TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf. 9777 3333 www.aaa-takst."

Transkript

1 TILSTANDSVURDERING Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn Knr.0906, Gnr.201 og Bnr , tiv v Arendal Org.nr

2 Innholdsfortegnelse OM TILSTANDSVURDERING SAMMENDRAG - KONKLUSJON GENERELT BYGNINGSMASSEN TILSTANDSVURDERING BYGG-E Vurdering av grunn og primære bygningsdeler Vurdering av sekundære bygningsdeler Vurdering av innvendige overflater og utrustning Vurdering av tekniske anlegg TILSTANDSVURDERING BYGG-A-B-C-D Vurdering av grunn og primære bygningsdeler Vurdering av sekundære bygningsdeler Vurdering av innvendige overflater og utrustning Vurdering av tekniske anlegg BILDER MED KOMMENTARER , tiv v Arendal Side: 2 av 23 Org.nr

3 OM TILSTANDSVURDERING. Denne tilstandsvurderingen bygger på samme prinsipper som boligsalgsrapport for boligeiendommer. Skjematur (rapportform) som benyttes til boligsalgsrapporter er ikke egnet for næringsbygg. I slike tilfeller benyttes derfor denne formen for rapportering. Rapporten og dens avgrensninger. Denne rapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Rapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/rekvirent plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder også når selger benytter en eiendomsmegler. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør ny befaring og oppdatering av rapporten foretas. Rapportens struktur. Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggteknisk tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: Tilstandsgrad IU: Ikke undersøkt eller ikke aktuelt. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Befaringen. NS 3424:2012 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving). Inspeksjon blir kun utført på tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, innredning, utstyr, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. Innredninger, tapet, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten. Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv. Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. Uinnredede kjeller, krypkjeller, kaldloft, kryploft og knekott inspiseres dersom annet ikke er nevnt. Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten , tiv v Arendal Side: 3 av 23 Org.nr

4 Levetidsbetraktninger - Normalt utskiftingsintervall. Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning februar 2010, "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler". Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er til stede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. Andre uttrykk og definisjoner. Tilstandsgrad (TG): Uttrykk for tilstanden et objekt har i forhold til referansenivået. Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se Tilstandsgrader under punktet om Rapportens struktur. Avvik: Tilstand som er dårligere enn det som referansenivået tilsier. Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner , tiv v Arendal Side: 4 av 23 Org.nr

5 SAMMENDRAG - KONKLUSJON. Bygg-E fra 2004 vurderes å ha god tilstand. Bygningen er normalt vedlikeholdt både innvendig og utvendig og kun noen mindre tiltak er nødvendig. Dette gjelder: Skade på murpuss. Skade på noen fasadeplater. Bygg-A-B-C-D har varierende tilstand og etterslep på vedlikehold. I 2005 ble det ifølge rekvirent foretatt større oppussing. Bygningsmassen bærer preg av påbygg/tilbygg og er tilpasset dagens bruk som skolebygning. Av særlige forhold nevnes: Flere vinduer er klar for utskifting. Mye gulvbelegg er slitt og klart for utskifting. Karbonatisering av betong med rustsprenging av armeringsjern. Ventilasjonsanleggene er ca 10år og det må påregnes økende vedlikeholdskostnader på disse. Det er ikke fremlagt informasjon om at rengjøring av ventilasjonskanalene er utført, det må påregnes nødvendig med slik rengjøring. For detaljer henvises til rapportens enkelte punkter. Av tiltak som bør utføres innen 1 år: Bygg-E. Reparasjon av puss/mur skader. Bygg-E. Utskifting av skadde fasadeplater. Bygg-A-B-C-D. Utskifting av skadde fasadeplater. Alle bygg. Kontroll/rengjøring av ventilasjonskanaler. Av tiltak som bør utføres inne en 5 års periode: Bygg-A-B-C-D. Utskifting av gulvbelegg. Bygg-A-B-C-D. Utskifting av eldre vinduer. Bygg-A-B-C-D. Utskifting av deler av kledningen. Bygg-A-B-C-D. Utskifting av eldre deler av taktekke. Arendal, 9.august 2013 Torbjørn Hjellvik Bygningsingeniør/Takstingeniør , tiv v Arendal Side: 5 av 23 Org.nr

6 GENERELT. Mandat. I forbindelse med mulig salg av eiendommen er AAA-Takst AS engasjert av Arendal eiendom KF for vurdering av eiendommen. AAA-Takst AS har ingen relasjoner til eiendommen eller dens eier og har akseptert oppdraget. Den del av oppdraget som omfattes av denne rapporten er definert som: Tilstandsvurdering av bygningsmassens hoveddeler. Eiendommens hoveddata. Nåværende Sandnes skole (1-7 trinn) og SFO. Eiendommen har stor tomt og bygningsmasse av varierende årgang. Det ligger også idrettsbane på eiendommen. Eiendommens adresse: Eiendommens matrikkel: Hjemmelshaver er: Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. Arendal kommune. Beliggenhet. Aktuell eiendom ligger sentralt på Tromøy øst, ca. 5 Km kjøreavstand fra Tromøy bru og ca. 12 Km fra Arendal sentrum. Eiendommen ligger lags Fv , tiv v Arendal Side: 6 av 23 Org.nr

7 Befaring. Eiendommen ble befart 26.juni og 2.juli Tilstede på innvendig befaring deltok byggdrifter (vaktmester). For AAA-Takst AS gjennomførte undertegnede, Torbjørn Hjellvik, hele befaringen. Dokumenter. Følgende dokumenter er fremskaffet av rekvirent: Enkle tegninger over bygningsmassen. Det er ikke fremlagt noen egenerklæring eller annen oversikt over feil/mangler/tilstand. Premisser. Oppdraget har kort tidsfrist og begrenser vurderingen til nivå 1 og uten innhenting av spesialkompetanse (f.eks. brann, ventilasjon, elektro etc). Tilstandsvurderingen foretas etter nivå 1 jfr. NS3424:2012. Det gis ikke konsekvensgrad, jfr. NS3424:2012. Det angis ikke beskrivelse av tiltak eller kostnadsvurdering av disse. I visse tilfeller angis estimat av forventet kostnad. Forutsetninger. Tilstandsvurderingen er gitt på følgende generelle grunnlag og forutsetninger: At opplysninger både skriftlige og muntlige gitt av rekvirent, eier og leietakere er korrekt. Skjulte installasjoner er generelt ikke vurdert. Tekniske anlegg (VVS, elektro etc.) er ikke funksjonstestet eller videre undersøkt utover visuell vurdering. Det er ikke kontrollert om det foreligger offentlige krav eller pålegg eller om dagens bruk er godkjent. Eiendommen er ikke undersøkt for miljøgifter (PCB, Asbest etc). Det er ikke foretatt undersøkelser vedrørende skadedyr. Det er ikke undersøkt om krav til brannskille og lydskille er tilfredsstillende. Kommunens byggesaksarkiv er ikke kontrollert. Tilstandsvurderingen gjelder hver bygningsdel med hensyn på tilstand og tar ikke hensyn til lovligheten eller forskriftskrav. Hvis det finnes forskriftsbrudd som er fare for liv/helse er dette spesielt nevnt men kommer ikke nødvendigvis frem i tilstandsgraden. Det er derfor viktig å lese teksten på hvert punkt , tiv v Arendal Side: 7 av 23 Org.nr

8 BYGNINGSMASSEN. Bygninger. Det er en sammenhengende bygningsmasse med varierende byggeår. Oversiktskart fra rekvirent. Bygningsmassen kan i hovedsak inndeles i 2 deler: - Bygg-E i øst fra 2004 som har god standard. - Resten av bygningsmassen som har varierende standard og fremstår som umoderne og bærer preg av utvidelser/tilbygg og endringer. Bygningsmassen har i hovedsak betong som bærende konstruksjon. Noe trekonstruksjon på Bygg-E , tiv v Arendal Side: 8 av 23 Org.nr

9 Kort beskrivelse av bygningen med byggeår. Beskrivelsen angir ikke alle arealer/rom men er en hovedoversikt. Bygg-A. Antatt byggeår på Hovedplan: Diverse undervisningsrom, kontorer, ganger, garderober/wc og ventilasjonsrom. Underetasje: Personalrom, kontorer/møterom, ganger, garderober/wc, ventilasjonsrom og hovedtavlerom. Bygg-B. Antatt byggeår på Hovedplan: Øvre del av gymsal, diverse undervisningsrom, ganger og garderober/wc. Underetasje: Gymsal, dusj/garderobeanlegg og ganger. Bygg-C. Antatt byggeår på Hovedplan: Diverse undervisningsrom og ganger. Bygg-D. Antatt byggeår på Heis er montert i Bygg-D Hovedplan: Inngangsparti, trapperom og undervisningsrom. Tilknytning til Bygg-E. Underetasje: Trapperom og undervisningsrom. Tilknytning til Bygg-E. Kjeller: Hovedtavle (elektrisk). Bygg-E. Antatt byggeår Mye nytt i forbindelse med reparasjon etter brann i Hovedplan: Diverse undervisningsrom, kontorer, ganger og garderober/wc. Tilknytning til Bygg-D. Underetasje: Diverse undervisningsrom, kontorer, ganger og garderober/wc. Tilknytning til Bygg-D. Kjeller: Ventilasjonsanlegg , tiv v Arendal Side: 9 av 23 Org.nr

10 Arealer. Arealene i denne rapporten måles etter gjeldene regler i NS 3940:2012 med veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Der hvor det er uoverensstemmelse blir Takstbransjens retningslinjer for arealmåling lagt til grunn. Arealene oppgitt nedenfor kan ha avvik fra NS 3940:2012 disse skyldes som hovedsak følgende: Målverdighet En del er målverdig først når den har gulv. Dog er trappeåpninger, heissjakter, vertikale sjakter og konstruksjoner måleverdig selv om de ikke har gulv. Større åpninger en disse regnes ikke med, men hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i arealene. Rommene bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. Der hvor takhøyden er mer enn 4,9m vurderes dette ikke som ekstra etasje fordi gulv mangler. Arealer uten adkomst regnes ikke som måleverdig. Det gjøres oppmerksom på at arealene i stor grad er målt ut fra tegningsmateriell med kontrollmålinger på stedet. Arealavvik kan forekomme. Arealet er ikke inndelt i kategorier slik «veiledning for beregning av utleiearealer i næringsbygg» anbefaler. Dette fordi fremtid bruk av arealet antas å være å avvike fra dagens bruk. Bygg Enhet/Plan BTA BRA Merknad Bygg A-B-C-D Hovedplan Gymsal /scene har H=5,6. Se merknad 2. Underetasje Kjeller "Bru" begge etasjer SUM A-D Bygg E Hovedplan Underetasje Kjeller SUM E SUM Alle plan Merknad 1: Merknad 2: Arealberegningen foretatt etter måling på tegninger samt enkelte kontrollmål på stedet. Det kan derfor være avvik på arealene. Etter NS3940 skal det ved innvendig høyde over 4,9m tillegges en ekstra etasje. Etter takstbransjens retningslinjer kreves gulv før arealet er målbart. Gymnastikksalen har innvendig høyde 5,6 meter, i denne arealberegningen er takstbransjens retningslinjer for arealmåling lagt til grunn. Det er ikke tillagt areal for "gulvfritt" areal , tiv v Arendal Side: 10 av 23 Org.nr

11 TILSTANDSVURDERING BYGG-E Vurdering av grunn og primære bygningsdeler. Grunn. TG: 1 Ut fra observasjon og terreng antas byggegrunn utsprengt fjell. Betongfundament på fylling av stedlig sprengstein. Ingen setninger, utgravinger, utglidninger av betydning er observert. Grunnmur. TG: 2 Ut fra observasjon vurderes det å være grunnmur/plate av plasstøpt betong på grunn. Det er flere steder hull i pussen og biter av isolasjon (polystyren) er eksponert og skadet. Ned mot terreng har pussen flere steder falt av. Ny puss bør legges på skadde steder. Drenering. TG: NA Det er ikke observert drenering i form av dreneringslange/rør. På nordøstsiden (mot fjell) er det observert at nedløp fra takrenner går til rør/slage som går ned i grunnen, antatt dreneringssystem. I tillegg er det etablert overvannskummer flere steder. På nordøstsiden er det smalt mellom fjell og bygning. Her er det fare for opphoping av snø som begrenser avrenning som igjen kan medføre økt fuktbelasting på bygningen. Bærende veggkonstruksjon. TG: 1 Generelt: Observasjon kun fra bakkenivå. Bærende vegg konstruksjon er betong. Mellom søyler er det noen steder med trekonstruksjon. Ingen skader observert , tiv v Arendal Side: 11 av 23 Org.nr

12 Etasjeskiller. TG: 1 Etasjeskiller av betong. Ingen skader eller unormale nedbøyninger er observert. Takkonstruksjon. TG: IU Saltak. Tak kun vurdert fra bakkenivå. Ut fra observasjon er takkonstruksjonen av tre. Adkomst til kaldloft (hulrom for takkonstruksjon) var ikke tilgjengelig på befaringen. I følge vaktmester var det brann i 2007 hvor blant annet takkonstruksjonen ble skadet. Det ble da utført omfattende utskifting/reparasjon slik at mesteparten av takkonstruksjonen i Taktekke. TG: 1 Tak kun vurdert fra bakkenivå. Takplater av polymerbetong (ser ut som eternittakplater fra 60/70-tallet). Antatt fra 2004/2007, tilstand vurderes god. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for sementbaserte takplater: år , tiv v Arendal Side: 12 av 23 Org.nr

13 Vurdering av sekundære bygningsdeler. Dører og vinduer. TG: 1 Vinduer og dører i har normal slitasje etter alder. Ingen særlige feil/mangler observert. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for trevinduer: år. Normalt utskiftingsintervall for ytterdører: år. Kledning - fasadeplater. TG: 2 Fasade av ubehandlet betong, puss, fasadeplater og noe trekledning (antatt Royal impregnert). Enkelte fasadeplater har småskader (knekte hjørner etc). Skadde fasadeplater bør utskiftes slik at fuktbelastingen på underliggende konstruksjon ikke blir for høy. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for kledning av trepanel: år. Normalt utskiftingsintervall for fasadeplater: år. Vann og Avløp. TG: 1 Rør for vannforsyning og avløp fra byggeår. Ut fra alder og observasjon vurderes dette å ha god tilstand. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for tykkveggede kobber vannrør: 25-75år. Normalt utskiftingsintervall for glødde kobber vannrør: år. Normalt utskiftingsintervall for PVC avløpsrør: år , tiv v Arendal Side: 13 av 23 Org.nr

14 Vurdering av innvendige overflater og utrustning. Gulv. TG: 1 Generelt er det belegg på gulv. Slitasje etter alder. Ingen spesielle skader observert. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for gulvbelegg: år. Vegg. TG: 1 Generelt er det malt gips. Slitasje etter alder. Ingen spesielle skader observert. Levetid: Normalt intervall for overflatefornying av malt tapet/gips: 8-15 år. Himling. TG: 1 Nedsenket systemhimling. Ingen spesielle skader observert. Dusjanlegg, toaletter og garderober. TG: 1 Dusjanlegg, toaletter og garderobe og toaletter fra byggeår. Slitasje etter alder. Ingen skader observert , tiv v Arendal Side: 14 av 23 Org.nr

15 Vurdering av tekniske anlegg. Varmtvannsproduksjon. TG: 1 Varmtvannsberder lokalisert i kjeller sammen med ventilasjonsanlegg. Bereder på 550 liter fra Levetid: Normalt utskiftingsintervall for VV-bereder: år. Ventilasjon. TG: 1 Ventilasjonsanlegg i hele bygningen. Vifteenhet lokalisert i kjeller. Vifteenhet med varmeveksler og elektrisk varmebatteri fra I følge vaktmester er service utført og anlegget fungerer tilfredsstillende. Luftkanalene særlig tilluftkanaler er viktige å rengjøre/kontrollere for å sikre høy virkningsgrad og godt inneklima. SINTEF-Byggforsk anbefaler kontroll av kanalene hvert 2 år og rengjøring innvendig av kanalene ved oppbygging av partikler. Det er ikke undersøkt eller opplyst om slik kontroll/rengjøring er utført. Levetid: Levetid for ventilasjonsanlegg avhenger i stor grad av belastingen og miljøet. Normalt settes 15 års økonomisk levetid mens teknisk levetid kan være betydelig høyere. Selve rørføringene kan ha svært lang levetid mens vifteenheten med gjenvinner, varmebatteri, filter etc har lavere levetid. Normalt settes intervall for større oppgradering (gjerne utskifting) på år. Elektrisk anlegg. TG: IU Elektrisk hovedtavle lokalisert i kjeller Bygg-D med fordelingsskap i aktuelt bygg. Ingen åpenbare feil observert på el.anlegg. For kontroll av el.anlegg henvises til autorisert el.installatør. Brannvern. TG: IU Det er overrislingsanlegg på del av fasaden, ikke funksjonstestet. Røykvarslere og brannmeldere tilknyttet brannvarslingssentral. Det er ikke gjennomført en brannteknisk gjennomgang av bygningen. Brannvern i bygningen er tilpasset dagens bruk som skolebygning. Eventuell endring av bruk eller seksjonering kan/vil medføre endringer i krav til brannvern. Styreskap for brannanlegg montert i inngang underetasje Bygg-A , tiv v Arendal Side: 15 av 23 Org.nr

16 TILSTANDSVURDERING BYGG-A-B-C-D Vurdering av grunn og primære bygningsdeler. Grunn. TG: 1 Ut fra observasjon og terreng antas byggegrunn utsprengt fjell. Betongfundament på fylling av stedlig sprengstein og direkte på fjell. Ingen setninger, utgravinger, utglidninger av betydning er observert Grunnmur. TG: 2 Ut fra observasjon vurderes det å være grunnmur/plate av plasstøpt betong på grunn. På bygg-c er det horisontal sprekk i overgang gulv/ringmur. Drenering. TG: NA Det er ikke observert drenering i form av dreneringslange/rør. Terrengforhold og grunnen (steinfylling) vurderes å ha god nok dreneringsevne. I tillegg er det etablert overvannskummer flere steder. Bærende veggkonstruksjon. TG: 2 Generelt: Observasjon kun fra bakkenivå. Bærende vegg konstruksjon er betong. Mellom søyler er det noen steder trekonstruksjon. Det er stedvis observert åpne armeringsjern (rustprengning som skyldes karbonatisering) og tæring i betongen , tiv v Arendal Side: 16 av 23 Org.nr

17 Etasjeskiller. TG: 1 Etasjeskiller av betong. Ingen skader eller unormale nedbøyninger er observert. Takkonstruksjon. TG: IU Tak kun vurdert fra bakkenivå. Bygg-D har pulttak, saltak og flat tak Bygg-A-B-C har flatt tak. Ut fra observasjon er takkonstruksjonen av tre. Adkomst til kaldloft (hulrom for takkonstruksjon) var ikke tilgjengelig på befaringen. Taktekke. TG: 2 Tak kun vurdert fra bakkenivå. På Bygg-D er takplater av polymerbetong (ser ut som eternittakplater fra 60/70- tallet). Antatt fra 2004/2007, tilstand vurderes god. På Bygg-A-B-C er det asfalttakpapp. Deler er opplyst omtekket i 2005 etter lekkasje men noe er eldre og klart for utskifting. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for asfalttakbelegg: år. Normalt utskiftingsintervall for sementbaserte takplater: år , tiv v Arendal Side: 17 av 23 Org.nr

18 Vurdering av sekundære bygningsdeler. Dører og vinduer. TG: 2 Varierende årgang på vinduer og dører. Noe er nytt (utskiftet) men mye er eldre (byggeår) og har skader. Noen vinduer har råte/fuktskader i karm/ramme. Mesteparten av vinduer/dører er klare for utskifting. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for trevinduer: år. Normalt utskiftingsintervall for ytterdører: år. Kledning - fasadeplater. TG: 2 Fasade av ubehandlet betong, puss, fasadeplater og trekledning. På deler er eldre trekledning utforet med fasadeplater. Enkelte fasadeplater har småskader (knekte hjørner etc). Skadde fasadeplater bør utskiftes slik at fuktbelastingen på underliggende konstruksjon ikke blir for høy. Malt trekledning av eldre årgang (byggeår), stedvis mindre fukt/råteskader. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for kledning av trepanel: år. Normalt utskiftingsintervall for fasadeplater: år. Vann og Avløp. TG: 2 Rør for vannforsyning og avløp hovedsakelig fra byggeår. Ingen skader observert men ut fra alder vurderes deler å være klar for utskifting. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for tykkveggede kobber vannrør: 25-75år. Normalt utskiftingsintervall for glødde kobber vannrør: år. Normalt utskiftingsintervall for PVC avløpsrør: år. Normalt utskiftingsintervall for støpejern avløpsrør: år , tiv v Arendal Side: 18 av 23 Org.nr

19 Vurdering av innvendige overflater og utrustning. Gulv. TG: 2 Generelt er det belegg på gulv. Stedvis stor slitasje, enkelte steder er det hull og åpninger i belegget. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for gulvbelegg: år. Vegg. TG: 1 Generelt er det malte overflater (gips/trefiber/betong). Enkelte steder er det behov for oppgradering men generelt er tilstanden akseptabel. Ingen spesielle skader observert. Levetid: Normalt intervall for overflatefornying av malt tapet/gips: 8-15 år. Himling. TG: 1 Nedsenket systemhimling. Ingen spesielle skader observert. Dusjanlegg, toaletter og garderober. TG: 1 Dusjanlegg, toaletter og garderobe for gymsal ble oppgradert i 2011 i følge vaktmester, tilstanden her er god. Resterende toalettrom og garderober har også god tilstand. Slitasje etter alder. Ingen skader observert , tiv v Arendal Side: 19 av 23 Org.nr

20 Vurdering av tekniske anlegg. Varmtvannsproduksjon. TG: IU For dusj/garderobeanlegg i forbindelse med gymsal er eldre varmvannsbereder(e) under utskifting/fjerning. Det legges opp til installasjon av flere (2-4) VVB på ca. 300l. Arbeidet pågikk ved befaringen. Det finnes flere mindre VVB av varierende årgang plassert flere steder i bygget for lokalt forbruk. Levetid: Normalt utskiftingsintervall for VV-bereder: år. Ventilasjon. TG: 2 Ventilasjonsanleggene dekker hele Bygg-A-B-C-D. I følge vaktmester er service utført og anlegget fungerer tilfredsstillende. Vifteenhet med varmeveksler og elektrisk varmebatteri lokalisert som følgende. Bygg-A, underetasje. Anlegg antatt fra Bygg-A, hovedplan. Anlegg antatt fra Bygg-D, kjeller. Anlegg antatt fra 1992 Sponavsug på sløydsal. Anlegg antatt fra Luftkanalene særlig tilluftkanaler er viktige å rengjøre/kontrollere for å sikre høy virkningsgrad og godt inneklima. SINTEF-Byggforsk anbefaler kontroll av kanalene hvert 2 år og rengjøring innvendig av kanalene ved oppbygging av partikler. Det er ikke undersøkt eller opplyst om slik kontroll/rengjøring er utført. Levetid: Levetid for ventilasjonsanlegg avhenger i stor grad av belastingen og miljøet. Normalt settes 15 års økonomisk levetid mens teknisk levetid kan være betydelig høyere. Selve rørføringene kan ha svært lang levetid mens vifteenheten med gjenvinner, varmebatteri, filter etc har lavere levetid. Normalt settes intervall for større oppgradering (gjerne utskifting) på år. Elektrisk anlegg. TG: IU Hovedtavle lokalisert i egen rom i kjeller Bygg-D. 1000A 3-faset hovedbryter. Flere fordelingsskap lokalisert i bygningen. Dette gir blant annet mulighet for måling av separate enheter. Anlegget antatt fra byggeår. Ingen åpenbare feil observert på el.anlegg. For kontroll av el.anlegg henvises til autorisert el.installatør , tiv v Arendal Side: 20 av 23 Org.nr

21 Heis. Bygningen har heis. Cibes-Hissen fra 2004 for 4 personer/400 kg. Heis merket/definert som rullestolheis. Sist kontrollert/godkjent mars Neste kontroll mars TG: IU Brannvern. TG: IU Røykvarslere og brannmeldere tilknyttet brannvarslingssentral. Det er ikke gjennomført en brannteknisk gjennomgang av bygningen. Brannvern i bygningen er tilpasset dagens bruk som skolebygning. Eventuell endring av bruk eller seksjonering kan/vil medføre endringer i krav til brannvern. Styreskap for brannanlegg montert i inngang underetasje Bygg-A , tiv v Arendal Side: 21 av 23 Org.nr

22 BILDER MED KOMMENTARER. Skade i murpuss. Isolasjon er eksponert. Skadet murpuss mot terreng , tiv v Arendal Side: 22 av 23 Org.nr

23 Fasadeplate med brukket hjørne. Åpent til underliggende konstruksjon. Rustent armeringsjern i yttervegg , tiv v Arendal Side: 23 av 23 Org.nr

24 VEDLIKEHOLDSVURDERING Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn Knr.0906, Gnr.201 og Bnr , vedl v Arendal Org.nr

25 OM FDVU. Som eier av bygningsmasse har en såkalte FDVU kostnader, - Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling. Disse kostnadene kan være vanskelig å skille fra hverandre og i dagligtale benyttes ofte «drift og vedlikehold» eller eierkostnader som en samlebetegnelse på alt. I forbindelse med denne vurdering er det påkrevd å definere de forskjellige områdene slik at bruker av rapporten får korrekt forståelse av hva som omfattes av rapporten. Forvaltning: Omfatter blant annet kommunale avgifter, skatter, eiendomsskatt, forsikring og administrasjon. Drift: Drift er den delen av kostnadsbildet som sørger for at bygningen opprettholder sin funksjon. Her ligger f.eks. renhold, strømkostnader, utskifting av lysrør, snøbrøyting, service på ventilasjon/heis etc. Vedlikehold: Def. (NS-EN-13306). En kombinasjon av alle tekniske og administrative aktiviteter, inkludert ledelsesaktiviteter, som har til hensikt å opprettholde eller gjenvinne en tilstand som gjør en enhet i stand til å utføre en krevd funksjon. Vedlikehold er den delen av kostnadsbildet som skal sørge for at tilstanden opprettholdes. Vedlikehold kan igjen deles opp i 4 grupper. Forebyggende vedlikehold. Ofte omtalt som planlagt tidsbasert, planlagt tilstandsbasert eller pålitelighetsbasert vedlikehold. Def. Vedlikehold som utføres etter forutbestemte intervaller eller ifølge forutbestemte kriterier, og som har til hensikt å redusere sannsynligheten for svikt eller funksjonsnedsetting (degradering). F.eks. Maling, utskifting av taktekke. Korrektivt vedlikehold. Ofte omtalt som løpende/akutt vedlikehold. Def. Vedlikehold som utføres etter at en feil (tilstand) er oppdaget, og som har til hensikt å bringe en enhet tilbake i en tilstand som gjør det mulig å utføre en krevd funksjon. F.eks. Utskifting av knust vindu, utskifting av knekt takstein etc , vedl v Arendal Side: 2 av 8 Org.nr

26 Utsatt forebyggende vedlikehold. Dette er forebyggende vedlikehold som er utsatt pga økonomi, ressurser, kapasitet etc. I dagligtale benevnes dette som etterslep på vedlikehold. På offentlige bygg er det ofte en betydelig mengde utsatt forebyggende vedlikehold. Ekstraordinært vedlikehold. Utskifting som på grunn av særlige omstendigheter må utføreres. For eksempel. Utskifting pga manglende reservedelstilgjengelighet eller inkompatibilitet. Som regel i forbindelse med tekniske anlegg (el-anlegg, ventilasjon og VVS). Utvikling: Utvikling er den delen av kostnadsbildet som skal sørge for at bygningen er tilpasset brukerne. Dette omfatter lovpålagte tiltak f.eks. rømningsveier, ventilasjon, brannkrav etc. Det omfatter også oppgradering og modernisering men ikke større ombygging, tilbygg og restaurering. Ofte blir disse kostnadene feilaktig omtalt som ekstraordinære vedlikeholdskostnader. Noen figurer som viser sammenhengen mellom FDVU: Fra Byggforsk, blad , vedl v Arendal Side: 3 av 8 Org.nr

27 Fra byggforsk, blad Sammenhengen mellom korrektivt vedlikehold (løpende vedlikehold) og forebyggende vedlikehold (periodisk vedlikehold). Totale vedlikeholdskostnad er summen av disse. Lite forebyggende vedlikehold medfører mye korrektivt vedlikehold som igjen medfører økt totalkostnad. Fra byggforsk, blad Tilstandsanalyser bruker inndeling av tilstand i fire kategorier benevnt TG (tilstandsgrad) nærmere beskrivelse finnes i NS3424. Tilstandsanalyse er egnet som grunnlag for utarbeidelse av vedlikeholdsplan , vedl v Arendal Side: 4 av 8 Org.nr

28 SAMMENDRAG - KONKLUSJON. Nyere del av bygningsmassen (Bygg-E) har god tilstand og begrenset med utsatt forebyggende vedlikehold. Eldre deler av bygningsmassen (Bygg-A-B-C-D) har varierende tilstand og betydelig utsatt forebyggende vedlikehold. Ingen store utskiftinger forventes i løpet av 10 år. Etter 10 år nærmer flere bygningsdeler og tekniske anlegg seg levetiden og økt vedlikeholdskostnad må forventes. Det er ikke avdekket utviklingsbehov på bygningen forutsatt videre drift som i dag. Vedlikeholds- og utviklingsbehov er vurdert til kr ,- (2013-kroner eks.mva) fordelt over 10 år. I tillegg kommer driftskostnader og forvaltningskostnader. Arendal, 9.august 2013 Torbjørn Hjellvik Bygningsingeniør/Takstingeniør , vedl v Arendal Side: 5 av 8 Org.nr

29 GENERELT. Mandat. I forbindelse med mulig salg av eiendommen er AAA-Takst AS engasjert av Arendal eiendom KF for vurdering av vedlikeholdsbehovet fremover hvis det velges å fortsette driften som i dag. AAA-Takst AS har ingen relasjoner til eiendommen eller dens eier og har akseptert oppdraget. Oppdraget er definert som: Gi estimat på omfang og kostnad på vedlikehold og utvikling av eiendommen i en 10-års periode ved fortsatt drift som i dag. Om rapporten. Denne rapporten har som mål å vise vedlikeholdsbehovet på aktuell bygningsmasse i et perspektiv på 10 år. I den grad lovpålagte oppgraderinger er kjent er disse også tas med i vurderingen. Opplysninger om lovpålagte oppgraderinger er ikke gitt av rekvirent, det er ikke undersøkt nærmere om det finnes lovpålagte oppgraderinger. Vedlikeholdsbehovet tar utgangspunkt i dagens bruk av bygningsmassen og dagens tilstand. Eiendommens hoveddata. Nåværende Sandnes skole (1-7 trinn) og SFO. Eiendommen har stor tomt og bygningsmasse av varierende årgang. Det ligger også idrettsbane på eiendommen. Eiendommens adresse: Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Eiendommens matrikkel: Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. Hjemmelshaver er: Arendal kommune. Byggeår - Referansenivå. Følgende byggeår er estimert: 1962 Bygg-A Bygg-B Bygg-C Bygg-D Bygg-E , vedl v Arendal Side: 6 av 8 Org.nr

30 Bygninger. Det er en sammenhengende bygningsmasse med varierende byggeår. Dokumenter - datagrunnlag Som grunnlag for rapporten er Tilstandsvurdering for eiendommen datert 9.august 2013 utarbeidet av undertegnede. Det er også innhentet opplysninger fra vaktmester/byggdrifter hos Arendal Eiendom KF. Priser og kostnader er hentet fra lokale leverandører og fra statistikk fra Holte/OPAK. Premisser og forutsetninger. Vurderingen er gitt på følgende generelle grunnlag og forutsetninger: At opplysninger både skriftlige og muntlige gitt av rekvirent er korrekt. Omfanget av lovpålagte krav er ikke i sin helhet kartlagt. Kostnader. Alle kostnader er i kroneverdi Kostnadene som ligger frem i tid skal ikke neddiskonteres. Kostnadene bygger på kostnadsbilde/nivå i Kostnadsbilde/nivå kan endres over tid og er umulig å forutse. For skolebygninger ligger vedlikeholdsbehovet i området kr/m 2 BTA pr år, avhengig av bygningstype, kompleksitet, størrelse, materialvalg etc. På aktuell bygning legges til grunn et behov på planlagt og korrektivt vedlikehold lik 140 kr/m 2 BTA pr år. (Gjennomsnitt for alle Bygg, i praksis lavere for Bygg-E og høyere for bygg-a-b-c-d) , vedl v Arendal Side: 7 av 8 Org.nr

31 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSBEHOV. Bygningsmassen har varierende tilstand. På eldre del av bygningsmassen er det betydelig med utsatt forebyggende vedlikehold. Det er i hovedsak innvendige overflater og vinduer som har utsatt forebyggende på vedlikehold. Tekniske anlegg er generelt fornyet de siste 10 år og det forventes ikke utskiftinger eller større reparasjoner utover normalt vedlikehold. Dog må det påregnes nødvendig med rengjøring av ventilasjonskanaler. Ut fra observasjon og informasjon fra rekvirent foreligger det ikke krav om utvikling av bygningsmassen, dette kan endres. Forebyggende og korrektivt vedlikehold: ,- kr pr år. Innhenting av utsatt forebyggende vedlikehold: ,- Kr i år Reparasjon mur/pusskader ,- Kr i år Reparasjon skadde fasadeplater ,- Kr pr år Gulvbelegg, innv. overflater og vinduer. Utvikling: Ingen forhold avdekket/opplyst. KOSTNADSOVERSIKT VU År FV+KV UFV UTV Sum SUM VU Alle summer i tusen kroner eks.mva. FV = Forebyggende vedlikehold KV = Korrigerende vedlikehold UFV = Utsatt forebyggende vedlikehold UTV = Utvikling SUM VU = Sum Vedlikehold og Utvikling , vedl v Arendal Side: 8 av 8 Org.nr

32 VERDITAKST Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn Knr.0906, Gnr.201 og Bnr , vlt v Arendal Org.nr

33 Innholdsfortegnelse GENERELT GRUNNBOK... 5 TOMT... 6 PLANSTATUS BEBYGGELSE... 9 OMRÅDE OG MILJØ MARKEDSFORHOLD VERDIVURDERING SOM UTLEIE TIL KONTOR/NÆRING VERDIVURDERING SOM BOLIGPROSJEKT MARKEDSVERDI , vlt v Arendal Side: 2 av 20 Org.nr

34 GENERELT. Mandat. I forbindelse med mulig salg av eiendommen er AAA-Takst AS engasjert av Arendal eiendom KF for vurdering av eiendommen. AAA-Takst AS har ingen relasjoner til eiendommen eller dens eier og har akseptert oppdraget. Den del av oppdraget som omfattes av denne rapporten er definert som: Markedsverdi for bygningsmassen med tomt. Det lages forslag til tomt som taksten skal basere seg på. Hvis nødvendig legges forutsetning om endring av reguleringsstatus. Eiendommens hoveddata. Nåværende Sandnes skole (1-7trinn) og SFO. Eiendommen har stor tomt og bygningsmasse av varierende årgang. Det ligger også idrettsbane på eiendommen. Eiendommens adresse: Eiendommens matrikkel: Hjemmelshaver er: Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. Arendal kommune. Beliggenhet. Aktuell eiendom ligger sentralt på Trømøy øst, ca. 5 Km kjøreavstand fra Tromøy bru og ca. 12 Km fra Arendal sentrum. Eiendommen ligger lags Fv , vlt v Arendal Side: 3 av 20 Org.nr

35 Befaring. Eiendommen ble befart 26.juni og 2.juli Tilstede på innvendig befaring deltok byggdrifter (vaktmester). For AAA-Takst AS gjennomførte undertegnede, Torbjørn Hjellvik, hele befaringen. Dokumenter. Følgende dokumenter er fremskaffet av rekvirent: Enkle tegninger over bygningsmassen. Situasjonskart Fremskaffet av AAA-Takst AS: Reguleringsplan og kommuneplan med bestemmelser etc. Tinglysingsinformasjon. Forutsetninger. Verditaksten er gitt på følgende generelle grunnlag og forutsetninger: Eiendommen kan fritt markedsføres for salg, over en normal periode. Ser bort fra kjøpere som er villige til å by unormalt høyt på grunn av spesielle interesser. At opplysninger både skriftlige og muntlige gitt av rekvirent/eier er korrekt. At tegninger er korrekte. Arealer er i stor grad målt ut fra tegningene med kontrollmål på stedet utført av undertegnede, avvik på arealer kan finnes. Det er ikke kontrollert om det foreligger påbud/krav på eiendommen som begrenser bruken. At tilfluktsrom er nedklassifisert og fritt kan omgjøres/endres. Eiendommen er ikke undersøkt for miljøgifter (PCB, Asbest etc). Det er ikke foretatt undersøkelser vedrørende skadedyr. Det er ikke undersøkt om det er tilfredsstiller krav til brannskille og lydskille. Både med dagens bruk og fremtidig annet bruk. Det gjøres oppmerksom på at verditaksten ikke er en tilstandsrapport som beskriver bygningenes tilstand. For tilstand se egen tilstandsvurdering av eiendommen utført av AAA-Takst AS datert 9.august , vlt v Arendal Side: 4 av 20 Org.nr

36 GRUNNBOK Informasjon fra grunnbok. Det er innhentet utskrift fra tinglysingen den 11.juli 2013 (Infoland), følgende forhold er observert: Eiendommens etableringsdato: Det er i ettertid foretatt flere sammenslåinger/grensejusteringer etc. Tomt: Areal m 2. Heftelser: Tinglysingsdato , dagboknr Obligasjon, kr ,-. Pantehaver Tromøy kommune. Det er ikke gjort videre undersøkelser vedrørende denne heftelsen. Det legges til grunn at den ikke har betydning for taksten. Servitutter: Tinglysingsdato , dagboknr Erklæring/avtale. Rettighetshaver 0906/201/1. Rett til å hugge 3meter inn fra jordet. Tinglysingsdato , dagboknr Bestemmelse om veg, med flere bestemmelser. Rettighetshaver 0906/222/6. Det er ikke gjort videre undersøkelser vedrørende disse servituttene. Det legges til grunn at de ikke har betydning for taksten. Bygninger: Det er registrert 5 bygningsnummer på eiendommen. Bygningsnr Undervisning. Bygningsnr /6. Undervisning. Bygningsnr /8. Undervisning. Bygningsnr /10. Undervisning. Bygningsnr Annet som ikke er næring. (Avfallsbod) Annet Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten , vlt v Arendal Side: 5 av 20 Org.nr

37 TOMT Størrelse og plassering. Tomten er oppgitt til m 2, opplysning hentet fra EDR og SeEiendom (Statens Kartverk). Kartutsnitt fra SeEiendom. Eiendommen 201/3 er markert gul. Parkering. Det er 2 avkjørsler til eiendommen, fra Fv-193 (Østre Tromøyvei) og fra Dybdalsveien. Det er parkering i forbindelse med begge avkjørsler , vlt v Arendal Side: 6 av 20 Org.nr

38 Forslag tomt. Ut fra mandat skal en det legges til grunn utskilling av en «passende» tomt for eiendommen. Taksten baserer seg videre på at tomten som eiendommen disponerer har størrelse/omfang minimum som vist på kartutsnitt nedenfor. Grensen er trukket slik at idrettsanlegget blir holdt utenfor samt pumpestasjon i sørøst. Mot fylkesvegen holdes dagens grense. Mot Dybdalsveien legges grensen ca. 6m fra dagens vegkant for å sikre fremtidig vegutvidelse/fortau/gs-veg. Dette arealet blir ca m 2. Forslag tomt , vlt v Arendal Side: 7 av 20 Org.nr

39 PLANSTATUS. Reguleringsplan. Eiendommen ligger i uregulert område. Kartutsnitt regulering. Kommuneplan. I kommuneplanen ligger eiendommen i område med formål: Offentlig eller privat tjenesteyting. Kartutsnitt kommuneplan , vlt v Arendal Side: 8 av 20 Org.nr

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune SANDNES

Våtromsrapport. Kommune SANDNES Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 314 088 09.01.2015 Våtromsrapport Adresse Sandvikbakken 36 4329 SANDNES Matrikkel Gnr. 37 Bnr. 550 Anr. 43 Kommune SANDNES Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN.

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN. VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR 315 000 LÅNEVERDI: KR 290 000 BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 2, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1 Kommune

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000 RAPPORTANSVARLIG: ABC-takst as Inge Rygg Åsvegen 86, 7715 STEINKJER Tlf: 41042541 E-post: abctakst@gmailcom VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM Adresse, 7761 SNÅSA Matrikkelnr Gnr 50 Bnr 131 Kommune SNÅSA

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 6 C, 403 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 110 Snr. Anr 9 Kommune

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 4 F, 4032 Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2 Kommune

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Leilighet Torvmyrveien 44 A 4070 Gnr. 48 Bnr. 613 Seksj.nr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 3124 28.12.2011 Om rapporten

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 12, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6 Kommune Eier(e)

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Boganeshagen 4 A Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 16 Bnr. 1102 Anr. 1

Våtromsrapport. Adresse Boganeshagen 4 A Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 16 Bnr. 1102 Anr. 1 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 353 215 Våtromsrapport Adresse Kommune STAVANGER 4032 STAVANGER Matrikkel Gnr. 16 Bnr. 1102 Anr. 1 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din

Detaljer

Kontorlokaler til salgs

Kontorlokaler til salgs Kontorlokaler til salgs Gnr 36/ bnr 221 2022 Lebesby Kommune Strandveien 151 9790 Kjøllefjord BRA: 90 m² P-ROM: 90 m² Tomt : 179 m² Byggeår: 1986 Høystbydende over NOK 1 000 000,- Selger er Lebesby Kommune

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Brattåsveien 10 B Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1089 Anr. 47

Våtromsrapport. Adresse Brattåsveien 10 B Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1089 Anr. 47 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 354 860 23.10.2015 Våtromsrapport Adresse Kommune STAVANGER 4016 STAVANGER Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1089 Anr. 47 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Svend Foyns gate 93 A Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1188 Anr. 7

Våtromsrapport. Adresse Svend Foyns gate 93 A Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1188 Anr. 7 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 354 057 Våtromsrapport Adresse Svend Foyns gate 93 A Kommune STAVANGER 4016 STAVANGER Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1188 Anr. 7 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato ÆVE TAKS Takst & Byggeledelse RAPPORTANSVARLJG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tif: 92644244 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12.

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 104 Snr. Anr 18

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Krosshaughagen 10/0204Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 17

Våtromsrapport. Adresse Krosshaughagen 10/0204Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 17 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 341 677 10.08.2015 Våtromsrapport Adresse Kommune Stavanger 4085 HUNDVÅG Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 17 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport RAPPORTANSVARLIG: Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tel: 90 06 1 6 E-mail: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport Adresse KANABAKKEN 6, 9800 VADSØ

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Plassen 1, 7290 STØREN Tlf: 72 43 17 07 Faks: E-post: byggtakst@postkassanet VERDI- OG LÅNETAKST Adresse INDUSTRIOMRÅDET, ÅLEN, 7380 ÅLEN Matrikkelnr Gnr 25-25 Bnr 44-42 Kommune Holtålen

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kirkebakken 35, 4012 STAVANGER Gnr 55: Bnr 492 (snr: 3) 1103 STAVANGER KOMMUNE Del av firemannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Asbjørn Frafjord Telefon: 924 05

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune Stavanger

Våtromsrapport. Kommune Stavanger Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 328 232 05.05.2015 Våtromsrapport Adresse Svend Foyns gate 91 A 4016 STAVANGER Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1188 Kommune Stavanger Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi.

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. BOLIGHANDEL Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. Det er også tradisjon for å eie sin egen bolig og de fleste

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Tellusveien 60/0107 Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 7

Våtromsrapport. Adresse Tellusveien 60/0107 Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 7 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 343 110 12.08.2015 Våtromsrapport Adresse Kommune Stavanger 4021 STAVANGER Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 7 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 422: Bnr 393 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, 1671 KRÅKERØY

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 422: Bnr 393 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, 1671 KRÅKERØY VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, Vognhus: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 292 m² 0 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 1 325 000 LÅNEVERDI:

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Tellusveien 60/H0202 Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 22

Våtromsrapport. Adresse Tellusveien 60/H0202 Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 22 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 356 074 04.11.2015 Våtromsrapport Adresse Kommune STAVANGER 4021 STAVANGER Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 22 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Krosshaughagen 6 Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 8

Våtromsrapport. Adresse Krosshaughagen 6 Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 8 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 347 235 28.08.2015 Våtromsrapport Adresse Kommune Stavanger 4085 HUNDVÅG Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 8 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM AS RAPPORTANSVARLIG: AS Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse VIKEGATA 37, 6150 ØRSTA Matrikkelnr Gnr 14 Bnr 73 Snr 19 Kommune ØRSTA Hjemmelshaver(e)

Detaljer

AREALMÅLING VED TAKSERING

AREALMÅLING VED TAKSERING AREALMÅLING VED TAKSERING NS 848 utgave 1954 NS 3940 utgave1979 Versjon 2 NS 3940 utgave 1986 Versjon 3 NS 3940:2007» Veileder til NS 3940:2007 » Takstbransjens retningslinjer for bolig - 2008» Takstbransjens

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Selveierleilighet. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR AREAL, P-ROM: m² m² m² 0 m² 1 600 000 LÅNEVERDI: KR Leilighet: Utebod: BRUKSAREAL (BRA): 1 450 000 Utført av autorisert

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Skibsbyggergata 2A, 4085 HUNDVÅG Gnr 51: Bnr 410 (snr: 1) 1103 STAVANGER KOMMUNE Del av flermannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Bjørn Åge Maribu Telefon: 901

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 216 Bnr. 41 m.fl. Østre Toten Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 570 000 LÅNEVERDI: Kr 490 000 Bruksareal

Detaljer

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM Gnr. 101, bnr. 103 Ringeriksveien 2 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune Juni, 2012 VERDITAKST AV EIENDOMMEN LERBERG BEHANDLINGSHJEM ØVRE EIKER KOMMUNE MAI, 2012

Detaljer

Boligsalgsrapport. tryggere bolighandel

Boligsalgsrapport. tryggere bolighandel Boligsalgsrapport tryggere bolighandel Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. Det er også tradisjon for å eie sin

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Fritidseiendom Fritidsbolig: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 72 m² 68 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 700 000 LÅNEVERDI: KR. 630 000 Utført av autorisert medlemsforetak

Detaljer

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM Del av Gnr. 101, bnr. 103 Ringeriksveien 6 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune Juni, 2012 VERDITAKST AV EIENDOMMEN LERBERG BEHANDLINGSHJEM ØVRE EIKER KOMMUNE MAI,

Detaljer

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Meieriveien 6, 9700 LAKSELV Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 101 Kommune PORSANGER

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr.

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr. TAKSTSENTERET A/S TAKSTMENN I KONTORFELLESSKAP Fagertunveien 1. Pb. 262, 1319 Bekkestua Org.nr: 981 462 734 Verdi- og lånetakst over andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO Gnr.

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Øvre Flatåsveg 11B, 7079 FLATÅSEN Gnr 194: Bnr 149 1601 TRONDHEIM KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Espen Sivertsen Telefon: 992 44 251 E-post: espen.sivertsen@tft.no

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tlf. 22 49 17 02. Fax. 22 49 17 03. Mobil. 93 05 05 04/90 10 32 97. E-mail. teaoslo@online.no Verdi- og lånetakst over Ankerveien 28 B 0785 OSLO Gårdsnr. 33 Bruksnr. 2998 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/2 OSLO

Detaljer

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Formål og hovedmål Bystyret har vedtatt følgende formål og hovedmål for Boligbygg: Foretaket

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Krøgenesveien 9 RAPPORTANSVARLIG: AS Gnr 511 Bnr 138 Erik Sørensen Kommune: 906 Arendal Befaringsdato: 09072009 Rapportdato: 09072009 E-mail:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S Gnr 150 Bnr 230 Snr 2 Kommune: 1001 KRISTIANSAND Befaringsdato: 15062015 Rapportdato: 19062015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Verditakst. Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid. Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE. Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn.

Verditakst. Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid. Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE. Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn. Pb.106,6781 Stryn. Tlf 57871421 Mob 91140868 Fax 57871985 Verditakst Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn. Oppdrag

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Ravnåsvegen 466 4700 VENNESLA Gnr 23 Bnr 331 Snr 1 Kommune: 1014 VENNESLA Befaringsdato: 15122014 Rapportdato: 15122014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

VERDITAKST AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM

VERDITAKST AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM VERDITAKST AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM Gnr. 101, bnr. 103 Ringeriksveien 2 og 6 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune Juni, 2012 VERDITAKST AV EIENDOMMEN LERBERG BEHANDLINGSHJEM ØVRE EIKER KOMMUNE JUNI, 2012

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse WEBJØRN SVENDSEN-GATA 21, 6150 ØRSTA Matrikkelnr Gnr 14 Bnr 180 Kommune ØRSTA Hjemmelshaver(e)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. 5 900 000 KR. 5 200 000. Matrikkel: Gnr 99: Bnr 991 Kommune: 0926 LILLESAND KOMMUNE Adresse: Blådalsøya, 4780 BREKKESTØ

VERDI- OG LÅNETAKST KR. 5 900 000 KR. 5 200 000. Matrikkel: Gnr 99: Bnr 991 Kommune: 0926 LILLESAND KOMMUNE Adresse: Blådalsøya, 4780 BREKKESTØ VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 99: Bnr 991 Kommune: 0926 LILLESAND KOMMUNE Adresse: Blådalsøya, 4780 BREKKESTØ MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 5 900 000 LÅNEVERDI: KR. 5 200 000 BRUKSAREAL (BRA):

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Lykke, Skottevika RAPPORTANSVARLIG: AS Gnr 73 Bnr 84 Erik Sørensen Kommune: 906 Arendal Befaringsdato: 30042012 Rapportdato: 03052012 E-mail:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 Gnr. 17 Bnr. 179 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 6093 09.04.2015 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 790 000. Kr 670 000. Andelsleilighet 44,0 m² 44,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 790 000. Kr 670 000. Andelsleilighet 44,0 m² 44,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 110 Bnr. 656 Kommune: 1017 SONGDALEN Adresse:, Gamle Kuliaveg 52 4645 NODELAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 790 000 LÅNEVERDI: Kr 670 000 Bruksareal (BRA): AREAL,

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT NY BOLIGSALGSRAPPORT FRA 1.1.2015

BOLIGSALGSRAPPORT NY BOLIGSALGSRAPPORT FRA 1.1.2015 BOLIGSALGSRAPPORT NY BOLIGSALGSRAPPORT FRA 1.1.2015 INNHOLD Ny Boligsalgsrapport Takstmannens verktøykasse Kapasitet og kompetanse Effektiv implementering NY STANDARD BOLIGSALGSRAPPORT Innhold og form

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Uno Lundberg AS VERDI- OG LÅNETAKST RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg AS Uno Lundberg Pb 292, 6101 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno Adresse TOLLÅSBAKKEN 2, 6090 FOSNAVÅG Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 22

Detaljer

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi.

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. BOLIGHANDEL Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. Det er også tradisjon for å eie sin egen bolig og de fleste

Detaljer

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDITAKST FOR Adresse Torget 4, 9980 BERLEVÅG Matrikkelnr Gnr 11 Bnr 582 Kommune BERLEVÅG Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Betegnelse: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: Fritidsleilighet 21.04.2016 23.04.2016 2731 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Byggmester Einar

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Krohnegården 174 5146 Fyllingsdalen 55160898, 91562228 Org.nr: 955 830 008 Verdi- og lånetakst over Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Utført av: Byggmester

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424

NORSK STANDARD NS 3424 NORSK STANDARD NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Definerer hvilke elementer som skal inngå 2. Definisjoner 2.1 Konsekvensgrad 2.2 Svikt 2.3 Symptom 2.4 Tilstand 2.5

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr Gnr 36 Bnr 51 Kommune

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av:

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av: v/ Ivar Blomberg Furumoen 7 2635 Tretten tlf: 61276122 Mob: 90846012 Org.nr: 970 228 578 Verdi- og lånetakst over Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL Gnr. 224 Bnr. 156 seksjonsnr. 2 GAUSDAL KOMMUNE Blomberg

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Dønnestadveien 30 4658 TVEIT Gnr. 99 Bnr. 30 KRISTIANSAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Dønnestadveien 30 4658 TVEIT Gnr. 99 Bnr. 30 KRISTIANSAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dønnestadveien 30 4658 TVEIT Gnr. 99 Bnr. 30 SERTIFISERT TAKSTMANN Trond Salveson Bef.dato 13.04.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG

Detaljer

Rekkehus, Skagegata 42 5523 HAUGESUND MARKEDSVERDI Gnr 38: Bnr 41 kr 1 550 000 1106 HAUGESUND KOMMUNE. Tjenester valgt bort av kunde

Rekkehus, Skagegata 42 5523 HAUGESUND MARKEDSVERDI Gnr 38: Bnr 41 kr 1 550 000 1106 HAUGESUND KOMMUNE. Tjenester valgt bort av kunde .. Tjenester valgt bort av kunde - Forenklet vurdering av elektrisk anlegg - Forenklet vurdering av branntekniske forhold Rekkehus, Skagegata 42 5523 HAUGESUND MARKEDSVERDI kr 1 550 000 1106 HAUGESUND

Detaljer

AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008. ing Vidar Aarnes

AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008. ing Vidar Aarnes AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008 3 sentrale dokumenter ved arealmåling NS 3940:2007 Retningslinjer ved arealmåling av bolig Veileder til NS 3940:2007 Ved byggesøknad: Grad av utnytting Grad av utnytting

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Jernveien 16-3. etg 4629 Gnr. 151 Bnr. 2268 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 1/12 SERTIFISERT TAKSTMANN Trond Salveson Bef.dato 29.08.2011 Om rapporten

Detaljer

Verditakst. Servicebygg og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S. Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE

Verditakst. Servicebygg og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S. Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE Verditakst og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE Utført av: Svein R. Søftestad Ing./takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato: Verditakst og Fjellhall Kirkegaten

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg OLIGSALGSRAPPORTEN - det nye verktøyet for tryggere boligsalg Hva er en Boligsalgsrapport? Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 29. Mai 2013 NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 2012-VERSJONEN - HVA ER NYTT? MERETE H. MURVOLD, STANDARD NORGE Hva får du høre om? 1. STANDARDER FOR TILSTANDSANALYSER 2. NS 3424 BAKGRUNN OG SYSTEMATIKK

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Internatplassen 2, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring 20.10.2015

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Internatplassen 2, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring 20.10.2015 RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Internatplassen 2, 9845 TANA Matrikkelnr Gnr 36 Bnr 51 Kommune TANA Hjemmelshaver(e)

Detaljer

RiksGAB Registreringsinstruks Revisjonsdato: 28.06.2004. _ Nytt-søk beliggenhet Retur hjelp TILLEGGSOPPLYSNINGER

RiksGAB Registreringsinstruks Revisjonsdato: 28.06.2004. _ Nytt-søk beliggenhet Retur hjelp TILLEGGSOPPLYSNINGER 4.6.2 Registrering av tilleggsdata Bildet kan benyttes til registrering av tilleggsopplysninger til bygg Det kreves ikke at kommunen registrerer disse opplysningene. Det er også opp til hver kommune hva

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: 40846491 E-post: bmkf@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Litleåsvegen 51, 5132 NYBORG Matrikkelnr Gnr 207 Bnr 184

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. leilighet i Gravdalspollen 18b 5164 LAKSEVÅG. Gnr. 149 Bnr. 449 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 33/100 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. leilighet i Gravdalspollen 18b 5164 LAKSEVÅG. Gnr. 149 Bnr. 449 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 33/100 BERGEN KOMMUNE Grimstadveien 350 5252 Søreidgrend tlf 95444433 E-mail: bat@takst.info Org.nr: 882 965 112 Verdi- og lånetakst over leilighet i Gravdalspollen 18b 5164 LAKSEVÅG Gnr. 149 Bnr. 449 Seksj.nr. 3 Eierbrøk:

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 1 150 000. Kr 1 050 000. Flaten 91, 4865 ÅMLI. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI:

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 1 150 000. Kr 1 050 000. Flaten 91, 4865 ÅMLI. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI: VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 51 Bnr. 9 m.fl. 929 ÅMLI Flaten 91, 4865 ÅMLI MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 1 150 000 Eiet bolig Uthus Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: 144,0

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer