ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag. 5.mai 2015, Rådhuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag. 5.mai 2015, Rådhuset"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag 5.mai 2015, Rådhuset Saksliste: 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder og referent 3 Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen 4 Årsmelding 5 Regnskap/budsjett 6 Innkomne saker 7 Fastsettelse av medlemskontingent for Behandling av organisasjonsplan og visjon/verdigrunnlag for OIL 9 Valg

2 Sak 4: ÅRSMELDING OPPDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Styrets sammensetning i perioden Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomité: Revisorer: Christin Gulaker Gjønnes Bjarne Brattbakk Marit Grøtte Hege Møller Arnt Joar Jære og Morten Haagensen Ola Flatmo Sissel Haugan, Terje Strand og Kristin Furunes Ann Kristin Nyvold og Kristin Riise I tillegg til styret har leder i undergruppene, evt. en vararepresentant, deltatt på styremøtene i hovedlaget. Styrets arbeid Styret har i perioden hatt 7 ordinære styremøter. I tillegg til dette ble det høsten 2014 arrangert et medlemsmøte i forbindelse med visjons- og strategiprosessen initiert av styret. Arbeidet med utarbeidelse av en visjon og strategi i Oppdal IL kom i gang som et resultat av utredningen som ble gjort foregående år vedrørende diskusjonen om allianseidrettslag vs fleridrettslag, og ønsket om en framtidig daglig leder i OIL. Vi hadde et møte med daglig leder i Røros Idrettslag som for en del år siden kjørte samme prosess. Etter medlemsmøtet ble det satt ned ei prosjektgruppe der alle undergruppene var representert. Med kyndig hjelp av Anders Hoff fra Idrettsforbundet har gruppen hatt 4 arbeidsmøter før jul. Hovedmålet var å få nedfelt en felles visjon og verdigrunnlag for hele Oppdal Idrettslag. Et spennende arbeid og godt engasjement i arbeidsgruppa. Prosjektarbeidet har også ført til at ingen av undergruppene har tatt sted i retning delt alliansemodell. Styret i hovedlaget har i 2014 videreført rapporteringen fra undergruppene, ved at møtereferat skal sendes styret ved styrets leder. Dette har imidlertid ikke fungert i alle gruppene. Det må derfor settes inn tiltak for at dette skal gjennomføres. Spesielle oppgaver Leder og sekretær er styremedlem i Oppdal Idrettsråd. I tillegg sitter leder som møtende varamedlem i Sør-Trøndelag Skiskytterkrets. Julekalendersalg: I år stod håndballgruppa for salget av julekalendere. Pris per kalender ble også i år satt til kr 100.

3 Politiattester: Styret har nå systematisert oversikten over politiattester gjennom at ansvarlig i styret møter på trenermøter. Når det fremvises skal det registreres og føres i arkiv som oppdateres fortløpende. Aktivitet Det har vært stor aktivitet i Oppdal IL gjennom idrettsåret 2014 med flere større arrangement både sommer og vinter. Det vitner om at dugnadsånden er god i OIL! Det «gror godt» i laget og rekrutteringen er god i alle gruppene. Trenere og ledere gjør et utrolig god innsats. Se for øvrig årsmelding fra undergruppene Medlemstall: OIL gikk fra januar 2014 over til å bruke Klubbadmin som administrasjonsverktøy for medlemsregisteret. Dette som et ledd i forbundets krav om at medlemskap er personlig og at alle medlemmer må være registrert. En del medlemslister ble konvertert inn fra gamle system, i tillegg til at det ble gjort en betydelig manuell jobb. Alle medlemmer må nå ha egen bruker på minidrett. Medlemskontingent faktureres nå direkte fra Klubbadmin og oppfølging av betalinger er blitt betydelig forenklet. Pr hadde Oppdal IL 614 betalende medlemmer. Aktive medlemmer innberettet til idrettsregistreringen fordeles slik; Fotball: 358 Alpint: 191 langrenn: 92 Skiskyting: 59 Håndball: 58 Jibbing: 108 Skøyte- og hockey: 43 Økonomi (resultatregnskap med balanse) Se vedlegg Revisors beretning 1 Se vedlegg Styret vil rette en stor takk til alle tillitsvalgte i Oppdal Idrettslag som gjennom året har lagt ned en stor innsats for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå for idretten i Oppdal! 1 Klubben må ha revisor uansett, men klubber med en omsetning på over kr ,- må ha en profesjonell registrert/statsautorisert revisor.

4 HANDLINGSPLAN OPPDAL IDRETTSLAG Hovedmål: Bedre samhold Oppdal IL skal jobbe aktivt for å bedre samholdet mellom gruppene i klubben. Dette bla gjennom flere felles arrangement. 2. Årshjul Styret i OIL skal hvert år utarbeide et årshjul med oversikt over de viktigste aktivitetene/hendelsene for klubben. 3. Organisasjonsplan Det skal utarbeides en organisasjonplan med definisjoner på de forskjellige funksjonene i Oppdal IL. Denne skal være veiledende for hele klubben. Organisasjonsplanen finnes i klubbhåndboka som blir lagt tilgjengelig på nettsiden. 4. Informasjon/medlemsservice OIL skal til enhver tid jobbe med å yte god medlemsservice til sine grupper og medlemmer. Dette skal i hovedsak skje gjennom godt oppdaterte hjemmesider. 5. Daglig leder/administrativ ressurs Styret skal definere behov og mulige arbeidsoppgaver for en administrativ ressurs i klubben. 6. Sponsor(er) Det skal sees på muligheter for å få en eller flere store sponsorer i Oppdal, bla for å ha muligheter til en daglig leder/administrativ ressurs (ref pkt 5) 7. Felles profil/profilering Det utarbeides en felles profil for OIL som skal bidra til fellesskapsfølelse og samhold gruppene imellom: - Klubbfarger og bekledning - Hjemmeside - Felles retningslinjer for bruk av logo 8. Areal/eksisterende anlegg OIL skal jobbe kontinuerlig og tett mot Idrettsrådet for å sikre dagens idrettsanlegg i sentrum i samarbeid med skolene. Det må opprettes en plan på hva OIL eier og hva som trengs av opprusting. 9. Klubbhus/flerbrukshall Gjennom en nedfelt prosjektgruppe skal OIL fortsatt jobbe med å få et klubbhus/flerbrukshall ved sentralidrettsanlegget. 10. Økonomi OIL skal jobbe for en god og sunn økonomi i alle undergruppene.

5 Sak 5: Regnskap og budsjett

6 Sak 6: Innkomne saker 1. Oppdal IL søker om opptak i Norges Friidrettsforbund. Bakgrunn: Enern AS ønsker å arrangere Fjellmaraton for å utvide konseptet sitt. De er avhengige av at det er et idrettslag/organisasjon som står som teknisk arrangør av dette arrangementet, slik som på de øvrige arrangementene de har. Enern AS er veldig godt fornøyd med det samarbeidet de har med Oppdal IL og har et sterkt ønske om at vi skal bistå ved dette arrangementet også. Det kreves imidlertid at arrangør er medlem i Norges Friidrettsforbund. Enern AS ønsker derfor å betale vår innmeldingsavgift, dersom OIL søker om opptak. 2. Oppdal IL skal prosjektere en flerbrukshall i Oppdal. En nedsatt arbeidsgruppe gis av årsmøtet myndighet til å jobbe fram konkrete planer og budsjett for prosjektet, samt jobbe aktivt mot Idrettsråd, kommune og Fylkeskommune. 3. Henvendelse fra Skytterhuset BA om at Oppdal IL skal gå inn som fullverdi andelseier i Skytterhuset BA. Sak 7: Medlemskontingent Styret foreslår medlemskontingenten for 2016 holdes på samme nivå som for 2015: Enkeltmedlem kr 100,- Familie kr 400,- Det betinges imidlertid at alle medlemmer er registrert i minidrett. Sak 8: Organisasjonsplan og visjon/verdigrunnlag

7 Valgt leder i undergruppene møter på innkalte styremøter i hovedlaget og rapporterer direkte til leder. Visjon: Flest mulig lengst mulig Verdier: - Glede - Utviklende - Inkluderende Sak 9: valg Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Oppdal Idrettslag 2014 Leder: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Christin G. Gjønnes (2 år) - gjenvalg Hege Møller (2 år) - gjenvalg Morten Hågensen (2 år) - gjenvalg Ola Flatmo (1 år) - gjenvalg Valgkomité (velges for 1 år): Revisorer (2 år): Ann Kristin Nyvold - gjenvalg Janne Gravem - ny Styremedlemmer som ikke er på valg: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Bjarne Brattbakk (1 år igjen) Marit Grøtte (1 år igjen) Arnt Joar Jære (1 år igjen)

8 Årsmelding Fotballgruppa Styret i Oppdal Idrettslag Fotballgruppa bestod i 2014 av følgende: Leder: Gerd Staverløkk Sekretær: Hilde Brandegg Kasserer: Kari Kleven Styremedlem: Johanne Foss Styremedlem/ materialforvalter: Vibeke Hoel (valgt på årsmøtet i februar) Styremedlem: Pernille Hågensli (valgt på årsmøtet i februar) Inge Lauritzen har dessuten møtt fast som leder i sportslig utvalg, og ble valgt for 2 år i årsmøtet i Representasjoner/møter I driftsåret 2014 er det avholdt ni styremøter. Det har vært avviklet ett lagledermøte samt tre trenerforum. I løpet av året har klubben vært representert på flere ulike trenerkurs. Gerd Staverløkk, Inge Lauritzen og Hilde Brandegg har deltatt på klubbforum for Gauldalsregionen. Leder og sekretær for fotballgruppa har vært med i strategigruppa som utarbeider en ny felles plattform og virksomhetside for OIL hovedlaget. Dette arbeidet pågår fremdeles. Leder har for øvrig møtt på alle utvidete styremøter i hovedlaget. Sportslig omfang/resultat I 2014 stilte Oppdal 23 lag i de forskjellige klassene i kretsens seriesystem og 14 lag i den lokale grendaligaen. Det er til sammen ca 380 registrerte spillere fra seks år og oppover. Det er også registrert ca. 80 tillitsvalgte (inkl. styre og utvalg). Klubben arrangerte også i år fotballskoler både vår (Rosenborg) og høst (TINE), og dessuten DOMUS-cup. Tilbakemeldingene er veldig positive, så det legges ikke opp til noen store endringer i disse arrangementene i inneværende år. Felles kick-off før sesongstart og fotballgallaen etter sesongslutt er også arrangementer som videreføres. For å få bedre oversikt og system over arbeidet som foregår i fotballgruppa, reviderte styret fotballgruppas organisering og drift i løpet av året. Resultatet foreligger i et eget organiserings- og funksjonshefte som er å finne under fanen «om klubben» på fotballgruppas hjemmesider. Før jul fikk klubben en henvendelse fra kretsen med oppfordring om å søke om å bli kvalitetsklubb. Dette innebærer at klubben får veiledning og bistand fra kretsen i å utvikle gode systemer og rutiner for å forbedre kvaliteten i arbeidet som gjøres. Vi søkte, og kom med i dette prosjektet. Prosessen med å bli en kvalitetsklubb vil derfor prege styrets arbeid i året som kommer. Økonomi Se regnskap og budsjett.

9 Utfordringer Klubbens høye aktivitetsnivå og mange lag gjør at det er stor pågang på både baner og haller. Fotballgruppa har derfor fremdeles store utfordringer på anleggssiden. Fotballgruppa nedsatte i løpet av 2014 ei prosjektgruppe som skal jobbe for å realisere flerbrukshall. Dette er tatt opp i hovedlagets planer framover. Avslutning Styret vil rette en stor og velfortjent takk til alle dere som legger ned innsats for at fotballgruppa i Oppdal IL kan holde oppe et så høyt aktivitetsnivå som vi gjør. Uten dere hadde ikke dette vært mulig. Styret vil også takke alle som har gitt økonomiske bidrag som har gjort det mulig å holde det aktivitetsnivået vi har. Oppdal

10 Årsmøte 2014 Oppdal IL hockey og skøyter. 24 mars 2015 kl 20.30, Auneveien 50 Saksliste: 1. Godkjenne fremmøtte a. Steinar Husby, Anders Baatz, Christian Røe, Amelie Ericson, Johan Ericson, Harald Rosshaug, Teodor Hagen, Marius Møbius 2. Velge møteleder a. Teodor 3. Velge referent a. Teodor (ref skrives i sakslista) 4. Velge vitner til underskrift a. Anders Baatz, Amelie Ericson 5. Årsberetning: a. President b. Materialforvalter c. Finansminister 6. Valg av nytt styre a. Leder for 1 år: Teodor b. Økonomi 1 år: Harald c. Anlegg 2 år: Marius d. Medlem 1-2 år: Steinar Husby e. Medlem 2 1 år: Anders Baatz f. Vara 1 1 år: Christian Røe 7. Godkjenne handlingsplan a. Endringer vedtatt, mye usikkert pga planlagt flerbrukshall. 8. Kulturelt innslag a. Hjemmebrygga øl. 9. Årsmøte slutt Årsberetning fra presidenten i Oppdal IL hockey og skøyter. Vinteren 2014 ble dårlig for klubben. Ustabil vinter og ikke mulighet for vanning grunnet dårlig tilrettelegging fra kommunen gjorde at sesongen ble kort. Mye bra dugnadsjobbing sørget for bedre garderoberobe og lagerforhold, samt rundvant og på kortsidene. Samme gode dugnadsånden og forbedret vanntilgang sørget for en ok sesongstart 14/15. Sliter med bevegelse i grunnen og ujevnt underlag som gjør at det går med mange dugnadstimer og mange kubikk vann for å få brukbar is.

11 Fotballgruppa sine planer om fotballhall (senere flerbrukshall) skaper usikkerhet om skøytebanens fremtid. Vi håper at lovnader om nytt areal før evt bygging starter overholdes. Årsberetning fra materialforvalteren i Oppdal høkk og hockey. Sesongen har for Oppdal høkk og hockey sin del vært uten de store investeringene på materialsiden. Gruppen mottok noen par skøyter fra skibyttedagen samt fra andre veldedige givere, selv om ikke alle var av ypperlig forfatning fant materialforvalteren det formålstjenlig å ta vare på seks par. Sesongens forbruk av skøyter er etter mine beregninger to par som etter sesongen matte kasseres. Skøytebeholdning etter siste opptelling er 88 par hockeyskøyter og 14 par danseskøyter. Når det kom til sikkerhetsutstyr fikk vi med hjelp av Gjensidige Oppdal skaffet 9 nye hockeyhjelmer, i tillegg til det vi hadde av før. Totalbeholdningen av hjelmer i klubbens besittelse er pr. Dags dato 30 stk. Den største forbruksartikkelen i klubben er køller. Klubben har i inneværende sesong ikke kjøpt noen køller og har i sin beholdning 16 køller. For neste sesong er det nok her klubben bør investere og supplere beholdningen med mellom 10 og 15 nye køller. Ellers ble et kjøpt to nye lysstativ samt fire nye lamper til ekstra belysning på banen. På aktivitetssiden har klubben merket økt aktivitet på isflate. Mandagenes rekruttering har vært en suksess sesongen igjennom med mellom 40 og 50 stykker samlet på isen disse kveldene. Seniortreningene har gått sin vante gang på tirsdag, fredag og søndag. Sesongens store sportslige høydepunkt, OL, arranger for tredje år på rad med rekorddeltakelse i både antall og i kvalitet første helga i januar. Mange kan koden på låsen og bua er tilgjengelig for alle. Merk fra president: Dette er en årsberetning for 2014, men materialforvalter har tatt med noen punkter som går over i 2015 siden vi operer med sesong.

12 ÅRSMELDING OPPDAL IL, SKI OG SKISKYTING Styret har bestått av: Leder Nestleder/Oppmann skiskyting Sekretær Kasserer Styremedlem/Oppmann langrenn Styremedlem/Anleggsansvarlig Styremedlem/Arrangementsansvarlig Arnt Gulaker Heidi Hokseng Therese Flotten Volden Edle Nordheim Signe Dragset Rolf Sverre Holum Tore Gjønnes Det er blitt gjort mye dugnadsarbeid ved Kåsen stadion i 2014 også, mange privatpersoner har vært i gang og mange bedrifter har også stilt opp. Det er blant annet blitt hengt opp reklameskilt over skyteskivene, planert og kjørt på mye masse rundt om på stadion. Det er blitt skrevet en kontrakt mellom Oppdal sykkelklubb og Oppdal Il ski og skiskyting om innkjøp i tidtakerhuset. Sykkelklubben betalte inn ,-, dette beløpet skal brukes til å ferdigstille tidtakerhuset innvending. Sykkelklubben stiller opp på dugnad for å gjøre jobben innvendig. Det er blitt produsert mye kunstsnø i november og desember, og det har vært satt opp ulike vaktlag for å få til dette. Det ble satt opp plakater om innbetaling for å gå på kunstsnø, det kunne velges mellom en SMS løsning eller giro som lå i postkassen ved stadion. Det kom inn ca ,- på dette. Mange klubber fra andre steder har brukt anlegget for trening i november og desember da det var stort sett på Oppdal det var snø. Skisporets venner dekket opp utgiftene ved snøproduksjon i desember. Det ble i oktober arrangert en Kick-off for ski og skiskyting. Det ble da arrangert en tur opp på Svarthaugen som ble etterfulgt av grilling og leker i gapahuken nedenfor Svarthaugen. Det var godt oppmøte, og mat og drikke ble sponset av Oppdalsbanken. Første lørdagen i november ble det arrangert langrennstrening for Oppdal og Rennebu i Kåsen. Da var det ei treningsøkt før en felles lunsj og så ble dagen avsluttet med 2. treningsøkt. Avtalen mellom Oppdalsbanken og Team Oppdalsbanken er blitt reforhandlet i høst. Det ble enighet om at Oppdalsbanken sponser Teamet med ,- pr år pluss at de vil sponse avslutningsfesten for ski- og skiskyting når sesongen er over. Oppdalsbanken sponset saft ett par helger i Kåsen, og dette ble veldig godt mottatt av de som var der de helgene.

13 Langrennsgruppa: Året begynte med at OIL stilte med 3 lag i NM-stafetten for senior. 2 lag i dameklassen og 1 i herreklassen. Det endte med at førstelaget i dameklassen tok sølvmedalje. På laget gikk Kaja Sandsten, Astrid og Silje Øyre Slind. Det har også i år blitt arrangert skitreninger for ungene fra 8år og oppover hver mandag og onsdag for de eldste. Her har vi hatt ca unger innom. Det har også blitt arrangert poengrenn i samarbeid med Vollan og Snøhetta, hvor vi har hatt en deltakelse på over hundre unger. Vi har hatt 7 juniorer som har deltatt på NM og NC for juniorer. De har trent i Team Oppdalsbanken Elite under ledelse av Kjetil Sandsten. 3 av disse la skia på hylla når våren kom, mens det kom tilbake en fra utenlandsopphold. Skiskyttergruppa: Det gror fortsatt godt i skiskyttermiljøet, det er 35 barn/ungdom med på fellestreningene som avholdes tirsdager (for alle aldersgrupper) og torsdager (for 13 år og eldre). Skiskyttertreningene starter uken etter høstferien og varer frem til påske. Det har vært stor deltakelse på mange skiskytter-renn med mange gode plasseringer. De eldste skiskytterne Ole Andreas, Synne Flotten og Sivert Jære Stavik har gjort seg bemerket i OIL Ski og Skiskyting arrangerte i desember Førjulsdysten-TrønderCup 1, da dette måtte avlyses på Saupstad pga snømangel. Dette ble et vellykket arrangement og var en fin generalprøve før LM Midt som klubben arrangerer i februar Det har ikke vært arrangert poengrenn i 2014 men det skal arrangeres klubbmesterskap ved sesongslutt Det har vært avholdt 7 styremøter siden forrige årsmøte.

14 Årsmelding fra håndballgruppa Styret har bestått av følgende personer: Leder: Frøydis Lindstrøm Nestleder: Eilert Jønsson Kasserer: Gunn Anita Flatmo Sekretær: Anita Bjørgen Styremedlem: Ola Flatmo Ungdomsrepresentant: Karoline Lindstrøm 2. Følgende lag har spilt i trønderenergiserien Trenere og oppmenn står også oppført: J 10 ett lag Trener: Inger-Lill Sundsethaug. Oppmann: Aud Liasjø og Turid Tørset J12 ett lag Trener: Laila Sinnes Oppmann: Gunn Anita Flatmo J14 ett lag Trener: Arnt Hove Oppmann: Anita Mæresmo og Eva Synnøve Øien 3. Årsberetninger fra de ulike lagene ligger vedlagt, se vedlegg. 4. Regnskapet er gjennomgått på årsmøtet og tatt til etterretning, se vedlagt regnskap. 5. Dommere: Vi har hatt en dommer fra Oppdal denne sesongen, Ole Botten. Når det har vært krav om to dommere har det kommet en tilreisende, denne sesong fra Surnadal. Dette er ganske kostbart, men vi mener at det nå er blitt utdannet to dommere i Rennebu som vi må prøve å få knyttet til oss. Disse i tillegg til Ole Botten naturligvis. Dette sparer klubben for store dommerutlegg. Hjemme-arrangement. Vi har hatt 6 hjemme-arrangement og det har gått greit. Det er registrert mere publikum denne sesongen i forhold til forrige sesong. 6. Budsjett. Budsjettet er ikke klart, men det skal jobbes med på neste styremøte den På grunn av usikkerhet i hvor mange lag som skal meldes på og om vi har en dommer fra Oppdal, kan ikke budsjettet være klart før i slutten av mai. 7. Nytt styre Leder: Anita Bjørgen Nestleder : Eilert Jønsson. Kasserer: Gunn Anita Flatmo Sekretær: Laila Sinnes Styremedlem: Ola Flatmo Styremedlem: Karl Otto Liasjø

15 Årsmelding Oppdal IL Freeski 2014 Vi hadde ved utgangen av 2014 ca. 90 aktive medlemmer fordelt mellom turngruppe og storgruppe. Styret for denne perioden har bestått av: Leder Siri Hoseth Nestleder Tore Bjørndalseter Sekretær Vibeke Myran Kasserer Ståle Rian Ung. Repr. Erlend Hagen Leder av valgkomitè: Tore Bjørndalseter Nest siste helga i jan reiste vi for 3 året på rad til Funesdalen på kretssamling med Fredig Freestyle (FF) og Ålen. Fra Oppdal var vi ca. 30 pers. med aktive, foreldre og søsken. Like vellykket og populært som årene før. Trenere denne vintersesongen var Sondre, Ruben og Stinius. Gjennom sesongen ble det gjennomført en innetrening og en utetrening, mens de minste var inne hele vinteren med en trening i uka. Vi arrangerte 2 stk konkurranser (BA og SS) i Sparebank1 Show & Style. Vi var med som medarrangør sammen med FF under NM i SS og BA som ble arrangert på Oppdal i april. Det ble et kjempearrangement tross i at det var en dårlig vinter med lite snø Flere gode resultater fra våre utøvere, og med kronprinsfamilien tilstede! Torsdager gjennom hele sesongen hadde vi turntrening for de aller minste med Teodor som organisator, sammen med foreldre som trenere / hjelpere. Høstsesongen startet rett etter høstferien med innetrening fra , den største gruppa frem til 1700, og de minste fra Trenere for denne sesongen var Martin, Aleksander og Stinius. Vi hadde noe barmark ute i samarbeid med Alpingruppa med bra oppmøte i starten, men dabbet av noe etter hvert. Største prosjektet denne høsten var nok lyssetting i parken. Prosjektet ble ledet av Tore med meget god hjelp fra Gorm sammen med Skisenteret. Det ble også inngått en sponsoravtale med Oppdal Everk og Oppdalsbanken. Trening i heisen var onsdager fra kl , der har det deltatt fra 20 til 30 pers. fra alderen 10 år og oppover.

16 Årsmelding Oppdal Alpin 2014 Oppdal Alpin (alpingruppa i Oppdal IL) organiserer et allsidig og variert aktivitetstilbud for barn og ungdom i Oppdal. Ved siste idrettsregistrering var vi 191 aktive medlemmer med smått og stort. Vårt aktivitetstilbud er fokusert mot barn og ungdom under skigymnas-alder. Oppdal Alpin er en betydelig arrangør med en rekke små og store arrangement fra lokale og regionale rekrutteringsrenn til nasjonale og internasjonale skirenn. Dugnadsinnsatsen gir i seg selv belønning i form av gode opplevelser i felleskap, men også helt konkret økonomisk slik at vi kan holde kostnadsnivået for deltagelse i vårt sportslige opplegg svært lavt. Det hadde ikke vært mulig uten en fantastisk lag- og dugnadsinnsats! Den sportslige kompetansen klubben besitter er få klubber i Norge forunt, der mange har suksessrike ski- og/eller trenerkarrierer bak seg fra barne-/ungdoms breddeidrett til toppidrett på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette gjør at Oppdal Alpin som klubb besitter et særdeles høyt kompetansenivå idretts- og skifaglig. Samtidig har vi flinke foreldre og ledere med fagkunnskap, livs- og yrkeserfaring som aktivt bidrar på alle nivåer, noe som gjør at vi i fellesskap blir gode. Styret Det er i 2014 avholdt 5 ordinære styremøter, samt flere uformelle treffpunkt. Styret har i perioden bestått av: Stein Kjartan Vik Kjartan H. Tørum Bård Sundseth Morten Møller Otte Fjøsne Karianne Hestad Asgeir Meland Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Styrearbeidet og samarbeidet har fungert godt i perioden. Strategi og organisering I 2013 ble det lagt ned et betydelig arbeid i Oppdal Alpin på strategiutvikling og ikke minst organisering av klubben. I 2014 er det ikke gjort større grep, annet enn å la organiseringen sette seg og tilpasninger gjøres ved behov. Erfaringer fra dette må følges opp og implementeres i 2015.

17 Vår visjon Flest mulig lengst mulig! Vår visjon forplikter hvordan vi skal drive klubben, det forplikter at dette ikke bare blir fine ord på papir og politikk, men blir omsatt i handling! Mestring, selvstendighet og tilhørighet er derfor tre sentrale egenskaper vi skal vektlegge i all aktivitet vi gjør, og vil stimulere til å etterleve vår visjon. Vår visjon betyr også at vi skal stimulere til ett sosialt og trygt miljø, ikke bare for de aktive, men også for foreldre, trenere og ledere. Om ikke vi trives, uansett alder, blir fort resultatet at vi velger noe annet å gjøre. Våre mål Gi et godt sportslig tilbud til klubbens medlemmer Være en foregangsklubb i Norge med å holde kostnader knyttet til det å drive med alpint på et minimum Sørge for god ettervekst av unge idrettsutøvere samtidig som alpintalenter får den nødvendige hjelpen i sin ferd mot større mål Legge til rette for å utvikle toppidrettsutøvere Stimulere til et sosialt og trygt miljø for medlemmene Være en ledende og aktiv arrangør av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale alpine skiarrangement

18 Sportslig aktivitet Det henvises til rapport fra sportslig utvalg, dvs fra de ulike treningsgruppene og alpinrekrutten. Arrangement Det henvises til rapport fra arrangementsutvalg. Skibyttedagen Det henvises til rapport fra kasserer. Events Sosial-tur til Gålå ble arrangert april Dette er et opplegg som er godt mottatt. Det legges opp til at dette blir gjennomført også i Avtale med Oppdal Skiheiser AS Det ble inngått en formell avtale med Oppdal Skiheiser høsten 2012, som regulerer vår sportslige aktivitet og tilgang til bakker, heiskortpriser/betingelser, samt samarbeid i forbindelse med arrangement. Avtalen med skiheisen må forbedres mtp større arrangementer og tilgang til å forberede bakken for skirenn, bl.a. balking/vanning av bakken ifm mesterskap, FIS-renn mv. Dette følges opp slik at dette blir formalisert og forutsigbart for alle parter, og ikke gjenstand for krangling mellom representanter fra Oppdal Alpin og heissjef. Avtale med hotellene i Oppdal Det er inngått provisjonsavtaler med Skifer Hotel, Oppdal Booking og Hotel Nor. Skifer Hotel er vår hovedsamarbeidspartner og avtalen med Skifer alene bør bety ca kr i provisjonsinntekter for Klubben årlig. Profileringsarbeid Oppdal Alpin deltok ikke i forbindelse med Julegrantenning i år. På grunn av omorganisering i Oppdal Kommune kom forespørselen svært seint og vi så ikke oss i stand til å påta oss oppdraget. Klubbklær Det er bestemt at vi skal gå til anskaffelse av nye klubbklær. Vi har valgt klær av god kvalitet og merke (Phenix) som vi tror de aktive ønsker å bruke i større grad i «gatebildet» i Oppdal, og at det vil skape en positiv oppmerksomhet rundt Oppdal Alpin og bedre identiet/tilhørighet. tklubben har bestemt seg for å subsidiere prisen på klærne for de aktive. Klubbhus Oppdal Alpin skal bruke huset til klubbaktivitet. Hovedetasjen vil bli brukt som varmestue, rennkontor og møterom, og det vil i forbindelse med egne arrangement bli kaffe- og vaffelsalg. Videre skal bygget brukes som lager for klubbens utstyr. Styret har tro på at Klubbhuset ikke bare utfyller praktiske funksjoner, men blir et samlingssted og slik en viktig faktor i bygging av et godt samhold i klubben.

19 Vi tror driftsettelse av Alimakken vil bidra til å gjøre klubbhuset mer levende og få en ypperlig nærbakke i Oppdal. Det er nok et langt løp å få dette til, men styret har jevnlige kontaktpunkter med heissjef og eier angående mulighetene for å få Alimakken i drift igjen. Ellers henvises det til rapport ang økonomi omkring rutiner mv. i klubbhuset. Økonomi Det henvises til rapport fra Kasserer. Styret ønsker å takke aktive, foreldre, trenere, øvrige frivillige og interessenter for et godt samarbeid i perioden som har vært. Oppdal Styret i Oppdal Alpin

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

GEILO POSTEN. Intervju med Ane Sandaker Kvittingen - Bordtennis er nå fullverdig gruppe i Geilo IL Informasjon om Skarverennet. www.geiloil.

GEILO POSTEN. Intervju med Ane Sandaker Kvittingen - Bordtennis er nå fullverdig gruppe i Geilo IL Informasjon om Skarverennet. www.geiloil. Nr.1 2011 GEILO POSTEN Intervju med Ane Sandaker Kvittingen - Bordtennis er nå fullverdig gruppe i Geilo IL Informasjon om Skarverennet www.geiloil.no Dette har vært en god vinter for Geilo IL! Gode resultater

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske!

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 1 2015 - ÅRG 21 HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! www.nlinett.no 2 NORDRE

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 62 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer