TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3."

Transkript

1 Nr. 1/ januar 1982 TELEMARK INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1981 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. kvartal Folke- og bustadteljing Hovudtal for kommunar Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1981 Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. November 1981 Skipsfarten mellom Norge og utlandet Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i desember 1981 og hittil i januar 1982 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette heftet. Nærmere opplysninger og mer detaljerte oppgaver kan for flere av emnene fåes ved henvendelse til Byrået.

2 ND Telemark 1.1 NYE DISTRIKTSTALL. INNHOLD 1981 TELEMARK BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD NR. Folketallet i kommunene 1. januar Statistikk over folkemengde etter kjønn og alder i valgkretser og skolekretser 4 Folketallet i kommunene ved utgangen av mars Folketallet i kommunene ved utgangen av juni 1981 og endringene i 2. kvartal 9 Flyttinger mellom kommunene og flyttinger fra og til kommunene etter flytternes kjønn og alder Folkemengden etter kjønn og alder i kommunene 31. desember Folke- og bustadteljing Hovudtal for kommunar 12 ARBEIDSMARKED Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 4. kvartal Sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn og Sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket og Personer meldt til arbeids- og sjømannskontorene som helt arbeidsløse 1979 og Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 1. kvartal Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 2. kvartal JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT Avlingane i hagebruket Førebels tal 1 Talet på bruk, jordbruksareal og husdyrhald pr. 20. juni Elgjakta Talet på husdyr frå kraftforrabattordninga 3 Villreinjakta Utvalgstelling for skogbruket Telemark, Agder 4 Jordbruksavling 1980 Rådyrjakta 1980 Skog- og utmarksbranner 1980 Omsetnad av faste eigedomar i 1980 Skoggreting 1980 Investeringstiltak i jordbruket med statstilskott Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Jakt og fangst av bever Landbruksvikarvirksomhet Skogsveier for motorkjøretøyer Talet på husdyr etter kraftfdrrabattordninga 12 FISKE OG FANGST Fiskeflåten og utbyte av fiskeria i 1979

3 ND Telemark 1.2x BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFTFORSYNING, BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET NR. Rygge- og anleggsstatistikk Ryggearealstatistikk Foreløpige tall 5 Produksjonen av elektrisk kraft 5 Industristatistikk UTENRIKSHANDEL Statistikk over utenrikshandelen SAMFERDSEL Registrerte kjøretøyer ved utgangen av 1979 og Rutefart på kysten Gods- og passasjertransport 8 Snarstatistikk for lastebil 8 Biler vraket mot pant OFFENTLIGE FINANSER Kommunebudsjetter Kommuneregnskaper 1979 PENGER OG KREDITT Forretnings- og sparebanker. Regnskapstall for de enkelte banker INNTEKT OG FORMUE Skattestatistikk Gjennomsnittstall for personlige skattytere 1 Skattestatistikk Oversikt over skattelikningen 4 Skattestatistikk Personlige skattytere etter inntektstrinn 5 SOSIALE FORHOLD Hjelpeordninger for hjemmene Hjelpeordningar for heimane Barnehager pr. 15. desember Sosialhjelp i RETTSFORHOLD Sivilrettsstatistikk Forbrytelser ferdig etterforsket av politiet i Reaksjoner for forseelser i Veitrafikkulykker med personskade i Midlar forvalta av overformynderia pr. 31. desember UTDANNING OG FORSKNING Grunnskoler 1. oktober Nynorsk som hovudmål i grunnskolen i Vaksenopplæring 1979/80 6 Studenter ved universiteter og høgskoler 1. oktober

4 ND Telemark 2x FOLKETALLET I KOMMUNENE VED UTGANGEN AV SEPTEMBER 1981 OG ENDRINGENE I 3. KVARTAL Statistisk Sentralbyrå har på grunnlag av reviderte folketall for 1. juli 1981 og foreløpige oppgaver over fødsler, dødsfall og flyttinger i månedene juli-september laget en oversikt over folketallet i de enkelte kommuner ved utgangen av september. For Telelmark fylke viser oversikten at folketallet ved utgangen av september var nær , vel 100 høyere enn tre måneder tidligere og ved siste årsskifte. Av de tre bykommunene i fylket hadde både Porsgrunn og Skien nedgang i folketallet i tredje kvartal, mens de fleste herredskommunene hadde økning. Størst absolutt tilvekst hadde Bamble. En samlet oversikt over folketallet ved utgangen av september 1981 i de enkelte fylker, og endringene for de enkelte fylker i tredje kvartal, er publisert i Statistisk ukehefte nr. 46, Kvartalsstatistikk for kommunene. Telemark Nr. Kommune Folketall 1/ ) Endringer i 3. kvartal 1981 Folketall Inn- Ut- Til- 30/ Fødte Døde flytting flytting vekst 08 TELEMARK Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bo Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje ) Tallene er korrigert for endringer i 2. kvartal som ikke var kommet med ved forrige framregning.

5 ND Telemark 4x FOLKE- OG BUSTADTELJING HOVUDTAL FOR KOMMUNAR Til no er det gitt ut kommunehefte for dei kommunane som er tekne med i tabellen. Hefta er sende dei einskilde kommunane og fylkeskommunane. Tabellen blir komplettert etter kvart som resultata frå resten av kommunane i fylket ligg fore. Når alle kommunehefta er komne, vil tabellane frå dei bli samla i eitt hefte for kvart fylke. Fylkeshefta frå Folke- og bustadteljing 1980 blir m.a. sende til alle som mottek NYE DISTRIKTSTALL for fylket det gjeld. Folketal 1970 Folketal 1980 Prosent yr kesaktive Prosent sys- selsette industri Prosent sysselsette jordbruk Prosent sysselsette byggjeog anleggsv. Prosent Profritt- sent Pro- ligg- hussent Talet jande hald pend- på bu- eine- som la- stader bu- disrar ) stader po- 1 og vå- nerer nings- bil hus Pro- Pro- Prosent sent sent hus- bu- buhald sta- stader som der med har bygde 4 el. tele- etter fleire fon 1945 rom Drangedal ,3 15,8 9,5 15,9 12, ,4 65,4 65,1 59,5 78,3 BO ,1 12,9 14,9 12,3 7, ,2 71,4 67,0 70,0 73,2 Tinn ,4 34,8 6,3 6,8 1, ,3 63,6 69,3 44,8 52,9 Hjartdal ,2 14,6 28,5 12,1 12, ,9 61,3 61,5 49,9 65,9 Seljord ,4 13,6 15,2 11,9 6, ,7 62,1 63,2 65,1 69,5 Kviteseid ,8 11,9 13,7 12,3 7, ,0 59,9 63,7 60,5 74,8 Nissedal ,7 14,2 15,8 9,5 5, ,0 64,0 70,2 58,7 80,9 Fyresdal ,0 11,7 15,7 14,3 6, ,8 64,3 67,6 52,6 76,6 Tokke ,4 11,4 13,9 14,8 7, ,3 62,5 66,0 64,3 71,2 Vinje ,2 9,5 20,0 15,0 6, ,8 68,4 69,3 67,6 71,3 Sauherad ,1 16,6 16,5 10,4 13, ,4 67,7 62,6 61,5 72,6 1) Pendlar er definert som: sysselsett med oppmoteplass på arbeidet utanfor bustadskommunen, og med minst 45 minutts arbeidsreise (ein veg). Tabellen vil bli komplettert etter som resultat frå resten av kommunane i fylket ligg fore. Kommunehefta kan tingast gjennom bokhandelen, og prisen pr. hefte er kr 10,-.

6 ND Telemark 3x REGIONAL SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET. 3. KVARTAL 1981 Statistisk Sentralbyrås regionale sysselsettingsstatistikk for 3. kvartal 1981 viser at tallet på sysselsatte i Telemark var 220 (av dette 8 kvinner) i bergverksdrift, (3 100 kvinner) i industri og (400 kvinner) i bygge- og anleggsvirksomhet. Sammenliknet med 2. kvartal 1981 er det en nedgang på om lag 25 i bergverksdrift, så A si ingen endring i industri, men en nedgang på om lag 200 i bygge- og anleggsvirksomhet. I forhold til 3. kvartal 1980 viser tallene en nedgang på 15 i bergverksdrift, en nedgang på om lag 100 i industi og en nedgang på om lag 600 i bygge- og anleggsvirksomhet. Undersøkelsen, som gjennomføres i samarbeid med arbeidsformidlingen, omfatter alle bedrifter som i 1978 var registrert med 20 eller flere sysselsatte. Blant de mindre bedriftene blir oppgaver innhentet fra et utvalg av bedrifter. Oppgavene fra disse blir så nyttet til A beregne den samlede sysselsettingen i de mindre bedriftene. Dette gjør at resultatene blir noe usikre. Tall med forholdsvis stor usikkerhet er satt i parentes. Slike tall bør ikke brukes til A måle endringer fra et kvartal til et annet. Tall for mer detaljerte næringsgrupper er gitt for hele landet og de enkelte fylker i Statistisk ukehefte nr. 50, Regional sysselsettingsstatistikk. 3. kvartal og 3. kvartal Telemark Arbeidskontordistrikt Næring 3. kvartal kvartal kvartal /8-24/8 18/5-24/5 24/8-30/8 Av dette med Antall Antall Antall arbeidstid sysselsatte sysselsatte sysselsatte under 30 timer I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner TELEMARK 2 Bergverk Industri Bygg og anlegg (418) (364) (262) (193) 081 Skien og 2 Bergverk omland 3 Industri Bygg og anlegg (126) (96) (61) 082 Porsgrunn 2 Bergverk (3) Industri Bygg og anlegg (98) Kragerø 2 Bergverk og omland 3 Industri (314) (302) (315) (104) (65) 5 Bygg og anlegg 377 (58) 357 (50) 330 (38) (29) (27) 084 Ost- 2 Bergverk Telemark 3 Industri Bygg og anlegg (74) 876 (75) 913 (81) (53) (41) 085 Vest- 2 Bergverk Telemark 3 Industri Bygg og anlegg 577 (29) 518 (31) 485 (29) (34) (18)

7 ND Telemark 5.1 MANEDSSTATISTIKK OVER INNBETALT OG FORDELT SKATT. NOVEMBER 1981 Statistisk Sentralbyrå lager i samarbeid med Skattedirektoratet, de kommunale datasentralene, kommunekassererne og skattefogden en statistikk over innbetalte og fordelte skatter. Statistikken bygger pa månedsoppgjorsskjemaet fra kommunekassererne over innbetalte og fordelte skatter og avgifter. Tabellen viser både månedstall og sum hittil i år for den enkelte kommune og for det enkelte fylket. Videre vises endringstall i forhold til samme periode året for. Tall for hele landet gis i Statistisk ukehefte. Med "skatteinngang i alt" menes den del av de totale skatteinntekter som blir inntektsfort hos kommunekassererne og som blir fordelt til kommune, stat og folketrygd. Av skatteinntekter som faller utenfor, kan nevnes skatter og avgifter på utvinning av petroleum, sjømannsskatt og indirekte skatter. Byrået håper a få med sjømannsskatten og oljeskatten i løpet av For november viser tabellen for Telemark fylke at skatteinngangen totalt var på 434,8 mill.kr. Sumtabellen (tabell 1) viser for Telemark et tall på 25 65,9 mill.kr for de elleve første månedene.

8 ND Telemark 5.2x TABELL 1. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL SKATTEINNGANG MEDREGNET SJOMANNSSKATT F.O.M. JANUAR T.O.M. NOVEMBER MANED 1981 MILL.KR ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT. PERIODE ARET FOR ORDINAR HERAV MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER SKATT TEKTS- SKATTE- ORDINÆR ORDINÆR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMAR- SJO- FOLKE- TIL FYLKES- STAT. I ALT TIL TIL KOM- MANNS- TRYGDEN FOLKE- KOM- FELLES- PRIMÆR FYLKES- MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT KOM, KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN 08 TELEMARK 2565,9 652, PORSGRUNN 622, , SKIEN 796,9 196, NOTODDEN , SILJAN 24,5 7, , BAMBLE KRAGERO DRANGEDAL 45, NOME BO SAUHERAD 44,8 13, , TINN HJARTDAL , SELJORD , , KVITESEID 33, , NISSEDAL 17, FYRESDAL... 16, , TOKKE , VINJE , TABELL 2. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL NOVEMBER MANED MILL.KR SKATTEINNGANG MEDREGNET SJØMANNSSKATT FOR ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT, PERIODE ARET FOR ORDINÆR HERAV MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINAR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER SKATT TEXTS- SKATTE- ORDINÆR ORDINÆR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMÆR- SJO- FOLKE- TIL FYLKES- STAT. I ALT TIL TIL KOM- MANNS- TRYGDEN FOLKE- KOM- FELLES- PRIMER FYLKES- MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT KOM- NR. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN 08 TELEMARK 434, , PORSGRUNN , SKIEN NOTODDEN , SILJAN BAMBLE , KRAGERØ DRANGEDAL , NOME , , BO SAUHERAD TINN ,4 3, HJARTDAL 3, SELJORD 6.0 1, KVITESEID NISSEDAL FYRESDAL 2, , TOKKE VINJE

9 ND Telemark 6.1 SKIPSFARTEN MELLOM NORGE OG UTLANDET Statistisk Sentralbyrå har for 1980 utarbeidd statistikk over skipsfarten mellom Norge og utlandet. Statistikken bygger på Tollvesenets fartøysdeklarasjoner. Tilsvarende statistikk ble sist utarbeidd for Til sammen skip på i alt bruttotonn kom med gods eller i ballast til Telemark fra utlandet i Tilsvarende tall i 1977 var skipsanløp og bruttotonn. Direkte fra utlandet til Telemark (dvs. unntatt skip som hadde anløp via annen norsk havn) kom det i skip på til sammen bruttotonn. Telemark hadde 9 prosent av alle skipsanløp til Norge fra utlandet i Porsgrunn var den viktigste anløpskommunen målt etter skipenes bruttotonnasje med skipsanløp på tilsammen bruttotonn. Skip registrert i Norge hadde storparten av anløpt bruttotonnasje med 43 prosent. Dernest fulgte skip registrert i Storbritannia med 11 prosent. Tørrlastskip og tankskip var de viktigste skipstyper med henholdsvis og 453 anløp. Godsmengden som kom med skip til Telemark har økt med 76 prosent fra Bulklast utgjorde 50 prosent av godsmengden. Porsgrunn var viktigste lossekommune med i alt tonn gods losset. Samlet ble det fraktet tonn gods med skip fra Telemark til utlandet. Dette var en okning på 31 prosent fra Bulklast utgjorde 51 prosent av lastet godsmengde. Porsgrunn var viktigste lastekommune med i alt tonn gods lastet. Det må understrekes at oppgavene over containerlast er usikre. En del last i containere er registrert som stykkgods i fartøysdeklarasjonene. Andelen containerlast er derfor trolig høyere enn de oppførte mengder både for gods lastet og gods losset. Resultater for hele landet er gitt i Statistisk ukehefte nr. 50, 1981 og vil dessuten bli publisert i NOS-publikasjonen Samferdselsstatistikk Tabell 1. Tallet på skipsanløp og samlet tonnasje kommet til Telemark. Kommune Kommune Skip kommet i alt Skips- Brutto- Nettoanlptonnasje tonnasje T- 000 brt n.t Skip kommet direkte fra utlandet Skips- Brutto- Nettoanløp tonnasje tonnasje T 000 brt n.t I ALT I ALT Porsgrunn Skien Bamble Kragero

10 ND Telemark 6.2 Tabell 2. Tallet på skipsanløp og samlet tonnasje kommet til Telemark, etter skipenes registreringsland Skip kommet i altskip kommet direkte fra utlandet Skips- Brutto- Netto- Skips- Brutto- Nettoanl ø p tonnasje tonnasje anløp tonnasje tonnasje brt 1000 n.t1000 brt 1000 n.t I ALT Europa Danmark Færøyane Finland Island Sverige Norge Hellas Nederland Polen Sovjet Storbritannia V.-Tyskland Tyskland Afrika Liberia Asia Japan Kypros Singapore Nord- og Mellom Amerika Panama Sor-Amerika Brasil Oseania Tabell 3. Tallet på skip kommet til Telemark, etter skipstype og skipenes størrelse Skipenes størrelse. Bruttotonn I alt Passasjer- Torrlast- Tankskip skip skip Andre handels- skip I ALT Under 300 brt brt " _ brt og over

11 ND Telemark 6.3x Tabell 4. Godsmengden losset i Telemark etter type last. Kommune tonn I alt Mineralolje Annen last Container- Bulklast i tank i tank last Stykkgods I ALT I ALT Porsgrunn Skien Bamble Kragero Tabell 5. Godsmengde lastet ì Telemark etter type last. Kommune tonn I alt Container- last Mineralolje Annen last i tank i tank Bulklast Stykkgods 80 I ALT I ALT Porsgrunn Skien 274 Bamble 441 Kragerø

12 PUBLIKASJONER UNDER UTSENDING FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ I DESEMBER 1981 OG HITTIL I JANUAR 1982 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Strukturtall for kommunenes økonomi 1979 Sidetall 123 Pris kr 15,00 Kredittmarkedstatistikk Finansielle sektorbalanser Sidetall 144 Pris kr 15,00 Kriminalstatistikk Reaksjoner, fengslinger 1979 Sidetall 107 Pris kr 15,00 Lakse- og sjoaurefiske 1980 Sidetall 98 Pris kr 15,00 Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker 1980 Sidetall 310 Pris kr 20,00 I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Macroeconomic Models for Medium and Long-Term Planning Sidetall 35 Pris kr 10,00 (ART nr. 128) I serien Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå (RAPP): National Accounts of Norway System and Methods of Estimation Sidetall 101 Pris kr 15,00 (RAPP nr. 81/1) Jordbruksareal ifølge jordregister og utvalgstellinger Metodiske forskjeller belyst med materiale fra Trøgstad kommune Sidetall 63 Pris kr 15,00 (RAPP nr. 81/18) Levekårsundersøkelsen 1980 Dokumentasjon Del 1 Sidetall 67 Pris kr 15,00 (RAPP nr. 81/24) FASTE PUBLIKASJONER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ Statistisk månedshefte Månedsstatistikk over utenrikshandelen Statistisk ukehefte Pris: Årsabonnement kr 50,00 Pr. hefte " 5,00 Pris: Årsabonnement kr 60,00 Pr. hefte " 5,00 Pris: Årsabonnement kr 80,00 Pr. hefte " 3,00 Standardtegn i tabeller:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler - Null 0 og 0,0 Mindre enn 0,5 og 0,05 av den brukte enhet

13 Nr. 2/82 8. februar 1982 TELEMARK INNHOLD Videregående skoler 1. oktober 1980 Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt. Desember 1981 Godstransport på kysten, leie- og egentransport 1980 Reaksjonar for brotsverk i 1980 Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i januar og hittil februar 1982 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette heftet. Nærmere opplysninger og mer detaljerte oppgaver kan for flere av emnene fåes ved henvendelse til Byrået.

14 ND Telemark 4.1 VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1980 Statistisk Sentralbyrås utdanningsstatistikk viser at det ved de videregående skolene i Telemark var elever 1. oktober I fireårsperioden har elevtallet økt med 20 prosent, mens det har okt med 17 prosent for hele landet. Kvinnene utgjorde knapt 50 prosent av alle elevene, om lag det samme som foregående år. Totalt for landet har kvinneandelen blant elevene økt i de senere år, og er nå på vel 51 prosent. En fordeling etter skoleslag viser at det var elever ved skoler under lov om videregående opplæring, 380 ved folkehøgskoler, 134 ved skoler for helsestell og sosialt arbeid, 199 ved fagskoler for landbruket og 24 ved videregående skoler ellers. Fra 1979 til 1980 var det en nedgang i elevtallet ved alle skoleslag, unntatt skoler under lov om videregående opplæring. Ved d ta utgangspunkt i utdanningens art i stedet for skoleslag, viser statistikken at elever bosatt i Telemark var i utdanning under lov om videregående opplæring (voksenopplæring ikke medregnet). Av disse var det ved 6 prosent som gikk på skole utenfor bostedsfylket. I alt elever var i utdanning innen studieretning for allmenne fag og innen yrkesfaglige studieretninger. Andelen i yrkesfaglige studieretninger økte siste år fra 54 prosent til 55 prosent. For landet totalt Ate også andelen av elever i yrkesfaglige studieretninger til 53 prosent mot 51 prosent foregående år. Av elever bosatt i Telemark som fullførte et grunnkurs under lov om videregående opplæring våren 1980, var 865, eller vel 55 prosent, i utdanning pr. 1. oktober Denne andelen økte med 4 prosentenheter fra forrige år. 7 prosent av elevene som fortsatte i utdanning, begynte på allmennfaglig studieretning, 31 prosent på et nytt grunnkurs, 49 prosent begynte på et videregående kurs og vel 13 prosent i annen utdanning. Tallet på lærere ved videregående skoler i Telemark økte fra 678 i 1979 til 721 i I alt 548 lærere var i hel stilling og 173 i timelærerstillinger. Andelen lærere i hel stilling økte sammenliknet med året for. En del av tallene er publisert i Statistisk ukehefte nr. 40, Flere fylkestall og tall for hele landet vil bli gitt i publikasjonen NOS Utdanningsstatistikk Videregående skoler, som vil komme ut i løpet av 2. kvartal 1982.

15 - - ND Telemark 4.2 Tabell 1. Videregående skoler i fylket. Elever, skoler og lærere etter skoleslag. 1. oktober 1980 Skoleslag Elever I alt Menn Kvinner Skoler Fylke/ Prialt Stat I alt Kommune vat Lærere Hel stilling Timelærerstilling I ALT Skoler under lov om videregående opplæring Folkehøgskoler Skoler for helsestell og sosialt arbeid Sykepleierskoler Fagskoler for landbruket Landbruksskoler Skogbruksskoler Videregående skoler ellers Skoler for transport og kommunikasjon Tabell 2. Videregående skoler i fylket. Elever etter kjønn/bosted. Skolekommune. 1. oktober 1980 Skolekommune Skoler Elever i alt i alt Kjønn Bosted Bosatt Bosatt Bosatt i andre Menn Kvinner i skole- utenfor kommuner kommunen Telemark i Telemark Elever fra andre fylker i prosent av elever i alt I ALT , , , , , Skoler under lov om videregående opplæring ,4 Porsgrunn ,6 Skien ass ,7 Notodden ,8 Bamble ,8 Kragerø ,5 Nome ,8 Bø ,2 Tinn ,4 Seljord Kviteseid ,7 Tokke Andre videregående skoler.. Porsgrunn Skien Notodden Nome Sauherad Seljord Nissedal Fyresdal Vinje , , , , , , , , ,7

16 - ND Telemark 4.3 Tabell 3. Elever under lov om videregående opplæring bosatt i fylket, etter kjønn/klassetrinn/skolested og utdanningens art (studieretning). 1. oktober 1980 Utdanningens art (studieretning) Av I alt dette kvinner Klassetrinn Skolested 13 og høyere Utenom bosteds- bostedsfylket fylket Elever i utdanning utenom bostedsfylket i prosent av elever i alt I ALT ,4 Allmenne fag ,5 Husflids- og estetiske fag ,0 Handels- og kontorfag ,0 Håndverks- og industrifag ,3 Fiskeri- og sjøfartsfag ,2 Sosial- og helsefag ,0 Husholdningsfag ,6 Idrettsfag ,7 Tabell 4. Elever under lov om videregående opplæring bosatt i fylket, etter alder og utdanningens art (studieretning). 1. oktober 1980 Utdanningens art I (studieretning) alt a og under 16 år 17 år 18 år 19 år år år år 1 I ALT og over Allmenne fag Husflids- og estetiske fag Handels- og kontorfag Håndverks- og industrifag Fiskeri- og sjofartsfag Sosial- og helsefag Husholdningsfag Idrettsfag

17 ND Telemark 4.4x Tabell 5. Elever under lov om videregående opplæring bosatt i fylket, etter utdanningens art (studieretning). Bostedskommune. 1. oktober 1980 Bostedskommune I alt Studieretning for Hånd- All- Husflids- Handels- Fiskeriog sjøverksmenne og este- og konog indufag tiske fag torfag fartsfag strifag_ SöTiT2.---Fliii Idog holdrettshelse- nings- fag fag fag 124 IALT Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble ** Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje _ Tabell 6. Elever under lov om videregående opplæring bosatt i fylket, som fullførte et grunnkurs våren 1980, etter utdanning 1. oktober Studieretning våren 1980 Fullført Studiei alt retning våren I alt for 1980 allmenne fag utdanning 1. oktober 1980 Yrkesfaglige studieretninger Annen Samme studie- Annen studieutdanretning som full- retning enn full- ning fort våren 1980 ført våren 1980 Videre- Videre- 1 ok tober - Grunnkurs k urs Grunngående gåend e kurs kurt Ikke i utdanning 1. oktober 1980 I ALT Ettårige ogekortere kurs Av dette studieretning for: Husflids- og estetiske fag Handels- og kontorfag Håndverks- og industrifag Sosial- og helsefag Husholdningsfag Toårige grunnkurs Av dette studieretning for: Husflids- og estetiske - fag Handels- og kontorfag Håndverks- og industrifa g Sosial- og helsefag Idrettsfag

18 ND Telemark 3.1 MANEDSSTATISTIKK OVER INNBETALT OG FORDELT SKATT. DESEMBER 1981 Statistisk Sentralbyrå lager i samarbeid med Skattedirektoratet, de kommunale datasentralene, kommunekassererne og skattefogdene en statistikk over innbetalte og fordelte skatter. Statistikken bygger på månedsoppgjørsskjemaet fra kommunekassererne over innbetalte og fordelte skatter og avgifter. Tabellene viser både månedstall og sum hittil i år for den enkelte kommune og for det enkelte fylke. Videre vises endringstall i forhold til samme periode året for. Tall for hele landet gis i Statistisk ukehefte. Med "skatteinngang i alt" menes den del av de totale skatteinntekter som blir inntektsført hos kommunekassererne og som blir fordelt til kommune, stat og folketrygd. Av skatteinntekter som faller utenfor, kan nevnes skatter og avgifter på utvinning av petroleum, sjømannsskatt og indirekte skatter. Byrået håper å få med sjømannsskatten og oljeskatten i løpet av For desember viser tabellen for Telemark fylke at skatteinngangen totalt var på 102,0 mill.kr. Sumtabellen (tabell 1) viser for Telemark et tall på 2 667,9 mill.kr for 1981.

19 ND Telemark 3.2x TABELL 1. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL SKATTEINNGANG MEDREGNET SJØMANNSSKATT F.O.M. JANUAR T.O.M. DESEMBER MANED MILL.KR NR. KOMMUNE ORDINAR HERAV SKATTE- SKATT KOM- INNGANG TIL MUNAL I ALT PRIMAR- SJØ- KOM-MANNS- MUNEN SKATT ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT, PERIODE ARET FOR MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINAR INN- 'AVGIFT GIVER SKATT TEXTS- SKATTE- ORDINAR ORDINAR TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT FOLKE- TIL. FYLKES- STAT, I ALT TIL TIL TRYGDEN FOLKE- KOM- FELLES- PRIMAR FYLKES- TRYGDEN MUNEN SKATT KOM- KOM- MV. MUNEN MUNEN 08 TELEMARK ,0 508, , PORSGRUNN 0806 SKIEN 0807 NOTODDEN 637, , , ,3 113, ,6 29,7 35, SILJAN 0814 BAMBLE 0815 KRAGERO DRANGEDAL 0819 NOME 0821 do 0822 SAUHERAD 0826 TINN 0827 HJARTDAL 0828 SELJORD 0829 KVITESEID 0830 NISSEDAL 0831 FYRESDAL 0833 TOKKE 0834 VINJE ,5 4,1 4, ,4-39, , ,2 36, ,1, ,5 7,8 6,9 8, ,5-22, ' ,7-13,3 10, , , ,0 8, ,9-23,7 28,5 17,1 20,2 21, ,7 2,0 '3.1 3, ,0 6, ,9 36,2 10,7-7,8 7,2 4,8 5,7. 18,7 7, , ,0 18, ,6 2, , ,1 6,1 61,4 23,7-10,6 10, ,0 TABELL 2. TABELL OVER KOMMUNAL/FYLKESKOMMUNAL SKATTEINNGANG MEDREGNET SJØMANNSSKATT FOR DESEMBER MANED MILL.KR ORDINAR HERAV MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINXR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GIVER SKATT TEKTS- INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT I ALT PRIMER- SJØ-FOLKE- TIL FYLKES- STAT, KOM- MANNS- TRYGDEN FOLKE- KOM- FELLES- MUNEN SKATT TRYGDEN MUNEN SKATT NR. KOMMUNE MV. ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT,PERIODE ARET FOR SKATTE- ORDINfiR ORDINAR INNGANG SKATT SKATT I ALT TIL TIL PRIMAR FYLKES- KOM- KOM- MUNEN MUNEN 08 TELEMARK , PORSGRUNN SKIEN 31,5 7, NOTODDEN.... 5, SILJAN BAMBLE... 5, KRAGERO 7,8 2, DRANGEDAL.... 3, NOME 3.9 1, BO SAUHERAD , TINN 5,6 2, HJARTDAL SELJORD 3, KVITESEID... 2,6 0, NISSEDAL 1, FYRESDAL 2, t TOKKE 1,3 0, VINJE 4,8 1,7 15, ,6 17, , , , ,0 0,6 0,8 1,1 0, , , ,5 1, , ,4 0,5 0,7 1,0 0, , , ,3 1,2-0, ,2 1, ,3 0,1 0, , , ,4 0, , ,2 0, ,

20 ND Telemark 2.1 GODSTRANSPORT PA KYSTEN, LEIE- OG EGENTRANSPORT 1980 Statistisk Sentralbyrå gjennomførte i 1980 en undersøkelse av innenlandske godstransporter med skip i leie- og egentransport. Undersøkelsen omfattet norskregistrerte skip mellom 25 og bruttotonn. Ruteskip og fiskefartøyer var ikke med. Tilsvarende undersøkelse ble sist foretatt i Resultatene fra undersøkelsen viser at tonn gods ble lastet og tonn gods losset i Telemark i Dette utgjorde 6,3 prosent av samlet godsmengde lastet/losset i hele landet i Egentransporten var viktigst og skip i egentransport transporterte 81 prosent av godsmengden og utførte 65 prosent av transportarbeidet ved sendinger lastet/losset i fylket. Målt etter transportmengden var slepebåter den viktigste skipsgruppen. De transporterte 68 prosent av godsmengden og utførte 15 prosent av transportarbeidet. For gods lastet var "Kalk, sement, andre mineralske produkter" viktigste varegruppe med 32 prosent av lastet godsmengde. For gods losset var "Tower", trelast, ved" viktigste varegruppe med 42 prosent av losset godsmengde. Porsgrunn var viktigste lastekommune med 57 prosent av lastemengden i fylket. Notodden var viktigste lossekommune med 25 prosent av losset godsmengde. Resultatene fra undersøkelsen i 1980 bygger på transportoppgaver for månedene august, september og oktober for i alt 484 skip på til sammen bruttotonn for hele landet. Svarprosenten var på 85,7 prosent målt etter skipenes bruttotonnasje, og 69,0 prosent målt etter tallet på skip. Svarprosenten var høyest for store skip og lavest for små skip. En del innenlandske transporter, hovedsakelig oljetransporter, gar med skip over bruttotonn. Disse transportytelsene er ikke regnet med i tellingsresultatene. Resultatene bygger på at transportoppgavene som ble gitt for tellingsperioden var representative for årstransportene. Eventuelle sesongvariasjoner i transportmonsteret og manglende svarinngang for skip med særpregede transporter vil særlig gi utslag for de beregnede regionale transportytelser. De regionale resultatene må derfor betraktes som usikre og brukes med varsomhet. Dette gjelder i enda større grad resultatene fra forrige undersøkelse i En har derfor valgt ikke å foreta direkte sammenlikninger mellom de regionale resultatene i 1975 og Resultater for hele landet er gitt i Statistisk ukehefte nr. 51/52, Fullstendige resultater sammen med beskrivelse av undersøkelsens opplegg og omfang vil seinere bli gitt i NOS-publikasjonen Godstransport på kysten. Leie og egentransport Skipsfarten mellom Telemark og utlandet er belyst i Nye distriktstall nr

AUST-AGDER NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1978

AUST-AGDER NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1978 Nr. 1/79 15. januar 1979 AUST-AGDER I NNH OLD Nye distriktstall. Innhold 1978 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1978 Avlingane i

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

OPPLAND INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978

OPPLAND INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978 Nr. 1/79 8.. januar 1979 OPPLAND INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1978 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1978 Avlingane i hagebruket

Detaljer

VEST-AGDER. . 1/849. januar 1984 REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt.

VEST-AGDER. . 1/849. januar 1984 REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt. . 1/849. januar 1984 VEST-AGDER INN H O L D ge- LIPPE REGISTRERINGS- SIDE PERIODE B Nye distriktstall. Innhold 1983 1 3 Overformynderiene. Midler forvaltet (K) 31. des. 1982 4 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer

ØSTFOLD INNHOLD. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal. Framskriving av folkemengden 1977-2000

ØSTFOLD INNHOLD. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal. Framskriving av folkemengden 1977-2000 Nr. 1/78 2. januar 1977 ØSTFOLD INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 4,0 3 600 3,0 3 400 Stabil befolkningsnedgang i Kviteseid de siste 50 åra. 2,0 1,0 0,0-1,0 3 200

Detaljer

Høy attratktivitet. Lav attratktivitet

Høy attratktivitet. Lav attratktivitet Lav attratktivitet Høy attratktivitet Bosted Uheldig struktur Basis Gunstig struktur Besøk Regional 2009-2014 Kap 1 Kap 2 Kap 4 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Nome Strukturelle forutsetninger for vekst. Nome 4. mars 2014 Knut Vareide

Nome Strukturelle forutsetninger for vekst. Nome 4. mars 2014 Knut Vareide Nome Strukturelle forutsetninger for vekst Nome 4. mars 2014 Knut Vareide Befolkningsutvikling 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6680 6660 6640 6648 6643 115 113

Detaljer

Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting

Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting 150 Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting. 100 50 0-50 -100 41 39 41 38 89 69 48 34 41 71 37 46 19 43 5 21 35 62-3 1 3 12 29 10 12-14 -15 9 16 29 24 12 12 14-6 -21-33 -78 Fødselsoverskudd

Detaljer

ROGALAND IN NH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977. Framskriving av folkemengden 1977-2000. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

ROGALAND IN NH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977. Framskriving av folkemengden 1977-2000. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, Nr. 1/78 16. januar 1978 ROGALAND IN NH OLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

Er Notodden attraktivt? Og for hvem?

Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Knut Vareide Telemarksforsking 7. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Bamble Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Kommunesider for Telemark

Kommunesider for Telemark Kommunesider for Telemark Dette notatet inneholder en side med informasjon for hver kommune i Telemark. Denne informasjonen er dels offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), dels

Detaljer

SøR-TRøNDELAG INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. FØrebels tal. Kjçtkontrollen 1.-3. kvartal 1978.

SøR-TRøNDELAG INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. FØrebels tal. Kjçtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. Nr. 1/79 22. januar 1979 SøR-TRøNDELAG INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1978 Avlingane i hagebruket 1978. FØrebels tal Kjçtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. FØrebels tal Elgjakta 1978 Midler forvaltet av

Detaljer

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv?

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Bosetting Knut Vareide Seljord 10. mars 2011 Utvikling Bedrift Besøk Først et lite tilbakeblikk: Hvordan har utviklingen i Seljord vært de siste

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE

AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE 1/84 2. januar 1984 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE 8 Nye distriktstall. Innhold; 1983 1 6 Banker. Norges Postsparebank, forretningsog sparebanker. Disponerte utlån til og

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

MORE OG ROMSDAL INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1977. Framskriving av folkemengden 1977-2000

MORE OG ROMSDAL INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1977. Framskriving av folkemengden 1977-2000 Nr. 1/78 16. januar 1978 MORE OG ROMSDAL INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

TROMS INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal. Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978.

TROMS INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal. Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. ok.. 1" 7 29. januar 19 79 TROMS INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1978 Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. Førebels tal Elgjakta 1978 Midler forvaltet av overformynderiene

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 934 3,4-101 -3 Delvis ledige 1 353 1,6 85 7 Arbeidssøkere på tiltak 437 0,5 158 57 Kvinner av Helt ledige 1 139 2,8-121 -10 Delvis

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter. 29. Februar 2015

Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter. 29. Februar 2015 Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter 29. Februar 2015 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 2013 2 Alle steder blir påvirket at ytre forhold, strukturelle trekk, som de ikke

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 Endring folketall Folketall

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt.

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt. INNHOLD SYSTEMATISK INNHOLDSOVERSIKT 2 12 ENERGI 2 20 GENERELLE SOSIODEMOGRAFISKE EMNER 2 21 BEFOLKNING 2 22 HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE 3 23 UTDANNING OG SKOLEVESEN 3 24 KULTURELLE FORHOLD, GENERELL

Detaljer

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Kjennetegn, utvikling, hvordan alt henger sammen, hvordan skape attraktivitet

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Kjennetegn, utvikling, hvordan alt henger sammen, hvordan skape attraktivitet Næringsutvikling i Midt-Telemark Kjennetegn, utvikling, hvordan alt henger sammen, hvordan skape attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling

Detaljer

ROGALAND INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal. Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978.

ROGALAND INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal. Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. Nr. 1/79 22. januar 1979 ROGALAND INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1978 Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. Førebels tal Midler forvaltet av overformynderiene

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal. Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978.

MØRE OG ROMSDAL INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978. Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal. Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. Nr. 1/79 22. januar 1979 MØRE OG ROMSDAL INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1978 Avlingane i hagebruket 1978. Førebels tal Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1978. Førebels tal Elgjakta 1978 Midler forvaltet

Detaljer

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012 Sakliste 01/2012 Opprop 02/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar 04/2012 Næringsutvikling,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD ir. 1/87 5. januar 1987 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD Emne Side 21 Folkemengde etter kjønn og alder, 1. januar 1986 (K) 1 21 Folketallet i kommunene, 1. oktober 1986 (K) 6 21 Utenlandske statsborgere, 1. januar

Detaljer

Utgifter per innbygger til administrasjon 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 0 5 000 10 000 15 000 20 000 Folketall (

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 85 362 3,1 5 715 7 Østfold 5 343 3,7-123 -2 Akershus 8 550 2,8 389 5 Oslo 13 567 3,7-90 -1 Hedmark 2 635

Detaljer

Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet

Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet MØTE I NÆRINGSUTVALGET I TELEMARK 1. Februar Notodden Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Nye distrikstall. Innhold Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Nye distrikstall. Innhold Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, . 1/81 5. januar 1981 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD Nye distrikstall. Innhold 1980 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1980 Talet på bruk,

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 22/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1977 og endringene i 3. kvartal Tr. /78 2. januar 978 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD r Nye distriktstall. Innhold 977 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 977 og endringene i 3. kvartal Framskriving av folkemengden 977-2000 Regional

Detaljer

VESTFOLD OLD. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976

VESTFOLD OLD. Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976 r. 1/77 10. januar 1977 VESTFOLD INN H OLD Nye distriktstall. Innhold 1976 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1976 Kjøtkontrollen

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

Status for Bø. Kommunehuset i Bø, den 8. februar Telemarksforsking

Status for Bø. Kommunehuset i Bø, den 8. februar Telemarksforsking Status for Bø Kommunehuset i Bø, den 8. februar 2010 telemarksforsking.no 1 Befolkning Næringsutvikling Attraktivitet telemarksforsking.no KNUT VAREIDE 28 05 2010 2 3,0 6 000 2,5 5 500 2,0 1,5 Det har

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Bosted Basis. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Bosted Basis. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Basis Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Offentlig Privat 1 118 1 142 1 090 1 080

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

Bosted. Attraktivitetspyramiden. Vekst. Arbeidsplassvekst

Bosted. Attraktivitetspyramiden. Vekst. Arbeidsplassvekst Fyresdal Hva er attraktivitet? Hvordan har utviklingen vært i Fyresdal? Har Fyresdal vært attraktiv for næringsliv og bosetting? Hva er framtidsutsiktene for Fyresdal? Hvordan skal Fyresdal bli en attraktiv

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

INNHOLD. innbetalt og fordelt skatt (K) Nov Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i desember 1983 og hittil i januar

INNHOLD. innbetalt og fordelt skatt (K) Nov Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i desember 1983 og hittil i januar Nr. 1/84 9. januar 1984 BUSKERUD INNHOLD EMNEREGISTRERINGS SIDE GRUPPE PERIODE 28 Nye distriktstall. Innhold 1983 1 23 Overformynderiene. Midler forvaltet (K) 31. des. 1982 4 19 Skatteregnskap. Månedsstatistikk

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 77 310 2,8 3 852 5 Østfold 4 872 3,4-357 -7 Akershus 7 585 2,4 147 2 Oslo 12 648 3,5-15 0 Hedmark 2 370

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 60 000 50 000 40 000 30 000 35 931 36 089 36 356 36 600 36 862 37 301

Detaljer

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 29/2004 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i AS (ViG). Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

ALFABETISK INNHOLDSREGISTER 1977

ALFABETISK INNHOLDSREGISTER 1977 ALFABETISK INNHOLDSREGISTER 1977 Hver henvisning består vanligvis av to ledd: a) tidsperioden som vedkommende melding dekker og b) nummeret på det hefte hvor meldingen finnes. De enkelte henvisninger er

Detaljer

Christoffer Berge. Statistisk sentralbyrå

Christoffer Berge. Statistisk sentralbyrå Sysselsatte på korttidsopphold Christoffer Berge 29.11.07 Statistisk sentralbyrå Arbeidsinnvandrere på korttidsopphold Hvem er de? Hvordan fanges de opp i statistikken? Tilknytning til Norge Selvstendig

Detaljer

Næringsutvikling og attraksjonskraft

Næringsutvikling og attraksjonskraft Næringsutvikling og attraksjonskraft Knut Vareide Telemarksforsking 22. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 1,5 1,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal

Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal 1. september 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

Bærekraftige og attraktive Telemark

Bærekraftige og attraktive Telemark Bærekraftige og attraktive Telemark Aktuelle indikatorer og relevant statistikk. Hvordan tolke og anvende kvantitativt og kvalitativt datagrunnlag? Bø, 27 oktober 2015 Knut Vareide Hva ønsker staten av

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

Status for Vinje: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet MØTE I Vinjehuset 7. Mars

Status for Vinje: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet MØTE I Vinjehuset 7. Mars Status for Vinje: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet MØTE I Vinjehuset 7. Mars Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene er utviklet i regi av VRI-Telemark.

Detaljer

SØR-TRØNDELAG INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1980. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Sør-Trøndelag

SØR-TRØNDELAG INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1980. Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Sør-Trøndelag Nr. 1/61 19. januar 1981 SØR-TRØNDELAG INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1980 Landbruksteljinga 1979. Ein del førebels resultat for Sør-Trøndelag Avlingane i hagebruket 1980. Førebels tal Talet på husdyr

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Nasjonale prøver 2012

Nasjonale prøver 2012 Nasjonale prøver 2012 Resultater ligger tilgjengelig på skoleporten http://skoleporten.udir.no/ Engelsk 5. og 8. trinn Lesing 5., 8. og 9. trinn Regning 5., 8. og 9. trinn NP i Engelsk 5. og 8. trinn Nasjonale

Detaljer

OPPLAND REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE- TUPPE

OPPLAND REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE- TUPPE 1/84 2. januar 1984 OPPLAND INNHOLD NE- TUPPE REGISTRERINGS- SIDE PERIODE?8 Nye distriktstall. Innhold 1983 1 _6 Banker. Norges Postsparebank, forretnings - og sparebanker. Disponerte utlån til og bankinnskott

Detaljer

TELEMARK INNHALD. 21 Utanlandske statsborgarar, 1. januar 1986 (K) 1 25 Sosialhjelp, 1985 (K) 4 41 Skogsvegar for motorkøyrety, 1985 (K) 6

TELEMARK INNHALD. 21 Utanlandske statsborgarar, 1. januar 1986 (K) 1 25 Sosialhjelp, 1985 (K) 4 41 Skogsvegar for motorkøyrety, 1985 (K) 6 Nr. 1/87 12. januar 1987 TELEMARK INNHALD Emne Side 21 Utanlandske statsborgarar, 1. januar 1986 (K) 1 25 Sosialhjelp, 1985 (K) 4 41 Skogsvegar for motorkøyrety, 1985 (K) 6 51 Kommuneregnskaper, 1985 (K)

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 - enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene «Status» fra 2015 korrigerte frie inntekter Korrigerte frie inntekter i 2015 per innbygger, i % av landsgjennomsnittet

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø 2. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene Statsbudsjettet for 2017 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2016-2017) for budsjettåret 2017 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2017 Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

BUSKERUD INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold Talet på bruk, jordbruksareal og husdyrhald pr. 20. juni 1980

BUSKERUD INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold Talet på bruk, jordbruksareal og husdyrhald pr. 20. juni 1980 1/61 12. januar 1981 BUSKERUD INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1980 Talet på bruk, jordbruksareal og husdyrhald pr. 20. juni 1980 Avlingane i hagebruket 1980. FØrebels tal Elgjakta 1980 Skattestatistikk

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

r. 1/ januar 1981 SOGN OG FJORDANE INNHOLD Nye distrikstall. Innhold 1980 Avlingane i hagebruket FOrebels tal

r. 1/ januar 1981 SOGN OG FJORDANE INNHOLD Nye distrikstall. Innhold 1980 Avlingane i hagebruket FOrebels tal r. 1/81 19. januar 1981 SOGN OG FJORDANE INNHOLD Nye distrikstall. Innhold 1980 Avlingane i hagebruket 1980. FOrebels tal Talet på husdyr frå kraftfôrrabattordninga Skattestatistikk 1979. Gjennomsnittstall

Detaljer

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale Vinje kommune Organisasjon, arkiv og IKT Telemark Fylkeskommune Postboks 2844 i6c)( 3702 SKIEN 513 _1 3 Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato RLO 2013/545 4148/2013 14.03.2013 Melding om vedtak - Tilbodsstruktur

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Nr. 1-9. årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Inn- og uorselsverdien fordelt på varegrupper. Januarnovember 1967 S.flhandelen med de viktigste land. Januar-novv.ber

Detaljer

Omdisponert dyrka mark Telemark

Omdisponert dyrka mark Telemark Vedlegg 2: Arealtall for Telemark KOSTRA-TALL Tallmaterialet i tabell 1-4 nedenfor viser at jordvernet i Telemark har endret seg over en ti-års periode. KOSTRA-tallene for 2016 er de laveste målt i perioden

Detaljer

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, ir. 1/78 9. januar 1978 VESTFOLD I NNH OLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

KRISTIANSAND S. 1001

KRISTIANSAND S. 1001 FOLETELLINGEN. NOVEMBER 60 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RISTIANSAND S., STATISTIS SENTRALBYRA - OSLO i MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer