Johnsbudstikken - Nyttig informasjon fra familiehytten Johnsbu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Johnsbudstikken - Nyttig informasjon fra familiehytten Johnsbu"

Transkript

1 Johnsbudstikken - Nyttig informasjon fra familiehytten Johnsbu I dette nummer: Velkommen til generalforsamling 11 november 2006 Forslag som skal fremmes for generalforsamling Viktige skjema for stemmegivning på generalforsamling Praktisk informasjon

2 Side 2 of 24 Styrets introduksjon Generalforsamling 2006 Styremedlemmer: Birgit Hatlehol, Gerd Bjerkaas, Nini Naarstad, Peter Gjersøe, Rolf A. Wikborg (Bilde fra Styresamling på Johnsbu) En sommer er over og en ny høst er i vente. Det er nå blitt litt over et år siden vi hadde vår Johnsbu Fest i I året som har gått har fokus mye vært rettet frem mot avklaringen som kom i mai vedrørende vår søknad om utskillelse av tomt. Skuffelsen var stor i styregruppen da det ble klart at embetsverket hadde sagt ja, men at den politiske avgjørelsen til slutt ble negativ. Vi vil berømme den innsatsen som Fritjof Wieses firma, Pride Architects har gjort med saken frem til at kommunens egne saksbehandlere kom frem til en positiv anbefaling. At vi da ikke kommer helt i mål, er et politisk usikkerhetsmoment vi alltid må leve med i slike saker. Selv om vi på sikt vil forfølge saken videre, må vi nå se i øynene at i løpet av de nærmeste årene blir det ikke tomtesalg. Gitt det negative utfallet av tomtesaken besluttet styret i vår at grenpenger og medlemskontingent (ungdomspenger) for 2006 skulle innkalles likevel. Vi ber om forståelse for at dette vil fortsette frem til vi er kommet til en endelig løsning på økonomien. Foran dette års generalforsamling står vi foran mange veivalg. Flere har tatt til orde for at vi nå må gi gass snarere enn å trå på bremsene. En opprusting av bad og kjøkken er forslaget som tar mål av seg å bringe bruken av hytten opp på et høyere nivå. Men den økonomiske utryggheten overskygger gleden for mange. Derfor er årets generalforsamling viet diskusjonene rundt hvilken løsning eierne nå ønsker vi skal gå videre med. Nytt styre skal velges i år, noe som gir en mulighet for flere å ta del i det å bygge en Johnsbu for fremtiden. Det er viktig for Johnsbu at engasjementet opprettholdes og at de ulike grenene stiller med engasjerte personer inn i styret. Vi kan i alle fall konkludere med at det har vært mange spennende utfordringer i styretiden vår, og flere vil det nok ligge i fremtiden. Generalforsamlingen for Johnsbu er en viktig institusjon og skal vi fortsatt bygge en fremtid for Johnsbu er vi avhengig engasjement og oppslutning. Vi håper derfor å se så mange som mulig av dere ved årets generalforsamling lørdag 11. november 2006.

3 Side 3 of 24 Invitasjon til alle i Johnsbu familien Styret i Familiehytten Johnsbu inviterer til Generalforsamling 2006 i Oslo Generalforsamlingen finner sted: Lørdag 11. november 2006 kl. 12 Oslo / Bygdø (Sciøttsvei 6, 0286 Oslo) Alle andelshavere oppfordres til å møte eller stille med fullmakt. PROGRAM Lørdag kl. 11:00 - Familien begynner å samles. Lørdag kl. 12:00-18:00 Generalforsamling (inkl. bespisning) Hyttens videre eksistens er på dagsorden, herunder hvordan vi skal organisere oss og sikre tilstrekkelig finansiering for videre drift. Pause med bespisning er inkludert i møtetiden. Vi håper så mange som mulig av andelshaverne har anledning til å stille enten i person eller med fullmakt (fullmaktsskjema finnes bakerst i denne utsendelse). Vennligst meld fra om du/dere kommer / kommer ikke til: (evt. Brev: Johnsbu Kundeservice c/o Jon Christopher Knudsen Vøyensvingen 1c 0458 OSLO Spørsmål angående arrangementet rettes til: Rolf A. Wikborg tlf

4 Side 4 of 24 Generalforsamling 2005 Dagsorden Foreløpig ser dagsorden for generalforsamlingen slik ut: 1. Velkomst 2. Innledning v/ Rolf Wikborg (program, spilleregler, ordstyrer, referent) 3. Økonomikommentar v/gerd Bjerkaas (se mer informasjon lengre bak) 4. Forslag til nytt styre Styret er sammensatt av representanter fra de ulike grenene. I 2004 og 2005 har styret Hatlehol grenen hatt formannskapet og da også en ekstra representant (Birgit Hatlehol) i styret. For 2006 er forslaget at Wiese grenen tar formannskapet. Stilling I dag Gren: Forslag: Gren: Vara: Formann Rolf A. Wikborg Hatlehol Inger Wiese Ida Knudsen Knudsen Nestformann Gerd Bjerkaas Johnsen Gerd Bjerkaas Johnsen Berit Vasstrand Styremedlem Nini Naarstad Wiese Nini Naarstad Wiese Fritjof Wiese Styremedlem Peter Gjersøe Gjersøe Nils Fog Gjersøe Gjerøse Christian Gjersøe Styremedlem Birgit Hatlehol Hatlehol Birte Hatlehol Hatlehol Benedicte Winkelhorn 5. Forslag til nye bookingregler v/ Jon Christopher Knudsen (se informasjon lengre bak) 6. Hyttens oppgraderingspotensial v/ Nini Naarstad (se informasjon lengre bak) 7. Konklusjon kapitalbehov (se informasjon lengre bak) Gjeld Nødvendig oppgradering Kloakk 8. Alternative finansieringsløsninger A. Utleie av hytten Påske og/eller Skarverennet B. Utleie av hytten på åremål C. Låne opp til i bank D. Forsette med grenpenger og ekstraordinære innskudd (som i dag) E. Emisjon/Utvanning F. Utskillelse av Skysjen (uthuset) 9. Forslag om fornyet frafall fra retten til å selge hytten fram til neste generalforsamling.

5 Side 5 of 24 Regnskapet 2005 Økonomikommentar Styremedlem - Gerd Bjerkaas Revisjonskommentar Det har vært vanskelig å revidere regnskapet for Alle bilagene var riktig beløpsmessig, men flere var ført på gale konti. Dette ga en gal oversikt over type inntekter/utgifter. En oppretting av dette er gjort under saldo på hver konto. Gebyrer ved overføring av gren/ungdomspenger er delvis ført på gebyr, delvis trukket direkte før kontering, dvs at gebyrene ikke kommer frem på regnskapet og gren/ungdomspenger blir for lave. For fremtiden må alle gebyrer føres. Gebyrene bør imidlertid belastes innbetaler. Vedr. depositum for opphold, føres dette også forskjellig. Noen ganger føres først depositum under konto opphold og deretter den resterende innbetalingen samme sted. Andre ganger føres først depositum under opphold, deretter hele oppholdsbeløpet samme sted, men depositumet debiteres igjen. Styret ønsker en interimskonto for depositum og en konto for oppholdspenger. Alle innbetalinger må spesifiseres nøye for å få en nøyaktig føring av regnskapet. Aksjon: Forretningsfører/regnskapsassistent er informert om revisjonskommentaren og tatt den til etterretning. Konkrete tiltak er satt i verk for å imøtekomme innspillene i den fremtidige regnskapsførsel.

6 Side 6 of 24 Regnskapsoversikt 2005 Inntekter Utgifter Noter Grenpenger ) Ungdomspenger ) Oppholdspenger ) Renter 23 Inntekter, diverse 153 Administrasjonsutgifter 1018 Olje 5602 Ved 2336 Strøm/gass Telefon 1657 Forsikring 3030 Hyttetilsyn 2300 Vedlikehold: Renovering: ) Vanlig vedlikehold: 2715 Vannskade i kjeller Renovasjon, vei- og velavgift 3318 Bankgebyrer 273 2) Andre utgifter (Johnsbufest) 2815 Sum Inng. balanse Lån ) Utg. balanse Øreavrundinger Noter: 1) I tillegg kommer Kr i vinduer ført på ) Noen bankgebyr er ikke ført, trukket direkte på innbet. 3) kr i underskudd dekket ved lån på kr i lån fra Nini Naarstad, 5 000kr i lån fra Jon Helge Knudsen samt oppsparte midler.

7 4) Herav kr i grenpenger for Fortsatt noe utestående. 5) Fortsatt noe utestående ungdomspenger / medlemsavgift 6) I tillegg kommer kr bet. i 2006 og minus kr bet. for julen ) I tillegg kommer kr for vinduer er ført på 2006 Side 7 of 24

8 Side 8 of 24 Generalforsamlingsforslag Bookingregler Bakgrunn for forslaget Styret har gjennom opplevelser i 2006 avdekket at bookingreglementet har klare svakheter som har medført uklarhet om hvem som har rett til å booke hytten og hvilke regler som gjelder. Forslaget til nye bookingregler er laget på bakgrunn av disse erfaringene. Stemmeregler Styret har i henhold til vedtektene rett til å vedta nye bookingregler uten å fremme disse på generalforsamling. Grunnet erfaringene i 2006 og for å sikre bred enighet og forståelse for reglene har styret imidlertid bestemt seg for likevel å fremme disse på generalforsamling. Avstemming vil bli gjort med simpelt flertall. Forslag 1. Bruksregler og bookingregler for familiehytten Johnsbu fastsettes av styret og offentliggjøres på familiehytten Johnsbus internettsider (jfr. Johnsbu Vedtekter 5.2) 2. Ved eventuell inkonsistens mellom bookingregler og familiehytten Johnsbus vedtekter, skal vedtektene gå foran bookingreglene. 3. Retten til å benytte hytten fastsettes og begrenses av familiehytten Johnsbus vedtekter. 4. Familiehytten Johnsbus styre er første og eneste ankeinstans for eventuelle tvister som oppstår relatert til bookingreglene. Styret har rett og plikt til å gripe inn i tvister som omhandler bruk og booking av hytten. Styret kan med simpelt flertall avgjøre tvister mellom ulike parter gjennom styrevedtak. I slike saker har alle styrets medlemmer lik rett til å stemme, uavhengig av de involverte parter. 5. Bookinger av hytten kan gjøres i inneværende kalenderår samt påfølgende kalenderår. En booking kan ikke overskride 30 dager i varighet. 6. Dersom en gren avviser en annen grens forespørsel om å benytte en periode som er omfattet av periodeplanen, må avvisningen være basert på at en konkret eksisterende booking helt eller delvis kolliderer med denne. 7 Bookinger gjøres ved å legge inn en bookingforespørsel på Familiehytten Johnsbu sine hjemmesider. Dersom man ikke har tilgang til internett, kan man få assistanse ved å kontakte Johnsbu Booking. 8 Periodeplan for opphold angir perioder der en gren har førsterett til bruk av hytten. Denne førsteretten bortfaller når det er mindre enn 30 dager igjen til bestillingstidspunktet. Unntatt er Jul, Påske og Skraverennet hvor førsteretten bortfaller når det er mindre enn 60 dager igjen til bestillingstidspunktet. 9. Utenfor perioder som er omfattet av periodeplanen og når periodeplanen, men det er mindre enn 30 dager igjen til bestillingstidspunktet har alle grener lik rett til å booke hytten. Tidspunktet for bestilling som er lagt inn via Johnsbus hjemmesider, er da bestemmende. For Jul, Påske og Skarverenn gjelder Med førsterett menes at konkrete bookinger av hytten i en helt eller delvis overlappende periode skal prioriteres foran en gren som ikke har førsterett i følge Periodeplan for opphold.

9 Side 9 of 24 Periodeplanens førsterett er altså ingen generell rett til å beslaglegge hytten uten å foreta en konkret booking med innbetaling av depositum. Det er heller ikke en rett som kan byttes bort, selges, eller som kan benyttes til å stille krav til andre grener om booking av hytten. En gren kan altså kun benytte seg av førsteretten, dersom den ønsker å benytte hytten i hele eller deler av det forespurte tidspunkt. Et slikt ønske må etterfølges av en konkret booking. 11. Hver gren på periodeplanen må ha utnevnt en bookingansvarlig for grenen. Bookingansvarlig må være tilgjengelig pr e-post og telefon. Bookingansvarlig har som oppgave å avklare spørsmål om bruk av grenens perioder. 12. Familiemedlemmer som ønsker å booke hytten i en normalperiode (jul, påske og Skarverenn helgen behandles separat i 15) som er helt eller delvis innenfor Periodeplan for opphold og som ikke er deres periode i følge planen, må få godkjent booking av bookingansvarlig i gren med førsterett i følge periodeplanen. Det er kun bookingansvarlig i den enkelte gren som har rett til å godkjenne eller avvise bookingforespørsler på vegne av grenen. Etter at en gren har godkjent en forespørsel om bruk av hytten fra en annen gren, bortfaller førsteretten som grenen har på den godkjente perioden. 13. Bookingansvarlig i grenen skal etter beste evne godkjenne eller avvise forespørsler fra andre grener om bruk av hytten så snart som mulig. For bestillinger som gjelder langt fram i tid skal forespørselen være godkjent eller avvist senest 30 dager før det forespurte starttidspunkt. Foreligger det ikke en godkjenning eller avvisning fra den forespurte gren på dette tidspunkt, gjelder For at en booking skal være gyldig må depositum innbetales innen 7 dager fra en bestillingsforespørsel er bekreftet. For jul og påske er dette depositum NOK 3000, for Skarverenn helgen er det NOK 1000 og for alle andre bestillinger NOK 250. For jul, påske og Skarverenn er depositum ikke refunderbart dersom avbestilling skjer mindre enn 2 måneder før. For alle andre bestillinger er depositum ikke refunderbart dersom avbestilling skjer mindre enn 30 dager før startdato for bestilling. Depositum kan trekkes fra på innbetalte oppholdspenger. 15. Reservasjon av jul, påske og Skarverenn har egne regler. Grener som ønsker å benytte tildelt jul, påske og Skarverenn må bekrefte dette senest 60 dager før ved å legge inn en bestilling. Dersom en gren ikke ønsker å benytte tildelt jul, påske eller Skarverenn skal perioden utlyses som ledig via Johnsbus internett sider og e-post løkker med 14 dagers frist om å melde sin interesse. Interessenter grupperes i henhold til deres grentilhørighet. Ved utløp av fristen skal det så trekkes lodd mellom grenene. Den grenen som vinner loddtrekningen er selv ansvarlig å avklare hvem av evt. flere interessenter som skal benytte hytten. Vanlige depositumsregler gjelder. 16. Ved fremleie til personer som kjenner hytten gjelder doble takster av normal takst for perioden. 17. Når et familiemedlem i en gren bestiller en periode hvor egen gren har førsterett i følge Periodeplan for opphold, er det bookingansvarlig i den gjeldende gren som er ansvarlig for å løse evt. bookingtvister som oppstår internt i grenen. Styret i Familiehytten Johnsbu er ankeinstans.

10 Side 10 of 24 Innspill til generalforsamlingen Hyttens oppussingspotensial Bakgrunn for innspillet Styret har et sterkt ønske om å oppgradere hyttens bad og kjøkken for å sikre økt bruk og gjennom dette en økonomisk situasjon som ikke medfører betydelige innskudd av andelseierne. Styret har derfor bedt Helge Naarstad om et kostnadsoverslag for en oppussing av bad og kjøkken. Johnsbu oppussings budsjett (med takk til Helge Naarstad) BAD KJØKKEN Fliser dusj, utforing Reparere, eventuelt nytt gulv baderomsisolasjon Oppretting og isolasjon Fliser gulv direkte på PVC PVC gulvbelegg (p.g.a. renhold) Nytt dusjhode og batteri, beholde rør Ny, brukt kjøkkeninnredning (max) Liggende panel vegg, med dekorflis Minimum rørendringer og el Nytt sluk, bygge inn rør Male Rive vegger, isolere erstatte råttent To mann i 8 dager To mann i fem dager Totalt, renovert bad Totalt, renovert kjøkken Usikkerhet m.h.t hvordan det ser ut under gulv, rør og elektrisk, samt manglende deler I tillegg kommer tilknytning av kloakk som er ventet koste kr kr Konklusjon: Det bør settes av kr til fornyelse av kjøkken og bad, og til kloakk. Bad er helt nødvendig, kjøkken kan vente. Mer omfattende arbeid på bad, med nye rør og nye vasker, flytte elektriske etc. vil koste ca. kr ekstra. Vegg utvendig og kjøkkenvindu (3.000kr.) vegg ikke priset. Dette er et overslag basert på Helge Naarstads erfaringer. Totalt kapitalbehov blir da ca

11 Side 11 of 24 Generalforsamlingsforslag Forslag til finansiering Bakgrunn for forslaget Etter at kommunen sa nei til forslag om tomtefraskillelse melder det seg et behov for å finne andre finansieringsløsninger. Nedenfor er de løsninger som styret ser for seg oppsummert kort. Forslag Forslaget har flere alternativer (A til F) til finansiering: A. Åremålsutleie i opp til 4 år: Forventet inntekt på en åremålshytte på Ustaoset (i følge Vindegg brødrene) er Dette inkluderer også at leietaker dekker strøm. Det er i følge de lokale enkelt å få tak i leietagere til utleie på åremål, samt at det er lite administrasjon med denne løsningen. Det forutsettes at hytte først oppgraderes med nytt bad og kjøkken, før åremålsutleien starter. B. Periodeutleie av Påske og/eller Skarverenn: Forventet inntekt på påskeutleie er i følge Vindegg brødrene), samt for Skarverennet avhengig av hvor mange personer som leier (ca kr per person). Utfordringen her er at man trenger noen som sikrer god standard for leietagerne. Skal man benytte for eksempel Ustaoset Eiendom til dette tar de 30% + vaskekostnader. C. Låne penger i banken: Hol Sparebank kan tilby lån med sikkerhet i eiendommen og nedbetaling over 20år. Hvis man sette opp et avdragsfritt lån, hvor en del av lånet benyttes til å betale rentene kan man finansiere oppussing av bad og kjøkken fram til en evt. framtidig tomteutskillelse eller annen løsning i framtiden. D. Fortsette med grenpenger og innskudd: Dette innebærer en fortsettelse av dagens løsning hvor eierne betaler grenpenger, samt ekstraordinære innskudd som tidligere. Her er utfordringene knyttet til dem som ikke betaler og dem som ønsker å være sleeping partner. E. Emisjon/Utvanning: Kan benyttes når hytten blir et andelslag. Det må i forkant ha blitt satt en verdi på hytten og hver andel blir en brøk av denne verdien. Ved kapitalbehov, utstedes nye andeler som tilbys hver gren. Fordelingen av andeler kan over tid bli endret. Utfordringer er knyttet til: a. Taksering av hytten: Høy takst gir mye verdi i hver enkelt andel i dag, men lite verdi i det som blir utstedt av nye andeler. Favoriserer eksisterende eiere / kapital og inviterer ikke nye eiere til å kjøpe flere andeler. Lav takst gir lite verdi for hver enkelt andel i dag, men mye verdi for det som blir utstedt av nye andeler. Favoriserer nye eiere/ ny kapital og oppmuntrer til mer innskudd i hytten.

12 Side 12 of 24 b. Forpliktende vs. Uforpliktende: Skal det være plikt for grenene å kjøpe andeler når emisjon foretas, eller skal det kun være et tilbud. F. Salg/Forpakting av Skysjen (skjulet): Flere interessenter kunne tenke seg å kjøpe/leie Skysjen for å flytte den og erstatte den med en liten hytte. Forutsetningen er at hytten går over i et andelseierskap som gir forutsigbare rammebetingelser. G. Gjeldsbrevslån fra eierne: Generalforsamling bestemmer en låneramme for hytten (for eksempel ). Deretter settes det opp et førsteprioritets tinglyst gjeldsbrevslån som hvor eiere som ønsker det kan låne penger til hytten til en bestemt rente for eksempel NIBOR (Norsk Interbank Rente) pluss 2%. Løpetiden for lånet er 40år eller til hytten selges. Rentene kapitalisertes hvert 10ende år, men betales først ved lånets forfall. Fordelen er her at eierforholdene i hytten ikke endres som følge av lånet, grenpenger kan bortfalle og det kreves ingen verdsettelse av hytten. Et enkelt regneeksempel er lån på med 5% gjennomsnittlig rente i alle år, kapitalisert hvert tiende år i overkant av 2 mill å betale tilbake til låntakerne etter 40 år. Stemmeregler Forslaget medfører ikke revisjon eller endringer i vedtektene og kan derfor vedtas med simpelt flertall.

13 Side 13 of 24 Generalforsamlingsforslag Votering over omsettelige Johnsbu andeler vs. arvelige andeler Vennligst les disse forslagene og ta stilling til hvilken av disse alternativene du vil støtte ved generalforsamlingen. Bakgrunn for forslaget Ved forrige generalforsamling ble vedtektene slik de i dag fremstår vedtatt. På grunn av uenighet blant eierne på en del vesentlige vedtektspunkter, ble ferdigstillelsen av disse paragrafene skjøvet ut til neste generalforsamling. Forslag To alternativer ble framsatt på generalforsamlingen i Det ene er en løsning der andelene ikke er omsettelige. Den andre er en løsning der andelser kan omsettes innenfor Johnsbu familien, men ikke til utenforstående. Styret ønsker å fremme disse to forslagene på nytt for å få en god dialog på generalforsamling. Om man ikke kommer til enighet, overlates det til det nye styret å jobbe videre med disse delene av vedtektene. 8.1 er presisert, i forhold til den opprinnelige teksten som flere synes var uklar. De følgende paragrafer behandler spørsmålet om omsettelighet av andeler eller ikke-omsettelighet av andeler: FORSLAG ALTERNATIV A. 8 Modell hvor andeler kun kan arves og ingen omsettelighet er tillatt 8.1 Eierandeler kan kun overføres som arv til alle etterkommere etter Johannes og Margrethe Johnsen eller til boet for Familiehytten Johnsbu. 8.2 Andeler kan ikke handles. FORSLAG ALTERNATIV B. 9. Modell der andeler er omsettelige og overførbare blant familiemedlemmer 9.1 Før ny vedtekt trer i kraft for Familiehytten Johnsbu skal styret vurdere realistiske verdier av hytten, eiendeler og omliggende tomt. 9.2 Andelens verdi settes ved utstedelse til deres pålydende, dvs. den fastsatte verdi av Familiehytten Johnsbu fordelt etter andelsliste. 9.3 Som andelseier i Familiehytten Johnsbu har man stemmerett på generalforsamlingen tilsvarende det antall andeler man besitter. 9.4 Bruksrettigheter påvirkes ikke av andelseierforhold. 9.5 En andel i Familiehytten Johnsbu kan erverves gjennom arv, gave eller kjøp fra alle etterkommere. 9.6 Uansett måte man erverver en andel i Familiehytten Johnsbu er kravet om at man er familiemedlem ufravikelig.

14 Side 14 of Andeler i Familiehytten Johnsbu er ikke fritt omsettelige. Omsetning eller andre typer overdragelse er begrenset av de til enhver tid gjeldende regler fastsatt i vedtektene. 9.8 En andel kan fritt arves mellom familiemedlemmer i Familiehytten Johnsbu, men dersom det blir gitt vederlag ved en overlevering av en andel, må reglene for omsetning av andeler følges Ved omsetting av andeler er det begrensninger på hvem man kan tilby andelene sine og i hvilken rekkefølge. a. Først gis det tilbud om kjøp av andeler til alle familiemedlemmer innen den gren man tilhører. Styret må underrettes b. Så får styret (på vegne av Familiehytten Johnsbu ) mulighet til å tilbakekjøpe andelene gjennom at styret henvender seg til generalforsamling og ber om at grenene finansierer tilbakekjøp av de tilbudte aksjer (tilsvarende en ekstraordinær innbetaling) c. Hvis ingen av alternativene over kan enkelt familiemedlemmer i grenene kjøpe andelene. For hvert steg i rekkefølgen angitt over må det gis rimelig tid til å respondere for aktørene. Rimelig tid er her begrenset til 3 måneder fra offentliggjøring og at styret ble underrettet Ved særskilte behov for kapital som ikke løses gjennom de andre økonomiske mekanismer skissert i vedtektene, kan styret fremme forslag på generalforsamling at antallet andeler i Familiehytten Johnsbu utvides. Utvidelsen må vedtas med ¾ flertall på generalforsamling. Dersom det gjøres vedtak på generalforsamling om utvidelse av andeler, følges tilsvarende system og rekkefølge som for omsetning av andeler. Dette innebærer at: a. Først gis det tilbud om kjøp av andeler til alle familiemedlemmer innen for hver gren. Hver gren får like mange andeler tilbudt. b. Etter at tegningsperioden er avsluttet kan styret vedta å tilby evt. undertegnede andeler til enkeltfamiliemedlemmer blant alle familiemedlemmene. Ved overtegning av andeler innenfor hver gren, gjennomføres loddtrekning blant tegnerne om i hvilken rekkefølge man skal oppfylle andelstegnernes ønsker Ved omsetning av andeler kan partene (uavklart): a. selv bestemme pris (markedspris). b. ikke selv bestemme pris, men at prisen fastsettes basert på pålydende justert med fast årlig indeks c. selv bestemme pris, men at egen gren har forkjøpsrett til samme pris som budet ligger på Stemmeregler I henhold til vedtektene må vedtektsendringer vedtas ¾ flertall på en generalforsamling der minimum 2/3 av hyttens stemmeberettigede er representert.

15 Side 15 of 24 Økonomianalyse Inntekter og utgifter over flere år pr. mai Faste og løpende utgifter eksklusiv renovering Oppholdspenger Ikke dekket ved opphold Grenpenger Ekstra innbetaling Ungdomspenger Renovering av hytten pluss vinduer ført på Rørleggerutgifter Denne oversikten er ikke helt nøyaktig da noen utgifter er først ført året etter.

16 Side 16 of 24 Praktisk Informasjon Gjeldende Vedtekter for Familiehytten Johnsbu Nedenfor vises de gjeldende vedtekter for Familiehytten Johnsbu som de ble vedtatt på Generalforsamling 21. august 2005, med alle eierinteresser representert. 1 Organisasjon 2 Eierandeler og medlemskap 3 Plikter og rettigheter 4 Økonomi 5 Opphold og utleie 6 Oppløsning av Familiehytten Johnsbu 7 Endring av vedtekter 8 Modell hvor andeler kun kan arves og ingen omsettelighet er tillatt 9 Modell der andeler er omsettelige og overførbare blant familiemedlemmer 1 Organisasjon 1.1 Familiehytten Johnsbu består av etterkommere etter Johannes og Margrethe Johnsen. Hytten Steinur, gårds nr. 52/117 (Usaoset), senere kalt Johnsbu med tilhørende mål tomt ble kjøpt i 1929 av deres 6 barn Sigrid Fischer, Aagot Gjersøe, Birgit Hatlehol, Bjarne Johnsen, Marga Schøyen og Randi Wiese for arven etter foreldrene. Johnsbu ligger nordvest for Ustaoset jernbanestasjon, på 60 grader min nord, 8 grader 2.38 grader øst i en høyde av omkring 1000 meter over havet. 1.2 Formålet med Familiehytten Johnsbu er å forvalte hytten og tilhørende tomt på en slik måte at familiemedlemmer kan nyte friluftsliv på Ustaoset med utgangspunkt i hytten. Familiehytten Johnsbu er basert på frivillig arbeid, og har ikke et økonomisk formål. 1.3 Familiehytten Johnsbu ble vedtektsfestet i 2005, etter at alle de daværende direkte arvingene i sameiet rundt hytten Johnsbu på generalforsamling enstemmig vedtok å grunnbokfeste disse vedtekter. 1.4 Der avholdes ordinær generalforsamling 1 gang årlig. 1.5 Øverste styrende myndighet er generalforsamlingen. 1.6 Familiehytten Johnsbu drives av en forretningsfører i samarbeid med et valgt styre. Styret velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen og bør representere alle grener dersom disse har ønske om det. Styret bør rullere på en slik måte at det oppnås kontinuitet, dvs. at alle styrets medlemmer ikke bør utskiftes samtidig. 2 Eierandeler og medlemsskap 2.1 Eierandeler i Familiehytten Johnsbu eies av direkte arvinger efter de opprindelige 6 eiere representert ved de seks grenene:

17 Side 17 of 24 Fischer grenen (etter Sigrid Fischer) Gjersøe grenen (etter Aagot Gjersøe) Hatlehol grenen (etter Birgit Hatlehol) Johnsen grenen (etter Bjarne Johnsen) Schøyen grenen (etter Marga Schøyen, også omtalt som Rosenlund grenen da Marga overlot denne grenen til Randi Rosenlund Christensen) Wiese grenen (etter Randi Wiese) 2.2 På generealforsamlingen i 2005 ble eierandeler stadfestet med følgende fordeling: Gren: Fornavn: Etternavn: Andel: Andeler: Gjersøe Karen Margrethe Gjersøe en attendedel 120 Gjersøe Elin Gjersøe Fog en attendedel 120 Hatlehol Margrethe Winkelhorn en fireogtyvendedel 90 Gjersøe Nils W. Gjersøe en attendedel 120 Hatlehol Birte Hatlehol en toogsyttiendedel 30 Hatlehol Tine Hatlehol Tyner en toogsyttiendedel 30 Hatlehol Rolf Thomas Hatlehol en toogsyttiendedel 30 Hatlehol Mette Ingeborgsdatter Wikborg sju tohundreogsekstendedeler 70 Hatlehol Christen Wikborg sju tohundreogsekstendedeler 70 Hatlehol Rolf Andreas Wikborg sju tohundreogsekstendedeler 70 Hatlehol Birgit Hatlehol en fireogtyvendedel 90 Wiese Jan C. Rosenlund en trettisjettedel 60 Wiese Randi Christensen sju trettisjettedeler 420 Wiese Ida M. Knudsen en trettisjettedel 60 Wiese Nini Naarstad en sekstiendedel 36 Wiese Margrethe Wiese Solstad en sekstiendedel 36 Wiese Frithjof Wiese en sekstiendedel 36 Wiese Sigurd Mueller en sekstiendedel 36 Wiese Ulf Mueller en sekstiendedel 36 Johnsen Gerd Bjerkaas en attendedel 120 Johnsen Turid Blydt Paulsen en attendedel 120 Johnsen Aasta Vasstrand en attendedel 120 Fischer Gerhard Fischer en attendedel 120 Fischer Peter Milkowski en attendedel Hvis en eier av en andel bortfaller, og der ikke finnes direkte arvinger, kan andelen overføres ved testamente til personer innenfor familien, som er i direkte nedadstigende arvelinje fra de opprindelige 6 eiere. Hvis der ikke foreligger testamente tilfaller andelen den gjeldende gren eller til Familiehytten Johnsbu. Hvis grenen utdør med bortfall av gjeldende eier og der ikke foreligger testamente, tilfaller andelen de resterende grener og fordeles likt blant disse. 2.4 Eierandeler kan kun overdras til personer som er i direkte nedadstigende arvelinje fra Johannes og Margrethe Johnsen. 2.5 Et familiemedlem i Familiehytten Johnsbu er en person som er direkte nedadstigende arving fra en av de 6 originale eierne, Sigrid Fischer, Aagot Gjersøe, Birgit Hatlehol, Bjarne Johnsen, Marga Schøyen og Randi Wiese. 2.6 Et familiemedlem kan være andelseier eller ikke-andelseier. 2.7 Med familiemedlem regnes ikke inngifte eller samboere. Unntaket for dette er ved død hvor familiemedlemmers ektefeller som sitter i uskiftet bo kan ha andelseierskap.

18 Side 18 of Som andelseier i Familiehytten Johnsbu har man stemmerett på generalforsamlingen tilsvarende det antall andeler man besitter. 3 Plikter og rettigheter 3.1 Bruksrett til Familiehytten Johnsbu tilfaller familiemedlemmer. 3.2 Et hvert familiemedlem i Familiehytten Johnsbu, uavhengig om man er andelseier eller ikke-andelseier plikter å følge de til en hver tid gjeldende vedtekter og bruksregler. 3.3 Styret kan fatte vedtak om at et familiemedlem blir midlertidig suspendert fra Familiehytten Johnsbu på bakgrunn av brudd på gjeldende vedtekter. Familiemedlemmer som blir midlertidig suspendert etter vedtak i styret mister bruksrett til hytten, samt alle andre fordeler i suspensjonsperioden. Familiemedlemmer som er andelseiere mister likevel ikke sine ervervede andeler og kan fortsatt stemme på generalforsamling. Suspensjonsperioden varer i første omgang 2 år hvor etter styret må vurdere om man ønsker å forlenge suspensjonsperioden ytterligere med 2 år av gangen. 3.4 Vanlige grunner til midlertidig suspensjon er: a. 2 års manglende innbetaling av avgifter b. alvorlig overtredelse av gjeldende vedtekter og bruksregler for hytten herunder skader påført hytten eller omliggende eiendom som følge av uaktsomhet 3.5 Suspenderte familiemedlemmer kan selv søke styret om å bli tatt inn igjen som normalt medlem i suspensjonsperioden. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom et familiemedlem gjør opp utestående fordringer til Familiehytten Johnsbu. Styret kan vedta å oppheve suspensjon, for eksempel etter innbetalinger av utestående fra de 2 siste år. 4 Økonomi 4.1 Oppholdspenger betales av dem som benytter hytten etter gjeldende satser fastsatt av styret og godkjent av generalforsamlingen. Oppholdspenger bør dekke den daglige driften av hytten. Ekstraordinære vedlikeholdstiltak er ikke tenkt dekket av oppholdspenger. 4.3 Styret kan foreslå endringer i betingelser for bruk av hytten gjennom året, men permanente endringer må godkjennes av generalforsamlingen. 4.4 Familiehytten Johnsbu kan finansieres ved drift, eiendomsutvikling og fond etter dette. 4.5 Styret skriver ut en lav avgift som dekker administrative kostnader. Avgiften betales av familiemedlemmer, både andelseiere og ikke-andelseiere, som er over 20 år, flyttet fra foreldrehjem og i fast arbeid. Generalforsamlingen kan vedta regler som differensierer mellom ulike aldersgrupper (for eksempel lavere avgift for personer under 30 år osv.). 4.6 Styret er ansvarlig for at det hvert år legges frem regnskap på generaforsamlingen. Regnskapet revideres av en uavhengig regnskapskommisjon utnevnt av styret, som undersøker bilag og kontrollerer føringer. 4.7 Ved ekstraordinære kortvarige behov, kan styre vedta å låne maksimalt til kr (indeksregulsert fra år 2005) tilsammen uten generalforsamlingsvedtak. Beløp over dette må vedtas på generalforsamling. 5 Opphold og utleie

19 Side 19 of Periodeplanen for opphold revideres hvert 5 år og angir hvordan hovedperiodene i året er fordelt mellom grenene. 5.2 Bruksregler og bookingregler fastsettes av styret og offentliggjøres på familiehytten Johnsbu s internettsider. 5.3 Ekstern utleie i form av firmaweekends tillates. Høytider holdes utenfor og vurderes kun for dette dersom det ikke oppnås vanlig intern utleie. Som tidligere er kravet at et Johnsbu familiemedlem må være med på tilstelningen og står ansvarlig for innbetaling og risiko. Det kan i særskilte tilfeller og med styrets godkjenning godtas at personer som kjenner hytten, men som ikke er familiemedlemmer kan leie hytten. Det familiemedlem som formidler dette blir da stående med ansvar for innbetaling og utleien. Egne høye priser gjelder for firmaweekend og for utleie til ikke-medlemmer som kjenner hytten. 5.4 Eventuell kommersiell utleie må godkjennes av styret. 6 Oppløsning av Familiehytten Johnsbu 6.1 Familiehytten Johnsbu kan på generalforsamling vedtas oppløst dersom 4/5 av de stemmeberettigede familiemedlemmer ved 2 etterfølgende generalforsamlinger stemmer for oppløsning av sameiet. 6.2 Etter vedtak om oppløsning er styret pliktig til å iverksette nødvendige tiltak for å få solgt og avhendet eiendeler i boet. Oppløsningsprosessen bør ikke ta mer enn 8 måneder og maksimalt 1 år. 6.3 Ved oppløsning benyttes styrets sist godkjente andelsliste som grunnlag for fordeling av verdier. 6.4 Alle verdier i boet skal legges ut på det åpne markedet for salg. Slektsklenodier går tilbake til den grenen som har skjenket disse. 6.5 Familiemedlemmer som deltar i åpen budprosess for salg av eiendelene i boet skal ha førsterett dersom vilkår og pris er samme som gjeldende bud. Ved flere familiemedlemmer som har samme bud og vilkår, skal der gjennomføres loddtrekning blant disse. 7 Endring av vedtekter 7.1 Vedtektsendringer kan kun gjennomføres på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 7.2 Dersom en generalforsamling skal stemme over vedtektsendringer, må minimum 2/3 av de stemmeberettigede andelshaverne være tilstede eller representert ved fullmakt. 7.3 For generalforsamlinger som skal stemme over endringer i vedtekter, må der være sendt ut informasjon om dette til andelseierne minimum 45 dager før generalforsamlingen holdes. Dersom generalforsamlingen skal stemme over spørsmål om evt. oppløsning av Familiehytten Johnsbu, må informasjon til andelseierne være sendt ut minimum 90 dager før generalforsamlingen. 7.4 Ved avstemming om endringer i vedtekter følges gjeldende andelsliste på lik linje med andre avstemminger.

20 Side 20 of Vedtektsendringer som ikke omfatter spørsmålet om evt. oppløsning ( 7) må vedtas med ¾ flertall. 7.6 Vedtektsendringer som omfatter spørsmål om oppløsning av Familiehytten Johnsbu må vedtas 4/5 flertall av alle stemmeberettigede.

Velkommen til en viktig generalforsamling på Johnsbu

Velkommen til en viktig generalforsamling på Johnsbu Vedtektsarbeidet avsluttes forslag til ferdigstillelse av vedtekter legges frem Finansieringsplan legges frem hvilke virkemidler bør vi benytte? Grenpenger skal det fortsette? Status fra Johnsbubanken

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

Rorbua Dolmsundet BA Vedtekter vedtatt VEDTEKTER

Rorbua Dolmsundet BA Vedtekter vedtatt VEDTEKTER VEDTEKTER FOR A NDELSLAGET R ORBUA D OLMSUNDET BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-12-14. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua Dolmsundet BA. Laget ble stiftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG V E D T E K T E R for MØLLETOPPEN BORETTSLAG vedtatt på konstituerende generalforsamling dato 08.02.2005 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor. Mølletoppen borettslag er et andelslag som har til

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA BAKGRUNN Nedstående vedtekter for Sameiet Margarita foreslås å erstatte dagens vedtekter. Det vil si at det foreslås at nedstående vedtekter i sin helhet erstatter: «Vedtekter Kulturforeningen Margarita»

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

Johnsbudstikken. Vintersesongen for døren. Januar 2007 Volume 1, No. 1. Nyheter du bør få med deg. Generalforsamlingen 2006. Nytt styre for Johnsbu

Johnsbudstikken. Vintersesongen for døren. Januar 2007 Volume 1, No. 1. Nyheter du bør få med deg. Generalforsamlingen 2006. Nytt styre for Johnsbu Johnsbudstikken Januar 2007 Volume 1, No. 1 Nyhetsblad fra Familiehytten Johnsbu www.knux.com/johnsbu Nyheter du bør få med deg Generalforsamlingen 2006 Nytt styre for Johnsbu Johnsbu Banken Frisk vejr

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Vedtekter for AS Observatoriegaten 10

Vedtekter for AS Observatoriegaten 10 Vedtekter for AS Observatoriegaten 10 1 Firma Selskapets navn er AS Observatoriegaten 10. (Vedtatt av generalforsamlingen 28. mars 2001) 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Oslo. 3 Virksomhet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE Andelslaget Bilkollektivet SA Postboks 2190 Grünerløkka 0505 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt 6 Tlf: 47861010 bk.oslo@bilkollektivet.no www.bilkollektivet.no Oslo, 10. september, 2012 Til alle andelseiere

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

3. Godkjenning av vedtekter for gnr/bnr 77/312 samt fullmakt til styret for å tinglyse disse

3. Godkjenning av vedtekter for gnr/bnr 77/312 samt fullmakt til styret for å tinglyse disse Referat ekstraordinær generalforsamling Heilo vel og veilag, 10. juni 2015 Møte ble avholdt på Dampen. Det var 13 stemmeberettigede beboere til stede, 3 av disse med fullmakt. Advokat Sofia Bjørk møtte

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtekter for Sameiet [ ] vedtatt på sameiermøte den :

VEDTEKTER. Vedtekter for Sameiet [ ] vedtatt på sameiermøte den : 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 VEDTEKTER Vedtekter for Sameiet [ ] vedtatt på sameiermøte den 0.0.00: 1 Navn Sameiets navn er Sameiet [ ]. Eiendommen VEDTEKTER FOR SAMEIET [ ] Sameiet omfatter eiendommen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

Vedtekter for ELSA Bergen

Vedtekter for ELSA Bergen Vedtekter for ELSA Bergen Vedtatt på Generalforsamling for ELSA Bergen 22.11.2016 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap 1 Navn og struktur Organisasjonens navn er The European Law Students Association

Detaljer

Videre har borettslaget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes interesser.

Videre har borettslaget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes interesser. VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET UTSIKTSTOPPEN (org.nr 989 986 694) Vedtatt på generalforsamling 12.06.2007 Sist endret på generalforsamling 04.06.2014 1. Navn, forretningskontor, lagsform og formål. Borettslaget

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Vedtekter for Hafjell Golf AS

Vedtekter for Hafjell Golf AS Vedtekter for Hafjell Golf AS Selskapets navn er Hafjell Golf AS. 1. Selskapet har sitt forretningskontor på Hafjell, 2637 Øyer, i Øyer kommune. 2. 3. Selskapets formål er å anlegge, eie, samt drive golfanlegg

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING VEDTEKTER FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21.09.2005 Endret på generalforsamlingen 14. april 08. Bjerkakerstranda velforening Side 2 av 9 1. Navn 1-1 Foreningens

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017

ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017 ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017 Kapittel 1 - Formål, tilknytning og medlemskap 1-1 Navn og struktur The European Law Students Association (ELSA) Oslo er

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA

VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA 1. Navn og selskapsform Navnet på samvirkeforetaket er Hovin Samfunnshus SA. Foretakets forretningskontor er i Melhus kommune. 2. Formål Formålet med samvirkeforetaket

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl 18.00. Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

SAKSPAPIR F/2017: Prinsipp for forholdet mellom LBA og LBF SAK 7 A FORSLAG TIL ENDRINGER AV VEDTEKTENE. Styrets kommentar til forslag:

SAKSPAPIR F/2017: Prinsipp for forholdet mellom LBA og LBF SAK 7 A FORSLAG TIL ENDRINGER AV VEDTEKTENE. Styrets kommentar til forslag: SAK 7 A FORSLAG TIL ENDRINGER AV VEDTEKTENE Til årsmøtet foreligger det to forslag til endringer av vedtektene. Styrets forslag og forslaget fra Borse m.fl. Da forslaget til Borse m.fl medfører vesentlige

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

OBOS utfyllende regler om ansiennitetsberegning, fordeling av boliger, overføring av medlemskap mv

OBOS utfyllende regler om ansiennitetsberegning, fordeling av boliger, overføring av medlemskap mv OBOS utfyllende regler om ansiennitetsberegning, fordeling av boliger, overføring av medlemskap mv OBOS utfyllende regler Vedtatt av representantskapet 7. november 2004. Reglene trer i kraft samtidig med

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA 1. Selskapsform og foretaksnavn Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Stovner Borettslag avholdes 24.08.2015 kl. 19:00 i Stovner Kirke TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELSA TROMSØ Sist oppdatert under GF høst Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap

VEDTEKTER FOR ELSA TROMSØ Sist oppdatert under GF høst Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap VEDTEKTER FOR ELSA TROMSØ Sist oppdatert under GF høst 2015 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap Kapittel 2. Generalforsamlingen Kapittel 3. Styret Kapittel 4. Økonomi Kapittel 5. Studietur Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER for Melhus Sparebank

VEDTEKTER for Melhus Sparebank VEDTEKTER for Melhus Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Melhus Sparebank har sitt forretningskontor i Melhus kommune. Melhus Sparebank er opprettet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERHAUGLIA HYTTEOMRÅDE VEGFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERHAUGLIA HYTTEOMRÅDE VEGFORENING Side 1 av 5 VEDTEKTER FOR FAGERHAUGLIA HYTTEOMRÅDE VEGFORENING 1. Vegen FAGERHAUGLIA HYTTEOMRÅDE VEGFORENING, heretter kalt veglaget vil bli etablert i forbindelse med etablering av FAGERHAUGLIA HYTTEOMRÅDE

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

Tittel: Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Rev/Dato : 8/16.3.2016. Godkjent: Årsmøte 2016 Dato : 16.3.2016

Tittel: Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Rev/Dato : 8/16.3.2016. Godkjent: Årsmøte 2016 Dato : 16.3.2016 Tittel: for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Side : 1 av 5 Foreningens navn: Foreningens navn er Døvik Båtforening. Forkortes til DBF. DBFs webside er: www.dbf-porsgrunn.com 1 Formål og hensikt

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

b) inngå som en integrert del av den samlede kulturelle, sosiale og antikvariske aktivitet i Sjøgato-prosjektet.

b) inngå som en integrert del av den samlede kulturelle, sosiale og antikvariske aktivitet i Sjøgato-prosjektet. Vedtekter/statutter før generalforsamling 2017 1 NAVN Lagets fulle navn er Andelslaget Lydiabryggas Venner 2 FORMÅL Laget har til formål å: gjennomføre istandsetting, samt vedlikehold av Lydiabryggas eiendommer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

Vedtekter for Eikenga Huseierforening

Vedtekter for Eikenga Huseierforening Vedtekter for Eikenga Huseierforening 1. Navn og Eierforhold. Huseierforeningens navn skal være Eikenga Huseierforening. Huseierforeningen eier gnr.48 bnr.3 i Lier kommune med påstående anlegg og felles

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Generalforsamling 2009 General Meeting 2009 19-SEP-2009 11:00 CET Gerd Bjerkaas, Lillehagv. 94 1365 Blommenholm, Oslo, Norway Fullmaktsskjema (power of attorney form), påmeldingsskjema (notice of attendance):

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets lokaler i

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

INTERNKONTRAKT FOR RUSSEBUSSPROSJEKTET

INTERNKONTRAKT FOR RUSSEBUSSPROSJEKTET INTERNKONTRAKT FOR RUSSEBUSSPROSJEKTET Utarbeidetav Innhold 1. Generelt... 2 2. Finansiering... 2 3. Møter... 4 4. Plikter... 5 5. Ordensregler... 6 6. Avskaffelse av prosjektet... 6 7. Signering... 7

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 klokken 10:00 i selskapets lokaler i Stavanger. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i FARA AS, org nr 989 112 007 (heretter Selskapet ), i selskapets lokaler i O. H. Bangs

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

VEDTEKTER. for. Hobøl Vannverk SA

VEDTEKTER. for. Hobøl Vannverk SA 1 VEDTEKTER for Hobøl Vannverk SA Vedtatt i konstituerende generalforsamling 19. februar 1968 og godkjent av Landbruksdepartementet 18. april 1969. Endret i generalforsamling 27. februar 1976 og godkjent

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

GJELLERÅSEN BORETTSLAG

GJELLERÅSEN BORETTSLAG GJELLERÅSEN BORETTSLAG ORDINÆR GENERALFORSAMLING - PROTOKOLL TID: Tirsdag 18. mars 2003 kl. 1900 STED: Klubbhuset, Skjetten sportsklubb FRA SKEDSMO BOLIGBYGGELAG MØTTE: Turid Weng TIL BEHANDLING FORELÅ:

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene

Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene Begeistringen og forventningen er stor når flere eiere av en god andelshest møtes for å følge hesten sin til start. Samtidig er det flere til å dele

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag VEDTEKTER for Sjøhagen Moss Borettslag tilknyttet Follo Boligbyggelag Vedtatt i konstituerende generalforsamling den 09.06.2005, med endringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 01.03.2011 1 -

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELSA OSLO

VEDTEKTER FOR ELSA OSLO VEDTEKTER FOR ELSA OSLO I kraft etter Generalforsamlingen i ELSA Oslo tirsdag 8. november. Kapittel 1 - Formål, tilknytning og medlemskap 1 - Formål The European Law Students Association (ELSA) Oslo skal

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune.

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune. Sparebankforeningen 20.08.2015 VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer