MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG"

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 053/12-074/12 Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møer etter nærmere avtale. Vi ber om at sakspapirer ike kastes etter møte, sakene. da møeprotokoll fra møtet ku vil ineholde instiling og vedtak i SAKSLISTE: - MØTE NR 6/2012 Orienteringer fra rådmannen Sak nr.: 053/12 054/12 055/12 056/12 057/12 058/12 059/12 060/ /12 063/12 064/12 065/12 066/12 067/12 Sakstittel: GODKJENNING AV MØTEBOK DELEGERTE SAKR I PERIODEN REFERATSAKER I PERIODEN HØRIG AV NOU 2012:1 TIL BARNAS BESTE - NY LOVGIVING FOR BARNEHAGENE EVALUERIG A V LEKSEHJELP DRIFTSTILSKUDD ALLMENN KULTUR TILSKUDD TIL - GRENDEHUS 2012 FESTIVALTILSKUDD 2012 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK - AKTIVITETER FOR FUNKSJONSHEMMEDE SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK - MUSIKKVIDEO SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILT TILTAK - AKTIVITETSGRUPPE SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK - VEIL YS SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK - ISTANDSETTING AV KLUBBHUS/KONSERTLOKALE SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTGIFTSDEKNING HUSLEIE SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KjØP AV NYE UNIFORMER '\

2 068/12 SØKNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER 2012, SÆRSKILTE TILTAK 069/12 070/12 071/12 072/12 073/12 074/12 DRIFTSTILSKUDD IDRETT OG FRILUFTSLIV SÆRSKILTE TILSKUDD IDRETT/FRILUFTSLIV 2012 SØKNAD OM UNDERSKUDDSGARANTI BEHANDLING AV KLAGESAK ANGÅENDE VEDTAK OM TILDELING AV SPESIALUNDERVISNING B-SAK KLAGESAK VEDRØRENDE PARKERIGSTILLATELSE FOR FORFL YTNINGSHEMMEDE KLAGESAK VEDRØRENDE PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFL YTNINGSHEMMEDE ~~ Fauske, Arnt Pedersen Utvalgsleder,),

3 -----_._----~--_.._ _--._ _~ _. I i _o I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans:driftsutvalget 12/2658 I I Arkiv JouralpostID: sakld.: 12/686 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sak nr.: 053/12 I DRIFTSUTV ALG I Dato: GODKJENNING AV MØTEBOK Vedlegg: Møtebok nr. 5/2012 Sammendrag: Se vedlagte møtebok. INNSTILLING: Vedlagte møtebok nr. 5/2012 godkjennes.

4 Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTV ALG Møtedato: Møte nr: /2012 Fra kl. 10:00 Til kl. 13:20 Til behandling: Sakene Møtested: Administrasjonsby et, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Arnt Pedersen, Anne Grethe Lund, Eirik Barstrand, Hilde Dybwad, Bernt Gøran Lund, Marit Stemland, Jørn Stene, Marit Sørensen, Mailen F. Toften. Varamedlemmer: * Andre: Kommunalsjef, ordfører, enhetsleder bare- og familieenheten, omstilingsleder, enhets leder barnehage, innkj øpskoordinator, formannskapssekretær, presse. UNDERSKRFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Fauske :J,j/Vifi' ~L formannskapss:t~ær Arnt Pedersen utvalgsleder representant representant Protokollen er godkjent av driftsutvalget i møte nr den Hovedutskrift sendes: Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef Salten Kommunerevisjon Bibliotekene Lokal presse Politiske partier Gruppeledere Utskrift er foretatt den MERKADER: Det var ingen merknader til innalling. Informasjon fra rådmannen:. Økonomisk status v/kommunalsjef o Årsavslutning på regnskapet. Overleveres revisor i dag. o Regnskapsavslutning for januar er enda ikke ferdig. Kommer tilbake til dette i et senere møte.. Samhandlingsreformen v/omstilingsleder

5 l o Omstilingsleder orienterte. o Meldinger om utskrivningsklare pasienter skal bare gå til Bruerkontoret.. Budsjettgjennomføring v/kommunalsjef o Eiendomsforvaltning. Avventer til prosjektstiling er besatt. o Bemaingsplanlegging. Har vært 1. prosjektmøte. 30. mars skal rådmanen få konklusjon fra prosjektgrppa. Deretter går saken til AM og informasjon til politikken. o Skolestrutu. ProsJektbeskrvelse skal være ferdig til 20. februar. Har vært i kontakt med Fylkesmanen for en god og riktig prosess. Skal i driftsutvalget i 23. mai, formanskap 4. juni og kommunestyre 21. jun.. Orientering fra Innjøp v/innjøpskoordinator o Innjøpskoordinator orienterte. o Utgangspunktet er å følge lov om offentlige anskaffelser.. Barehageopptak v/enhetsleder barehage o Enhetsleder barnehage viste nyordning med elektronisk søknad om barehageplass.. Felles pedagogisk ressurs på 2 adskilte avdelinger v/enhetsleder barehage med Fylkesmanen. De har ingen klare svar. Den lokale tilsynsmyndigheten må selv ta stillng til dette. o Har hatt kontakt Tema: Barnevernet og Familesenteret v/enhetsleder bare- og famileenheten Irene Larssen. Merknader til dagsorden:. Jør Stene (FL): 1. Hvordan skal vi ha det med referatsaker untatt offentlghet? 2. Ber om orientering ang. uenighet mellom Private barehagers landsforbund og Fauske kommune.. Marit Sørensen (SV):. Har vi noe bemaningsplan i O år framover i pleie/omsorg? Svar på spørsmål: Jørn Stene: Pkt. 1: Kommunalsjef svare. Rådmanen har vært i kontakt med kommunens advokat. Dette burde vært med i folkevalgtopplæringen. Sak lages til neste møte. Pkt. 2: Kommunalsjef svare. Fakta skal besvares. Private barehagers landsforbund er gruleggende uenige i alt vedrørende tilskuddet. De har same problemet med mange koimuner. Vi har hatt en klar og tydelig prosess og har hatt mange møter. I årsmeldingene fra barnehagene som gis inn 15. desember, har de kommunale barehagene større voksentetthet enn private barnehager. Det er viktig at beregningene skal være rett. Tidligere feil er rettet opp. Marit Sørensen: Koimunalsjef svare. I budsjettvedtaket fikk rådmanen i oppdrag å lage kompetanseplan. Dette arbeider pågår. Behandling er satt til første halvår Planen vil se framover. Dagsorden ble enstemmig godkjent.

6 I.! Saksliste Sak nr.: 047/12 048/12 049/12 050/ Sakstittel: GODKJENNING AV MØTEBOK DELEGERTE SAKER I PERIODEN UNTATT OFFENTLIGHET REFERATSAKR I PERIODEN ØKTE STILLINGER PÅ SYKEHJEMMET I FORBINDLESE MED SAMHANDLINGSREFORMEN KOMMUAL PLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV-PLANENS ANLEGGSDEL - PRIORITERIG AV SPILLEMIDDELSØKNADER 2012 KLAGE PÅ SØKNAD OM PARKRIGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE B-SAK -, I

7 047/12: GODKJENNING AV MØTEBOK INNSTILLING: Vedlagte møtebok nr. 4/2012 godkjennes. DRIF-047/12 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig.vedtatt. 048/12: DELEGERTE SAKER I PERIODEN UNNTATT OFFENTLIGHET INNSTILLING: Delegerte saker tas til orientering. DRIF-048/12 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt. 049/12: REFERATSAKER I PERIODEN INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering. DRIF-049/12 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vèdtatt. 050/12: ØKTE STILLINGER PÅ SYKEHJEMMET I FORBINDLESE MED SAMHANDLINGSREFORMEN INNSTILLING: 1. Sykehjemsenheten tildeles seks - 6- årsverk utover dagens budsjettramme. 2. Rådmannen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drift, og regulerer dette inn i økonomimelding 1. DRIF -050/12 VEDTAK

8 ~I Innstilingen ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 1. Sykehjemsenheten tildeles seks - 6- årsverk utover dagens budsjettramme. 2. Rådmanen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drift, og regulerer dette inn i økonomimelding : KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV- PLANENS ANLEGGSDEL - PRIORITERING AV SPILLEMIDDELSØKNADER 2012 INNSTILLING: Driftsutvalget vedtar prioritering spilemiddelsøknader Fauske Kommune 2012 som vurdert i saksutredningen. DRIF VEDTAK Fagleder park/idrett orienterte. Innstillngen ble enstemmig vedtatt. VEDTAK:. Driftsutvalget vedtar prioritering spilemiddelsøknader Fauske Kommune 2012 som vudert i saksutrednngen. 052/12: KLAGE PÅ SØKNAD OM PARKRINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE B-SAK NY INNSTILLING: Ut fra de faktiske opplysningene i saken opprettoldes avslag på søknaden. DRIF-052/12 VEDTAK VEDTAK:, Innstilingen ble enstemmig vedtatt. Ut fra de faktiske opplysningene i saken opprettholdes avslag; på søknaden.

9 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Jouial.postID: 12/2656 I Arkiv sak1,: 12/684 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 054/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen I Dato: DELEGERTE SAKER I PERIODEN Sammendrag: DDRI. 006/12: SØKNAD OM FRITAK AV KOMMUNALE AVGIFTER - GNR. 73/18 VEDTAK: Ihh. til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp pkt. 3.5 vil opphør av tilknytning skje når privat van- og/eller avløpsanlegg settes ut av drift. Abonnenten skal sørge for at ledningen avstenges ved tilknytning på hovedledning eller der konuunen anviser. Når avstenging er skjedd og kommunen har mottatt skrftlig dokumentasjon på at arbeid er utført, vil vi kunne frafalle kravet påkomm.avgifter. Konuunen har mottatt skriftlig dokumentasjon fra rørlegger hvor de har koblet fra vanledning til bolig på Bringslimo. Det innvilges derfor fritak for van, slam og feieavgift på gbnr. 73/18, fom DDRI. 007/12: SØKNAD OM FRITAK/REDUSERING AV KOMMUNALE AVGIFTER- GNR. 78/12 VEDTAK: I påvente med utarbeidelse av nye forskrfter innvilges slamavgift for fritidsbolig og fritak av feieavgift på gbnr. 78/12, gjeldende fom I løpet av kalenderåret må det ikke bli boende folk i boligen lengre enn i 3 mnd. Fauske kommune v/servicetorgef må varsles omgående ved endringer.

10 DDRI. 008/12: SØKNAD OM FRITAK/DUSERING AV KOMMUNALE AVGIFTER - GNR. 119/21 VEDTAK: Ihh.til Lov om kommunale vass- og kloakavgifter av 31. mai 1974, 1 har eieren ((skyldnad til å svare vass- og kloakavgift til kommunem) når en fast eiendom har ((tilknytng til kommunal vass- eller kloakleiding)). Vi har ingen hjemmel som tilsier at vi kan redusere van- og kloakavgiften. Søknaden om redusering av van- og kloakavgift på gnr. 119, bnr. 21 avslås. DDRI. 009/12: SØKNAD OM FRIT AKDUSERING A V KOMMUNALE AVGIFTER - GBR.52/21 VEDTAK: Ihh.til Standard abonnementsvilkår for van og avløp pkt. 3.5 vil opphør av tiknyting skje når privat van- og/eller avløpsanlegg settes ut av drift. Abonnenten skal sørge for at ledningen avstenges ved tilknytning på hovedledning eller der kommunen anviser. Når avstenging er skjedd og kommunen har mottatt skriftig dokumentasjon på at arbeidet er utført, vil vi kune frafalle kravet på vanavgift. INNSTILLING: Delegerte saker tas ti orientering.

11 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/2657 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 12/685 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 055/12 I DRIFTSUTV ALG I Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok.ID ArkivsakID Brevdato AvsenderlMQttaker Tittel 12/2481 I 08/ Fauske Frivilìgsentral FRIVILLIGHETSSENTRALEN I FAUSKE - PROTOKOLL STYRMØTE /2750 X 06/ B~VERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR /2949 I 12/ Salten REDEGJØRELSE FRA kontrollutvalgsservice ADMINISTRASJONEN: KOMMUENS OPPFØLGING AV HELSETILSYNTS RAPORT DATERT 9.MAI 2011 INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering.

12 1\5 ~~".f:~~ '\.. ~~.._..- f\l\\l\\_\_\(1 ~). l Jnr. 1;;/;;'181 Utskrift foretatt Side 1 av 4 Ressurs - og aktivitetssenter PROTOKOLL Styremøte Sted: Møteleder: Fauske Frivilligsentral K"ell Sandvik Tid: 9" februar 2012 Sekretær: Arnstein Brochs Deltakere: FonaU: Kjell Sandvik Tor-Håkon Bjørnli Marit Stemland Ellen Kildal (Vara) Veronika i. Ormåsen Svein Roger Bådsvik Anne Grethe Lund (Vara) Janne Hatlebrekke (Vara) Jahn Otto Fiskvik Saksliste: o Sak 1 /2012 Sak 2/2012 Sak 3/2012 Sak 4/2012 Sak 5/2012 Sak 6/2012 Sak 7/2012 Saksoppfølging Referater Rapporter Orientering om aktiviteter Arsmelding 2011 Regnskap 2011 Arsmøtet 2012 Innkomne forslag til årsmøtet Stillingsbeskrivelse for daglig leder Fritid med bistand / Aktiv fritid Eventuelt INNKALLING OG SAKSLISTE GODKJENT Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Telefon: Mobiltelefon: INTERNETI: Elektronisk post: ffvsøjonline.no Hjemmeside: wwjtiviligfauske.no

13 r- i i.1 Utskrift foretatt Side i av 4 SAK o: SAKSOPPFØlGING: Saksoppfølging fra styremøter i november I desember 2011 er gjennomført. SAK 00: REFERATER: Daglig leder refererte fra: Inngående og utgående brev, skriv og e-post for perioden SAK 000: ORIENTERING OM AKTIVITETENE: Daglig leder orienterte styret om de aktivitetene som pågår og planleggingen av kommende aktiviteter og prosjekter. SAK 0000: RAPPORTER: Ingen rapporter til behandling SAK 1/2012: ARSMELDING 2011 Forslag til årsmelding 2010 er utarbeidet av daglig leder og gjennomgått av AU. Arsmeldingen var sendt ut til styret sammen med saksfremlegget til styremøtet. Noen korreksjoner foretatt på styremøtet. VEDTAK: Styret godkjenner forslag til årsmelding 2011 for Fauske Frivillgsentral med de endringene som framkom på styremøtet og fremmer denne for årsmøtet SAK 2/2012: REGNSKAP 2011 Ikke revidert regnskap for 2011 er utarbeidetav daglig leder øg økonømiavdelingen i Fauske kornrnuhe. Regnskap var sendt ut sammen med saksfremlegget til styremøtet. Regnskapet var til revisjon da styret hadde sitt rnøte PS! Regnskapene er nu revidert uten anmerkninger. Regnskap og revisorberetning sendes styret sammen med denne protokollen. VEDTAK: 1. Regnskap 2011 for Fauske Frivilligsehtral revideres og fremmes før årsmøtet Revidert regnskap sendes styrets medlemmer etter revisjonen. SAK : ARSMØTET 2012 Arsmøtet er tidligere vedtatt lagt til kantina I møterom 1 på administrasjonsbygget, onsdag 28. mars Start styremøte kl. 18:00 øg årsmøtet kl. 19:00. Valgkomiteen har startet sitt arbeid og valgskrivet er utsendt. Ingen forslag til årsmøtet er så langt fremmet. VEDTAK: 1. Innkallng skjer ihht. vedtektene senest 1 måned før årsmøtet. 2. An:~møtepapirene utsendes innen 14. mars. 3. Daglig leder samarbeider med AU om rammen for møtet. 4. Eventuelt ikke ferdigstilte årsmøtepapirer ettersendes. 5. Daglig leder sonderer muligheten for å arrangere et uformelt møte etter selve årsmøtet. Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Teiefon: Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Mobiltelefon: INTERNETT: ElektroniSk post: ffs(tonline.no Hjemmeside: ww.frvilligfauske.no

14 Utskrift foretatt Side 3 av 4 SAK 4/2012: FORSLAG TIL ARSMØTET Ingen forslag til årsmøtet er fremmet fra styret, og så langt heller ikke fra andre. Sammen med innkalling til årsmøtet vil det fremgå at saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 14. mars 2012 (samme dato som innkomne forslag til valgkomiteen). Dette legges også ut på vår nettside VEDTAK: Ingen vedtak i saken SAK 5/2012: STILLINGSBESKRIVELSE DAGLIG LEDER Det var fremmet forslag til stilingsbeskrivelse for daglig leder som var sendt ut sammen med styremøtepapirene. Forslaget baserer seg på tidligere utarbeidet forslag (for noen år siden) og innspil fra AU. Stillingsbeskrivelsen sendes enhet kultur når protokollen er godkjent (14 dager etter utsendelse). VEDTAK: Styret vedtar forslag til stilingsbeskrivelse for daglig leder ved Fauske Frivilligsentral. SAK 6/2012: FRITID MED BISTAND 1 AKTiV FRITID Styret ble orientert om dette prosjektet som mest sannsynlig blir knyttet opp mot Fauske Frivilligsentral gjennom enhet kultur. Prosjektet er fullfinansiert men skal først behandles av Fauske Formannskap 1 Fauske Kommunestyre. Styret holdes løpende orientert. VEDTAK: Styret er positive til prosjektetog stiller seg bak at dette knyttes opp mot Fauske Frivilligsentral. SAK 7/2012: EVENTUELT 1. Fri til frivilighet Styret ble orientert om tankene hos enhet kultur om å fremme forslag om fri til å delta i frivillig arbeid. Prosjektet er tenkt startet i Fauske kommune og Senere forsøkes det innført også i andre bedrifter. Styret ble også orientert om frivillighetsbørs som er en noe annen vinkling på fri til frivillghet der en inngår partnerskap mellom frivillige og offentlige 1 private bedrifter. Styret tar orienteringen til etterretning. 2. Friviligsentralens representant til folkehelseutvalget. Fauske Frivilligsentral har frem til nu vært representert i folkehelseutvalget ved tidligere vararepresentant Karstein Olsen. Karstein gjør en god jobb i utvalget, har lyst til å fortsette men ønsker at styret behandler dette nu når Karstein er gått ut av sentralens styre. Styret for Fauske Frivilligsèntral er fornøyd med det arbeidet Karstein har nedlagt i folkehelseutvalget og ønsker at han fortsetter der på vegne av Fauske Frivilligsentral. Vedtak: Fauske Frivilligsentral ber Karstein Olsen om å fortsette i kommunens folkeheiseutvalg Postadresse: Postboks 188, 82Ö1 Fauske Telefon: Besøksadresse: $jøgata 71-73, Fauske Mobiltelefon: INTERNETT: Elektronisk post: ffs(1online.no Hjemmeside: wwjiivìllgfaiiske.no

15 Utskrift foretatt Side 4 av 4 KOMMENDE MØTE RI AU-møter: - torsdag (15:30-17:00) Styremøter: - onsdag ( 18:00-19:00 ) Årsmøte: - onsdag (19:00 - ) Har du saker til styremøte - Gi melding om dette til kontoret! Frister for innmelding av saker er:. 14 dager før styremøte E - POST ADRESSER: Frivi Il ighetssentralen Kjell Sandvik: Veronika Ormåsen: Svein Roger Bådsvik: Marit Stem land: Jahn Otto Fiskvik: Ellen Kildal: Tor-Håkon Bjørnli: Anne Grethe Lund: Janne Hatlebrekke: Fauske kommune (driftsstyret): Fauske kommune (kultur): Arnstein Brochs: (Privat) ffvsceonline.no k j-t-saceonline.no veroni kaceormaasenweb.com srbaadsvi kces bnett.no mari t.stem landcegmai I.com jahn-otto. f is kvi kce salten-wedesign.no ellen.ki IdalCesbnett.no tor-hakonce sbnett.no anne.lundcesbnett.no hatle jancesbnett.no berit. johnsencefauske.kommune.no stig.lovsetcefaus ke. kommune.no arnstei n.brochsce sbnett.no Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Telefon: Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Mobiltelefon: INTERNETT: Elektronisk post: ffs(1online.no Hjemmeside: ww.frivilligfauske.no

16 ...~ FAUSKE KOMMUNE " BARNEVERNTJENESTEN Jn.. 1;(!2lSD MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 2012 Siste måned: Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. Nye meldinger: Hittil i år: Her telles kun èn melding pr. ny sak Av disse - henlagte meldinger: 1 O Hittil i år: 1 Dvs. undersøkelser innledes ikke 1 Undersøkelser innledet: 8 9 Hittil i år: Undersøkelser sluttørt: 12 7 Hittil i år: Av disse - sluttørt innen frist: 12 6 Hittil i år: Status pr Venter på undersøkelse: 11 7 Under undersøkelse: Barn som venter på tiltak: 1 Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke iverksatt 1 Tiltak pr i hjemmet/hybel Utenfor hjemmet Barn med hjelpetiltak: Barn med omsorgstiltak: Andre plasseringer: 3 2 Ettervernstiltak: Etter fylte 18 år ti 23 år Totalt: Kommentarer: Etter en positiv utvikling høsten 2011 er barneverntjenesten dessverre igjen i ferd med å opparbeide ventelister. Pr hadde vi 11 saker/barn som ventet på undersøkelse, herunder fire saker fra oktober-desember Dette vil gi seg utslag i nye fristoversitteiser etter hvert som disse sakene blir åpnet og sluttført. Arsaken til denne situasjonen er at vi fom. oktober 2011 har hatt en sykemelding/ubesatt stilling. Pt. er situasjonen at èn av de midlertidige saksbehandlerstillingene er satt vakant idet stillingen vurderes inndratt. I tillegg er stilling for fagleder ungdom ubesatt fom Ny fagleder tiltrer

17 1- -- I i Saksbehandlerne har pt. ansvaret for flere saker enn de har kapasitet til å følge opp på en tilfredsstilende måte. I tillegg er 8 barn med hjelpe- eller plasseringstiltak ikke fordelt til saksbehandler. Kapasiteten til nye undersøkelsesaker er dermed også begrenset. Fauske den Gunhild Westergaard leder for barneverntjenesten

18 itvrn/clnt SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Postboks 54, 8138 Inndyr Vår dato: Jnr Ark SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen 'êfauske k~un~ ESbOli. Saksgang Kontrollutvalget i Fauskc /12 ~ -!';~r fn..,. I! ~r~~ Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens oppfølgning av Helsetilsynets rapport dutert 9. mui 2011 Enhetsledcr Stein Ole Rørvik møtte li-a administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål. i.'orslug til vedtuk: Saken legges fì'em uten forslag til vedtak. Omforcnt forslag: Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Kontrollutvalget er tilfreds med den oppfølgningen som er gjort fra administrasjonen. Tilsynsrapporten bør gjøres kjent for driftsutvalget og kommunestyret. Votering: Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtuk: Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Kontrollutvalgct cr tilfreds med dcn oppfølgningen som er gjort fra administrasjonen. Tilsynsrapporten bør gjørcs kjent for driftsutvalget og kommunestyret. ~~ I,as Hansen L --- Sekretær for kontrollutvalget Rett utskrift: C:

19 1- Sakapi'QtokQU sendt:. Fauske kommune; kqmmunestyret og.d.risutvalget.. tf,.. ~., 2

20 Fauske kommune tvugen helsehjelp etter pasientrettighetsloven sykehjem Hel.. Side 1 av 11 HELSETILsvnET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene.. Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasientrettighetsloven kapittel4a til pasienter Helsetunet L sykehjem - Fauske 2011 Virksomhetens adresse: 8200 Fauske Tidsrom for tilsynet: Helsetilsynet i Nordland Oppfølging av tilsynet Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrft. Tilsynsmyndigheten har vudert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet. Samendrag 1. Innedning 2, Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold 3. Gjennomføring 4. Hva tilsynet omfattet 5. Fun 6. Vurdering av virksomhetens styringssystem 7. Regelverk 8. Dokumentunderlag 9. Deltakere ved tilsynet ordland/20 11 /Fauske-komm

21 1-- F.:ke ~o:~e ~en helsehjelp eii: pa;en:;g~ewioven sykehjem ~Hel~~ ;.~~~~i! Sammendrag Det er gjennomført tilsynsbesøk den 5. og 6. april 2011 ved Helsetunet 1 sykehjem i Fauske kommune. Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de områdene som ble undersøkt. Tilsynet er innettet mot helsehjelp som skal hjemles i pasientrettighetsloven kapittel 4A. Tilsynethar undersøkt om kommunen legger til rette for at nødvendig helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelp blir gitt i samsvar med krav i helselovgivningen. Vi har spesielt undersøkt følgende områder: om kommunen sikrer at motstad mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasienters samtykkekompetanse blir vudert om kommunen sikrer at tilitskapende tiltak forsøkes før tvgen helsehjelp gjennomføres om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vuderinger av om den akuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang Det ble avdekket tre avvik under tilsynet: Kommunen sikrer ikke at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens manglende samtykkekompetanse alltid blir vudert. Kommunen har ikke avklar hvem som har ansvar for vudering av tvugen helsehjelp til personer som motsetter seg helsehjelp, samt fatter vedtak om tvang. Ved Helsetuet 1 holdes pasientene tilbake uten at det er gjort vudering om vedtak om tilbakeholdelse. Dato: Benthe Westgaad revisjonsleder Yngve Osbak revisor ordland/20 11/Fauske-komm

22 Fauske kommune tvugen helsehjelp etter pasientrettighetsloven sykehjem Hel.. Side 3 av 11 Tim Ronald Isaksen revisor L. Innledning Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Helsetunet 1 i perioden Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Nordland gjennomfører i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Helsetilsynet. Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 2. Formålet med systemrevisjonen er å vudere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtedelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. Rapporten omhandler de avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvudering av virksomhetens arbeid inenfor de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrft ordland/20 11/Fauske-komm

23 Fauske kommune tvungen helsehjelp etter pasìentrettighetsloven sykehjem Hel.. Side 4 av 11 Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov forskrift, men der tilsynsmyndigheten finer gru til å påpeke mulighet for forbedring eller 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Fauske kommune har pr totalt 9552 innbyggere. Sykehjemmet består av Helsetunet 1 og Helsetunet 2. Det er totalt 70 pasienter ved sykehjemmet. Begge enhetene ledes aven felles enhetsleder. Hver avdeling ledes av en sykepleier som betegnes sykepleier 1. Det er for tiden fire tilsynsleger/sykehjemsleger ved sykehjemmet. Det er ikke utarbeidet noen felles instrus for sykehjemslegene. Tilsynet har vært avgrenset tì Helsetunet 1, avd B (skjermet avdeling) med syv pasienter (alle med demenssykdom) og avd e/d med 15 pasienter (hvorav ni med demenssykdom). 3. Gjennomføring Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: Revisjonsvarsel ble utsendt Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Åpningsmøte ble avholdt Intervjuer 10 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Det ble gjennomført befaring ved Helsetunet 1. Sluttmøte ble avholdt ordland/20 1. L /Fauske-komm

24 Fauske kommune tvgen helsehjelp etter pasientrettighetsloven sykehjem Hel.. Side 5 av Hva. tilsynet omfattet Tilsynet har undersøkt om kommunen legger til rette for at nødvendig helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelp blir gitt i samsvar med krav i helselovgivningen. Vi har spesielt undersøkt følgende områder: Om kommunen siker at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasienters samtykkekompetanse blir vurdert. Det er først når en pasient mangler samtykkekompetanse at helsepersonell kan ta avgjørelser på vegne av pasienten, jf. pasientrettighetsloven 4-1 og 4-6. Dersom en pasient som mangler samtykkekompetanse også viser motstand mot helsehjelpen, må helsehjelpen derimot vurderes etter vilkårene i pasientrettighetsloven kapittel 4A. Om kommunen sikrer at tilltskapende tiltak forsøkes før tvugen helsehjelp gjennomføres. Selv om en pasient motsetter seg helsehjelp og mangler samtykkekompetanse, kan ikke tvngen helsehjelp gjennomføres med mindre det er fattet vedtak hvor det fremgår at vilkårene i 4A-3 er oppfylt. Først må tilitskapende tiltak forsøkes, jf. 4A-3 første ledd. Kravet om at tilitskapende tiltak skal forsøkes kan bare fravikes når det er åpenbar formålsløst. Oin kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang Dersom tilitskapende tiltak ikke fører frem, eller er åpenbar formålsløst, må øvrige vilkårene være oppfylt før tvugen helsehjelp kan iverksettes. Vilkårene er i hovedsak knyttet til helsefaglige vuderinger, og omfatter helsepersonells vudering av om: de -unnlatelse av å gi helsehjelpen kan føre til vesentlig helseskade - helsehjelpen anses nødvendig - tiltakene som er tenk benyttet stå i forhold til behovet for helsehjelpen - det foretas en helhetsvurdering av om helsehjelpen fremtrer som den klart beste løsnigen for pasienten ordland/20 11 ff auske-komm

25 Fauske kommune tvugen helsehjelp etter pasientrettighetsloven sykehjem Hel.. Side 6 av Funn Avvik l: Kommunen sikrer ike at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens manglende samtykkekompetanse alltid blir vurdert. Avvik fra følgende myndighetskrav: Kommunehelsetjenesteloven 1-3a, pasientrettighetsloven 4-3, 4 A-2 første ledd, 4 A-3 og 4 A-5, internontrollforskrifen 4. Avviket bygger på følgende: Det har ikke vært gjennomført systematisk opplæring til de ansatte om regelverket om helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetane og som motsetter seg helsehjelp. Tvugen helsehjelp har i liten grad vært tema på personalmøter/avdelingsmøter. Det er ikke etablert rutiner/praksis for vudering av motstand hos pasientene. Gjennom intervju freinommer det at det er ulik forståelse for hva som er motstand. Det blir blå.. knust tabletter når pasienten nekter å ta medisin, bru sengehest, alarrsnor, bord foran pasient, belter m.v. uten at dette har vært definert som tvang. Det er ikke utarbeidet felles rutiner for sykehjemmet for vurdering av samtykke kompetanse. Det er ulik praksis ved de enkelte avdelinger. Noen har etablert praksis for vurdering av samtykkekompetanse ved inomst og vedårskontroll (eget skjema). Det er ikke avklart hvem som har det formelle ansvaret for å vurdere manglende samtykkekompetanse. Avvik 2: Kommunen har ikke avklar hvem som har ansvar for vudering av tvugen helsehjelp til personer som motsetter seg helsehjelp, samt fatter vedtak om tvang. Avvik fra følgende myndighetskrav: htt://ww.helsetilsynet.no/no/tilsyn/tilsynsrapporterln ordland/20 11/F auske-komm

26 r~~--~- Fauske kommune tvgen helsehjelp etter pasie~~ettighetsioven s;:e~jem 20i~---He1.~~;~~--a;~ Pasientrettighetsloven 4 A-5, kommunehelsetjenesteloven L -3a, internontrollforskriften 4 Awiket bygger på følgende: Det er ikke utarbeidet rutiner for hvordan virksomheten skal fatte vedta i henhold til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Gjennom intervju fremkommer det at det ikke er avklart hvor ansvaret for å fatte vedtak er plassert. Det er uklart hvilken helsefaglig rolle sykehjemslegen har i prosessen med å fatte vedtak om tvugen helsehjelp. Avvik 3: Ved Helsetuet 1 holdes pasientene tilbake uten at det er om tilbakeholdelse. gjort vudering om vedtak Avvik fra følgende myndighetskrav: Pasientrettighetsloven 4A-2, 4A-3, 4A-5, kommunehelsetjenesteloven 1-3a, internontrollforskriften 4 Awiket bygger på følgende: Alle utgangsdører er låst og ledelsen er kjent med dette. Det er ikke gjort noen individuell risikovudering om behovet for låsing av utgangsdører/tilbakeholdelse av pasienter mot deres vilje. Det er ikke fattet vedtak om tilbakeholdelse av pasienter mot deres vilje. Gjennom intervju fremkommer det at det i perioder er pasienter som viser motstand mot å være innelåst. Kommentar: Den låste døren vil anses som et tvangstilta i de tilfeller pasienter ønsker å gå ut av døren, uten å ha mulighet for dette. Retten til evt. å hindre beboernes bevegelsesfrihet, ordland/20 11 ff auske-komm

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/12-052/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE HØRING AV NOU 2012:1 TIL BARNAS BESTE - NY LOVGIVING FOR BARNEHAGENE

FAUSKE KOMMUNE HØRING AV NOU 2012:1 TIL BARNAS BESTE - NY LOVGIVING FOR BARNEHAGENE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/2378 I I Arkiv J0uralpostID: sakd.: 12/424 I Saksbehandler: Inger-LIseEvenstrøm Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sak nr.: 056/12 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2012 FORMANNSKAP

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 10.04.2012. orientering. I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 10.04.2012. orientering. I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouialpostID: 12/2657 I Arkiv sak.: 12/685 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 055/12 I DRIFTSUTVALG II I I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen I Dato: 10.04.2012

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 12/2378 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 12/424 I Saksbehandler: Inger-Lise Evenstrøm

FAUSKE KOMMUNE. 12/2378 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 12/424 I Saksbehandler: Inger-Lise Evenstrøm r-- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/2378 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 12/424 I Saksbehandler: Inger-Lise Evenstrøm Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet Sak nr.: 056/12 DRIFTSUTVALG Dato: 10.04.2012

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: II Sak nr.: I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. I Dato:

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: II Sak nr.: I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. I Dato: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE IJouia1PostID: Arkiv saldd.: 101761 10/3012 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg II Sak nr.: 021110 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: 21.04.2010

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Enebakk kommune, Enebakk sykehjem avd. Kopås Virksomhetens adresse: Kopåsveien 5,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. Sak nr.: 003/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato:

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. Sak nr.: 003/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 111151 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11157 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 003/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 19.01.2011

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.12.2011 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 037/12-038/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 08:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JoumalpostID: 12/7283 Arkiv sakid.: 12/1737 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sak nr.: 088/12 I DRIFTSUTVALG II I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: INNSTILLING: II Sak nr.: 018/1 1 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 30.03.2011

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: INNSTILLING: II Sak nr.: 018/1 1 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 30.03.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 11/2662 I Arkiv sakid.: 11/653 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 018/1 1 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Refererte dokumenter tas til orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Refererte dokumenter tas til orientering. ----------i! SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/3723 I I Arkiv JouialpostID: sald.: 12/950 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 100/12 I KOMMUNESTYRE TDato:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.05.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14-026/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/15-008/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. styremøte. Tid: Sekretær: Veronica i. Ormåsen. Heidi T. Kaspersen Raymond Helin

PROTOKOLL. styremøte. Tid: Sekretær: Veronica i. Ormåsen. Heidi T. Kaspersen Raymond Helin lr~llii!~.ij Frvilghetssentralen Fauske utskrift foretatt 16.10.2008 Side 1 av 5 J roj: ()2/I03Flj PROTOKOLL styremøte Sted: Møteleder: Frivillighetssentralen i Fauske K'ell Sandvik Tid: Sekretær: Torsdag

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/14-035/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.01.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/14-005/14 Møte nr: 1/2014 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.05.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 075/12-082/12 Møte nr: 7/2012 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A, Bergen kommune, Midtbygda sykehjem 2014 Virksomhetens adresse: Bergen kommune,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/1073 I

FAUSKE KOMMUNE 12/1073 I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget 12/1073 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 12/293 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen. Sak nr.: 049/12 I DRIFTSUTVALG I Dato: 15.02.2012.

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/15-025/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 13.06.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 072/13-076/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Fet kommune. Virksomhetens adresse: Postboks 100, 1901 Fetsund Tidsrom for tilsynet: 24.09.12 09.11.12 Kontaktperson

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Asak avlastningssenter Skedsmo kommune Virksomhetens adresse: Postboks 313,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Lesja kommunes ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning ved Lesja kommune Virksomhetens adresse:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Paulus sykehjem, Oslo kommune Virksomhetens adresse: Sannergt. 1B Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A, Bergen kommune, Kolstihagen sykehjem 2014 Virksomhetens adresse: Bergen kommune,

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 12.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 007/14-013/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 13:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 20.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 101/13-106/13 Møte nr: 10/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Oslo kommune, Bydel Ullern ved Søknadskontoret. Virksomhetens adresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo Tidsrom for tilsynet: 17.3. 2014 17.7.2014 Kontaktperson

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune Virksomhetens adresse: Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN Tidsrom for tilsynet: 08.01.13

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

Fyikesmannen i Troms

Fyikesmannen i Troms Fyikesmannen i Troms fra tilsyn med helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten Balsfjord kommune Virksonihetens adresse: 9050 Storsteinnes Tidsrom for tilsynet: 04.02.2013 13.05.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 30.04.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/14-022/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Tinn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 14, 3661 Rjukan Tidsrom for tilsynet: 10.06.13

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 13.03.2012 12/138 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 13. mars 2011 kl. 08.30 12.00 Møtested: Møterom 1. etasje,

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 23.10.2015 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 001/16-003/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 090/13-099/13 Møte nr: 8/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 10/10076 I I Arkiv J0uralpostID: sakd.: 10/2469 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 10/10076 I I Arkiv J0uralpostID: sakd.: 10/2469 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/10076 I I Arkiv J0uralpostID: sakd.: 10/2469 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 051/10 I DRIFTSUTVALG 1Dato: 17.1

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 17.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 096/12-099/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 Kommunens adresse: Herredshuset, Viksveien 30, 3530 Røyse

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 06.05.2013 Deres dato Vår referanse 13/1837 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Ski kommune Virksomhetens adresse: Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski Tidsrom for tilsynet: 19.12.2012 17.4.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming i Jevnaker kommune Virksomhetens adresse: p.b. 70,

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra landsomfattende tilsyn 2009 kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Ved Agdenes kommune Virksomhetens adresse: 7316 Lensvik

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Porsgrunn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN -

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN - SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/183 I I Arkiv Jour,alpostID: sakd.: 10/54 I Sakansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 003/10 I DRIFTSUTVALG I Dato: 27.01.2010

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Oslo kommune, Barne- og familieetaten Kringsjå avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn av de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen ved Aurskog-Høland kommune Virksomhetens adresse: Rådhusveien 3, 1940

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med tvang og makt overfor utviklingshemmede ved Rakkestad kommune Virksomhetens adresse: Rakkestad Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 13.12.12 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth

Høring - NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2012/1486-6994/2012 Arkiv: A10 Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth Utvalgssaksnr

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenester for barn i alderen 0-6 år i Øyer kommune Virksomhetens adresse: Kongsvn 325, 2636 Øyer Tidsrom for tilsynet: 03.07.2013 15.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Sørum kommune Virksomhetens adresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming i Sokndal kommune Kommunens adresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane Tidsrom for

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede i Ringebu kommune Virksomhetens adresse: 2630 Ringebu Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Aleris Ungplan og BOI AS, Bjørklundtunet Virksomhetens adresse: Fredrik Stangs

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 25.05.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 030/16-034/16 Møte nr: 6/2016 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE HØRING OM BRUK AV OFFENTLIG TILSKUDD OG FORELDREBET ALING I IKK~KOMMUNALEBARNEHAGER

FAUSKE KOMMUNE HØRING OM BRUK AV OFFENTLIG TILSKUDD OG FORELDREBET ALING I IKK~KOMMUNALEBARNEHAGER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JouialpostID: 12/278 Arkiv sak.: 12/71 II Sak nr.: 045/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Inger-Lise Evenstrøm I Dato: 18.01.2012 HØRING OM

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 08.01.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 17.03.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 034/16-035/16 Møte nr: 6/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/3253-3 Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE â INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastningsboligen Ski kommune Virksomhetens adresse: Postboks 3010, 1402

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/12-052/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 24.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:20 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med daglig omsorg og behandling ved Vadsø ungdomssenter Virksomhetens adresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 21.09.2016 04.02.16 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Eigersund kommune ved Nav Eigersund Virksomhetens adresse: Bøckmansgt. 2, 4370 Eigersund Tidsrom for tilsynet: 11.01. - 21.03. 2013 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572243 Vår dato 26.6.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Adressen til virksomheten: Bergen kommune,

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 10.09.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 036/14-038/14 Møte nr: 7/2014 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med Moss kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder - 2016 Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i

Detaljer

VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009

VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009 HELSETILSY11ET i it I ROGALAND Frelsesarmeens behandlingssenter Auglendsdalen 64 4017 Stavanger DERES REF: VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009 Oversendelse av rapport etter tilsyn med bruk av kontrolltiltak

Detaljer

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/13-071/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 19.01.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 1/2017 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Foreløpig rapport fra tilsyn med Østre Toten kommunes ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Østre Toten kommune

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 24.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/10-018/10 Møte nr: 3/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, Møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 05.12.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/12-005/12 Møte nr: 1/12 Til kl. 12:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn i Rælingen kommune ved Tjenestekontoret for helse og Virksomhetens adresse: Øvre Rælingsveg 176, 2025 Fjerdingby Tidsrom for tilsynet: 4. juli

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn i Sørum kommune, Omsorg og velferd, Tildelingsenheten Virksomhetens adresse: Rådhuset, 1920 Sørumsand Tidsrom for tilsynet: 4. juli 2014 9. april

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 06.12.2012 12/757 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 6. desember 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Lørenskog kommune, Bårliskogen syd Virksomhetens adresse: Pb 304,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen r------~-- ----------- i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandiede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 055/11 I

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 069/12-070/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 16:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune Virksomhetens adresse: Glengsgata 38, 1706 Sarpsborg Tidsrom for tilsynet: 22.8.2013-22.10.2013 Kontaktperson i virksomheten: folkehelsekoordinator

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 19.04.2013 Deres dato Vår referanse 13/1834 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer