Rutetransport Hamar-regionen Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse"

Transkript

1 Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse Versjon

2 INNHOLD 1. EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING Definisjoner Ansvar Eierskap Dokumentasjon MONTERING OG DEMONTERING Billettsystemets komponenter Installasjon og strømtilførsel Montering av billettmaskin Demontering INSTALLASJON AV TERMINAL MOT BAKSYSTEM DRIFT Kommunikasjon mot baksystem Pålogging Opplæring Superbrukere SERVICE, VEDLIKEHOLD OG SUPPORT Ansvarsdeling Reservemateriell TAKSTER OG SALG AV BILLETTER Takster Salg av billetter og registrering av reiser Billettruller og elektroniske reisekort Fri reise/frikort Billettkontroll RAPPORTERING Rapportering av trafikkomsetning Rapportering av avvik Rapportering som grunnlag for utstedelse/inndraging av sjåførkort ANNET Sjåføroppgjør Kontanthåndtering... 8 Side 2 av 8

3 1. EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1. Definisjoner Billettmaskin Komponenter Som billettmaskin regnes alle komponenter som inngår i komplett installasjon i buss. Dette omfatter sentralenhet, touchskjerm, validator, printer og kortleser. Billettmaskin må være tilkoblet strøm og antenne. Benyttes i omtale av den komplette installasjon Enkelte komponenter som inngår i den komplette installasjon, f.eks. sentralenhet, touchskjerm, validator, printer og/eller kortleser Ansvar Utøver er ansvarlig for at alle busser som benyttes for Oppdragsgiver har installert og tilkoblet elektronisk billettmaskin. Oppdragsgiver fastsetter hvilket billettsystem som skal benyttes, Oppdragsgiver bestemmer hvilken type maskinkomponenter som skal installeres og benyttes. Utøver skal sørge for at billettmaskinene er funksjonsdyktige med korrekt software, og utføre installasjon og vedlikeholdstiltak som beskrevet i dette vedlegg. Alle passasjerer skal billetteres og registreres korrekt Eierskap Alt utstyr som er definert som billettmaskin, og som er levert av Oppdragsgiver eller fra 3. part på vegne av Oppdragsgiver, anses som Oppdragsgivers eiendom. Utøver er ansvarlig for billettmaskin som er stilt til hans disposisjon, herunder eventuelle følgeskader etter feil installasjon og/eller drift. Eventuelle skader på billettmaskiner eller komponenter skal i sin helhet utbedres, eventuelt erstattes med ny billettmaskin eller komponent. Utøver er økonomisk ansvarlig for å erstatte eventuelt utstyr dersom dette er utsatt for skader som ikke lar seg utbedre eller er bortkommet. Alle kostander i denne forbindelse dekkes av Utøver. Utøver er ansvarlig for håndtering av flerbrukerkort som benyttes når en sjåfør har glemt/mistet sjåførkortet og/eller glemt den personlige koden eller fått blokkert sjåførkortet. Utøver skal ha rutiner for registering av og bruk av slike kort Dokumentasjon Utøver skal fortløpende rapportere alle maskininstallasjoner i bussene, herunder komponentbytte innen bussene og endringer i vognparken, herunder også midlertidig uttak av busser og midlertidig overføring av maskinkomponenter. Dokumentasjonen skal inneholde relevante data om den aktuelle vogn, installasjonsdato og byttedato av de ulike komponenter, samt typebeskrivelse og serienummer på de forskjellige komponentene. Om oppdragsgiver under kontraktsperioden innfører databasert vognregister, skal Utøver innrette seg og benytte dette. Ved omdisponering av bussmateriell ut av kontraktsområdet, skal maskinkomponentene demonteres og rapporteres. Billettmaskiner skal om nødvendig manuelt tømmes for transaksjonsfiler. Side 3 av 8

4 2. MONTERING OG DEMONTERING 2.1. Billettsystemets komponenter Installasjon i buss består av følgende komponenter: MD7070 busscomputer med tilhørende skjerm, eventuelt ALG8Buss computer- Algiz 8 (Billettmaskin) Printer Validator for passasjer/fører Betalingsterminal (evt.) Monteringsplate 2.2. Installasjon og strømtilførsel Utøver skal foreta installasjon av billettmaskinene i bussene. Leverandørens monteringsanvisninger skal følges. Utøver har ansvar for anskaffelse, montering og kabling av antenne. Antennekabel skal trekkes frem til hensiktsmessig punkt for plassering av billettsystemets sentrale enhet. Antenne skal kjøpes etter anvisninger fra Oppdragsgiver. Utøver er ansvarlig for strømforsyning til billettsystemets sentrale enhet. Strømkabel skal ha et tverrsnitt på minimum 2x2,5 m2. Positiv strøm skal være sikret med 10 Ah sikring så nær strømkilden som mulig. Det skal ikke være annet utstyr tilkoblet samme sikringskurs. Spenning målt på batteriet skal ikke under noen omstendighet være under 18 V. Utøver har ansvar for kabling mellom systemets ulike maskinkomponenter. Komplette sett med ledninger kjøpes av Oppdragsgiver eller fra leverandør utvalgt av Oppdragsgiver. Materiellkostnaden utgjør f.t. kr 1 100,- pr. installasjon. Utøver er erstatningsansvarlig for utstyr som svikter som følge av feil installasjon. Alle installasjoner skal utføres av montør som er skriftlig forhåndsgodkjent av Oppdragsgiver. For hver installasjon skal det av innleveres kontroll-/kvitteringsskjema signert av installatør. Alle installasjoner og bytte av maskinkomponenter skal funksjonstestes før bussene settes i trafikk Montering av billettmaskin Utøver er ansvarlig for alle kostnader installasjon (montering og demontering) av billettmaskiner i bussene. Billettmaskinens sentralenhet skal monteres slik at den er lett tilgjengelig for service (gjelder busscomputer MD7070/7071). Øvrige betjeningskomponenter monteres i tilknytning til vekslebrett. Der hvor vekslebrett ikke er tilgjengelig, skal Utøver montere alternative braketter for billettsystemets komponenter. Utøver må selv dekke eventuelle kostnader ved individuelle tilpasninger i bussen. Utøver skal sørge for at billettmaskinens betjeningskomponenter blir montert ergonomisk riktig og lett tilgjengelig for sjåfør, og utenfor sjåførens siktlinjer under kjøringen. Billettmaskinens kortlesere skal være plassert slik at de er lett tilgjengelig for passasjer i innstigningssonen. Side 4 av 8

5 Utøver er ansvarlig for vekslebord, veskestativ og lignende utstyr som Utøver finner hensiktsmessig å ha i tillegg Demontering For busser som tas ut av oppdrag etter Kontrakten, skal Utøver forestå demontering av billettmaskiner og annet utstyr som tilhører Oppdragiver. Oppdragsgivers utstyr skal tilbakeleveres innen ett døgn. Ved opphør av kontrakten skal billettmaskiner og annet utstyr som tilhører Oppdragsgiver demonteres fra bussene, og tilbakeleveres Oppdragsgiver etter nærmere anvisninger. Det gis ikke kompensasjon for merker etter feste av billettmaskinen eller annet utstyr i vekslebrett eller annen montering. Ved opphør av kontrakten skal baksystemet med tilhørende programvare og data sikres iht. gjeldende krav og lisensrettigheter. Oppdragsgiver er ansvarlig formontering/demontering av billettsalgsmaskiner og annet utstyr knyttet til baksystem. Alle innsamlede trafikkdata skal overlates til Oppdragsgiver. Eventuelle komponenter som tilhører Oppdragsgiver skal tilbakeleveres. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å innføre nytt billetteringssystem eller nye maskinkomponenter i avtaleperioden. Oppdragsgiver vil i tilfelle besørge den tekniske installasjonen. Utøver plikter å stille alt materiell/utstyr til disposisjon for montering/demontering etter Oppdragsgivers anvisning, og uten kostnad for Oppdragsgiver. 3. INSTALLASJON AV TERMINAL MOT BAKSYSTEM Utøver har tilgang til sentralsystem med oppkobling via webklient og lokalt installert software, med tilhørende programvare for rapportering av reiser og oppgjør. Kommunikasjon mot baksystem skjer via VPN-tunell. Utøver har ansvar for å påse at alle nødvendige tilganger gjennom brannmur o.l. er åpnet. Oppdragsgiver dekker kostnadene til konfigurasjon og tilrettelegging av løsning slik dette er beskrevet over. Utøver skal dekke kostnadene ved: installasjon og drift av kommunikasjonsløsning mot sentralt baksystem, og kostnader i forhold til egen PC m/printer (innkjøp og drift) 4. DRIFT 4.1. Kommunikasjon mot baksystem Utøver er ansvarlig for at billettmaskiner har forutsetninger for kommunikasjon mot sentralt baksystem. Oppdragsgiver bærer alle kommunikasjonskostnader. Oppdragsgiver har ansvar for å forsyne billetteringsutstyret med gyldig software, samt gjeldende driftsdata. Utøver har ansvar for manuelt å legge inn software og driftsdata i de tilfeller der kommunikasjon ikke oppnås Pålogging Utøver er ansvarlig for at alle busser som benyttes er pålogget riktig rute og tur. Side 5 av 8

6 4.3. Opplæring Utøver er ansvarlig for at alle sjåfører har gjennomgått obligatorisk opplæring på elektronisk billetteringsmaskin i henhold til opplæringsprogram definert av Oppdragsgiver. Opplæring skal være utført før en sjåfør settes til å kjøre buss etter denne Kontrakt. Utøver vil bli gitt tilgang på opplæringsmaskiner, opplæringsdokumentasjon, support i forhold til opplæring av sjåfører. Oppdragsgiver kan ved behov forestå opplæring av Utøvers opplæringsansvarlige i lokaler definert av oppdragsgiver, estimert til èn kursdag. Kostnader ved opplæring av ansatte, superbrukere og andre i forhold til billetteringssystemet er Utøvers ansvar og kostnad Superbrukere Utøver skal ha nærmere definerte superbrukere for billetteringssystemet. Superbrukere skal være kompetente til å utføre førstelinje feilsøking, komponentbytte og supportere øvrige sjåfører i Utøvers virksomhet i forhold til bruk av billettmaskiner og takstregelverket. Superbrukere skal samle brukerhenvendelser fra egen organisasjon, og stå for alle henvendelser mot Oppdragsgiver. Oppdragsgiver vil besørge nødvendig opplæring og løpende supportere superbrukere innenfor normal arbeidstid 08:30 15: SERVICE, VEDLIKEHOLD OG SUPPORT 5.1. Ansvarsdeling Oppdragsgiver er ansvarlig for å stille nødvendig utstyr og reservedeler vederlagsfritt til disposisjon for Utøver. Daglig service og vedlikehold er Utøvers ansvar. Daglig vedlikehold dreier seg om bytte og restart av komponenter, forebyggende renhold av maskinkomponenter, skrivere o.l. Dersom slikt vedlikehold ikke er utført, vil Oppdragsgiver belaste Utøver for defekt utstyr. Oppdragsgivers vedlikeholdsrutiner for billettmaskinen skal følges. Oppdragsgiver tilbyr support på billetteringssystemet i normal arbeidstid for å assistere med å identifisere feil og avvikssituasjoner med sikte på ansvarsavklaring (hardwareeller software/baksystemfeil) 5.2. Reservemateriell Oppdragsgiver stiller tilgjengelig reservemateriell for Utøver. Utøver skal bytte ut komponenter som svikter uten ugrunnet opphold. Utbyttede komponenter overleveres Oppdragsgiver for videre service og reparasjon innen 3 døgn. Feilrapportskjema skal medfølge hver komponent. 6. TAKSTER OG SALG AV BILLETTER 6.1. Takster Oppdragsgiver fastsetter takster, billetter og reisendes rettigheter, herunder befordringsvedtekter, reisegarantibetingelser og skoleskyssreglement. Utøver er Side 6 av 8

7 ansvarlig for at betjeningen har nødvendig kunnskap om Oppdragsgiver takst- og billettsystem Salg av billetter og registrering av reiser Utøver er ansvarlig for salg av billetter og kort på bussene, og at gjeldende takstbestemmelser følges. Oppdragsgiver kan selge billetter og kortprodukter på terminaler, holdeplasser o.l., og står fritt til å inngå eksterne kommisjonæravtaler. Utøver skal i samarbeid med Oppdragsgiver arbeide for høyest mulige inntekter i rutene. Utøver har et ansvar for at alle passasjerer har gyldig billett under hele reisen. Utøver skal påse at kort valideres og registreres korrekt ved ombordstigning. Om nødvendig skal Utøvers personale foreta nærmere kontroll. Det er feil eller manglende billettering hvis kunden ikke får utstedt gyldig billett. Dette inkluderer, feil pris, feil påstigningsholdeplass, feil tids- eller soneangivelse eller feil bruk av kortprodukter Billettruller og elektroniske reisekort Utøver skal ha tilstrekkelig antall billettruller i de enkelte bussene, samt bufferlager som dekker behovene i den daglige drift. Billettruller skal være i henhold til Oppdragsgivers spesifikasjon. Oppdragsgiver har rett til å benytte billetter og kort til reklameformål. Billettruller skal bestilles gjennom Oppdragsgiver eller direkte fra leverandør godkjent av Oppdragsgiver. Kostnader til anskaffelse av billettruller dekkes av Oppdragsgiver Fri reise / frikort Personell i uniform fra trafikkselskaper med oppdrag for Oppdragsgiver, reiser gratis til og fra jobb. Oppdragsgiver legger til grunn som praksis for Frikortordningen de bestemmelser som til enhver tid gjelder i Bussbransjeavtalen. Pr. juli 2011 vil årskostnaden for et frikort tilsvare takst for 10 soners periodekort, kr 1.420,- inkl. mva. Takstene endres hvert år, i samsvar med Oppdragsgivers øvrige tasktendringer. Oppdragsgiver fakturere Utøver for frikortordningen forskuddsvis hvert halvår. Frikort som utstedes under perioden, faktureres etterskuddsvis ved utløpet av halvåret Billettkontroll Oppdragsgiver har egen billettkontroll, og vil foreta uanmeldte kontroller om bord. Kontroller kan gjennomføres med uniformert eller sivilt personell. Utøver skal skriftlig om eventuelle feil ved gjennomføringen av billettering. Oppdragsgivers avviksregistreringssystem skal benyttes. Utøver plikter uten opphold å rette feil. Ved feil eller manglende billettering kan gebyr iht. Vedlegg 2 Kommersielle betingelser ilegges. Side 7 av 8

8 7. RAPPORTERING 7.1 Rapportering av trafikkomsetning Utøver skal innen 5 fem - virkedager i etterfølgende måned rapportere alle trafikkinntekter på fastsatt oppgjørsskjema. Rapporteringen skal omfatte eventuelt kredittsalg, vouchere og inntekter av godstransport (bussgods). Oppdragsgiver utsteder faktura iht. Vedlegg 1 Kommersielle betingelser. 7.2 Rapportering av avvik Utøver skal innen 5 fem - virkedager i etterfølgende måned oversende opplysninger om siste måneds avvik på feilslag, spesifisert på beløp og antall. Det skal opplyses om korrigering er gjort på billettmaskin eller i etterkant. 7.3 Rapportering som grunnlag for utstedelse / inndragning av sjåførkort Alt personale som skal betjene billettsystemet skal innmeldes til Oppdragsgiver på fastsatt skjema senest 7 dager før kjøringen skal ta til. Oppdragsgiver registrer sjåførene i baksystemet og utsteder sjåførkort. Utstedelse av sjåførkort etter Kontraktsoppstart er Utøvers ansvar. Utøver skal rapportere alt personale som slutter eller tas ut av kjøring, skriftlig på fastsatt skjema til Oppdragsgiver innen 7 dager. Utøver skal sperre sjåførkortene for videre bruk i baksystemet. 8. ANNET 8.1 Sjåføroppgjør Utøver skal medvirke til at kontantbeholdningen for personalet holdes på et minimum. Utøver skal ha etablert faste rutiner for veskeoppgjør og sjåførrapportering. Billettsystemets modul for sjåføroppgjør skal benyttes. Utøver skal ha en sikker pengehåndtering 8.2 Kontanthåndtering Utøver har ansvar for all pengehåndtering, herunder penger som bortkommer i form av feilslag, manko, underslag, ran m.v. Alle kostnader til pengehåndtering og veksling dekkes av Utøver. Side 8 av 8

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billetteringog sanntidssystem Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 EIERSKAP OG ANSVAR 2.1 Eierskap 2.2 Ansvar og forsikring

Detaljer

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 1 Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Innhold 1. PLANLEGGING

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 1.0 05.07.2011 INNHOLD KAP. 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 2.0 07.02.2012 INNHOLD 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT)

LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT) 333 FORVALTNINGSREVISJON AV ELEKTRONISK BILLETTERING I KOL- LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT) ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre

Detaljer

SLUS AVTALEBETINGELSER

SLUS AVTALEBETINGELSER SLUS AVTALEBETINGELSER Trondheim 07.12.2011 SLUS generelle leverings og avtalebetingelser er akseptert av alle kunder. Betingelsene aksepteres ved å signere Avtale om bruk av SLUS. I etterkant vil SLUS

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Håndbok for kollektivreiser i Oppland

Håndbok for kollektivreiser i Oppland Håndbok for kollektivreiser i Oppland Regler og billettering Juli 2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Grunnlag og virkeområde... 6 2. Sjåførens betjening av kunder... 7 3. Kunden... 8 3.1 Opptreden... 8 3.2

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT Agder Energi Nett AS TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT (Standardvilkår næringskunder) for kunder som er tilknyttet Regionalnettet samt for kunder med enkeltuttak over 20GWh/år fra Fordelingsnettet (heretter

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Spesifikasjon 011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2005-01-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 13 INNHOLD

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS

Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS 1. Praktiske forhold 1. Bruksområde for vilkårene. Disse alminnelige vilkårene gjelder ved enhver leveranse fra RT AS, med mindre annet

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer