SNO. ennå ikke Sekkefillene blafrer i vinde undrer seg på hva myn I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. ennå ikke Sekkefillene blafrer i vinde undrer seg på hva myn I"

Transkript

1 L,'~'.~;' ",;~'. ill. ~1;, :lrd rl,',j,'; ~ -"1'!;1? 9 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 J l. <lo 0;.' J 1_'_[_'ø ~_a~_r_~:_,o_~_:_~_~_::_g_~9_5_2'_..j «8. Mau Kommer ut Krll3tlanl3un<1.N - POl3tattrel3se Dakl> 41, - Kontor: l~edre 1 Enggate 20 n. - Abonnementspris kr. 16,- pr. Ar, løssajglllpris 40 øl't.. - Annonsepris kr pr. m/m. - Fåes l kioskene bver lørdag. "" Bønder fra 13 fylker d'ltok rådslagningsmøtet Det russiske Organisasjonsspørsmålet skal utredes av et arbeidsutvalg o na Når utredningen er ferdig, vil det bli holdt et nytt møte. ennå ikke Sekkefillene blafrer i vinde undrer seg på hva myn onument duket,!llllllllmlmlllllllmllllmllllllllllllllllllllllllmlllllllllll1illmlllllllllllmllw M'llmlllllllllllmlllllllllllllllllmlllll! Spiser statsadvokat Dorenfeldt desserten før hovedretten? Harsem har tilbakekaldt sin beskyldning mot ; dommerne Thor' Breien og Henry Østlie i for l sine domspremisser å ha fremført i æ ~ i den rene usannhet og brutt sin dommered o. ~ lallllllllllllllll~e.lllllmlll.j 1111"'11111'1.1' !l11'1!1' nntullet i en se)tkefille og med rim opprinnelig trådte på - under nesen står en ensom rus- av i all stillhet uten at sisk soldat på Hagane3haugen uten _ vet hvordan, Fremdeles Det har i skrivendl stund lørdag ningen b ~ avsluttet med at tiltalte for Kirkenes og skuer mot vest. _ innpakket i sekkefiller på 8. mars vært fem bevegede dager i tok den tilbake. Sett fra syd stikker han hodet så vidt som opprinneli.; var ment Eidsivating lagmannsrett. Statsadvo- Det var å forutse at justi$qfrenes -Bønder fra 13 fylker møttes mandag 10. mars i Oslo for å veks- over hustakene, men på nært hold for den nye kirken. katen har i åpningen inkassert noen harme og forakt overfor den beh8nd le meninger om organisasjonsspørsmålet. De var innkalt av ruver han godt i landskapet. Han vært avduket i fjor høst, gevinst. Den vil sikkert ikke gå!ing og forsøk på kriminalisering som et aksjonsutvalg bestå;ende av Anders HAFSKJOLD, Lier, Aksel står på en fire meter høy sokkel av ble avlyst, og nå blafrer ham til hodet. Det er langt fram! mange av dem pli. mer eller mindre hugget sten, og selv er han over to i nordenvinnen mens be _ Som grunnlag for sine beskyldninger svktende grunnlag er blitt gjort til BERGER, Trøgstad og Hans ROGNERUD, Toten. Disse djenre og en halv meter høy, det er ingen undrer seg pa. hva det ne mot de to navngitte dommere, har gjenstand fo' ~, måtte få utløp i ut menn har ført an i de tidligere N.S.-bønders kamp for sosial og smågutt av et monument. Sammen _ fo:' monumentet Harsem anført sin egen dom. Han fall av denne art. De norske dommeliknet med det som opprinnelig var blitt omtrent lik null har søkt å godtgjøre 21 punktel' i res egen lærer, Norges største jurist politisk oppreisning, og har holdt en rekke lokale møter rundt om på Østlandet., planlagt blir imidlertid monumentets Det er Stat":l SLm bekoster dommen, som han :nener er uriktige, og lovkyndige i nyere tid - JON nåværende dimensjoner beskjedne. av monumer.tet, og opp- eller ikke sanne og derfor u-sanne~ SKEE - har brutt sta'ten over Denne gang gjalt det å få i ta- og de må våre tillitsmenn utrede Etter det 'opprinnelige utkast skul- het at det skulle komme Han mener dermed!. si at domsgrun landssvikanordningene og alt deres le representanter fra flest mu- før vi tar standpunkt. Ut fra le monumentet vært tr:~ten meter kroner. Kommunen har nene på angitte steder strider med vesen, og betegnet kriseano.dningelige fylker og det møtte bø d d tt høyt og raget opp over Krkenes som hele å gjøre og vil hel- fakta. det utsagn som påtalemyn' ne som retbu..;yldige. Han mente, at, n er eegrunnsyn ble det valgt e~ en annen frihetsstatue. Noen års kald ler noe med det å gjøre, har digheten har slått ned på, hal' han medlemskap ikke rammedes av 86, fra Nord-Trøndel~g i nord til representant fra hver av de 13 krig har imidlertid tæret på interes- man av. Blant folk flest nevnt dommerne Thor Breien og Hen naturligvis-. Østfold o~ Agder l syd -, omlag fylker, s(\m var i"epresentert pa sen for monumentet og dets dimen, kan ~l.n spore en vesentlig forbau _ ry 0stlie, men ikke tatt med den tre- Dommerne kjente Ske!es oppfat i tall - innkalt på det kor.. møtet. Når denne utredning fo- sjoner. Foru~en at 30:{kelell er blitt sese 'over at myndighetene i Oslo ik- dje juddiske dommer, Per Tonseth. nnig. De kjenner HaagerkOl'Tf'nsjoteste varsel. li... 'l d t bl' h dt t tt s~året J.led bl de halve, har også sel- ke ~, få summet seg til å få saken som hadde tiltrådt dommen ov<:r Har- nens bestemmelse_' for krig og okku-,. re g"er V e loe ny ve statuen undergått en liten karak- ut j.v $verden.. sem. Lagmann Thor Breien bebreidet pasjon m. v. De kjenner kapitulasjons Anders Haf:skJold ledet møtet, møte.. teristisk beskjæring. Den tyske ørnen,"; Harsem at han ikke hadde opplyst, avtalen, og en rekke avgjørende erog hilste aue velkommen. FØrst': ' da han skrev om dommerne, at det klæringer bl. a. dav. regjeringsadvovar det to faglige foredrag, noe "~~ var sin egen dom han siktet til. Brei- l~atkristen Johann"ssens 2 redegjøsom ble mottatt med to. t ty rem inn es Kun., ' en mente visstnok at dette ville ha reser av 27. mai og 14. juni 1940 til t Ham sun E:~:EE:!.~r:,~1'~':~ NO'gM ~.;::,o=:: _ Dkekto, ~~7.:øt~: de, ~k~o~~~s ::i.~~;i L om her ad s rike anledning til å følge fagets ' "' Harsems dom ble kjørt omigjen l utvikling - avskåret som de har n a møtet i Lom heradstyre d. ter i jorda, skogen og den ville 0lf'ltrefter, og da han kom at. la~gsom kino, og begge parter scoret vært fra organisasjonens med februar var opna heldt naturen her i denne fjellbygda te~e,. kom han someit uver, ~~~~~:! e~a::i~~op~~~~:!~!~:r ~~~ deleser, ordføra!' Paal Aukrust denne noko som gav seg sterkt utslag se)" em uppl'ørar og som ei aa- de avfattet skriftstykker med dobbelt Landbrukskandidat og skog- ininnetala over Knut Hamsun: i diktinga hans seinare. Han peitbadng inn i verdenslittera:' bunn, hver gang statsadvokaten kaeier, Knut SOLLmDAL ga en Knut Hamsun, den store sam tok ut i ung alder for å få ut- ttiien. SjØlvsagt møtte han ein stet ha;m slike i ansiktet, bl. a. et k t k' N' f. di,.. d' brev bl redaktør Tranmæl l 1937, ri S gjennomgaeise av jord- bygdingen vår, døyde paa ør- øysmg or sme ve ge evner v"" som og bitter motstand, - som ble avsluttet med «partihilsen»., lovskomiteens innstilling, og holmen den 19 februar 92 aar ~n lik-evel er det vel faa som Vitneførselfm om dommerbeskyldden ble på.hørt - ikke bare gamall. Og naar denne døusbod L t t hil' vorte slik hylda og elska 't r med interesse, men vi kan vel skapen siden har vorte spreidd ena-mø e sct~ han. Røkerne hans vart også si med forbauselse. ut over verda, har ogso Loms ~ o":ersatte paa ane kultursprok, Russisk tronpretende' nf Etter dette foredrag innledet bygda vorte nemnd og kjend eg hilsei og takker deg herr h~' il fekk milli()nar av beund- Hans Rognerud for dine utta- Hans Rognerud til diskusj. om vidt umkring. lelser på møtet ref. i «8. Mai». r ar ut over heile kloden, og krever krig mot sovj"et Samvirkeforetagende -, hvor Knut Hamsun var født paa Som den uredde, rakrygged~, n_dde den største heider og etter det ble en livlig menings garden Garmostrædet i Lom hederlige og framsynte mann du ætl søm ein diktnl' kan faa. alltid har vært, og etterkrigsti-, a angitt, men en linje som sikkert.\,' utveksling. den 4 august 1859 og dette er har sikkert gjort deg enda ster- ",or det ofisielle Norge har BERLN (viabonn) : Priv. til «8. Mai»,.Hovedformålet med møtet var ein dato som aldri vil bli kere på. disse felt, skylder '\1 deg K,ut Hamsun no ei" r1~1 aar imidlertid å få drøftet organisa- gløymd i vaar bygds historie. all takk. Måtte alle som en, 30m vqre ein død mann. Men naar sjonsspørsmå.let. Aksel Berger Han var av ei gamall god Lom- er rammet av «rettso-,pgjøret at i fleste av hans samtidige - bå.de direkte og indirekte -. innledet og ga en over.jikt over slekt og hadde soleis djupe rø- merke seg dine ord og følge den.. dsøenn er gløymde da' vil Norges Bondelag og bakgrunnen linje du der oppstaket. For den +n.t hans lysa og straala ut for Bondesambandet, og de for- som kjenner deg vet at det ikke o~rverda fram gjenom tiderhandlinger som etter okkupasjo- T k k t ol er noen oppstyltet Ul1je du har n;t. nen har vært ført med Norges til slutt vil bli vår og vå.res etter!;~lom vil takka den største Bondelag. Han understreket, at k h kommeres redning. En kommer ~b1gdingen sin, og vi vil sig ~~. ::.=::n :.::~::.Bun.".",Ql."t-=~~~~~:;;'~';'.. 1:.:n:''':.'::~~~ h... D en russiske tronpretendent, storfyrst VLADMR Kyrllovit8j har rettet en appell til den vestlige verden om å styrte kommuniststyret i Russland ved hjelp av vepnet makt. Han sa at millioner av landflyktige fra Russland og fra Sovjets vasallstater vil slutte seg til de vestlige armeer. Vestr.1aktene har i over 80 år oversett mitt folks fortvilte stilling under dem kommunistiske undertrykkelse, sa storfyrsten. Vestens Frontkjemperne V ar det i 1939 at Russland og 'l'yskland overfalt Polen og delte lan det mellom seg, og var det russerne som senere myrdet det polske offiser'skorps i Katynskogen? Var det den 30. november 1939 at Russland overfalt Finnland, og at den norske, svenske og danske regjering oppfordret sine borgere til av all evne å støtte Finnland i kampen mot angriperen, og at Norge søkte å verve en stor frivillig kontingent nordmenn til den finske arme? Var det ved hjelp av store leveransel' av krigsv:ktige varer fra øst at Tyskland ble brakt i stand til å underlegge seg Vest-ElJropa i 1940? Dersom ovenstående tre spørsmål kan besvares ped ja er det så en kjlmsgjerning at etter den 10. juni da krigshandlingene mellom Norge 9g Tysklap.d ble innstillt,

2 _ r---unen har vært ført med Norges Bondelag. Han understreket, at det ikke Stiftelsen var bensikten norsk Okkupasjonshistorie, å bekjem 2014 pe de eksisterende bonde:ag, men også vi, som representerer et annet bondesyn -, må ha noe å støtt& oss til. Vi må søke å finne en fri form, slik at vi har noen å samråde oss med. Noen beslutning skal ikke fattes idag. \..1 «Eit motigt lnannfolk» Olaf Kaarsteln skriver «Varden» sa han, men spørsmålet må ut : Eg kjenner trong til offentleg å redes til senere behandling. takke deg, stortingsmann Bunkholdt, Møtelederen Anders Hafskjold for at du var elt mannfolk - elt moga sin tilslutning til dette) og tlgt mannfolk - i ordskiftet om lands uttalte at hvis møtet mener at svikoppgjeret i Stortinget. Du skal arbeid~t skal fortsette må vi få veta at det er ikkje berre «partif~l- '. o ler» og mogeleg NS som nærer shke menn fra alle fylker tl a sam- tankar! ' råde oss med. Å bryte den mur av opportune om- En rekke talere ga sin tislut - syn, som impliserte politikarar frå ling til denne tanke. tingbolken ~5 'g fyrste tingbolken etter denne bda har, er verke.. ~e tr~ melln som h~r gått i leg eit karsstykke. Og fåe er det av SplSsell 1 disse vanskelige år må dei tihgmenn frå denne tida som greifå forsterkninger. er å sjå høgare enn sitt eige prestisje mål. Spørsmålet er: Så lenge folket i val let seg narre 1 HVOR STAR V DAG? av smålegdome~ og setter slike til å styre og stelle l landet skal me heller 2. ØNSKER V A BYGGE Opp ikkje vente det betre. Dette er ikkje VAR. EGEN ORGANSA - sagt med tanke på noko sers politisit SJON? parti. Det gjeld menn frå alle parti,. kanskje ikkje minst dei som sjølve Disse spørsmål må besvares, lest vera kulturens vaktarar. Den delen av det norske folket som reknar at Norges Grunnlover den høg ste lov i landet, må nok sjå seg om etter kvinnor og menn til nasjonalforsamlingen som har større vyrdnad Stormvarsler for den loven og den ånd den er skapt i, enn desse prestisjejegarane har i Sørøst-Asia vist og viser. Når smålegdomen er slik at dei ikkje har mot og meinskap AMSTERDAM: Privat til «8. Ma!;>. til å 7edkjenna seg misstak, som dei sjølve er klår over, kan det med godom ikkje vera meir enn ei meining: '~ har reist es~emtc krav om å overta den hele og fulle desse lyt iminsto få ferie på uviss suverenitet over Ny Guinea, som i tid til dei har lært folke (styre) skikk. dag ennå er under nederlandsk herredømme. En indonesisk delegasjon dette jarnteppet, Bunkholt! Du er i Ja, eg takkar deg lar at du braut har ført langvarige forhandlinger pakt med framtidi, sanninga og fridomen. Alt som ikkje er i pakt med med den nederlandske regjering Haag, men disse forhandl,ingel' er dette kjem nok for dagen, vel' trygg! kommet inn i en blindgate 'Og ansees Og då fell prestisjerosune av. for å være strandet. Olav Kaarstein. Man er bange for at indoneserne vil ta seg selv tilrette på Ny Guinea, l hvilket vil slippe løs en ny storm somhet i Burma, i Malakka og på over Sørøst-Asia, hvor situasjonen al Filippinene og kommunistenes heldige lerede er komplisert nok i forveien krigføring mot franskmennene i nved den kommunistiske gueriljevirk- do-china. «Traumerei» av Schuman. augll!, JUCJ en lll.-c SUlt SKKC:r... til slutt vil bli vår og våres el,ter lwmmeres redning. En ltommer, i#ke,_,!t av uføret ved å smyge og smlye seg fram medbykler; R'es gjeng. '...".,," '...,,. hilsen Gammel kjenning ~~ Det ventes nye sovjetrussiske forslag til vesten l' fm vil takka den største sa bygdingen sin, og vi vil sig na og "{tuna um minnet hans..~.(,~.,. "-~''''-~-'".., Forsterknin'ger til ameril{anske baser i Europa WASHNGTON: Privat til «8. Mai». Den amerikanske forsvarsminister PARS: Privat til «8. Mai».. Robert Lovett har meddelt at USA har til hensikt å sende betydelige forsterlminger til sine luft E tter hva Deres korrespondent erfarer venter man i det :iranske baser i Europa i løpet av året. Det utenriksdepartement at sovjetreringen i den nærmeste fremtid vil vil først og fremst bli sendt flere fremkomme med «et dramatisk for fly til Frankr!ke og England. Hva slag» til en ny firemaktskonferanse landstridskrefter angår har amerikanerne i dag fem divisjoner i Eu angående Tysklandsproblemet. Det har vært an~ydet gjennom nn ropa og vil foreløbig ikke sende derhåndskanaler at Kreml ønsker flere. denne konferanse for endelig en Byggingen av de amerikanske gang å få løst problemet med Tysk flybaser i Marokko har fremklat en lands samling. Russerne skal yære storm i den amerikanske kongress. tilbø/ellge til it strt>kke seg oyerordentlib langt for å hindrp Vest misjon som er nedsatt av Represen Formannen for en undersøkelseskom, Tyskland:~ gjenopprustning, ja det tantenes Hus, Hardy, har meddelt-> sies at de ennog ;kal være villig til en undersøkelseskommisjon i senatet å gå med på et fritt demokratis, a': han satt inne med bevis for at det Tyskland. under forutsetning av at,sløst bort mellom 25 og 50 millioner dette Tyskland er uøytralt og uvep Rus dollars i forbindelse ser med planene n e for net. denne forbindelse har det vakt en skyter viss ske oppsikt overkommissær i Pars at i den Tyskland, amerikan- Mc. Cloy, har avlagt besøk i Berlin for 1ft overvære den russiske overkommissær general Tsjuikows firemaktsmot takese. Berlin erklærte McCloy: stater vil slutt; seg til "de vestlige armeer. Vestraaktene har i over 30 år oversett mitt folks fortvilte stilling under den kommunistiske undertrykkelse, sa storfyrsten. Vestens ~tatsmetin' trykket for' kort, 'tid siden Stalins blodbesudlede hånd, men idag retter de anklager mot Sovjet, Had- de vestmaktene tilin,etgjort kommu-r nismen i tide, ville man aldri ha fått r.oen tredje verdenskrig. Den 34 år gamle storfyrsts appell er offentliggjort aven uavhengig avis i Vest-Berlin, Der Tagesspiegel. Storfyrsten har levet i landflyktighet nesten hele sitt liv. Han har fått sin utdannelse i Frankrike og England. de senere år har han hatt sin resi. dens i Madrid. Han er gift med en amerikansk dame. bygging av flybaser i Nord-Afrika. Vitner har med sine egne øyne sett at materiell for 2 millioner dollars er, blitt stjålet under lossing i nordafri. kanske havner. Et annet vitne har opplyst at de amerikanske flybaser j Nord-Afrika vil komme på minst 420 millioner dollars i stedet for de 300 millioner som er bevilget til formålet. Dessuten vil det kreves 2..,.3 år til utbyggingen, ikke seks måneder som forutsett. Endelig har et vitne antydet at de flnske myndigheter i Nord-Afrika ikke interesserer seg for amerikanernes nærvær i landet...l~j:v! Dersom ovenstående tre spørsmål kan besvares ped ja er det så en kjensgjerning at etter den 10. juni da krigshandlingene mellom Norge 9g Tyskland ble innstillt, hadde norske frivillige like. stor rett og plikt til å kjempe mot russerne som da de ble oppfordret til det av den norske regjering året! forveien? motsatt fall: Hadde Londonregjeringen i mellomtiden oppnådd å bli a,w.-kjent av Moskva? og fra hvilket ~idspu!.kt under krigen foreligger de' en norsk-russisk militæravtale? Når ;Jle i tilfelle eh sådan kunngjort for det norske folk? Vaklet den finske fron fra et tidlig tidspunkt, og ble Finnl.llld av den.;runn tvunget til å slutte separqtfred med.ttudsland i 1944 og var Den røde p.rme i dette tids: rom på grunn av sin overveldende overmakt en like så stor fare for Norge som for Baltikum og Balkan? Hvorfor evakuerte tyskerne. befolkningen, ødela kom~ilunikasjonene og brente alle hus i Nord-Norge på sin tilbaketrekning derfra? Var det for å utelukke at rullserne fulgte etter og besatte lanuet helt til Trondheim, og har russerne levert tilbake andre områder som de besatte under krigen? eller er det ovennevnte situasjon som reddet Nord-Norge fra å k.:>mme bak jern teptlet? n" sine ~;~;'i:o!o~~~t:~~~~~~k!~~~~~t~~ste~; D B V bomber mot S " an de navle a ~i~~~~~:~is~ :r~~n~~~e~lts1 ~j~!~ let re orge r- ~. sin innflytelse gjeldende for å hjelpe t.d Od' le til me~ å gjenreise '1;'ysklands samling- f,a m ed a J er FlYktninger fra øst har gitt alarmerende opplysninger om russernes eks- Foreløbg har man kke kunnet regi C perimenter med V-våpen på østersjøkysten i den senere tld. Disse Ol) strere noen endring i russernes politikk, og man kan ikke ta dem alvor,, lysninger s~al være blitt kontrollert av vestmaktenes etterrettningsvesen NYGAARDS \i OLD, PAAL BERG og vinner tltro selv om de lyder paradoksale. Opplysningenes kjernepunkt lig før de foresl{l.r en løsning som ik SVEN ARNT2.EN. Dette er de går ganske e~kelt ut på at russerne fra sine V-våpenbaser ved Kolberg ke strider mot Vestens sikkerhet». menn, som ved siden av KONGEN og ved Penemunde skyter seg inn på industriområdet i Ruhr _ meyj. V Storstilet selv, nå bærer landets høyeste ut- bombene havner i innsjøen Tlhu på Øsel samt i et triangelformet område på Dagø. Triangelets punkter er Kar, sjøen Jarise og Haeskaa merkeise. Disse tre skal stå som Avstanden fra båsområdet ved Kolberg til Essen er n~yaktig like eksempler for norsk ungdom, på lang. De nå pågåm..tde bombardementer av den fredelige innsjøen på Øsel den største innsats for.anc. og o~ mot Dagø-tria~gelet gir en betydelig kontroll av V-bombenes presfolk. Nygaardsvold fikk den,istedet sjonsegenskaper, likesom man skaffer seg kjenskap til vindens og andre kommunist-aksjon meteorologiske forholds innvirkning på våpenet. for Riksrett, de to andre, vel rent Vest-Europa BONN: Privat til «8. Mai». Etter hva Det Tyske ndustriinsti -.i tutt i Køln meddeler har ledende vesteuropeiske kommunister vært samlet til et hemmelig møte i Halle hvor de har utarbeidet omfattende planer for ulovlige streiker og sabotasjehandlinger innen skipsfart og bergverksdrift over hele Vest Europa. Hensikten med kommuni. stenes forestående aksjon er it lamme de vesteuropeiske staters beredskapsplaner. Deres korrespondent har forsøkt å bringe på det rene om det også har vært representanter for de nor diske land tilstede på møtet. Det svares at forhandlingene var hemmelige og det har ikke lykkes uten forstående r få vite deltakernes navn, men ~ planene gjalt Vest. Europa, skal det være overveiende sannsynlig at også Norge og Danmark bar vært behandlet.,o..,o.a, symbolsk, for å ha knekket rettsstaten. Når skal folket våkne? Dette er en forhånelse av le titusener av dømte. JJen aller groveste forhånelse. Ved siden av dette røper det en mentalitet, som varsler ille for det norske folk. Man tror nå å sitte så fast i sessen, at man kan foreta seg hva som helst. Det kan man i dal!' også, men erfaringsmessig reiser folket seg, når trykket blir stort nok. Det kan man lese seg til i historiebøkene. stanken av tidsperioden kan ikke fjernes vea å parfymere den med utmerkelser. Er det ikke slik at ordensregnet er et tegn på dalende posisjon? Fasaden pyntes opp mens det som er under vesten låtner. B. F. K. Presisjonen er under de siste må- dig V -bombebaser ved RUsterort og neders intense skytning blitt bedre og Mohn, på RUgen, Kurisches Haff og bedre. Nye V-bomber med nye kom- Frisches Haff samt på Østels sydbinasjoner av amm.misjon er også i vestkyst. Den siste er en av de baser den siste tid satt inn. som har Skandin8.via som målområ: Det antas at russerne i tilfelle en de. En V-bas er også nylig blitt anåpen konflikt øst-vest, bare behøver lagt på Dagø. ' å sette inn endel kraftige V-bombar- Det er også gjort store fremskritt dement av Ruhrområdet for helt å "ed utbyggingen av fly og flåtebaser kunne ødelegge den vestallierte våpen langs østersjøkysten. Det gigantiske industri i dette meget viktige om - flåt~byggeprogram er dog blitt noe råde. forsmket. på grunn av råstoffmangel. To av de nye V -typene «Wasser - Den russiske østersjø-flåte omfatter fall» og «Sænger som brukes ved for tiden 1 slagskip, l hangarskip, 10 beskytning av Øsel er en arv fra Hit- kryssere, 22 jagere, 190 torpedobåter lers V -'våpensmie i PenemUnde, som 280 u-båter samt et par hundrede minå pånytt er satt i stand av russer nefartøy og invasjonsbåter. Under ne etter den storstilte demor.tering bygging er 2 SlagSkip, 1 k"' ' 'ser, torpedobåter og minst 200 v. ter. De viktigste RovjetrussisL flyba- Nye Y-baser mot Ska:ndinavia. se: er ved Wismar of> Straisund, på Pene~Unde er atter bhtt V -våpen- RUgen, Herre!f.agen, Stolp, Gdynia produksjonens sentrum, men utskyt - Danzig, Konigsberg Memel Liball' ningsbasene finnes på mange forskjei.pærna, Hapsal samt' Øselog Dagø. ' lige områder i østsonen og Tsjekk") forrige uke ble meldt at russerne slovakia. har begyn_ å skyte inn 6ine V-bom- På østersjøkysten merker en sta- ber mot Ruhrområdet. i

3 :z Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, MA ftlgaktør ForretnUlgSfører A~ B. ~",thtj p" lt.11tmdbø tjtlitt av ldtere.ssentskapet 8. Mai La oss få et ja eller et ne P. s. Forsinket olympiabrevkort, D e olympiske vinterleker er endt, Fredag 14. mars «Han druknet i et hav av sau» Tillat meg li sende Dem noen ord i anledning pygmeenes dans om Knut Hamsuns båre. Selvfølgelig har også Bergenspressen måttet gi sitt besyv med i laget. plasser, sportsp!asser osv. på Frognerterrenget. Men det er jo bare benumentet. Pussig er det l høre at som en verdig pendant tu grensemo l og Oslos befolkning trekker.et lettel- r",gnet på ganske alminnelige skatteydere. «guide», - var man på norsk side Således har «Morgenavisen;, en leder journalistene måtte utsty!"es med en sens sukk etter alle slnnsbevege1sene. Nasjonalisme er jo et ord som får al- Men byens befolkning kan ta olympia-«underøkuddeb med ro. P. Chr. hånd og for at de skulle bli forbau «Bergens Tidende» en artikkel aven redd for il. slippe dem løs på. egen med titel «Hamsur.. tragedie» og le gode demok!'ater til å rynke på A t flyter. Grunnloven er ikke lenger den borger nesen, men i de ti berømmelige dager A. bar regnet ut at hver norsk guumedalje kan verdsettes til 3 millioner overens med greuel-meldingene fra Knut Hamsuns død». set over å finne at ikke alt stemte lærer Beyer: «Ved etterretningen om ige bibel tll rettledning for alle, og overenskomster som høytidelig er inngått, fortolkes og li har den mest rendyrkede nasjonalisme, for ikke å si chauvinisme sittet i kroner. London? Måtte de «prepareres» på Redaktør Lauhn skal jeg forbigå i høgsetet sa. vel i pru.en som 1 radio. kefrem gjemmes og glemmes. Slik er det gått med Avisene hadde funnet fram sine '" forhånd? Reys 1Ule avsløring åpner stlllhet, men av herr Beyers artikkel støt Apropos P. Chr. A. -- eller olympiaden personlig som Dagbladet kalskje forklaringen på mange besynder «Det er vemodig å tenke pa at interessante perspektiver og gir kan vil jeg gjerne få lov å sitere: kapitulasjonsdokumentet av og slik er det ste og feteste bokstaver somiialt det med HaagerkonvensJonen. Det er brysomme doku... å la Mars-beboerne leie dem T kikker te ham - har han ved siden av sine lige meldinger i de dager. dersom Hamsun ikke hadde nådd ten, og radioreporternes orgastiske menter, så lenge man vil hevde at Norge er en olympiske ryggøvelser også tenkt på Men tilbake til -lelteciåden. Her har en høyere alder enn bsen og Bjørn hvin og gisp der de ledsaget de norske deltakere i innspurten, fikk for før llkene skrev han i en av sine le filmprodusentene for deres fantasi ville flaggene ha hengt pil. balv lesornes lattermuskler. Noen dager Rey i snart sju lange år bjeffet på rettsstat. son, som jo begge ble gamle, så. Under Stortingets behandling av «Midlertidig bruket a:v hjertepiller og varlei-ianadråpli!rnm til å stige farett'u~ilde. - dere om «olympiåtispene». Under den løse og ubehjelpelige manuskripter, stang over hele landet i dag». lov om serlege rådjjerder under krig m.v.», den såkalte beredakapslov, i desember 1950 etterlyste MOSED Hangerkon OVltde titel «l31andet konfekt)). NA. mens han selv har sittet på alle tiders stoff. For et sujett: Rey på ferd Flli!re ganger daglig har vi fltt ban Videre: er jo ikke tisper noe så sensasjonelt i ket inn i hodet at Vi opplevde verdens «Norsk åndsliv har ikke råd til et utprllget kennel-organ, mlln a.llikevel stellet man litt. Var det de ti belet opp under en presenning på en gjennom den stille isommernatt kveivensjonen. Han sa: «Jeg ha-r tidligere i sommer henvendt meg til historiens største, flotteøte og best ar å avskrive hans diktn{ng på grunn just1&m1n1steren med anmodning" om at Vi måtte få en fyldig og rangerte olympiade og at den,heller av villfarelsene i hans alderdom». rømte olympiaplket som utgjorde en svensk dressin. Og med en svensl{ ikke i verdens kommende historie vil «Når hån tier, blir det tysb. - klar og Si. omfattende utredn111g som mulig om folkerettens bestem bestanddel av konfekten? Det Viste jernbanem:mn til å. trampe takten til le finne sin like. Selv Norges stor Slik skrev Hamsun engang om den seg at det hele var en trykkfeil for alle tiders boggi-voggi sang meser, om Haagerkonvensjonen og hvilke forpl1ktelser og rettigheter vl der her. Disse lover er jo fremlagt med muligheten :a.v krig heien at dens skrivekarle. ogfotu blitt hundegal i Akersgata! avla Våknet så voldllomt opp a.v att dikteren han beundret mest av alle. tipsene. Selv prentesvarten er altså. Det skal bli interessant å se hvilken.filmsjef som kommer først til Om Hamsun selv har det VØlrt for øye, og da er det de internasjonale lover som raker opp over grafer til og med fløy l'wldt i lutten Konfekt er intimt forbundet med tyst lenge før han tidde. (? ) Om møllen. Kanskje hr.. lj:arutn? Han og på sin jakt etter OYM. P.iSk. gul~og. øiden har vi to gange daglig tekst mere spennende. Nyhetsredaktør P. OSlo i februar. de nasjonale etter gaznmel tolkning, men Under denne utvikling teaterkunst. Og jo mere blandet desto ham ligger det hærn'lere il. sitere Rey har jo operert sal1'men før. de vemodige ord av den gamle under Ol' etter krigen har 'Vi opplevet at det på dette område er og annonser fått infi med skje hvor Chr. A. beordret derfor sportsredaktør P. Chr. A. til l\. anmelde National død lenge før enn jeg døde». ASTR. Peer Gynt: «Jeg var redd jeg var blitt det rene kaos. Det er i dag igen SOln vet hva folkerett er. Nå, ganske aldeles kolol.alt flink avtø4n var i de ti dager. V får håpe det ble det val' kanskje litt drøyt sagt, men det er iallfall f li som vet det. teatrets olyrij.pillke festforestilling. - Er det ikke som om man føler hvor meget gull tv det, - medal3er er man Resultatet ble meglt fornøyelig. Per da!l artikkelforfatteren smatter av Det er mange slais tolkninger, og det er spørsmål hvem som har ikke fullt såintereøsert i. der i gar Aa.bel sie,. å le enda, og byens musikere humrer. For riktig l understre Hamsun ~ te å. få. sagt det? Men når han først vellyst over kor søkkandes go' han den rette. Jeg vil for min del anse det for helt nødvendg for bedømmelsen a.v disse saker å ha en riktig vurdering av folkerettens og ke anmelderens suksess opply~te bla skal sitere bsen, hvorfor da ikke ta den. Skal man tro avisene, er det gamle mindreverdighetakompleks overfor det dagen detpa at det nok ikke hadde vært Filharmoniske orkester un Gabriel Langfeldt styrtes og stenes? med det der om at hver storhet skal Haarkonvensjonens bestemmelser.>' Senere l debatten sa MOSEtD: «Jeg v11 påny beklage at det svenskene, takket Være det dundrende svenske nederlag, erstattet av der Odd GtUner-Hegge som hadde Dog, hvorfor gå over bekken etter tross henvendelser til justislnihisteren og en rekke av komteens med spilt, men Nationalteatrets eget or C. J. Hambro har i sin utmerkede vann? Hvorfor ikke si med Hamsun om Hamsun: Han druknet i et storhetsvanvidd. Dagbladet har kunnet berette om en pent antrukket lemmer om ti. tå klarlagt de spørslllål BOlD. jeg nevnte i mitt innlegg kester under sin dirigent Nordløfforientering i Knut Hamsuns liv og tør, ikke har kommet noe svar, og det er såvidt jeg ser ikke gjort aldr! herre som tok oppstilling ljå Knudsen. >et hadde også hersket divergerend(; oppfatning mellom anmel 21. ds. henledet oppmerksomheten på diktning «Morgenbladet» for 20. og hav av sau'!' noe for å klarlegie de spørsrnåb>. Majorstuen stasjon og spurte hver s-/enske som kom ut av Holmenkoltrikken, om hvorledes det var rått d og dirigent om tvilke musij-kstykker orkestret hadde spilt... Og Langfeldt. den nå glemte skjematenker Gabriell Etter disse to utvetydige utfordringer måtte tilslutt -- dagen etter - jitsttsnemndas formann, RAMNDAt, svare, og vi gjengir med Mora-Nisse. :Den elskelige bltre. rekkefølgen av dem. Jeg henleder interessert es oppmerk det stenogratiske referat: «Det er kanskje best fl. taka til med eit gom Sikkert SkUlle gjøre opp for utal Begynnelsen er som man vil forstå, llomhet på Sivert Aarflots anmeldellige «svenske-pal,ker» i hine hil.rde meget lovende, og både skuespillere Se av «På igjengrodde Stier» «Aftenposten» nr. 447 for 28. september 49. Okkupasjonsmorderne spørsmål som reljresentanten Moseld gjorde til justisministeren og dager, sto der til langt på kveld, til og musikere venter nå. spent på den til formannen i j1l8t1snelnllda i går kveld nett før han slutta fore~ det ikke var flere svensker igjen videre utvikling. Med wllterkritikeren som anmelder i Jordal Amfi og foreligger i kronikk (Crottique sean Gabriell Langfeldt såkaldte tusvru' l draget sitt. Han spurde om det ikkje var tanken å få utgreitt den terrenget. Og fra ish(v~key-kainpen mellom tyskerne og Svenskene for fotbiillreferenten i Nationals orkester daleuse) AftetllJoSten oktober folkerettslege sida ved desse ~pørslnåla. Eg kan ikkje svara på dette telles det at de norske tilskuerne hejet pil. neste bsen-premiere under den selvavslørende titel: E r det en kjens..;.ierning at i siste ann.. som formann i justisnemnda, og eg vil då sela at med det arbelelet som juatisnernnc1a her har hatt føre seg og med den tida ein ske spillere, mens de overfor de Syen Nedenstående spissqrd gjengis i Varig svekkede sjelsevner. halvdel av okkupasjons perioden av sine lungers fulle kraft til de ty hadde Tyskland allerede tapt krl ~ har hatt, Vår det ikkje råd på nokon mate a 'få. ei slik utgreiing. - ske iakttok en isnende taushet. utenlandsk presse, men er øyensyhlig gen og at det derfor bate ""1' et Det norske sportspublikum viste un11gatt Oslo-aVi!lenes. oppmerksom" tldsspønmål når ~eden matte 'lrulle ei slik utgrel111g ha 'Vort1 tullt forsvarleg, måtte vi hatt spørs forøvrig en bemerkelsesverdig holdning overfor de tyske deltakere, - S. A. og Tsjekkolllove.kia val" endt, Var det ikke nettopp i dette tids het: Da ishockey-kampen melloin U. Vi og presteskapet komtne? Milautll'eielde både frå norske og frå utenlandske sakkundige. På mange matar Var det heller ikkje aktuelt for justisnemnda i dette til tross for storavisenes ustan.ølige fsikk den tsjekkiske kaptein Dubnich rom at mange unge nordmenn gikk V i kjenner til de fleste presters tendensiøse og sjikanøse forhånds hen. til det amerikanske lags. kaptein i deknil'g og begynte A. titføre labotasje mot fabrikker og kommu høvet å. ha. nako utgreiing pa brei bassis kring dei reint folkerettslete øpørllmåla som kan rese seg i samband med drøftingane av Chr. A.. Slfiding-Larsen, Sirger An tor en rod kamp. Amerikaneren holdt nikasjoner '/ opptreden i etterkrigsårene. Fra de skriverier. Det viser seg altså åt P. og rakte fram hånden for å takke mange prekestoler. utover landet gikk forhånelsens og fordø 1mesens banstråler over oss. Her var sannelig ik dette! lovverket. Einskilde greiner har ein fått greitt ut ved norske "~rsen og hva de heter, har hatt li dog hendene i siden og svarte: Gikk ikke :l.sse sabotasjehand ten føling med hva det store publikum tenker og føler. net er noe vi - Slil.s i det, da, svarte tsjekkeren nlngen'? ~ Deg tar jeg ikke i hånden! Unger vesenmg ut over Wvilbefolk QQkkUl1nige. Sjølvsait vil eg ikkje ha noko imot at ei slik utgreiing ke meget igjen av bergprekenens mo ralske linjer, av frelserens forsonende vert Jeven; til dømes til den nye handsaminga av saka om fire år. -~te har inerket og )mtalt, men denne gang tør forholdene ha vært så.. Or; snudde seg og gikk. Hvem var det som i den litltall ord. Menneskelighet" godht!t, kjærlighet, forsonlighet og rettskilffenhet - eller elles når det måtte verta aktuelt, men det er ikkje justisnemndå $1 M.k: og justismrtuida kje"" ikkje til il. taka initiativet her. Det sjon ga ordre til å «likvidere» NSfolk og andre'? tydelige at selv de l' wnte hetrer må sentret for hele verdens oppmerk- de visste ikke hva det var. De sådde ha oppdaget det ~ og ha forstmt at Var de kla!' over at tyskerne som får!1hten kom ftå justisdepartementet eller frå andre interesserte. somhet måtte. det selvsagt også dri- hat, de sådde ondskap, de sådde -1eres hetz-propaganda. er omsonst. represalier ville la en masse uskyl.. VeS «Sosietetsteportasje». Fra Oslo ufred. De holdt ikke mal. De val' san JUsti4nemnda. har ikkje nom høve til å krevja ei suk utgreiing om dlge norske borgere skyte'! kommunes «farvel-cocktail:!> i Råd- ne1!g ikke godviljens menn, nei så det Uckje skjer i samanheng med ei Sak der det kan vera aktuelt, Apropos chauvinisme skriver bladet «Unge høire» i sitt nr. 7: å granske de som utfø!'te likvida Skulle det ikke synes nødvendig huset har Aftenpostens påpasselige sannelig om de var. De var noe gansosietetsløvinne festet følgende; lille ske annet. Olr skal ei slik utgrellng gjerast, må det verta gjort i god tid.)} «Det er n~. for øvri: C'gsft et stort sjonene og sabotasjehandlingene, idylliske bilde til verdenshistoriens.. Fra min barndom og utover i vokblade: d ly aven av Per Palle sen alder hadde jeg adskillig respekt MOSED repliserte til dette: «... Så er det et uttrykk som er spørsmål dette med den ol~ mpiske og deres beveggrunner? brukt Mr i flere tilfelle: den som «deltar På utilbørlig måte». Som id~ som fredsfaktor. Det nakkes Storms bronsestatuer ses redaktør P. for prester. Kanskje det var endel Hvilken politisk fortid hadde «jerne litt om den side av saken Ved v1 vet fra rettsoppgjøret har dette uttrykket vært svært flytende Chr. Andersen i munter medfødt respekt. moden alder vil disse menn og h\llken stilling DD.. spesielle anlednir'ger - både Ved med gullpiken Jeanette Altwegg som. jeg kreve noe av presten for å vise tok de til forsvaret før krlgen'1-0' er det fremdeles. den første tid var praktisk talt a tutilbør festbord og i høytt \lcre. Men siden lig, og det førte til mange uriktige og ganske strengedommet. de olympiske leke.r ble gjenop~. i tor anledningen har lagt ballerina - ham respekt. Jeg vil at prestens ord, Kan,.. norsk borge!' som privat skjørtet igjen hjemme og opptrer i presh~ns forkynnelse skal rime, ikke og offentlig i mange år har preket moderne form har det Sannelig 'van t den SaMre tid har jeg med glecle satt at dolnstolene mer og mer strekkbukser.») skal komme på tvers av den måten fedrelandsfortapelse og sovjettilbeilolqc. h&h..._... ~1'00""'" ~ 11~,."~ smått bevendt med freden her ver- 1"J'l;r1.n~", ~... ~"", '... 1,_ 'hot'lo l...,....,.. 1.; n ~... '1! ---

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73 Innhold 01 Offentlighet og medienes rolle i rettergangen... 11 1.1 Of fent lig hets prin sip pet... 11 1.2 Dommernes taushetsplikt og diskresjonsplikt... 13 1.3 Redaktøransvaret ligger hos den ansvarshavende

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik. Dagsorden: Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik. 1. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om ikke-offentliggjorte overenskomster inngått med fremmede

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV.

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. Hensikten med denne artikkelen er å visa kva Bibelen lærer om kor lenge det er sidan Adam og Eva levde og kva tid me kan forventa Jesu gjenkomst. Dette seier Bibelen: år e.

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Frankie vs. Gladiator FK

Frankie vs. Gladiator FK Frank Lampard Frankie vs. Gladiator FK Oversatt av Aleksander Melli Til moren min, Pat, som oppmuntret meg til å gjøre lekser innimellom fotballslagene rundt om i hele huset, og som fremdeles er med meg

Detaljer

I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus.

I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus. Preken i Fjellhamar kirke 2. Oktober 2016 20. s i treenighet Kapellan Elisabeth Lund I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus. Vi får møte den milde, omsorgfulle

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 7. s i treenighetstiden 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 19. kapittel: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn

Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn Side 1 av 22 Etikk 3: Mill og Bibelsk etikk Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn www.augustinian.wordpress.com Side 2 av 22 J S Mill Mill i sin tid Oppsummering utilitarisme www.youtube.com/watch?v=qelcp4w2no8

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme Alle står Inngangsord

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer