MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra 1700 til 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid : fra 1700 til 2000"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra 1700 til 2000 Til stede på møtet: Arbeiderpartiet: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Nils Ingar Aabol Dagfinn Paulsen 2. Veslemøy Lindgren Wenche Jakobsen, sak Torstein Luth-Hanssen 4. Ingrid Overaae 5. Jan Frigge Lindgren 6. Stein Knut Hansen 7. Clas Jøran Hirsch 8. Astrid Helene Olsrød 9. Sissel Snefrid Pedersen Sosialistisk venstreparti: 10. Siv Randi Ursin Breitve 11. Ole Jan Gavelstad 12. Rikard Romtveit Senterpartiet: 13. Elisabeth Larsen 14. Håkon Fadum Venstre: 15. Torhild Kristiansen Kristelig Folkeparti: 16. Kristin Sanna Kihle 17. Einar Sætre Høyre: 18. Walter W. A. Brynhildsen 19. Berit Solveig Holmèn Elin Gjein 20. Erlend Larsen 21. Tore Simonsen 22. Anita Langaas Tverberg 23. Vera Nordmark Olsen Fremskrittspartiet: 24. Roy Anders Standal Harald Johansen 25. Jon Johansen 26. Sten Viktor Haugerud 27. Leif Christian Larsen 28. Monica Hagen Ingar Eikbråten 29. Bjørn Sverre Karlsen

2 Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Toril Eeg, Kommunalsjef drift, virksomhetsledere og stab, møtesekretær Bjørg Ebeltoft, Underskrifter: Foruten ordfører og varaordfører skal øvrige kommunestyremedlemmer skrive under protokollen: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Elisabeth Larsen ordfører Walter Brynhildsen settevaraordfører Side 2 av 12

3 Behandlede saker: Walter Brynhildsen (Høyre) ble valgt til settevaraordfører. Saksliste og innkalling ble godkjent. Ordfører ba om at sak 81/05 behandles før sak 76/05. Innlegg til budsjett og særsaker bes meldt inn før sak 76/05. Saknr. 69/05 REFERATER/ORIENTERINGER Behandling: Det var ingen referatsaker til møtet. Saknr. 70/05 GIGAFIB HOLDING AS - NY PRISMODELL Unntatt off. 6 Saknr. 71/05 FYLKESMANNENS FORVENTNINGSBREV FOR Statlige forventinger til kommunen i 2005 tas til etterretning. 2. Kravene til miljøinformasjon vurderes i forbindelse med planrullering for perioden Statlige forventinger til kommunen i 2005 tas til etterretning. 2. Kravene til miljøinformasjon vurderes i forbindelse med planrullering for perioden Saknr. 72/05 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN FOR SVM IKS 1. Selskapsavtalen for SVM IKS endres når det gjelder selskapets formål i 3: 3 Formål Selskapet skal drive akkreditert laboratorium og utføre laboratorietjenester på oppdrag for deltagerkommunene, næringslivet og privatpersoner. Selskapet skal bidra til utførelse av oppgaver innen områdene miljøvern og miljørettet helsevern hvis kommunene ønsker dette, samt etter avtale med de enkelte medlemskommuner utføre andre oppgaver som naturlig ligger til selskapets virksomhet, og ellers arbeide i henhold til representantskapets beslutninger. Side 3 av 12

4 Representantskapet kan beslutte å overlate oppgaver i 1. og 2. ledd til et annet selskap hvor SVM IKS er medeier. 2. Det er en forutsetning at kommunen ikke tar på seg andre økonomiske forpliktelser enn det som er akseptert i selskapsavtalen og da selskapet ble opprettet. 3. Kommunens representant(er) i representantskapet skal bidra til at SVM IKS blir aksjonær i BUVA AS og at hele selskapets virksomhet overføres til dette selskapet. 1. Selskapsavtalen for SVM IKS endres når det gjelder selskapets formål i 3: 3 Formål Selskapet skal drive akkreditert laboratorium og utføre laboratorietjenester på oppdrag for deltagerkommunene, næringslivet og privatpersoner. Selskapet skal bidra til utførelse av oppgaver innen områdene miljøvern og miljørettet helsevern hvis kommunene ønsker dette, samt etter avtale med de enkelte medlemskommuner utføre andre oppgaver som naturlig ligger til selskapets virksomhet, og ellers arbeide i henhold til representantskapets beslutninger. Representantskapet kan beslutte å overlate oppgaver i 1. og 2. ledd til et annet selskap hvor SVM IKS er medeier. 2. Det er en forutsetning at kommunen ikke tar på seg andre økonomiske forpliktelser enn det som er akseptert i selskapsavtalen og da selskapet ble opprettet. 3. Kommunens representant(er) i representantskapet skal bidra til at SVM IKS blir aksjonær i BUVA AS og at hele selskapets virksomhet overføres til dette selskapet. Enstemmig vedtatt (29-0) Saknr. 73/05 TORP - KJØP AV FORSVARETS EIENDOMMER FLYPLASSOMRÅDET OG LEIROMRÅDET GBNR. 61/19 M.FL. 1. Stokke kommune erverver flyplassområdet og leirområdet. 2. Stokke kommune videreselger flyplassområdet til Sandefjord Lufthavn AS til et beløp tilsvarende de kostnadene kommunen har i forbindelse med erverv og videresalg. 3. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å forhandle fram en kjøpekontrakt med Skifte Eiendom. 4. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en kjøpekontakt med Sandefjord Lufthavn når det gjelder flyplassområdet. 5. Rådmannen utreder en ny sak vedrørende framtidig eierform for leirområdet. 6. Kjøpesum og overdragelseskostnader på inntil 32 mill. kr. i forbindelse erverv av flyplassområdet og leirområdet utgiftsføres kto og dekkes av disposisjonsfondet. Inntekter ved videresalg tilbakeføres disposisjonsfondet. 7. Eventuelt tapte finansinntekter vurderes i tertialgjennomgang Side 4 av 12

5 Behandling: Repr. Walter Brynhildsen (H) erklærte seg inhabil og vek sete. Plansjefen orienterte om saken. 1. Stokke kommune erverver flyplassområdet og leirområdet. 2. Stokke kommune videreselger flyplassområdet til Sandefjord Lufthavn AS til et beløp tilsvarende de kostnadene kommunen har i forbindelse med erverv og videresalg. 3. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å forhandle fram en kjøpekontrakt med Skifte Eiendom. 4. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en kjøpekontakt med Sandefjord Lufthavn når det gjelder flyplassområdet. 5. Rådmannen utreder en ny sak vedrørende framtidig eierform for leirområdet. 6. Kjøpesum og overdragelseskostnader på inntil 32 mill. kr. i forbindelse erverv av flyplassområdet og leirområdet utgiftsføres kto og dekkes av disposisjonsfondet. Inntekter ved videresalg tilbakeføres disposisjonsfondet. 7. Eventuelt tapte finansinntekter vurderes i tertialgjennomgang Enstemmig vedtatt (28-0). Repr. Walter Brynhildsen gjeninntok sete. Vararepr. Wenche Jakobsen vek sete for repr. Veslemøy Lindgren som inntok sete. Saknr. 74/05 KOMMUNEDELPLAN KULTURANLEGG Kommunedelplan for kulturanlegg med handlingsprogrammet for årene vedtas. En årlig avsetning til investering i mindre kulturanlegg samt medvirkning i større kulturanlegg, søkes innarbeidet ved rulleringen av kommuneplan og økonomiplan Fordelingen av kommunalt tilskudd til mindre anlegg og større anlegg i 2006 framkommer i Kap 8, Handlingsprogrammets kolonne 2006, forutsatt avsetning ifm. budsjettbehandlingen for Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur kan foreta omdisponeringer innenfor rammen til mindre kostnadskrevende kulturanlegg. 1. Kommunedelplan for kulturanlegg med handlingsprogrammet for årene vedtas. En årlig avsetning til investering i mindre kulturanlegg samt medvirkning i større kulturanlegg, søkes innarbeidet ved rulleringen av kommuneplan og økonomiplan Fordelingen av kommunalt tilskudd til mindre anlegg og større anlegg i 2006 framkommer i Kap 8, Handlingsprogrammets kolonne 2006, forutsatt avsetning ifm. budsjettbehandlingen for Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur kan foreta omdisponeringer innenfor rammen til mindre kostnadskrevende kulturanlegg. Enstemmig vedtatt (29-0) Side 5 av 12

6 Saknr. 75/05 REGULERINGSPLAN, DELER AV GNR. 3 BNR. 7, BEKKEJORDET Det faste utvalg for plansakers innstilling til kommunestyret: Forslag til reguleringsplan for Bekkejordet Nord, datert , revidert , med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert , sist revidert , vedtas i medhold av plan- og bygningslovens Før noen utbygging kan finne sted skal det utarbeides en utbyggingsavtale. I denne bør det legges til grunn målene om boliger til unge i etableringsfasen og vanskeligstilte, som beskrevet i boligsosial handlingsplan for byggeområde B2. Forslag til reguleringsplan for Bekkejordet Nord, datert , revidert , med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert , sist revidert , vedtas i medhold av plan- og bygningslovens Før noen utbygging kan finne sted skal det utarbeides en utbyggingsavtale. I denne bør det legges til grunn målene om boliger til unge i etableringsfasen og vanskeligstilte, som beskrevet i boligsosial handlingsplan for byggeområde B2. Saknr. 76/05 SÆRSAK BUDSJETT 2006: BETALINGSSATSER KULTURSKOLEN Elevsatsene ved kulturskolen økes ikke. Dekning av kr 9000 tas fra budsjettoverskuddet. Elevsatsene ved kulturskolen økes ikke. Dekning av kr 9000 tas fra budsjettoverskuddet. Saknr. 77/05 SÆRSAK BUDSJETT BETALINGSSATSER SFO Betalingssatser SFO økes ikke. Inndekning av kr tas fra budsjettoverskuddet. Betalingssatser SFO økes ikke. Inndekning av kr tas fra budsjettoverskuddet. Side 6 av 12

7 Saknr. 78/05 SÆRSAK TIL BUDSJETT INNFØRING AV EGENANDEL PÅ HJEMMEHJELP (PRAKTISK BISTAND) FOR BRUKERE MED INNTEKT UNDER 2G Egenandeler på hjemmehjelp for brukere med under 2 G i inntekt innføres ikke. Inndekning tas fra budsjettoverskuddet Egenandeler på hjemmehjelp for brukere med under 2 G i inntekt innføres ikke. Inndekning tas fra budsjettoverskuddet Saknr. 79/05 SÆRSAK BUDSJETT 2006: AREALPLAN- OG BYGGESAK NYTT GEBYRREGULATIV FRA 01 JANUAR 2006 Forslag til nytt gebyrregulativ datert for behandling av saker etter plan- og bygningsloven vedtas. Forslag til nytt gebyrregulativ datert for behandling av saker etter plan- og bygningsloven vedtas. Saknr. 80/05 SÆRSAK BUDSJETT KOMMUNALTEKNISKE AVGIFTER FOR 2006 Årsavgiftene endres slik for 2006: 1. Årsavgiftene for vann økes med 15,3%. Årsavgiften for en normalbolig økes fra kr til kr inkl. mva. 2. Årsavgiftene for avløp økes med 32,4%. Årsavgiften for en normalbolig økes fra kr til kr inkl. mva. 3. Årsavgiftene for renovasjon reduseres med 2,9%. Årsavgiften for en normalbolig reduseres fra kr til kr inkl. mva. 4. Avgiftene for feiing reduseres med 21,3%. Avgiften for en bolig pr. pipeløp pr. gang reduseres fra kr 218 til kr 171 inkl. mva. Årsavgiften for tilsyn reduseres fra kr 67 til kr Avgiftene for septiktank-tømming reduseres med 53,4%. Årsavgiften for en normalbolig reduseres fra kr 746 til kr 348 inkl. mva. Side 7 av 12

8 Årsavgiftene endres slik for 2006: 1. Årsavgiftene for vann økes med 15,3%. Årsavgiften for en normalbolig økes fra kr til kr inkl. mva. 2. Årsavgiftene for avløp økes med 32,4%. Årsavgiften for en normalbolig økes fra kr til kr inkl. mva. 3. Årsavgiftene for renovasjon reduseres med 2,9%. Årsavgiften for en normalbolig reduseres fra kr til kr inkl. mva. 4. Avgiftene for feiing reduseres med 21,3%. Avgiften for en bolig pr. pipeløp pr. gang reduseres fra kr 218 til kr 171 inkl. mva. Årsavgiften for tilsyn reduseres fra kr 67 til kr Avgiftene for septiktank-tømming reduseres med 53,4%. Årsavgiften for en normalbolig reduseres fra kr 746 til kr 348 inkl. mva. Enstemmig vedtatt (29-0) Saknr. 81/05 SÆRSAK BUDSJETT 2006: ORGANISASJONSENDRINGER. 1. Stilling som personalrådgiver omgjøres til personalsjef. 2. Skolefaglig ansvarlig ansettes under kommunalsjef for drift. Stillingen skal ivareta skolefaglig fellesfunksjoner. Stillingsbeskrivelse og delegasjoner avklarer ansvarsområde. Stillingen lyses ut internt. 3. Stilling som pedagogisk konsulent besettes. Stillingen organiseres faglig under skolefaglig ansvarlig. 4. Virksomhet teknisk drift og Virksomhet eiendom slås sammen til en virksomhet. Virksomhetsleder for Virksomhet eiendom blir virksomhetsleder for Virksomhet kommunalteknikk og kommunal eiendom. 5. Under forutsetning av at rådmannens forslag til budsjett, handlingsprogram og økonomiplan blir vedtatt, er utgiftene innarbeidet med kr ,-. Behandling: Repr. Jon Johansen (FRP) fremmet følgende forslag: Stokke Fremskrittsparti ber om at saken vedr. omorganisering av Teknisk drift utsettes inntil ny rådmann er ansatt. Teknisk drift opprettholdes som virksomhet med Tore Kopstad som virksomhetsleder. Forslaget falt med 7 stemmer (FRP s og Venstres repr.). Ordfører foreslo følgende: Det voteres først over pkt. 1-3, deretter pkt. 4 og 5. Til pkt. 4: Virksomheten skal hete Virksomhet for Eiendom og kommunalteknikk. Votering: Pkt. 1, 2 og 3: Pkt. 4: Vedtatt med 22 mot 7 stemmer (FRP s og Venstres repr.) Pkt. 5: Side 8 av 12

9 1. Stilling som personalrådgiver omgjøres til personalsjef. 2. Skolefaglig ansvarlig ansettes under kommunalsjef for drift. Stillingen skal ivareta skolefaglig fellesfunksjoner. Stillingsbeskrivelse og delegasjoner avklarer ansvarsområde. Stillingen lyses ut internt. 3. Stilling som pedagogisk konsulent besettes. Stillingen organiseres faglig under skolefaglig ansvarlig. 4. Virksomhet teknisk drift og Virksomhet eiendom slås sammen til en virksomhet. Virksomhetsleder for Virksomhet eiendom blir virksomhetsleder for Virksomhet for Eiendom og kommunalteknikk. Vedtatt med 22 mot 7 stemmer (FRP og Venstres repr.) 5. Under forutsetning av at rådmannens forslag til budsjett, handlingsprogram og økonomiplan blir vedtatt, er utgiftene innarbeidet med kr ,-. Enstemmig vedtatt (29-0). Saknr. 82/05 HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN , BUDSJETT BEHANDLING 1. Handlingsprogram/økonomiplan og budsjett 2006 vedtas med følgende endringer: Driftsbudsjettet vedtas med en ramme for sum driftsutgifter og sum driftsinntekter pr virksomhet, jfr. fellesforslaget, se tabell. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme for sum investeringsutgift og sum investeringsinntekt pr prosjekt, jfr. fellesforslaget, se tabell. Fellesforslaget Gebyrer (egenbet. SFO/egenbet. hjemmetj. u. 2G/egenbet. kulturskole økes ikke) Omkjøringsvei sentrum Rådhustak Økt timetall grunnskole (Timetall økes fra 2006 (2. halvår) som videreføres med full virkning fra 2007, opptrappes ytterligere fra 2008 og med full virkning i 2009) Økte renteutgifter (Trekanten barnehage, samt ekstra ny barnehage utredes, totalt kr , samt nytt HCwc Arnadal kr Sum drift Overskudd rådmannen Nytt overskudd Stokke kommune vil benytte de maksimalsatser for skattøre som Stortinget vil vedta. Side 9 av 12

10 3. Stokke kommune tar opp nye investeringslån i 2006 til finansiering av investeringsbudsjettet på 54,09 mill.kr. Det opptas et avdragsfritt lån. Rådmannen er delegert myndighet til å innhente tilbud og å velge mellom fast og flytende rente. 4. Kommunens egenandeler som ikke behandles i særsaker, økes årlig med en sats lik statens beregning for den kommunale prisstigning. For 2006 utgjør dette 2,8%. Behandling: Rådmannen orienterte om budsjett, handlingsprogram og særsaker. Repr. Walter Brynhildsen (H) gjentok Høyres forslag fremmet i formannskapet. Repr. Jan Frigge Lindgren (AP) gjentok fellesforslag fra AP, SV, KRF, SP og V fremmet i formannskapet. Repr. Sten Viktor Haugerud (FRP) ga tilslutning til fellesforslaget på vegne av FRP s gruppe. Ordfører foreslo å gå gjennom dokumentet kapittel for kapittel. Kap.1 : Ingen merknader Kap. 2: Ingen merknader Kap. 3: Toppledelse / Stab: s. 10 Kirken: Fellesforslag fra AP, SV, KRF, SP og V. Kr til HCwc flyttes over strek. Kap. 4: Grunnskole side 15 skole/timetallet. Repr. Walter Brynhildsen fremmet Stokke Høyres forslag: Timetallet økes med 1 t/u fra 2006 (2. halvår) med kr som videreføres med full virkning fra 2007 med kr Repr. Jan Frigge Lindgren fremmet fellesforslaget fra AP, SV, KRF, SP og V. Ved alternativ votering mellom Høyres forslag og fellesforslaget, ble fellesforslaget vedtatt med 23 mot 6 stemmer (Høyres repr.). Kap. 5 Familie og oppvekst: Ingen merknader Kap. 6 Pleie, omsorg og rehabilitering: Ingen merknader Kap. 7 Tiltak for funksjonshemmede: Ingen merknader Kap. 8 Barnehager: s. 34 Barnehagedekning Repr. Jan Frigge Lindgren fremmet fellesforslaget fra AP, Trekanten barnehage, samt ekstra ny barnehage utredes, totalt kr Kap. 9 Kultur: Ingen merknader Kap. 10 Teknisk drift: Ingen merknader Side 10 av 12

11 Kap. 11 Arealplan og byggesak: s. 48 Sentrumsutvikling (omkjøringsvei sentrum) Fellesforslag: Planmidler fra 2007 med kr som økes til kr fra 2008 og kr fra 2009 Kap. 12 Eiendom: s. 50 Vedlikehold Fellesforslag: Maling av rådhustaket flyttes over strek fra 2008 Kap. 13: Ingen merknader Ved alternativ votering med rådmannens forslag, ble budsjett 2006 / handlingsprogram med de endringer som ble vedtatt i møtet enstemmig vedtatt (29-0). 1. Handlingsprogram/økonomiplan og budsjett 2006 vedtas med følgende endringer: Driftsbudsjettet vedtas med en ramme for sum driftsutgifter og sum driftsinntekter pr virksomhet, jfr. fellesforslaget, se tabell. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme for sum investeringsutgift og sum investeringsinntekt pr prosjekt, jfr. fellesforslaget, se tabell. Fellesforslaget Gebyrer (egenbet. SFO/egenbet. hjemmetj. u. 2G/egenbet. kulturskole økes ikke) Omkjøringsvei sentrum Rådhustak Økt timetall grunnskole (Timetall økes fra 2006 (2. halvår) som videreføres med full virkning fra 2007, opptrappes ytterligere fra 2008 og med full virkning i 2009) Økte renteutgifter (Trekanten barnehage, samt ekstra ny barnehage utredes, totalt kr , samt nytt HCwc Arnadal kr Sum drift Overskudd rådmannen Nytt overskudd Stokke kommune vil benytte de maksimalsatser for skattøre som Stortinget vil vedta. 3. Stokke kommune tar opp nye investeringslån i 2006 til finansiering av investeringsbudsjettet på 54,09 mill.kr. Det opptas et avdragsfritt lån. Rådmannen er delegert myndighet til å innhente tilbud og å velge mellom fast og flytende rente. 4. Kommunens egenandeler som ikke behandles i særsaker, økes årlig med en sats lik statens beregning for den kommunale prisstigning. For 2006 utgjør dette 2,8%. Side 11 av 12

12 Saknr. 83/05 EVENTUELT Det var ingen saker under Eventuelt. Saknr. 84/05 FREMTIDIG REVISJONSORDNING Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar utredningen om Sandefjord distriktsrevisjon, rådmennenes kommentarer og kontrollutvalgets vurderinger, til etterretning. Kommunestyret slutter seg til anbefalingen i rapporten om å videreføre Sandefjord distriktsrevisjon som selvstendig enhet. Behandling: Rådmannen redegjorde for saken. Kommunestyret tar utredningen om Sandefjord distriktsrevisjon, rådmennenes kommentarer og kontrollutvalgets vurderinger, til etterretning. Kommunestyret slutter seg til anbefalingen i rapporten om å videreføre Sandefjord distriktsrevisjon som selvstendig enhet. Side 12 av 12

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad 3. Walter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30 Til stede på møtet: Arbeiderpartiet: 1. Nils Ingar Aabol 2. Veslemøy Lindgren 3. Torstein

Detaljer

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SOSIALISTISK VENSTREPARTI STOKKE KOMMUNE Kommunestyre Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 05.05.2008 Tidspunkt: Fra 1900 til 2205 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET (Ap): 1. Nils Ingar Aabol

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.04.99 Tid : fra 19.00 til 20.15. Forfall:/Varamedlemmer:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.04.99 Tid : fra 19.00 til 20.15. Forfall:/Varamedlemmer: STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.04.99 Tid : fra 19.00 til 20.15 Til stede på møtet Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Rigmor B. Haugan 3. Berit Solveig

Detaljer

Kommunestyret - Møteprotokoll

Kommunestyret - Møteprotokoll STOKKE KOMMUNE Kommunestyret Kommunestyret - Møteprotokoll Møtested: Bystyresalen Sandefjord rådhus Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18.59 19.04 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: HØYRE: 1. Erlend

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Frogn kommune UTKAST MØTEPROTOKOLL Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Saksprotokoll Handlingsprogram 201-2018 Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Behandlet av Møtedato 1 Eldrerådet 28/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/14 11.11.2014

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 14:30 Sak fra / til: 126/10-135/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.12.09. Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 19.11.2008 Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer