@.=. 'o,.r-, Am S. (KrF) Bård Folke Frcdiik$n (H) Kaut Evo Lindsjm (sv)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "@.=. 'o,.r-, Am Kåtri@ S. r@å5 (KrF) Bård Folke Frcdiik$n (H) Kaut Evo Lindsjm (sv)"

Transkript

1 @.=. 'o,.r-, Am S. (KrF) Bård Folke Frcdiik$n (H) Kaut Evo Lindsjm (sv) OSLO ELVEFORUM SVAR }Å GRUPPELEDERNES SPøRSMÅL TIL BYRÅDET VEDRøRENDE OSIO (OMMIJNES HANDLINCSROM I BJøRVIKA.BISPEVIKA I brev åv stilie fen av gruppeled ne i bys0ri eks sdørshdl til bfådet on hvilke mdigh rd en ha for å nde utbyesinssdm ne i BjøNika Bispevika uren Å båne r.forhedle dei konplelse altal verket for onrådet. Oslo Elvefom r av den oppfalring at flæ ar alllleno burdc he vært rforhorllet for å lå en god byulvikling i Bjørvika-Bispevik4 ikle minst selve uibygsingsal1dlen (ar1al tr 3 mellom Oslo lomue og Bjæiks Inaælnlktu ÅS). Eitd n6ye ejmoneos av sieldende avtaleverk ndd vi at det også ier nms belydelie spiu bm for posilive.ndringa. noe!i øosks å belyse i forbindehe n d spømålene fra gruppeledehe. Sids Oslo kommuie er pån i fre sv de Ålte sltålehe son utgjøi av16lelerlct, er det dise fire aralere $m vil bli komentert - arrale r l, 2, 3 oe 7, Font fo! Bjdik!"vedlakd i 2003 spihe Oslo Elvefom im en retle {orslag ril jusiednger i de ulilc u*ætene lil Egulqingsplån Io! Bjøvilia-Bispdik*robaw, Vi vd salig oppiatl N de blagtue inæresene krlttet iil elve!, bekkd og viker, men fet det nødvendig også å ge im på forlold son veiløeinger, byegehøyder (i D l0-b l3 oc mot Middelålderpdken), sikdhjr oe brrcn (øelm, Midrlelald rpdt{en os Bisp.vika) os pese.r rte r altemaiilr Dd d d rtor gled lis ndr fen!v 8$ppeledme i bysryret nå enedt!* sva på seks spffitrål $n Oslo Elv fom oppfsttet $n vikiige i 2003 og fo$lo løsninee! for den gdgen, VÅre bsoingsfoislag nå 2003 drøn4!å oy {fta side l4), justed for verdifulle imspill sidd dm gde. og riba8sd 8rupp ledem$ konlfte spdshålsfomulednger og lrniser on åt ortslevdkd for Bjøwika ikke slal rcturhsdld. Då kjm6ldslad vil we i hvilkq erad d t r nllis Å Edusre anirll utbygde kladratneter, uhltte besl melene on k6lrladsbæmde eeal og flytte på voluer, slsrt! vi ned fdste d l av 5pømAl 6 (be,hattdls 6dq 6,1 6.8 ned nnnder), td tleett r for os spømålæ l-5, og åvslltta med siste del av spøishål 6, dvs. hla son bm pliont Es vcd.h Erluksjon av etall ulbyede r (b hedl s udd 6.9). For å fotsku$ee kontlujom i 6.l-6.8:. D.n v.dtrn rcsuledlg.phno fir rlgnt 2003 til.ret e! utbygginervohd pn n' T-BRÅ pl4! dct iolue.t w Krlt!.bistoilk nulerm som eerruelt l ggb sor fo. Bbp gri..

2 U.mett hvor bns # T-BRA son legg6 pl sorsid.r!v Bispegrt!, ril Bjønik! Irftlstruktur tunt kuuo eå fiå Dibyggin$rvl.l.n derson utbyggingrvolunet i ilen Nrige d lcn.v plsnoeradet reduser$ til b't-8r4. Bj"rikrpl&ens utbygeingsvolun km n.r.o. reduseb n.rl br T-BIL{ i aorhold lil by yreb Bjønika-vedtak i 2003 uten lvl.len6sis kodsela m r Blir koshldsbærenalo Binst br T-BRA, får dot inger Nrdenelsige Blir koslmdrbærede rreal mimt D: I-BRA, fir dct beler ingetr økonodiske kotuekvenser for Orlo kommud, Orlo konnum yil bttre beid. innlil50 mill kr dc.md koshadsbererd e, reo I vi er seg Å bli nt T-BP-{, d!$ innlil kr for nver # nitrdre nn n't-bra, Operaen, ron ligger ut trfor rcguleriryrplrrens onråd og ikkc r ncdr gtrct i r guleringspllnen uthyggin$volum, 3krl ikl. trckkcs fn utbysshesvolunet ved b regnhgcn rv kosh!&bærende.re!i, Koslnrdsbærcnde rrcll *!l boregn$ på folg nd Eitd Kostnrdsbærcndc!rcal - sanlet utbyssingrvolun imerlor reg crirgspllnen! onråde nirn rolud t til rie lis utlci boliger og Kultu iltorisl nus un. Kostn.d!bær..d. dorl - ved cn rclltuenns av b$tyrct! reguledngsv.dtat fr! 200J rl.nroctr forn roredritrscr ' La! etrldc( bcregner p{ folg.!d.nåtc: m'T-BRA mitrmvolubdtilridcliccud.iebolieer(1q950r't-bra ved 5 % url iebolissr) ninn volunct for dcl d len I Kulturhislorisk nuscud son leggcr tro for Bbpegriå (ca Br T"BRA bvis nuse & utstillirgs og publikund l l ggs på sosid.! & Bhpcgdr) - c!, n' T-8R4. Fjern$ 6t 499 nr T-BRA w d t sanlede utbyggia$vohdct i Bjønik, vil kosrntdlbæ.c.dc!.s!l forhrnvære ca.8;1000 nr T-BRA. Ynerlig rc c! el T-BRA k!tr d! benytt s til rib lige urlei boligcr utetr rt d tte lar økomnilk konsokvener for Oslo lrobsutr, Dcrned blir DÅlseriieen om l0'lo nselig. ultcioboliger innlidd, DeaoE plonen utb)ggitrgwolun pa drgcnr rik$ejsrutrr blir bi rs etrn l15000mrt-brå. ni Orlo konnule ys ctr konpenn\jotrpa I 500 ki pr n: biddrc utbyegingstrcd, Utbwginswoluner på das $ rikrveigu katr reduser* tll Er T-BRA rt.n d d.ne får.rltlenqrig ko kv Ner, netr da nå Ollo konmu! yi. ctr konpefflsjon på 40,5 ni[ kl For i knnne vuder kons.kveds.nc.v { flyrio on DÅ oelell r redn re voltrner. i regnlcrirglplrmn nl d.t fr.nlegeg en or.ruikt md;ncr b\or Drtrse m) T-BRA son liggcr innenfor d.ge$ ritcv.igrum for hven erkelt byggereli. De son øsker å siøle ee tjøt ned dsunøtasjonen for disse koiuusjohme, bff lese onlr len lnder puoktene nedenuder. Andle ks hopp over detle og fotselte lesingen på ride 14 ned avsdittet AHA ril Djonikr hvor b trrdli.gen Nv gruppcl.dern.s lprrsoål 1-.5 ståner, eve uelt så diekle lii pukt 6.9påside39 hvor vi r.degj.r for bv. son b.r priorit res v d n rcdukrjotr rv rntdl ulbygde kvrdnt'm.tcr. SvareN (kotrklusjotrerc) på gruppeledcrres 3pørsnÅl r-5 fims!å side 16 Gpøsnål I ), side 24 Gpdsnål 2), side (spnnål1). side33-14 (spønmåi4) os side (spøsmåi5). Efid ovetsittm ove! prioritdtc volunreduldjoner Gide 39) peker vi på ro strrkrtilttk son nå tefl.s Gide 41) ob på viklisheten av så lidlib son nulis å avlijrrc hvofidr gat.sbukturen i Birp*ik sk l nuk ned grrbtrukturcn pt Gronlmd, Den bn defiairi,t Aæ det.

3 Irnholdsfon e! lsetr for esten!v d lte dokunentet d son lølgqr s,3 6.1 Ara6leDessig spilldob for rcdulsjon av ftbycgingsvolun s A\aal mesi8 spilleron for dulijon av tdtbdsbæed aeål s, 7-6,3 Ber eningen av kostnad.bæende æal i blråd$ak 138/03 s. 7-6,4B C ne n 6v kosbadsbæmde æal i blddsal207/03 s R Cnet knisk hå.dterin8 åv Oldaen ved bægning av kostnadsbænde deal s. 10 6,6 KoMkvær av bfåd rs f ilakige r 8! tekniske hdndtedng av Op raen s.11 6? Koftkt beesdngsbåre og Egnestykl for kostnådstærerde æål s Spilleron fo! å tytle på / 4de voluer i lhdsieinssvlålen for riksveianlegg s AEA til Bjdika s,15 - I Byrod og byggevolunerundt Ope!ær s.16 2 Ela tåler byen bak ov byggehøydd og hy8eevolm r i Bl0 Bl3 og C8, og hvord& bm bysg n ulfom*? Eh byfomdalys gir svdet s.24-3 Tilgjeng lighetø nellom Nylud aud oe sjøfronten s.28-4 Nyled alld og Opqagata nen også Nylm&brua og østæ ldgmt s,34-5 Hovinh ktd oe flytling av Kulturhislorisk musem E Prioriteringd ved en cdutsjon av dtall utbyede kvadnlneld s Tilbakebli*, slr.tstiliak oe fienblkr Avl.l.n.$lg rplll.ron to! r.dukljob.! uthyggilgnolum Besi melsen om utbyggingsvolm og Eduksjon i utbygginssvolm fmes i pu.ll 4,3 i utbyggingsavlald av 30,jui 2003 (svtåle 3): Dasom E-ndelig ve.tstl r Sulerilgspla! {år q redukjon i ulbtgginesvolm pa m't-bra ella Da i fdhold lil R.gulelingspleen Gon i dag he st sml4 nlbyseinswolm på ø h' T-BRA), kd Paden erklæ ss ti ffå sin rcnighetd og plikter eno A!,iald, Slil erklæling nå gis imen 3 måredd elid at plden ei ødelig vedlaft. Del d forl ejort A lolke bæt nmehft dit nei at arralø kd sies opp bvis utbygginssolmet blh # T-BRA, og dene de$o m* sn 'R sulsinssple n" Gob sics å ba.t smlel ulbyggihgsvolum!å ca, nf T.BRA) er klsd d finen i avialfls pnrh 3 som "plm med FCrrleringskan, rev, 2l, , og rcgdenngsb$tcmmels.r for bptvjkline åv Bjdik4 Bhlevika oe Lohah slih de 22,05,2003 er foreslån av Btrådet i sat I38/03 i imstilling lil Bysr,tet", Men neftopp deme klæ definisjorcn i pult 3 gjø at BjøNika li-&afultu AS lod ld sa fra denom smlel urbesins$oln EdusRr lil n'T-BRi Dluc del roldfl å\ Kulrurhisbrisldu*nson eventuelt lege6!å av Bispegata, ned mdæ ord ekenpelvg red et sedlet ulbyggirgsvolm på n' T-BRA dffin n' T-BRA av KIiM lesges!å øsiden av Bispegala, BaLeMen for at bestennelsen i utbyegingsarlalen nå rolke slik. gis i det føleøde. Pl&- os by^gniqselslen Evid ne planforslag av 24. II hadd et ubyegingsvolm på n' T-BRA (Operæm volu!å ca n'er ikle inkludql i detl lall t etteeon Op n n liggd ntenfor plsonrådet plu$ de1 volunei av Kultulhistorisk nsem som gjemom bebyegels*pld aqt! lt leggs sr for BispeeÅt4 I brråders imsliuing h.t.r del al '"1d- og bygaineselatqa foslae visd tilrettelegging for utbygging av ø m4,

4 4 son forutsend at ca. 20 OOO ntr T-BR { åv Knltunisronsk nufm lesges s foi Bisp sala, jt ontalen av mddng* enq ofrotlis etesrn i plefo$laget av 24. mds 2003 Gide 211)- Av bfådets lmsdlling teneår det videe at byrådet ld foreran "en smlei Edulsjon på q m"' Gide 2l ) i forlold lil PBES foslas. Mq prcsisl deide det see om ø reduksjon Då rnl T-BRA, slik at byrådds imstillins hadd el ulbycsinesvolm på nr T-BRA plu$ d t volmet av Kuliuhisroris nusem en eventælt lecges! for Bisp sata. I byråd$ål av 3l. jdi 2003 on uthygeingsaialen for Bjdika heter der "BFåd r hd i foulager r -eguldr&pld agr ril rcne ror u-rb\ ggile a\ ca. aoo OO0 n T-BRA rside I ). Det fonbetler so6 lidlig re ar ø m' T-BRA av Kultuhistonsk nusem plasseres søi for Bispegaq selv on plden åln r fo. o1 hele iuseet km legges nord for BGpegata, I sistnevnie iilfelle vil '\anlet ntbyggin$volm" tor "Regulerinssllmm", slik deme er deldert j ntbygsingsaltalen, km!æ!e mr T-BRA, Sido lyddets ihistilline forclå i god tid før utbyggincsar4alen ble itr8ån, pariene la deme innstillingen til grunn og då forueeft* å ha han imsåe e tfmska! 1il imslillingen, vjl Bjdika Infrætru!tu AS ikke Llme "erklæ seg ni na sine rcttisleter os pliktd etter Artalen" så sel utbygeingsvolmet bli! ovd nl T-BRA plus del volm t av (}lm som eventuelt legges pa søsiden av BispesalE, dvs, itke re&ser s ned n' T-BRA elq md i forhold tl 'R culerinssllden".?å same nåte son Bjdika Irli6trultu AS i punld 4-3 i uibyegingsaialen eksplhitt hd påtatt se8_den økononiske ftrl?od veå n rcdtk4aa i kastladtbøende aredl pa ituril mr T-BRA (fm nållallel n' I-BRA til h' T-BRA), he Bjdika Intætrultur AS gi mon avtalebestennekd om at u$yggingsvolu t ikke nå r dusees ned ' m' T-BRA ell! ne! i forhold lil Reerlldingsplanen", dvs. btddets imsrilling, inphsin atspk at også,rrlss?,6r, o/ød kd edurles med nesn mr T-aRA I folholdlilnållalld llia s T T-BMril88075lT'T-BR,AJdersomheleKHMlegees PA same n&e son Djdika Infiasl&ktur AS i ltbygginssartald høsrd gevrd,e, denon kbstnddsbercnde drcal lis s.e å bli ove! tn: T-BRA, vil Bjøryika lnfrastf,rltl olså hrste gevinsten dqson!rræd,ssv,./,u et viser ses Å bli over 960 OOO n'?a-bia. Lesges eksenpelvh n" T-DRA ov (ln\4 på sdirlo åv Bbpegaia, vil trlbygging$ volmet i hennold til 'Reguleringsplmeh" (dvs. by!ådets instilling) blj n' T.BRA, I dettc rilfeller lil Bjøryika Innastrukur AS kunhe gå fia utbyegingsaialen alle de nåi iil n't-bra, Umelt hvor mmee n' T'BRA aa KIIM son lesges på smiden å! Bispegal4 vil Infiælluktu! ned ede ord forst kune gå fta utbyssin8savtal ddson uthyeginævolmet i den mise.lelen av plmodmet EdusEs lil m' T-BRA, dvs. njd n' T-BRA i forhold 1il "Regulelinesplmenj'utbySgingsvolm på n't-bra i d nne Altalen oh olddragelse a! frigjoft riksvejlrm og srum til ny nksvei (avral 2 -jt ljyh vedless til brrådssak 208/03 av 3l. jrli 2003) hd liklisnok en b semmelse i puhl<l 5.4 son ved fdsle øyek6t knme iilsi n åmeh konllujon, m n ikle v d glmskling:

5 5 Delson det sdlede recllerle drål (av åigin ritsveisrum) til bolig oeleur Erings fonål (inr]lsive bmehage) i endelig sqdfesieh Cllerinssplm son imtått i vedl Ce I os 2 ædueres til lålde em I n- T-BRA, jt form, skål A\aald lalle bon euei rlorhddle(. Dfl.salme gjelder dtuto roulr utbyggine$ olq to' Onlådn fl nirdre em s m T-BRAjl:ptr.1.3istulee'punkrlfo'an Dkse få linjeie i deme vikrige niuiona\4ald imehold* flee fejl os ukleh ts (bæ noen linfr Iengd ned helt til sluli i punkt 5.4 imeholder aialen lil og med er r gnesryke nvor slæt oppgis å ræ 20 nill la n$ de1 korekte er 40 nill k)-for der fæie q ødelig vedratt Egul ringsplan",tt "imtatt i v dle8g I os 2". Del m byrrdetsrtsldg til Egule rihgsple som ulgjd vedl*s I og 2. Psusen 'li fom" ø d*suren ullai og i beste fåll Nødvendie. "Fore" d nenlig a!,ialm tåu om Edulsjond til,1avee tu 148 OOO mr T-BRA", Det vikiig i vdr smnsheng er imjdlenid "jt pki. 4.3 i N{åle e i puhkl 4 fom". Av plrlt 4 Adg& del at a(åle! er "Avlale nellon slaten os srumeierns HAV os OSU, og ned BI on dekkine av innåshuktuikosmdo ftn)net til opem oc nltl knltuhisrorisk nlseuto". Sistnevnle avlale inneholdd imidlenid ikle noe DuLr 4.3. Det er det larc, av åraalene son kommunen er pår1 i sm gjør, nenlis avtål 3 (nlbygeingsaltden) sod i puilt 4 i avlale 2 er ka! dog ikl e. Og d t r selvsa8l avtale d - dvs, avlale 3 sondnøtipunlt Og neitopp atal 2s høvising til pun](l 4.1 i avlale 3 - dvs, Flve utbygginesotul r! son ome' besmelsene om,,rjs9,3trl,ø?f og kosadsberende æd ob Edursjonq i slile volurer ob æd er det som åjd a lomuknrge0 rindre enn n' l -BRA ' nå lolkes sm en konlom for i punk 4.3 i utbyeginssdltale. oh at "parien ke lelge å gå fra aualen d.en libyegingsvolun l ved bfttaets, elld eveduelt Miljdendepartenøt is behædling. bli! rcdwrt med m' T'BRA ellq nq i forhold til btr&e6fo6.ag hvord.( hgr trl rfie for uroyegine av ca. 9o0 OO0 mr T-BM". Og deme bestenmelsn i ulbyggingsaltalens punkt 4,3 hd vi all Ede behåndlel ovenloi Fonulelingen'dinde em n" T-BRA" i a\4ale 2 er dcrfor å belrakle sn ø uprsis ontentlighel stt i Mennene n d år'lalevdket som helhet. C ennom byliviklineskotrihrsoe bfrlrjs behdd inea\ brrårles ihrilli0e ble ikle L'byre.dgstolums4&(,med!0000n' l-br,a,men"lrmed l 500n T-BRA h nrl T-BRA til nl T-BRA (lluss dei volm t av Kultuhislorisk museun son er enklt leegesør for Bnpesola ' lbj SArns$ olmer lb dened reduse-es med 614os n: T-BRA i forhold til bystyrcts vedt* av 27. august 2003 ulen al dene 1år altalem $ige konskve.ær. Miljdmdepan nentet siådfærer byslfeft vedtal I 5. juni 2004, Utbyggingsa$leG d nnbjon av "Endelig vedtatt ESuleringsplan" i lunkl 3 "plo med Fgultrihgskad og Eeul rinesbeslennelær for b,ttvikllne av Bjdil4 Bispevik! og lohah odelig vedt4tt av Bystyet / sladf sle1 av Miljaemdepånem niet" km ikle væe til hinder for snæ endrinebr av pldens eeuleringsbestemelser om ulby$i4svolun, jt bl.a. at dett allerede d siod i f lt 810, os åt reeinet for wrddins ar koshadsbærøde æal netop! tar hdyde for at d t km gjøres endri.ger i 'lnd lig vedan r Cnlerjngsple' (jl eksenpelvt fomuleringen "Erd lig v dlalt rcsrlainssplu med de mddng r son på dette lidspukl [0].01.20] 0l r vedrari' i punk 4.3 og definisjon n av Xosrnadsbæreode aeal ' i puhk 3 i ulbygginssaviålen). UtbyEigingsl4alen hd ingen bestemelse on artaldessige ko endring r i "End lig vedan resderingsplån" son fær til ar ulbyggingsvolunet edueres

6 ned 60 OOO nr T-BRA elld mn i fofiold til 'R Cddingsploer", ku besl mels om!vå son skj r ved endrineer i ton a.lsbetunde æ 1, Detlæ ktn,e toltes dit ten at md ikke lenser behd! å 1a hens)n til sul t utbssinssyolm, ku lil kostna&bænd areal, nen en slil toltnins vnkei uimelig i lys av a\4alens ånd. Etler vårt syn vil Bimika Intastruldu AS nåne inllmes en nt ftisl på tr nårcdd for eventuell oppsigel* av uibyggingsartlld d 6ob utbygsirgsvolm r Edsd* m d n't-bra eller ner i forhold 1il "R grndingsplmd".tt r at "End lie vedidtt r guleringspld" forelisser Spilleomm t for gode pl&justeriogd ville blitt støft de$on kohmuen hadde sluppet å fofiolde sg til utbyggincs*ales beslemelse on utbyggingsvolum. og!o behøvde å forholde seg til bestmelsens on deal, Avl.l.n*lg spill.ron fo. ruilukljo! rv kostn!&beredd,r..1 De sni6le bestennehene on kosbsdsbænde d d tms i punkt 4,3 i byggingsartdlø: Pt , Ier når nilst 1/3 av slei uibycgingsvolm n blitt bygg t / hr fått godkjflte bebygie lssplds, skal par.ene smmen nrdæ fålrisk b.bygd volm oc dcl susynlige tilleggsvolm en!d defie ddspurtt t ejøsrlr å byege i henlold til Endelie vedtatt ecr]ledigspld med de e.drinsq son på deite iidslunit d vedlait. DeHom deme wrderinler sir fl smlet Koshadsbæetule sml son er mi!e em 84oooom_T-BRA. *J rcjutsjoncr!!ovq to 000-h? T-BM tompfl!æc tultrul o\ Odo *ommu. slik d de skål beeles ffie n'-pris for borfål av byggercl n undq m't-bra som for resten!v oliradet Datsimali Io ,- pr. n/ T-BRA (2003-kroM). Dtum sn et Koshadsbæ! nde ar.ål ved dtue vurddirso blir laver em m't-bra, skd Part ne rcforhedle A*alen. [-..] D.&n uwikline imøfor OirAdet viser et (osrudsbærende æal på trf T"BRA eller ner, slål Bjøruika Infmstrutlu AS betale tilbate dl oslo lomune kompøsjonø indekssulelt Aå betdingstidslunllet iht, komunprisindeksn. Slik lud dns gjør s nar 2/3 åv smlet ulbyggingsvolh er blitl bysset / hu ån godkj rte bebygs lssplm r, søest når det ståi iejen 3 & ov gj modføringstiden for OtuAdet DeMm Kosfta&bænde æal Uir nøyee em nri T-BRA, skal Bjøflika Inftstirltu AS b.iale kr. 2500,-!i b' T-BRA (200!kond) utov r dene vo.lmd Bjwika bnarukllu beral.ne for æallrover m't-br} skalgå nl finm.erinøslbsidfring ar uleebolicene. EI pk.8.j.2. Kjeneo i di$e bdletnelsene er at dd ikle lår nom all,lde$iee kotrelaenser så ffcnt deal blir nirst n't-bra. Blir Koshådsberende æal minsl n't-brd fir det heller ingen økonooiske konskv Nsr for Oslo konbdq møs koonuen vil nåtl b tål imlil 50 mill kr dnm Kostnadsbænde æa] visq see å bli 800 oo0 m'? T-BRA. Altnlo er tas on d arølemessise/økolomiske konekvøsøe denon Kostm.lsbænde æal visr sg å bli ninde em / nf T-BRA etler 2Æs 'ntbyggine" ogl ila tull "utbycsins", nm ikle ligger m til å bli det pi 01.01,2010 ( lld ftd l/3s 'llibygging). Vi sl3l ikle forfølge dm problenatiklcn h r, dr den fodåpendievis ikl aktualhers,

7 63-Beregnitrgon d kolhdsbære o!red i by.ådsrk 138i/03 BFAdet fentolker ituidlenid ulbygginss4olen på et hell snlrall pul}! nemlie hvorde Kortnsdsbæde æal skal beeem. Dene vd 1 ltlan punlt for blddet også før signeringen av ulbys:girssartalen. I btråd.ts innstilling 22, nai 2003 oh Blatviklins i 138/03) heier detgirle 14 15): 1 Pld- og bypinesetatens pltuforslag legger til rene for m': edlvæal, ror å kolm fem til hvor mye av deli byggdolmet son vil væie må følgende tr kkes Aå: Byssefelt C8 Haven fren i tid) UnivesitetehliultdhisbnskemuFui(UKM sl<ole (D2) Sm t6lrett llanloslard imeholderdmed korad"beqde m' som masmenlignes m d m'son rueieme erør r som d mirummsull. det dos m.dalukmisidheli.r anleggespårords:d.nav gr3pegåtavilpltueoslosmdy b.hde m'edusrcc n.d ytlerligæ Soh del \il fremså s\ d{ftrfølgflde. fo$lår byrådd ø del en&insei i plden som i sum ituebffi en redukjon på m m' ett i forhold!l Pld- og bygningsehbns plån&lslåg. Deme sist rduksjonen bertr al rlet hegld imlil n' på å tilft dlsiiue glmeim* folutsetin8 on loshadsbærcnde m'. I till.sg til Kultuhblo.isk muem hal& byradet led mdr oid ia bårle f lt C8, skwim, skole og bmelager nø ikle Opmen, Byrådel valgte å handt r (HM og Opw n dik ient Egeteknisk selv on det i St,neld. tu. 28 ( ) Utvikling w BjøNika heter st "elmeiede leegd til grum ar op rasn o8 et stadig kultuhistorisk nbeum il4e skal deklie idfi$truttulosbrd l' (sid I6). Byrådels håndt dng åv KHM og virker fomunig enesom KHM ligg{ imenfor plmomadei oe er nedrcgoet i sanl r urbyegingsde2l, m N Opø.n liggq uenfor pleområd t og ikke d medr Cn t i sdlet utbys:sinssæal. 6.,1 - B rcgtritrgø!v koltrs&bercde.rc. i byradllsk m'? T-BRA av d 120 OOO n': T-BRA son vr mdn son ikl i btråd ft oppsiillins omfø, ble kostnadsbaerde to nåædei sen r ved blddets nesr fomk pa å lage.h oppstilling oh lgttadsbærcnde æal. i byrådssk av 31. juli 2003 on ulbyggingsa!1åhn for Bjdik!. Ko fia,teklcl fo! I<HM (U(M ble beholdr iia dcn forjge oppslillineen, oe ble nå øk fia 40 O0O nz T,BRA til n'z l-b?"4. Sdtidig ble utl iebolis r lasl im ned nr T-BRA os Op raa ned n't"bra, Brddet komøtcrle delte Elik aside 4): Det.r [...] fi.mforhardlel ø dennbjon av kostnadshænde al em imebes ar en skal i gge iil Cxum ioialt tillat på ewlu nngslidspunl-tet, m d ffådrae for op d (40000 h" T-BRA), UI<M sml rinelige utlei boliga. Eneaon rok4 UKM ell r ulleieboligen a fedig dmlagl, kø frcntidig æatfradrag fd diss nå bæ mslås. U(M ktr mslås til i sløftlseeden f1 T,BRA og ltleieboligde

8 15000 n" T-BRA, D6on lolalt ulbycgingsæal ø evaludirsltidspuklet er d t salm em foeslått av blrådet i resllqingssåien, vil kosbådsbær.nde æd b*rl på del'nis'om ob &ealdslagse or eolor b[ $T føleer: 9600O() n':.-bra - a0 000 (opsa) (u(m) (udeieboliee!) = n: T-BRA kostnadsbænde areåj. Blråltet beermet ikte øleingd fra 40 ooo # T-BRA til 60 ooo n'. T-BRA for KtlM. Der bådde då helld ikte skjerl,c noe sm skulle tilsi et støft bygg for Kuhuhi8lodlk muem. M m bmprcg m r for KI{M (inklnsiv vilingskip re) i 2001 vd o't-bra Ge le*i. Fle- og plarlorslag av 24, nds 2003, side 135),!e rcmpogftm t da byråd t avg6 sin inntilling for l 4st redlserr til uder,10000# T-BRA (Jniv6iieiei i oslo oc KHM vd blitt enige on et remprcgtu!å 394oo m? T-BRA). Rodptugmhet ble søer økr til,14400 n" T-BRA i forbirdche ncd lotåliseing& sludiene fo! KIIM i 2oo4,-Ronptugm t ime.jor resul rinesplæos oniade er nt betydelis uder n" T-BRA etr r at (HM!d l6st sitt maeainbehov m d 8000 n'p{ - øken, jt konsehensutredningen og bebygg h6llmen fo. Middelalde,larkeFHavd ((HM) son lesg* ffm vårcn Også tallei for utleieboligd - 15 oo0 n': T'BRA - vhkd Gmesl tatt ui av ldfla. Byrådet degjø selv i same brddsek for ulbtssinssaltaløs Edtåt når d.r Sjeldd udeieboligel Ds1 h& i folhedliryene ik} væn ndig å fa Sjmonslag for et absolult k6v til nininu l0 % rindiee utleieboliger [...] En hd jnidlertid oppnådd en måls t1i.g om l0 % oe en folpliktehe til å bygge ninimum 5 % av ålle boliga im.for plmotuådet son rinelige urleieboliger [...] De rimelise Dtleiebolieene *al subsidiæs av BI, slik ai de ikke belaler i.nrstrukturbidrag på ca, k! pr, nr T,BRA, I byddiioslillingø av 22. nai 2003 hvor braådel åpenbalt gldt å lesse id utleiebolis ne icclesryk-kfl for rcshadsbffide deal. v!*s.er ti. ar "hinimh 405 OOO mr er sar ar ri boligo {side 5 r, Btrådet wlor å opplyk oo ar talkt bk ædu*n n.d I I 880 mr T-BRA rfa din:nm d't-bra til minimm l9l 130 m' T-BRAI eiemom b 4dets ndringa i Plm- oe bygningsetatens plafolslåg, Dene tilsia nidnw l9 657n'T-BIA til rinelige ulleieboliger (5%) og nininm 393 t3 ntr T-BRA d son målsenineen om l0 % rin lige udeieboliger innnis, og ilte l5 000 n" T-BRA ril rinelige utleieboljebr slih byddet "dslår" i sitt resnestykke for kosladsb øde are 1. Enq ai ret flrtet on på en del voim r 08 smlidig øtte smlet utbyegiresvo_lm ned I 500 b' T-DRA i foftold til-brrad ts forslag, ble bolievolmet øki ned n' T-BRA slik ar ninimm n: T-BRA tr san av lil boliger i rerlldin$plden son ble v-edtått av bystyr t 2?. ausust Andelen ulleieboligd bln dmed ni.inm m' T-BRA ved 5 % utleieboliscr os mininm nl T-BRA dæon hålsttingø on l0 % utleiebolieq opprås. Bortfallet av tladragene fo. &lt C8. al$&im, skole os bmehager na byrådssål 138/03 il btaåd$ak ble komenten pa følgende nate åv b]råden og byutvikling i notat 190/2003 av 13. au$sl2003 d byltvildinsskoniteen: I Egddingsekø er d.r en oppst'lline en visfl hvilke æald, em da saken ble avgilt, bl dtått å slalle hekls fra det totale utbygsinssvolmel for å lolme ff.m iil

9 koslradsbmde volm, Artllen $m d sir d dennhjon åv hvilk æala sod skal væ kosbtadibæende son awikd o.bl Aa det som bl mbn då Eguloingssalen ble stevet, Blot Met hd komuen som følge av forllikt hm i viljesdklælinem fra 2002 til å dekle kostoadene til esial intræfuku, nåttet akseptere ai rlene oes! imbefåtler kostredd til t knisk irisruttur til skoh og bm hqg r. Ddimot hr ikle BjøNik ldastruktu AS temet tnv on at feh CS Hav h skrl dcfinqq som ik}e k$inadsdek*end., Dme komentaæn ta brlådø d i smsvd t n R gletckrilk nåldtqilg w Op.r.q r.d b.rcgniry rv kort'mdrbærerde rml Fradn8et på 40 oo0 n': T-B!w{ for opden i rcenestykler for æal besms slik i brråd$al Gide 4): Høvkningø til opera n son erunnag for Aad!å8et på 40 O0O m'? T"BRA q la$ im eder knv fia Bl, O! råen r ini.iertid Egul rl i egen pltu, Dei hadde derfo! vært nd hetuiktsd6sig A begruæ liådmgci på nf T-BRA ned henyi$ins 1iL ar utbyggingo av fdt C Ilryrådel f.l1 C8l, "Hav n" FA imlil 60 O0O n: T-BIiA, ligeq så langt tem at disse æalene ikke kd regne son kos[edsbæ e, evrlurirsssulrah vil vær uvhnde av æglfuelss lor lisdmger på m: [-BRA. hø byråder fwer A alseph Bl sin lomulsing. Vi ke ikle Ee år rnbyggin8saflalen kevq noe iadne for ødæn i det ddligæ ref r rls!.8!qrykj(el na btrågel , og hd veslclie for å to år brrad l!& idgån o nullig avtal. ned Bjdika InfElroltu AS on å gjæ er slik tadns i sitt Eenstykte. "i<ostnadsbænde æal" d degnen på falsende håre i puh 3 i utbyggingsalrllen Gide 3): Kostnådsbære.de eesl er nye acab T-BRA!å Området son sdlel ke b bygges i hedlold lil Endelig v.dt.tt Feulelingsplm ned enec en lrinser, bebyss lwsplmer og tillalelsq. Tehkk inflasbdrtu il op la og UKM-prcsj ker skal bæs åv omadeb kgtnadsbæend æal. open (40000 h') os UKM-presFktet skal imidl.nid ikle nedærns i tlet KoslnadsbæMde d ol, d l slrlm ejelder rinelie Det stelmd or Opw n os KHM (UKM) ilk skal medreen6 i Koslnadsbænde al, no Op å.n 08 rulm sk l "i*le medrenes" på to foskj llige m&d. OD rå n skål "ikke medecnes i det Kosbadsbærende deal 'siden 'Kosldadsbærende æal" er d.liherr som "nye areder T.BRA på Otrådet", nøs OperæD Iigger enfor "Onrådel" oc følcelig h ll{ ik} imgå! i rcgnestyktet orer smlet dbyggin8solm for "ODrådef'. Jt at "Otuåd f i lunkt l i utbyggingsaflden r definen son "det omåde imenlor Reeuledngskart t son s avems t av sn stiplet linje dog ikl æala nord for Sporgala - oe i tiftel1ell l benehl 'P]dens bcsr Nning"'- lof at I<HM m ligger imenfor "Områd f og imstu i rcsnestlt t ovd såbl t utbyggirgsvolu for "Onrådet". il*e skal n &egns i Kostnådsbærende æal, må æalet for KHM deimor hel( s Iia smle! utbyggingsvolm for "Onrådet'.

10 l0 Skulle Op dd rgnetekaisk væn håndtol på sdne ftåte son (IlM, måtr Opdæns volh fdt værr lagt til resderingsploe.s utbyegingsvolm. for d etlsr å bli tukt t fia med s'me volm v d bægni4en av kostårlsbærende are5l, Vi ke irlre æ a1 utbygsiqsaltål n ko tolkes på noen men rnåte, Den må rolks slil blrådet oplrieelig tolket lolholdet i t'iådsrr 138/03 på balgm av ermeimes unalelse i St.reld. d. 28 ( ) Uwikling 6v BjNika vedlegg 2. Et uldee åv smeiemes dldøine av 9. å!d 2002 o gjeneitl i dem byd&eken (side l4): OFraen og UKM forulsens ikke å dekle intstrulturkoslmd{. Tilsvaende nå det altales sæskilt n llon pånoe delson andre &.ala inneoforcculedn$plaområdei ikle skal bidrå iil å dekle iitratuktulkostnader. Slik sæskilt avtale e gjod for "rin lige dleieboliga' i utbysisinssaialen (alaale 3), puntt 8.3.2, sn oeså ftemeår av definhjonen av "Kosbadsbærdd æål' i seme a\aal, m d fnisjon $n sjenræ i 6\aalen on iniahuktui for ofdæn 08 U(MÅHM (a\'lale 7). IIga d dise a*alene dlydd næ $m lelsl om at Op den n't-b}a utmfo! "Området" skål folstås son et usp siisert Aådråg på n T-BR/I im nlor "Otrådet", slik b"ådet syns å mene i der allefde rcfqqre sirarel ta btlådssak dd byrådet si r at det hådde "vært ma hensili.s6sig Å begrunne Alddget på nt' T-BRA med henvisrirs til st ulbyeeinebn av f lt C[8], Havø'!å jmtil o: T-BRA, ligger så lagt frem at disse æaløe iklie ld fers sn kostnadsbæde" Gide 4). vi d ikte tjenr msd ar det q innea noen *skih oh e dilt EsnelelnjsL o8 usfsifi sen Fadrae på a() 0OO m'z T-DRA, son sa er avtslr kduoen som Operæn i avt le 3 og artale 7, Kouekverrc. w by.ad b feihktig.cgreletuilk håndt.rilg.v Op.n.! Tolk6 utbyssinesarldte. slik byrader gje i bfadssal 20703, def brrådei rcgneteknisk handlerer Operaen merledes m i b) råd$al l18/03. vil lnfr6t'u*lu i pelse ktm teve im bnshl'lurko$ader for rll1 r-bra i siedd for nr. T-BBA, mens rcgnestykel viq mr T-BRA, Oe det hd vel aldri værr neningfl? Jt oeså følcende pasus i!u!kt 4,2 i utbyeginge!,1alen: For BI er.let n nålseftilg ol ulbyggirg åv Teknisk Inftætokn! B oe C, intlusive avgifter os kapilal{ortnader, itle ovmtisq k 2000 milliond (2003-nivå), sm lilsvær dm kostnadsinndekning Om!ådel g næm ved innkeving sv Inn!$ruktubi&as på Kostna&bøende æal sitt rn: T"BRA å ca k/n' T-BRA Oslo komoe skd dekle "Teknisk IrfiEtlktu A', dvs. "hovedanlege for van! avlrp og ove(m på turåded'. I utbyesingsafiål m pukl 3 q "Teknist Infrastrultur C" defnen $m "el 8s for lemvme/ {m}jølin& el o8 IT" n4s "Teknhk InfidhutlL[ B,, er d.finert som "of.ntlige!.ier, brcer. gdg- og syl&elveier, pdkd, allhemins r os koilionter n.v. på Områdef. De1 er ku elve operåbygningen son ligser utenfor "Obrådel". All av telngk ini-aruhtu Mdt selve OpelM ligeer dednot ime ø "Områd 1". I alrålen om "Inåæh*tui for og UKM-prcsj hen " (ovtåle?) sv 30. jui 20036engår der då oesa av pdlt 3, t Gide 4) ar "Op E- og UKM-bygsen ke lillnlt e s.g dd pmdente t kniske iliåslrukl]m r dere q lr nføn dl Operå- og UKM,tontene", I slme ar,tal

11 hek! det i pulk 4r "Op ræn og UKM-byegel d lmtan ia å betal InfræEuldubideg til Dl rsde t'. Avi.ltr lms hidlmjd Dger bemeke com skulle dhi ar OoeEec co n I-BRA rcnerekusk skalhaodlefs slik bødfl sim ibyrådssal, Slik punk 4.2 i ntbyegingsaialø d fomuldl synes det å væ en målsening for BjøFita lnfastruku AS å del-ke all -Tek sk infiilsltu B 08 C osrd. lilkn'lnine dl imenfor 2000millL D{ er ri srkld ic r.d d Kotr adsbæmde ærl pa h' T-BRA lor å g nffi 2000 mill k iklc nf T-BRA son det sltu i å\,lalens puott 4,2 (sirle 5) ft: T-BRA ke ved behov 2100 miu h, noe son artelelisikoen for Bjdila lrftstukru AS vesddig derson utbyggingen av dø l kniske skdl vise sg å bli dyree em fordt t. vivil id'dleird rkke uelukke a_ plnh 4.2 inbyss nserlohn bæ s dårlg fomuert. os at ln\hådsbæende æal e. såtl trl 3,4 000 n' r -BRA r sedd tor m T-BRA nemm tor A dekle Operætu ca 40 OO0 m: I-BR,A ned l0o m.ll kr elsfr til Bj6 ila Inft'sElrl;. qemb sin Egn$tykle for k studsbdende eeal i btrådssak l gg r hrredet, m neh! imidletud op! hl ai BjøNika Infrald.lu AS ktu kcve inn infehuktu*ostnada for rf T-BRA (dvs. imll 2200 niu ](t d6m det skulle vææ behov for det) hvh rgtustyl&et vise! nr T'BIA, slik rduoe! btaådet lvtaldisikæ! for Bjdika IDtåslruku ned ytrerlisæ 100 mill k!. Det absude ved byddets rcgnenåre he illusrrch v d.t nhelt eksenp l smnel ulbyggingflolm ved vudqineø i 2010 Gller v d l/3s "olbygeiis") lhq $s e væe o: T-BRA, og al Kultuhbtorisk msm oe iimelige udeieboligd utgjd h.bnousvis m' T-BRA og m T-BRA a\ den.daril bfremrtu AS kme spre sine infm"euttutoshader på hele c m/ T-BRÅ og kje\ e im hele 2250 mill kl ved behov. Hvh wddi4en ved 2/3s "utbyssing" d d n sam, vil Bjø ka tnftasiruldu As ned btråd.is regr.båre smridig slipp a bersle im 100 mill k lil fndsi dnøsubsidieiing 6v rinelie uileiebolisd son d es ndie skulle ha tetalt en r arlalens lu1d 4.3, etrerson byradets legnestykle viser ei kosbadsbæænde æd på if T-BRA ( t1er felrekl sv m't-bra for Opd n), oens kostådsbærende æal ee[ ætl a D1 T-BRA. D6om byradeis rgnenåte hadd vært nhig, ville urbygginesarul.n lil og hed \me blin sagr opo med et Rlr toshådsbærftde æal pa I n' dinde em Biøn ikå Iinåsruri m måltål I ior loshadsbaflde d.al på n' T-BRA. tter$n br1fiets! gestykke ville ha vist it' T-B(-, 6.7 -Kor.okt b.regoidelnlte og rcgnbtykk for kort rd,bærcrde!rcål KosbEdsbæde æal nå tto d i1e bæ r1s på føls nde nå1e: Kosl.sdsbænde æal = sanrlet utbyeginesvolm imøfor rguldinesplems onråde nirn volu t til limelise utleieboligd og Kuhuhtlodsk museud. R gul{ingspleø forbjønikå- dik detrblev dlah avbysqr ti 2003 tillster byscins åv 4422 t0 n' I -BR,A p.!ss oer \ olme a\ K ultuhisbris\ mlqm son dentoelr lesss på sdsidns\ Bislegat (odlallsom tr smlfl u byggrgsvolhpå,a s60 000m'T-BR-A ). D.i volhel av KHM sm eventuell l eis sd fo! Bispegata, skal åltså leeg6 til nidnme

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

«En Hrederstnand i all sin FrerID>

«En Hrederstnand i all sin FrerID> Nr.27 3/ 1989 9. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «En Hrederstnand i all sin FrerID> Peder Jacob Thomassen Ncesland bonde, lcerer, ordfnrer og visedikter Overskrifien Iii denne

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK.

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK. ! Hrnr lett!u! I BUTIE T! DT Olrud Ric Hotel Brurnunddl Bt( BK Hein 45 lr 4 10. mi Redktør: Tommy H.S.Sendsmrk STILLIN GEN FØR SISTE RU N DE: 'l. Akdemisk BK 2. Tønsberg BK. 3. Forcingklubben. 4. Bergens

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 55(1954), s. 118-129 TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Ap A. BERNHOFT-OSA Etterfølgende dagboksnotiser vil ikke kunne gi noe fullstendig billede

Detaljer

A-09. Stat en og ITkompetan. Offer elle r akt ivist? STEP Arbeidsnotat ISSN 1501-0066. Anders Ekeland og Thor Egil Braadland

A-09. Stat en og ITkompetan. Offer elle r akt ivist? STEP Arbeidsnotat ISSN 1501-0066. Anders Ekeland og Thor Egil Braadland STEP Arbeidsnotat ISSN 1501-0066 A-09 1999 Anders Ekeland og Thor Egil Braadland Stat en og ITkompetan sen: Offer elle r akt ivist? Anders Ekeland Thor Egil Braadland STEP Storgaten 1 N-0155 Oslo Norway

Detaljer

STRINDA I SAGN OG SAGATID

STRINDA I SAGN OG SAGATID I " ' STRINDA I SAGN OG SAGATID stud. phildl. orro OTTESEN. Alt mot slutten av stenalderen begynte menneskene! bli bofast her i Norge og landet 1 ryddes. Dd va r et tungt og seint arbeide og det plglr

Detaljer

VEKST OG SAMMENHENGER I DEN NORSKE ØKONOMI 1920-1955

VEKST OG SAMMENHENGER I DEN NORSKE ØKONOMI 1920-1955 ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 2 SÆRTRYKK AV STATSØKONOMISK TIDSSKRIFT NR. 2, 1957 VEKST OG SAMMENHENGER I DEN NORSKE ØKONOMI 1920-1955 Av Arne Amundsen GROWTH AND INTERDEPENDENCE IN THE NORWEGIAN

Detaljer

Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved

Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved 10/10/41. bygartneren i Ber gen. Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved å h nler'e hr. bygartnerens opmerksomhet

Detaljer

Kj ere kund! Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene:

Kj ere kund! Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene: Kj ere kund! Takk ior at du har kjopt defte p'oduhd, \6 hepsr & v fe myo gled ev det. Det tar itt fid a s tle det sammen. Ta det som en liten rnoqompvehe 0 t 9r ikk uyan$g 6 trenge droyt en time pa A settelrampo

Detaljer

l. ObHga jonene særlii e vilkår

l. ObHga jonene særlii e vilkår Nomk Tillitsmann ASA Oblig jon avtale Inngått: 25. april 2013 mellom tst d I' n: Blaker parebank med arg nr: 837 86252 g illi tsmannen: or k Tillitsmann A med arg nr: 963342624 P egnes ligasjonseierne

Detaljer

i] il \/ [illa trt ii6[er h-an er larrgf _f ia irene --som om--de[ -ledet *uei:*;i' - oppsdker ggphue ' Y ' pqst A;T e av_ t iflen f lb" elqit en

i] il \/ [illa trt ii6[er h-an er larrgf _f ia irene --som om--de[ -ledet *uei:*;i' - oppsdker ggphue ' Y ' pqst A;T e av_ t iflen f lb elqit en tr''l J I \ #F@-%. \ i,lr' -@3:*ffi.ffi.:::swr** t,t,l' /" """' i] il \/ [illa trt Av $ophus lvygaard. 7 " Qslo n*s_ lags histogie skal nedtesnes. I{va er vel da naturligere enn a iienvenoe-ses-tii han

Detaljer

genialt eller galt? Mennesket har tuklet med gener i tusenvis av år. Først i det siste er det blitt litt fart på sakene og på konsekvensene.

genialt eller galt? Mennesket har tuklet med gener i tusenvis av år. Først i det siste er det blitt litt fart på sakene og på konsekvensene. _4 \. t. på 2 Natur & miljø Bulletin temanummer I 2001. temanummer 1 2001 Natur & miljø Bulletin 3 Den største utfordringen er å møte befolkningsgrupper som er skeptiske til ekspertenes uttalelser, og

Detaljer

Karnrsr- 21 Spesielle metodesporsmel i priv atrett - Introduksjon

Karnrsr- 21 Spesielle metodesporsmel i priv atrett - Introduksjon 353 tt Karnrsr- 21 Spesielle metodesporsmel i priv atrett - Introduksjon 5i tt 5-l 5S t6 lo 2 1. 1 Problemstillingene Hvordan skal kontrakter og testamenter tolkes? For 6 kunne svare p6 det, rekapitulererjeg

Detaljer