Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. AAs 36. Servicekonferanse"

Transkript

1 Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011

2 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets Tjenestekomité Tjenesterådets Samarbeid- og informasjonskomité Tjenesterådets Informasjon, kommunikasjon og teknologi (IKT) komité Tjenesterådets Litteraturkomité Tjenesterådets Verdenstjeneste Nordisk delegat Tjenesterådets Finanskomité Regnskap og revisjon 2010 Budsjett 2011 Servicekontoret Redaktøren av Boks 205 Distriktsrepresentantenes rapporter Konferansens hovedtema: Gi det videre med fadderskap ved Bjørn K...Side 5 Presentasjon av tre deler av AA...Side 6 AA fremover ved Kristin L AA i Norden ved Jan E AA i Verden ved Bjørn K Gruppearbeider...Side 7 Godkjenning av nye tjenesterådsmedlemmer...side 7 Presentasjon av landsmøte Side 7 Presentasjon av landsmøte Side 7 Tildeling av landsmøte Side 7 Valg av hovedtema for Servicekonferansen Side 7 Valg av møteleder for Servicekonferansen Side 7 Behandling av forslag og arbeidsoppgaver...side 8 Orientering om gruppeoversikten... Side 8 Åpent forum... Side 9 Innlegg ved Willy... Side 10 Orientering om den landsdekkende telefonen... Side 10 Avskjedshilsninger... Side 10 Avskjedsord ved ordfører.... Side 11 Vedlegg: evaluering... Side 12 Vedlegg: samtlige besvarelsr på forslag og arbeidsoppgaver (fire grupper) Vedlegg: presentasjon AA fremover revidering av Stratergi og Hanlingsplan

3 Referat Åpning av konferansen ved Tjenesterådets ordfører Arne H. Hei, eg heiter Arne og er alkoholiker. På vegne av Tjenesterådet og Servicekontoret ynskjer eg alle hjarteleg velkomne til den 36. Servicekonferansen. Særskilt velkommen til Stig fra Sverige, som også i år vil delta på vår konferanse. Vi håper du får ei fin og lærerik helg saman med oss. Vi takkar også våre ikke-alkoholikarar Kari, Willy og Terje, som har vært med oss det siste året. Kari og Terje kunne dessverre ikkje delta denne helga. Takk til deg Willy, som deltar her også i år. Håper du får en fin og edru helg saman med oss alkoholikere. Som kjend har vi vært uten tjenesterådsmedlem frå region nord, siden høsten Dersom konferansen godkjenner innstillinga frå Tjenesterådet, vil vi få inn ein representant frå region nord under denne konferansen. Dessverre har Petter E trukke seg frå sin tjeneste som tjenesterådsmedlem, for region øst. Da dette nylig har skjedd, vil vi mangle et tjenesterådsmedlem frå region øst, fram til Servicekonferansen Dette blir sjølsagt ei utfordring i komande år, men eg regner med at Tjenesterådet vil finne ei god løysing, for å ivareta kontinuiteten i komitéarbeidet og dei andre oppgåvene. Hjarteleg velkomne til dykk distriktsrepresentantar frå heile landet. Særskilt velkomne til dei som er her for første gang. Mitt ynskje er at de alle skal hente kunnskap og inspirasjon å ta med heim til deira distrikt. Kvart år på Servicekonferansen har vi fine arbeidsoppgaver. Vi legger mye arbeid i desse, og det kjem fram mange ideer. Kva blir desse brukt til etter konferansen? Det varierer nok fra distrikt til distrikt, men kunne det vere ein tanke å bruke dei mer aktivt i seminarer o.l.? Bare ein tanke frå meg. Til slutt vil eg be alle om å reise seg å ta ei stille stund, tenke over kvifor vi er her, sende ein tanke til dei som framleis lider og minnast dei som har gått bort det siste året. Dette skylder vi AAs fremtid: Å sette felles velferd først. Å holde Fellesskapet samlet. For våre liv avhenger av AA-enhet, og også livene til de som kommer etter. Ha en fin konferanse. Takk De tolv tradisjoner Disse ble lest av Anne Lise fra Servicekontoret. Praktisk orientering ved møteleder Alle presenterte seg. Godkjenning av valg av distriktsrepresentanter, utenom håndboksprosedyren. Det ble gjort rede for noen forhold, som førte til at en denne gangen måtte fravike den ordinære valgordningen, slik den er fastsatt i håndboka. Konferansen hadde ingen innvendinger, og valget av DRene Merete P. fra distrikt 1 Finnmark og Hilde T. fra distrikt 3 Nordland ble godkjent.

4 Avklaring stemmeberettigede Det var to forfall blant DRene, slik at det møtte 21. Det møtte 5 fra Tjenesterådet. Disse, i tillegg til Redaktøren for Boks 205, og de 3 som møtte fra Servicekontoret, hadde da stemmerett i konferansen. Samlet 30 stemmeberettigede. Valg av justeringspersoner Heidi B. fra distrikt 18 og Per K. fra distrikt 20 ble enstemmig valgt som justeringspersoner. Informasjon om åpent forum Møtelederen informerte om frist for å melde innlegg til åpent forum og om hvor lange innlegg en kunne ha. Et ekstra år i Tjenesterådet for Arne H Kristin L. fra Tjenesterådet fikk ordet og forklarte at det var ønskelig at Arne tok et år til i Tjenesterådet ut over den normale tjenesteperioden på fem år (i hht Håndbok for AA i Norge). Petter E. fra region øst har trukket seg og i tillegg tiltrer det to nye i Tjenesterådet etter konferansen. Kristin fremholdt at det ville være nyttig at Arne ble med et ekstra år. Konferansen vil avgjøre saken i fellesmøtet lørdag ettermiddag. Tjenesterådets rapport for 2010 og komitérapportene IKT - informasjon, kommunikasjon og teknologi Tjeneste SI-samarbeid og informasjon Litteratur Nordisk delegat Internasjonal delegat Presentasjon av regnskap og revisjon 2010 samt budsjettforslag 2011 ved Christin H: Daglig leder for Servicekontoret, Christin H. redegjorde for regnskapet i Hun viste til en tapsavsetning, som var gjort av hensyn til usikkerhet omkring størrelsen på de utestående fordringene, som i tidligere år har fremkommet i regnskapet. Det har vært nødvendig å gjennomgå dette og tapsføre en del fordringer det kunne være tvil om riktigheten av. Videre pekte hun på at det er valgt et nytt oppsett av regnskap og budsjett, som hun håpet ville være noe mer oversiktlig enn det som har vært benyttet til nå. Hun presiserte også at resultatet for 2010 var svært positivt, og at dette kunne bidra til oppbygningen av en tilstrekkelig stor reserve. Lederen for finanskomiteen, Arne H fikk ordet og berømmet det samarbeidet de har hatt med daglig leder ved Servicekontoret. Rapport fra Servicekontoret Frode fra D15 spurte om det var klart hva innkjøpsprisen for Storboka ville bli for bokhandlerne. Christin svarte at dette foreløpig ikke var avklart, men at utsalgsprisen ville komme til å være høyere, enn det som er Servicekontorets priser. Redaktør i Boks 205 Samtlige rapporter ble godkjent uten ytterligere kommentarer. Distriktsrepresentantenes årsrapporter Disse ble behandlet under ett. Her ba Jens fra D5 om ordet og redegjorde for et spennende samarbeid som var utviklet mellom AA i Trondheim og førsteårsstudenter ved sosiallinja ved Høgskolen i Sør Trøndelag (HIST). AA-medlemmer har fungert som veiledere for disse studentene i sammenheng med

5 en spørreundersøkelse rettet mot studenter. Han ga uttrykk for at bidrag fra tjenesterådsmedlem Kari Moxnes (ikke-alkoholiker) er av svært stor betydning. Det kom blant annet fram i undersøkelsen at 80% av studentene kjente til AA, men at 80 % ikke visste nok til at de kunne anbefale AA i en profesjonell sammenheng. Det ble i tillegg arrangert et seminar for studenter, hvor studenter som hadde vær i kontakt med AA gjennom arbeidet med undersøkelsen, selv fortalte om AA. Jens anbefalte denne samarbeidsmetoden sterkt og Trondheimsgruppa er forespurt om å samarbeid videre med HIST. Konferansens hovedtema: Gi det videre til nykommeren ved fadderskap ved Bjørn K. Som sist ankommet i Tjenesterådet, har jeg fått oppdraget å innlede om det som er temaet for årets konferanse: Gi det videre til nykommeren ved fadderskap. AA er tuftet på erfaring. Vi leser opp dele erfaring, styrke og håp på hvert møte. Gjennom å dele og lytte blir vi edru, og holder oss edru. I AA finner vi gjenkjenning, medmenneskelighet og retningslinjer, som hjelper oss til å få tilbake et leveverdig liv. Andres erfaringer er grunnlaget for dette. Essensen i fadderskap er å formidle disse erfaringene til nykommeren. I brosjyren Spørsmål og svar om fadderskap står det i sammendraget på slutten: De fleste medlemmer av Anonyme Alkoholikere i dag skylder sin edruskap kjensgjerningen at en annen fattet en særlig interesse for dem, og var villige til å dele en stor gave med dem. Fadderskap er kun en annen måte å beskrive den vedvarende spesielle interessen til et erfarent medlem som kan bety så mye for en nykommer som henvender seg til AA for hjelp. Samme brosjyre lister opp 18 punkter som viser bredden i hva fadderskap dreier seg, hovedinnholdet har jeg sammenfattet her: 1. Hjelp til å forstå og bruke gjenreisningsprogrammet / 12 trinn 2. Hjelp til å forstå rammen til AA/ 12 tradisjoner 3. Vekke interesse for tjeneste 4. Forklare AAs omfang og oppbygging/ struktur Disse tre første punktene viser sidene i trekanten i logoen vår, de tre budskapene som beskriver AA, og det fjerde, sirkelen som beskriver hele fellesskapet. Fadderskap innebærer altså å formidle alle tre budskap: gjenreisning enhet og tjeneste. Nok et viktig punkt: vekke interesse for litteraturen, hvor alt om AA er beskrevet. Fadderskap i et nøtteskall.temaet for siste verdenstjenestemøte i oktober i fjor, var Sponsorship, our responsibility. Der ble det i tillegg til fadderskap mellom enkeltmedlemmer også diskutert og informert om grupper som hjelper andre grupper, distrikter som hjelper distrikter og nasjoner som hjelper nasjoner. Mange grupper har i perioder trengt hjelp av andre for å komme i gang, eller komme over et midlertidig lavt medlemsnivå, og er i dag godt oppegående. For mange år siden mottok Norge et rente- og avdragsfritt lån fra USA til å oversette og utgi Storboka. Vi betalte tilbake etter evne, og siste avdraget tror jeg var på begynnelsen av 80-tallet. I dag gir vi tilsvarende støtte til nykommerland i AA, sammen med andre etablerte AA-land. Vi er et verdensomspennende fellesskap med en løsning til et problem som arter seg likt over hele verden. Uansett former for fadderskap, trenger fadderen Tid Tålmodighet Toleranse

6 og målet er hele tiden å hjelpe nykommeren til å bli mer selvhjulpen, og motivere nykommeren til å bli et medlem som tar ansvar for fellesskapet Anonyme Alkoholikere og nykommerne som kommer etter. Takk for oppmerksomheten. Presentasjon av tre deler av AA AA fremover ved Kristin L revidering av Stratergi og Hanlingsplan fra 2000/2001 Kristin leder en komité bestående av Odd Einar og Pete fra D10, og Anders fra D11. De har påtatt seg å legge fram forslag om revidert Strategi- og Handlingsplan for AA i Norge. Komitéen har satt opp en status i forhold til opprinnelig plan. En god del er oppnådd, likevel har vi mye jobb å gjøre for å oppnå vekst i AA. Komitéen ønsker i 2011 å bidra til bevisstgjøring i AA-fellesskapet, hva angår struktur, ansvarlighet og det som kjennetegner AA-land med vekst i medlemstall. Det vil komme forslag til aktiviteter gjennom 2011, og erfaringene vi kan hente fra medlemmene, vil så munne ut i et forslag til konferansen i Det videre innlegget er basert på vedlagte presentasjon, se side AA i Norden ved Jan E. Her gjennomgikk Jan retningslinjene for Nordisk samarbeid. Han la også frem en presentasjon, som viste hvordan SI-arbeidet foregår i Danmark. Jan mente det kunne være fruktbart å vurdere om det var noe der vi kunne benytte her i Norge. AA i verden ved Bjørn K Bjørn fortalte litt om hvordan det opplevdes å delta i verdenstjenestemøtet i Mexico. Han var særlig imponert over den tjenestevilligheten de kunne se i Mexico, både i forbindelses med selve verdenstjenestemøtet og ellers i tilknytning til gruppene i det daglige. Han viste hva som skulle være hovedsaker for neste møte. Hovedtemaet er : Rotering Hjerteslaget i AA. Ellers vil blant annet disse sakene være sentrale: Unge mennesker i AA Være fadder for unge Hva gjør vi for å tiltrekke og beholde de unge Hvordan møte legale og etiske problemer når unge mennesker deltar på AAmøter Internett og ny teknologi Guidelines Positive erfaringer ved nå bruke Internett for å fremme AAs vekst Fordeler og ulemper ved at AA-medlemmer blir med i nettbaserte sosiale nettverk. 12 Begreper Verktøy for kommunikasjon Ansvar, myndighet og ledelse 12 begrepers åndelig prinsipper for Verdenstjenesten Rotering Hvordan beholde erfaringen til dem som har gjort tjeneste før oss Viktigheten av rotering Problemer med annet enn alkohol

7 Hva AA gjør og ikke gjør Samarbeid, ikke tilknytning femte tradisjon, vårt fremste formål Litteratur Åndelige verdi av AAs litteratur Viktigheten av litteraturen for å bringe budskapet videre Fadderskap av AA-strukturer i utvikling vellykkede erfaringer i land til land fadderskap ikke så vellykkede erfaringer i land til land fadderskap Det er ikke vanskelig å se at dette er problemstillinger som har relevans også for vårt hjemlige fellesskap. Gruppearbeidet starter Etter en orientering fra møtelederen gikk arbeidsgruppene i gang med å behandle forslag og arbeidsoppgaver. Godkjenning av nye tjenesterådsmedlemmer Nicolay H. fra Bergen var innstilt som nytt tjenesterådsmedlem for region vest. Han ble godkjent med akklamasjon av en samlet Servicekonferanse. Nils-Ivar S. fra Tromsø var innstilt som nytt tjenesterådsmedlem for region Nord. Han ble også enstemmig valgt. Det ble tatt opp i starten på konferansen at Tjenesterådet ønsket at Arne H. skulle gjøre tjeneste et ekstra år i rådet. Møtelederen stilte spørsmål om noen hadde innvendinger til dette. Det var det ikke, og Arne H ble valgt som medlem av Tjenesterådet for ytterligere ett år ved akklamasjon. Presentasjon av kommende Landsmøte på Hamar Frode fra D15 ønsket velkommen til pinsens landsmøte på Olrud hotell i Hamar. Han fortalte at over halvparten av rommene allerede er opptatt. Presentasjon av arrangør for Landsmøtet 2012 region nord Lena S. D2 fortalte om planene for landsmøtet i 2012, som er lagt til Harstad. Tildeling av Landsmøte 2013 region vest I henhold til rotasjonsordningen som er fastlagt i Håndbok for AA i Norge, ble så region Vest tildelt Landsmøtet i Valg av hovedtema for konferansen 2012 Hovedtema for neste års Servicekonferanse ble: Personlig ansvar og tjenestevillighet gir vekst Valg av møteleder for 2012 Jens S. fra D5 ble valgt som møteleder for neste års Servicekonferanse. Første vara ble Frode S fra D15 Andre vara ble Hans Petter N. fra D12

8 Behandling av forslag med avstemning Til behandlingen av forslagene var det 30 stemmeberettigede tilstede. Forslag 1 fra Geir S, Eiker AA-gruppe: Servicerapporten. Jeg foreslår å legge servicekonferansens referat ut på våre hjemmesider. Forslaget fikk 30 stemmer. Forslag 2 fra Tjenesterådet i Norge: Valg av distriktsrepresentant (DR)i grisgrendte strøk. Nytt punkt i håndboka. Forslaget fikk 30 stemmer. Forslag 3 fra Tjenesterådet i Norge: Valg av regionens kandidat til Tjenesterådet i Norge, region nord. Nytt punkt i håndboka. Forslaget fikk 30 stemmer. Forslag 4 fra Tjenesterådet i Norge: Varamedlem til Tjenesterådet.Nytt punkt i Håndboka 26 stemte for forslaget, og 4 stemte mot. Behandling av arbeidsoppgavene Dette besto i at gruppene la fram sine resultater og innstillinger in plenum. Gruppe 1 gikk gjennom arbeidsoppgave 1 slik det fremgår av referatet. Gruppe 3 hadde behandlet den samme oppgaven, og Helge pekte på at det var ønskelig at en person kunne være kontaktperson. Eksempelvis ta en kopp kaffe eller lignende for å skape en god opplevelse for nykommeren. Gruppe 2 hadde ansvaret for å legge frem sitt arbeid med arbeidsoppgave 2. Gruppe 3 la fram sin løsning av arbeidsoppgave 3. Gruppe 4 la fram sin løsning av arbeidsoppgave 4, i henhold til referatet. Gruppe 2 supplerte med sine essays. Etter at behandlingen av oppgavene var avsluttet stilte Arne H fra Tjenesterådet spørsmål om hvordan det skulle forstås med hensyn til det som kalles Servicekonferansens anbefalinger og konklusjoner. Det ble et kort ordskifte om temaet, og Heidi fra D18, Sune fra Danmark, Freddy fra D20, Kristin L. fra Tjenesterådet, Per fra D19, Pete fra D10, Siv fra D16, Helge fra D11 og Bjørn fra Tjenesterådet hadde alle ordet til temaet. Det ble ikke konkludert, men Tjenesterådet vil gjennomgå resultatene med sikte på å finne eventuelle anbefalinger som måtte ligge i besvarelsene for rådets del i det kommende året. Orientering om gruppeoversikten Christin H fra Servicekontoret orienterte om gruppeoversikten. Denne oppdateres kontinuerlig på og kan skrives ut ved behov. Servicekontoret trykker selv papriutgaven av gruppeoversikten i A5-hefter på kopimaskin. Ny versjon foreligger så å si hver måned. Hun presiserte viktigheten av å bli kvitt gamle gruppeoversikter som AA-gruppene sitter med. Noen AA-grupper drives i årevis uten noen form for endringer i møtetider og sted, mens andre gjør stadig endringer. Vi bør bestrebe oss på å ha oppdaterte gruppeoversikter ute i gruppene, slik at medlemmer innehar oppdatert informasjon og ikke kommer til stengte dører.

9 Åpent forum Helge T. fra D11 reiste spørsmål om forholdet til protokoller og referater fra Tjenesterådet. Han pekte på at det i løpet av fire år bare har kommet fire referater. Han viste til en mulig praksis som innebærer at en elektronisk versjon blir utsendt med svært kort svarfrist etter møtene i tjenestrådet. Deretter ville det være mulig å sende ut protokollene. Arne H svarte at referatene ikke har blitt sendt ut fordi Tjenesterådet mener at et referat som bare inneholder konklusjoner er lite informativt. I stedet skal det gå ut et infoskriv 3-4 ganger årlig. Dette ble sendt ut første gang i juni Det blir tatt opp i første møte i Tjenesterådet etter konferansen. Helge T. understreket da avslutningsvis at det måtte komme slike infoskriv. Pete F. fra D10 spurte om hvorfor spørsmålet om endring av Sinnsrobønnen ikke er sendt AA-gruppene til behandling? Bjørn K fra Tjenesterådet gjorde rede for hvordan saksgangen normalt skal være. Komiteene er ansvarlige ovenfor Tjenesterådet, og ikke overfor Servicekonferansen. Det stiller seg naturligvis annerledes dersom det er endringer i Trinn eller Tradisjoner. Han fortalte om hvordan prosedyren i dette tilfellet var gjennomført, etter at forslaget om en endring hadde kommet til litteraturkomiteen fra en av gruppene. Freddy K. fra D20 ønsket på bakgrunn av en problemstilling som ble reist i forbindelse med valg av nytt tjenesterådsmedlem å foreslå for Tjenesterådet at de utformer en mal eller et skjema til bruk i søknader om verv og tjenester i AA. Dette for å sikre at vi får med AArelevant informasjon i søknaden. Per K. fra D20 fikk ordet, og sa at han og de to andre representantene fra Oslo hadde fått i oppgave fra Intergruppe Oslo å overbringe noen spørsmål til Tjenesterådet, som er stilt fra Lystgruppa i Oslo vedrørende en sak om tyveri/underslag av penger på Servicekontoret i De tre DRene i Intergruppe Oslo (Egil, Per og Freddy) overbringer derfor spørsmålene slik de fremkom i Intergruppemøtet den 14. mars: 1. Hva har AAs tjenesteråd gjort med dette forholdet? 2. Over hvor lang tid har dette foregått? 3. Tok det lang tid før forholdet ble oppdaget? 4. Hvor mye penger er det snakk om? 5. Hva er gjort for å forhindre slike tilfeller i fremtiden? Arne H svarte på vegne av Tjenesterådet: 1. Saken ble behandlet i Tjenesterådet den der Tjenesterådet enstemmig kom frem til å unnlate å gå til anmeldelse på grunn av vedkommendes helsetilstand og personlige forhold. 2. Forholdet foregikk i tiden mai og juni i Det ble avdekket raskt i løpet av juli i Det dreier seg om kroner 5. Etter dette har alle rutinene, hva angår økonomi, blitt endret ved Servicekontoret. Det er bare daglig leder som disponerer bankkonti og det oppbevares ikke kontanter utover vekslepenger. Arne viste også til vedtak på Servicekonferansen i 2009, vedrørende rutinene ved kontoret, noe som var et ledd i styrkingen av dette.

10 Per fra D20 sa at han var enig i måten saken ble løst på i Han var glad for at saken nå har blitt behandlet og avklart i løpet av konferansen, og at den blir redegjort for i referatet fra Servicekonferansen. Dette ble siste sak i årets åpne forum. Innlegg ved Willy ikke-alkoholiker Etter at åpent forum var avsluttet fikk så Willy i Tjenesterådet ordet, og han holdt et engasjerende og morsomt innlegg, om hvordan det har vært å være del av Tjenesterådet, sett fra hans ståsted. Han ga uttrykk for at det nok er arbeid i forbindelse med SI-komiteen som ligger hans hjerte nærmest. Han mener at dette nok er den fornuftigste måten å benytte hans bakgrunn på. Han pekte på at han føler han har et svært godt samarbeid med Jan E, som er ansvarlig for Tjenesterådets SI-komité. Det var særlig tre forhold som hadde festet seg hos Willy: Gleden, åpenheten og kunnskapen. Orientering om den landsdekkende telefonen Kristin L fra Tjenesterådet fikk ordet, og fortalte kort hva som ligger i tjenesten med den landsdekkende telefonen. Det er viktig å ha klart at tjenesten er to-delt. 1. Det å betjene selve telefonen, og 2. Det å stå på tolvtrinnslista. Helge delte sin erfaring med å ha telefonen. Det samme gjorde Lena S. fra distrikt 2. Avskjedshilsninger Per fra D20; pekte på viktigheten av rotasjonsprinsippet. Han føler han har lært mye som han kan ta med seg videre i lokalt arbeid. Han sa at han for sin del er villig til å bruke det han har lært til å bistå andre som skal gjøre tjeneste. Frode fra D15; sa at det føltes riktig å avslutte nå. Han understreket at vi kommer til AA for å lære en ny livsstil. Han takket for å ha fått med lærdom som kan komme nykommeren til gode. Hans Petter N. fra D12; sa at det har vært interessante og lærerike år både med hensyn til AA og ham selv. Glad for muligheten til stadig å lære nye mennesker å kjenne. Mennesker han ønsker å treffe igjen. Helge fra D11: Jeg har vært med her i 4 år. Jeg er glad for de erfaringene jeg har fått, og ikke minst er jeg glad for måten vanskelig saker blir løst på i Fellesskapet. Nå skal jeg tilbake for å gjøre tjeneste lokalt, - kanskje kan jeg bli kaffekoker. Takk for meg! Pete fra D10: Dette har vært en fin konferanse. Jeg er glad for å kunne være med i diskusjoner om strategier og handlingsplaner. Det gjelder både lokalt og sentralt. Det har også vært en fin måte å møte meg selv i døra på fra tid til annen. Takk for muligheten til vekst. Bjørn fra D9; ga uttrykk for at det nok føltes litt vemodig etter disse tre årene. Nå har jeg fått mye å gjøre i fellesskapet. Det har vært viktig for meg å møte menneskene som er med i konferansen. Jeg er ydmyk og takknemlig for det vi har hatt sammen her.

11 Jens fra D5; takket for oppdraget han fikk for neste års konferanse. Den siste konferansen har nok vært den beste. Det har fremkommet spørsmål i konferansen som jeg selv ikke har greid å formulere. Svarene som har kommet har vært til stor hjelp. Jeg er villig til å hjelpe de nye DR ene fra D5. Stig fra Sverige: Takket for fellesskapet. Han var glad for å ha fått være med i gruppearbeidene. Han følte at temaet for konferansen var svært viktig. Han ønsket på gjensyn. Sune fra Danmark; takket for en fin konferanse. Han følte han hadde fått godt innblikk i strukturen i AA i Norge. Han understreket viktigheten av at vi fortsetter å dele erfaringer, styrke og håp. Han ga også uttrykk for at han reiste hjem med mange viktige inntrykk Avskjedsord ved ordfører Arne innledet med å si at det ikke ble de avskjedsordene han hadde forestilt seg før konferansen. Nå ble det altså ett år til, og han takket for den tilliten. Imidlertid følte han det var viktig å understreke at han nå ikke lenger var tjenesterådsmedlem for region vest, men kun et medlem av Tjenesterådet. Ellers følte han at det var en vellykket konferanse som hadde løst problemer og oppgaver på en fin måte. Avslutningsvis sa Arne noen ord om neste års tema, og knyttet dette til ansvarlighetsplakaten. Deretter ønsket han alle vel hjem. Konferansen avsluttet med Sinnsrobønnen.

12 Evaluering SERVICEKONFERANSEN 2011 Av i alt 34 deltakere på konferansen, var det 27 som har fylt ut evalueringsskjema, hvorav 8 ikke hadde deltatt på tidligere konferanser. Svarte Servicekonferansen til forventningene? (1=nei / 6=ja) Hva synes du om konferansens HOVEDTEMA? (1=bra / 6=dårlig) Har du nå en bedre forståelse av budskapet i temaet? (1=nei / 6=ja) 5,5 2,0 5,2 Er du fornøyd med måten temaet ble presentert på? (1=nei / 6=ja) 5,1 Synes du tiden i gruppearbeidet ble: (1=for kort / 6=for lang) 3,3 Synes du presentasjonene av gruppebesvarelsene i plenum ble: (1=for kort / 6=for lang) Hvilken totalvurdering vil du gi selve seminaret: (1=dårlig / 6=bra) Føler du at din forståelse av AA-fellesskapet nå er blitt bedre? (1=ja / 6=nei) 3,4 5,5 1,9 Hva vil du anbefale blir gjort annerledes til neste år? a) Bedre ordlyd i arbeidsoppgavene b) Salg av litteratur c) Få konklusjoner / anbefalinger på arbeidsoppgavene d) Gi enklere oppgaver, mer komprimert materiale keep it simple e) Trimme presentasjonene f) Vurdere å oppsummere et felles syn på mulige aktiviteter etter arbeidsoppgavene

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer