ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd."

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET

2 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i 2014 har vi fungert som en menighet med to kirker. Dette har vært utfordrende, men også berikende. Vårt første felles årsmøte ble holdt 30. mars i Ellingsrud kirke. Velkommen til årets årsmøte 3. mai etter fellesgudstjenesten i Furuset kirke. Menighetsrådet Menighetsrådet (MR) har i 2014 hatt følgende sammensetning: Gunnar Hirsch (leder) Bjørn Engstrøm (nestleder) Bjarne Hjeltnes Kristin S. Jonassen Jørn Lemvik, Hartvig Opsjøn, Irene Sandøy Wenche Skjollby Tor Eivind Erikstein (sokneprest) Steinar Kaino Løkke (1. vara fra Ellingsrud) Bjørg Hagberg (2. vara fra Ellingsrud) Jarle Slåen (1. vara fra Furuset) og Terje Solheim (2. vara fra Furuset). Permisjon fra MR fra 10. september Menighetsrådet har hatt 9 møter og behandlet 94 saker. Arbeidsutvalget har bestått av leder, nestleder, sokneprest og MRs sekretær Knut Roar Norlund. Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. Leder representerer MR i prostirådet og har kontakt med prost og kirkeforvalter her. MR har også mye kontakt med kirkeforvalter i tilsettingssaker. Representanter i Fellesrådet er Jørn Lemvik (nestleder i rådet i 2014, leder i 2015) og Bjørn Engstrøm med Hartvig Opsjøn som vara. MR har liten kontakt med biskop og bispedømmeråd. 2

3 Staben Staben har i 2014 hatt følgende sammensetning: Tor Eivind Erikstein (sokneprest), Klara Vogl (menighetsprest) Svein A. Lillejord (kapellan) Knut Roar Norlund (menighetsforvalter) Monica Holm (menighetskonsulent 60 %), sluttet 1. mai. Nils Jakob Lyseng (menighetssekretær 50 %), begynte 15. juni Grete Framgarden (diakon), sluttet 31. januar Svanhild Helle Enstad (diakon), begynte 1. februar Inez Elisabeth Engh, 50 % vikar som diakon, begynte 15. november Ingamay E. Synnes (menighetspedagog), sluttet 28. februar Desalegn Mengesha Ayanah (menighetspedagog), begynte 1. februar i 50 %. Han var ansatt i 100 % fra 1. april og sluttet 31. august. Marianne Gullhaugen (menighetspedagog), begynte 1. september Irina Khoreva (kantor 62 %) Andrey Mirgorodskiy (organist 42,25 %) Beate K. Sørensen (leder for trosopplæringen) Geir Wiknes (trosopplæringsmedarbeider 50 %) Torstein Hagen (trosopplæringsmedarbeider 20 %) Alle som er ansatt i trosopplæringen arbeider i hele Alna samarbeidsenhet Wenche Skjollby (kirketjener Ellingsrud) Solveig Wang (kirketjener Ellingsrud), sluttet 3. mai Siri Granheim (kirketjener i Ellingsrud), sluttet 22. juli Jon Vegard Andersen (kirketjener i Ellingsrud), begynte 12. august I Furuset dekkes kirketjenerstillingen ved vikarer og frivillige Menighetsrådets arbeid Kirkeloven sier at «MR skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet» Vi har et overordnet ansvar, men selve arbeidet blir som oftest utført av andre. Dette arbeidet er hovedinnholdet i årsmeldingen. God lesning. Ansettelse av nye medarbeidere Menigheten ansatte ny diakon 1. februar. Det var Svanhild Helle Enstad. Menighetspedagog Desalegn Mengesha Ayanah begynte som menighetspedagog, men sluttet 31. august for å begynne som prest. Ny menighetspedagog er Marianne Gullhaugen. Jon Vegard Andersen begynte som kirketjener i Ellingsrud kirke fra 12. august. 3

4 Utvalg Utvalgsstrukturen i menigheten er: Diakoniutvalg, Barne- og ungdomsutvalg, Gudstjenesteutvalg for hver av kirkene, Kirkekomite for Furuset kirke. Det er ønskelig også å få en kirkekomite for Ellingsrud kirke. Det ligger rapporter fra hvert av utvalgene senere i årsmeldingen. Gudstjenesteordningen Menigheten fikk et direktiv fra biskopen om hvordan gudstjenestene skulle organiseres i våre to kirker, og MR har lojalt fulgt dette. Det er gledelig å registrere at fellesgudstjenestene en gang i måneden er godt besøkte gudstjenester. Kveldsgudstjenestene har imidlertid hatt en meget varierende oppslutning. Dette har MR påpekt overfor prosten. Det er derfor gledelig at vi i februar 2015 fikk svar om at vi selv kunne bestemme om og når vi ønsker kveldsgudstjenester. Andre saker MR har jobbet med Program, økonomi, kirkebladet, vedlikehold og nyanskaffelser, konfirmantarbeid, religionsdialog m.m. MR og stab Vi opplever at det er et meget godt samarbeid mellom stab og MR, Dette er viktig for videreutvikling av menigheten vår. MR og stab har hatt to fellessamlinger i løpet av året. Furuset, februar 2015 Gunnar Hirsch Leder 4

5 Årsmelding fra sokneprest for Ellingsrud og Furuset menighet Som mange vet har Ellingsrud og Furuset siden vært en menighet med to likeverdige kirker. Det har vært feiret gudstjenester i begge kirker etter en plan med utgangspunkt i forordning fra Oslo biskop. Biskopens forordning har så blitt konkretisert gjennom en lokal gudstjenesteplan, som menighetsrådet har hatt til godkjenning. Forordningen betyr at det som hovedregel skal det være gudstjenester i begge kirker kl to søndager hver måned. Den tredje søndagen skal det være en gudstjeneste på formiddagen kl i den ene kirken, og kveldsgudstjeneste i den andre kirken samme dag. Neste måned skal den kirken som har hatt formiddagsgudstjeneste denne tredje søndagen ha kveldsgudstjeneste, mens den som hadde kveldsgudstjeneste, har formiddag. Den fjerde søndagen skal det feires felles gudstjeneste i en av kirkene. En gjorde våren 2014 noen forsøk med å feire gudstjeneste kl. 9,30 i den ene kirken og kl i den andre, for å unngå kvelden, uten at deltakelsen ved gudstjenesten var høyere enn om en hadde kveldsgudstjeneste. Gjennom sommerhalvåret bytter en på å ha felles gudstjeneste i en av kirkene annenhver søndag kl Menighetsrådet tok denne forordningen opp med biskopen i et møte høsten 2013, og uttrykte sin misnøye med pålegg om å feire gudstjeneste på kvelden. Rådet har fulgt opp dette ved et brev til biskop høsten 2014 og avventer nå et svar. Menighetsrådets hovedpoeng er at kveldsgudstjenestene er dårligere besøkt og det å legge opp til slike gudstjenester ikke legger til rette for at flere skal bli med å feire gudstjeneste, noe som er et viktig mål både for Oslo bispedømme og lokalmenigheten. Gjennom dette andre året etter at vi ble en felles menighet har det vært mange tilbakemeldinger om at det har vært fint å feire noen gudstjenester sammen. Flere har sagt at det har beriket gudstjenestelivet. At det har skapt større mangfold og at det har vært en fin opplevelse å bli kjent med andre og en annen kirke. Men de fleste føler mest tilknytning til den kirken hvor de har hatt sin plass gjennom mange år. Det er naturlig. Mange gode og verdifulle medarbeidere har helt fra kirkene var nye, lagt ned en formidabel innsats både for menigheten og kirken. Det er igjen viktig for oss å uttrykke en stor takk og også beundring for det engasjement og arbeid som mange har vist og lagt ned gjennom alle disse årene. Slik er det og forståelig at det er krevende å skulle etablere seg på en ny plass i et nytt fellesskap. På den andre siden har, som nevnt, mange gitt uttrykk for at de opplever at fellesskapet har beriket menigheten og de selv. Det er viktig, slik jeg ser det, at vi arbeider for at den enkelte kan finne sin plass i menigheten, uavhengig av geografisk sted, kjenne tilhørighet, og samtidig være seg bevisst at dette felleskapet har i sin natur at det skal være et åpent felleskap. Stadig plass til nye. Aldri ferdig etablert som et fellesskap. Men hele tiden plass til nye. Det er 5

6 viktig at fokus er både på det trygge og kjente og samtidig på det nye, inkluderende og utviklende. Det kan være en krevende øvelse, som vi alle har et felles ansvar for. En har valgt å ha to ulike liturgier i våre to kirker. I Ellingsrud kirke har en valgt melodier av Tore Aas, mens en i Furuset kirke har beholdt det en hadde før gudstjenestereformen. Det kan være en utfordring som felles menighet, men samtidig er inntrykket at med den gode og stødige musikalsk ledelsen vi har, fungerer dette godt. Det gir og en variasjon i vår gudstjenestefeiring. Også hvordan en legger til rette for lystenning, bruk av fredshilsen mellom de gudstjenestefeirende i gudstjenesten, forbønn, er forskjellig, men kan sees som et viktig lokalt uttrykk og en berikelse for menigheten. I tillegg har en ulik praksis i hvor ofte en feirer nattverd i de to kirkene. I Ellingsrud kirke er det fast nattverd hver søndag, mens det i Furuset kirke som hovedregel er annenhver søndag. Gudstjenestefeiringen i de to kirkene har, som nevnt, beholdt noe av sitt særpreg fra før sammenslåingen. I Ellingsrud kirke har en noen spesielle innarbeidede gudstjenester slik som Thomasmesser, gudstjeneste spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming, Skeiv messe, «Falkbergetmesse» 1. mai. Utegudstjeneste på senteret på Ellingsrud i forbindelse med Ellingsruddagene, og gudstjeneste på Mariholtet Kristi Himmelfartsdag. I Furuset kirke har en vektlagt, misjonsgudstjenester, ung messe, speidergudstjeneste, syng jula inn med lokale kor og korps, og pilgrimsmesser. Høsten 2014 gikk en pilegrimsleden fra Furuset kirke til Lahaugmoen, umiddelbart etter gudstjenesten. I tillegg var det fellesgudstjeneste i desember med Tamil Church, som er faste leietakere i Furuset kirke. I tillegg har en i begge kirker hatt ulike barne- og familiegudstjenester. På Ellingsrud har en, for å nevne noe, hatt karnevalsgudstjeneste, hvor en har samarbeidet med lilleputt og klubbdupp som samles i kirken annenhver mandag, mens en på Furuset har hatt gudstjeneste i samarbeid med søndagsskolen. Det er i denne sammenheng på sin plass å nevne det arbeidet som i mange, mange år har vært drevet og drives av frivillige medarbeidere i lilleputt/klubbdubb, i speideren og i søndagsskolen. Fellesgudstjenestene er som nevnt viktige. Noen av disse er helt ordinære gudstjenester, mens andre har et særpreg. I Furuset kirke har det vært felles familiegudstjeneste med juletrefest rett etterpå. Det har vært et positivt tiltak. En har felles familiegudstjenester i forbindelse med trosopplæringstiltak som «Lys Våken» og «Tårnagenthelg». En veksler på i hvilken kirke disse feires. Videre har en gudstjenester hvor en særskilt legger vekt på fellesmenigheten og understreker det med felles måltid etter gudstjenesten. Det feires og gudstjenester på våre sykehjem. Ellen Kolb-Schiager er ansatt som sykehjemsprest i 50 % stilling og har hver måned gudstjeneste både på Furuset sykehjem og Lindeberg omsorgssenter. 2. juledag og 2. påskedag er det fellesgudstjeneste med menigheten på Furuset sykehjem. I tillegg til gudstjenester på våre sykehjem forretter Ellen Kolb-Schiager i mange begravelser. Også dette året har en og hatt noen konserter i våre kirker. «Syng jula inn» er en godt innarbeidet tradisjon i Furuset kirke. Det er flott med de lokale kreftene som deltar. 6

7 I 2014 hadde de som kalte seg Prosjektkoret, som består av vårt eget lokale kor Korelli i samarbeid med korister fra Høybråten, Fossum og Stovner og Alna Vocalis fra Haugerud, Østre Aker hatt konserter i Ellingsrud kirke. I mai med en flott fremføring av «Visst skal våren komme» og i desember med en meget fin konsert i adventstiden, hvor de fremførte «Missa brevis» av Wolfgang Amadeus Mozart. Sammen med de på denne konserten var og Hilde Halvorsrød. I Furuset kirke var det konsert i mars med Lewi Bergrud med band. Det arrangeres kirkekaffe etter hver gudstjeneste. Det er et viktig felleskapsbyggende tiltak. Mange bidrar jevnlig ved å bake, og ordne i stand til disse samlingene. Takk til alle for den viktige jobben, som en lett overser, men som er med å styrke vårt fellesskap. Og så trenger vi å arbeide med å rekruttere nye medarbeidere til dette. Når det gjelder deltakere antall gudstjenester, deltakere på gudstjenester, nattverddeltakere, kan en lese det av tabellen nedenfor. Statistikk År Antall gudstj Herav antall barne- og fam.gudstj Antall deltakere Gjennomsnittlig antall deltakere Antall gudstj med nattverd Antall deltakere ved nattverd (snitt) 2009 Ellingsrud (21) Furuset (33) 2010 Ellingsrud (22) Furuset (39) 2011 Ellingsrud (22) Furuset (40) 2012 Ellingsrud (21) Furuset (40) (28) (32) 7

8 År Antall dåpshandlinger utført i soknet 2009 Ellingsrud Furuset Ellingsrud Furuset Ellingsrud Furuset Ellingsrud Furuset Antall med bostedsadresse i soknet År Antall konfirmerte 2009 Ellingsrud 17 Furuset Ellingsrud 18 Furuset Ellingsrud 20 Furuset Ellingsrud 24 Furuset

9 År Antall vielser 2009 Ellingsrud 4 Furuset Ellingsrud 0 Furuset Ellingsrud 1 Furuset Ellingsrud 2 Furuset År Antall begravelser Ellingsrud Furuset Ellingsrud Furuset Ellingsrud Furuset Ellingsrud Furuset De strategiske satsninger Visjonen for Østre Aker prosti lyder slik: «Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle Groruddalen.» I prostiet er det vedtatt flere satsingsområder. Et av disse blir kalt religionsdialog, og har blitt lagt til Ellingsrud-Furuset. 50 % av en prestestilling er øremerket dette arbeidet. Denne satsingen skjer på bakgrunn av at vårt nærmiljø ikke lengere er like homogent som det engang var. Her lever mennesker som er tilknyttet forskjellige trosretninger og religioner nært sammen og arbeidet med å forstå hverandre, bli bedre kjent med hverandre, lære av hverandre og ha fokus på hvordan vi fortsatt kan leve i fredelig sameksistens er viktig. Dette arbeidet krever tålmodighet og langsiktighet. Fire personer er nå i ferd med å gjennomføre kurset «Dialogisk menighet» i regi av Kirkelig dialogsenter. Dette har og resultert i at det har blitt startet opp en kvinnegruppe i Ellingsrud kirke hvor personer med ulik tro og livssyn møtes hver for samtale. Denne kvinnegruppen var og med og arrangerte den årlig julemessa i Ellingsrud kirke som i 2014 og ble utvidet med en matfestival med retter fra den store vide verden. Det var et svært vellykket arrangement med ca. 300 mennesker som var innom i løpet av dagen. 9

10 Et kulturmøte ble arrangert i Furuset kirke i desember. Her møttes og mennesker med ulike tradisjon og tro til en felles samling og for felles aktivitet. I forbindelse med denne satsningen har sokneprest vært på flere besøk i moskeene. Og ikke minst. I høst ble det gjennomført pilegrimsvandringer med 6. klassingene. Profesjonelle forteller fra «Fortellerhuset» leder disse vandringene. Dette året har 6. klassingene ved skolene på Ellingsrudåsen, Bakås, Jeriko og Skjønnhaug deltatt. En satser på å involvere nye skoler til neste år, men det er avhengig av økonomi. Flere fra staben og gode frivillige medarbeidere deltok og gjorde vandringene mulig. Det ble noen svært vellykkede turer. Igjen stor takk til alle frivillige som nedlegger en stor innsats på mange ulike områder. Uten denne trofasthet og uten dette engasjement vil en menighet stå mye fattigere tilbake. Mange ting ville ikke la seg gjennomføre. Og mange mennesker, barn, unge og eldre, ville ikke finne sin plass i vår kirke. Stor takk til dere alle. Og stor takk til staben. Som stadig går løs på nye oppgaver og som hele tiden arbeider med formidlingen av evangeliet om Jesus Kristus og at troen på han som den oppstandne frelser. Februar 2015 Tor Eivind Erikstein Sokneprest i Ellingsrud og Furuset menighet Årsmelding 2014 for Gudstjenesteutvalget i Ellingsrud kirke Medlemmer: Klara Vogl (leder), Kari Gladtvet, Wenche Skjollby, Claudia Karies og Bjarne Hjeltnes (referent). På noen møter har Tor Eivind vikariert for Klara På møter hvor det har vært arbeidet med liturgisk musikk har Andrey Mirgorodskiy vært til stede På møtet i april hvor samarbeid mellom gudstjenesteutvalgene i Ellingsrud- og Furuset kirker ble diskutert var Tor Eivind Erikstein og Terje Solheim til stede Aktivitet i perioden. I perioden ble det avholdt 10 møter. Saker utvalget har arbeidet med: Mesteparten av tiden har utvalget også i år brukt på planlegging av gudstjenester, først og fremst temagudstjenester. Utvalget hadde planlagt temakvelder høsten 2014, men dette ble ikke gjennomført. Evaluering av gudstjenester Liturgisk musikk Offerlister for gudstjenestene i Ellingsrud Det har vært et ønske fra MR om et større samarbeid mellom gudstjenesteutvalgene i de to kirkene, og dette ble diskutert på et fellesmøte i april. Av ulike årsaker ble utvalget i Furuset senere lagt ned og derved er videre samarbeid fortsatt ikke avklart. 10

11 Ved siden av møtene deltar alle frivillige av utvalgets medlemmer med praktiske oppgaver i gudstjenestene. Halvårsmelding for Furuset kirkes gudstjenesteutvalg Det har blitt avholdt 5 møter i Furuset kirkes gudstjenesteutvalg første halvår. 3 av møtene har vært ordinære GU møter som vi holder ca. annenhver måned i Furuset kirke. Det ble i tillegg avholdt et møte sammen med GU Ellingsrud i Ellingsrud kirke 2.april. Dette var et fellesmøte som omhandlet en mulig sammenslåing/ et tettere samarbeid. Det ble avholdt et planleggingsmøte i Furuset kirkestue onsdag 19. mars. En skulle forberede en samling for frivillige i gudstjenesten. Den skulle avvikles i juni måned. Da få kunne delta ble samlingen avlyst. Det å evaluere gudstjenestene har vært en viktig oppgave for utvalget. Videre har en ønsket å presentere nye salmer fra den nye salmeboken for menigheten. Utvalget har også levert innspill til menighetens strategimøte. Formålet med innspillet var å få flere delaktige i gudstjenestevirksomheten i Furuset kirke. Medlemmer av GU Furuset i første halvår: Tor Eivind Erikstein Svein A Lillejord Irina Khoreva Terje Solheim, leder tom juni. Diakon Svanhild Helle Enstad har deltatt på enkelte møter hvor en planla gudstjenester hvor diakoniutvalget deltok. Oslo 9. februar 2015 Terje Solheim 11

12 Diakoniarbeidet I 2014 har dette arbeidet blant annet bestått av: Tilbud om samtaler og hjemmebesøk. Sorggrupper i samarbeid med Høybråten, Ellingsrud, Haugerud, Fossum og Stovner. Vi inviterte til gruppe tre ganger i 2014, en ble gjennomført. Diakoner og prester samarbeidet om å lede gruppene. Invitasjon til Allehelgenssøndag til alle som hadde mistet noen det siste året. Julefeiring på Furuset Forum. Tor Eivind deltok i år med å lese juleevangeliet og være til stede. Kirkekaffe etter nesten alle gudstjenestene i Menighetsfest som samlet ca 100 Formiddagstreff i Furuset kirke og lunsjtreff i Ellingsrud kirke. (Se eget punkt) Værestedet. Et møtested med middagsservering i Ellingsrud kirke. (Se eget punkt Kvinnenes internasjonale bønnedag, som er et økumenisk fellesskap. Påskemåltid og gudstjeneste på skjærtorsdag. Busstur til Solli Brug og Fredrikstad i juni. 1. juledagslunsj i kirken Basar i Furuset kirke, matfestival og julemesse i Ellingsrud kirke Gjennom ofringer på gudstjenester støtter vi mange organisasjoner som jobber for rettferdighet og for å redusere lidelse og nød i verden. Noen av offerformålene i 2014 har vært: Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon, TV-aksjonen, Menighetens misjonsprosjekt i Aserbajdsjan, Undervisning for konfirmanter: En sekvens om diakoni generelt, og en bolk om internasjonal diakoni i forbindelse med fasteaksjonen. Deltakelse på kurset «dialogisk menighet» og etablering av kvinnegruppe i Ellingsrud kirke «Kulturmøte» i desember Mange både ansatte og frivillige gjør en stor innsats innenfor diakoni, selv om det kanskje defineres og innhold bestemmes som noe annet. I menigheten er den diakonale holdning og handling et viktig element i all planlegging og gjennomføring. Det er noe vi stadig må opprettholde og bevisstgjøres på. 12

13 Værestedet Leder i 2014 Diakonen Leder/kontaktperson i 2015 Diakonen Tlf: / Medlemstall Ca gjester Møtefrekvens 2 ganger i måneden Vurdering av arbeidet i 2014 Et populært tiltak for de som benytter seg av det Er et lavterskeltilbud særlig rettet mot mennesker med tilbud innen psykisk helse i bydelen. Værestedet ønsker samtidig å være et møtested som er åpent for alle. I forkant møtes frivillige og diakon til lunsj i Ellingsrud kirke, før det gjøres i stand til gjestene kommer senere på dagen. Det serveres middag med dessert mot en egenandel. Klokka 16 er det en lystenningsstund, for den som vil, oppe i kirkerommet. Middagsserveringen begynner Det er etablert nært samarbeid med Kiwi på Ellingsrud. Det betyr at en får matvarer fra Kiwi som kan brukes til middagen og utdeling til de som ønsker. 4 deltakere fra Værestedet var med på menighetens busstur i juni. Endringer på Værestedet i løpet av 2014 Ellingsrud og Furuset menigheten har ønsket at dette tiltaket skulle fortsette som et samarbeid med Østre-Aker/Haugerud. I løpet av sommeren ble diakonstillingen i Østre-Aker/Haugerud imidlertid redusert fra 100 til 80 % stilling og Østre-Aker/Haugerud trakk sin diakonressurs ut av Værestedet. Bydelen har støttet tiltaket med midler til lønn og drift frem t.o.m og kirkeforvalter har sørget for søknad til bydelen. For 2014 ble det søkt bydelen om kroner ,- til lønn og drift av Værestedet. Det ble innvilget 0,-. I 2014 fikk ikke Værestedet innvilget midler over bydelsbudsjettet, men fikk i frivillighetsmidler. P.g.a. endret ressurssituasjon har værestedet hatt åpent annenhver mandag f.o.m. høsten Før har tilbudet vært hver mandag. Første halvår hadde diakonen i Ellingsrud og Furuset og diakonen i Østre-Aker/Haugerud, Kristin Mu ller-nilssen ansvar for Værestedet annenhver mandag. Høsten 2014 har diakonen i Ellingsrud og Furuset hatt hovedansvaret. Menigheten har ønsket å være involvert i tiltaket og tett på det som skjer. Sammen med diakonen har også soknepresten vært til stede på noen samlinger. Fremover ser vi at Værestedet utfordres av endringene som skjedde i løpet av året. Det har ført til en del uro, men også stort engasjement. For 2015 er det sendt ny søknad til bydelen, i tillegg til at det søkes frivillighetsmidler. Lunsjtreff Leder i 2014 Diakonen Leder/kontaktperson i 2015 Diakonen Tlf / Medlemstall 2-4 gjester pluss stab Møtefrekvens 2 ganger i semesteret Vurdering av arbeidet i 2014 Ny aktivitet i Hyggelig treffpunkt som har stort potensiale men som foreløpig brukes av veldig få. Det er blitt arrangert tre Lunsjtreff i Ellingsrud kirke i løpet av Klara Vogl, Hilde Kirkebøen og Lars Pedersen har vært innledere. 13

14 Diakoniutvalget Leder Kontaktperson og fungerende leder fra januar 2015 Nettadresse Medlemmer Møtefrekvens Deltakelse på arrangement Solgunn Bjørgsvik Torleif Clausen (fungerende leder høsten 2014) Cate Helen Andersen. Tlf: Hartvig Opsjøn, Torleif Clausen, Asnakech Demeke, Kari Gladtvet, Cate Helen Andersen og Solgunn Bjørgsvik og Svanhild Enstad Diakoniutvalget hadde 5 møter og behandlet 22 saker Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon Kveldsmåltid, skjærtorsdag TV-aksjonen og diakoniens søndag Allehelgensdag i begge kirkene Lunch 1. juledag 4 av utvalgets medlemmer var påmeldt til kurs i «dialog i menighet» i regi av Senter for religionsdialog. Vurdering av arbeidet i 2014 Utvalget har jobbet mye med ny lokal diakoniplan i Arbeidet med planen bør fullføres i løpet av Formiddagstreff Leder i 2014 Diakonen Leder/kontaktperson i 2015 Diakonen Tlf: / Medlemstall gjester Møtefrekvens 2 ganger i måneden Vurdering av arbeidet i 2014 Et populært tiltak for de som benytter seg av det I løpet av året har vi hatt følgende gjester: Christian Brodtkorb, Arnulf Andersen, Jan Arne Tangerud fra historielaget, generalsekretær i Digni Jørn Lemvik, Vigdis Bjorå fra Stefanusalliansen, Ann-Kathrin Olsen og Hedvig Vollsnes fra Middelalderbyen Oslo, biskop emeritus Øystein Larsen, sykehusprest Erik Mathisen, sykehjemsprest Ellen Kolb-Schiager m.fl., prest Normann Hurum, domprost Leif Jørn Hvidsten og elever fra Skjønnhaug skole, Sigmund Evensen fra Wyckliffe Norge, Marianne Ovesen og kantor Irina Khoreva, terapeut Ole Martin Holte, Priorinne i Lunden kloster Anne-Lise Strøm. Endringer i aktiviteter løpet av året Leder av Treffen i Kulturkjelleren, Bjørg Johansen døde i januar Det som tidligere var Treffen fungerer nå mer som et uformelt treffpunkt i Kulturkjelleren. Det har ikke vært holdt Åpen kirke i Ut fra en totalsituasjon ble tiltaket ikke videreført da ny diakon startet opp i stillingen i februar. 14

15 Aktivitetens navn Leder i 2014 Kontaktpersoner 2015 Furuset kirkekomite Gunnar Hirsch Gunnar Hirsch Telefon kontakter Medlemstall 5 Samlinger Arbeidsoppgaver Vurdering av arbeidet i 2014 Ca. 2 ganger i semesteret Vår oppgave er å følge opp vedlikeholdet av kirken sammen med menighetsforvalter og menighetssekretær og ta initiativ til arrangementer i kirken. Det har vært arrangert to store og flere mindre dugnader i kirken. Overskapene på kjøkkenet i kjelleren er skiftet. En del malerarbeid er utført. Vi måker utenfor kirken der måkebilen ikke kommer fram. Det ble arrangert en meget vellykket vårkonsert i kirken. Aktivitetens navn Leder i 2014 Leder/kontaktperson i 2015 Furuset Kirkering Annbjørg Pedersen Annbjørg Pedersen Leders tlf Leders e-post adresse Medlemstall 9 Møtefrekvens Hver første mandag i måneden Deltakelse på større arrangement Vurdering av arbeidet i 2014 Vi har som mål å gi penger til forskjellige praktiske ting i kirken og har i år bl.a. gitt støtte til menighetens basar. 15

16 Aktivitetens navn Leder i 2015 Leder/kontaktperson i 2014 Vedlikehold i Ellingsrud kirke Nils Jakob Lyseng Nils Jakob Lyseng Tlf Medlemstall (gjerne med aldersfordeling) Ikke stor spredning det meste har vært driftsteamet. Møtefrekvens Det har vært variert spredning av vedlikeholdsarbeid i Ellingsrud kirke i året Helt elementære ting som jevnt bytte av lyspærer. Det har også vært større og mindre problemer både med toalettene i kjelleren og ved handicaptoalett i første etasjen. Slik som at det var lekkende i kjelleren og låsekassen i døra har blitt skiftet på handicaptoalett. Det har også blitt fikset lysarmatur hos Fysioterapeuten i kjelleren. Annet som har skjedd har vært å få til prosjektor med lyd i kirkerommet. Dette har medført skader på dørristen ved at Thor Nielsen satte liften fast i dørgapet og metallet der. Dette skal være fikset, men må sikkert kikkes på i Over sommeren ble kirkeklokkene fikset i løpet slik at 3x3 fungerer igjen Befaring fra driftsteamet. Det meste var i god forfatning. Det vi fikk kritikk på i Ellingsrud kirke var at det lå malingsspann i naborommet til strøm/spenningsrommet og hovedanlegget i kjelleren. Og hvis det skulle oppbevares slikt materiale så måtte det i brannvernsikkert skap. På samme befaring ble det også diskutert å kunne få vinduene på veggen nær sakristiet og alteret til å åpnes. Det har i ettertid ikke skjedd noen ting på vedrørende dette. Det har til tider vært dårlig lukt på kjøkkenet. Dette handler om at vannlåsen 16

17 blir tørr i sluken. Noe som gjør at vi må stadighet egentlig la vann renne. Akkurat som i «Leiligheten» hvor «sluken» til «dusjen» er der og trenger vanning inni mellom. Der har også blitt skiftet lysarmatur etter at det morknet tidligere i høst. I sommer svettet man nesten vekk i sommervarmen i kirkerommet, og i vinter i kulden har man fryst og nesten blitt til is. Dette har gjort at man i neste vedlikeholds-år vil man oppleve at driftsteamet setter opp varmeovner i taket som vil være sentralstyrt og ha brytere på strategiske gode plasser i forhold til kirkestua, kirkerommet og langsiden. Deltakelse på større arrangement Vurdering av arbeidet i 2014 Ingen større arrangement, annet enn å ha gjort at det var en liten periode ett par flere menn på babysang, som skrudde og dro ledninger fra alteret og opp til mixepulten ved orglet. Det har vært et jevnt og til tider mange baller i luften. Flere elementer har tatt lengre tid en nødvendig. Dette har med at instansene som skulle gjøre arbeidet eller kontaktpersonene plutselig var som forsvunnet fra overflaten som dugg en sommermorgen. Det har vært mange små detaljer og flere mindre oppdrag som fortsatt betyr noe for helhetsvurderingen. Det kunne nok vært flere nevnte vedlikeholds objekter som kunne nevnes. Vil nok også dukke opp nye i det nye 2015 som vi ikke har hatt tidligere. Der enten teknikk, hard bruk eller vanlig slitasje som gjør at noe må repareres eller erstattes med nytt. Jeg er selv ikke i stand til å sammenligne med foregående år på grunn av at jeg var selv ny fra juni Det som har skjedd før min tid, er det jeg har hørt eller sett i 17

18 gamle arkiv. Så i forhold til vedlikehold i Ellingsrud har det vært en del. Og vil være en del. Men om det slår tidligere år eller har vært bedre enn før, det er ikke jeg den rette personen til si eller påstå. Kirkebladet I 2014 ble det utgitt Kirkeblad for Ellingsrud og Furuset menighet til påske, høstnummer og julenummer. Bladet utgis med 16 sider i fullt fargetrykk i A4-format. Opplaget har variert mellom og eksemplarer. Bladet settes opp og trykkes av Merkur Grafisk AS i Oslo. Bladet distribueres av frivillige medarbeidere i mesteparten av menighetens boområder. Redaktør for kirkebladet er Bjørn Edvard Engstrøm. Redaksjonelle medarbeidere er Bjarne Hjeltnes. Terje Holmedahl, Erik Mathisen og Klara Vogl. Korelli Voksenkoret Korelli har utspring i tidligere Ellingsrud menighet. Koret består av sangere som hovedsakelig er bosatt i Ellingsrudområdet. Koret er et blandet kor. Det ble nyetablert i Noen av korets medlemmer deltar som faste forsangere under gudstjenestene i Ellingsrud kirke og enkelte ganger under gudstjenestene i Furuset kirke. Faste forsangere i Ellingsrud kirke er Wenche Engen, Marit Pedersen, Anne Grete Orlien og Randi Fredriksen. Våren 2014 deltok koret i et fellesprosjekt med Prosjektkoret HFS under ledelse av kantor Roar Berg i Høybråten, Fossum og Stovner menighet. Felleskoret fremførte 28. april 2014 i Ellingsrud kirke verket "Visst skal våren komme" med musikk av Sigvald Tveit og tekst av Eyvind Skeie. Verket ble også fremført i Stovner kirke. Høsten 2014 deltok Korelli sammen med Prosjektkoret HFS og koret Alna Vocalis fra Østre Aker og Haugerud menighet i fremføringen av Missa Brevis i B-dur av Wolfgang Amadeus Mozart. Ved fremføringen deltok også innleide solister og organist. Prosjektet ble støttet med kroner fra Alna bydel. Verket ble fremført i Ellingsrud kirke søndag 7. desember 2014 som avslutning på julekonserten med Hilde Halvorsrød med musikere. Missa Brevis-verket ble også fremført i Haugerud kirke og Fossum kirke 2. november

19 Aktivitetens navn Leder i 2014 Leder/kontaktperson i 2015 Barne- og Ungdomsutvalg Jarle Slåen Jarle Slåen Tlf Møtefrekvens Vurdering av arbeidet i ganger i året Vi arbeider aktivt med fokus på rekruttering av barn og ungdom til de ulike aktivitetene. Aktiviteter i forhold til Trosopplærings planen synes utvalget går bra. Utvalget mener det er viktig å jobbe målrettet med de aktivitetene som allerede har god oppslutning og at man må eventuelt kutte i tilbud som ikke fungerer. Vi har pr i dag lav oppslutning på klubben og Søndagsskolen. Vi trenger flere til å sitte i BU-utvalget, målet må være at alle grupper er representert og at det må jobbes aktivt for få noen ungdommer til å sitte i utvalget. Aktivitetens navn MSM Leder i 2014 Irina Khoreva Leder/kontaktperson i 2015 Irina Khoreva Medlemstall 5 Møtefrekvens Hver mandag Deltakelse på større arrangement Ingen Vurdering av arbeidet i 2014 Arbeidet i 2014 har vært positivt. MSM har deltatt ved tre gudstjenester, i tillegg til opptreden på basar. 19

20 Trosopplæringen Trosopplæringsarbeidet ledes av en felles styringsgruppe fra samarbeidsenheten bestående av Østre Aker og Haugerud, Ellingsrud og Furuset menigheter. I styringsgruppen sitter: Fra Ellingsrud og Furuset: Anne Grete Hallerud (MR), Knut Roar Norlund og Ingamay Synnes, Desalegn Mengesha Ayanah og nå Marianne Gullhaugen (kateket) Fra Østre Aker og Haugerud: Carsten Schuerhoff (kapellan) og Desalegn Mengesha Ayana (Kateket). Leder for trosopplæringen Beate Katrine Sørensen og trosopplæringsmedarbeider Geir Wiknes. Leder av styringsgruppen er Carsten Schuerhoff. Styringsgruppen har utarbeidet lokal plan for trosopplæring for alle døpte i alderen 0-18 år. Denne planen er godkjent av biskop Ole Christian Kvarme høsten Tiltakene skal til sammen gi 315 timer trosopplæring fra 0-18 år. I tillegg til plananarbeid, har også styringsgruppa ansvar for å lage et budsjett som godkjennes av de enkelte menighetsrådene. Trosopplæringsarbeidet og budsjettet rapporteres årlig inn til kirkerådet og bispedømmerådet. Styringsgruppen møtes hver 2 ganger i semesteret. Fra høsten 2013 ble det oppretter et arbeidsutvalg som består av 4 fra styringsgruppen; de møtes mellom styringsgruppemøtene. Beate K. Sørensen Babysang Babysang startet opp som tilbud i Ellingsrud kirke høsten Fra høsten 2009 var det frivillige spedbarnsmødre som selv ledet aktiviteten. I januar 2011 var det menighetspedagog Ingamay Synnes som overtok. Hver torsdag samlet det seg gjerne 8-15 foreldre med spedbarn 0-12 måneder til babysang i kirken. Et flott sosialt tilbud både for babyene og deres hjemmeværende foreldre, både mødre og fedre. Etter sangstunden er det felles lunsj og sosialt samvær. Kirken stiller med kaffe, te og vafler og hyggelig samvær. I forbindelse med invitasjon til dåp gis også invitasjon til babysang. Hensikten med babysang er å stimulere ordforståelse, opplevelse av egen kropp, begynnende opplevelse av kontakt med andre babyer, etablering av trygg forutsigbarhet som skjer gjennom fellessang, ringdanser, visuell stimulering (såpebobler) og fysisk berøring. Babysang er et fint tilskudd til barne- og familiearbeidet vårt, og en viktig del av dåps- og trosopplæringen vi gir. I løpet av året har 45 barn med mødre vært innom babysang. Babysangene på Lindeberg startet med at Maria Elisabeth Strømnes Eliassen tok kontakt med Diakonen for å finne ut muligheten om å samarbeide om babysang på Lindeberg, det ble avholdt et par møter for å finne ut om det var mulig og ønskelig å ha babysang på Lindeberglokalet. Når det var klarlagt begynte jeg trosopplæringslederen og Maria og planlegge opplegget. Vi startet 9. september, det kom en passe gjeng på første samling og tilsammen har det vært ca. 25 forskjellige barn på babysangene i fra 9. sep til 2.des. Motivasjon og tanken bak er lik med den på Ellingsrud samt at det er viktig for småbarnsforeldre og møte andre i samme situasjon i nærmiljøet. Spesielt siden helsestasjonen sliter med å lage barselgrupper. Babysangene fortsetter våren 2015 også. Etter sangstunden er det felles lunsj og hyggelig sosialt samvær. Vi stiller med kaffe, te og vafler. Kirken gikk inn med startmidler. Vi har finansiert serveringene med å ta 10 kr i betaling. 20

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Ullern menighet. Årsmelding 2008

Ullern menighet. Årsmelding 2008 Ullern menighet Årsmelding 2008 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset

Detaljer

God påske! KIRKEBLAD NR. 1-2014 ÅRGANG 2 ELLINGSRUD OG FURUSET. Når døden kommer inn i livet Våren og håpet Ny diakon

God påske! KIRKEBLAD NR. 1-2014 ÅRGANG 2 ELLINGSRUD OG FURUSET. Når døden kommer inn i livet Våren og håpet Ny diakon ELLINGSRUD OG FURUSET KIRKEBLAD NR. 1-2014 ÅRGANG 2 God påske! side 2 side 3 side 4 Når døden kommer inn i livet Våren og håpet Ny diakon side 5 Karneval i kirken side 6 En stor forskjell side 8 Pilgrimsreise

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer