Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl onsdag 9.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9."

Transkript

1 Årsberetning Årsberetning Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl onsdag 9. februar 2011 kl 18.00

2 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2010 side 4 Resultatregnskap inkl. budsjett 2011 side 8 Balanse side 9 Noter side Revisjonsberetning side Kontrollkomitéens rapport side 16 Forslag til årsmøtet vedr. samarbeidsavtale mellom Vestfold Golfklubb, Borre Golfbane og Larvik Golfbane vedr. fritt spill side 17 Styrets forslag til innmeldingsavgifter og kontingenter for 2011 side 18 Valgkomitéens forslag til nytt styre side 19 Årsrapporter fra de forskjellige komitéene side

3 Årsmøte i Vestfold Golfklubb Vestfold Golfklubbs medlemmer innkalles herved til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl Veibeskrivelse: Kjør E-18 sydover forbi Tønsberg til avkjøring Stokke. Ved rundkjøring, ta til høyre, gamle E-18 sydover ca 500 m. Innkjøring til Gjennestad på venstre hånd. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet, herunder godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen 4. Styrets beretning 5. Resultatregnskap og balanse for regnskapsåret Samarbeidsavtale mellom Vestfold Golfklubb, Borre Golfbane og Larvik Golfbane vedr. fritt spill 7. Budsjett for 2011 med styrets forslag til innmeldingsavgift og årskontingent for Valg a) Styret Leder og nestleder velges for 1 år Styremedlem for valgperioden (inntil 3 år) Varamedlemmer for 1 år Uttredende er: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Varamedlem Bjarne Kihle Frank Christensen Beate Johnsen Roy A Standal Petter Holmsen b) Valgkomité Valgkomitéens forslag er vedlagt c) Valg av represententanter til Vestfold Idrettskrets, Norges Golfforbunds ting og til Stokke Idrettsråd d) Valg av kontrollkomité e) Styrets forslag til revisor f) Styrets forslag til valgkomité 3 3

4 Styrets årsberetning 2010 Styret i Vestfold Golfklubb som ble valgt på årsmøtet 10. februar 2010 har vært sammensatt som følger: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlem: Bjarne Kihle Frank Christensen Roy A. Standal Trude Frydenberg Beate Johnsen Reidun Aas Johansen Petter Holmsen Tor Henning Wik Kontrollkomitéen har bestått av Henrik Lunde, Arne Lund og Gard Hansen. VGKs representant i Stokke idrettsråd har vært Oddbjørn Tidemann Møter Det har vært avholdt 11 ordinære styremøter i løpet av perioden og en styresamling som ble avholdt september i Kragerø. Medlemmer Vestfold Golfklubb har medlemmer per Tilsvarende tall ifjor var Klubben fikk 173 nye medlemmer i Dette gir en netto avgang på 54 medlemmer. Noe av nedgangen skyldes avskalling av medlemmer til Sandefjord. Ansatte og arbeidsmiljø Vestfold Golfklubb har per i dag fire fast ansatte i full stilling og en ansatt (administrasjonsekretær) i 60% stilling. Stillingsprosenten til administrasjonssekretæren ble utvidet til en 60%-stilling fra nyttår og vil bli ytterligere utvidet f.o.m. mars. Det er tre heltidsansatte på driftssiden. Av de faste ansatte er det en kvinne. I tillegg til de fast ansatte har det vært rundt ti sesongarbeidere på banesiden i perioden mai september/oktober. Bookingfunksjonen er overført til Golfsenteret Vestfold AS. Sykefraværet har i året vært under en prosent. Arbeidsmiljøet har vært tilfredsstillende. Det ytre miljø Klubbens virksomhet har ingen forurensende effekt på det ytre miljø. Økonomi Resultatet i 2010 gav et underskudd på kr. Dette er kr. svakere enn det budsjetterte resultatet. Gjennomgående har det vært en inntektssvikt på flere områder sammenlignet med budsjettet, men dette er i noen grad kompensert gjennom kostnadsreduksjoner på andre områder. Styret iverksatte underveis i året flere tiltak for å styrke inntektssiden og begrense ressursbruken for å nå det budsjetterte resultatet. I det etterfølgende vil det bli redegjort nærmere for hvilke tiltak som er blitt gjennomført. Medlemsinntektene ble lavere enn forventet. Dette skyldes dels medlemsutviklingen hvor frafallet var større enn budsjettert og at tilgangen på nye medlemmer kom senere enn forventet. I slutten av mai ble det bestemt å kjøre en kampanje for å få nye medlemmer. Rabatt på innmeldingsavgiften og redusert eller ingen årskontingent ut året var virkemidler som ble tatt i bruk foruten annonser i media. Kampanjen hadde stor positiv effekt, og antall nye medlemmer endte over budsjettnivå, mens inntektene ble lavere enn budsjettert som følge av virkemiddelbruken i form av redusert årsavgift og rabatterte innmeldingsavgifter. Grunnlaget ble imidlertid lagt for en høyere kontingentinngang f.o.m

5 Greenfeeinntektene sviktet både i forhold til budsjettet og fjoråret. Avviket i forhold til fjoråret var over ti prosent. Det var spesielt i perioden medio juli til sesongslutt at svikten kom. Rundt halvårsskiftet vedtok styret å igangsette et klubblotteri hvor formålet var å bidra til finansiering av asfalteringen av drivingrangen. Lotteriet ble godkjent av Lotteri- og Stiftelsestilsynet og loddsalget startet medio juli. Tiltaket gav et positivt resultat i størrelsesorden kr. netto. Sportslig komité lanserte på ettersommeren idéen om å selge ullvarer/-undertøy til medlemmer og andre. Tredve prosent av alt salg tilfalt klubben som provisjon. Det ble videre vedtatt å distribuere årskalenderen til klubben på en annen måte enn tidligere år, bl.a. for å få et større antall kalendere distribuert. I alt ble ca kalendere sendt ut. I utsendelsen fulgte et skriv med informasjon fra styret og ansatte samt en anmodning om frivillig å innbetale et støttebeløp til klubben. Effekten av denne måten å distribuere kalenderen på var langt høyere enn tidligere års salg hvor salget og distribusjon har skjedd via juniormedlemmer. Vestfold Golfklubb mottok kr. i lokale aktivitetsmidler fra Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité via Stokke Idrettsråd. Grasrotandelen innbrakte klubben en inntekt på kr. I alt hadde klubben ved årsskiftet nøyaktig to hundre bidragsgivere via Grasrotandelen. Klubben søkte i løpet av året på midler fra Color Lines spilleaktiviteter ombord på deres ferger. Dette var en ny ordning organisert av Color Line og godkjent både departementalt og av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette innbrakte klubben kr. hvorav halvparten ble utbetalt i desember og den resterende delen vil bli utbetalt i løpet av vinteren. Fra Tønsberg Foreningsbingo ble inntektene i år på kr. hvilket er noe lavere enn tidligere år. Tønsberg Foreningsbingo er besluttet nedlagt og bingovirksomheten overdratt til eksternt bingoentreprenør som alternativt hadde startet konkurrerende virksomhet dersom Tønsberg Foreningsbingo hadde fortsatt sin virksomhet. Andelshaverne i Tønsberg Foreningsbingo vil imidlertid motta bingoinntekter fremover fra den nye operatøren. Etter styret i Tønsberg Foreningsbingos oppfatning vil tilskuddene til de tidligere andelshaverne kunne øke som følge av mer effektiv drift. På kostnadssiden er det truffet en rekke tiltak for å motvirke den betydelige inntektssvikten som etterhvert kom for dagen. En kritisk gjennomgang av de ulike områdene og oppfordring til å prioritere ressursbruken medførte at kostnadene inkl. avskrivningene endte ca lavere enn budsjettet. Banekostnadene ble høyere enn budsjettert, med ca kr. som i det alt vesentlige skyldtes høyere kostnader til elektrisitet. Fra april ble organiseringen av den sportslige satsningen endret ved at sportslig leder gjennom flere år, Johan Holmgren, sa opp sin stilling. Istedenfor å ansette ny sportslig leder gjorde klubben avtale med George Beal som fikk ansvaret for den videre sportslige satsningen, men i nært samarbeid med klubbens Sportslige komité. Av denne grunnen ble personalkostnadene lavere enn i budsjettet, hvor sportslig leders lønn lå inne i budsjettet hele året. I steden økte administarsjonskostnadene da honorarene knyttet til den sportslige virksomheten regnskapsmessig er å betrakte som administrasjonskostnader. Samlet sett medførte denne løsningen at kostnadene ble redusert betydelig i forhold til budsjettet, og også langt lavere kostnader enn fjoråret. Investeringene beløp seg til 0,9 mill. kr., det samme investeringsnivået som i fjor. De største investeringene var to bensindrevne arbeidsbiler til en samlet kostnad på kr og investeringen for å oppgradere drivingrangen hvor asfaltering utgjorde hovedposten, som samlet beløp seg til kr. I forbindelse med forliksavtalen med naboen til drivingrangen foretok klubben investeringer på kr. for å øke sikkerheten i forhold til naboeiendommen og sikkerheten generelt på området. Likviditetssituasjonen er tilfredsstillende. Beholdningen av likvide midler var ved utgangen av året kr. mot kr. på samme tidspunkt foregående år. Det er betalt avdrag på lån med ca. 0,7 mill. kr. Langsiktig lån inkl. gjenværende obligasjonslån er ved utgangen av året 16,9 mill. kr. 5 5

6 Budsjett 2011 Inntekter I budsjettet er det bl.a. forutsatt 50 nye voksne medlemmer på 18 hullsbanen og 50 nye medlemmer på 9 hullsbanen. Kontingentsatsene foreslås økt med 500 kr. for voksne medlemmer av 18-hullsbanen. Kontingentøkningen i de øvrige medlemskategoriene foreslås økt med NOK 100. Innmeldingsavgiften på 18-hullsbanen er foreslått til kr., en reduksjon på kr. i forhold til fjorårets vedtatte innmeldingsavgift. Da skal det tillegges at klubben kun fikk ett fåtall nye medlemmer til denne prisen, mens antall nye medlemmer på 18-hullsbanen økte med over 40 da innmeldingsavgiften ble halvert under medlemskampanjen som startet ultimo mai. Når en vurderer forslaget til økningen på 500 kr. må en ta i betraktning både at antall medlemmer er redusert i forhold til tidligere år, men også at man i den foreslåtte kontingenten for neste år kan spille fritt på tre baner, foruten egen hjemmebane også på Borre og Larvik, som klubben har inngått avtale med men med forbehold om årsmøtets godkjennelse. Avtalen gjelder for klubbens voksne medlemmer av 18- hullsbanen. I forhold til sammenlignbare klubber med hensyn til banestørrelse og fasiliteter forøvrig, er klubbens kontingentnivå svært konkurransekraftig. Dette gjør også at klubben sånn sett burde kunne være attraktiv for nye medlemmer og bidra til at målet på antall nye medlemmer nås. På 9- hullsbanen er det forutsatt 50 nye medlemmer og en årskontingent på kr., opp 250 kr. fra i fjor. Ellers har klubben store forventninger til sponsorsatsningen som ble vedtatt i fjor høst. Budsjetterte sponsorinntekter er 1 mill. kr. som tilsier en økning på vel 75%. Greenfeeinntektene er budsjettert noe høyere enn i 2010, ca kr. Tendensen siste året bekrefter utviklingen som en så de to foregående sesongene, nemlig at medlemsutviklingen er negativ. Med lavere innmeldingsavgifter og gode medlemsfordeler, bl.a. gjennom samarbeid med Borre og Larvik, ser styret positivt på fremtiden med hensyn til medlemsutviklingen. Kostnader Det er budsjettert med en økning i personalkostnader sammenlignet med Dette skyldes både at administrasjonen skal involvere seg sterkere i det sportslige arbeidet og en økning i antall timer på banesiden foruten generell lønnsøkning På det sportslige området satser klubben på en ny organisasjonsstruktur hvor all sportslig satsning er lagt inn under Sportslig komité, men delt på juniorer, elite/mid-amatører og seniorer. Et nytt trenerteam er også på plass som både styret og utøvere har store forventninger til. På det administrative området vil Sportslig komité bli avlastet ved at administrasjonssekretæren går inn i en rolle som bindeledd mellom sportslig komité og trenerteamet og hun vil også ha kontaktansvaret med NGF, men underlagt Sportslig komité. Således vil hovedfokus til Sportslig komité dreie seg om de sportslige aktivitetene. Dette er en prøveordning som vil bli evaluert etter sesongen 2011, i likhet med hele den sportslige organiseringen. Dette er et opplegg klubbens styre har stor tro på at vil gi en positiv effekt på både profilering og omdømme, og sånn sett bidra til å trekke nye medlemmer til klubben. Derfor er det lagt opp til et høyere ressursforbruk på denne siden neste år sammenlignet med fjoråret. I den sportslige satsningen ligger også betydelig innslag av rekrutteringsarbeid. Investeringer Investeringsbudsjettet for neste år har en ramme på snaue 4,4 mill. kr. Av dette utgjør 2,7 mill. kr. klubbhusprosjektet som årsmøtet vedtok i fjor. Arbeidene er allerede påbegynt med hensyn til kjøkkendelen. Klubben har inngått avtale med Café Lotus AS om drift av café-/restaurantvirksomheten. Ellers er det lagt inn en rekke prosjekter knyttet til banen neste år. Av de største skal nevnes ny green på hull 8 på 9-hullsbanen, nye sponsorskilt på 18-hullsbanen, bunkere på 9-hullsbanen, uteområde rundt klubbhuset, restaurering av det gamle klubbhuset og utvidelse av teesteder. Dette er investeringer som samlet vil bidra til en positiv videreutvikling og kvalitetsheving på nær sagt alle områder. Dette skal også bidra til at Vestfold Golfklubb skal bli den naturlige foretrukne klubb, både med hensyn til medlemmer, sponsorer/samarbeidspartnere og gjestespillere. 6 6

7 I forbindelse med investeringene har klubben inngått avtale med DnBNOR om finansiering på 2,5 mill. kr. Det forventes også finansieringsbidrag gjennom tippemidler og refusjon av inngående merverdiavgift, helt eller delvis. Resultat Budsjettet viser et positivt resultat på kr. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Styret Styret kan ikke se seg fornøyd med årets underskudd på kr. Når det er sagt, har styret forhåpninger til at de grepene som ble foretatt i fjor på medlemsrekrutteringssiden, skal slå positivt ut resultatmessig. En ansiktsløftning på café-/restaurantsiden og med ny driver som satser på helårsdrift, er styret av den oppfatning at forholdene er lagt tilrette for at ambisjonene for de neste årene om en attraktiv og sunn klubb å være medlem av, vil nås. Klubbens mål om å være et av landets mest komplette anlegg og ha en solid økonomi, står fast. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet og balanse med tilhørende noter en rettvisende oversikt over klubbens stilling per Styret er av den mening at klubben har en sterk posisjon i golfmarkedet med de fasilitetene som klubben kan fremvise både nå og i årene som kommer. Styret har et sterkt ønske for 2011 om at Vestfold Golfklubb i alle sammenhenger fortsatt skal være et godt sted å være for våre ansatte, medlemmer, samarbeidspartnere og gjester. Til slutt vil styret rette en takk til alle som viser motivasjon og engasjement ved å stille opp år etter år for klubben på ulike områder og gjennom denne innsatsen bidrar til en positiv utvikling av klubbmiljø og til den sterke posisjonen klubben har i dag. Dugnadsarbeidet representerer betydelige verdier for klubben både materielt og immaterielt sett. Vear, Bjarne Kihle Frank Christensen Trude Frydenberg Styreleder Nestleder Styremedlem Si gn. Sign. Sign. Roy A. Standal Beate Klevstad Reidun Aas Johansen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Sign. Sign. Sign. Knut Gran Daglig leder Sign. 7 7

8 Vestfold Golfklubb Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Note 2010 Budsjett Budsjett 2011 Kontingenter Innmeldingsavgifter Greenfees Sponsorinntekter Øvrige inntekter Sum inntekter Turnering- og treningskostnader Lønnskostnad Administrasjonskostnader Avskrivning på varige driftsmidler Banekostnader Annen driftskostnad Sum kostnader Driftsresultat Renteinntekter Pantegjeldsrenter Andre finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Anvendelse av årsresultatet Til kapitalkonto Sum anvendelse

9 Balanse EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner Prosjekter under arbeid Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Forskuddsbetalt leasing 0 0 Sum finansielle anleggsmidler 0 0 Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Varelager Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 Balanse EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Opptjent egenkapital Kapitalkonto Årets resultat Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig finansiering Obligasjonslån 4,5, Sum langsiktig finansiering Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 4, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Vear, Bjarne Kihle Frank Christensen Trude Frydenberg Styreleder Nestleder Styremedlem Si gn. Sign. Sign. Roy A. Standal Beate Klevstad Reidun Aas Johansen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Sign. Sign. Sign. Knut Gran Daglig leder Sign

11 Note 1 - Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31.desember I henhold til NIFs reglement er klubben definert som stor idrettsorganisasjon. Det følger således av regnskapslovens 1-2 å følge bokføring etter regnskapslovens bestemmelser. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Utsatt skatt og skattekostnad Vestfold Golfklubb har ihht. Skattelovens 2-32, 2.ledd fritak for å betale formues- og inntektsskatt. Fritaket innebærer også fritak for å innlevere selvangivelse til likningsmyndighetene. Note 2 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser mm Lønnskostnader mm : Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte: 8 9 Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelser Annen godtgjørelse 0 0 Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør NOK

12 Note 3 - Varige driftsmidler Golfbane Klubbhus, bygg mm Vanningsanlegg Park.- plass Inventar/ utstyr Maskiner Prosj. under arbeid Sum Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Avskrivninger pr Avgang driftsmidler Akkumulerte avskr Balanseverdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsplan 2 % 2-10% 5-10% 4 % 33 % 20 % Note 4 - Gjeld Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Obligasjonslån 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Note 5 - Pantstillelser og garantiansvar Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol Obligasjonslån 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Golfbane Klubbhus/ Driftsbygning Vanningsanlegg Sum Note 6 - Obligasjonslån Obligasjonslånet fra klubbens medlemmer ble på årsmøtet for 2005 besluttet avviklet og tilbakebetalt. Av lånet på kr. er kr. tilbakebetalt i løpet av Ved utgangen av året var det 14 medlemmer som fortsatt hadde totalt kr. til gode. Utbetaling vedr. de resterende utestående beløp vil skje etter hvert som klubben får skaffet tilveie kontonummere fra disse medlemmene. Dette var et rente- og avdragsfritt lån som var sikret ved pant i klubbens faste eiendom/leieretter

13 Note 7 - Egenkapital Egenkapital Resultat Egenkapital Note 8 - Endringer i medlemsmassen Fra - til Utmeldt Passiv Passiv m/sp.rett 9-hullsbanen K1 Aktive over K3 Passive m/spillerett 5 5 K3-1 Passive 32 1 K4-1 Juniorer 0-12 år K4-2 Juniorer år 4 3 K5 Juniorer år 6 2 K6 Studenter/militæret 1 K7 Medlem 9-hullsbanen Antall medlemmer pr. 1. januar 2011: stk (Antall medlemmer pr. 1. januar 2010: stk) 13 13

14 14

15 15

16 Årsrapport Kontrollkomitéen Kontrollkomiteen har bestått av følgende: Henrik Lunde leder Gard Hansen Arne Lund Det har vært to saker til behandling i kontrollkomiteen i Sponsor inntekter. - Utbygging av klubbhuset. Henrik Lunde Leder «Hole in one» sesongen mai Johan Haugstad hull 8 18-hullsbanen 08. juni Terje Schau hull 1 18-hullsbanen 18. juni Cecilie Heyerdahl hull hullsbanen 18. juni Vidar Holth hull 1 18-hullsbanen 21. juli Morten Torp Karlsen hull hullsbanen 26. juli Jan Ove Fossnes hull hullsbanen 01. aug Christopher Archer hull 2 9-hullsbanen 01. sept Bente Mansåker hull 1 18-hullsbanen 18. sept Turid Biseth Pedersen hull hullsbanen 11. okt Jan Egil Andresen hull hullsbanen Vi gratulerer alle sammen! 15 16

17 Forslag til årsmøtet i Vestfold Golfklubb 2010 Sak 6: Samarbeidsavtale mellom Vestfold Golfklubb, Borre Golfbane og Larvik Golfbane vedr. fritt spill. (Avtalen er betinget av årsmøtets godkjennelse) 16 17

18 Styrets forslag til innmeldingsavgift og årskontingenter (Tall i parentes er fjorårstallene) Kategori 1 Aktive medlemmer fra 22 år (født 1989 og tidligere) Årskontingent kr (5 800) Innmeldingsavgift kr Kategori 2 Passive medlemmer m/spillerett kr (3 000) pluss halv greenfee på begge baner Kategori 3 Passive medlemmer kr (1 000) pluss full greenfee på begge baner NB!! Man må først ha vært aktiv før man kan melde seg passiv. Kategori 4 Kategori 5 Kategori 6 Kategori 7 Aktive juniormedlemmer til og med 18 år Årskontingent (født 1999 og senere) kr (2 100) Årskontingent (født ) kr (2 600) Aktive ungdomsmedlemmer år Årskontingent (født ) kr (3 000) Aktive medlemmer år under utdanning eller militæret Årskontingent (født ) kr (3 500) Medlemmer under utdanning eller militæret må søke på nytt innen 1. januar hvert år om redusert kontingent og/eller utsettelse med betaling av innmeldingsavgift. Aktive medlemmer 9-hullsbanen Årskontingent kr (2 900) Innmeldingsavgift kr (2 000) Halv greenfee på 18-hullsbanen Innmeldingsavgifter for medlemmer som går ut av kategori 6 er avhengig av hvor lenge de har vært juniorer. Kontakt administrasjonen! Kontingent til NGF - kr 175,- kommer i tillegg for alle kategorier fom det året en fyller 20 år. Bladet Norsk Golf - 1 til hver husstand - blir belastet med kr 140,-. Kontingenten skal betales som vanlig innen 1. mars. Det vil bli ilagt gebyr ved for sen betaling

19 Valgkomitéens forslag til nytt styre for 2011: Leder: Bjarne Kihle - på valg (for 1 år) Nestleder: Frank Christensen - på valg (for 1 år) Styremedlemmer: Trude Frydenberg - sittende (tredje av tre år) Beate Johnsen - på valg (tredje av tre år) Reidun Aas Johansen - sittende (andre av to år) Petter Holmsen - på valg (andre av to år) Varamedlemmer: Tor Henning Wiik - på valg (for andre av to år) Øyvind Aasen - på valg (for 1 år) Kontrollkomité: Henrik Lunde - gjenvalg (for 1 år) Gard Hansen - gjenvalg (for 1 år) Arne Lund - gjenvalg (for 1 år) Valgkomiteen foreslår også i år at det nye styret selv velger representanter til: Norges Golfforbunds ting Vestfold Idrettskrets Stokke Idrettsråd Valgkomiteen: Cecilie Andresen Rigmor Mørk Terje Gravdal Sign. Sign. Sign. Styrets forslag til ny valgkomité 2011: Cecilie Andresen Terje Gravdahl Roy Standal Wenche Grennes (Varamedlem) 18 19

20 Årsrapport Banekomitéen Ettervinteren var preget av kaldt, stabilt vintervær med gode skiløyper på banen. Det var til tider så mye folk i området at parkeringsplassen var helt full av biler. Dette betyr at folk bruker dette flotte golfanlegget på en god måte også om vinteren. Skiløypene vil vi derfor kjøres opp så sant det er forhold til det. Hovedbanen åpnet midt i april og stengte i begynnelsen av november. Gjennom sesongen har den holdt god standard. Vi var litt spente på hvordan det ville gå med green 8 på våren, fordi halve greenen var ombygget sist høst. Greenen var derfor provisorisk den første måneden. Med iherdig dressing og stell ble den godt spillbar til 1. juni, og vi må vel si oss godt fornøyd med den jobben vi gjorde. Nå håper vi å unngå vinterskader som skyldes stående vann. Et annet sted som har fått et stort løft er treningsområdet. Asfaltering av grusgangen har gjort området mer tiltalende og renslig. Gressutslag er nå tilsådd og vi vil ta i bruk området på nedre del av treningsfeltet til sommeren. Ny sti til rød tee på hull 16 ble også godt mottatt. Nå slipper vi at spillere går tilbake og forstyrrer dem som skal spille inn på greenen. Noen medlemmer har reagert litt på all hoggingen vi har gjort i høst. Det kan kanskje virke litt nakent og uvant med en gang. Vi er imidlertid sikre på at dette tiltaket er til det beste for greenene og banen vår. Lys og luft er avgjørende elementer for at gresset skal trives. Vi tar vare på edle trær som eik og bøk der det er mulig. Når de blir fristilt så kommer de mer frem, og dette gir banen vår ennå flottere karakter for fremtiden. Vi arbeider med revisjon av 5-årsplanen for baneutvikling. Vår banearkitekt, Jeremy Turner, lager nå skisser for noen områder. Vi vil spesielt nevne at det planlegges en del bunkere på 9-hullsbanen. Dette vil heve kvaliteten på denne og gjøre den enda mer spennende å spille. Av sikkerhetsgrunner bør også green 8 på denne banen flyttes så snart økonomien tillater det. Det jobbes også med å få til en tursti gjennom anlegget som er trygg for turgåere. Denne stien vil bli knyttet opp til kyststien som går på østsiden av golfbanen. Dette bedrer allmennhetens ferdsel og vil kanskje også øke besøket til kafeen. Til dette prosjektet vil det bli gitt et vesentlig tilskudd fra det offentlige. Banemannskapet har hatt en god sesong med svært lite fravær og et trivelig miljø. Dyktig og stabilt banemannskap er en nøkkelfaktor for å lykkes. Vi vil takke for god innsats og samtidig takke alle dem som har kommet med positive innspill som hjelper oss å heve banekvaliteten. Vi vil også takke alle som har bidratt med dugnadsarbeid for at Vestfold golfklubb skal bli en bedre golfklubb, og et godt sted å være. Vi er optimister foran sesongen 2011, og gleder oss til å se banen utvikles videre mot det mest komplette golfanlegget i Vestfold. Oddbjørn Tidemann Head greenkeeper Agnar Kvalbein Leder av banekomiteen 19 20

21 Årsrapport Marshall tjenesten Hjertelig takk til alle frivillige som har deltatt i Marshall tjenesten Det har vært et travelt år, og vår tilstedeværelse har utvilsomt bidratt positivt til golfspillet på Vestfold Golfklubb, både blant medlemmer og greenfee spillere. Vi har vært i gang fra mai til september. Vi har som vanlig hatt et hyggelig samarbeid både med proshop, banemannskap og administrasjonen. Det er fremdeles behov for å slippe igjennom raskere spillere, en golfrunde bør kunne avvikles på 4 timer eller mindre. Nedslagsmerker bør utbedres i større grad! I løpet av året har det vært 21 deltakere som har utført Marshall tjenesten. Det er behov for flere frivillige, spesielt hvis tjenesten også skal omfatte turneringer. Marshall tjenesten 2010 Rell Rune Loraas Årsrapport Disiplinærkomitéen Komiteen har i 2010 ikke hatt noen saker til behandling. En sak ble oversendt fra styret til komiteens leder for vurdering. Lederens anbefaling var at saken ble søkt løst uten å blande inn komiteen. Det ble gjort og saken ble i ettertid løst på en måte som partene så seg tjent med. Komiteens medlemmer har heller ikke under opphold på banen/klubbhus, registrert forhold som de på eget initiativ har funnet grunn til å ta opp. Disiplinærkomitéen 2010 Geir Ustgård Årsrapport Hus- og trivselskomitéen Komiteen har i år bestått av: Ellen Kjønnerød, leder Inger H. Anderson Trine Lise Brinck Greta Kaalsaas Wenche Andersen Lisbeth O. Bilet Magda Jakobsen Irma Rolstad Komitéen har hatt som oppgave å gjøre det trivelig rundt og på klubbhuset. Det har vært dugnader hvor komitéen har kommet sammen for innkjøp av planter etc. Alle medlemmene i komiteen har gjennom sesongen hatt hver sine arbeidsoppgaver, med vanning og stell av blomstene og å se etter at alt er ryddig og ordentlig. På sensommeren gikk dessverre komitéens leder, Ellen Kjønnerød, bort. Ellen har vært leder i flere perioder og en viktig bidragsyter. Hjertelig takk til medlemmene i komitéen for god arbeidsinnsats i sesongen. Hus- og trivselskomiteen

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb Ellen Jepson For trallehuset (fra 1964) og Juniorhuset (fra 1957) ble sesongen 2014 den aller siste KLUBBHUSET Tirsdag 10. februar 2015 kl 19.00 41 28 18 17 16

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Styrets beretning for året 2013

Styrets beretning for året 2013 ÅRSBERETNING 2013 Styrets beretning for året 2013 Styret for 2013 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer Vara Vara Harald Horne Geir Andersen Dag W.Eriksen Ragnar B. Johansen Anne

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Formannen har ordet... I skrivende stund er en ny golfsesong godt i gang på Kjekstad. Etter et par «magre» år er baneforholdene i år bedre enn noen gang. Noe

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine BorreGolfer n Våren 2006 Foto: Per Ervik Den lykkelige tid... Forventningsfull. Det er hva jeg er like før sesongenen starter. Det er en slags kriblende og undrende tid - og nå er den her - den lykkelige

Detaljer