Prospekt for obligasjonslån

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt for obligasjonslån"

Transkript

1 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 4. juli 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 36

2 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån på Oslo Børs. Oslo Børs har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 5-7. Ny informasjon av vesentlig betyding for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller at Selskapets eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i Registreringsdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til Registreringsdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Oslo Børs' kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handlig er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmoding om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Registreringsdokumentet kan fåes ved henvendelse til Selskapet eller Tilretteleggeren. * Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i avsnittet Definisjoner Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 2 av 36

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Risikofaktorer Definisjoner Ansvarlige Revisorer Opplysninger om utsteder Oversikt over forretningsområder Organisasjonsstruktur Fremtidsutsikter Styre, ledelse og tilsynsorganer Større aksjonærer Opplysninger om utsteders aktiva og passiva, finansielle stilling og resultater Opplysninger fra tredjepart, sakkyndig og interesseerklæringer Dokumentasjonsmateriale...30 Kryssreferanseliste...31 Vedtekter...32 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 3 av 36

4 1. Risikofaktorer Eidsiva-konsernets virksomhetsområder utsettes for ulike typer risiko. De viktigste er knyttet til produksjon og handel med kraft, men konsernet er også utsatt for ulike finansielle risiki. Markedsrisiko Konsernets hovedinntekter er fra kraftproduksjon, nettdistribusjon og strømsalg. I et marked med sterkt innslag av vannkraft, der tilgangen på vann varierer sterkt fra år til år, vil pris og produksjon variere betydelig. For å redusere variasjonene i resultatet på produksjonssiden, benyttes sikringsprogrammer som innbærer at en andel av fremtidig produksjon selges gjennom kontrakter, både fysiske og finansielle. Markedsrisiko for nettvirksomheten er i hovedsak knyttet til endringer i rentenivå, da dette er en vesentlig faktor ved fastsettelse av inntektsrammen. Utover dette er risikoen for nettvirksomheten begrenset da dette er et naturlig monopol med offentlig regulerte inntekter. Strømsalg omfatter både fastpris- og variable kontrakter mot kundene. Det er derfor gjennomført sikringsprogram som har som mål å opprettholde både konkurransedyktige priser og tilfredsstillende marginer. Sikringsprogrammet omfatter kjøp av forward- og futureprodukter på Nord Pool og kjøp gjennom bilaterale avtaler. For kontrakter kjøpt på Nord Pool med levering fra og med 2006 er det inngått valutaterminer. All sikringshandel er underlagt aktiv sikringsstyring innenfor vedtatte rammer. Renterisiko Konsernet vil med sin låneportefølje i utgangspunktet ha en betydelig eksponering for endringer i rentenivået med tilhørende konsekvenser for finansresultatet. For å dempe denne effekten av renteendringer på konsernets resultat (renterisikoen) skal lånefinansieringen ha en kombinasjon av flytende og fast rente. Renterisikoen måles ved hvor mye 1 prosentpoengs renteendring påvirker netto finansresultat for konsernet. Andel av låneporteføljen til fast rente skal være stor nok til at renterisiko til enhver tid ikke overstiger i størrelsesorden mill NOK. Nivået tilsvarer cirka 1 prosent av konsernets bokførte egenkapital eller i størrelsesorden 10 prosent av årsresultat etter skatt for Ved utgangen av 2006 hadde konsernet rentebytteavtaler til fastrente på samlet millioner kroner med løpetid på mellom 5 og 14 år. Valutarisiko Fra 2006 foretas all handel via Nord Pool i euro. I hovedsak er finansielle kjøps- og salgskontrakter inngått på Nord Pool med levering fra og med 2006, sikret ved terminkontrakter i valuta. Selskapet har ikke lån i utenlandsk valuta. Kreditt- og motpartsrisiko Konsernets kundeportefølje består av et stort antall kunder som hver seg innebærer en lav tapsrisiko. Erfaringsmessig har konsernet hatt lave tap på fordringer. Kredittrisikoen anses derfor lav. Konsernets kjøp og salg av kraft og finansielle kraftkontrakter cleares via Nord Pool slik at motpartsrisikoen her anses å være lav. Forsikringsrisiko Eidsiva Energi konsern har en betydelig risikoeksponering i den operative driften gjennom skader/tap på eiendeler, tapt produksjon, avbrudd ved overføring av energi og skade på tredjemanns liv og eiendom. Konsernet har valgt å være selvassurandør på overføringslinjer og har ikke forsikringsdekning for avbrudd knyttet til overføring av energi. Øvrige forhold er dekket via konsernets energiforsikring. Det er også tegnet styre- og ansvarsforsikring for konsernet. Konsernets ansatte er dekket for skade og liv gjennom personalforsikringer. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko oppstår ved at det ikke er samsvar mellom netto kontantstrømmer fra drift og investeringer mot finansielle forpliktelser. For å sikre tilgjengelig likviditet har konsernet tilgjengelige trekkfasiliteter på millioner kroner per utgangen av juni Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 4 av 36

5 2. Definisjoner Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette Registreringsdokumentet ha følgende betyding: Låntaker/Selskapet: Eidsiva Energi AS. Eidsiva-konsernet/ Eidsiva/konsernet: NOK: Prospekt: Registreringsdokument: Tilrettelegger: Selskapet og dets datterselskaper. Norske kroner. Registreringsdokumentet med tillegg av aktuelt Verdipapirdokument utarbeidet i sammenheng med tilbud om tegning eller kjøp av obligasjoner og/eller søknad om notering av obligasjonslån på Oslo Børs. Dette dokumentet. Gyldig i 12 måneder etter publisering. Prospekt vil i denne perioden kunne utgjøres av Registreringsdokumentet sammen med nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som utstedes. DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets. Verdipapirdokument: Dokument som beskriver obligasjonslån utarbeidet som en del av Prospekt. Det utarbeides nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som tas opp av Selskapet. VPS: Årsrapport 2006: Årsrapport 2005: Verdipapirsentralen. Selskapets årsrapport for 2006 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Selskapets årsrapport for 2005 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Kvartalsrapport 1. kvartal 2007: Selskapets kvartalsrapport for første kvartal 2007 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 5 av 36

6 3. Ansvarlige 3.1 Personer Ansatte i følgende selskaper har deltatt i utarbeidelsen av Registreringsdokumentet: DnB NOR Bank ASA, 0021 Oslo Eidsiva Energi AS, postboks 4100, 3.2 Ansvarserklæringer Styrets ansvarserklæring: Eidsiva Energi AS bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Selskapet kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre Registreringsdokumentets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Hamar, 4. juli 2007 Eidsiva Energi AS Tilretteleggers ansvarserklæring: DnB NOR Bank ASA v/ DnB NOR Markets har som Tilrettelegger for Selskapet bistått med å utarbeide dette Registreringsdokumentet. De opplysninger som fremkommer i Registreringsdokumentet er så langt Tilrettelegger kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene er ikke særskilt kontrollert av Tilrettelegger og Tilrettelegger eller ansatte hos Tilrettelegger kan derfor ikke påta seg noen slags form for ansvar for innholdet av eller fullstendigheten av informasjonen i Registreringsdokumentet. Tilsvarende kan ikke Tilrettelegger påta seg noe ansvar for eventuelle supplerende opplysninger som blir gitt i forbindelse med presentasjon av Selskapet eller av dette dokumentet. Enhver som mottar dette Registreringsdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette Registreringsdokumentet og sitt behov for å innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før vedkommende tar sin investeringsbeslutning. Oslo, 4. juli 2007 DnB NOR Bank ASA DnB NOR Markets Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 6 av 36

7 4. Revisorer 4.1 Navn og adresse Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette Registreringsdokumentet vært PricewaterhouseCoopers AS, postboks 1100, 2305 Hamar. Statsautorisert revisor Thomas Fraurud har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for 2005 og Thomas Fraurud er medlem av Den norske Revisorforening. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 7 av 36

8 5. Opplysninger om utsteder 5.1 Utsteders historie og utvikling Selskapsnavn Selskapets registrerte navn er Eidsiva Energi AS, det kommersielle navnet er Eidsiva Energi Hjemsted og registreringsnummer Låntaker er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Registreringsdato Selskapet ble stiftet 24. mai Nærmere om utstederen Eidsiva Energi AS er et av innlandets største industriselskap og Norges femte største energiselskap med 10 avdelingskontorer i Hedmark og Oppland. Hovedkontoret ligger i Hamar. Selskapet eies av 25 kommuner i de to fylkene, samt Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Eidsiva Energi AS er morselskapet i konsernet og utfører hovedsakelig fellestjenester i konsernet. Alle administrative fellestjenester, herunder regnskap/økonomi, informasjon og kommunikasjon, kapitalforvaltning, IT, personal, HMS og administrative innkjøp utføres av morselskapet. Selskapet er underlagt norsk lovgiving, de mest relevante lover for Selskapets virksomhet er gitt ved: Aksjeloven Arbeidsmiljøloven Brann- og eksplosjonsvernloven Ekomloven Energiloven Forurensningsloven Lov om offentlige anskaffelser Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Naturgassloven Personopplysningsloven Plan- og bygningsloven Sikkerhetsloven Se punkt 7 Organisasjonsstruktur for en nærmere redegjørelse for konsernets oppbygging. Selskapets besøksadresse er Vangsvegen 73,, og telefonnummer er Eidsiva-konsernet hadde drøyt ansatte, cirka 3,5 milliarder kroner i omsetning, 5,6 milliarder kroner i bokført egenkapital og cirka 9,0 milliarder kroner i verdijustert egenkapital ved utgangen av Videre har Eidsiva nettkunder, strømkunder, kilometer med linjer og kabler (nett), nettstasjoner og transformatorer, 20 heleide og 24 deleide kraftverk som gir 3,2 TWh produksjon samt 80 prosent markedsandel i eget nettområde (personmarkedet) og 69 prosent markedsandel i bedriftsmarkedet. Historikk Konsernets nyere historie starter i juni Da fusjonerte Lillehammer og Gausdal Energiverk AS (LGE) og Hamar-regionen Energiverk AS (HrE) sin nett- og omsetningsvirksomhet. Selskapet fikk navnet Eidsiva energi. Året etter, 6. juni 2001, vedtok generalforsamlingene i Eidsiva energi og Hedmark Energi (HEAS) å fusjonere sin nett- og omsetningsvirksomhet. Det nye selskapet valgte å videreføre navnet Eidsiva energi AS. 15. april 2004 vedtok generalforsamlingene i Eidsiva energis eierselskaper HrE, LGE og HEAS å Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 8 av 36

9 fusjonere til Eidsiva energi Holding AS. Dermed ble Eidsiva energi et vertikalintegrert konsern og den største aktøren innen vannkraftproduksjon, overføring og salg av kraft i Hedmark og Oppland. 28. april 2005 vedtok bedriftsforsamlingen i Eidsiva energi Holding AS å kjøpe Hafslunds aksjer i Mjøskraft AS og Mjøskraft Strøm AS. 12. mai vedtok ordinær generalforsamling i Eidsiva energi Holding AS å gjennomføre en rettet emisjon mot Mjøskrafts eierkommunene Østre Toten og Gjøvik. 5. desember 2005 vedtok generalforsamlingen i Eidsiva energi at Eidsiva energi Holding AS skal hete Eidsiva Energi AS - med stor E i Energi. I tillegg har konsernets datterselskaper fått navn uten ordet energi. Datterselskapene heter nå Eidsiva Marked AS, Eidsiva Vannkraft AS, Eidsiva Nettforvaltning AS etc. Sommeren i 2006 ble det vedtatt å overføre virksomhet og alle ansatte fra Vannkraft Øst AS og Oppland Energi AS til Eidsiva Vannkraft. Overføringen ble gjennomført fra 1. september Fra da av har Eidsiva Vannkraft vært en organisasjon med ca 190 ansatte som er operatør for 44 kraftverk i Hedmark og Oppland. Eidsiva Nett AS overtok samtidig samtlige aksjer i Oppland Energi Nett AS, som eier deler av regionalnettet i Oppland. 13. november 2006 fikk Eidsiva Energi har ni nye eiere da Oppland fylkeskommune og kommunene Lesja, Skjåk, Nord-Fron, Ringebu, Øyer, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre tegnet aksjer i selskapet. Eidsiva Energi har nå 27 eiere. Det er Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, kommuner i begge fylker og kommunalt eide holdingselskaper. Aksjetegningen ga Eidsiva en eierandel på 38,65 prosent av aksjene i Oppland Energi AS. 13. november 2006 fikk Eidsiva Vannkraft konsesjon for overtakelse av kraftverkene fra Vannkraft Øst. 25. januar 2007 ervervet Eidsiva Vekst 39,6 prosent av aksjene i Moelven Industrier som et ledd i konsernets satsning på fornybar energi. 9. juni 2007 ble virksomheten i Eidsiva Nett, Divisjon Anlegg overført til Eidsiva energi Entreprenør som deretter skiftet navn til Eidsiva Anlegg. Entreprenørvirksomheten ble dermed skilt ut i et eget aksjeselskap Nylig inntrufne forhold som påvirker utsteders betalingsdyktighet Kjøpet av aksjer i Moelven Industrier for cirka 700 millioner kroner nevnt i pkt er finansiert ved opptak av ny gjeld. Selskapets eiere vedtok i generalforsamling 15. mai 2007 å nedsette overkursfondet med 1 milliard kroner med kontant utbetaling til aksjonærene. Opptak av obligasjonslån i august 2007 vil være delfinansiering av nevnte eieruttak. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 9 av 36

10 6. Oversikt over forretningsområder 6.1 Hovedvirksomhet Eidsiva Vannkraft AS Eidsiva Vannkraft produserer kraft i 20 hel- og 24 deleide anlegg, og drifter 44 vannkraftverk gjennom tjenestekjøpsavtaler med Opplandskraft, Øvre Otta, Oppland Energi, Vinstra Kraftselskap og Østerdalen Kraftproduksjon. I tillegg er det inngått en avtale med Skagerak Energi om driftssamarbeid for Skageraks kraftverk i Valdres. Kraftverkene som Eidsiva Vannkraft drifter produserer mer enn sju milliarder kilowattimer (TWh) hvert år. Eidsiva Vannkrafts andel av denne kraftproduksjonen er på rundt 3,2 TWh, og selskapet er dermed en av Norges 10 største kraftprodusenter. Eidsiva Vannkraft AS eier i tillegg til de heleide kraftverkene i Hedmark og Oppland, 39 prosent av Oppland Energi, 25 prosent av Opplandskraft, 28 prosent av Vinstra Kraftselskap og 12 prosent av Kraftverkene i Orkla (KVO). De sistnevnte driftes av TrønderEnergi AS. Vannkraftverkene i Hedmark og Oppland har ulik alder, størrelse og konstruksjon. De eldste aggregatene (i Skjefstadfoss kraftverk i Glomma sør for Elverum) er nær 100 år gamle. Framruste og Øyberget kraftverker i Øvre Otta er helt nye, og ble satt i drift i En del av kraftverkene er elvekraftverk som produserer strøm av vannet som til enhver tid renner i elvene. Andre kraftverk har magasiner der vannet lagres. Disse kraftverkene kjøres når det er mest behov for kraft. Eidsiva Vannkraft planlegger og gjennomfører også nye kraftutbygginger. Breidalsoverføringen i Skjåk skal være ferdig utbygget i januar Den vil gi 125 millioner kilowattimer ny kraftproduksjon i eksisterende kraftverk. Flere andre prosjekter i Gudbrandsdalen og Østerdalen er under planlegging. Ca 190 mennesker arbeider med drift og vedlikehold av kraftverkene. En kraftsentral i Lillehammer fjernstyrer dammer og kraftstasjoner. Administrasjonen er plassert på Lillehammer. Særtrekk og spesielle utfordringer Virksomheten driver et stort antall kraftverk med spredt geografisk beliggenhet. Dette krever en desentralisert organisasjon med vekt på effektiv beredskap og høy kompetanse. Som kraftverksoperatør har Eidsiva Vannkraft en betydelig utfordring i å drifte og vedlikeholde kraftverkene etter eiernes krav til kostnadseffektivitet og tilgjengelighet. Det arbeides kontinuerlig for å opprettholde et høyt kompetansenivå, og styrke organisasjonens fokus på maksimalisering av verdiskapningen i kraftverkene. Figur: Kart over kraftverk Eidsiva Vannkraft eier eller drifter i Hedmark og Oppland Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 10 av 36

11 Ny vannkraftproduksjon Eidsiva Vannkraft har startet planleggingen av flere nye vannkraftprosjekter. Samlet vurderer selskapet utbyggingsmuligheter for nær 1 TWh. De fleste av disse prosjektene har tidligere vært vurdert ved behandlingen av Samlet Plan 1 og er der kategorisert som prosjekter som det kan søkes konsesjon om. Realiseringen av disse utbyggingsprosjektene vil avhenge av om det blir gitt konsesjon og om de har en tilfredsstillende lønnsomhet. Kraftutbygging Eidsiva Vannkraft har nylig gjennomført utbyggingen av Øyberget og Framruste kraftverk i Øvre Otta. Eidsiva Vannkraft har ansvar for å gjennomføre arbeidet med Breidalsoverføringen, som vil gi cirka 125 GWh økt kraftproduksjon i Framruste kraftverk. Eidsiva Vannkraft planlegger, i samarbeid med de andre eierne i Opplandskraft, utbyggingsprosjekter som ville kunne gi en tilgang på 1 TWh ny vannkraft. Eidsiva Vannkraft planlegger modernisering og utvidelser i eksisterende vannkraftverk som vil gi en økning i produksjonen på cirka 100 GWh. 1 Samlet Plan for vassdrag ble etablert på 1980-tallet med målsetning om å få til en samlet,nasjonal forvaltning av landets vassdrag. Planen har en karakter av en nasjonal rammeplan for forvaltning av vassdrag, og ble ledet av Miljøverndepartementet (MD). Samlet Plan bygger på en metode som innebærer systematisk etterprøvbar sortering av vannkraftprosjekter, basert på konfliktgrad i forhold til ulike brukerinteresser og kraftverksøkonomi. Som ressursbase for vannkraftprosjekter er Samlet Plan bygd opp i perioden fra 1986 til Planen er stortingsbehandlet gjennom tre stortingsmeldinger (St.meld.nr. 63 ( ), St.meld.nr. 53 ( ) og St.meld.nr. 60 ( ). Gjennom disse behandlingene har Stortinget vurdert aktuelle utbyggingsprosjekter og rangert dem ut fra konflikt og kraftverksøkonomi. Prosjektene har blitt plassert i ulike kategorier, der de billigste og minst konfliktfylte gir mulighet for å søke konsesjon (kategori I), mens de mest konfliktfylte eller kostbare (kategori II) ikke kan søke konsesjon nå. (Kilde: nve.no) Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 11 av 36

12 6.1.2 Eidsiva Nett AS Eidsiva Nett AS har som oppgave å bygge, drive, vedlikeholde og fornye et kraftnett med en utstrekning på ca kilometer, 68 transformatorstasjoner og cirka nettstasjoner i Hedmark og Oppland. Selskapet har områdekonsesjon i 14 kommuner i Hedmark og fem kommuner i Oppland, med en samlet befolkning på ca personer. I dette området betjener selskapet nettkunder og leverer årlig cirka 3,7 TWh strøm til kundene. Eidsiva Nett er i tillegg eier i Raufossnett AS med 100 prosent, Oppland Energi Nett AS med 100 prosent og i Elverum Energiverk Nett AS med 49 prosent. Eidsiva Nett ivaretar monopolvirksomheten i Eidsiva-konsernet. Dette omfatter forvaltning av eierskap, plan- og bestillerfunksjon for bygging, samt drift og vedlikehold av sentral-, regional- og distribusjonsnettanlegg. Operativ utførelse av drifts- og anleggsoppgavene i nettet forestås av Eidsiva Anlegg. Virksomheten drives i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Denne reguleringen omfatter økonomiske rammer for tariffering og inntekter, og kostnader ved ikke levert energi (KILE). Eidsiva Nett har 65 medarbeidere, og består av fire seksjoner: Forvaltning, Plan, Anskaffelser og Drift. Særtrekk og spesielle utfordringer Forsyner et stort geografisk område med mye spredt bosetting. Har sin virksomhet i områder med mye skog, som utgjør en utfordring for driften av kraftnettet. Har som en følge av geografien en høy andel luftlinjer og tilvarende lav andel kabler. Investeringer Selskapet har utarbeidet strategier og planer for reinvesteringer i nettet på et nivå som skal sikre kvaliteten i leveransene i årene framover. Dette dreier seg om forhold som spenningskvalitet, sikkerhet for både mennesker og materielle verdier og leveringssikkerhet. For å opprettholde dette investeres det samlet cirka 250 millioner kroner i fornyelse og utvikling av nettanleggene hvert år. Økonomi, priser og kvalitet Årlig omsetning på cirka 970 millioner kroner. Investerer årlig millioner kroner. Er Norges fjerde største nettselskap målt i økonomiske størrelser. Har tariffer blant de laveste i Hedmark og Oppland, men noe over landsgjennomsnittet. Har en leveringssikkerhet på 99,98 prosent, som er bedre enn landsgjennomsnittet Eidsiva Anlegg AS Eidsiva Anlegg drifter og vedlikeholder Eidsivas regionalnett og distribusjonsnett. Virksomheten prosjekterer og bygger nye anlegg i tillegg til å rehabilitere eksisterende anlegg. Eidsiva Anleggs primære oppgave er å sørge for at kundene har stabil og sikker strømforsyning. Virksomhetens oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, byggestrøm, kontroll av strømmålere, kabelpåvisning, nytilknytninger til nettet og beregning av anleggsbidrag. Den største kunden er Eidsiva Nett. Eidsiva Anlegg tar også på seg oppdrag for eksterne kunder innenfor relevante områder, for eksempel bygging og drift av veilysanlegg og utbygging av bredbånd. Regionene Gjøvik, Lillehammer, Kongsvinger og Hamar har ansvar for distribusjonsnettet, dvs. det høyspente fordelingsnettet (11 eller 22 kilovolt) og lavspentnettet (230 volt). Regionalnett har ansvar for 66 og 132 kilovoltnettet. Avdeling TKS (Teknisk Kundeservice)/Ordre håndterer kundehenvendelser som for eksempel byggestrøm, jordfeil, trefelling, kabelpåvisning, forhåndsmeldinger, provisoriske anlegg, målerkontroll, gatelys, annet ordemottak, stenging og Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 12 av 36

13 målerrelaterte oppgaver. Strategi og framtidsutsikter Eidsiva har valgt å drifte og bygge strømnettet sitt med egne ressurser. Anleggsvirksomheten er således definert som en kjernevirksomhet i Eidsivas nettforvaltning. Hovedmålet for Eidsiva Anlegg er økt effektivitet, økt kundefokusering og å være en sikker arbeidsplass for de ansatte. For å lykkes i denne målsettingen er det viktig å drive kontinuerlig forbedringsarbeid og hele tiden søke bedre arbeidsprosesser. Eidsiva Anlegg har 340 ansatte. Budsjettert omsetning for 2007 er 465 millioner kroner med forventet driftsresultat på 20 millioner kroner. Økt konkurransekraft I 2006 etablerte Eidsiva Anlegg et utviklingsprosjekt som har som målsetning å øke konkurransekraften i virksomheten med 40 millioner kroner innen utgangen av Som en følge av dette arbeidet vil Eidsiva Anlegg gjennomføre en omorganisering av virksomheten i løpet av våren og sommeren Prosjektet har i utgangspunktet gunstige rammebetingelser siden bestillingene fra Eidsiva Nett i tiden som kommer etter all sannsynlighet vil overstige den kapasiteten som Eidsiva Anlegg har til rådighet Eidsiva Marked AS Eidsiva Marked AS kjøper og selger kraft primært til kunder i konsernets konsesjonsområde. I tillegg er konsernets avdeling for avregning, fakturering og betalings- administrasjon overført fra konsernets nettforvaltning lagt til selskapet. Kundesenteret er lokalisert i Kongsvinger og betjener konsernets strømkunder. Eidsiva Marked har kunder innenfor konsesjonsområdet og ca utenfor, hvorav kunder i Elverum Energiverks nettområde. Dette tilsvarer en markedsandel i eget konsesjonsområde på 80 prosent innenfor privatmarkedet. For bedriftsmarkedet er andelen på 69 prosent. Fakta og tall ansatte. Omsatte for 1,3 milliarder kroner. 3,3 TWh levert kraft. 80 prosent markedsandel i eget konsesjonsområde kunder. Figur: Fordeling Totalkostnad på strøm Økt fokus på fornybar energi Debatten om vår tids klimaendringer har ført til økt interesse for alle former for fornybar energi. Eidsivas vannkraftproduksjon tilfører kraftsystemet like mye opprinnelsesgarantert fornybar energi som selskapet selger til sine kunder i et normalår. Selskapet ønsker å møte kundenes krav om økt satsing på fornybar energi som kan erstatte forurensende kraftproduksjon. Kundene tilbys opprinnelsesgarantert fornybar kraft. Gjennom sitt kundeforhold til Eidsiva kan husholdningskunder og bedriftskunder dermed bidra til å stimulere til økt utbygging av fornybar kraftproduksjon. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 13 av 36

14 6.1.5 Eidsiva Vekst AS Innovasjon og utvikling Eidsiva Vekst AS skal bidra til vekst og utvikling i Eidsiva-konsernet, bistå virksomhetsområdene i sin innovative utvikling og videreutvikle de tilhørende datterselskapene. Eidsiva Vekst holder til i et spennende kompetansemiljø i det nye Energihuset på Kallerud i Gjøvik, strategisk plassert i forhold til BI og Høgskolen, og med kort avstand til det nasjonalt viktige industrimiljøet på Raufoss. Datterselskapene i Eidsiva Vekst driftes fra Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker, Hamar og Oslo. I tillegg til selskapets innovative ansvar, skal Eidsiva Vekst utfordre konsernets øvrige virksomhetsområder til videre utvikling og fornying. Eidsiva Vekst skal dessuten bidra til konsernets lønnsomhet gjennom forretningsutvikling, investeringsvirksomhet og aktivt eierskap. Eidsiva Vekst AS Investerer i prosjekter og selskaper i Norden med tilknytning til energi. Har 17 selskaper i porteføljen, blant andre Eidsiva Fjernvarme AS, Energy Future Invest AS, Eidsiva Servicepartner AS, Eidsiva bredbånd AS, Elsikkerhet Øst AS og Scandicraft AS. Samlede driftsinntekter på 350 millioner kroner med alle porteføljeselskaper. Totalt cirka 350 ansatte med alle porteføljeselskaper. Verdi av investeringsporteføljen er på cirka 230 millioner kroner. Nærmere om Bio Terra Prosjekt BioTerra, som ble initiert i 2006, representerer konsernets storsatsing innen bioenergi. Målsetingen er en årlig produksjon av 1 TWh bioenergi i løpet av en sju års periode. Som et ledd i denne satsingen har Eidsiva Vekst AS kjøpt 39,6 prosent av aksjene i Moelven Industrier ASA i samarbeid med Glommen Skog BA, Mjøsen Skog BA, Havass Skog BA, AT Skog BA og Viken Skog BA som eier de øvrige 60,4 prosent. Det er i den forbindelse inngått en langsiktig avtale med tre av skogeierandelslagene om leveranse av bioråstoff til Eidsivas bioenergianlegg. Bio Terra: Norges største satsing på bioenergi. Skal oppnå en årsproduksjon på 1 TWh bioenergi i løpet av 2012, fordelt på 600 GWh fjernvarme og 400 GWh biokraft. Nye anlegg forventes realisert i byer og tettsteder rundt Mjøsa. Forestår oppbygging av konsernets bioenergiorganisasjon. Forventede investeringer på over tre milliarder kroner. Vil bidra til nye arbeidsplasser i Hedmark og Oppland. Datterselskaper av Eidsiva Vekst AS: Moelven Industrier ASA Eidsiva Fjernvarme AS Eidsiva Servicepartner AS Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 14 av 36

15 Elsikkerhet Øst AS Eidsiva bredbånd AS Energy Future Invest AS Scandicraft Gjøvik kunnskapspark 6.2 Bakgrunn for utsteders syn på konkurransesituasjonen Som bakgrunn for Selskapets syn på konkurransesituasjonen i kapittel Nærmere om utstederen oppgis følgende: 1. "Norges femte største energiselskap" Selskap Inntektsramme Produksjon NVE est Hafslund GWh BKK GWh Skagerak Energi GWh Eidsiva Energi (nr 4) GWh (nr 5) Agder Energi GWh Lyse GWh Nord Trøndelag Elektrisitetsverk GWh Troms kraft GWh Trondheim Energi GWh Trønder Energi GWh Sammenligningen tar utgangspunkt i de regionale energikonsernene i Norge. Opplysninger om produksjon er hentet fra selskapenes nettsider. 2. "Den største aktøren innen vannkraftproduksjon, overføring og salg av kraft i Hedmark og Oppland" Selskap Produksjon Inntektsramme Kraftkunder NVE est Elverum Energiverk 124 GWh Stange Energi 60 GWh Gudbrandsdal Energi 65 GWh Valdres Energiverk 60 GWh ** Eidefoss 365 GWh ** Skjåk energiverk 64 GWh ** VOKKS 54 GWh Hadeland Energiverk 32 GWh Vang Energiverk 56 GWh ** Sør Aurdal Energi Nord Østerdal Kraftlag 120 GWh Eidsiva Energi AS GWh Konsesjonskrafttilganger er ikke hensyntatt. Opplysninger om produksjon og antall kunder er hentet fra selskapenes nettsider, med unntak av kraftkunder merket ** der tallet er estimert av Eidsiva. Som bakgrunn for Selskapets syn på konkurransesituasjonen i kapittel Eidsiva Nett AS oppgis følgende: 1. "Norges fjerde største nettselskap målt i økonomiske størrelser" Statnett er ikke medregnet. Øvrige er Hafslund (2.139''), BKK (931''), Skagerak Energi (839''), Eidsiva Energi (786'') inkl Raufoss Nett og Oppland Energi Nett. Neste er Agder Energi (718'') Økonomiske størrelser betyr inntektsrammer. Kilde: NVE, estimat Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 15 av 36

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Registre. Tilrettelegger: 1 av 23

Registre. Tilrettelegger: 1 av 23 Prospekt for obligasjonslån Agder Energi AS Registre eringsdokument Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 16. juni 2014 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av 23 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Årsrapport 2006 Del 1

Årsrapport 2006 Del 1 Årsrapport 2006 Del 1 Om Eidsiva Eidsiva Energi AS er et av Innlandets største industriselskap og Norges femte største energiselskap med 10 avdelingskontorer i Hedmark og Oppland. Hovedkontoret ligger

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 27 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende blitt

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Lyse Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 19. juni 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende

Detaljer

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum!

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum! EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL MIKKEL sandbeck.no Sammen med deg sørger vi for lyd til Festspillene i Elverum! Velg vår mest populære strømavtale InnlandsSpot og få konsertbillett! Alt henger sammen 1.

Detaljer

Eidsiva Nett. Drivkraft. Årsrapport 2012

Eidsiva Nett. Drivkraft. Årsrapport 2012 Eidsiva Nett Drivkraft Årsrapport 2012 1 Eidsiva Dette er Eidsiva Innhold Lavere kraftpriser på den nordiske børsen svekker kraftbransjens resultater i årene fremover. Vår utfordring er å drive så effektivt,

Detaljer

REGISTRERINGSDOKUMENT

REGISTRERINGSDOKUMENT REGISTRERINGSDOKUMENT Olav Thon Eiendomsselskap ASA desember 2009 Olav Thon Eiendomsselskap ASA Stenersgata 2 Postboks 489 Sentrum 0105 Oslo Tlf: 23 08 00 00 Registreringsdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET»

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET» årsregnskap innhold Årsberetning side 3 Regnskap Eidsiva Energi konsern side 9 Noter Eidsiva Energi konsern side 14 Regnskap Eidsiva Energi AS side 62 Noter Eidsiva Energi AS side 66 Uttalelse fra Bedriftsforsamlingen

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån DnB NOR Bank ASA, prospekt av 26. oktober 2006 REGISTRERINGSDOKUMENT Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 DnB NOR

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse

Detaljer

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument Prospekt obligasjonslån Registreringsdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no 23. februar

Detaljer

FRN Høland og Setskog Sparebank NOK 75 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO0010641913

FRN Høland og Setskog Sparebank NOK 75 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO0010641913 PROSPEKT Registreringsdokument for FRN Høland og Setskog Sparebank NOK 75 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO0010641913 Bjørkelangen, 13. juni 2012

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873

FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 PROSPEKT Registreringsdokument for FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 Mo i Rana, 13. juni 2012

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Nøkkeltall... 2 Eidsiva Energi konsern Årsberetning... 4 Balanse... 21 Resultatregnskap... 22 Avstemming av konsernets egenkapital...

Detaljer

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument Prospekt obligasjonslån Registreringsdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no 24. mars

Detaljer

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument Prospekt obligasjonslån Registreringsdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no 26. juni

Detaljer

Verdipa. for. Tilretteleggere: 1 av 18

Verdipa. for. Tilretteleggere: 1 av 18 TrønderEnergi AS, Prospekt av 26. september s 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010684244 Prospekt Verdipa apirdokument for 7,10 % TrønderEnergi AS åpent foretaksfondsobligasjonslån 2013/2112 med variabel

Detaljer

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Prospekt Registreringsdokument for FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Sandnes, 12. januar 2012 SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO 001

Detaljer

Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Olav Thon Eiendomsselskap ASA Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18.06 2015 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av

Detaljer

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 30 01 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med Registreringsdokument

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

www.ringeriks-kraft.no ÅRSRAPPORT 2005

www.ringeriks-kraft.no ÅRSRAPPORT 2005 www.ringeriks-kraft.no ÅRSRAPPORT 2005 Ringeriks-Kraft satser på «resultatorientert ledelse under felles verdier». Dette skapes gjennom målrettet arbeid både internt og eksternt. Vi tar et ansvar for å

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4 ÅRSRAPPORT 2003 Innholdsfortegnelse Kort om Hafslund 1 Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2 Forretningsområdene 3 Viktige hendelser i 2003 4 Konsernsjefen 5 Veien mot det nye

Detaljer