Infoperm. Vestlia borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infoperm. Vestlia borettslag"

Transkript

1 Infoperm Vestlia borettslag MAI 2012

2 TIL BEBOERNE I VESTLIA BORETTSLAG Denne informasjonspermen er ment som et hjelpemiddel for beboerne slik at hver enkelt kan skaffe seg kjennskap til virksomheten og de regler som gjelder for borettslaget. I tillegg til de spesifikke ordensregler som finnes lengre bak i permen, skal også de retningslinjer som er oppført andre steder i permen anses som vedtatte ordensregler. Det regelverk som er bygget opp rundt forholdet i laget må betraktes som et minimum av regelverk som må til for en forsvarlig formell sikkerhet for at alle parter skal ha et godt miljø. Å fange opp og å regulere alle livets hendelser er verken ønskelig eller mulig. Det er derfor en grunnleggende forutsetning at alle parter viser rimelig forståelse og solidaritet ovenfor de demokratiske spilleregler som er etablert. Styret håper at beboerne vil ha nytte av informasjonsmappen. Styret i Vestlia borettslag, Oversiktsbilde fra skibakken (februar 2002) Sist oppdatert: Side 2 av 47

3 Innholdsfortegnelse 1 ORGANISASJON ADMINISTRASJON ORGANISASJONSKART HISTORIKK OM BORETTSLAGET GENERALFORSAMLING LEDELSE OG FORVALTNING ADMINISTRASJON DRIFTSAVDELINGEN BOFORHOLD ORDENSREGLER OVERDRAGELSE AV LEILIGHET BRUKSOVERLATING AV BOLIGEN. (TIDLIGERE KALT FREMLEIE) INDRE VEDLIKEHOLD BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER FORSIKRINGER DYREHOLD SKADEDYR TRAPP- OG KJELLERVASK SYSTEMNØKLER M.M BALKONG/GRILLING VEDOVNER I BLOKKENE BRANNSLUKNINGSUTSTYR ELEKTRISKE ANLEGG VVS ANLEGG KABEL TV OG INTERNETT HJEMMESIDE YTRE VEDLIKEHOLD DUGNAD UTEBODEN/ FELLES KJELLERROM KJØRING OG PARKERING VASK OG VEDLIKEHOLD AV MOTORKJØRETØY GARASJER OG MOTORVARMERUTTAK BRUK AV FELLESAREALER VASKERIER KILDESORTERING AV AVFALL INFORMASJONSTAVLE YTTERDØRER / CALLINGANLEGG REGLER, VEDTEKTER OG STANDARDSKJEMA MELDINGER, INFORMASJON TIL BEBOERNE VESTLIA MED LITT OMLIGGENDE LAND ARNE FJELLBUS V. ( VESTLIA II ) EDGAR B. SCHIELDROPS V.( VESTLIA I ) ÅRSMELDINGER OG REGNSKAP DIVERSE (BREV, FORSLAG, VELFORENING ETC.) Sist oppdatert: Side 3 av 47

4 1 ORGANISASJON ADMINISTRASJON 1.1 Organisasjonskart Borettslagets generalforsamling Styret TOBB Forvaltning Vaktmester Sist oppdatert: Side 4 av 47

5 1.2 Historikk om borettslaget Vestlia borettslag ble bygd i perioden Borettslaget omfatter 16 stk 3-etasjes blokker med til sammen 324 leiligheter, 37 rekkehusleiligheter og 1 vaktmestergarasje kombinert med kontor. Totalt er det 313 parkeringsplasser i borettslaget, og av disse er det 58 garasjer og 83 motorvarmere. I tillegg er det 5 plasser for bevegelseshemmede inne på området. Byggetrinn I (Ferdig 1973) Byggetrinn II (Ferdig 1974) Byggetrinn III (Ferdig 1983) Byggetrinn IV (1997) Vestlia I (Edgar B. Schieldropsveg) består av i alt 11 blokker med 150 stk 2-roms leiligheter (60,5 m 2 ) og 66 stk 3-roms leiligheter (70,5 m 2 ). Vestlia II (Arne Fjellbusveg) består av 5 blokker med 78 stk 2-roms leiligheter (60,5 m 2 ), 6 stk 3-roms leiligheter (70,5 m 2 ) og 24 stk 4-roms leiligheter (96 m 2 ). I tillegg ble det bygd 20 garasjer i dette området. 37 stk rekkehusleiligheter på 101 m i Arne Fjellbusveg og 7 i Edgar B. Schieldropsveg. I rekkehusområdet i Arne Fjellbusveg er det bygget 22 garasjer. 16 stk garasjer er bygget i tilknytning parkeringsplassen Edgar B. Schieldropsveg. Rehabilitering ble nytt takbelegg lagt på samtlige blokker I 1995 ble det i Vestlia II foretatt en omfattende betongrehabilitering, utvidelse av balkonger og utskifting av balkongdører. I 1996 ble samme arbeider utført i Vestlia I. Totale kostnader beløp seg til ca 24 mill. I 1998 ble det installert balansert ventilasjonsanlegg samt utskifting av kjøkkenventilatorer i rekkehusene. Kostnader 1,1 mill. Entredører i blokker ble skiftet ut i 1999/2000. I samme forbindelse ble det også installert nytt låssystem i blokkbebyggelsen. Nye inngangsdører og callinganlegg ble montert i 1999/2000. Kostnadene beløp seg på til sammen 3,75 mill. I ble soveromssiden på alle blokker etterisolert, nye vinduer satt inn og nye fasadeplater lagt. Ca 14 mil. I 2005 ble gulvet på alle verandaer i AFv 8 rettet opp, samt at veggene ble rehabilitert etter fuktinntrenging. Ca. 0,9 mil. Borettslagets areal består av ca 38 dekar opparbeidet plen, skråninger og parkeringsplasser. Total tomtestørrelse er m2 Det er ca 2 km veier/gangveier innenfor borettslagets område. Sist oppdatert: Side 5 av 47

6 Oppe på dette platået ligger rekkehus og blokker i Arne Fjellbus vei. Arbeid på Ranheimslinja ved Steindalgårdene på Nardosletta. Linjen ble bygd i Fra byggingen av rekkehus i Arne Fjellbus veg Sist oppdatert: Side 6 av 47

7 Endeveggene begynner å komme på plass Rekkehusene begynner å ta form Sist oppdatert: Side 7 av 47

8 1.3 Generalforsamling Den øverste myndighet i laget utøves av generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når revisor eller minst en tidel av andelshaverne skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Innkalling til ordinær generalforsamling skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst 8, høyst 20 dager. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med kortere frist som dog skal være minst tre dager. Se ellers borettslagets vedtekter. Rekkehusene i Arne Fjellbus veg Sist oppdatert: Side 8 av 47

9 2 Ledelse og forvaltning Styret velges på generalforsamling som avholdes hvert år. Styret har ansvaret for borettslagets økonomi, vedlikehold av bygninger og ytre anlegg samt andre forhold av felles interesse for beboerne. Skriftlige henvendelser til styret kan legges i styrets postkasse ved vaktmestergarasjen i Steindalsveien 14, eller sendes på til Beslutninger fattet av generalforsamlingen og vedtak som er fattet innenfor de områder de er gitt myndighet, er bindende for beboerne. Styret har møtelokale i kjelleren i Edgar B. Schieldropsveg 6 A. 2.1 Administrasjon Administrasjonen av borettslaget foretas av TOBB Forvaltning AS, som lagets forretningsfører. På vegne av styret forestår de blant annet følgende hovedoppgaver: - Omsetning av leiligheter bostøtte. - Fordeling av skattemessige andeler. - Personelladministrasjon - lønn - honorarer etc. - Regnskap - bilagsbehandling, betalingsrutiner. - Innkreving av fellesutgifter / inkasso. Borettshavere henvender seg til forretningsfører vedrørende oppsigelse av leieforhold, søknad om bruksoverlating (tidligere kaldt fremleie), bostøtte, skattemessige forhold. Forretningsfører har kontor i Krambugata 1, 7011 Trondheim. Postadresse: Postboks 2424 Sluppen, 7005 Trondheim Sist oppdatert: Side 9 av 47

10 2.2 Driftsavdelingen Driftsavdelingen har kontor i Steindalsvegen 14 (vaktmestergarasjen). Driftsavdelingens arbeidsoppgaver omfatter i første rekke ytre vedlikehold og fellesarealer, og i utgangspunktet ikke inne i den enkeltes leilighet. Se forøvrig vaktmesterinstruksen som finnes under kapittel 4, Regler, Vedtekter og Standardskjema. Driftsavdelingen kan treffes på telefon og telefaks E-postadresse; ANSATTE: Driftsleder Stein Roger Arnøy, mobil , e-post, Driftsassistent Jens Adolfsen, mobil , e-post; Vaktmestergarasjen i Steindalsvegen 14 Sist oppdatert: Side 10 av 47

11 3 BOFORHOLD 3.1 Ordensregler Styret har vedtatt ordensregler (boreglement) som den enkelte beboer plikter å følge. Gjentatte brudd på ordensreglene som i henhold til Lov om Borettslag 5-22 og 5-23 anses som vesentlig mislighold, hjemler mulighet for salgspålegg og/eller tvangsfravikelse. 3.2 Overdragelse av leilighet Overdragelse av leilighet til ny andelseier kan foregå på følgende måte: 1. Borettshaver selger selv sin leilighet. Etter at borettshaver er blitt enig med kjøper om salget, skrives en standard kjøpekontrakt mellom partene. Slike kjøpekontrakter finnes på internett, eller en kan ta kontakt med forretningsfører eller megler for å få slike kontraktsformularer. Kontrakten er gyldig under forutsetning av at ingen i borettslaget benytter sin forkjøpsrett. Ved hjelp av oppslag blir beboerne informert om ledige leiligheter. Søknad om å benytte forkjøpsretten sendes til forretningsfører. Reglene for forkjøpsrett finnes i vedtektenes punkt 3. Hvis ingen melder sin forkjøpsrett og styret i borettslaget godkjenner kjøperen som ny andelseier, er kjøpekontrakten gyldig. Selger må snarest underrette borettslaget/forretningsfører om at leiligheten er solgt. Selger må alltid informere vaktmester slik at han kan foreta en befaring før ny eier flytter inn i leiligheten. Pant/heftelser på leiligheten må innhentes fra Statens kartverk. Hele denne prosessen kan enkelt, og relativt rimelig, håndteres av meglere. Det vil påløpe et meglerhonorar samt forretningsførerhonorar for det arbeidet som gjøres i et slikt tilfelle. 2. Salg gjennom eiendomsmegler. Borettshaver gir eiendomsmegler i oppdrag å selge leiligheten. Med unntak av salg og kontraktsskriving er rutinene de samme som under pkt 1. Kontakten med forretningsfører skjer i dette tilfelle for det meste direkte med megler. 3.3 Bruksoverlating av boligen. (tidligere kalt fremleie) Bruksoverlating er ikke tillatt uten borettslagets skriftlige samtykke og da bare på de vilkår borettslaget setter. Se vedtektenes punkt 4. Andelshaver som ønsker bruksoverlating av sin leilighet, må i god tid før dette er aktuelt henvende seg til forretningsfører. Borettslagslovens 5-3 til 5-10, og vedtektenes punkt 4 gir retningslinjer om dette. 3.4 Indre vedlikehold Andelseieren skal for egen kostnad innenfor boligen og i ytre rom som hører boligen til, sørge for forsvarlig vedlikehold. Vedtektenes punkt 5 gir detaljer om hva andelseieren er ansvarlig for å vedlikeholde. Sist oppdatert: Side 11 av 47

12 3.5 Bygningsmessige endringer Siden de forskjellige familiers behov og ønsker kan være ulike, vil du muligens ønske å foreta endringer i leiligheten. Vær da oppmerksom på følgende: 1. Du står helt fritt når det gjelder arbeider som går inn under vanlig vedlikehold og forbedringer som maling, tapetsering, flislegging etc. Dvs. alt som kan gjøres for å holde leiligheten i hevd. Det anbefales på det sterkeste å bruke fagfolk når det gjelder rehabilitering av våtrom. Ikke fagmessig utført arbeid her kan medføre store skader både på egen og andres leilighet. Det kan også få følger rent forsikringsmessig. 2. Når det gjelder forandringer i leiligheten som f.eks riving eller flytting av vegger, må styret i borettslaget først varsles slik at det kan bli vurdert om forandringer medfører bygningsmessige konsekvenser med hensyn til bærende konstruksjoner, lydisolasjon etc. Styret må godkjenne forandringer før arbeidene settes i gang. 3.6 Forsikringer Boligmassen er forsikret av borettslaget. Den enkelte borettshaver må selv sørge for å forsikre sitt eget innbo og løsøre. Skader som måtte oppstå må meldes til forretningsfører eller vaktmester. Skader som går på egen innboforsikring meldes til eget selskap. Inkludert i innbo - og løsøreforsikringen er også erstatning for eventuelle utgifter til å bo utenfor hjemmet i den perioden utbedringsarbeidene pågår. 3.7 Dyrehold Det er vedtatt et generelt forbud mot dyrehold i Vestlia. Dette kan fravikes ved søknad til styret. Det er eiers ansvar å fjerne ekskrementer etter dyrene. Det er ikke tillatt å ha dyr i bur på plenene eller hund i bånd på uteareal uten tilsyn. Med tilsyn menes at eier til enhver tid skal ha hunden under oppsyn, og fysisk i bånd. Overtredelse av disse reglene kan føre til at husdyret blir forlangt fjernet. 3.8 Skadedyr Beboerne er til enhver tid pliktig til å varsle vaktmester/forretningsfører dersom skadedyr oppdages i leilighetene eller fellesrom. 3.9 Trapp- og kjellervask Det er rengjøringsbyrå som står for renholdet i trappeganger og kjeller i blokkene Systemnøkler m.m. Borettslaget har systemnøkler. Ved filing av nye nøkler må forretningsfører kontaktes. Vaktmester disponerer hovednøkkel. Sist oppdatert: Side 12 av 47

13 Vaktmesteren har også nøklene til motorvarmere, garasjer og vaskerom. Disse nøklene utleveres fra, og innleveres derfor til, vaktmester Balkong/grilling Balkongene skal brukes på en måte som ikke sjenerer de øvrige beboerne. Ved grilling på balkongen må det av hensyn til brannfaren vises den største forsiktighet. Kun elektrisk grill eller gassgrill kan benyttes. Det er ikke tillatt å lufte og riste sengetøy, tepper matter o.l på balkongen Vedovner i blokkene I Vestlia I (Edgar B. Schieldropsveg) er det murpiper. Her gis det anledning til både å fyre med olje (fellestank med måler i kjeller) og med vedovn. Det forutsettes at installasjon av ovn blir utført i henhold til gjeldende (offentlige) forskrifter. I Vestlia II (Arne Fjellbusveg) er det kun mulighet for elektrisk oppvarming Brannslukningsutstyr Brannslukningsutstyret skal følge leiligheten. I følge forskriftene fra Direktoratet for Brann og Eksplosjonsvern er det brukers ansvar (andelseier) å føre tilsyn med at utstyret er funksjonelt i orden. For pulverapparat betyr det å følge med at kontrollnålen står på grønt og å vende apparatet for å motvirke at pulveret forstener seg. Pulverapparat som ikke er i orden må borettshaver selv levere til vaktmester for utskifting. Borettshaver som selv ikke er i stand til å levere apparatet, kan kontakte driftsavdelingen. For røykvarslere betyr det å kontrollere apparatet ved å trykke på knappen ca. en gang pr. måned og å skifte batteri. Borettslaget har som rutine å dele ut ett batteri pr. leilighet ved juletider. En må også fjerne støv (gjerne støvsuge) og teste varsleren ved å ripe av en fyrstikk under den med jevne mellomrom Elektriske anlegg Borettshaver er ansvarlig for det elektriske anlegget fra og med sikringsskap. Ved eventuelle endringer/reparasjoner skal ansvarlig installatør for endringen utstede et samsvarsskjema som bekreftelse for at endringene av anlegget er utført i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Ved senere kontroll skal dette skjemaet samt dokumentasjon over utført arbeid kunne forevises. Det er derfor av stor viktighet at disse dokumentene arkiveres på en fornuftig måte og at de følger leiligheten VVS anlegg I alle blokkleiligheter er varmtvann inkludert i husleien. Sist oppdatert: Side 13 av 47

14 Stoppekraner (ballofix) finnes i alle leiligheter. I blokkene er kranen på toalettet. For å åpne eller stenge stoppekranen trenger du en 3 mm unbrakonøkkel. Bruk ikke skrutrekker da kranene lett kan ødelegges. Stoppekran for hele oppgangen er i kjelleren. Den skal være merket. I rekkehusene finner du stoppekranen i vaskerommet i sokkeletasjen. Vis og instruer alle som bor i boligen hvor stoppekranen er og hvordan den brukes. Det er ikke tillatt å koble kjøkkenvifte/avtrekkshette med motor til eksisterende avtrekkskanal eller ut på veranda. Kun kjøkkenvifter med omluft og kullfilter er tillatt. I boden utenfor ytterdøren er det også tilgang på vann. Dette er avstengt i vinterhalvåret. NB! Vasking av motorkjøretøy skal foregå på vaskeplass ved vaktmestergarasjen Kabel TV og internett Det er inngått en kollektiv avtale med Canal Digital for kabel-tv og internett abonnement for beboere i Vestlia borettslag. Avtalen er en Komplett-avtale, og inkluderer: Internett abonnement Mini TV med Digital Grunnpakke på nærmere 50 kanaler og dekoder type HD PVR 2 ekstra kanaler fra Mine Favoritter Musikktjenesten WIMP All fakturering for kabel-tv og internett, og inngår i fellesutgiftene. Alle beboere som ønsker tilgang på kanaler som ikke inngår i Grunnpakken må kontakte Canal Digital. Dersom du ønsker å utvide eller oppgradere tjenesten fra Canal Digital, eller har problemer med produktet, ta kontakt med Canal Digital på tlf.nr Se for øvrig Canal Digital sin hjemmeside på Hjemmeside. Borettslaget har egen hjemmeside på Ytre vedlikehold Ytre vedlikehold er borettslagets ansvar. Alle tiltak som koster penger kan gi utslag i husleien. Det er derfor viktig å poengtere at dugnad og egeninnsats er lønnsomt. Et tiltrekkende ytre kan også gi utslag både på pris og omsetningshastighet av leilighetene. Sist oppdatert: Side 14 av 47

15 3.19 Dugnad Hver vår, helst i løpet av april, brukes en ettermiddag eller to til våropprydding. Det er positivt at andelseierne tar initiativ til beplantning/pynting i og ved oppgangene. Borettslaget dekker disse kostnadene etter gitte rammer med kr ,- pr. oppgang. Beboere i samme oppgang må koordinere at samlet beløp holdes innenfor disse rammene. Ta kontakt med driftsavdelingen vedrørende dette. Beplantning på fellesområder må alltid skje med styrets tillatelse og i samråd med vaktmester. Dette på grunn av gressklipping, snøbrøyting og annet vedlikehold Uteboden/ felles kjellerrom Utebodene skal brukes til sykler, barnevogner, sparker, akebrett og lignende. Når utstyret ikke er i bruk, anbefales det å bruke fellesboden til dette. Dette på grunn av plassutnyttelsen. TRAPPEGANGEN SKAL IKKE BRUKES SOM LAGRINGSPLASS. Dette gjelder også sykler, barnevogner og lignende. Klær og skohyller utenfor dørene er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å oppbevare møbler, materialer, materialrester, klær, eller annet brennbare materialer og lignende i fellesrom, ganger og kjeller. Se også ordensreglene side 28. Blokker i Arne Fjellbus veg 3.21 Kjøring og parkering Vestlia borettslag er underlagt offentlig soneregulering. Det vil si at det kun er tillatt å parkere på skiltede plasser. Plasser som er merket med skilt for bevegelseshemmede kan benyttes av de som har offentlig tillatelse til å benytte slike plasser. Parkeringsetaten har myndighet til å ilegge parkeringsbot for de som parkerer utenom skiltede plasser. Sist oppdatert: Side 15 av 47

16 Det er ikke tillatt å sette fra seg campingvogner, varetilhengere eller avskiltede biler på parkeringsplassene. Det er ordnet parkeringsplass for campingvogner og tilhengere ved garasjebygget til vaktmester. Vaktmester må kontaktes før plassering finner sted. Det er ikke tillatt å reservere plasser på felles parkeringsplass. Beboere som er tildelt garasje og motorvarmer skal bruke disse da antall parkeringsplasser er noe begrenset. Ved snøbrøyting er det viktig at alle bidrar til å lette arbeidet med brøyting for vaktmesteren bla.ved å flytte bilene så han kommer frem med brøyteredskapene. Veiene på indre område skal ikke benyttes av motorkjøretøy. Unntatt fra dette er vedlikeholdsmaskiner og nødvendig tilbringertjeneste. Med nødvendig tilbringertjeneste menes utrykningskjøretøy, flyttebiler, varebiler med tunge ting og transport av syke og bevegelseshemmede. Unødig kjøring er brudd på vegtrafikkloven og kan av den grunn bli bøtelagt. Nødvendig kjøring på indre område skal foregå i gangfart. Enhver har rett til å påtale en annen som bryter disse reglene. Beboer er ansvarlig for at deres besøkende retter seg etter reglene Vask og vedlikehold av motorkjøretøy Bilvask og annet vedlikehold inne på området er forbudt. Dette skal skje på borettslagets vaskeplass eller annen godkjent plass. Ved siden av vaktmestergarasjen er det godkjent vaskeplass for biler (med utskiller) Garasjer og motorvarmeruttak Det er satt opp garasjer både i Vestlia I (Edgar B. Schieldropsveg) og i Vestlia II (Arne Fjellbusveg), til sammen 58 stk. Uttak for motorvarmere finnes også i samme område, til sammen 83 stk. For garasjene betales innskudd og leie. Innskuddet blir tilbakebetalt ved oppsigelse av leieforholdet. Garasjene tildeles etter boansiennitet. For motorvarmerne betales en årlig leie. Disse tildeles etter søkeransiennitet. Søknad på motorvarmer eller garasje sendes forretningsfører. Nøkkel til garasje og motorvarmer blir utlevert av vaktmester. Leide garasjer skal brukes til bil disponert av andelseier tildelt garasjen. Framleie av garasje etter søknad til styret. Hver husstand kan kun ha en garasje eller motorvarmer samtidig. Ledninger til motorvarmer skal IKKE være tilkoplet motorvarmeruttaket når disse ikke er tilkoplet bilen. Ta derfor ut din ledning fra uttaket når du ikke benytter motorvarmeren! Sist oppdatert: Side 16 av 47

17 Se for øvrig veiledning i bruk av motorvarmere under kapittel 4, Regler, Vedtekter og Standardskjema Bruk av fellesarealer Plenene er til for å brukes til soling, lek og sosiale aktiviteter. De skal imidlertid benyttes slik at de bevares. Organisert ballspill henvises til ballplassene Vaskerier I kjelleren på hver blokk finnes det et vaskeri. De som ønsker å bruke vaskeriet, kan ta kontakt med driftsavdelingen for kjøp av vaskekort. Brukerinstruks er hengt opp i hvert vaskeri. Ordensregler for vaskeriet finnes under kapittel 4, Regler, Vedtekter og Standardskjema. Vaskeriene er for beboerne innenfor eget hushold Kildesortering av avfall Kildesortering er innført i borettslaget. Sorteringsregler og rutiner finnes under kapittel 4, Regler, Vedtekter og Standardskjema. Sorteringskontainere ved nordre del av parkeringsplass i EBS veg nr.12. Sist oppdatert: Side 17 av 47

18 Det er i dag etablert stasjoner på følgende steder: 1. Rundkjøringen i Edgar B. Schieldropsveg Følgende adresser sorterer under denne stasjonen: EBS 2, 4, 6, 8, 24 og 26 til sammen 91 boenheter 2. Nordre del av parkeringsplassen i EBS vei Følgende adressersorterer under denne: EBS 10, 12, 14, 16 C til sammen 60 boenheter 3. Edgar B. Schieldropsveg 22 Følgende adresser sorterer under denne stasjonen: EBS 16 A og B, 18, 20, 22, til sammen 72 boenheter 4. Nedre parkeringsplass Arne Fjellbusveg Følgende adresser sorterer under denne: AF 2, 4, rekkehusene i AF 4 samt papir -og miljøavfall fra 6 C og D, til sammen 65 boenheter 5. Rundkjøring Arne Fjellbusveg Følgende adresser sorterer under denne: AF 8 og 10 samt miljø -og papiravfall fra 6 C og D, til sammen 48 boenheter 6. Parkeringsplass øvre rekkehusområde Arne Fjellbusveg Følgende adresser sorterer under denne: AF 12 28, til sammen 25 boenheter Informasjonstavle Informasjonstavle for borettslaget er montert på yttervegg ved inngangen på driftsbygningen. Her orienteres det om bl.a. forkjøpsrett ved salg av leiligheter, ledige garasjer og motorvarmere samt annen informasjon som ønskes gitt til beboerne. Annen relevant eller vesentlig informasjon vil bli informert om på oppslagstavler i blokkoppganger eller i postkasser Ytterdører / callinganlegg Det finnes et tidsur knyttet til alle ytterdører i blokkene. Tidsuret er koplet til automatisk låsing av ytterdøren. Ved montering av nye ytterdører/låssystem i 1999/2000 fikk hver oppgang mulighet til å bestemme hvordan tidsuret for deres oppgang skulle fungere. Hvis åpnings - og lukketider på et senere tidspunkt ønskes endret skal dette bekostes av oppgangen det gjelder. Borettslaget dekker ikke kostnader i forbindelse med dette. Ved behov for endringer knyttet til callinganlegget, f.eks. endring av lydstyrke, kan vaktmester kontaktes. Sist oppdatert: Side 18 av 47

19 4 REGLER, VEDTEKTER OG STANDARDSKJEMA Vedtekter for Vestlia borettslag Ordensregler for Vestlia borettslag Ordensregler for vaskeriene Regler for bruk av motorvarmeruttak Orientering om lufting av matter etc. fra balkong Instruks for vaktmestertjenesten Sist oppdatert: Side 19 av 47

20 Borettslagets vedtekter Sist oppdatert: Side 20 av 47

21 Vedtekter for Vestlia borettslag. org. nr Vedtatt på ordinær generalforsamling den 24,5.1978, med senere endringer vedtatt den , den og den og Sist endret på generalforsamling den Ikrafttredelse fra siste endringsdato etter Lov om borettslag av 6. juni Ikrafttredelse 15. august Innledende bestemmelser 1-1Formål Vestlia borettslag er et frittstående borettslag som har til formål å gi andelseiere bruksrett til egen bolig på lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne. Laget har dessuten til formål å erverve eller forestå oppføring av andre bygg enn boliger (herunder garasjer), samt forestå fellestiltak (herunder barnehage, vaktmestertjeneste etc), når dette har felles formål for andelseiere eller når utleie av lokalene i slike bygg skal skje i sammenheng med lagets øvrige virksomhet. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilslutningsforhold (1) Borettslaget ligger i Trondheim kommune og har forretningskontor i Trondheim kommune. 2. Andeler og andelseiere 2-1 Andeler og andelseiere (1) Andelene skal være på kroner 100,-. (2) Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Lngen fysiske personer kan eie mer enn en andel. Andelseiere har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser. (3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte. (4) Andelseiere skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter. 2-2 Sameie I andel (1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel. 2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameiere ikke bor i boligen, jf. vedtektenes punkt 4-2. Sist oppdatert: Side 21 av 47

22 2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier (1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget. (2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene. (3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt. (4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen. (5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen. 2-4 Ombygging, påbygging eller andre endringer av boligen Andelseier kan ikke foreta ombygging, påbygging eller andre endringer av bygg eller grunn uten å innhente skriftlig samtykke fra laget. Dette gjelder også oppsetting av antenne, parabol, varmepumpe eller andre tekniske/elektriske installasjoner. Det samme gjelder innvendige ombygginger mv dersom disse vil gripe inn i bærende konstruksjoner, felles rør, ledninger og anlegg. 3. Forkjøpsrett 3-1 Hovedregel for forkjøpsrett (1) Dersom andel skifter eier, har andelseiere i borettslaget forkjøpsrett, og dernest andelseierens og deres ektefelles slektninger i rett opp -og nedadgående linje. For at andelseiers slektninger skal kunne utøve forkjøpsrett må andelseieren ha bodd i borettslaget i minimum ett år. (2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp -eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens $ 3. (3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til â gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf. borettslagslovens S 4-15 første ledd. (4) Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Sist oppdatert: Side 22 av 47

23 3-2 Frister for â gjøre forkjøpsrett gjeldende. Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier. 3-3 Nærmere om forkjøpsretten (1) Styret bestemmer på grunnlag av ansiennitet hvilken andelseier som skal få overta andelen. Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, er familiestørrelsen avgjørende. Er både ansiennitet og familiestørrelse lik, avgjøres fordelingen ved loddtrekning. (2) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. (3) Forkjøpsretten kunngjøres ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte. (4) Andelseier som vil overta ny andel må normalt overdra sin andel i laget til ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. Styret kan likevel fravike dette etter søknad, dersom andelseierne etter samlivsbrudd ønsker hver sin boenhet for å slippe å flytte for langt fra felles barn. 4. Borett og bruksoverlating 4-1 Boretten (1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. (2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke. (3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere. (4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. (5) Styret skal fastsette vanlige ordensregler for eiendommen, og andelseierne plikter å følge de ordensregler som til enhver tid er fastsatt. Dyrehold er tillatt etter søknad til styret dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Sist oppdatert: Side 23 av 47

Vedtekter. Innholdsfortegnelse

Vedtekter. Innholdsfortegnelse Vedtekter for Bjørndalsbråtet borettslag org. nr. 953614448 tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag, opprinnelig vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. mars 1977 og endret på generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører. Vedtekter for Vestskrenten Borettslag org nr. 848205052 vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.mai 2006 med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 3. juni 2013 og på ordinær generalforsamling

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune. Vedtekter For VESTSKOGEN borettslag org nr 948 010 070 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. februar 1965 med endringer vedtatt på generalforsamling den 9. juni 2005 og 5. mai 2010. Revidert

Detaljer

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no Veigin Borettslag - et fint sted å bo Internett: veigin.no 1 Velkommen til Veigin Borettslag Styret vil med dette informasjonsheftet ønske velkommen som ny andelseier i Veigin Borettslag. Borettslaget

Detaljer

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007 for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl gjeldende fra 15.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 FORRETNINGSKONTOR, FORRETNINGSFØRSEL

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Turbinen 1 borettslag org nr 991 499 256. V edtatt på stiftelsesmøtet den 12.06.07. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Turbinen 1 borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. Vedtekter for Renovasjonsarbeidernes byggeaksjeselskap (RABS AS), org nr 833 058 452 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Velkommen til Lillehatten Borettslag

Velkommen til Lillehatten Borettslag Velkommen til Lillehatten Borettslag LILLEHATTEN BORETTSLAG 1 Husordensregler og Vedtekter 2 Parkering 3 Dyrehold 4 Kabel-TV 5 Forsikring 6 Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) 7 Vedlikehold vannlekkasje/elanlegg

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. april 1982,sist endret 26. mai 2014. 1 NAVN, LAGSFORM, FORMÅL

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet.

Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet. Oppdragsnummer 050010 Eiendomstype Adresse Selger Beliggenhet Adkomst 102 borettslagsleiligheter som vil bli fordelt på 3 borettslag, Hvervenbakken borettslag, Hvervenenga borettslag og Hverventunet borettslag.

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Rygge Senior Bo gir deg trygghet! 8 nye leiligheter for dere over 50 år. Husbankfinansiering og livsløpstandard.

Rygge Senior Bo gir deg trygghet! 8 nye leiligheter for dere over 50 år. Husbankfinansiering og livsløpstandard. Rygge Senior Bo gir deg trygghet! 8 nye leiligheter for dere over 50 år. Husbankfinansiering og livsløpstandard. Rygge Senior Bo gir deg trygghet! 8 nye leiligheter for dere over 50 år. Husbankfinansiering

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer