Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2010 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2010 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap"

Transkript

1 Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 21 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap

2

3 2 1 STEMMESEDDEL STEMMESEDDEL Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme Møteseddel / fullmakt Undertegnede er hjemmelshaver til andel nr. i Bjølsen borettslag og møter selv. gir herved fullmakt til å møte og stemme på mine vegne i alle saker som skal behandles av generalforsamlingen den 25. mai 21. Oslo, den 21 Signatur Fylles ut og medbringes på generalforsamlingen. OBS! Ingen kan stille med mer enn 1 fullmakt.

4

5 BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21 I henhold til borettslagets vedtekter innkalles det med dette til ordinær generalforsamling. Tidspunkt: Tirsdag 25. mai 21 kl. 18: Sted: Akerselva Sykehjem (Kuben), Mor Go hjertas vei 22. (Mellom Bjølsendumpa barnehage og Mor Go hjertas barnehage, helt nede ved elven. Finner du/dere ikke veien, ring et av styrets medlemmer!) Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering. a) Valg av ordstyrer. b) Valg av protokollfører. c) Valg av to til å underskrive protokollen. 3. Styrets beretning. 4. Regnskap for perioden med revisors bemerkninger 5. Forslag til budsjett. 6. Styrets honorar. a) Foreslås økt med 2 % fra kr 12,- til kr 14 4,-. 7. a-j Saker til behandling Se vedlegg 8. Valg a) Fristen for å melde seg til styreverv går ut 15. mai. Valgkomiteens innstilling vil bli delt ut på generalforsamlingen b) Valg av styre c) Valg av valgkomité d) Valg av hagekomité 9. Opplesing og godkjenning av protokoll. Oslo den Bjølsen Borettslag Dag Kristen Bjørge styreleder

6 BJØLSEN BORETTSLAG ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Styreleder Lars Lørdahl valgte av personlige årsaker å trekke seg fra vervet medio februar 29 og gikk inn som vanlig styremedlem. Etter dette har nestleder Dag Kristen Bjørge fungert som styreleder. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Styreleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Dag Kristen Bjørge Morten Trosterud Carina Holtan Lorentzen Christina Sandhaug Lars Lørdal VARAMEDLEMMER TIL STYRET: 1. Varamedlem: Gunnar Lysaker 2. Varamedlem: Sondre Ressem 3. Varamedlem: Mari Birkeland 4. Varamedlem: Anette Ruud 5. Varamedlem: Elisabeth Strand VALGKOMITÉ: Stein Nordsveen Tarik Fanuel Ogbamichael Tonje Elisabeth Kristiansen HAGEKOMITÉ: Tonny Egeland Elisabeth Strand Mona Christin Lindborg Marit Sørby Hanne Caroline Hvidsten 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av Oslo og Omegn Boligforvaltning AS i henhold til kontrakt. Revisjonen er utført av Hedemark Revisjonsbyrå as.

7 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer , ligger i bydel Sagene i Oslo og har postadresse: Bjølsen BRL, c/o Oslo og omegn boligforvaltning AS, postboks 2384 Solli, 21 Oslo. Borettslaget benytter elektronisk fakturabehandling og fakturaadressen er: Bjølsen BRL, Fakturamottak OBF, Postboks 4385, 868 Mo i Rana. Adresse Gnr / Bnr Adresse Gnr / Bnr Bergensgata / 32 Stavangergata / 174 " 18 B 222 / 33 " / 175 " / 34 " / 176 " / 37 " / 177 Stavangergata / 172 " / 179 " / 173 " / 181 Borettslaget består av 12 andelsleiligheter, fordelt på 5 lavblokker. I tillegg kommer en portnerleilighet tilhørende borettslaget hvor innskudd ikke er beregnet, dvs totalt 13 leiligheter. Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut leiligheter i de bygg laget eier. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, og forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte, samt ved nyansettelser. STYRET Styret kan treffes på: E-post: Telefon: se oppslag i oppgangene. VAKTMESTERTJENESTE/PORTNER Borettslaget har egen portner/vaktmester. Portnerens navn er John Roger Holthe, som er å treffe på telefon

8 Portneren skal ivareta oppgavene knyttet til rydding, plenklipping, snømåking, løpende vedlikehold samt andre forefallende oppgaver i henhold til portnerinstruks. KABEL-TV Borettslaget har avtale med Get som leverer kabel-tv tjenester, med muligheter for bredbånd, telefoni og digital-tv. Kabel-tv leverandør har servicetelefon 2123, og er betjent mandag til og med fredag mellom kl. 9 og 22. Videre er servicetelefonen betjent lørdag, søndag og helligdager mellom kl 12 og 2. PARKERING Parkering i gater. Innkjørsel, plener og gårdsrom skal IKKE brukes som parkeringsplass. Det kan også hindre utrykningskjøretøy å komme frem. TENNING AV JULEGRAN I fjor som årene før ble det avholdt tenning av julegran med servering av gløgg og pepperkaker. Etter sang rundt juletreet kom nissen med julegodt til barna. NØKLER Nøkler til inngangsdør bestilles skriftlig pr. epost til UTLEIE Fremleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av fremleietaker. Ulovlig utleie anses som vesentlig mislighold. Søknadsskjema for uteie kan du få ved henvendelse til OBF på telefon UTBYGGING Det pågår for tiden ingen utbyggingsprosjekter i borettslaget. Styret har iverksatt tiltak for å sluttføre oppgjør fra tidligere utbygginger (se sak 7e). Dette reflekteres i budsjett for 29. VASKERI Borettslaget har eget fellesvaskeri som er lokalisert i Stavangergata 37. Dette kan benyttes i henhold til oppsatte regler. Vaskekort kan kjøpes hos Christina Sandhaug i Stavangergata 39. BRANNSIKRINGSUTSTYR I forhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn er det vedtatt at alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler, samt

9 manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller husbrannslange. Styret har innhentet erklæring fra beboerne vedrørende egenkontroll av røykvarsler. REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD 29 Videre utbedring av elektrisk anlegg. Installering av seriekoblede røykvarslere. 28 Utbedring av elektrisk anlegg. Planlagt installasjon av seriekoblede røykvarslere i alle oppganger og fellesarealer. 27 Bytte av kjellevinduer 26 Brannsikring 25 Fasadevaske samt maling av vinduer ferdigstilt. 24 Maling av vinduer. 22 Brannsikring, dører 21 El-kontroll 2 Piper, el-anlegg 1999 Sokler 1998 Fasade SKADEDYRKONTROLL Borettslaget har avtale med Pelias for forebyggende skadedyrkontroll. Det er satt ut feller er satt ut og kontroller gjennomføres jevnlig. HMS INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl. Res. 6 desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølgning av gjeldende krav fastsatt i: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Brann- og eksplosjonsvernloven Forurensningsloven Arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle boligselskap ha minst internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge og anleggsarbeid, lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene og i boligene. Følgende er gjort i borettslaget:

10 Det er utarbeidet HMS-plan for borettslaget 4. FORSIKRINGER Sameiets eiendom er forsikret i Nemi Skadeforsikring ASA med polisenummer Ved skade, forsøk å begrense skadeomfanget mest mulig og forsøk å kartlegge hva som er årsak til skaden. Kontakt skademottak hos Crawford and Company AS på telefon (hele døgnet) og opplys om skaden. Kontakt deretter Styreleder. Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre, da borettslagets forsikring ikke dekker dette. 5. OVERDRAGELSER Det ble i 29 gjennomført 18 overdragelser av andeler. 6. STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 9 styremøter. Styret har arbeidet med følgende større saker i perioden: Installert trådløst brannvarslingsanlegg Installert nytt callinganlegg Utskifting av postkasser Lofts- og kjellerutbygging Skadedyrkontroll Påbegynt utredning av nytt nøkkelsystem Påbegynt utredning av ny søppelløsning Oppføring av nytt lekeanlegg Ansettelse av ny portner Igangsetting av arbeid med utskifting av elektrisk inntak Utarbeidet langsiktige planer for oppgradering av gårdsrom Utarbeidet HMS-plan med kartlegging av risikofaktorer Skiftet ut ISS som leverandør av vasketjenester Initiert kontakt med fibernett for installering av raskere bredbånd

11 7. BORETTSLAGETS UTFORDRINGER Styret forutser allerede nå at det i fremtiden vil være utfordringer hva møtet med vedlikeholdsbehovet basert på dagens inntektsnivå og gjeldssituasjon angår. Vi ser behovet for, og er forpliktet til, å utarbeide en langsiktig vedlikeholdsplan med et tidsperspektiv på minimum 5 år. 8. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 29 Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små og mellomstore foretak og basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift for borettslag, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Inntektene var totalt på kr Utgiftene var totalt på kr Resultatet av driften for 29 ga et årsresultat på kr og en reduksjon av borettslagets disponible midler med kr , etter avdrag på lån. Styret foreslår at årets resultat overføres til opptjent egenkapital. 9. KOSTNADSUTVIKLING FOR 21 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i 21. Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir en forventet årsresultat på kr og en reduksjon av disponible midler med kr For øvrig vises det til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på grunn av de planer for 21 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt i tidligere årsberetninger.

12 Oslo, den I styret for Bjølsen Borettslag Carina Holtan Lorentzen Styremedlem Morten Trosterud Styremedlem Dag Kristen Bjørge Christina Sandhaug Lars Lørdahl Styreleder Styremedlem Styremedlem

13 Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte Sum felleskostnader Diverse inntekter 3 Ekstraordinære inntekter Sum andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Forretningsførsel og revisjon 4 Lønn og honorarer 5 Vedlikehold 6 Andre tjenester 7 Kabel-tv Forsikring 8 Kommunale avgifter Festeavgifter Brensel og strøm 9 Drift maskiner 1 Andre driftsutgifter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt- og kostnad Aksjeutbytte fra OBF 4 Renteinntekter 12 Rentekostnad Resultat av finansinntekt- og kostnad Årsresultat Budsjettmessige poster Avdrag lån 15 Andre endringer i disponible midler Endring i disponible midler BJØLSEN BORETTSLAG

14 Årsregnskap 29 - Balanse Note Regnskap 29 Regnskap 28 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger Finansielle anleggsmidler Aksjer og andeler 17 Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Til gode av forretningsfører Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Innestående på driftskonto Innestående på særvilkår Sum omløpsmidler SUM EIENDELER BJØLSEN BORETTSLAG

15 Årsregnskap 29 - Balanse Note Regnskap 29 Regnskap 28 EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 1.1 Årets resultat 14 Sum egenkapital GJELD Avsetninger og forpliktelser Vedlikeholdsavsetninger Sum avsetninger og forpliktelser Pant-og gjeldsbrev lån 15 Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt felleskostnader Andre forskuddsbetalte leier Gjeld til forvaltningsklient Leverandørgjeld Påløpt lønn, honorarer og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo Styret i BJØLSEN BORETTSLAG Sted:, dato: Dag Kristen Bjørge Styreleder Christina Sandhaug Styremedlem Morten Trosterud Styremedlem Lars Erik Lørdahl Styremedlem Carina Holtan Lorentzen Styremedlem 3 BJØLSEN BORETTSLAG

16 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note - Regnskapsprinsipper Årsoppgjøret er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak og er basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Klassifisering og vurdering av balanseposter: Eiendeler er bestemt til varig eie eller bruk og er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivinger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskriving ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld regnskapsføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Note 1 - Felleskostnader Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett Inntekter felleskostnader Renter og avdrag Sum Note 2 - Felleskostnader, spesifiserte Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett Inntekt trappevask Dugnadsbidrag Etterfakturerte felleskostnader Sum Note 3 - Diverse inntekter Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett Andre inntekter Dugnadsgebyr Inntekt vaskeri Sum Note 4 - Forvaltning og revisjon Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Aksjeutbytte fra OBF Sum Revisjonshonorar er i sin helhet knyttet til revisjon. Boligselskapet eier aksjer i forretningsføreren, OBF AS og mottar utbytte fra driften. Note 5 - Styrehonorar og personalkostnader Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Styrehonorar Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

17 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Note 5 - Styrehonorar og personalkostnader Sosiale kostnader Yrkesskadeforsikring Sum Styrehonorar vedtas etterskuddsvis av generalforsamlingen. Det utbetalte honoraret gjelder styreperioden Borettslaget har deltidsansatt portner med fri bolig. Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

18 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note 6 - Vedlikehold Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett Vedlikehold tak Vedlikehold fasade Vedlikehold vinduer Vedlikehold dører Vedlikehold vann og avløp Vedlikehold el-anlegg Vedlikehold porttelefon Vedlikehold bygningsmessig Vedlikehold uteområder Vedlikehold vaskeri Vedlikehold ventilasjon Egenandel forsikringsskader Høytrykkspyling Brannsikring Kontroll skadedyr Diverse vedlikehold Overført til/fra vedlikeholdsavsetning Sum Note 7 - Andre tjenester Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett Fakturerte tjenester Juridisk rådgivning Teknisk rådgivning Renholdstjenester Snørydding, salt og sand Ekstra renovasjon Andre konsulenttjenester 5 Sum Note 8 - Forsikring Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett Forsikring bygninger Sum Note 9 - Brensel og strøm Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett Elektrisk energi/strøm Strøm vaskeri Sum Note 1 - Drift maskiner Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett Leie Maskiner 4 81 Sum 4 81 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

19 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note 11 - Andre driftsutgifter Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett Leiekostnader lokaler 6 65 Verktøy og redskaper Innkjøp driftsmaskiner Driftsmaterialer Andre driftsmaterialer Kontorrekvisita Spesialrekvisita (styreportal skanning) Skjema ligningsoppgaver Kopiering Telekommunikasjon Porto Kontingent HL Møtekostnader Kurs for tillitsvalgte Bank- og betalingsgebyr Lønnskjøringsgebyr OBF Gebyrer og garantier Andre bomiljøkostnader Andre driftskostnader Nøkler,låser og skilt Sum Note 12 - Renteinntekter Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett Renterinntekt driftskonto Renteinntekt særvilkår Renteinntekt felleskostnader Sum Note 13 - Rentekostnader Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett Lånenr Lånenr Andre rentekostnader Andre finanskostnader Sum Note 14 - Disponible midler A. Disponible midler pr B. Endringer disponible midler Årets resultat Avdrag langsiktig lån Innskudd/uttak øremerkede midler -9 9 B. Årets endring i disponible midler Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

20 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note 14 - Disponible midler C. Disponible midler Note 15 - Pantegjeld Kreditor: Lånenummer: Lånetype: Opptaksår: Rentesats: Beregnet innfridd: Opprinnelig lånebeløp: Lånesaldo 1.1: Avdrag i perioden: Lånesaldo 31.12: Husbanken Annuitet % DnB NOR Bank ASA Serie % Note 16 - Gårds og bruksnummer Gårdsnummer Bruksnummer Gnr , 33, 34, 37, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 181 Note 17 - Aksjer og andeler Regnskap 29 Regnskap Investeringer i OBF REGNSKAP AS Andel i OBF BBL 1 Sum 2 6 Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler er vurdert til opprinnelig kostpris med mindre varig verdinedgang er konstatert Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

21 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note 18 - Andre fordringer 153 Fordringer beboere 155 Forskuttert purregebyr 1519 Utestående dugnadsgebyr 1588 Periodisering fordringer Sum Regnskap Regnskap Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

22

23

24

25 7. Saker til behandling a) Utskifting av ytterdører ut til bakgård Det ble ved sist GF enstemmig vedtatt at vi skulle jobbe videre med å se på ytterdører og kostnad rundt utskifting. Styret har nå innhentet tilbud og dører vil bli satt i bestilling umiddelbart etter GF. Det vil si at nye ytterdører vil være på plass i JULI mnd. Dette medfører at både dørlåser og dørpumper vil bli skiftet ut og fungere langt bedre enn dagens løsning. Utskifting av ytterdører er budsjettert til kr. 3,-. b) Installering av varmekabler i takrenner Grunnet mye is hengende fra takrenner i vinter, har styret innhentet tilbud på montering av varmekabler i takrenner. Dette gjelder takrenner inn mot bakgård over ytterdører og i takrenner som vender ut mot fortau, og som kan skade forbipasserende. Denne jobben vil bli bestilt og utført umiddelbart etter GF. Varmekabler i takrenner er budsjettert til kr. 16,-. c) Oppussing av portnerleilighet Det er innad i styret vedtatt at vi beholder portnerbolig for utleie, istedenfor å selge leiligheten. Begrunnelse er at om vi får ny portner til borettslaget så har vi fortsatt en leilighet å disponere til denne jobben. Det er innhentet tilbud på komplett oppussing av portner leilighet og dette arbeidet går i gang umiddelbart etter GF -Sliping av gulv -Male alle vegger, tak, dører og vinduer -Nytt kjøkken (type ikea) -Oppfrisking av toalett og baderom Oppussing av portnerbolig er budsjettert til kr 2,-. d) Oppussing av ganger Det ble på sist GF, enstemmig vedtatt at styret skulle jobbe videre med å innhente priser på oppussing av alle oppganger. Pris pr. oppgang er notert til ca. kr. 7,- Dette blir ca. kr 1,- på alle 14 oppganger. Dette inngår i prisen: -Fullt fiberarmerte og malerbehandlede vegger og tak for å holde pussen på veggene og i taket i lang tid fremover. (levetid på fiberarmering av vegger er antatt å være ca 1 år) -Full behandling av rekkverk (både spiler og håndløper blir pusset ned å malt) -Full malerbehandling av vinduer. (pusses ned og males hvite) Grunnet en del utgifter (Nevner punkt A, B, C, E)

26 som må prioriteres har styret valgt å utsette oppussing av oppganger til 211. Men det vil uansett bli malt og gjort en oppfriskning rundt postkasser og dører i forbindelse med skifting av ytterdører.slik at oppganger ser fine ut til vi går i gang med full oppussing. e) Utbedre vann- og fuktskader i Kjeller I Stavangergata 29 er det oppdaget fuktskader i kjeller. Styret har fullt fokus på å få dette utbedret i 21, for å unngå at skadene sprer seg til andre deler av borettslaget. Utbedring av fuktskader er budsjettert til kr. 15,-. Med forbehold om endringer, da skade omfang på nåværende tidspunkt ikke er kjent. Styret vil få en oversikt over dette umiddelbart etter GF. f) Godkjenning av utbyggingsplaner g) Utskifting av ødelagte feieluker Det er gjort en befaring av en murer for å få en oversikt over ødelagte og sprukne feieluker. Det er en del feieluker som må utbedres før Brann- og feiervesen feier borettslagets piper. Dette vil bli utbedret umiddelbart etter GF. Utskifting av feieluker er budsjettert til kr. 3,-. h) Ny ordning for søppelhåndtering Det er innsendt ett forslag om ny ordning for søppelhåndtering.. Denne ordningen er startet i mange borettslag allerede. Konseptet går ut på at man graver ned selve søppelbeholderen i bakken, og søppel tømmes ved hjelp av kran.. Ingen lukt, ingen synlig containere på hjul, ingen problemer med tømming på vinterstid. Kostnad er ennå ukjent. Styret ber om tilbakemelding på om dette er noe som Bjølsen borettslag skal jobbe videre med å innhente pris på. i) Bytting av lamper i oppgangene. Da vi monterte inn brannvarslingssystemet fikk styret tilbakemelding fra elektriker at kabler i enkelte lampepunkter og stikkontakter i oppgangene var av eldre type, og enkelte var klare for utskifting, i fare for brannfelle. Styret har innhentet tilbud på nye lamper i oppganger. Dette vil være av typen sparepære som vil føre til mindre bruk av strøm, samt mindre arbeid med å skifte ut brente lyspære, som portner i dg bruker MYE tid på.

27 Ved enstemmighet på GF, vil vi gå i gang med å skifte disse lamper, enten før oppganger pusses opp eller etter. Nye lamper ferdig montert er budsjettert til kr 7,-. j) Bytting av hovedstrømkabel inn i borettslaget. Styret er i dialog og samarbeid med Infratek, Hafslund og Totaltek ang. ny hovedstrømkabel inn i borettslaget. Det har i flere oppganger vært tilløp til brann i de gamle El-sikringskapene. Dette må vi gjøre noe med, og styret avventer tilbud på jobben fra Hafslund, Totaltek og Infratek. Hafslund og Infratek vil stå for kostnader gjort utenfor borettslaget, Borettslaget må da stå for kostnaden videre inn i våre nye sikringsskap som står i kjelleren i dag. Forsiktig antatt budsjettert til kr. 2,-Infratek og Hafslund har lovet å starte på disse arbeidene i løpet av 21.

28 SAK 7 f (1) Søknad om endring av helhetsplan (fasadeendring), Stavangergata 33 (tegning x) I den opprinnelige helhetsplanen (datert , vedtatt av Generalforsamling ) er det på dette arealet tegnet inn en takaltan med åpning nærmest trapperom og takvindu nærmest avvalming. Forslaget går ut på å bytte plasseringen på disse elementene. Dette vil harmonere med resten av utbyggingene i gårdsrommet. Byantikvaren støtter forslaget. Merk at søknaden, og Generalforsamlingens vedtak, kun gjelder disse nevnte endringen og ikke andre elementer som eventuelt vises på tegningen. Det forutsettes at Plan- og Bygningsetaten godkjenner søknaden. Styret støtter forslaget. SAK 7 f (2) Søknad om kjellerutbygging, Bergensgata 18 B (tegning x ) Det er fremmet forslag om utvidelse av en andel mot kjeller. I denne kjelleren er det etter styrets syn anbefalt å godkjenne utvidelse av en andel mot kjeller. Den foreslåtte utvidelsen er forenlig med de prinsipper som for øvrig ligger til grunn for utvidelse mot kjeller, og resterende areal er tilstrekkelig for bodløsninger ihht kjøpekontrakten, samt fellesareal. Forslaget det skal stemmer over gjelder kun avgrensning av areal, ikke interne løsninger eller bodløsninger (disse vil fremlegges beboere for godkjenning på et senere tidspunkt). Det forutsettes at Plan- og Bygningsetaten godkjenner søknaden. Styret støtter søknaden.

29

30

31

32

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 211 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap 2 1 STEMMESEDDEL STEMMESEDDEL Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012 BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 22 Generalforsamling i BJØLSEN BORETTSLAG avholdes tirsdag 8. mai 22 kl. 8: på Akerselva Sykehjem TIL BEHANDLING FORELIGGER:. KONSTITUERING A Valg av

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie avholdes mandag 23. mars kl. 20:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING

Detaljer

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling i AS Sigurdsgate 20, 2015 Ordinær generalforsamling avholdes 26.03.15 kl 18:00 i personalrommet på Tøyen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 1. TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2011 Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Eskil Johnsen Amy Johnsen

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008

Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008 Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008 1. Tillitsvalgte Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styreleder: Ketil Heyerdahl Styremedlem: Stine Ørbeck Styremedlem: Magnus Wessel-Aas

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes tirsdag 6.Mai 2003 kl. 18.00 i Hasle kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2009

Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2009 Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2009 1. Tillitsvalgte Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styreleder: Ketil Heyerdahl Styremedlem: Stine Ørbeck Styremedlem: Nina Framnes

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 14. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 Innkallingen inneholder

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Gjøvikgata Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 78 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer