende Cognachuset Tiffon. Etter hvert viste det seg at den unge kvinnen Sverre hadde forelsket seg i var ingen ringere enn Edith Rousseau Tiffon, datter av Cognachusets eier. Den 27. november 1913 giftet Sverre seg med Edith. Hennes far hadde gått bort i 1911 og da hans to sønner også døde snart etter, arvet Edith og Sverre bedriften. 40 år gammel overtok Sverre Braastad ansvaret for driften av Tiffon og han skulle i tiden som fulgte være med å utvikle selskapet til å bli det største familieeide Cognachuset. Familien Braastad kjøpte slottet Chateau de Triac som ligger i landsbyen Triac, midt i hjertet av området Cognac og knappe fem kilometer fra byen Jarnac. Eiendommen består av til sammen 800 dekar, med 400 dekar vinmark i områdene Fin Bois og Grande Champagne. Da Sverre Braastad utvidet driften på 1970-tallet kjøpte han flere vingårder og destillerier i nærliggende områder. Familien bosatte seg på slottet og levde der sine siste 20 år, til han døde 16. mai 1979, to måneder før sin 100-årsdag. Edith og Sverre fikk åtte barn, fem gutter og tre døtre. Etter at Sverre trakk seg tilbake fra forretningene var det sønnene Eric, Christian og Jaques som styrte familiebedriften. I dag er det barnebarna Antoine, Richard og Jan Braastad som driver firmaet. Richard er destilleriets Master Blender mens Antoine er ansvarlig for salg og markedfsøring. De to brødrenes fetter, Jan Braastad, er økonomisjef. En annen fetter, Patrick Braastad, bor på Gjøvik og driver familiegården som blir hyppig brukt av Sverre Braastads barn, barnebarn og oldebarn. Nordmenn flest kjenner navnet Braastad gjennom Braastad Cognac, som siden 2004 har vært Norges mest solgte cognac. Men ikke så mange vet hvor betydningsfull denne slekten har vært for Cognac. Sverres fetter, Christian Braastad, ble direktør for Courvoisier - i dag et av verdens største Cognachus. Christians sønn tok etter hvert over hans arbeid der mens Christians bror tok over styringen i Cognachuset Delamain. Det kan være vanskelig for frankofile å tro det men den norske Braastadslekten har definitivt satt sine spor i dette edle brennevinets historie! 20

20 VIN - KVALITET Ken Creek Vinens verden er vidunderlig og kompleks. Dessverre opplever mange nordmenn at denne verden er lukket for dem fordi selv et moderat konsum gir så stort ubehag at de velger å unngå vin. En undersøkelse gjort av MMI for Arcus viser at 1 av 5 nordmenn velger vin etter om de tror de får vondt i hodet eller ikke. Undersøkelsen viser også at dobbelt så mange kvinner som menn unngår å kjøpe rødvin som de tror de får vondt i hodet av. Mange opplever ubehag i form av eksempelvis utslett, kvalme, kraftig hodepine og leddsmerter. Dette kan komme dagen etter, men også ganske raskt etter inntak. Mange forbrukere er på utkikk etter viner der de unngår disse negative effektene, men de aller fleste har gjort dårlig detektivarbeid og vet egentlig ikke hva de skal styre etter ved valg av vin. Det finnes nemlig mange grunner til ubehag av vin, men mange reagerer på garvestoff - eller tanniner - og histamin. Dette var bakgrunnen for utviklingen av Arcus største vinsuksess i 2006, rødvinen Ken Creek. Arcus gjennomførte et kjemisk og sensorisk forskningsarbeid på vårt laboratorium for å finne en vin som først og fremst er meget god, men som også er lav på garvestoff og histamin. Resultatet er blitt en spesielt utviklet vin med redusert innhold av noen av de stoffene som gir mest ubehag. Ken Creek ble lansert på flaske og 300 cl bag-in-box høsten 2006, og ble spesielt merket med at den er lav på garvestoff og histamin. Revolusjonerende salgsvinner Arcus har ikke på mange år opplevd maken til etterspørsel etter en ny vin. Ken Creek fikk stor oppmerksomhet i mediene og svært god omtale av flere vinskribenter. Vinen var bare tilgjengelig på Vinmonopolets bestillingsutvalg, men lenge før julemåneden, som tradisjonelt er den mestselgende sesongen, var det helt tomt på våre lagre. Likevel ble Ken Creek den mestselgende nykommeren på Vinmonopolet høsten Ken Creek er en unik vin fra Australia. Den har en dyp rød farge med aromaer av røde bær og krydder. Stilen er fruktdreven, rund og bløt. Vinen passer godt sammen med stekt og grillet kjøtt, pasta, pizza eller alene. Ken Creek har et synlig merke som viser at den inneholder reduserte mengder histamin og garvestoff, for at det skal bli enklere for forbrukeren å orientere seg. For sikkerhets skyld understreker Arcus at vinen også kan drikkes av dem som ikke vanligvis får ubehag av vin. 21

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Arcus-Gruppen 2012 4 Om Arcus-Gruppen 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen har ordet 10 Et anlegg for fremtiden 13 En ledende

Detaljer

Årsrapport 2013. Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden

Årsrapport 2013. Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden Årsrapport 2013 Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden Årsrapport 2013 ArcusGruppen Innhold I korte trekk Nøkkeltall 4 Forretningsstruktur 5 Høydepunkter 2013 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 Innhold 04 > Visjon 05 > Virksomhet og hovedpunkter 06 > Viktige datoer 07 > Nøkkeltall 08 > Styrets årsberetning 13 > Hel ved adm. direktør 14 > Se 16 > Resultatregnskap

Detaljer

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Årsrapport MøllerGruppen 2011 Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Revisors beretning side 30

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

Nøkkeltall. Marked nøkkeltall

Nøkkeltall. Marked nøkkeltall Årsrapport 2014 Nøkkeltall Omsetning (mill kr) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter 1 248 1 168 1 109 1 062 1 167 1 322 1 247 1 087 1 024 941 966 Særavgifter til staten

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Nøkkeltall. Definisjoner. Marked nøkkeltall

Nøkkeltall. Definisjoner. Marked nøkkeltall Årsrapport 2012 Nøkkeltall Omsetning (mill. kr) 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter 1 109 1 062 1 167 1 322 1 247 1 087 1 024 941 966 Særavgifter til staten 1 578 1 571 1 550 1

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 Nøkkeltall 2013 2012 2011 2010 Salg i 1 000 liter Svakvin 66 432 65 690 64 272 63 422 Sterkvin 636 670 708 781 Brennevin 11 486 11 851 12 097 12 617 Øvrige produkt 2 078

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Årsrapport Nokas as 2o1o 1

Årsrapport Nokas as 2o1o 1 Årsrapport Nokas AS 2o1O 1 Nøkkeltall Driftsinntekter 1251 m 1166 m 1037 m 786 m 497 m 2006 2007 2008 2009 2010 137 m EBITDA 106 m 73 m 36 m 29 m 2006 2007 2008 2009 2010 68 m resultat før skatt 41 m 9

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Årsregnskap 2009 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2009 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapport 2010 2 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 2010 i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Nye Fluid Control 10 Om Heidenreich Holding 12 Investeringer 16 Eierstyring

Detaljer

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 1 Årsrapport 22 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 2 Innhold Forskning og miljø Året i 22 Preget av innovasjon Nøkkeltall Styrets beretning Resultatregnskap Balanse

Detaljer