@.=. 'o,.r-, Am S. (KrF) Bård Folke Frcdiik$n (H) Kaut Evo Lindsjm (sv)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "@.=. 'o,.r-, Am Kåtri@ S. r@å5 (KrF) Bård Folke Frcdiik$n (H) Kaut Evo Lindsjm (sv)"

Transkript

1 @.=. 'o,.r-, Am S. (KrF) Bård Folke Frcdiik$n (H) Kaut Evo Lindsjm (sv) OSLO ELVEFORUM SVAR }Å GRUPPELEDERNES SPøRSMÅL TIL BYRÅDET VEDRøRENDE OSIO (OMMIJNES HANDLINCSROM I BJøRVIKA.BISPEVIKA I brev åv stilie fen av gruppeled ne i bys0ri eks sdørshdl til bfådet on hvilke mdigh rd en ha for å nde utbyesinssdm ne i BjøNika Bispevika uren Å båne r.forhedle dei konplelse altal verket for onrådet. Oslo Elvefom r av den oppfalring at flæ ar alllleno burdc he vært rforhorllet for å lå en god byulvikling i Bjørvika-Bispevik4 ikle minst selve uibygsingsal1dlen (ar1al tr 3 mellom Oslo lomue og Bjæiks Inaælnlktu ÅS). Eitd n6ye ejmoneos av sieldende avtaleverk ndd vi at det også ier nms belydelie spiu bm for posilive.ndringa. noe!i øosks å belyse i forbindehe n d spømålene fra gruppeledehe. Sids Oslo kommuie er pån i fre sv de Ålte sltålehe son utgjøi av16lelerlct, er det dise fire aralere $m vil bli komentert - arrale r l, 2, 3 oe 7, Font fo! Bjdik!"vedlakd i 2003 spihe Oslo Elvefom im en retle {orslag ril jusiednger i de ulilc u*ætene lil Egulqingsplån Io! Bjøvilia-Bispdik*robaw, Vi vd salig oppiatl N de blagtue inæresene krlttet iil elve!, bekkd og viker, men fet det nødvendig også å ge im på forlold son veiløeinger, byegehøyder (i D l0-b l3 oc mot Middelålderpdken), sikdhjr oe brrcn (øelm, Midrlelald rpdt{en os Bisp.vika) os pese.r rte r altemaiilr Dd d d rtor gled lis ndr fen!v 8$ppeledme i bysryret nå enedt!* sva på seks spffitrål $n Oslo Elv fom oppfsttet $n vikiige i 2003 og fo$lo løsninee! for den gdgen, VÅre bsoingsfoislag nå 2003 drøn4!å oy {fta side l4), justed for verdifulle imspill sidd dm gde. og riba8sd 8rupp ledem$ konlfte spdshålsfomulednger og lrniser on åt ortslevdkd for Bjøwika ikke slal rcturhsdld. Då kjm6ldslad vil we i hvilkq erad d t r nllis Å Edusre anirll utbygde kladratneter, uhltte besl melene on k6lrladsbæmde eeal og flytte på voluer, slsrt! vi ned fdste d l av 5pømAl 6 (be,hattdls 6dq 6,1 6.8 ned nnnder), td tleett r for os spømålæ l-5, og åvslltta med siste del av spøishål 6, dvs. hla son bm pliont Es vcd.h Erluksjon av etall ulbyede r (b hedl s udd 6.9). For å fotsku$ee kontlujom i 6.l-6.8:. D.n v.dtrn rcsuledlg.phno fir rlgnt 2003 til.ret e! utbygginervohd pn n' T-BRÅ pl4! dct iolue.t w Krlt!.bistoilk nulerm som eerruelt l ggb sor fo. Bbp gri..

2 U.mett hvor bns # T-BRA son legg6 pl sorsid.r!v Bispegrt!, ril Bjønik! Irftlstruktur tunt kuuo eå fiå Dibyggin$rvl.l.n derson utbyggingrvolunet i ilen Nrige d lcn.v plsnoeradet reduser$ til b't-8r4. Bj"rikrpl&ens utbygeingsvolun km n.r.o. reduseb n.rl br T-BIL{ i aorhold lil by yreb Bjønika-vedtak i 2003 uten lvl.len6sis kodsela m r Blir koshldsbærenalo Binst br T-BRA, får dot inger Nrdenelsige Blir koslmdrbærede rreal mimt D: I-BRA, fir dct beler ingetr økonodiske kotuekvenser for Orlo kommud, Orlo konnum yil bttre beid. innlil50 mill kr dc.md koshadsbererd e, reo I vi er seg Å bli nt T-BP-{, d!$ innlil kr for nver # nitrdre nn n't-bra, Operaen, ron ligger ut trfor rcguleriryrplrrens onråd og ikkc r ncdr gtrct i r guleringspllnen uthyggin$volum, 3krl ikl. trckkcs fn utbysshesvolunet ved b regnhgcn rv kosh!&bærende.re!i, Koslnrdsbærcnde rrcll *!l boregn$ på folg nd Eitd Kostnrdsbærcndc!rcal - sanlet utbyssingrvolun imerlor reg crirgspllnen! onråde nirn rolud t til rie lis utlci boliger og Kultu iltorisl nus un. Kostn.d!bær..d. dorl - ved cn rclltuenns av b$tyrct! reguledngsv.dtat fr! 200J rl.nroctr forn roredritrscr ' La! etrldc( bcregner p{ folg.!d.nåtc: m'T-BRA mitrmvolubdtilridcliccud.iebolieer(1q950r't-bra ved 5 % url iebolissr) ninn volunct for dcl d len I Kulturhislorisk nuscud son leggcr tro for Bbpegriå (ca Br T"BRA bvis nuse & utstillirgs og publikund l l ggs på sosid.! & Bhpcgdr) - c!, n' T-8R4. Fjern$ 6t 499 nr T-BRA w d t sanlede utbyggia$vohdct i Bjønik, vil kosrntdlbæ.c.dc!.s!l forhrnvære ca.8;1000 nr T-BRA. Ynerlig rc c! el T-BRA k!tr d! benytt s til rib lige urlei boligcr utetr rt d tte lar økomnilk konsokvener for Oslo lrobsutr, Dcrned blir DÅlseriieen om l0'lo nselig. ultcioboliger innlidd, DeaoE plonen utb)ggitrgwolun pa drgcnr rik$ejsrutrr blir bi rs etrn l15000mrt-brå. ni Orlo konnule ys ctr konpenn\jotrpa I 500 ki pr n: biddrc utbyegingstrcd, Utbwginswoluner på das $ rikrveigu katr reduser* tll Er T-BRA rt.n d d.ne får.rltlenqrig ko kv Ner, netr da nå Ollo konmu! yi. ctr konpefflsjon på 40,5 ni[ kl For i knnne vuder kons.kveds.nc.v { flyrio on DÅ oelell r redn re voltrner. i regnlcrirglplrmn nl d.t fr.nlegeg en or.ruikt md;ncr b\or Drtrse m) T-BRA son liggcr innenfor d.ge$ ritcv.igrum for hven erkelt byggereli. De son øsker å siøle ee tjøt ned dsunøtasjonen for disse koiuusjohme, bff lese onlr len lnder puoktene nedenuder. Andle ks hopp over detle og fotselte lesingen på ride 14 ned avsdittet AHA ril Djonikr hvor b trrdli.gen Nv gruppcl.dern.s lprrsoål 1-.5 ståner, eve uelt så diekle lii pukt 6.9påside39 hvor vi r.degj.r for bv. son b.r priorit res v d n rcdukrjotr rv rntdl ulbygde kvrdnt'm.tcr. SvareN (kotrklusjotrerc) på gruppeledcrres 3pørsnÅl r-5 fims!å side 16 Gpøsnål I ), side 24 Gpdsnål 2), side (spnnål1). side33-14 (spønmåi4) os side (spøsmåi5). Efid ovetsittm ove! prioritdtc volunreduldjoner Gide 39) peker vi på ro strrkrtilttk son nå tefl.s Gide 41) ob på viklisheten av så lidlib son nulis å avlijrrc hvofidr gat.sbukturen i Birp*ik sk l nuk ned grrbtrukturcn pt Gronlmd, Den bn defiairi,t Aæ det.

3 Irnholdsfon e! lsetr for esten!v d lte dokunentet d son lølgqr s,3 6.1 Ara6leDessig spilldob for rcdulsjon av ftbycgingsvolun s A\aal mesi8 spilleron for dulijon av tdtbdsbæed aeål s, 7-6,3 Ber eningen av kostnad.bæende æal i blråd$ak 138/03 s. 7-6,4B C ne n 6v kosbadsbæmde æal i blddsal207/03 s R Cnet knisk hå.dterin8 åv Oldaen ved bægning av kostnadsbænde deal s. 10 6,6 KoMkvær av bfåd rs f ilakige r 8! tekniske hdndtedng av Op raen s.11 6? Koftkt beesdngsbåre og Egnestykl for kostnådstærerde æål s Spilleron fo! å tytle på / 4de voluer i lhdsieinssvlålen for riksveianlegg s AEA til Bjdika s,15 - I Byrod og byggevolunerundt Ope!ær s.16 2 Ela tåler byen bak ov byggehøydd og hy8eevolm r i Bl0 Bl3 og C8, og hvord& bm bysg n ulfom*? Eh byfomdalys gir svdet s.24-3 Tilgjeng lighetø nellom Nylud aud oe sjøfronten s.28-4 Nyled alld og Opqagata nen også Nylm&brua og østæ ldgmt s,34-5 Hovinh ktd oe flytling av Kulturhislorisk musem E Prioriteringd ved en cdutsjon av dtall utbyede kvadnlneld s Tilbakebli*, slr.tstiliak oe fienblkr Avl.l.n.$lg rplll.ron to! r.dukljob.! uthyggilgnolum Besi melsen om utbyggingsvolm og Eduksjon i utbygginssvolm fmes i pu.ll 4,3 i utbyggingsavlald av 30,jui 2003 (svtåle 3): Dasom E-ndelig ve.tstl r Sulerilgspla! {år q redukjon i ulbtgginesvolm pa m't-bra ella Da i fdhold lil R.gulelingspleen Gon i dag he st sml4 nlbyseinswolm på ø h' T-BRA), kd Paden erklæ ss ti ffå sin rcnighetd og plikter eno A!,iald, Slil erklæling nå gis imen 3 måredd elid at plden ei ødelig vedlaft. Del d forl ejort A lolke bæt nmehft dit nei at arralø kd sies opp bvis utbygginssolmet blh # T-BRA, og dene de$o m* sn 'R sulsinssple n" Gob sics å ba.t smlel ulbyggihgsvolum!å ca, nf T.BRA) er klsd d finen i avialfls pnrh 3 som "plm med FCrrleringskan, rev, 2l, , og rcgdenngsb$tcmmels.r for bptvjkline åv Bjdik4 Bhlevika oe Lohah slih de 22,05,2003 er foreslån av Btrådet i sat I38/03 i imstilling lil Bysr,tet", Men neftopp deme klæ definisjorcn i pult 3 gjø at BjøNika li-&afultu AS lod ld sa fra denom smlel urbesins$oln EdusRr lil n'T-BRi Dluc del roldfl å\ Kulrurhisbrisldu*nson eventuelt lege6!å av Bispegata, ned mdæ ord ekenpelvg red et sedlet ulbyggirgsvolm på n' T-BRA dffin n' T-BRA av KIiM lesges!å øsiden av Bispegala, BaLeMen for at bestennelsen i utbyegingsarlalen nå rolke slik. gis i det føleøde. Pl&- os by^gniqselslen Evid ne planforslag av 24. II hadd et ubyegingsvolm på n' T-BRA (Operæm volu!å ca n'er ikle inkludql i detl lall t etteeon Op n n liggd ntenfor plsonrådet plu$ de1 volunei av Kultulhistorisk nsem som gjemom bebyegels*pld aqt! lt leggs sr for BispeeÅt4 I brråders imsliuing h.t.r del al '"1d- og bygaineselatqa foslae visd tilrettelegging for utbygging av ø m4,

4 4 son forutsend at ca. 20 OOO ntr T-BR { åv Knltunisronsk nufm lesges s foi Bisp sala, jt ontalen av mddng* enq ofrotlis etesrn i plefo$laget av 24. mds 2003 Gide 211)- Av bfådets lmsdlling teneår det videe at byrådet ld foreran "en smlei Edulsjon på q m"' Gide 2l ) i forlold lil PBES foslas. Mq prcsisl deide det see om ø reduksjon Då rnl T-BRA, slik at byrådds imstillins hadd el ulbycsinesvolm på nr T-BRA plu$ d t volmet av Kuliuhisroris nusem en eventælt lecges! for Bisp sata. I byråd$ål av 3l. jdi 2003 on uthygeingsaialen for Bjdika heter der "BFåd r hd i foulager r -eguldr&pld agr ril rcne ror u-rb\ ggile a\ ca. aoo OO0 n T-BRA rside I ). Det fonbetler so6 lidlig re ar ø m' T-BRA av Kultuhistonsk nusem plasseres søi for Bispegaq selv on plden åln r fo. o1 hele iuseet km legges nord for BGpegata, I sistnevnie iilfelle vil '\anlet ntbyggin$volm" tor "Regulerinssllmm", slik deme er deldert j ntbygsingsaltalen, km!æ!e mr T-BRA, Sido lyddets ihistilline forclå i god tid før utbyggincsar4alen ble itr8ån, pariene la deme innstillingen til grunn og då forueeft* å ha han imsåe e tfmska! 1il imslillingen, vjl Bjdika Infrætru!tu AS ikke Llme "erklæ seg ni na sine rcttisleter os pliktd etter Artalen" så sel utbygeingsvolmet bli! ovd nl T-BRA plus del volm t av (}lm som eventuelt legges pa søsiden av BispesalE, dvs, itke re&ser s ned n' T-BRA elq md i forhold tl 'R culerinssllden".?å same nåte son Bjdika Irli6trultu AS i punld 4-3 i uibyegingsaialen eksplhitt hd påtatt se8_den økononiske ftrl?od veå n rcdtk4aa i kastladtbøende aredl pa ituril mr T-BRA (fm nållallel n' I-BRA til h' T-BRA), he Bjdika Intætrultur AS gi mon avtalebestennekd om at u$yggingsvolu t ikke nå r dusees ned ' m' T-BRA ell! ne! i forhold lil Reerlldingsplanen", dvs. btddets imsrilling, inphsin atspk at også,rrlss?,6r, o/ød kd edurles med nesn mr T-aRA I folholdlilnållalld llia s T T-BMril88075lT'T-BR,AJdersomheleKHMlegees PA same n&e son Djdika Infiasl&ktur AS i ltbygginssartald høsrd gevrd,e, denon kbstnddsbercnde drcal lis s.e å bli ove! tn: T-BRA, vil Bjøryika lnfrastf,rltl olså hrste gevinsten dqson!rræd,ssv,./,u et viser ses Å bli over 960 OOO n'?a-bia. Lesges eksenpelvh n" T-DRA ov (ln\4 på sdirlo åv Bbpegaia, vil trlbygging$ volmet i hennold til 'Reguleringsplmeh" (dvs. by!ådets instilling) blj n' T.BRA, I dettc rilfeller lil Bjøryika Innastrukur AS kunhe gå fia utbyegingsaialen alle de nåi iil n't-bra, Umelt hvor mmee n' T'BRA aa KIIM son lesges på smiden å! Bispegal4 vil Infiælluktu! ned ede ord forst kune gå fta utbyssin8savtal ddson uthyeginævolmet i den mise.lelen av plmodmet EdusEs lil m' T-BRA, dvs. njd n' T-BRA i forhold 1il "Regulelinesplmenj'utbySgingsvolm på n't-bra i d nne Altalen oh olddragelse a! frigjoft riksvejlrm og srum til ny nksvei (avral 2 -jt ljyh vedless til brrådssak 208/03 av 3l. jrli 2003) hd liklisnok en b semmelse i puhl<l 5.4 son ved fdsle øyek6t knme iilsi n åmeh konllujon, m n ikle v d glmskling:

5 5 Delson det sdlede recllerle drål (av åigin ritsveisrum) til bolig oeleur Erings fonål (inr]lsive bmehage) i endelig sqdfesieh Cllerinssplm son imtått i vedl Ce I os 2 ædueres til lålde em I n- T-BRA, jt form, skål A\aald lalle bon euei rlorhddle(. Dfl.salme gjelder dtuto roulr utbyggine$ olq to' Onlådn fl nirdre em s m T-BRAjl:ptr.1.3istulee'punkrlfo'an Dkse få linjeie i deme vikrige niuiona\4ald imehold* flee fejl os ukleh ts (bæ noen linfr Iengd ned helt til sluli i punkt 5.4 imeholder aialen lil og med er r gnesryke nvor slæt oppgis å ræ 20 nill la n$ de1 korekte er 40 nill k)-for der fæie q ødelig vedratt Egul ringsplan",tt "imtatt i v dle8g I os 2". Del m byrrdetsrtsldg til Egule rihgsple som ulgjd vedl*s I og 2. Psusen 'li fom" ø d*suren ullai og i beste fåll Nødvendie. "Fore" d nenlig a!,ialm tåu om Edulsjond til,1avee tu 148 OOO mr T-BRA", Det vikiig i vdr smnsheng er imjdlenid "jt pki. 4.3 i N{åle e i puhkl 4 fom". Av plrlt 4 Adg& del at a(åle! er "Avlale nellon slaten os srumeierns HAV os OSU, og ned BI on dekkine av innåshuktuikosmdo ftn)net til opem oc nltl knltuhisrorisk nlseuto". Sistnevnle avlale inneholdd imidlenid ikle noe DuLr 4.3. Det er det larc, av åraalene son kommunen er pår1 i sm gjør, nenlis avtål 3 (nlbygeingsaltden) sod i puilt 4 i avlale 2 er ka! dog ikl e. Og d t r selvsa8l avtale d - dvs, avlale 3 sondnøtipunlt Og neitopp atal 2s høvising til pun](l 4.1 i avlale 3 - dvs, Flve utbygginesotul r! son ome' besmelsene om,,rjs9,3trl,ø?f og kosadsberende æd ob Edursjonq i slile volurer ob æd er det som åjd a lomuknrge0 rindre enn n' l -BRA ' nå lolkes sm en konlom for i punk 4.3 i utbyeginssdltale. oh at "parien ke lelge å gå fra aualen d.en libyegingsvolun l ved bfttaets, elld eveduelt Miljdendepartenøt is behædling. bli! rcdwrt med m' T'BRA ellq nq i forhold til btr&e6fo6.ag hvord.( hgr trl rfie for uroyegine av ca. 9o0 OO0 mr T-BM". Og deme bestenmelsn i ulbyggingsaltalens punkt 4,3 hd vi all Ede behåndlel ovenloi Fonulelingen'dinde em n" T-BRA" i a\4ale 2 er dcrfor å belrakle sn ø uprsis ontentlighel stt i Mennene n d år'lalevdket som helhet. C ennom byliviklineskotrihrsoe bfrlrjs behdd inea\ brrårles ihrilli0e ble ikle L'byre.dgstolums4&(,med!0000n' l-br,a,men"lrmed l 500n T-BRA h nrl T-BRA til nl T-BRA (lluss dei volm t av Kultuhislorisk museun son er enklt leegesør for Bnpesola ' lbj SArns$ olmer lb dened reduse-es med 614os n: T-BRA i forhold til bystyrcts vedt* av 27. august 2003 ulen al dene 1år altalem $ige konskve.ær. Miljdmdepan nentet siådfærer byslfeft vedtal I 5. juni 2004, Utbyggingsa$leG d nnbjon av "Endelig vedtatt ESuleringsplan" i lunkl 3 "plo med Fgultrihgskad og Eeul rinesbeslennelær for b,ttvikllne av Bjdil4 Bispevik! og lohah odelig vedt4tt av Bystyet / sladf sle1 av Miljaemdepånem niet" km ikle væe til hinder for snæ endrinebr av pldens eeuleringsbestemelser om ulby$i4svolun, jt bl.a. at dett allerede d siod i f lt 810, os åt reeinet for wrddins ar koshadsbærøde æal netop! tar hdyde for at d t km gjøres endri.ger i 'lnd lig vedan r Cnlerjngsple' (jl eksenpelvt fomuleringen "Erd lig v dlalt rcsrlainssplu med de mddng r son på dette lidspukl [0].01.20] 0l r vedrari' i punk 4.3 og definisjon n av Xosrnadsbæreode aeal ' i puhk 3 i ulbygginssaviålen). UtbyEigingsl4alen hd ingen bestemelse on artaldessige ko endring r i "End lig vedan resderingsplån" son fær til ar ulbyggingsvolunet edueres

6 ned 60 OOO nr T-BRA elld mn i fofiold til 'R Cddingsploer", ku besl mels om!vå son skj r ved endrineer i ton a.lsbetunde æ 1, Detlæ ktn,e toltes dit ten at md ikke lenser behd! å 1a hens)n til sul t utbssinssyolm, ku lil kostna&bænd areal, nen en slil toltnins vnkei uimelig i lys av a\4alens ånd. Etler vårt syn vil Bimika Intastruldu AS nåne inllmes en nt ftisl på tr nårcdd for eventuell oppsigel* av uibyggingsartlld d 6ob utbygsirgsvolm r Edsd* m d n't-bra eller ner i forhold 1il "R grndingsplmd".tt r at "End lie vedidtt r guleringspld" forelisser Spilleomm t for gode pl&justeriogd ville blitt støft de$on kohmuen hadde sluppet å fofiolde sg til utbyggincs*ales beslemelse on utbyggingsvolum. og!o behøvde å forholde seg til bestmelsens on deal, Avl.l.n*lg spill.ron fo. ruilukljo! rv kostn!&beredd,r..1 De sni6le bestennehene on kosbsdsbænde d d tms i punkt 4,3 i byggingsartdlø: Pt , Ier når nilst 1/3 av slei uibycgingsvolm n blitt bygg t / hr fått godkjflte bebygie lssplds, skal par.ene smmen nrdæ fålrisk b.bygd volm oc dcl susynlige tilleggsvolm en!d defie ddspurtt t ejøsrlr å byege i henlold til Endelie vedtatt ecr]ledigspld med de e.drinsq son på deite iidslunit d vedlait. DeHom deme wrderinler sir fl smlet Koshadsbæetule sml son er mi!e em 84oooom_T-BRA. *J rcjutsjoncr!!ovq to 000-h? T-BM tompfl!æc tultrul o\ Odo *ommu. slik d de skål beeles ffie n'-pris for borfål av byggercl n undq m't-bra som for resten!v oliradet Datsimali Io ,- pr. n/ T-BRA (2003-kroM). Dtum sn et Koshadsbæ! nde ar.ål ved dtue vurddirso blir laver em m't-bra, skd Part ne rcforhedle A*alen. [-..] D.&n uwikline imøfor OirAdet viser et (osrudsbærende æal på trf T"BRA eller ner, slål Bjøruika Infmstrutlu AS betale tilbate dl oslo lomune kompøsjonø indekssulelt Aå betdingstidslunllet iht, komunprisindeksn. Slik lud dns gjør s nar 2/3 åv smlet ulbyggingsvolh er blitl bysset / hu ån godkj rte bebygs lssplm r, søest når det ståi iejen 3 & ov gj modføringstiden for OtuAdet DeMm Kosfta&bænde æal Uir nøyee em nri T-BRA, skal Bjøflika Inftstirltu AS b.iale kr. 2500,-!i b' T-BRA (200!kond) utov r dene vo.lmd Bjwika bnarukllu beral.ne for æallrover m't-br} skalgå nl finm.erinøslbsidfring ar uleebolicene. EI pk.8.j.2. Kjeneo i di$e bdletnelsene er at dd ikle lår nom all,lde$iee kotrelaenser så ffcnt deal blir nirst n't-bra. Blir Koshådsberende æal minsl n't-brd fir det heller ingen økonooiske konskv Nsr for Oslo konbdq møs koonuen vil nåtl b tål imlil 50 mill kr dnm Kostnadsbænde æa] visq see å bli 800 oo0 m'? T-BRA. Altnlo er tas on d arølemessise/økolomiske konekvøsøe denon Kostm.lsbænde æal visr sg å bli ninde em / nf T-BRA etler 2Æs 'ntbyggine" ogl ila tull "utbycsins", nm ikle ligger m til å bli det pi 01.01,2010 ( lld ftd l/3s 'llibygging). Vi sl3l ikle forfølge dm problenatiklcn h r, dr den fodåpendievis ikl aktualhers,

7 63-Beregnitrgon d kolhdsbære o!red i by.ådsrk 138i/03 BFAdet fentolker ituidlenid ulbygginss4olen på et hell snlrall pul}! nemlie hvorde Kortnsdsbæde æal skal beeem. Dene vd 1 ltlan punlt for blddet også før signeringen av ulbys:girssartalen. I btråd.ts innstilling 22, nai 2003 oh Blatviklins i 138/03) heier detgirle 14 15): 1 Pld- og bypinesetatens pltuforslag legger til rene for m': edlvæal, ror å kolm fem til hvor mye av deli byggdolmet son vil væie må følgende tr kkes Aå: Byssefelt C8 Haven fren i tid) UnivesitetehliultdhisbnskemuFui(UKM sl<ole (D2) Sm t6lrett llanloslard imeholderdmed korad"beqde m' som masmenlignes m d m'son rueieme erør r som d mirummsull. det dos m.dalukmisidheli.r anleggespårords:d.nav gr3pegåtavilpltueoslosmdy b.hde m'edusrcc n.d ytlerligæ Soh del \il fremså s\ d{ftrfølgflde. fo$lår byrådd ø del en&insei i plden som i sum ituebffi en redukjon på m m' ett i forhold!l Pld- og bygningsehbns plån&lslåg. Deme sist rduksjonen bertr al rlet hegld imlil n' på å tilft dlsiiue glmeim* folutsetin8 on loshadsbærcnde m'. I till.sg til Kultuhblo.isk muem hal& byradet led mdr oid ia bårle f lt C8, skwim, skole og bmelager nø ikle Opmen, Byrådel valgte å handt r (HM og Opw n dik ient Egeteknisk selv on det i St,neld. tu. 28 ( ) Utvikling w BjøNika heter st "elmeiede leegd til grum ar op rasn o8 et stadig kultuhistorisk nbeum il4e skal deklie idfi$truttulosbrd l' (sid I6). Byrådels håndt dng åv KHM og virker fomunig enesom KHM ligg{ imenfor plmomadei oe er nedrcgoet i sanl r urbyegingsde2l, m N Opø.n liggq uenfor pleområd t og ikke d medr Cn t i sdlet utbys:sinssæal. 6.,1 - B rcgtritrgø!v koltrs&bercde.rc. i byradllsk m'? T-BRA av d 120 OOO n': T-BRA son vr mdn son ikl i btråd ft oppsiillins omfø, ble kostnadsbaerde to nåædei sen r ved blddets nesr fomk pa å lage.h oppstilling oh lgttadsbærcnde æal. i byrådssk av 31. juli 2003 on ulbyggingsa!1åhn for Bjdik!. Ko fia,teklcl fo! I<HM (U(M ble beholdr iia dcn forjge oppslillineen, oe ble nå øk fia 40 O0O nz T,BRA til n'z l-b?"4. Sdtidig ble utl iebolis r lasl im ned nr T-BRA os Op raa ned n't"bra, Brddet komøtcrle delte Elik aside 4): Det.r [...] fi.mforhardlel ø dennbjon av kostnadshænde al em imebes ar en skal i gge iil Cxum ioialt tillat på ewlu nngslidspunl-tet, m d ffådrae for op d (40000 h" T-BRA), UI<M sml rinelige utlei boliga. Eneaon rok4 UKM ell r ulleieboligen a fedig dmlagl, kø frcntidig æatfradrag fd diss nå bæ mslås. U(M ktr mslås til i sløftlseeden f1 T,BRA og ltleieboligde

8 15000 n" T-BRA, D6on lolalt ulbycgingsæal ø evaludirsltidspuklet er d t salm em foeslått av blrådet i resllqingssåien, vil kosbådsbær.nde æd b*rl på del'nis'om ob &ealdslagse or eolor b[ $T føleer: 9600O() n':.-bra - a0 000 (opsa) (u(m) (udeieboliee!) = n: T-BRA kostnadsbænde areåj. Blråltet beermet ikte øleingd fra 40 ooo # T-BRA til 60 ooo n'. T-BRA for KtlM. Der bådde då helld ikte skjerl,c noe sm skulle tilsi et støft bygg for Kuhuhi8lodlk muem. M m bmprcg m r for KI{M (inklnsiv vilingskip re) i 2001 vd o't-bra Ge le*i. Fle- og plarlorslag av 24, nds 2003, side 135),!e rcmpogftm t da byråd t avg6 sin inntilling for l 4st redlserr til uder,10000# T-BRA (Jniv6iieiei i oslo oc KHM vd blitt enige on et remprcgtu!å 394oo m? T-BRA). Rodptugmhet ble søer økr til,14400 n" T-BRA i forbirdche ncd lotåliseing& sludiene fo! KIIM i 2oo4,-Ronptugm t ime.jor resul rinesplæos oniade er nt betydelis uder n" T-BRA etr r at (HM!d l6st sitt maeainbehov m d 8000 n'p{ - øken, jt konsehensutredningen og bebygg h6llmen fo. Middelalde,larkeFHavd ((HM) son lesg* ffm vårcn Også tallei for utleieboligd - 15 oo0 n': T'BRA - vhkd Gmesl tatt ui av ldfla. Byrådet degjø selv i same brddsek for ulbtssinssaltaløs Edtåt når d.r Sjeldd udeieboligel Ds1 h& i folhedliryene ik} væn ndig å fa Sjmonslag for et absolult k6v til nininu l0 % rindiee utleieboliger [...] En hd jnidlertid oppnådd en måls t1i.g om l0 % oe en folpliktehe til å bygge ninimum 5 % av ålle boliga im.for plmotuådet son rinelige urleieboliger [...] De rimelise Dtleiebolieene *al subsidiæs av BI, slik ai de ikke belaler i.nrstrukturbidrag på ca, k! pr, nr T,BRA, I byddiioslillingø av 22. nai 2003 hvor braådel åpenbalt gldt å lesse id utleiebolis ne icclesryk-kfl for rcshadsbffide deal. v!*s.er ti. ar "hinimh 405 OOO mr er sar ar ri boligo {side 5 r, Btrådet wlor å opplyk oo ar talkt bk ædu*n n.d I I 880 mr T-BRA rfa din:nm d't-bra til minimm l9l 130 m' T-BRAI eiemom b 4dets ndringa i Plm- oe bygningsetatens plafolslåg, Dene tilsia nidnw l9 657n'T-BIA til rinelige ulleieboliger (5%) og nininm 393 t3 ntr T-BRA d son målsenineen om l0 % rin lige udeieboliger innnis, og ilte l5 000 n" T-BRA ril rinelige utleieboljebr slih byddet "dslår" i sitt resnestykke for kosladsb øde are 1. Enq ai ret flrtet on på en del voim r 08 smlidig øtte smlet utbyegiresvo_lm ned I 500 b' T-DRA i foftold til-brrad ts forslag, ble bolievolmet øki ned n' T-BRA slik ar ninimm n: T-BRA tr san av lil boliger i rerlldin$plden son ble v-edtått av bystyr t 2?. ausust Andelen ulleieboligd bln dmed ni.inm m' T-BRA ved 5 % utleieboliscr os mininm nl T-BRA dæon hålsttingø on l0 % utleiebolieq opprås. Bortfallet av tladragene fo. &lt C8. al$&im, skole os bmehager na byrådssål 138/03 il btaåd$ak ble komenten pa følgende nate åv b]råden og byutvikling i notat 190/2003 av 13. au$sl2003 d byltvildinsskoniteen: I Egddingsekø er d.r en oppst'lline en visfl hvilke æald, em da saken ble avgilt, bl dtått å slalle hekls fra det totale utbygsinssvolmel for å lolme ff.m iil

9 koslradsbmde volm, Artllen $m d sir d dennhjon åv hvilk æala sod skal væ kosbtadibæende son awikd o.bl Aa det som bl mbn då Eguloingssalen ble stevet, Blot Met hd komuen som følge av forllikt hm i viljesdklælinem fra 2002 til å dekle kostoadene til esial intræfuku, nåttet akseptere ai rlene oes! imbefåtler kostredd til t knisk irisruttur til skoh og bm hqg r. Ddimot hr ikle BjøNik ldastruktu AS temet tnv on at feh CS Hav h skrl dcfinqq som ik}e k$inadsdek*end., Dme komentaæn ta brlådø d i smsvd t n R gletckrilk nåldtqilg w Op.r.q r.d b.rcgniry rv kort'mdrbærerde rml Fradn8et på 40 oo0 n': T-B!w{ for opden i rcenestykler for æal besms slik i brråd$al Gide 4): Høvkningø til opera n son erunnag for Aad!å8et på 40 O0O m'? T"BRA q la$ im eder knv fia Bl, O! råen r ini.iertid Egul rl i egen pltu, Dei hadde derfo! vært nd hetuiktsd6sig A begruæ liådmgci på nf T-BRA ned henyi$ins 1iL ar utbyggingo av fdt C Ilryrådel f.l1 C8l, "Hav n" FA imlil 60 O0O n: T-BIiA, ligeq så langt tem at disse æalene ikke kd regne son kos[edsbæ e, evrlurirsssulrah vil vær uvhnde av æglfuelss lor lisdmger på m: [-BRA. hø byråder fwer A alseph Bl sin lomulsing. Vi ke ikle Ee år rnbyggin8saflalen kevq noe iadne for ødæn i det ddligæ ref r rls!.8!qrykj(el na btrågel , og hd veslclie for å to år brrad l!& idgån o nullig avtal. ned Bjdika InfElroltu AS on å gjæ er slik tadns i sitt Eenstykte. "i<ostnadsbænde æal" d degnen på falsende håre i puh 3 i utbyggingsalrllen Gide 3): Kostnådsbære.de eesl er nye acab T-BRA!å Området son sdlel ke b bygges i hedlold lil Endelig v.dt.tt Feulelingsplm ned enec en lrinser, bebyss lwsplmer og tillalelsq. Tehkk inflasbdrtu il op la og UKM-prcsj ker skal bæs åv omadeb kgtnadsbæend æal. open (40000 h') os UKM-presFktet skal imidl.nid ikle nedærns i tlet KoslnadsbæMde d ol, d l slrlm ejelder rinelie Det stelmd or Opw n os KHM (UKM) ilk skal medreen6 i Koslnadsbænde al, no Op å.n 08 rulm sk l "i*le medrenes" på to foskj llige m&d. OD rå n skål "ikke medecnes i det Kosbadsbærende deal 'siden 'Kosldadsbærende æal" er d.liherr som "nye areder T.BRA på Otrådet", nøs OperæD Iigger enfor "Onrådel" oc følcelig h ll{ ik} imgå! i rcgnestyktet orer smlet dbyggin8solm for "ODrådef'. Jt at "Otuåd f i lunkt l i utbyggingsaflden r definen son "det omåde imenlor Reeuledngskart t son s avems t av sn stiplet linje dog ikl æala nord for Sporgala - oe i tiftel1ell l benehl 'P]dens bcsr Nning"'- lof at I<HM m ligger imenfor "Områd f og imstu i rcsnestlt t ovd såbl t utbyggirgsvolu for "Onrådet". il*e skal n &egns i Kostnådsbærende æal, må æalet for KHM deimor hel( s Iia smle! utbyggingsvolm for "Onrådet'.

10 l0 Skulle Op dd rgnetekaisk væn håndtol på sdne ftåte son (IlM, måtr Opdæns volh fdt værr lagt til resderingsploe.s utbyegingsvolm. for d etlsr å bli tukt t fia med s'me volm v d bægni4en av kostårlsbærende are5l, Vi ke irlre æ a1 utbygsiqsaltål n ko tolkes på noen men rnåte, Den må rolks slil blrådet oplrieelig tolket lolholdet i t'iådsrr 138/03 på balgm av ermeimes unalelse i St.reld. d. 28 ( ) Uwikling 6v BjNika vedlegg 2. Et uldee åv smeiemes dldøine av 9. å!d 2002 o gjeneitl i dem byd&eken (side l4): OFraen og UKM forulsens ikke å dekle intstrulturkoslmd{. Tilsvaende nå det altales sæskilt n llon pånoe delson andre &.ala inneoforcculedn$plaområdei ikle skal bidrå iil å dekle iitratuktulkostnader. Slik sæskilt avtale e gjod for "rin lige dleieboliga' i utbysisinssaialen (alaale 3), puntt 8.3.2, sn oeså ftemeår av definhjonen av "Kosbadsbærdd æål' i seme a\aal, m d fnisjon $n sjenræ i 6\aalen on iniahuktui for ofdæn 08 U(MÅHM (a\'lale 7). IIga d dise a*alene dlydd næ $m lelsl om at Op den n't-b}a utmfo! "Området" skål folstås son et usp siisert Aådråg på n T-BR/I im nlor "Otrådet", slik b"ådet syns å mene i der allefde rcfqqre sirarel ta btlådssak dd byrådet si r at det hådde "vært ma hensili.s6sig Å begrunne Alddget på nt' T-BRA med henvisrirs til st ulbyeeinebn av f lt C[8], Havø'!å jmtil o: T-BRA, ligger så lagt frem at disse æaløe iklie ld fers sn kostnadsbæde" Gide 4). vi d ikte tjenr msd ar det q innea noen *skih oh e dilt EsnelelnjsL o8 usfsifi sen Fadrae på a() 0OO m'z T-DRA, son sa er avtslr kduoen som Operæn i avt le 3 og artale 7, Kouekverrc. w by.ad b feihktig.cgreletuilk håndt.rilg.v Op.n.! Tolk6 utbyssinesarldte. slik byrader gje i bfadssal 20703, def brrådei rcgneteknisk handlerer Operaen merledes m i b) råd$al l18/03. vil lnfr6t'u*lu i pelse ktm teve im bnshl'lurko$ader for rll1 r-bra i siedd for nr. T-BBA, mens rcgnestykel viq mr T-BRA, Oe det hd vel aldri værr neningfl? Jt oeså følcende pasus i!u!kt 4,2 i utbyeginge!,1alen: For BI er.let n nålseftilg ol ulbyggirg åv Teknisk Inftætokn! B oe C, intlusive avgifter os kapilal{ortnader, itle ovmtisq k 2000 milliond (2003-nivå), sm lilsvær dm kostnadsinndekning Om!ådel g næm ved innkeving sv Inn!$ruktubi&as på Kostna&bøende æal sitt rn: T"BRA å ca k/n' T-BRA Oslo komoe skd dekle "Teknisk IrfiEtlktu A', dvs. "hovedanlege for van! avlrp og ove(m på turåded'. I utbyesingsafiål m pukl 3 q "Teknist Infrastrultur C" defnen $m "el 8s for lemvme/ {m}jølin& el o8 IT" n4s "Teknhk InfidhutlL[ B,, er d.finert som "of.ntlige!.ier, brcer. gdg- og syl&elveier, pdkd, allhemins r os koilionter n.v. på Områdef. De1 er ku elve operåbygningen son ligser utenfor "Obrådel". All av telngk ini-aruhtu Mdt selve OpelM ligeer dednot ime ø "Områd 1". I alrålen om "Inåæh*tui for og UKM-prcsj hen " (ovtåle?) sv 30. jui 20036engår der då oesa av pdlt 3, t Gide 4) ar "Op E- og UKM-bygsen ke lillnlt e s.g dd pmdente t kniske iliåslrukl]m r dere q lr nføn dl Operå- og UKM,tontene", I slme ar,tal

11 hek! det i pulk 4r "Op ræn og UKM-byegel d lmtan ia å betal InfræEuldubideg til Dl rsde t'. Avi.ltr lms hidlmjd Dger bemeke com skulle dhi ar OoeEec co n I-BRA rcnerekusk skalhaodlefs slik bødfl sim ibyrådssal, Slik punk 4.2 i ntbyegingsaialø d fomuldl synes det å væ en målsening for BjøFita lnfastruku AS å del-ke all -Tek sk infiilsltu B 08 C osrd. lilkn'lnine dl imenfor 2000millL D{ er ri srkld ic r.d d Kotr adsbæmde ærl pa h' T-BRA lor å g nffi 2000 mill k iklc nf T-BRA son det sltu i å\,lalens puott 4,2 (sirle 5) ft: T-BRA ke ved behov 2100 miu h, noe son artelelisikoen for Bjdila lrftstukru AS vesddig derson utbyggingen av dø l kniske skdl vise sg å bli dyree em fordt t. vivil id'dleird rkke uelukke a_ plnh 4.2 inbyss nserlohn bæ s dårlg fomuert. os at ln\hådsbæende æal e. såtl trl 3,4 000 n' r -BRA r sedd tor m T-BRA nemm tor A dekle Operætu ca 40 OO0 m: I-BR,A ned l0o m.ll kr elsfr til Bj6 ila Inft'sElrl;. qemb sin Egn$tykle for k studsbdende eeal i btrådssak l gg r hrredet, m neh! imidletud op! hl ai BjøNika Infrald.lu AS ktu kcve inn infehuktu*ostnada for rf T-BRA (dvs. imll 2200 niu ](t d6m det skulle vææ behov for det) hvh rgtustyl&et vise! nr T'BIA, slik rduoe! btaådet lvtaldisikæ! for Bjdika IDtåslruku ned ytrerlisæ 100 mill k!. Det absude ved byddets rcgnenåre he illusrrch v d.t nhelt eksenp l smnel ulbyggingflolm ved vudqineø i 2010 Gller v d l/3s "olbygeiis") lhq $s e væe o: T-BRA, og al Kultuhbtorisk msm oe iimelige udeieboligd utgjd h.bnousvis m' T-BRA og m T-BRA a\ den.daril bfremrtu AS kme spre sine infm"euttutoshader på hele c m/ T-BRÅ og kje\ e im hele 2250 mill kl ved behov. Hvh wddi4en ved 2/3s "utbyssing" d d n sam, vil Bjø ka tnftasiruldu As ned btråd.is regr.båre smridig slipp a bersle im 100 mill k lil fndsi dnøsubsidieiing 6v rinelie uileiebolisd son d es ndie skulle ha tetalt en r arlalens lu1d 4.3, etrerson byradets legnestykle viser ei kosbadsbæænde æd på if T-BRA ( t1er felrekl sv m't-bra for Opd n), oens kostådsbærende æal ee[ ætl a D1 T-BRA. D6om byradeis rgnenåte hadd vært nhig, ville urbygginesarul.n lil og hed \me blin sagr opo med et Rlr toshådsbærftde æal pa I n' dinde em Biøn ikå Iinåsruri m måltål I ior loshadsbaflde d.al på n' T-BRA. tter$n br1fiets! gestykke ville ha vist it' T-B(-, 6.7 -Kor.okt b.regoidelnlte og rcgnbtykk for kort rd,bærcrde!rcål KosbEdsbæde æal nå tto d i1e bæ r1s på føls nde nå1e: Kosl.sdsbænde æal = sanrlet utbyeginesvolm imøfor rguldinesplems onråde nirn volu t til limelise utleieboligd og Kuhuhtlodsk museud. R gul{ingspleø forbjønikå- dik detrblev dlah avbysqr ti 2003 tillster byscins åv 4422 t0 n' I -BR,A p.!ss oer \ olme a\ K ultuhisbris\ mlqm son dentoelr lesss på sdsidns\ Bislegat (odlallsom tr smlfl u byggrgsvolhpå,a s60 000m'T-BR-A ). D.i volhel av KHM sm eventuell l eis sd fo! Bispegata, skal åltså leeg6 til nidnme

12 t n: T-BRA før det salme l<hm-volmet sd for Di$eeåia igjen retkes fra led bæeningm av kosttsdsbæeide æa]. KoslnadsbæMde ætl v d n F3lisrins ay bys$æts! gduirgsv.dlal ffa ulen nofl Ion for fotudrined - le filgelig e.hes1 beregnes pa følg nde nåte: m't-bra ninn volmd d libelig utleieboligd og voluet fd den delø av Kultuihistolisk nuem sof legees no.d for Bh!.gata. I utbycgingeialens purlit 8.3,2 heter det (sid 14): Der d en målædi.g at nhinm 10 % åv eråll bolied som slal bygg* i OnrAdet skal etableb sm limelige utleieboligd lor ugdon (20-30 å!) eller boligsøkef son til enhver 1id a pnorit rl av Hubailcn, dog skal BjdikÅ Uh,ikljne AS sod et ninimum 5 % slike utleiebofige!, Disse bolieene skål ikte belasles n d iniatnki'nkosliadd og slll derfor ikle Fedegnes j Kosrisdsbmtle mal. Son d giot for i punkr 6.4 stild den vedtåtte regulerinssplmen krev om ninimm 000 n't-bra ril boliger. ved 5."rin l'ge ilei bo icft lrgd defte hininm 'o 950 m' T-BRA, ved 0.," nnelis.!u,"i.boliser nininm l9 400 m' T-BRA. Nybyeeer for Kuluhi$orisk nkm jt omtalen åv KHM i punlt 6.4. i Bjørika vil uolis bli pe ca mr T-BRA Med 5 o/d utleiebolig r 08 hele (I{M plasen nord for Bislegah vil kostnadsbæende æal -vd fl Ealissirg av re8uidn8sploæn fn olic! m't-bm. Demed er dcr ca. 6? 000 m: T-BRA å eå på fd kostedsbænde æal q nede i m'z T-BRA, og ca n' T-BRA å så!a før rbyssinssvblen ke sjei opp. Kul$rhisbdsk nuem øbker slv sn del ls$ing ned nuseds utstillirg$ oe publikwsdel (inklusive vikiigskipen ) last på smid.n av BisFSata oc rcsien 6v nybyeget på nodsid i, Ved en slik dell lrsnhg vil ca n' T-BRA åv ruim bli pl6ed nord for Bispegata, Ved eb Ealiærirg^a\ b)sryeb fta?003 blt koshadsbærnde desl i så fall q nt' f-bna ned 5 u. rimelise u erboli8s {e42250 m'z T-BRi - o 050 n'] T-BIA - cd 20 OO0 nf T,B&A), Det vil do 102 OO0 m'? T-BRA å eå på fd arralen kd si6 opp, og cå n- T-BRA Å ga på før komunen lehdd A belal ø enesle lc. Fj m s n2 T-BRA av d.t smled nlbyg8ingsvolumei i Bjønika, slik utbygginssaiolen sn ron for,^vil kostna<tsbeqde æal ved d lp smsyr ige (I{M-sffiiel lonsdt v6! q b' T-BRA. Ylt dig.æ ca, n' T-BRA ka da b nlties lil rimelige lnleiebolisn ut n at det f!tr økononiske konekv Bq for Oslo komu.- D.med blir nålstineen on I0 % rinelie utleiebolisd imftdd Spill mn lor Å nyrc pl / {.me vohn r i nn.bieri.g!.vtrleo for riklvei.ltegg Avtalø on ldmsi ring av dk5veidleeg (altale 1) l ggs fdine r fø hvor byggevolmøe i ke plso6. I aialds punlt 6,2 hete! det (sirle 4):

13 AU midler som red salg av dagens iksveigm, skd 8å til i'æi ring av Rikswidleeg for Bjøflika. t...1 D l d forutsatt at salg av das E riksveierun skal imbringe nininm NOK 300 millione!. Dette vederlaget fodsen* uibygginesvolun for bolie- og ddilesfornål in! 6ive reotoell bmehåce I på daeens rik$ på q m' T-BRA. DeMs ' sådla Eglld deal l'l bol'e- og/elln nftineslomål (r llsi \ e e\ onrll bmehåge) for d n fiig'ne nlsveigltren i Esulninssplan \ dø0 år Os o komm vns sgl bh niddf on l7t 000 m't-bm, os denf, iu{e skyrdæ kjsp.n eu r kjølqs eieres egle dislosisjon r lta plæ for deme dendoma ellr for r.sul rinssområd.t som helh t (oqrm r), tonlenerd Oslo koimue SvRøs taf salgsintekter ned lr I 500 pr b: nirde utbyegingsarcal em I n' T-BRA. DeMn det sdlede ulbrseinssvolm (av nigitt dlcveigl]m) ril tolic- oclella næliiesfonål GnrlNive oentuell bmthaeo i rgderingspld ve&an av Oslo komue Edwres til nindrc em r': T-BR d skål Ar1ål r åue bod ller reforhmdl s. M d e.lrc ord: DeMm ulbyegihgsrcluet i rguhringsplden oøeuer-det fltres on på volufter slik al volwet på dleos rilcveigrm blir nindie enn m' T-BRA. nå Oslo koonue tre en kompe6sjon på 1500 tr pr nr mindre utbygginesdegl. Utbyegingsvoldet på dasen rikseistlm ke redus.rcs iil 148 OOO mu T,BRA ut n aral nesdse konsskvensr, n n da må Oslo komue rlr n konp m8jon ø 40,5 mill k!. I puld 5.4 i ar'lalen om oveldsgel* av ftidolt nksv og grunn til ny dksvei (aiale 2), q det imt.n ø b stehmehe om Bjøwikå UMklirg AS må betal 300 nill k ril SVRø slv om utbyegingsvolumer på fiigitt bli. ninde em 175 O0O ntr T-BRA, sd ftemi Edlksjonei i utbygginesvolm konpebd* ned n tilsvændc øknins imenlor "d n ftise del av esul riqsom!åder (Onddet)". D r fmes insen tilsvæntle fotuulerins i svtål I (oh nnusiering av dftsveidhsg) ror Oslo komues del. Vi legger derfor til g!]m al komuq nå,re en kompenssjo! 1il SVRø på "k I 5OO!r n': ni r utbyssinss.al en! rf T-BRA", selv on volwduksjonene imenfor tieift rilcv igrum komp ns$ med en lilsvdld ølaing imflfor rsten av rguledngsom.åder Det hjelpo ned edr. ord de A ltft om!å volmq for lonoua i foftold 1il å\4alm on økononisk lonp nsjon. Koruusjoncæ i forisc avsnittet blir demed stå nd. I b"ådssak om finmi.dne n av iksveiadege Gom omnedo arale l) utialer blredel Gide 3, kwiv dns r)l I finæi lingsartål B punk 6 e! delrruæ"t ar sale av daeens nksveisrum skal imbdnge nininm k 300 miu. Delt - vedrlagel bsø et utbysgirgsvolm på das m likseislrm på ca n' T-8R.4. Del $ ftbt nd å toll. d.tle dit hen at kravet on nininm 300 mill lr hd følr til ar co n't-bra er blitt lokalisen til dasens nksv igm uavhengig av lvonidt dett s blift udert son cn gustig lokaliseing av volmere i rcgulerinesplden serr uder eft. Vi vet inidletid i*lc on så r tilfell - I brådssak 208/03 on oærdrag lse av fiigjorftiksveiem og iil ny riksvei (en obntudler å!1al 2) h t r der "Det q æslårr al dl$v ism son frisjæs kd bebyeges ned ca n't-bm" Gide 3). I selve å\4ald (pnnh 5.3) 4 der.e fomulerl stik: ''negulqingsplam virr en lapai.e ror boug- og Fingsa r på den hie'ne nk\ e glfued pd ca m T-BRA. ForhlD d igqs o dtu kofeld.

14 Av puk 5.2 i avtab 2 A mgår det åt "deld åv æalene i [..,] A4. At3, 45. A8, A9, , , 884 B8b, D5, D6, D7 og D8" lieeq imofor ftigjoft ritseisrlm, nø ikte hvor stor del av de ulike feltene en lieg r imenfor iigjon riksaeierlm. I byrådets foblos til legden.gspla utgjo{le,ele d slel imenfo! dhs felte.e mz T-BRA, og hl rcdeerr ril m't-bra (plus eksisrerade æal i Al3) i bysttleis pldvediak Etter d t vi hd bek i erfdine skal det vissinok hello ikle foreliss rcen ovelsik ov r hvor slor del av de ulike bygg feltene son licepr imeifor tiejort ikv is ]m. Hvorde d t1 em forholde! ses, nå der stets fiemlegses en ove6itl $h visq hvor nmge m! T-BRA son licig r imenfor frigjort riksveism tur lv rt q& lt felt. Deft er et helt avejænde vakiøy for Å kme wrdere komekveroa av å flyfte oh på oel ntr Eduere volueæ i Egderingspltuen. Jt at ålle Epørenål nc na gruppd deme iil b,tad\tt n, b6væs ved å rcdu re uibyggingsvolu r ieenjor dagds rikveignu4 det væ sg v d A ia volmen!t åv reulelincidden ellq lyne volmer iil o&e deler åv pldom.åder. I avtålen on finflsien.s av nksv iånl se (åvrale l) h rs der i punlr 10.3 Gide 6) ar artålen ålls bort "d Mm foslasæ ilg3plæd for Bjøpika [...] vedi6, elld vedtas n d veæntlig endringer". Endlings som ligger imenfor det sdlede avblwelkel som å!1al I! en del av og efetrr iil. kd j deme samenhelg ik} ns s son r\sentlise endringd", og vil derfor helld il&e få.rtalebessig lonsekvmsa for aua]. t. ÆIA til Bjønikr Fdt for Bjødib"vedial l i 2003 spilte Oslo ElrcfoM son nent im a r.]{l forslås lil juteringd i de ulike utkdtor 1il eguleringspld for Djdikå-Btpevika-lahavn- Vi vs særlt opptått av de blågme intedæne krttrel lil elv r, bekkd og vikd, nen fmt det Mdvedig også Å så im på forhold sm veiløsninger, byg8.høydfl (i B10-B 13 og mot Middelald.rpdker), siklinjq 08 byrcm (øsm, Middelald rldkø oe BisFvik!). De 1r nest sdhale doklmentene i den forbindels d: AEA til Bjønik av 12, 2003 derviviste hlord{ Aterselw, EoviDbekten og Alna lre åpns opp / hdes ut i oc Bispailq h d tilhoende dhehalivt reeuledneslørt for Bjødik! og ovesikl ov r volmtsp ved realisenns åv IoBlas ne. Brcv til byrådmvdelhg for leridg og by yiklhg av 7, mai 2003 dq vi edegjorde for de blågtu nd.ing æ der var helt Mdvendig å Cjørc i Pld- og bygningselateo8 rcvidelte Egulerin3lfoBlas av 24. nds 2003; i et onfåttdde vedleeg 1il bfvet kon vi med snppl rende m rk$der og adringsfoslae til r Cdain$pleen, Dtur til byrtviklin$konit m av 23, juni 2003 ned m *mdd til blrådels imslilling a! 22, mai 2003 og konkele forslag til hvordm nerkmdøe tlme tolges opp åv b]otvildhgskonit en. Et rcvid rt foblae til ålrmalil1 æculdingskart for Et utsdd av tulo Elv.forum regul rirgskrrt for Bjrnikå rv 23. jnbi 20lE folg r son vsdl eg ril dehe brwel til gnpp l deme i 6y yrct E telte av våre endrinssfoslag bl fingt op! i byrådets imstilling (byråd$at I 18/03). møs btrniklingskobite n n d ma E og snå lmlak la aue våre ejø\ænde foslag til sid,

15 l5 våe fo6las.av 2l jmi,2001 fitt demd itle gjtuomtæ \ d bysq re behtudl,ng a\ rcgurqingspldm 27. aueef De s $m ser dt,,lor gløetig nll fem åv gruopetedeft I brsryer nå enertysq sqe spæd.!a sec bh usio Etveroffi opptåner som \ ikiige I 200I og toeslo te$incr ior d; e&gtr. rr'åf l6rdgsfoskg,fra 2001 dsns ho på 0J.jusEn to, ved u e imcp: si.ten o.n sde. oe rrtpårsr cruppeledehe! konlere soøgmålstomulsingtr oeprenn;t on ar avrålwdket tur ikt sksl Fforhmdt.s. I - Bymn og byegqoluner rurdr Op.nsD Hdftsitris lede. Berd Srfhf Ktr\en. hr rtuh ar.dervit kosk ed hatv mituåjd å friliøoe ref ot-rn pd mdrdo N oæråe1, drs. feh 48 og aq. OIav Thon vi. åd0e tomeboåoe slrft!. rors'rrr at d l ikj{e drei r seg om sr åpene i. og \ iser Lit d he lover -20 mi tion; u en ny opela på vesrbden ['/rs,20. åprit2006). Feh OO n: t-bt!a. mens Ac Lrgjør h: T-BM. Som \i$ I kwe Dunk 6.r ueo bystle ha temr n..-bfua av dhse iah 6r Io0 n:.-bm (d;s.92 av volme) r % ed byqrr ers behan tins av rcsulennsspt4en ' i 2ool ugn a, d.t hdde ;;; eft ø8. rner vån st' rille dere imdtflid væn krt$edå 6eme så nore volher. tera\ dene\olmerfimei_tinhelro$i Agosooener :fq:i9lt*: ' o, * o^".,f denree b broo I Arffirve,Ineminso os o!m-,d.ltjytse.l) 9q i eaf Nyltud ale oe å domincrcbæåen og smriois see Code srkurnler oe sikl*oridm r.tofråen, DeM q lfvende men tesee.ø;. Sel\ om reelldnesptu.n legss om tøpe for Ate-setla og smiidig gjor elva smet.f &å oq ::v_:le11\-ytr-a:n oee mor sporeat' (noe oro ErL.forum ha sdvan sredir oe nou. er svæ-n 4<l.9 å rkxe ødetegge b}rcnmer.egs dagens løp tor Alme.va,t* at r el\ a te trt d38ffs når N) landsbrua or tr spmtuådel lemes on 20 e er 50 år. For s.ltr ofle å M U I r0-ur om aiat! ikl<e må rillaresbj8d (tosred 27ooh) T_BRA). oc re mo Dy*es d4 4r ro! tortengelctr av øswe8g i A9 (tosfiad cs. I lo0 m, T--BRA,. EnEMqonrurb)gerrgsrclspå(a 4000n,I_BRAerensænta\ prisåbelåteror A mungg,den denrdrs. nxt a\ deralter vitric$e byro'md ihelebjø^ita. Vens,btas I kl insslonirefl i 20Ol,edusene \otmer ia8 hed r 0OO r: f-br_\ foesto vr I Tj-ursjollq1000 n T-BRA irornotdtil b,rådek im,rit ri.g 1r,u rs uoo., jom r-emr;r' L d på våi Fgdedngslqn av 21. jri 2O0l kaddd \ v6r i N limd! Ad ror å skre uls'kr mor storc deter åv Oosm fta Jehbartureei;s fta cmd im Ircdedk plæs s6 foi østbdehåim. v:: rouhe 'dn rcmer i atr 6) 8oo nf T,BM i fen a 8 os A9. vedrok alr,å bysrrn e l:fqie,ll,l..p" l._r,BRA I Ar o8ae. Brs,ys \orm brerasrtirilm rol to' A3 ogaqd -!esurekneh bte bedlohå (d te\ere tmtæ-lithvorde bebree* iir :_djd r a opsæd otn bed,e Enlic. roståso.. rr".rå i,å" zuuo. vfr d en omiordenne ar volmede ikte tr ri.fttlet Lit A oopnå -. en e;d "* to,nins.

16 Analysene som tle sjort i den forbindelse, iklc ninst vuderingde kittrd il siklinjd oe byeeelinjcr son ble gjon i pmsjektet "Båkeppe" av Jdmund/vigsn8 AS, visle ar del er iødvendig å,eme m noe støiie del vest i f.lr A8 em Oslo Elleform foreslo i 2001, for å E en tiliedsstill nde løsnine. En ålseplabd løsning vil dter våft skjdr tolig kumg oprnås red en dutsjon ibyegevolm i A8 og,a9 påi all ca.25 %, dvs.lil ca m't-bra. nulisehs alldede ved en Eduksjon en er hahpår1 n så stor, d!s. til ca n2 T-BRA. Foi å sjentå dm lihiigsie konldusj onen under be}andlingen av spønnål I : Det bør las idliativ lil et rytt p.nllelloppdras lor A8 og A9 der del ul.rbcides lorstrg son ronner!) nr T-BRA og b) 58 $0 n: T-BR{. øst'vegg.n i A9 lorutserts n nuks n d Op rr oslvess i bcgg rltem ivcnc. 2 - IIv! iller byen boli rv byggehoyd r og byggevoluner i B l0-813 os C8, og hvordatr bør byggen uiform6? En byforn.rllys Cir Nv.iet Deson leculoincapldens loluno i B l0 Bl I (Baaode-onrådet) og c8 Gavcn) bybss, henholdsvis n" T"BRA og m" T-BRA, vil del størst bypldnessige feilsepet i Odos hntorie v re en Ealilel. On 100 år vil byens borgde lonst ijste på hodet ovei hva plmyndighet r os politikere lidlis på 2000ralle1 kunne nnne på å gjøre, Mens i.reisjonen shs å ha værl å ålie byei hot iofden, bygges d t i stedet en 600 n lmg nurnellotr bten og sjden fr ib10 Bl3 og 250 m ic8 Gon ligger lenger tm itid) - og del erk! feilgrepde Postgiobysgel og Radisson SAS Plua, som lrå en Ekke stnsvinller i byen. nø lmgt ta alle. i peksis vil forlenee nurø nor sjøei,ttdlie re. Son arkil kl Roben Lomnge så lrefende fomuleric dcl i,4ts, l5. november 2006: Med BjNikamuGn" vil Osloerylas taaker forslime de lavesle dclene i bych fd havet os uduftincen ut osloiorden rduer s sterkt. Det sradvis stisedde bakenlorliggende bylmdskapet nisler all sin refelmse og kodak not fiolden os øyen, Bydelene imedfo! vil på deme målen ikke l<nl,t(es mot 6ordø, men fo! ålltid odskilles fra dcn. Det balenforligg nde byledskapet del deier se8 om, er først os frensl bydelme Ganle oslo Gon rames hardest), Crherløkia os Saeene, men også i de øste delcne av bydden St. Llmhaugen os Nordæ Aker. os i alle bydelene i Coruddalen (Alna, Bje&e, Grcrud og Slovner) os i $ndre del av Nordmdka (som Crefsenåsn og Arvolltuen), sve*les kootatten ned lorden os øyene på en helt uakseplabel måte. llvo! hør,1os hlor nye det kfl bysges i Bl0 Bl3 osc8 er det unulig å aite helt sikkn den en EflndiCbtJbrndnallse ay bebæbelscn i hele Bjødika. Både bygsehøyder. utfomins av bygningskopps. kvanals- oe Satesiruktur og byrodsudorming vil påvirke sikten og ho.laken lra det balenlorliggende bylodskapel il lordei, Det lille son Ue sjort av slike srudie! i fo6indelf med reguledngsplmbeidet, lar helt ulilslr kk lis. Der skulle da leller ikk ner til enn fotonontasjer fra Enerhaueen for å vek&e by ns borgcr til mæsiv molsla.d mot utbygginsen i Bl0 BI3. IEtil då hadde de all* ll ste av bildene og illuslræjonene i plandokmeller og medier visr viioingøe av utbyeeiieei i Bjdvita st ta lufta Ge te[s.,,]r4o, så snt son I 5. desmber

17 ). llmjndisheter os utbygg rc laddc vært påpasselige ned det. Det soft trengs d md jordnæe bilds os illusr6joner. fia ulike os vikise slåsteder. Det er trcss alt å åv byens borgee son iil daglie s r byen ovenha, det væf sg lra luibaliors ellq helikopter eller heneende i en fallskjem. Det må de.fo! sj momføfs o cmdis b,'fommalls som wderer lirtninge.e a! ulike pleløsninger fra i det ninsie følgqrle 30 stmdpunhte! i byd lene og ndka: Canne Oslo: Endhåugeala 5 fra l) balkeplan oe 2) f mt erasf;3) Kmpen psk (5 n ned sid.mppa til høyr fia nedetste pdknilå (crottepæken) - 5lik at sjæi fotu Hovedoya sa vidt d srdis, dvs. Ett ole.for toppln av aapla opp &a Bdnlen og ca. 20 høydeneter nedofor bæsenset på loppft)i 4) fonaud rett nord for Oslo sate 7 (der Oslo Dlveforum øsker å l de Hovinbekkø og tufleien.ed til Middelaldena.ffpeilel): 5) Eit stadsl iia (nedenfor lræme 25 n nordvest for D 898); 6) tw i n ldgs Alæelva (der den delef seg ved Elgsleftå); sål krys$ne n llon oc D Platous ga1e. 8) Mandalh saie os 9) Tøyenbetkeh, Crilnerløkka: I ) Ola Nm (mellon gmgv i ne 30 n ø for toppen)j 2) Bohisk hasc (buksbomen i hssen rom irappa 1il Tøyeh hovedgåd; 3) schouleræsn (hjømd under balkolgene lil høye nå! en komma ut på teftssen mellom tr I I og I3i 4) krysst schleppeerclk sate / Mekveien (øste fodau)i 5) studenrhus (temsen på tolpei av srudentsiloei 53 nob.)j 6) frberløkta ballbane (nordenden, midien - l9 moh.)i?) Hausnams bru (midted. smdr. forlau); 8) Vaterldds blu (veshe brukd. tudf fortau). Sasene: I ) mellon Ar ndalssab 7 oe sacene lunsjbe Cr d n bindode besrenmelen i Komued lpløen for Akqselva on at en skål bevd '\nstr mol fiorden oc Ekelerg&s" herfra dvs. ftd dve6t på Mrraløkla like led altonstveid til bamehagen - på foto tatt 7l noh. vh* ø!e sense for bebyggehøs høyde)r 2) krysset BDchmms 33t / Treshows gat (jt den bindende best lmelsø i smne holmuedelpld om al herfta "skal ulsyn not forden bevds" - på foio tatt 86 noh. srebe fo' bebyggelens høyde)r 3) To6hovdalen (kyset Nordkalpgab / Jolly Kleq-Johd$n gate), Sr, Heshau8en: I ) Weslye Egebergs gare 4 (gdgvei n ovenfor ldkesradven rnent på Ak tsryggen); 2) Ila shole (klsærcn ae$t i nordøs[e fløy). NordE Aler: I ) Kolslolltolpen (loppø av lyggen 25 n nede"lor gjerdet lil Kosvoll bmehage), 2) Gefsd knke Gddjemlet for clads vei 52 r r1 nedehfor kirken)r 3) CEfsenhouveien Gerdehjmet }ntersl mot v ien på utsiltsplaiået ford inneåds n Alna: Tveten sard på Tveita oagelrappa lil veslestu). Bjerlc: Rodbergveien Gyggen l5 n ovenfor skiuet nellon I20C og l20d), Gerud;Ronsås (100 n vest foi det rød s&asjeanleggel for tuv*ollbakled t 25, blånerket lr v d stiø på pynld 6 m fi! nodv srr hjme fo! imgjerdet plas, dvs. ca. 450 n sor for Råvniolleh og ca. 300 n ftå Rohsår Fntei). Noidntrka: l) Grefsøå6en (toppen av Crcfs n&leiv4 20 m ovenfor det øde hust i Elning n6ra!å Crefsnlolld! das. så Iegr oppover al hel Kalveodden!å Bleikøyå å{<uat blir synlig til rensee i synsfelt t), 2) Ånoll&o (toplen av stup i red stien 5?0 n opp ldvedstid nordover fra KJistinc Bomevies v i 15, dvs. 300 n for maslå på toppen av åsen; e!øtuelt på den siore beigllafiingen mellon ro skenter 130 m lenger op!, dvs. 220 m vest for ndt& på toppen).

18 l3 B,4omtuåbsn nå ocså vurdtre yi*ninsene fn sjøsid n tor ursrnet not der sfterde bakerforligsende bylfldskapet med åsæ mdt Oytufet i d plånløsnihgse. Ledskåpsvnhing ne må i d t ninl lud res liå felgade 10 'nike st dd: Aa brygg ne?a Nesoddbngeq IÅeøyoe og Naknolne., Aa KosteEuinae!å Hovedøt!, ta to sled r hgs n (a-ysistien') i Søengauistilleens r6hide (i forl ngelsen av Akeelva udøp) og snelda (feft.436), fia tryssoe mellom Konssbatten os o) Lohansgåtå og b) østie tdgent. ta Ahdhls f*tnjng, oe na Ni&iaknkd i De 30 sråndpunl:t ne i byd leæ 08 tmka er vålgt slik at d dekle. en stof ldiajonsbredde, fta sråltcd{!å widd lbart bal B I 0-B I3 08 C8 (der gløuene gjmom gaieløp vil værc noe av dei viktigsie for uisynel rct toiden fordi byegpne n6ten udset høyde og iotu vil speæ for utsynet), via ståsted! noe lenger bat og litt høyere i teænget (der høyd n ova havet os vint l n bygs ft ses fra smt bygsenes fom os nøydc, b å bety mer em sitten sjemon sateløpene for ursfet not {orden), dl s{åstedd lense. velk os mye høyere opp (da volunene dekk r en stadig nin<le dcl av utsyn i, men hvoi vinkelø og høydø bygeøe ss lia fonsatt bet r q cpd del for uisynet not torden), De l0 sråndpunj.tene på sjøsiden d valet for å dekke slåsteder pa ldd rudt sene Bispevika (dd glteløp og b'ion vil!æ.oe av der vikrigsle for oppl v lsm av hyen og byuliet båk), ett vikie sråsted nellon Bjdiko og Pipqvikå (AkeBhu f$laing), s,&ieder på øyøe lit lenss ul i lod n (ds vinkelen bygeøe ses fia sut byseenes fom oc luyde, becrnd å t ty mer for opplevelsen av byen og bymfiet bal eu og blrn på b.lleplm), og tt sdsted et godt stykke ure i Sorden (dd volunene rlekkq e. Din lre del av ulsyder til byfl oa en nda ninrlre del av bydnfiel båto. Anlall sledpurkd (40) q i ninsic laget for en tull8od byfomdaltse, men vil væ en god begymelse, Aw.ini.gq ndloo etlll st&ted.r i bydeløe oc bekå oe mtall ståsiedd på sjøsiden vnkd fomuftig ned llrke på al alle stå5teden pa sjøsiden b fime! ses på tilnemer s me ni!4, Ku tre av de valgt sråsterlene i bydeleoer il(ke allmøt tilgj neeliee (tmsen på toppen ov stud ntsiloen på Cfllnerløkl4 klsfomet!å Ila skole og fmte lasje i En rhåuggåra 5)- De io fdste stedfle er nege av byens unge imon udq utden hm, del hedje d et pivai hfo, n n bd ned i uddekdser da tusqvis a! Oslo.boreoe htr uhikl til 6ordø fia ebn bolis. Slåsled{!å batlepl6 en i nmse tilfeller 106 d.å.lieere utsikt not {orden enn lindud i blou.o og hs som oie ænopp d lael slik i teftrget at lebome skal fe uhikt til byd oc {orden, Private uhilrspwtter a d for helld otleftprcsenterl em ovedep$d en blet d 40 sllndpunltene $n d valet ut orenfor. Når und søk lsen d gjon, ke dct te.les bd bl r behov for å suptlcæ den mcd ttlrlig.rc sfudiq (nere si&tedeo før lar stilins til on artaldaket for Bjdika nå æforhadles, ller Im ke føle at d utnrtlele av det slillæenet for volmredlksjoner oe 'forflrmineer sm ållaleyqket cir, q tilstekleli& ventuelt ål dtt er utilst It lig, os al.let ikle er metr Ei utenon å eforbddle alaaleverk i. Oslo ELvefoon hor det sbie vil bli kon}lnioro Då Ved selve giemomfødne n åv byfomæalten nå ry visulhs ned heldekkende son fds (for å vhe hla son fattisk blir dekel av d ny volmen ). oe iklc hvit. lys eller Gmest e,modsiktige volmer slik bd one opplevd. Ieltbetegnelsne for de ulik volmme bd dgis ø æ]ve volue! (teks. i nesaliv skift) dtr den ld seg gjæ.

19 Fø de av standpunkene lvor veg tasjorcn hd betydnine for vnkrins æ av slmene i Bjdilallde.. ma visudi$nneer skje på t tidspurk hvor træbe ikl hd bladve*. l9 Frå alle de onralte slandpøktene i bye[ toider og luka nå byfomdalyæn vise dae N situæjon og i del mi.ste disf pkdøsningøer. i'besl cde" og 'worst æ" ned gieldflde rcs'neringsplder for B l0 os c8 og fohlåttr C eringspld fo. Bl l-bl3 157o. 20 % og 25 % volunreduksjon i både Bl0 Bl3 ob C8 og udtlrede bygeebøydd vidde ut not lolder 35 % volmeduksjon i både Bl0-813 og C8 og lavere byggenøyder vid r ui not lud em i vedtltt Ecdelinssgld Det at b}4omhalysø vrrdes vnhine n i!.ke bæ åv Bl0 Bl3.nen dd smlede virkninga av den onråd r og Glt C8 i FguleitrgsplæL V oineøe a! volurftdutsjone! Då både n d lmellstrultu OÅde tradisjon ll lu lld og BdodFvdidid) oe kaflstn 1ur Oådc tadtujorcne kvanala og Bykod.-vditutd) Under btdvikli.gskoni ens Bjæilo-høing 7, md 2007 viste diektøi Ellm S, de Vib i Ple- og tygningselaer nu le modeusr for ut omine dv B10 Bl3 son etaten jobber med sm l dd i blddec av gruppeled mes spøsndl v drdende vik4 Alle nodellene he iru ulbygging i B10 ett r Bdcode-plinsipp.t. Tr. av nodelle.e vhq ulik fodeline av volme i B I l-b I I bæn på..grluinssplm ns forutelrdng on nrl T-BRA rotålt i og henholdsvis tradisjon.ll lm llsttll(lur oe tradhjon.u kvsnalsfnktu. D n lede nodellen - Bykode son er utårbeidet av dkitekt Ane Sødd på oppdrag na PBE, viser en kdresfuktu tued rdi rt l6arl modulding og tmstrukhr mot Nyled all4, baien på.n sar el volwdutsjon i B I GB t3 på. 35 %. Her ble del osså vist en vaiæt med Bdcode vest i B l0 (Pwc-bycg o og Bykod øsl i B 10. Slik d ble prcsenten på BjøNitå-hørinsen, er ingø av disse fire modellde eerlel til å løs preblmet n d BjæikmtM iflenfor a\4alev rkeis mne!. De tre føste nodell ne er uegnet iordi de basee sg på dagøs Egul rinssvolm $h si! n for høy mu meuon byen og sjød. Selv en kmisruktu, som er besl esrer når en øsker A holde bysgehoydene nede, vil gjøe nuen for høy. Allercde i sin høinesultalelse til Bjønikapleer høsl n 20026let tuksdtikldm 'irrr,gelse moi foreslåii bebygg he ovu kol + 44 (lrlsmde høydsn på rlolell Open) imm pldotuådøe Bl0 til B 13" Gide 6), n ns Oslo Elveform obelall 'al iillatt hyge høyde i B I G-Bl3 redusees dl c + 44 ela lavæ", En skikkelig btfomelyse vil dotwøtcrc at hygnings bade på 5l m os 67 n s åltfor nø)a i odådet, og vil lolig vise dt $lv 44 n d i hoy ste laget. qemon ebeid t ned Bykode hd Ane sød,l alhen dokue et at byegehøyda!å 44 m i 810-Bl3 er for 16r,1 s n ta høyblokkene på Enerhaug.n. HvoNidt 44 m q for bølt on mæ ludercr kosekvensqe for by n som h lhet, dw, lla viktige s&ndpuktd i næmådet bat Bbpevika og i den delen ov det skålfodede byairliei en ligger noe ldger tå sjøø, q så ldgt jllc Sødalsynpaliske losdng med en volwdutijor 35 % i B l0 B 13 vil holen sett kme rcalier$ im nfor gjeldehd avtålaerk for Bjørvike (sjedotu omfordeling av volmer Fduse! eåt badd*, e.l.), selv on døne volunredursjonm alae utsjø noe mq enn de m T-BRA Bjøpika-plan utbygginsrolm km Edu*s ned ulen a\4aldessige konkvenser.

20 20 Bykod er bast på prinsilp t on etr slodvis nedtnfpins av hyegehøydene ut mot sjøq. Uitr ar byggehøyd n s! for Nylmd dlt E.lusæs, gn dd oqing å ædber volunet i B l0-b 13 ned 35 '/o. Å opeqe ned bygtgehøydø på nordsido av Nyldd ale m på s6idd vile vær utomunig hmk av de kdpp volmene en avt leql t gir sliletun for Å bøt1te, nar må]et d A forbedr rcguknngsplod foi Bjdikå sm h lh t Smtidig vil d gtudig byfotualys lrolig vis s1 et forslas å la Bykode, kombincrt ned ø n dlrappine av b4sehøydae osså vidæ rn mor lorden Gon sødal o8så hd vnrdeo. t.ødvodic for å få ril s Bod lø$ins ibjæilå ms da Dd $bld u'byg8iigsvolm i Bjør aml'gedgers ril m T-BRA.I iå fall måaraale\sle refoihrndles Det vd Odo Elvefom vnrderine også fø aualekoopleket tur ble imgålt i 2003 al snelteemsen for hvå BjøNika"otuAdet kån Ule ned rcgllqinæleen eaiesirultu oe bafkkvolu-m lrelig er n: T-DRA. Vi dbefalte derlor et lavæ volm em n' T-BRA og foeslo Rdulsjonq i smt Fionldt. lrim. Pld- og bygningsetaten paslod isjen os isjen al en rcal henne av Oslo ElveloMs louldg ville bery et urbygeines \olu paca m't-bm, o3 ftl sjemomlas for ar fl tolum a! deme srøfthe+ orden matt n for ai del umg!" I byråd$al 138/03 ejqtok byddet tbes påsrhd on at et volm på n1 T-BRA i BjøNika ville føre til ø bfrviklirs nm nå i'.uænfor Oslo søtrum for å fime pdall ld lil [ned] snabytvander i 3-4 elæjels høyde, noe som kd sameolignes ned Lillestrøn hva gields byfom og utltlt lse, D ite synes lite bærkraliig. En md male å fordele n' q å mle bebyggelsø pa fæft byseefelt slik at bebygg lse! ffebstar son øy r i i åp.ni lddska!" Gid I 6), Det e! il*e atkuht "øyef i^et Å!øt ledslgp" $n d ptublem l i Bjøpika i das Rjkienok vedtok byslyet inl T-BRA og ikle n' T-BRA Gom e!.a, 35 % nindr), nø det kd vdskelig lorklde hde foskjello nellon øytr i d åpdt lddskap og en dsiv Bjæikmur. eller nellon 3.1 tasj r os ita. 17 kodorctåsjer eller 22 bolieeibjec' (lote 67) son utbygger d nen r er MdvendiS for e fi.n go.l løsning ibl0 Bl3, Vi fryldla at PBE hd bestilt Sødds Bykodefoslag Gon rcduær volmer i 810-Bl3 n d 6 35 %) for å dementer for at d reduksjon dv lbygsinssvolmet i Bl l-b13 næmest d Mulig uter A nå,tte rcforhedle arlål ae fd Bjdika, og a1 utbyggingsvolunet derfor må b holdes. Vi nimer i d n forbirdehe on al brrddel i 2003 vidsefomidlet "PIa- os bygningsetaten b klming on urrtltelsen i plrnfoalag t o høy nok' (byrådsssk 138/03, si.le 15), og a1 dir klden for PBE på Bjdilø-høringen 7, Ms 2007 ga uttrykl for at ulhyggingsvolwl i Bjønika burde vært dobbelt så hør,1, dvs. ca. I n/ T-BRA. Oslo hd i dag cn bflmsjef son e! helt i utaki ned byens befolkning. Og ned ledæn i rådet foi br rkiteklur, rkil k Krislin I Afiei 4. jm 2001 uthlle Kristh Jamud felg nd : "Ciit eh så høy utnttlels som der l gges olp til i Bjøoikå, r Bqcode holert sen d inr i $mt l6ning. Salen er ihidlertid åi urnylr lsm En os sl.n a for høy i forhold til Oslos nålestoll og skala," Av Hilde Ludgadds artiklel & meår det videi al Kristin Jmud 'lklc lror laes fomk på å pl6sæ kvadråtrn l me onaleds bli nq vellyktet '. og at n "tett kåiiebebysgelse på opp til l2 tasjo [vil] væ like ufofdis 'il ned Oslos kanks son Becod. Januds klæ råd rn Doliliteme er Å r fo$ddle altalde son d imgålt og bygge niftlre. - Det blir inge! landsby av dd cl]m, sier hu, ned kld ad sse lil Ell n de Vib." Oslo Elveforum r oig ned dkiiekt Kiistin Jmud i åt Bdcod tuo&tr Je, d ø inteæssdl løsing, byggehoyder (opptil 67 m) sjd inidl rtid løsn\ngbn h.lt dntetessafl i

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA @.=..o,-.,,',' BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA!o! å ivareta de blågrmc inlæssøe khytter til elver, bekkcr og vitd d del elt r Oslo

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

Ó Œ. w > Œ Œ. œ œ. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ œ o œ o œ o Œ B. Nokon kjem til å komme Œ Ó. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ.

Ó Œ. w > Œ Œ. œ œ. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ œ o œ o œ o Œ B. Nokon kjem til å komme Œ Ó. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. lute Clariet a ercui 1 ercui ae Amlificati Ha Mae Vila Cell Duble ba 1 b y - ij - h h - - - - - - - y - ij hai gg Marimba b b Cymbal Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ ( ) ß c = c 0 e

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken nr. E-11 tt --, ---nr--!r--1 - stue j v 3 rhal 27.7 rl, ED re - f ED h-- sov 2 overbyggcluteplass LL. () c> 3 460,11, 4 120 1. Etasje 2. etasje Takplan BRA boenhet 2.1A ETASJE ROM P-ROM 1 etasje v.f sov

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets ////

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets //// lektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 3 Trøndelag Fotbalikrets //// / Unngår NN.DNNG Trøndelag Fotbalikrets innførte fra sesongen elektroniske kamprapporter i enkelte klasser. Dette videreføres

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Kinematikk i to og tre dimensjoner 29.01.2014

Kinematikk i to og tre dimensjoner 29.01.2014 Knemkk o og re dmensoner 29.1.214 FYS-MEK 111 29.1.214 1 hp://pngo.up.de/ ccess numer:7182 En len l der en sørre lsel som hr død er. Mssen l lselen er sørre enn mssen l len. Hlke følgende usgn er korrek?

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Serviceprisliste DekkPartner

Serviceprisliste DekkPartner Serviceprisliste DekkPartner Gyldig fra 01.04.2014 Innholdsfortegnelse Side Person, vare, SUV, lett last, last/buss, MC 3 Traktor, industri, tilhenger, tralle, gressklipper 4 Truck luft, ( strøapparater,

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

F R A N K In n m u rin g s k r a g e INNMURINGSKRAGE

F R A N K In n m u rin g s k r a g e INNMURINGSKRAGE F R A N K In n m u rin g s k r a g e INNMURINGSKRAGE 1 P r o ble m stillin g D et er et gje nta g e n d e pro ble m å la g e gje nn o mførin g er for rør i b y g nin g er. N e d gra v d e rørle d nin g

Detaljer

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde.

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~' OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. I. SAKSPAPIR EAUSKr'KOMMUNE' t 'J~,. l\j 11/10396 022/12 22;11;20'11 FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. Vedlegg: l.

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner Newons ede lo Knemkk o og e dmensone 31.1.213 husk: nnleeng oblg #1 Mndg, 4.eb. kl.1 YS-MEK 111 31.1.213 1 Newons ede lo: Enhe knng h lld og lsende en moknng, elle den gensdge påknng o legeme på hende

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Roth Gatevarmesystem Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Innhold side Roth SnowFlex 3 Fordeler i PEH 4 Fordeler i messing 4 Styring og regulering 4 Økonomi 4 Dimensjonering 5 Prinsippskisse 5

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

Martin Ødegaard. "Ein vanleg arbeidsmann"

Martin Ødegaard. Ein vanleg arbeidsmann Mrtn Ødegrd "En vnleg rbedsnn" ortrett v oeten Olv H. Hge (2011) or 9 steer (SSSAATTBB) og elektrokstkk rghet: 12' 30'' Bestlt v rnenborg oklenseble erornce notes; xnoteheds: whser the text, not s the

Detaljer