MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG"

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 053/12-074/12 Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møer etter nærmere avtale. Vi ber om at sakspapirer ike kastes etter møte, sakene. da møeprotokoll fra møtet ku vil ineholde instiling og vedtak i SAKSLISTE: - MØTE NR 6/2012 Orienteringer fra rådmannen Sak nr.: 053/12 054/12 055/12 056/12 057/12 058/12 059/12 060/ /12 063/12 064/12 065/12 066/12 067/12 Sakstittel: GODKJENNING AV MØTEBOK DELEGERTE SAKR I PERIODEN REFERATSAKER I PERIODEN HØRIG AV NOU 2012:1 TIL BARNAS BESTE - NY LOVGIVING FOR BARNEHAGENE EVALUERIG A V LEKSEHJELP DRIFTSTILSKUDD ALLMENN KULTUR TILSKUDD TIL - GRENDEHUS 2012 FESTIVALTILSKUDD 2012 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK - AKTIVITETER FOR FUNKSJONSHEMMEDE SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK - MUSIKKVIDEO SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILT TILTAK - AKTIVITETSGRUPPE SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK - VEIL YS SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE TILTAK - ISTANDSETTING AV KLUBBHUS/KONSERTLOKALE SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTGIFTSDEKNING HUSLEIE SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KjØP AV NYE UNIFORMER '\

2 068/12 SØKNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER 2012, SÆRSKILTE TILTAK 069/12 070/12 071/12 072/12 073/12 074/12 DRIFTSTILSKUDD IDRETT OG FRILUFTSLIV SÆRSKILTE TILSKUDD IDRETT/FRILUFTSLIV 2012 SØKNAD OM UNDERSKUDDSGARANTI BEHANDLING AV KLAGESAK ANGÅENDE VEDTAK OM TILDELING AV SPESIALUNDERVISNING B-SAK KLAGESAK VEDRØRENDE PARKERIGSTILLATELSE FOR FORFL YTNINGSHEMMEDE KLAGESAK VEDRØRENDE PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFL YTNINGSHEMMEDE ~~ Fauske, Arnt Pedersen Utvalgsleder,),

3 -----_._----~--_.._ _--._ _~ _. I i _o I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans:driftsutvalget 12/2658 I I Arkiv JouralpostID: sakld.: 12/686 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sak nr.: 053/12 I DRIFTSUTV ALG I Dato: GODKJENNING AV MØTEBOK Vedlegg: Møtebok nr. 5/2012 Sammendrag: Se vedlagte møtebok. INNSTILLING: Vedlagte møtebok nr. 5/2012 godkjennes.

4 Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTV ALG Møtedato: Møte nr: /2012 Fra kl. 10:00 Til kl. 13:20 Til behandling: Sakene Møtested: Administrasjonsby et, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Arnt Pedersen, Anne Grethe Lund, Eirik Barstrand, Hilde Dybwad, Bernt Gøran Lund, Marit Stemland, Jørn Stene, Marit Sørensen, Mailen F. Toften. Varamedlemmer: * Andre: Kommunalsjef, ordfører, enhetsleder bare- og familieenheten, omstilingsleder, enhets leder barnehage, innkj øpskoordinator, formannskapssekretær, presse. UNDERSKRFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Fauske :J,j/Vifi' ~L formannskapss:t~ær Arnt Pedersen utvalgsleder representant representant Protokollen er godkjent av driftsutvalget i møte nr den Hovedutskrift sendes: Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef Salten Kommunerevisjon Bibliotekene Lokal presse Politiske partier Gruppeledere Utskrift er foretatt den MERKADER: Det var ingen merknader til innalling. Informasjon fra rådmannen:. Økonomisk status v/kommunalsjef o Årsavslutning på regnskapet. Overleveres revisor i dag. o Regnskapsavslutning for januar er enda ikke ferdig. Kommer tilbake til dette i et senere møte.. Samhandlingsreformen v/omstilingsleder

5 l o Omstilingsleder orienterte. o Meldinger om utskrivningsklare pasienter skal bare gå til Bruerkontoret.. Budsjettgjennomføring v/kommunalsjef o Eiendomsforvaltning. Avventer til prosjektstiling er besatt. o Bemaingsplanlegging. Har vært 1. prosjektmøte. 30. mars skal rådmanen få konklusjon fra prosjektgrppa. Deretter går saken til AM og informasjon til politikken. o Skolestrutu. ProsJektbeskrvelse skal være ferdig til 20. februar. Har vært i kontakt med Fylkesmanen for en god og riktig prosess. Skal i driftsutvalget i 23. mai, formanskap 4. juni og kommunestyre 21. jun.. Orientering fra Innjøp v/innjøpskoordinator o Innjøpskoordinator orienterte. o Utgangspunktet er å følge lov om offentlige anskaffelser.. Barehageopptak v/enhetsleder barehage o Enhetsleder barnehage viste nyordning med elektronisk søknad om barehageplass.. Felles pedagogisk ressurs på 2 adskilte avdelinger v/enhetsleder barehage med Fylkesmanen. De har ingen klare svar. Den lokale tilsynsmyndigheten må selv ta stillng til dette. o Har hatt kontakt Tema: Barnevernet og Familesenteret v/enhetsleder bare- og famileenheten Irene Larssen. Merknader til dagsorden:. Jør Stene (FL): 1. Hvordan skal vi ha det med referatsaker untatt offentlghet? 2. Ber om orientering ang. uenighet mellom Private barehagers landsforbund og Fauske kommune.. Marit Sørensen (SV):. Har vi noe bemaningsplan i O år framover i pleie/omsorg? Svar på spørsmål: Jørn Stene: Pkt. 1: Kommunalsjef svare. Rådmanen har vært i kontakt med kommunens advokat. Dette burde vært med i folkevalgtopplæringen. Sak lages til neste møte. Pkt. 2: Kommunalsjef svare. Fakta skal besvares. Private barehagers landsforbund er gruleggende uenige i alt vedrørende tilskuddet. De har same problemet med mange koimuner. Vi har hatt en klar og tydelig prosess og har hatt mange møter. I årsmeldingene fra barnehagene som gis inn 15. desember, har de kommunale barehagene større voksentetthet enn private barnehager. Det er viktig at beregningene skal være rett. Tidligere feil er rettet opp. Marit Sørensen: Koimunalsjef svare. I budsjettvedtaket fikk rådmanen i oppdrag å lage kompetanseplan. Dette arbeider pågår. Behandling er satt til første halvår Planen vil se framover. Dagsorden ble enstemmig godkjent.

6 I.! Saksliste Sak nr.: 047/12 048/12 049/12 050/ Sakstittel: GODKJENNING AV MØTEBOK DELEGERTE SAKER I PERIODEN UNTATT OFFENTLIGHET REFERATSAKR I PERIODEN ØKTE STILLINGER PÅ SYKEHJEMMET I FORBINDLESE MED SAMHANDLINGSREFORMEN KOMMUAL PLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV-PLANENS ANLEGGSDEL - PRIORITERIG AV SPILLEMIDDELSØKNADER 2012 KLAGE PÅ SØKNAD OM PARKRIGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE B-SAK -, I

7 047/12: GODKJENNING AV MØTEBOK INNSTILLING: Vedlagte møtebok nr. 4/2012 godkjennes. DRIF-047/12 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig.vedtatt. 048/12: DELEGERTE SAKER I PERIODEN UNNTATT OFFENTLIGHET INNSTILLING: Delegerte saker tas til orientering. DRIF-048/12 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt. 049/12: REFERATSAKER I PERIODEN INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering. DRIF-049/12 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vèdtatt. 050/12: ØKTE STILLINGER PÅ SYKEHJEMMET I FORBINDLESE MED SAMHANDLINGSREFORMEN INNSTILLING: 1. Sykehjemsenheten tildeles seks - 6- årsverk utover dagens budsjettramme. 2. Rådmannen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drift, og regulerer dette inn i økonomimelding 1. DRIF -050/12 VEDTAK

8 ~I Innstilingen ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 1. Sykehjemsenheten tildeles seks - 6- årsverk utover dagens budsjettramme. 2. Rådmanen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drift, og regulerer dette inn i økonomimelding : KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV- PLANENS ANLEGGSDEL - PRIORITERING AV SPILLEMIDDELSØKNADER 2012 INNSTILLING: Driftsutvalget vedtar prioritering spilemiddelsøknader Fauske Kommune 2012 som vurdert i saksutredningen. DRIF VEDTAK Fagleder park/idrett orienterte. Innstillngen ble enstemmig vedtatt. VEDTAK:. Driftsutvalget vedtar prioritering spilemiddelsøknader Fauske Kommune 2012 som vudert i saksutrednngen. 052/12: KLAGE PÅ SØKNAD OM PARKRINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE B-SAK NY INNSTILLING: Ut fra de faktiske opplysningene i saken opprettoldes avslag på søknaden. DRIF-052/12 VEDTAK VEDTAK:, Innstilingen ble enstemmig vedtatt. Ut fra de faktiske opplysningene i saken opprettholdes avslag; på søknaden.

9 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Jouial.postID: 12/2656 I Arkiv sak1,: 12/684 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 054/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen I Dato: DELEGERTE SAKER I PERIODEN Sammendrag: DDRI. 006/12: SØKNAD OM FRITAK AV KOMMUNALE AVGIFTER - GNR. 73/18 VEDTAK: Ihh. til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp pkt. 3.5 vil opphør av tilknytning skje når privat van- og/eller avløpsanlegg settes ut av drift. Abonnenten skal sørge for at ledningen avstenges ved tilknytning på hovedledning eller der konuunen anviser. Når avstenging er skjedd og kommunen har mottatt skrftlig dokumentasjon på at arbeid er utført, vil vi kunne frafalle kravet påkomm.avgifter. Konuunen har mottatt skriftlig dokumentasjon fra rørlegger hvor de har koblet fra vanledning til bolig på Bringslimo. Det innvilges derfor fritak for van, slam og feieavgift på gbnr. 73/18, fom DDRI. 007/12: SØKNAD OM FRITAK/REDUSERING AV KOMMUNALE AVGIFTER- GNR. 78/12 VEDTAK: I påvente med utarbeidelse av nye forskrfter innvilges slamavgift for fritidsbolig og fritak av feieavgift på gbnr. 78/12, gjeldende fom I løpet av kalenderåret må det ikke bli boende folk i boligen lengre enn i 3 mnd. Fauske kommune v/servicetorgef må varsles omgående ved endringer.

10 DDRI. 008/12: SØKNAD OM FRITAK/DUSERING AV KOMMUNALE AVGIFTER - GNR. 119/21 VEDTAK: Ihh.til Lov om kommunale vass- og kloakavgifter av 31. mai 1974, 1 har eieren ((skyldnad til å svare vass- og kloakavgift til kommunem) når en fast eiendom har ((tilknytng til kommunal vass- eller kloakleiding)). Vi har ingen hjemmel som tilsier at vi kan redusere van- og kloakavgiften. Søknaden om redusering av van- og kloakavgift på gnr. 119, bnr. 21 avslås. DDRI. 009/12: SØKNAD OM FRIT AKDUSERING A V KOMMUNALE AVGIFTER - GBR.52/21 VEDTAK: Ihh.til Standard abonnementsvilkår for van og avløp pkt. 3.5 vil opphør av tiknyting skje når privat van- og/eller avløpsanlegg settes ut av drift. Abonnenten skal sørge for at ledningen avstenges ved tilknytning på hovedledning eller der kommunen anviser. Når avstenging er skjedd og kommunen har mottatt skriftig dokumentasjon på at arbeidet er utført, vil vi kune frafalle kravet på vanavgift. INNSTILLING: Delegerte saker tas ti orientering.

11 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/2657 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 12/685 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 055/12 I DRIFTSUTV ALG I Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok.ID ArkivsakID Brevdato AvsenderlMQttaker Tittel 12/2481 I 08/ Fauske Frivilìgsentral FRIVILLIGHETSSENTRALEN I FAUSKE - PROTOKOLL STYRMØTE /2750 X 06/ B~VERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR /2949 I 12/ Salten REDEGJØRELSE FRA kontrollutvalgsservice ADMINISTRASJONEN: KOMMUENS OPPFØLGING AV HELSETILSYNTS RAPORT DATERT 9.MAI 2011 INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering.

12 1\5 ~~".f:~~ '\.. ~~.._..- f\l\\l\\_\_\(1 ~). l Jnr. 1;;/;;'181 Utskrift foretatt Side 1 av 4 Ressurs - og aktivitetssenter PROTOKOLL Styremøte Sted: Møteleder: Fauske Frivilligsentral K"ell Sandvik Tid: 9" februar 2012 Sekretær: Arnstein Brochs Deltakere: FonaU: Kjell Sandvik Tor-Håkon Bjørnli Marit Stemland Ellen Kildal (Vara) Veronika i. Ormåsen Svein Roger Bådsvik Anne Grethe Lund (Vara) Janne Hatlebrekke (Vara) Jahn Otto Fiskvik Saksliste: o Sak 1 /2012 Sak 2/2012 Sak 3/2012 Sak 4/2012 Sak 5/2012 Sak 6/2012 Sak 7/2012 Saksoppfølging Referater Rapporter Orientering om aktiviteter Arsmelding 2011 Regnskap 2011 Arsmøtet 2012 Innkomne forslag til årsmøtet Stillingsbeskrivelse for daglig leder Fritid med bistand / Aktiv fritid Eventuelt INNKALLING OG SAKSLISTE GODKJENT Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Telefon: Mobiltelefon: INTERNETI: Elektronisk post: ffvsøjonline.no Hjemmeside: wwjtiviligfauske.no

13 r- i i.1 Utskrift foretatt Side i av 4 SAK o: SAKSOPPFØlGING: Saksoppfølging fra styremøter i november I desember 2011 er gjennomført. SAK 00: REFERATER: Daglig leder refererte fra: Inngående og utgående brev, skriv og e-post for perioden SAK 000: ORIENTERING OM AKTIVITETENE: Daglig leder orienterte styret om de aktivitetene som pågår og planleggingen av kommende aktiviteter og prosjekter. SAK 0000: RAPPORTER: Ingen rapporter til behandling SAK 1/2012: ARSMELDING 2011 Forslag til årsmelding 2010 er utarbeidet av daglig leder og gjennomgått av AU. Arsmeldingen var sendt ut til styret sammen med saksfremlegget til styremøtet. Noen korreksjoner foretatt på styremøtet. VEDTAK: Styret godkjenner forslag til årsmelding 2011 for Fauske Frivillgsentral med de endringene som framkom på styremøtet og fremmer denne for årsmøtet SAK 2/2012: REGNSKAP 2011 Ikke revidert regnskap for 2011 er utarbeidetav daglig leder øg økonømiavdelingen i Fauske kornrnuhe. Regnskap var sendt ut sammen med saksfremlegget til styremøtet. Regnskapet var til revisjon da styret hadde sitt rnøte PS! Regnskapene er nu revidert uten anmerkninger. Regnskap og revisorberetning sendes styret sammen med denne protokollen. VEDTAK: 1. Regnskap 2011 for Fauske Frivilligsehtral revideres og fremmes før årsmøtet Revidert regnskap sendes styrets medlemmer etter revisjonen. SAK : ARSMØTET 2012 Arsmøtet er tidligere vedtatt lagt til kantina I møterom 1 på administrasjonsbygget, onsdag 28. mars Start styremøte kl. 18:00 øg årsmøtet kl. 19:00. Valgkomiteen har startet sitt arbeid og valgskrivet er utsendt. Ingen forslag til årsmøtet er så langt fremmet. VEDTAK: 1. Innkallng skjer ihht. vedtektene senest 1 måned før årsmøtet. 2. An:~møtepapirene utsendes innen 14. mars. 3. Daglig leder samarbeider med AU om rammen for møtet. 4. Eventuelt ikke ferdigstilte årsmøtepapirer ettersendes. 5. Daglig leder sonderer muligheten for å arrangere et uformelt møte etter selve årsmøtet. Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Teiefon: Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Mobiltelefon: INTERNETT: ElektroniSk post: ffs(tonline.no Hjemmeside: ww.frvilligfauske.no

14 Utskrift foretatt Side 3 av 4 SAK 4/2012: FORSLAG TIL ARSMØTET Ingen forslag til årsmøtet er fremmet fra styret, og så langt heller ikke fra andre. Sammen med innkalling til årsmøtet vil det fremgå at saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 14. mars 2012 (samme dato som innkomne forslag til valgkomiteen). Dette legges også ut på vår nettside VEDTAK: Ingen vedtak i saken SAK 5/2012: STILLINGSBESKRIVELSE DAGLIG LEDER Det var fremmet forslag til stilingsbeskrivelse for daglig leder som var sendt ut sammen med styremøtepapirene. Forslaget baserer seg på tidligere utarbeidet forslag (for noen år siden) og innspil fra AU. Stillingsbeskrivelsen sendes enhet kultur når protokollen er godkjent (14 dager etter utsendelse). VEDTAK: Styret vedtar forslag til stilingsbeskrivelse for daglig leder ved Fauske Frivilligsentral. SAK 6/2012: FRITID MED BISTAND 1 AKTiV FRITID Styret ble orientert om dette prosjektet som mest sannsynlig blir knyttet opp mot Fauske Frivilligsentral gjennom enhet kultur. Prosjektet er fullfinansiert men skal først behandles av Fauske Formannskap 1 Fauske Kommunestyre. Styret holdes løpende orientert. VEDTAK: Styret er positive til prosjektetog stiller seg bak at dette knyttes opp mot Fauske Frivilligsentral. SAK 7/2012: EVENTUELT 1. Fri til frivilighet Styret ble orientert om tankene hos enhet kultur om å fremme forslag om fri til å delta i frivillig arbeid. Prosjektet er tenkt startet i Fauske kommune og Senere forsøkes det innført også i andre bedrifter. Styret ble også orientert om frivillighetsbørs som er en noe annen vinkling på fri til frivillghet der en inngår partnerskap mellom frivillige og offentlige 1 private bedrifter. Styret tar orienteringen til etterretning. 2. Friviligsentralens representant til folkehelseutvalget. Fauske Frivilligsentral har frem til nu vært representert i folkehelseutvalget ved tidligere vararepresentant Karstein Olsen. Karstein gjør en god jobb i utvalget, har lyst til å fortsette men ønsker at styret behandler dette nu når Karstein er gått ut av sentralens styre. Styret for Fauske Frivilligsèntral er fornøyd med det arbeidet Karstein har nedlagt i folkehelseutvalget og ønsker at han fortsetter der på vegne av Fauske Frivilligsentral. Vedtak: Fauske Frivilligsentral ber Karstein Olsen om å fortsette i kommunens folkeheiseutvalg Postadresse: Postboks 188, 82Ö1 Fauske Telefon: Besøksadresse: $jøgata 71-73, Fauske Mobiltelefon: INTERNETT: Elektronisk post: ffs(1online.no Hjemmeside: wwjiivìllgfaiiske.no

15 Utskrift foretatt Side 4 av 4 KOMMENDE MØTE RI AU-møter: - torsdag (15:30-17:00) Styremøter: - onsdag ( 18:00-19:00 ) Årsmøte: - onsdag (19:00 - ) Har du saker til styremøte - Gi melding om dette til kontoret! Frister for innmelding av saker er:. 14 dager før styremøte E - POST ADRESSER: Frivi Il ighetssentralen Kjell Sandvik: Veronika Ormåsen: Svein Roger Bådsvik: Marit Stem land: Jahn Otto Fiskvik: Ellen Kildal: Tor-Håkon Bjørnli: Anne Grethe Lund: Janne Hatlebrekke: Fauske kommune (driftsstyret): Fauske kommune (kultur): Arnstein Brochs: (Privat) ffvsceonline.no k j-t-saceonline.no veroni kaceormaasenweb.com srbaadsvi kces bnett.no mari t.stem landcegmai I.com jahn-otto. f is kvi kce salten-wedesign.no ellen.ki IdalCesbnett.no tor-hakonce sbnett.no anne.lundcesbnett.no hatle jancesbnett.no berit. johnsencefauske.kommune.no stig.lovsetcefaus ke. kommune.no arnstei n.brochsce sbnett.no Postadresse: Postboks 188, 8201 Fauske Telefon: Besøksadresse: Sjøgata 71-73, Fauske Mobiltelefon: INTERNETT: Elektronisk post: ffs(1online.no Hjemmeside: ww.frivilligfauske.no

16 ...~ FAUSKE KOMMUNE " BARNEVERNTJENESTEN Jn.. 1;(!2lSD MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 2012 Siste måned: Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. Nye meldinger: Hittil i år: Her telles kun èn melding pr. ny sak Av disse - henlagte meldinger: 1 O Hittil i år: 1 Dvs. undersøkelser innledes ikke 1 Undersøkelser innledet: 8 9 Hittil i år: Undersøkelser sluttørt: 12 7 Hittil i år: Av disse - sluttørt innen frist: 12 6 Hittil i år: Status pr Venter på undersøkelse: 11 7 Under undersøkelse: Barn som venter på tiltak: 1 Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke iverksatt 1 Tiltak pr i hjemmet/hybel Utenfor hjemmet Barn med hjelpetiltak: Barn med omsorgstiltak: Andre plasseringer: 3 2 Ettervernstiltak: Etter fylte 18 år ti 23 år Totalt: Kommentarer: Etter en positiv utvikling høsten 2011 er barneverntjenesten dessverre igjen i ferd med å opparbeide ventelister. Pr hadde vi 11 saker/barn som ventet på undersøkelse, herunder fire saker fra oktober-desember Dette vil gi seg utslag i nye fristoversitteiser etter hvert som disse sakene blir åpnet og sluttført. Arsaken til denne situasjonen er at vi fom. oktober 2011 har hatt en sykemelding/ubesatt stilling. Pt. er situasjonen at èn av de midlertidige saksbehandlerstillingene er satt vakant idet stillingen vurderes inndratt. I tillegg er stilling for fagleder ungdom ubesatt fom Ny fagleder tiltrer

17 1- -- I i Saksbehandlerne har pt. ansvaret for flere saker enn de har kapasitet til å følge opp på en tilfredsstilende måte. I tillegg er 8 barn med hjelpe- eller plasseringstiltak ikke fordelt til saksbehandler. Kapasiteten til nye undersøkelsesaker er dermed også begrenset. Fauske den Gunhild Westergaard leder for barneverntjenesten

18 itvrn/clnt SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Postboks 54, 8138 Inndyr Vår dato: Jnr Ark SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen 'êfauske k~un~ ESbOli. Saksgang Kontrollutvalget i Fauskc /12 ~ -!';~r fn..,. I! ~r~~ Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens oppfølgning av Helsetilsynets rapport dutert 9. mui 2011 Enhetsledcr Stein Ole Rørvik møtte li-a administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål. i.'orslug til vedtuk: Saken legges fì'em uten forslag til vedtak. Omforcnt forslag: Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Kontrollutvalget er tilfreds med den oppfølgningen som er gjort fra administrasjonen. Tilsynsrapporten bør gjøres kjent for driftsutvalget og kommunestyret. Votering: Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtuk: Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Kontrollutvalgct cr tilfreds med dcn oppfølgningen som er gjort fra administrasjonen. Tilsynsrapporten bør gjørcs kjent for driftsutvalget og kommunestyret. ~~ I,as Hansen L --- Sekretær for kontrollutvalget Rett utskrift: C:

19 1- Sakapi'QtokQU sendt:. Fauske kommune; kqmmunestyret og.d.risutvalget.. tf,.. ~., 2

20 Fauske kommune tvugen helsehjelp etter pasientrettighetsloven sykehjem Hel.. Side 1 av 11 HELSETILsvnET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene.. Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasientrettighetsloven kapittel4a til pasienter Helsetunet L sykehjem - Fauske 2011 Virksomhetens adresse: 8200 Fauske Tidsrom for tilsynet: Helsetilsynet i Nordland Oppfølging av tilsynet Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrft. Tilsynsmyndigheten har vudert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet. Samendrag 1. Innedning 2, Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold 3. Gjennomføring 4. Hva tilsynet omfattet 5. Fun 6. Vurdering av virksomhetens styringssystem 7. Regelverk 8. Dokumentunderlag 9. Deltakere ved tilsynet ordland/20 11 /Fauske-komm

21 1-- F.:ke ~o:~e ~en helsehjelp eii: pa;en:;g~ewioven sykehjem ~Hel~~ ;.~~~~i! Sammendrag Det er gjennomført tilsynsbesøk den 5. og 6. april 2011 ved Helsetunet 1 sykehjem i Fauske kommune. Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de områdene som ble undersøkt. Tilsynet er innettet mot helsehjelp som skal hjemles i pasientrettighetsloven kapittel 4A. Tilsynethar undersøkt om kommunen legger til rette for at nødvendig helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelp blir gitt i samsvar med krav i helselovgivningen. Vi har spesielt undersøkt følgende områder: om kommunen sikrer at motstad mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasienters samtykkekompetanse blir vudert om kommunen sikrer at tilitskapende tiltak forsøkes før tvgen helsehjelp gjennomføres om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vuderinger av om den akuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang Det ble avdekket tre avvik under tilsynet: Kommunen sikrer ikke at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens manglende samtykkekompetanse alltid blir vudert. Kommunen har ikke avklar hvem som har ansvar for vudering av tvugen helsehjelp til personer som motsetter seg helsehjelp, samt fatter vedtak om tvang. Ved Helsetuet 1 holdes pasientene tilbake uten at det er gjort vudering om vedtak om tilbakeholdelse. Dato: Benthe Westgaad revisjonsleder Yngve Osbak revisor ordland/20 11/Fauske-komm

22 Fauske kommune tvugen helsehjelp etter pasientrettighetsloven sykehjem Hel.. Side 3 av 11 Tim Ronald Isaksen revisor L. Innledning Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Helsetunet 1 i perioden Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Nordland gjennomfører i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Helsetilsynet. Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 2. Formålet med systemrevisjonen er å vudere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtedelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. Rapporten omhandler de avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvudering av virksomhetens arbeid inenfor de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrft ordland/20 11/Fauske-komm

23 Fauske kommune tvungen helsehjelp etter pasìentrettighetsloven sykehjem Hel.. Side 4 av 11 Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov forskrift, men der tilsynsmyndigheten finer gru til å påpeke mulighet for forbedring eller 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Fauske kommune har pr totalt 9552 innbyggere. Sykehjemmet består av Helsetunet 1 og Helsetunet 2. Det er totalt 70 pasienter ved sykehjemmet. Begge enhetene ledes aven felles enhetsleder. Hver avdeling ledes av en sykepleier som betegnes sykepleier 1. Det er for tiden fire tilsynsleger/sykehjemsleger ved sykehjemmet. Det er ikke utarbeidet noen felles instrus for sykehjemslegene. Tilsynet har vært avgrenset tì Helsetunet 1, avd B (skjermet avdeling) med syv pasienter (alle med demenssykdom) og avd e/d med 15 pasienter (hvorav ni med demenssykdom). 3. Gjennomføring Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: Revisjonsvarsel ble utsendt Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Åpningsmøte ble avholdt Intervjuer 10 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Det ble gjennomført befaring ved Helsetunet 1. Sluttmøte ble avholdt ordland/20 1. L /Fauske-komm

24 Fauske kommune tvgen helsehjelp etter pasientrettighetsloven sykehjem Hel.. Side 5 av Hva. tilsynet omfattet Tilsynet har undersøkt om kommunen legger til rette for at nødvendig helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelp blir gitt i samsvar med krav i helselovgivningen. Vi har spesielt undersøkt følgende områder: Om kommunen siker at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasienters samtykkekompetanse blir vurdert. Det er først når en pasient mangler samtykkekompetanse at helsepersonell kan ta avgjørelser på vegne av pasienten, jf. pasientrettighetsloven 4-1 og 4-6. Dersom en pasient som mangler samtykkekompetanse også viser motstand mot helsehjelpen, må helsehjelpen derimot vurderes etter vilkårene i pasientrettighetsloven kapittel 4A. Om kommunen sikrer at tilltskapende tiltak forsøkes før tvugen helsehjelp gjennomføres. Selv om en pasient motsetter seg helsehjelp og mangler samtykkekompetanse, kan ikke tvngen helsehjelp gjennomføres med mindre det er fattet vedtak hvor det fremgår at vilkårene i 4A-3 er oppfylt. Først må tilitskapende tiltak forsøkes, jf. 4A-3 første ledd. Kravet om at tilitskapende tiltak skal forsøkes kan bare fravikes når det er åpenbar formålsløst. Oin kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang Dersom tilitskapende tiltak ikke fører frem, eller er åpenbar formålsløst, må øvrige vilkårene være oppfylt før tvugen helsehjelp kan iverksettes. Vilkårene er i hovedsak knyttet til helsefaglige vuderinger, og omfatter helsepersonells vudering av om: de -unnlatelse av å gi helsehjelpen kan føre til vesentlig helseskade - helsehjelpen anses nødvendig - tiltakene som er tenk benyttet stå i forhold til behovet for helsehjelpen - det foretas en helhetsvurdering av om helsehjelpen fremtrer som den klart beste løsnigen for pasienten ordland/20 11 ff auske-komm

25 Fauske kommune tvugen helsehjelp etter pasientrettighetsloven sykehjem Hel.. Side 6 av Funn Avvik l: Kommunen sikrer ike at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens manglende samtykkekompetanse alltid blir vurdert. Avvik fra følgende myndighetskrav: Kommunehelsetjenesteloven 1-3a, pasientrettighetsloven 4-3, 4 A-2 første ledd, 4 A-3 og 4 A-5, internontrollforskrifen 4. Avviket bygger på følgende: Det har ikke vært gjennomført systematisk opplæring til de ansatte om regelverket om helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetane og som motsetter seg helsehjelp. Tvugen helsehjelp har i liten grad vært tema på personalmøter/avdelingsmøter. Det er ikke etablert rutiner/praksis for vudering av motstand hos pasientene. Gjennom intervju freinommer det at det er ulik forståelse for hva som er motstand. Det blir blå.. knust tabletter når pasienten nekter å ta medisin, bru sengehest, alarrsnor, bord foran pasient, belter m.v. uten at dette har vært definert som tvang. Det er ikke utarbeidet felles rutiner for sykehjemmet for vurdering av samtykke kompetanse. Det er ulik praksis ved de enkelte avdelinger. Noen har etablert praksis for vurdering av samtykkekompetanse ved inomst og vedårskontroll (eget skjema). Det er ikke avklart hvem som har det formelle ansvaret for å vurdere manglende samtykkekompetanse. Avvik 2: Kommunen har ikke avklar hvem som har ansvar for vudering av tvugen helsehjelp til personer som motsetter seg helsehjelp, samt fatter vedtak om tvang. Avvik fra følgende myndighetskrav: htt://ww.helsetilsynet.no/no/tilsyn/tilsynsrapporterln ordland/20 11/F auske-komm

26 r~~--~- Fauske kommune tvgen helsehjelp etter pasie~~ettighetsioven s;:e~jem 20i~---He1.~~;~~--a;~ Pasientrettighetsloven 4 A-5, kommunehelsetjenesteloven L -3a, internontrollforskriften 4 Awiket bygger på følgende: Det er ikke utarbeidet rutiner for hvordan virksomheten skal fatte vedta i henhold til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Gjennom intervju fremkommer det at det ikke er avklart hvor ansvaret for å fatte vedtak er plassert. Det er uklart hvilken helsefaglig rolle sykehjemslegen har i prosessen med å fatte vedtak om tvugen helsehjelp. Avvik 3: Ved Helsetuet 1 holdes pasientene tilbake uten at det er om tilbakeholdelse. gjort vudering om vedtak Avvik fra følgende myndighetskrav: Pasientrettighetsloven 4A-2, 4A-3, 4A-5, kommunehelsetjenesteloven 1-3a, internontrollforskriften 4 Awiket bygger på følgende: Alle utgangsdører er låst og ledelsen er kjent med dette. Det er ikke gjort noen individuell risikovudering om behovet for låsing av utgangsdører/tilbakeholdelse av pasienter mot deres vilje. Det er ikke fattet vedtak om tilbakeholdelse av pasienter mot deres vilje. Gjennom intervju fremkommer det at det i perioder er pasienter som viser motstand mot å være innelåst. Kommentar: Den låste døren vil anses som et tvangstilta i de tilfeller pasienter ønsker å gå ut av døren, uten å ha mulighet for dette. Retten til evt. å hindre beboernes bevegelsesfrihet, ordland/20 11 ff auske-komm

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Direktoratet for

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Veileder. Tilsyn med barnehager

Veileder. Tilsyn med barnehager Veileder Tilsyn med barnehager Innhold Innhold...1 1. Innledning...3 2. Lovgrunnlaget...5 2.1 Bestemmelser i barnehageloven...5 2.2 Kommunens utøvelse av skjønn...6 3. Kommunens roller og ansvarsforhold...9

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer