ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd."

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET

2 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i 2014 har vi fungert som en menighet med to kirker. Dette har vært utfordrende, men også berikende. Vårt første felles årsmøte ble holdt 30. mars i Ellingsrud kirke. Velkommen til årets årsmøte 3. mai etter fellesgudstjenesten i Furuset kirke. Menighetsrådet Menighetsrådet (MR) har i 2014 hatt følgende sammensetning: Gunnar Hirsch (leder) Bjørn Engstrøm (nestleder) Bjarne Hjeltnes Kristin S. Jonassen Jørn Lemvik, Hartvig Opsjøn, Irene Sandøy Wenche Skjollby Tor Eivind Erikstein (sokneprest) Steinar Kaino Løkke (1. vara fra Ellingsrud) Bjørg Hagberg (2. vara fra Ellingsrud) Jarle Slåen (1. vara fra Furuset) og Terje Solheim (2. vara fra Furuset). Permisjon fra MR fra 10. september Menighetsrådet har hatt 9 møter og behandlet 94 saker. Arbeidsutvalget har bestått av leder, nestleder, sokneprest og MRs sekretær Knut Roar Norlund. Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. Leder representerer MR i prostirådet og har kontakt med prost og kirkeforvalter her. MR har også mye kontakt med kirkeforvalter i tilsettingssaker. Representanter i Fellesrådet er Jørn Lemvik (nestleder i rådet i 2014, leder i 2015) og Bjørn Engstrøm med Hartvig Opsjøn som vara. MR har liten kontakt med biskop og bispedømmeråd. 2

3 Staben Staben har i 2014 hatt følgende sammensetning: Tor Eivind Erikstein (sokneprest), Klara Vogl (menighetsprest) Svein A. Lillejord (kapellan) Knut Roar Norlund (menighetsforvalter) Monica Holm (menighetskonsulent 60 %), sluttet 1. mai. Nils Jakob Lyseng (menighetssekretær 50 %), begynte 15. juni Grete Framgarden (diakon), sluttet 31. januar Svanhild Helle Enstad (diakon), begynte 1. februar Inez Elisabeth Engh, 50 % vikar som diakon, begynte 15. november Ingamay E. Synnes (menighetspedagog), sluttet 28. februar Desalegn Mengesha Ayanah (menighetspedagog), begynte 1. februar i 50 %. Han var ansatt i 100 % fra 1. april og sluttet 31. august. Marianne Gullhaugen (menighetspedagog), begynte 1. september Irina Khoreva (kantor 62 %) Andrey Mirgorodskiy (organist 42,25 %) Beate K. Sørensen (leder for trosopplæringen) Geir Wiknes (trosopplæringsmedarbeider 50 %) Torstein Hagen (trosopplæringsmedarbeider 20 %) Alle som er ansatt i trosopplæringen arbeider i hele Alna samarbeidsenhet Wenche Skjollby (kirketjener Ellingsrud) Solveig Wang (kirketjener Ellingsrud), sluttet 3. mai Siri Granheim (kirketjener i Ellingsrud), sluttet 22. juli Jon Vegard Andersen (kirketjener i Ellingsrud), begynte 12. august I Furuset dekkes kirketjenerstillingen ved vikarer og frivillige Menighetsrådets arbeid Kirkeloven sier at «MR skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet» Vi har et overordnet ansvar, men selve arbeidet blir som oftest utført av andre. Dette arbeidet er hovedinnholdet i årsmeldingen. God lesning. Ansettelse av nye medarbeidere Menigheten ansatte ny diakon 1. februar. Det var Svanhild Helle Enstad. Menighetspedagog Desalegn Mengesha Ayanah begynte som menighetspedagog, men sluttet 31. august for å begynne som prest. Ny menighetspedagog er Marianne Gullhaugen. Jon Vegard Andersen begynte som kirketjener i Ellingsrud kirke fra 12. august. 3

4 Utvalg Utvalgsstrukturen i menigheten er: Diakoniutvalg, Barne- og ungdomsutvalg, Gudstjenesteutvalg for hver av kirkene, Kirkekomite for Furuset kirke. Det er ønskelig også å få en kirkekomite for Ellingsrud kirke. Det ligger rapporter fra hvert av utvalgene senere i årsmeldingen. Gudstjenesteordningen Menigheten fikk et direktiv fra biskopen om hvordan gudstjenestene skulle organiseres i våre to kirker, og MR har lojalt fulgt dette. Det er gledelig å registrere at fellesgudstjenestene en gang i måneden er godt besøkte gudstjenester. Kveldsgudstjenestene har imidlertid hatt en meget varierende oppslutning. Dette har MR påpekt overfor prosten. Det er derfor gledelig at vi i februar 2015 fikk svar om at vi selv kunne bestemme om og når vi ønsker kveldsgudstjenester. Andre saker MR har jobbet med Program, økonomi, kirkebladet, vedlikehold og nyanskaffelser, konfirmantarbeid, religionsdialog m.m. MR og stab Vi opplever at det er et meget godt samarbeid mellom stab og MR, Dette er viktig for videreutvikling av menigheten vår. MR og stab har hatt to fellessamlinger i løpet av året. Furuset, februar 2015 Gunnar Hirsch Leder 4

5 Årsmelding fra sokneprest for Ellingsrud og Furuset menighet Som mange vet har Ellingsrud og Furuset siden vært en menighet med to likeverdige kirker. Det har vært feiret gudstjenester i begge kirker etter en plan med utgangspunkt i forordning fra Oslo biskop. Biskopens forordning har så blitt konkretisert gjennom en lokal gudstjenesteplan, som menighetsrådet har hatt til godkjenning. Forordningen betyr at det som hovedregel skal det være gudstjenester i begge kirker kl to søndager hver måned. Den tredje søndagen skal det være en gudstjeneste på formiddagen kl i den ene kirken, og kveldsgudstjeneste i den andre kirken samme dag. Neste måned skal den kirken som har hatt formiddagsgudstjeneste denne tredje søndagen ha kveldsgudstjeneste, mens den som hadde kveldsgudstjeneste, har formiddag. Den fjerde søndagen skal det feires felles gudstjeneste i en av kirkene. En gjorde våren 2014 noen forsøk med å feire gudstjeneste kl. 9,30 i den ene kirken og kl i den andre, for å unngå kvelden, uten at deltakelsen ved gudstjenesten var høyere enn om en hadde kveldsgudstjeneste. Gjennom sommerhalvåret bytter en på å ha felles gudstjeneste i en av kirkene annenhver søndag kl Menighetsrådet tok denne forordningen opp med biskopen i et møte høsten 2013, og uttrykte sin misnøye med pålegg om å feire gudstjeneste på kvelden. Rådet har fulgt opp dette ved et brev til biskop høsten 2014 og avventer nå et svar. Menighetsrådets hovedpoeng er at kveldsgudstjenestene er dårligere besøkt og det å legge opp til slike gudstjenester ikke legger til rette for at flere skal bli med å feire gudstjeneste, noe som er et viktig mål både for Oslo bispedømme og lokalmenigheten. Gjennom dette andre året etter at vi ble en felles menighet har det vært mange tilbakemeldinger om at det har vært fint å feire noen gudstjenester sammen. Flere har sagt at det har beriket gudstjenestelivet. At det har skapt større mangfold og at det har vært en fin opplevelse å bli kjent med andre og en annen kirke. Men de fleste føler mest tilknytning til den kirken hvor de har hatt sin plass gjennom mange år. Det er naturlig. Mange gode og verdifulle medarbeidere har helt fra kirkene var nye, lagt ned en formidabel innsats både for menigheten og kirken. Det er igjen viktig for oss å uttrykke en stor takk og også beundring for det engasjement og arbeid som mange har vist og lagt ned gjennom alle disse årene. Slik er det og forståelig at det er krevende å skulle etablere seg på en ny plass i et nytt fellesskap. På den andre siden har, som nevnt, mange gitt uttrykk for at de opplever at fellesskapet har beriket menigheten og de selv. Det er viktig, slik jeg ser det, at vi arbeider for at den enkelte kan finne sin plass i menigheten, uavhengig av geografisk sted, kjenne tilhørighet, og samtidig være seg bevisst at dette felleskapet har i sin natur at det skal være et åpent felleskap. Stadig plass til nye. Aldri ferdig etablert som et fellesskap. Men hele tiden plass til nye. Det er 5

6 viktig at fokus er både på det trygge og kjente og samtidig på det nye, inkluderende og utviklende. Det kan være en krevende øvelse, som vi alle har et felles ansvar for. En har valgt å ha to ulike liturgier i våre to kirker. I Ellingsrud kirke har en valgt melodier av Tore Aas, mens en i Furuset kirke har beholdt det en hadde før gudstjenestereformen. Det kan være en utfordring som felles menighet, men samtidig er inntrykket at med den gode og stødige musikalsk ledelsen vi har, fungerer dette godt. Det gir og en variasjon i vår gudstjenestefeiring. Også hvordan en legger til rette for lystenning, bruk av fredshilsen mellom de gudstjenestefeirende i gudstjenesten, forbønn, er forskjellig, men kan sees som et viktig lokalt uttrykk og en berikelse for menigheten. I tillegg har en ulik praksis i hvor ofte en feirer nattverd i de to kirkene. I Ellingsrud kirke er det fast nattverd hver søndag, mens det i Furuset kirke som hovedregel er annenhver søndag. Gudstjenestefeiringen i de to kirkene har, som nevnt, beholdt noe av sitt særpreg fra før sammenslåingen. I Ellingsrud kirke har en noen spesielle innarbeidede gudstjenester slik som Thomasmesser, gudstjeneste spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming, Skeiv messe, «Falkbergetmesse» 1. mai. Utegudstjeneste på senteret på Ellingsrud i forbindelse med Ellingsruddagene, og gudstjeneste på Mariholtet Kristi Himmelfartsdag. I Furuset kirke har en vektlagt, misjonsgudstjenester, ung messe, speidergudstjeneste, syng jula inn med lokale kor og korps, og pilgrimsmesser. Høsten 2014 gikk en pilegrimsleden fra Furuset kirke til Lahaugmoen, umiddelbart etter gudstjenesten. I tillegg var det fellesgudstjeneste i desember med Tamil Church, som er faste leietakere i Furuset kirke. I tillegg har en i begge kirker hatt ulike barne- og familiegudstjenester. På Ellingsrud har en, for å nevne noe, hatt karnevalsgudstjeneste, hvor en har samarbeidet med lilleputt og klubbdupp som samles i kirken annenhver mandag, mens en på Furuset har hatt gudstjeneste i samarbeid med søndagsskolen. Det er i denne sammenheng på sin plass å nevne det arbeidet som i mange, mange år har vært drevet og drives av frivillige medarbeidere i lilleputt/klubbdubb, i speideren og i søndagsskolen. Fellesgudstjenestene er som nevnt viktige. Noen av disse er helt ordinære gudstjenester, mens andre har et særpreg. I Furuset kirke har det vært felles familiegudstjeneste med juletrefest rett etterpå. Det har vært et positivt tiltak. En har felles familiegudstjenester i forbindelse med trosopplæringstiltak som «Lys Våken» og «Tårnagenthelg». En veksler på i hvilken kirke disse feires. Videre har en gudstjenester hvor en særskilt legger vekt på fellesmenigheten og understreker det med felles måltid etter gudstjenesten. Det feires og gudstjenester på våre sykehjem. Ellen Kolb-Schiager er ansatt som sykehjemsprest i 50 % stilling og har hver måned gudstjeneste både på Furuset sykehjem og Lindeberg omsorgssenter. 2. juledag og 2. påskedag er det fellesgudstjeneste med menigheten på Furuset sykehjem. I tillegg til gudstjenester på våre sykehjem forretter Ellen Kolb-Schiager i mange begravelser. Også dette året har en og hatt noen konserter i våre kirker. «Syng jula inn» er en godt innarbeidet tradisjon i Furuset kirke. Det er flott med de lokale kreftene som deltar. 6

7 I 2014 hadde de som kalte seg Prosjektkoret, som består av vårt eget lokale kor Korelli i samarbeid med korister fra Høybråten, Fossum og Stovner og Alna Vocalis fra Haugerud, Østre Aker hatt konserter i Ellingsrud kirke. I mai med en flott fremføring av «Visst skal våren komme» og i desember med en meget fin konsert i adventstiden, hvor de fremførte «Missa brevis» av Wolfgang Amadeus Mozart. Sammen med de på denne konserten var og Hilde Halvorsrød. I Furuset kirke var det konsert i mars med Lewi Bergrud med band. Det arrangeres kirkekaffe etter hver gudstjeneste. Det er et viktig felleskapsbyggende tiltak. Mange bidrar jevnlig ved å bake, og ordne i stand til disse samlingene. Takk til alle for den viktige jobben, som en lett overser, men som er med å styrke vårt fellesskap. Og så trenger vi å arbeide med å rekruttere nye medarbeidere til dette. Når det gjelder deltakere antall gudstjenester, deltakere på gudstjenester, nattverddeltakere, kan en lese det av tabellen nedenfor. Statistikk År Antall gudstj Herav antall barne- og fam.gudstj Antall deltakere Gjennomsnittlig antall deltakere Antall gudstj med nattverd Antall deltakere ved nattverd (snitt) 2009 Ellingsrud (21) Furuset (33) 2010 Ellingsrud (22) Furuset (39) 2011 Ellingsrud (22) Furuset (40) 2012 Ellingsrud (21) Furuset (40) (28) (32) 7

8 År Antall dåpshandlinger utført i soknet 2009 Ellingsrud Furuset Ellingsrud Furuset Ellingsrud Furuset Ellingsrud Furuset Antall med bostedsadresse i soknet År Antall konfirmerte 2009 Ellingsrud 17 Furuset Ellingsrud 18 Furuset Ellingsrud 20 Furuset Ellingsrud 24 Furuset

9 År Antall vielser 2009 Ellingsrud 4 Furuset Ellingsrud 0 Furuset Ellingsrud 1 Furuset Ellingsrud 2 Furuset År Antall begravelser Ellingsrud Furuset Ellingsrud Furuset Ellingsrud Furuset Ellingsrud Furuset De strategiske satsninger Visjonen for Østre Aker prosti lyder slik: «Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle Groruddalen.» I prostiet er det vedtatt flere satsingsområder. Et av disse blir kalt religionsdialog, og har blitt lagt til Ellingsrud-Furuset. 50 % av en prestestilling er øremerket dette arbeidet. Denne satsingen skjer på bakgrunn av at vårt nærmiljø ikke lengere er like homogent som det engang var. Her lever mennesker som er tilknyttet forskjellige trosretninger og religioner nært sammen og arbeidet med å forstå hverandre, bli bedre kjent med hverandre, lære av hverandre og ha fokus på hvordan vi fortsatt kan leve i fredelig sameksistens er viktig. Dette arbeidet krever tålmodighet og langsiktighet. Fire personer er nå i ferd med å gjennomføre kurset «Dialogisk menighet» i regi av Kirkelig dialogsenter. Dette har og resultert i at det har blitt startet opp en kvinnegruppe i Ellingsrud kirke hvor personer med ulik tro og livssyn møtes hver for samtale. Denne kvinnegruppen var og med og arrangerte den årlig julemessa i Ellingsrud kirke som i 2014 og ble utvidet med en matfestival med retter fra den store vide verden. Det var et svært vellykket arrangement med ca. 300 mennesker som var innom i løpet av dagen. 9

10 Et kulturmøte ble arrangert i Furuset kirke i desember. Her møttes og mennesker med ulike tradisjon og tro til en felles samling og for felles aktivitet. I forbindelse med denne satsningen har sokneprest vært på flere besøk i moskeene. Og ikke minst. I høst ble det gjennomført pilegrimsvandringer med 6. klassingene. Profesjonelle forteller fra «Fortellerhuset» leder disse vandringene. Dette året har 6. klassingene ved skolene på Ellingsrudåsen, Bakås, Jeriko og Skjønnhaug deltatt. En satser på å involvere nye skoler til neste år, men det er avhengig av økonomi. Flere fra staben og gode frivillige medarbeidere deltok og gjorde vandringene mulig. Det ble noen svært vellykkede turer. Igjen stor takk til alle frivillige som nedlegger en stor innsats på mange ulike områder. Uten denne trofasthet og uten dette engasjement vil en menighet stå mye fattigere tilbake. Mange ting ville ikke la seg gjennomføre. Og mange mennesker, barn, unge og eldre, ville ikke finne sin plass i vår kirke. Stor takk til dere alle. Og stor takk til staben. Som stadig går løs på nye oppgaver og som hele tiden arbeider med formidlingen av evangeliet om Jesus Kristus og at troen på han som den oppstandne frelser. Februar 2015 Tor Eivind Erikstein Sokneprest i Ellingsrud og Furuset menighet Årsmelding 2014 for Gudstjenesteutvalget i Ellingsrud kirke Medlemmer: Klara Vogl (leder), Kari Gladtvet, Wenche Skjollby, Claudia Karies og Bjarne Hjeltnes (referent). På noen møter har Tor Eivind vikariert for Klara På møter hvor det har vært arbeidet med liturgisk musikk har Andrey Mirgorodskiy vært til stede På møtet i april hvor samarbeid mellom gudstjenesteutvalgene i Ellingsrud- og Furuset kirker ble diskutert var Tor Eivind Erikstein og Terje Solheim til stede Aktivitet i perioden. I perioden ble det avholdt 10 møter. Saker utvalget har arbeidet med: Mesteparten av tiden har utvalget også i år brukt på planlegging av gudstjenester, først og fremst temagudstjenester. Utvalget hadde planlagt temakvelder høsten 2014, men dette ble ikke gjennomført. Evaluering av gudstjenester Liturgisk musikk Offerlister for gudstjenestene i Ellingsrud Det har vært et ønske fra MR om et større samarbeid mellom gudstjenesteutvalgene i de to kirkene, og dette ble diskutert på et fellesmøte i april. Av ulike årsaker ble utvalget i Furuset senere lagt ned og derved er videre samarbeid fortsatt ikke avklart. 10

11 Ved siden av møtene deltar alle frivillige av utvalgets medlemmer med praktiske oppgaver i gudstjenestene. Halvårsmelding for Furuset kirkes gudstjenesteutvalg Det har blitt avholdt 5 møter i Furuset kirkes gudstjenesteutvalg første halvår. 3 av møtene har vært ordinære GU møter som vi holder ca. annenhver måned i Furuset kirke. Det ble i tillegg avholdt et møte sammen med GU Ellingsrud i Ellingsrud kirke 2.april. Dette var et fellesmøte som omhandlet en mulig sammenslåing/ et tettere samarbeid. Det ble avholdt et planleggingsmøte i Furuset kirkestue onsdag 19. mars. En skulle forberede en samling for frivillige i gudstjenesten. Den skulle avvikles i juni måned. Da få kunne delta ble samlingen avlyst. Det å evaluere gudstjenestene har vært en viktig oppgave for utvalget. Videre har en ønsket å presentere nye salmer fra den nye salmeboken for menigheten. Utvalget har også levert innspill til menighetens strategimøte. Formålet med innspillet var å få flere delaktige i gudstjenestevirksomheten i Furuset kirke. Medlemmer av GU Furuset i første halvår: Tor Eivind Erikstein Svein A Lillejord Irina Khoreva Terje Solheim, leder tom juni. Diakon Svanhild Helle Enstad har deltatt på enkelte møter hvor en planla gudstjenester hvor diakoniutvalget deltok. Oslo 9. februar 2015 Terje Solheim 11

12 Diakoniarbeidet I 2014 har dette arbeidet blant annet bestått av: Tilbud om samtaler og hjemmebesøk. Sorggrupper i samarbeid med Høybråten, Ellingsrud, Haugerud, Fossum og Stovner. Vi inviterte til gruppe tre ganger i 2014, en ble gjennomført. Diakoner og prester samarbeidet om å lede gruppene. Invitasjon til Allehelgenssøndag til alle som hadde mistet noen det siste året. Julefeiring på Furuset Forum. Tor Eivind deltok i år med å lese juleevangeliet og være til stede. Kirkekaffe etter nesten alle gudstjenestene i Menighetsfest som samlet ca 100 Formiddagstreff i Furuset kirke og lunsjtreff i Ellingsrud kirke. (Se eget punkt) Værestedet. Et møtested med middagsservering i Ellingsrud kirke. (Se eget punkt Kvinnenes internasjonale bønnedag, som er et økumenisk fellesskap. Påskemåltid og gudstjeneste på skjærtorsdag. Busstur til Solli Brug og Fredrikstad i juni. 1. juledagslunsj i kirken Basar i Furuset kirke, matfestival og julemesse i Ellingsrud kirke Gjennom ofringer på gudstjenester støtter vi mange organisasjoner som jobber for rettferdighet og for å redusere lidelse og nød i verden. Noen av offerformålene i 2014 har vært: Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon, TV-aksjonen, Menighetens misjonsprosjekt i Aserbajdsjan, Undervisning for konfirmanter: En sekvens om diakoni generelt, og en bolk om internasjonal diakoni i forbindelse med fasteaksjonen. Deltakelse på kurset «dialogisk menighet» og etablering av kvinnegruppe i Ellingsrud kirke «Kulturmøte» i desember Mange både ansatte og frivillige gjør en stor innsats innenfor diakoni, selv om det kanskje defineres og innhold bestemmes som noe annet. I menigheten er den diakonale holdning og handling et viktig element i all planlegging og gjennomføring. Det er noe vi stadig må opprettholde og bevisstgjøres på. 12

13 Værestedet Leder i 2014 Diakonen Leder/kontaktperson i 2015 Diakonen Tlf: / Medlemstall Ca gjester Møtefrekvens 2 ganger i måneden Vurdering av arbeidet i 2014 Et populært tiltak for de som benytter seg av det Er et lavterskeltilbud særlig rettet mot mennesker med tilbud innen psykisk helse i bydelen. Værestedet ønsker samtidig å være et møtested som er åpent for alle. I forkant møtes frivillige og diakon til lunsj i Ellingsrud kirke, før det gjøres i stand til gjestene kommer senere på dagen. Det serveres middag med dessert mot en egenandel. Klokka 16 er det en lystenningsstund, for den som vil, oppe i kirkerommet. Middagsserveringen begynner Det er etablert nært samarbeid med Kiwi på Ellingsrud. Det betyr at en får matvarer fra Kiwi som kan brukes til middagen og utdeling til de som ønsker. 4 deltakere fra Værestedet var med på menighetens busstur i juni. Endringer på Værestedet i løpet av 2014 Ellingsrud og Furuset menigheten har ønsket at dette tiltaket skulle fortsette som et samarbeid med Østre-Aker/Haugerud. I løpet av sommeren ble diakonstillingen i Østre-Aker/Haugerud imidlertid redusert fra 100 til 80 % stilling og Østre-Aker/Haugerud trakk sin diakonressurs ut av Værestedet. Bydelen har støttet tiltaket med midler til lønn og drift frem t.o.m og kirkeforvalter har sørget for søknad til bydelen. For 2014 ble det søkt bydelen om kroner ,- til lønn og drift av Værestedet. Det ble innvilget 0,-. I 2014 fikk ikke Værestedet innvilget midler over bydelsbudsjettet, men fikk i frivillighetsmidler. P.g.a. endret ressurssituasjon har værestedet hatt åpent annenhver mandag f.o.m. høsten Før har tilbudet vært hver mandag. Første halvår hadde diakonen i Ellingsrud og Furuset og diakonen i Østre-Aker/Haugerud, Kristin Mu ller-nilssen ansvar for Værestedet annenhver mandag. Høsten 2014 har diakonen i Ellingsrud og Furuset hatt hovedansvaret. Menigheten har ønsket å være involvert i tiltaket og tett på det som skjer. Sammen med diakonen har også soknepresten vært til stede på noen samlinger. Fremover ser vi at Værestedet utfordres av endringene som skjedde i løpet av året. Det har ført til en del uro, men også stort engasjement. For 2015 er det sendt ny søknad til bydelen, i tillegg til at det søkes frivillighetsmidler. Lunsjtreff Leder i 2014 Diakonen Leder/kontaktperson i 2015 Diakonen Tlf / Medlemstall 2-4 gjester pluss stab Møtefrekvens 2 ganger i semesteret Vurdering av arbeidet i 2014 Ny aktivitet i Hyggelig treffpunkt som har stort potensiale men som foreløpig brukes av veldig få. Det er blitt arrangert tre Lunsjtreff i Ellingsrud kirke i løpet av Klara Vogl, Hilde Kirkebøen og Lars Pedersen har vært innledere. 13

14 Diakoniutvalget Leder Kontaktperson og fungerende leder fra januar 2015 Nettadresse Medlemmer Møtefrekvens Deltakelse på arrangement Solgunn Bjørgsvik Torleif Clausen (fungerende leder høsten 2014) Cate Helen Andersen. Tlf: Hartvig Opsjøn, Torleif Clausen, Asnakech Demeke, Kari Gladtvet, Cate Helen Andersen og Solgunn Bjørgsvik og Svanhild Enstad Diakoniutvalget hadde 5 møter og behandlet 22 saker Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon Kveldsmåltid, skjærtorsdag TV-aksjonen og diakoniens søndag Allehelgensdag i begge kirkene Lunch 1. juledag 4 av utvalgets medlemmer var påmeldt til kurs i «dialog i menighet» i regi av Senter for religionsdialog. Vurdering av arbeidet i 2014 Utvalget har jobbet mye med ny lokal diakoniplan i Arbeidet med planen bør fullføres i løpet av Formiddagstreff Leder i 2014 Diakonen Leder/kontaktperson i 2015 Diakonen Tlf: / Medlemstall gjester Møtefrekvens 2 ganger i måneden Vurdering av arbeidet i 2014 Et populært tiltak for de som benytter seg av det I løpet av året har vi hatt følgende gjester: Christian Brodtkorb, Arnulf Andersen, Jan Arne Tangerud fra historielaget, generalsekretær i Digni Jørn Lemvik, Vigdis Bjorå fra Stefanusalliansen, Ann-Kathrin Olsen og Hedvig Vollsnes fra Middelalderbyen Oslo, biskop emeritus Øystein Larsen, sykehusprest Erik Mathisen, sykehjemsprest Ellen Kolb-Schiager m.fl., prest Normann Hurum, domprost Leif Jørn Hvidsten og elever fra Skjønnhaug skole, Sigmund Evensen fra Wyckliffe Norge, Marianne Ovesen og kantor Irina Khoreva, terapeut Ole Martin Holte, Priorinne i Lunden kloster Anne-Lise Strøm. Endringer i aktiviteter løpet av året Leder av Treffen i Kulturkjelleren, Bjørg Johansen døde i januar Det som tidligere var Treffen fungerer nå mer som et uformelt treffpunkt i Kulturkjelleren. Det har ikke vært holdt Åpen kirke i Ut fra en totalsituasjon ble tiltaket ikke videreført da ny diakon startet opp i stillingen i februar. 14

15 Aktivitetens navn Leder i 2014 Kontaktpersoner 2015 Furuset kirkekomite Gunnar Hirsch Gunnar Hirsch Telefon kontakter Medlemstall 5 Samlinger Arbeidsoppgaver Vurdering av arbeidet i 2014 Ca. 2 ganger i semesteret Vår oppgave er å følge opp vedlikeholdet av kirken sammen med menighetsforvalter og menighetssekretær og ta initiativ til arrangementer i kirken. Det har vært arrangert to store og flere mindre dugnader i kirken. Overskapene på kjøkkenet i kjelleren er skiftet. En del malerarbeid er utført. Vi måker utenfor kirken der måkebilen ikke kommer fram. Det ble arrangert en meget vellykket vårkonsert i kirken. Aktivitetens navn Leder i 2014 Leder/kontaktperson i 2015 Furuset Kirkering Annbjørg Pedersen Annbjørg Pedersen Leders tlf Leders e-post adresse Medlemstall 9 Møtefrekvens Hver første mandag i måneden Deltakelse på større arrangement Vurdering av arbeidet i 2014 Vi har som mål å gi penger til forskjellige praktiske ting i kirken og har i år bl.a. gitt støtte til menighetens basar. 15

16 Aktivitetens navn Leder i 2015 Leder/kontaktperson i 2014 Vedlikehold i Ellingsrud kirke Nils Jakob Lyseng Nils Jakob Lyseng Tlf Medlemstall (gjerne med aldersfordeling) Ikke stor spredning det meste har vært driftsteamet. Møtefrekvens Det har vært variert spredning av vedlikeholdsarbeid i Ellingsrud kirke i året Helt elementære ting som jevnt bytte av lyspærer. Det har også vært større og mindre problemer både med toalettene i kjelleren og ved handicaptoalett i første etasjen. Slik som at det var lekkende i kjelleren og låsekassen i døra har blitt skiftet på handicaptoalett. Det har også blitt fikset lysarmatur hos Fysioterapeuten i kjelleren. Annet som har skjedd har vært å få til prosjektor med lyd i kirkerommet. Dette har medført skader på dørristen ved at Thor Nielsen satte liften fast i dørgapet og metallet der. Dette skal være fikset, men må sikkert kikkes på i Over sommeren ble kirkeklokkene fikset i løpet slik at 3x3 fungerer igjen Befaring fra driftsteamet. Det meste var i god forfatning. Det vi fikk kritikk på i Ellingsrud kirke var at det lå malingsspann i naborommet til strøm/spenningsrommet og hovedanlegget i kjelleren. Og hvis det skulle oppbevares slikt materiale så måtte det i brannvernsikkert skap. På samme befaring ble det også diskutert å kunne få vinduene på veggen nær sakristiet og alteret til å åpnes. Det har i ettertid ikke skjedd noen ting på vedrørende dette. Det har til tider vært dårlig lukt på kjøkkenet. Dette handler om at vannlåsen 16

17 blir tørr i sluken. Noe som gjør at vi må stadighet egentlig la vann renne. Akkurat som i «Leiligheten» hvor «sluken» til «dusjen» er der og trenger vanning inni mellom. Der har også blitt skiftet lysarmatur etter at det morknet tidligere i høst. I sommer svettet man nesten vekk i sommervarmen i kirkerommet, og i vinter i kulden har man fryst og nesten blitt til is. Dette har gjort at man i neste vedlikeholds-år vil man oppleve at driftsteamet setter opp varmeovner i taket som vil være sentralstyrt og ha brytere på strategiske gode plasser i forhold til kirkestua, kirkerommet og langsiden. Deltakelse på større arrangement Vurdering av arbeidet i 2014 Ingen større arrangement, annet enn å ha gjort at det var en liten periode ett par flere menn på babysang, som skrudde og dro ledninger fra alteret og opp til mixepulten ved orglet. Det har vært et jevnt og til tider mange baller i luften. Flere elementer har tatt lengre tid en nødvendig. Dette har med at instansene som skulle gjøre arbeidet eller kontaktpersonene plutselig var som forsvunnet fra overflaten som dugg en sommermorgen. Det har vært mange små detaljer og flere mindre oppdrag som fortsatt betyr noe for helhetsvurderingen. Det kunne nok vært flere nevnte vedlikeholds objekter som kunne nevnes. Vil nok også dukke opp nye i det nye 2015 som vi ikke har hatt tidligere. Der enten teknikk, hard bruk eller vanlig slitasje som gjør at noe må repareres eller erstattes med nytt. Jeg er selv ikke i stand til å sammenligne med foregående år på grunn av at jeg var selv ny fra juni Det som har skjedd før min tid, er det jeg har hørt eller sett i 17

18 gamle arkiv. Så i forhold til vedlikehold i Ellingsrud har det vært en del. Og vil være en del. Men om det slår tidligere år eller har vært bedre enn før, det er ikke jeg den rette personen til si eller påstå. Kirkebladet I 2014 ble det utgitt Kirkeblad for Ellingsrud og Furuset menighet til påske, høstnummer og julenummer. Bladet utgis med 16 sider i fullt fargetrykk i A4-format. Opplaget har variert mellom og eksemplarer. Bladet settes opp og trykkes av Merkur Grafisk AS i Oslo. Bladet distribueres av frivillige medarbeidere i mesteparten av menighetens boområder. Redaktør for kirkebladet er Bjørn Edvard Engstrøm. Redaksjonelle medarbeidere er Bjarne Hjeltnes. Terje Holmedahl, Erik Mathisen og Klara Vogl. Korelli Voksenkoret Korelli har utspring i tidligere Ellingsrud menighet. Koret består av sangere som hovedsakelig er bosatt i Ellingsrudområdet. Koret er et blandet kor. Det ble nyetablert i Noen av korets medlemmer deltar som faste forsangere under gudstjenestene i Ellingsrud kirke og enkelte ganger under gudstjenestene i Furuset kirke. Faste forsangere i Ellingsrud kirke er Wenche Engen, Marit Pedersen, Anne Grete Orlien og Randi Fredriksen. Våren 2014 deltok koret i et fellesprosjekt med Prosjektkoret HFS under ledelse av kantor Roar Berg i Høybråten, Fossum og Stovner menighet. Felleskoret fremførte 28. april 2014 i Ellingsrud kirke verket "Visst skal våren komme" med musikk av Sigvald Tveit og tekst av Eyvind Skeie. Verket ble også fremført i Stovner kirke. Høsten 2014 deltok Korelli sammen med Prosjektkoret HFS og koret Alna Vocalis fra Østre Aker og Haugerud menighet i fremføringen av Missa Brevis i B-dur av Wolfgang Amadeus Mozart. Ved fremføringen deltok også innleide solister og organist. Prosjektet ble støttet med kroner fra Alna bydel. Verket ble fremført i Ellingsrud kirke søndag 7. desember 2014 som avslutning på julekonserten med Hilde Halvorsrød med musikere. Missa Brevis-verket ble også fremført i Haugerud kirke og Fossum kirke 2. november

19 Aktivitetens navn Leder i 2014 Leder/kontaktperson i 2015 Barne- og Ungdomsutvalg Jarle Slåen Jarle Slåen Tlf Møtefrekvens Vurdering av arbeidet i ganger i året Vi arbeider aktivt med fokus på rekruttering av barn og ungdom til de ulike aktivitetene. Aktiviteter i forhold til Trosopplærings planen synes utvalget går bra. Utvalget mener det er viktig å jobbe målrettet med de aktivitetene som allerede har god oppslutning og at man må eventuelt kutte i tilbud som ikke fungerer. Vi har pr i dag lav oppslutning på klubben og Søndagsskolen. Vi trenger flere til å sitte i BU-utvalget, målet må være at alle grupper er representert og at det må jobbes aktivt for få noen ungdommer til å sitte i utvalget. Aktivitetens navn MSM Leder i 2014 Irina Khoreva Leder/kontaktperson i 2015 Irina Khoreva Medlemstall 5 Møtefrekvens Hver mandag Deltakelse på større arrangement Ingen Vurdering av arbeidet i 2014 Arbeidet i 2014 har vært positivt. MSM har deltatt ved tre gudstjenester, i tillegg til opptreden på basar. 19

20 Trosopplæringen Trosopplæringsarbeidet ledes av en felles styringsgruppe fra samarbeidsenheten bestående av Østre Aker og Haugerud, Ellingsrud og Furuset menigheter. I styringsgruppen sitter: Fra Ellingsrud og Furuset: Anne Grete Hallerud (MR), Knut Roar Norlund og Ingamay Synnes, Desalegn Mengesha Ayanah og nå Marianne Gullhaugen (kateket) Fra Østre Aker og Haugerud: Carsten Schuerhoff (kapellan) og Desalegn Mengesha Ayana (Kateket). Leder for trosopplæringen Beate Katrine Sørensen og trosopplæringsmedarbeider Geir Wiknes. Leder av styringsgruppen er Carsten Schuerhoff. Styringsgruppen har utarbeidet lokal plan for trosopplæring for alle døpte i alderen 0-18 år. Denne planen er godkjent av biskop Ole Christian Kvarme høsten Tiltakene skal til sammen gi 315 timer trosopplæring fra 0-18 år. I tillegg til plananarbeid, har også styringsgruppa ansvar for å lage et budsjett som godkjennes av de enkelte menighetsrådene. Trosopplæringsarbeidet og budsjettet rapporteres årlig inn til kirkerådet og bispedømmerådet. Styringsgruppen møtes hver 2 ganger i semesteret. Fra høsten 2013 ble det oppretter et arbeidsutvalg som består av 4 fra styringsgruppen; de møtes mellom styringsgruppemøtene. Beate K. Sørensen Babysang Babysang startet opp som tilbud i Ellingsrud kirke høsten Fra høsten 2009 var det frivillige spedbarnsmødre som selv ledet aktiviteten. I januar 2011 var det menighetspedagog Ingamay Synnes som overtok. Hver torsdag samlet det seg gjerne 8-15 foreldre med spedbarn 0-12 måneder til babysang i kirken. Et flott sosialt tilbud både for babyene og deres hjemmeværende foreldre, både mødre og fedre. Etter sangstunden er det felles lunsj og sosialt samvær. Kirken stiller med kaffe, te og vafler og hyggelig samvær. I forbindelse med invitasjon til dåp gis også invitasjon til babysang. Hensikten med babysang er å stimulere ordforståelse, opplevelse av egen kropp, begynnende opplevelse av kontakt med andre babyer, etablering av trygg forutsigbarhet som skjer gjennom fellessang, ringdanser, visuell stimulering (såpebobler) og fysisk berøring. Babysang er et fint tilskudd til barne- og familiearbeidet vårt, og en viktig del av dåps- og trosopplæringen vi gir. I løpet av året har 45 barn med mødre vært innom babysang. Babysangene på Lindeberg startet med at Maria Elisabeth Strømnes Eliassen tok kontakt med Diakonen for å finne ut muligheten om å samarbeide om babysang på Lindeberg, det ble avholdt et par møter for å finne ut om det var mulig og ønskelig å ha babysang på Lindeberglokalet. Når det var klarlagt begynte jeg trosopplæringslederen og Maria og planlegge opplegget. Vi startet 9. september, det kom en passe gjeng på første samling og tilsammen har det vært ca. 25 forskjellige barn på babysangene i fra 9. sep til 2.des. Motivasjon og tanken bak er lik med den på Ellingsrud samt at det er viktig for småbarnsforeldre og møte andre i samme situasjon i nærmiljøet. Spesielt siden helsestasjonen sliter med å lage barselgrupper. Babysangene fortsetter våren 2015 også. Etter sangstunden er det felles lunsj og hyggelig sosialt samvær. Vi stiller med kaffe, te og vafler. Kirken gikk inn med startmidler. Vi har finansiert serveringene med å ta 10 kr i betaling. 20

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Vi bygger fremtiden for Haugerud menighet i glede over at Jesus Kristus har åpnet

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE Dato: 15. februar 2016 Tid: Kl. 18:00 21:05 Sted: Haugerud menighetssal Tilstede: Dessuten møtte: Forfall: Åpning: Servering: Medlemmene Eli Marie Solberg, Sigmund Gulliksrud,

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET 2008 1 1. Kirka i sentrum visjoner for Domkirken menighet Domkirken menighet ønsker å videreutvikle sin profil som en aktiv, åpen og inkluderende sentrumskirke for

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Ellingsrud og Furuset kirkeblad

Ellingsrud og Furuset kirkeblad Ellingsrud og Furuset kirkeblad Nr. 1-2013 årgang 1 Velkommen i EllingsrudFuruset menighet. Nytt Kirkeblad! Vår nye sokneprest Refleksjoner etter påske Vårdikt Aktiviteter i Ellingsrud og Furuset kirker

Detaljer

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET. Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018

TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET. Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018 TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018 Hvem er vi? Østre Aker og Haugerud menighet strekker seg fra Ulven i sør til Trosterud i nord, og dekker områdene

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

Forfall: Bente Holm (nestleder), Oskar Fidjestøl, Sigve Gjermundbo og Berger Johan Hareide.

Forfall: Bente Holm (nestleder), Oskar Fidjestøl, Sigve Gjermundbo og Berger Johan Hareide. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 23.10.12 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 23.10.12 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 5. februar 2013, kl. 19.00 20.40 Sted: LØRENSKOG HUS, 7. etasje (kirkekontorene) Fremmøtt: Tor Einar Ljønes Oda Noven Kjersti Nordberg Berit Strand Odd Gunnar

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Guro Jensen, Rolv Bjelland, Per Frantsvold,

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST 2012 Sak: Gudstjenestereformen forslag til foreløpig lokal grunnordning Dette dokumentet er utarbeidet av gudstjenesteutvalget i Frogner menighet og ble

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen Det forutsigbare uforutsette «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen 1 Utfordringen: ivareta mål for trosopplæringen og samtidig: - bygge en trygg og tillitsfull relasjon til barna som deltar.

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer