TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf. 9777 3333 www.aaa-takst."

Transkript

1 TILSTANDSVURDERING Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn Knr.0906, Gnr.201 og Bnr , tiv v Arendal Org.nr

2 Innholdsfortegnelse OM TILSTANDSVURDERING SAMMENDRAG - KONKLUSJON GENERELT BYGNINGSMASSEN TILSTANDSVURDERING BYGG-E Vurdering av grunn og primære bygningsdeler Vurdering av sekundære bygningsdeler Vurdering av innvendige overflater og utrustning Vurdering av tekniske anlegg TILSTANDSVURDERING BYGG-A-B-C-D Vurdering av grunn og primære bygningsdeler Vurdering av sekundære bygningsdeler Vurdering av innvendige overflater og utrustning Vurdering av tekniske anlegg BILDER MED KOMMENTARER , tiv v Arendal Side: 2 av 23 Org.nr

3 OM TILSTANDSVURDERING. Denne tilstandsvurderingen bygger på samme prinsipper som boligsalgsrapport for boligeiendommer. Skjematur (rapportform) som benyttes til boligsalgsrapporter er ikke egnet for næringsbygg. I slike tilfeller benyttes derfor denne formen for rapportering. Rapporten og dens avgrensninger. Denne rapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Rapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/rekvirent plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder også når selger benytter en eiendomsmegler. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør ny befaring og oppdatering av rapporten foretas. Rapportens struktur. Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggteknisk tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: Tilstandsgrad IU: Ikke undersøkt eller ikke aktuelt. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Befaringen. NS 3424:2012 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving). Inspeksjon blir kun utført på tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, innredning, utstyr, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. Innredninger, tapet, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten. Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv. Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. Uinnredede kjeller, krypkjeller, kaldloft, kryploft og knekott inspiseres dersom annet ikke er nevnt. Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten , tiv v Arendal Side: 3 av 23 Org.nr

4 Levetidsbetraktninger - Normalt utskiftingsintervall. Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning februar 2010, "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler". Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er til stede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. Andre uttrykk og definisjoner. Tilstandsgrad (TG): Uttrykk for tilstanden et objekt har i forhold til referansenivået. Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se Tilstandsgrader under punktet om Rapportens struktur. Avvik: Tilstand som er dårligere enn det som referansenivået tilsier. Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner , tiv v Arendal Side: 4 av 23 Org.nr

5 SAMMENDRAG - KONKLUSJON. Bygg-E fra 2004 vurderes å ha god tilstand. Bygningen er normalt vedlikeholdt både innvendig og utvendig og kun noen mindre tiltak er nødvendig. Dette gjelder: Skade på murpuss. Skade på noen fasadeplater. Bygg-A-B-C-D har varierende tilstand og etterslep på vedlikehold. I 2005 ble det ifølge rekvirent foretatt større oppussing. Bygningsmassen bærer preg av påbygg/tilbygg og er tilpasset dagens bruk som skolebygning. Av særlige forhold nevnes: Flere vinduer er klar for utskifting. Mye gulvbelegg er slitt og klart for utskifting. Karbonatisering av betong med rustsprenging av armeringsjern. Ventilasjonsanleggene er ca 10år og det må påregnes økende vedlikeholdskostnader på disse. Det er ikke fremlagt informasjon om at rengjøring av ventilasjonskanalene er utført, det må påregnes nødvendig med slik rengjøring. For detaljer henvises til rapportens enkelte punkter. Av tiltak som bør utføres innen 1 år: Bygg-E. Reparasjon av puss/mur skader. Bygg-E. Utskifting av skadde fasadeplater. Bygg-A-B-C-D. Utskifting av skadde fasadeplater. Alle bygg. Kontroll/rengjøring av ventilasjonskanaler. Av tiltak som bør utføres inne en 5 års periode: Bygg-A-B-C-D. Utskifting av gulvbelegg. Bygg-A-B-C-D. Utskifting av eldre vinduer. Bygg-A-B-C-D. Utskifting av deler av kledningen. Bygg-A-B-C-D. Utskifting av eldre deler av taktekke. Arendal, 9.august 2013 Torbjørn Hjellvik Bygningsingeniør/Takstingeniør , tiv v Arendal Side: 5 av 23 Org.nr

6 GENERELT. Mandat. I forbindelse med mulig salg av eiendommen er AAA-Takst AS engasjert av Arendal eiendom KF for vurdering av eiendommen. AAA-Takst AS har ingen relasjoner til eiendommen eller dens eier og har akseptert oppdraget. Den del av oppdraget som omfattes av denne rapporten er definert som: Tilstandsvurdering av bygningsmassens hoveddeler. Eiendommens hoveddata. Nåværende Sandnes skole (1-7 trinn) og SFO. Eiendommen har stor tomt og bygningsmasse av varierende årgang. Det ligger også idrettsbane på eiendommen. Eiendommens adresse: Eiendommens matrikkel: Hjemmelshaver er: Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. Arendal kommune. Beliggenhet. Aktuell eiendom ligger sentralt på Tromøy øst, ca. 5 Km kjøreavstand fra Tromøy bru og ca. 12 Km fra Arendal sentrum. Eiendommen ligger lags Fv , tiv v Arendal Side: 6 av 23 Org.nr

7 Befaring. Eiendommen ble befart 26.juni og 2.juli Tilstede på innvendig befaring deltok byggdrifter (vaktmester). For AAA-Takst AS gjennomførte undertegnede, Torbjørn Hjellvik, hele befaringen. Dokumenter. Følgende dokumenter er fremskaffet av rekvirent: Enkle tegninger over bygningsmassen. Det er ikke fremlagt noen egenerklæring eller annen oversikt over feil/mangler/tilstand. Premisser. Oppdraget har kort tidsfrist og begrenser vurderingen til nivå 1 og uten innhenting av spesialkompetanse (f.eks. brann, ventilasjon, elektro etc). Tilstandsvurderingen foretas etter nivå 1 jfr. NS3424:2012. Det gis ikke konsekvensgrad, jfr. NS3424:2012. Det angis ikke beskrivelse av tiltak eller kostnadsvurdering av disse. I visse tilfeller angis estimat av forventet kostnad. Forutsetninger. Tilstandsvurderingen er gitt på følgende generelle grunnlag og forutsetninger: At opplysninger både skriftlige og muntlige gitt av rekvirent, eier og leietakere er korrekt. Skjulte installasjoner er generelt ikke vurdert. Tekniske anlegg (VVS, elektro etc.) er ikke funksjonstestet eller videre undersøkt utover visuell vurdering. Det er ikke kontrollert om det foreligger offentlige krav eller pålegg eller om dagens bruk er godkjent. Eiendommen er ikke undersøkt for miljøgifter (PCB, Asbest etc). Det er ikke foretatt undersøkelser vedrørende skadedyr. Det er ikke undersøkt om krav til brannskille og lydskille er tilfredsstillende. Kommunens byggesaksarkiv er ikke kontrollert. Tilstandsvurderingen gjelder hver bygningsdel med hensyn på tilstand og tar ikke hensyn til lovligheten eller forskriftskrav. Hvis det finnes forskriftsbrudd som er fare for liv/helse er dette spesielt nevnt men kommer ikke nødvendigvis frem i tilstandsgraden. Det er derfor viktig å lese teksten på hvert punkt , tiv v Arendal Side: 7 av 23 Org.nr

8 BYGNINGSMASSEN. Bygninger. Det er en sammenhengende bygningsmasse med varierende byggeår. Oversiktskart fra rekvirent. Bygningsmassen kan i hovedsak inndeles i 2 deler: - Bygg-E i øst fra 2004 som har god standard. - Resten av bygningsmassen som har varierende standard og fremstår som umoderne og bærer preg av utvidelser/tilbygg og endringer. Bygningsmassen har i hovedsak betong som bærende konstruksjon. Noe trekonstruksjon på Bygg-E , tiv v Arendal Side: 8 av 23 Org.nr

9 Kort beskrivelse av bygningen med byggeår. Beskrivelsen angir ikke alle arealer/rom men er en hovedoversikt. Bygg-A. Antatt byggeår på Hovedplan: Diverse undervisningsrom, kontorer, ganger, garderober/wc og ventilasjonsrom. Underetasje: Personalrom, kontorer/møterom, ganger, garderober/wc, ventilasjonsrom og hovedtavlerom. Bygg-B. Antatt byggeår på Hovedplan: Øvre del av gymsal, diverse undervisningsrom, ganger og garderober/wc. Underetasje: Gymsal, dusj/garderobeanlegg og ganger. Bygg-C. Antatt byggeår på Hovedplan: Diverse undervisningsrom og ganger. Bygg-D. Antatt byggeår på Heis er montert i Bygg-D Hovedplan: Inngangsparti, trapperom og undervisningsrom. Tilknytning til Bygg-E. Underetasje: Trapperom og undervisningsrom. Tilknytning til Bygg-E. Kjeller: Hovedtavle (elektrisk). Bygg-E. Antatt byggeår Mye nytt i forbindelse med reparasjon etter brann i Hovedplan: Diverse undervisningsrom, kontorer, ganger og garderober/wc. Tilknytning til Bygg-D. Underetasje: Diverse undervisningsrom, kontorer, ganger og garderober/wc. Tilknytning til Bygg-D. Kjeller: Ventilasjonsanlegg , tiv v Arendal Side: 9 av 23 Org.nr

10 Arealer. Arealene i denne rapporten måles etter gjeldene regler i NS 3940:2012 med veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Der hvor det er uoverensstemmelse blir Takstbransjens retningslinjer for arealmåling lagt til grunn. Arealene oppgitt nedenfor kan ha avvik fra NS 3940:2012 disse skyldes som hovedsak følgende: Målverdighet En del er målverdig først når den har gulv. Dog er trappeåpninger, heissjakter, vertikale sjakter og konstruksjoner måleverdig selv om de ikke har gulv. Større åpninger en disse regnes ikke med, men hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i arealene. Rommene bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. Der hvor takhøyden er mer enn 4,9m vurderes dette ikke som ekstra etasje fordi gulv mangler. Arealer uten adkomst regnes ikke som måleverdig. Det gjøres oppmerksom på at arealene i stor grad er målt ut fra tegningsmateriell med kontrollmålinger på stedet. Arealavvik kan forekomme. Arealet er ikke inndelt i kategorier slik «veiledning for beregning av utleiearealer i næringsbygg» anbefaler. Dette fordi fremtid bruk av arealet antas å være å avvike fra dagens bruk. Bygg Enhet/Plan BTA BRA Merknad Bygg A-B-C-D Hovedplan Gymsal /scene har H=5,6. Se merknad 2. Underetasje Kjeller "Bru" begge etasjer SUM A-D Bygg E Hovedplan Underetasje Kjeller SUM E SUM Alle plan Merknad 1: Merknad 2: Arealberegningen foretatt etter måling på tegninger samt enkelte kontrollmål på stedet. Det kan derfor være avvik på arealene. Etter NS3940 skal det ved innvendig høyde over 4,9m tillegges en ekstra etasje. Etter takstbransjens retningslinjer kreves gulv før arealet er målbart. Gymnastikksalen har innvendig høyde 5,6 meter, i denne arealberegningen er takstbransjens retningslinjer for arealmåling lagt til grunn. Det er ikke tillagt areal for "gulvfritt" areal , tiv v Arendal Side: 10 av 23 Org.nr

11 TILSTANDSVURDERING BYGG-E Vurdering av grunn og primære bygningsdeler. Grunn. TG: 1 Ut fra observasjon og terreng antas byggegrunn utsprengt fjell. Betongfundament på fylling av stedlig sprengstein. Ingen setninger, utgravinger, utglidninger av betydning er observert. Grunnmur. TG: 2 Ut fra observasjon vurderes det å være grunnmur/plate av plasstøpt betong på grunn. Det er flere steder hull i pussen og biter av isolasjon (polystyren) er eksponert og skadet. Ned mot terreng har pussen flere steder falt av. Ny puss bør legges på skadde steder. Drenering. TG: NA Det er ikke observert drenering i form av dreneringslange/rør. På nordøstsiden (mot fjell) er det observert at nedløp fra takrenner går til rør/slage som går ned i grunnen, antatt dreneringssystem. I tillegg er det etablert overvannskummer flere steder. På nordøstsiden er det smalt mellom fjell og bygning. Her er det fare for opphoping av snø som begrenser avrenning som igjen kan medføre økt fuktbelasting på bygningen. Bærende veggkonstruksjon. TG: 1 Generelt: Observasjon kun fra bakkenivå. Bærende vegg konstruksjon er betong. Mellom søyler er det noen steder med trekonstruksjon. Ingen skader observert , tiv v Arendal Side: 11 av 23 Org.nr

12 Etasjeskiller. TG: 1 Etasjeskiller av betong. Ingen skader eller unormale nedbøyninger er observert. Takkonstruksjon. TG: IU Saltak. Tak kun vurdert fra bakkenivå. Ut fra observasjon er takkonstruksjonen av tre. Adkomst til kaldloft (hulrom for takkonstruksjon) var ikke tilgjengelig på befaringen. I følge vaktmester var det brann i 2007 hvor blant annet takkonstruksjonen ble skadet. Det ble da utført omfattende utskifting/reparasjon slik at mesteparten av takkonstruksjonen i Taktekke. TG: 1 Tak kun vurdert fra bakkenivå. Takplater av polymerbetong (ser ut som eternittakplater fra 60/70-tallet). Antatt fra 2004/2007, tilstand vurderes god. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for sementbaserte takplater: år , tiv v Arendal Side: 12 av 23 Org.nr

13 Vurdering av sekundære bygningsdeler. Dører og vinduer. TG: 1 Vinduer og dører i har normal slitasje etter alder. Ingen særlige feil/mangler observert. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for trevinduer: år. Normalt utskiftingsintervall for ytterdører: år. Kledning - fasadeplater. TG: 2 Fasade av ubehandlet betong, puss, fasadeplater og noe trekledning (antatt Royal impregnert). Enkelte fasadeplater har småskader (knekte hjørner etc). Skadde fasadeplater bør utskiftes slik at fuktbelastingen på underliggende konstruksjon ikke blir for høy. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for kledning av trepanel: år. Normalt utskiftingsintervall for fasadeplater: år. Vann og Avløp. TG: 1 Rør for vannforsyning og avløp fra byggeår. Ut fra alder og observasjon vurderes dette å ha god tilstand. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for tykkveggede kobber vannrør: 25-75år. Normalt utskiftingsintervall for glødde kobber vannrør: år. Normalt utskiftingsintervall for PVC avløpsrør: år , tiv v Arendal Side: 13 av 23 Org.nr

14 Vurdering av innvendige overflater og utrustning. Gulv. TG: 1 Generelt er det belegg på gulv. Slitasje etter alder. Ingen spesielle skader observert. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for gulvbelegg: år. Vegg. TG: 1 Generelt er det malt gips. Slitasje etter alder. Ingen spesielle skader observert. Levetid: Normalt intervall for overflatefornying av malt tapet/gips: 8-15 år. Himling. TG: 1 Nedsenket systemhimling. Ingen spesielle skader observert. Dusjanlegg, toaletter og garderober. TG: 1 Dusjanlegg, toaletter og garderobe og toaletter fra byggeår. Slitasje etter alder. Ingen skader observert , tiv v Arendal Side: 14 av 23 Org.nr

15 Vurdering av tekniske anlegg. Varmtvannsproduksjon. TG: 1 Varmtvannsberder lokalisert i kjeller sammen med ventilasjonsanlegg. Bereder på 550 liter fra Levetid: Normalt utskiftingsintervall for VV-bereder: år. Ventilasjon. TG: 1 Ventilasjonsanlegg i hele bygningen. Vifteenhet lokalisert i kjeller. Vifteenhet med varmeveksler og elektrisk varmebatteri fra I følge vaktmester er service utført og anlegget fungerer tilfredsstillende. Luftkanalene særlig tilluftkanaler er viktige å rengjøre/kontrollere for å sikre høy virkningsgrad og godt inneklima. SINTEF-Byggforsk anbefaler kontroll av kanalene hvert 2 år og rengjøring innvendig av kanalene ved oppbygging av partikler. Det er ikke undersøkt eller opplyst om slik kontroll/rengjøring er utført. Levetid: Levetid for ventilasjonsanlegg avhenger i stor grad av belastingen og miljøet. Normalt settes 15 års økonomisk levetid mens teknisk levetid kan være betydelig høyere. Selve rørføringene kan ha svært lang levetid mens vifteenheten med gjenvinner, varmebatteri, filter etc har lavere levetid. Normalt settes intervall for større oppgradering (gjerne utskifting) på år. Elektrisk anlegg. TG: IU Elektrisk hovedtavle lokalisert i kjeller Bygg-D med fordelingsskap i aktuelt bygg. Ingen åpenbare feil observert på el.anlegg. For kontroll av el.anlegg henvises til autorisert el.installatør. Brannvern. TG: IU Det er overrislingsanlegg på del av fasaden, ikke funksjonstestet. Røykvarslere og brannmeldere tilknyttet brannvarslingssentral. Det er ikke gjennomført en brannteknisk gjennomgang av bygningen. Brannvern i bygningen er tilpasset dagens bruk som skolebygning. Eventuell endring av bruk eller seksjonering kan/vil medføre endringer i krav til brannvern. Styreskap for brannanlegg montert i inngang underetasje Bygg-A , tiv v Arendal Side: 15 av 23 Org.nr

16 TILSTANDSVURDERING BYGG-A-B-C-D Vurdering av grunn og primære bygningsdeler. Grunn. TG: 1 Ut fra observasjon og terreng antas byggegrunn utsprengt fjell. Betongfundament på fylling av stedlig sprengstein og direkte på fjell. Ingen setninger, utgravinger, utglidninger av betydning er observert Grunnmur. TG: 2 Ut fra observasjon vurderes det å være grunnmur/plate av plasstøpt betong på grunn. På bygg-c er det horisontal sprekk i overgang gulv/ringmur. Drenering. TG: NA Det er ikke observert drenering i form av dreneringslange/rør. Terrengforhold og grunnen (steinfylling) vurderes å ha god nok dreneringsevne. I tillegg er det etablert overvannskummer flere steder. Bærende veggkonstruksjon. TG: 2 Generelt: Observasjon kun fra bakkenivå. Bærende vegg konstruksjon er betong. Mellom søyler er det noen steder trekonstruksjon. Det er stedvis observert åpne armeringsjern (rustprengning som skyldes karbonatisering) og tæring i betongen , tiv v Arendal Side: 16 av 23 Org.nr

17 Etasjeskiller. TG: 1 Etasjeskiller av betong. Ingen skader eller unormale nedbøyninger er observert. Takkonstruksjon. TG: IU Tak kun vurdert fra bakkenivå. Bygg-D har pulttak, saltak og flat tak Bygg-A-B-C har flatt tak. Ut fra observasjon er takkonstruksjonen av tre. Adkomst til kaldloft (hulrom for takkonstruksjon) var ikke tilgjengelig på befaringen. Taktekke. TG: 2 Tak kun vurdert fra bakkenivå. På Bygg-D er takplater av polymerbetong (ser ut som eternittakplater fra 60/70- tallet). Antatt fra 2004/2007, tilstand vurderes god. På Bygg-A-B-C er det asfalttakpapp. Deler er opplyst omtekket i 2005 etter lekkasje men noe er eldre og klart for utskifting. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for asfalttakbelegg: år. Normalt utskiftingsintervall for sementbaserte takplater: år , tiv v Arendal Side: 17 av 23 Org.nr

18 Vurdering av sekundære bygningsdeler. Dører og vinduer. TG: 2 Varierende årgang på vinduer og dører. Noe er nytt (utskiftet) men mye er eldre (byggeår) og har skader. Noen vinduer har råte/fuktskader i karm/ramme. Mesteparten av vinduer/dører er klare for utskifting. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for trevinduer: år. Normalt utskiftingsintervall for ytterdører: år. Kledning - fasadeplater. TG: 2 Fasade av ubehandlet betong, puss, fasadeplater og trekledning. På deler er eldre trekledning utforet med fasadeplater. Enkelte fasadeplater har småskader (knekte hjørner etc). Skadde fasadeplater bør utskiftes slik at fuktbelastingen på underliggende konstruksjon ikke blir for høy. Malt trekledning av eldre årgang (byggeår), stedvis mindre fukt/råteskader. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for kledning av trepanel: år. Normalt utskiftingsintervall for fasadeplater: år. Vann og Avløp. TG: 2 Rør for vannforsyning og avløp hovedsakelig fra byggeår. Ingen skader observert men ut fra alder vurderes deler å være klar for utskifting. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for tykkveggede kobber vannrør: 25-75år. Normalt utskiftingsintervall for glødde kobber vannrør: år. Normalt utskiftingsintervall for PVC avløpsrør: år. Normalt utskiftingsintervall for støpejern avløpsrør: år , tiv v Arendal Side: 18 av 23 Org.nr

19 Vurdering av innvendige overflater og utrustning. Gulv. TG: 2 Generelt er det belegg på gulv. Stedvis stor slitasje, enkelte steder er det hull og åpninger i belegget. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for gulvbelegg: år. Vegg. TG: 1 Generelt er det malte overflater (gips/trefiber/betong). Enkelte steder er det behov for oppgradering men generelt er tilstanden akseptabel. Ingen spesielle skader observert. Levetid: Normalt intervall for overflatefornying av malt tapet/gips: 8-15 år. Himling. TG: 1 Nedsenket systemhimling. Ingen spesielle skader observert. Dusjanlegg, toaletter og garderober. TG: 1 Dusjanlegg, toaletter og garderobe for gymsal ble oppgradert i 2011 i følge vaktmester, tilstanden her er god. Resterende toalettrom og garderober har også god tilstand. Slitasje etter alder. Ingen skader observert , tiv v Arendal Side: 19 av 23 Org.nr

20 Vurdering av tekniske anlegg. Varmtvannsproduksjon. TG: IU For dusj/garderobeanlegg i forbindelse med gymsal er eldre varmvannsbereder(e) under utskifting/fjerning. Det legges opp til installasjon av flere (2-4) VVB på ca. 300l. Arbeidet pågikk ved befaringen. Det finnes flere mindre VVB av varierende årgang plassert flere steder i bygget for lokalt forbruk. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for VV-bereder: år. Ventilasjon. TG: 2 Ventilasjonsanleggene dekker hele Bygg-A-B-C-D. I følge vaktmester er service utført og anlegget fungerer tilfredsstillende. Vifteenhet med varmeveksler og elektrisk varmebatteri lokalisert som følgende. Bygg-A, underetasje. Anlegg antatt fra Bygg-A, hovedplan. Anlegg antatt fra Bygg-D, kjeller. Anlegg antatt fra 1992 Sponavsug på sløydsal. Anlegg antatt fra Luftkanalene særlig tilluftkanaler er viktige å rengjøre/kontrollere for å sikre høy virkningsgrad og godt inneklima. SINTEF-Byggforsk anbefaler kontroll av kanalene hvert 2 år og rengjøring innvendig av kanalene ved oppbygging av partikler. Det er ikke undersøkt eller opplyst om slik kontroll/rengjøring er utført. Levetid: Levetid for ventilasjonsanlegg avhenger i stor grad av belastingen og miljøet. Normalt settes 15 års økonomisk levetid mens teknisk levetid kan være betydelig høyere. Selve rørføringene kan ha svært lang levetid mens vifteenheten med gjenvinner, varmebatteri, filter etc har lavere levetid. Normalt settes intervall for større oppgradering (gjerne utskifting) på år. Elektrisk anlegg. TG: IU Hovedtavle lokalisert i egen rom i kjeller Bygg-D. 1000A 3-faset hovedbryter. Flere fordelingsskap lokalisert i bygningen. Dette gir blant annet mulighet for måling av separate enheter. Anlegget antatt fra byggeår. Ingen åpenbare feil observert på el.anlegg. For kontroll av el.anlegg henvises til autorisert el.installatør , tiv v Arendal Side: 20 av 23 Org.nr

21 Heis. Bygningen har heis. Cibes-Hissen fra 2004 for 4 personer/400 kg. Heis merket/definert som rullestolheis. Sist kontrollert/godkjent mars Neste kontroll mars TG: IU Brannvern. TG: IU Røykvarslere og brannmeldere tilknyttet brannvarslingssentral. Det er ikke gjennomført en brannteknisk gjennomgang av bygningen. Brannvern i bygningen er tilpasset dagens bruk som skolebygning. Eventuell endring av bruk eller seksjonering kan/vil medføre endringer i krav til brannvern. Styreskap for brannanlegg montert i inngang underetasje Bygg-A , tiv v Arendal Side: 21 av 23 Org.nr

22 BILDER MED KOMMENTARER. Skade i murpuss. Isolasjon er eksponert. Skadet murpuss mot terreng , tiv v Arendal Side: 22 av 23 Org.nr

23 Fasadeplate med brukket hjørne. Åpent til underliggende konstruksjon. Rustent armeringsjern i yttervegg , tiv v Arendal Side: 23 av 23 Org.nr

24 VEDLIKEHOLDSVURDERING Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn Knr.0906, Gnr.201 og Bnr , vedl v Arendal Org.nr

25 OM FDVU. Som eier av bygningsmasse har en såkalte FDVU kostnader, - Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling. Disse kostnadene kan være vanskelig å skille fra hverandre og i dagligtale benyttes ofte «drift og vedlikehold» eller eierkostnader som en samlebetegnelse på alt. I forbindelse med denne vurdering er det påkrevd å definere de forskjellige områdene slik at bruker av rapporten får korrekt forståelse av hva som omfattes av rapporten. Forvaltning: Omfatter blant annet kommunale avgifter, skatter, eiendomsskatt, forsikring og administrasjon. Drift: Drift er den delen av kostnadsbildet som sørger for at bygningen opprettholder sin funksjon. Her ligger f.eks. renhold, strømkostnader, utskifting av lysrør, snøbrøyting, service på ventilasjon/heis etc. Vedlikehold: Def. (NS-EN-13306). En kombinasjon av alle tekniske og administrative aktiviteter, inkludert ledelsesaktiviteter, som har til hensikt å opprettholde eller gjenvinne en tilstand som gjør en enhet i stand til å utføre en krevd funksjon. Vedlikehold er den delen av kostnadsbildet som skal sørge for at tilstanden opprettholdes. Vedlikehold kan igjen deles opp i 4 grupper. Forebyggende vedlikehold. Ofte omtalt som planlagt tidsbasert, planlagt tilstandsbasert eller pålitelighetsbasert vedlikehold. Def. Vedlikehold som utføres etter forutbestemte intervaller eller ifølge forutbestemte kriterier, og som har til hensikt å redusere sannsynligheten for svikt eller funksjonsnedsetting (degradering). F.eks. Maling, utskifting av taktekke. Korrektivt vedlikehold. Ofte omtalt som løpende/akutt vedlikehold. Def. Vedlikehold som utføres etter at en feil (tilstand) er oppdaget, og som har til hensikt å bringe en enhet tilbake i en tilstand som gjør det mulig å utføre en krevd funksjon. F.eks. Utskifting av knust vindu, utskifting av knekt takstein etc , vedl v Arendal Side: 2 av 8 Org.nr

26 Utsatt forebyggende vedlikehold. Dette er forebyggende vedlikehold som er utsatt pga økonomi, ressurser, kapasitet etc. I dagligtale benevnes dette som etterslep på vedlikehold. På offentlige bygg er det ofte en betydelig mengde utsatt forebyggende vedlikehold. Ekstraordinært vedlikehold. Utskifting som på grunn av særlige omstendigheter må utføreres. For eksempel. Utskifting pga manglende reservedelstilgjengelighet eller inkompatibilitet. Som regel i forbindelse med tekniske anlegg (el-anlegg, ventilasjon og VVS). Utvikling: Utvikling er den delen av kostnadsbildet som skal sørge for at bygningen er tilpasset brukerne. Dette omfatter lovpålagte tiltak f.eks. rømningsveier, ventilasjon, brannkrav etc. Det omfatter også oppgradering og modernisering men ikke større ombygging, tilbygg og restaurering. Ofte blir disse kostnadene feilaktig omtalt som ekstraordinære vedlikeholdskostnader. Noen figurer som viser sammenhengen mellom FDVU: Fra Byggforsk, blad , vedl v Arendal Side: 3 av 8 Org.nr

27 Fra byggforsk, blad Sammenhengen mellom korrektivt vedlikehold (løpende vedlikehold) og forebyggende vedlikehold (periodisk vedlikehold). Totale vedlikeholdskostnad er summen av disse. Lite forebyggende vedlikehold medfører mye korrektivt vedlikehold som igjen medfører økt totalkostnad. Fra byggforsk, blad Tilstandsanalyser bruker inndeling av tilstand i fire kategorier benevnt TG (tilstandsgrad) nærmere beskrivelse finnes i NS3424. Tilstandsanalyse er egnet som grunnlag for utarbeidelse av vedlikeholdsplan , vedl v Arendal Side: 4 av 8 Org.nr

28 SAMMENDRAG - KONKLUSJON. Nyere del av bygningsmassen (Bygg-E) har god tilstand og begrenset med utsatt forebyggende vedlikehold. Eldre deler av bygningsmassen (Bygg-A-B-C-D) har varierende tilstand og betydelig utsatt forebyggende vedlikehold. Ingen store utskiftinger forventes i løpet av 10 år. Etter 10 år nærmer flere bygningsdeler og tekniske anlegg seg levetiden og økt vedlikeholdskostnad må forventes. Det er ikke avdekket utviklingsbehov på bygningen forutsatt videre drift som i dag. Vedlikeholds- og utviklingsbehov er vurdert til kr ,- (2013-kroner eks.mva) fordelt over 10 år. I tillegg kommer driftskostnader og forvaltningskostnader. Arendal, 9.august 2013 Torbjørn Hjellvik Bygningsingeniør/Takstingeniør , vedl v Arendal Side: 5 av 8 Org.nr

29 GENERELT. Mandat. I forbindelse med mulig salg av eiendommen er AAA-Takst AS engasjert av Arendal eiendom KF for vurdering av vedlikeholdsbehovet fremover hvis det velges å fortsette driften som i dag. AAA-Takst AS har ingen relasjoner til eiendommen eller dens eier og har akseptert oppdraget. Oppdraget er definert som: Gi estimat på omfang og kostnad på vedlikehold og utvikling av eiendommen i en 10-års periode ved fortsatt drift som i dag. Om rapporten. Denne rapporten har som mål å vise vedlikeholdsbehovet på aktuell bygningsmasse i et perspektiv på 10 år. I den grad lovpålagte oppgraderinger er kjent er disse også tas med i vurderingen. Opplysninger om lovpålagte oppgraderinger er ikke gitt av rekvirent, det er ikke undersøkt nærmere om det finnes lovpålagte oppgraderinger. Vedlikeholdsbehovet tar utgangspunkt i dagens bruk av bygningsmassen og dagens tilstand. Eiendommens hoveddata. Nåværende Sandnes skole (1-7 trinn) og SFO. Eiendommen har stor tomt og bygningsmasse av varierende årgang. Det ligger også idrettsbane på eiendommen. Eiendommens adresse: Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Eiendommens matrikkel: Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. Hjemmelshaver er: Arendal kommune. Byggeår - Referansenivå. Følgende byggeår er estimert: 1962 Bygg-A Bygg-B Bygg-C Bygg-D Bygg-E , vedl v Arendal Side: 6 av 8 Org.nr

30 Bygninger. Det er en sammenhengende bygningsmasse med varierende byggeår. Dokumenter - datagrunnlag Som grunnlag for rapporten er Tilstandsvurdering for eiendommen datert 9.august 2013 utarbeidet av undertegnede. Det er også innhentet opplysninger fra vaktmester/byggdrifter hos Arendal Eiendom KF. Priser og kostnader er hentet fra lokale leverandører og fra statistikk fra Holte/OPAK. Premisser og forutsetninger. Vurderingen er gitt på følgende generelle grunnlag og forutsetninger: At opplysninger både skriftlige og muntlige gitt av rekvirent er korrekt. Omfanget av lovpålagte krav er ikke i sin helhet kartlagt. Kostnader. Alle kostnader er i kroneverdi Kostnadene som ligger frem i tid skal ikke neddiskonteres. Kostnadene bygger på kostnadsbilde/nivå i Kostnadsbilde/nivå kan endres over tid og er umulig å forutse. For skolebygninger ligger vedlikeholdsbehovet i området kr/m 2 BTA pr år, avhengig av bygningstype, kompleksitet, størrelse, materialvalg etc. På aktuell bygning legges til grunn et behov på planlagt og korrektivt vedlikehold lik 140 kr/m 2 BTA pr år. (Gjennomsnitt for alle Bygg, i praksis lavere for Bygg-E og høyere for bygg-a-b-c-d) , vedl v Arendal Side: 7 av 8 Org.nr

31 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSBEHOV. Bygningsmassen har varierende tilstand. På eldre del av bygningsmassen er det betydelig med utsatt forebyggende vedlikehold. Det er i hovedsak innvendige overflater og vinduer som har utsatt forebyggende på vedlikehold. Tekniske anlegg er generelt fornyet de siste 10 år og det forventes ikke utskiftinger eller større reparasjoner utover normalt vedlikehold. Dog må det påregnes nødvendig med rengjøring av ventilasjonskanaler. Ut fra observasjon og informasjon fra rekvirent foreligger det ikke krav om utvikling av bygningsmassen, dette kan endres. Forebyggende og korrektivt vedlikehold: ,- kr pr år. Innhenting av utsatt forebyggende vedlikehold: ,- Kr i år Reparasjon mur/pusskader ,- Kr i år Reparasjon skadde fasadeplater ,- Kr pr år Gulvbelegg, innv. overflater og vinduer. Utvikling: Ingen forhold avdekket/opplyst. KOSTNADSOVERSIKT VU År FV+KV UFV UTV Sum SUM VU Alle summer i tusen kroner eks.mva. FV = Forebyggende vedlikehold KV = Korrigerende vedlikehold UFV = Utsatt forebyggende vedlikehold UTV = Utvikling SUM VU = Sum Vedlikehold og Utvikling , vedl v Arendal Side: 8 av 8 Org.nr

32 VERDITAKST Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn Knr.0906, Gnr.201 og Bnr , vlt v Arendal Org.nr

33 Innholdsfortegnelse GENERELT GRUNNBOK... 5 TOMT... 6 PLANSTATUS BEBYGGELSE... 9 OMRÅDE OG MILJØ MARKEDSFORHOLD VERDIVURDERING SOM UTLEIE TIL KONTOR/NÆRING VERDIVURDERING SOM BOLIGPROSJEKT MARKEDSVERDI , vlt v Arendal Side: 2 av 20 Org.nr

34 GENERELT. Mandat. I forbindelse med mulig salg av eiendommen er AAA-Takst AS engasjert av Arendal eiendom KF for vurdering av eiendommen. AAA-Takst AS har ingen relasjoner til eiendommen eller dens eier og har akseptert oppdraget. Den del av oppdraget som omfattes av denne rapporten er definert som: Markedsverdi for bygningsmassen med tomt. Det lages forslag til tomt som taksten skal basere seg på. Hvis nødvendig legges forutsetning om endring av reguleringsstatus. Eiendommens hoveddata. Nåværende Sandnes skole (1-7trinn) og SFO. Eiendommen har stor tomt og bygningsmasse av varierende årgang. Det ligger også idrettsbane på eiendommen. Eiendommens adresse: Eiendommens matrikkel: Hjemmelshaver er: Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. Arendal kommune. Beliggenhet. Aktuell eiendom ligger sentralt på Trømøy øst, ca. 5 Km kjøreavstand fra Tromøy bru og ca. 12 Km fra Arendal sentrum. Eiendommen ligger lags Fv , vlt v Arendal Side: 3 av 20 Org.nr

35 Befaring. Eiendommen ble befart 26.juni og 2.juli Tilstede på innvendig befaring deltok byggdrifter (vaktmester). For AAA-Takst AS gjennomførte undertegnede, Torbjørn Hjellvik, hele befaringen. Dokumenter. Følgende dokumenter er fremskaffet av rekvirent: Enkle tegninger over bygningsmassen. Situasjonskart Fremskaffet av AAA-Takst AS: Reguleringsplan og kommuneplan med bestemmelser etc. Tinglysingsinformasjon. Forutsetninger. Verditaksten er gitt på følgende generelle grunnlag og forutsetninger: Eiendommen kan fritt markedsføres for salg, over en normal periode. Ser bort fra kjøpere som er villige til å by unormalt høyt på grunn av spesielle interesser. At opplysninger både skriftlige og muntlige gitt av rekvirent/eier er korrekt. At tegninger er korrekte. Arealer er i stor grad målt ut fra tegningene med kontrollmål på stedet utført av undertegnede, avvik på arealer kan finnes. Det er ikke kontrollert om det foreligger påbud/krav på eiendommen som begrenser bruken. At tilfluktsrom er nedklassifisert og fritt kan omgjøres/endres. Eiendommen er ikke undersøkt for miljøgifter (PCB, Asbest etc). Det er ikke foretatt undersøkelser vedrørende skadedyr. Det er ikke undersøkt om det er tilfredsstiller krav til brannskille og lydskille. Både med dagens bruk og fremtidig annet bruk. Det gjøres oppmerksom på at verditaksten ikke er en tilstandsrapport som beskriver bygningenes tilstand. For tilstand se egen tilstandsvurdering av eiendommen utført av AAA-Takst AS datert 9.august , vlt v Arendal Side: 4 av 20 Org.nr

36 GRUNNBOK Informasjon fra grunnbok. Det er innhentet utskrift fra tinglysingen den 11.juli 2013 (Infoland), følgende forhold er observert: Eiendommens etableringsdato: Det er i ettertid foretatt flere sammenslåinger/grensejusteringer etc. Tomt: Areal m 2. Heftelser: Tinglysingsdato , dagboknr Obligasjon, kr ,-. Pantehaver Tromøy kommune. Det er ikke gjort videre undersøkelser vedrørende denne heftelsen. Det legges til grunn at den ikke har betydning for taksten. Servitutter: Tinglysingsdato , dagboknr Erklæring/avtale. Rettighetshaver 0906/201/1. Rett til å hugge 3meter inn fra jordet. Tinglysingsdato , dagboknr Bestemmelse om veg, med flere bestemmelser. Rettighetshaver 0906/222/6. Det er ikke gjort videre undersøkelser vedrørende disse servituttene. Det legges til grunn at de ikke har betydning for taksten. Bygninger: Det er registrert 5 bygningsnummer på eiendommen. Bygningsnr Undervisning. Bygningsnr /6. Undervisning. Bygningsnr /8. Undervisning. Bygningsnr /10. Undervisning. Bygningsnr Annet som ikke er næring. (Avfallsbod) Annet Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten , vlt v Arendal Side: 5 av 20 Org.nr

37 TOMT Størrelse og plassering. Tomten er oppgitt til m 2, opplysning hentet fra EDR og SeEiendom (Statens Kartverk). Kartutsnitt fra SeEiendom. Eiendommen 201/3 er markert gul. Parkering. Det er 2 avkjørsler til eiendommen, fra Fv-193 (Østre Tromøyvei) og fra Dybdalsveien. Det er parkering i forbindelse med begge avkjørsler , vlt v Arendal Side: 6 av 20 Org.nr

38 Forslag tomt. Ut fra mandat skal en det legges til grunn utskilling av en «passende» tomt for eiendommen. Taksten baserer seg videre på at tomten som eiendommen disponerer har størrelse/omfang minimum som vist på kartutsnitt nedenfor. Grensen er trukket slik at idrettsanlegget blir holdt utenfor samt pumpestasjon i sørøst. Mot fylkesvegen holdes dagens grense. Mot Dybdalsveien legges grensen ca. 6m fra dagens vegkant for å sikre fremtidig vegutvidelse/fortau/gs-veg. Dette arealet blir ca m 2. Forslag tomt , vlt v Arendal Side: 7 av 20 Org.nr

39 PLANSTATUS. Reguleringsplan. Eiendommen ligger i uregulert område. Kartutsnitt regulering. Kommuneplan. I kommuneplanen ligger eiendommen i område med formål: Offentlig eller privat tjenesteyting. Kartutsnitt kommuneplan , vlt v Arendal Side: 8 av 20 Org.nr

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst "Haug Lærerjord" SERTIFISERT TAKSTMANN Tømrermester Takstmann Helge Jensen Telefon: 90033423 E-post: hj@takstsenteret.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vestfold Eiendom ODDERUDVEIEN 64 RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Vestfold Eiendom Gnr 107 Bnr 8 Fnr 0 Snr 0 Carsten

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Eitrheimsvegen 103 Gnr. 61 Bnr. 124 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1641 31.08.2012 2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Straismoen 19 4618 KRISTIANSAND S Gnr 18 Bnr 176 Kommune: 1001 KRISTIANSAND Befaringsdato: 01092014 Rapportdato: 01092014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Suveguolba, Sirma RAPPORTANSVARLIG: 9826 SIRMA ByggeBistand AS Gnr 7 Bnr 1 Fnr 31 Jon Erland Balto Kommune: 2025 Deatnu

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst BJØRKLUND Tjørn 4387 BJERKREIM Gnr. 11 Bnr. 13 SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Arnbjørn Aase Oppdrag Bef.dato Vedlegg 203171 26.01.2011

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr.

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. 363 SERTIFISERT TAKSTMANN Roger Solbrekken Oppdrag Bef.dato 3285 15.08.2011

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Vertikaldelt del av tomannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Takstøkonom Arild Vælitalo Telefon: 950 34 595 E-post: arild.takst@gmail.com Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 12 A og B, 3891 Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Leilighetsbygg som har vært aldersboliger. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst 5132 NYBORG RAPPORTANSVARLIG: Gnr 207 Bnr 131 Ingeniør/takstmann Kommune: 1201 Bergen Bård Klepsland Sanddalsbotn 62,

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligbygg med 5 leiligheter Munkebotn 49 5036 BERGEN Gnr. 168 Bnr. 911 SERTIFISERT TAKSTMANN Kjell Erik Bjorheim Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Vikingveien 71 8360 BØSTAD

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Vikingveien 71 8360 BØSTAD OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vikingveien 71 8360 BØSTAD Gnr 74 Bnr 20 Kommune: 1860 VESTVÅGØY Befaringsdato: 22072014 Rapportdato: 27072014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Lille øvregaten 28 a, 5018 BERGEN Gnr 166: Bnr 339 (snr: 5) 1201 BERGEN KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Daniel Henne Telefon: 909 48 327 E-post: hennetakst@gmail.com

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Vindholmheia 9B 4842 ARENDAL Gnr. 509 Bnr. 626 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/4 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 460 28.11.2012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gamle Kongeveg 10 Gårdsnr. 275 Bruksnr. 81 SERTIFISERT TAKSTMANN Rita Woll Takstmann MNTF Ingeniør Tlf.: 901 11 918 Oppdrag Bef.dato

Detaljer