Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur"

Transkript

1 Selskapskontroll av Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Vinje kommune og Telemark Fylkeskommune Selskapskontrollrapport nr.:

2 ii

3 Innhald SAMANDRAG INNLEIING Bakgrunn, formål og problemstillingar Kort om metode Høyring FAKTASKILDRING Innleiing Nærare om selskapet Avtalar og anskaffingar Plikter i høve offentlege instansar Juridiske forhold Organisasjon Miljø Den økonomiske utviklinga i selskapet Styret Generalforsamlinga Revisor Framtidsutsikter Nærare om Vinje kommune Vinje kommune si eigarskapsmelding Nærare om Telemark Fylkeskommune VURDERINGAR Vurderingar av selskapet Vurderingar av eigarane TILRÅDINGAR Vedlegg Telemark kommunerevisjon IKS 3

4 Samandrag Bakgrunn for selskapskontrollen Bakgrunnen for prosjektet er plan for selskapskontroll vedtatt av kommunestyret i Vinje. Kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune har også vedtatt å delta i kontrollen. I denne kontrollen er hovudformålet å vurdere eigarane si oppfølging av eigarskapen i Raulandsakademiet AS, etter dei rammene kommunelova og kontrollutvalgsforskrifta gir. Kontrollen gjeld åra 2011 og Metode Selskapskontrollen er gjort i samsvar med reglane om gjennomføring av selskapskontroll i kommunelova 77 og 80, og reglane i forskrift om kontrollutvalg 13 og 14. Selskapskontrollen bygger på informasjon frå eigarane, styret, administrasjonen og opne kjelder, mellom anna Foretaksregisteret, mv. Metodikken skal sikre at selskapskontrollen kan svare på om eigarstyringa er omsett i praksis. Eigarskapskontrollen er ei vurdering av om verksemda vert styrt etter formålet til eigarane, og er ikkje ein kontroll av innhaldet i drifta. Funn og vurderingar Selskapskontrollen har ikkje avdekka manglar i høve til reglane i aksjelova, og etter vårt syn driv selskapet verksemda i samsvar med føremålet i vedtektene. Vinje kommune har vedtatt eigarskapsmelding med reglar for kommunalt eigarskap. Eigarskapsmeldinga stiller òg krav til dei selskapa som kommunen eig, men selskapet er ikkje kjent med kommunen si eigarskapsmelding, og kommunen har berre delvis følgd opp si eiga eigarskapsmelding. Vi vil særskilt nemne: Styremedlemene er ikkje registrert i Styrevervregisteret. Kommunen har ikkje utarbeidd aksjonær-/eigaravtale som omhandlar informasjon til eigar utanom generalforsamlinga, selskapet si verksemd og val av styre. Ifølgje kommunen si eigarskapsmelding er det eigar som bør utforme styreinstruks. Styret i Raulandsakademiet AS har utarbeidd sin eigen instruks. Fylkeskommunen har vedtatt i sin eigarstrategi at dei skal ta initiativ til dialog med den andre eigaren i Raulandsakademiet AS om korleis fylkeskommunen si rolle best kan utøvast i selskapet. Tilrådingar Med utgangspunkt i det vi har funne i selskapskontrollen tilrår vi at Vinje kommune ser til at eigarskapsmeldinga blir følgd opp og at Raulandsakademiet AS er kjent med kva krav kommunen som eigar har til selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS 4

5 Fylkeskommunen bør følgje opp vedtaket om å ta initiativ i høve utøving av eigarskap. Bø, 3. oktober 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor (sign) Anne Hagen Stridsklev forvaltningsrevisor Telemark kommunerevisjon IKS 5

6 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar Bakgrunnen for eigarskapskontrollen er plan for selskapskontroll vedtatt av Vinje kommunestyre i sak 2/13. Kontrollen vart tinga av kontrollutvalet i sak 3/13. Kontrollutvalet i fylkeskommunen har også vedtatt å delta i kontrollen, jf. sak 23/13. Hovudformålet med kontrollen er å vurdere om eigarane følgjer opp eigarskapen i Raulandsakademiet AS. Kontrollen skal svare på følgjande hovudproblemstillingar: Fører kommunen kontroll med eigarinteressene sine? o Har kommunen etablert rutinar for oppfølging og evaluering av eigarinteressene? o Er rutinane gode nok, og blir dei følgde? Utøver eigarrepresentanten eigarinteressene i samsvar med kommunestyret sine vedtak og føresetnader, aktuelt regelverk og etablerte normer for god eigarstyring og selskapsleiing? Kontrollen gjeld åra 2011 og Kort om metode Eigarskapskontrollen er gjort i samsvar med reglane om gjennomføring av selskapskontroll i kommunelova 77 og 80 og forskrift om kontrollutvalg 13 og 14. Problemstillingane gjeld oppfølging av eigarskap. I rapporten presenterer vi informasjon som kan bidra til å gi eit heilskapleg bilete av eigarstyringa i selskapet og om denne fungerer i praksis. Utover dette går ikkje kontrollen djupt. Rapporten gir ei vurdering av om verksemda vert styrt etter formålet til eigarane. Vi ser på om eigarane har etablert gode nok rammer for styring, og om verksemda faktisk opererer i tråd med formålet. Ei materiell vurdering av organisering og drift av selskapet, og funksjonen til selskapet fell utanfor eigarskapskontrollen. Rapporten bygger på informasjon frå eigar, styret, administrasjonen og opne kjelder. Dette er mellom anna Foretaksregisteret, mv. Informasjonen har vi henta inn gjennom: eigenerklæring frå styret eigenerklæring frå eigarrepresentantane intervju med dagleg leiar Kriterium for vurderingar i rapporten bygger i hovudsak på følgjande kjelder: lov 13. juli 1997 om aksjeselskaper (aksjeloven) Telemark kommunerevisjon IKS 6

7 lov 16. juli 1999 og forskrift 7. april 2006 om offentlige anskaffelser lov 19. mars 2006 om rett til innsyn i offentleg verksemd selskapet sine vedtekter og relevante kommunestyrevedtak eigarmeldingar i eigarkommunane og i fylkeskommunen KS sine tilrådingar for eigarstyring 1 Rapporten fokuserer på negative funn. Det som er i orden blir som hovudregel ikkje omtala eller vurdert. Vi meiner at metodebruk og kjeldetilfang i denne eigarskapskontrollen har gitt eit godt nok grunnlag til å gjennomføre kontrollen i samsvar med dei problemstillingane som kontrollutvalet har vedtatt. 1.3 Høyring Utkast til rapport er sendt på høyring til selskapet sitt styre og daglege leiing, til ordførar i Vinje kommune med kopi til rådmannen, og til fylkesordførar i Telemark fylkeskommune med kopi til fylkesrådmann. Høyringsuttale frå selskapet ligg som vedlegg. Vi har mottatt høyringssvar frå Telemark fylkeskommune, men ikkje frå Vinje kommunen. Svaret frå Telemark fylkeskommune ligg som vedlegg. Vi har ikkje gjort endringar i rapporten som følgje av svara frå selskapet og frå fylkeskommunen. 2 Faktaskildring 2.1 Innleiing Raulandsakademiet AS vart stifta i Vinje kommune eig 98,61 % av aksjane i selskapet. Telemark fylkeskommune eig dei resterande 1,39 % av aksjane. Aksjekapitalen er på kr fordelt på aksjar pålydande kr Ifølgje vedtektene har selskapet følgjande føremål:...utleige, overnatting, kurs og aktivitetstilbod, og det som naturleg høyrer til slik verksemd. Raulandsakademiet AS leiger ut undervisningslokale til Høgskolen i Telemark (HIT). Vinje kommunes sitt lokal-historiske arkiv leiger også lokale av selskapet. Selskapet eig også to bustader med fem bu-einingar som dei leiger ut. Raulandsakademiet AS driv kursverksemd sommar og haust. I følgje årsmeldinga for 2012 vert det arrangert om lag 50 handverkskurs med rundt 360 deltakarar. Overnattings- 1 Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak, utgitt av KS, februar 2011, Tidlegare utgitt av KS Eierforum. Telemark kommunerevisjon IKS 7

8 avdelinga med 49 rom, hadde gjestedøgn i I tillegg leiger selskapet ut til ulike arrangement som bryllaup, konfirmasjon, gravferd, konsertar og liknande. 2.2 Nærare om selskapet Avtalar og anskaffingar Leigeavtala med HIT er 20-årig og vart inngått i Ifølgje dagleg leiar følgjer selskapet reglane om offentlege anskaffingar og større investeringar blir lagt ut på anbod. Vi kan ikkje sjå at det er lyst ut anskaffingar med Raulandsakademiet AS som oppdragsgjevar på den offentlege utlysingsdatabasa Doffin. Selskapet er forsikra gjennom Nordeuropa Forsikring AS. Selskapet var medlem av arbeidsgjevarorganisasjonen KS fram til april 2012, men er no medlem i Virke Plikter i høve offentlege instansar Selskapet har ikkje uoppgjorte pengekrav frå offentlige instansar. Foretaksregisteret er oppdatert når det gjeld innsending av årsrekneskap, registrering av dagleg leiar, styre og føremål. Selskapet har skjenke-/serveringsløyve. Dagleg leiar tatt prøva som krevjast for å ha skjenkeløyve Juridiske forhold Ifølgje vedtektene har styret rett til å medele prokura. Selskapet følgjer ikkje offentleglova. Offentleglova gjeld som hovudregel for aksjeselskap der kommunen har meir enn halvparten av stemmene på generalforsamlinga, men lova gjeld ikkje dersom selskapet driv næring i direkte konkurranse med andre, og på same vilkår. Leiinga stadfestar at dei ikkje kjenner til irregulære eller straffbare forhold knytt til verksemda Organisasjon Selskapet hadde 9 tilsette i 2012 fordelt på 8,3 årsverk. Det er utarbeidd instruks for dei tilsette i administrasjonen. Instruksen er frå 2012 og fastset mellom anna ansvar og arbeidsfordeling for dagleg leiar, kursleiar og bookingansvarleg. Selskapet hadde sjukefråvere på 15 % i 2012.Selskapet meiner sjølv at arbeidsmiljøet er bra. Dei seier i årsrapporten for 2012 at dei følgjer dei lovar og regler som gjeld for HMS-arbeid. Telemark kommunerevisjon IKS 8

9 Selskapet har ikkje etiske retningsliner Miljø Selskapet meiner at dei ikkje forureinar det ytre miljøet Den økonomiske utviklinga i selskapet Nøkkeltal Raulandsakademiet AS Alle tall i hele Resultatrekneskap Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Ordinært utbytte - - Resultatgrad i % -1,73 1 Balanse Sum eigendelar Eigenkapital: Innskoten eigenkap. Opptent eigenkap Sum gjeld Likviditetsgrad 1 1,85 1,99 Eigenkapitalandel i % 59,32 58,96 Gjeldsgrad 0,69 0,70 Totalrentabilitet i % -0,44 0,37 Selskapet har gått med underskot i dei åra denne kontrollen gjeld. Selskapet har framleis god likviditet og god eigenkapitalsgrad. Den høge eigenkapitalsgraden skuldast innskoten eigenkapital, den opptente eigenkapitalen er negativ. Selskapet får ikkje faste tilskot frå eigar, men Vinje kommune har gått inn med ei kapitalutviding for nokre år tilbake. Selskapet har også fått eit rente- og avdragsfritt lån frå eigar på kr 6,7 mill. kr Styret Vedtektene fastset at styret skal ha fem medlemer, kvar med personleg vara. Vinje kommune vel to medlemer og Telemark fylkeskommune vel eitt medlem. To medlemer skal veljast fritt av generalforsamlinga. Telemark kommunerevisjon IKS 9

10 Ifølgje dagleg leiar er det oftast selskapet sjølv som finn og foreslår kandidatar som kan vere aktuelle til ledige styreverv for kommunen. Selskapet legg vekt på å finne kandidatar som er interesserte, og som gjerne har næringslivsbakgrunn. Fylkeskommunen har som praksis at leiar av hovudutval for kompetanse også veljast som styremedlem til Raulandsakademiet AS. Vedtektene har ikkje reglar om kor ofte det skal veljast styremedlem. Dermed er det aksjelova 6-6 nr 1 om to års tenestetid som gjeld. Det er tre kvinner og to menn i styret. Selskapet oppfyller kravet til kjønnsbalanse. Selskapet hadde fem styremøter i 2012, og sju styremøter i Styret har mellom anna handsama saker om økonomi, vedlikehald av bygningar, tilsettingar og løn. Det er vedtatt instruks for styret, som ifølgje selskapet sist vart ajourført i Styret har sjølv vedtatt instruksen. Selskapet har ikkje styreansvarsforsikring. Det er utbetalt styregodtgjersle på kr i 2012 og på kr i Styregodtgjersla har vore uendra i mange år. Styreverva er ikkje registrert i Styrevervregisteret. Vinje kommune som største eigar, har ikkje gjort noka spesifikk vurdering av styret sitt arbeid. Ifølgje styret vert dette gjort på generalforsamlinga Generalforsamlinga Rådmannen har representert Vinje kommune på generalforsamlingane i 2011 og Rådmannen har møtt med fullmakt frå ordføraren i Vinje. Fylkeskommunen sin styrerepresentant har representert Telemark fylkeskommune på generalforsamlinga. Styrerepresentanten har møtt med fullmakt frå fylkesordføraren. Generalforsamlingane har vore innan fristen i aksjelova, dvs. før 30. juni. På generalforsamlingane har saker om fastsetting av årsrekneskap og val av styremedlem vore handsama. Det er kalla inn til, og skrive protokoll frå generalforsamlingane slik som aksjelova krev. Det har ikkje vore ekstraordinære generalforsamlingar i den perioden denne kontrollen omfattar Revisor Det er skrive normale revisjonsmeldingar for 2011 og Dette betyr at intern kontroll, bokføring og rekneskapsrapportering fungerer tilfredsstillande. Telemark kommunerevisjon IKS 10

11 Det er sendt nummerert brev frå revisor til rekneskapen for Brevet peikar på manglande rutinar for avstemming av arbeidsgjevaravgift og avstemming og oppfylging av kundefordringar. Revisor har fakturert for tilleggstenester både i 2011 og Samla godtgjering til revisor var kr i 2012 og kr i Av dette utgjorde lovpålagt revisjon kr i 2012 og kr i Framtidsutsikter Dagleg leiar meiner at avtala med høgskulen er særs viktig for Raulandsakademiet si framtid. Det er viktig at det er søkarar til studietilboda ved akademiet. 2.3 Nærare om Vinje kommune Vinje kommune sitt delegasjonsreglement 5 gir ordføraren mynde til å representere kommunen på generalforsamlinga i dei selskap der kommunen har aksjar. Ordføraren har høve til å delegere mynda til andre. Ordføraren har delegert mynde til rådmannen til å møte på generalforsamlingane til Raulandsakademiet AS i 2011 og i Selskapet skriv at rapportering til eigar skjer gjennom generalforsamlinga og ved styrerepresentasjon. Ifølgje eigarskapsrepresentanten skjer rapportering etter behov. Dagleg leiar meiner dei har eit godt forhold til kommunen, og at kommunen har vore flinke til å få til eit godt samarbeid. Selskapet er ikkje kjent med at kommunen har vedtatt eigarskapsmelding Vinje kommune si eigarskapsmelding Vinje kommune vedtok eigarskapsmelding i kommunestyret 24. mars Eigarskapsmeldinga skal «sikre nødvendige styringssignal til selskapa og tydeleggjera politikarane sitt ansvar». I eigarskapsmelding set kommunen krav til seg sjølv som eigar og krav til selskapa som kommunen eig. Vi refererer krava som kommunen har sett under i kulepunkt. Vi kommenterer i kva grad dei enkelte krava er oppfylt i den grad det er naturleg. Krav til kommunalt eigarskap ifølgje eigarskapsmeldinga: Det skal vera ein open prosess rundt val av styremedlemmer og godtgjersle til styret. Ifølgje eigar er det ikkje definert kriterier for val til styret. Sjå punkt KS tilrår at det vert vedtektsfesta bruk av valkomité der føremålet er å sikre samansetting av styre med kompetanse som samsvarar med eigars mål med selskapet. Ved val av styremedlemmer skal ein prøve å få best mogeleg balanse mellom kjønna. 2 Kommunestyresak 11/25 Eigarskapsmelding for Vinje kommune Telemark kommunerevisjon IKS 11

12 Sjå punkt Ved val til styret bør det leggjast vekt på vedkomande sin kompetanse og styret sin totale samansetnad. Styret må veljast med fokus på selskapet sitt behov. Sjå punkt Eigarskap knytt til kommunen skal vera opent. Meiroffentlegheit skal vera ei prinsipp. Se punkt om offentleglova. Politisk vedteken eigarstrategi bind deltakarane i representantskap og generalforsamling. Ifølgje eigar er det ikkje vedtatt eigarstrategi for Raulandsakademiet AS. Det bør bli utarbeidd aksjonær-/eigaravtale som beskriv tilhøvet mellom eigarane, informasjon til eigarane utanom representantskap/generalforsamling, selskapet si verksemd og val av styre. Vi er ikkje kjent med at kommunen har utarbeidd aksjonær- eller eigaravtale med Raulandsakademiet AS. Formannskapet har ein gjennomgang av alle selskap kvart år, seinast i sak 13/13 Forvaltning av kommunens aksjar. Eigarskap bør vera berekneleg og langsiktig. Vi har ikkje kommentarar til dette punktet. Eigarane skal i samspel med styret og leiing sikre god leiing av selskapet. Det bør koma fram korleis eigarane og styret saman skal kunne påverke leiinga sitt arbeid med utgangspunkt i selskapet sitt behov. Ifølgje dagleg leiar er det god kommunikasjon med eigarkommunen. Ho meiner at kommunen har vore flinke til å få til godt samarbeid. Ifølgje eigar skjer rapportering frå selskapet etter behov, det er ingen spesielle rutinar. Aktivt eigarskap krev tverrpolitisk forståing av kvifor kommunen er engasjera i selskapet. Vi kommenterer ikkje dette punktet. Eigar(-ane) bør utforme styreinstruks som beskriv styret sitt mandat og samansetning, styremøta sin forretningsorden og saker som skal behandlast av styret, saksbehandlingsreglar (lovgrunnlag) og informasjon utanom styremøta. Telemark kommunerevisjon IKS 12

13 Sjå punkt Det bør bli utarbeidd ein klar utbytepolitikk i selskap der verksemda har ein karakter av næringsdrift. Vi kommenterer ikkje dette punktet. Krav til selskapa ifølgje eigarskapsmeldinga: Selskapa skal vera klar over sitt samfunnsansvar. Vi kommenterer ikkje dette punktet. Selskapa bør rapportere etter prinsippet om berekraftig utvikling, dvs. å integrere økonomisk, miljømessig og sosial rapportering. Selskapet seier at dei ikkje forureinar det ytre miljøet i si årsmelding. Eigarane skal bli behandla likt. Vi kommenterer ikkje dette punktet. Selskapet skal gje dekkande informasjon i god tid om saker til behandling, saksdokumenta bør vera utførlege nok til at eigarane kan ta stilling til saker som skal bli behandla. Eigarrepresentanten meiner at kommunestyre og formannskap får tilstrekkelig informasjon om selskapet. I aksjeselskap bør innkalling og saksdokument til generalforsamling bli sendt minst tre veker før møtet skal haldast. (Aksjelova 5-10 har ein minimumsfrist på 1 veke). Det er ikkje sendt innkalling til generalforsamling 3 veker før møtet skal haldast i 2011 eller i For interkommunale selskap skal innkalling og saksdokument til representantskapsmøte sendast minst tre veker før møtet skal haldast. Ikkje aktuelt. Styresamansetninga skal vera basera på kompetanse, kapasitet og mangfald utifrå selskapet sin eigenart. Sjå punkt Styret skal overfor dagleg leiar på uavhengig grunnlag ha ei aktiv rolle med omsyn til service, kontroll, strategi og ressurssituasjon. Styret bør: Telemark kommunerevisjon IKS 13

14 o Leggje til rette god dialog på generalforsamlinga mellom eigar, styret og leiing. o Fastsetje ein årleg plan for sitt arbeid med serleg vekt på mål, strategi og gjennomføring. o Evaluere sitt arbeid. o Nye styremedlemmer må bli gjort merksam på sitt ansvar og rolle, og gjennomgå styrekompetansekurs. Selskapet har utarbeidd budsjett og strategi/handlingsplan for Ifølgje eigar er Raulandsakademiet omfatta av den opplæringa som kommunen tilbyr styremedlem. Kommunale selskap bør knytte seg til Medlemmene i styret til Raulandsakademiet AS er ikkje knytt til 2.4 Nærare om Telemark Fylkeskommune Telemark fylkeskommune vedtok eigarskapsmelding i juni 2012 og eigarskapsstrategi i mars Ifølge punkt i meldinga bør fylkeskommunen vere representert ved fylkesordførar eller annan frå politisk leiing i generalforsamling. Elles seier «Allment delegasjonsreglement for Telemark fylkeskommune» kapittel 4.1 at fylkeskommunens mynde til å oppnemne representantar til styrer og generalforsamling mv. vert delegert til fylkesutvalet. Fylkesutvalet kan delegere vidare til hovudutval og fylkesrådmann. Fylkesordførar har fullmakt dersom det hastar. Styrerepresentanten har møtt på generalforsamlinga i 2012 og i 2013 som eigarskapsrepresentant for fylkeskommunen. Han har hatt fullmakt frå varaordførar/ordførar. Ifølgje eigarskapsrepresentanten er det ikkje formelle rutinar for rapportering mellom selskap og eigar, men at rapportering skjer ved behov. Fylkeskommunen si eigarskapsmelding seier at innkalling til generalforsamling som hovudregel bør settast opp som sak til fylkestinget i regi av fylkesordføraren før generalforsamlinga. Vi kan ikkje sjå at innkalling til generalforsamling i Raulandsakademiet AS i 2013 vart tatt opp i fylkestinget på førehand. I eigarstrategien vedtok fylkestinget å ta initiativ til dialog med den andre eigaren i Raulandsakademiet AS om korleis fylkeskommunen si rolle best kan utøvast i selskapet. Vedtaket i fylkestinget fastset ikkje nærare kven som har ansvar for å ta dette initiativet, eller når dette arbeidet skal vere ferdig. 3 Vurderingar 3.1 Vurderingar av selskapet Selskapskontrollen har ikkje avdekka manglar i forhold til reglane i aksjelova, og etter vårt syn driv selskapet si verksemd i samsvar med føremålet i vedtektene. Telemark kommunerevisjon IKS 14

15 Dei krav som den største eigaren stiller til selskapet i eigarskapsmeldinga er ikkje alle oppfylt. Dette gjeld: Styremedlemmene er ikkje registrert i Styrevervregisteret. Utsending av innkalling er gjort tidleg nok i forhold til tidsfristane til aksjelova, men ikkje tre veker på førehand slik som eigar krev. 3.2 Vurderingar av eigarane Vinje kommune Det er positivt at Vinje kommune har vedtatt eigarskapsmelding med reglar for kommunalt eigarskap og som stiller krav til selskapa. Men kommunen har berre delvis følgd opp si eiga eigarskapsmelding. Dette gjeld særskilt: Kommunen har ikkje vedtatt eigarstrategi som bind deltakarane i generalforsamlinga. Kommunen har ikkje utarbeidd aksjonær-/eigaravtale som omhandlar informasjon til eigar utanom generalforsamlinga, selskapet si verksemd og val av styre. Ifølgje kommunen si eigarskapsmelding er det eigar som bør utforme styreinstruks, ikkje styret sjølv. Telemark fylkeskommune Fylkeskommunen har eigarskapsmelding og eigarstrategi. Fylkeskommunen sin eigarrepresentasjon er i samsvar med delegerte fullmakter. Fylkeskommunen har ein liten eigardel, og det er såleis positivt at fylkeskommunen vil ta initiativ i forhold til utøving av eigarskapen. 4 Tilrådingar Med utgangspunkt i det vi har funne i selskapskontrollen tilrår vi at Vinje kommune ser til at eigarskapsmeldinga blir følgd opp og at Raulandsakademiet AS er kjent med kva krav kommunen som eigar har til selskapet. Fylkeskommunen bør følgje opp vedtaket om å ta initiativ i høve utøving av eigarskap. Vedlegg Vedlegg 1 Generell informasjon om Raulandsakademiet AS og formlar for berekning av nøkkeltall Vedlegg 2 Eventuelle kommentarar til rapporten frå eigaren og selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS 15

16 Vedlegg 1 Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Generell informasjon om Raulandsakademiet AS Dagleg leiar: Marit Jordtveit Revisor: Revisorteam Vest Telemark AS Oversikt over styret: Styret vald på ordinær generalforsamling Styrefunksjon 7. juni mai 2011 Styreleiar Kirsti Camerer Kirsti Camerer (ikkje på val) Nestleiar Styremedlem Styremedlem vald mellom tilsette - Varamedlem Andre varamedlem Jørund Arne Ruud Geir Midtbø (ikkje på val) Toril Nicolaisen (ikkje på val) Tone Midtgaarden Vaagen Aud Groven Kristian Espeland Sondre Bratland (ikkje på val) Wenja Rui (ikkje på val) Thor Lars Christiansen Halvor Vasshus (ikkje på val) Kristian Espeland (ikkje på val) Toril Nicolaysen Geir Midtbø Aud Groven (ikkje på val) Tone Midtgarden Vaagen (ikkje på val) Tor Strømme (ikkje på val) Wenja Rui Sondre Bratland Formlar nytta ved berekning av nøkkeltall: Resultatgrad i % Likviditetsgrad 1 Eigenkapitalandel i % Gjeldsgrad Totalrentabilitet i % (Driftsresultat x 100) / Sum driftsinntekter Resultatgraden er eit mål på kor stort driftsresultatet er i forhold til omsetninga. Sum omløpsmidlar / Sum kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 1 måler verksemda si evne til å dekke betalingspliktene etter kvart som de forfell. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,5. (Sum eigenkapital x 100) / Sum totalkapital Er et uttrykk for kor stor del av eigedelane som er finansiert med eigenkapital og dermed kor mye av eigedelane som kan gå tapt før kreditorene sine fordringer kjem i fare. Sum gjeld / Sum eigenkapital Gjeldsgraden viser kor stor gjelda er i forhold til eigenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 betyr at verksemda har like stor gjeld som eigenkapital. Ein kan seie at jo mindre dette forholdstallet er, jo meir solid er verksemda. (Driftsresultat + finansinntekter) x 100 / Gjennomsnittlig totalkapital Totalrentabiliteten viser verksemda si avkastning på den totale kapitalen som er bunden i verksemda. Totalrentabiliteten er altså eit mål på avkastninga på sjølve eigendelane, og representerer eit viktig nøkkeltall ved berekning av lønnsemd. Telemark kommunerevisjon IKS 16

17 Vedlegg 2 Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Gjeld selskapskontrollen av Raulandsakademiet AS. Rapporten blei sendt ut til styremedlemene før siste styremøte som var no 13.september. Styrets merknader til rapporten: - Vi skal syte for at det blir sendt ut innkalling til generalforsamling seinast tre veker før møtet, ikkje bare ei veke som er eit minimumskrav i aksjelova. - Styremedlemene er viljuge til å bli registrerte i styrevervregisteret, om Vinje Kommune ønsker det. - Styret reknar med at Vinje Kommune tar initiativ til å lage eigen styreinstruks, om dei ønsker ein annan enn den styret sjølv har utarbeidd. Beste helsing Marit Jortveit dagleg leiar Raulandsakademiet as Tlf Mob Telemark kommunerevisjon IKS 17

18 Vedlegg 2 Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Telemark kommunerevisjon IKS 18

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA. Eigarskapspolitisk. plattform

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA. Eigarskapspolitisk. plattform TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA Eigarskapspolitisk plattform 2 EIGARSKAPSPOLITISK PLATTFORM FOR TIME Vedtatt av Time kommunestyre i juni 2007. 1. Motiv og mål med offentlig eigarskap Ein eller fleire

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

Eigarskapsmelding 2010 2011

Eigarskapsmelding 2010 2011 Eigarskapsmelding 2010 2011 Eigarskapsmelding 2010 2011... Vedtak i Komité for finans og forvaltning - 20.04.2010: Komité for finans og forvaltning nemner opp eit utval påp 5 personar, som skal utarbeida

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Sauda kommune Vedtatt av kommunestyret 21.02.13, sak 4/13 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Oppfølging av kommunalt eigarskap

Oppfølging av kommunalt eigarskap Oppfølging av kommunalt eigarskap 1 VEST KONTROLL TILSETTE: Jostein Støylen (Dagleg leiar) Ida Birgitte Marholm (Konsulent) KOMMUNAR: Hareid (5 057) Herøy (8847) Sande (2 628) Selje (2 789) Ulstein (7

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Vest-Telemark Kraftlag AS. Eigarskapskontroll :: Delrapport for Tokke kommune 2014 :: 433 003-1

Vest-Telemark Kraftlag AS. Eigarskapskontroll :: Delrapport for Tokke kommune 2014 :: 433 003-1 Vest-Telemark Kraftlag AS Eigarskapskontroll :: Delrapport for Tokke kommune 2014 :: 433 003-1 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

Seljord kommune Kontrollutvalet

Seljord kommune Kontrollutvalet Seljord kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Seljord kommune - kontrollutvalget Møtedato: 26.11.2014 Møtestad: Møteleiar: Seljord Kommunehus, Ordførars møterom Fråfall: Gunleif Oland Meldt fråfall,

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Bjerkreim kommune Vedtatt av kommunestyret Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing organisasjonsformer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2008 Side 2 av 11 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHEIMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Kviteseid kommune Kontrollutvalet

Kviteseid kommune Kontrollutvalet Kviteseid kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 07.04.2011 Møtestad: Møteleiar: møterom Vrådal Randi Enger Bråthen Fråfall: Leiar Heidi Åmot Meldt fråfall

Detaljer

Selskapskontroll av. Bø og Sauherad Produkter AS

Selskapskontroll av. Bø og Sauherad Produkter AS k 111111110k 11111111111. I OM TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Selskapskontroll av Bø og Sauherad Produkter AS BØ kommune - -Sauherad kommune Selskapskontrollrapport nr.: 421 002 2011 Innhald SAMANDRAG 3

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALET I HJELMELAND

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALET I HJELMELAND 2016 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALET I HJELMELAND Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Side 1 av 3 Årsmelding 2016 Kontrollutvalet i Hjelmeland Innhald: Innleiing Måloppnåing 2016 Kontrollutvalet sitt arbeid

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = =

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = 8. september 2010 ProsjektplanK= = Engagement letter = Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Klepp kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Klepp den

Klepp kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Klepp den Klepp kommune Plan for selskapskontroll 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Klepp den Innhaldsliste Plan for selskapskontroll 2017 2020... 1... 1 Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing organisasjonsformar

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/487 Løpenr.: 7907/2016 Arkivkode: 255 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvaltning av kommunens aksjar

Detaljer

Telemark Lys AS. Eigarskapkontroll - Fyresdal kommune 2014 :: 431 002

Telemark Lys AS. Eigarskapkontroll - Fyresdal kommune 2014 :: 431 002 Telemark Lys AS Eigarskapkontroll - Fyresdal kommune 2014 :: 431 002 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Kriterier...2 1.4 Høyring...2

Detaljer

Hå, Time og Klepp sin eigarstrategi. for Jæren Industripartner AS

Hå, Time og Klepp sin eigarstrategi. for Jæren Industripartner AS Hå, Time og Klepp sin eigarstrategi for Jæren Industripartner AS Vedteken av kommunestyret i xx kommune, xx.xx.2017 Eigarstrategi Jæren Industripartner AS Formålet med eigarskapet Jæren Industripartner

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13:00 15.05 Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.: 01/17-09/17 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid (Leiar)

Detaljer

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR)

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) 01.07.2014 «Namn» IKS Indre Hordaland Sogn og Fjordane 1 SELSKAPETS

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

Seljord Personal AS. Eigarskapkontroll - Seljord kommune 2014 :: 428 003

Seljord Personal AS. Eigarskapkontroll - Seljord kommune 2014 :: 428 003 Seljord Personal AS Eigarskapkontroll - Seljord kommune 2014 :: 428 003 Innhald Samandrag... 3 1 Innleiing... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...5 1.2 Metode...5 1.3 Kriterier...5 1.4 Høyring...6

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylke

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylke FYLKESREVISJONEN Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylke Møre og Romsdal Fylke Rapport om Engasjements- og eigarskapskontroll Innleiing Kontrollutvalet har i sak Ko 21/08 vedtatt følgjande:

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Etne kommune Vedtatt av kommunestyret 30.10.12, sak 69/12 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

MELAND KOMMUNE. Plan for selskapskontroll

MELAND KOMMUNE. Plan for selskapskontroll MELAND KOMMUNE Plan for selskapskontroll 2016-2019 12.03.2016 1 Plan for selskapskontroll Meland kommune 2016-2019 Bakgrunn Kommunesektoren har sidan slutten av 90-talet vore prega av ei auka fragmentering

Detaljer

Styre val, evaluering og styresamansetjing Eigarskapkontroll - Bø kommune

Styre val, evaluering og styresamansetjing Eigarskapkontroll - Bø kommune Styre val, evaluering og styresamansetjing Eigarskapkontroll - Bø kommune 2017 :: 421 006 Om er eit av dei største interkommunale revisjonsselskapa i landet. Alle dei 18 kommunane i Telemark, kommunane

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Hå Kommune 1 Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteken av kommunestyret 13. september 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innhaldsliste... 2 2 Innleiing... 3 2.1 Avgrensing organisasjonsformer

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Bokn kommune Vedtatt av kommunestyret [18.12.12] Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing organisasjonsformer

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing Eigarstyring og selskapsleiing Rekneskapspliktige som har utstedt verdipapir notert på regulert marknad i Noreg, skal i årsrapporten eller i dokument det er henvist til i årsrapporten, gjere greie for

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

36/12 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK - RAPPORT ETTER SELSKAPSKONTROLL

36/12 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK - RAPPORT ETTER SELSKAPSKONTROLL Bømlo kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 19. sep. 2012 Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 36/12 36/12 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK - RAPPORT

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M.

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200800350-39 Arkivnr. 822 Saksh. Stiansen, Johnny Saksgang Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 12.03.2009 17.03.2009-18.03.2009 17.03.2009-18.03.2009

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/487 Løpenr.: 7673/2015 Arkivkode: 255 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Wienenga Forvaltning av kommunens

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl. 10: Møtestad: Rådhuset, 3 etasje Saksnr.: 0025/ /10

Møtedato: Møtetid: Kl. 10: Møtestad: Rådhuset, 3 etasje Saksnr.: 0025/ /10 Kontrollutvalet i Balestrand kommune Møtedato: 19.11.2010 Møtetid: Kl. 10:00 13.00 Møtestad: Rådhuset, 3 etasje Saksnr.: 0025/10 0029/10 Møtebok Følgjande medlem møtte Tor Sværen Kari Bjåstad Parti Forfall

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i bystyresak 93/16 den 8.11.16 Innleiing Kontrollutvalet er bystyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Tysvær kommune Vedtatt av kommunestyret 18.11.12, sak 90/12 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET NISSEDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET NISSEDAL KOMMUNE Til kommunestyret i Nissedal kommune ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET I NISSEDAL KOMMUNE 1 0. INNLEIING Kontrollutvalet si årsmelding er ei melding til kommunestyret om utvalet si verksemd og kva saker

Detaljer

Vinje kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet. Møtedato: Tidspunkt: SAKLISTE.

Vinje kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet. Møtedato: Tidspunkt: SAKLISTE. Vinje kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 10.00 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Medlem Til stades: Nestleiar Leiar Varamedlem Formannskapssalen

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Overføring via www.fyresdal.kommune.no WEB(TV) frå kl 19:00

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Overføring via www.fyresdal.kommune.no WEB(TV) frå kl 19:00 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 06.04.2016 Tid: 19:00 kommunestyremøte 18:00 gruppemøte m/pizzaservering 16:00 orientering om "Mountain

Detaljer

Plan for gjennomføring selskapskontroll Sogndal kommune

Plan for gjennomføring selskapskontroll Sogndal kommune Plan for gjennomføring av selskapskontroll Sogndal kommune 201 6-2019 Sogndal kommune september 2016 i Sogndal kommune 201 6-201 9 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlemene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Valkomiteen i Sogn og Fjordane Energi AS 04.06.2015 SFE Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Saklista blei godkjent, med ei tilleggssak; sak 12/13 Orientering om økonomien i Vinje kommune.

Saklista blei godkjent, med ei tilleggssak; sak 12/13 Orientering om økonomien i Vinje kommune. Vinje kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet Møtedato: 01.11.2013, kl. 10.00 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Formannskapssalen, Åmot Ole Kristian Nyhus Aslak Ofte Til stades:

Detaljer

Kontrollutvalet Møteprotokoll

Kontrollutvalet Møteprotokoll Kontrollutvalet Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Kvinnherad kommune Møtestad: Samfunnskroken, Kvinnherad rådhus Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

BOKN KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Torsdag 28. mai 2015 blei det halde møte i Bokn kontrollutval under leiing av leiar Daghild G. Alvestad.

BOKN KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Torsdag 28. mai 2015 blei det halde møte i Bokn kontrollutval under leiing av leiar Daghild G. Alvestad. BOKN KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Torsdag 28. mai 2015 blei det halde møte i Bokn kontrollutval under leiing av leiar Daghild G. Alvestad. MØTESTAD: Boknatun, allrommet, 2. etasje MØTESTART/-SLUTT: kl. 17.00

Detaljer

Kontrollutvalget. Sekretær for utvalget er advokat Yngvil Semb Hartmann uhildet i f t kommunens adm.

Kontrollutvalget. Sekretær for utvalget er advokat Yngvil Semb Hartmann uhildet i f t kommunens adm. Kontrollutvalget Leiar: Jan Henrik Bratland (AP) Nestleiar: Helena Morland Hansen (H) frå kommunestyret Medlem: Gro Heidi Skoge (KRF) Medlem: Kristian Johannessen (FRP) Medlem: Eli Bergsvik (SV). Sekretær

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

MELAND KOMMUNE MAKS AS SELSKAPSKONTROLL OKTOBER

MELAND KOMMUNE MAKS AS SELSKAPSKONTROLL OKTOBER MELAND KOMMUNE OKTOBER 2015 SELSKAPSKONTROLL MAKS AS Innhaldsregister 0. Samandrag... 2 1. Innleiing... 3 1.1 Heimel for selskapskontroll... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Føremål... 4 1.4 Avgrensing... 4 1.5

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE SITT VIDARE ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE OPPFØLGING AV FYLKESTINGET SITT VEDTAK FRÅ JUNI 2010.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE SITT VIDARE ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE OPPFØLGING AV FYLKESTINGET SITT VEDTAK FRÅ JUNI 2010. HORDALAND FYLKESKOMMUNE SITT VIDARE ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE OPPFØLGING AV FYLKESTINGET SITT VEDTAK FRÅ JUNI 2010 Bakgrunn Hordaland fylkeskommune er i dag medeigar i sju arbeidsmarknadsbedrifter

Detaljer

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. MØTESTAD: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

SELSKAPSAVTALE SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS

SELSKAPSAVTALE SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS Gjeldande frå 20. mars 2014 SELSKAPSAVTALE FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS 1 Selskapet Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) er eit interkommunalt selskap skipa av kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Onsdag 6. april 2016 holdt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde.

STYREPROTOKOLL. Onsdag 6. april 2016 holdt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde. STYREPROTOKOLL Onsdag 6. april 2016 holdt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde. MØTESTAD: Tysvær Rådhus, Berit Bjelland-rommet MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I FYRESDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I FYRESDAL KOMMUNE Til kommunestyret i Fyresdal kommune ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I FYRESDAL Kontrollutvalet si årsmelding til kommunestyret 2011 side 1 av 5 0. INNLEIING Kontrollutvalet si årsmelding er ei melding

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE 1. INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon 211004 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap,

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SENTRALIDRETTSANLEGGET AS

SELSKAPSKONTROLL AV SENTRALIDRETTSANLEGGET AS SELSKAPSKONTROLL AV SENTRALIDRETTSANLEGGET AS BØMLO SEPTEMBER 2010 INNHALD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalet, andre folkevalde, selskapet, eigarrepresentantar og administrasjonen i eigarkommunen.

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Telemark fylkeskommune

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Telemark fylkeskommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Telemark fylkeskommune 1 Kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Erling Dahl, leiar Jone Blikra, nestleiar Anne Nora Oma Dahle,

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer