Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl onsdag 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9."

Transkript

1 Årsberetning Årsberetning Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl onsdag 9. februar 2011 kl 18.00

2 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2010 side 4 Resultatregnskap inkl. budsjett 2011 side 8 Balanse side 9 Noter side Revisjonsberetning side Kontrollkomitéens rapport side 16 Forslag til årsmøtet vedr. samarbeidsavtale mellom Vestfold Golfklubb, Borre Golfbane og Larvik Golfbane vedr. fritt spill side 17 Styrets forslag til innmeldingsavgifter og kontingenter for 2011 side 18 Valgkomitéens forslag til nytt styre side 19 Årsrapporter fra de forskjellige komitéene side

3 Årsmøte i Vestfold Golfklubb Vestfold Golfklubbs medlemmer innkalles herved til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl Veibeskrivelse: Kjør E-18 sydover forbi Tønsberg til avkjøring Stokke. Ved rundkjøring, ta til høyre, gamle E-18 sydover ca 500 m. Innkjøring til Gjennestad på venstre hånd. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet, herunder godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen 4. Styrets beretning 5. Resultatregnskap og balanse for regnskapsåret Samarbeidsavtale mellom Vestfold Golfklubb, Borre Golfbane og Larvik Golfbane vedr. fritt spill 7. Budsjett for 2011 med styrets forslag til innmeldingsavgift og årskontingent for Valg a) Styret Leder og nestleder velges for 1 år Styremedlem for valgperioden (inntil 3 år) Varamedlemmer for 1 år Uttredende er: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Varamedlem Bjarne Kihle Frank Christensen Beate Johnsen Roy A Standal Petter Holmsen b) Valgkomité Valgkomitéens forslag er vedlagt c) Valg av represententanter til Vestfold Idrettskrets, Norges Golfforbunds ting og til Stokke Idrettsråd d) Valg av kontrollkomité e) Styrets forslag til revisor f) Styrets forslag til valgkomité 3 3

4 Styrets årsberetning 2010 Styret i Vestfold Golfklubb som ble valgt på årsmøtet 10. februar 2010 har vært sammensatt som følger: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlem: Bjarne Kihle Frank Christensen Roy A. Standal Trude Frydenberg Beate Johnsen Reidun Aas Johansen Petter Holmsen Tor Henning Wik Kontrollkomitéen har bestått av Henrik Lunde, Arne Lund og Gard Hansen. VGKs representant i Stokke idrettsråd har vært Oddbjørn Tidemann Møter Det har vært avholdt 11 ordinære styremøter i løpet av perioden og en styresamling som ble avholdt september i Kragerø. Medlemmer Vestfold Golfklubb har medlemmer per Tilsvarende tall ifjor var Klubben fikk 173 nye medlemmer i Dette gir en netto avgang på 54 medlemmer. Noe av nedgangen skyldes avskalling av medlemmer til Sandefjord. Ansatte og arbeidsmiljø Vestfold Golfklubb har per i dag fire fast ansatte i full stilling og en ansatt (administrasjonsekretær) i 60% stilling. Stillingsprosenten til administrasjonssekretæren ble utvidet til en 60%-stilling fra nyttår og vil bli ytterligere utvidet f.o.m. mars. Det er tre heltidsansatte på driftssiden. Av de faste ansatte er det en kvinne. I tillegg til de fast ansatte har det vært rundt ti sesongarbeidere på banesiden i perioden mai september/oktober. Bookingfunksjonen er overført til Golfsenteret Vestfold AS. Sykefraværet har i året vært under en prosent. Arbeidsmiljøet har vært tilfredsstillende. Det ytre miljø Klubbens virksomhet har ingen forurensende effekt på det ytre miljø. Økonomi Resultatet i 2010 gav et underskudd på kr. Dette er kr. svakere enn det budsjetterte resultatet. Gjennomgående har det vært en inntektssvikt på flere områder sammenlignet med budsjettet, men dette er i noen grad kompensert gjennom kostnadsreduksjoner på andre områder. Styret iverksatte underveis i året flere tiltak for å styrke inntektssiden og begrense ressursbruken for å nå det budsjetterte resultatet. I det etterfølgende vil det bli redegjort nærmere for hvilke tiltak som er blitt gjennomført. Medlemsinntektene ble lavere enn forventet. Dette skyldes dels medlemsutviklingen hvor frafallet var større enn budsjettert og at tilgangen på nye medlemmer kom senere enn forventet. I slutten av mai ble det bestemt å kjøre en kampanje for å få nye medlemmer. Rabatt på innmeldingsavgiften og redusert eller ingen årskontingent ut året var virkemidler som ble tatt i bruk foruten annonser i media. Kampanjen hadde stor positiv effekt, og antall nye medlemmer endte over budsjettnivå, mens inntektene ble lavere enn budsjettert som følge av virkemiddelbruken i form av redusert årsavgift og rabatterte innmeldingsavgifter. Grunnlaget ble imidlertid lagt for en høyere kontingentinngang f.o.m

5 Greenfeeinntektene sviktet både i forhold til budsjettet og fjoråret. Avviket i forhold til fjoråret var over ti prosent. Det var spesielt i perioden medio juli til sesongslutt at svikten kom. Rundt halvårsskiftet vedtok styret å igangsette et klubblotteri hvor formålet var å bidra til finansiering av asfalteringen av drivingrangen. Lotteriet ble godkjent av Lotteri- og Stiftelsestilsynet og loddsalget startet medio juli. Tiltaket gav et positivt resultat i størrelsesorden kr. netto. Sportslig komité lanserte på ettersommeren idéen om å selge ullvarer/-undertøy til medlemmer og andre. Tredve prosent av alt salg tilfalt klubben som provisjon. Det ble videre vedtatt å distribuere årskalenderen til klubben på en annen måte enn tidligere år, bl.a. for å få et større antall kalendere distribuert. I alt ble ca kalendere sendt ut. I utsendelsen fulgte et skriv med informasjon fra styret og ansatte samt en anmodning om frivillig å innbetale et støttebeløp til klubben. Effekten av denne måten å distribuere kalenderen på var langt høyere enn tidligere års salg hvor salget og distribusjon har skjedd via juniormedlemmer. Vestfold Golfklubb mottok kr. i lokale aktivitetsmidler fra Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité via Stokke Idrettsråd. Grasrotandelen innbrakte klubben en inntekt på kr. I alt hadde klubben ved årsskiftet nøyaktig to hundre bidragsgivere via Grasrotandelen. Klubben søkte i løpet av året på midler fra Color Lines spilleaktiviteter ombord på deres ferger. Dette var en ny ordning organisert av Color Line og godkjent både departementalt og av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette innbrakte klubben kr. hvorav halvparten ble utbetalt i desember og den resterende delen vil bli utbetalt i løpet av vinteren. Fra Tønsberg Foreningsbingo ble inntektene i år på kr. hvilket er noe lavere enn tidligere år. Tønsberg Foreningsbingo er besluttet nedlagt og bingovirksomheten overdratt til eksternt bingoentreprenør som alternativt hadde startet konkurrerende virksomhet dersom Tønsberg Foreningsbingo hadde fortsatt sin virksomhet. Andelshaverne i Tønsberg Foreningsbingo vil imidlertid motta bingoinntekter fremover fra den nye operatøren. Etter styret i Tønsberg Foreningsbingos oppfatning vil tilskuddene til de tidligere andelshaverne kunne øke som følge av mer effektiv drift. På kostnadssiden er det truffet en rekke tiltak for å motvirke den betydelige inntektssvikten som etterhvert kom for dagen. En kritisk gjennomgang av de ulike områdene og oppfordring til å prioritere ressursbruken medførte at kostnadene inkl. avskrivningene endte ca lavere enn budsjettet. Banekostnadene ble høyere enn budsjettert, med ca kr. som i det alt vesentlige skyldtes høyere kostnader til elektrisitet. Fra april ble organiseringen av den sportslige satsningen endret ved at sportslig leder gjennom flere år, Johan Holmgren, sa opp sin stilling. Istedenfor å ansette ny sportslig leder gjorde klubben avtale med George Beal som fikk ansvaret for den videre sportslige satsningen, men i nært samarbeid med klubbens Sportslige komité. Av denne grunnen ble personalkostnadene lavere enn i budsjettet, hvor sportslig leders lønn lå inne i budsjettet hele året. I steden økte administarsjonskostnadene da honorarene knyttet til den sportslige virksomheten regnskapsmessig er å betrakte som administrasjonskostnader. Samlet sett medførte denne løsningen at kostnadene ble redusert betydelig i forhold til budsjettet, og også langt lavere kostnader enn fjoråret. Investeringene beløp seg til 0,9 mill. kr., det samme investeringsnivået som i fjor. De største investeringene var to bensindrevne arbeidsbiler til en samlet kostnad på kr og investeringen for å oppgradere drivingrangen hvor asfaltering utgjorde hovedposten, som samlet beløp seg til kr. I forbindelse med forliksavtalen med naboen til drivingrangen foretok klubben investeringer på kr. for å øke sikkerheten i forhold til naboeiendommen og sikkerheten generelt på området. Likviditetssituasjonen er tilfredsstillende. Beholdningen av likvide midler var ved utgangen av året kr. mot kr. på samme tidspunkt foregående år. Det er betalt avdrag på lån med ca. 0,7 mill. kr. Langsiktig lån inkl. gjenværende obligasjonslån er ved utgangen av året 16,9 mill. kr. 5 5

6 Budsjett 2011 Inntekter I budsjettet er det bl.a. forutsatt 50 nye voksne medlemmer på 18 hullsbanen og 50 nye medlemmer på 9 hullsbanen. Kontingentsatsene foreslås økt med 500 kr. for voksne medlemmer av 18-hullsbanen. Kontingentøkningen i de øvrige medlemskategoriene foreslås økt med NOK 100. Innmeldingsavgiften på 18-hullsbanen er foreslått til kr., en reduksjon på kr. i forhold til fjorårets vedtatte innmeldingsavgift. Da skal det tillegges at klubben kun fikk ett fåtall nye medlemmer til denne prisen, mens antall nye medlemmer på 18-hullsbanen økte med over 40 da innmeldingsavgiften ble halvert under medlemskampanjen som startet ultimo mai. Når en vurderer forslaget til økningen på 500 kr. må en ta i betraktning både at antall medlemmer er redusert i forhold til tidligere år, men også at man i den foreslåtte kontingenten for neste år kan spille fritt på tre baner, foruten egen hjemmebane også på Borre og Larvik, som klubben har inngått avtale med men med forbehold om årsmøtets godkjennelse. Avtalen gjelder for klubbens voksne medlemmer av 18- hullsbanen. I forhold til sammenlignbare klubber med hensyn til banestørrelse og fasiliteter forøvrig, er klubbens kontingentnivå svært konkurransekraftig. Dette gjør også at klubben sånn sett burde kunne være attraktiv for nye medlemmer og bidra til at målet på antall nye medlemmer nås. På 9- hullsbanen er det forutsatt 50 nye medlemmer og en årskontingent på kr., opp 250 kr. fra i fjor. Ellers har klubben store forventninger til sponsorsatsningen som ble vedtatt i fjor høst. Budsjetterte sponsorinntekter er 1 mill. kr. som tilsier en økning på vel 75%. Greenfeeinntektene er budsjettert noe høyere enn i 2010, ca kr. Tendensen siste året bekrefter utviklingen som en så de to foregående sesongene, nemlig at medlemsutviklingen er negativ. Med lavere innmeldingsavgifter og gode medlemsfordeler, bl.a. gjennom samarbeid med Borre og Larvik, ser styret positivt på fremtiden med hensyn til medlemsutviklingen. Kostnader Det er budsjettert med en økning i personalkostnader sammenlignet med Dette skyldes både at administrasjonen skal involvere seg sterkere i det sportslige arbeidet og en økning i antall timer på banesiden foruten generell lønnsøkning På det sportslige området satser klubben på en ny organisasjonsstruktur hvor all sportslig satsning er lagt inn under Sportslig komité, men delt på juniorer, elite/mid-amatører og seniorer. Et nytt trenerteam er også på plass som både styret og utøvere har store forventninger til. På det administrative området vil Sportslig komité bli avlastet ved at administrasjonssekretæren går inn i en rolle som bindeledd mellom sportslig komité og trenerteamet og hun vil også ha kontaktansvaret med NGF, men underlagt Sportslig komité. Således vil hovedfokus til Sportslig komité dreie seg om de sportslige aktivitetene. Dette er en prøveordning som vil bli evaluert etter sesongen 2011, i likhet med hele den sportslige organiseringen. Dette er et opplegg klubbens styre har stor tro på at vil gi en positiv effekt på både profilering og omdømme, og sånn sett bidra til å trekke nye medlemmer til klubben. Derfor er det lagt opp til et høyere ressursforbruk på denne siden neste år sammenlignet med fjoråret. I den sportslige satsningen ligger også betydelig innslag av rekrutteringsarbeid. Investeringer Investeringsbudsjettet for neste år har en ramme på snaue 4,4 mill. kr. Av dette utgjør 2,7 mill. kr. klubbhusprosjektet som årsmøtet vedtok i fjor. Arbeidene er allerede påbegynt med hensyn til kjøkkendelen. Klubben har inngått avtale med Café Lotus AS om drift av café-/restaurantvirksomheten. Ellers er det lagt inn en rekke prosjekter knyttet til banen neste år. Av de største skal nevnes ny green på hull 8 på 9-hullsbanen, nye sponsorskilt på 18-hullsbanen, bunkere på 9-hullsbanen, uteområde rundt klubbhuset, restaurering av det gamle klubbhuset og utvidelse av teesteder. Dette er investeringer som samlet vil bidra til en positiv videreutvikling og kvalitetsheving på nær sagt alle områder. Dette skal også bidra til at Vestfold Golfklubb skal bli den naturlige foretrukne klubb, både med hensyn til medlemmer, sponsorer/samarbeidspartnere og gjestespillere. 6 6

7 I forbindelse med investeringene har klubben inngått avtale med DnBNOR om finansiering på 2,5 mill. kr. Det forventes også finansieringsbidrag gjennom tippemidler og refusjon av inngående merverdiavgift, helt eller delvis. Resultat Budsjettet viser et positivt resultat på kr. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Styret Styret kan ikke se seg fornøyd med årets underskudd på kr. Når det er sagt, har styret forhåpninger til at de grepene som ble foretatt i fjor på medlemsrekrutteringssiden, skal slå positivt ut resultatmessig. En ansiktsløftning på café-/restaurantsiden og med ny driver som satser på helårsdrift, er styret av den oppfatning at forholdene er lagt tilrette for at ambisjonene for de neste årene om en attraktiv og sunn klubb å være medlem av, vil nås. Klubbens mål om å være et av landets mest komplette anlegg og ha en solid økonomi, står fast. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet og balanse med tilhørende noter en rettvisende oversikt over klubbens stilling per Styret er av den mening at klubben har en sterk posisjon i golfmarkedet med de fasilitetene som klubben kan fremvise både nå og i årene som kommer. Styret har et sterkt ønske for 2011 om at Vestfold Golfklubb i alle sammenhenger fortsatt skal være et godt sted å være for våre ansatte, medlemmer, samarbeidspartnere og gjester. Til slutt vil styret rette en takk til alle som viser motivasjon og engasjement ved å stille opp år etter år for klubben på ulike områder og gjennom denne innsatsen bidrar til en positiv utvikling av klubbmiljø og til den sterke posisjonen klubben har i dag. Dugnadsarbeidet representerer betydelige verdier for klubben både materielt og immaterielt sett. Vear, Bjarne Kihle Frank Christensen Trude Frydenberg Styreleder Nestleder Styremedlem Si gn. Sign. Sign. Roy A. Standal Beate Klevstad Reidun Aas Johansen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Sign. Sign. Sign. Knut Gran Daglig leder Sign. 7 7

8 Vestfold Golfklubb Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Note 2010 Budsjett Budsjett 2011 Kontingenter Innmeldingsavgifter Greenfees Sponsorinntekter Øvrige inntekter Sum inntekter Turnering- og treningskostnader Lønnskostnad Administrasjonskostnader Avskrivning på varige driftsmidler Banekostnader Annen driftskostnad Sum kostnader Driftsresultat Renteinntekter Pantegjeldsrenter Andre finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Anvendelse av årsresultatet Til kapitalkonto Sum anvendelse

9 Balanse EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner Prosjekter under arbeid Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Forskuddsbetalt leasing 0 0 Sum finansielle anleggsmidler 0 0 Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Varelager Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 Balanse EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Opptjent egenkapital Kapitalkonto Årets resultat Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig finansiering Obligasjonslån 4,5, Sum langsiktig finansiering Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 4, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Vear, Bjarne Kihle Frank Christensen Trude Frydenberg Styreleder Nestleder Styremedlem Si gn. Sign. Sign. Roy A. Standal Beate Klevstad Reidun Aas Johansen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Sign. Sign. Sign. Knut Gran Daglig leder Sign

11 Note 1 - Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31.desember I henhold til NIFs reglement er klubben definert som stor idrettsorganisasjon. Det følger således av regnskapslovens 1-2 å følge bokføring etter regnskapslovens bestemmelser. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Utsatt skatt og skattekostnad Vestfold Golfklubb har ihht. Skattelovens 2-32, 2.ledd fritak for å betale formues- og inntektsskatt. Fritaket innebærer også fritak for å innlevere selvangivelse til likningsmyndighetene. Note 2 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser mm Lønnskostnader mm : Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte: 8 9 Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelser Annen godtgjørelse 0 0 Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør NOK

12 Note 3 - Varige driftsmidler Golfbane Klubbhus, bygg mm Vanningsanlegg Park.- plass Inventar/ utstyr Maskiner Prosj. under arbeid Sum Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Avskrivninger pr Avgang driftsmidler Akkumulerte avskr Balanseverdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsplan 2 % 2-10% 5-10% 4 % 33 % 20 % Note 4 - Gjeld Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Obligasjonslån 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Note 5 - Pantstillelser og garantiansvar Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol Obligasjonslån 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Golfbane Klubbhus/ Driftsbygning Vanningsanlegg Sum Note 6 - Obligasjonslån Obligasjonslånet fra klubbens medlemmer ble på årsmøtet for 2005 besluttet avviklet og tilbakebetalt. Av lånet på kr. er kr. tilbakebetalt i løpet av Ved utgangen av året var det 14 medlemmer som fortsatt hadde totalt kr. til gode. Utbetaling vedr. de resterende utestående beløp vil skje etter hvert som klubben får skaffet tilveie kontonummere fra disse medlemmene. Dette var et rente- og avdragsfritt lån som var sikret ved pant i klubbens faste eiendom/leieretter

13 Note 7 - Egenkapital Egenkapital Resultat Egenkapital Note 8 - Endringer i medlemsmassen Fra - til Utmeldt Passiv Passiv m/sp.rett 9-hullsbanen K1 Aktive over K3 Passive m/spillerett 5 5 K3-1 Passive 32 1 K4-1 Juniorer 0-12 år K4-2 Juniorer år 4 3 K5 Juniorer år 6 2 K6 Studenter/militæret 1 K7 Medlem 9-hullsbanen Antall medlemmer pr. 1. januar 2011: stk (Antall medlemmer pr. 1. januar 2010: stk) 13 13

14 14

15 15

16 Årsrapport Kontrollkomitéen Kontrollkomiteen har bestått av følgende: Henrik Lunde leder Gard Hansen Arne Lund Det har vært to saker til behandling i kontrollkomiteen i Sponsor inntekter. - Utbygging av klubbhuset. Henrik Lunde Leder «Hole in one» sesongen mai Johan Haugstad hull 8 18-hullsbanen 08. juni Terje Schau hull 1 18-hullsbanen 18. juni Cecilie Heyerdahl hull hullsbanen 18. juni Vidar Holth hull 1 18-hullsbanen 21. juli Morten Torp Karlsen hull hullsbanen 26. juli Jan Ove Fossnes hull hullsbanen 01. aug Christopher Archer hull 2 9-hullsbanen 01. sept Bente Mansåker hull 1 18-hullsbanen 18. sept Turid Biseth Pedersen hull hullsbanen 11. okt Jan Egil Andresen hull hullsbanen Vi gratulerer alle sammen! 15 16

17 Forslag til årsmøtet i Vestfold Golfklubb 2010 Sak 6: Samarbeidsavtale mellom Vestfold Golfklubb, Borre Golfbane og Larvik Golfbane vedr. fritt spill. (Avtalen er betinget av årsmøtets godkjennelse) 16 17

18 Styrets forslag til innmeldingsavgift og årskontingenter (Tall i parentes er fjorårstallene) Kategori 1 Aktive medlemmer fra 22 år (født 1989 og tidligere) Årskontingent kr (5 800) Innmeldingsavgift kr Kategori 2 Passive medlemmer m/spillerett kr (3 000) pluss halv greenfee på begge baner Kategori 3 Passive medlemmer kr (1 000) pluss full greenfee på begge baner NB!! Man må først ha vært aktiv før man kan melde seg passiv. Kategori 4 Kategori 5 Kategori 6 Kategori 7 Aktive juniormedlemmer til og med 18 år Årskontingent (født 1999 og senere) kr (2 100) Årskontingent (født ) kr (2 600) Aktive ungdomsmedlemmer år Årskontingent (født ) kr (3 000) Aktive medlemmer år under utdanning eller militæret Årskontingent (født ) kr (3 500) Medlemmer under utdanning eller militæret må søke på nytt innen 1. januar hvert år om redusert kontingent og/eller utsettelse med betaling av innmeldingsavgift. Aktive medlemmer 9-hullsbanen Årskontingent kr (2 900) Innmeldingsavgift kr (2 000) Halv greenfee på 18-hullsbanen Innmeldingsavgifter for medlemmer som går ut av kategori 6 er avhengig av hvor lenge de har vært juniorer. Kontakt administrasjonen! Kontingent til NGF - kr 175,- kommer i tillegg for alle kategorier fom det året en fyller 20 år. Bladet Norsk Golf - 1 til hver husstand - blir belastet med kr 140,-. Kontingenten skal betales som vanlig innen 1. mars. Det vil bli ilagt gebyr ved for sen betaling

19 Valgkomitéens forslag til nytt styre for 2011: Leder: Bjarne Kihle - på valg (for 1 år) Nestleder: Frank Christensen - på valg (for 1 år) Styremedlemmer: Trude Frydenberg - sittende (tredje av tre år) Beate Johnsen - på valg (tredje av tre år) Reidun Aas Johansen - sittende (andre av to år) Petter Holmsen - på valg (andre av to år) Varamedlemmer: Tor Henning Wiik - på valg (for andre av to år) Øyvind Aasen - på valg (for 1 år) Kontrollkomité: Henrik Lunde - gjenvalg (for 1 år) Gard Hansen - gjenvalg (for 1 år) Arne Lund - gjenvalg (for 1 år) Valgkomiteen foreslår også i år at det nye styret selv velger representanter til: Norges Golfforbunds ting Vestfold Idrettskrets Stokke Idrettsråd Valgkomiteen: Cecilie Andresen Rigmor Mørk Terje Gravdal Sign. Sign. Sign. Styrets forslag til ny valgkomité 2011: Cecilie Andresen Terje Gravdahl Roy Standal Wenche Grennes (Varamedlem) 18 19

20 Årsrapport Banekomitéen Ettervinteren var preget av kaldt, stabilt vintervær med gode skiløyper på banen. Det var til tider så mye folk i området at parkeringsplassen var helt full av biler. Dette betyr at folk bruker dette flotte golfanlegget på en god måte også om vinteren. Skiløypene vil vi derfor kjøres opp så sant det er forhold til det. Hovedbanen åpnet midt i april og stengte i begynnelsen av november. Gjennom sesongen har den holdt god standard. Vi var litt spente på hvordan det ville gå med green 8 på våren, fordi halve greenen var ombygget sist høst. Greenen var derfor provisorisk den første måneden. Med iherdig dressing og stell ble den godt spillbar til 1. juni, og vi må vel si oss godt fornøyd med den jobben vi gjorde. Nå håper vi å unngå vinterskader som skyldes stående vann. Et annet sted som har fått et stort løft er treningsområdet. Asfaltering av grusgangen har gjort området mer tiltalende og renslig. Gressutslag er nå tilsådd og vi vil ta i bruk området på nedre del av treningsfeltet til sommeren. Ny sti til rød tee på hull 16 ble også godt mottatt. Nå slipper vi at spillere går tilbake og forstyrrer dem som skal spille inn på greenen. Noen medlemmer har reagert litt på all hoggingen vi har gjort i høst. Det kan kanskje virke litt nakent og uvant med en gang. Vi er imidlertid sikre på at dette tiltaket er til det beste for greenene og banen vår. Lys og luft er avgjørende elementer for at gresset skal trives. Vi tar vare på edle trær som eik og bøk der det er mulig. Når de blir fristilt så kommer de mer frem, og dette gir banen vår ennå flottere karakter for fremtiden. Vi arbeider med revisjon av 5-årsplanen for baneutvikling. Vår banearkitekt, Jeremy Turner, lager nå skisser for noen områder. Vi vil spesielt nevne at det planlegges en del bunkere på 9-hullsbanen. Dette vil heve kvaliteten på denne og gjøre den enda mer spennende å spille. Av sikkerhetsgrunner bør også green 8 på denne banen flyttes så snart økonomien tillater det. Det jobbes også med å få til en tursti gjennom anlegget som er trygg for turgåere. Denne stien vil bli knyttet opp til kyststien som går på østsiden av golfbanen. Dette bedrer allmennhetens ferdsel og vil kanskje også øke besøket til kafeen. Til dette prosjektet vil det bli gitt et vesentlig tilskudd fra det offentlige. Banemannskapet har hatt en god sesong med svært lite fravær og et trivelig miljø. Dyktig og stabilt banemannskap er en nøkkelfaktor for å lykkes. Vi vil takke for god innsats og samtidig takke alle dem som har kommet med positive innspill som hjelper oss å heve banekvaliteten. Vi vil også takke alle som har bidratt med dugnadsarbeid for at Vestfold golfklubb skal bli en bedre golfklubb, og et godt sted å være. Vi er optimister foran sesongen 2011, og gleder oss til å se banen utvikles videre mot det mest komplette golfanlegget i Vestfold. Oddbjørn Tidemann Head greenkeeper Agnar Kvalbein Leder av banekomiteen 19 20

21 Årsrapport Marshall tjenesten Hjertelig takk til alle frivillige som har deltatt i Marshall tjenesten Det har vært et travelt år, og vår tilstedeværelse har utvilsomt bidratt positivt til golfspillet på Vestfold Golfklubb, både blant medlemmer og greenfee spillere. Vi har vært i gang fra mai til september. Vi har som vanlig hatt et hyggelig samarbeid både med proshop, banemannskap og administrasjonen. Det er fremdeles behov for å slippe igjennom raskere spillere, en golfrunde bør kunne avvikles på 4 timer eller mindre. Nedslagsmerker bør utbedres i større grad! I løpet av året har det vært 21 deltakere som har utført Marshall tjenesten. Det er behov for flere frivillige, spesielt hvis tjenesten også skal omfatte turneringer. Marshall tjenesten 2010 Rell Rune Loraas Årsrapport Disiplinærkomitéen Komiteen har i 2010 ikke hatt noen saker til behandling. En sak ble oversendt fra styret til komiteens leder for vurdering. Lederens anbefaling var at saken ble søkt løst uten å blande inn komiteen. Det ble gjort og saken ble i ettertid løst på en måte som partene så seg tjent med. Komiteens medlemmer har heller ikke under opphold på banen/klubbhus, registrert forhold som de på eget initiativ har funnet grunn til å ta opp. Disiplinærkomitéen 2010 Geir Ustgård Årsrapport Hus- og trivselskomitéen Komiteen har i år bestått av: Ellen Kjønnerød, leder Inger H. Anderson Trine Lise Brinck Greta Kaalsaas Wenche Andersen Lisbeth O. Bilet Magda Jakobsen Irma Rolstad Komitéen har hatt som oppgave å gjøre det trivelig rundt og på klubbhuset. Det har vært dugnader hvor komitéen har kommet sammen for innkjøp av planter etc. Alle medlemmene i komiteen har gjennom sesongen hatt hver sine arbeidsoppgaver, med vanning og stell av blomstene og å se etter at alt er ryddig og ordentlig. På sensommeren gikk dessverre komitéens leder, Ellen Kjønnerød, bort. Ellen har vært leder i flere perioder og en viktig bidragsyter. Hjertelig takk til medlemmene i komitéen for god arbeidsinnsats i sesongen. Hus- og trivselskomiteen

Årsberetning 2011. Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Videregående skole onsdag 8. februar 2012 kl 18.00

Årsberetning 2011. Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Videregående skole onsdag 8. februar 2012 kl 18.00 Årsberetning 2011 Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Videregående skole onsdag 8. februar 2012 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2011 side 4 Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

Handlingsplan 2008 Sportslig komité

Handlingsplan 2008 Sportslig komité Handlingsplan 2008 Sportslig komité 11. mars 2008 Sportslig komité 2008 Hovedmål og prioriteringer Blant de beste klubbene innefor eget TO Kompetanse, utvikling og engasjement Omdømme Samarbeid internt

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt;

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt; Årsberetning 2013 Styre har bestått av, Odd Magne Alexandersen, leder Kirsten Wirkola, nestleder Gerd Vollan, sekretær Gunnar Harila, styremedlem Alf Roger Storhaug, styremedlem Greta Suhr Thornmassen,

Detaljer

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB

REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB Dato: 05.02.09. Tid: 19:00 Sted: Restauranten i klubbens lokaler på Stokke Gaard Tilstede: Harald Helland, Endre Hjelseng, Tord Lath-Olsen, Frode Bostad, Stephen Baxter,

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013

STYRETS BERETNING 2013 STYRETSBERETNING2013 Virksomhet Norges Castingforbund (NCF) er et særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), International castingsport federation (ICSF), Forente

Detaljer

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden:

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: ÅRSMØTE 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse

Detaljer