Johnsbudstikken - Nyttig informasjon fra familiehytten Johnsbu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Johnsbudstikken - Nyttig informasjon fra familiehytten Johnsbu"

Transkript

1 Johnsbudstikken - Nyttig informasjon fra familiehytten Johnsbu I dette nummer: Velkommen til generalforsamling 11 november 2006 Forslag som skal fremmes for generalforsamling Viktige skjema for stemmegivning på generalforsamling Praktisk informasjon

2 Side 2 of 24 Styrets introduksjon Generalforsamling 2006 Styremedlemmer: Birgit Hatlehol, Gerd Bjerkaas, Nini Naarstad, Peter Gjersøe, Rolf A. Wikborg (Bilde fra Styresamling på Johnsbu) En sommer er over og en ny høst er i vente. Det er nå blitt litt over et år siden vi hadde vår Johnsbu Fest i I året som har gått har fokus mye vært rettet frem mot avklaringen som kom i mai vedrørende vår søknad om utskillelse av tomt. Skuffelsen var stor i styregruppen da det ble klart at embetsverket hadde sagt ja, men at den politiske avgjørelsen til slutt ble negativ. Vi vil berømme den innsatsen som Fritjof Wieses firma, Pride Architects har gjort med saken frem til at kommunens egne saksbehandlere kom frem til en positiv anbefaling. At vi da ikke kommer helt i mål, er et politisk usikkerhetsmoment vi alltid må leve med i slike saker. Selv om vi på sikt vil forfølge saken videre, må vi nå se i øynene at i løpet av de nærmeste årene blir det ikke tomtesalg. Gitt det negative utfallet av tomtesaken besluttet styret i vår at grenpenger og medlemskontingent (ungdomspenger) for 2006 skulle innkalles likevel. Vi ber om forståelse for at dette vil fortsette frem til vi er kommet til en endelig løsning på økonomien. Foran dette års generalforsamling står vi foran mange veivalg. Flere har tatt til orde for at vi nå må gi gass snarere enn å trå på bremsene. En opprusting av bad og kjøkken er forslaget som tar mål av seg å bringe bruken av hytten opp på et høyere nivå. Men den økonomiske utryggheten overskygger gleden for mange. Derfor er årets generalforsamling viet diskusjonene rundt hvilken løsning eierne nå ønsker vi skal gå videre med. Nytt styre skal velges i år, noe som gir en mulighet for flere å ta del i det å bygge en Johnsbu for fremtiden. Det er viktig for Johnsbu at engasjementet opprettholdes og at de ulike grenene stiller med engasjerte personer inn i styret. Vi kan i alle fall konkludere med at det har vært mange spennende utfordringer i styretiden vår, og flere vil det nok ligge i fremtiden. Generalforsamlingen for Johnsbu er en viktig institusjon og skal vi fortsatt bygge en fremtid for Johnsbu er vi avhengig engasjement og oppslutning. Vi håper derfor å se så mange som mulig av dere ved årets generalforsamling lørdag 11. november 2006.

3 Side 3 of 24 Invitasjon til alle i Johnsbu familien Styret i Familiehytten Johnsbu inviterer til Generalforsamling 2006 i Oslo Generalforsamlingen finner sted: Lørdag 11. november 2006 kl. 12 Oslo / Bygdø (Sciøttsvei 6, 0286 Oslo) Alle andelshavere oppfordres til å møte eller stille med fullmakt. PROGRAM Lørdag kl. 11:00 - Familien begynner å samles. Lørdag kl. 12:00-18:00 Generalforsamling (inkl. bespisning) Hyttens videre eksistens er på dagsorden, herunder hvordan vi skal organisere oss og sikre tilstrekkelig finansiering for videre drift. Pause med bespisning er inkludert i møtetiden. Vi håper så mange som mulig av andelshaverne har anledning til å stille enten i person eller med fullmakt (fullmaktsskjema finnes bakerst i denne utsendelse). Vennligst meld fra om du/dere kommer / kommer ikke til: (evt. Brev: Johnsbu Kundeservice c/o Jon Christopher Knudsen Vøyensvingen 1c 0458 OSLO Spørsmål angående arrangementet rettes til: Rolf A. Wikborg tlf

4 Side 4 of 24 Generalforsamling 2005 Dagsorden Foreløpig ser dagsorden for generalforsamlingen slik ut: 1. Velkomst 2. Innledning v/ Rolf Wikborg (program, spilleregler, ordstyrer, referent) 3. Økonomikommentar v/gerd Bjerkaas (se mer informasjon lengre bak) 4. Forslag til nytt styre Styret er sammensatt av representanter fra de ulike grenene. I 2004 og 2005 har styret Hatlehol grenen hatt formannskapet og da også en ekstra representant (Birgit Hatlehol) i styret. For 2006 er forslaget at Wiese grenen tar formannskapet. Stilling I dag Gren: Forslag: Gren: Vara: Formann Rolf A. Wikborg Hatlehol Inger Wiese Ida Knudsen Knudsen Nestformann Gerd Bjerkaas Johnsen Gerd Bjerkaas Johnsen Berit Vasstrand Styremedlem Nini Naarstad Wiese Nini Naarstad Wiese Fritjof Wiese Styremedlem Peter Gjersøe Gjersøe Nils Fog Gjersøe Gjerøse Christian Gjersøe Styremedlem Birgit Hatlehol Hatlehol Birte Hatlehol Hatlehol Benedicte Winkelhorn 5. Forslag til nye bookingregler v/ Jon Christopher Knudsen (se informasjon lengre bak) 6. Hyttens oppgraderingspotensial v/ Nini Naarstad (se informasjon lengre bak) 7. Konklusjon kapitalbehov (se informasjon lengre bak) Gjeld Nødvendig oppgradering Kloakk 8. Alternative finansieringsløsninger A. Utleie av hytten Påske og/eller Skarverennet B. Utleie av hytten på åremål C. Låne opp til i bank D. Forsette med grenpenger og ekstraordinære innskudd (som i dag) E. Emisjon/Utvanning F. Utskillelse av Skysjen (uthuset) 9. Forslag om fornyet frafall fra retten til å selge hytten fram til neste generalforsamling.

5 Side 5 of 24 Regnskapet 2005 Økonomikommentar Styremedlem - Gerd Bjerkaas Revisjonskommentar Det har vært vanskelig å revidere regnskapet for Alle bilagene var riktig beløpsmessig, men flere var ført på gale konti. Dette ga en gal oversikt over type inntekter/utgifter. En oppretting av dette er gjort under saldo på hver konto. Gebyrer ved overføring av gren/ungdomspenger er delvis ført på gebyr, delvis trukket direkte før kontering, dvs at gebyrene ikke kommer frem på regnskapet og gren/ungdomspenger blir for lave. For fremtiden må alle gebyrer føres. Gebyrene bør imidlertid belastes innbetaler. Vedr. depositum for opphold, føres dette også forskjellig. Noen ganger føres først depositum under konto opphold og deretter den resterende innbetalingen samme sted. Andre ganger føres først depositum under opphold, deretter hele oppholdsbeløpet samme sted, men depositumet debiteres igjen. Styret ønsker en interimskonto for depositum og en konto for oppholdspenger. Alle innbetalinger må spesifiseres nøye for å få en nøyaktig føring av regnskapet. Aksjon: Forretningsfører/regnskapsassistent er informert om revisjonskommentaren og tatt den til etterretning. Konkrete tiltak er satt i verk for å imøtekomme innspillene i den fremtidige regnskapsførsel.

6 Side 6 of 24 Regnskapsoversikt 2005 Inntekter Utgifter Noter Grenpenger ) Ungdomspenger ) Oppholdspenger ) Renter 23 Inntekter, diverse 153 Administrasjonsutgifter 1018 Olje 5602 Ved 2336 Strøm/gass Telefon 1657 Forsikring 3030 Hyttetilsyn 2300 Vedlikehold: Renovering: ) Vanlig vedlikehold: 2715 Vannskade i kjeller Renovasjon, vei- og velavgift 3318 Bankgebyrer 273 2) Andre utgifter (Johnsbufest) 2815 Sum Inng. balanse Lån ) Utg. balanse Øreavrundinger Noter: 1) I tillegg kommer Kr i vinduer ført på ) Noen bankgebyr er ikke ført, trukket direkte på innbet. 3) kr i underskudd dekket ved lån på kr i lån fra Nini Naarstad, 5 000kr i lån fra Jon Helge Knudsen samt oppsparte midler.

7 4) Herav kr i grenpenger for Fortsatt noe utestående. 5) Fortsatt noe utestående ungdomspenger / medlemsavgift 6) I tillegg kommer kr bet. i 2006 og minus kr bet. for julen ) I tillegg kommer kr for vinduer er ført på 2006 Side 7 of 24

8 Side 8 of 24 Generalforsamlingsforslag Bookingregler Bakgrunn for forslaget Styret har gjennom opplevelser i 2006 avdekket at bookingreglementet har klare svakheter som har medført uklarhet om hvem som har rett til å booke hytten og hvilke regler som gjelder. Forslaget til nye bookingregler er laget på bakgrunn av disse erfaringene. Stemmeregler Styret har i henhold til vedtektene rett til å vedta nye bookingregler uten å fremme disse på generalforsamling. Grunnet erfaringene i 2006 og for å sikre bred enighet og forståelse for reglene har styret imidlertid bestemt seg for likevel å fremme disse på generalforsamling. Avstemming vil bli gjort med simpelt flertall. Forslag 1. Bruksregler og bookingregler for familiehytten Johnsbu fastsettes av styret og offentliggjøres på familiehytten Johnsbus internettsider (jfr. Johnsbu Vedtekter 5.2) 2. Ved eventuell inkonsistens mellom bookingregler og familiehytten Johnsbus vedtekter, skal vedtektene gå foran bookingreglene. 3. Retten til å benytte hytten fastsettes og begrenses av familiehytten Johnsbus vedtekter. 4. Familiehytten Johnsbus styre er første og eneste ankeinstans for eventuelle tvister som oppstår relatert til bookingreglene. Styret har rett og plikt til å gripe inn i tvister som omhandler bruk og booking av hytten. Styret kan med simpelt flertall avgjøre tvister mellom ulike parter gjennom styrevedtak. I slike saker har alle styrets medlemmer lik rett til å stemme, uavhengig av de involverte parter. 5. Bookinger av hytten kan gjøres i inneværende kalenderår samt påfølgende kalenderår. En booking kan ikke overskride 30 dager i varighet. 6. Dersom en gren avviser en annen grens forespørsel om å benytte en periode som er omfattet av periodeplanen, må avvisningen være basert på at en konkret eksisterende booking helt eller delvis kolliderer med denne. 7 Bookinger gjøres ved å legge inn en bookingforespørsel på Familiehytten Johnsbu sine hjemmesider. Dersom man ikke har tilgang til internett, kan man få assistanse ved å kontakte Johnsbu Booking. 8 Periodeplan for opphold angir perioder der en gren har førsterett til bruk av hytten. Denne førsteretten bortfaller når det er mindre enn 30 dager igjen til bestillingstidspunktet. Unntatt er Jul, Påske og Skraverennet hvor førsteretten bortfaller når det er mindre enn 60 dager igjen til bestillingstidspunktet. 9. Utenfor perioder som er omfattet av periodeplanen og når periodeplanen, men det er mindre enn 30 dager igjen til bestillingstidspunktet har alle grener lik rett til å booke hytten. Tidspunktet for bestilling som er lagt inn via Johnsbus hjemmesider, er da bestemmende. For Jul, Påske og Skarverenn gjelder Med førsterett menes at konkrete bookinger av hytten i en helt eller delvis overlappende periode skal prioriteres foran en gren som ikke har førsterett i følge Periodeplan for opphold.

9 Side 9 of 24 Periodeplanens førsterett er altså ingen generell rett til å beslaglegge hytten uten å foreta en konkret booking med innbetaling av depositum. Det er heller ikke en rett som kan byttes bort, selges, eller som kan benyttes til å stille krav til andre grener om booking av hytten. En gren kan altså kun benytte seg av førsteretten, dersom den ønsker å benytte hytten i hele eller deler av det forespurte tidspunkt. Et slikt ønske må etterfølges av en konkret booking. 11. Hver gren på periodeplanen må ha utnevnt en bookingansvarlig for grenen. Bookingansvarlig må være tilgjengelig pr e-post og telefon. Bookingansvarlig har som oppgave å avklare spørsmål om bruk av grenens perioder. 12. Familiemedlemmer som ønsker å booke hytten i en normalperiode (jul, påske og Skarverenn helgen behandles separat i 15) som er helt eller delvis innenfor Periodeplan for opphold og som ikke er deres periode i følge planen, må få godkjent booking av bookingansvarlig i gren med førsterett i følge periodeplanen. Det er kun bookingansvarlig i den enkelte gren som har rett til å godkjenne eller avvise bookingforespørsler på vegne av grenen. Etter at en gren har godkjent en forespørsel om bruk av hytten fra en annen gren, bortfaller førsteretten som grenen har på den godkjente perioden. 13. Bookingansvarlig i grenen skal etter beste evne godkjenne eller avvise forespørsler fra andre grener om bruk av hytten så snart som mulig. For bestillinger som gjelder langt fram i tid skal forespørselen være godkjent eller avvist senest 30 dager før det forespurte starttidspunkt. Foreligger det ikke en godkjenning eller avvisning fra den forespurte gren på dette tidspunkt, gjelder For at en booking skal være gyldig må depositum innbetales innen 7 dager fra en bestillingsforespørsel er bekreftet. For jul og påske er dette depositum NOK 3000, for Skarverenn helgen er det NOK 1000 og for alle andre bestillinger NOK 250. For jul, påske og Skarverenn er depositum ikke refunderbart dersom avbestilling skjer mindre enn 2 måneder før. For alle andre bestillinger er depositum ikke refunderbart dersom avbestilling skjer mindre enn 30 dager før startdato for bestilling. Depositum kan trekkes fra på innbetalte oppholdspenger. 15. Reservasjon av jul, påske og Skarverenn har egne regler. Grener som ønsker å benytte tildelt jul, påske og Skarverenn må bekrefte dette senest 60 dager før ved å legge inn en bestilling. Dersom en gren ikke ønsker å benytte tildelt jul, påske eller Skarverenn skal perioden utlyses som ledig via Johnsbus internett sider og e-post løkker med 14 dagers frist om å melde sin interesse. Interessenter grupperes i henhold til deres grentilhørighet. Ved utløp av fristen skal det så trekkes lodd mellom grenene. Den grenen som vinner loddtrekningen er selv ansvarlig å avklare hvem av evt. flere interessenter som skal benytte hytten. Vanlige depositumsregler gjelder. 16. Ved fremleie til personer som kjenner hytten gjelder doble takster av normal takst for perioden. 17. Når et familiemedlem i en gren bestiller en periode hvor egen gren har førsterett i følge Periodeplan for opphold, er det bookingansvarlig i den gjeldende gren som er ansvarlig for å løse evt. bookingtvister som oppstår internt i grenen. Styret i Familiehytten Johnsbu er ankeinstans.

10 Side 10 of 24 Innspill til generalforsamlingen Hyttens oppussingspotensial Bakgrunn for innspillet Styret har et sterkt ønske om å oppgradere hyttens bad og kjøkken for å sikre økt bruk og gjennom dette en økonomisk situasjon som ikke medfører betydelige innskudd av andelseierne. Styret har derfor bedt Helge Naarstad om et kostnadsoverslag for en oppussing av bad og kjøkken. Johnsbu oppussings budsjett (med takk til Helge Naarstad) BAD KJØKKEN Fliser dusj, utforing Reparere, eventuelt nytt gulv baderomsisolasjon Oppretting og isolasjon Fliser gulv direkte på PVC PVC gulvbelegg (p.g.a. renhold) Nytt dusjhode og batteri, beholde rør Ny, brukt kjøkkeninnredning (max) Liggende panel vegg, med dekorflis Minimum rørendringer og el Nytt sluk, bygge inn rør Male Rive vegger, isolere erstatte råttent To mann i 8 dager To mann i fem dager Totalt, renovert bad Totalt, renovert kjøkken Usikkerhet m.h.t hvordan det ser ut under gulv, rør og elektrisk, samt manglende deler I tillegg kommer tilknytning av kloakk som er ventet koste kr kr Konklusjon: Det bør settes av kr til fornyelse av kjøkken og bad, og til kloakk. Bad er helt nødvendig, kjøkken kan vente. Mer omfattende arbeid på bad, med nye rør og nye vasker, flytte elektriske etc. vil koste ca. kr ekstra. Vegg utvendig og kjøkkenvindu (3.000kr.) vegg ikke priset. Dette er et overslag basert på Helge Naarstads erfaringer. Totalt kapitalbehov blir da ca

11 Side 11 of 24 Generalforsamlingsforslag Forslag til finansiering Bakgrunn for forslaget Etter at kommunen sa nei til forslag om tomtefraskillelse melder det seg et behov for å finne andre finansieringsløsninger. Nedenfor er de løsninger som styret ser for seg oppsummert kort. Forslag Forslaget har flere alternativer (A til F) til finansiering: A. Åremålsutleie i opp til 4 år: Forventet inntekt på en åremålshytte på Ustaoset (i følge Vindegg brødrene) er Dette inkluderer også at leietaker dekker strøm. Det er i følge de lokale enkelt å få tak i leietagere til utleie på åremål, samt at det er lite administrasjon med denne løsningen. Det forutsettes at hytte først oppgraderes med nytt bad og kjøkken, før åremålsutleien starter. B. Periodeutleie av Påske og/eller Skarverenn: Forventet inntekt på påskeutleie er i følge Vindegg brødrene), samt for Skarverennet avhengig av hvor mange personer som leier (ca kr per person). Utfordringen her er at man trenger noen som sikrer god standard for leietagerne. Skal man benytte for eksempel Ustaoset Eiendom til dette tar de 30% + vaskekostnader. C. Låne penger i banken: Hol Sparebank kan tilby lån med sikkerhet i eiendommen og nedbetaling over 20år. Hvis man sette opp et avdragsfritt lån, hvor en del av lånet benyttes til å betale rentene kan man finansiere oppussing av bad og kjøkken fram til en evt. framtidig tomteutskillelse eller annen løsning i framtiden. D. Fortsette med grenpenger og innskudd: Dette innebærer en fortsettelse av dagens løsning hvor eierne betaler grenpenger, samt ekstraordinære innskudd som tidligere. Her er utfordringene knyttet til dem som ikke betaler og dem som ønsker å være sleeping partner. E. Emisjon/Utvanning: Kan benyttes når hytten blir et andelslag. Det må i forkant ha blitt satt en verdi på hytten og hver andel blir en brøk av denne verdien. Ved kapitalbehov, utstedes nye andeler som tilbys hver gren. Fordelingen av andeler kan over tid bli endret. Utfordringer er knyttet til: a. Taksering av hytten: Høy takst gir mye verdi i hver enkelt andel i dag, men lite verdi i det som blir utstedt av nye andeler. Favoriserer eksisterende eiere / kapital og inviterer ikke nye eiere til å kjøpe flere andeler. Lav takst gir lite verdi for hver enkelt andel i dag, men mye verdi for det som blir utstedt av nye andeler. Favoriserer nye eiere/ ny kapital og oppmuntrer til mer innskudd i hytten.

12 Side 12 of 24 b. Forpliktende vs. Uforpliktende: Skal det være plikt for grenene å kjøpe andeler når emisjon foretas, eller skal det kun være et tilbud. F. Salg/Forpakting av Skysjen (skjulet): Flere interessenter kunne tenke seg å kjøpe/leie Skysjen for å flytte den og erstatte den med en liten hytte. Forutsetningen er at hytten går over i et andelseierskap som gir forutsigbare rammebetingelser. G. Gjeldsbrevslån fra eierne: Generalforsamling bestemmer en låneramme for hytten (for eksempel ). Deretter settes det opp et førsteprioritets tinglyst gjeldsbrevslån som hvor eiere som ønsker det kan låne penger til hytten til en bestemt rente for eksempel NIBOR (Norsk Interbank Rente) pluss 2%. Løpetiden for lånet er 40år eller til hytten selges. Rentene kapitalisertes hvert 10ende år, men betales først ved lånets forfall. Fordelen er her at eierforholdene i hytten ikke endres som følge av lånet, grenpenger kan bortfalle og det kreves ingen verdsettelse av hytten. Et enkelt regneeksempel er lån på med 5% gjennomsnittlig rente i alle år, kapitalisert hvert tiende år i overkant av 2 mill å betale tilbake til låntakerne etter 40 år. Stemmeregler Forslaget medfører ikke revisjon eller endringer i vedtektene og kan derfor vedtas med simpelt flertall.

13 Side 13 of 24 Generalforsamlingsforslag Votering over omsettelige Johnsbu andeler vs. arvelige andeler Vennligst les disse forslagene og ta stilling til hvilken av disse alternativene du vil støtte ved generalforsamlingen. Bakgrunn for forslaget Ved forrige generalforsamling ble vedtektene slik de i dag fremstår vedtatt. På grunn av uenighet blant eierne på en del vesentlige vedtektspunkter, ble ferdigstillelsen av disse paragrafene skjøvet ut til neste generalforsamling. Forslag To alternativer ble framsatt på generalforsamlingen i Det ene er en løsning der andelene ikke er omsettelige. Den andre er en løsning der andelser kan omsettes innenfor Johnsbu familien, men ikke til utenforstående. Styret ønsker å fremme disse to forslagene på nytt for å få en god dialog på generalforsamling. Om man ikke kommer til enighet, overlates det til det nye styret å jobbe videre med disse delene av vedtektene. 8.1 er presisert, i forhold til den opprinnelige teksten som flere synes var uklar. De følgende paragrafer behandler spørsmålet om omsettelighet av andeler eller ikke-omsettelighet av andeler: FORSLAG ALTERNATIV A. 8 Modell hvor andeler kun kan arves og ingen omsettelighet er tillatt 8.1 Eierandeler kan kun overføres som arv til alle etterkommere etter Johannes og Margrethe Johnsen eller til boet for Familiehytten Johnsbu. 8.2 Andeler kan ikke handles. FORSLAG ALTERNATIV B. 9. Modell der andeler er omsettelige og overførbare blant familiemedlemmer 9.1 Før ny vedtekt trer i kraft for Familiehytten Johnsbu skal styret vurdere realistiske verdier av hytten, eiendeler og omliggende tomt. 9.2 Andelens verdi settes ved utstedelse til deres pålydende, dvs. den fastsatte verdi av Familiehytten Johnsbu fordelt etter andelsliste. 9.3 Som andelseier i Familiehytten Johnsbu har man stemmerett på generalforsamlingen tilsvarende det antall andeler man besitter. 9.4 Bruksrettigheter påvirkes ikke av andelseierforhold. 9.5 En andel i Familiehytten Johnsbu kan erverves gjennom arv, gave eller kjøp fra alle etterkommere. 9.6 Uansett måte man erverver en andel i Familiehytten Johnsbu er kravet om at man er familiemedlem ufravikelig.

14 Side 14 of Andeler i Familiehytten Johnsbu er ikke fritt omsettelige. Omsetning eller andre typer overdragelse er begrenset av de til enhver tid gjeldende regler fastsatt i vedtektene. 9.8 En andel kan fritt arves mellom familiemedlemmer i Familiehytten Johnsbu, men dersom det blir gitt vederlag ved en overlevering av en andel, må reglene for omsetning av andeler følges Ved omsetting av andeler er det begrensninger på hvem man kan tilby andelene sine og i hvilken rekkefølge. a. Først gis det tilbud om kjøp av andeler til alle familiemedlemmer innen den gren man tilhører. Styret må underrettes b. Så får styret (på vegne av Familiehytten Johnsbu ) mulighet til å tilbakekjøpe andelene gjennom at styret henvender seg til generalforsamling og ber om at grenene finansierer tilbakekjøp av de tilbudte aksjer (tilsvarende en ekstraordinær innbetaling) c. Hvis ingen av alternativene over kan enkelt familiemedlemmer i grenene kjøpe andelene. For hvert steg i rekkefølgen angitt over må det gis rimelig tid til å respondere for aktørene. Rimelig tid er her begrenset til 3 måneder fra offentliggjøring og at styret ble underrettet Ved særskilte behov for kapital som ikke løses gjennom de andre økonomiske mekanismer skissert i vedtektene, kan styret fremme forslag på generalforsamling at antallet andeler i Familiehytten Johnsbu utvides. Utvidelsen må vedtas med ¾ flertall på generalforsamling. Dersom det gjøres vedtak på generalforsamling om utvidelse av andeler, følges tilsvarende system og rekkefølge som for omsetning av andeler. Dette innebærer at: a. Først gis det tilbud om kjøp av andeler til alle familiemedlemmer innen for hver gren. Hver gren får like mange andeler tilbudt. b. Etter at tegningsperioden er avsluttet kan styret vedta å tilby evt. undertegnede andeler til enkeltfamiliemedlemmer blant alle familiemedlemmene. Ved overtegning av andeler innenfor hver gren, gjennomføres loddtrekning blant tegnerne om i hvilken rekkefølge man skal oppfylle andelstegnernes ønsker Ved omsetning av andeler kan partene (uavklart): a. selv bestemme pris (markedspris). b. ikke selv bestemme pris, men at prisen fastsettes basert på pålydende justert med fast årlig indeks c. selv bestemme pris, men at egen gren har forkjøpsrett til samme pris som budet ligger på Stemmeregler I henhold til vedtektene må vedtektsendringer vedtas ¾ flertall på en generalforsamling der minimum 2/3 av hyttens stemmeberettigede er representert.

15 Side 15 of 24 Økonomianalyse Inntekter og utgifter over flere år pr. mai Faste og løpende utgifter eksklusiv renovering Oppholdspenger Ikke dekket ved opphold Grenpenger Ekstra innbetaling Ungdomspenger Renovering av hytten pluss vinduer ført på Rørleggerutgifter Denne oversikten er ikke helt nøyaktig da noen utgifter er først ført året etter.

16 Side 16 of 24 Praktisk Informasjon Gjeldende Vedtekter for Familiehytten Johnsbu Nedenfor vises de gjeldende vedtekter for Familiehytten Johnsbu som de ble vedtatt på Generalforsamling 21. august 2005, med alle eierinteresser representert. 1 Organisasjon 2 Eierandeler og medlemskap 3 Plikter og rettigheter 4 Økonomi 5 Opphold og utleie 6 Oppløsning av Familiehytten Johnsbu 7 Endring av vedtekter 8 Modell hvor andeler kun kan arves og ingen omsettelighet er tillatt 9 Modell der andeler er omsettelige og overførbare blant familiemedlemmer 1 Organisasjon 1.1 Familiehytten Johnsbu består av etterkommere etter Johannes og Margrethe Johnsen. Hytten Steinur, gårds nr. 52/117 (Usaoset), senere kalt Johnsbu med tilhørende mål tomt ble kjøpt i 1929 av deres 6 barn Sigrid Fischer, Aagot Gjersøe, Birgit Hatlehol, Bjarne Johnsen, Marga Schøyen og Randi Wiese for arven etter foreldrene. Johnsbu ligger nordvest for Ustaoset jernbanestasjon, på 60 grader min nord, 8 grader 2.38 grader øst i en høyde av omkring 1000 meter over havet. 1.2 Formålet med Familiehytten Johnsbu er å forvalte hytten og tilhørende tomt på en slik måte at familiemedlemmer kan nyte friluftsliv på Ustaoset med utgangspunkt i hytten. Familiehytten Johnsbu er basert på frivillig arbeid, og har ikke et økonomisk formål. 1.3 Familiehytten Johnsbu ble vedtektsfestet i 2005, etter at alle de daværende direkte arvingene i sameiet rundt hytten Johnsbu på generalforsamling enstemmig vedtok å grunnbokfeste disse vedtekter. 1.4 Der avholdes ordinær generalforsamling 1 gang årlig. 1.5 Øverste styrende myndighet er generalforsamlingen. 1.6 Familiehytten Johnsbu drives av en forretningsfører i samarbeid med et valgt styre. Styret velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen og bør representere alle grener dersom disse har ønske om det. Styret bør rullere på en slik måte at det oppnås kontinuitet, dvs. at alle styrets medlemmer ikke bør utskiftes samtidig. 2 Eierandeler og medlemsskap 2.1 Eierandeler i Familiehytten Johnsbu eies av direkte arvinger efter de opprindelige 6 eiere representert ved de seks grenene:

17 Side 17 of 24 Fischer grenen (etter Sigrid Fischer) Gjersøe grenen (etter Aagot Gjersøe) Hatlehol grenen (etter Birgit Hatlehol) Johnsen grenen (etter Bjarne Johnsen) Schøyen grenen (etter Marga Schøyen, også omtalt som Rosenlund grenen da Marga overlot denne grenen til Randi Rosenlund Christensen) Wiese grenen (etter Randi Wiese) 2.2 På generealforsamlingen i 2005 ble eierandeler stadfestet med følgende fordeling: Gren: Fornavn: Etternavn: Andel: Andeler: Gjersøe Karen Margrethe Gjersøe en attendedel 120 Gjersøe Elin Gjersøe Fog en attendedel 120 Hatlehol Margrethe Winkelhorn en fireogtyvendedel 90 Gjersøe Nils W. Gjersøe en attendedel 120 Hatlehol Birte Hatlehol en toogsyttiendedel 30 Hatlehol Tine Hatlehol Tyner en toogsyttiendedel 30 Hatlehol Rolf Thomas Hatlehol en toogsyttiendedel 30 Hatlehol Mette Ingeborgsdatter Wikborg sju tohundreogsekstendedeler 70 Hatlehol Christen Wikborg sju tohundreogsekstendedeler 70 Hatlehol Rolf Andreas Wikborg sju tohundreogsekstendedeler 70 Hatlehol Birgit Hatlehol en fireogtyvendedel 90 Wiese Jan C. Rosenlund en trettisjettedel 60 Wiese Randi Christensen sju trettisjettedeler 420 Wiese Ida M. Knudsen en trettisjettedel 60 Wiese Nini Naarstad en sekstiendedel 36 Wiese Margrethe Wiese Solstad en sekstiendedel 36 Wiese Frithjof Wiese en sekstiendedel 36 Wiese Sigurd Mueller en sekstiendedel 36 Wiese Ulf Mueller en sekstiendedel 36 Johnsen Gerd Bjerkaas en attendedel 120 Johnsen Turid Blydt Paulsen en attendedel 120 Johnsen Aasta Vasstrand en attendedel 120 Fischer Gerhard Fischer en attendedel 120 Fischer Peter Milkowski en attendedel Hvis en eier av en andel bortfaller, og der ikke finnes direkte arvinger, kan andelen overføres ved testamente til personer innenfor familien, som er i direkte nedadstigende arvelinje fra de opprindelige 6 eiere. Hvis der ikke foreligger testamente tilfaller andelen den gjeldende gren eller til Familiehytten Johnsbu. Hvis grenen utdør med bortfall av gjeldende eier og der ikke foreligger testamente, tilfaller andelen de resterende grener og fordeles likt blant disse. 2.4 Eierandeler kan kun overdras til personer som er i direkte nedadstigende arvelinje fra Johannes og Margrethe Johnsen. 2.5 Et familiemedlem i Familiehytten Johnsbu er en person som er direkte nedadstigende arving fra en av de 6 originale eierne, Sigrid Fischer, Aagot Gjersøe, Birgit Hatlehol, Bjarne Johnsen, Marga Schøyen og Randi Wiese. 2.6 Et familiemedlem kan være andelseier eller ikke-andelseier. 2.7 Med familiemedlem regnes ikke inngifte eller samboere. Unntaket for dette er ved død hvor familiemedlemmers ektefeller som sitter i uskiftet bo kan ha andelseierskap.

18 Side 18 of Som andelseier i Familiehytten Johnsbu har man stemmerett på generalforsamlingen tilsvarende det antall andeler man besitter. 3 Plikter og rettigheter 3.1 Bruksrett til Familiehytten Johnsbu tilfaller familiemedlemmer. 3.2 Et hvert familiemedlem i Familiehytten Johnsbu, uavhengig om man er andelseier eller ikke-andelseier plikter å følge de til en hver tid gjeldende vedtekter og bruksregler. 3.3 Styret kan fatte vedtak om at et familiemedlem blir midlertidig suspendert fra Familiehytten Johnsbu på bakgrunn av brudd på gjeldende vedtekter. Familiemedlemmer som blir midlertidig suspendert etter vedtak i styret mister bruksrett til hytten, samt alle andre fordeler i suspensjonsperioden. Familiemedlemmer som er andelseiere mister likevel ikke sine ervervede andeler og kan fortsatt stemme på generalforsamling. Suspensjonsperioden varer i første omgang 2 år hvor etter styret må vurdere om man ønsker å forlenge suspensjonsperioden ytterligere med 2 år av gangen. 3.4 Vanlige grunner til midlertidig suspensjon er: a. 2 års manglende innbetaling av avgifter b. alvorlig overtredelse av gjeldende vedtekter og bruksregler for hytten herunder skader påført hytten eller omliggende eiendom som følge av uaktsomhet 3.5 Suspenderte familiemedlemmer kan selv søke styret om å bli tatt inn igjen som normalt medlem i suspensjonsperioden. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom et familiemedlem gjør opp utestående fordringer til Familiehytten Johnsbu. Styret kan vedta å oppheve suspensjon, for eksempel etter innbetalinger av utestående fra de 2 siste år. 4 Økonomi 4.1 Oppholdspenger betales av dem som benytter hytten etter gjeldende satser fastsatt av styret og godkjent av generalforsamlingen. Oppholdspenger bør dekke den daglige driften av hytten. Ekstraordinære vedlikeholdstiltak er ikke tenkt dekket av oppholdspenger. 4.3 Styret kan foreslå endringer i betingelser for bruk av hytten gjennom året, men permanente endringer må godkjennes av generalforsamlingen. 4.4 Familiehytten Johnsbu kan finansieres ved drift, eiendomsutvikling og fond etter dette. 4.5 Styret skriver ut en lav avgift som dekker administrative kostnader. Avgiften betales av familiemedlemmer, både andelseiere og ikke-andelseiere, som er over 20 år, flyttet fra foreldrehjem og i fast arbeid. Generalforsamlingen kan vedta regler som differensierer mellom ulike aldersgrupper (for eksempel lavere avgift for personer under 30 år osv.). 4.6 Styret er ansvarlig for at det hvert år legges frem regnskap på generaforsamlingen. Regnskapet revideres av en uavhengig regnskapskommisjon utnevnt av styret, som undersøker bilag og kontrollerer føringer. 4.7 Ved ekstraordinære kortvarige behov, kan styre vedta å låne maksimalt til kr (indeksregulsert fra år 2005) tilsammen uten generalforsamlingsvedtak. Beløp over dette må vedtas på generalforsamling. 5 Opphold og utleie

19 Side 19 of Periodeplanen for opphold revideres hvert 5 år og angir hvordan hovedperiodene i året er fordelt mellom grenene. 5.2 Bruksregler og bookingregler fastsettes av styret og offentliggjøres på familiehytten Johnsbu s internettsider. 5.3 Ekstern utleie i form av firmaweekends tillates. Høytider holdes utenfor og vurderes kun for dette dersom det ikke oppnås vanlig intern utleie. Som tidligere er kravet at et Johnsbu familiemedlem må være med på tilstelningen og står ansvarlig for innbetaling og risiko. Det kan i særskilte tilfeller og med styrets godkjenning godtas at personer som kjenner hytten, men som ikke er familiemedlemmer kan leie hytten. Det familiemedlem som formidler dette blir da stående med ansvar for innbetaling og utleien. Egne høye priser gjelder for firmaweekend og for utleie til ikke-medlemmer som kjenner hytten. 5.4 Eventuell kommersiell utleie må godkjennes av styret. 6 Oppløsning av Familiehytten Johnsbu 6.1 Familiehytten Johnsbu kan på generalforsamling vedtas oppløst dersom 4/5 av de stemmeberettigede familiemedlemmer ved 2 etterfølgende generalforsamlinger stemmer for oppløsning av sameiet. 6.2 Etter vedtak om oppløsning er styret pliktig til å iverksette nødvendige tiltak for å få solgt og avhendet eiendeler i boet. Oppløsningsprosessen bør ikke ta mer enn 8 måneder og maksimalt 1 år. 6.3 Ved oppløsning benyttes styrets sist godkjente andelsliste som grunnlag for fordeling av verdier. 6.4 Alle verdier i boet skal legges ut på det åpne markedet for salg. Slektsklenodier går tilbake til den grenen som har skjenket disse. 6.5 Familiemedlemmer som deltar i åpen budprosess for salg av eiendelene i boet skal ha førsterett dersom vilkår og pris er samme som gjeldende bud. Ved flere familiemedlemmer som har samme bud og vilkår, skal der gjennomføres loddtrekning blant disse. 7 Endring av vedtekter 7.1 Vedtektsendringer kan kun gjennomføres på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 7.2 Dersom en generalforsamling skal stemme over vedtektsendringer, må minimum 2/3 av de stemmeberettigede andelshaverne være tilstede eller representert ved fullmakt. 7.3 For generalforsamlinger som skal stemme over endringer i vedtekter, må der være sendt ut informasjon om dette til andelseierne minimum 45 dager før generalforsamlingen holdes. Dersom generalforsamlingen skal stemme over spørsmål om evt. oppløsning av Familiehytten Johnsbu, må informasjon til andelseierne være sendt ut minimum 90 dager før generalforsamlingen. 7.4 Ved avstemming om endringer i vedtekter følges gjeldende andelsliste på lik linje med andre avstemminger.

20 Side 20 of Vedtektsendringer som ikke omfatter spørsmålet om evt. oppløsning ( 7) må vedtas med ¾ flertall. 7.6 Vedtektsendringer som omfatter spørsmål om oppløsning av Familiehytten Johnsbu må vedtas 4/5 flertall av alle stemmeberettigede.

Velkommen til en viktig generalforsamling på Johnsbu

Velkommen til en viktig generalforsamling på Johnsbu Vedtektsarbeidet avsluttes forslag til ferdigstillelse av vedtekter legges frem Finansieringsplan legges frem hvilke virkemidler bør vi benytte? Grenpenger skal det fortsette? Status fra Johnsbubanken

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Tirsdag 28. februar 2012 kl 1800 i Ingeniørenes Hus Kronprinsensgate 17, Oslo En gruppe

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Seniorboligklubb Ålesund

Seniorboligklubb Ålesund Seniorboligklubb Ålesund Innhold: Dagsorden ved stiftingen 24.april 2014 Skal vi flytte, sammen? Side 2-8 Oversikt over organisasjonsformer, side 9 Vedtektsforslag for Seniorboligklubb Ålesund, side 12-14

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag DES - NORGE NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge Godt nytt år til alle våre medlemmer! Takk for samarbeidet i 2012! Innhold: Foto fra Grandeløkken Borettslag Kontingenten

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2010-16. årgang. Tema Hverdagsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2010-16. årgang. Tema Hverdagsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2010-16. årgang Tema Hverdagsjuss Eurojuris Informerer Innhold I dette nummeret av Eurojuris Informerer har våre artikkelforfattere skrevet om temaer som berører dere klienter

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer