HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2

3 HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007 FONDET HITECVISION PRIVATE EQUITY III AS PORTEFØLJESELSKAPER I HITECVISION PRIVATE EQUITY III AS: MTEM Ltd.

4 SPT Group AS Norse Cutting & Abandonment AS TORR Canada, Inc. Norwegian Energy Company ASA RigNet, Inc. FONDET HITECVISION PRIVATE EQUITY IV LP Knowledge Systems, Inc.

5 Aarbakke Group ASA PORTEFØLJESELSKAPER I HITECVISION PRIVATE EQUITY IV LP: CET Holding AS (Technor) Noble Denton Ltd. Vector International AS

6 SørcoGruppen AS REDEGJØRELSE FOR ÅRSEGNSKAPET Regnskapspresentasjon Resultat FONDET HITECVISION V LP Kapitalforhold Opplysninger om finansiell risiko

7 AKSJONÆRFORHOLD ORGANISASJON OG MILJØ MARKEDSFORHOLD OG FREMTIDSUTSIKTER VESENTLIGE FORHOLD ETTER REGNSKAPSÅRETS UTLØP RESULTATDISPONERING

8 RESULTATREGNSKAP

9 BALANSE

10 BALANSE

11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

12 NOTER TIL REGNSKAPET 2007 Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Med mindre annet er oppgitt er alle beløp i noter vist i NOK Aksjer i datterselskap Datterselskap konsolideres i den grad investeringen har vesentlig betydning for vurdering av konsernets stilling og resultat. I selskapsregnskapet regnskapsføres aksjer i datterselskap til kostpris. Følgende selskaper er konsolidert i konsernregnskapet, HitecVision Advisory ASA, HVPE III General Partner AS, HVPE IV GP Ltd, HVPE IV General Partner LP og HitecVision Private Equity Inc. Investeringer Aksjer klassifisert som anleggsmidler vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi ved verdifall som skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående. I konsernregnskapet blir tilknyttede selskap vurdert etter egenkapitalmetoden. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskapsinformasjon i samsvar med god regnskapsskikk krever at ledelsen benytter rimelige estimater og forutsetninger ved utarbeidelse av resultatregnskapet. De estimater og forutsetninger som gjøres ved periodeslutt påvirker også verdien av eiendeler og gjeld samt noteopplysninger. De virkelige tall kan avvike fra disse estimater. Vurderings- og klassifiseringsprinsipper Konsernets ordinære virksomhet er forvaltningsvirksomhet, og resultatet av denne virksomheten inngår derfor i ordinært driftsresultat for selskapet. Andre fordringer Andre fordringer er vurdert til kostpris nedskrevet for eventuelt konstaterte og forventede tap. Driftsmidler Varige driftsmidler er oppført i balansen til historisk kost og fratrukket eventuelle nedskrivninger og bedriftsøkonomiske avskrivninger. Bedriftsøkonomiske avskrivninger er lineære og fastsatt etter en vurdering av driftsmiddelets tekniske/økonomiske levetid. Utskiftninger og fornyelser som vesentlig øker driftsmiddelets kapasitet eller levetid aktiveres. Kostnader med reparasjon og vedlikehold utgiftsføres. Gevinster og tap som oppstår ved avhending av varige driftsmidler blir klassifisert som ordinære driftsinntekter og driftskostnader. Valuta Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Valutagevinster og -tap klassifiseres som finansposter.

13 NOTER TIL REGNSKAPET 2007 Note 1 - Regnskapsprinsipper - forts Skatt Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av summen av betalbare skatter og endringer i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel i balansen er beregnet med nominell skattesats på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Regnskapsmessig resultat belastes således med full skatt uavhengig av når skatten skal betales. Nærstående parter Et forhold mellom to parter kan klassifiseres som nærstående dersom en part kan påvirke den annen parts beslutninger. Transaksjoner med nærstående parter foretas normalt på markedsmessige vilkår. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Inntekter Konsernets ordinære virksomhet er forvaltnings- og investeringsvirksomhet, og resultatet av denne virksomheten inngår derfor i ordinært driftsresultat for selskapet. Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, det vil si når krav på vederlag oppstår. Note 2 Salgsinntekt Konsernets ordinære virksomhet er forvaltningsvirksomhet. Salgsinntekter og andre driftsinntekter relaterer seg derfor i hovedsak til forvaltningshonorarer samt utbytte fra selskaper som forvaltes. Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Lønnskostnad Morselskap Konsern Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Det har i løpet av 2007 vært ansatt 15 personer i konsernet, hvorav alle inngår i pensjonsinnskuddsordningen. forts. Note 3

14 NOTER TIL REGNSKAPET 2007 Annen Pensjons- godt- Ytelser til ledende personer Lønn kostnader gjørelse Daglig leder Styret Ytelser til daglig leder er utbetalt fra HitecVision Advisory ASA Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer Det er ytt et rente- og avdragsfritt lån til daglig leder på NOK 3 mill. Lånet forfaller til innfrielse ved opphør av arbeidsforholdet Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester fordeler seg slik eks mva: Morselskap Konsern Lovpålagt revisjon Revisjonsrelaterte tjenester Note 4 Anleggsmidler Morselskap Goodwill Driftsløsøre Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang - Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 7 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Konsern Goodwill Driftsløsøre Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang - - Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 7 år 3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær

15 NOTER TIL REGNSKAPET 2007 Note 5 Datterselskap Ansk.- tidspunkt Konsolidert Forretningskontor Kostpris Eierandel Datterselskaper HitecVision Advisory ASA Ja Stavanger % HVPE III General Partner AS Ja Stavanger % HVPE IV General Partner LP Ja Guernsey ,5 % 1) Sum ) I tillegg eies 1,5 % indirekte via HVA ASA og via HVPE IV GP Ltd. Egenkapital Årsresultat ifølge siste ifølge siste Firma årsregnskap årsregnskap HitecVision Advisory ASA HVPE III General Partner AS HVPE IV General Partner LP Note 6 Andre finansielle instrumenter Morselskap Balanseført Eierandel Kostpris verdi Visi Estate AS 50 % Heimdal Unipessonal Limitada 33 % HitecVision Private Equity IV LP 3,25 % Sum investeringer i aksjer og andeler HVPE Capital V AS 50 % Sum investering i tilknyttet selskap Konsern Balanseført Eierandel Kostpris verdi Visi Estate AS 50 % Heimdal Unipessonal Limitada 33 % HitecVision Private Equity IV LP 5,15 % HitecVision Private Equity III AS 8,7 % Sum HVPE Capital V AS 50 % Sum investeringer i aksjer og andeler Tilknyttet selskpap er vurdert er til kostpris i selskapsregnskapet og etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.

16 NOTER TIL REGNSKAPET 2007 Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av aksjer hver pålydende NOK 0, Alle aksjene er i samme aksjeklasse, hvor hver aksje gir lik stemmerett. Totalt antall aksjer % Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Eier- Antall aksjer andel Real Capital AS ,51 % C3 Holding Norway AS ,01 % Skagen Vekst ,07 % Herfo Finans AS ,26 % Bjørgvin AS ,63 % Odfjell Capital (Bermuda) LTD ,98 % Isinvest AS ,81 % Jon Gjedebo ,36 % Castelar AS ,28 % MP Pensjon ,11 % Nistad Gruppen AS ,05 % Sum eiere med eierandel > 1 % Sum øvrige eiere ,93 % Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder: (inkluderer nærstående og via selskap) Eier- Navn Verv Antall aksjer andel Jon Gjedebo Styrets leder ,86 % 1) Eivind Haraldsøn Astrup Styremedlem ,63 % 2) Tore Gjedebo Styremedlem ,37 % Ole Ertvaag Managing Partner ,51 % 3) 1) En andel av aksjene eies sammen med Ole Ertvaag indirekte via Real Capital AS 2) Andelen eies via Bjørgvin AS 3) Andelen eies sammen med Jon Gjedebo indirekte via Real Capital AS

17 NOTER TIL REGNSKAPET 2007 Note 8 Egenkapital Morselskap Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital: Kapitalutvidelse/ -nedsettelse Årets resultat Avsatt utbytte Egenkapital Konsern Egenkapital Årets endring i egenkapital: Kapitalutvidelse - minoritet Årets resultat Ekstraordinære utbytter Avsatt utbytte Omregningsdifferanser Egenkapital Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Kundefordringer Andre fordringer Foretak i samme konsern Sum Annen Leverandørgjeld langsiktig gjeld Foretak i samme konsern Sum

18 NOTER TIL REGNSKAPET 2007 Note 10 Skattekostnad Morselskap Konsern Skattegrunnlag Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd Årets skatteresultat Morselskap Konsern Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt For lite avsatt skatt i fjor Endring i utsatt skatt Skattekostnad ordinært resultat Morselskap Konsern Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt på ordinært resultat Betalbar skatt Morselskap Konsern IB UB Oversikt over midlertidige forskjeller: UB IB Driftsmidler Sum midlertidige forskjeller Netto utsatt skattefordel (-) utsatt skatt (+) Note 11 Bankinnskudd Bankinnskudd, kontanter o.l. i konsernet omfatter bundne skattetrekksmidler med NOK Note 12 Valutarisiko og finansielle instrumenter Det er ingen bruk av finansielle derivater. Selskapet har gjennom fond investeringer i utenlandske selskaper og med det i fremmed valuta. Selskapet har videre inntekter i form av rådgivingshonorar i USD som er sikret gjennom terminkontrakter for tre år. Note 13 Transaksjoner med nærstående parter I postene salgsinntekter og kjøp av tjenester med mer inngår transaksjoner mellom nærstående parter i form av viderebelastninger av forvaltningshonorar for HitecVision Private Equity fond III. Disse transaksjonene er på markedsvilkår.

19

20 HITECVISION PRIVATE EQUITY AS P.O.BOX STAVANGER NORWAY PHONE FAX

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS ÅRSRAPPORT 2003 1 Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS Virksomhetsområdet til Sevan Marine AS er leveranse av varer og tjenester til oljeindustrien. Selskapet er lokalisert i Tananger og Arendal.

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2012 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Noter til selskapsregnskapet

Noter til selskapsregnskapet Noter til selskapsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2013 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer