Langheien borettslag. 4. Godtgjørelse til styret. 1. Konstituering 2. Arsberetning fra styret 3. Arsregnskap for 2011 med budsjett for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langheien borettslag. 4. Godtgjørelse til styret. 1. Konstituering 2. Arsberetning fra styret 3. Arsregnskap for 2011 med budsjett for 2012. 5."

Transkript

1 Langheien borettslag lnnkalling til generalforsamling i Langheien boreftslag mandag den 23. april 212 kl 19. i kantinen, Spelhaugen 22 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Arsberetning fra styret 3. Arsregnskap for 211 med budsjett for Godtgjørelse til styret 5. Valg Langheien borettslag Styret Fullmakt generalforsamling Langheien 212: Fullmakt er gitt av Navn: Adresse: Underskrift: Dato:

2 ARSBERETNING aoll FOR TANGHEIEN BORETTSLAG 1. Lagets virksomhet Borettslagets hovedformål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom. Laget holder til i Bergen kommune. 2. Styret og styrets arbeid 2.1 Styrets sammensetning Styreleder: Thoralf Dahle Nestleder: Arne Dag Myking Styremedlemmer: lnger Dahle (eksternt medlem) lren Helle Ove Rasmussen Varamedlemmer: Gunnar Fluge Marianne Skulstad 2.2 Møtev,rksomhet Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 1 møter hvor i alt 7g protokollerte saker har vært behandlet. lngen av disse sakene har vært saker om godkjenning av nye andelseiere. Styret har hatt god kontakt med forretningsføreren om den daglige drift av laget. Varamedlemmene har ikke deltatt på styrets møter. 2.3 Saker som har vært behandlet Styret har gjennomført en anbudsrunde og inngått avtale om asfaltering av borettslagets veier. Det er opptatt et lån på kr. L million for å styrke lagets likviditet. Det er avholdt våronn, samt utsetting av bosscontainere i mai. Anticimex har hatt inspeksjoner og foretatt forebyggende sanering mot gnagere. Det er foretatt fortløpende vedlikehold av bygningsmassen. Styret har mottatt og godkjent en del søknader om varmepumper. 2.4 Saker under arbeid og planlegging Asfalteringen av veiene i borettslaget er ikke gjennomf6rt, men avtale er inngått med leverandør.

3 3. Lagets drift og Økonomi 3.1 Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen for borettslaget er i henhold til kontrakt utført av Bergen og Omegn Boligbyggelag. Borettslagets revisor er KPMG AS. 3.2 Borettslagets eiendomsmasse og forsikring Borettslaget består av i alt 43 andeler, alle er leiligheter i rekkehus Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret ved bygningskasko for kr ,- itryg Forsikring. Forsikringen omfatter blant annet bygningsmessig tilleggsinnredning i rom i boligen innenfor opprinnelig byggevolum bekostet av eier, samt skader på glassruter og sanitærporselen i rom som brukes i bolig. Forsikringen omfatter ikke innbo ogløsøre. Egenandel ved skader vil i 2\2 utgjøre kr 5.. Hvis borettslagets forsikring skal benyttes må beboere straks ta kontakt med Thoralf Dahle på telefon / 982 L6 522 slik at skademelding kan bli sendt forsikringsselskapet. 3.3 Boligomsetning, bruksoverlating og juridiske andelseiere I ZOtt har ingen av borettslagets boliger blitt omsatt. Pr.3LJ'2. har ingen av borettslagets andelseiere overlatt bruken av boligen til andre (fremleie). Juridiske andelseiere har ingen av boligene. 3.4 Økonomi 3.4.t Vedlikehold Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet Kommentarer til resultatregnskapet Jor ZOLI Regnskapet ble oppgjort med et positivt resultat på kr 26 63,-, mot et budsjettert positivt resultat på kr 263,-. Avviket i forhold til budsjett kommer bl.a. avfølgende: r Generalforsamlingen 21"1 vedtok Økning i styrehonoraret o Driftskostnadene har vært større enn budsjett. De store postene er snørydding og tvabonnement o Vedlikeholdskostnadene har derimot vært betydelig lavere enn budsjett. Det er styrets vurdering at årsregnskapet viser et rettvisende bilde av resultat og stilling

4 pr.3l. desember zol1' Årets endring i de disponible midlene har i perioden vært positiv med kr 126t926,-, mot en budsjettert positiv endring på kr 288 (X),-. Endringen i forhold til budsjett kommer av at borettslaget har tatt opp lån på 1 mill i DNB. Borettslaget har pr. 3t.!2.tL disponible midler på kr ,-. Egenkapitalen til laget er positiv på kr Bomiliø lsosia le a ktiviteter/dugnadsarbeid Det har vært avholdt naturvettaksjon med brus og kjeks. 5. Forhold som har inntrådt etter regnskapsårets utløp Det har ikke inntrådt vesentlige forhold etter regnskapsårets utløp som påvirker vedlagte årsregnskap. 6. Forutsetning om fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetninger for fortsatt drift av borettslaget er lagt til grunn ved uta rbeidelsen av årsregnskapet. 7. Arbeidsmiliø Borettslaget har ingen ansatte. 8. Likestilling Borettslaget har ingen ansatte. Styresammensetning: Styret består av 2 kvinner og 3 menn. Styret mener at den faktiske tilstand når det gjelder likestilling er tilfredsstillende, og at det derfor ikke er nødvendig å planlegge eller iverksette spesielle tiltak for å forbedre situasjonen. 9. Forurensning av det ytre miliø Borettslaget kan ikke anses å forurense det ytre miljø gjenåom forurensning. I denne forbindelse kan det for eksempel nevnes at avfallshåndtering er forsvarlig og blir håndtert gjennom godkjente kanaler. Bergen 19. mars 212 ttr"-'{t\t\ flu,rw lr** 4IÅ, l,u*j*a)*

5 KPMG AS Postboks 4 Nygårdstangen St. Jakobs plass 9 N-5838 Bergen Telephone O Fax Internet www,kpmg.no Enterprise MVA Til generalforsamlingen i Langheien Borettslag REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Langheien Borettslag som viser et overskudd pilkr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 21 1 og resultatregnskap og oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. S tyr e t s o g fo rr e tn in gsfør e r s an sv ar for år s r e gns kap e t Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide arsregnskapet og for at det gir et retlvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revi,sors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav, og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsre gnskap et ikke inneho lder vesentli g feilinformasj on. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasj onen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklus.ion Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Langheien Borettslag per 31. desember 2II og av resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Oflices in: KPMG AS, a Norwegian member lirm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternational Cooperative ("KPMG lnternational"i, a Swiss entity. Statsaltoaisede revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening Oslo Alta Arendal Bergen Bodø Elverum Finnsnes Grimstad Hamar Sandefiord Haugesund Sandnessjøen Kristiansand Stavanger Larvik Stord Mo i Rana Tromsø Molde Narvik Tønsberg Røros Ålesund Trondheim #

6 Revisors beretning Langheien Borettslag Uttalelse om øvrige forhold Konklusj on om års b eretningen Basefi på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om foftsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til intemasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3 <Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon), mener vi at ledelsen har opp$lt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Bergen, 2. mars 212 Stats autoris ert revisor Side2 av 2 5

7 nskap Langheien Borettslag Resultat Driftsinntelcter: lnn krevde felleskostnader Andre inntekter Note Regnskap 21',, 1 29 Regnskap Budsjett Budsjett Sum driftsinntekter Driftskostnader: Lønnskostnader Dugnadsutgifter Styrehonorar Arbeidsgiveravgift I Forretn in gsf ørerhonorar Kontingenter Revisjonshonorar Elektrisk strøm Kom m unale avgifter/eiendomsskatt Festeavgift Forsikringer Sikringsfond B5B Drift garasjer Drift Vedlikehold Avskrivninger 13 B Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinnt. og - kostnader Renteinnt. fellesm idler Andre renteinntekter Sum finansinnt. Renter Husbanken Renter bank/kred. inst. Renteutgifter fellesm idler Sum finanskosn Resultat av finansinnt. oq -kostn Resultat /,

8 Langheien Borettslag Resultat Overført annen egenkapital Note Regnskap Regnskap Budsjett 21',, Budsjett 212

9 257 Langheien Borettslag Balanse Note 2',1 21 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Bygninger Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLøPSMIDLER Fordringer Restanser f elleskostnader Bankinnskudd, kontanter Tilgode fellesmidler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER s

10 nskap Langheien Borettslag Balanse Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL lnnskutt egenkapital: Andelskapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld: Pantegjeld Husbanken Øvrig pantegjeld Borettsinnskudd Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Forskuddsbetalte f el leskostnader Leverandørgjeld Kreditorer Arbeidsgiveravgift Avsetn ing styrehonorar Påløpte renter Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD aao /f.oj,patq. Styreleder lneø*ak lng r/dahle Stvremedlem /i^-tt{'-\- Arne Dag Mykhg "' Nestleder Ove Rasmussen Stvremedlem Qo-^--- it'en r/"tu lren Helle Styremedlem

11 nskap 2O1', 257 Lan gheien Borettslag Disponible midler Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Endring disponible midler i perioden: Disponible midler pr Periodens resultat Periodens resultat budsjett Tilbakef ørin g avskrivnin g Fradrag for kjøpesum ved kjøp av anleggsm. Tillegg for nye lån Fradrag for avdrag Husbanklån Fradrag for avdrag øvrige lån Endring verdi tomvbygning Endring disponible midler pr Disponible midler pr Spesifikasjon av disponible midler: Kortsiktige fordrin ger Kontanter og bank Sum omløpsmidler - kortsiktig gjeld I Disponible midler pr /

12 sregnskap 211 Note: 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. lnntektsføring av leie skjer på leveringstidspunktet. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note: 2 lnnkrevde felleskostnader Andel felleskostnader Dugnadsinnbetalinger Sum innkrevde felleskostnader I Note:3 Lønn Borettslaget har ingen ansatte og er dermed ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om tjenestepensjon. Lønnsgodtgjørelser (dugnad) til styret: 796 Note: 4 Styrehonorar Endring avsetn. styrehonorar Styrehonorar Sum styrehonorar Note: 5 Forretningsførerhonorar Forretn in gsf ør erhonor ar Tilleggstjenester Sum forretningsførerhonorar Note: 6 Revisjonshonorar Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon Note: 7 Komm unale avgifter/eiendomsskatt Eiendomsskatt Kommunale avgifter Sum kommunale avgifter/eiendomsskatt il

13 nskap 211 Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note: 8 Drift Adm honorar forsikring Containerutgifter Utgifter v/dugnad Datautstyr GaverÆilskudd Gebyr Generelle kostnader Gressklipper Grøntanlegg lntern kommunikasjon Møter/Sammenkomster Skadedyr SnøryddingiBrøyting TV-abonnement Driftskostnader Egenandel forsikring Eksterne kurs Styredisposisjoner Andre driftskostnader Sum drift B B s Note: 9 Vedlikehold Asfaltarbeid Blikkenslager Generelle kostnader Konsulenthonorarer Maling/Malerarbeider Murarbeid Takarbeid Tøm rer-lsnekkerarbeid Sum vedlikehold Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. Note: 1 Bygninger Boliger (anskaffelse) Påkostninger før 199 Sum bygninger Bygningene er ikke avskrevet, man har istedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomtørl, ilr note om vedlikehold/vedlikeholdsavsetning. t)

14 sreqns 21 1 Note: 11 Andre anleggsmidler (pr. anleggsmiddel) Parkeingsplasser Total Anskaffet år 2 9 Antatt levetid 1 Opprinnelig kostpris nyanskaffet i året - salg/utrangering til anskaffelseskost Kostpris Samlet avskrivning avskrivninger iår avgang samlede avsk. på salg/utrangering Samlede avskrivningerper Bokførtverdipr.3l.l2 I t5? 855 I l5z 855 Note: 12 Langsiktig gjeld OPPR. LAN t-rruropprnx BET. RESTLÅN pr. TEKST GJELD 1.1.2't AVDR Husbanken Rehab DNB j' SUM: O o Annuitetslån med flytende renle 2,283 % pr Lån i Husbanken opptak i 2 er ferdig nedbetalt i 215. Annuitetslån i DNB med flytende rente 3,85 "/o pr Lånet er tatt opp i 211, beregnet nedbetalt i 221 PANTSTILLELSER: Verdi bygninger og tomt (bokført) er stilt som sikkerhet (Husbanken og Borettsinnskuddl 375A 424 Opprinnelig pantsettelse lyder på Restgjeld pr Forsikringssum )r

15 Note: 13 Garasjer INNTEKTER: UTGIFTER: lnnbetalt Forsikring O SUM Saldo lb pr Saldo UB pr lll

16 Fyllingsdalen 18. mars 2A12 lnnstillins fra valskomit6en for Langheien Borettslaq 212 Valgkomiteen for Langheien Boreftslag har i212 bestått av; Age Nilsen Krokatjønnveien 5 Kurt Tveit Askeladdveien 5 Atle Maalen Askealddveien 38 Valgkomiteens forslag til kandidater til årsmøte a 212. Styreleder Thoralf Dale Askeladdveien 19 lkke på valg Styremedlem Arne Dag Myking Askeladdveien 1 lkke på valg Styremedlem lren Helle Krokatjønnveien 48 Velges tor 2 år Styremedlem Ove Rasmussen Askeladdveien 9 Velges for 2 år Eksternt medlem lnger Dahle BOB Ikke på valg Varamedlem Gunnar Fluge Askeladdveien 36 Velges for 1 år Varamedlem Marianne Skulstad Krokatjønnveien 46 Velges for 1 år Valgkomit6 Age Nilsen Krokatjønnveien 5 Velges for 1 år Valgkomit6 Alf Egil Fagerbakke Askeladdveien 24 Velges for 1 år Valgkomit6 Atle Maalen Askeladdveien 38 Velges for 1 år Dugnadsleder Stein Mattson Krokatjønnveien 42 Velges for 1 år Dugnadsleder Kurt Tveit Askeladdveien 5 Velges for 1 år Kandidatene er blitt forespurt, og sagt seg villige til å stille til valg. Valgkomiteen vil også foreslå at styrehonoraret settes til kr. 44. (42 5,-). Valgkomiteen Age Nilsen Kurt Tveit Atle Maalen /<

4. Godtgjørelse til styret. 6. lnnkommet forslag, se vedlegg. 1. Konstituering. L"anghelen borettslag

4. Godtgjørelse til styret. 6. lnnkommet forslag, se vedlegg. 1. Konstituering. Langhelen borettslag L"anghelen borettslag lnnkalling til generalforsamling i Langheien borettslag tirsdag den 12. april21'l kl 19. i kantinen, Spelhaugen 22 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Arsberetning fra styret 3. Arsregnskap

Detaljer

OSPTLI BORETTSLAG- GF 2012 VEDLEGG 1. Revisors beretning

OSPTLI BORETTSLAG- GF 2012 VEDLEGG 1. Revisors beretning OSPTLI BORETTSLAG- GF 212 VEDLEGG 1 Revisors beretning KPMG AS Postboks 4 Nygårdstangen St. Jakobs plass 9 N-5838 Bergen Telephone +47 463 Fax +47 553271 2 lnternst www.kpmg.no Enterprise 935 174 627 MVA

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

Borettsiaget. Pedersgaten 19

Borettsiaget. Pedersgaten 19 Pedersgaten 19 www. bohqbyqgeiaçet. no Stavanger Boligbyggelag Lokkeveien 51 4008 Stavanger telefon 51 84 95 00 på Havly Hotel, Valberggt. 1 mandag 11. april 2011 kl 19.00 Innkalling til generalforsamling

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler.

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. 1 Ola Narr Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. Hasle menighet ligger på toppen av Hasle og Keyserløkka. Adressen

Detaljer

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer