Linderud Borettslag II. Regelverk:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Linderud Borettslag II. Regelverk:"

Transkript

1 Linderud Borettslag II Regelverk: 1. Vedtekter 2. Ordensregler 3. Vaskeriinstruks 4. Avtale om Hundehold 5. Utleiesøknad 6. Garasjekontrakt 7. Vaktmesterinstruks 8. BRANN og rømningsveier Linderud Borettslag II Regelverk Innhold pr

2 (blank)

3 Vedtekter for Linderud Borettslag II Oversikt 1. Rammebestemmelser Andeler og andelseiere Overføring av andel og godkjennelse av ny andelseier Borett og utleie Andelseiernes vedlikeholdsplikt Borettslagets vedlikeholdsplikt Adgang til boligen Pålegg om salg og fravikelse Felleskostnader og pant i andelen Rettsregistrering Styret, oppgaver og vedtak Generalforsamlingen Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern Vedtektsendringer Ikrafttredelse Linderud Borettslag II Vedtekter Side 1 av

4 1. RAMMEBESTEMMELSER 1.1 Formål Linderud borettslag II er et andelslag med 344 andeler som eier og forvalter eiendommene gnr. 88, bnr. 286 og 300 i Oslo kommune, heretter kalt Borettslaget. Borettslagets bygg består av 4 boligblokker og 10 garasjebygninger. Borettslaget har videre til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes bointeresser. 1.2 Forretningskontor Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. 1.3 Forholdet til borettslovene Dersom ikke annet følger av disse vedtektene, gjelder reglene i Lov om burettslag av 6. juni 2003 med senere endringer; heretter kalt Borettslagsloven. ( LOV nr 39: ) 2. ANDELER OG ANDELSEIERE 2.1 Andelsverdi Andelene er på 100 ett hundre kroner. 2.2 Andelseiere Med unntak av bestemmelsene i pkt. 2.4 gjelder: Bare fysiske personer kan være andelseiere i Borettslaget. Ingen kan eie eller ha eierandel i mer enn 1 en andel. 2.3 Sameie av andel Bare personer som bor i eller skal bo i boligen kan eie en andel sammen. Sameie av andel ervervet ved arv fritas likevel for boplikt. Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlatelse hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen. 2.4 Offentlige andeler De følgende kan til sammen eie inntil 10 ti prosent av andelene, maksimum 34 andeler i Borettslaget, jfr. Borettslagslovens 4-2: Staten, fylkeskommunen eller kommunen Selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune. Stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap. Andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte. Linderud Borettslag II Vedtekter Side 2 av

5 3. OVERFØRING AV ANDEL OG GODKJENNELSE AV NY ANDELSEIER 3.1 Rett til overdragelse En andelseier har rett til å overdra sin andel. Erververen skal godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget. Borettslaget kan nekte godkjennelse hvis det er saklig grunn for det, og skal nekte godkjennelse dersom ervervet er i strid med punkt 2. Erververen har ikke rett til å ta boligen i bruk før godkjennelse er gitt eller der er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen. 3.2 Forkjøpsrett Når en andel overdras har andelseiere i borettslaget, og dernest andelseiers slektninger i rett opp-/nedadstigende linje, forkjøpsrett. Borettslagets styre skal påse at de forkjøpsberettigede får gjøre denne retten gjeldende inntil 20 dager etter at søknaden/meldingen om salgsgodkjennelse kom fram til borettslaget. Styret bestemmer på grunnlag av andelseiers boansiennitet hvilken søker som får overta andelen. Ved lik ansiennitet avgjøres saken om nødvendig ved loddtrekning. Styret kan fravike reglene om tildeling etter ansiennitet når særlige grunner tilsier det. Andelseier som overtar ny andel må avhende sin tidligere andel. 4. BORETT OG UTLEIE 4.1 Borett Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget, og rett til å benytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. 4.2 Bruk Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets godkjennelse. Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og uteareal på forsvarlig måte. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere (ref. Ordensreglene). En andelseier kan med styrets godkjennelse gjennomføre tiltak på eiendommene som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Linderud Borettslag II Vedtekter Side 3 av

6 4.3 Ordensregler Ordensregler for Borettslagets eiendommer utarbeides av Styret, og godkjennes av Generalforsamlingen. 4.4 Utleie av hele boligen Andelseier kan ikke uten godkjennelse fra styret leie ut boligen til andre. Som utleie regnes alle tilfeller der andelseier overlater bruken av boligen til andre med eller uten vederlag. Med styrets godkjennelse kan andelseierne leie ut hele boligen til andre i inntil 3 tre år. Vilkåret er at andelseieren selv eller brukere i hans familie først har bodd i boligen i minst 1 ett av de siste 2 to årene. Skal andelseieren leie boligen ut igjen etter denne regelen, må vilkåret i forrige punkt være oppfylt. Andelseier som selv bor i leiligheten kan leie ut boligen helt eller delvis til andre uten godkjennelse. 4.5 Godkjennelse av utleie Godkjennelse kan bare nektes dersom leierens forhold gir saklig grunn til det. Godkjennelse kan nektes dersom leieren ikke kunne blitt andelseier. Borettslagets svarfrist på søknad om utleie er 1 en måned. Utleieforholdet reduserer ikke andelseierens plikter ovenfor borettslaget. 5. ANDELSEIERNES VEDLIKEHOLDSPLIKT Den enkelte andelseier skal holde boligen i forsvarlig stand, inkludert andre rom og annet areal som hører til boligen: 5.1 Plikt til vedlikehold, reparasjoner og om nødvendig utskifting: Skillevegger, listverk, innvendige dører med karmer, skap og benker. Innvendige flater: Tapét, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, maling. Rør (synlige og innstøpte) på baderom, etter stoppekran / frem til sluk. Rør på kjøkken, etter stoppekran / frem til avgrening på hovedsoil. VVS-utstyr inkludert vannklosett, vask, vaskeservanter, badekar og dusjkabinett. Elektriske installasjoner fra og med sikringsskap, inkludert kabler og ledninger, kontakter, brytere, varmekabler og apparater. Veranda: Markise med tilhørende motor. 5.2 Plikt til vedlikehold: Vinduer Oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning inkludert vannlås/sluk og avgrening frem til Borettslagets hovedsoil. Veranda: Rensing av avløpsrenner i gulv og under vinduer. Linderud Borettslag II Vedtekter Side 4 av

7 5.3 Våtrom Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer og oversvømmelse unngås. Gjeldende våtromsnorm skal følges ved oppussing og reparasjoner. 5.4 Insekter og skadedyr Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Borettslaget skal varsles snarest hvis skadedyr påtreffes. 5.5 Ventilasjon Det er forbudt å ha direkte kopling fra kjøkken- eller baderomsventilator til bygningenes avtrekkssjakter, da dette ødelegger andre leiligheters avtrekk. Kjøkkenventilator med kullfilter og omluft er tillatt. 5.6 Tilfeldig skade Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade påført ved innbrudd og uvær. 5.7 Varsling av skade Oppdager andelseieren, eller en annen bruker av boligen, skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, skal borettslaget straks varsles. 5.8 Erstatningsansvar Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følge av at andelseier ikke oppfyller pliktene sine, jfr. Borettslagslovens 5-13 og BORETTSLAGETS VEDLIKEHOLDSPLIKT 6.1 Forsvarlig stand Borettslaget skal holde bygninger og eiendommene for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører borettslaget skal Borettslaget utbedre også dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier. 6.2 Felles installasjoner Borettslaget skal vedlikeholde felles rør, ledninger, kanaler og andre installasjoner som går gjennom boligen. Borettslaget har rett til å føre nye felles installasjoner gjennom den enkelte bolig. 6.3 Reparasjoner og utskifting Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av: vinduer, herunder termoruter, radiatorer, ytterdører til boligene, samt reparasjon eller utskifting av: sluk på bad, Linderud Borettslag II Vedtekter Side 5 av

8 rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner eller sjakter, med unntak av varmekabler og rør i oppbygget varmegulv, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, utvendig tak, garasjer. Borettslaget har dessuten ansvar for at røykvarsler og brannslange er montert i den enkelte bolig. 6.4 Erstatningsansvar Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller sine plikter, jfr. Borettslagslovens ADGANG TIL BOLIGEN Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at Borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. 8. PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE 8.1 Mislighold Andelseiers brudd på forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlatelse av bruk, og brudd på Ordensreglene. 8.2 Pålegg om salg Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jfr. Borettslagsloven 5-22, 1.ledd. Advarsel skal gis skriftlig, og opplyse om at vesentlig mislighold gir Borettslaget rett til å kreve andelen solgt. 8.3 Fravikelse Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommene, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter Tvangsfullbyrdelseslovens 13 ( jfr. Borettslagslovens FELLESKOSTNADER OG PANT I ANDELEN 9.1 Felleskostnader Felleskostnadene forfaller til betaling den 1. i hver måned. Styret kan endre felleskostnadene med 1 en måneds skriftlig varsel. For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid for gjeldende forsinkelsesrente og purregebyr til borettslaget. Linderud Borettslag II Vedtekter Side 6 av

9 9.2 Borettslagets pantesikkerhet For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har Borettslaget panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. 10. RETTSREGISTRERING 10.1 Registrering i grunnboka Andelene i Borettslaget skal registreres i grunnboka, jfr. Borettslagslovens STYRET, OPPGAVER OG VEDTAK 11.1 Styrevalg Til å lede Borettslaget velger generalforsamlingen, blant andelseierne og deres ektefeller/partnere, et styre bestående av: Styreleder 1 styremedlem med personlig varamedlem i den enkelte boligblokk Valg skjer etter innstilling fra valgkomitéen. Benkeforslag er tillatt. Styreleder velges ved særskilt valg Styremedlemmene velges med personlige varamedlemmer. Funksjonstiden er 2 år, fordelt slik at styreleder og 1 styremedlem med personlig varamedlem trer tilbake det ene året, og 3 styremedlemmer med personlige varamedlemmer det andre året. Gjenvalg kan finne sted Begge kjønn bør være representert i styret. Styret velger nestleder og sekretær blant styremedlemmene Styremøter Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som saksmengden tilsier det. Et styremedlem eller forretningsføreren kan også kreve at styret sammenkalles. Styreleder og styremedlemmene har møteplikt til styrets møter unntatt ved gyldig forfall. Ved forfall innkaller styremedlemmet sitt personlige varamedlem, som da får stemmerett. Styremedlemmenes personlige varamedlemmer har møte- og talerett i styrets møter. Styret skal føre protokoll over styrets saker. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmene Styrets oppgaver og vedtak Styret skal lede Borettslagets virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Linderud Borettslag II Vedtekter Side 7 av

10 Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller disse vedtektene er lagt til andre organer. Styret kan treffe vedtak når minst 3 medlemmer er tilstede, og når 3 stemmer for vedtaket. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Styret skal informere andelseierne om hva som rører seg i Borettslaget, herunder saker av økonomisk og velferdsmessig betydning for medlemmene. Gjennom kunngjøring til andelseierne skal styret utlyse ledig andel som andelseierne/andelseiernes slektninger har forkjøpsrett til. Ledige garasjeplasser skal styret også utlyse. Styret tilsetter forretningsfører og vaktmester Krav om godkjennelse fra generalforsamlingen Styret kan ikke uten godkjennelse fra generalforsamlingen med minst 2/3 av de avgitte stemmer, fatte vedtak om: Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller eiendommene Salg eller kjøp av fast eiendom. Låneopptak som skal sikres ved pant med prioritet foran innskuddene. Andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg på mer enn 5 % fem prosent av de årlige felleskostnadene. Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning Representasjon og fullmakt 2 styremedlemmer i fellesskap representerer Borettslaget utad, og tegner dets navn. Styret kan gi prokura. 12. GENERALFORSAMLINGEN 12.1 Myndighet Den øverste myndighet i borettslaget er generalforsamlingen 12.2 Tidspunkt for generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 30.april. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller en tiendedel (35) av andelseierne krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet Varsel om og innkalling til generalforsamling Varsel om at ordinær generalforsamling skal holdes sendes andelseierne minst 8 uker før den holdes. Forslag/saker som andelseierne ønsker behandlet i generalforsamlingen må være ankommet styret minst 5 uker før den holdes. Linderud Borettslag II Vedtekter Side 8 av

11 Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig til andelseierne med varsel på minst 8, høyst 20 dager. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst 3 dagers varsel Krav til innkallingens innhold I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter Borettslagsloven eller disse vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Innstillingen til valg skal følge innkallingen Saker som skal behandles i ordinær generalforsamling 1. Konstituering 2. Årsmelding fra styret 3. Årsregnskap m/revisor beretning 4. Spørsmål om ansvarsfrihet 5. Godtgjøring til styret 6. Innkomne forslag 7. Budsjett for neste periode 8. Valg 9. Andre saker som er nevnt i innkallingen Andre saker enn de som er angitt i innkallingen kan ikke behandles Adgang Adgang til generalforsamlingen har alle andelseiere og deres partnere, samt forretningsfører og revisor. Andelseier kan møte ved fullmektig. Forretningsfører og styreleder plikter å være tilstede, eventuelt ved stedfortredere Stemmerett og fullmakt Hver andelseier har 1 en stemme i generalforsamlingen. For en andel med flere eiere kan det bare avgis 1 en stemme. Ingen kan være fullmektig for mer enn 1 en andelseier Møteledelse og protokoll Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen, med mindre generalforsamlingen velger enn annen møteleder. Til å føre møteprotokollen velges 2 sekretærer. Dessuten velges 2 av de tilstedeværende andelseiere til å underskrive protokollen sammen med møtelederen Vedtak i generalforsamlingen Foruten saker som er nevnt i pkt i disse vedtektene, kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt i innkallingen. Med de unntak som følger av Borettslagsloven eller disse vedtektene, fattes alle vedtak av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Linderud Borettslag II Vedtekter Side 9 av

12 13. INHABILITET, TAUSHETSPLIKT OG MINDRETALLSVERN 13.1 Inhabilitet Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der styremedlemmet selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse. Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning i generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til borettslaget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter Borettslagslovens 5-22 og Taushetsplikt Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i borettslaget har plikt til å bevare taushet ovenfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten får vite om noens personlige forhold Mindretallsvern Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller Borettslaget. 14. VEDTEKTSENDRINGER Endringer i disse vedtektene kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst 2/3 av de avgitte stemmer. 15. IKRAFTTREDELSE Borettslagets vedtekter ble først vedtatt i generalforsamling 29. august 1961, og siden revidert i 1968, 1971, 1977, 1996, 1999, 2002 og Totalrevisjon iht. ny Lov om burettslag av 6. juni 2003 er vedtatt i generalforsamling 4.april 2006, og trer i kraft fra sistnevnte dato. Linderud Borettslag II Vedtekter Side 10 av

13 Linderud Borettslag II ORDENSREGLER Linderud Borettslag II er et andelslag hvor andelseierne eier eiendommen med påstående bygninger. Andelseierne er felles ansvarlig for at eiendommen med bygninger til enhver tid holder god stand, og at borettslagets omdømme er best mulig. Det er andelseierne selv som må skape de forhold som sikrer orden, ro og trygghet, og hever borettslagets og strøkets anseelse. For å oppnå dette, og for å skape best mulige forhold mellom de enkelte andelseiere, gjelder følgende ordensregler. LEILIGHETENE 1. Enhver har krav på nattero mellom kl til kl Håndverksarbeid som medfører støy må ikke utføres etter kl hverdager og kl lørdager. Søndager og helligdager er slikt arbeid ikke tillatt. Akuttreparasjoner kan likevel utføres. 2. Andelseierne har plikt til å bruke leiligheten, teknisk utstyr og apparater på en slik måte at naboene ikke sjeneres. - Det er ikke tillatt å montere kjøkkenventilator, tørketrommel e.l. mot leilighetens avtrekkskanaler eller mot yttervegg. Slikt utstyr vil ved kontroll bli beordret demontert. - En TV dekoder er tildelt hver leilighet. Denne skal forbli i leiligheten ved fremleie/salg/flytting. 3. Leilighetens vedlikehold er andelseiers ansvar. - Vannkraner som lekker eller støyer kraftig må repareres snarest. - Sluk på badet må renses snarest hvis vann kommer opp ved tømming. - Badets vegg og gulvbelegg må holdes tett for å hindre vanngjennomtrengning. - Ved renovering av bad skal den ansvarlige utførende ha våtromssertifikat godkjent av Oslo Kommune. - Entrédør skal ha navneskilt 4. Klage på overtredelser av forhold nevnt ovenfor skal meldes skriftlig til styret. Ved akutt behov kontaktes blokkens styremedlem, vaktmester eller i siste instans politiet. 5. Det er ikke tillatt å drive ervervsmessig verkstedvirksomhet av noe slag. BYGNINGENE 6. Ytter kjeller og boddører skal være låst døgnet rundt. I kjellerganger, vestibyler og trappeganger skal det ikke settes sykler, barnevogner, kjelker e.l. Kjellerboder er kun for lagerbruk Det er ikke tillatt å benytte disse som oppholdsrom. 7. Lufting og tørking av tøy i vinduer er ikke tillatt. Banking, risting eller børsting av tøy, sengeklær, tepper o.l. fra vinduer og balkonger er ikke tillatt. Bruk av kullgrill på balkonger er ikke tillatt. 8. Ytre montering av innretninger som skilter, markiser, antenner, flaggstenger o.l. må ikke utføres uten styrets tillatelse og anvisning. 9. Vaskeriene skal brukes etter de instrukser og bestemmelser som til enhver tid gjelder, se instruksen for vaskeri. (Vasketider: hverdager, :00 lørdager) Linderud Borettslag II Ordensregler Side 1 av

14 RENHOLD OG SØPPEL 10. Kildesortering - Husholdningsavfall skal kildesorteres i poser med forskjellig farge som angitt av Renholdsetaten. Posene legges i nedkast utenfor hver blokk (søppelnedkastene i oppgangene ble stengt ). - Papp og papir legges i egen papircontainer ved hver blokk. - Glass og metall legges i container for slikt (ved nordvegg EM20). - Batterier, el artikler, maling etc. legges i spesialcontainere (nærmeste er på Shell bensinstasjon). - Juletrær skal kastes der vaktmester anviser (i tørkebåsene ute). - Byggematerialer, møbler, hvitevarer, elektronikk, bildekk etc. skal andelseier selv frakte vekk. Slikt kan leveres gratis på Haraldrud Gjenbruksstasjon. Ved tvil, kontakt vaktmester. Søppel skal ikke lagres / hensettes på trappeavsatser, i fellesområder, eller utendørs. 11. Andelseierens renholdsplikt omfatter oppgang og matbod i kjeller. - Ukentlig: Avsats, trapp til etasjen under, heisdør (begge sider). (Vask av gulv på avsats og i trapp er satt bort til rengjøringsbyrå fom. 2003) - Ved behov: Vegger og lampekupler. - Årlig: Matbod i kjeller. Hvis renholdsplikten forsømmes over lengre tid kan styret iverksette rengjøring, og ilegge andelseier et gebyr. UTEOMRÅDET 12. Det er andelseiernes rett og plikt å verne om grøntanlegget med beplantninger. - Ballspill er ikke tillatt på gårdsplasser eller inne i vestibyler. - Reglene om ro i pkt. 1 gjelder også uteområdene, inkludert lekeplasser. - Det er ikke tillatt å legge snarveier over plenene. - Mat til fuglene må ikke legges ut, da det trekker mus og rotter til eiendommen. 13. Parkering av kjøretøy er kun tillatt på oppmerkede felter. Oppstilling andre steder vil kunne medføre borttauing for eiers regning og risiko. Opplag av biler på parkeringsplassene er ikke tillatt. Reparasjoner av biler og motorsykler er ikke tillatt på borettslagets område dersom dette medfører støy, oljesøl eller andre ulemper. DYREHOLD 14. Dyrehold er tillatt. For enkelte hunderaser fordres likevel fremleggelse av gjennomgått dressurkurs. Se Avtale om hundehold for betingelser. Punktene 1, 2, 7 der gjelder også gjester. DIVERSE 15. Andelseieren er erstatningsansvarlig for enhver skade som oppstår ved overtredelse av ordensreglene eller mangel på aktsomhet. Det samme gjelder hans/hennes husstand, fremleietaker eller andre personer som han/hun har gitt adgang til leiligheten. 16. Eventuelle klager skal sendes skriftlig til styret. 17. Generalforsamlingen kan endre ordensreglene. Styret kan endre anvisningene nevnt i parentes. * * * Ordensreglene er vedtatt av Generalforsamlingen i Linderud Borettslag II De erstatter tidligere regler av , revidert , , Linderud Borettslag II Ordensregler Side 2 av

15 Linderud Borettslag II VASKERIINSTRUKS 1. Vasketidene er: hverdager og :00 lørdager. Utenom disse tidene og på helligdager skal IKKE vaskeriene benyttes, pga. støy fra maskinene. NB! Siste vask og tørk må startes innen kl. 22:00 (18:00 lørdager). Etter dette tidspunktet er start sperret. 2. Reservering av tid på vaskemaskiner og tørketromler skjer på tavlen i vaskeriets forgang, med spesiallås merket med leilighetens nummer. Kontakt vaktmester hvis leiligheten mangler slik lås. 3. Hvis vasking ikke er påbegynt innen ½ time etter reservert starttid, er det fritt frem for andre å benytte de reserverte maskinene. 4. Maskinene aktiveres med vaskerikort med magnetstripe. Kortene fås kjøpt hos Linderud Storkiosk (i krysset mellom EMv.20 og Shell bensinstasjon). NB: Disse kortene virker kun i én blokk. Oppgi vaskeriets adresse ved kjøp. 5. Bruksanvisning for maskiner er montert på vegg eller på apparatene. Følg disse! 6. Etter bruk skal vaske- og tørkeautomatene tørkes av utvendig. Gulvet skal moppes etter bruk. Rengjør tørketromlens lofilter. 7. Bordene skal ikke benyttes til å sortere uvasket tøy på. 8. Døren fra oppgangen inn til vaskeriet skal holdes lukket for å begrense støy. 9. Barn bør om mulig ikke være i vaskeriet. 10. Husdyr er ikke tillatt i vaskeriet, inkludert hund og katt. 11. Lyset skal være slukket når ingen benytter vaskeriet. 12. Hovedrenhold av vaskeriene utføres av firma Alfred Renhold, som også vasker oppganger og vestibyler. 13. Ved feil eller mangler varsles vaktmester, og feilen notéres i vaskeriboken. tel/sms: , Husk: Hold orden! o Vaskeriinstruksen er utarbeidet av styret i Linderud borettslag II ( , rev , ) Linderud Borettslag II Vaskeriinstruks Side 1 av

16 (blank)

17 Linderud Borettslag II AVTALE OM HUNDEHOLD (Avtalen skal signeres av samtlige som har hund) Undertegnede andelseier:.... Erich Mogensøns vei Leilighet nr. er gitt adgang til å holde hund, type:... Hundens navn: Fødselsår: Betingelser: 1. Hunden skal føres i bånd ut og inn av oppganger og heiser. Den skal luftes utenfor borettslagets område. 2. Andelseieren erklærer seg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dennes hund måtte påføre Linderud Borettslag II, f.eks. ved skraping på dører og karmer, beskadigelse av blomster- og grøntanlegg etc. 3. Hundeeieren forplikter seg til omgående å fjerne eventuelle ekskrementer etter sin hund i trappeoppganger og heiser, på veier, plener m.v. 4. Dersom det innkommer berettigede klager fra andelseiere på lukt eller bråk, erklærer undertegnede andelseier seg innforstått med at hunden må fjernes fra leiligheten. 5. Følgende raser krever skriftlig tillatelse fra borettslagets styre: Amstaff, Dobermann, Grand Danois, Grønlandshund, Riesenschnauzer, Rotweiler, Schäfer, St. Bernhardshund. 6. Raser nevnt i pkt. 5 skal ha gjennomgått dressurkurs. Attest for gjennomgått kurs sendes borettslagets styre. 7. Hunden må ikke være alene i leiligheten uten å være trent for og fortrolig med dette, og da normalt ikke lenger enn 8 timer sammenhengende. 8. Hunden bør ikke luftes av mindreårige barn, og skal fortrinnsvis luftes og føres av husstandens medlemmer. 9. Denne erklæringen betraktes som en del av ordensreglene. Dersom reglene ovenfor ikke blir overholdt, vil hunden bli forlangt fjernet med tre måneders varsel. 10. Borettslagets styre avklarer evt. uenighet hos beboerne om tolkning av disse reglene. Det vises forøvrig til: Lov om hundehold - LOV , og Lov om burettslag - LOV Undertegnede hundeeier erklærer seg villig til å godta betingelsene ovenfor: Linderud,... / Linderud Borettslag II Andelseier Linderud Borettslag II Avtale om Hundehold Side 1 av

18 (blank)

19 Linderud Borettslag II SØKNAD OM UTLEIE 1. Eier:... E.M. nr.... Leil.nr Eiers adresse under utleieforholdet: Telefon:... Eier plikter å holde styret orientert om sin adresse til enhver tid. 3. Ansvarlig utleietaker: Årsak til utleie er : Eier er fortsatt ansvarlig for at hans/hennes andel av husleien innbetales til Linderud Borettslag II. 6. Utleietakeren skal gis en kopi av vedtekter og ordensregler for Borettslaget. Eier plikter å sørge for at leietaker leser, forstår og aksepterer disse. Dokumentene er tilgjengelige på Borettslagets nettsted, Eier skal selv ha et eksemplar tilgjengelig i tilfelle tvister oppstår. Ved behov for ekstra trykte eksemplarer, ta kontakt med forretningsfører. 7. Leiligheten kan bare nyttes til boligformål. 8. Utleien varer f.o.m.... t.o.m Ovenstående er lest, forstått og akseptert Eier - Utleietaker Linderud, den / styrets representant Denne søknad skal fylles ut i 3 - tre - eksemplarer og leveres til styret i Linderud Borettslag II før innflytting. Dersom styret innvilger søknaden, vil et underskrevet eksemplar bli fordelt til eier, leietaker og forretningsfører. Linderud Borettslag II Søknad om Utleie Side 1 av

20 (blank)

21 Linderud Borettslag II Kontrakt for brukerrett til Borettslagets garasjer 1. Garasjeanlegget er en del av Linderud borettslag II Kun borettslagets andelseiere kan få brukerrett til garasje. Ingen andelseier kan ha brukerrett til mer enn 1 - en - garasje. Linderud borettslag II v/styret disponerer likevel et nødvendig antall garasjer for vaktmester og vaktmesterutstyr. 2. Brukerrett til garasje tildeles på søknad etter forutgående kunngjøring. Søkernes boansiennitet legges til grunn for innbyrdes rangering. Bytte av garasje kan skje. Bytte skjer også etter boansiennitet 3. Ved tildeling innbetales et rentefritt depositum. I tillegg betales en månedlig leie. Såvel depositum som leie fastsettes av styret. 4. Garasjen skal brukes til oppstilling av registrert bil/motorkjøretøy som andelseier eller et av husstandsmedlemmene disponerer. 5. Linderud borettslag II er ansvarligfor drift og vedlikehold av garasjeanlegget, herunder nødvendig forsikring som dekker bygningsmessige skader oppstått ved brann, innbrudd etc. Innvendig vedlikehold av garasjen påhviler brukeren, som også må rette seg etter de til enhver tid gjeldende brannforskrifter og pålegg vedtatt av borettslagets generalforsamling. Bruker plikter å holde garasjen avlåst. Styret kan pålegge brukerne dugnadsarbeid 6. Fremleie/utlån av garasjen er kun tillatt etter godkjenning av styret, og kun til borettslagets beboere. Fremleie utover 2 år kan ikke godkjennes. 7. Dersom kontrakten misbrukes kan styret si den opp med 1 - en - måneds varsel. Også bruker kan si opp kontrakten med 1 - en - måneds varsel. 8. Garasjen kan ikke omsettes. 9. Ved oppsigelse skal innbetalt depositum tilbakebetales. Denne kontrakt er inngått og underskrevet i 2 eksemplarer mellom Linderud borettslag II og bruker. Linderud, For styret Bruker Linderud Borettslag II Kontrakt: Borettslagets garasjer Side 1 av

Vedtekter for Linderud Borettslag II. Oversikt

Vedtekter for Linderud Borettslag II. Oversikt Vedtekter for Linderud Borettslag II Oversikt 1. Rammebestemmelser... 2 2. Andeler og andelseiere... 2 3. Overføring av andel og godkjennelse av ny andelseier... 3 4. Borett og utleie... 3 5. Andelseiernes

Detaljer

Vedtekter for Hubroveiens Borettslag

Vedtekter for Hubroveiens Borettslag Vedtekter for Hubroveiens Borettslag 1. RAMMEBESTEMMELSER 1.1 Formål Hubroveiens Borettslag er et andelslag som eier og forvalter boligbygg på eiendommen gnr. 89, bnr. 22 på festet grunn i Oslo kommune,

Detaljer

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Haukedalen Borettslag org nr 946975974 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. oktober 1971, med endringer 26. mai 1983, 25. mai 2000, 7. mai

Detaljer

Vedtekter for Sentralbadet borettslag

Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag org.nr. 986 593 403. Vedtatt på ordinær generalforsamling 21.06.2006. Ved ordinær generalforsamling 31.05.2011 ble det vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 vedtatt på ordinær generalforsamling den 30.mai 2007. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Haraløkka borettslag er et frittstående borettslag

Detaljer

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005.

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005. Vedtekter Skrenten Borettslag for Skrenten borettslag org nr 948 793 539 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004.

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004. Vedtekter Vedtekter for Hovly borettslag org nr 853 954 292. Tilknyttet Hovly boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30 Vedtekter for Borettslaget Christian Kroghs gate 30 (etter endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14.05.2008) 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Christian Kroghs gate 30, gnr. 208

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 13.06.2006. Endret ordinær generalforsamling 13.06.2007. Endret ordinær generalforsamling 10.06.2008.

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag

Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag 1. Innledene bestemmelser Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 28.11.2005. 1.1 Formål Tillertunet 3 Borettslag er et andelslag bestående av i alt 20 andeler som

Detaljer

1. Innledende bestemmelser

1. Innledende bestemmelser VEDTEKTER FOR A.S. SOMMERFRYDLØKKEN Vedtatt på generalforsamling 19.03.1945, 30.03.1960, 29.03.1979, 24.04.1987, 10.03.1993, 07.03.1995, 07.03.1997, 26.03.1998, 29.03.2001, 21.04.05, 4.4.2006 og endret

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Lenvik kommune og har forretningskontor i Lenvik kommune.

(1) Borettslaget ligger i Lenvik kommune og har forretningskontor i Lenvik kommune. Vedtekter for Lundhaugen borettslag, SUS tilknyttet Boligbyggelaget Nord 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Lundhaugen borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett

Detaljer

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 VEDTEKTER for VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 sist endret den 16.06.2008 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Voldsdalsberga borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne

Detaljer

Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008

Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008 Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008 Endret i e.o. generalforsamling 03.09.09. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NAVN, LAGSFORM, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR...1 1.1 Formål...1

Detaljer

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtekter For Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 18. desember 1973, sist endret den 26. april 2005 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Borettslaget

Detaljer

Vedtekter. for. Bjørnefaret borettslag

Vedtekter. for. Bjørnefaret borettslag Vedtekter for Bjørnefaret borettslag Org nr 954 356 051 tilknyttet ROBO (Romerike Boligbyggelag), vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.5.1976, sist endret den 05/06 2012. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. For. Kantarellen borettslag org nr 947 138 081

Vedtekter. For. Kantarellen borettslag org nr 947 138 081 Vedtekter For Kantarellen borettslag org nr 947 138 081 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. februar 1988, sist endret den 4. juni 2013 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Kantarellen borettslag

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3.

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3. Vedtekter for Dyrgrav borettslag org nr 953 413 590. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3.2015 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Side 24. Vedtekter. For. Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Side 24. Vedtekter. For. Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Side 24 Vedtekter For Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på generalforsamling den 16. oktober 1970, sist endret den 25. mai 2004 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER. For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008

VEDTEKTER. For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008 VEDTEKTER For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008 Endret 16.3.2009, sist endret 18.04.2012. Borettslagets navn skal være Løvåshagen

Detaljer

Vedtekter. for. Skauen borettslag org nr 948 677 202. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24.

Vedtekter. for. Skauen borettslag org nr 948 677 202. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24. Vedtekter for Skauen borettslag org nr 948 677 202 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24. mai 2005 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Skauen borettslag

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer

TRONDHJEMS KOOPERATIVE BOLIGSELSKAP BORETTSLAG

TRONDHJEMS KOOPERATIVE BOLIGSELSKAP BORETTSLAG Vedtekter Vedtekter for Trondhjems Kooperative Boligselskap Borettslag org.nr. 953 683 636. Vedtatt på ordinær selskapsforsamling 5 juni 2014. 1. Innledende bestemmelser 1 1 Formål (1) Trondhjems Kooperative

Detaljer

Vedtekter for Myra borettslag

Vedtekter for Myra borettslag Vedtekter for Myra borettslag Org nr 947 122 363, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.3.1985, sist endret den 10.04.2010. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Myra borettslag er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG vedtatt på stiftelsesmøtet den 08.02.08, med endringer i ekstraordinær generalforsamling 7. september 2011. Endringer på generalforsamling 7.mai 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær generalforsamling den 19. april 2007.

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær generalforsamling den 19. april 2007. Vedtekter for Mårskrenten borettslag org nr 947 714 643 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær

Detaljer

Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl.

Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på generalforsamling 16.04.2013. Vedtatt på generalforsamlingen 05.05.2008. (Ifbm. sammenslåing av med Follo

Detaljer

Vedtekter. for. Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808

Vedtekter. for. Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808 Vedtekter for Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6. november 1987, med endringer 19. april 2005, sist endret den 28. mai 2015 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Vedtekter. for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 25.02.1975, sist endret den 19.03.2014. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

- 1 - 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Selskapet ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune.

- 1 - 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Selskapet ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune. - 1 - Vedtekter for Nygårdkollen Boligaksjeselskap, org nr 933 200 000 Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 5. september 2007 Endret på ordinær generalforsamling 26.05.2009 Endret på ordinær

Detaljer

Innledende bestemmelser... 1 Aksjekapital og aksjeeiere... 1 Borett og bruksoverlating... 2 Vedlikehold... 2 Pålegg om salg og fravikelse...

Innledende bestemmelser... 1 Aksjekapital og aksjeeiere... 1 Borett og bruksoverlating... 2 Vedlikehold... 2 Pålegg om salg og fravikelse... VEDTEKTER a/s SOMMERFRYDLØKKEN 1. Innledende bestemmelser... 1 1-1 Formål... 1 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold... 1 2. Aksjekapital og aksjeeiere... 1 2-1 Aksjer og aksjeeiere...

Detaljer

org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike

org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtekter for LUNDSLØKKA Borettslag org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtektene er vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.06.1961 og sist endret i ordinær generalforsamling

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

VEDTEKTER. for. A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252

VEDTEKTER. for. A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252 VEDTEKTER for A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. mai 1962 sist endret den 22. mars 2006 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Nyborg Borettslag

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå

Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå VEDTEKTER FOR Skipperhuset borettslag Org. nr. SUS Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå 1. Innledende bestemmelser 1-1 Navn 1-2 Formål Borettslaget skal hete Skipperhuset borettslag.

Detaljer

VEDTEKTER for KLOSTERHAGEN BORETTSLAG Org. nr. 990 930 775

VEDTEKTER for KLOSTERHAGEN BORETTSLAG Org. nr. 990 930 775 1. Innledende bestemmelser VEDTEKTER for KLOSTERHAGEN BORETTSLAG Org. nr. 990 930 775 Vedtatt på stiftelsesmøtet den 25.01.07. Oppdatert på ekstraordinær generalforsamling 25.04.07 og ordinær generalforsamling

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører. Vedtekter for Othilienborg Borettslag org nr. 950.373.520 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 28.05.1965, sist endret 12.06.2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX. tilknyttet

VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX. tilknyttet VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX tilknyttet TØNSBERG NØTTERØY BOLIGBYGGELAG vedtatt på konstituerende generalforsamling den XXXXXXXXX, sist endret den XXXXXXXXXXX,

Detaljer

Vedtekter for Glostrupveien Borettslag

Vedtekter for Glostrupveien Borettslag Vedtekter for Glostrupveien Borettslag org nr 948 414 929 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtektene er vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.august 1971 og sist endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012 Vedtekter for Kronstad Borettslag org nr 859 335 152 tilknyttet Stor-Bergen Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, sist endret på ekstra ordinært sameiermøte 17.04.2012

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Moss kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Moss kommune. Mønsterdokument fra NBBL 19.01.2004 Vedtekter for Skredderåsen borettslag org nr 948 863 057 tilknyttet Moss Boligbyggerlag vedtatt på generalforsamling den 29/4-2004 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Trondheim kommune og har forretningskontor i Trondheim kommune.

(1) Borettslaget ligger i Trondheim kommune og har forretningskontor i Trondheim kommune. VEDTEKTER Vedtekter for borettslaget Innherredsveien 58-60 org.nr. 976 002 008. Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.12.2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 29.10.2009. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Linderud Borettslag II. Regelverk:

Linderud Borettslag II. Regelverk: Linderud Borettslag II Regelverk: 1. Vedtekter 2. Ordensregler 3. Vaskeriinstruks 4. Avtale om Hundehold 5. Utleiesøknad 6. Garasjekontrakt 7. Vaktmesterinstruks 8. BRANN og rømningsveier Linderud Borettslag

Detaljer

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 VEDTEKTER for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslagets navn er Borettslaget Professor Hansteensgt. 70. Lagets forretningskontor er i Bergen kommune.

Detaljer

VEDTEKTER. for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag.

VEDTEKTER. for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag. VEDTEKTER for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 28.12.1972, endret 28.04.05, 26.04.12, sist endret 29.05.13. Vedtektene

Detaljer

Vedtekter. for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag

Vedtekter. for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag Vedtekter for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 05.05.1977 sist endret 28.04.2005 (ikrafttredelse fra 15.08.05).

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 17. oktober 2007 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på sameiermøte 14. april

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

VEDTEKTER. for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010.

VEDTEKTER. for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010. VEDTEKTER for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål AS Kampens Byggeselskap er et boligaksjeselskap som har til formål å opprettholde

Detaljer

V E D T E K T E R. for. sameiet Luftå 32. Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet på stiftelsesmøte 14.08.

V E D T E K T E R. for. sameiet Luftå 32. Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet på stiftelsesmøte 14.08. V E D T E K T E R for sameiet Luftå 32 Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet på stiftelsesmøte 14.08.2013 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets navn er sameiet Luftå 32. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

Vedtekter. for. Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384

Vedtekter. for. Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384 Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384 Vedtatt på sameiermøte 14. april 2011 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 1.0 Navn Sameiet Wessel Atrium omfatter gnr 208, bnr 57

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. Vedtekter for Renovasjonsarbeidernes byggeaksjeselskap (RABS AS), org nr 833 058 452 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter Sameiet) omfatter gnr 229 bnr 174 i Oslo med påstående bygninger. Sameiet

Detaljer

Vedtekter t Ny Lov for Skolegata 4 ABC borettslag Org. nr. 993305707

Vedtekter t Ny Lov for Skolegata 4 ABC borettslag Org. nr. 993305707 Vedtekter t Ny Lov for Skolegata 4 ABC borettslag Org. nr. 993305707 1. Innledende bestemmelser Vedtatt i stiftelsesmøtet den 15.10.08. 1-1 Formål Skolegata 4 ABC borettslag er et samvirkeforetak som har

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune. Vedtekter for Solheimslien borettslag org nr 948 115 700. vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. april 1966, endret på generalforsamling den 1. oktober 1968, 17. mars 1969, 16. april 1970,

Detaljer

Vedtekter. for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612. tilknyttet. Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612. tilknyttet. Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 7. oktober 2004, sist endret den 10.6.2008 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

V E DT E K T E R. For. GRANLUND BORETTSLAG (org. nr. 976 119 142)

V E DT E K T E R. For. GRANLUND BORETTSLAG (org. nr. 976 119 142) V E DT E K T E R For GRANLUND BORETTSLAG (org. nr. 976 119 142) vedtatt på generalforsamling 22.mars 2006 gjeldende fra ikrafttredelse av ny borettslov vedtatt 06.06.2003 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører. Vedtekter for Vestskrenten Borettslag org nr. 848205052 vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.mai 2006 med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 3. juni 2013 og på ordinær generalforsamling

Detaljer

Linderud Borettslag II. Regelverk:

Linderud Borettslag II. Regelverk: Linderud Borettslag II Regelverk: 1. Vedtekter 2. Ordensregler 3. Vaskeriinstruks 4. Avtale om Hundehold 5. Utleiesøknad 6. Garasjekontrakt 7. Vaktmesterinstruks 8. BRANN og rømningsveier Linderud Borettslag

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTERLI BOLIGSELSKAP AS Vedtatt 8. juni 2006 Endret i ordinær generalforsamling 4. mai 2011 og 3. mai 2012

VEDTEKTER FOR ØSTERLI BOLIGSELSKAP AS Vedtatt 8. juni 2006 Endret i ordinær generalforsamling 4. mai 2011 og 3. mai 2012 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR ØSTERLI BOLIGSELSKAP AS Vedtatt 8. juni 2006 Endret i ordinær generalforsamling 4. mai 2011 og 3. mai 2012 1-1 Formål Østerli Boligselskap AS er et boligaksjeselskap

Detaljer

Vedtekter. for A/L Ila kvartal V borettslag, org. nr. 953 185 881, vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 2013.

Vedtekter. for A/L Ila kvartal V borettslag, org. nr. 953 185 881, vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 2013. 1 Vedtekter for A/L Ila kvartal V borettslag, org. nr. 953 185 881, vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 2013. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ila kvartal V borettslag er et

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

Vedtatt på ordinær generalforsamling den 09.mai 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 22.mai 2007 og 14. mai 2013.

Vedtatt på ordinær generalforsamling den 09.mai 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 22.mai 2007 og 14. mai 2013. Vedtekter for Fagerholt Borettslag org nr 950266287 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 09.mai 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 22.mai 2007 og 14. mai 2013. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

RENSEN. Vedtekter BORETTSLAG BORETTSLAG

RENSEN. Vedtekter BORETTSLAG BORETTSLAG Vedtekter G RENSEN BORETTSLAG BORETTSLAG Vedtekter for Grensen borettslag, org. nr. 948 310 538, vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 15-02-2006. SIDE I Innhold side 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010 Vedtekter for Brøttet borettslag org nr 950 245 573. tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag Vedtatt på generalforsamling den 19.mai 2010 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Brøttet borettslag er et

Detaljer

Linderud Borettslag II. Regelverk:

Linderud Borettslag II. Regelverk: Linderud Borettslag II Regelverk: 1. Vedtekter 2. Ordensregler 3. Vaskeriinstruks 4. Avtale om Hundehold 5. Utleiesøknad 6. Garasjekontrakt 7. Vaktmesterinstruks 8. BRANN og rømningsveier Linderud Borettslag

Detaljer

UTKAST V E D T E K T E R. for. Sameiet Ystenesgata nr (BTR 1) (org. nr. xxxxxxxxx) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet.

UTKAST V E D T E K T E R. for. Sameiet Ystenesgata nr (BTR 1) (org. nr. xxxxxxxxx) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. UTKAST Dette er et foreløpig utkast til vedtekter, utarbeidet i forbindelse med salgsstart av boliger på Fagervikplassen. Disse er kun ment å gi et bilde av de rettigheter og forpliktelser som følger av

Detaljer

(4) I tillegg har juridiske personer som nevnt i borettslagslovens 4 3 rett til å eie 2 % av andelene.

(4) I tillegg har juridiske personer som nevnt i borettslagslovens 4 3 rett til å eie 2 % av andelene. 1 Løren Borettslag VEDTEKTER for Løren borettslag org nr 848 712 612 vedtatt på ordinær generalforsamling den 25.04.2006 med endringer 23.04.2008, 08.04.2010, 23.04.2012, 17.04.2013 og 8.4.2014. 1. Innledende

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune. Vedtekter For VESTSKOGEN borettslag org nr 948 010 070 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. februar 1965 med endringer vedtatt på generalforsamling den 9. juni 2005 og 5. mai 2010. Revidert

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter for Økernly Borettslag org nr 996 180 603.

Vedtekter for Økernly Borettslag org nr 996 180 603. Vedtekter for Økernly Borettslag org nr 996 180 603. Vedtatt i stiftelsesmøtet den 18.10.2010. Sist endret på ordinær generalforsamling 30.05.13 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Økernly borettslag

Detaljer

Vedtekter. Vestlia borettslag

Vedtekter. Vestlia borettslag Vedtekter Vestlia borettslag Vedtekter for Vestlia borettslag. org. nr. 954872416 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 24,5.1978, med senere endringer vedtatt den 10.06.1980, den 21.6.1983 og den 30.05.1985

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARNATVEIT BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR ARNATVEIT BORETTSLAG VEDTEKTER FOR ARNATVEIT BORETTSLAG TILKNYTTET BERGEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG vedtatt på generalforsamling 6. november 1984, korrigert på generalforsamling 31. mai 1988, revidert på generalforsamling 13.

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Riihimäkiveien Borettslag

Vedtekter for Riihimäkiveien Borettslag Vedtekter av 25.3.2015 Vedtekter for Riihimäkiveien Borettslag Organisasjonsnr. 948 391 546, tilknyttet BORI BBL. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 21.11.1973, sist endret 25. mars 2015.

Detaljer

Vedtekter. for Hannestad Terrasse borettslag org nr 953546795 vedtatt på ordinær generalforsamling den 11.5.2006

Vedtekter. for Hannestad Terrasse borettslag org nr 953546795 vedtatt på ordinær generalforsamling den 11.5.2006 Vedtekter for Hannestad Terrasse borettslag org nr 953546795 vedtatt på ordinær generalforsamling den 11.5.2006 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Hannestad Terrasse borettslag er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER. for sameiet Sola Toppen

VEDTEKTER. for sameiet Sola Toppen UTKAST VEDTEKTER for sameiet Sola Toppen Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av eierseksjonssameiet i henhold til begjæring om seksjonering inngitt til Sola kommune. 1. NAVN Sameiets

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

Vedtekter av 13.10.2005

Vedtekter av 13.10.2005 Vedtekter av 13.10.2005 Vedtekter for Smiberget Borettslag, org. nr. 948 946 645, tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 26. november 1963, endret på

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter For Rognerud borettslag org nr. 950 390 158 vedtatt på ordinær generalforsamling den 6. juni 2006 med endringer i generalforsamling 11. juni 2007. Vedtatt på ordinær generalforsamling den 07.05.13

Detaljer

VEDTEKTER HAWEL I BORETTSLAG.

VEDTEKTER HAWEL I BORETTSLAG. VEDTEKTER for HAWEL I BORETTSLAG. Drammensveien 8 10, 3612 Kongsberg. G. nr./ B. nr. 8443 / 13 og 14 Org. Nr. 963 861 281 Stiftet 01.02.1961 med formål borettslag Sist endret 14.04.2004 1 av 10 1. Innledende

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Søndre Åsen kvartal I. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Søndre Åsen kvartal I. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET SØNDRE ÅSEN KVARTAL I Vedtektene er fastsatt i henhold til lov om borettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtektene ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 13. juni 2006. Punkt

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslagets har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslagets har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Stubberudlia Borettslag org nr 850373612 vedtatt på ordinær generalforsamling den 29.05.2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stubberudlia Borettslag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

DOKUMENTET TILHØRER GRENSEN BORETTSLAG. Vedtekter

DOKUMENTET TILHØRER GRENSEN BORETTSLAG. Vedtekter Vedtekter Vedtekter for Grensen borettslag, org. nr. 948 310 538, vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 15-02-2006, sist endret i ordinær generalforsamling 29-04-2014. SIDE I Innhold side 1 INNLEDENDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

Vedtekter. for Mellomenga Borettslag org nr 947853805. vedtatt på generalforsamling den 25.04.06. sist endret: 09.05.12, 07.05.2013 og 06.05.

Vedtekter. for Mellomenga Borettslag org nr 947853805. vedtatt på generalforsamling den 25.04.06. sist endret: 09.05.12, 07.05.2013 og 06.05. Vedtekter for Mellomenga Borettslag org nr 947853805. vedtatt på generalforsamling den 25.04.06. sist endret: 09.05.12, 07.05.2013 og 06.05.2014 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Mellomenga Borettslag

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

Vedtekter. for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014.

Vedtekter. for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014. 1 Solhøgda Borettslag Vedtekter for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Solhøgda

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

VEDTEKTER. for. Heggumlia Boligsameie

VEDTEKTER. for. Heggumlia Boligsameie VEDTEKTER for Heggumlia Boligsameie Vedtektene er revidert på ekstraordinært sameiemøte 05.10.94, revidert på ekstraordinært sameiemøte 19.11.2008, revidert på ordinært sameiermøte 27.4.2009, revidert

Detaljer