ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag. 5.mai 2015, Rådhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag. 5.mai 2015, Rådhuset"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag 5.mai 2015, Rådhuset Saksliste: 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder og referent 3 Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen 4 Årsmelding 5 Regnskap/budsjett 6 Innkomne saker 7 Fastsettelse av medlemskontingent for Behandling av organisasjonsplan og visjon/verdigrunnlag for OIL 9 Valg

2 Sak 4: ÅRSMELDING OPPDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Styrets sammensetning i perioden Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomité: Revisorer: Christin Gulaker Gjønnes Bjarne Brattbakk Marit Grøtte Hege Møller Arnt Joar Jære og Morten Haagensen Ola Flatmo Sissel Haugan, Terje Strand og Kristin Furunes Ann Kristin Nyvold og Kristin Riise I tillegg til styret har leder i undergruppene, evt. en vararepresentant, deltatt på styremøtene i hovedlaget. Styrets arbeid Styret har i perioden hatt 7 ordinære styremøter. I tillegg til dette ble det høsten 2014 arrangert et medlemsmøte i forbindelse med visjons- og strategiprosessen initiert av styret. Arbeidet med utarbeidelse av en visjon og strategi i Oppdal IL kom i gang som et resultat av utredningen som ble gjort foregående år vedrørende diskusjonen om allianseidrettslag vs fleridrettslag, og ønsket om en framtidig daglig leder i OIL. Vi hadde et møte med daglig leder i Røros Idrettslag som for en del år siden kjørte samme prosess. Etter medlemsmøtet ble det satt ned ei prosjektgruppe der alle undergruppene var representert. Med kyndig hjelp av Anders Hoff fra Idrettsforbundet har gruppen hatt 4 arbeidsmøter før jul. Hovedmålet var å få nedfelt en felles visjon og verdigrunnlag for hele Oppdal Idrettslag. Et spennende arbeid og godt engasjement i arbeidsgruppa. Prosjektarbeidet har også ført til at ingen av undergruppene har tatt sted i retning delt alliansemodell. Styret i hovedlaget har i 2014 videreført rapporteringen fra undergruppene, ved at møtereferat skal sendes styret ved styrets leder. Dette har imidlertid ikke fungert i alle gruppene. Det må derfor settes inn tiltak for at dette skal gjennomføres. Spesielle oppgaver Leder og sekretær er styremedlem i Oppdal Idrettsråd. I tillegg sitter leder som møtende varamedlem i Sør-Trøndelag Skiskytterkrets. Julekalendersalg: I år stod håndballgruppa for salget av julekalendere. Pris per kalender ble også i år satt til kr 100.

3 Politiattester: Styret har nå systematisert oversikten over politiattester gjennom at ansvarlig i styret møter på trenermøter. Når det fremvises skal det registreres og føres i arkiv som oppdateres fortløpende. Aktivitet Det har vært stor aktivitet i Oppdal IL gjennom idrettsåret 2014 med flere større arrangement både sommer og vinter. Det vitner om at dugnadsånden er god i OIL! Det «gror godt» i laget og rekrutteringen er god i alle gruppene. Trenere og ledere gjør et utrolig god innsats. Se for øvrig årsmelding fra undergruppene Medlemstall: OIL gikk fra januar 2014 over til å bruke Klubbadmin som administrasjonsverktøy for medlemsregisteret. Dette som et ledd i forbundets krav om at medlemskap er personlig og at alle medlemmer må være registrert. En del medlemslister ble konvertert inn fra gamle system, i tillegg til at det ble gjort en betydelig manuell jobb. Alle medlemmer må nå ha egen bruker på minidrett. Medlemskontingent faktureres nå direkte fra Klubbadmin og oppfølging av betalinger er blitt betydelig forenklet. Pr hadde Oppdal IL 614 betalende medlemmer. Aktive medlemmer innberettet til idrettsregistreringen fordeles slik; Fotball: 358 Alpint: 191 langrenn: 92 Skiskyting: 59 Håndball: 58 Jibbing: 108 Skøyte- og hockey: 43 Økonomi (resultatregnskap med balanse) Se vedlegg Revisors beretning 1 Se vedlegg Styret vil rette en stor takk til alle tillitsvalgte i Oppdal Idrettslag som gjennom året har lagt ned en stor innsats for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå for idretten i Oppdal! 1 Klubben må ha revisor uansett, men klubber med en omsetning på over kr ,- må ha en profesjonell registrert/statsautorisert revisor.

4 HANDLINGSPLAN OPPDAL IDRETTSLAG Hovedmål: Bedre samhold Oppdal IL skal jobbe aktivt for å bedre samholdet mellom gruppene i klubben. Dette bla gjennom flere felles arrangement. 2. Årshjul Styret i OIL skal hvert år utarbeide et årshjul med oversikt over de viktigste aktivitetene/hendelsene for klubben. 3. Organisasjonsplan Det skal utarbeides en organisasjonplan med definisjoner på de forskjellige funksjonene i Oppdal IL. Denne skal være veiledende for hele klubben. Organisasjonsplanen finnes i klubbhåndboka som blir lagt tilgjengelig på nettsiden. 4. Informasjon/medlemsservice OIL skal til enhver tid jobbe med å yte god medlemsservice til sine grupper og medlemmer. Dette skal i hovedsak skje gjennom godt oppdaterte hjemmesider. 5. Daglig leder/administrativ ressurs Styret skal definere behov og mulige arbeidsoppgaver for en administrativ ressurs i klubben. 6. Sponsor(er) Det skal sees på muligheter for å få en eller flere store sponsorer i Oppdal, bla for å ha muligheter til en daglig leder/administrativ ressurs (ref pkt 5) 7. Felles profil/profilering Det utarbeides en felles profil for OIL som skal bidra til fellesskapsfølelse og samhold gruppene imellom: - Klubbfarger og bekledning - Hjemmeside - Felles retningslinjer for bruk av logo 8. Areal/eksisterende anlegg OIL skal jobbe kontinuerlig og tett mot Idrettsrådet for å sikre dagens idrettsanlegg i sentrum i samarbeid med skolene. Det må opprettes en plan på hva OIL eier og hva som trengs av opprusting. 9. Klubbhus/flerbrukshall Gjennom en nedfelt prosjektgruppe skal OIL fortsatt jobbe med å få et klubbhus/flerbrukshall ved sentralidrettsanlegget. 10. Økonomi OIL skal jobbe for en god og sunn økonomi i alle undergruppene.

5 Sak 5: Regnskap og budsjett

6 Sak 6: Innkomne saker 1. Oppdal IL søker om opptak i Norges Friidrettsforbund. Bakgrunn: Enern AS ønsker å arrangere Fjellmaraton for å utvide konseptet sitt. De er avhengige av at det er et idrettslag/organisasjon som står som teknisk arrangør av dette arrangementet, slik som på de øvrige arrangementene de har. Enern AS er veldig godt fornøyd med det samarbeidet de har med Oppdal IL og har et sterkt ønske om at vi skal bistå ved dette arrangementet også. Det kreves imidlertid at arrangør er medlem i Norges Friidrettsforbund. Enern AS ønsker derfor å betale vår innmeldingsavgift, dersom OIL søker om opptak. 2. Oppdal IL skal prosjektere en flerbrukshall i Oppdal. En nedsatt arbeidsgruppe gis av årsmøtet myndighet til å jobbe fram konkrete planer og budsjett for prosjektet, samt jobbe aktivt mot Idrettsråd, kommune og Fylkeskommune. 3. Henvendelse fra Skytterhuset BA om at Oppdal IL skal gå inn som fullverdi andelseier i Skytterhuset BA. Sak 7: Medlemskontingent Styret foreslår medlemskontingenten for 2016 holdes på samme nivå som for 2015: Enkeltmedlem kr 100,- Familie kr 400,- Det betinges imidlertid at alle medlemmer er registrert i minidrett. Sak 8: Organisasjonsplan og visjon/verdigrunnlag

7 Valgt leder i undergruppene møter på innkalte styremøter i hovedlaget og rapporterer direkte til leder. Visjon: Flest mulig lengst mulig Verdier: - Glede - Utviklende - Inkluderende Sak 9: valg Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Oppdal Idrettslag 2014 Leder: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Christin G. Gjønnes (2 år) - gjenvalg Hege Møller (2 år) - gjenvalg Morten Hågensen (2 år) - gjenvalg Ola Flatmo (1 år) - gjenvalg Valgkomité (velges for 1 år): Revisorer (2 år): Ann Kristin Nyvold - gjenvalg Janne Gravem - ny Styremedlemmer som ikke er på valg: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Bjarne Brattbakk (1 år igjen) Marit Grøtte (1 år igjen) Arnt Joar Jære (1 år igjen)

8 Årsmelding Fotballgruppa Styret i Oppdal Idrettslag Fotballgruppa bestod i 2014 av følgende: Leder: Gerd Staverløkk Sekretær: Hilde Brandegg Kasserer: Kari Kleven Styremedlem: Johanne Foss Styremedlem/ materialforvalter: Vibeke Hoel (valgt på årsmøtet i februar) Styremedlem: Pernille Hågensli (valgt på årsmøtet i februar) Inge Lauritzen har dessuten møtt fast som leder i sportslig utvalg, og ble valgt for 2 år i årsmøtet i Representasjoner/møter I driftsåret 2014 er det avholdt ni styremøter. Det har vært avviklet ett lagledermøte samt tre trenerforum. I løpet av året har klubben vært representert på flere ulike trenerkurs. Gerd Staverløkk, Inge Lauritzen og Hilde Brandegg har deltatt på klubbforum for Gauldalsregionen. Leder og sekretær for fotballgruppa har vært med i strategigruppa som utarbeider en ny felles plattform og virksomhetside for OIL hovedlaget. Dette arbeidet pågår fremdeles. Leder har for øvrig møtt på alle utvidete styremøter i hovedlaget. Sportslig omfang/resultat I 2014 stilte Oppdal 23 lag i de forskjellige klassene i kretsens seriesystem og 14 lag i den lokale grendaligaen. Det er til sammen ca 380 registrerte spillere fra seks år og oppover. Det er også registrert ca. 80 tillitsvalgte (inkl. styre og utvalg). Klubben arrangerte også i år fotballskoler både vår (Rosenborg) og høst (TINE), og dessuten DOMUS-cup. Tilbakemeldingene er veldig positive, så det legges ikke opp til noen store endringer i disse arrangementene i inneværende år. Felles kick-off før sesongstart og fotballgallaen etter sesongslutt er også arrangementer som videreføres. For å få bedre oversikt og system over arbeidet som foregår i fotballgruppa, reviderte styret fotballgruppas organisering og drift i løpet av året. Resultatet foreligger i et eget organiserings- og funksjonshefte som er å finne under fanen «om klubben» på fotballgruppas hjemmesider. Før jul fikk klubben en henvendelse fra kretsen med oppfordring om å søke om å bli kvalitetsklubb. Dette innebærer at klubben får veiledning og bistand fra kretsen i å utvikle gode systemer og rutiner for å forbedre kvaliteten i arbeidet som gjøres. Vi søkte, og kom med i dette prosjektet. Prosessen med å bli en kvalitetsklubb vil derfor prege styrets arbeid i året som kommer. Økonomi Se regnskap og budsjett.

9 Utfordringer Klubbens høye aktivitetsnivå og mange lag gjør at det er stor pågang på både baner og haller. Fotballgruppa har derfor fremdeles store utfordringer på anleggssiden. Fotballgruppa nedsatte i løpet av 2014 ei prosjektgruppe som skal jobbe for å realisere flerbrukshall. Dette er tatt opp i hovedlagets planer framover. Avslutning Styret vil rette en stor og velfortjent takk til alle dere som legger ned innsats for at fotballgruppa i Oppdal IL kan holde oppe et så høyt aktivitetsnivå som vi gjør. Uten dere hadde ikke dette vært mulig. Styret vil også takke alle som har gitt økonomiske bidrag som har gjort det mulig å holde det aktivitetsnivået vi har. Oppdal

10 Årsmøte 2014 Oppdal IL hockey og skøyter. 24 mars 2015 kl 20.30, Auneveien 50 Saksliste: 1. Godkjenne fremmøtte a. Steinar Husby, Anders Baatz, Christian Røe, Amelie Ericson, Johan Ericson, Harald Rosshaug, Teodor Hagen, Marius Møbius 2. Velge møteleder a. Teodor 3. Velge referent a. Teodor (ref skrives i sakslista) 4. Velge vitner til underskrift a. Anders Baatz, Amelie Ericson 5. Årsberetning: a. President b. Materialforvalter c. Finansminister 6. Valg av nytt styre a. Leder for 1 år: Teodor b. Økonomi 1 år: Harald c. Anlegg 2 år: Marius d. Medlem 1-2 år: Steinar Husby e. Medlem 2 1 år: Anders Baatz f. Vara 1 1 år: Christian Røe 7. Godkjenne handlingsplan a. Endringer vedtatt, mye usikkert pga planlagt flerbrukshall. 8. Kulturelt innslag a. Hjemmebrygga øl. 9. Årsmøte slutt Årsberetning fra presidenten i Oppdal IL hockey og skøyter. Vinteren 2014 ble dårlig for klubben. Ustabil vinter og ikke mulighet for vanning grunnet dårlig tilrettelegging fra kommunen gjorde at sesongen ble kort. Mye bra dugnadsjobbing sørget for bedre garderoberobe og lagerforhold, samt rundvant og på kortsidene. Samme gode dugnadsånden og forbedret vanntilgang sørget for en ok sesongstart 14/15. Sliter med bevegelse i grunnen og ujevnt underlag som gjør at det går med mange dugnadstimer og mange kubikk vann for å få brukbar is.

11 Fotballgruppa sine planer om fotballhall (senere flerbrukshall) skaper usikkerhet om skøytebanens fremtid. Vi håper at lovnader om nytt areal før evt bygging starter overholdes. Årsberetning fra materialforvalteren i Oppdal høkk og hockey. Sesongen har for Oppdal høkk og hockey sin del vært uten de store investeringene på materialsiden. Gruppen mottok noen par skøyter fra skibyttedagen samt fra andre veldedige givere, selv om ikke alle var av ypperlig forfatning fant materialforvalteren det formålstjenlig å ta vare på seks par. Sesongens forbruk av skøyter er etter mine beregninger to par som etter sesongen matte kasseres. Skøytebeholdning etter siste opptelling er 88 par hockeyskøyter og 14 par danseskøyter. Når det kom til sikkerhetsutstyr fikk vi med hjelp av Gjensidige Oppdal skaffet 9 nye hockeyhjelmer, i tillegg til det vi hadde av før. Totalbeholdningen av hjelmer i klubbens besittelse er pr. Dags dato 30 stk. Den største forbruksartikkelen i klubben er køller. Klubben har i inneværende sesong ikke kjøpt noen køller og har i sin beholdning 16 køller. For neste sesong er det nok her klubben bør investere og supplere beholdningen med mellom 10 og 15 nye køller. Ellers ble et kjøpt to nye lysstativ samt fire nye lamper til ekstra belysning på banen. På aktivitetssiden har klubben merket økt aktivitet på isflate. Mandagenes rekruttering har vært en suksess sesongen igjennom med mellom 40 og 50 stykker samlet på isen disse kveldene. Seniortreningene har gått sin vante gang på tirsdag, fredag og søndag. Sesongens store sportslige høydepunkt, OL, arranger for tredje år på rad med rekorddeltakelse i både antall og i kvalitet første helga i januar. Mange kan koden på låsen og bua er tilgjengelig for alle. Merk fra president: Dette er en årsberetning for 2014, men materialforvalter har tatt med noen punkter som går over i 2015 siden vi operer med sesong.

12 ÅRSMELDING OPPDAL IL, SKI OG SKISKYTING Styret har bestått av: Leder Nestleder/Oppmann skiskyting Sekretær Kasserer Styremedlem/Oppmann langrenn Styremedlem/Anleggsansvarlig Styremedlem/Arrangementsansvarlig Arnt Gulaker Heidi Hokseng Therese Flotten Volden Edle Nordheim Signe Dragset Rolf Sverre Holum Tore Gjønnes Det er blitt gjort mye dugnadsarbeid ved Kåsen stadion i 2014 også, mange privatpersoner har vært i gang og mange bedrifter har også stilt opp. Det er blant annet blitt hengt opp reklameskilt over skyteskivene, planert og kjørt på mye masse rundt om på stadion. Det er blitt skrevet en kontrakt mellom Oppdal sykkelklubb og Oppdal Il ski og skiskyting om innkjøp i tidtakerhuset. Sykkelklubben betalte inn ,-, dette beløpet skal brukes til å ferdigstille tidtakerhuset innvending. Sykkelklubben stiller opp på dugnad for å gjøre jobben innvendig. Det er blitt produsert mye kunstsnø i november og desember, og det har vært satt opp ulike vaktlag for å få til dette. Det ble satt opp plakater om innbetaling for å gå på kunstsnø, det kunne velges mellom en SMS løsning eller giro som lå i postkassen ved stadion. Det kom inn ca ,- på dette. Mange klubber fra andre steder har brukt anlegget for trening i november og desember da det var stort sett på Oppdal det var snø. Skisporets venner dekket opp utgiftene ved snøproduksjon i desember. Det ble i oktober arrangert en Kick-off for ski og skiskyting. Det ble da arrangert en tur opp på Svarthaugen som ble etterfulgt av grilling og leker i gapahuken nedenfor Svarthaugen. Det var godt oppmøte, og mat og drikke ble sponset av Oppdalsbanken. Første lørdagen i november ble det arrangert langrennstrening for Oppdal og Rennebu i Kåsen. Da var det ei treningsøkt før en felles lunsj og så ble dagen avsluttet med 2. treningsøkt. Avtalen mellom Oppdalsbanken og Team Oppdalsbanken er blitt reforhandlet i høst. Det ble enighet om at Oppdalsbanken sponser Teamet med ,- pr år pluss at de vil sponse avslutningsfesten for ski- og skiskyting når sesongen er over. Oppdalsbanken sponset saft ett par helger i Kåsen, og dette ble veldig godt mottatt av de som var der de helgene.

13 Langrennsgruppa: Året begynte med at OIL stilte med 3 lag i NM-stafetten for senior. 2 lag i dameklassen og 1 i herreklassen. Det endte med at førstelaget i dameklassen tok sølvmedalje. På laget gikk Kaja Sandsten, Astrid og Silje Øyre Slind. Det har også i år blitt arrangert skitreninger for ungene fra 8år og oppover hver mandag og onsdag for de eldste. Her har vi hatt ca unger innom. Det har også blitt arrangert poengrenn i samarbeid med Vollan og Snøhetta, hvor vi har hatt en deltakelse på over hundre unger. Vi har hatt 7 juniorer som har deltatt på NM og NC for juniorer. De har trent i Team Oppdalsbanken Elite under ledelse av Kjetil Sandsten. 3 av disse la skia på hylla når våren kom, mens det kom tilbake en fra utenlandsopphold. Skiskyttergruppa: Det gror fortsatt godt i skiskyttermiljøet, det er 35 barn/ungdom med på fellestreningene som avholdes tirsdager (for alle aldersgrupper) og torsdager (for 13 år og eldre). Skiskyttertreningene starter uken etter høstferien og varer frem til påske. Det har vært stor deltakelse på mange skiskytter-renn med mange gode plasseringer. De eldste skiskytterne Ole Andreas, Synne Flotten og Sivert Jære Stavik har gjort seg bemerket i OIL Ski og Skiskyting arrangerte i desember Førjulsdysten-TrønderCup 1, da dette måtte avlyses på Saupstad pga snømangel. Dette ble et vellykket arrangement og var en fin generalprøve før LM Midt som klubben arrangerer i februar Det har ikke vært arrangert poengrenn i 2014 men det skal arrangeres klubbmesterskap ved sesongslutt Det har vært avholdt 7 styremøter siden forrige årsmøte.

14 Årsmelding fra håndballgruppa Styret har bestått av følgende personer: Leder: Frøydis Lindstrøm Nestleder: Eilert Jønsson Kasserer: Gunn Anita Flatmo Sekretær: Anita Bjørgen Styremedlem: Ola Flatmo Ungdomsrepresentant: Karoline Lindstrøm 2. Følgende lag har spilt i trønderenergiserien Trenere og oppmenn står også oppført: J 10 ett lag Trener: Inger-Lill Sundsethaug. Oppmann: Aud Liasjø og Turid Tørset J12 ett lag Trener: Laila Sinnes Oppmann: Gunn Anita Flatmo J14 ett lag Trener: Arnt Hove Oppmann: Anita Mæresmo og Eva Synnøve Øien 3. Årsberetninger fra de ulike lagene ligger vedlagt, se vedlegg. 4. Regnskapet er gjennomgått på årsmøtet og tatt til etterretning, se vedlagt regnskap. 5. Dommere: Vi har hatt en dommer fra Oppdal denne sesongen, Ole Botten. Når det har vært krav om to dommere har det kommet en tilreisende, denne sesong fra Surnadal. Dette er ganske kostbart, men vi mener at det nå er blitt utdannet to dommere i Rennebu som vi må prøve å få knyttet til oss. Disse i tillegg til Ole Botten naturligvis. Dette sparer klubben for store dommerutlegg. Hjemme-arrangement. Vi har hatt 6 hjemme-arrangement og det har gått greit. Det er registrert mere publikum denne sesongen i forhold til forrige sesong. 6. Budsjett. Budsjettet er ikke klart, men det skal jobbes med på neste styremøte den På grunn av usikkerhet i hvor mange lag som skal meldes på og om vi har en dommer fra Oppdal, kan ikke budsjettet være klart før i slutten av mai. 7. Nytt styre Leder: Anita Bjørgen Nestleder : Eilert Jønsson. Kasserer: Gunn Anita Flatmo Sekretær: Laila Sinnes Styremedlem: Ola Flatmo Styremedlem: Karl Otto Liasjø

15 Årsmelding Oppdal IL Freeski 2014 Vi hadde ved utgangen av 2014 ca. 90 aktive medlemmer fordelt mellom turngruppe og storgruppe. Styret for denne perioden har bestått av: Leder Siri Hoseth Nestleder Tore Bjørndalseter Sekretær Vibeke Myran Kasserer Ståle Rian Ung. Repr. Erlend Hagen Leder av valgkomitè: Tore Bjørndalseter Nest siste helga i jan reiste vi for 3 året på rad til Funesdalen på kretssamling med Fredig Freestyle (FF) og Ålen. Fra Oppdal var vi ca. 30 pers. med aktive, foreldre og søsken. Like vellykket og populært som årene før. Trenere denne vintersesongen var Sondre, Ruben og Stinius. Gjennom sesongen ble det gjennomført en innetrening og en utetrening, mens de minste var inne hele vinteren med en trening i uka. Vi arrangerte 2 stk konkurranser (BA og SS) i Sparebank1 Show & Style. Vi var med som medarrangør sammen med FF under NM i SS og BA som ble arrangert på Oppdal i april. Det ble et kjempearrangement tross i at det var en dårlig vinter med lite snø Flere gode resultater fra våre utøvere, og med kronprinsfamilien tilstede! Torsdager gjennom hele sesongen hadde vi turntrening for de aller minste med Teodor som organisator, sammen med foreldre som trenere / hjelpere. Høstsesongen startet rett etter høstferien med innetrening fra , den største gruppa frem til 1700, og de minste fra Trenere for denne sesongen var Martin, Aleksander og Stinius. Vi hadde noe barmark ute i samarbeid med Alpingruppa med bra oppmøte i starten, men dabbet av noe etter hvert. Største prosjektet denne høsten var nok lyssetting i parken. Prosjektet ble ledet av Tore med meget god hjelp fra Gorm sammen med Skisenteret. Det ble også inngått en sponsoravtale med Oppdal Everk og Oppdalsbanken. Trening i heisen var onsdager fra kl , der har det deltatt fra 20 til 30 pers. fra alderen 10 år og oppover.

16 Årsmelding Oppdal Alpin 2014 Oppdal Alpin (alpingruppa i Oppdal IL) organiserer et allsidig og variert aktivitetstilbud for barn og ungdom i Oppdal. Ved siste idrettsregistrering var vi 191 aktive medlemmer med smått og stort. Vårt aktivitetstilbud er fokusert mot barn og ungdom under skigymnas-alder. Oppdal Alpin er en betydelig arrangør med en rekke små og store arrangement fra lokale og regionale rekrutteringsrenn til nasjonale og internasjonale skirenn. Dugnadsinnsatsen gir i seg selv belønning i form av gode opplevelser i felleskap, men også helt konkret økonomisk slik at vi kan holde kostnadsnivået for deltagelse i vårt sportslige opplegg svært lavt. Det hadde ikke vært mulig uten en fantastisk lag- og dugnadsinnsats! Den sportslige kompetansen klubben besitter er få klubber i Norge forunt, der mange har suksessrike ski- og/eller trenerkarrierer bak seg fra barne-/ungdoms breddeidrett til toppidrett på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette gjør at Oppdal Alpin som klubb besitter et særdeles høyt kompetansenivå idretts- og skifaglig. Samtidig har vi flinke foreldre og ledere med fagkunnskap, livs- og yrkeserfaring som aktivt bidrar på alle nivåer, noe som gjør at vi i fellesskap blir gode. Styret Det er i 2014 avholdt 5 ordinære styremøter, samt flere uformelle treffpunkt. Styret har i perioden bestått av: Stein Kjartan Vik Kjartan H. Tørum Bård Sundseth Morten Møller Otte Fjøsne Karianne Hestad Asgeir Meland Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Styrearbeidet og samarbeidet har fungert godt i perioden. Strategi og organisering I 2013 ble det lagt ned et betydelig arbeid i Oppdal Alpin på strategiutvikling og ikke minst organisering av klubben. I 2014 er det ikke gjort større grep, annet enn å la organiseringen sette seg og tilpasninger gjøres ved behov. Erfaringer fra dette må følges opp og implementeres i 2015.

17 Vår visjon Flest mulig lengst mulig! Vår visjon forplikter hvordan vi skal drive klubben, det forplikter at dette ikke bare blir fine ord på papir og politikk, men blir omsatt i handling! Mestring, selvstendighet og tilhørighet er derfor tre sentrale egenskaper vi skal vektlegge i all aktivitet vi gjør, og vil stimulere til å etterleve vår visjon. Vår visjon betyr også at vi skal stimulere til ett sosialt og trygt miljø, ikke bare for de aktive, men også for foreldre, trenere og ledere. Om ikke vi trives, uansett alder, blir fort resultatet at vi velger noe annet å gjøre. Våre mål Gi et godt sportslig tilbud til klubbens medlemmer Være en foregangsklubb i Norge med å holde kostnader knyttet til det å drive med alpint på et minimum Sørge for god ettervekst av unge idrettsutøvere samtidig som alpintalenter får den nødvendige hjelpen i sin ferd mot større mål Legge til rette for å utvikle toppidrettsutøvere Stimulere til et sosialt og trygt miljø for medlemmene Være en ledende og aktiv arrangør av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale alpine skiarrangement

18 Sportslig aktivitet Det henvises til rapport fra sportslig utvalg, dvs fra de ulike treningsgruppene og alpinrekrutten. Arrangement Det henvises til rapport fra arrangementsutvalg. Skibyttedagen Det henvises til rapport fra kasserer. Events Sosial-tur til Gålå ble arrangert april Dette er et opplegg som er godt mottatt. Det legges opp til at dette blir gjennomført også i Avtale med Oppdal Skiheiser AS Det ble inngått en formell avtale med Oppdal Skiheiser høsten 2012, som regulerer vår sportslige aktivitet og tilgang til bakker, heiskortpriser/betingelser, samt samarbeid i forbindelse med arrangement. Avtalen med skiheisen må forbedres mtp større arrangementer og tilgang til å forberede bakken for skirenn, bl.a. balking/vanning av bakken ifm mesterskap, FIS-renn mv. Dette følges opp slik at dette blir formalisert og forutsigbart for alle parter, og ikke gjenstand for krangling mellom representanter fra Oppdal Alpin og heissjef. Avtale med hotellene i Oppdal Det er inngått provisjonsavtaler med Skifer Hotel, Oppdal Booking og Hotel Nor. Skifer Hotel er vår hovedsamarbeidspartner og avtalen med Skifer alene bør bety ca kr i provisjonsinntekter for Klubben årlig. Profileringsarbeid Oppdal Alpin deltok ikke i forbindelse med Julegrantenning i år. På grunn av omorganisering i Oppdal Kommune kom forespørselen svært seint og vi så ikke oss i stand til å påta oss oppdraget. Klubbklær Det er bestemt at vi skal gå til anskaffelse av nye klubbklær. Vi har valgt klær av god kvalitet og merke (Phenix) som vi tror de aktive ønsker å bruke i større grad i «gatebildet» i Oppdal, og at det vil skape en positiv oppmerksomhet rundt Oppdal Alpin og bedre identiet/tilhørighet. tklubben har bestemt seg for å subsidiere prisen på klærne for de aktive. Klubbhus Oppdal Alpin skal bruke huset til klubbaktivitet. Hovedetasjen vil bli brukt som varmestue, rennkontor og møterom, og det vil i forbindelse med egne arrangement bli kaffe- og vaffelsalg. Videre skal bygget brukes som lager for klubbens utstyr. Styret har tro på at Klubbhuset ikke bare utfyller praktiske funksjoner, men blir et samlingssted og slik en viktig faktor i bygging av et godt samhold i klubben.

19 Vi tror driftsettelse av Alimakken vil bidra til å gjøre klubbhuset mer levende og få en ypperlig nærbakke i Oppdal. Det er nok et langt løp å få dette til, men styret har jevnlige kontaktpunkter med heissjef og eier angående mulighetene for å få Alimakken i drift igjen. Ellers henvises det til rapport ang økonomi omkring rutiner mv. i klubbhuset. Økonomi Det henvises til rapport fra Kasserer. Styret ønsker å takke aktive, foreldre, trenere, øvrige frivillige og interessenter for et godt samarbeid i perioden som har vært. Oppdal Styret i Oppdal Alpin

ÅRSMØTE 2015 Oppdal Idrettslag. 30.mars 2016, Rådhuset

ÅRSMØTE 2015 Oppdal Idrettslag. 30.mars 2016, Rådhuset ÅRSMØTE 2015 Oppdal Idrettslag 30.mars 2016, Rådhuset Saksliste: 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder og referent 3 Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen 4

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2015 Side 1 av 5 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2015 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Knut

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Årsberetning. <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

Årsmøte Onsdag 13. januar

Årsmøte Onsdag 13. januar Årsmøte 2016 Onsdag 13. januar Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne av innkalling og saklisten 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Årsberetning

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson.

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson. Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN UTKAST pr 29.02.2017: SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN 2017-2020 INNLEDNING Formål med sportsplanen Formålet med denne sportsplanen er å gi rammene for sportslig aktivitet og herunder beskrive

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsmøteprotokoll for 2015 HITRA IDRETTSLAG

Årsmøteprotokoll for 2015 HITRA IDRETTSLAG Årsmøteprotokoll for 2015 HITRA IDRETTSLAG Årsmøtet ble holdt i Hitrahallen fra klokka 18.30, mandag 2. mars 2015 Følgende stemmeberettigede møtte: Turid Glørstad, Hilde Mellemsæther, Gunnar Selsbak, Monica

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey. no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: mer: Bent

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering

Styremøte Raumar Orientering Styremøte Raumar Orientering Tid: 17. mars 2015 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,,, og Sak nr. Sak Ansvarlig 1.2 KlubbAdmin KlubbAdmin vil på sikt erstatte nåværende idrettsregistrering. tar seg av driften.

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel.

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel. Møtereferat Dato : 11.04.2016 Tidspunkt: 19:00-21:30 Sted : Ymber Deltagere: Elin Kaasen - leder, Ragna Hansen - nestleder, Kjetil Hallen - ski/ skiskyting, Helen Hanssen -friidrett, Liv Anita Kristiansen

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 20.01.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche, Nina (sak 10/15) og Sara (sak 8/15 og 10/15) Forfall:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI 2014 2017 Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» Fauske IL Ski - Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» 1 INNLEDNING Fauske IL ble

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Alpin og snowboardgruppa 3 juni 04 på Trolltun

Alpin og snowboardgruppa 3 juni 04 på Trolltun Årsmøte Dombås Idrettslag Alpin og snowboardgruppa 3 juni 04 på Trolltun Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og 2 som skal underskriver protokoll 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning Årsmelding 2013 Hovedstyrets sammensetning Leder: Nestleder: Knut Nytun Kasserer: Siw Anita Killi Sekretær: Ikke besatt Styremedlem: Ola Holen Styremedlem: Tor Egil Selsjord Varamedlem: Are Bakkhag Møter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 Klubbhuset, Idrettsplassen kl. 19.00 Tilstede: Ola Idar Løkken, Lene Johanssen, Linda Svendsrud, Jon Fjeldet, Unn Kristin Haupberg, Torger

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI

Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI Utarbeidet dato: Februar 2016 Side 1 av 5 1. Visjon for gruppen Skape et godt og utviklende miljø for syklister på alle nivåer. 2. Målsetning og resultater

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Ordinært Årsmøte Aure IL

Ordinært Årsmøte Aure IL Ordinært Årsmøte Aure IL 03.03.2014 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3 Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å skrive under protokollen Sak 4

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen.

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Rælingen Klatreklubb Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Dagsorden 1. Åpning a) Godkjenne de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden

Detaljer

[ REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 26. mars 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen.

[ REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 26. mars 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. Sammendrag Møtet presenterte alle nye og gamle personer i nye og gamle posisjoner. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. All informasjon i referatet

Detaljer

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse ÅRSMELDING 2016 Raufoss IL Allianse Årsmøte 5. april 2017 1. STYRET I RAUFOSS IL ALLIANSE HAR BESTÅTT AV: Onno Verberne Jostein Lundgaard Gunnor Andersen Gerda L. Nubdal Kåre Gulbrandsen Ulrikke H Tverbekkmo

Detaljer

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb 2015 Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb Jørgen Jakobsen LAFK 01.01.2015 Innhold Årsrapport LAFK Forord fra klubbens leder...3 Klubbens styre og arbeidsgrupper...4 Styret i LAFK 2015...4 Styret...4 Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

HOLMESTRAND SYKKELKLUBB MEDLEMSMØTE 1. mars Møtereferat

HOLMESTRAND SYKKELKLUBB MEDLEMSMØTE 1. mars Møtereferat HOLMESTRAND SYKKELKLUBB MEDLEMSMØTE 1. mars 2017 Møtereferat VELKOMMEN PROGRAM LEDER Johnny Kalberg KASSERER Heidi Gretteberg NESTLEDER Kåre Enerhaugen TERRENGGRUPPELEDER Pål Borge Nøklegård LANDEVEIGRUPPELEDER

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 1. februar Respekt Samhold Trivsel. Tilstede: Tron Vedul Tronstad

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 1. februar Respekt Samhold Trivsel. Tilstede: Tron Vedul Tronstad Møtereferat : 1. februar 2017 Tilstede: Kjell Olav Einarsve Marta Myhr Franck Ude Jostein Øien Ann Cathrin Fossum Anton Bryhn Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Info: Referat fra 7. desember 2016 godkjennes.

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsmelding Oppdal Idrettslag hovedlaget.

Årsmelding Oppdal Idrettslag hovedlaget. Sak 4: Årsmelding 2016- Oppdal Idrettslag hovedlaget. Styrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Christin Gjønnes Bjarne Brattbakk Jon Ivar Jamtøy Hege Møller

Detaljer