KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag"

Transkript

1 KLUBBHÅNDBOK Tverlandet idrettslag

2 INNHOLD Tverlandet idrettslag... 3 Organisasjonskart TVERLANDET IL... 3 Årsmøtet... 3 Vedtekter Tverlandet Idrettslag... 4 Kapittel Fotballgruppa... 8 Organisasjonskartet Fotballgruppa... 8 Styret... 8 Leder... 9 Arrangementsutvalget... 9 Nestleder... 9 Sportslig Utvalg... 9 Barne- og ungdomsavdelingen Ungdomsavdelingen Senioravdelingen Trenerkoordinator Dommerkontakt Materialforvaltere/utstyrsansvarlige Økonomiseksjonen Pengestyring Lotteri Sponsoraktivitet Sponsing / Gaver Andre inntekter Medlemsregistrering Informasjons- og utdanningsseksjonen Frivillighetsseksjonen Dugnader Andre funksjoner Lagleder / Oppmann Foreldrekontakt / Dugnadskontakt Dugnader Drakter Reklame på drakter Bruk av Tverlandethallen Treningsavgift Trener / Støtteapparat Trenere Lagledere Foreldre-/dugnadskontakter Regler Ledervett Holdninger og oppførsel som gjelder øvrige medlemmer

3 Kapittel Ski... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kapittel Orientering... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kapittel Håndball... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kapittel Svømming... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kapittel Barneidrett... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2

4 Tverlandet idrettslag Organisasjonskart TVERLANDET IL Tverlandet Idrettslag AU HS Ski Orientering Håndball Svømming Barneidrett Fotball Årsmøtet Årsmøtet er idrettslagets viktigste møte og øverste myndighet. Årsmøtet kalles inn med minst 14 dagers varsel. Det legges i tillegg ut på Tverlandet IL s hjemmesider på Internett. Stemmeberettigede deltakere er ledere, trenere, utøvere over 15år og foresatte til utøvere under 15 år. En forutsetning er imidlertid at medlemskontingent til Idrettslaget og treningsavgift til den enkelte sportsgruppe er betalt. Årsmøtets dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen 3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Innkomne forslag (må være sendt Styret senest 14 dager før Årsmøtet) 6. Budsjett. Fastsettelse av treningsavgifter 7. Valg 3

5 Vedtekter Tverlandet Idrettslag Vedtatt av årsmøtet Godkjent av Norges Idrettsforbund Revidert / / / / / / / / FORMÅL Tverlandet Idrettslag (TIL) er selveiende og frittstående, med utelukkende personlig medlemskap. TIL s formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 ORGANISATORISK TILKNYTNING TIL er medlem av Norges ldrettsforbund gjennom Nordland ldrettskrets. TIL kan være medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. TIL hører hjemme i Bodø kommune, og er medlem av Bodø ldrettsråd. Tverlandet IL er et allianseidrettslag. 3 MEDLEMMER Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem i TIL. Alle TIL s medlemmer forplikter å overholde disse lover og bestemmelser En søker kan ikke taes opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i TIL er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 4 KJØNNSFORDELING Ved valg av medlemmer til styrer, råd og utvalg i TIL skal det være representanter fra begge kjønn. Kjønnsfordelingen i TIL s medlemsmasse skal være retningsgivende for sammensetningen, dog slik at det er minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer. 5 STEMMERETT OG VALGBARHET For å ha stemmerett på TIL s møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst én måned, og ikke skylde laget kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbar til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon. 6 KONTINGENT Kontingenten fastsettes av årsmøtet og skal være betalt innen 1. februar. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Kontingenten er inndelt i følgende kategorier: Familiekontingent og Enkeltmed!em. Yngre medlemmer betraktes som familiemedlemmer til og med det året de fyller 17 år. 7 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon av faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. 8 HABILITET For TIL s tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF s habilitetsregler, jfr. NIF s lov STRAFFESAKER 1. For sportslige disiplinærsaker og øvrige straffesaker gjelder Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov kapittel TIL har nulltoleranse for økonomisk utroskap. Mistanke om utroskap anmeldes som politisak, og den anmeldte permitteres fra all inngripen i økonomi under etterforskningen. Bekreftet økonomisk utroskap sanksjoneres med fratredelse og utestengning fra alle verv i TIL. 4

6 10 ÅRSMØTE TIL s høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes hvert år i mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet. Alle TIL s medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest to uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare taes i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten. 11 LEDELSE AV ÅRSMØTET Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av TIL. 12 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som det skal velges, teller ikke og stemmene ansees som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 13 ÅRSMØTETS OPPGAVER Årsmøtet skal: 1. Behandle lagets og gruppenes årsmeldinger 2. Behandle lagets regnskap i revidert stand, inkludert gruppenes regnskaper 3. Behandle innkomne forslag 4. Fastsette kontingent 5. Vedta lagets budsjett, inkludert gruppenes budsjetter 6. Vedta lagets handlingsplan, inkludert gruppenes handlingsplaner 7. Vedta opprettelse eller nedleggelse av sportsgrupper innen laget 8. Bestemme lagets organisasjon (jfr. i 6) 9. Velge: Hovedstyre - Leder - Nestleder/utdanningsleder - Økonomikoordinator - 2 styremedlemmer - 2 vara styremedlem Øvrig 5

7 - 2 revisorer - Valgkomite, bestående av leder og 2 medlemmer - Leder, Nestleder/utd.kontakt, Økonomileder til: Fotballgruppe Håndballgruppe Svømmegruppe Skigruppe Idrettskolen Orienteringsgruppe Allidretts gruppe - 7 representanter med vararepresentanter til Tverlandet Samfunnshus A.L representanter med vararepresentanter til Tverlandshallen A.L 10. Utdele priser og æresmedlemskap 14 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det, eller hvis mer enn halve styret fratrer. Det innkalles på same måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 15 STYRET TIL ledes av hovedstyret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Hovedstyret består av: - Leder - Nestleder/utdanningsleder - Økonomikoordinator - 2 valgt styremedlem - 2 vara styremedlem - 7 styremedlemmer bestående av gruppeledere fra gruppene i $16 Arbeidsutvalg (AU) består av Hovedstyret minus de 7 gruppelederne. Hovedstyret velger Økonomiutvalg bestående av minst 2 av klubbens medlemmer Hovedstyret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 16 GRUPPER/UTVALG TIL er inndelt i følgende utvalg/grupper: 1. UTVALG 1.1 Økonomiutvalg 1.2 Arbeidsutvalg 2. GRUPPER 2.1 Fotballgruppe 2.2 Håndballgruppe 2.3 Svømmegruppe 2.4 Skigruppe 2.5 Idrettskolen 2.6 Orienteringsgruppe 2.7 Allidretts gruppe 6

8 Utvalgene/gruppene ledes av valgte tillitsvalgte/styrer. Årsmøtet bestemmer opprettelse av utvalg/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For utvalg/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og utvalg/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten hovedstyrets godkjennelse. Alle ansettelser i idrettslaget skal godkjennes av hovedstyret. Ansettelse uten denne godkjenningen anses som ugyldig. 17 LOVENDRING Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakstisten, og det kreves to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 18 kan ikke endres. 18 OPPLØSNING Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendig lovendring i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. 17. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler idrettskretsen eller formål godkjent av idrettskretstyret. Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen. 7

9 Kapittel Fotballgruppa Utarbeidet av: Kjetil Aagnes, Leder fotballgruppa, Tverlandet idrettslag Organisasjonskartet Fotballgruppa Fotballstyret Sportslig Utvalg Dommerkontakt Fotball Ungdom Barnefotball 6-12 år Ungdomsfotball 13 år - tom gutter Fotball Senior 3. divison 5. divisjon (fom Junior) Styret Fotballstyret er Fotballgruppas høyeste myndighet mellom årsmøtene og består av en leder, en nestleder og lederne for de ulike seksjonene: Sportslig, Økonomi, Informasjon og Frivillighet (Dugnad). I tillegg kan det velges en vararepresentant, som deltar på styremøtene når det er formålstjenlig. Vararepresentanten har ikke stemmerett. Styret står hvert år fritt til å bestemme møtefrekvens, men bør som minimum ha ett møte i måneden. Styret skal: planlegge Fotballgruppas totale drift. annethvert år utarbeide forslag til revidert/oppdatert "Mål og holdninger" og "Organisasjonsplan", som fremlegges for Årsmøtet for godkjenning og deretter oversendes Hovedstyret til orientering. forestå Fotballgruppas daglige ledelse, representere denne utad og ivareta dens interesser. vurdere de økonomiske behov innen lagene og fordele midlene etter opptrukne planer og godkjent budsjett. Tilskudd og inntekter disponeres av Fotballgruppas styre. oppnevne etter behov komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. Saksbehandle og foreslå ansettelse/avsettelse av betalte trenere. Ansettelse skjer i regi av hovedlaget. vedta retningslinjer for bruk av fotballbanene. ta beslutninger om finansiell støtte/stipendier til lag og enkeltspillere. gi retningslinjer for fotballdraktenes utseende, herunder bruk av sponsorreklame etter retningslinjer fra hovedlaget. Skjer i samarbeid med hovedlaget. sørge for at Fotballforbundets, kretsens og Fotballgruppas lover, regler og normer etterleves og at Fotballgruppas oppgaver løses i henhold til disse. Hvert styremedlem har innenfor sin seksjon følgende arbeidsoppgaver: rekruttere seksjonens øvrige medlemmer/faste stab utover valgkomitéens kandidater. 8

10 administrere seksjonen som en selvstendig enhet innenfor de opptrukne retningslinjer og budsjetter. representere seksjonen i Fotballstyret og bl. a informere om alt vesentlig som skjer i seksjonen, samt være ansvarlig for informasjon fra Fotballstyret til seksjonens øvrige medlemmer/stab. sørge for at de oppgaver som er nevnt under egen seksjon, blir løst på best mulig måte holde jevnlige møter med grupper i seksjonen og på beste måte bidra til å skape et godt miljø både innenfor sin seksjon og i hele Fotballgruppa. sørge for at budsjettforslag for seksjonen blir utarbeidet og at man holder seg innenfor vedtatt budsjett. Leder Lederen skal være en administrativ leder og koordinere virksomheten. Han/hun er ansvarlig for Fotballgruppas aktiviteter og har møterett i alle avdelinger og underutvalg/komitéer. Lederen skal: innkalle til og lede styremøtene ut fra en kjent og forberedt saksliste. representere Fotballgruppa i TIL s ledermøter og være ansvarlig for at aktuelle vedtak blir kjent og fulgt opp i Fotballgruppa. være Fotballgruppas representant og kontakt overfor offentlige organer, Nordland Fotballkrets og Norges Fotballforbund (NFF). være ansvarlig for å overvåke og søke kommunale, statlige og andre tilskudd/hjelp som ikke hører inn under lagledere. være ansvarlig for å skaffe sponsorer, gjerne via en sponsorgruppe, og koordinere hele Fotballgruppas sponsorvirksomhet. Nestleder Nestlederen fungerer sammen med leder som et lederteam hvor funksjonene går i hverandre. Nestleder er også lederens stedfortreder, og har også ansvar for Senioravdelingen. Sportslig Utvalg Sportslig utvalg skal ha ansvaret for den sportslige driften av Fotballgruppa, samt være den seksjon som gir Styret råd i sportslige spørsmål. Sportslig seksjon skal bestå av Barne- og Ungdomsavdeling, Senioravdeling, trenerteam og dommerkontakt. Sportslig leder skal: ha ansvar for generelle retningslinjer og for overgangspapirer og påmeldinger, som underskrives av Sportslig leder. være kontaktpunkt mot Nordlandshallen, Mørkvedhallen, Reitanhallen og Tverlandshallen og skolene vedrørende trening i gymsal og hall. i samarbeid med Fotballgruppas leder/nestleder forhandle frem treneravtaler (som skal godkjennes av hovedlaget). ha ansvar for fordeling av treningstider på Idrettsanlegget. godkjenne trenernes trenings- og opplæringsplan. utarbeide program for hjemmekamper i samarbeid med arrangementutvalget. på best mulig måte samarbeide med og hjelpe de øvrige avdelinger og utvalg i Fotballgruppa. Arrangementsutvalget Arrangementsutvalget skal som et minimum bestå av en Arrangementsleder, en fra Økonomiseksjonen (for eksempel assistenten) og en fra Sportslig utvalg. Lagene f.o.m. 11 t.o.m. 13-år skal alle velge et fast medlem av Arrangementsutvalget. I tillegg kaller man inn lederen av de aktuelle avdelinger som arrangementene gjelder. Det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av Tverlandet Miniturnering ligger hos en egen Prosjektleder som utpekes av fotballstyret, og rapporterer direkte til dette. 9

11 Arrangementsutvalget skal: være ansvarlig for den praktiske planleggingen og de administrative forberedelser, gjennomføringen og etterarbeidet for alle arrangementer som Fotballgruppa alene eller sammen med andre er ansvarlig for. Hvordan, med hvilke og hvor mange medhjelpere, er Arrangementsutvalgets ansvar. være kreativ med tanke på å foreslå overfor Fotballstyret nye arrangementer som Fotballgruppa kan ha sportslig, økonomisk og/eller miljømessig glede av. Ressursbruken må imidlertid vurderes nøye, slik at total arbeidsbelastning for Fotballgruppa ikke blir for stor. være ansvarlig for arrangementet i.f.m. A-lagenes (Damer og Herrer) hjemmekamper holde Fotballstyret løpende oppdatert om status og fremdrift for arrangementsforberedelsene Barne- og ungdomsavdelingen Barneavdelingen består av alle lag som spiller 5 er-fotball, dvs fra og med 7 år til og med 12 år. Barneavdelingen skal innenfor ovennevnte aldersgruppe velge: 1. minst én trener, lagleder og foreldrekontakt for hvert lag. For oppgaver for lagleder og foreldrekontakt, se TIL Sportsplan. 2. en barnekoordinator, som skal sitte i Sportslig seksjon, samt i Arrangementsutvalget med ansvar for arrangementer som faller innenfor avdelingens ansvarsområde, herunder Miniturneringen. 3. en Materialforvalter for Barneavdelingen. For oppgaver for Materialforvaltere, se TIL Sportsplan. 4. en Dugnadsansvarlig til Frivillighetsseksjonen for å støtte Frivillighetsleder i arbeidet med innkalling til og gjennomføring av dugnad i.f.m. Miniturneringen. Disse skal fungere fra treningsstart og minimum ett år fremover. Med unntak av 7-årslag, som kun velger eget lags støttefunksjoner, fordeles de forannevnte vervene på lagene i avdelingen og følger årgangene (fødselsår), slik at det åpnes for kontinuitet og gradvis utskiftning. Det åpnes også for bytte av slike verv med Ungdomsavdelingen hvis det kan bedre kontinuiteten eller gjøre det enklere å få besatt de ulike vervene. Det er sittende Barnekoordinator som i samarbeid med Styret innkaller og organiserer oppstarten, herunder fordeling av vervene, til medio januar. Barnekoordinator skal for øvrig: ha møteplikt til sportslig utvalgs møter. sørge for påmelding av lag innenfor sin avdeling til serie og turneringer. samarbeide med de andre avdelingene og Sportslig leder om oppsett av treningstider ute. innenfor sin avdeling innkalle til møte for trenere og lagledere i januar. Samarbeide med de andre avdelingene om vårmøte og høstmøte (Fotballavslutning). være ansvarlig for informasjon fra sin avdeling til Tverlandet IL s hjemmesider. utarbeide laglederpermer for avdelingens lag før sesongstart. Ungdomsavdelingen Til Ungdomsavdelingen hører alle lag fra og med 13 år til og med 16 år. 11- og 12-åringer spiller 7 er-fotball og de øvrige årgangene (9)11 er-fotball. Ungdomsavdelingen skal innenfor ovennevnte aldersgruppe velge: 1. minst én trener, lagleder og foreldrekontakt for hvert lag. For oppgaver for lagleder og foreldrekontakt, se TIL Sportsplan. 2. en Ungdomskoordinator, som skal sitte i Sportslig seksjon, samt i Arrangementsutvalget med ansvar for arrangementer som faller innenfor avdelingens ansvarsområde. 3. en person som Materialforvalter for Ungdomsavdelingen. For oppgaver for Materialforvaltere, se TIL Sportsplan. 4. en Kioskansvarlig til Frivillighetsseksjonen for innkalling til Fotballgruppas kiosktjeneste. 10

12 Disse skal fungere fra treningsstart i januar og minimum ett år fremover. Vervene i punkt 4 til 7 fordeles på lagene i avdelingen og følger årgangene (fødselsår), slik at det åpnes for utvidet kontinuitet og gradvis utskiftning. Det åpnes også for bytte av slike verv med Barneavdelingen hvis det kan bedre kontinuiteten eller gjøre det enklere å få besatt de ulike vervene. Det er sittende Ungdomsleder, i samarbeid med Styret, som innkaller til og organiserer oppstarten, herunder fordeling av vervene, til medio januar. Ungdomskoordinator skal for øvrig: i samarbeid med avdelingens lagledere og de andre avdelingene, innstille overfor Styret på treningstider/treningskamptidspunkter for de lag som sorterer under avdelingen. være ansvarlig for avdelingens miljøskapende og sportslige aktiviteter. vurdere behov for støtteapparat som ikke er spesielt nevnt i dette heftet, og hvordan det eventuelt kan finansieres/- skaffes. planlegge informasjonsmøte om våren med tema spillerregler og et evalueringsmøte om høsten. samarbeide med de andre avdelingene og Sportslig leder om oppsett av treningstider ute. påse at avdelingens lagledere skriver årsrapporter. være ansvarlig sammen med Sportslig seksjon for organisering av ferdighetsmerkeprøver. bistå med organisering av Ungdomsavdelingens inntektsgivende tiltak (etter Styrets godkjennelse). være ansvarlig for informasjon til Tverlandet IL s hjemmesider om situasjonen, planer etc for avdelingens lag. i samarbeid med sportslig leder besørge påmelding av lag og spilleroverganger i avdelingen. på best mulig måte samarbeide med og hjelpe de øvrige utvalg og avdelingene i Fotballgruppa. før sesongstart utarbeide laglederpermer for avdelingens lag. Senioravdelingen Til Senioravdelingen hører alle lag f.o.m. Junior (J19/G19) tom Old Boys/Old Girls. Til grunn for å inkludere Junior i denne avdelingen ligger et behov for et tett og målrettet samarbeid mellom lagene for å sikre utviklingen av spillere og lag i overgangen mellom ungdoms- og voksenfotball. Senioravdelingen skal innenfor ovennevnte spillergruppe velge: 1. minst én lagleder og én foreldrekontakt (dugnadskontakt f.o.m. Seniorlag) for hvert lag For oppgaver for lagleder og foreldre-/dugnadskontakt, se TIL Sportsplan. 2. Senioravd. er ansvarlig for å stille folk til vår og høst dugnad for å klargjøre spillflater Videre skal det innenfor Junior- og Seniorlag velges: 3. én Seniorleder på Gutte-/Herresiden og én på Jente-/Damesiden, som begge skal sitte i Sportslig seksjon, samt i Arrangementsutvalget for arrangementer som faller innenfor avdelingens ansvarsområde. 4. Utdanningsassistent, som skal bistå Informasjonsleder; se TIL Sportsplan. 5. Materialforvalter, for Senioravdelingen. For oppgaver for materialforvaltere, se TIL Sportsplan. Disse funksjonene skal være underlagt tilsvarende funksjoner i Fotballgruppa, der det finnes, og skal koordineres med disse. Styret skal holdes løpende orientert om disse virksomhetene i Senioravdelingen. De utvalgte personene skal fungere i sine verv fra treningsstart og minimum ett år fremover. Det er de sittende Seniorlederne, i samarbeid med Styret, som innkaller til og organiserer oppstarten, herunder fordeling av verv, til 1. desember. Seniorlederne skal: innenfor avdelingen være ansvarlig for sportslig og miljøskapende utvikling, aktiviteter og resultater. i samarbeid med avdelingens lagledere og de andre avdelingene innstille overfor Styret på treningstider/treningskamptidspunkter for de lag som sorterer under avdelingen. påse at avdelingens lagledere skriver årsrapporter. være ansvarlig for informasjon til Tverlandet IL s hjemmesider om situasjonen, planer etc for avdelingens lag. være ansvarlig for at aktivitetslister blir utarbeidet. i samarbeid med sportslig leder besørge påmeldinger av lag og spilleroverganger i avdelingen. 11

13 på best mulig måte samarbeide med og hjelpe de øvrige utvalg og avdelingene i Fotballgruppa. sørge for at nærmiljøet blir informert om kamptidspunktene før hver hjemmekamp for Herrer og Damer A-lag. Trenerkoordinator Trenerkoordinator er ansvarlig for å følge opp trenerne i fotballgruppa og sørge for at trening skjer med best mulig kvalitet og i henhold til de prinsipper som er besluttet. Arbeidsoppgaver for trenerkoordinator er: avholde regelmessige møter/trenerforum i perioden januar/oktober. følge med på trening og følge opp spillere på gutt-/jente- og juniornivå, samt sørge for oppmelding av spillere til kretssamlinger/kretslag. komme med forslag til Styret om videreutvikling av Mål og holdninger etter forespørsel utarbeide informasjon med ferdige øvelser og treningsprogram til trenere for de aldersbestemte lagene. bistå lagene med tilrettelegging for kommende sesong. Dommerkontakt Dommerkontakten skal: oppnevnes av Styret. være klubbens kontaktperson overfor våre dommere, Nordland fotballkrets og Norges Fotballforbund. så langt som mulig sette opp egne dommere i kamper hvor kretsen ikke har satt opp dommer. sørge for at det blir satt opp dommere til alle kampene under Miniturneringen og sørge for nødvendig opplæring av disse dommerne. informere om nye dommerregler på lagledermøter. i samarbeid med Sportslig seksjon sette opp dommerbudsjett. arbeide for at flere av Fotballgruppas spillere og ledere gjennomgår dommerkurs for å rekruttere nye dommere. planlegge dommermøter, hyggekvelder, etc for dommerne være ansvarlig for oppfølging av våre dommere, slik at disse føler den rette tilknytning, samt at disse blir i Fotballgruppas miljø, og at de får den støtte og hjelp de trenger for å utvikle seg og for å gjøre en god jobb. Materialforvaltere/utstyrsansvarlige Materialforvalterne for de 2 avdelingene skal utgjøre et materialforvalterforum, hvor det samarbeides om oppgavene så langt det er formålstjenlig. Konkrete oppgaver for materialforvalterne er: sette opp utstyrsbudsjett i samarbeid med Sportslig leder. forestå innkjøp i henhold til budsjett og budsjettgrunnlag og i henhold til gjeldene utstyrsavtaler. Rekvisisjon skal foreligge fra Økonomileder for alt som skal kjøpes inn av utstyr. holde oversikt over alt klubb-/lagsmateriell, deriblant drakter, baller, treningsvester, kjegler, vannflasker, medisinutstyr etc. Felles utstyr og lagsmateriell skal lagres i utstyrsrom i flerbrukshuset og skal ikke lagres privat. Materialforvalter sørger for at de som har behov, får tilgang til utstyret. Økonomiseksjonen Økonomiseksjonen skal bestå av Økonomileder, Lotteriansvarlig og Sponsor-ansvarlig (for Miniturneringen). Seksjonen har ansvaret for Fotballgruppas økonomistyring, samt lotteri og medlemsregistrering. Økonomileder er øverste ansvarlige for all virksomhet innenfor seksjonen og skal spesifikt: ha ansvar for kassererfunksjonen. legge frem månedlige rapporter om Fotballgruppas økonomiske situasjon for Fotballstyret. være ansvarlig for budsjettutarbeidelse og regnskap, samt være ansvarlig for å styre Fotballgruppas økonomi gjennom driftsåret. være ansvarlig for innkjøp av forsyninger i fm Fotballgruppas turneringer 12

14 på best mulig måte samarbeide med og hjelpe de øvrige avdelinger og utvalg i Fotballgruppa. Økonomiassistenten skal ha ansvar for: økonomistyring i forbindelse med turneringer oppdatering av laglister i samarbeid med Daglig leder oppfølging av Fotballgruppas medlemsregister i samarbeid med Daglig leder. og ellers generelt støtte og avlaste Økonomileder. Praktisk arbeidsfordeling avtales disse imellom. Pengestyring Økonomileder har ansvaret for kassererfunksjonen, som innebærer et ansvar for likviditetsstyringen, samt for at pengestrømmen inn og ut av kassen holdes under kontroll. Dette innebærer bl.a. at regninger betales i tide og at inntektsposter kommer inn i henhold til budsjettet. Kontantkasse Lagende skal ikke oppbevare kontanter i egen lagkasse. Kontanter i omsetning, skal settes inn på konto så snart det er mulig. De lagene som har kontanter pr setter disse inn på konto og sender kvittering til: Ved diverse salg: toalettpapir etc./ flaskeinnsamling skal pengene telles opp, oppgjørsskjema fylles ut og signeres av 2 personer. Pengene settes inn på bankkonto så snart det er praktisk mulig, innskuddskvittering og oppgjørsskjema (med beskrivelse av hva som er solgt) sendes på e-post til Kiosk (fotballbanen) Fra og med 2014 er det fotballgruppa som har ansvaret for kiosken på fotballbanen. Fotballgruppa setter opp liste over lag som skal ha dugnad i kiosken, lagene stiller med kake. Fotballgruppa holder resten av salgsvarene og overskuddet gjennom sesongen deles likt mellom de lagene som har hatt dugnad. Kasserutiner ved kiosken Kontantkassen og betalingsterminal hentes på TIL kontoret etter avtale før kamp - kassen inneholder vekslepenger og oppgjørsskjema. Etter at salget er gjennomført telles kassen opp og oppgjørsskjema fylles ut og signeres av 2 personer. Kontantkassen leveres på kontoret etter bruk. AU vil besørge å få kontante satt inn på konto. Lotteri Økonomiseksjonen er, gjennom Lotteriansvarlig, ansvarlig for Fotballgruppas årlige lotteri. Utvalget står fritt når det gjelder forslag til valg av gevinster og salgsmetode. Nye forslag skal godkjennes av Fotballstyret før det settes ut i livet. Sponsoraktivitet Økonomiseksjonen er, gjennom Sponsoransvarlig, ansvarlig for å skaffe sponsorinntekter til Fotballgruppa i form av penger, utstyr eller tjenester. Sponsoransvarlig skal skaffe og følge opp avtaler med sponsorer iht Idrettslagets og Fotballgruppas regelverk og sørge for at avtalene som inngås ikke er i konflikt med Idrettslagets avtaler. Han/hun rapporterer til Styret via Økonomileder. Hvis Sponsoransvarlig gis en provisjon av sponsorinntektene, skal det foreligge en skriftlig avtale om dette med Styret. 13

15 Sponsing / Gaver Alle former for gaver/sponsing skal så raskt som mulig meldes inn til Styret ved økonomileder. Alle gaver tilfaller i sin helhet laget, men pengegaver skal, på linje med dugnadspenger, innbetales til Økonomileder for Fotballgruppa. Bruken av pengene må også godkjennes av Styret (Økonomi-leder), og aktuelle formål kan være utstyr, treningsleir, sportslige tiltak for hele laget o.l. Når laget jobber inn egne sponsorer, må Styret informeres på et tidligst mulig tidspunkt, slik at man kan koordinere dette med andre lags og Fotballgruppas egne sponsorfremstøt. Dette er nødvendig blant annet for at vi som klubb skal kunne opptre ryddig i forhold til sponsorer og for å ikke belaste lokale sponsorer for mye. Andre inntekter Styret skal søke etter nye muligheter for å skaffe inntekter til Fotballgruppa. Men slike aktiviteter må vurderes i forhold til den totale dugnadsmengden for lagene. Medlemsregistrering Oppfølging av Fotballgruppas medlemsregister er Økonomiassistentens ansvar. Dette gjøres i samarbeid med Daglig leder. I registreringer ligger også utkjøring av laglister, samt utkjøring av krav til innbetaling av treningsavgifter og andre innbetalingsblanketter det er behov for. Dette gjøres også i samarbeid med Daglig leder. Informasjons- og utdanningsseksjonen Informasjons- og utdanningsseksjonen består av Informasjonsleder, som også skal være Fotballgruppas sekretær, og en Utdanningsassistent, som bistår Informasjonsleder med alt som har med rekruttering og utdanning å gjøre. Som en del av informasjonsarbeidet skal Informasjonsleder: ha et overordnet ansvar for at årsrapporter blir utarbeidet senest 1 mnd før Årsmøtet. være ansvarlig for utarbeidelse av skriv/informasjon som sendes ut fra Fotballstyret sørge for oppdatering av hjemmesidene på Internett. på best mulig måte samarbeide med og hjelpe de øvrige avdelinger og utvalg i Fotballgruppa. Fotballstyret er de eneste som kan pålegge Informasjonsseksjonen å utarbeide informasjon. Som en del av rekrutterings- og utdanningsarbeidet skal Informasjonsleder i samarbeid med Utdanningsassistent: legge planer for og gjennomføre opplegg som skal rekruttere flere trenere og tillitspersoner til Fotballgruppa, bl a gjennom klubbutviklingskurs. arbeide for at flere av Fotballgruppas spillere og tillitsvalgte gjennomgår utdanning/ videreutdanning innenfor tilbudet til Norges Fotballforbund, f eks aktivitets-lederkurs, lederkurs, trenerkurs og førstehjelpskurs. sørge for gjennomføring av interne kurs på aktuelle områder og nivåer; aktivitetslederkurs, førstehjelpskurs, etc. utarbeide rullerende opplæringsplan for Fotballgruppa. Opplæringsplanen skal godkjennes av Styret i henhold til nytt årsbudsjett. Frivillighetsseksjonen Frivillighetsseksjonen består av Frivillighetsleder, Kioskansvarlig, og Dugnadsansvarlig (for Miniturnering). Frivillighetsseksjonen er ansvarlig for å skaffe klubben inntektsbringende dugnader innkalling til og oppfølging av klubbdugnader fordeling og oppfølging av lagdugnader å skaffe dugnadsfolk etter behov å skaffe tilstrekkelig med dugnadsfolk for gjennomføring av Fotballgruppas turneringer, herunder Miniturnering 14

16 å skaffe dugnadsfolk etter behov for andre arrangementer å skaffe og følge opp/støtte Kioskansvarlig, hvis oppgave er å sette opp årlig plan for kiosktjenesten, ukentlig innkalle ansvarshavende lag og følge opp dette etter behov. Innkalling ordnes via lagenes dugnads-/ foreldrekontakter. Kiosken bør som et minimum være betjent når det er fotballkamper på Idrettsanlegget. å gjennomføre et årlig møte med foreldre- og dugnadskontakter låsevakt Dugnadsansvarlig (Miniturnering) sin oppgave er i samarbeid med Frivillighetsleder, å innkalle dugnadsfolk for gjennomføring av dugnaden for Miniturneringen, fordele oppgaver til dugnadsfolkene og sørge for nødvendig oppfølging. Praktisk arbeidsfordeling avtales disse to imellom. Dugnader Alle involverte i Fotballgruppas virksomhet er forpliktet til å utføre dugnadsarbeid etter behov for klubben (dvs Fotballgruppa). Dette er absolutt nødvendig for å kunne opprettholde en sportslig og økonomisk sett forsvarlig drift. For aldersbestemte lag, dvs til og med J-19/G-19, ligger dugnads-forpliktelsen hos foreldre/foresatte, mens det for seniorlag (Dame, Herre, Old Girls, Old Boys og Veteran) er spillerne selv som har dugnadsforpliktelsen. Det er grovt sett tre typer dugnader: a) Dugnader på anlegget eller i forbindelse med gjennomføring av egne turneringer b) Kiosktjeneste på Tverlandet kunstgressbane. c) Dugnader hos tredje part, for å skaffe inntekter til klubben/eget lag. Miniturneringen, som er Fotballgruppas desidert største arrangement, krever innsats fra alle, uansett aldersgruppe. For øvrig skal det tilstrebes at dugnader over tid skal fordeles jevnt på lagene. Kiosktjenesten fordeles lagene på ukebasis. Alle lag kan pålegges kiosktjeneste, og samtlige spillere eller foreldre/foresatte på innkalte lag plikter å stille om de blir innkalt. Det er foreldre-/dugnadskontaktene som har ansvar for at lagene stiller med det antall dugnadsfolk som det blir bedt om. Dugnadsbyrden bør over tid fordeles så jevnt som mulig innen laget. Det skal legges press på dem som stadig unndrar seg. Forelder/foresatt som er hovedtrener eller lagleder for laget (gjelder i hovedsak Barne- og Ungdomsavdelingen), bør så langt som mulig spares for dugnadsarbeid. Lagdugnader skal meldes inn til og godkjennes av Fotballgruppa ved Frivillighetsleder. Inntektene fra slike dugnader skal, enten de er skaffet av laget selv eller kommet via Fotballgruppa, fordeles mellom Fotballgruppa og laget etter den til enhver tid gjeldende fordelingsnøkkel. Også lagets andel skal innbetales til økonomilederen for Fotballgruppa. Bruken av pengene skal godkjennes av Styret (i praksis Økonomileder), og aktuelle formål kan være utstyr, deltakelse på turneringer og treningsleir eller andre sportslige tiltak for hele laget. Generelt har lag ikke rett til å reservere regelmessige dugnader (f eks vareopptelling) for seg selv. Lagdugnader skal tildeles gjennom Fotballgruppa. Innsats på lagdugnader reduserer ikke dugnadsforpliktelsen overfor klubben (Fotballgruppa). Dugnadsforpliktelsen (i forhold til Fotballgruppa) er absolutt. Andre funksjoner Lagleder / Oppmann Alle lag i Fotballgruppa skal ha én eller flere lagledere. Sjekkliste for lagleder(e): Kamper: Når terminlisten foreligger, sammen med Avdelingsleder sjekke/forhandle om kampdager. I samarbeid med trener organisere og delta i avvikling av alle trenings- og seriekamper. 15

17 Være ansvarlig for reiseopplegg ved alle bortekamper. Det arrangeres samlet reise så langt som praktisk mulig. Melde fra til Kioskansvarlig eller Frivillighetsleder om eventuelle endringer i tidspunkt for hjemmekamper Avklare all bruk av banen med anleggsleder Møte opp i god tid før hjemmekamp og motta gjestene (både lag og dommer). Med støtte fra materialforvalterne sørge for at alt nødvendig utstyr er til stede og i orden ved treninger og kamper. Sjekke eventuell draktlikhet, lufttrykket i ballene med mer, og at alt utstyret kommer på plass etterpå (kjegler, baller og lignende). Sjekke og klargjøre banen (oppmerking og målnett) og sørge for at alt er i orden. Merking av banen før kamp er det enkelte lags ansvar. Unntaket er kamper på gress. Sørge for linjevakter (én fra hvert lag). Sørge for utfylling av dommerkort før avspark. Hjemmelaget føres først. Ikke skriv under før kampen er ferdig, og sjekk først kampresultat, samt gule og røde kort. Fyll kortet ordentlig ut. Takk dommer og gjestende lag for kampen og skriv under på dommerkortet. Anmeld eventuell protest (rapport må sendes som rekommandert post innen 24 timer). Send inn dommerkortet (til Nordland Fotballkrets). Dommeren får sin betaling gjennom bank, når retten til pengene er bevitnet av lagleder. Dersom dommer eller lag ikke kommer, skal spesielle skjemaer sendes kretsen. Hvis et lag ikke møter, skal man vente 30 min før kampen avlyses. Hvis dommer ikke møter, skal man prøve å skaffe reservedommer. Sørg i så fall for at dommerkortet utfylles og signeres av begge lags ledelse og sendes til Nordland Fotballkrets. Sørge for opprydding i garderoben etter hjemmekamp og bortekamp (fortrinnsvis ved å organisere spillerne til dette arbeidet). Påse at fotballstøvlene tas av ute. Kontroller at alt er låst og slukket dersom det ikke er noen andre igjen. Informere Tabelldata (innringning av resultater) om resultatet av kampen. Trening: I samarbeid med trener legge opp treningskamper og skaffe dommere (med hjelp fra klubbens Dommerkontakt). Bistå treneren i organiseringen av treningene og etter avtale med treneren være til stede på disse. I samarbeid med trener legge opp eventuell treningsleir og sørge for gjennomføringen. (avklar også med andre idretter dette kan kollidere med) Administrativt: Føre kampstatistikk (røde/gule kort mm) og laglederbok. Påse at spillere leverer egenrapport ved eventuell utvisning. Den overleveres fotballeder for videreforsendelse til Norges Fotballforbund. Påse at spillerne fyller ut registreringsskjema og sender dette til Daglig leder for registrering Være ansvarlig for skademelding/forsikring/spillerlisens. Melde fra til Sportslig leder når spiller slutter, slik at han/hun kan sjekke om spilleren har utestående forpliktelser overfor klubben. Besørge lagets årsrapport til Avdelingsleder i rett tid og bistå Avdelingsleder ved utarbeidelse av informasjon til Tverlandet IL s hjemmesider. Møter/Opplæring: Gjennomgå ABC-kurs for lagledere som klubben arrangerer. Delta i og organisere spillermøter. Møte på alle møter man blir innkalt til i klubben, i kretssammenheng o l. Spillermiljø: Ta initiativ for å gjøre tilværelsen til spillerne så god som praktisk mulig. Vær kreativ og vis godt arbeidshumør. Ta imot nye spillere. Få dem til å føle seg velkommen, og sammen med Avdelingsleder og Sportslig leder sørge for at alt det formelle ved overganger/ innmelding ordnes. Melde fra til Styret ved Avdelingsleder når du får signaler som tyder på at spillere vurderer å forlate klubben. I samarbeid med treneren påse at spillerne følger Tverlandet IL's regler og oppfører seg som verdige representanter for klubben. Annet: 16

18 Være orientert om/undersøke andre muligheter når forholdene (bane, garderobe etc) er dårlige hos oss. Påse at spillere benytter reglementert reiseantrekk der dette finnes. Holde legekofferten i orden og ren. I tillegg til ovennevnte punkter kommer også andre oppgaver som naturlig hører inn under lagleders plikter. Styret kan pålegge lagleder oppgaver som ikke er nevnt i denne sjekklisten. Det anbefales å velge assistentlagleder(e) som kan avlaste lagleder for en del av de forannevnte oppgavene. Foreldrekontakt / Dugnadskontakt Alle aldersbestemte lag tom Junior (J19/G19) skal velge en foreldrekontakt; for senior- og veteranlag velges dugnadskontakt. Disse rekrutterer selv sin etterfølger: Foreldre-/dugnadskontaktene skal: være bindeledd mellom ledere/trenere og foreldre være bindeledd mellom Frivillighetsseksjonen og laget, herunder skaffe de dugnadsfolk som Frivillighetsseksjonen ber om administrere fellesinnsats i forbindelse med dugnader o.l. delta i arbeidet med Fotballavslutningen ved sesongslutt. arbeide for gjennomføring av sosiale tiltak rundt lagene. stå for eventuell utmerkelse til trener/lagledere fra spillere. Dette bør skje ifm klubbens Fotballavslutning. Dugnader Alle medlemmer kan pålegges dugnader for Fotballgruppa, herunder kiosktjeneste og innsats i.f.m. Miniturnering. Hovedtrenere som har med lag, er fritatt for dugnad for sitt lag under Miniturneringen. Trenere/lagledere bør generelt kontaktes som siste mann/kvinne på listen. Drakter Tverlandets farger er marine trøyer med blå bukser og hvite strømper. Personlige navn på drakter skal ikke forekomme. Hvis lagene selv skaffer reservedrakter, skal disse ha overdel. Samtidig skal drakter være i henhold til gjeldene utstyrsavtaler og fra leverandører innenfor felles avtale for Idrettslaget. Reklame på drakter All reklame som skaffes, enten ved direkte sponsing, eller ved sponsing av helt draktsett, skal godkjennes av Styret. Draktsett som er sponset, blir fredet i to år mot konkurrerende reklame. Bruk av Tverlandethallen All bruk av Tverlandethallen betales av den enkelte bruker, men organiseres via Sportslig leder, om ikke annet er avtalt med Styret. Det oppfordres til å bruke kunstgressbanen hele året. Treningsavgift Treningsavgiften innbetales én gang pr år. Ved manglende innbetaling skal det sendes purring. Treningsavgift skal være innbetalt før deltagelse i seriespill. Følgende får redusert treningsavgift: 1. Hovedtrenere fritas for treningsavgift (gjelder Herrer/damer senior) 2. Styremedlemmer, trenere, oppmenn, dommere og rekruttdommere betaler som spillere 1/2 treningsavgift (omfatter ikke klubbdommere som dømmer 7 er-fotball) 3. Redusert treningsavgift kan i spesielle tilfeller også gis etter søknad til Styret. Slike grunner kan f eks være militærtjeneste eller innmelding om høsten eller avbrudd etter vårsesongen. 17

19 4. Styret kan vedta at spesiell innsats på andre områder enn de som er nevnt i pkt 2 gir moderasjon i treningsavgiften. For eksempel opprustning/utbygging av anlegget e.l. Trener / Støtteapparat Trenere Hvert lag skal ha kvalifisert hovedtrener og hjelpetrener i henhold til gjeldende retningslinjer. Dette betyr bl.a. at alle trenere skal ha trenerutdannelse, minimum Aktivitetslederutdannelse. 5. Lagene f.o.m. 7 år t.o.m. 12 år, dvs alle lag som spiller 5 er- og 7 er-fotball, sørger selv for trenere til sine lag 6. Styret/Sportslig Leder har ansvar for å skaffe trenere til lag f.o.m.13 år 7. Det bør legges opp til at utdannelsen til Aktivitetsleder kan skje internt i Tverlandet IL Trener/lagledelse i Tverlandet fotball skal: 8. være gode rollemodeller for barn og ungdom 9. vise tydelige og gode holdninger 10. forholde seg til Styrets retningslinjer 11. representere klubben på en positiv måte 12. kunne kommunisere og ta tak i situasjoner der og da 13. utøve nødvendig diskresjon Lagledere 14. Lagene skal ha én, gjerne to lagledere 15. For retningslinjer for lagledere, se Organisasjonsplan 16. Hvert lag skaffer selv lagleder(e) Foreldre-/dugnadskontakter 17. Hvert lag på alle alderstrinn til og med J-19/G-19 skal ha en foreldrekontakt. Alle Senior- lag skal ha hver sin dugnadskontakt 18. Lagene skaffer selv foreldre-/dugnadskontakter 19. For retningslinjer for foreldre-/dugnadskontakter, se Organisasjonsplan 20. Lagene har ansvar for å utføre de oppgavene som er pålagt aldersbestemte klasser; se Organisasjonsplan Regler Det må være et håp at vi kan klare oss uten for mange interne regler for Fotballgruppa. Noen regler kan imidlertid virke positivt med tanke på å signalisere oppfatninger, mens andre kan være en støtte og lettelse når spørsmål dukker opp og beslutninger skal fattes. Ledervett Etter vår mening er det mest betydningsfulle bidraget vi som fotballedere kan gi til samfunnet at vi har vært med på å oppdra og utvikle barn og ungdom til å bli gode, rettskafne og sunne medborgere som ikke havner på "skråplanet" og på den måten blir en belastning for andre og seg selv. Hvordan vi som ledere oppfører oss og hvilke holdninger vi lar smitte over på gruppas øvrige medlemmer (spillerne), betyr veldig mye i denne sammenheng. Som medlem av støtteapparatet er din hovedoppgave å skape et godt miljø på og utenfor banen. Husk at lag med indre samhold er "best", og at alle spillerne tilhører laget i samme grad. 21. Alt skal være godt gjennomtenkt før du møter dem du har ansvaret for. 18

20 22. Ha alltid god tid, kom aldri for sent. Kan du ikke komme, gi beskjed i god tid og ha akseptabel grunn. Skaff stedfortreder. Denne må få beskjed om hva som skal gjøres. 23. Gå foran med et godt eksempel før, under og etter kamp, mot egne spillere, motspillere, dommere og tilskuere. 24. Tenk alltid over hva du sier, og ikke minst - hva du sier uten ord. Før du kritiserer, finn noe positivt å si - gi ros for noe godt, fremgang generelt, dernest eventuell kritikk. Ingen er bare dårlige. Dette gjelder alle aldre. Gi ros mens andre hører på. Gi ris i enerom. 25. Gi spillerne ansvar - begynn i det små. Den enkelte har ansvar for seg selv og sine ting, men også et felles ansvar for laget og de som deltar der. F.eks. skal de rydde etter seg i garderobe og oppholdsrom. Det er ingen lederoppgave å gjøre arbeidet, men å påse at spillerne gjør det. 26. Vi skal gi tilbud til alle; de beste, men også de nest beste og tredje beste. Benytt deg av regelverket om innbytte av spillere opp til Småjente og Smågutt, slik at alle får spille. 27. Det sees som positivt at barn driver flest mulig idretter opp til jente-/gutteklassene. Vi skal vise fleksibilitet i forhold til at utøverne kan få mulighet til å delta i flere idretter. Ingen skal stenges ute fordi de i perioder konsentrerer seg mer om f. eks skøyter enn fotball. 28. Vi ønsker et godt miljø basert på gode holdninger, vennlighet og vanlig folkeskikk. Det skal slås ned på dårlig oppførsel, røyking, banning og bruk av rusmidler når man representerer Tverlandet IL, går i klubbdrakt og/eller oppholder seg på vårt anlegg. 29. Alle tiltak (cup-påmeldinger, reiser/treningsleire, basarer, jobber, sponsorkontrakter, møter etc) som planlegges i Tverlandet IL sin regi, eller hvor man representerer Tverlandet IL, skal formelt legges frem for fotballstyret og godkjennes der. Styret tar mål av seg til å ikke være noe forsinkende ledd, men jo før vi blir koblet inn, jo lettere vil fremdriften gå. NB! Med Tverlandet IL mener vi i denne sammenheng også enkeltlag i klubben. 30. Bestemmelser fra banestyret/anleggsavdelingen vedrørende bruk (eventuelt stenging) av bane og klubbhus skal respekteres. 31. Ønsker, ideer, klager etc fremføres for Fotballstyret slik at de kan bli behandlet og fulgt opp. Ta ansvar for klubben. Husk, du representerer Tverlandet Idrettslag. Holdninger og oppførsel som gjelder øvrige medlemmer Vi kan alle ha godt av å lede og prøve å leve etter de regler som er oppført under ledervett, men for å gjøre det klart at vi alle har forpliktelser og for å gjøre det noe enklere, har vi med disse punktene som er spesielt myntet på Fotballgruppas øvrige medlemmer: 32. Vi har alle ansvar for å bidra til å skape et godt miljø. Vær en god kamerat for alle andre medlemmer av Fotballgruppa 33. Du er vårt ansikt utad. Vis alltid gode holdninger, vennlighet og vanlig folkeskikk. Dårlig oppførsel, banning, og bruk av rusmidler er forbudt når man representerer Tverlandet IL, går i klubbdrakt og/eller oppholder seg på vårt anlegg. Røyking bør ikke forekomme i forbindelse med utøvelse av trener- eller laglederoppgaver rettet direkte mot laget. 34. Ta vare på utstyr og materiell 35. Møt opp til riktig tid. Gi alltid beskjed dersom noe kommer i veien 36. Regler, skrevne som uskrevne, skal følges av alle 19

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN 2011-2012

ORGANISASJONSPLAN 2011-2012 ORGANISASJONSPLAN 2011-2012 FOR FOTBALLGRUPPA I FROGNER IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøte 9. mars 2011 INNHOLD ORGANISASJONSKART... 3 1 Årsmøtet... 4 2 Styret... 4 3 Leder... 5 3.1 Arrangementsutvalget...

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.02.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 01.06.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006 og 29.11.2007

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet 1944. Vedtatt den 24.06.2003 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: 997526465 1 Tilslutning Fotballgruppa er en undergruppe i Grue Idrettslag, tilsluttet Norges fotballforbund gjennom Indre Østland Fotballkrets. 2 Formål

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989.

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Vedtatt 1989 med senere endringer senest av 01.03.03. Godkjent av idrettsstyret den 28.02.03. 1 Generelt: Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

LOVER FOR ETDE OG OMEGN FOTBALUCLUBB, Lov for EIDE OG OMEGN FOTBALLflUEB stifta 30/ Vedtatt den 6/ på lagets første årsmøte.

LOVER FOR ETDE OG OMEGN FOTBALUCLUBB, Lov for EIDE OG OMEGN FOTBALLflUEB stifta 30/ Vedtatt den 6/ på lagets første årsmøte. Eramgå av lagets budsjett og regnskap. laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal Forøvrig plikter ethvert medlem å

Detaljer

Postboks Løvenstad

Postboks Løvenstad Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Lov for Kurland Fotballklubb stiftet den 26.09.1978. Vedtatt den 28.10.02 med senere endringer senest av dd.mm.åå. Godkjent av idrettsstyret den dd.mm.åå 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

for KT,ANTEN FLYKLUBB

for KT,ANTEN FLYKLUBB H.AJVDBOK LOVER FOR KLÀNTEN FLYKLUBB L-7.4 S 1 (ronnå]-) LO\rER for KT,ANTEN FLYKLUBB vedtatt på klubbens årsmøte den 29.12.7 I med senere endrlnger senest av 7.4.92 nl codkjent av idrettstyret den:.'{7.'.1q79

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtekter for UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Bedriftsidrettslaget ble stiftet 10. november 1970. Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 7. desember 2005, og revidert den 19. februar 2009. 1 Formål

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 26. Februar 2009 klokken 17.30 Auditorium 2, Teorifagbygget, UiT Hovedstyret Saksliste Velkommen...3 Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden...3 Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert Note 6 9.5

Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert Note 6 9.5 Godkjent ved årsmøte for 1995. Revidert ved årsmøte for 1996. Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert 5.1 5.2 Note 6 9.5 Revidert ved NMFs generalforsamling 07.02.1998: 12.1

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006.

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006. Vedlegg 2. VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV. for ÅSANE HÅNDBALL. stiftet 26.01.1997. Vedtatt på konstitueringsmøte den 26.01.1997.

LOV. for ÅSANE HÅNDBALL. stiftet 26.01.1997. Vedtatt på konstitueringsmøte den 26.01.1997. LOV for ÅSANE HÅNDBALL stiftet 26.01.1997 Vedtatt på konstitueringsmøte den 26.01.1997. 1. FORMÅL ÅSANE HÅNDBALL er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive

Detaljer