Nødvendigheten av fronetisk handlingskompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nødvendigheten av fronetisk handlingskompetanse"

Transkript

1 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Sociologi Bjarne Øvrelid Nødvendigheten av fronetisk handlingskompetanse i sosialt arbeid DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2009:12

2 Bjarne Øvrelid Nødvendigheten av fronetisk handlingskompetanse i sosialt arbeid Karlstad University Studies 2009:12

3 Bjarne Øvrelid. The necessity of phronetic competance in social work DISSERTATION Karlstad University Studies 2009:12 ISSN ISBN The author Distribution: Faculty of Social and Life Sciences Sociology SE Karlstad SWEDEN Printed at: Universitetstryckeriet, Karlstad 2009

4 Forord Arbeidet med avhandlingen har vært både morsomt og lærerikt. Det henger selvsagt sammen med at emnet for avhandlingen gikk i blodet på meg og har pumpet entusiastisk rundt i systemet mitt alle disse 4 årene jeg har holdt på. Men den viktigste årsaken er nok gleden ved og nytten av å kunne delta i ulike former for faglige fellesskap som på forskjellige måter har hjulpet meg i arbeidet med å utvikle avhandlingen. Ett perspektiv jeg bruker i avhandlingen er deltakelse i praksisfellesskap som forutsetning for læring. Jeg er overbevist om at dette er riktig, ikke minst fordi jeg har erfart det selv. Grunnlaget for avhandlingen ble lagt som ansatt på Avdeling for helse- og sosialfag på Høgskolen i Lillehammer. Det kollegiale fellesskapet er tvers igjennom sjenerøst, breddfullt av kompetanse og god humor. På en slik arbeidsplass overrisles yrkeshverdagen med glede, energi og inspirasjon. Samlivet med studentene er selvsagt viktig for en slik avhandling som faktisk i stor grad handler om dem. Det har vært lærerikt og spennende å arbeide sammen med dem. Jeg takker først og fremst de 12 studentene fra sosionomstudiet som deltok i den empiriske undersøkelsen både som respondenter og dialogpartnere gjennom hele undersøkelsen. Deres innsats er en bit av grunnmuren i avhandlingen. Jeg håper de har fått det yrkeslivet de ønsket seg. Biblioteket på Høgskolen i Lillehammer fortjener takk for innsatsen med å spore opp forskningsarbeider om sosialarbeiderutdanninger i Norden samt for stor tålmodighet med bøker som aldri ble levert inn til riktig tid. Ettersom jeg har skrevet artikler, har fagfellene og redaktørene i tidsskriftene vært avgjørende. Jeg er takknemlig for kommentarene fra fagfellene. De bidro til å heve kvaliteten på artiklene. Jeg er glad for oppmuntring fra redaktørene og at de faktisk trykte artiklene. Sånt kan man ikke ta for gitt. Min hovedveileder har vært Bengt Starrin, professor ved universitetet i Karlstad hvor jeg har vært formelt tilknyttet som stipendiat. Han er en utrettelig talsmann for nødvendigheten av emosjonell energi, noe

5 han til fulle har praktisert i mitt tilfelle. Han har vært en stor oppmuntring, vært en god hjelp i diskusjonen om utvikling av artiklene og den empiriske delen og lagt vekt på å støtte mine forsøk på å finne frem til mitt eget prosjekt. En bukett blomster også til det hyggelige og givende stipendiatmiljøet i Karlstad som jeg har møtt på stipendiatkurs. En særlig takk til stipendiat Jens Petter Madsbu for viktig vennskap og gode faglige kommentarer. En av mine viktigste hjelpere har vært Dag Leonardsen, professor ved Avdeling for helse- og sosialfag. Det er ikke mange spor etter ham i referanselisten, men ellers har han preget avhandlingen på de fleste andre tenkelige måter. Han representerer en posisjon i samfunnsvitenskapen som streber mot gode og presise spørsmål, substans, relevans for samfunnet og ikke minst selvstendig vurderingsevne. Han har gjort et helhjertet forsøk på å oppdra undertegnede etter disse idealene. Jeg vet ikke hvor godt han har lykkes, men jeg vet han har hatt stor innflytelse både på teksten og stipendiaten gjennom denne avhandlingsperioden. Stor takk til Halvor Fauske, professor ved Avdeling for helse- og sosialfag for hans oppmuntring, faglige oversikt, sjenerøse utdeling av referansetips og konstruktive innspill som opponent på 80% - fremlegget i Karlstad. Stor takk til Pär Nygren, professor ved Avdeling for Helse- og sosialfag for grundige og nyttige kommentarer i to omganger og for kritisk motspill til deler av min fremstilling ispedd gode doser oppmuntring. Stor takk til stipendiat Øyvind Rognerud som har gitt svært konstruktive og kritiske kommentarer til formuleringer og struktur i kappens tidlige stadium. I det hele tatt er det flott med slike venner som tar av seg silkehanskene når det er nødvendig. Stor takk til kollega og 1. amanuensis Mårten Kae Paulsen for at han velsignet meg med sine tekniske ferdigheter da dokumentet skulle klargjøres for trykking.

6 Ikke minst en stor takk til kollega og samboer 1. amanuensis Anne Bregnballe for viktig inspirasjon på mange plan gjennom mange år og for hennes skarpe blikk for manglende presisjon i avhandlingsteksten min. Hennes kommentarer har vært avgjørende i svake øyeblikk hvor jeg var i ferd med dovne hen i selvtilfredshet over en tekst som likevel viste seg å ha et godt stykke igjen. Hennes kommentarer har vært avgjørende for de innstramminger og forsøk på presisering jeg har gjort i den siste fasen av prosessen. Til slutt en stor takk til Tarjei og Bendik og Espen og Sigbjørn for alt de lærer meg og for all gleden og energien de skaper. I det hele tatt har jeg vært heldig med omgangskretsen av gode kolleger, venner, veiledere etc. De mangler som finnes i denne avhandlingen er i alle fall ikke deres feil. De tar jeg ansvaret for selv. Men jeg står også inne for teksten i den forstand at jeg synes den representerer et viktig debattinnlegg i diskusjonen om utdanning av sosialarbeidere og profesjonenes plass i velferdsapparatet. Derfor håper jeg også at avhandlingen blir en stemme i denne debatten. Lillehammer februar 2009 Bjarne Øvrelid

7

8 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning... 1 Formålet med avhandlingen...1 Oversikt over avhandlingens hovedpunkter...4 En kort begrunnelse for å utvide perspektivet og for å skrive fem artikler...5 Kapittel 2 Den empiriske studien... 8 Studentenes stemmer...8 Hva jeg ville snakke med studentene om...9 Veien til studentenes livsverden...10 Hva kan intervjuer fortelle?...11 Gjennomføring av intervjustudien...15 Utvalg og representativitet...15 Gjennomføringen av intervjuene...17 Klassifikasjon av utsagn...18 Presentasjon av klassifisert empiri...20 Mønstre i studentenes kompetanseoppfatning...25 Læringskontekstenes effekter...27 Yrkespraksis som læringskontekst...27 Skolen som læringskontekst...28 Foreløpige fortolkninger...31 Relevant handlingskompetanse - innenfor og utenfor kompetansediskursen...31 Alternative fortolkninger...34 Arbeidet videre: temaer og teoretiske perspektiver i artiklene...37 Kapittel 3 Presentasjon av de teoretiske perspektivene i artiklene Kort oversikt over forskning og teoretiske perspektiver jeg bruker i artiklene Den nordiske debatten om sosialarbeiderutdanninger: Argumenter for akademisering Resultatet av akademiseringsprosjektet i yrkesutdanningen (to eksempler)...45

9 Egen bruk av disse forskningsbidragene...47 Situert læring, praksisfellesskap og handlingskompetanse...48 Handlingskompetanse: forståelse av læring og handling...49 Hvordan jeg selv bruker begrepet handlingskompetanse...53 Ulikheter mellom skole og yrke...54 Nødvendigheten av fronesis...56 Styring gjennom individuell frihet...59 Presentasjon av Foucaults governmentality begrep...59 Egen bruk av governmentality-perspektivet...63 Det moralske subjekt i aristotelisk og buddhistisk form...67 Egen bruk av Aristoteles i artiklene...72 Buddhismens grunnprinsipper...74 Kapittel 4 Artiklenes bidrag til sentrale debatter om utdanning av sosialarbeidere Madness or method?...76 Artiklenes bidrag til sentrale debatt-temaer om utdanning av sosialarbeidere Er læring av handlingskompetanse i dagens utdanning et resultat av forhandlinger mellom skole og yrke?...78 Handlingskompetansens plass i det velferdsstatlige styringsprosjektet...82 Konturene av en fronetisk handlingskompetanse...87 Fronesis som applikasjonskunst...88 Fronesis som kritisk, analyttisk refleksjons- og diskusjonskompetanse...89 Litteraturliste Abstract 97 Oversikt over artiklene...99 Artikkel I V

10 Figurer og tabeller Figur 1: Kontekstuelle effekter på studenters handlingskompetanse...7 Tabell 1: Siste fase (fase 4) av klassifiserte studentutsagn fordelt på hoved/undertema og studieår...21 Tabell 2: Oppsummering av utsagn i hovedmønstre...25 Tabell 3: Oversikt over tema, lærings- og evalueringsformer fordelt på studieår...30

11

12 Kapittel 1 Innledning Formålet med avhandlingen Siktemålet med avhandlingen er å undersøke vilkårene for og nødvendigheten av fronetisk handlingskompetanse i sosialt arbeid. Fronetisk handlingskompetanse er et begrep jeg lanserer i avhandlingen. Fronetisk er hentet fra det aristoteliske begrepet fronesis: en personlig og i stor grad erfaringsbasert kompetanse til å se og handle moralsk riktig i konkrete situasjoner og til å aktualisere og diskutere moralske aspekter ved sosiale fenomener. 1 Handlingskompetanse dreier seg om et omfattende sett av kunnskaper og ferdigheter som læres på en personlig måte gjennom praksis. Innenfor mitt temaområde utvikles den både på skolen og i yrkespraksis og i samspillet mellom disse to læringsarenaene. Jeg er opptatt av en kompetanse som er grunnleggende moralsk og personlig samtidig som den er analyttisk innrettet mot profesjonsutøvelse i velferdssystemer, mot det politiske system og samfunnets sosiale strukturer. Interessen for slik handlingskompetanse er uttrykk for et eget ståsted i debatten om hvordan sosialarbeiderkompetanse læres og praktiseres. Interessen for fronetisk handlingskompetanse er basert på den forutsetningen at sosialt arbeid ikke bør reduseres til tekniske ferdigheter og sosial ingeniørkunst formet av yrkesfeltets umiddelbare og daglige krav og velferdsstatens overordnede mandat til sosialarbeiderne. Kompetansen bør heller ikke reduseres til abstrakte, teoretiske kunnskaper og ferdigheter lært og utøvd i utdanningsinstitusjonene på trygg avstand fra yrkeslivets konkrete og 1 Min bruk av moral gjennom hele avhandlingen er avledet fra det aristoteliske fronesis, solid fundert i den dydsetiske tradisjonen. Jeg er innom nærhetsetikken til Levinas i artikkel 3 og presenterer et tyngre innslag Buddhisme i artikkel 5. Ellers er fronesis det moralske ledemotivet i avhandlingen. Jeg fremfører ingen leksikalsk definisjon av begrepet moral utover definisjonen av fronesis i kappens kapittel 3. Jeg bruker dessuten mye plass i kappen og i artiklene på diskutere begrepet i forhold til relevante kontekster. Jeg gjør heller ikke noe nummer av den konvensjonelle distinksjonen mellom etikk og moral (hvor etikk er forstått som teoretisk refleksjon over moralske handlinger). Begrunnelsen er at den aristoteliske dydsetikken handler om personlig evne til konkret handling i konkrete situasjoner. Fronesis er med andre ord en form for samhandlingskompetanse, erfaring og personlig dømmekraft, ikke et abstrakt begrep til bruk for teoretiske klassifikasjonsøvelser (Aristoteles 1999). 1

13 komplekse handlingskrav. Det å vise god dømmekraft og handlingsevne betyr mer enn å handle ut fra yrkeskoder hvor mål og midler tas for gitt. Jeg etterspør en kompetanse hvor analyttisk refleksjon over yrkets funksjon i velferdsstaten, evnen til å føre velferdspolitiske debatter om effekten av sosiale strukturer og velferdspolitiske mandater er like viktig som innsikt i rettigheter og relasjonskompetanse. Når jeg understreker behovet for en slik analyttisk kompetanse, er det ikke minst fordi sosialarbeidernes velferdspolitiske mandat ofte legger til rette for individualiserende problemforståelser og løsninger. Et gjennomgående spørsmål i avhandlingen er om ikke dette mandatet bør utfordres. Jeg bruker det fronetiske moralbegrepet til å stille og diskutere slike spørsmål. Jeg understreker allerede her at avhandlingen gjennomgående bruker begrepet sosialt arbeid uten forsøk på å differensiere mellom ulike virksomhetsområder. Jeg diskuterer med utgangspunkt i det som konvensjonelt sett er sosionomers kjernevirksomhet: formidling av rettigheter og plikter og praktisering av ulike varianter av relasjonskompetanse. Som det fremkommer av den empiriske delen, er dette studentenes opplevde forventninger i yrkespraksis til innholdet i sosionomers kjernekompetanse. I artiklene preges diskusjoner og resonnementer av det tette forholdet mellom velferdspolitiske styringsambisjoner og handlingskompetansens innhold eller det som i velferdspolitisk utredningsspråk kalles realisering av arbeidslinja. Jeg er fullt klar over at ikke alle virksomhetsområder i sosialt arbeid (i bredeste forstand) er like tydelig utsatt for velferdsstatlige styringsambisjoner av denne typen. Samtidig mener jeg likevel at min kobling mellom velferdspolitikk, utdanning og yrke gir muligheter for relevante og interessante diskusjoner om hvordan handlingskompetanse utvikles og praktiseres. For å utforske vilkårene for og nødvendigheten av fronetisk handlingskompetanse, har jeg gjennomført to typer forskningsprosjekter: En intervjustudie og fem artikler. Disse prosjektene må sees i sammenheng. Jeg har gjort en intervjustudie med et utvalg sosionomstudenter ved bachelorstudiet på Høgskolen i Lillehammer. Formålet var å avdekke deres egne synspunkter på hva 2

14 slags handlingskompetanse de lærte, hvordan de lærte den og hvilke aspekter ved den de syntes var viktigst. Intervjuene dreide seg først og fremst om tre temaer: Forholdet mellom teori og praksis Læring i og mellom kontekster Det personlige aspektet ved læring og utøvelse av handlingskompetanse. Temaene var valgt med utgangspunkt i sentral litteratur om utvikling av kompetanse i yrkesutdanninger (Nygren 2004, Schön 1983, Lave og Wenger 1991, Wenger 1999). Fortolkningene mine har lagt vekt på hva studentene oppfattet som relevant kompetanse, hvor de fikk den oppfatningen fra og i hvilken grad det var mulig å spore elementer av fronetisk handlingskompetanse i utsagnene deres. Arbeidet med intervjuundersøkelsen ble videreført i fem artikler hvor temaene fra intervjuene ble spisset. Artiklene diskuterer hvordan utdanning, yrke og velferdsstat bidrar til å forme oppfatninger av relevant handlingskompetanse og relevant praksis samtidig som den fronetiske kompetansen etterspørres eller argumenteres for på forskjellige måter. For å få til interessante diskusjoner om aspekter ved dette forholdet, har jeg gjort bruk av tre ulike fortolkningsrammer som bidrar til å systematisere diskusjonen om kontekstenes effekt og nødvendigheten av personlige og moralske kvaliteter i yrkesutøvelsen. Den ene fortolkningsrammen er tatt fra teoretiske og empiriske studier knyttet til utviklingen av begrepene handlingskompetanse og situert læring (Nygren 2004, Lave og Wenger 1991). Disse arbeidene gir godt grunnlag for å diskutere hva som skjer når kompetanse lært i utdanning endres gjennom bruk i yrkespraksis. Ett av de mest sentrale spørsmålene jeg stiller i forhold til denne prosessen er hvor og hvordan forestillinger om relevant kompetanse formes. Den andre fortolkningsrammen er tatt fra Michel Foucaults perspektiver på forholdet mellom styring og frihet i moderne samfunn (Foucault 1991). Perspektivet er valgt fordi det kan brukes til å 3

15 plassere sosialarbeidere og handlingskompetanse som aktive bidragsytere i det velferdsstatlige prosjektet. Et overordnet spørsmål her er hvordan forsøket på å forene styring og frihet preger yrkesutøvernes handlingskompetanse. Den tredje fortolkningsrammen er den moralske. Jeg bruker først og fremst aristotelisk dydsetikk og buddhisme som utgangspunkt (Aristoteles 1999, Rahula 1991) for å diskutere handlingskompetansens moralske aspekter. Først og fremst fordi begge kombinerer personlig, moralsk engasjement med sosiale og politiske vurderinger og handlinger. De brukes som utfordrende og kritiske korrektiver når analysene mine avdekker tendenser til tekniske og systemkonforme tendenser i forståelsen av handlingskompetanse. Det overordnede spørsmålet knyttet til denne fortolkningsrammen er hvorfor og hvordan sosialarbeidere bør reflektere over sin egen funksjon og velferdsapparatets forståelse av og løsninger på sosiale problemer. Oversikt over avhandlingens hovedpunkter Kapittel 2 har tre siktemål: Gi en systematisert fremstilling av et utvalg sosionomstudenters synspunkter på utviklingen av egen handlingskompetanse gjennom en treårig bachelor utdanning i sosialt arbeid. Vise foreløpige fortolkninger av studentenes synspunkter. Avlede mer spissede temaer til videre diskusjon i fem artikler. I kapittel 3 viser jeg frem de viktigste elementene i de tre fortolkningsrammene og hvordan jeg har tenkt når jeg har brukt dem i de ulike artiklene. I tillegg presenterer jeg en oversikt over sentral forskning på sosialarbeiderutdanningen i Norden hvor jeg også forsøker å avdekke viktige tendenser i synet på relevant handlingskompetanse. Den fremstillingen brukes ikke i artiklene, men er viktig for diskusjonen av artiklene i kapittel 4. I kapittel 4 presenteres hva som er mine sentrale bidrag i forhold til annen forskning i Norden på sosialarbeiderutdanninger. Her bruker 4

16 jeg poenger fra den empiriske studien og artiklene. Noen steder utvikler jeg også resonnementene videre. Så følger et kort, engelsk sammendrag av avhandlingens fem artikler samt selve artiklene. En kort begrunnelse for å utvide perspektivet og for å skrive fem artikler De enkle og foreløpige analysene av intervjuene filtrerte relativt tydelige mønstre. Etter å ha vært i yrkespraksis i noe over 3 måneder 2. studieår, ble følgende endringer tydelige i studentenes oppfatninger: -Synspunkter på hva som var relevant skrumpet inn fra teorimangfold til juss og samhandlingskompetanse. -Kvalifiseringsprosjektene på skolen og i yrkespraksis ble oppfattet som forskjellige og til dels motsetningsfylte. -Det personlige innslaget i kompetansen fikk en mer målrettet form og ble oppfattet som en funksjonell del av yrkets tilgjengelige prosedyrer og hjelpetiltak i klientarbeidet. Rammen for den empiriske undersøkelsen var i utgangspunktet utdanningsinstitusjonen selv med pensum, læringsformer og kvalifikasjonskrav for eksamener og endelig sertifisering. Både empiri og foreløpige fortolkninger har i stor utstrekning tatt utgangspunkt i studentenes egne erfaringer med utdanningen. Her har det med andre ord handlet om actors point of view og om en fortokningsramme der utdanningsinstitusjonen som tilrettelegger for læring ble tillagt stor vekt. I begynnelsen av arbeidet med avhandlingen hadde jeg tenkt å nøye meg med dette. Et slikt avgrenset eksempel burde være utfordrende nok om jeg skulle gå detaljert inn i all den teorien og alle de læringsformene studentene deltok i gjennom det 3-årige studiet. Den sterke effekten av yrkespraksis 2. studieår gav imidlertid grunn til ettertanke. Det så ut til at den formende effekten av det teoretisk innrettede studiet på skolen kanskje ikke var så sterk som vår utdanningsmodell forutsetter. Tendensene i intervjumaterialet bar bud om at studentenes kompetanseperspektiv var svært preget av 5

17 regimer utenfor utdanningsinstitusjonen. Effekten av praksisperioden var innlysende og styrket i sin tur interessen for innflytelsen fra det velferdspolitiske mandatet. Dette fordi jeg etter hvert ble mer oppmerksom på hvordan mandatet fra velferdsstaten har betydning for hva som regnes som legitim og relevant yrkespraksis (Grimen 2008). Jeg valgte å utvide perspektivet. Jeg tenkte at en studie som i hovedsak avgrenset kompetanseutviklingen til et kvalifiseringsprosjekt i utdanningsinstitusjonens egen regi (med en kort visitt i yrkespraksis som en del av studieforløpet) ble snever og til dels misvisende. En slik avgrensing ville dels måtte begrunnes med utdanningsinstitusjonenes autonome rolle i utformingen av sosionomers handlingskompetanse. Til dels ville en slik avgrensning måtte basere seg på premisset om at det de lærer på skolen er det de har bruk for og det de faktisk bruker i jobben. Det er vanskelig å argumentere for at noen av disse premissene holder. Det finnes etter hvert tilstrekkelig med empiri og teori om yrkesutdanninger til å mene at sosialarbeiderutdanningen inngår i et velferdspolitisk prosjekt der statlige myndigheter etter hvert har større innflytelse på utdanningen enn før (Smeby 2008, Kyvik 2002, Weicher 2003). Det er også vanskelig å se bort fra at kunnskap utviklet i utdanningsinstitusjoner endres kraftig i møtet med yrkeslivets praktiske handlingsimperativer (Nygren 2004, Eraut 1994). Det er også forskningsgrunnlag nok til å mene at yrkeskompetansen som faktisk brukes i jobben bør sees i sammenheng med det mandatet velferdsstaten har gitt yrkesutøverne (Grimen 2008, Bäck Wiklund 2003, Terum 2003). Samtidig står den individuelle student midt opp i alt dette og skal internalisere handlingskompetanse som sitt eget personlige prosjekt. De forskningsarbeidene jeg refererer har alle bidratt til å gi retning til det videre arbeidet med artiklene. Innledningsvis nøyer jeg meg med å poengtere at forskningsarbeidene fikk meg til å tenke at utvikling av handlingskompetanse involverer flere kontekster. Disse kontekstene bidrar hver for seg og i relasjon til hverandre til å konstituere 6

18 studentenes og yrkesutøvernes handlingskompetanse i sosialt arbeid. Denne måten å tenke på er fremstilt i en enkel trekant nedenfor: Figur 1: Kontekstuelle effekter på studenters handlingskompetanse Studenten i kontekst Velferdspolitikkutdanningspolitikk STUDENT Opplevelse av egen kompetanseutvikling og betydningen av egen person i yrket Utdanning Yrkespraksis Trekanten oppsummerer kontekstene som jeg etter hvert fant hadde effekt på læring og forming av handlingskompetanse i sosial arbeid. Samtidig blir studenten i midten (som etter hvert i artiklene bytter plass med yrkesutøveren) viktig. Denne posisjonen er ikke bare en effekt av kontekstene, men er selv en aktiv iverksetter av handlingskompetanse på en personlig måte. I lys av det moralske perspektivet blir yrkesutøveren også potensielt en kritisk reflekterende aktør i forhold til kontekstenes krav. Jeg har brukt trekanten og utvalgte forskningsarbeider til å generere spissede problemstillinger og til fortolkninger og diskusjoner i artiklene. 7

19 Kapittel 2 Den empiriske studien Studentenes stemmer Her presenterer jeg det som er avhandlingens empiriske del: studien av studentenes syn på egen handlingskompetanse. Kort skissert innledningsvis gjennomførte jeg individuelle intervjuer med et utvalg sosionomstudenter i tre omganger i løpet av det tre-årige bachelorstudiet. Første intervju foretok jeg første studieår på slutten av andre semester, neste intervju i praksisperioden andre studieår tidlig andre semester og siste intervju mot slutten av tredje studieår. Jeg hadde 12 studenter i utvalget som var med fra start til mål i prosessen. De meldte seg frivillig som respondenter. I tillegg til de individuelle intervjuene organiserte jeg dialogmøter, ett etter hver avsluttet intervjurunde. Her fikk studentene lese igjennom og kommentere foreløpige utkast. I det følgende vil jeg gjøre rede for intervjustudien. Jeg begynner med å gjennomgå metodespørsmål som er relevante for intervjuundersøkelsen. Her inngår sentrale spørsmål som undersøkelsens teoretiske forutsetninger, validitet, reliabilitet og generaliserbarhet. Så følger en presentasjon av data og en fortolkning av de viktigste mønstrene. Spørsmålet om validitet handler først og fremst om en metode faktisk undersøker det som er hensikten med studien (Pervin 1984). Ettersom alle stadier i en undersøkelse har konsekvenser for validiteten, bør validitetsrelevante spørsmål rettes mot undersøkelsens ulike faser. Jeg vil på relevante steder i dette kapittelet vurdere om de teoretiske forutsetningene er solid fundert og om forskningsspørsmålene er logisk avledet fra disse forutsetningene. Jeg diskuterer om metoden fungerer i forhold til studiens formål. Jeg vurderer transkriberingen i forhold til hensikten med studien og om fortolkningene er logiske i forhold til formål og gjennomføring. 8

20 Hva jeg ville snakke med studentene om Jeg hadde tre hovedtema på dagsorden for intervjuene med studentene: Hva var etter deres oppfatning relevansen av det teoretiske stoffet de lærte på skolen? Hvordan vurderte de kompetanse og læringsformer på skolen og (etter hvert som de fikk praksiserfaring 2. studieår) i yrkespraksis. Og hvordan så de på forholdet mellom disse to læringsarenaene? Hvordan vurderte de betydningen av deres egen person i læring og utøvelse av sosionomkompetansen? I tillegg spurte jeg dem om hva de syntes var det viktigste de hadde lært i perioden før intervjuene fant sted. Jeg brukte de samme temaene ved hvert av de tre intervjuene. Temaene var delvis valgt ut på bakgrunn av mangeårig erfaring som ansatt på Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer. Vi hadde og har fortsatt en diskusjon gående i kollegiet om nytten av ulike teorier og hvordan teori har relevans for sosialfaglig arbeid. Et vanlig synspunkt i denne debatten har vært at studiet er for teoretisk. Ikke minst på bakgrunn av skriftlige prestasjoner til avsluttende eksamener. Studentenes synspunkter har som oftest blitt forsøkt avlest gjennom evalueringer av enkeltprosjekter som forelesninger, del-emner etc. De forestillingene vi hadde om studentenes synspunkter var altså delvis basert på de forestillingene vi skapte oss imellom i lærerkollegiet. Men de var også basert på studentevalueringer hvor studentene skulle si sin mening om innholdet i enkeltprosjekter. Jeg syntes begge deler var utilfredsstillende. Våre egne forestillinger får lett karakter av stereotypier. Studentenes synspunkter preges ofte av at de blir satt til å evaluere læringsformer som forbrukere av enkeltprodukter og da som mer eller mindre fornøyde kunder. Skolens serviceerklæringer og iverksetting av nasjonale kvalitetssikringssystemer tenderer mot å styrke dette forholdet. Jeg ønsket å gå inn i en mer åpen dialog med studentene der de ble utfordret til refleksjon over egen læring gjennom hele studiet. 9

21 Valg av temaer for intervjuene hadde også teoretiske forutsetninger. I den fasen av avhandlingsprosjektet hvor intervjuene ble forberedt, hadde jeg stor glede av bøker som Donald Schöns The Reflective Practitioner (1983), Aristoteles verk den nikomakiske etikk (1999), Weicher og Laursens Person og Profession (2003) og Pär Nygrens Handlingskompetanse (2004). Alle verkene er sentrale referanseverker i debatten om sosialarbeiderutdanninger. En fellesnevner i denne litteraturen er skepsisen mot at vitenskapelig teori fra utdanningsinstitusjoner kan overføres og anvendes uproblematisk i profesjonell yrkespraksis. Her forekommer også på litt ulike måter poengteringer av at kunnskapssystemer og læringsformer er knyttet til bestemte virksomhetsområder. I denne litteraturen finnes det også inspirerende argumentasjon for at læring og utøvelse av kompetanser er et personlig prosjekt. Veien til studentenes livsverden I den empiriske delen av prosjektet var hensikten å gi talerstolen og mikrofonen til studentene selv. Det var deres erfaringer, opplevelser og beretninger som telte her, med noen metodiske forbehold jeg straks skal komme med. En rimelig og alminnelig argumentasjon for kvalitative intervjuer mer prinsipielt er den fenomenologiske: velger en det kvalitative intervjuet, betyr det at en ønsker å trenge inn i respondentenes subjektive og intersubjektive livsverden (Schütz 1980). Dette betyr ikke at respondenter eller studentene i mitt tilfelle, først og fremst snakker som privatpersoner. Med intervjuets innretning og dagsorden er de på mange måter innskrevet i en kollektiv forståelse av hva det vil si å være sosionomstudent. Ut fra det jeg hittil har sagt, er min tilnærming ikke klassisk grounded i betydningen teorifri, empirisk tilnærming (Glaser og Strauss 1967). Den er heller ikke deduktiv i den forstand at jeg har en teori jeg vil teste ut på mitt konkrete eksempel. Av det foregående burde det fremgå at det ligger både egne erfaringer og teoretiske 10

22 studier til grunn for den dagsorden som er satt for intervjuene med studentene. Intervjutemaene er tydelig fundert i solide teoretiske tradisjoner i yrkesutdanningsfeltet. Denne dagsordenen med de temaene jeg har nevnt er likevel ikke så konstituerende at de låser intervjuprosjektet fast i utprøvingen av en bestemt teori. Alle teoretiske fremstillinger jeg har benyttet i forberedelsene til intervjuene inviterer først og fremst til en eksplorerende fremgangsmåte. Ønsket om å være tett på studentene i denne delen av prosjektet gjorde at jeg valgte å supplere de kvalitative intervjuene med innslag av det Starrin og Søder (2004) kaller deltakerbasert forskning. I tillegg til å delta i tre intervjuer var de med på tre dialogmøter. Disse foregikk etter hvert intervju. Prosedyren var den samme hver gang: Jeg skrev en kort skisse etter hver intervjurunde der utsagn ble klassifisert og fremstilt i enkle hovedpunkter. Studentene fikk lese dette som forberedelse til dialogmøtet. Deretter møttes studentene for å diskutere min fremstilling uten at jeg var med. Etter at de hadde diskutert ferdig, møtte jeg til dialog om synspunktene deres på det jeg hadde skrevet. De la frem et referat av diskusjonen som grunnlag for dialogen med meg. 2 Denne strategien er også benyttet for å etterstrebe det Kvale kaller kommunikativ validitet hvor kunnskap prøves i dialog mellom deltakerne (Kvale 2008:170). Selv om mine fortolkninger ikke utelukkende baserer seg på studentenes selvforståelse, er deres utsagn det empiriske grunnlaget i denne første delen av avhandlingen. Det er derfor avgjørende for validiteten i mine fortolkninger at jeg i utgangspunktet har forstått studentene riktig og at mine fortolkninger korresponderer med det de faktisk har ment. Hva kan intervjuer fortelle? En svært relevant metodisk diskusjon er hvor tett på virkeligheten en egentlig kommer med kvalitative intervjuer og analyser av intervjuer. Dette handler selvsagt til en viss grad om håndverksmessige teknikker jeg benytter for å få respondentene til å snakke. Dette tar jeg tak i 2 Studentenes utsagn i dialogmøtene var i stor grad bekreftende i forhold til mine fremstillinger. Jeg trekker frem noen utsagn fra dialogmøtene der hvor jeg synes det er relevant. 11

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO RETT-HJEM-PAPPA En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge Humanistisk Prosjektsemester Vår 2008 Emilie Joner Andbo, Marte Knutsson, Anja Emilie

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn -En drøfting av sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse Hovedfagsoppgave i friluftsliv Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne

Detaljer

Barns rett til deltakelse i barnevernet: Samspill og meningsarbeid

Barns rett til deltakelse i barnevernet: Samspill og meningsarbeid 54 78 SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 42, NR. 3-4/2012 Barns rett til deltakelse i barnevernet: Samspill og meningsarbeid Liv Mette Gulbrandsen Sissel Seim Oddbjørg Skjær Ulvik Institutt for sosialfag, Fakultet

Detaljer

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv.

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Master i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets høgskole 2008-2012 Masteroppgave i familieterapi

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

De skjulte tjenestene om uønsket atferd i offentlige organisasjoner. Jörg W. Kirchhoff. Karlstad University Studies DISSERTATION

De skjulte tjenestene om uønsket atferd i offentlige organisasjoner. Jörg W. Kirchhoff. Karlstad University Studies DISSERTATION Faculty of Economic Sciences, Communication and IT Working Life Science Jörg W. Kirchhoff De skjulte tjenestene om uønsket atferd i offentlige organisasjoner DISSERTATION Karlstad University Studies 2010:1

Detaljer

ET BEDRE LIV MED METADON?

ET BEDRE LIV MED METADON? ET BEDRE LIV MED METADON? En kvalitativ studie av velfungerende metadonbrukere i Oslo-området Marit Gryt November 2005 Masteroppgave i Sosiologi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Hva gjør fengselsleger?

Hva gjør fengselsleger? Hva gjør fengselsleger? En institusjonell etnografi om isolasjon og helse Marte Rua Institutt for kriminologi og rettssosiologi Juridisk fakultet Universitetet i Oslo Bokserien nr. 1/2012 Hva gjør fengselsleger?

Detaljer

Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen. Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding

Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen. Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding Rapport 6/2011 Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING?

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Pål Ketil Botvar, Ånund Brottveit, Nina Hoel, Elisabet Haakedal, Ulla Schmidt AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Trosopplæring som arbeidsform i menighetene KIFO Rapport 2015: 1 Pål

Detaljer

Danning gjennom filosofisk dialog

Danning gjennom filosofisk dialog Guro Hansen Helskog Danning gjennom filosofisk dialog - en mulighet for det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet? Referanse:I: Hagtvedt, Bernt og Ognjenovic, Gorana (red): Dannelse. Tenkning, modning,

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Ulik vektlegging av fremtiden

Ulik vektlegging av fremtiden Trine Cecilie Urdal Ulik vektlegging av fremtiden en studie av barnevernlederes forhold til media Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag i Sammendrag Hvorfor

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Mellom mål og muligheter

Mellom mål og muligheter Lise Beate Bullgård Mellom mål og muligheter En kvalitativ studie om oppfølging av sykmeldte Masteroppgave i sosiologi Trondheim, august 2009 Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 1 Forord Endelig

Detaljer