Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1"

Transkript

1 Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT

2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter 8 Revisjonsberetning 13 Årets virksomhet 14 Kort presentasjon av Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal og Elverum. Selskapet ble etablert den 1. juli Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene. Administrasjonen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er lagt til Elverum kommune. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er organisert i 4 avdelinger, beredskap, 110, kompetanse og forebyggende. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har en felles brannordning som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har et ansvarsområde som dekker ca km² og ca innbyggere/brukere. I tillegg har vi som vertskommune ansvar for IUA Østerdal region som omfatter akutt forurensning og 110 sentral for Hedmark. Skogbrannen i Kynndalen i Våler kommune er den største i Hedmark siden Brannen dekket et område på ca da. I slukningsarbeidet gjorde 300 mann fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen, skogbrannreserven, frivillige, private skogsentreprenører og Forsvaret en hederlig innsats for å begrense omfanget av brannen. Midt-Hedmark brann-og redningsvesen IKS vedtatte verdigrunnlag er tuftet på: Brukerorientering Redelighet Respekt Engasjement. 2 ÅRSRAPPORT 2006

3 Styrets beretning 2006 Styrets virksomhet Styret har i løpet av 2006 avholdt 4 styremøter og behandlet 32 saker. I tillegg er det avholdt et styreseminar med vekt på informasjonsstrategi. Eksempel på saker som er blitt behandlet på styremøte: Informasjonsstrategi. Virksomhetsplaner, budsjett, rammebetingelser og investeringsplan. HMS. Fremtidig strategi for opptak av flere kommuner. Avgift på 110 sentralen i Hedmark. Økonomi Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde i 2006 sitt første hele driftsår, og fikk en omsetning på 32,4 millioner, herav 21,1 millioner i offentlig tilskudd. Driftsmessig har 2006 vært et godt år for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Driftsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert kr Årsresultatet viser et overskudd på kr Forutsetning om fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetninger om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Investeringer Samlede investeringer for 2006 ble kr ekskl. mva. Det er investert i ny røykdykkerbil som er finansiert gjennom bruk av egenkapital. Investeringen ligger under rammen som var fastsatt for innkjøpet av ny røykdykkerbil. Det er videre investert i redningsverktøy til brannbil anskaffet i I tillegg har Alvdal kommune overført en brannbil til verdi kr ved sin inntreden i selskapet. Arbeidsmiljø I 2006 er det nedlagt et betydelig arbeid med å få implementert et felles Helse Miljø og Sikkerhetssystem for hele selskapet. Alle brannstasjonene har nå et overordnet felles system, som ivaretar selskapets strenge forpliktelser. Selskapet er pålagt strenge krav gjennom lover og forskrifter i forhold til dokumentasjon. Dagens system ivaretar dette på en kvalitativ god måte. Sykefraværet er gledelig lavt med 0,55 % på egenmeldinger og 4,08 % på sykemeldinger i Det er i 2006 ikke registrert alvorlige arbeidsulykker i selskapet. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er IA-bedrift. Avtale med NAV er inngått i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er en godkjent opplæringsbedrift og hadde pr. 31. desember 2 ansatte feierlærlinger, en på stasjonen i Elverum og en i Våler. Ytre miljø Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS driver ikke en virksomhet som forurenser det ytre miljø. Selskapet har derfor ikke gjort spesielle tiltak i forhold til dette. ÅRSRAPPORT

4 Ansatte Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde per. 31. desember 135 ansatte. Av den totale arbeidstokken er 38,5 heltidsansatte og 96 deltidsansatte på 1,44 % fast stilling. Likestilling Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et mannsdominert selskap med et klart overskudd av menn. Selskapet forsøker gjennom rekruttering å være mer attraktive for kvinner, og oppfordrer kvinner til å søke på alle utlyste stillinger. Styresammensetningen i selskapet er iht. aksjelovens Selskapet praktiserer lønn og øvrige arbeidsbetingelser uavhengig av kjønn. Disponering av årets overskudd Styret foreslår at årets overskudd avsettes til annen egenkapital. Fremtidsutsikter Styret anser at selskapets drift ivaretas på en god måte og ivaretar eiernes opprinnelige hensikt med selskapet. Det er flere kommuner som har vist sin interesse ved å søke om å tiltre selskapet. Elverum 26. februar 2007 I styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Terje Røe Leder Jan Sævig Eli Kristin Bryhn Svein Ove Nordsveen Helen Schjelderup Skarpsno Linda Otnes Bjørn Riseng Ansatte representant Ole Gunnar Stenbrenden Ansatte representant Nils-Erik Haagenrud Brannsjef 4 ÅRSRAPPORT 2006

5 Resultatregnskap Regnskap 2006 Revidert budsjett 2006 Regnskap 2005 Note SALGSINNTEKTER AVG.PL , ,69 SALGSINNTEKTER AVG.FRITT , ,78 SUM SALGSINNTEKT , ,47 OFFENTLIG TILSKUDD/REFUSJON , ,00 8 ANNEN DRIFTSRELATERT INNTEKT , ,00 SUM ANNEN DRIFTSINNTEKT , ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,47 VAREKOSTNADER , ,44 3 LØNNSKOSTNAD , ,79 2 og 10 AVSKRIVNING , ,19 4 ANNEN DRIFTSKOSTNAD , ,85 3 og 9 SUM DRIFTSUTGIFTER , ,27 DRIFTSRESULTAT , ,20 RENTEINNTEKT , ,93 ANNEN FINANSINNTEKT , ,00 SUM FINANSINNTEKT , ,93 RENTEKOSTNAD , ,00 ANNEN FINANSKOSTNAD , ,00 SUM FINANSKOSTNAD , ,00 RESULTAT AV FINANSPOSTER , ,93 ÅRSRESULTAT , ,13 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL , ,13 ÅRSRAPPORT

6 Balanse EIENDELER Regnskap 2006 Regnskap 2005 Note Elverum 26. februar 2007 Terje Røe Leder Jan Sævig ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER BILER , ,81 4 og 7 INVENTAR OG UTSTYR ,03 0,00 4 og 7 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER , ,81 SUM ANLEGGSMIDLER , ,81 OMLØPSMIDLER FORDRINGER KUNDEFORDRINGER , ,19 9 ANDRE FORDRINGER , ,61 SUM FORDRINGER , ,80 BANKINNSKUDD , ,03 6 SUM KONTANTER OG BANKINNSKUDD , ,03 Eli Kristin Bryhn SUM OMLØPSMIDLER , ,83 SUM EIENDELER , ,64 Svein Ove Nordsveen Linda Otnes Helen Schjelderup Skarpsno Bjørn Riseng Ansatte representant EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL SELSKAPSKAPITAL , ,00 11 SUM INNSKUTT EGENKAPITAL , ,00 OPPTJENT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL , ,13 SUM OPPTJENT EGENKAPITAL , ,13 EGENKAPITAL , ,13 GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD LÅN DNB , ,00 5 NORSKE SHELL , ,00 5 SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD , ,00 Ole Gunnar Stenbrenden Ansatte representant Nils-Erik Haagenrud brannsjef KORTSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD , ,74 SKYLDIGE OFF. AVG , ,22 ANNEN KORTSIKTIG GJELD , ,55 KORTSIKTIG GJELD , ,51 SUM GJELD , ,51 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,64 6 ÅRSRAPPORT 2006

7 Kontantstrømoppstilling Regnskap 2006 Regnskap 2005 Note KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: INNBETALINGER FRA SALG AV VARER OG TJENESTER , ,85 UTBETALING FOR VARER OG TJENESTER , ,65 UTBETALING TIL ANSATTE, ARB.G.AVG. MV , ,40 INNBETALING RENTER , ,93 UTBETALING RENTER , ,00 KONTANTSTRØM OPERASJONELLE AKTIVITETER , ,03 KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: TILGANG VARIGE DRIFTSMIDLER VED KAPITALINNSKUDD , ,00 UTBETALING KJØP AV VARIG DRIFTSMIDDEL , ,00 ENDRING FORDRING MVA.KOMP. INVESTERING , ,00 INNBETALING VED SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER ,00 0,00 NETTO KONTANTSTRØM INVESTERINGSAKTIVITETER , ,00 KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: INNSKUDD EGENKAPITAL , ,00 INNBETALING FRA NY LANGSIKTIG GJELD 0, ,00 UTBETALING VED NEDBETALING LANGSIKTIG GJELD ,00 0,00 KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER ,00 NETTO ØKNING I BANKBEHOLDNING , ,03 BANKBEHOLDNING ,03 0,00 BANKBEHOLDNING , ,03 ØKNING I BEHOLDNING , ,03 6 ÅRSRAPPORT

8 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper og vesentlige poster Selskapet er et interkommunalt selskap, som fører sitt regnskap etter regnskapsloven. Det er gjort nødvendige tilpasninger for å tilpasse regnskapet til lovens bestemmelser om interkommunale selskapers økonomiforvaltning og for å muliggjøre kostrarapportering til SSB. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifisering av eiendeler og gjeld som følger av regnskapslovens bestemmelser. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler omfatter eiendeler til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjennvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kundefordringer Kundefordringene er vurdert til nominelt beløp. Risikoen for tap anses liten på grunn av at selskapet har legalpant for en stor del av disse. Kundefordringene pr er gjennomgått mht. om fordringen er betalt før regnskapsavslutning. Med bakgrunn i gjennomgangen er det avsatt til tap på krav. Pensjoner Bedriftens pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom en pensjonsordning. Ordningen gir rett til en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Tjenestepensjonsordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidige pensjonsytelser blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket, og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningen til framtidige AFP pensjoner. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var 39 ansatte med i ordningen. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Foretakets premiebetaling er å betrakte som pensjonskostnad, klassifisert under lønnskostnader. Endring av prinsipp Internt kjøp og salg og momskompensasjon er nettoført i årsregnskapet for Tall for 2005 er endret tilsvarende. 8 ÅRSRAPPORT 2006

9 Note 2 Lønnskostnader, godtgjørelser m. m Regnskap 2006 Revidert budsjett 2006 Regnskap 2005 Lønninger Refusjon sykelønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift SUM LØNNSKOSTNAD Godtgjørelse (i kroner) Revisor Ansatte Daglig leder Styret Representantskap Fast lønn Vaktgodtgj./ubekvem arb.tid Møtegodtgjøring Pensjonspremie Annen godtgjøring Lån Revisjonshonorar Annen bistand fra revisor 0 Note 3 Sammenslåtte poster Regnskap 2006 Revidert budsjett 2006 Regnskap 2005 Kjøp fra deltaker kommune 1) , ,44 Kjøp fra andre kommune 0, ,00 SUM VAREKOSTNAD , ,44 Mva-kompensasjonsutgift , ,35 Kostnader lokaler , ,00 Leie/leasing , ,74 Inventar og utstyr , ,35 Reparasjon og vedlikehold , ,95 Fremmede tjeneste 1) , ,00 Rekvisita og materiell , ,46 Telefon, porto mv , ,20 Kostnader egne transportmidler , ,41 Reiser og diett (oppg.pl.) , ,00 Reiser og diett (ikke oppg.pl.) , ,84 Salgskostn./ Representasjon , ,84 Kontingenter , ,00 Forsikringer , ,80 Andre utgifter , ,91 Avsetning tap på krav ,00 0 0,00 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , ,85 1) Budsjettert beløp på fremmede tjenester omfatter revisjonshonorar, regnskaps-, lønns- og IT-tjenester. Regnskaps-, lønns- og ITtjenester er imidlertid bokført som kjøp fra deltaker kommune. Posten omfatter ikke internt kjøp. Tilsvarende fremgår Internt salg ikke i salgsinntekter. ÅRSRAPPORT

10 Note 4 Varige driftsmidler Personbiler Anskaffelseskost Tilgang personbiler Avgang personbiler 0 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Brannbiler Anskaffelseskost Tilgang brannbiler Avgang brannbiler 0 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Inventar og utstyr Anskaffelseskost 0 0 Tilgang inventar og utstyr Avgang inventar og utstyr 0 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Sum anskaffelseskost Sum bokført verdi Sum årets avskrivninger Note 5 Forpliktelser, gjeld og garantiforpliktelser Alle selskapets fordringer, har forfall innen utgangen av neste regnskapsår. Selskapet har ingen garantiforpliktelser. Langsiktige gjeld (i kroner) Den norske Bank , ,00 Norske Shell , ,00 SUM LANGSIKTIG GJELD , ,00 Lånet i Den norske bank ble tatt opp i 2005, og var opprinnelig på 3 mill. kr. Lånet er et serielån som nedbetales over 20 år. Langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år er kr Lånet er innvilget uten sikkerhet i selskapets eiendeler. Videre har selskapet et rente- og avdragsfritt lån hos AS Norske Shell. Lånet inntektsføres over 3 år. 10 ÅRSRAPPORT 2006

11 Note 6 Bundne midler Av likvide midler er kr ,- bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto. Note 7 Investeringer med finansiering INVESTERINGSUTGIFTER: Regnskap 2006 Budsjett 2006 Regnskap 2005 KJØP AV BRANNBIL 0, ,00 KJØP AV REDNINGSVERKTØY (Jfr. Inv.plan 2005) ,00 0 0,00 KJØP AV RØYKDYKKERBIL (sak 05/06) , SUM INVESTERING , ,00 FINANSIERING: BRUK AV LÅN , ,00 EGENKAPITAL (MVA.KOMPENSASJON) , ANNEN EGENKAPITAL SUM FINANSIERING , ,00 SPESIFIKASJON AV UBRUKTE LÅNEMIDLER: LÅNEOPPTAK 0, ,00 BRUK AV LÅNEMIDLER , ,00 UBRUKTE LÅNEMIDLER PR , ,00 SPESIFIKASJON AV UBRUKTE MIDLER FRA MVA.KOMP: UBRUKTE MIDLER MVA.KOMP ,00 0,00 KOMPENSASJON BRANNBIL (2005) 0, ,00 KOMPENSASJON REDNINGSVERKTØY (2006) ,00 0,00 KOMPENSASJON RØYKDYKKERBIL (2006) ,00 0,00 BRUK AV EGENKAPITAL (MVA. KOMPENSASJON) ,00 0,00 UBRUKTE MIDLER MVA. KOMP , ,00 Note 8 Offentlige tilskudd Selskapet har mottatt til sammen kr ,- i offentlige driftstilskudd og refusjoner fra kommuner. Dette er en vesentlig del av inntektene til selskapet, og er inntektsført som annen driftsinntekt. Note 9 Tap på krav KUNDEFORDRINGER/TAP PÅ KRAV Kundefordringer pr Forskuddsfakturert Avsatt til tap på krav Netto kundefordringer iht. årsregnskap Utestående pr er gjennomgått. Utestående på feie- og tilsynsgebyr er sikret med legalpant. En stor del av øvrige fordringer er innbetalt. Etter en samlet vurdering er det avsatt til sammen kr til å dekke forventede tap på krav i ÅRSRAPPORT

12 Note 10 Pensjon Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var 39 ansatte med i ordningen. Disse fordeler seg slik: Ansatte i pensjonsordning pr Antall innmeldte 39 Særaldergrense 60 år 27 Særaldersgrense 65 år 10 Aldersgrense 70 år 2 Alderssammensetning pr. gruppe år år år år år over 65 år Særaldersgrense 60 år Særaldersgrense 65 år Aldersgrense 70 år 1 1 SUM Avtalefestet pensjon For ansatte med særaldersgrense 60 år, er AFP ikke aktuelt. Ansatte med særaldersgrense 65 år eller aldersgrense 70 år, kan ta ut AFP. Dersom ansatte velger å gå av med AFP, må selskapet dekke 100 % av kostnaden for perioden år. Dette er en direkte pensjonsforpliktelse, som ikke er balanseført, jf. unntak for små foretak. Elverum kommunale pensjonskasse dekker 100 % av kostnaden fra 65 år. Note 11 Eierkommuner Eiersammensetning: Kommune Eierandel Våler kommune 13,40 % Engerdal kommune 6,26 % Trysil kommune 19,90 % Elverum kommune 40,74 % Stor-Elvdal kommune 9,40 % Alvdal kommune 10,30 % SUM 100,00 % Selskapskapital: Kommune Innskutt kapital Våler kommune 0 Engerdal kommune 0 Trysil kommune Elverum kommune Stor-Elvdal kommune Innskutt egenkapital Innskudd Alvdal kommune Innskutt egenkapital pr Innskutt selskapskapital gjenspeiler ikke eierandel iht. selskapsavtalen. Eierandelen gjenspeiler kostnadsfordeling ved oppstart/ inntreden i selskapet. 12 ÅRSRAPPORT 2006

13 ÅRSRAPPORT

14 Årets virksomhet Administrasjonen Administrasjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS besto per 31. desember 2006 av tre ansatte; brannsjef, stabssjef og saksbehandler. Lederteamet har bestått av varabrannsjef Bjørn Erik Øfstedal, avdelingsleder beredskap Magne Kristiansen, avdelingsleder kompetanse Odd Magnar Opgård og avdelingsleder 110 Odd Jonny Brænd. Administrasjonen har i 2006 lagt vekt på å få på plass en informasjonsstrategi for selskapet. Denne skal ivareta informasjonsbehovet for de ansatte og brukerne av våre tjenester. Det er også produsert en egen hjemmeside for selskapet, i tillegg til intern informasjonsavis. Denne vil komme ut 4 ganger i året. Administrasjonen har i samarbeid med styret utviklet informasjonsstrategien, som vi vil ha under løpende revidering for å ivareta informasjonsbehovet i selskapet. Styringssystemene er implementert i selskapet på en god måte gjennom Vi vil på sikt prøve å få gjort det meste elektronisk. Dette vil forenkle de nødvendige oppdateringene og gjøre systemene mer levende. IUA planverket er det første vi har som mål å få elektronisk. Det er sendt ut tilbudsforespørsel på dette i Stabssjefen var et nødvendig tilskudd i administrasjonen, for å ivareta og kvalitetssikre de administrative funksjonene. Stabssjefen har i tillegg vært til stor avlastning for brannsjef og avdelingsledere, slik at de kan ha større fokus på strategi og det brannfaglige. Tjenestesalg og -kjøp har fungert tilfredsstillende i Vi har i dag avtaler med følgende eierkommuner: Alvdal, Stor-Elvdal, Elverum og Våler kommune. Administrasjonen har avholdt korpsmøte og juleavslutning i alle kommunene. Dette er et tiltak som er godt mottatt blant de ansatte. Under juleavslutningen har vi takket av de som har sluttet i Det har vært en del utskifting på mannskapssiden pga høy alder i enkelte avdelinger i selskapet. Vi har sikret rekrutteringen på en tilfredsstillende måte, men det vil for fremtiden sette krav til investeringer på kompetansesiden. Det er gjennomført grunnkurs-deltid for 16 ansatte i selskapet med bruk av egne lærekrefter. Alle avla en utmerket eksamen etter 6 måneder på skolebenken på fritiden. Dette er et tiltak som vi mener har hevet kvaliteten og vært en god investering både for oss og brukerne. Det er blitt avholdt åpen dag på brannstasjonene i alle eierkommunene, noe som var veldig populært, ikke minst blant barna. I tillegg har brannstasjonene hatt hyppige besøk av barnehager, skoler, frivillige organisasjoner, osv. 4 nye kommuner har i 2006 søkt om å tiltre selskapet. Det er Rendalen, Folldal, Tynset og Tolga. Administrasjonen har fått i oppdrag å kartlegge enkelte problemstillinger i forbindelse med en eventuell utvidelse. Søknadene skal realitetsbehandles av representantskapet i april Rendalen kommune har i 2006 inngått avtale om kjøp av brannfaglig ledelse fra selskapet. Selskapet satte høsten 2005 i gang et prosjekt med å revitalisere skogbrannreserven og øke skogbrannberedskapen i eierkommunene. Dette var et strategisk grep som viste seg å komme til nytte i Vi hadde en dobling av antall skogbranner, og i Våler kommune hadde vi den største skogbrannen i fylket på 30 år. Det er lagt ned en betydelig innsats både økonomisk og personellmessig for å komme opp på det nivået vi har i dag. Det er i dag en skogbrannreserve på ca. 200 stykker i vårt ansvarsområde. Det vil også for neste år være et stort behov for å bruke ressurser på øvelses- og investeringssiden på skogbrannsiden. Gjennom stønad fra en rekke parter, ikke minst fylkesmannen i Hedmark, fikk vi skogbrannovervåkningen i operativ drift sommersesongen Det innebar at ordningen ble fullfinansiert uten noen kostnader for kommunene i Hedmark. 14 ÅRSRAPPORT 2006

15 ÅRSRAPPORT

16 Beredskap Utrykninger 2006: Falsk alarm Bilbrann Annen brann Husbrann Skogbrann Pipebrann Trafikkulykke Unødig alarm Oppgaver Beredskapsstyrken har gjennomført de oppgavene som selskapet har beskrevet i virksomhetsplanen, som for eksempel: Teknisk vakt i Våler kommune. Teknisk vakt i Alvdal kommune. Flagging på offentlige bygninger. Innbrudds/ brannalarmer Hafslund Sikkerhet AS. Vedlikehold og merking av brannkummer. Vedlikehold nøkkelsafer. Innsatsplaner. Tilsyn og vedlikehold av sivilforsvarsmateriell. Vedlikehold av biler og utstyr. Salting og merking av kummer. Deltatt på aksjon boligbrann. HMS Årlig helsesjekk medisinsk og fysisk av røykdykkere er gjennomført i alle kommunene. Evaluering etter store branner og ulykker. Avtale HMS Øst fungerer etter planen. Møter med utrykningsledere og ansatte etter oppsatt plan i kommunene. Spesielle hendelser Skogbrannen på Kynndalen i Våler kommune. Husbrann i Jotunvegen i Elverum kommune. Materiell, utstyr og vedlikehold Innkjøpssamarbeidet i sammen med over 50 andre kommuner gir god gevinst økonomisk for selskapet, når det gjelder brannmateriell, verneutstyr, etc. 16 ÅRSRAPPORT 2006

17 Det er i 2006 kjøpt inn røykdykkerbil som er plassert i Elverum. Kombinerte biler er rullert til brannstasjonene i Våler og Stor-Elvdal. Skogbrannhengere i alle kommunene er supplert og satt i operativ drift. Disse disponeres av skogbrannreserven. I tillegg er det gjort noen investeringer på elektronisk kartverk i kommandobil og i skogbrannberedskapen. Vi har i 2006 hatt noen større reparasjoner på de tyngre bilene. Dette gjelder eldre kjøretøy i Engerdal, Trysil og Stor-Elvdal. Til sammen har disse reparasjonene tatt hele budsjettet for reparasjoner på kjøretøy i Utskiftningsplanen for kjøretøyer må oppdateres kontinuerlig, for å tilfredsstille de krav som settes til utrykningskjøretøy. Styret og representantskap har sett behovet og selskapet vil gå til investering av tankbil til Elverum i 2007 og mannskapsbil til Trysil i Personell Det har vært en stor utskifting av deltidsmannskaper i mange av kommunene, noe som skyldes at mange har gått av for særaldersgrensen på 60 år. I tillegg merker vi at mange skifter jobb og bosted i raskere takt en tidligere. Det har ikke vært noe problem med å rekruttere nye, men vi vil få en ekstrautgift på kompetansesiden, for at de nyansatte skal tilfredsstille lovverket. Kursdeltagelse og kompetanseheving Kompetanseplanen er gjennomført som planlagt. En rekke personer har gjennomført lengre og kortere kurs ved Norges brannskole. Norges brannskole har ofte kapasitetsproblemer, som kan gjøre at vi av og til må forskyve kompetanseplanen. Selskapet totalt sett besitter mye kompetanse og er stort sett à jour med de krav som stilles i lovverket. Øvelser Øvelsesplanen er gjennomført i alle kommunene. Felles øvelsesplan for selskapet er utarbeidet i samarbeid med utrykningslederne i deltagerkommunene. Det er minimum 10 øvelser i hver kommune på totalt 30 timer i året. IUA Selskapet har oppfylt sine forpliktelser i henhold til vertskommuneavtalen. Aktiviteten utenom styremøter har vært liten. Det har ikke vært noen store ulykker i forbindelse med akutt forurensning, som har resultert i utrykning/ bistand fra vertskommunen. IUA regionen har hatt tilsyn fra Statens Forurensning Tilsyn. I tillegg er det avholdt en varslingsøvelse fra Kystverket, hvor vi fikk god tilbakemelding på responstid. ÅRSRAPPORT

18 Forebyggende Forebyggende avdeling består av en tilsyns og en feier-/tilsynsdel, og har som hovedmål å forebygge branner og redusere konsekvens/ omfang gjennom målrettet informasjons- og tilsynsarbeid. Forebyggende avdeling har inngått samarbeid med andre institusjoner i samfunnet som driver forebyggende arbeid. Sammen med Elsikkerhet Øst er det utviklet et tett og fruktbart samarbeid innen forebyggende samarbeid, ikke minst rettet mot skolene og elevene. Avdelingen hadde i 2006 brannvern for eldre mennesker som satsningsområde. Sammen med Elsikkerhet Øst besøkte vi 11 pensjonistklubber og eldreklubber i eierkommunene våre. Til sammen 518 pensjonister møtte opp til dette opplegget, som gikk over 1,5 time. Tilbakemeldingene viser at dette ble meget godt mottatt. Avdelingen planlegger derfor å gjenta opplegget om to til tre år. Tilsyn Tilsynsseksjonen består av 3 ansatte og har som hovedmål å føre tilsyn med særskilte brannobjekter, og drive målrettet informasjonstiltak mot publikum. Seksjonen har gjennomført de lovpålagte tilsynene i alle kommunene etter oppsatt plan. Det er noe avvik i Elverum kommune, men det skyldes objekteier og ikke oss. I tillegg er det avholdt samarbeids- og informasjonsmøter mot pleie og omsorgssektoren. Møtene er positivt mottatt og skaper felles forståelse for samfunnsnyttige tiltak mot brukerne. Det har resultert i opplæring/ kurs for helsepersonell i kommunene og Sykehuset Innlandet HF. Det er gjennomført kurs og opplæring for totalt 1240 personer, fordelt på 210 elever fra skolene, 235 fra Sykehuset Innlandet HF og 280 fra omsorgssektoren i kommunene. I tillegg kommer kommersielle kurs, som brannvernleder, varme arbeider, osv. God markedsføring og ikke minst besittelse av spisskompetanse, gjør at det er en økning på deltagelsen på de annonserte kursene. Det gjør at seksjonen har et stort potensial på det kommersielle markedet ifht. å styrke inntektssiden. Informasjons- og motivasjonsarbeidet har blitt prioritert gjennom bruk av media og oppsøkende brukerkontakt. Brannvernuka og aksjon boligbrann blir meget godt mottatt hos brukerne og er gjennomført i alle kommunene. Aksjon boligbrann ble gjennomført med til sammen 296 besøk hos brukerne, rett før jul. Aksjonen involverte ansatte i beredskap, feiing og tilsyn i alle kommunene. Informasjonshjulet er under revidering, for å få en systematisk handlingsplan i forhold til gjennomføringen av dette viktige arbeidet. Avdelingen har vært involvert i store byggesaker i Trysil. Distriktets desidert største hotell er i startgropa. Dette er et spennende prosjekt. Videre har vi dratt i gang en prosess vedrørende vanntilførsel til store utbyggingsområder i Trysil. Dette gjelder både Trysilfjellet og utbyggingsplaner i Innbygda og Nybergsund. Våler Elverum Trysil Engerdal Stor-Elvdal Alvdal Tilsyn 2006: Tilsynsseksjonen består av 3 ansatte og har som hovedmål å føre tilsyn med særskilte brannobjekter, samt å drive målrettet informasjonstiltak mot publikum. 18 ÅRSRAPPORT 2006

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 11 2 Årsrapport 2011 Styrets beretning 2011 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS 2 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 2012 Digitale Gardermoen IKS INNHOLD ADM. DIR. HAR ORDET 3 VÅRE EIERKOMMUNER 4 STYRELEDERS KOMMENTAR 6 STYRETS BERETNING 8 HMS/ARBEIDSMILJØ 14 TJENESTELEVERANSE 16 ØKONOMI OG UTVIKLING 18 DRIFT

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Digitale Gardermoen IKS

Digitale Gardermoen IKS Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 13 INNHOLD STYRELEDERS KOMMENTAR STYRETS BERETNING HMS/ARBEIDSMILJØ TJENESTELEVERANSE ØKONOMI OG UTVIKLING DRIFT RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

Formål årsrapport 2010 5

Formål årsrapport 2010 5 årsrapport 21 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 21 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2013 LEDER 3 Takk! Vi har lagt bak oss et meget godt økonomisk år. 2013 ble for oss totalt sett det beste året siden vi startet opp i 2006. 2013 har vist at vi er på riktig vei og har evnet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 Ved Bønsdammen Foto: Knut Robert Søderstrøm 1

ÅRSRAPPORT 2011 Ved Bønsdammen Foto: Knut Robert Søderstrøm 1 ÅRSRAPPORT 2011 Ved Bønsdammen Foto: Knut Robert Søderstrøm 1 INNHOLD Generelt.. 3 Styrets beretning. 7 Resultatregnskap. 14 Balanse 15 Noter.. 16 Kontantstrømanalyse mor 24 Kontantstrømanalyse konsern..

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer