K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen."

Transkript

1 K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp i forbindelse med den store fasader e h a b i l i t e r i n g, s a m t V V Srehabilitering. Dette betyr at økonomien i Teisen Borettslag er stram. Styret planlegger å refinansiere lånene i h u s b a n k e n s l i k a t v i k a n f å f l e r e m i d l e r t i l v e d l i k e h o l d. D e t t e k a n t i d l i g s t s k j e s o m m e r e n På bakgrunn av dette har styret i 2008 utarbeidet en omfattende plan for vedlikehold som vil bli iverksatt fortløpende når vi har bedre økonomi. Les mer om langtidsplanen lenger bak i heftet. U t s k i f t ni n g a v d å r l i g e v i n du e r o g b a l k o n g d ø r e r e r f u l l f ø r t. D e t t e a r b e i d e t t ok m ye l e n g r e t i d o g var mer krevende enn opprinnelig planlagt. Også hele 2008 gikk med til dette arbeidet. D e t e r f l e r e v e d l i k e h o l d s p r o s j e k t e r s o m s k a l g j e n n o m f ø r e s s o ys g t e u m t s e k t i e r f t i n g a v allerede påbegynt. Det vil si at de gamle ringetablåene i hver oppgang vil bli byttet ut. Videre v i l al l e be b o e r e f å n ye p o r t t e l e f o n e r i l e i l i g h e t e n e m e d f a r g es k j e r m. D e t v i k t i g s t e e r i m i dl e r t i d o m t r e k k i n g t i l n ye k a b l e r f r a r i n g e t a b l å t i l hv e r e n k e l t l ei l i g h e t. S ys t e m e t v i h a r p r i d a g e r meget gammelt og slitt, og det var behov for en grundig oppgradering. Mer om fremdriften finner du i styrets beretning. V a k t m e s t r e n e o g s t yr e t l e g g e r v e k t p å a t T ei s e n B o r e t t s l ag s k a l v æ r e et p e n t, r yd d i g o g e t trivelig sted å være. Derfor er det me get trist for oss å konstatere at søppelproblemati k k e n bl i r s t a d i g s t ø r r e. K o s t n a d e n e h a r ø k e t d r a m a t i s k i s å m å t e, v ed a t s ø p p e l k a s t e s f ei l, s p e s i e l t u n d e r R u s k e n. O r d n i n g e n m e d R u s k e n s t å r i s k r i v e n d e s t u n d i f a r e f o r å b l i n e d l a g t d e r s o m v i i k k e k o l l e k t i v t s ø r g e r f o r e n h o l d n i n g s e å n r. d r S t i yr n e g t h a h r v f a r e m s l ø a p g p t e f o l r s l a g n g ti l endringer som skal behandles under generalforsamlingen. Vi setter pris på tilbakemeldinger, og oppfordrer beboere til å fortsette med gode innspill. Legg g j e r n e e n l a p p i s t yr e t s p o s t k a s s e i P r o s t H a l l i n g s v e i 1 el l e s r e n d o s s e n -p o s e t v i a J e g b e r a l l e o m å s e t t e s e g i n n i å r s m e l d i n g e n fo r G e n e r a l f o r s a m l i n g e n e r ø v e rs t e myndighet i borettslaget, det betyr deg som beboer. Derfor bør du møte. * * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2008 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer! Med vennlig hilsen John Larssen /s/ leder

2 S i d e Te i s e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l e r d n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g o n sd a g 2 7. m a i k l p å B r y n s k o l e i g. y m s a l e n D e t t e e r m u l n i d u g h e a r t e i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s o m m u l i g. V å r t ø n s k e e r d e r f o r m h a e f t e t d o u g v l i s e s r e d r i n n ø y e i i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n -, e r a t l - a f l o e r s a m l o g s t em m e r et t. A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e,s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. En andels e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

3 S i d e Te i s e n B o r e t t s l a g I n n h o l d sf o rt eg n el s e I n n k a l l i n g t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g s i d e 4 T i l l i t s v a l g t e s i d e 5 F o r r e t n i n g s f ø r s e l o g r e v i s j o n s i d e 5 G ener e l le op p lysni n ger om bor et t s lag et sid e 6 For kj øp sr et t s i d e 9 F o r s i k r i n g e r s i d e 9 S t y r e t s a r b e i d / m ø t e r s i d e 11 P l a n e r f o r å r e n e f r e m o v e r s i d e 17 Bem er kni n ger t i l r egns kap et s i d e 17 K o s t n a d s u t v i k l i n g e n f o r s i d e 19 B u d s j e t t f o r s i d e 20 R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r s i d e 2 1 R e s u l t a t r e g n s k a p s i d e 23 B a l a n s e s i d e 2 4 Not er t i l r egns kap et s i d e 2 5 F o r s l a g t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n s i d e 33 V e d t e k t e r f o r T e i s e n b o r e t t s l a g s i d e 3 7 H u s o r d e n s r e g l e r f o r T e i s e n b o r e t t s l a g s i d e 43 V e l k o m m e n t i l T e i s e n b o r e t t s l a g i n f o r m a s j o n s i d e 47 S ø k n a d o m h u n d e h o l d s i d e 4 8 Avtale om leie av parkeringsplass i Teisen brl s i d e 4 9 I n f o r m a s j o n o m t r a p p e r e n h o l d s i d e 5 0 Kar t ov er om r ådet s i d e 5 1

4 S i d e Te i s e n B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i T e i s e n B o r e t t s l a g a v h o l d e s o n s d a g 2 7. m a i k l p å B r yn s k o l e, g ym s a l. TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E A G P N S F K O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) Andre godtgjørelser 4. F O R S L A G A ) Kollektiv Get Avtale internett til alle B ) T i l l e g g i h u s o r d e ns r e g l e n e 3. K j e l l e o r, p p g a n g s r om, l o f t o g b a l k o ng e r C ) Tillegg i husordensreglene 14. Vaktmester D ) Tillegg i husordensreglene 15. Styret E ) Pussing og maling av verandarekkverk. F) I n n g l a s s i n g a v b a l k o n g F o r s l a g e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t et 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e r d e 1 r å r f o B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 3 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v 3 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v 1 d e l e g e r t (e ) m e d v a r a t i l O B O S å g r e n e r a l f o r s a m l i O s l o, S t y r e t i T e i s e n B o r e t t s l a g John Arne Larssen / s / Irene Bruun / s / Tone Elin Liavaag / s / L e i f I n g e B e r gs l i d / s / K r i s t i n B e r g u n d h a u g e n / s /

5 S i d e Te i s e n B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r J o h n A r n e L a r s s e n P r o s t H a g l s l v i e n i 1 4 N e s t l e d e r I r e n e B r u u n K a r l J o h a n 5 8 S e k r e t æ r T o n e E l i n L i a v a a g S p e k t r u m v n. 3 S t y r e m e d l L e i m f I n g e B e r g s l i d S t o r v e g e n 4 S t y r e m e d l K r e i m s t i n B e r g u n d h a u g e n T e i s e n v n. 2 5 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e E m l s e M a r i e E i k e l a n d S p e k t r u m v n. 2 Varamedlem Karstein Dahl Spektrumvn. 3 V a r a m e d l e Morten m Alexander W Kjensli Prost Hallings vei 6 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g J o h n A r n e L a r s s e n P r o s t H a l l i n g s v e i 1 4 V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g I r e n e B n r u u K a r l J o h a n 5 8 V A L G K O M I T E E N Valgkomite Anne Kjersti Toft Teisenvn 20 V a l g k o m i t e R i c h a r d A u n e T e i s e n v n 2 3 Valgkomite Tove Holter Klosterheimvn 11 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. B o r e t t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n gs f ø r e rk o n t r a k t. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

6 S i d e Te i s e n B o r e t t s l a g G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i t e r F o e r t e t i a k B s r e ø g n i n ø s y s u n d m e d o r g a -n i s a s j o n s n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 1 2 A l n a i O s l o k om m u n e o g h a r ad r e s s e : K l o s t e r h e i m -2 v 6 n, P r o s t H a l l i n -5 g s, -8 V 2 e, i R e g n b u e v n T e i s e n v n , S p e k t r u m v n T v e t e n v n B o r e t t s l t a g b e s t å r a v a n d e l s l e i l i g h e t b y e g r n, i n g e f r. o I r t i d l l e l g t g k om p å m e 3 r 1 2 t j e n es t e l e i l i g h e t e r. T o m t e n, k j ø p t 2 i o g h 1 a r 9 8 f ø 6 l g e n d e r - o g g å r b d p ru s k å s n um 1 m 0 e r : m , 50, 53 Første innflytting skjedde i 1950 / 52. Borettslaget følger a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 3 kvinner og 2 menn. B o r e t t s l a g e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. S TY R E T S t y r e t a r k o h nt o r i P r o s t H a l l i n g s v e i 1 m e d k o nt o r t i d h v e r t i rs d a g m e l l om k 1 l o g k l ( v i h a r l e n g e r å p e n t v e d b e h o v ). Styrerommet har telefon S å l a n g t f e r i e p l a n e n e t i l l a t e r, v i l k on t o r e t v æ r e å p e n t i f e r i e n. F ø l g m e d p å w w w. t e i s e n. n o R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n g s l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i e r å b o r e t t s l a k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. V AK TM E S TE R TJ E N E S TE Vaktm estrene Geir M o r t e n K l e f t ås o g S v e i n K å r e E g g e b ø i v a r e t a r d en d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d e t i b o r et t s l a g e t, i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b es k r i v e l s e. E d v i n B r u u n f u n g e r e r s om v a k t m es t e r v i k a r i f o r b i n d e l s e m e d f e r i e a v v i k l i n g. V a k t m e s t e r k o n t o r e t h a r a s d t r H e a s l l s i e n g s P v r e o i 1 o g e r å p e n t o n s d a g e r m el l om

7 S i d e Te i s e n B o r e t t s l a g kl og kl Vaktmester kan også kontaktes på telefon I 5 t 8 i l l e g g kan beskjed legges til vaktmesterpostkassen i Prost Hallings vei 1. Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. P A R K E R I N G Bo r e t t s l a g e t h a r p a r k e r i n gs p l a s s e r s om l e i es ut et t e r v e n t el i s t e r. D e r s om d u ø ns k e r p l a s s, t a k o n t ak t m e d s t y r e t i k o nt o r t i d e n e l l e r g å i n n p å w w w. t e i s e n o. g n l o a s t n e d parkeringsavtalen (ligger under NYTTIG/INFO/Praktis k I nf o / P a r k e ri n g ) s om k a n legges i styrets postkasse utenfor Prost Hallings vei 1. D e r s om d u i k k e h a r m u l i g h et f o r å l a s t e n e d o v e r n e t t e t, k om i n n om s t y r e t s k o nt o r t i d h v e r t i r s d a g m e l l om k l i P r o s t H a l l i n gs v e i 1. G A R A S J E R T e i s e n G a r l a s g j d e r i v e s s om e g et A L, m e d e g e n ø k o n om i. T e i s e n B o r e t t s l a g h a r i o v e r t a t t s om s t y r e i T e i s e n Ga r a s j e l a g. D et e r f o r t i d e n e n k o r t v e n t e l i s t e p å g a r a s j e p l a s s. O v e r s i k t o v e r g a r a s j e n w e w w k a. n t e d u i s f e i n (li. n g n g o e r p u å n d e r N Y T T I G / I N F O / P r a k t i s k I nf o / G a r as j e r ). Ø n s k e r d u å s t å p å v e n t e l i s t e f o r g a r a s j e k a n du legg en lapp i styrets postkasse eller stikke innom på tirsdager i styrets kontortid. N Ø K L E R / S K I L T N ø k l e r k bestilles a n hos vaktmester eller styret og må betales av den enkelte. S k i l t t i l r i n g e k l o k k e o g p o s t k as s e be s t i l l e s h o s l ås e f i rm a et Q u a l t r o n i c p å telefon D 6 3 e s om h a r ny t t e l ek t r o n i s k e c a l l i n g a n l e g g t a r k o n t a k t m e d v a k t m e s t e r f o r å f å r t p ny r o t t g n r a a v m n. m e V AS K E R I F e l l e s v a s k e r i e t e r i P r os t H a l l i n gs v e i 1 o g s k a l b r u k es i h e n h o l d t i l g j e l d e n d e r e g l e r. V a s k e r i e t e r å p e n t -f r e m d a n g d k a l g o g l ø r d a g e r f r a k l P o l l e t t e r f ås k j ø p t h o s v a k t m e s t e r o g s t y r e t i k o nt o r t i d e n. R E N H O L D B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d R e n ho l d s E k s p e r t e n om v a s k a v t r a p p e o p p g a n g e r o g f e l l e s a r e a l e r. K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l b o r e t t s l a g e t. G et s s e r v i c e t e l e f o n e r betjent mandag - freda g m e l l om k l o g o g l ø r d a g- s ø n d a g m e l l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m e l d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n - d o e g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t -p s a e k l k e v r " f o r t e l ef o n i. P å G et s h j em m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t

8 S i d e Te i s e n B o r e t t s l a g o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselskaper -forvaltet k o n s e r n e t om k o l l e k t i v a v t a l e p å Di g i t a l T V, i nt e r n e t t o g t e l e f o n t j e n e s t e r. K o n t ak t kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet - på antenne k o n t a k t e n - el l e o r g t i l k o b f l i n g o e r. S e l i k t e i n a n g r e o p v m i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G B o r e t t s l a g e t h a r a v g i t t f u l l m ak t t i l O B O S t i å l k j ø p e e l ek t r i s k k r a f t, o g e r t i l s l ut t eta v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). E n e r g i p a r t n e r A S s t å r f o r r å d g i v n i n g o g k r a f t f o r v a l t n i n g, o g LO S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r o g f a k t u r a a dm i n i s t r a s j o n. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d E n e r g i t l p ø a p r d t e n e 3 r 1 /. 1 L 2 O. 2 S u OB O S h a r f o r l e n g e t avtalen fra med de samme fordelene som i forrige periode. Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r kw h. E l e k t r i s k k r af t t i l s p ot p r i s k om b i n e rt m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. Profesjonell forvaltning fra Energipartner AS. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u - k o s g f ak t u r e r i n gs d a t a. R a b a t r t e k r a f t v i a k j ø p f r a e n e r g i g j e n v i n n i n g s a n l e g g h o s E l k em A S A o g T i n f os A S. R e s u l t a t et a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D e t h a r v æ r t s t o r e om r å d em e s s i g e v a r i a s j o n e r i N o r g e i , m e n m å l t m o t gj e n n o m s n i t t l i g s p o t p r i s s e r p a b r e l s e n e ut t i l å bl i c a 1 1%. AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( TE O R E TI S K L E I E ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l ta ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o v e r l a t i n g s a på v l e b g r g u a k v k a n f ø r e t i l l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n Det er registrert 18 bruksoverlatinger i borettslaget per

9 S i d e Te i s e n B o r e t t s l a g F O R K J Ø P S R E T T Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved s m spør å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten t, a r k o nt a k t m e d OBOS for å få oppgitt faksnummer eller -p o s t a d eventuell r es s e s om k a n b e e n y t t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r k u n n g j o o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l p t å e a v t p a r l t i e s v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s r l a n a g øv e t r i g e b o m l e dl i em g e n m e t r i l h ø r e i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i m k e d r p e o l t i s e n i um m N e r E M I F O R F o rs i k r i n g e n d e k k e r b y gn i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m es s i ge t i l l e g g i n n r et n i n g e r o g f o r b e d r i n g e r i b o l i g e n bekostet av andelseier. D e n e n k e l t e a n d e l -s e i e r m f o r s i k r i n g s o m d e k k e r l ø i s n ø n r ( d b e et o v i o l g s i u t s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r). O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan t e berør a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es. V e d s k a d e m e l d es d e t t e t i l C r a wf o r d, s e r v i c e t e l ef o n D u m å o p p g i at forsikringen gjelder NEMI og polisenr / kundenr O B O S F o rs i k r i n g b e h a n d l e ri k k e s k a d e r f o r os s. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e n e g e n a n d e l e n d e r s om b o r e t t s l a g e t s s t y r e v e d t a r d et t e. E g e n a nd e l e n e r f o r t i d en k r , - B R AN N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l a g e t s a n s v a r t s t å y r e a t, n m s k e a ns f f e o g m o n d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, meldes dette skriftlig til styret.

10 S i d e Te i s e n B o r e t t s l a g H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f s o k r r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o rs k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g v e r i l h o e n h o l d t i l d e t t e e r : Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o t k e u r m e n a l t s o m h a r -, m e d m - i h o e l g s j i e k ø k er h e t å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p u l t s a t s y s r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D Å r T i l t a k Utskiftning av porttelefoner N y t t r e g e l v e r k f o r p a r k e r i n g Alle vinduer, balkonger og balkongdører er malt utvendig. Kontroll av alle vinduer /dører vedr. skader, punktering etc. Utskiftning av ødelagte vinduer og balkongdører. Gjennomgang og kontroll av VVS, samt utbedring Branntetting etter utskifting av kjellerstrekk ved Firesafe AS. Alle vinduer, balkonger og balkongdører er malt utvendig. Kontroll av alle vinduer / d ø r e r v e d r. s k a d e r, p u nk t e r i n g e t c. Utskifting av ødelagte vinduer og balkongdører. Gjennomgang og kontroll av VVS, samt utbedring Utvendig oppussing i Prost Hallings vei 1 U t s k i f t i n g a v k a l d t s v a n n s l e d n i n g U t s k i f t i n g a v k j e l l e r s t r e k k e t Gjennomgang og kontroll av det elektriske anlegget, hovedtavlene. 10 års kontroll av alle brannslukningsapparatene T r a p p e v a s k i n n f ø r t f r a n o v e m b e r m e d R e n h o l d s E k s p e r t e n 2002 Ny jordfeilvarsler, tilpasset PC og dagens el. utstyr ble installert Nytt stjernenett/kabel-tv-nett installert G e t b l e v a l g t s o m -s l i g n e a v l e r r a n d ø r a v T V O p p g r a d e r i n g a v u t e a n l e g g e t Beising av alle søppelhusene og tørkebåsene Utskifting -r ø r o av p p l e VVS g g i a l l e o p p g a n g e n e

11 S i d e Te i s e n B o r e t t s l a g S T Y R E T S A R B EI D S i de n f o rr i g e o rd i næ r e g en e ral f o rs am l i ng h a r s t y ret av h ol dt : 12 s t yr em øt er h v or s am t l i ge s t yr e m edl em m er har væ rt i n nk al t 14 befaringer i forbindelse med utskiftning vinduer og balkongdør 3 b yg gem øt e r v ed r vi n du/ ba l k o ng pr os j ek t 10 vaktmestermøter 4 be f a r i n g e r i f o r b i n d e l s e m e d m a l i n g a v v i n d u e r o g b a l k o n g 2 HMS befaringer i borettslaget med vaktmester 1 m ø t e m e d b y r å d e n f o r b y u t v i k l i n g f o r å f å T e i s e n v e i e n d e f i 7 p l a n l e g g i n g s / s t a t -5 u s t m i ø m t e r ) ( d e 1 r l e d e r o g / e l l e t r y r n m e edl s t l em e d e r / s har deltatt (grøntanlegg, beskjæring -k onf l k t e r,, s t ø y, VVS G et, Os l o K om m une, e l e k t r o ) 6 r un ds k ri v e r d el t ut 9 i nf orm as j o ns s k ri v h a r bl i t t he ngt op p p å o pps l ags k i n ne ne i o pp ga ng en e 10 m øt er ve d rør en d e om rå de ut v i k l i ng T ei s e n/ Fj el l hus / Ul ve i n et miljø og trivselp e r s p e k t i v S t yr et a dm i ni s t re r er s a l g / t øm m i ng a v po l l et t e r, ut l ei e av pa rk e ri ngs pl as s e r, ut l ei e a v l o k a l e n e i P r o s t H a l l i n g s s v e t i t i 1 n, g 2 a. v l i e v s t a e s g r k i e v o as g k eri i n et n R e p r e s e n t a n t e r f r a s t y r e t h a r v æ r t r t e r i o l m m s t e e t d e h v p e å r s t y i r s d a g - f r a k l (l e ng e r v ed be ho v ). Te l ef on t i l s t yr ek o nt o ret Li tt av hv er t T e i s e n B o r e t t s l a g h a r OB O S s om f o r r e t n i n g s f ø r e r. V å r t i d l i g e r e f o rv a l t n i n g s k o n s u l e nt T u r i d L a r s e n g i k k a v m e d p e ns j o n 1. f e b r u a r , o g v å rn y e f o r v a l t n i n g s k o n s u l e nt e r S y n n ø v e K i h l e p å OB O S T v e i t a. P å o p p d r a g f r a s t y r e t e f f ek t u e re r S y n n ø v e K i h l e s a k e r p å v e g n e a v T e i s e n B o r e t t s l a g s am t a t OB OS v / r e g n s k a p s k o n s u l e n t t a r h å n d o m v å r r e g n s k a p s f ø r i n g. M i l jøforum, M i l j ø o g t r i v s e l T e i s e n b o r e t g t h a s r l i a m a n g e å r en g a s j e r t s e g s t e r k t s am m e n m e d F j e l l h u s V e l, U l v e n og Teisen vest for å skape et bedre oppvekstmiljø og bymiljø generelt. Groruddals a t s i n g e n h a r s a t t a v N O K. 1, m i l l i t i l å g j e n n om f ø r e e nk l e t i l t ak i næ rm i l j ø e t og lage realistis k e p l a n e r f o r f r em t i d i g f o r b e d r i n g. V å r e n b l e d e t e t a b l e r t e n s am a r b e i d s g r u p p e m e l l om b e b o er n e o g b y d e l e n. I r e s u l t e r t e d e t t e i 1 0 m ø t e r h v o r r e p r e s e n t a n t e r f r a b y d e l A l n a, k o ns u l e n t f i rm a et I N ` B Y, b om i l j øk o n s u l e nt e r f r a O B O S, l o k a l e k o r p s m, ed l em s t m y e r e s am t a n d r e i nt e r e s s e r t e b e b o e r e v a r r e p r e s e n t e r t. D e t b l e o g s å h o l d t e t a l l m a n n am øt e p å B r y n s k o l e 2 4. s e p t em b e r , h v o r a l l e b e b o e r n e f r a d e f o r s k j e l l i g e b o r e t t s l a g e n e k u n n e m ø t e o p p f o r å s t i l l e s p ø r s m å l e l l e r k o m m e m e d f o r s l g a e g r. S t y i r e l t v i l f i o t r i de b e n d f r i am n o v e r o g s å v æ r e o p p t a t t a v m i l j ø, t r af i k k s i k k e r h e t o g t r i v s e l b å d e i b o r e t t s l a g e t o g i om r å d e n e r u n d t. G e t Tei s e n b or et t s l a g i nn gi k k høs t en ny a vt a l e m ed G et om l ev e ri n g av 31 di gi t a l e k a n a l e r. D e t t e e r e n k r ri a ng f t f r a i v g år e o p 1 p 9 d a na t e l o ge.

12 S i d e Te i s e n B o r e t t s l a g Ov er ga ng en t i l n yt t k a bel net t bl e g j e nn om f ørt i m ars B oret t s l ag et ha r de rm ed et t m od er n e b re db ån ds n et t s om k an be n yt t es t i l e n l a ng r ek k e t j e nes t er. S t y ret un de rs t r ek e r at vi vi l h a b es k j ed de rs om beb oe re f øl er at de i k k e b l i r t at t s eri øs t p å GE T k und es e nt e r. G r u n n p a k k e n f r a G e t b e s t å r a v f ø l g e n d e k a n a l e r :NRK 1, N RK 2, NRK 3, TV 2, TV 2 ZE B RA, TV NORGE, TV 3, S V T1, S V T2, 4, MTV, E U ROS P ORT, S P O RT N, DI S COV E RY, TRA V LE CHA N N E L, NA TI O NA L GE OGRA P HI C, V I S A T NA TURE, V I A S T CRI ME, CN N, FE M, DI S NE Y C HA N NE L, CA RT OON NE TW ORK, B B C W ORLD, E U RONE W S, TV 5, DR1, TV 2 NY HE TS K A NA LE N, TV 2 FI L MK A NA LE N, THE V OI CE, N RK TE N GS P RÅ K, T MC, S TA R o g GE T I N FOK A NA L. I nte rne t t og tel efoni Me d nyt t net t f ra Get ha r vi o gs å f åt t val gm ul i g h et p å di s s e t j e ne s t ene.h ve r e nk el t be bo er k an s el v s am m enl i g ne p ri s og k va l i t et. D u k a n k j øp e t el ef o ni s om t i dl i g er e f ra Tel e no r. H er k a n du o gs å f å i nt e rn et t-t i l k ob l i n g vi a t el ef o nk a bel en s o m I S DN el l er A DS L. E l l e r d u k a n k j ø p e I n t e r n e t t -k a b e o l g e / n e ve l r t e l av e Get r. S t yr e et l gi e r f o n i i ng en a nb ef a l i n ge r. H ve r e nk el t m å vurd e re s el v. P r h a r 58% av b eb oe rn e br ed bå nd f ra Get. Nabo kl a ger S t yr et m ot t ar h el di g vi s s væ rt f å n a bok l ag er. Det t e k a n t y d e på at de f l es t e t a r h ens yn t i l s i n e n a b o e r o g f ø l g e r ns r e h gl u s e o ne. r d De e f å k l a ge ne s om s t yret m ot t a r bl i r be ha nd l et s eri øs t og k o nf i de ns i el t. Det m es t e bl i r l øs t i m i nn el i gh et, el l e r et t er en ad va rs el. S t yr et s m ot t o e r: B ry d eg o m og i k k e m ed na bo en. U t s k i f t i n g a v v i n d u e r o g b a l k o -2 n g 0 0 d 9 ø r i I h a d d e s t y r e t f ok u s p å ut s k i f t n i n g a v d å r l i g e v i n d u e r o g b a l k o ng d ø r e r, h o s b e b o e r e s om h a d d e b e h o v f o r n y e. E n g o d d e l s k a d e r p å v i n d u e r o g b a l k o n g d ø r e r b l e o p p d a g e t d a v i i m al t e d i s s e u t v e n d i g. P r os j ek t et h a r væ r t t i dk r e v e n d e o g l a g t b e s l a g p å m y e t i d o g es r s u rs e r. U t s k i f t ni n g e r h a r p å g å t t i h e l e , o g v i a n t ok å f e r d i g s t i l l e p r os j ek t e t f ø r s t e h a l v å r P r os j e k t e t f e r d i gs t i l l e s m a i m e d e t t e r s l e p et f r a I s k r i v e n d e s t u n d e r v i n d u e r og b a l k o n g d ø r e r s k i f t e t u t. S n ek k e r n e h a r i t i l l e g g væ r t i n n o m l e i l i g h e t e r f o r å k o n t r o l l e r e h o e g n g e s v l e t r., b y r t t e p t a r e r e v i n d u s punkterte glassruter og montert nye tettingslister. H j e m m e s i d e T e i s e n B o r e t t s l a g e h j w e w m w m. e t s i e i d s e n o. g n b o l ea k t i v i s e r t. I l ø i p e t 2 a 0 v h a r v å r n e t t s i d e h a t t 0 0 n 0 æ b r e m s ø e k r. e H e n 7 s i k t m e d h j em m es i d e n e r å k u n n e p r e s e n t e r e f - a o k g t a n y t t i g i nf or m as j o n om b o r e t t s l a g e t, o g s a m t i d i g p r o d u s e r e n y h e t s a r t i k l e r o g o p p d a t e r e k a l e k n t d i e v r e i n t e i l t e s n h v e r t i d. V i v i l o p p f d o r e b e b o e r e / b r u k e r e t i l å k om m e m e d t i p s. V i o p pm un t r e r l o k a l e l a g o g f o r e n i n g e r i v å r t n æ r o m r å d e t i l å b r u k e v å r a k t i v i t e t s k al e n d e r, m ed i n f o rm a s j o n s om k a n v æ r e t i l n y t t e f o r T e i s e n b e b oe r e n. T a k o n t ak t m e d r e d a k t ø r e n. O p p s l a g t a v l e p å h j em m es i d e n e r m e n t f o r b e b o e r e n, v e d a t d e r e k a n l e g g e i n n k j ø p/ s a l g, u l i k e o p p s l a g e t c.

13 S i d e Te i s e n B o r e t t s l a g P ark eri ng spl as se r A l l e be bo e re s om ha dd e pa rk e ri n g s pl as s i ha r f åt t t i l s en dt pa rk eri ngs l ei e f or De som ønsker parkeringsplass kan laste ned parkeringsavtalen påwww. teisen /. no (N Y T T I G / I N F O/ P r ak t i s k I n f o / P a r k e r i n g ) el l er t a k o nt ak t m ed s t yr et i k ont ort i d en, hv e r t i r s d a g f r a -1 k 83 l T i l s ø p l i n g a v o m r å d e t e r e n t r i s t D e s i s t e å r e n e h a r v i de s e t i l gr t i s i e n g av ø k om e n råd et. M an ge k a s t er f r a s eg s øp pe l ov er al t. V i op pf o rd r er al l e b eb oe r e (o g gj es t e r) t i l å k as t e s øp pe l d er det hør er hj em m e, i s øpp el k as s e n! R u s k e n I 1 0 å r h a r T e i s e n B o r e t t s l a g gj e n n o m f ø r t r u s k e n h v e r f ø r s t e o ns d a g i m å n e d e n, s om e r e n s e r v i c e f o r d e t s b e b o e r e. V i m i n n e r o m a t a l t s ø p p e l s k a l p a k k es g o d t i n n o g a t g j e n s t a n d e r m å b æ r e s u t o g s e t t e s u t e n f o r i n n g a n g s d ø r e n t i d l i gs t k v e l d e n f ø r. Dette kan ikkekastes i forbindelse med Rusken : G l a s s o g m e t a l l s k a l k a s t e s r e. i g l a s s c o n t a i n M a t a v f a l l s k a l i h u s h o l d ni n g s s øp p e l e t. Brune- o g h v i t e v a r e r, s a m t bi l d e k k, m a l i ng s s p a n n o g a n n e t m i l j ø f a r l i g a v f a l l m å d u s e l v a v h e n d e p å d s e a m r l t i n l g s t s e e d e g r n. e d e i n n B e b o e r e s om g j e n n om f ø r e r s t ø r re r e h a b i l i t e r i n g i l e i l i g h e t e n, o g h a r s t o r m e e n g d e r m e d a v f a l l m å s ø r g e f o r e g e n c o nt a i n e r o g / e l l e r b o r t k j ø r i n g. V årdugn ad en I a vh ol d es d ug na d d en 4. o g 5. m ai f r a k l der vår gartner vil være tils t e d e. V i ø n s k e r m e d d e t t e t i l t a k e t å g i a l l e o p p g a n g e n e m e u r l i g h e t op pf y l t. Det s et t es o gs å ut s ø pp el c o nt ai n er e f o r f a rl i g a vf a l l d en ne uk e n. R e n o v a s j o n a v s ø p p e l k a s s e n e i s ø p p e l s k u r e n e Borettslaget inngikk en ny avtale med NIWI Miljøtiltak AS om rengjøring av søppelk as s ene i m åne de ne j an ua r, j u ni og s ept em be r. D et t e u t f ø : r m e o s d e r n e v a s k e b i l e r v a s k e r s ø p p e l k as s e r m a s k i n e l t i et h ø y t r y k k s k am m e r. V a n n e t h o l d e r o p p t i l g r a d e r o g b a r t r y k k m e d r o t e r e n d e d y s e r. A l t s k i t t e n t v a n n f r a s ø p p e l k a s s e v a s k e n s u g e s o p p i e n e g e n t a n k i n n e i v a s k e b i l e n. V a n n e t b l i r t a p p e p t å f o r s v a r l i g m å t e s om f y l l e r a l l e m i l j ø k r a v. D e n n e m et o d e n e r m e g et m i l j ø v e n n l i g o g t i l f r e d s s t i l l e r a l l e k r a v f r a m y n d i g h e t e n e. R e s t a v f a l l l e v e r e s a f n o l r e g b g r, e n e n i t e n g s p å K l em et s r u d e l l e r B r o b e k k. L e k e p l a s s e n e L e k e a p p a r a t e n e e r k o n t r o l l e t ert r t s l i o k g at j de u s er i h en hol d t i l f ors k ri f t ene.

14 S i d e Te i s e n B o r e t t s l a g B e i s i n g a v a l l e s ø p p e l h u s e n e o g t ø r k e b å s e n e Søppelhusene blir etter s t o g o ve r hal t de r d et e r b eh o v i (s om i ). Vedlikehold av trapper (ute ) og transformatorrom i borettslaget T r a p p e r n e d t i l a t n r s f o rm at o r r om er s em e n t e rt o g g e l e n d e r e e r r e n s et o g m a l t m e d s o r t b e n g a l a k k. U t l ø p e n e v e d k j e l l e r i n n g a n g s d ø r e n e e r s t ak e t o p p o g g j o r t r e n e f o r s m u s s. 3 1 t r a n s f o rm a t o r r om e r s a t t i s t an d ( p u s s et o p p ). S am t l i g e f e i e l uk e r e r g å t t o v e r o g p u s s et o p p. Rundskr i v S t yr et s e nd er re ge l m es s i g ut i nf o rm as j on t i l al l e be bo er e. Fø l g o gs å m ed p å w w w. t e i s e n her. n o er vi alltid oppdatert. M arkeri n g a v ri ng et abl å/ pos tk as se V e d G e n e r a l f o r s a m l i n g i b l e d e t v e d t s r a e t gel t om e n m erk n y i ng h u av s o r d e n ringetablå og postkasseskilt. Gjeldende paragraf er Husordensregel 6. S t yr et s i nt ens j on er at i n ng an gs p a rt i et s k a l væ re ry dd i g og pr es e nt a bel t. I t i l l e gg vi l det væ r e e nk l e r e f o r vå re gj es t e r, b es øk end e, pos t om de l e re, bl om s t erb u d etc. å f i n ne f r em t i l r et t e ve dk om m ende. S j ek k at d u ha r r i k t i g m erk i ng av ri ng et a bl å o g pos t k as s e. D e s om f å r n y t t e l e k t r o n i s k r i n g et ab l å v i l f å n a v n p r o g r am m e r t a v i ns t a l l a t ø r. D e r s om d u i e t t e r t i d ø n s k e r å f o r a n d r e d e t t e k a n d u k o n t a k n t f e o r e v t a k n t y m e s t e r s o m p r o g r a m m e r i n g a v n a v n. E r d u n y i n n f l y t t et i l e i l i g h et s om h a r e l ek t r on i s k r i n g e t a b l å, k a n d u k o n t ak t e v a k t m es t e r f o r å f å i n n d i t t n a v n. Hundehold D e t e r i u t g a n g s p u n k t et f o r b u d t m e d h u n d e h o l d i b o r e t t s l a g et. S t y r e t g i r d i s p e n s a s j o n i v i s s e t i l f e l l e r o g h u s o r d e ns r e g l e r om h u n d e h o l d m å o p p f y l l es. S e h e r u n d e r. Huso rde ns regl er om d yr e hol d - det er i kk e f ri t t f rem for d yr e hol d F o r å o p p k l a r e m i s f o r s t å e l s e r m e d h e n s y n t i l S t o r t i n g s v e d t a k e t - o m d y r l ag et f o rt s at t f o r bu d m ot hu nd. B e b oe re m å o ve r hol de det t e f o rb ud et. B or et t s l a get vi l k u nn e go dt a h un de hol d de rs om d et e r go de g ru nn er og i k k e t i l ul em pe f or øv ri ge b eb oe re. Før e rh un d e l l e r p ol i t i h un d k a n go dt as de rs om de i k k e e r t i l ul em p e for beboerne. Som ulempe regnes allergi, frykt, støy, m ent ekskre er el l e r l i g ne nd e. De s om har f åt t t i l l at el s e t i l å h a h un d s k al t i l en h ve r t i d ha h un de n i b ån d n å r d e f er des p å bo ret t s l ag et s om rå de. S t yr et h ar eg et s øk na ds s k j em a s om s k al be nyt t es a v d e s om s øk er om hu nd eh ol d. w w w. t e i s e n. n TIG o / ( INFO N Y T / Nedlastninger / Hundehold ) V E L F E R D S T I L T A K Gri l l f es t G r i l l f es t e n bl e a r r a n g e r t d e n 1 0. j un i s am m e n m e d F j e l l h us V e l. B r y n U n g d om s k o r p s sto for servering og underholdningen. Bydel Alna arrangerte parkfest i Lunden - i for b i n d e l s e m e d b y d e l s d a e g n e 7. n e j u n i o g d e t t e a r r a n g em e n t et b l i r v i d e r e f ø r t i D e t t e m e d f ø r e r a t T e i s e n B r l. o g F j e l l h u s V e l i k k e k o m - m e r t i v æ r e n d e å r.

15 S i d e Te i s e n B o r e t t s l a g J u l e t r e t e n n i n g J u l e t r e e t v å r t b l e t e n t s o m b e r. t B r y n a d i s j S k o l es M u s i k k o r p s s p i l t e o p p f o r ga n g r u n d t j u l et r e e t. B a r n a f i k k j u l ep o s e f r a n i s s e n. D e v o k s n e f i k k s e r v e r t g l ø g g. Juletrefest 11. januar J u l e t r e f es t e n b l e a r r a n g e r t 1 1. j an u a r i g y m s a l e n p å B r y n S k o l e, i s am a r b e i d m e d Fj e l l h u s V e l. B r y nu n g d o m s k o r p s s t o s om t ek n i s k a r r a n g ø r. Om k r i n g 7 0 s t o r e o g s m å d e l t o k. A k t i v i t et s n i v å e t b l a n t b a r n a v a r m e g e t h ø yt. E t t e r b o l l er o g b r u s b l e d e t g j e n n o m f ø r t u l i k e s e l s k a ps l ek e r m e d p å f øl g e n d e g a n g r u n d t j u l e t r e e t. T i l s l ut t k om n i s s e n m e d e n l i t e n e o l v s e r r t i l a s a k l l e b a r n a. D e v o k s n e k o s t e s e g m e d k a f f e o g m a n g e g o d e h j em m e l a g d e k a k e r. Ø k o n o m i s k s t ø t t e t i l n æ r m i l j ø e t i f o r m a v h u s l e i e p r e m i e r i n g S t y r e t s t ø t t e r n æ r m i l j ø e t v e d a t B r y n S k o l e s M u s i k k o r p s k, or ps B r o y g n S k o l e s p e n s j o n i s t f o r e n i n g e n e f å h r us l e i e r s om pr em i e i d e res l o dds a l g t i l b eb oe re i Tei s en bo ret t s l ag. M e d l e m s k a p Tei s e n B o ret t s l ag er m ed l em av F j el l hus V el og s am arb ei de r m ed Fj e l l h us V el i s ak er som berører området Teisen/ Fjellhus. I N N G Å T T E A V T A L E R / K O N T R A K T E R m e d s t a t u s D i n H ge a Borettslagets gartner V i h a r e n t r e å r s a v t a l e m e d g a r t n e r f i r m a e t D -2 i 00 n 9. H a g e, f o r p e r i Føl g en de bl i r ut f ø rt V i n t e r : F a gm es s i g b e s k j æ r i n g a v t r æ r o g g r o v e b u s k e r, o p p r y d n i n g o g d e p o n e r i n g a v avfall fyllplass. V å r : D e t b l i r t a t t e r j a o v r d b p e r d ø i v g r ø n t a r e a l e t, s om v i l v æ r e g r u n n l a g e t f o r j o r d f o r b e d r i n g a v g r ø n t a r e a l e t. B e s k j æ r i n g a v s a r t e b u s k e r o g r o s e r, m a n u e l l o g k j em i s k u g r e s s b e k j em p e l s e, pl a n t i n g a v l ø k i b e d s om a l l t i d s k a l v æ re s t a n ds m es s i g e. G a r t n e r e r t i l s t e d e o g g i f o g r å b r i n d e b l e s f e a m r e i d n d u g n a d e n i m a i. S o m m e r : K o n t r o l l e r e o g s ø r g e f o r a t b e d i g r ø n t a r e a l e t e r f r i s k t o g f r i t t f o r u g r e s s o g s ø p p e l. A l l e h o v e d b e d o g t ø n n e r v a n n e s o g s k a l v æ r e r i k e l i g b e p l a n t e t m e d sesongens blomster. Somm erblomstene og roser blir kontin u e r l i g t r i m m et o g k n i p es f o r a v b l o m s t r e d e b l om s t e r. A l l e he k k e n e b es k j æ r es k o n t i n u e r l i g, m i n i m um 3 g a n g e r i v e k s t s es o n g e n. A l l e v i n t e r g r ø n n e p l a n t e r k o nt r o l l e r e s o g b es k j æ r e s. P l a n t e v e r n a v h e l e g r ø n t a r e a l e t s o m s k a l k o n t r o l l e r e s y o g g e n e d v e t m. ot b s e o k p p j o e g m p e f o r e s k a d e d y r. H ø s t : K o n t r o l l a v a t b e d i g r ø n t a r e a l e n e e r f r i m s k at t e r i a o l g e, f r i t t u g r e s s o g s ø p p e l. B e d p l a n t es m e d l y n g o g v å r b l om s t r e n d e l øk s e t t e s. A l l e pl a n t e r s o m e r b l ø d e r e ( l ø n n, - frukt) b j e r kontrolleres k, s t e i og n beskjæres fagmessig.

16 S i d e Te i s e n B o r e t t s l a g S nebrø yt i ng B or et t s l a get f o rl e ng et a vt a l e n m ed f i rm aet Fr od e Gr an f o r pe ri od en, d a k ont ak t en gi k k ut p r N y k o n t r a k t b l e i n n g å t t f 9. o r A vt al p e en r i s i o e d r e n at f i 2 rm 0 0 aet 7 F r o d e G r a n s k a l r y d d e s n ø ng v a e n d g s pa a l rt l i er e i i h el n ge r/ h el l i g da ge r. V ak t m es t ren e h a r a n s v a r e t f o r s t i k k v e i e n e o g a l t e l l e r s i u pl k a e s d s a ene g e n e o. g om P a råd r k e et r i n g s ge ne rel t bl i r b rø yt et på da gt i d nå r d e f l es t e bi l en e e r f j e r net. A vt al en er i nn gåt t f o r å s i k r e a t b o r e t t s l a g e r t eds h k a r p a l b l e hel ge r/ h el l i g da ge r, o g f o r å a vl as t e vak m t es t rene. S ø p p e l h e n t i n g h v e r 1. o n s d a g i m å n e d e n B o r e t t s l a g e t i n n g i k k e n n y a v t a l e m e d W i l h e l m s e n & S ø n n h e ent r i ng i , o en g an g pr. m ån ed. D en ne f o rt s et t e r vi m ed. K om pri m at o rb i l k j ør erf r a op p ga ng t i l op pg an g o g t ar m ed s e g det s om e r p l as s e rt ut e nf o r hv e r 1. o ns d a g i m ån e de n f ra k l S e a vs ni t t om Rus k en. U t l e i e 1. e t a s j e B or et t s l a get h a r i n ng åt t e n 1 0 å rs k ont r ak t m ed Tei s en I d r et t s f or en i ng f ra Tei s e n I d ret t s f or eni ng s t år s el v f o r dri f t og v edl i k eh ol d a v l ok al et. Lok a l et k a n l e i es ut t i l be b oe re f or k r 40 0, - pr. ga ng. Ø ns k e r du å l e i e k an du l eg ge en beskjed i Teisen Idrettsforenings postkasse på utsiden av vaskeriby g ni n ge n. Kon trol l a v b rann sl u kni ngs app a ra ter V a k t m es t er G e i r M o r t e n K l er e f s t e å rt s i f i s ert f or å k u nn e k ont r ol l er e o g et t erf yl l e br an ns l uk ni n gs a pp ar at e r i bo ret t s l ag et i hen ho l d t i l NS V i h ar i nn gåt t a vt a l e m ed firmaet Firesafe AS, hvor vi etter f yl l er ap pa rat en e o g k j ø pe r n ye v ed b eh ov. D e r s o m d h u a r p ro bl em er m ed b ra nns l uk ni ngs a pp a rat et k an du k ont a k t e v ak t m es t er. V a s k e r i e t V i s er at b ruk e n a v vas k e ri et b l i r m i nd re og m i nd r e d a h ov edt y ng de n a v b eb oe re ha r eg en vas k em as k i n hj em m e. S t yr et øns k er al l i k e vel å o pp r et t h ol d e t i l b ud et. V i h ar et u n d e r s kud d p å k r 1 2 8, D et t e er k r ,- m er e nn i f j o r, n oe s o m sk yl d esh ø y e v e d l i k e h o l d s k o s t n a d e r. V V S G e n e r e l t v e d l i k e h o l d a v b a d e t e r be b o e r s a n s v a r. H u s k å a l l t i d h a l u f t e l u k e n p å b a d et å p e n, d e t t e f o r å s i k r e g o d u t l u f t n i n g o g a f d o e r. e b y g g e f o r f u k t s k D e s om d u s j e r r e t t p å v e g g ut e n s m ø r em em b r a n o g f i l s, h ef t e r s e l v f o r e v e n t u e l l e f u k t s k a d e r i v e g g o g u n d e r l i g g e n d e t a k. S i l i k o n e r et l e v e n d e m a t e r i a l e o g f o r r i n g e s o v e r t i d. B e b o e r e r s el v an s v a r l i g f o r å b y t t e d e n ut n å r n ø d v e n d i g. P o r t t e l e f o n Tei s e n b or et t s l a g ha r a vt al e m ed A C E l ek t r oi ns t al l as j o n A S s om s t år f or ut s k i f t n i n ge n t i l nyt t a nl eg g. A l l e f å r ny e ri ng ea p pa rat er p å ut s i d en, n yt t s v ars ys t em i hv er l ei l i g het m ed fargeskjerm slik at en kan se hvem som ringer på. Det viktigste er at kablen e m el l om ri n ge ap pa r at og s v ar ap pa r at i hv er l e i l i gh et s k i f t es. Det e r f ei l p å di s s e k abl en e s om s k ape r p ro bl em er i d ag.

17 S i d e Te i s e n B o r e t t s l a g Følgende steder har fått ny porttelefon : Tvet en v ei e n 1 5, 1 7, 1 9, 2 1, 2 3 o g 25. P ros t H al l i n gs v ei 2, 4, 6 og 8 S pek t r um vei en 3. Følgende fremdrift vil bli prioritert : K l os t e rh ei m vei en 2, 4, 6 o g 8 s a m t hel e R eg nb ue ve i e n. V i d er e f re m dri f t av h en ge r a v l ag et s øk on om i. B eb oe re vi l bl i k on t ak t et i f o rk a nt. P L A N E R F R E M O V E R I p å v e n t e a v b e d r e l i k v i d i t e t, d v s m e r p e n g e r t yr å et r ut u t a r t bei e det m e en d, h a r s l an gt i ds pl an f or ve dl i k eh ol d. U t v e n d i g / I n n v e n d i g b y g g G r ø n t o m r å d e r Ringetablå / Porttelefon Kontroll / utbedringer av lekeplasser O p p g a n g e r G r i l l p l a s s e r Knekkebrødbanen - hva skal vi gjør e m ed - M a l i n g, l y d i s o l e r i n g, b e l y s n i n g, r ø y k v a r s l e r o m r å d e t? - P o s t k a s s e a n l e g g S t ø y s k j e r m m o t R i n g v e i / T v e t e n v e i e n - D ø r e r t i l o p p g a n g e n e / s y l i n d e r e V e i / P a r k e r i n g / G a r a s j e - V i n d u e r L e g g i n g av n y a sf a lt i s t i kkv ei e r B y g n i n g s m a s s e P a r k e r i n g Oppussing av utleielokalet E n ø k t i l t a k B r a n n s l u k n i n apparat g s 10 års kontroll Sparetiltak i forbindelse med bruk av lys S y k k e l p a r k e r i n g i f e l l e s r o m ( o p p h e n g m o n t e r e s ) Sparedusj Tak, piper, tekking rundt disse M i l j ø t i l t a k B a l k o n g E l b i l p a r k e r i n g - Avretting av balkonger R e n o v a s j o n - M a l i n g a v p a balkong n e l p å, balkongdører og vinduer Nye husholdningsavfallsenheter - M a l i n g a v s t å l k o n s t r u k s j o n Håndtering av spesialavfall B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s a e p n e d t s e e i b e i n d l e d l e r o a g v g s j e l d s, k f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s a t t o p p u n v d e f o r t s a f t t o d r u i f t. s D e et t b n ek i n r e g f t es a herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s ul t a t r e g ns k a pe t, f o r e s l ås overført til egenkapital.

18 S i d e Te i s e n B o r e t t s l a g D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s h a r n e g a t i v e d i s p o n i b l e m i d l e r p e r p å k r , - B o r e t t s l a g e t s s t y r e h a r f o r u t a r b e i d e t e t b u ds j et t s om v i l g i p os i t i v e d i s p o n i b l e m i d l e r i B u d s j e t t f o r s l a g e t i n n e b æ r e r i n g e n f o r h ø y e l s e a v f e l l es k o s t n a d e n e. N e s t e å rs b u ds j e t t e r næ rm e r e om t a l t u n d e r p u n k t e n e K os t n a ds u t v i k l i n g o g B u d s j e t t I N N T E K T E R D r i f t s i n n t ek t e n e i v a r t o t a l t k r ,- m ot b u d s j e t t e r t k r ,-. D e t e r i n g e n v e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e t, v e r k e n h v a g j el d e r t ot a l b e l ø p e t e l l e r d e e n k e l t e i n n t ek t s p o s t e r. A n d r e i n n t e k t e tår r b i e hovedsak s av fakturering av vinduer og balkongdører. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2008 var totalt 1 0 kr , - m o t b u ds j et t e r t k r ,-. D e t t e e r k r , - høyere enn budsjettert og skyldes -a b o n n e m e n feil t et, s am t buds høyere kostnader i forbindelse med utskiftningen av vinduer og balkongdører. F o r ø v r i g v i s es d et t i l d e e nk e l t e t al l e n e i r es u l t at e t r e g n s k a p e t o g b a l a n s e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p ( s n e o b t a e k e n r e s t i å r s r e g ns k a p et ). S t y r e t e r i k k e k j e n t r m e e t t d e r 3 h 1 e. n 1 d 2 e. 2 l 0 s 0 8 e s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. A v d r a g 2 8, 2 % Va skeri T r a p p e - v a s k P a r k e r i n g K a b e l - T V 1, 1 3, % 4 0 %, 1 % 5, 8 % P e r s. k o s t / s t yr e h. 8, 2 % A v s k r i v n i n g e r 1, 5 % D r i f t o g v e d l i k e h o l d 1 8, 6 % E n e r g i / f y r i n g 0, 8 % D i v. h o n o r a r e r 2, 8 % Andre driftskost. 4, 6 % F i n a n s k o s t n a d e r M e d l e m s k o n t in g e n t 1 1, 1 % 0, 6 % K o m. a v g / f o r s i k r 1 3, 0 %

19 S i d e Te i s e n B o r e t t s l a g K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N AL E AV G I F TE R V a n n o g a v l ø ps a v g i f t e n øk e r m e d 3, 5 %. R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 4, 6 %. F e i e r a v g i f t e n øk e r m e d 5, 5 %. L ÅN B o r e t t s l a g e t h a r 1 l å n i O B OS t i l en f l y t e n d e r e nt e s at s 5 % p r L å n e t f o r v e n t es å væ r e i n nf r i d d B o r e t t s l a g e t h a r 2 l å n i H u s b a n k e n t i l e n f l y t e n d e r e n t es a t s 5, 4% p r L å n e t f o r v e n t es å væ r e i n nf r i d d o g Borettslaget har 2 lå n i H u s b a n k e n t i l f as t r e nt e p å 3, 7 %. F a s t r e n t e p e r i o d e n l ø p e r f r a t i l L å n e t f o r v e n t es å væ r e i n nf r i d d o g F o r o p p l y s n i n g e r om o p p r i n n e l i g l ån e b e l ø p o g ak t u e l l r e s t s a l d o p å b or e t t s l a g e t s l å n h e n v i s e s d e t t i l n s n k o a t p e t. i r e g R E N T E R P Å B O R E T T S L A G E T S I N N S K U D D R e n t e r p å d r i f t s k o n t o i O B OS v a r 0, 3 5 % p e r R e n t e r p å s p a r ek o n t o i OB O S v a r p e r : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r 5, 0 0 % o v e r 2 m i l l i o n e r F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T Forretningsførerhonoraret for 2009 øker med 5 % til 2 6 kr , -. M E D L E M S K O N T I N G E N T E N Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- per andelsleilighe t f o r R E V I S J O N S H O N O R A R E T Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s o m r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n e s t e. e D r e n h n a e r ø k t t i l s i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r

20 S i d e Te i s e n B o r e t t s l a g f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i b o l i gs e l s k a p et s e g e n s k a d es i t u as j o n. F o r s i k r i n g s p r e m i e n f o r v å r t b o r e t t s l a g g i k k o 7 p, p -. m e d c a 7 % t i l S T R Ø M P R I S E N E Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø pris ( betales c a. til kraftleverandør 4 4 % a v ). t o t a l s N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 2% a v t o t a l s t r øm p r i s ( betales til nettselskapet ). S t a t l i g e a v g i f t e r, d e t v i l s i f o r b r u k s a v g i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d e t o g m e r v e r d i a v g i f t, u t g j ø r c a. 3 4 % a v tot a l s t røm p r i s. B U D S J E T T T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l on n e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u ds j e t t e t v i s e r e f o t r v e n t e t d r i f t s r e s ul t at p å kr ,-. D e d i s p o n i b l e m i d l e n e p r f o r v e n t es å v æ r e c a k r ,-. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2, 5 % i D r i f t e n i f o r u t s e t t neopptak e r v e r eller k e n økning n y e l av å felleskostnadene. N å v æ r e n d e f e l l es k os t n a d e r v i l i f ø l g e b u d s j e t t e t f ø r e t i l at b o r e t t s l a g et s d i s p o n i bl e m i d l e r b l i r p o s i t i v e. F o r ø v r i g v i s es d et t i l d e e nk e l t e t al l e n e i b u ds j e t t e t, s om e r u t a r b e i d et p å b ak g r u n n a v p l a n e r f o 09 r. Endringer 2 0 for neste år er omtalt tidligere i årsberetningen. O s l o, I s t y r e t f o r T e i s e n B o r e t t s l a g John Arne Larssen / s / Irene Bruun / s / Tone Elin Liavaag / s / L e i f I n g e B e r gs l i d / s / K r i s t i n B e r g u n d h a u g e n / s /

21 P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s P o s t b o k s N O O s l o T e l e f o n T e l e f a k s A S Til generalforsamlingen i Teisen Borettslag R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r V i har revidert årsregnskapet for Teisen Borettslag for regnskapsåret 2008, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. Regnskapslovens regler, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens k r a v. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2008 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at ingen av budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. Videre vil vi presisere at borettslaget har negative disponible midler pr 31. desember Det vises til omtale i årsberetningen. Oslo, 23. mars 2009 P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor K o n t o r e r : A r e n d a l B e r g e n D r a m m e n F r e d r i k s t a d F ø r d e H a m a r K r i s t i a n s a n d M o i R a n a M a o n l ge d e r S M t r y å n l Tr ø y o m N s a ø r Tr v i on k d he O s im l o S t a v T ø n s b e r g Å l e s u n d P r i c ew a t e rh o u s e Co o pe r s n a v ne t ref e r er e r ti l i n di v i d ue ll e m e d l em sf i rm ae r t il k n y t t e t d en v e r de n s o m s pe n ne nd e P ri c ew at e r h ou s e C o op e r s o r g a n i s a s j o n e n Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret : NO w w w. p w c. n o

22 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER : Årets resultat (se res.regnskap) T i l b a k e f ø r i n g a v a v s k r i v n i n g Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån B. Å R E T S E N D R. I D I S P M I D L E R C. DISP. MIDLER PR S P E S I F I K A S J O N A V D I S P O N I B L E M I D L E R O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

23 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Inntekter vaskeri P a r k e r i n g s l e i e Trappevask Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Vaskeri P a r k e r i n g s p l a s s e r Trappevask Energi/fy r i n g Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T T : A F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital

24 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Bygninger T o m t Varige driftsmidler Langsiktige fordringer S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S T r u k k e t k a s s a k r e d i t t Innestående bank Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Innskutt egenkapital 537 * Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pant- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Leverandørgjeld K a s s ek r e d i t t Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 OSLO, / S T Y R E T F O R T E I S E N B O R E T T S L A G JOHN ARNE LARSSEN/S/ IRENE BRUUN/S/ TONE ELIN L IA V A A G / S / L E IF IN G E B E R G S L ID / S / K R IS T IN B E R G U N D H A U G E N / S /

25 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god regnskapsskikk. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader Lokaler F r a m l e i e t i l l e g g Utskiftning dører/vinduer Vaskeripenger S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R R E D U K S J O N G R U N N E T T O M M E L E I E F O R H O L D Gevinster husleielotteri A N D R E L E I E R Lokale- / lagerleie S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Salg av jubileumsbøker Teisen Garasjelag, vedlikehold av uteområdet Refusjon saksomkostninger Teisen Garasjelag, snøbrøyting Regnbuen Garasjelag, snøbrøyting Teisen Garasjelag, tomteleie Fakturert vinduer og balkongdører S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte O v e r t i d Annen lønn, ikke feriepenger Lønnskostnader til fordeling Påløpne feriepenger F r i b o l i g F r i b o l i g, s p e i l k o n t o A r b e i d s g i v e r a v g i f t Pensjonskostnader Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g Kantinekostnader A r b e i d s k l æ r Andre personalkostnader S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R

26 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 2 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2007/2008, og er på kr ,- N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr ,- og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R O B O S, j u r i d i s k b i s t a n d OBOS Forvaltning, tilleggsoppgaver O B O S P r o s j e k t A S, u t t a l e l e s e i i s o l a s j o n k j e l l e r h i m l i -1 n g 248 Roger Pihl, honorar for historiebok S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anl Erstatning v/vannskader Egenandel forsikring Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R

27 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g N O T E : 1 0 V AS K E R I I N N T E K T E R K O S T N A D E R V A S K E R I Rep./vedlikehold Lønninger A d m i n i s t r a s j o n Elektrisk energi S U M K O S T N A D E R V A S K E R I S U M V AS K E R I N O T E : 1 1 P A R K E R I N G S P L A S S E R I N N T E K T E R U T G I F T E R P A R K E R I N G S P L A S S E R Leie A d m i n i s t r a s j o n S U M K O S T N A D E R P A R K E R I N G S P L A S S S U M P A R K E R I N G S P L A S S E R N O T E : 1 2 T R A P P E V A S K I N N T E K T E R U T G I F T E R T R A P P E V K A S Trappevask A d m i n i s t r a s j o n S U M K O S T N A D E R T R A P P E V A S K S U M T R A P P E V A S K N O T E : 1 3 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 4 A N D R E D RI F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell

28 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -120 Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv V e d l i k e h o l d b i l e r / m a s k i n e r o s v B i l g o d t g j ø r e l s e -91 Reisekostnader Bank og kortgebyr V e l ferdskostnader S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 5 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS 81 Renter av sparekonto i DnB 758 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 6 F I N A N S K O S T N A D E R Husbanklån Husbanklån Husbanklån Husbanklån O B O S -lån Husbanken, termingebyr -240 O B O S, t e r m i n g e b y r l å n -360 OBOS, etableringsgebyr lån Oppbevaringsgebyr Renter leverandørgjeld Renter kassakreditt S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 7 B Y G N I N G E R K o s t p r i s / B o k f. v e r d i Oppskrevet R E H A B I L I T E R I N G Tilgang S U M B Y G N I N G E R Tomten ble kjøpt i 1986 Gnr.138 / bnr.48, 50, 53 Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr og Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold.

29 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g N O T E : 1 8 V A R I G E D R I F T S M I D L E R Arbeidsmaskin Vitra m / rotorklipper Tilgang Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r F l i s k u t t e r Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e Gressklipper nr. 3, Kubota Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e H ø y t r y k k v a s k e r Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r Løvsuger Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e Plog til traktor Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v skrevet i år Saltspreder Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r S a n d s i l o Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e Snøfreser Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e Traktor nr. 4, Wille 445 Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r

30 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g V a s k e m a s k i n Tilgang Tilgang Tilgang Tilgang Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r Inventar Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e V a s k e r i a n l e g g Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e S U M V A R I G E D R I F T S M I D L E R S U M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R N O T E : 1 9 L A N G S I K T I G E F O R D R I N G E R Teisen Garasjelag, depositum 2 garasjeplasser S U M L A N G S I E K T F I O R G D R I N G E R N O T E : 2 0 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Forskudd ansatte Innskudd kredittkort-ordning Binders (oppgjort 2009) Andre forskudd, forsikring bokført i 2008 som gjelder 2009 (periodisering) S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R N O T E : 2 1 P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N Husbanken, lån 1 Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 3,70%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Restgjeld

31 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g Husbanken, lån 2 Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 3,70%, løpetid 18 år O p prinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Restgjeld Husbanken, lån 3 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 6,00%, løpetid 15 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Restgjeld Husbanken, lån 4 Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 6,00%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år Restgjeld OBOS Låneavd. Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 6,95%, løpetid 5 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Restgjeld S U M P A N T- O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 2 2 B O R E T T S I N N S K U D D Opprinnelig Øket tidligere S U M B O R E T T S I N N S K U D D N O T E : 2 3 A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D Depositum Teisen IF, lokaler 1.etg Innskudd feiebod S U M A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D

32 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g N O T E : 2 4 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k y l d i g a r b e i d s vgift g i v e r a S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 2 5 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 2 6 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-

33 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g F O R S L A G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N A ) F O R S L A G F R A S T Y R E T Ko l l e k t i v I n t e r n e t t a v b t å a n l d s e k a o b v e e l r e n b r e d S t y r e t a r b e i d e r k o n t i n u e r l i g m e d å h o l d e b o r e t t s l a g e t m o d e r n e o g s å m e d t i d s m e s s i g e teknologiske løsninger. G e t e r v å r l e v -s e i r g na a l n e d r. ø S r om d a e v fl es t T e V v e t l e v e r e r d e o g s å I n t e r n e t t v i a b r e db å n d s k a b e l e n s o m b o r e t t s l a g e t e i e r. P r 1. m a r s i h e å t e r i e r d e t b o r e t l t a s g e t s om h a r I nt e r n e t t f r a G e t. D e t u t g j ø r 5 8 %. H v o r m a ng e s om h a r a n d r e løsninger vet vi ikke. V e d k j ø p a v f e l l esi n t e r n e t t t i l a l l e, v i l v i f å e n v es e n t l i g l a v e r e p r i s. D e t v i l b l i l e v e r t et s m a l l -abonnement m e d m u l i g h et f o r å k j ø p e s t ø r r e h a s t i g h e t f or d e s om ø ns k e r d e t t e. F o r d e l e r : I n t e r n e t t -t i l g a n g f o r a l l e ( p r i d a g e r d e t a v h u s s t a n d e n e s om a l l e r e d e h a r a n skaffet et sm all-a b o n n em e nt ). R i m e l i g e r e a b o n n em e n t f o r d e s om a l l e r e d e h a r G e t I n t e r n e t t. De som i dag har andre løsninger kan bytte til rimeligere løsninger. Bonus: V i f å r t o -k a ( n a 2 l e ) r g r a e t i k s s i t i l r l e g a g t i T l V g r u n n p a k k e n ( v e r d i v e d i n d i v i d u e l lb e s t i l l i n g e r k r 6 5,-). U l e m p e : Enkelte ønsker ikke å bruke Internett, men må allikevel betale sin andel. Sm all-a b o n n em e nt e t h a r n e d / o p p l a s t i n gs h as t i g h e t p å / k b p s o g v i l k o s t e k r 6 9, - p r h u s s t a n d p r m n d. I n t e r n e t t p r o d u k t e t S m a l t l a n k e r p å a k s e p t a n e t t s u r f i -p n g o, s t e o g n e t t b a n k. K a n -t e l o ef g o s n. å D e n k n o e b k l o s e t n a d e t n i l I b e l a s t e s v i a kostnadene f e l l e s ( tidligere omtalt som husleie ). Videre kan hver enkelt kjøpe seg opp i henhold til tabellen nedenfor : P r i s p å o p p g r a d e r i n g A b o n n e m e n t N e d / o p p l a s t i n st g i s gh h a e t p r. m. n d V e i le d e n d e G e t p r i s S m a l l / k b p s f r i t t 1 9 9, - M e d i u m / k b p s 1 6 9, , - L a r g e / k b p s 2 6 9, , - X-L a r g e / k b p s 3 6 9, , - X t r e m e / k b p s 5 6 9, , - S t y r e t s b e g r u n n e l s e: S t y r e t m e n e r f o r d e l e n e e r s t ø r r e e n n u l e m p e n e o g a n b e f a l e r a t m a n i n n g å r a v t a l e m e d G e t o m k o l l ek t i v t b r e d b å n d t i l a l l e.

34 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g B ) Ti l l e g g t i l 3. K JE L LE R, O P P G AN G S R O M, L OF T O G B AL K O N G E R. Tillegg til eksisterende tekst A l l e b o d e r i k j e l l e r a o l g m e p rk å e s l m o f e d t l e s i k l i g h et s n um m e r. D et e r a n d e l s e i e r s a n s v a r o g s ø r g e f o r a t b o d e r e r m e r k e t. ( H v e r l e i l i g h e t h a r i h o v e d s ak 1 s t k. l o f t s b o d o g 2 s t k. k j el l e r b o d e r ). S t y r e t s b e g r u n n e l s e : H e n s i k t er e n å hindre at enkelte påberoper seg eierskapet d e r. H i n d r til e flere b t ø m m i n g a v f e i l b o d v e d f l y t t i n g, og i v a r e t a/ øk e r e t t i g h e t e n e o v e nf o r d e s o m h a r b l i t t u t s a t t f o r f e i l t ø m m i n g.samt le t t e r e k u n n e i d e n t i f i s e r e d e s o m l a g r e r u l o v l i g e m a t e r i a l e r i boden. Styret kan kartlegge bodene samt pålegge d e andelseiere o p p / s k i l t e. å ryd C ) T i l l e g g t i l 1 4. V A K T M E S T E R E N T i l l e g g e t m e r k et m e du t h e v e t. B r u k s k r i f t l i g b e s k j e d s o m l e g g e s i v a k t m e s t e r e n s p o, s e t l l e k r a s s e, P r e-p o s t v a k t m e s t e t e i s e n. n o S t y r e t s b e g r u n n e l s e : Forslaget er en følge av oppgrader i n g. D ) T i l l e g g 1 5. S T Y R E T S a k e r k a n o g s å s e n d e s s o m e l e k t r o n i s k p o -post s t, til e styret n t e n o m teisen e. no e l l e ia r kontaktskjema v på www. teisen.. Elektronisk no post skal s i g n e r e s m e d n a v n, a d r e s s e o g t e l ef o n n um m e r. S a k e n v e r i f i s e r es v e d t e l e f o n i s k o p p r i n gn i n g. S t y r e t s b e g r u n n e l s e : F o r s l a g e t e r e n f ø l g e av o p p g r a d e r i n g. E ) P u s s i ng og m a l i n g a v v e r a nda r e k k v e r k. Fra Anne Kjersti Toft, leilighet 1211, Teisenveien 20 : S t yr e t b es gj ø r e e n b ef a r i n g o g i g an g s e t t e p u s s i n g o g m a l i n g a v v e r a n d a r e k k v e r k s om r u s t e r o g f l as s e r. B e g r u n n e l s e : P å m i n v e r a n d a r u s t e r r e k k v e r k e t o g m a l i n g e n f l as s e r a v p å s t o r e d el e r a v r e k k v e r k e t. D e t t e b ø r f i k s e s f ø r d e t g å r f o r l a n g t i d o g m a n r e i r s i t k ø e r r e r e p e r a s j o n e r. M i t t inntrykk er at dette gjelder mange verandaer i borettslaget. S t y r e t s v u r d e r i n g : D e t t e h a r s t y r e t t at t t i l e t t e r r e t n i n g. S ak e n l i g g e r al l e r e d e i n n e i v å r l an g t i d s p l a n f o r v e d l i k e h o l d. V e d l i k e h o l d e t h a r h ø y p r i o r i t e t.

35 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g F ) I g l n n a s s i n g a v b a l k o n g Fra Hilde Skallerud, leilighet 2038, Klosterheimveien 16. E n d e l l e i l i g h e t e r h a r g l as s e r t i n n he l e e l l e r d e l e r a v v e r a n d a e n s i n. J e g e r g a n s k e s i k k e r p å a t d e t e r f l e r e b e b o e r e s o m ø ns k e r d e t s am m e. V et b o r e t t s l a g e t h a d d e e n o r d n e i d d n e t t g e t i d l m i g e r e, m e n i k k e n å l e n g e r. F o r es l å r at S t y r e t i g j e n f å r f u l l m ak t t i l å i n n h e n t e t i l b u d o g o r g a n i s e r e o pp s e t t a v g l as s f o r å s ø r g e f o r e t m e s t m u l i g h e l h e t l i g i n n t r y k k p å f a s a d e n e. D e t m å væ re m u l i g h e t e r f o r b å d e h e l i n n g l as s i n g o g k u n s k i l l g g e e v r e. V e d å l a s t y r e t o r g a n i s e r e d e t t e, k a n v i o g s å l e t t e r e f å pr e s s e t n e d p r i s e n e. S t y r e t s v u r d e r i n g : S t y r e t t a r d e t t e t i l e t t e r r e t n i n g, o g e r i g a n g m e d å ut r e d e s ak e n. S t y r e t v i l gi y t t e r l i g e r e opplysninger på generalforsamlingen.

36 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g V A L G K O M I T E E N I N ILLER N S T FØLGENDE PERSONER : A. S om s t yr e l e d e r f o r 1 å r f or e s l å s: J o h n L a r s s e n P r o s t H a l l i n g s v e i 1 4 B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås : I r e n e B r u u n K a r l J o h a n 5 8 Laila Nygård Tvetenvn. 23 Styremedlemmer som ikke er på valg : Leif Inge Bergslid Storvegen 4 Tone Elin Liavaag Spektrumvn. 3 C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås : 1. M o r t e n E k e l a n d K l o s t e r h e i m v n K r i s t i n B e r g u n d h a g e n T e i s e n v n E l s e M a r i e E i k e l a n d S p e k t r u m v n. 2 D. S o m v a l g k o m i t é f o r 1 å r f o r e s l å s : R i c h a r d e A u n T e i s e n v n. 2 3 A n n e T h e r e s e S o r t e b e k k T e i e n v n. 2 0 [ N a v n ] [ A d r e s s e ] E. Som delegert til obos generalforsamling foreslås : J o h n A r n e L a r s s e n P r o s t H a l l i n g s v e i 1 4 S o m v a r a f o r d e l e g e r t t i l o b o s g e n e r a l f : o r s a m l i n g f o r e s l å s Irene Bruun Karl Johan 58 O s l o, a p r i l I valgkomiteen for Teisen Borettslag V a l g k o m i Anne t e Kjersti Toft V a l g k o m i R t i e c h a r d A u n e V a l g k o m i Tove t e Holter Teisenvn 20, 0666 Oslo T e i s e n v n 2 3, O s l o Klosterheimvn 11, 0666 Oslo

37 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g V e d t e k t e r 1. I ledende n n bestemmelser 1-1 F or må l T ei s e n b or e t t s la g e r e t s am v i r k e f or et a k so m h a r t i l f o r m å l å gi an d e ls e i e r n e b r u k sr e t t t i l e g e n b o li g i f o r et a k et s e i e n d om ( b or e t t ) o g å d r i v e v i r ks o m h et s o m st å r i sa m m e n h en g m e d d et t e. 1-2 F o r r e t n i n g s k o n t o r, f o f r ør r se e t l o n g i t n i l g k s n yt n i n g sf o r h ol d ( 1 ) B o r et t s la g e t s h ar f or r et n i n g s k o nt or i O s lo k o m m un e. (2 ) Borettslaget er tilknyttet OBOS som er forretningsfører. 2. An d e l e r o g a n d el s e i e r e 2-1 An d e l e r o g a n d el s e i e r e ( 1 ) A n d e le n e s k a l v ær e på kr o n er 1 00,-. ( 2 ) N å r k e i a n k n et f ø lg e r av v e dt e k t e n e e lle r lo v o m b or e t t s la g, k a n b ar e f ys i sk e p er s o n er s om e r a n d e ls e i e r e i b o li g b yg g e la g e t v æ r e a n d e ls e i er e i b o r et t s la g e t. I n g e n f ys i s k e p e r s on e r k a n ei e e l le r h a e i e r a n d e l i m e r e n n e n a n d e l. B a r e p e r s o n e r i s boligen o m b o kan r e eie l l en e r andel s k a sammen. l b o ( 3 ) F ø lg e n d e j ur i d i s k e p e r s on e r s om er an d e ls e i e r e i b o li g b yg g e la g e t, k a n t i l s a m m e n e i e a n d e l e l le r a n d e le r s o m gi r r et t t i l m i n st èn b o li g og op p t i l t i pr o s e nt av b o li g e n e i la g e t : 1. s t a t, 2. f y lk e s k o m m u n e, 3. k o m m u n e, 4. se ls k a p s o m h ar t i l f or m å l å s k af f e b o li g e r o g s o m le d e t o g k o nt r o lle r t av s t at, f ylk e s k o m m u n e e l le r k o m m u n e, 5. s t i f t e ls e s o m h ar t i l f or m å l å s k af f e b o li g e r o g s o m er o p pr et t et av s t at e n, e n f y lk e s k o m m u n e e l le r k o m m u n e, 6. s e l s k a p, s t i f t e l s e e l l ar e r i n n gå a n t d t r s am e a s r o b m e i ds h av t a le m e d s t at, f ylk e s k o m m u n e e l le r k o m m u n e om å s k af f e b o li g e r t i l v a n s k e li g s t i lt e. ( 4 ) I t i l le g g h a r j ur i d i sk e pe r s on e r s om nev nt i b o r e t t s la g s lo v e n s r e t t t i l å e i e i n nt i l 2 % av a n d e le n e. ( 5 ) E n k r e di t o r k a n e i e è n e l le r f le r e a n d e le r i o p p t i l t o år f o r å b e r ge kr av s om er s i k r e t m e d p a n t i a n d e le n e l l e r a n d e le n e. ( 6 ) J ur i di s ke p er s o n er o g kr e di t or er k an ba r e er v er v e a n d e l i b o r et t s la g e t d er s om de e i e r a n d e l i b o li g b yg g e la g e t s o m d et i kk e er k n yt t et bo li g t i l f r a f ø r. (7 ) E n an d e ls e i e r s k a l v e d f or e s p ør s e l f å u t le v e r t e t e k s em p la r av b or e t t s la g e t s v ed t e kt e r. 2-2 O v er f ør i n g a v a n d el o g g o d k j e n ni ng a v n y a n de l s ei e r ( 1 ) E n an d e ls e i e r h a r r et t t i l å ov e r dr a s i n a n d e l. ( 2 ) V e d e t hv er t e i e r sk i f t e m å e r v er v er e n g o d k j e nn e sav s t yr et f o r å f å r et t t i l å br u ke b o li g e n. ( 3 ) S t yr et ka n n ek t e g o d kj e n ni n g n år d et e r sa k li g g r un n t i l d e t o g s k a l n e kt e go d k j e n n i n g d e r s om e r v e r v e t v i l v æ r e i st r i d m e d k a p 2 i di ss e v e dt e kt e n e. ( 4 ) N e k t e r s t y r e t å g o d k j e n n e e r v e r v e r m e e n ld i s n o g m om b d r et u t k e ko r, m m e å f r am t i l e r v e r v er e n s e n e s t 2 0 d a g er et t e r a t s ø k na d e n o m g od k j e n ni n g k om f r a m t i l b o r et t s la g e t. I m ot s a t t f a l l s k a l g o d k j e nn i n g r e g n e s s om gi t t. ( 5 ) E r v er v er e n h a r i k k e r et t t i l å br u k e b o li g e n f ø r g o d kj e n ni n g e r gi t t e lle r d e t er r et t s k r af t i g av gj o r t at e r v e r v e r e n h ar r et t t i l å e r v e r v e a n de le n. ( 6 ) D e n f or r i g e a n d e ls e i e r e n er s o li d a r i sk a n sv a r li g m e d è n e l le r f le r e n ye e r v e r v er e f or be t a li n g av felleskostnader frem til ny andelseier er godkjent, eller til det er rettskraftig av gjor t a t e n n y a n d e ls e i er h a r r e t t t i l å e r v e r v e a n de le n. 3. F or k j ø p s r et t 3-1 F o r k j ø p s b e r e t t i g e d e ( 1 ) D e r so m e n a n d e l s k i f t e r e i e r, h ar a n de ls e i e r n e i bo r et t s la g e t o g d e r n es t d e øv r i g e a n d e ls e i e r n e i b o li g b yg g e la g e t- u t p ek t av O BO S - f or kj ø p s r et t.

38 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g ( 2 ) D e r so m i n g e n a n d e ls e i e r e i b or e t t s la g e t m e ld e r s e g, u t p ek e r O B O S hv i lk e n a nd e ls e i e r i boligbyggelaget som skal få overta andelen. 3-2 I n t e r n e f o r k j ø p s b e r e t t i g e d e (1 ) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. A n s i e n n i t e t r e g n e s f or f r ov a e r t d a a k t e ls o e av a n d e le n. H ar a n de ls e i e r e n s am m enh e n g e n d e e i d f le r e a n d e le r, r eg n e s a n si e n ni t et e n f r a ov e r t a ke ls e n a v f ør st e a nd e l. S t år f le r e a n d e ls e i e r e m e d li k ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran. ( 2 ) A n d e l s e i m e v r i l ov s o e r t a n y a n d e l g j en n o m f or kj ø p sr e t t, m å ov e r dr a h e le d e n an d e le n n å v æ r en d e bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. 3-3 Behandlingsregler og frister ( 1 ) S t y r e t i b o r e t e r t n s e v l n -1 t a f år g i a e n 3 le t d n i n g s t i k l å a gj l ør e f o r s k j ø ps r et g t en e f o r g j e l d e n d e o g p å d e r e s v e g n e g j ø r e r e t t e n g j e l d e n d e i -3( n n 2 e ) n, j f f bo r i et t s t la e g n s lo n v e v n n s t i p k t f ø r st e le d d. (2) Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettsla g e t m ot t o k m e ld i n g om a t a n d e le n h a r sk i f t e t e i e r, m e d o p p lys n i n g o m p r i s o g a nd r e v i lk å r. Fr i s t en er f em hve r d a g er d er s om b o r e t t s la g e t ha r m ot t a t t f or h å n d sv a r s e l om at a n d e le n k a n s ki f t e ei er, o g v a r s e le t h a r k o m m et f r am t i l b o r e t t s l a g e t m i n s t er f, e m e t n e i kke n d m a g e r e n n t r e m å n e d er, f ø r m e ld i n g e n om at a n d e le n h a r s k i f t et e i er. ( 3 ) V e d f or h å n d sv a r s e l h a r b or e t t s la g e t r e t t t i l å kr ev e e t v e d er la g p å o pp t i l 5 x R et t s ge b yr e t. B li r forkjøpsretten gjort gjeldende, betales vederlaget tilbake. ( 4 ) F o r k j r et ø p t e s n sk a l k u n n g j ør e s i e n av i s s om er v a n li g le s t p å st e d et, p å b o li g b yg g e la g e t s n et t si d er eller på annen lignende måte. ( 5 ) B o r et t s la g e t s kr av om å gj ø r e f or kj ø p sr e t t e n g j e ld e n d e p å v e g ne av f o r kj ø ps b e r e t t i g e d e s k a l s et t e s f r em s k r i f t li g f o r av he n d e r eno g er v e r v e r en av a n d e le n, e l le r f or ei e n do m s m e g le r e lle r e v e nt u e lt fullmektig som har hatt ansvaret for salget. 3-4 R e t t s o v e r g a n g t i l n æ r s t å e n d e F o r kj ø p s r e t t e n k a n i kk e gj ør e s g j e ld e n d e n å r a nd e le n o v e r dr a s t i l e k t ef e l le, t i l a n d e ls e i e r e n s e lle r e k t e f e n l s l s e l e k t n i n g i - e lle r e r t n t e d s o t i p g p e n d e li n j e, t i l f o st er b a r n s om f ak t i s k st å r i s am m e st i l li n g s om li v s a r v i n g, t i l s ø s k e n e l le r n o e n a nn e n s om de t o s i st e å r e ne h ar h ø r t t i l s a m m e h us s t a n d s om d e n t i d l i g e r e e i e r e n, t i l p e r s o n s o m f t av h a å r v ær l e i a r d b ei b d o st l a i k er g e h n o s i an d k e r ls a e i e r e lle r t i l p e r s o n s om ha r le i d d e n b o li g a n d e le n n å e r k n yt t e t t i l a v b or e t t s la g e t. F or k j ø p s r et t e n k a n h e l le r i kk e g j ø r es gj e ld e n d e n år a n de le n o v er f ø r e s på s ki f t e e t t e r s e pa r a sj o n e l le r s ki ls m i s s e, e l le r n å r et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens B or e t t o g o v er l at i ng a v b r u k 4-1 B or e t t e n ( 1 ) Hv e r a n d e l g i r e n e r et t t i l å br u k e e n bo li g i bo r et t s la g e t o g r et t t i l å b r u k e f e l le s a r e a le n e t i l d e t d e er b e r e g n e t r e l v a l n li e g br u kt t i l, o g t i l a n n et s o m e r i s am sv a r m e d t i d e n og f o r ho ld e n e. ( 2 ) A n d e ls e i e r e n k a n i k k e b e n yt t e b o li g e n t i l a n n e t e n n b o li g f o r m å l u t e n st yr e t s s am t yk k e. (3 ) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet B r. u k e n av b o li g e n o g f e l le s a r e a le n e m å i k ke p å e n u r i m e li g e lle r u n ø d v en d i g m å t e v æ r e t i l sk a d e e lle r u le m p e f o r a n d r e a n d e ls e i e r e. 4-2 O v er l at i ng a v b r uk (1 )Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre. Med yr st et s g o d k j e nn i n g k a n a n d e ls e i er e n ov e r la t e b r u k e n av h e le b o li g e n d er s om : a n d e l s e i e r e n s e l v e l l e r e n p e r s o n s o m n e v n t i -6 f ø b r o st r e le t d t d s h l a a r g b s o l dd o v i e n s 5 b o l i g e n i m i n s t e t t a v d e s i s t e t o å r e n e. A n d e l s e i e r k a n i s l i k e t i l f e l l e u r ke o v n e av r l a h t e le b r b o li g e n f or o p p t i l t r e år, a n d e ls e i e r e n e r e n j ur i di sk p er s o n, a n d e ls e i e r e n s k a l v ær e m i d le r t i di g b o r t e s o m f ø lg e av a r b ei d, ut d a n ni n g, m i li t ær t j en e s t e, s yk d o m e lle r a n d r e t u n gt v ei e n d e g r un n e r, e t m e d l e m a v b r u k e r h u s s t a n d e n e r s a n e d k e t l e s f e e i l e l r e n e l l e r s l e - k e t l le n i r n g i r e t t o p n e d s t i g e n d e li n j e e l le r f o st e r ba r n av a n d els e i e r e n e l le r e kt e f e lle n,

39 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g d e t gj e ld e r br u k sr et t t i l n o e n s om h a r kr av p å de t e t t er e kt e sk a p s lo v e n s 6 8 e l le r h u s s t a nd s f e lle s s k a p s lo v e n. Godkjenning kan i disse tilf e l le n e b a r e n ek t e s d e r s o m br u k er e n s f or h o ld g i r sa k li g g r u n n t i l d e t. G o d kj e n ni n g k a n n e kt e s d e r s o m br u k e r en i k k e k u n n e b li t t a n d e ls e i er. ( 2 ) H a r b o r e t t s la g e t i k k e s e n dt sv ar p å s kr i f t li g s ø k n a d om g o dk j en n i ng av br u k er i n n e n e n m å n e d e t t e r a t s ø k n a d e n r k h om a m et f r em t i l b o r et t s la g e t, s ka l b r u k e r en r e g n e s s om g o d kj e n t. (3 ) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. ( 4 ) D e r s o m f l e r e e i e r e n a n d e l s a m m e n, s k a l d e t r e g n e s s e o l m le r o f le v r e r av l a t i n g a v b r s a m ei e r n e i k k e b or i b o li g e n. (5 ) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget. ( 6 ) B o r et t s la g e t k a n kr ev e k o st n a d er f o r bu n d e t m ed b e ha n d li n g e n o g ev e nt u e l l o p p f ø lg i n g av e n s ø k n a d o m o v e r l a t i n g a v k k b e r t u k a v d e a n d e l s e i e r, -1 ( s 3 e ). p k t Bygningsmessige arbeider ( 1 ) E n an d e ls e i e r k a n m ed st yr e t s g o dk j en n i n g g j e n n om f ør e t i lt a k p å e i en d o m m e n s o m e r n ø dv en d i ge på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten sakli g g r u n n. ( 2 ) F o r an d r i n g er so m s kj er i s t r i d m e d d e t i l e n hv er t i d gj e ld e n d e b yg n i n g sf or s kr i f t er o g a n dr e of f e n t li g e b e s t em m e ls e r, er i kk e t i l la t t. F or a n dr i ng e r s om b er ø r e r b yg n i n g e ns e ks t er i ø - r h e r un d e r op p s et t i n g av p r i v a t e - r a o d i g o -a T n t V e n n e r, m a er r k mv i s. - er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke. 5. V e d l i k e h o l d 5-1 An d e l s ei e r n es v e dl i k e h o l d s p l i k t ( 1 ) D e n en k e lt e a n d e ls e i e r sk a l h o ld e b o li g e n, o g a nd r e r om o g a n n e t ar e a l s o m hø r e r b o li g e n t i l, i f o r s v a r l i g s t a n d ø r er o g v g i n d ue v r i e n nv d e l n di i g, r k ør e, si h kr o i n g l ss k d a p e f r a o s g m l e d i k t s o m f ø r st e h ov e d si kr i n g / i n nt a k ss i kr i n g, le d n i ng e r m e d t i lb e h ø r, v ar m ek a b le r, i nv e nt ar, u t s t yr i n k lu s i v e v a nn k lo s e t t, v ar m t v a n n s b er e d er o g v as ke r, a p p ar a t er o g i n nv e n d i g e f la t e r. V å t r om m å b r uk e s o g v edli k e h o ld e s s li k at le k k a s j e r u n n g ås. ( 2 ) V e d li k e h o ld e t om f at t er o g s å n ø dv e n di g e r e pa r a sj o n o g u t s k i f t n i ng av s li k t s om r ø r, si k r i n g ss k a p f r a o g m e d f ø r s t e h ov ed s i k r i n g/ i n nt a ks si k r i n g, le d n i n g er m e d t i lb e h ø r, v a r m e ka b le r, i nv e n t a r, u t st yr i n k l u s i v e s m l i v a k n t n k l s o s e t t, v a r m t v a n n s b e r e d e r o g v a s k e r, a p p a r a t e r, t a p e t, - g u l v b e l e g g, o g hi m li n g s p la t e r, sk i lle v e g g e r, li s t v e r k, sk a p, b e n k er og i n nv e nd i g e d ør e r m e d k a r m e r. ( 3 ) A n d e l s e i e r e n h a r o g s å a n s v a r e t f o r o p p s t a k i n g o g r e n s i n g le a d v n i n i g n e n r v b e åd n d e i t g i l e o g a v l ø p s f r a e g e n v a n n l å s / s l u k o g f r a m t i l b o -/ r h e o t v t e d s le a d g n e i n t g s. A f n e d l e ls l e i s e r s k a l o g s å r e ns e e v en t u e lle s lu k p å v er a n d a, ba lk o n g o g li g n e n d e. ( 4 ) A n d e l s e i e r e n e r s e l v a n s v a r l i g f o r a t i n s t a l l - a o s g j o e n k lo s o p s g j o n o s p f p ar b li e g v e a r i n g a v b r a s t o f f er sk j er i b et r yg g e n d e f or m er o g i h en h o ld t i l g j e ld e n d e lo v e r o g f or s kr i f t e r. ( 5 ) A n d e ls e i e r e n s ka l h o ld e b o li g e n f r i f o r i ns e k t e r o g s k a d e d yr. V e d m i s t a nk e om i n n s e k t er o g s k a d e d yr plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til b o r e t t s la g e t. ( 6 ) V e d li k e h o ld s p li k t e n om f at t er o g s å u t be d r i ng av t i lf e ld i g s k a d e, h e r un d e r s k ad e p å f ø r t v e d i n n br u d d o g uv æ r. ( 7 ) O p p d a g er a nd e ls e i e r e n s k a d e i b o li g en s om bo r et t s la g e t e r a n sv a r li g f o r å u t b ed r e, p li k t er a n d e l s e i e r e n s t r a k s å s m kr i e f l t li d g e t i l f b o r a et t s la g e t. ( 8 ) N y e i er av a nd e le n h a r p li kt t i l å ut f ø r e v e d li k e h o ld m e dr e g n et r e p ar a sj o n og ut sk i f t i n g i b o li g e n, s e lv o m d e t s k u lle v ær t u t f ør t av d e n f or r i g e an d e ls e i e r e n. 5-2 B or e t t s l a g e t s v e dl i ke h o l d s pl i k t ( 1 ) B o r e t t s l a g o e ld t e b s yg k a n l i n g h e r o g e i e n d om m e n f or øv r i g i f or sv ar li g st a n d så la n g t p li k t e n i k k e li g g e r p å a n d e ls e i e r n e. V e d li k e h o ld s p li k t en om f at t er o g s å u t v e n d i g v e d li k e h o ld a v v i n d u er. ( 2 ) F e l l e s r ø r, l e d n i n g e r, k a n a l e r o g a n d r e f e l l e s i li n s g t e n a, l s k l a l s j o n e r s o m g å r b o r e t t s la g e t ho ld e v e d li k e. B o r et t s la g e t ha r r e t t t i l å f ør e n ye s li k e i n s t a l la s j o n e r gj en n o m b o li g e n d e r s om de t i k k e e r t i l v es e n t li g u le m p e f or a n d e ls e i er e n. ( 3 ) B o r et t s la g e t s v e d li k e h o ld s p li k t om f a t t e r o gs å ut s ki f t i n g av v i n d u e r, h e r u nd e nø r d v e n d i g ut s ki f t ni n g av t e r m or u t er, o g yt t er d ø r er t i l b o li g e n o g r ep a r a sj o n e l le r u t s ki f t ni n g av t a k, b j e lk e la g, bæ r en d e v e gg k o n st r uk sj o n e r, s lu k o g r ø r e l le r le d n i n g e r s om e r b yg d i n n i b ær e n d e k o ns t r uk s j o n er m e d u n nt a k a v v ar m e k a b le r. ( 4 ) A n d e ls e i e r e n s ka l g i a d ga n g t i l b o li g e n s li k at b or et t s la g e t k a n u t f ø r e si n v e d li ke h o ld s p li k t, h e r un d e r e t t er s yn, r e p ar a sj o n e l le r u t s ki f t i n g. Et t er syn o g u t f ø r i n g av a r b e i d s ka l g j e n n om f ør e s s li k at d e t i k k e e r t i l u n ø di g u le m p e f or an d e ls e i e r e n e l le r a n n e n br u k er av b o li g e n.

40 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g 5-3 Ut b e d ri n g s a n sv a r o g er s t at ni n g ( 1 ) F ø r er e n a nd e ls e i e r s m i s li g h o ld t i l s k a d e p å b o r et t s la g e t s ei e n d om e l le r p å a n ne n a n d e ls e i e r s b o li g e l le r f a s t m o nt e r t i nv en t ar s o m n at u r li g h ør e r b o li g e n t i l, sk a l s k a d e n ut b e dr e s av bo r e t t s la g e t. ( 2 ) S d k e a p å i n nb o o g lø s ø r e sk a l u t b e d r e s av s k a de li d t e a nd e ls e i e r. B or e t t s la g e t h e f t er i kk e f o r e v en t u e lle s k a d e r p å s ka d e li d t e s i n nb o og / e l le r lø s ø r e. ( 3 ) B o r et t s la g e t o g s k a d e li d t e a n d e ls e i er e k a n k r ev e e r st a t n i n g f o r t ap s om f ø lg e r a v at a n de ls e i e r e n m i s l h o i l g d e r s i n e p l i k t e r, j f b o r -1 e t 3 t o s g l -1 a 5 g. s l o v e n s 5 ( 4 ) A n d e ls e i e r k a n kr ev e e r st at n i ng f o r t ap s om f ø lg e av at b o r et t s la g e t i k k e o p pf y l l e r p li k t e n e s i n e, j f b o r e t t s l a g s l o v e -1 n 8 s Felleskostnader og pantesikkerhet 6-1 F e l l e s k o s t n a d e r ( 1 ) D e n en k e lt e a n d e ls e i e r er a nsv ar li g f or f e l le s k o s t n a d e n e e t t er e n n ø kk e l f a s t s a t t v ed st i f t e ls e n av b o r e t t s l a g e t. N ø k k e l e n l i g g e r f a s t o g k a n b a r e e n d r e s -19 e. t t e r b o r e t t s l a g s l o v e n ( 2 ) N å r s æ r l i g e g r u n n e r t a l e r f o r d e t, s k a l e n k et o s t er t n a yt d t e l n i f or k e d v e n l e n f ke o r lt e d e b l o e li s g e l le r e t t e r f o r br u k. ( 3 ) B o r et t s la g e t s k os t n ad e r t i l b e h a n d li n g o g ev e n t u e l l o p p f ø lg i n g av s ø k n a d om ov er la t i n g av b r u k b e t a l e s a v d e n a n d e l s e i e r s o m h a r -2 s ( 6 ø ) k. t, s e p k t Betaling av felleskostnader ( 1 ) F e s l k o l s t e n a d e n e f o r f a l le r t i l b e t a li n g d e n 1. i hv e r m å n e d. B or e t t s la g e t k a n end r e f e l le s k o s t n a d e n e m e d è n m å n e ds sk r i f t li g v ar s e l. ( 2 ) F o r f e l le s k o s t n a d e r s om i kk e b li r b et a l t v ed f o r f a l l, sv ar e r a n d e ls e i e r en d e n t i l en hv er t i d gj e ld e n d e f o r s i n k e l s e s r t t e er n t lo e v av e 1 7. d e s em be r nr B o r e t t s l a g e t s p a n t e s i k k e r h e tfo r k r a v p å d e k ni n g av f e lle s k o s t n a d e r o g an d r e k r av f r a la g s f o r h o ld e t h a r b or e t t s la g e t e n lo v b e st em t p a nt e r et t i a n d e le n f o r a n a lle a n d r e h ef t e ls e r. P a nt e k r av e t e r b e g r e n s e t t i um l s e om n sv s a r er t i l t o ga n g e r f o lk e t r yg d e n s g r un n b e lø p p å t i ds pu n k t et t v a n gs d e k ni n g b e s lu t t e s gj e n n om f ø r t. 7. M i s l i g h o l d, s a l g s p å l e g g o g f r a v i k e l s e 7-1 M i s l i g h o l d Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold r e g n e s b la n t a n n e t m a n g le n d e b e t a li n g av f e l le s k o s t n a d er, f o r s øm t v e d li k e h o ld s p li k t, u lo v li g b r uk e lle r o v er la t i n g av b r uk o g br u d d p å h us o r d ens r e g le r. 7-2 P å l e g g o m s a l g (1 ) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine, k a n plikter b o r e t t s la g e t på le g g e v e d k o m m e n d e å s e l g e a n d e l e n, j f b o r e t -22 t s l f ø a r s g t s e l le o d v d e. n A s dv ar s 5 e l sk a l g i s sk r i f t li g o g opplyse om at vesentlig mislighold gir borettslaget rett til å kreve andelen solgt. (2 ) Borettslaget kan kreve andelen solgt som der andelseier melder seg ut av boligbyggelaget. 7-3 F r a v i k e l s e M e df ø r er a nd e ls e i e r e n s e l le r b r uk e r e ns op p f ø r s e l f a r e f or ø d e le g g e ls e e l le r v es e n t li g f or r i n g e ls e av e i e n d o m m e n, e l l e r e r a n d e l s e i e r e n s e l l e r b r u k e r e n s o p p f ø r a s n e s l e f or t i l a l v o r l i g e i e n d om m e n e s øv r i g e a n d e ls e i er e e lle r b r u k e r e, k a n s t yr et k r ev e f r av i ke ls e f r a b o li g e n et t er tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. Fravikelse kan tidligst kreves samtidig med pålegg om salg. 8. S t y r e t o g d e t s v e d t a k 8-1 St yr e t ( 1 ) B o r et t s la g e t s k a l h a e t s t yr e s om s k a l b e s t å av e n s t yr e le d e r o g 4 a n d r e m e d le m m e r m ed 3 v ar am e d le m m er. ( 2 ) F u n k sj o ns t i d e n f or s t yr e le d e r er 1 år. D e a n d r e m e d le m m e ne er t o å r. V ar am ed le m m e r v e lg e s f or et t å r. S t yr em e d le m m er o g v a r am e d le m m er k a n gj e nv e lg e s. ( 3 ) S t y ret sk a l v e lg e s av g e n er a lf o r s am li n g e n. G e ne r a lf o r s am li n g e n v e lg e r s t yr e le d e r v e d sær s ki lt v a lg. S t yr e t s k a l v e lg e n e s t le d e r b la n t si n e m ed le m m e r. 8-2 Styrets oppgaver

41 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g ( 1 ) S t yr et sk a l le d e v i r k s om h et e n i s am sv a r m e d lo v, v e dt e kt e r o g g e n er a lf o r s am li n g e n v s ed t a k. S t yr et kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. ( 2 ) S t yr e le d e r sk a l s ø r g e f or at s t yr et h o ld e r m øt e så of t e s om d e t t r e n gs. E t st yr e m e d le m e l le r f o r r e t ni n gs f ør e r en k an kr ev e at st yr e t s am m e n k a l le s. ( 3 ) t yr et S sk a l f ø r e p r ot o k o ll o v e r st yr e s ak e n e. P r ot o k o lle n s k a l u n d e r s k r i v e s av de f r am m øt t e s t yr e m ed le m m e n e. 8-3 S t y r e t s v e d t a k ( 1 ) S t yr et er v e d t ak s f ø r t n år m er en n h a lv p a r t e n av a l le s t yr e m e d le m m e n e e r t i l s t ed e. V ed t a k k a n t r e f f e s m e d m e r e n n h av a l d e v p avg a r i t t e n s t em m e n e. St år st em m e n e li k t, g j ør m ø t e le d e r e n s s t em m e ut s la g e t. D e so m st e m m er f or et v e dt a k s om i n ne b ær e r e n e n dr i n g, m å li k e v e l u t gj ør e m i n st e n t r e dj e d e l av a l le s t yr e m e d le m m en e. ( 2 ) S t yr et ka n i k k e ut e n a t g e n er a lf o r s am l i n g e n h a r gi t s t a m t yk k e m e d m i ns t t o t r e dj e d e ls f le r t a l l f a t t e v e dt a k om : 1. o m b yg g i n g, p å b yg g i n g e l le r a n d r e e n dr i ng e r av b eb yg g e ls e n e l le r t om t en s om e t t er f o r h o ld e n e i b o r e t t s la g e t gå r u t ov er v a n li g f or v a lt n i n g o g v e d li k e h o ld, 2. å ø k e t a l l e t p å a n d e l e r n e d l ele e r r t i l b å o li k g n e y r t s om t e t i d a li g e r e h ar v æ r t b e n yt t e t t i l u t le i e, j f b o r e t t s l a g s l o v e -2 n s a nd r e 3 le d d, 3. s a lg e l le r k j ø p av f as t ei e n d om, e l le r av an d e ls b o li g i b o r et t s la g e t 4. å t a o p p lå n s o m s k a l si k r es m e d p a nt m e d p r i or i t et f o r an i n n s ku d d e n e, 5. a n d r e r e li t g t e s d i s p o si sj o n e r ov er f a st e i en d o m s om g år u t ov er v a n li g f or v a lt n i n g, 6. a n d r e t i lt a k s om g å r u t ov er v a n li g f o r v a lt n i n g, n år t i lt a k e t f ør e r m e d se g øk o n om i sk a n sv a r e l le r u t le g g f o r b or e t t s la g e t p å m e r e n n f e m p r o s e n t av d e år li g e f e l le s k o s t n a d e n e. 8-4 R e pr e s e nt a s j o n o g f ul l m a kt Styrets leder og ett styremedlem representerer i fellesskap borettslaget utad og tegner dets navn. 9. G e n e r a l f o r s a m l i n g e n 9-1 M y n d i g h e t G e n er a lf o r s am li n g e n er øv e r st e m yn d i ghe t i b o r et t s la g e t. 9-2 T i d s p u n k t l i f n g o r g e n e r a l f o r s a m (1 ) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni. ( 2 ) E k st r a or di n ær g e n e r a lf o r s a m li n g h o ld e s n år st yr e t f i n n er d e t n ø dv e n d i g, e l le r n å r r ev i s or e lle r m i n st to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, skrif t li g k r ev er d et o g sa m t i d i g o p p g i r hv i lk e s a k er d e ø ns k e r b e h an d le t. 9-3 V a r s e l o m o g i n n k a l l i n g t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g ( 1 ) F o r ut f or or di n ær g e n e r a lf o r s a m li n g sk a l s t yr e t v a r s le a n d e ls e i e r n e om d a t o f o r m øt et o g om f r i st f or i n n l e v e r i n g a v s a k e r s k o e m s b e ø h n a s n d le t. ( 2 ) G e n e r a lf o r sa m li n g e n s k a l i n nk a l le s s k r i f t li g av st yr e t m e d e t v ar s e l s o m s k a l v ær e p å m i ns t å t t e o g h ø ys t t j u e d a g er. E k st r ao r di næ r g e n er a lf o r s am li n g k a n om n ø dv e n di g k a l le s i n n m e d k or t er e v a r s e l s o m l i k e v e l s k a l v æ r e p å m r. i I n b s eg t g e t i r lf e l le d r a s g k e a l d e t gi s s kr i f t li g m e ld i n g t i l b o li g b yg g e la g e t. ( 3 ) I i n n k a l li n g e n s ka l d e s a k e n e s om s k al b e h a n d le s v ær e b e s t e m t a n g i t t. S k a l e t f o r s la g s o m et t er b o r e t t s l a g s l o v e n e l l e r v e d t e k t e n e m å v e d t a s m e d m i n s t b e t h o a n d t le r s e, d m j å e d e l s f l e r t a l h o v e d i nn h o ld e t v æ r e a n gi t t i i nn k a l li n g e n. S a k e r s om e n a n d e ls e i e r ø n s k er b e h a n dle t p å o r di næ r g e n e r a lf o r s am li n g s ka l n e v n es i i n nk a l li n g e n n år st yr e t h ar m ot t at t di s s e s kr i f t li g i nn e n f r i s t e n i 1. le d d. 9-4 S a ke r s o m s k al b eh a n d l es p å o r di n æ r g e n e r al f o r s am l i n g G o d kj e n ni n g av å r sb e r et ni n g f r a st yr e t G o d kj e n ni n g av å r sr e g n sk a p V a lg a v s t yr em e d le m m er o g v ar am e d le m m e r E v e nt u e lt v a lg av r ev i s or F a s t s et t i n g av g o dt g j ø r e ls e t i l s t yr e t A n d r e s a k er s om e r n ev nt i i n n k a l li n g e n

42 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g 9-5 M ø t e r e t t All e a n d e ls e i e r e ha r r et t t i l å m ø t e p å g e ne r a lf o r s am li n g e n m e d f or s la g s -, t a - l o g e s t em m er et t. A n d e ls e i e r e n s e k t e f e lle, s a m b o er e lle r e t a n n e t m ed le m av a n d e ls e i e r e ns h us s t a nd o g ev e nt u e l le le i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e o g t i l å u t t a le se g. 9-6 M ø te l e de l s e o g p r ot o k o l l G e n er a lf o r s am li n g e n s ka l le d e s av s t yr e le d e r e n m ed m i n d r e g e n er a lf o r s am li n g e n v e lg e r e n a n n en møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen. 9-7 Stemmerett og fullmakt H v e r a n d e l g i r r s t e em t t m e t på i g l e ne è r a n lf o r s a m li n g e n. A n d e ls e i e r s om e i er m er e n n è n a n d e l h a r li k e v e l b a r e è n s t em m e. F or e n a n d e l m ed f le r e ei er e ka n d et b a r e av gi s è n s t e m m e. A n de ls e i e r k a n m ø t e v e d f u l l m e k t i g p å g e n e r a l f o r s a m l i n g e n, m e n i n g e n k a n è n v a æ n r d e ls e f i e u r l. l m e k t i g 9-8 V e d t a k p å g e n e r a l f o r s a m l i n g e n ( 1 ) F o r u t e n s a k e r s o m n e v -4 n t i v e i dt e p kt u e n k e t k a n 9 i k k e g e n er a lf o r s am li n g e n f at t e v e dt a k i a nd r e s a k e r e n n d e s o m er b es t em t a ng i t t i i n n ka l li n g e n. ( 2 ) M e d d e u n n t a k s o m f ø l g e r a v b o lle r r e t v e t dt s e l kt a e g n s e l h o e v r e f a n t t e s e a l le b e s lu t n i n g e r av g e n e r a lf o r s am li n g e n m e d m e r e n n h a lv pa r t e n av d e av gi t t e s t em m er. V e d v a lg k a n g e n er a lf o r s am li n g e n p å f or h å n d f a s t s e t t e a t d e n s om f år f le s t st e m m er, s k a l r e g ne s s o m v a lg t. ( 3 ) V e d s t e m m e l i k h e t a v n g j v e ø d r lo e d s d t r s e a k ni e n g I n h a bi l i t e t, t a u s h et s p l i kt o g mi n dr et a l l s v e rn I n h a bi l i t e t ( 1 ) E t st yr e m e d le m m å i k k e d e lt a i st yr e be h a n d li n g e n e l le r av gj ø r e ls e n av n o e s p ør s m å l d e r m e d l e m m e t s e l v e l l e r n æ r s t å e n d i s k e s æ r i h nt e a r es r s e. e n f r a m t ( 2 ) I n g e n ka n se lv e l le r v e d f u llm e k t i g e l le r s om f u llm e k t i g d e lt a i e n av st em ni n g på g e n e r a lf o r s am li n g e n o m av t a le m e d se g se lv e l le r n ær st å e n d e e l le r o m a n sv ar f or s eg se lv e l le r n ær st åe n d e i f o r h o ld t i l borettslaget. Det samme gjelder av s t e m ni n g o m s a lg s p å le g g e l l e r k r av om f r av i k e ls e et t er b o r e t t s l a g s l o v e n -2 s 2 o g T a u s h e t s p l i k t T i l li t sv a lg t e, f or r et ni n g sf ø r er og a ns a t t e i e t b or et t s la g h ar p li k t t i l å b ev a r e t au s h et o v er f o r uv edkommende om det de i forbindelse med v ir k s om h et e n i b or e t t s la g e t f å r v i t e om no e n s p e r so n li g e f o r h o ld. D et t e gj e ld e r i k k e d e r s o m i n g e n b e r e t t i g e t i n t er e s se t i ls i er t a u s h et M i n d r e t a l l s v e r n Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse a n d e ls e i e r e e lle r a n d r e e n ur i m e li g f or d e l t i l s k a d e f or a n d e ls e i e r e e l le r b o r et t s la g e t V e dt e kt s e n d ri n g er o g f or h ol d e t t i l b o r e t t s l o ve n e V e d t e k t s e n d r i n g e r ( 1 ) E n d r i n g e r i b o r e t t s l a g e t s v e d t e k t e r k a n b a r e b e s n l m u t e d t m e s i n st a v t o g e n e r a l f o r s a m l t r e dj e d e le r av d e av gi t t e s t e m m er. ( 2 ) F ø l g e n d e e n d r i n g e r a v v e d t e k t e n e k a n i k k e s k j e u t e n s a m t y k k e f r -a O B O S, j 1 2 : v i lk å r f o r å v ær e an d e ls e i e r i b or e t t s la g e t b e s t em m e ls e o m f or kj ø p sr e t t t i l a n d e l i bo r e t t s la g e t d e n n e b es t em m e ls e o m g o d kj e n ni n g av v e dt e kt s e n dr i n g e r Fo r h ol d e t t i l b or e t t s l ov e n e F o r så v i dt i k k e a n n et f ø lg e r av v ed t e kt e ne, gj e ld e r r e g le n e i lo v om b o r et t s la g a v nr 3 9, j f lo v o m b o li g b yg g e la g a v s am m e d a t o.

43 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g H u s o r d e n s r e g l e r 1. M I A N S F J O R N T ei s e n B o r e t t s la g e r e t a n d e ls la g h v o r a nd e ls e i e r n e i f e l le s s k a p ei e r b o li g m as s e n o g t om t e n. D et ei e s i k k e av O BO S, de er ku n v å r f or r et ni n g sf ø r e r. A n de ls e i e r n e e r i f e l le s s k a p a n sv ar li g e f or a t ei e n d om m e n h o l d e s i g o d s t a n d o g a t m b m o r e er t d e t s b l e st a e. g e t s o m d ø Hver enkelt andelseier er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen blir fulgt. H u s o r d e n e n i n n e h o ld e r i k k e b ar e p li k t e r - d e n s k a l o g s å s i kr e d e n e n k e lt e a n d e ls e i e r r o, or d e n o g hygge i hjemmet. 2. V E I E R P L E N E R O G B E P L AN T N I NG Dis s e b li r v e d li k e h o ld t av v a k t m e st r e n e og e t g ar t n er f i r m a. A n d e ls e i e r n e k a n o g s å g j ø r e e g e ni n ns a t s u t e n f o r si n e ge n b lo k k, n o e s t yr et op p f or dr e r t i l. B e b o e r n e m å r e s p e kt er e gr ø nt a n le g g e n e. D e m å f ø lg e h e nv i s n i ng e r f r a v a kt m es t er n e, ev e nt u e lt styremedlemmer. Det er et felles ønske at det ikke gjøres skade på fellesanleggene. S t yr e t s e t t er d at o f or f e l le s d u g n a d i g o d t i d f ør 17. m a i. B lo k k t i l li t s m a nn / kv i n ne b ør b i d r a t i l a t f le s t m u li g d e lt a r f r a hv e r o p p g an g. O r ga n i s e r t f o t b a l ls p a r k i n g, t e n ni s, i s h o cke y, b a l lk a s t i n g o g an d r e le k e r s om k a n g j ø r e sk a d e p å p e r s o n er e lle r e i e n d om h e nv i s e s t i l i d r e t t s p la s s e n. " K n ek k e br ø d e t ". D e t t e b e t yr i k ke a t sm å b a r n i k k e kan leke med ball på gressplenen, når det ikke er fare for at vinduer etc. kan bli knust. Bilparkeringpå stikkveier og utenfor oppmerkede parkeringsplasser er strengt forbudt. D e t er og s å f or b u d t å r e pa r er e bi le r o g m o t o r s yk le r p å s t i k kv e i e n e og p ar k er i ng s p la s s e n e. Bruk bilen med fornuft, slik at den ikke er til sjenanse for eiendom og grøntanlegget. Det er ikke tillatt å vaske bil på Borettslagets område. 3. K J E L L E R, O P P G A N G S R O M, L O F T O G B A L K O N G E R I n g e n m å s et t e ; b a r n ev o g n er, s ki, kj e lk e r, s yk le r m. v. i t r a p p er om m e t i 1. et g., u t e n f o r e nt r e d ø r e ne, i k j e l l e - r e l l e r l o f t s g a n g. O p p b e v a r i n g s j r e o l le m r m e n e n s e k a i l b e k n yt t e s t i l p la s s e r i ng av d i s s e t i n g e n e. O p p b e v a r i n g a v ø d e l a g t u t s t y r e r i k k e t i -R l U S l K E a N t " t, o g utføres en eller flere ganger i året. Inngangsdørene, loft- og kjellerdør skal alltid være låst F. or la t a ld r i k j e lle r e l l e r lo f t u t e n å p ås e at lys e t e r s lu k k e t. R ø yk i n g e l le r b r u k av b ar t lys e r i kk e t i l la t t i k j e lle r e l l e r p å lo f t et. I kj e l le r e n e l le r p å lo f t e t er de t ABSOLUTT FORBUDT å benytte eller lagre brennbare eller illeluktende væsker. Det v i l s i : o lj e, b e n si n, m o t o r kj ø r e t ø ye r, b åt m o t or er, b at t er i er, m a s k i n er av e t hv e r t s la g. D et e r i k k e t i l la t t å h a n o e s la g s m o t o r kj ø r e t ø y st å e n d e i "v i nt er o p p la g " v er k e n i kj e l le r e l le r p å lo f t e t. D e t e r i k k e t i l l a t t å m o n t e r e p a r a b o. l a n t e n n e p å b a l k o n g e n 4. SØ P P E L, R U S K E N O G S P E S I AL A V F AL L I s ø p p e lk a s s e n e sk a l d e t ku n ka s t es h ush o ld n i n g s av f a ll. D e t t e m å p a kk e s f or sv ar l i g i n n f ør d e t k a s t e s. P a pi r k a st e s i p ap i r k a s se n e. D e t f i n n e s g la s s k n u s er ba k v a s k er i et i P r os t Ha l li n g s v ei 1 og f o r an K I W I i T e ei i s e n. n v B å d e av h e n s yn t i l m i lj ø e t o g s om f ø lg e a v kr av o m ki ld e s o r t er i n g f r a r en ov a sj o n s et a t e n er d et v i k t i g a t disse regler følges. S ø p p e l s o m er f or st or t t i l å f å p la s s i s øpp e lc o n t a i n e r en k an i k k e s et t e s i gj e n i s ø pp e ls k u r e t. D e t e r i k k e tillatt å sete søppel ved siden av søppelcontainer.

44 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g R u s k e n. Hv er f ø r st e o n s d a g i hv e r m å n ed kj ø r er k o m pr i m at or b i l f r a o p p g a n g t i l o p p g a n g. D e t t e e r e n s e r v i c e s li k at d u k a n f å ka s t et av f a l l s o m e r f o r st o r t t i l å g å i v a n li g s ø pp e l. F. e ks ga m le m ø b le r o g e m b a l la s j e. O g s å v e d R u s k e n er d et s t r e n g e kr av t i l k i ld e s o r t er i n g. F ø lg e n d e k a n i kk e ka s t es og v i l b li e t t er la t t v ed o p p g a n g e n. G l a s s, - o h g v b i r un t e ev ar e r, b i ld e k k, m a li n g o g br e n n b ar e v e s k er. D e t t e m å e n le v e r e p å e n g j e n br u k s st a sj o n. Ved totalrenovering av en leilighet må hver enkelt bestille egen container. 5. V A S K O G R E N H O L D A V T R A P P E R I b le d e t i n n g åt t e n r e n h o ld s av t a le m e d e t r e nh o ld s f i r m a. I nf o r m a sj o n om n år o g hv or d a n d e t vaskes henger på oppslagsskinnen nede i oppgangen. D e t er f o r b u d t å s et t e f r a s e g s k ot ø y u t e nf o r le i li g h e t e n e. S k o p us s m å f i n n e st e d i nn e i le i li g h e t e n. D et er også forbudt å sette fra seg søppelposer og annet avfall utenfor leilighetene i trappegangen. Trappegangen skal alltid være ren og ryddig. 6. N A V N E S K I L T P Å R O I G N G P E O T S A T B K L A Å S S E A l l e n ye a n d e ls e i e r e p li kt e r å s ki lt e b å d e r i n g et a b lå o g po s t k a s s e m e d an d e ls e i e r s n av n. A lle m å b e st i lle d e t t e f r a d e n le v e r a nd ø r e n s om b o r et t s la g e t t i l e n h v er t i d b e n yt t er s e g av m e d r ef er a n s e t i l T ei s e n borettslags standard. Bestillingsskjem a ka n h e nt e s h o s v a kt m e s t er o g s t yr e t. N ye e le k t r o n i s k e r i n g et a b lå b li r pr o g r am m e r t m e d n av n f r a le v e r a n d ø r en. V e d n y i n n f lyt t i n g e l le r ø n s k e o m e n d r i n g av n av n k a n v a kt m e s t e r k o nt a k t e s f or å f å n y p r o gr am m er i n g. 7. V A S K E R I, - O T G Ø R K B E A N K E P L A S S For bruk av vaskeriet gjelder de vedtatte retningslinjer som står i vaskeriet. T ø r k e p l a s s e n e m å i k k e b r u k -/ e he s l li p g å e l s l e ø r n h ø yt i d s da g e r. L u f t - e o g ba n k et i d er e r : På hverdager fra kl til kl M a t t e r k a n b a n k e s m a n d a g t i l f 9. r 0 0 e d t i a l g k, l. 1 9 f. 0 r 0. a k l L U F T I N G V i n d u er o g v er a n d a m å i k k e br u k e s t i l lu f t i n g e l le r b a n k i n g av t ø y, m a t t er e lle r s e n g e k læ r. Ut lu f t i n g av leiligheten gjennom trappegangen er forbudt. Sengeklær kan luftes under rekkverkhøyde på balkongen. T r a p p e r o m s v i u e n r d o g t a k l u k e r s k a l v æ r e - o g l s u n k øv k e ær t. E i n hv r e r g a n d e ls e i er m å v ær e o p p m er k s om o g lu k k e hv i s n ø dv e n d i g. K j e l le r e n m å lu f t e s g o dt u t i s om m e r ha lv å r et. E n h v e r a n d e l s e i e r e r f o r p l i k t e t t i l å h o l d e s å p a s s t e m p e r a i t k k u e r k a i n s i n l e i l i f r ys e i v i nt er h a lv å r et. 9. R O O G O R D E N D e t sk a l i a lm i nn e li g h e t v ær e r o i le i li g h e t e n f r a k l t i l k l p å hv er d a g er. N a t t m e l lo m lø r d a g o g s ø n d a g s k a l d e t v æ r e r o f r a k l t i l k l S p n p u e s k s r i n n g g s-, b a n k i n g, s t ø y e r f o r b u d t -/ h e p l å li g s o ø g n hø yt i d s da g e r. M u si k k øv e ls e r e r i k k e t i l la t t f ø r k l og e t t er k l Søndager og helligdager er øving ikke tillatt. M u si k k u n de r v i s ni n g k a n b a r e t i lla t e s e t t e r s ær s ki lt av t a le m e d n a b o er o g st yr e t. V e d o p p u ss i n g av le i li g h e t e lle r v e d a t m a n s k a l h a en f e st, o p pf o r dr e r st yr e t a n d els e i e r n e å i nf or m er e ø v r i g e a nd e ls e i e r e i o p p g a ng e n. A l le o p p g a n g e n e ha r e n i nf o r m a sj o n ss ki n n e s om k a n b e n yt t e s t i l d e t t e formålet. Ved at ens naboer er forberedt blir ofte klagene færre og bomiljøet bedre. Vis hensyn. D yr e h o ld p å b o r e t t s la g e t s e i en d om er i k ke t i l la t t a n n et e n n n å r d et f ø lg e r av h u s le i e lo v e n 5-2. Følgende ufravikelighet må være oppfylt før dyrehold er tillatt:

45 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g 1. D y r e h o l d e t s k a l i k k e v æ r e r e t t i s la l g e u t l e lle e m r p d e øv f r o i r g e br b o u k er e av bo r e t t s la g e t s eiendom. Hunder skal til enhver tid holdes i bånd på borettslagets eiendom. 2. " G o d e g r u n n e r " m å t a l e f o r d y r e h o l d e t -2,. j f. H u s l e i e l o v e n 5 Styret i Teisen Borettslag krev er skriftlig søknad om dyrehold e t. S am t i di g s k a l d e t f o r e li g g e e n s kr i f t li g g o d k j e nn e ls e f r a d e øv r i g e b e b oe r e i o p pg a n g e n om a t d e a k s e pt er e r d yr e h o ld e t. D e s om f å r j a t i l dyrehold blir registrert i Teisen hunderegister. Ovennevnte gjelder ikke for innekatt, da det tillates. 1 0 A. D, B W C, L E D N I N G E R I k lo s e t t e t m å d et i kk e k a st e s av i s p a pi r, sa n i t e t s bi n d, f i l le r o g li g n e n d e s om k an f ø r e t i l t e t t i n g av a v lø p s r ø r e n e. D e t m å k u n b e n yt t e s t o a le t t p a pi r. H u sk a llt i d å st e n g e kr a n er, s li k at v a nn s k a d er u n n g å s. Badekaret må ikke brukes til klesvask, da tråder og lo vil stoppe avløpet. I f ø lg e v å t r o m s n o r m e n s k a l b a d er o m / t o a l e t t r om v æ r e si kr e t m e d m em br a n d u k p å g u lv o g s m ør e m em br a n p å v e g g er : D e r s om m a n i k k e h ar m em b r a n p å v e g g, k a n e n i k ke du s j e r et t p å g u lv et, men må installere et dusjkabinet t e l le r b a d e k a r. D et t e f o r å f or h i nd r e le k k a s j e t i l u n d e r li g g e n d e le i li g h e t / k j e l le r r o m. A lle le i li g h e t er i T e i se n B or e t t sla g h a r m e m br a n p å g u lv e t. I k ke a l le b a d h a r s m ør em e m b r a n p å v e g g. T o a le t t er s o m b li r o p pm o n t er t et t er r e h a bi li t e r i n g en ( av s lu t t e v s å r e n ) e lle r n y e t o a le t t er b e b o er ø n s k e r å i n st a l le r e s e n er e, k a n i k k e s kr ue s f a s t i g u lv et, d e m å li m es. D e t t e h a r s am m e n h e n g m e d at d e r s om m a n s kr u r f a s t t o a le t t e t k a n m a n r i si k er e å st i k k e h u l l p å m e m br a n e n. V åt r o m s o n e ne er de r m e d ikke tett og det kan være fase for lekkasje til underliggende leilighet / kjellerrom. Det er ikke tillatt å montere varmepumper F R E M L E I E F r e m le i e m å g o d kj e n ne s av st yr e t. I n g e n m å f lyt t e i nn f ø r s li k g o dk j en n e ls e f or e li g g e r. V e d a k s e pt av f r e m l e i e m å h u s o - r e d g e le n s n e ov e r ho ld e s o g le i e t a k er m å s ki lt e r i n g et a b lå o g p os t k a ss e m e d si t t og a n d e ls e i e r s n av n. A n d e ls e i er so m ø n sk e r å f r em le i e sk a l h e nv e n d e s e g t i l O BO S, s o m f or r et ni n g sf ø r er, f o r å f å s ø k n ad s s kj em a. A n d e l s e i e r h a r a n s v a r o v e r f o r b o r e t t s k l a d g e r t o g f u o le r m p a e l r l s om e s b or et t s la g e t m åt t e p åf ø r es v e d f r em le i e F E L L E S A N S V A R På balkongene er det kun tillatt å bruke elektrisk grill eller gassgrill. Ikke trekull. Vi må alle, barn, ungdom og voksne her i borettslaget påse at : D e t sk a l i k k e le k e si o p p g a ng e n e, at k r e at i v e u n ge e lle r g a m le i k k e kr i t t er, sk r i v er "t a g g e r " e lle r r i p er p å v e gg e n e i o p p g a n ge n. V i m å a l le g å i n n f o r å ha et t r i v e li g, r e n t o g i n n b yd e n d e b or e t t s la g. Det er ikke tillatt å sende opp store raketter eller fyrverkeri på borett s la g e t s om r å de. D et er k u n t i l la t t å t e n n e f e st f yr v e r k er i o g sm å " uf a r li g e " r a ke t t er. A lt f yr v er k er i m å t e n n es i go d av s t an d f r a h u s e n e o g i k k e r e t t e s m ot e t a n n et h u s. D e n e l le r d e b e bo e r e s o m m e dv i r k e r t i l a t s k a d e p åf ø r e s bo r e t t s la g e t s e i e nd o m m å s t å svarlig a n og dekke eventuell skade P A R K E R I N G A n d e ls e i e r e so m h ar bi l o g s om i kk e le i e r o p p st i lli n g s p la s s e l le r g a r a sj e, ka n i k k e be n yt t e b or et t s la g e t s parkeringsplasser, de henvises til offentlig vei. Parkering av campingv ogner, båter ol. er ikke til la t t p å b or e t t s la g e t s o m r å d e. Dispensasjon kan gis etter søknad. Kortidsleie må betales V A K T M E S T E R E N

46 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g V a k t m e s t e r e n s k a l f ø lg e si n i n st r uk s o g på s e at h us o r de n e n b li r f u lg t, o g s k a l o m nø d v e n d i g m e ld e forsømmelse eller misbruk til styret. S o m b o ret t s la g e t s a n s at t e t j e n e st e m a n n h a r v a k t m e st er e n k r av p å å b li v i s t t i lb ø r li g r es p e kt o g forståelse under utøvelse av sine plikter. M a n b ø r h e ls t i k k e f or st yr r e v a kt m e s t e r e n u t e nf or ar b ei d st i d en. B r u k sk r i f t li g b e s kj ed s om le g g e s i v a k t m e s t e r e n s p o s t, Pr k a o s st s e H a lli n g s v ei 1. V a k t m e s t e r h a r k o n t o r t i d h v e r o n s -1 d 0 a. g 30. f r a k l T e le f o n S T Y R E T A l l e s a k e r s om ø ns k e s t a t t o pp m å s e n d es s kr i f t li g t i l b o r e t t s la g e t s s t yr e. S e nd e s pr. p o st e lle r le g g e s i p o s t k a s s e n i P r o s t H i a 1. l M l e i ld n i g ng s e r v f e r a st yr e t t i l b o r et t sh av e r n e sk a l g j e ld e p å s am m e v i s s om h u s o r d e n en s be s t em m e ls e r. Telefoniske henvendelser til styret gjøres kun i " krisetilfeller ". A n d e ls e i e r n e gj ør e s o p pm e r ks om p å at hu s o r d e n e ns b es t em m e ls e r i n n g år so m e n d e l a v l e i e n k t r o a kt e n.

47 S i d e T e i s e n B o r e t t s l a g

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i K o l b ot n To r g B s, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 i K o l b e n. D e t v i l a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 1 U t s i k t s t o p p e n B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i U t s i k t s t o p p

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 2 6. m a rs 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n h a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. ÅRSBERETNING 2008 FOR BORETTSLAGET SVERRE 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle Oslo

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer