TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3."

Transkript

1 Nr. 1/ januar 1982 TELEMARK INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1981 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. kvartal Folke- og bustadteljing Hovudtal for kommunar Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1981 Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. November 1981 Skipsfarten mellom Norge og utlandet Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i desember 1981 og hittil i januar 1982 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette heftet. Nærmere opplysninger og mer detaljerte oppgaver kan for flere av emnene fåes ved henvendelse til Byrået.

2 ND Telemark 1.1 NYE DISTRIKTSTALL. INNHOLD 1981 TELEMARK BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD NR. Folketallet i kommunene 1. januar Statistikk over folkemengde etter kjønn og alder i valgkretser og skolekretser 4 Folketallet i kommunene ved utgangen av mars Folketallet i kommunene ved utgangen av juni 1981 og endringene i 2. kvartal 9 Flyttinger mellom kommunene og flyttinger fra og til kommunene etter flytternes kjønn og alder Folkemengden etter kjønn og alder i kommunene 31. desember Folke- og bustadteljing Hovudtal for kommunar 12 ARBEIDSMARKED Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 4. kvartal Sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn og Sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket og Personer meldt til arbeids- og sjømannskontorene som helt arbeidsløse 1979 og Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 1. kvartal Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 2. kvartal JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT Avlingane i hagebruket Førebels tal 1 Talet på bruk, jordbruksareal og husdyrhald pr. 20. juni Elgjakta Talet på husdyr frå kraftforrabattordninga 3 Villreinjakta Utvalgstelling for skogbruket Telemark, Agder 4 Jordbruksavling 1980 Rådyrjakta 1980 Skog- og utmarksbranner 1980 Omsetnad av faste eigedomar i 1980 Skoggreting 1980 Investeringstiltak i jordbruket med statstilskott Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Jakt og fangst av bever Landbruksvikarvirksomhet Skogsveier for motorkjøretøyer Talet på husdyr etter kraftfdrrabattordninga 12 FISKE OG FANGST Fiskeflåten og utbyte av fiskeria i 1979

3 ND Telemark 1.2x BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFTFORSYNING, BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET NR. Rygge- og anleggsstatistikk Ryggearealstatistikk Foreløpige tall 5 Produksjonen av elektrisk kraft 5 Industristatistikk UTENRIKSHANDEL Statistikk over utenrikshandelen SAMFERDSEL Registrerte kjøretøyer ved utgangen av 1979 og Rutefart på kysten Gods- og passasjertransport 8 Snarstatistikk for lastebil 8 Biler vraket mot pant OFFENTLIGE FINANSER Kommunebudsjetter Kommuneregnskaper 1979 PENGER OG KREDITT Forretnings- og sparebanker. Regnskapstall for de enkelte banker INNTEKT OG FORMUE Skattestatistikk Gjennomsnittstall for personlige skattytere 1 Skattestatistikk Oversikt over skattelikningen 4 Skattestatistikk Personlige skattytere etter inntektstrinn 5 SOSIALE FORHOLD Hjelpeordninger for hjemmene Hjelpeordningar for heimane Barnehager pr. 15. desember Sosialhjelp i RETTSFORHOLD Sivilrettsstatistikk Forbrytelser ferdig etterforsket av politiet i Reaksjoner for forseelser i Veitrafikkulykker med personskade i Midlar forvalta av overformynderia pr. 31. desember UTDANNING OG FORSKNING Grunnskoler 1. oktober Nynorsk som hovudmål i grunnskolen i Vaksenopplæring 1979/80 6 Studenter ved universiteter og høgskoler 1. oktober

4 ND Telemark 2x FOLKETALLET I KOMMUNENE VED UTGANGEN AV SEPTEMBER 1981 OG ENDRINGENE I 3. KVARTAL Statistisk Sentralbyrå har på grunnlag av reviderte folketall for 1. juli 1981 og foreløpige oppgaver over fødsler, dødsfall og flyttinger i månedene juli-september laget en oversikt over folketallet i de enkelte kommuner ved utgangen av september. For Telelmark fylke viser oversikten at folketallet ved utgangen av september var nær , vel 100 høyere enn tre måneder tidligere og ved siste årsskifte. Av de tre bykommunene i fylket hadde både Porsgrunn og Skien nedgang i folketallet i tredje kvartal, mens de fleste herredskommunene hadde økning. Størst absolutt tilvekst hadde Bamble. En samlet oversikt over folketallet ved utgangen av september 1981 i de enkelte fylker, og endringene for de enkelte fylker i tredje kvartal, er publisert i Statistisk ukehefte nr. 46, Kvartalsstatistikk for kommunene. Telemark Nr. Kommune Folketall 1/ ) Endringer i 3. kvartal 1981 Folketall Inn- Ut- Til- 30/ Fødte Døde flytting flytting vekst 08 TELEMARK Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bo Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje ) Tallene er korrigert for endringer i 2. kvartal som ikke var kommet med ved forrige framregning.

5 ND Telemark 4x FOLKE- OG BUSTADTELJING HOVUDTAL FOR KOMMUNAR Til no er det gitt ut kommunehefte for dei kommunane som er tekne med i tabellen. Hefta er sende dei einskilde kommunane og fylkeskommunane. Tabellen blir komplettert etter kvart som resultata frå resten av kommunane i fylket ligg fore. Når alle kommunehefta er komne, vil tabellane frå dei bli samla i eitt hefte for kvart fylke. Fylkeshefta frå Folke- og bustadteljing 1980 blir m.a. sende til alle som mottek NYE DISTRIKTSTALL for fylket det gjeld. Folketal 1970 Folketal 1980 Prosent yr kesaktive Prosent sys- selsette industri Prosent sysselsette jordbruk Prosent sysselsette byggjeog anleggsv. Prosent Profritt- sent Pro- ligg- hussent Talet jande hald pend- på bu- eine- som la- stader bu- disrar ) stader po- 1 og vå- nerer nings- bil hus Pro- Pro- Prosent sent sent hus- bu- buhald sta- stader som der med har bygde 4 el. tele- etter fleire fon 1945 rom Drangedal ,3 15,8 9,5 15,9 12, ,4 65,4 65,1 59,5 78,3 BO ,1 12,9 14,9 12,3 7, ,2 71,4 67,0 70,0 73,2 Tinn ,4 34,8 6,3 6,8 1, ,3 63,6 69,3 44,8 52,9 Hjartdal ,2 14,6 28,5 12,1 12, ,9 61,3 61,5 49,9 65,9 Seljord ,4 13,6 15,2 11,9 6, ,7 62,1 63,2 65,1 69,5 Kviteseid ,8 11,9 13,7 12,3 7, ,0 59,9 63,7 60,5 74,8 Nissedal ,7 14,2 15,8 9,5 5, ,0 64,0 70,2 58,7 80,9 Fyresdal ,0 11,7 15,7 14,3 6, ,8 64,3 67,6 52,6 76,6 Tokke ,4 11,4 13,9 14,8 7, ,3 62,5 66,0 64,3 71,2 Vinje ,2 9,5 20,0 15,0 6, ,8 68,4 69,3 67,6 71,3 Sauherad ,1 16,6 16,5 10,4 13, ,4 67,7 62,6 61,5 72,6 1) Pendlar er definert som: sysselsett med oppmoteplass på arbeidet utanfor bustadskommunen, og med minst 45 minutts arbeidsreise (ein veg). Tabellen vil bli komplettert etter som resultat frå resten av kommunane i fylket ligg fore. Kommunehefta kan tingast gjennom bokhandelen, og prisen pr. hefte er kr 10,-.

6 ND Telemark 3x REGIONAL SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET. 3. KVARTAL 1981 Statistisk Sentralbyrås regionale sysselsettingsstatistikk for 3. kvartal 1981 viser at tallet på sysselsatte i Telemark var 220 (av dette 8 kvinner) i bergverksdrift, (3 100 kvinner) i industri og (400 kvinner) i bygge- og anleggsvirksomhet. Sammenliknet med 2. kvartal 1981 er det en nedgang på om lag 25 i bergverksdrift, så A si ingen endring i industri, men en nedgang på om lag 200 i bygge- og anleggsvirksomhet. I forhold til 3. kvartal 1980 viser tallene en nedgang på 15 i bergverksdrift, en nedgang på om lag 100 i industi og en nedgang på om lag 600 i bygge- og anleggsvirksomhet. Undersøkelsen, som gjennomføres i samarbeid med arbeidsformidlingen, omfatter alle bedrifter som i 1978 var registrert med 20 eller flere sysselsatte. Blant de mindre bedriftene blir oppgaver innhentet fra et utvalg av bedrifter. Oppgavene fra disse blir så nyttet til A beregne den samlede sysselsettingen i de mindre bedriftene. Dette gjør at resultatene blir noe usikre. Tall med forholdsvis stor usikkerhet er satt i parentes. Slike tall bør ikke brukes til A måle endringer fra et kvartal til et annet. Tall for mer detaljerte næringsgrupper er gitt for hele landet og de enkelte fylker i Statistisk ukehefte nr. 50, Regional sysselsettingsstatistikk. 3. kvartal og 3. kvartal Telemark Arbeidskontordistrikt Næring 3. kvartal kvartal kvartal /8-24/8 18/5-24/5 24/8-30/8 Av dette med Antall Antall Antall arbeidstid sysselsatte sysselsatte sysselsatte under 30 timer I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner TELEMARK 2 Bergverk Industri Bygg og anlegg (418) (364) (262) (193) 081 Skien og 2 Bergverk omland 3 Industri Bygg og anlegg (126) (96) (61) 082 Porsgrunn 2 Bergverk (3) Industri Bygg og anlegg (98) Kragerø 2 Bergverk og omland 3 Industri (314) (302) (315) (104) (65) 5 Bygg og anlegg 377 (58) 357 (50) 330 (38) (29) (27) 084 Ost- 2 Bergverk Telemark 3 Industri Bygg og anlegg (74) 876 (75) 913 (81) (53) (41) 085 Vest- 2 Bergverk Telemark 3 Industri Bygg og anlegg 577 (29) 518 (31) 485 (29) (34) (18)

7 ND Telemark 5.1 MANEDSSTATISTIKK OVER INNBETALT OG FORDELT SKATT. NOVEMBER 1981 Statistisk Sentralbyrå lager i samarbeid med Skattedirektoratet, de kommunale datasentralene, kommunekassererne og skattefogden en statistikk over innbetalte og fordelte skatter. Statistikken bygger pa månedsoppgjorsskjemaet fra kommunekassererne over innbetalte og fordelte skatter og avgifter. Tabellen viser både månedstall og sum hittil i år for den enkelte kommune og for det enkelte fylket. Videre vises endringstall i forhold til samme periode året for. Tall for hele landet gis i Statistisk ukehefte. Med "skatteinngang i alt" menes den del av de totale skatteinntekter som blir inntektsfort hos kommunekassererne og som blir fordelt til kommune, stat og folketrygd. Av skatteinntekter som faller utenfor, kan nevnes skatter og avgifter på utvinning av petroleum, sjømannsskatt og indirekte skatter. Byrået håper a få med sjømannsskatten og oljeskatten i løpet av For november viser tabellen for Telemark fylke at skatteinngangen totalt var på 434,8 mill.kr. Sumtabellen (tabell 1) viser for Telemark et tall på 25 65,9 mill.kr for de elleve første månedene.

8 ND Telemark 5.2x TABELL 1. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL SKATTEINNGANG MEDREGNET SJOMANNSSKATT F.O.M. JANUAR T.O.M. NOVEMBER MANED 1981 MILL.KR ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT. PERIODE ARET FOR ORDINAR HERAV MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER SKATT TEKTS- SKATTE- ORDINÆR ORDINÆR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMAR- SJO- FOLKE- TIL FYLKES- STAT. I ALT TIL TIL KOM- MANNS- TRYGDEN FOLKE- KOM- FELLES- PRIMÆR FYLKES- MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT KOM, KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN 08 TELEMARK 2565,9 652, PORSGRUNN 622, , SKIEN 796,9 196, NOTODDEN , SILJAN 24,5 7, , BAMBLE KRAGERO DRANGEDAL 45, NOME BO SAUHERAD 44,8 13, , TINN HJARTDAL , SELJORD , , KVITESEID 33, , NISSEDAL 17, FYRESDAL... 16, , TOKKE , VINJE , TABELL 2. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL NOVEMBER MANED MILL.KR SKATTEINNGANG MEDREGNET SJØMANNSSKATT FOR ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT, PERIODE ARET FOR ORDINÆR HERAV MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINAR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER SKATT TEXTS- SKATTE- ORDINÆR ORDINÆR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMÆR- SJO- FOLKE- TIL FYLKES- STAT. I ALT TIL TIL KOM- MANNS- TRYGDEN FOLKE- KOM- FELLES- PRIMER FYLKES- MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN 08 TELEMARK 434, , PORSGRUNN , SKIEN NOTODDEN , SILJAN BAMBLE , KRAGERØ DRANGEDAL , NOME , , BO SAUHERAD TINN ,4 3, HJARTDAL 3, SELJORD 6.0 1, KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL 2, , TOKKE VINJE

9 ND Telemark 6.1 SKIPSFARTEN MELLOM NORGE OG UTLANDET Statistisk Sentralbyrå har for 1980 utarbeidd statistikk over skipsfarten mellom Norge og utlandet. Statistikken bygger på Tollvesenets fartøysdeklarasjoner. Tilsvarende statistikk ble sist utarbeidd for Til sammen skip på i alt bruttotonn kom med gods eller i ballast til Telemark fra utlandet i Tilsvarende tall i 1977 var skipsanløp og bruttotonn. Direkte fra utlandet til Telemark (dvs. unntatt skip som hadde anløp via annen norsk havn) kom det i skip på til sammen bruttotonn. Telemark hadde 9 prosent av alle skipsanløp til Norge fra utlandet i Porsgrunn var den viktigste anløpskommunen målt etter skipenes bruttotonnasje med skipsanløp på tilsammen bruttotonn. Skip registrert i Norge hadde storparten av anløpt bruttotonnasje med 43 prosent. Dernest fulgte skip registrert i Storbritannia med 11 prosent. Tørrlastskip og tankskip var de viktigste skipstyper med henholdsvis og 453 anløp. Godsmengden som kom med skip til Telemark har økt med 76 prosent fra Bulklast utgjorde 50 prosent av godsmengden. Porsgrunn var viktigste lossekommune med i alt tonn gods losset. Samlet ble det fraktet tonn gods med skip fra Telemark til utlandet. Dette var en okning på 31 prosent fra Bulklast utgjorde 51 prosent av lastet godsmengde. Porsgrunn var viktigste lastekommune med i alt tonn gods lastet. Det må understrekes at oppgavene over containerlast er usikre. En del last i containere er registrert som stykkgods i fartøysdeklarasjonene. Andelen containerlast er derfor trolig høyere enn de oppførte mengder både for gods lastet og gods losset. Resultater for hele landet er gitt i Statistisk ukehefte nr. 50, 1981 og vil dessuten bli publisert i NOS-publikasjonen Samferdselsstatistikk Tabell 1. Tallet på skipsanløp og samlet tonnasje kommet til Telemark. Kommune Kommune Skip kommet i alt Skips- Brutto- Nettoanlptonnasje tonnasje T- 000 brt n.t Skip kommet direkte fra utlandet Skips- Brutto- Nettoanløp tonnasje tonnasje T 000 brt n.t I ALT I ALT Porsgrunn Skien Bamble Kragero

10 ND Telemark 6.2 Tabell 2. Tallet på skipsanløp og samlet tonnasje kommet til Telemark, etter skipenes registreringsland Skip kommet i altskip kommet direkte fra utlandet Skips- Brutto- Netto- Skips- Brutto- Nettoanl ø p tonnasje tonnasje anløp tonnasje tonnasje brt 1000 n.t1000 brt 1000 n.t I ALT Europa Danmark Færøyane Finland Island Sverige Norge Hellas Nederland Polen Sovjet Storbritannia V.-Tyskland Tyskland Afrika Liberia Asia Japan Kypros Singapore Nord- og Mellom Amerika Panama Sor-Amerika Brasil Oseania Tabell 3. Tallet på skip kommet til Telemark, etter skipstype og skipenes størrelse Skipenes størrelse. Bruttotonn I alt Passasjer- Torrlast- Tankskip skip skip Andre handels- skip I ALT Under 300 brt brt " _ brt og over

11 ND Telemark 6.3x Tabell 4. Godsmengden losset i Telemark etter type last. Kommune tonn I alt Mineralolje Annen last Container- Bulklast i tank i tank last Stykkgods I ALT I ALT Porsgrunn Skien Bamble Kragero Tabell 5. Godsmengde lastet ì Telemark etter type last. Kommune tonn I alt Container- last Mineralolje Annen last i tank i tank Bulklast Stykkgods 80 I ALT I ALT Porsgrunn Skien 274 Bamble 441 Kragerø

12 PUBLIKASJONER UNDER UTSENDING FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ I DESEMBER 1981 OG HITTIL I JANUAR 1982 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Strukturtall for kommunenes økonomi 1979 Sidetall 123 Pris kr 15,00 Kredittmarkedstatistikk Finansielle sektorbalanser Sidetall 144 Pris kr 15,00 Kriminalstatistikk Reaksjoner, fengslinger 1979 Sidetall 107 Pris kr 15,00 Lakse- og sjoaurefiske 1980 Sidetall 98 Pris kr 15,00 Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker 1980 Sidetall 310 Pris kr 20,00 I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Macroeconomic Models for Medium and Long-Term Planning Sidetall 35 Pris kr 10,00 (ART nr. 128) I serien Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå (RAPP): National Accounts of Norway System and Methods of Estimation Sidetall 101 Pris kr 15,00 (RAPP nr. 81/1) Jordbruksareal ifølge jordregister og utvalgstellinger Metodiske forskjeller belyst med materiale fra Trøgstad kommune Sidetall 63 Pris kr 15,00 (RAPP nr. 81/18) Levekårsundersøkelsen 1980 Dokumentasjon Del 1 Sidetall 67 Pris kr 15,00 (RAPP nr. 81/24) FASTE PUBLIKASJONER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ Statistisk månedshefte Månedsstatistikk over utenrikshandelen Statistisk ukehefte Pris: Årsabonnement kr 50,00 Pr. hefte " 5,00 Pris: Årsabonnement kr 60,00 Pr. hefte " 5,00 Pris: Årsabonnement kr 80,00 Pr. hefte " 3,00 Standardtegn i tabeller:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler - Null 0 og 0,0 Mindre enn 0,5 og 0,05 av den brukte enhet

13 Nr. 2/82 8. februar 1982 TELEMARK INNHOLD Videregående skoler 1. oktober 1980 Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Desember 1981 Godstransport på kysten, leie- og egentransport 1980 Reaksjonar for brotsverk i 1980 Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i januar og hittil februar 1982 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette heftet. Nærmere opplysninger og mer detaljerte oppgaver kan for flere av emnene fåes ved henvendelse til Byrået.

14 ND Telemark 4.1 VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1980 Statistisk Sentralbyrås utdanningsstatistikk viser at det ved de videregående skolene i Telemark var elever 1. oktober I fireårsperioden har elevtallet økt med 20 prosent, mens det har okt med 17 prosent for hele landet. Kvinnene utgjorde knapt 50 prosent av alle elevene, om lag det samme som foregående år. Totalt for landet har kvinneandelen blant elevene økt i de senere år, og er nå på vel 51 prosent. En fordeling etter skoleslag viser at det var elever ved skoler under lov om videregående opplæring, 380 ved folkehøgskoler, 134 ved skoler for helsestell og sosialt arbeid, 199 ved fagskoler for landbruket og 24 ved videregående skoler ellers. Fra 1979 til 1980 var det en nedgang i elevtallet ved alle skoleslag, unntatt skoler under lov om videregående opplæring. Ved d ta utgangspunkt i utdanningens art i stedet for skoleslag, viser statistikken at elever bosatt i Telemark var i utdanning under lov om videregående opplæring (voksenopplæring ikke medregnet). Av disse var det ved 6 prosent som gikk på skole utenfor bostedsfylket. I alt elever var i utdanning innen studieretning for allmenne fag og innen yrkesfaglige studieretninger. Andelen i yrkesfaglige studieretninger økte siste år fra 54 prosent til 55 prosent. For landet totalt Ate også andelen av elever i yrkesfaglige studieretninger til 53 prosent mot 51 prosent foregående år. Av elever bosatt i Telemark som fullførte et grunnkurs under lov om videregående opplæring våren 1980, var 865, eller vel 55 prosent, i utdanning pr. 1. oktober Denne andelen økte med 4 prosentenheter fra forrige år. 7 prosent av elevene som fortsatte i utdanning, begynte på allmennfaglig studieretning, 31 prosent på et nytt grunnkurs, 49 prosent begynte på et videregående kurs og vel 13 prosent i annen utdanning. Tallet på lærere ved videregående skoler i Telemark økte fra 678 i 1979 til 721 i I alt 548 lærere var i hel stilling og 173 i timelærerstillinger. Andelen lærere i hel stilling økte sammenliknet med året for. En del av tallene er publisert i Statistisk ukehefte nr. 40, Flere fylkestall og tall for hele landet vil bli gitt i publikasjonen NOS Utdanningsstatistikk Videregående skoler, som vil komme ut i løpet av 2. kvartal 1982.

15 - - ND Telemark 4.2 Tabell 1. Videregående skoler i fylket. Elever, skoler og lærere etter skoleslag. 1. oktober 1980 Skoleslag Elever I alt Menn Kvinner Skoler Fylke/ Prialt Stat I alt Kommune vat Lærere Hel stilling Timelærerstilling I ALT Skoler under lov om videregående opplæring Folkehøgskoler Skoler for helsestell og sosialt arbeid Sykepleierskoler Fagskoler for landbruket Landbruksskoler Skogbruksskoler Videregående skoler ellers Skoler for transport og kommunikasjon Tabell 2. Videregående skoler i fylket. Elever etter kjønn/bosted. Skolekommune. 1. oktober 1980 Skolekommune Skoler Elever i alt i alt Kjønn Bosted Bosatt Bosatt Bosatt i andre Menn Kvinner i skole- utenfor kommuner kommunen Telemark i Telemark Elever fra andre fylker i prosent av elever i alt I ALT , , , , , Skoler under lov om videregående opplæring ,4 Porsgrunn ,6 Skien ass ,7 Notodden ,8 Bamble ,8 Kragerø ,5 Nome ,8 Bø ,2 Tinn ,4 Seljord Kviteseid ,7 Tokke Andre videregående skoler.. Porsgrunn Skien Notodden Nome Sauherad Seljord Nissedal Fyresdal Vinje , , , , , , , , ,7

16 - ND Telemark 4.3 Tabell 3. Elever under lov om videregående opplæring bosatt i fylket, etter kjønn/klassetrinn/skolested og utdanningens art (studieretning). 1. oktober 1980 Utdanningens art (studieretning) Av I alt dette kvinner Klassetrinn Skolested 13 og høyere Utenom bosteds- bostedsfylket fylket Elever i utdanning utenom bostedsfylket i prosent av elever i alt I ALT ,4 Allmenne fag ,5 Husflids- og estetiske fag ,0 Handels- og kontorfag ,0 Håndverks- og industrifag ,3 Fiskeri- og sjøfartsfag ,2 Sosial- og helsefag ,0 Husholdningsfag ,6 Idrettsfag ,7 Tabell 4. Elever under lov om videregående opplæring bosatt i fylket, etter alder og utdanningens art (studieretning). 1. oktober 1980 Utdanningens art I (studieretning) alt a og under 16 år 17 år 18 år 19 år år år år 1 I ALT og over Allmenne fag Husflids- og estetiske fag Handels- og kontorfag Håndverks- og industrifag Fiskeri- og sjofartsfag Sosial- og helsefag Husholdningsfag Idrettsfag

17 ND Telemark 4.4x Tabell 5. Elever under lov om videregående opplæring bosatt i fylket, etter utdanningens art (studieretning). Bostedskommune. 1. oktober 1980 Bostedskommune I alt Studieretning for Hånd- All- Husflids- Handels- Fiskeriog sjøverksmenne og este- og konog indufag tiske fag torfag fartsfag strifag_ SöTiT2.---Fliii Idog holdrettshelse- nings- fag fag fag 124 IALT Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble ** Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje _ Tabell 6. Elever under lov om videregående opplæring bosatt i fylket, som fullførte et grunnkurs våren 1980, etter utdanning 1. oktober Studieretning våren 1980 Fullført Studiei alt retning våren I alt for 1980 allmenne fag utdanning 1. oktober 1980 Yrkesfaglige studieretninger Annen Samme studie- Annen studieutdanretning som full- retning enn full- ning fort våren 1980 ført våren 1980 Videre- Videre- 1 ok tober - Grunnkurs k urs Grunngående gåend e kurs kurt Ikke i utdanning 1. oktober 1980 I ALT Ettårige ogekortere kurs Av dette studieretning for: Husflids- og estetiske fag Handels- og kontorfag Håndverks- og industrifag Sosial- og helsefag Husholdningsfag Toårige grunnkurs Av dette studieretning for: Husflids- og estetiske - fag Handels- og kontorfag Håndverks- og industrifa g Sosial- og helsefag Idrettsfag

18 ND Telemark 3.1 MANEDSSTATISTIKK OVER INNBETALT OG FORDELT SKATT. DESEMBER 1981 Statistisk Sentralbyrå lager i samarbeid med Skattedirektoratet, de kommunale datasentralene, kommunekassererne og skattefogdene en statistikk over innbetalte og fordelte skatter. Statistikken bygger på månedsoppgjørsskjemaet fra kommunekassererne over innbetalte og fordelte skatter og avgifter. Tabellene viser både månedstall og sum hittil i år for den enkelte kommune og for det enkelte fylke. Videre vises endringstall i forhold til samme periode året for. Tall for hele landet gis i Statistisk ukehefte. Med "skatteinngang i alt" menes den del av de totale skatteinntekter som blir inntektsført hos kommunekassererne og som blir fordelt til kommune, stat og folketrygd. Av skatteinntekter som faller utenfor, kan nevnes skatter og avgifter på utvinning av petroleum, sjømannsskatt og indirekte skatter. Byrået håper å få med sjømannsskatten og oljeskatten i løpet av For desember viser tabellen for Telemark fylke at skatteinngangen totalt var på 102,0 mill.kr. Sumtabellen (tabell 1) viser for Telemark et tall på 2 667,9 mill.kr for 1981.

19 ND Telemark 3.2x TABELL 1. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL SKATTEINNGANG MEDREGNET SJØMANNSSKATT F.O.M. JANUAR T.O.M. DESEMBER MANED MILL.KR NR. KOMMUNE ORDINAR HERAV SKATTE- SKATT KOM- INNGANG TIL MUNAL I ALT PRIMAR- SJØ- KOM-MANNS- MUNEN SKATT ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT, PERIODE ARET FOR MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINAR INN- 'AVGIFT GIVER SKATT TEXTS- SKATTE- ORDINAR ORDINAR TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT FOLKE- TIL. FYLKES- STAT, I ALT TIL TIL TRYGDEN FOLKE- KOM- FELLES- PRIMAR FYLKES- TRYGDEN MUNEN SKATT KOM- KOM- MV. MUNEN MUNEN 08 TELEMARK ,0 508, , PORSGRUNN 0806 SKIEN 0807 NOTODDEN 637, , , ,3 113, ,6 29,7 35, SILJAN 0814 BAMBLE 0815 KRAGERO DRANGEDAL 0819 NOME 0821 do 0822 SAUHERAD 0826 TINN 0827 HJARTDAL 0828 SELJORD 0829 KVITESEID 0830 NISSEDAL 0831 FYRESDAL 0833 TOKKE 0834 VINJE ,5 4,1 4, ,4-39, , ,2 36, ,1, ,5 7,8 6,9 8, ,5-22, ' ,7-13,3 10, , , ,0 8, ,9-23,7 28,5 17,1 20,2 21, ,7 2,0 '3.1 3, ,0 6, ,9 36,2 10,7-7,8 7,2 4,8 5,7. 18,7 7, , ,0 18, ,6 2, , ,1 6,1 61,4 23,7-10,6 10, ,0 TABELL 2. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL SKATTEINNGANG MEDREGNET SJØMANNSSKATT FOR DESEMBER MANED MILL.KR ORDINAR HERAV MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINXR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER SKATT TEKTS- INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT I ALT PRIMER- SJØ-FOLKE- TIL FYLKES- STAT, KOM- MANNS- TRYGDEN FOLKE- KOM- FELLES- MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT NR. KOMMUNE MV. ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT,PERIODE ARET FOR SKATTE- ORDINfiR ORDINAR INNGANG SKATT SKATT I ALT TIL TIL PRIMAR FYLKES- KOM- KOM- MUNEN MUNEN 08 TELEMARK , PORSGRUNN SKIEN 31,5 7, NOTODDEN.... 5, SILJAN BAMBLE... 5, KRAGERO 7,8 2, DRANGEDAL.... 3, NOME 3.9 1, BO SAUHERAD , TINN 5,6 2, HJARTDAL SELJORD 3, KVITESEID... 2,6 0, NISSEDAL 1, FYRESDAL 2, t TOKKE 1,3 0, VINJE 4,8 1,7 15, ,6 17, , , , ,0 0,6 0,8 1,1 0, , , ,5 1, , ,4 0,5 0,7 1,0 0, , , ,3 1,2-0, ,2 1, ,3 0,1 0, , , ,4 0, , ,2 0, ,

20 ND Telemark 2.1 GODSTRANSPORT PA KYSTEN, LEIE- OG EGENTRANSPORT 1980 Statistisk Sentralbyrå gjennomførte i 1980 en undersøkelse av innenlandske godstransporter med skip i leie- og egentransport. Undersøkelsen omfattet norskregistrerte skip mellom 25 og bruttotonn. Ruteskip og fiskefartøyer var ikke med. Tilsvarende undersøkelse ble sist foretatt i Resultatene fra undersøkelsen viser at tonn gods ble lastet og tonn gods losset i Telemark i Dette utgjorde 6,3 prosent av samlet godsmengde lastet/losset i hele landet i Egentransporten var viktigst og skip i egentransport transporterte 81 prosent av godsmengden og utførte 65 prosent av transportarbeidet ved sendinger lastet/losset i fylket. Målt etter transportmengden var slepebåter den viktigste skipsgruppen. De transporterte 68 prosent av godsmengden og utførte 15 prosent av transportarbeidet. For gods lastet var "Kalk, sement, andre mineralske produkter" viktigste varegruppe med 32 prosent av lastet godsmengde. For gods losset var "Tower", trelast, ved" viktigste varegruppe med 42 prosent av losset godsmengde. Porsgrunn var viktigste lastekommune med 57 prosent av lastemengden i fylket. Notodden var viktigste lossekommune med 25 prosent av losset godsmengde. Resultatene fra undersøkelsen i 1980 bygger på transportoppgaver for månedene august, september og oktober for i alt 484 skip på til sammen bruttotonn for hele landet. Svarprosenten var på 85,7 prosent målt etter skipenes bruttotonnasje, og 69,0 prosent målt etter tallet på skip. Svarprosenten var høyest for store skip og lavest for små skip. En del innenlandske transporter, hovedsakelig oljetransporter, gar med skip over bruttotonn. Disse transportytelsene er ikke regnet med i tellingsresultatene. Resultatene bygger på at transportoppgavene som ble gitt for tellingsperioden var representative for årstransportene. Eventuelle sesongvariasjoner i transportmonsteret og manglende svarinngang for skip med særpregede transporter vil særlig gi utslag for de beregnede regionale transportytelser. De regionale resultatene må derfor betraktes som usikre og brukes med varsomhet. Dette gjelder i enda større grad resultatene fra forrige undersøkelse i En har derfor valgt ikke å foreta direkte sammenlikninger mellom de regionale resultatene i 1975 og Resultater for hele landet er gitt i Statistisk ukehefte nr. 51/52, Fullstendige resultater sammen med beskrivelse av undersøkelsens opplegg og omfang vil seinere bli gitt i NOS-publikasjonen Godstransport på kysten. Leie og egentransport Skipsfarten mellom Telemark og utlandet er belyst i Nye distriktstall nr

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, ir. 1/78 9. januar 1978 VESTFOLD I NNH OLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Nr. 1/76 5. januar 1976 AKERSHUS OG OSLO INN HOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1975.

Detaljer

mark Regionalstatistikk 1/96 'Emne 03.03 Barnevern, 1994 (K) Emne 05.01 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1994 (K)

mark Regionalstatistikk 1/96 'Emne 03.03 Barnevern, 1994 (K) Emne 05.01 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1994 (K) Januar 996 Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk /96 Sei hald mark.inne 00.00 Oversiktstabell A og B. Utvalde tal for fylker og Kommunar, 994 (K) 'Emne 03.03 Barnevern, 994 (K) Emne 05.0 Skattestatistikk.

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten Oslo bruker flest kurdøgn Fylkene brukte i fjor 731 000 kurdøgn i institusjoner for rusmiddelmisbrukere Oslo la beslag på en tredel av det totale antall kurdøgn, side 3 J zr Statistisk sentralbyrå har

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD Nr. 20/84 16. mai 1984 EMNE- GRUPPE INNHOLD REGISTRERINGS- PERIODE 15 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter etter art 1981-1983 1 19 Inntekts- og formuesundersøkelsen. Selvangivelsesregnskap 1982

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG AV KNUT FREDRIK STRØM ISK RALBYR RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/20 KONKURSER I INDUSTRI OG VAREHANDEL UTVIKLING, HYPPIGHET OG OMFANG AV

Detaljer

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3 659 000 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING FOLKE- OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 980 085 KRAGERØ STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 982 ISBN 82-537-695-8 FORORD Hovedformålet med Folke- og boligtelling 980 var å gi et bilde av befolkningen og levekårene

Detaljer

forskningsvirksomheten i Statistisk Sentralbyrå.

forskningsvirksomheten i Statistisk Sentralbyrå. utgis av Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå og kommer normalt med 10 nummer i året. Første nummer i året vil inneholde Økonomisk utsyn over året som gikk. Publikasjonen vil ellers inneholde

Detaljer

Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord

Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord Foto: Glomfjord Industripark Mars 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1. Innledning...

Detaljer

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Økonomiske analyser Nr. 6-1985 110000000000001100110000000000001110100110000000110011001 Konjunkturtendensene for Norge Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Yrkespassive og yrkesaktive en

Detaljer

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD Emne Side 35 Konsumprisindeksen, 15. august 1989 1 40 Lagerstatistikk, juni 1989 11 42 Investeringsaktiviteten i oljevirksomheten 3. kvartal 1989 13 42 Produsentprisindeksen,

Detaljer

Interne no der. STATIST IKKBRUKERUNDERSØKELSEN 198o/1981

Interne no der. STATIST IKKBRUKERUNDERSØKELSEN 198o/1981 Interne no der STATISTISK SENTRALBYRÅ 9. oktober 1981 STATIST IKKBRUKERUNDERSØKELSEN 198o/1981 Resultater fra en postundersøkelse om bruk og vurdering av Byråets statistikk i departementer, statsadministrasjonen

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå MELDING OM VIRKSOMHETEN 1976

Statistisk Sentralbyrå MELDING OM VIRKSOMHETEN 1976 Statistisk Sentralbyrå MELDING OM VIRKSOMHETEN 1976 MELDING OM VIRKSOMHETEN 1976 Statistisk Sentralbyrå Oslo 1977 FORORD Statistisk Sentralbyrå legger med dette fram en - melding om virksomheten for året

Detaljer

Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms

Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms Arbeidsnotat 2014:1002 Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms En analyse basert på pendling, rekrutteringsutfordringer, kandidatproduksjon og framtidsutsikter 6000 5000 4000 3000 2000

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 0815 KRAGERØ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3507-3 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Rapporter Reports 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Utvikling av et nytt beregningsopplegg Rapporter 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer