ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag. 5.mai 2015, Rådhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag. 5.mai 2015, Rådhuset"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag 5.mai 2015, Rådhuset Saksliste: 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder og referent 3 Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen 4 Årsmelding 5 Regnskap/budsjett 6 Innkomne saker 7 Fastsettelse av medlemskontingent for Behandling av organisasjonsplan og visjon/verdigrunnlag for OIL 9 Valg

2 Sak 4: ÅRSMELDING OPPDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Styrets sammensetning i perioden Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomité: Revisorer: Christin Gulaker Gjønnes Bjarne Brattbakk Marit Grøtte Hege Møller Arnt Joar Jære og Morten Haagensen Ola Flatmo Sissel Haugan, Terje Strand og Kristin Furunes Ann Kristin Nyvold og Kristin Riise I tillegg til styret har leder i undergruppene, evt. en vararepresentant, deltatt på styremøtene i hovedlaget. Styrets arbeid Styret har i perioden hatt 7 ordinære styremøter. I tillegg til dette ble det høsten 2014 arrangert et medlemsmøte i forbindelse med visjons- og strategiprosessen initiert av styret. Arbeidet med utarbeidelse av en visjon og strategi i Oppdal IL kom i gang som et resultat av utredningen som ble gjort foregående år vedrørende diskusjonen om allianseidrettslag vs fleridrettslag, og ønsket om en framtidig daglig leder i OIL. Vi hadde et møte med daglig leder i Røros Idrettslag som for en del år siden kjørte samme prosess. Etter medlemsmøtet ble det satt ned ei prosjektgruppe der alle undergruppene var representert. Med kyndig hjelp av Anders Hoff fra Idrettsforbundet har gruppen hatt 4 arbeidsmøter før jul. Hovedmålet var å få nedfelt en felles visjon og verdigrunnlag for hele Oppdal Idrettslag. Et spennende arbeid og godt engasjement i arbeidsgruppa. Prosjektarbeidet har også ført til at ingen av undergruppene har tatt sted i retning delt alliansemodell. Styret i hovedlaget har i 2014 videreført rapporteringen fra undergruppene, ved at møtereferat skal sendes styret ved styrets leder. Dette har imidlertid ikke fungert i alle gruppene. Det må derfor settes inn tiltak for at dette skal gjennomføres. Spesielle oppgaver Leder og sekretær er styremedlem i Oppdal Idrettsråd. I tillegg sitter leder som møtende varamedlem i Sør-Trøndelag Skiskytterkrets. Julekalendersalg: I år stod håndballgruppa for salget av julekalendere. Pris per kalender ble også i år satt til kr 100.

3 Politiattester: Styret har nå systematisert oversikten over politiattester gjennom at ansvarlig i styret møter på trenermøter. Når det fremvises skal det registreres og føres i arkiv som oppdateres fortløpende. Aktivitet Det har vært stor aktivitet i Oppdal IL gjennom idrettsåret 2014 med flere større arrangement både sommer og vinter. Det vitner om at dugnadsånden er god i OIL! Det «gror godt» i laget og rekrutteringen er god i alle gruppene. Trenere og ledere gjør et utrolig god innsats. Se for øvrig årsmelding fra undergruppene Medlemstall: OIL gikk fra januar 2014 over til å bruke Klubbadmin som administrasjonsverktøy for medlemsregisteret. Dette som et ledd i forbundets krav om at medlemskap er personlig og at alle medlemmer må være registrert. En del medlemslister ble konvertert inn fra gamle system, i tillegg til at det ble gjort en betydelig manuell jobb. Alle medlemmer må nå ha egen bruker på minidrett. Medlemskontingent faktureres nå direkte fra Klubbadmin og oppfølging av betalinger er blitt betydelig forenklet. Pr hadde Oppdal IL 614 betalende medlemmer. Aktive medlemmer innberettet til idrettsregistreringen fordeles slik; Fotball: 358 Alpint: 191 langrenn: 92 Skiskyting: 59 Håndball: 58 Jibbing: 108 Skøyte- og hockey: 43 Økonomi (resultatregnskap med balanse) Se vedlegg Revisors beretning 1 Se vedlegg Styret vil rette en stor takk til alle tillitsvalgte i Oppdal Idrettslag som gjennom året har lagt ned en stor innsats for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå for idretten i Oppdal! 1 Klubben må ha revisor uansett, men klubber med en omsetning på over kr ,- må ha en profesjonell registrert/statsautorisert revisor.

4 HANDLINGSPLAN OPPDAL IDRETTSLAG Hovedmål: Bedre samhold Oppdal IL skal jobbe aktivt for å bedre samholdet mellom gruppene i klubben. Dette bla gjennom flere felles arrangement. 2. Årshjul Styret i OIL skal hvert år utarbeide et årshjul med oversikt over de viktigste aktivitetene/hendelsene for klubben. 3. Organisasjonsplan Det skal utarbeides en organisasjonplan med definisjoner på de forskjellige funksjonene i Oppdal IL. Denne skal være veiledende for hele klubben. Organisasjonsplanen finnes i klubbhåndboka som blir lagt tilgjengelig på nettsiden. 4. Informasjon/medlemsservice OIL skal til enhver tid jobbe med å yte god medlemsservice til sine grupper og medlemmer. Dette skal i hovedsak skje gjennom godt oppdaterte hjemmesider. 5. Daglig leder/administrativ ressurs Styret skal definere behov og mulige arbeidsoppgaver for en administrativ ressurs i klubben. 6. Sponsor(er) Det skal sees på muligheter for å få en eller flere store sponsorer i Oppdal, bla for å ha muligheter til en daglig leder/administrativ ressurs (ref pkt 5) 7. Felles profil/profilering Det utarbeides en felles profil for OIL som skal bidra til fellesskapsfølelse og samhold gruppene imellom: - Klubbfarger og bekledning - Hjemmeside - Felles retningslinjer for bruk av logo 8. Areal/eksisterende anlegg OIL skal jobbe kontinuerlig og tett mot Idrettsrådet for å sikre dagens idrettsanlegg i sentrum i samarbeid med skolene. Det må opprettes en plan på hva OIL eier og hva som trengs av opprusting. 9. Klubbhus/flerbrukshall Gjennom en nedfelt prosjektgruppe skal OIL fortsatt jobbe med å få et klubbhus/flerbrukshall ved sentralidrettsanlegget. 10. Økonomi OIL skal jobbe for en god og sunn økonomi i alle undergruppene.

5 Sak 5: Regnskap og budsjett

6 Sak 6: Innkomne saker 1. Oppdal IL søker om opptak i Norges Friidrettsforbund. Bakgrunn: Enern AS ønsker å arrangere Fjellmaraton for å utvide konseptet sitt. De er avhengige av at det er et idrettslag/organisasjon som står som teknisk arrangør av dette arrangementet, slik som på de øvrige arrangementene de har. Enern AS er veldig godt fornøyd med det samarbeidet de har med Oppdal IL og har et sterkt ønske om at vi skal bistå ved dette arrangementet også. Det kreves imidlertid at arrangør er medlem i Norges Friidrettsforbund. Enern AS ønsker derfor å betale vår innmeldingsavgift, dersom OIL søker om opptak. 2. Oppdal IL skal prosjektere en flerbrukshall i Oppdal. En nedsatt arbeidsgruppe gis av årsmøtet myndighet til å jobbe fram konkrete planer og budsjett for prosjektet, samt jobbe aktivt mot Idrettsråd, kommune og Fylkeskommune. 3. Henvendelse fra Skytterhuset BA om at Oppdal IL skal gå inn som fullverdi andelseier i Skytterhuset BA. Sak 7: Medlemskontingent Styret foreslår medlemskontingenten for 2016 holdes på samme nivå som for 2015: Enkeltmedlem kr 100,- Familie kr 400,- Det betinges imidlertid at alle medlemmer er registrert i minidrett. Sak 8: Organisasjonsplan og visjon/verdigrunnlag

7 Valgt leder i undergruppene møter på innkalte styremøter i hovedlaget og rapporterer direkte til leder. Visjon: Flest mulig lengst mulig Verdier: - Glede - Utviklende - Inkluderende Sak 9: valg Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Oppdal Idrettslag 2014 Leder: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Christin G. Gjønnes (2 år) - gjenvalg Hege Møller (2 år) - gjenvalg Morten Hågensen (2 år) - gjenvalg Ola Flatmo (1 år) - gjenvalg Valgkomité (velges for 1 år): Revisorer (2 år): Ann Kristin Nyvold - gjenvalg Janne Gravem - ny Styremedlemmer som ikke er på valg: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Bjarne Brattbakk (1 år igjen) Marit Grøtte (1 år igjen) Arnt Joar Jære (1 år igjen)

8 Årsmelding Fotballgruppa Styret i Oppdal Idrettslag Fotballgruppa bestod i 2014 av følgende: Leder: Gerd Staverløkk Sekretær: Hilde Brandegg Kasserer: Kari Kleven Styremedlem: Johanne Foss Styremedlem/ materialforvalter: Vibeke Hoel (valgt på årsmøtet i februar) Styremedlem: Pernille Hågensli (valgt på årsmøtet i februar) Inge Lauritzen har dessuten møtt fast som leder i sportslig utvalg, og ble valgt for 2 år i årsmøtet i Representasjoner/møter I driftsåret 2014 er det avholdt ni styremøter. Det har vært avviklet ett lagledermøte samt tre trenerforum. I løpet av året har klubben vært representert på flere ulike trenerkurs. Gerd Staverløkk, Inge Lauritzen og Hilde Brandegg har deltatt på klubbforum for Gauldalsregionen. Leder og sekretær for fotballgruppa har vært med i strategigruppa som utarbeider en ny felles plattform og virksomhetside for OIL hovedlaget. Dette arbeidet pågår fremdeles. Leder har for øvrig møtt på alle utvidete styremøter i hovedlaget. Sportslig omfang/resultat I 2014 stilte Oppdal 23 lag i de forskjellige klassene i kretsens seriesystem og 14 lag i den lokale grendaligaen. Det er til sammen ca 380 registrerte spillere fra seks år og oppover. Det er også registrert ca. 80 tillitsvalgte (inkl. styre og utvalg). Klubben arrangerte også i år fotballskoler både vår (Rosenborg) og høst (TINE), og dessuten DOMUS-cup. Tilbakemeldingene er veldig positive, så det legges ikke opp til noen store endringer i disse arrangementene i inneværende år. Felles kick-off før sesongstart og fotballgallaen etter sesongslutt er også arrangementer som videreføres. For å få bedre oversikt og system over arbeidet som foregår i fotballgruppa, reviderte styret fotballgruppas organisering og drift i løpet av året. Resultatet foreligger i et eget organiserings- og funksjonshefte som er å finne under fanen «om klubben» på fotballgruppas hjemmesider. Før jul fikk klubben en henvendelse fra kretsen med oppfordring om å søke om å bli kvalitetsklubb. Dette innebærer at klubben får veiledning og bistand fra kretsen i å utvikle gode systemer og rutiner for å forbedre kvaliteten i arbeidet som gjøres. Vi søkte, og kom med i dette prosjektet. Prosessen med å bli en kvalitetsklubb vil derfor prege styrets arbeid i året som kommer. Økonomi Se regnskap og budsjett.

9 Utfordringer Klubbens høye aktivitetsnivå og mange lag gjør at det er stor pågang på både baner og haller. Fotballgruppa har derfor fremdeles store utfordringer på anleggssiden. Fotballgruppa nedsatte i løpet av 2014 ei prosjektgruppe som skal jobbe for å realisere flerbrukshall. Dette er tatt opp i hovedlagets planer framover. Avslutning Styret vil rette en stor og velfortjent takk til alle dere som legger ned innsats for at fotballgruppa i Oppdal IL kan holde oppe et så høyt aktivitetsnivå som vi gjør. Uten dere hadde ikke dette vært mulig. Styret vil også takke alle som har gitt økonomiske bidrag som har gjort det mulig å holde det aktivitetsnivået vi har. Oppdal

10 Årsmøte 2014 Oppdal IL hockey og skøyter. 24 mars 2015 kl 20.30, Auneveien 50 Saksliste: 1. Godkjenne fremmøtte a. Steinar Husby, Anders Baatz, Christian Røe, Amelie Ericson, Johan Ericson, Harald Rosshaug, Teodor Hagen, Marius Møbius 2. Velge møteleder a. Teodor 3. Velge referent a. Teodor (ref skrives i sakslista) 4. Velge vitner til underskrift a. Anders Baatz, Amelie Ericson 5. Årsberetning: a. President b. Materialforvalter c. Finansminister 6. Valg av nytt styre a. Leder for 1 år: Teodor b. Økonomi 1 år: Harald c. Anlegg 2 år: Marius d. Medlem 1-2 år: Steinar Husby e. Medlem 2 1 år: Anders Baatz f. Vara 1 1 år: Christian Røe 7. Godkjenne handlingsplan a. Endringer vedtatt, mye usikkert pga planlagt flerbrukshall. 8. Kulturelt innslag a. Hjemmebrygga øl. 9. Årsmøte slutt Årsberetning fra presidenten i Oppdal IL hockey og skøyter. Vinteren 2014 ble dårlig for klubben. Ustabil vinter og ikke mulighet for vanning grunnet dårlig tilrettelegging fra kommunen gjorde at sesongen ble kort. Mye bra dugnadsjobbing sørget for bedre garderoberobe og lagerforhold, samt rundvant og på kortsidene. Samme gode dugnadsånden og forbedret vanntilgang sørget for en ok sesongstart 14/15. Sliter med bevegelse i grunnen og ujevnt underlag som gjør at det går med mange dugnadstimer og mange kubikk vann for å få brukbar is.

11 Fotballgruppa sine planer om fotballhall (senere flerbrukshall) skaper usikkerhet om skøytebanens fremtid. Vi håper at lovnader om nytt areal før evt bygging starter overholdes. Årsberetning fra materialforvalteren i Oppdal høkk og hockey. Sesongen har for Oppdal høkk og hockey sin del vært uten de store investeringene på materialsiden. Gruppen mottok noen par skøyter fra skibyttedagen samt fra andre veldedige givere, selv om ikke alle var av ypperlig forfatning fant materialforvalteren det formålstjenlig å ta vare på seks par. Sesongens forbruk av skøyter er etter mine beregninger to par som etter sesongen matte kasseres. Skøytebeholdning etter siste opptelling er 88 par hockeyskøyter og 14 par danseskøyter. Når det kom til sikkerhetsutstyr fikk vi med hjelp av Gjensidige Oppdal skaffet 9 nye hockeyhjelmer, i tillegg til det vi hadde av før. Totalbeholdningen av hjelmer i klubbens besittelse er pr. Dags dato 30 stk. Den største forbruksartikkelen i klubben er køller. Klubben har i inneværende sesong ikke kjøpt noen køller og har i sin beholdning 16 køller. For neste sesong er det nok her klubben bør investere og supplere beholdningen med mellom 10 og 15 nye køller. Ellers ble et kjøpt to nye lysstativ samt fire nye lamper til ekstra belysning på banen. På aktivitetssiden har klubben merket økt aktivitet på isflate. Mandagenes rekruttering har vært en suksess sesongen igjennom med mellom 40 og 50 stykker samlet på isen disse kveldene. Seniortreningene har gått sin vante gang på tirsdag, fredag og søndag. Sesongens store sportslige høydepunkt, OL, arranger for tredje år på rad med rekorddeltakelse i både antall og i kvalitet første helga i januar. Mange kan koden på låsen og bua er tilgjengelig for alle. Merk fra president: Dette er en årsberetning for 2014, men materialforvalter har tatt med noen punkter som går over i 2015 siden vi operer med sesong.

12 ÅRSMELDING OPPDAL IL, SKI OG SKISKYTING Styret har bestått av: Leder Nestleder/Oppmann skiskyting Sekretær Kasserer Styremedlem/Oppmann langrenn Styremedlem/Anleggsansvarlig Styremedlem/Arrangementsansvarlig Arnt Gulaker Heidi Hokseng Therese Flotten Volden Edle Nordheim Signe Dragset Rolf Sverre Holum Tore Gjønnes Det er blitt gjort mye dugnadsarbeid ved Kåsen stadion i 2014 også, mange privatpersoner har vært i gang og mange bedrifter har også stilt opp. Det er blant annet blitt hengt opp reklameskilt over skyteskivene, planert og kjørt på mye masse rundt om på stadion. Det er blitt skrevet en kontrakt mellom Oppdal sykkelklubb og Oppdal Il ski og skiskyting om innkjøp i tidtakerhuset. Sykkelklubben betalte inn ,-, dette beløpet skal brukes til å ferdigstille tidtakerhuset innvending. Sykkelklubben stiller opp på dugnad for å gjøre jobben innvendig. Det er blitt produsert mye kunstsnø i november og desember, og det har vært satt opp ulike vaktlag for å få til dette. Det ble satt opp plakater om innbetaling for å gå på kunstsnø, det kunne velges mellom en SMS løsning eller giro som lå i postkassen ved stadion. Det kom inn ca ,- på dette. Mange klubber fra andre steder har brukt anlegget for trening i november og desember da det var stort sett på Oppdal det var snø. Skisporets venner dekket opp utgiftene ved snøproduksjon i desember. Det ble i oktober arrangert en Kick-off for ski og skiskyting. Det ble da arrangert en tur opp på Svarthaugen som ble etterfulgt av grilling og leker i gapahuken nedenfor Svarthaugen. Det var godt oppmøte, og mat og drikke ble sponset av Oppdalsbanken. Første lørdagen i november ble det arrangert langrennstrening for Oppdal og Rennebu i Kåsen. Da var det ei treningsøkt før en felles lunsj og så ble dagen avsluttet med 2. treningsøkt. Avtalen mellom Oppdalsbanken og Team Oppdalsbanken er blitt reforhandlet i høst. Det ble enighet om at Oppdalsbanken sponser Teamet med ,- pr år pluss at de vil sponse avslutningsfesten for ski- og skiskyting når sesongen er over. Oppdalsbanken sponset saft ett par helger i Kåsen, og dette ble veldig godt mottatt av de som var der de helgene.

13 Langrennsgruppa: Året begynte med at OIL stilte med 3 lag i NM-stafetten for senior. 2 lag i dameklassen og 1 i herreklassen. Det endte med at førstelaget i dameklassen tok sølvmedalje. På laget gikk Kaja Sandsten, Astrid og Silje Øyre Slind. Det har også i år blitt arrangert skitreninger for ungene fra 8år og oppover hver mandag og onsdag for de eldste. Her har vi hatt ca unger innom. Det har også blitt arrangert poengrenn i samarbeid med Vollan og Snøhetta, hvor vi har hatt en deltakelse på over hundre unger. Vi har hatt 7 juniorer som har deltatt på NM og NC for juniorer. De har trent i Team Oppdalsbanken Elite under ledelse av Kjetil Sandsten. 3 av disse la skia på hylla når våren kom, mens det kom tilbake en fra utenlandsopphold. Skiskyttergruppa: Det gror fortsatt godt i skiskyttermiljøet, det er 35 barn/ungdom med på fellestreningene som avholdes tirsdager (for alle aldersgrupper) og torsdager (for 13 år og eldre). Skiskyttertreningene starter uken etter høstferien og varer frem til påske. Det har vært stor deltakelse på mange skiskytter-renn med mange gode plasseringer. De eldste skiskytterne Ole Andreas, Synne Flotten og Sivert Jære Stavik har gjort seg bemerket i OIL Ski og Skiskyting arrangerte i desember Førjulsdysten-TrønderCup 1, da dette måtte avlyses på Saupstad pga snømangel. Dette ble et vellykket arrangement og var en fin generalprøve før LM Midt som klubben arrangerer i februar Det har ikke vært arrangert poengrenn i 2014 men det skal arrangeres klubbmesterskap ved sesongslutt Det har vært avholdt 7 styremøter siden forrige årsmøte.

14 Årsmelding fra håndballgruppa Styret har bestått av følgende personer: Leder: Frøydis Lindstrøm Nestleder: Eilert Jønsson Kasserer: Gunn Anita Flatmo Sekretær: Anita Bjørgen Styremedlem: Ola Flatmo Ungdomsrepresentant: Karoline Lindstrøm 2. Følgende lag har spilt i trønderenergiserien Trenere og oppmenn står også oppført: J 10 ett lag Trener: Inger-Lill Sundsethaug. Oppmann: Aud Liasjø og Turid Tørset J12 ett lag Trener: Laila Sinnes Oppmann: Gunn Anita Flatmo J14 ett lag Trener: Arnt Hove Oppmann: Anita Mæresmo og Eva Synnøve Øien 3. Årsberetninger fra de ulike lagene ligger vedlagt, se vedlegg. 4. Regnskapet er gjennomgått på årsmøtet og tatt til etterretning, se vedlagt regnskap. 5. Dommere: Vi har hatt en dommer fra Oppdal denne sesongen, Ole Botten. Når det har vært krav om to dommere har det kommet en tilreisende, denne sesong fra Surnadal. Dette er ganske kostbart, men vi mener at det nå er blitt utdannet to dommere i Rennebu som vi må prøve å få knyttet til oss. Disse i tillegg til Ole Botten naturligvis. Dette sparer klubben for store dommerutlegg. Hjemme-arrangement. Vi har hatt 6 hjemme-arrangement og det har gått greit. Det er registrert mere publikum denne sesongen i forhold til forrige sesong. 6. Budsjett. Budsjettet er ikke klart, men det skal jobbes med på neste styremøte den På grunn av usikkerhet i hvor mange lag som skal meldes på og om vi har en dommer fra Oppdal, kan ikke budsjettet være klart før i slutten av mai. 7. Nytt styre Leder: Anita Bjørgen Nestleder : Eilert Jønsson. Kasserer: Gunn Anita Flatmo Sekretær: Laila Sinnes Styremedlem: Ola Flatmo Styremedlem: Karl Otto Liasjø

15 Årsmelding Oppdal IL Freeski 2014 Vi hadde ved utgangen av 2014 ca. 90 aktive medlemmer fordelt mellom turngruppe og storgruppe. Styret for denne perioden har bestått av: Leder Siri Hoseth Nestleder Tore Bjørndalseter Sekretær Vibeke Myran Kasserer Ståle Rian Ung. Repr. Erlend Hagen Leder av valgkomitè: Tore Bjørndalseter Nest siste helga i jan reiste vi for 3 året på rad til Funesdalen på kretssamling med Fredig Freestyle (FF) og Ålen. Fra Oppdal var vi ca. 30 pers. med aktive, foreldre og søsken. Like vellykket og populært som årene før. Trenere denne vintersesongen var Sondre, Ruben og Stinius. Gjennom sesongen ble det gjennomført en innetrening og en utetrening, mens de minste var inne hele vinteren med en trening i uka. Vi arrangerte 2 stk konkurranser (BA og SS) i Sparebank1 Show & Style. Vi var med som medarrangør sammen med FF under NM i SS og BA som ble arrangert på Oppdal i april. Det ble et kjempearrangement tross i at det var en dårlig vinter med lite snø Flere gode resultater fra våre utøvere, og med kronprinsfamilien tilstede! Torsdager gjennom hele sesongen hadde vi turntrening for de aller minste med Teodor som organisator, sammen med foreldre som trenere / hjelpere. Høstsesongen startet rett etter høstferien med innetrening fra , den største gruppa frem til 1700, og de minste fra Trenere for denne sesongen var Martin, Aleksander og Stinius. Vi hadde noe barmark ute i samarbeid med Alpingruppa med bra oppmøte i starten, men dabbet av noe etter hvert. Største prosjektet denne høsten var nok lyssetting i parken. Prosjektet ble ledet av Tore med meget god hjelp fra Gorm sammen med Skisenteret. Det ble også inngått en sponsoravtale med Oppdal Everk og Oppdalsbanken. Trening i heisen var onsdager fra kl , der har det deltatt fra 20 til 30 pers. fra alderen 10 år og oppover.

16 Årsmelding Oppdal Alpin 2014 Oppdal Alpin (alpingruppa i Oppdal IL) organiserer et allsidig og variert aktivitetstilbud for barn og ungdom i Oppdal. Ved siste idrettsregistrering var vi 191 aktive medlemmer med smått og stort. Vårt aktivitetstilbud er fokusert mot barn og ungdom under skigymnas-alder. Oppdal Alpin er en betydelig arrangør med en rekke små og store arrangement fra lokale og regionale rekrutteringsrenn til nasjonale og internasjonale skirenn. Dugnadsinnsatsen gir i seg selv belønning i form av gode opplevelser i felleskap, men også helt konkret økonomisk slik at vi kan holde kostnadsnivået for deltagelse i vårt sportslige opplegg svært lavt. Det hadde ikke vært mulig uten en fantastisk lag- og dugnadsinnsats! Den sportslige kompetansen klubben besitter er få klubber i Norge forunt, der mange har suksessrike ski- og/eller trenerkarrierer bak seg fra barne-/ungdoms breddeidrett til toppidrett på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette gjør at Oppdal Alpin som klubb besitter et særdeles høyt kompetansenivå idretts- og skifaglig. Samtidig har vi flinke foreldre og ledere med fagkunnskap, livs- og yrkeserfaring som aktivt bidrar på alle nivåer, noe som gjør at vi i fellesskap blir gode. Styret Det er i 2014 avholdt 5 ordinære styremøter, samt flere uformelle treffpunkt. Styret har i perioden bestått av: Stein Kjartan Vik Kjartan H. Tørum Bård Sundseth Morten Møller Otte Fjøsne Karianne Hestad Asgeir Meland Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Styrearbeidet og samarbeidet har fungert godt i perioden. Strategi og organisering I 2013 ble det lagt ned et betydelig arbeid i Oppdal Alpin på strategiutvikling og ikke minst organisering av klubben. I 2014 er det ikke gjort større grep, annet enn å la organiseringen sette seg og tilpasninger gjøres ved behov. Erfaringer fra dette må følges opp og implementeres i 2015.

17 Vår visjon Flest mulig lengst mulig! Vår visjon forplikter hvordan vi skal drive klubben, det forplikter at dette ikke bare blir fine ord på papir og politikk, men blir omsatt i handling! Mestring, selvstendighet og tilhørighet er derfor tre sentrale egenskaper vi skal vektlegge i all aktivitet vi gjør, og vil stimulere til å etterleve vår visjon. Vår visjon betyr også at vi skal stimulere til ett sosialt og trygt miljø, ikke bare for de aktive, men også for foreldre, trenere og ledere. Om ikke vi trives, uansett alder, blir fort resultatet at vi velger noe annet å gjøre. Våre mål Gi et godt sportslig tilbud til klubbens medlemmer Være en foregangsklubb i Norge med å holde kostnader knyttet til det å drive med alpint på et minimum Sørge for god ettervekst av unge idrettsutøvere samtidig som alpintalenter får den nødvendige hjelpen i sin ferd mot større mål Legge til rette for å utvikle toppidrettsutøvere Stimulere til et sosialt og trygt miljø for medlemmene Være en ledende og aktiv arrangør av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale alpine skiarrangement

18 Sportslig aktivitet Det henvises til rapport fra sportslig utvalg, dvs fra de ulike treningsgruppene og alpinrekrutten. Arrangement Det henvises til rapport fra arrangementsutvalg. Skibyttedagen Det henvises til rapport fra kasserer. Events Sosial-tur til Gålå ble arrangert april Dette er et opplegg som er godt mottatt. Det legges opp til at dette blir gjennomført også i Avtale med Oppdal Skiheiser AS Det ble inngått en formell avtale med Oppdal Skiheiser høsten 2012, som regulerer vår sportslige aktivitet og tilgang til bakker, heiskortpriser/betingelser, samt samarbeid i forbindelse med arrangement. Avtalen med skiheisen må forbedres mtp større arrangementer og tilgang til å forberede bakken for skirenn, bl.a. balking/vanning av bakken ifm mesterskap, FIS-renn mv. Dette følges opp slik at dette blir formalisert og forutsigbart for alle parter, og ikke gjenstand for krangling mellom representanter fra Oppdal Alpin og heissjef. Avtale med hotellene i Oppdal Det er inngått provisjonsavtaler med Skifer Hotel, Oppdal Booking og Hotel Nor. Skifer Hotel er vår hovedsamarbeidspartner og avtalen med Skifer alene bør bety ca kr i provisjonsinntekter for Klubben årlig. Profileringsarbeid Oppdal Alpin deltok ikke i forbindelse med Julegrantenning i år. På grunn av omorganisering i Oppdal Kommune kom forespørselen svært seint og vi så ikke oss i stand til å påta oss oppdraget. Klubbklær Det er bestemt at vi skal gå til anskaffelse av nye klubbklær. Vi har valgt klær av god kvalitet og merke (Phenix) som vi tror de aktive ønsker å bruke i større grad i «gatebildet» i Oppdal, og at det vil skape en positiv oppmerksomhet rundt Oppdal Alpin og bedre identiet/tilhørighet. tklubben har bestemt seg for å subsidiere prisen på klærne for de aktive. Klubbhus Oppdal Alpin skal bruke huset til klubbaktivitet. Hovedetasjen vil bli brukt som varmestue, rennkontor og møterom, og det vil i forbindelse med egne arrangement bli kaffe- og vaffelsalg. Videre skal bygget brukes som lager for klubbens utstyr. Styret har tro på at Klubbhuset ikke bare utfyller praktiske funksjoner, men blir et samlingssted og slik en viktig faktor i bygging av et godt samhold i klubben.

19 Vi tror driftsettelse av Alimakken vil bidra til å gjøre klubbhuset mer levende og få en ypperlig nærbakke i Oppdal. Det er nok et langt løp å få dette til, men styret har jevnlige kontaktpunkter med heissjef og eier angående mulighetene for å få Alimakken i drift igjen. Ellers henvises det til rapport ang økonomi omkring rutiner mv. i klubbhuset. Økonomi Det henvises til rapport fra Kasserer. Styret ønsker å takke aktive, foreldre, trenere, øvrige frivillige og interessenter for et godt samarbeid i perioden som har vært. Oppdal Styret i Oppdal Alpin

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 20.01.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche, Nina (sak 10/15) og Sara (sak 8/15 og 10/15) Forfall:

Detaljer

Årsberetning. <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning Årsmelding 2013 Hovedstyrets sammensetning Leder: Nestleder: Knut Nytun Kasserer: Siw Anita Killi Sekretær: Ikke besatt Styremedlem: Ola Holen Styremedlem: Tor Egil Selsjord Varamedlem: Are Bakkhag Møter

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering

Styremøte Raumar Orientering Styremøte Raumar Orientering Tid: 17. mars 2015 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,,, og Sak nr. Sak Ansvarlig 1.2 KlubbAdmin KlubbAdmin vil på sikt erstatte nåværende idrettsregistrering. tar seg av driften.

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2012

Årsrapport fra Hovedstyret 2012 Årsrapport fra Hovedstyret 2012 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem John Sjøvold, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Kjersti

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Velge dirigent,

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET 2006 PROTOKOLL FRA MØTE. Mandag 05.mars 2007 i kommunestyresalen

ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET 2006 PROTOKOLL FRA MØTE. Mandag 05.mars 2007 i kommunestyresalen ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET 2006 PROTOKOLL FRA MØTE Mandag 05.mars 2007 i kommunestyresalen & Innkalling: årsmøte har vært annonsert i Ringerikes blad tre ganger. Innkalling godkjent. & Saksliste, godkjent.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 Klubbhuset, Idrettsplassen kl. 19.00 Tilstede: Ola Idar Løkken, Lene Johanssen, Linda Svendsrud, Jon Fjeldet, Unn Kristin Haupberg, Torger

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen.

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Rælingen Klatreklubb Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Dagsorden 1. Åpning a) Godkjenne de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden

Detaljer

[ REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 26. mars 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen.

[ REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 26. mars 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. Sammendrag Møtet presenterte alle nye og gamle personer i nye og gamle posisjoner. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. All informasjon i referatet

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG Årsmøte 2005 i Fagernes idrettslag ble avholdt på Blåbærmyra den 28. februar 2005. Møtet startet kl. 18.00 og ble avsluttet kl. 22.00 Tilstede

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Sted: A/S Rørfunn, Hoeggen gård Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Bjørn Johnsen, Stein Kalstad, Kari Løberg, Anne Q. Sveberg, Heidi Selboe,

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 ÅRSMØTE 2011 Referat fra Bossmo & Ytteren IL,Skigruppa Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 Tilstede: 27 inkludert styrets medlemmer. 1. Konstituering/Åpning. Styreleder Martin Kaspersen åpner

Detaljer

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida?

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? Strategiarbeid Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? 1 I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Fremskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Lånke IL Idrettsskolen

Lånke IL Idrettsskolen Lånke IL Idrettsskolen Årsmelding 2014 Styret 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder- Espen Viken Nestleder- Lene Fundaunet Kasserer- Torkil Dahl Sekretær- Julie Aasvang Pedagogisk leder Espen

Detaljer

Årsmøte for 2014 Hasle-Løren IL. Hasle-Løren klubbhus 24. mars 2015

Årsmøte for 2014 Hasle-Løren IL. Hasle-Løren klubbhus 24. mars 2015 Årsmøte for 2014 Hasle-Løren IL Hasle-Løren klubbhus 24. mars 2015 Saksliste årsmøte Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av dirigent, referent og to medlemmer til

Detaljer

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag...

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... Organisasjonsplan Innhold Forord... 2 Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3 Innhold... 1 Forord... 2 Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... 3 ÅRSMØTET... 4 IDRETTSLAGETS

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2013 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomité: Revisorer:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Foreldremøte Vingrom IL skiskyting

Foreldremøte Vingrom IL skiskyting Foreldremøte Vingrom IL skiskyting 22.Oktober 2014. Kl.2000 Sted: NTG Gorm Gundersen Agenda Bytte og salg av brukt utstyr Alle Velkommen og informasjon. Gorm Kort om økonomi-planer for sesongen Treningsavgifter

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 Medlemsfordeler og rabatter Alle medlemmer i LSK har følgende rabatter hos Sport 1 Lillehammer: Betingelser på

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 06.06.16 kl 1900-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 06.06.16 kl 1900-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 06.06.16 kl 1900-2130 Tilstede: Leder Atle Busch Nestleder Ola Salthammer (fra kl 2000) Sekretær/informasjonsleder Hege Resell Amdal Kasserer Anne Lorås Styremedlem

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE.

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. Årsmøte saker ÅRSMØTE NARVIK CYKLEKLUBB TORSDAG 19 Februar 2014 SAKSLISTE 1. VALG AV ORDSTYRER 2. VALG AV SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. 4. ÅRSBERETNING FOR 2013

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Dato: Onsdag 29. januar 2014 Sted: AS Rørfunn, Hoeggen Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Martin Hoem, Anne Q Sveberg, Heidi Selboe, Tove Beate Malvik, Arvid Løberg,

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 27.mai 2015 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL)

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) Årsmøte 2006 i FIL ble avholdt på Blåbærmyra den 5. mars 2007. Møtet startet kl. 18.30 og ble avsluttet

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsmelding 2010. Hovedstyrets sammensetning. Leder: Svein Torgersen Nestleder: Kasserer: Siw Anita Killi. Leder: Njål Nyløkken

Årsmelding 2010. Hovedstyrets sammensetning. Leder: Svein Torgersen Nestleder: Kasserer: Siw Anita Killi. Leder: Njål Nyløkken Årsmelding 2010 Hovedstyrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Siw Anita Killi Sekretær: Njål Nyløkken Styremedlem: Stein Erik Voldengen Styremedlem: Varamedlem: Møter i hovedstyret m/gruppelederne:

Detaljer