Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1"

Transkript

1 Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT

2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter 8 Revisjonsberetning 13 Årets virksomhet 14 Kort presentasjon av Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal og Elverum. Selskapet ble etablert den 1. juli Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene. Administrasjonen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er lagt til Elverum kommune. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er organisert i 4 avdelinger, beredskap, 110, kompetanse og forebyggende. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har en felles brannordning som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har et ansvarsområde som dekker ca km² og ca innbyggere/brukere. I tillegg har vi som vertskommune ansvar for IUA Østerdal region som omfatter akutt forurensning og 110 sentral for Hedmark. Skogbrannen i Kynndalen i Våler kommune er den største i Hedmark siden Brannen dekket et område på ca da. I slukningsarbeidet gjorde 300 mann fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen, skogbrannreserven, frivillige, private skogsentreprenører og Forsvaret en hederlig innsats for å begrense omfanget av brannen. Midt-Hedmark brann-og redningsvesen IKS vedtatte verdigrunnlag er tuftet på: Brukerorientering Redelighet Respekt Engasjement. 2 ÅRSRAPPORT 2006

3 Styrets beretning 2006 Styrets virksomhet Styret har i løpet av 2006 avholdt 4 styremøter og behandlet 32 saker. I tillegg er det avholdt et styreseminar med vekt på informasjonsstrategi. Eksempel på saker som er blitt behandlet på styremøte: Informasjonsstrategi. Virksomhetsplaner, budsjett, rammebetingelser og investeringsplan. HMS. Fremtidig strategi for opptak av flere kommuner. Avgift på 110 sentralen i Hedmark. Økonomi Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde i 2006 sitt første hele driftsår, og fikk en omsetning på 32,4 millioner, herav 21,1 millioner i offentlig tilskudd. Driftsmessig har 2006 vært et godt år for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Driftsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert kr Årsresultatet viser et overskudd på kr Forutsetning om fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetninger om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Investeringer Samlede investeringer for 2006 ble kr ekskl. mva. Det er investert i ny røykdykkerbil som er finansiert gjennom bruk av egenkapital. Investeringen ligger under rammen som var fastsatt for innkjøpet av ny røykdykkerbil. Det er videre investert i redningsverktøy til brannbil anskaffet i I tillegg har Alvdal kommune overført en brannbil til verdi kr ved sin inntreden i selskapet. Arbeidsmiljø I 2006 er det nedlagt et betydelig arbeid med å få implementert et felles Helse Miljø og Sikkerhetssystem for hele selskapet. Alle brannstasjonene har nå et overordnet felles system, som ivaretar selskapets strenge forpliktelser. Selskapet er pålagt strenge krav gjennom lover og forskrifter i forhold til dokumentasjon. Dagens system ivaretar dette på en kvalitativ god måte. Sykefraværet er gledelig lavt med 0,55 % på egenmeldinger og 4,08 % på sykemeldinger i Det er i 2006 ikke registrert alvorlige arbeidsulykker i selskapet. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er IA-bedrift. Avtale med NAV er inngått i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er en godkjent opplæringsbedrift og hadde pr. 31. desember 2 ansatte feierlærlinger, en på stasjonen i Elverum og en i Våler. Ytre miljø Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS driver ikke en virksomhet som forurenser det ytre miljø. Selskapet har derfor ikke gjort spesielle tiltak i forhold til dette. ÅRSRAPPORT

4 Ansatte Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde per. 31. desember 135 ansatte. Av den totale arbeidstokken er 38,5 heltidsansatte og 96 deltidsansatte på 1,44 % fast stilling. Likestilling Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et mannsdominert selskap med et klart overskudd av menn. Selskapet forsøker gjennom rekruttering å være mer attraktive for kvinner, og oppfordrer kvinner til å søke på alle utlyste stillinger. Styresammensetningen i selskapet er iht. aksjelovens Selskapet praktiserer lønn og øvrige arbeidsbetingelser uavhengig av kjønn. Disponering av årets overskudd Styret foreslår at årets overskudd avsettes til annen egenkapital. Fremtidsutsikter Styret anser at selskapets drift ivaretas på en god måte og ivaretar eiernes opprinnelige hensikt med selskapet. Det er flere kommuner som har vist sin interesse ved å søke om å tiltre selskapet. Elverum 26. februar 2007 I styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Terje Røe Leder Jan Sævig Eli Kristin Bryhn Svein Ove Nordsveen Helen Schjelderup Skarpsno Linda Otnes Bjørn Riseng Ansatte representant Ole Gunnar Stenbrenden Ansatte representant Nils-Erik Haagenrud Brannsjef 4 ÅRSRAPPORT 2006

5 Resultatregnskap Regnskap 2006 Revidert budsjett 2006 Regnskap 2005 Note SALGSINNTEKTER AVG.PL , ,69 SALGSINNTEKTER AVG.FRITT , ,78 SUM SALGSINNTEKT , ,47 OFFENTLIG TILSKUDD/REFUSJON , ,00 8 ANNEN DRIFTSRELATERT INNTEKT , ,00 SUM ANNEN DRIFTSINNTEKT , ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,47 VAREKOSTNADER , ,44 3 LØNNSKOSTNAD , ,79 2 og 10 AVSKRIVNING , ,19 4 ANNEN DRIFTSKOSTNAD , ,85 3 og 9 SUM DRIFTSUTGIFTER , ,27 DRIFTSRESULTAT , ,20 RENTEINNTEKT , ,93 ANNEN FINANSINNTEKT , ,00 SUM FINANSINNTEKT , ,93 RENTEKOSTNAD , ,00 ANNEN FINANSKOSTNAD , ,00 SUM FINANSKOSTNAD , ,00 RESULTAT AV FINANSPOSTER , ,93 ÅRSRESULTAT , ,13 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL , ,13 ÅRSRAPPORT

6 Balanse EIENDELER Regnskap 2006 Regnskap 2005 Note Elverum 26. februar 2007 Terje Røe Leder Jan Sævig ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER BILER , ,81 4 og 7 INVENTAR OG UTSTYR ,03 0,00 4 og 7 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER , ,81 SUM ANLEGGSMIDLER , ,81 OMLØPSMIDLER FORDRINGER KUNDEFORDRINGER , ,19 9 ANDRE FORDRINGER , ,61 SUM FORDRINGER , ,80 BANKINNSKUDD , ,03 6 SUM KONTANTER OG BANKINNSKUDD , ,03 Eli Kristin Bryhn SUM OMLØPSMIDLER , ,83 SUM EIENDELER , ,64 Svein Ove Nordsveen Linda Otnes Helen Schjelderup Skarpsno Bjørn Riseng Ansatte representant EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL SELSKAPSKAPITAL , ,00 11 SUM INNSKUTT EGENKAPITAL , ,00 OPPTJENT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL , ,13 SUM OPPTJENT EGENKAPITAL , ,13 EGENKAPITAL , ,13 GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD LÅN DNB , ,00 5 NORSKE SHELL , ,00 5 SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD , ,00 Ole Gunnar Stenbrenden Ansatte representant Nils-Erik Haagenrud brannsjef KORTSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD , ,74 SKYLDIGE OFF. AVG , ,22 ANNEN KORTSIKTIG GJELD , ,55 KORTSIKTIG GJELD , ,51 SUM GJELD , ,51 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,64 6 ÅRSRAPPORT 2006

7 Kontantstrømoppstilling Regnskap 2006 Regnskap 2005 Note KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: INNBETALINGER FRA SALG AV VARER OG TJENESTER , ,85 UTBETALING FOR VARER OG TJENESTER , ,65 UTBETALING TIL ANSATTE, ARB.G.AVG. MV , ,40 INNBETALING RENTER , ,93 UTBETALING RENTER , ,00 KONTANTSTRØM OPERASJONELLE AKTIVITETER , ,03 KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: TILGANG VARIGE DRIFTSMIDLER VED KAPITALINNSKUDD , ,00 UTBETALING KJØP AV VARIG DRIFTSMIDDEL , ,00 ENDRING FORDRING MVA.KOMP. INVESTERING , ,00 INNBETALING VED SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER ,00 0,00 NETTO KONTANTSTRØM INVESTERINGSAKTIVITETER , ,00 KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: INNSKUDD EGENKAPITAL , ,00 INNBETALING FRA NY LANGSIKTIG GJELD 0, ,00 UTBETALING VED NEDBETALING LANGSIKTIG GJELD ,00 0,00 KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER ,00 NETTO ØKNING I BANKBEHOLDNING , ,03 BANKBEHOLDNING ,03 0,00 BANKBEHOLDNING , ,03 ØKNING I BEHOLDNING , ,03 6 ÅRSRAPPORT

8 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper og vesentlige poster Selskapet er et interkommunalt selskap, som fører sitt regnskap etter regnskapsloven. Det er gjort nødvendige tilpasninger for å tilpasse regnskapet til lovens bestemmelser om interkommunale selskapers økonomiforvaltning og for å muliggjøre kostrarapportering til SSB. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifisering av eiendeler og gjeld som følger av regnskapslovens bestemmelser. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler omfatter eiendeler til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjennvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kundefordringer Kundefordringene er vurdert til nominelt beløp. Risikoen for tap anses liten på grunn av at selskapet har legalpant for en stor del av disse. Kundefordringene pr er gjennomgått mht. om fordringen er betalt før regnskapsavslutning. Med bakgrunn i gjennomgangen er det avsatt til tap på krav. Pensjoner Bedriftens pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom en pensjonsordning. Ordningen gir rett til en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Tjenestepensjonsordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidige pensjonsytelser blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket, og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningen til framtidige AFP pensjoner. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var 39 ansatte med i ordningen. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Foretakets premiebetaling er å betrakte som pensjonskostnad, klassifisert under lønnskostnader. Endring av prinsipp Internt kjøp og salg og momskompensasjon er nettoført i årsregnskapet for Tall for 2005 er endret tilsvarende. 8 ÅRSRAPPORT 2006

9 Note 2 Lønnskostnader, godtgjørelser m. m Regnskap 2006 Revidert budsjett 2006 Regnskap 2005 Lønninger Refusjon sykelønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift SUM LØNNSKOSTNAD Godtgjørelse (i kroner) Revisor Ansatte Daglig leder Styret Representantskap Fast lønn Vaktgodtgj./ubekvem arb.tid Møtegodtgjøring Pensjonspremie Annen godtgjøring Lån Revisjonshonorar Annen bistand fra revisor 0 Note 3 Sammenslåtte poster Regnskap 2006 Revidert budsjett 2006 Regnskap 2005 Kjøp fra deltaker kommune 1) , ,44 Kjøp fra andre kommune 0, ,00 SUM VAREKOSTNAD , ,44 Mva-kompensasjonsutgift , ,35 Kostnader lokaler , ,00 Leie/leasing , ,74 Inventar og utstyr , ,35 Reparasjon og vedlikehold , ,95 Fremmede tjeneste 1) , ,00 Rekvisita og materiell , ,46 Telefon, porto mv , ,20 Kostnader egne transportmidler , ,41 Reiser og diett (oppg.pl.) , ,00 Reiser og diett (ikke oppg.pl.) , ,84 Salgskostn./ Representasjon , ,84 Kontingenter , ,00 Forsikringer , ,80 Andre utgifter , ,91 Avsetning tap på krav ,00 0 0,00 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , ,85 1) Budsjettert beløp på fremmede tjenester omfatter revisjonshonorar, regnskaps-, lønns- og IT-tjenester. Regnskaps-, lønns- og ITtjenester er imidlertid bokført som kjøp fra deltaker kommune. Posten omfatter ikke internt kjøp. Tilsvarende fremgår Internt salg ikke i salgsinntekter. ÅRSRAPPORT

10 Note 4 Varige driftsmidler Personbiler Anskaffelseskost Tilgang personbiler Avgang personbiler 0 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Brannbiler Anskaffelseskost Tilgang brannbiler Avgang brannbiler 0 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Inventar og utstyr Anskaffelseskost 0 0 Tilgang inventar og utstyr Avgang inventar og utstyr 0 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Sum anskaffelseskost Sum bokført verdi Sum årets avskrivninger Note 5 Forpliktelser, gjeld og garantiforpliktelser Alle selskapets fordringer, har forfall innen utgangen av neste regnskapsår. Selskapet har ingen garantiforpliktelser. Langsiktige gjeld (i kroner) Den norske Bank , ,00 Norske Shell , ,00 SUM LANGSIKTIG GJELD , ,00 Lånet i Den norske bank ble tatt opp i 2005, og var opprinnelig på 3 mill. kr. Lånet er et serielån som nedbetales over 20 år. Langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år er kr Lånet er innvilget uten sikkerhet i selskapets eiendeler. Videre har selskapet et rente- og avdragsfritt lån hos AS Norske Shell. Lånet inntektsføres over 3 år. 10 ÅRSRAPPORT 2006

11 Note 6 Bundne midler Av likvide midler er kr ,- bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto. Note 7 Investeringer med finansiering INVESTERINGSUTGIFTER: Regnskap 2006 Budsjett 2006 Regnskap 2005 KJØP AV BRANNBIL 0, ,00 KJØP AV REDNINGSVERKTØY (Jfr. Inv.plan 2005) ,00 0 0,00 KJØP AV RØYKDYKKERBIL (sak 05/06) , SUM INVESTERING , ,00 FINANSIERING: BRUK AV LÅN , ,00 EGENKAPITAL (MVA.KOMPENSASJON) , ANNEN EGENKAPITAL SUM FINANSIERING , ,00 SPESIFIKASJON AV UBRUKTE LÅNEMIDLER: LÅNEOPPTAK 0, ,00 BRUK AV LÅNEMIDLER , ,00 UBRUKTE LÅNEMIDLER PR , ,00 SPESIFIKASJON AV UBRUKTE MIDLER FRA MVA.KOMP: UBRUKTE MIDLER MVA.KOMP ,00 0,00 KOMPENSASJON BRANNBIL (2005) 0, ,00 KOMPENSASJON REDNINGSVERKTØY (2006) ,00 0,00 KOMPENSASJON RØYKDYKKERBIL (2006) ,00 0,00 BRUK AV EGENKAPITAL (MVA. KOMPENSASJON) ,00 0,00 UBRUKTE MIDLER MVA. KOMP , ,00 Note 8 Offentlige tilskudd Selskapet har mottatt til sammen kr ,- i offentlige driftstilskudd og refusjoner fra kommuner. Dette er en vesentlig del av inntektene til selskapet, og er inntektsført som annen driftsinntekt. Note 9 Tap på krav KUNDEFORDRINGER/TAP PÅ KRAV Kundefordringer pr Forskuddsfakturert Avsatt til tap på krav Netto kundefordringer iht. årsregnskap Utestående pr er gjennomgått. Utestående på feie- og tilsynsgebyr er sikret med legalpant. En stor del av øvrige fordringer er innbetalt. Etter en samlet vurdering er det avsatt til sammen kr til å dekke forventede tap på krav i ÅRSRAPPORT

12 Note 10 Pensjon Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var 39 ansatte med i ordningen. Disse fordeler seg slik: Ansatte i pensjonsordning pr Antall innmeldte 39 Særaldergrense 60 år 27 Særaldersgrense 65 år 10 Aldersgrense 70 år 2 Alderssammensetning pr. gruppe år år år år år over 65 år Særaldersgrense 60 år Særaldersgrense 65 år Aldersgrense 70 år 1 1 SUM Avtalefestet pensjon For ansatte med særaldersgrense 60 år, er AFP ikke aktuelt. Ansatte med særaldersgrense 65 år eller aldersgrense 70 år, kan ta ut AFP. Dersom ansatte velger å gå av med AFP, må selskapet dekke 100 % av kostnaden for perioden år. Dette er en direkte pensjonsforpliktelse, som ikke er balanseført, jf. unntak for små foretak. Elverum kommunale pensjonskasse dekker 100 % av kostnaden fra 65 år. Note 11 Eierkommuner Eiersammensetning: Kommune Eierandel Våler kommune 13,40 % Engerdal kommune 6,26 % Trysil kommune 19,90 % Elverum kommune 40,74 % Stor-Elvdal kommune 9,40 % Alvdal kommune 10,30 % SUM 100,00 % Selskapskapital: Kommune Innskutt kapital Våler kommune 0 Engerdal kommune 0 Trysil kommune Elverum kommune Stor-Elvdal kommune Innskutt egenkapital Innskudd Alvdal kommune Innskutt egenkapital pr Innskutt selskapskapital gjenspeiler ikke eierandel iht. selskapsavtalen. Eierandelen gjenspeiler kostnadsfordeling ved oppstart/ inntreden i selskapet. 12 ÅRSRAPPORT 2006

13 ÅRSRAPPORT

14 Årets virksomhet Administrasjonen Administrasjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS besto per 31. desember 2006 av tre ansatte; brannsjef, stabssjef og saksbehandler. Lederteamet har bestått av varabrannsjef Bjørn Erik Øfstedal, avdelingsleder beredskap Magne Kristiansen, avdelingsleder kompetanse Odd Magnar Opgård og avdelingsleder 110 Odd Jonny Brænd. Administrasjonen har i 2006 lagt vekt på å få på plass en informasjonsstrategi for selskapet. Denne skal ivareta informasjonsbehovet for de ansatte og brukerne av våre tjenester. Det er også produsert en egen hjemmeside for selskapet, i tillegg til intern informasjonsavis. Denne vil komme ut 4 ganger i året. Administrasjonen har i samarbeid med styret utviklet informasjonsstrategien, som vi vil ha under løpende revidering for å ivareta informasjonsbehovet i selskapet. Styringssystemene er implementert i selskapet på en god måte gjennom Vi vil på sikt prøve å få gjort det meste elektronisk. Dette vil forenkle de nødvendige oppdateringene og gjøre systemene mer levende. IUA planverket er det første vi har som mål å få elektronisk. Det er sendt ut tilbudsforespørsel på dette i Stabssjefen var et nødvendig tilskudd i administrasjonen, for å ivareta og kvalitetssikre de administrative funksjonene. Stabssjefen har i tillegg vært til stor avlastning for brannsjef og avdelingsledere, slik at de kan ha større fokus på strategi og det brannfaglige. Tjenestesalg og -kjøp har fungert tilfredsstillende i Vi har i dag avtaler med følgende eierkommuner: Alvdal, Stor-Elvdal, Elverum og Våler kommune. Administrasjonen har avholdt korpsmøte og juleavslutning i alle kommunene. Dette er et tiltak som er godt mottatt blant de ansatte. Under juleavslutningen har vi takket av de som har sluttet i Det har vært en del utskifting på mannskapssiden pga høy alder i enkelte avdelinger i selskapet. Vi har sikret rekrutteringen på en tilfredsstillende måte, men det vil for fremtiden sette krav til investeringer på kompetansesiden. Det er gjennomført grunnkurs-deltid for 16 ansatte i selskapet med bruk av egne lærekrefter. Alle avla en utmerket eksamen etter 6 måneder på skolebenken på fritiden. Dette er et tiltak som vi mener har hevet kvaliteten og vært en god investering både for oss og brukerne. Det er blitt avholdt åpen dag på brannstasjonene i alle eierkommunene, noe som var veldig populært, ikke minst blant barna. I tillegg har brannstasjonene hatt hyppige besøk av barnehager, skoler, frivillige organisasjoner, osv. 4 nye kommuner har i 2006 søkt om å tiltre selskapet. Det er Rendalen, Folldal, Tynset og Tolga. Administrasjonen har fått i oppdrag å kartlegge enkelte problemstillinger i forbindelse med en eventuell utvidelse. Søknadene skal realitetsbehandles av representantskapet i april Rendalen kommune har i 2006 inngått avtale om kjøp av brannfaglig ledelse fra selskapet. Selskapet satte høsten 2005 i gang et prosjekt med å revitalisere skogbrannreserven og øke skogbrannberedskapen i eierkommunene. Dette var et strategisk grep som viste seg å komme til nytte i Vi hadde en dobling av antall skogbranner, og i Våler kommune hadde vi den største skogbrannen i fylket på 30 år. Det er lagt ned en betydelig innsats både økonomisk og personellmessig for å komme opp på det nivået vi har i dag. Det er i dag en skogbrannreserve på ca. 200 stykker i vårt ansvarsområde. Det vil også for neste år være et stort behov for å bruke ressurser på øvelses- og investeringssiden på skogbrannsiden. Gjennom stønad fra en rekke parter, ikke minst fylkesmannen i Hedmark, fikk vi skogbrannovervåkningen i operativ drift sommersesongen Det innebar at ordningen ble fullfinansiert uten noen kostnader for kommunene i Hedmark. 14 ÅRSRAPPORT 2006

15 ÅRSRAPPORT

16 Beredskap Utrykninger 2006: Falsk alarm Bilbrann Annen brann Husbrann Skogbrann Pipebrann Trafikkulykke Unødig alarm Oppgaver Beredskapsstyrken har gjennomført de oppgavene som selskapet har beskrevet i virksomhetsplanen, som for eksempel: Teknisk vakt i Våler kommune. Teknisk vakt i Alvdal kommune. Flagging på offentlige bygninger. Innbrudds/ brannalarmer Hafslund Sikkerhet AS. Vedlikehold og merking av brannkummer. Vedlikehold nøkkelsafer. Innsatsplaner. Tilsyn og vedlikehold av sivilforsvarsmateriell. Vedlikehold av biler og utstyr. Salting og merking av kummer. Deltatt på aksjon boligbrann. HMS Årlig helsesjekk medisinsk og fysisk av røykdykkere er gjennomført i alle kommunene. Evaluering etter store branner og ulykker. Avtale HMS Øst fungerer etter planen. Møter med utrykningsledere og ansatte etter oppsatt plan i kommunene. Spesielle hendelser Skogbrannen på Kynndalen i Våler kommune. Husbrann i Jotunvegen i Elverum kommune. Materiell, utstyr og vedlikehold Innkjøpssamarbeidet i sammen med over 50 andre kommuner gir god gevinst økonomisk for selskapet, når det gjelder brannmateriell, verneutstyr, etc. 16 ÅRSRAPPORT 2006

17 Det er i 2006 kjøpt inn røykdykkerbil som er plassert i Elverum. Kombinerte biler er rullert til brannstasjonene i Våler og Stor-Elvdal. Skogbrannhengere i alle kommunene er supplert og satt i operativ drift. Disse disponeres av skogbrannreserven. I tillegg er det gjort noen investeringer på elektronisk kartverk i kommandobil og i skogbrannberedskapen. Vi har i 2006 hatt noen større reparasjoner på de tyngre bilene. Dette gjelder eldre kjøretøy i Engerdal, Trysil og Stor-Elvdal. Til sammen har disse reparasjonene tatt hele budsjettet for reparasjoner på kjøretøy i Utskiftningsplanen for kjøretøyer må oppdateres kontinuerlig, for å tilfredsstille de krav som settes til utrykningskjøretøy. Styret og representantskap har sett behovet og selskapet vil gå til investering av tankbil til Elverum i 2007 og mannskapsbil til Trysil i Personell Det har vært en stor utskifting av deltidsmannskaper i mange av kommunene, noe som skyldes at mange har gått av for særaldersgrensen på 60 år. I tillegg merker vi at mange skifter jobb og bosted i raskere takt en tidligere. Det har ikke vært noe problem med å rekruttere nye, men vi vil få en ekstrautgift på kompetansesiden, for at de nyansatte skal tilfredsstille lovverket. Kursdeltagelse og kompetanseheving Kompetanseplanen er gjennomført som planlagt. En rekke personer har gjennomført lengre og kortere kurs ved Norges brannskole. Norges brannskole har ofte kapasitetsproblemer, som kan gjøre at vi av og til må forskyve kompetanseplanen. Selskapet totalt sett besitter mye kompetanse og er stort sett à jour med de krav som stilles i lovverket. Øvelser Øvelsesplanen er gjennomført i alle kommunene. Felles øvelsesplan for selskapet er utarbeidet i samarbeid med utrykningslederne i deltagerkommunene. Det er minimum 10 øvelser i hver kommune på totalt 30 timer i året. IUA Selskapet har oppfylt sine forpliktelser i henhold til vertskommuneavtalen. Aktiviteten utenom styremøter har vært liten. Det har ikke vært noen store ulykker i forbindelse med akutt forurensning, som har resultert i utrykning/ bistand fra vertskommunen. IUA regionen har hatt tilsyn fra Statens Forurensning Tilsyn. I tillegg er det avholdt en varslingsøvelse fra Kystverket, hvor vi fikk god tilbakemelding på responstid. ÅRSRAPPORT

18 Forebyggende Forebyggende avdeling består av en tilsyns og en feier-/tilsynsdel, og har som hovedmål å forebygge branner og redusere konsekvens/ omfang gjennom målrettet informasjons- og tilsynsarbeid. Forebyggende avdeling har inngått samarbeid med andre institusjoner i samfunnet som driver forebyggende arbeid. Sammen med Elsikkerhet Øst er det utviklet et tett og fruktbart samarbeid innen forebyggende samarbeid, ikke minst rettet mot skolene og elevene. Avdelingen hadde i 2006 brannvern for eldre mennesker som satsningsområde. Sammen med Elsikkerhet Øst besøkte vi 11 pensjonistklubber og eldreklubber i eierkommunene våre. Til sammen 518 pensjonister møtte opp til dette opplegget, som gikk over 1,5 time. Tilbakemeldingene viser at dette ble meget godt mottatt. Avdelingen planlegger derfor å gjenta opplegget om to til tre år. Tilsyn Tilsynsseksjonen består av 3 ansatte og har som hovedmål å føre tilsyn med særskilte brannobjekter, og drive målrettet informasjonstiltak mot publikum. Seksjonen har gjennomført de lovpålagte tilsynene i alle kommunene etter oppsatt plan. Det er noe avvik i Elverum kommune, men det skyldes objekteier og ikke oss. I tillegg er det avholdt samarbeids- og informasjonsmøter mot pleie og omsorgssektoren. Møtene er positivt mottatt og skaper felles forståelse for samfunnsnyttige tiltak mot brukerne. Det har resultert i opplæring/ kurs for helsepersonell i kommunene og Sykehuset Innlandet HF. Det er gjennomført kurs og opplæring for totalt 1240 personer, fordelt på 210 elever fra skolene, 235 fra Sykehuset Innlandet HF og 280 fra omsorgssektoren i kommunene. I tillegg kommer kommersielle kurs, som brannvernleder, varme arbeider, osv. God markedsføring og ikke minst besittelse av spisskompetanse, gjør at det er en økning på deltagelsen på de annonserte kursene. Det gjør at seksjonen har et stort potensial på det kommersielle markedet ifht. å styrke inntektssiden. Informasjons- og motivasjonsarbeidet har blitt prioritert gjennom bruk av media og oppsøkende brukerkontakt. Brannvernuka og aksjon boligbrann blir meget godt mottatt hos brukerne og er gjennomført i alle kommunene. Aksjon boligbrann ble gjennomført med til sammen 296 besøk hos brukerne, rett før jul. Aksjonen involverte ansatte i beredskap, feiing og tilsyn i alle kommunene. Informasjonshjulet er under revidering, for å få en systematisk handlingsplan i forhold til gjennomføringen av dette viktige arbeidet. Avdelingen har vært involvert i store byggesaker i Trysil. Distriktets desidert største hotell er i startgropa. Dette er et spennende prosjekt. Videre har vi dratt i gang en prosess vedrørende vanntilførsel til store utbyggingsområder i Trysil. Dette gjelder både Trysilfjellet og utbyggingsplaner i Innbygda og Nybergsund. Våler Elverum Trysil Engerdal Stor-Elvdal Alvdal Tilsyn 2006: Tilsynsseksjonen består av 3 ansatte og har som hovedmål å føre tilsyn med særskilte brannobjekter, samt å drive målrettet informasjonstiltak mot publikum. 18 ÅRSRAPPORT 2006

19 Feiing Feierseksjonen består av 9 fast ansatte og 2 lærlinger, og har som hovedmål å feie skorsteiner og føre tilsyn med ildsteder. Det er i alt ca skorsteinsløp og eiendommer hvor det skal feies og foretas tilsyn minimum en gang hvert 4. år i følge de nye feie- og tilsynsforskriftene fra Feierseksjonen er i tillegg tillagt følgende tjenester: Registrere alle nedgravde oljetanker over 600 liter i hele regionen ved tilsyn. Brannforebyggende virksomhet. Forebyggende arbeid. Informasjon til kommunens innbyggere. Den nye tilsyns- og feieordningen er godt mottatt ute hos brukerne. Tilsynet avdekker til stadighet feil ved fyringsanlegg og har uten tvil forhindret mange branner. I tillegg er brukerkontakten viktig i forhold til å veilede brukerne med hensyn til riktig fyring og ikke minst montering av ildsted. Undersøkelser i den senere tiden, viser at fyring med ved, er en av de største forurensningskildene i Norge. Tradisjonen med vedfyring og høye strømpriser er en vesentlig faktor. I løpet av 2006 har etterlevelse av kravene i den nye feie- og tilsynsforskriften med hensyn til tilsyn og feiing, samt registrering av nedgravde oljetanker blitt prioritert. Av annet arbeid utover feiing og tilsyn nevnes: Eiendomssalg 259 henvendelser Ferdigkontroll etter rehab. av skorsteiner 33 eiendommer Ferdigkontroll av nye boliger/hytter/tilbygg 76 eiendommer Ildstedsmeldinger 276 stykker Søknader om nye oljetanker 21 stykker Søknad om utskifting av oljetank 27 stykker Tallmaterialet ovenfor omfatter kun Elverum kommune på grunn av at tallmateriale fra øvrige kommuner ikke er tilgjengelig. Seksjonen vil prioritere å få fullstendig tallmateriale fra alle eierkommuner fra ÅRSRAPPORT

20 Kursdeltakelse og kompetanseheving Andre H. Solberg og Lene Thoresen har gjennomgått kurs på Norges brannskole, trinn 3 for lærlinger. Andre H. Solberg og Roar Solvang har bestått svenneprøven. Roar Solvang har gjennomført kurs på Norges Brannskole trinn 1 for 20 kandidater. Personale Lene M. Thoresen ble overført til Moss feiervesen i mai Feierformann Terje Hemstad sluttet Feierformann Eirik Haugen sluttet Andre H. Solberg er ansatt som feiersvenn i Trysil. Lærlingene Thomas Skolegården og Kjetil Jensen begynte Utfordringer for fremtiden er å utarbeide like gode rutiner for alle eierkommunene, og ikke minst trekke ut synergieffekter ved at vi har visket ut kommunegrensene. Det vil legges vekt på å utarbeide nye feiesoner i Dette vil på sikt kunne gi gevinster i form av bedre effektivitet. 20 ÅRSRAPPORT 2006

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsrapport 2007 ÅRSRAPPORT 2007 1

Årsrapport 2007 ÅRSRAPPORT 2007 1 Årsrapport 2007 ÅRSRAPPORT 2007 1 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter 8 Revisjonsberetning 13 Årets virksomhet 15 2 Årsrapport 2007 Styrets beretning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1 Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 1 Innhold 03 Styrets beretning 05 Resultatregnskap 06 Balanse 07 Kontantstrømoppstilling 08 Noter 13 Revisjonsberetning 14 Årets virksomhet 16 Administrasjonen 17 Beredskap

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer