Prospekt for obligasjonslån

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt for obligasjonslån"

Transkript

1 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 4. juli 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 36

2 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån på Oslo Børs. Oslo Børs har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 5-7. Ny informasjon av vesentlig betyding for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller at Selskapets eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i Registreringsdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til Registreringsdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Oslo Børs' kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handlig er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmoding om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Registreringsdokumentet kan fåes ved henvendelse til Selskapet eller Tilretteleggeren. * Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i avsnittet Definisjoner Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 2 av 36

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Risikofaktorer Definisjoner Ansvarlige Revisorer Opplysninger om utsteder Oversikt over forretningsområder Organisasjonsstruktur Fremtidsutsikter Styre, ledelse og tilsynsorganer Større aksjonærer Opplysninger om utsteders aktiva og passiva, finansielle stilling og resultater Opplysninger fra tredjepart, sakkyndig og interesseerklæringer Dokumentasjonsmateriale...30 Kryssreferanseliste...31 Vedtekter...32 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 3 av 36

4 1. Risikofaktorer Eidsiva-konsernets virksomhetsområder utsettes for ulike typer risiko. De viktigste er knyttet til produksjon og handel med kraft, men konsernet er også utsatt for ulike finansielle risiki. Markedsrisiko Konsernets hovedinntekter er fra kraftproduksjon, nettdistribusjon og strømsalg. I et marked med sterkt innslag av vannkraft, der tilgangen på vann varierer sterkt fra år til år, vil pris og produksjon variere betydelig. For å redusere variasjonene i resultatet på produksjonssiden, benyttes sikringsprogrammer som innbærer at en andel av fremtidig produksjon selges gjennom kontrakter, både fysiske og finansielle. Markedsrisiko for nettvirksomheten er i hovedsak knyttet til endringer i rentenivå, da dette er en vesentlig faktor ved fastsettelse av inntektsrammen. Utover dette er risikoen for nettvirksomheten begrenset da dette er et naturlig monopol med offentlig regulerte inntekter. Strømsalg omfatter både fastpris- og variable kontrakter mot kundene. Det er derfor gjennomført sikringsprogram som har som mål å opprettholde både konkurransedyktige priser og tilfredsstillende marginer. Sikringsprogrammet omfatter kjøp av forward- og futureprodukter på Nord Pool og kjøp gjennom bilaterale avtaler. For kontrakter kjøpt på Nord Pool med levering fra og med 2006 er det inngått valutaterminer. All sikringshandel er underlagt aktiv sikringsstyring innenfor vedtatte rammer. Renterisiko Konsernet vil med sin låneportefølje i utgangspunktet ha en betydelig eksponering for endringer i rentenivået med tilhørende konsekvenser for finansresultatet. For å dempe denne effekten av renteendringer på konsernets resultat (renterisikoen) skal lånefinansieringen ha en kombinasjon av flytende og fast rente. Renterisikoen måles ved hvor mye 1 prosentpoengs renteendring påvirker netto finansresultat for konsernet. Andel av låneporteføljen til fast rente skal være stor nok til at renterisiko til enhver tid ikke overstiger i størrelsesorden mill NOK. Nivået tilsvarer cirka 1 prosent av konsernets bokførte egenkapital eller i størrelsesorden 10 prosent av årsresultat etter skatt for Ved utgangen av 2006 hadde konsernet rentebytteavtaler til fastrente på samlet millioner kroner med løpetid på mellom 5 og 14 år. Valutarisiko Fra 2006 foretas all handel via Nord Pool i euro. I hovedsak er finansielle kjøps- og salgskontrakter inngått på Nord Pool med levering fra og med 2006, sikret ved terminkontrakter i valuta. Selskapet har ikke lån i utenlandsk valuta. Kreditt- og motpartsrisiko Konsernets kundeportefølje består av et stort antall kunder som hver seg innebærer en lav tapsrisiko. Erfaringsmessig har konsernet hatt lave tap på fordringer. Kredittrisikoen anses derfor lav. Konsernets kjøp og salg av kraft og finansielle kraftkontrakter cleares via Nord Pool slik at motpartsrisikoen her anses å være lav. Forsikringsrisiko Eidsiva Energi konsern har en betydelig risikoeksponering i den operative driften gjennom skader/tap på eiendeler, tapt produksjon, avbrudd ved overføring av energi og skade på tredjemanns liv og eiendom. Konsernet har valgt å være selvassurandør på overføringslinjer og har ikke forsikringsdekning for avbrudd knyttet til overføring av energi. Øvrige forhold er dekket via konsernets energiforsikring. Det er også tegnet styre- og ansvarsforsikring for konsernet. Konsernets ansatte er dekket for skade og liv gjennom personalforsikringer. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko oppstår ved at det ikke er samsvar mellom netto kontantstrømmer fra drift og investeringer mot finansielle forpliktelser. For å sikre tilgjengelig likviditet har konsernet tilgjengelige trekkfasiliteter på millioner kroner per utgangen av juni Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 4 av 36

5 2. Definisjoner Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette Registreringsdokumentet ha følgende betyding: Låntaker/Selskapet: Eidsiva Energi AS. Eidsiva-konsernet/ Eidsiva/konsernet: NOK: Prospekt: Registreringsdokument: Tilrettelegger: Selskapet og dets datterselskaper. Norske kroner. Registreringsdokumentet med tillegg av aktuelt Verdipapirdokument utarbeidet i sammenheng med tilbud om tegning eller kjøp av obligasjoner og/eller søknad om notering av obligasjonslån på Oslo Børs. Dette dokumentet. Gyldig i 12 måneder etter publisering. Prospekt vil i denne perioden kunne utgjøres av Registreringsdokumentet sammen med nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som utstedes. DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets. Verdipapirdokument: Dokument som beskriver obligasjonslån utarbeidet som en del av Prospekt. Det utarbeides nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som tas opp av Selskapet. VPS: Årsrapport 2006: Årsrapport 2005: Verdipapirsentralen. Selskapets årsrapport for 2006 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Selskapets årsrapport for 2005 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Kvartalsrapport 1. kvartal 2007: Selskapets kvartalsrapport for første kvartal 2007 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 5 av 36

6 3. Ansvarlige 3.1 Personer Ansatte i følgende selskaper har deltatt i utarbeidelsen av Registreringsdokumentet: DnB NOR Bank ASA, 0021 Oslo Eidsiva Energi AS, postboks 4100, 3.2 Ansvarserklæringer Styrets ansvarserklæring: Eidsiva Energi AS bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Selskapet kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre Registreringsdokumentets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Hamar, 4. juli 2007 Eidsiva Energi AS Tilretteleggers ansvarserklæring: DnB NOR Bank ASA v/ DnB NOR Markets har som Tilrettelegger for Selskapet bistått med å utarbeide dette Registreringsdokumentet. De opplysninger som fremkommer i Registreringsdokumentet er så langt Tilrettelegger kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene er ikke særskilt kontrollert av Tilrettelegger og Tilrettelegger eller ansatte hos Tilrettelegger kan derfor ikke påta seg noen slags form for ansvar for innholdet av eller fullstendigheten av informasjonen i Registreringsdokumentet. Tilsvarende kan ikke Tilrettelegger påta seg noe ansvar for eventuelle supplerende opplysninger som blir gitt i forbindelse med presentasjon av Selskapet eller av dette dokumentet. Enhver som mottar dette Registreringsdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette Registreringsdokumentet og sitt behov for å innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før vedkommende tar sin investeringsbeslutning. Oslo, 4. juli 2007 DnB NOR Bank ASA DnB NOR Markets Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 6 av 36

7 4. Revisorer 4.1 Navn og adresse Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette Registreringsdokumentet vært PricewaterhouseCoopers AS, postboks 1100, 2305 Hamar. Statsautorisert revisor Thomas Fraurud har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for 2005 og Thomas Fraurud er medlem av Den norske Revisorforening. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 7 av 36

8 5. Opplysninger om utsteder 5.1 Utsteders historie og utvikling Selskapsnavn Selskapets registrerte navn er Eidsiva Energi AS, det kommersielle navnet er Eidsiva Energi Hjemsted og registreringsnummer Låntaker er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Registreringsdato Selskapet ble stiftet 24. mai Nærmere om utstederen Eidsiva Energi AS er et av innlandets største industriselskap og Norges femte største energiselskap med 10 avdelingskontorer i Hedmark og Oppland. Hovedkontoret ligger i Hamar. Selskapet eies av 25 kommuner i de to fylkene, samt Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Eidsiva Energi AS er morselskapet i konsernet og utfører hovedsakelig fellestjenester i konsernet. Alle administrative fellestjenester, herunder regnskap/økonomi, informasjon og kommunikasjon, kapitalforvaltning, IT, personal, HMS og administrative innkjøp utføres av morselskapet. Selskapet er underlagt norsk lovgiving, de mest relevante lover for Selskapets virksomhet er gitt ved: Aksjeloven Arbeidsmiljøloven Brann- og eksplosjonsvernloven Ekomloven Energiloven Forurensningsloven Lov om offentlige anskaffelser Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Naturgassloven Personopplysningsloven Plan- og bygningsloven Sikkerhetsloven Se punkt 7 Organisasjonsstruktur for en nærmere redegjørelse for konsernets oppbygging. Selskapets besøksadresse er Vangsvegen 73,, og telefonnummer er Eidsiva-konsernet hadde drøyt ansatte, cirka 3,5 milliarder kroner i omsetning, 5,6 milliarder kroner i bokført egenkapital og cirka 9,0 milliarder kroner i verdijustert egenkapital ved utgangen av Videre har Eidsiva nettkunder, strømkunder, kilometer med linjer og kabler (nett), nettstasjoner og transformatorer, 20 heleide og 24 deleide kraftverk som gir 3,2 TWh produksjon samt 80 prosent markedsandel i eget nettområde (personmarkedet) og 69 prosent markedsandel i bedriftsmarkedet. Historikk Konsernets nyere historie starter i juni Da fusjonerte Lillehammer og Gausdal Energiverk AS (LGE) og Hamar-regionen Energiverk AS (HrE) sin nett- og omsetningsvirksomhet. Selskapet fikk navnet Eidsiva energi. Året etter, 6. juni 2001, vedtok generalforsamlingene i Eidsiva energi og Hedmark Energi (HEAS) å fusjonere sin nett- og omsetningsvirksomhet. Det nye selskapet valgte å videreføre navnet Eidsiva energi AS. 15. april 2004 vedtok generalforsamlingene i Eidsiva energis eierselskaper HrE, LGE og HEAS å Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 8 av 36

9 fusjonere til Eidsiva energi Holding AS. Dermed ble Eidsiva energi et vertikalintegrert konsern og den største aktøren innen vannkraftproduksjon, overføring og salg av kraft i Hedmark og Oppland. 28. april 2005 vedtok bedriftsforsamlingen i Eidsiva energi Holding AS å kjøpe Hafslunds aksjer i Mjøskraft AS og Mjøskraft Strøm AS. 12. mai vedtok ordinær generalforsamling i Eidsiva energi Holding AS å gjennomføre en rettet emisjon mot Mjøskrafts eierkommunene Østre Toten og Gjøvik. 5. desember 2005 vedtok generalforsamlingen i Eidsiva energi at Eidsiva energi Holding AS skal hete Eidsiva Energi AS - med stor E i Energi. I tillegg har konsernets datterselskaper fått navn uten ordet energi. Datterselskapene heter nå Eidsiva Marked AS, Eidsiva Vannkraft AS, Eidsiva Nettforvaltning AS etc. Sommeren i 2006 ble det vedtatt å overføre virksomhet og alle ansatte fra Vannkraft Øst AS og Oppland Energi AS til Eidsiva Vannkraft. Overføringen ble gjennomført fra 1. september Fra da av har Eidsiva Vannkraft vært en organisasjon med ca 190 ansatte som er operatør for 44 kraftverk i Hedmark og Oppland. Eidsiva Nett AS overtok samtidig samtlige aksjer i Oppland Energi Nett AS, som eier deler av regionalnettet i Oppland. 13. november 2006 fikk Eidsiva Energi har ni nye eiere da Oppland fylkeskommune og kommunene Lesja, Skjåk, Nord-Fron, Ringebu, Øyer, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre tegnet aksjer i selskapet. Eidsiva Energi har nå 27 eiere. Det er Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, kommuner i begge fylker og kommunalt eide holdingselskaper. Aksjetegningen ga Eidsiva en eierandel på 38,65 prosent av aksjene i Oppland Energi AS. 13. november 2006 fikk Eidsiva Vannkraft konsesjon for overtakelse av kraftverkene fra Vannkraft Øst. 25. januar 2007 ervervet Eidsiva Vekst 39,6 prosent av aksjene i Moelven Industrier som et ledd i konsernets satsning på fornybar energi. 9. juni 2007 ble virksomheten i Eidsiva Nett, Divisjon Anlegg overført til Eidsiva energi Entreprenør som deretter skiftet navn til Eidsiva Anlegg. Entreprenørvirksomheten ble dermed skilt ut i et eget aksjeselskap Nylig inntrufne forhold som påvirker utsteders betalingsdyktighet Kjøpet av aksjer i Moelven Industrier for cirka 700 millioner kroner nevnt i pkt er finansiert ved opptak av ny gjeld. Selskapets eiere vedtok i generalforsamling 15. mai 2007 å nedsette overkursfondet med 1 milliard kroner med kontant utbetaling til aksjonærene. Opptak av obligasjonslån i august 2007 vil være delfinansiering av nevnte eieruttak. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 9 av 36

10 6. Oversikt over forretningsområder 6.1 Hovedvirksomhet Eidsiva Vannkraft AS Eidsiva Vannkraft produserer kraft i 20 hel- og 24 deleide anlegg, og drifter 44 vannkraftverk gjennom tjenestekjøpsavtaler med Opplandskraft, Øvre Otta, Oppland Energi, Vinstra Kraftselskap og Østerdalen Kraftproduksjon. I tillegg er det inngått en avtale med Skagerak Energi om driftssamarbeid for Skageraks kraftverk i Valdres. Kraftverkene som Eidsiva Vannkraft drifter produserer mer enn sju milliarder kilowattimer (TWh) hvert år. Eidsiva Vannkrafts andel av denne kraftproduksjonen er på rundt 3,2 TWh, og selskapet er dermed en av Norges 10 største kraftprodusenter. Eidsiva Vannkraft AS eier i tillegg til de heleide kraftverkene i Hedmark og Oppland, 39 prosent av Oppland Energi, 25 prosent av Opplandskraft, 28 prosent av Vinstra Kraftselskap og 12 prosent av Kraftverkene i Orkla (KVO). De sistnevnte driftes av TrønderEnergi AS. Vannkraftverkene i Hedmark og Oppland har ulik alder, størrelse og konstruksjon. De eldste aggregatene (i Skjefstadfoss kraftverk i Glomma sør for Elverum) er nær 100 år gamle. Framruste og Øyberget kraftverker i Øvre Otta er helt nye, og ble satt i drift i En del av kraftverkene er elvekraftverk som produserer strøm av vannet som til enhver tid renner i elvene. Andre kraftverk har magasiner der vannet lagres. Disse kraftverkene kjøres når det er mest behov for kraft. Eidsiva Vannkraft planlegger og gjennomfører også nye kraftutbygginger. Breidalsoverføringen i Skjåk skal være ferdig utbygget i januar Den vil gi 125 millioner kilowattimer ny kraftproduksjon i eksisterende kraftverk. Flere andre prosjekter i Gudbrandsdalen og Østerdalen er under planlegging. Ca 190 mennesker arbeider med drift og vedlikehold av kraftverkene. En kraftsentral i Lillehammer fjernstyrer dammer og kraftstasjoner. Administrasjonen er plassert på Lillehammer. Særtrekk og spesielle utfordringer Virksomheten driver et stort antall kraftverk med spredt geografisk beliggenhet. Dette krever en desentralisert organisasjon med vekt på effektiv beredskap og høy kompetanse. Som kraftverksoperatør har Eidsiva Vannkraft en betydelig utfordring i å drifte og vedlikeholde kraftverkene etter eiernes krav til kostnadseffektivitet og tilgjengelighet. Det arbeides kontinuerlig for å opprettholde et høyt kompetansenivå, og styrke organisasjonens fokus på maksimalisering av verdiskapningen i kraftverkene. Figur: Kart over kraftverk Eidsiva Vannkraft eier eller drifter i Hedmark og Oppland Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 10 av 36

11 Ny vannkraftproduksjon Eidsiva Vannkraft har startet planleggingen av flere nye vannkraftprosjekter. Samlet vurderer selskapet utbyggingsmuligheter for nær 1 TWh. De fleste av disse prosjektene har tidligere vært vurdert ved behandlingen av Samlet Plan 1 og er der kategorisert som prosjekter som det kan søkes konsesjon om. Realiseringen av disse utbyggingsprosjektene vil avhenge av om det blir gitt konsesjon og om de har en tilfredsstillende lønnsomhet. Kraftutbygging Eidsiva Vannkraft har nylig gjennomført utbyggingen av Øyberget og Framruste kraftverk i Øvre Otta. Eidsiva Vannkraft har ansvar for å gjennomføre arbeidet med Breidalsoverføringen, som vil gi cirka 125 GWh økt kraftproduksjon i Framruste kraftverk. Eidsiva Vannkraft planlegger, i samarbeid med de andre eierne i Opplandskraft, utbyggingsprosjekter som ville kunne gi en tilgang på 1 TWh ny vannkraft. Eidsiva Vannkraft planlegger modernisering og utvidelser i eksisterende vannkraftverk som vil gi en økning i produksjonen på cirka 100 GWh. 1 Samlet Plan for vassdrag ble etablert på 1980-tallet med målsetning om å få til en samlet,nasjonal forvaltning av landets vassdrag. Planen har en karakter av en nasjonal rammeplan for forvaltning av vassdrag, og ble ledet av Miljøverndepartementet (MD). Samlet Plan bygger på en metode som innebærer systematisk etterprøvbar sortering av vannkraftprosjekter, basert på konfliktgrad i forhold til ulike brukerinteresser og kraftverksøkonomi. Som ressursbase for vannkraftprosjekter er Samlet Plan bygd opp i perioden fra 1986 til Planen er stortingsbehandlet gjennom tre stortingsmeldinger (St.meld.nr. 63 ( ), St.meld.nr. 53 ( ) og St.meld.nr. 60 ( ). Gjennom disse behandlingene har Stortinget vurdert aktuelle utbyggingsprosjekter og rangert dem ut fra konflikt og kraftverksøkonomi. Prosjektene har blitt plassert i ulike kategorier, der de billigste og minst konfliktfylte gir mulighet for å søke konsesjon (kategori I), mens de mest konfliktfylte eller kostbare (kategori II) ikke kan søke konsesjon nå. (Kilde: nve.no) Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 11 av 36

12 6.1.2 Eidsiva Nett AS Eidsiva Nett AS har som oppgave å bygge, drive, vedlikeholde og fornye et kraftnett med en utstrekning på ca kilometer, 68 transformatorstasjoner og cirka nettstasjoner i Hedmark og Oppland. Selskapet har områdekonsesjon i 14 kommuner i Hedmark og fem kommuner i Oppland, med en samlet befolkning på ca personer. I dette området betjener selskapet nettkunder og leverer årlig cirka 3,7 TWh strøm til kundene. Eidsiva Nett er i tillegg eier i Raufossnett AS med 100 prosent, Oppland Energi Nett AS med 100 prosent og i Elverum Energiverk Nett AS med 49 prosent. Eidsiva Nett ivaretar monopolvirksomheten i Eidsiva-konsernet. Dette omfatter forvaltning av eierskap, plan- og bestillerfunksjon for bygging, samt drift og vedlikehold av sentral-, regional- og distribusjonsnettanlegg. Operativ utførelse av drifts- og anleggsoppgavene i nettet forestås av Eidsiva Anlegg. Virksomheten drives i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Denne reguleringen omfatter økonomiske rammer for tariffering og inntekter, og kostnader ved ikke levert energi (KILE). Eidsiva Nett har 65 medarbeidere, og består av fire seksjoner: Forvaltning, Plan, Anskaffelser og Drift. Særtrekk og spesielle utfordringer Forsyner et stort geografisk område med mye spredt bosetting. Har sin virksomhet i områder med mye skog, som utgjør en utfordring for driften av kraftnettet. Har som en følge av geografien en høy andel luftlinjer og tilvarende lav andel kabler. Investeringer Selskapet har utarbeidet strategier og planer for reinvesteringer i nettet på et nivå som skal sikre kvaliteten i leveransene i årene framover. Dette dreier seg om forhold som spenningskvalitet, sikkerhet for både mennesker og materielle verdier og leveringssikkerhet. For å opprettholde dette investeres det samlet cirka 250 millioner kroner i fornyelse og utvikling av nettanleggene hvert år. Økonomi, priser og kvalitet Årlig omsetning på cirka 970 millioner kroner. Investerer årlig millioner kroner. Er Norges fjerde største nettselskap målt i økonomiske størrelser. Har tariffer blant de laveste i Hedmark og Oppland, men noe over landsgjennomsnittet. Har en leveringssikkerhet på 99,98 prosent, som er bedre enn landsgjennomsnittet Eidsiva Anlegg AS Eidsiva Anlegg drifter og vedlikeholder Eidsivas regionalnett og distribusjonsnett. Virksomheten prosjekterer og bygger nye anlegg i tillegg til å rehabilitere eksisterende anlegg. Eidsiva Anleggs primære oppgave er å sørge for at kundene har stabil og sikker strømforsyning. Virksomhetens oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, byggestrøm, kontroll av strømmålere, kabelpåvisning, nytilknytninger til nettet og beregning av anleggsbidrag. Den største kunden er Eidsiva Nett. Eidsiva Anlegg tar også på seg oppdrag for eksterne kunder innenfor relevante områder, for eksempel bygging og drift av veilysanlegg og utbygging av bredbånd. Regionene Gjøvik, Lillehammer, Kongsvinger og Hamar har ansvar for distribusjonsnettet, dvs. det høyspente fordelingsnettet (11 eller 22 kilovolt) og lavspentnettet (230 volt). Regionalnett har ansvar for 66 og 132 kilovoltnettet. Avdeling TKS (Teknisk Kundeservice)/Ordre håndterer kundehenvendelser som for eksempel byggestrøm, jordfeil, trefelling, kabelpåvisning, forhåndsmeldinger, provisoriske anlegg, målerkontroll, gatelys, annet ordemottak, stenging og Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 12 av 36

13 målerrelaterte oppgaver. Strategi og framtidsutsikter Eidsiva har valgt å drifte og bygge strømnettet sitt med egne ressurser. Anleggsvirksomheten er således definert som en kjernevirksomhet i Eidsivas nettforvaltning. Hovedmålet for Eidsiva Anlegg er økt effektivitet, økt kundefokusering og å være en sikker arbeidsplass for de ansatte. For å lykkes i denne målsettingen er det viktig å drive kontinuerlig forbedringsarbeid og hele tiden søke bedre arbeidsprosesser. Eidsiva Anlegg har 340 ansatte. Budsjettert omsetning for 2007 er 465 millioner kroner med forventet driftsresultat på 20 millioner kroner. Økt konkurransekraft I 2006 etablerte Eidsiva Anlegg et utviklingsprosjekt som har som målsetning å øke konkurransekraften i virksomheten med 40 millioner kroner innen utgangen av Som en følge av dette arbeidet vil Eidsiva Anlegg gjennomføre en omorganisering av virksomheten i løpet av våren og sommeren Prosjektet har i utgangspunktet gunstige rammebetingelser siden bestillingene fra Eidsiva Nett i tiden som kommer etter all sannsynlighet vil overstige den kapasiteten som Eidsiva Anlegg har til rådighet Eidsiva Marked AS Eidsiva Marked AS kjøper og selger kraft primært til kunder i konsernets konsesjonsområde. I tillegg er konsernets avdeling for avregning, fakturering og betalings- administrasjon overført fra konsernets nettforvaltning lagt til selskapet. Kundesenteret er lokalisert i Kongsvinger og betjener konsernets strømkunder. Eidsiva Marked har kunder innenfor konsesjonsområdet og ca utenfor, hvorav kunder i Elverum Energiverks nettområde. Dette tilsvarer en markedsandel i eget konsesjonsområde på 80 prosent innenfor privatmarkedet. For bedriftsmarkedet er andelen på 69 prosent. Fakta og tall ansatte. Omsatte for 1,3 milliarder kroner. 3,3 TWh levert kraft. 80 prosent markedsandel i eget konsesjonsområde kunder. Figur: Fordeling Totalkostnad på strøm Økt fokus på fornybar energi Debatten om vår tids klimaendringer har ført til økt interesse for alle former for fornybar energi. Eidsivas vannkraftproduksjon tilfører kraftsystemet like mye opprinnelsesgarantert fornybar energi som selskapet selger til sine kunder i et normalår. Selskapet ønsker å møte kundenes krav om økt satsing på fornybar energi som kan erstatte forurensende kraftproduksjon. Kundene tilbys opprinnelsesgarantert fornybar kraft. Gjennom sitt kundeforhold til Eidsiva kan husholdningskunder og bedriftskunder dermed bidra til å stimulere til økt utbygging av fornybar kraftproduksjon. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 13 av 36

14 6.1.5 Eidsiva Vekst AS Innovasjon og utvikling Eidsiva Vekst AS skal bidra til vekst og utvikling i Eidsiva-konsernet, bistå virksomhetsområdene i sin innovative utvikling og videreutvikle de tilhørende datterselskapene. Eidsiva Vekst holder til i et spennende kompetansemiljø i det nye Energihuset på Kallerud i Gjøvik, strategisk plassert i forhold til BI og Høgskolen, og med kort avstand til det nasjonalt viktige industrimiljøet på Raufoss. Datterselskapene i Eidsiva Vekst driftes fra Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker, Hamar og Oslo. I tillegg til selskapets innovative ansvar, skal Eidsiva Vekst utfordre konsernets øvrige virksomhetsområder til videre utvikling og fornying. Eidsiva Vekst skal dessuten bidra til konsernets lønnsomhet gjennom forretningsutvikling, investeringsvirksomhet og aktivt eierskap. Eidsiva Vekst AS Investerer i prosjekter og selskaper i Norden med tilknytning til energi. Har 17 selskaper i porteføljen, blant andre Eidsiva Fjernvarme AS, Energy Future Invest AS, Eidsiva Servicepartner AS, Eidsiva bredbånd AS, Elsikkerhet Øst AS og Scandicraft AS. Samlede driftsinntekter på 350 millioner kroner med alle porteføljeselskaper. Totalt cirka 350 ansatte med alle porteføljeselskaper. Verdi av investeringsporteføljen er på cirka 230 millioner kroner. Nærmere om Bio Terra Prosjekt BioTerra, som ble initiert i 2006, representerer konsernets storsatsing innen bioenergi. Målsetingen er en årlig produksjon av 1 TWh bioenergi i løpet av en sju års periode. Som et ledd i denne satsingen har Eidsiva Vekst AS kjøpt 39,6 prosent av aksjene i Moelven Industrier ASA i samarbeid med Glommen Skog BA, Mjøsen Skog BA, Havass Skog BA, AT Skog BA og Viken Skog BA som eier de øvrige 60,4 prosent. Det er i den forbindelse inngått en langsiktig avtale med tre av skogeierandelslagene om leveranse av bioråstoff til Eidsivas bioenergianlegg. Bio Terra: Norges største satsing på bioenergi. Skal oppnå en årsproduksjon på 1 TWh bioenergi i løpet av 2012, fordelt på 600 GWh fjernvarme og 400 GWh biokraft. Nye anlegg forventes realisert i byer og tettsteder rundt Mjøsa. Forestår oppbygging av konsernets bioenergiorganisasjon. Forventede investeringer på over tre milliarder kroner. Vil bidra til nye arbeidsplasser i Hedmark og Oppland. Datterselskaper av Eidsiva Vekst AS: Moelven Industrier ASA Eidsiva Fjernvarme AS Eidsiva Servicepartner AS Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 14 av 36

15 Elsikkerhet Øst AS Eidsiva bredbånd AS Energy Future Invest AS Scandicraft Gjøvik kunnskapspark 6.2 Bakgrunn for utsteders syn på konkurransesituasjonen Som bakgrunn for Selskapets syn på konkurransesituasjonen i kapittel Nærmere om utstederen oppgis følgende: 1. "Norges femte største energiselskap" Selskap Inntektsramme Produksjon NVE est Hafslund GWh BKK GWh Skagerak Energi GWh Eidsiva Energi (nr 4) GWh (nr 5) Agder Energi GWh Lyse GWh Nord Trøndelag Elektrisitetsverk GWh Troms kraft GWh Trondheim Energi GWh Trønder Energi GWh Sammenligningen tar utgangspunkt i de regionale energikonsernene i Norge. Opplysninger om produksjon er hentet fra selskapenes nettsider. 2. "Den største aktøren innen vannkraftproduksjon, overføring og salg av kraft i Hedmark og Oppland" Selskap Produksjon Inntektsramme Kraftkunder NVE est Elverum Energiverk 124 GWh Stange Energi 60 GWh Gudbrandsdal Energi 65 GWh Valdres Energiverk 60 GWh ** Eidefoss 365 GWh ** Skjåk energiverk 64 GWh ** VOKKS 54 GWh Hadeland Energiverk 32 GWh Vang Energiverk 56 GWh ** Sør Aurdal Energi Nord Østerdal Kraftlag 120 GWh Eidsiva Energi AS GWh Konsesjonskrafttilganger er ikke hensyntatt. Opplysninger om produksjon og antall kunder er hentet fra selskapenes nettsider, med unntak av kraftkunder merket ** der tallet er estimert av Eidsiva. Som bakgrunn for Selskapets syn på konkurransesituasjonen i kapittel Eidsiva Nett AS oppgis følgende: 1. "Norges fjerde største nettselskap målt i økonomiske størrelser" Statnett er ikke medregnet. Øvrige er Hafslund (2.139''), BKK (931''), Skagerak Energi (839''), Eidsiva Energi (786'') inkl Raufoss Nett og Oppland Energi Nett. Neste er Agder Energi (718'') Økonomiske størrelser betyr inntektsrammer. Kilde: NVE, estimat Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 15 av 36

16 2. "Tariffer blant de laveste i Hedmark og Oppland, men over landsgjennomsnittet" Analysen tar utgangspunkt i NVEs standardbeskrivelse av husholdningskunder med kwh i årlig forbruk. Eidsiva Nett har effektbaserte tariffer, og en kunde med kwh i forbuk vil typisk komme i tariffgruppe E17 med fastledd på kroner, og er energiledd på 31,54 øre/kwh. Dette gir en nettleie på 44,36 øre/kwh ved kwh forbruk. Nivået er sammenlignet med NVEs nettleiestatistikk og hjemmesider for det enkelte nettselskap. 3. "Leveringssikkerhet lik 99,98 prosent i 2006, som er bedre enn landsgjennomsnittet" Dette er basert på registreringer i FASIT som er rapportering av faktiske utfall. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 16 av 36

17 7. Organisasjonsstruktur 7.1 Beskrivelse av konsernmodell Eidsiva konsernets juridiske struktur pr 1. juli 2007 vises i følgende figur*: *Selskaper uten egen virksomhet vises ikke. Eidsiva Energi AS er morselskapet i konsernet og utfører hovedsakelig fellestjenester i konsernet. Ytterligere informasjon om Selskapets eierskap i datterselskap pr 31. desember 2006 vises nedenfor. I perioden 31. desember 2006 til 1. juli 2007 er det foretatt følgende endringer: 1. juni 2007: Salg av aksjer i Elsikkerhet Øst AS til Valdres Energiverk AS som reduserte Eidsiva Veksts andel fra 76 til 68 prosent. 9. juni 2007: Eidsiva energi Entreprenør AS har skiftet navn til Eidsiva Anlegg AS, jfr pkt Ultimo juli 2007: Mjøsenergi Invest AS vil bli fusjonert med Eidsiva Vannkraft AS. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 17 av 36

18 En nærmere gjennomgang av datterselskapene er gitt i Hovedvirksomhet. Konsernets eierskap i tilknyttede selskaper vises nedenfor. Konsernets eierskap i datterselskap (inkludert Selskapets eierskap i datterselskap) vises nedenfor. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 18 av 36

19 7.2 Samspill mellom enheter i konsernet Utover bokført gjeld har Eidsiva Energi AS inngått konsernkontoavtale med ubenyttet kassekreditt på 175 millioner kroner. I tillegg har Selskapet ubenyttede trekkrettigheter på 0,9 milliarder kroner ved utgangen av juni Selskapet har avgitt negativ pantsettelseserklæring for disse forhold. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 19 av 36

20 8. Fremtidsutsikter I løpet av de siste 10 årene har den norske kraftbalansen utviklet seg fra overskudd til underskudd på strøm. I samme periode har kraftprisene vist stigende tendens. Til tross for at det kommer signaler om nye energiprosjekter i Norge, vil det fortsatt være ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. I 2006 var kraftprisen på et historisk høyt nivå. Gjennomsnittlig pris ved kraftbørsen NordPool var 39,7 øre/kwh. Oppnådd kraftpris for produksjonsvirksomheten ble 31,8 øre/kwh. Det norske markedet er mer integrert med det nordiske og europeiske kraftmarkedet enn tidligere, og prisutviklingen på elektrisk kraft er i større grad påvirket av forhold som bestemmer prisen på det europeiske markedet. Kraftprisen for første kvartal 2007 har hatt en sterkt fallende tendens i forhold til nivået i Dette illustrerer den kortsiktige ustabiliteten som gjør seg gjeldende i det norske energimarkedet. Hvis kraftprisen over lengre tid reduseres slik at oppnådd kraftpris for produksjonsvirksomheten blir 10 øre/kwh lavere enn i 2006, kan det isolert sett redusere driftsresultatet med drøyt 300 millioner kroner. På den annen side vil en prisreduksjon også medføre lavere grunnrente- og selskapsskatt med i overkant av 100 millioner kroner. Derfor vil konsernets resultatutvikling etter skatt bli mindre påvirket enn en slik utvikling på kraftprisen isolert sett skulle tilsi, men resultatet vil likevel kunne bli vesentlig redusert. Leveringssikkerheten i nettet er bedre enn landsgjennomsnittet. Utsiktene til klimaendringer og mer ekstremvær er imidlertid et usikkerhetsmoment med hensyn til både driften av nettet og behovet for investeringer framover. Reinvesteringene er økt til et nivå som vurderes som nødvendig de nærmeste årene. Nytt inntektsreguleringsregime for nettvirksomheten ble innført fra 1. januar Den nye reguleringen har store svakheter særlig med hensyn til forutsigbarhet og insitamenter til investeringer i nettet. En følge av den nye reguleringen er at inntektsrammene vil variere mer fra år til år. Selskapet vil sammen med andre nettselskaper utfordre Norges vassdragsog energidirektorat (NVE) med sikte på nødvendige endringer og forbedringer av reguleringen. Konsernet står foran betydelige investeringer innenfor fornybar energi, både gjennom bioenergiprosjektet BioTerra og innenfor vannkraftproduksjon. Selskapet vurderer denne satsingen som et viktig bidrag til å møte framtidig energibehov, slik at konsernet har balanse mellom egen distribusjon og produksjon. Dessuten representerer dette også en strategisk posisjonering av Eidsiva innenfor produksjon av fornybar energi i Norge. Med Innlandets betydelige skogressurser mener Selskapet at alt ligger til rette for økt anvendelse av bioenergiressurser fra skogen til energiproduksjon. Selskapet vurderer derfor ervervet av en 40 prosent eierpost i Moelven Industrier ASA, og avtalen med skogeierandelslagene og Moelven Industrier ASA, som strategisk viktig for å sikre den biomassen Eidsiva trenger til konsernets framtidige bioenergianlegg. Målet om en betydelig bioenergiproduksjon er imidlertid avhengig av myndighetenes rammebetingelser. Selskapet registrerer at myndighetene gjennom støtteordninger viser sterk vilje til å supplere energiforsyningen med vannbåren oppvarming og fjernvarme. Samtidig er signalene tilbake til myndighetene at det trengs betydelig sterkere insentiver for å stimulere til den ønskede kraftproduksjon av bioråstoff. Eidsiva Vannkraft ønsker i løpet av de nærmeste årene å iverksette nye utbyggingsprosjekter i Lågen- og Glommavassdragene, samt oppgradere og utvide eksisterende kraftanlegg. Dersom alle prosjektene blir realisert, vil dette til sammen gi litt over 1 TWh ny vannkraft. Hvor mange av prosjektene som er realiserbare avhenger av utviklingen i kraftprisen, prisnivå på entreprisene og om myndighetene gir konsesjoner. Konsernets investeringsplaner, utviklingen av nye og bedre kundeløsninger, sterk satsing på vekst innenfor konsernets regionale virksomhet, fokus på motivasjon, kvalitet og kunder stiller store krav til organisasjonen - og det blir særlig nødvendig å satse på ledelse i alle ledd. Selskapet mener at Eidsiva gjennomførte viktige tiltak i 2006 og har levert resultater som gjør at konsernet tilfredsstiller forventningene til så vel industrielle, regionale og finansielle mål. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 20 av 36

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11 SSB Boligkreditt AS Sandnes, 26.03.2010 1 av 11 Viktig informasjon et har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av selskapets obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo ABM har kontrollert og godkjent

Detaljer

Endring av vedtektenes 7

Endring av vedtektenes 7 Generalforsamling 8. mai 2014 Sak 08 Endring av vedtektenes 7 Valgkomiteen i konsernet har gjennom sitt arbeid med å forberede styrevalget våren 2014, sett et behov for at selskapets ordning med personlige

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Ekstraordinær generalforsamling. 15. desember 2014. Kl. 15.00. Auditoriet i 1. etasje Vangsvegen 73, Hamar

Eidsiva Energi AS. Ekstraordinær generalforsamling. 15. desember 2014. Kl. 15.00. Auditoriet i 1. etasje Vangsvegen 73, Hamar Eidsiva Energi AS Ekstraordinær generalforsamling 15. desember 2014 Kl. 15.00 Auditoriet i 1. etasje Vangsvegen 73, Hamar 1 Innholdsfortegnelse Innkalling... side 3 Sak nr.1 Åpning av møtet... side 4 Sak

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Obligasjonslån 2012/2019 Registreringsdokument Tilrettelegger: Oslo, 22. oktober 2012 Utarbeidet i samarbeid med Pareto Securities AS 1 av 31 Viktig informasjon*

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2012 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2011

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2011 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2011 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2010 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2010 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Eidsiva Energi Omsetning: 3 milliarder kroner 3,5 TWh vannkraftproduksjon

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Arkivkonferanse Lillehammer 31. mai 2011

Arkivkonferanse Lillehammer 31. mai 2011 Arkivkonferanse Lillehammer 31. mai 2011 Arkivlederrollen Arkivleder Anne Karin T Adolfsen Eidsiva Energi AS 1. Presentasjon av Eidsiva 2. Arkivlederrollen Eidsiva Energi Et regionalt energiselskap i Innlandet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Nøkkeltall Eidsiva Energi AS (konsern) Årlig omsetning: I overkant av tre milliarder kroner

Detaljer

Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020 Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Forhold som påvirker utbyggingens størrelse

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Ekstraordinær generalforsamling. 12. januar 2015. Kl. 16.00. i selskapets lokaler i Vangsvegen 73, Hamar

Eidsiva Energi AS. Ekstraordinær generalforsamling. 12. januar 2015. Kl. 16.00. i selskapets lokaler i Vangsvegen 73, Hamar Ekstraordinær generalforsamling 12. januar 2015 Kl. 16.00 i selskapets lokaler i Vangsvegen 73, Hamar 1 Innholdsfortegnelse Innkalling... side 3 Sak nr.1 Åpning av møtet... side 4 Sak nr.2 Valg av møteleder

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Ekstraordinær generalforsamling. 6. november 2015. Kl. 12.00. Auditoriet i Vangsvegen 73 i Hamar

Eidsiva Energi AS. Ekstraordinær generalforsamling. 6. november 2015. Kl. 12.00. Auditoriet i Vangsvegen 73 i Hamar Eidsiva Energi AS Ekstraordinær generalforsamling 6. november 2015 Kl. 12.00 i Auditoriet i Vangsvegen 73 i Hamar 1 Innholdsfortegnelse Innkalling... side 3 Sak nr.1 Åpning av møtet... side 4 Sak nr.2

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2012 Generelt Eidsivakonsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2013

Eidsiva Energi konsern. Første kvartal 2013 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2011 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2012 og foreløpig regnskap 2012 Generelt Eidsivakonsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn AKSJONÆRAVTALE Denne aksjonæravtalen ( Avtalen ) er inngått mellom Eidsiva Energi AS, org.nr. 983 424 082 ( Selskapet ), og de aksjonærer som oppfyller Avtalens vilkår for å eie B- aksjer og/eller C-aksjer

Detaljer

SpareBank 1 Næringskreditt AS

SpareBank 1 Næringskreditt AS AS Noteringsdokument 2011 AS er heleied av bankene i SpareBank 1-alliansen Noteringsdokumentet fremlagt for og godkjent av Oslo Børs: 28.06.2011 Innledning AS er heleid av bankene i SpareBank 1 alliansen,

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Registre. Tilrettelegger: 1 av 38

Registre. Tilrettelegger: 1 av 38 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Kommunenes forhold til energiverkene

Kommunenes forhold til energiverkene NOTAT Dato: 06.02.14 Kommunenes forhold til energiverkene Til Fra Fylkesmannen i Oppland Gunner Myhren 1. Konsesjonsrettslige forhold 1.1 Konsesjonslover De viktigste lovene i denne sammenheng er industrikonsesjonsloven

Detaljer

Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Eidsiva Energi AS Ekstraordinær generalforsamling 12. november 2013 Sak 01 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Åpning av møtet Allmennaksjeloven har følgende bestemmelse om

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og selskapsformer Organisering og restrukturering i kraftsektoren Selskaper innen ulike virksomhetsområder Statnett SF Regnskapsmessige nøkkeltall for kraftselskapene

Detaljer

Dokka-, Lågen-, Glomma- og Trysilvassdraget.

Dokka-, Lågen-, Glomma- og Trysilvassdraget. VANNKRAFT E i d s i va E n e r g i Eidsiva er et regionalt energikonsern i Innlandet, eid av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 26 kommuner i de to fylkene. Konsernet er et resultat av en omfattende

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Pluss Boligkreditt AS En del av Sparebanken Pluss konsern Kristiansand, 02.05 2012 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet

Detaljer

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument.

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument. Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS åpent obligasjonslån 2009/2012 Tilrettelegger Oslo, 9. september 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn AKSJONÆRAVTALE Denne aksjonæravtalen ( Avtalen ) er inngått mellom Eidsiva Energi AS, org nr 983 424 082 ( Selskapet ), og de aksjonærer som oppfyller Avtalens vilkår for å eie B- aksjer og/eller C-aksjer

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 Eidsiva Energi AS, Prospekt av 23. juni 2015 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736572 Prospekt Verdipapirdokument for 2,60 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2022 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger:

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 24. mars 2011

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 24. mars 2011 Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 24. mars 2011 1. Risikofaktorer Renterisiko Per 31. desember 2011 utgjorde andelen fastrente i låneporteføljen cirka 47 prosent. Pris/kursrisiko aksjer

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Andre kvartal 2011

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Andre kvartal 2011 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Andre kvartal 2011 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 10 Viktig informasjon*

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Tredje kvartal 2013

Eidsiva Energi konsern. Tredje kvartal 2013 Eidsiva Energi konsern Tredje kvartal 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11 Akershuss Energi AS, Prospekt av 30. november 2012 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010661432 Prospekt Verdipapirdokument for 4,40 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslånn 2012/2019 Tilrettelegger: Oslo,

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736580 Prospekt Verdipapirdokument for 3,15 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2030 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010704414 Prospekt Verdipapirdokument for 4,52 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2029 Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Andre kvartal 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Eidsiva Bioenergi AS Årsmøte Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer, 3. juni 2014

Eidsiva Bioenergi AS Årsmøte Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer, 3. juni 2014 Eidsiva Bioenergi AS Årsmøte Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer, 3. juni 2014 3-delt plan Eidsivakonsernet og Eidsiva Bioenergi så langt.. Våre anlegg Utbyggingen på Lillehammer Norges femte største kraftprodusent

Detaljer