MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00"

Transkript

1 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 18:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Allan Johansen Medlem Christine Schybaj Antonsen Medlem Espen Haaland Medlem Dan Erik Kjellnø Medlem Tormod Steen Medlem Geir Waage Medlem Linda Veronika Eide Medlem Nils Notler Medlem Gerd Helene Jakobsen Medlem Trond Ørjan Møllersen Medlem Hilde Birgitte Rønningsen Varamedlem Gustav Nyborg Kai Henriksen Varamedlem Karl Hans Rønning Johan Petter Røssvoll Varamedlem Anne Line Nilsen Espen Haaland(perm fra kl.14:45-16:50). Fra 16:50 møtte Anne Line Nilsen for Christine Schybaj Antonsen. Fra adm.: Rådmann Robert Pettersen, Teknisksjef Sverre Selfors, Leder Sentrale Støttetjenester Linda Løvaas, Barnehagesjef Anita Vonstad, Skolesjef Jørn Håkon Halmøy, Helse og sosialsjef Kåre Nordnes, Sosialsjef Lars Næss, Saksbehandler Erling Solvang, Saksbehandler Sveinung Haugen og sekretær Marianne Kibsgaard Merkn. innkalling: Godkjent Merkn. saksliste: K. H. Rønning ber om at sak 42/13 blir behandlet først grunnet perm. Enstemmig vedtatt(13-0). Fung. Ordfører A. Johansen ba om at ekstra sak ble satt på sakskartet, Støtte til Nord- Norsk mestersakp i skyting. Enstemmig vedtatt(13-0) Merkn. protokoll fra møte Spørsmål som ikke var kommet med. Det ble klargjort fra administrasjonen at spørsmål må levers skriftlig for at de skal protokolleres. Habilitet Sak 29/13: Gerd Jakobsen inhabil Permisjoner - Karl Hans Rønning permisjon 13:45 til 15:15(ikke tilstede

2 under sak 29/13 og sak 30/30) - Espen Haaland permisjon fra 14:45-16:50, Anne Line Nilsen kom inn som vara(under sak.31/13) - Christin S. Antonsen innvilges permisjon fra 16:20, ingen vara.(fra sak 36/13). Fra Sak 40/13(kl.16:50) fungere Anne Line Nilsen som vara for Christine S. Antonsen. Protokoll godkjennere: - Tormod Steen(V) - Trond Ø. Møllersen(Ap) - Linda V. Eide(Ap) Orienteringer: - Rådmann Robert Pettersen orienterte om salg av konsesjonskraft. Spørsmål til Ordfører: Geir Waage(AP): Spm: Status for fremdrift i anledning av høring motorferdsel i utmark. Søknadsfrist for å kunne bli en av forsøkskommunene. Rådmann: Det blir arbeidet med saken, og den vil bli fremmet i Miljø, Plan og ressurs 27. juni Spm: Vil det bli tatt initiativ til en markering 22. juli? Beplanting minnesmerke og Havmannsplassen? Rådmann; Det blir en kommunal markering med kransnedleggelse og kulturinnslag Hilde B. Rønningsen(SV): Spm: Skal det markeres stemmerettsjubileum i Rana 11. juni 2013? Rådmann: Det blir markering fra Høyskolen i Nesna og Nordland Fylkeskommune. Ingen egen kommunal markering. Spm: I Rana kan man bare lade «El- biler». Vil det også bli åpnet for å lade også ladbare biler? På sikt vil det bli enda flere ladbare biler. Dette er ikke det samme som hybridbiler. Det vil utgjøre et god tilskudd til miljøet med mulighet for å lade også disse. Er det nok å skilte om, eller krever dette vedtak? Rådmann: Kun biler som er registrert som elbiler (med registreringsnummer EL) har anledning til å benytte parkeringsfasiliteter for elbiler. Espen Haaland(H): Spm: Kan planleggingsdager i barnehager og skole samkjøres? Kan dette skje fra høsten 2013? Rådmann: Arbeides med og vil skje fra høsten Gustav Nyborg(H): Spm: Mo sentrum og parkering Side 2 av 22

3 I saksframlegget for MPR-sak 75/10 om reguleringsendring Stakokvartalet Nytorget, som omhandler Kunnskapssenteret som nylig fikk det offisielle navnet Campus Helgeland, står det blant annet: «En utbygging av Kunnskapssenteret som reguleringsendringen åpner for, vil redusere antallet parkeringsplasser i Stako-kvartalet. Nedre plan vil bestå, i noe ombygd form, med plass for rundt 40 biler. Et mindre antall av disse må kanskje reserveres for Kunnskapssenteret, mens resten antas å skulle være ordinære avgiftsbelagte korttidsplasser. Dagens parkeringshus rommer ca. 90 biler.» Om aktuelle overordnede føringer for reguleringsendringen, står det i saksframlegget med henvisning til kommunedelplan for byutvikling vedtatt i kommunestyret : «Som tiltak/strategi for å oppnå gode løsninger for trafikk og parkering, pekes bl. a. på etablering av et stort parkeringsanlegg under Sentrumsparken» Situasjonen i dag er: Et parkeringsanlegg under Sentrumsparken er ikke under planlegging, og snart er Kunnskapssenteret/Campus Helgeland klar til å tas i bruk med rundt 40 parkeringsplasser som det ikke er kjent om vil bli tatt i bruk til avgiftsbelagte korttids parkeringsplasser tilgjengelig for alle eller vil bli reservert for Kunnskapssenteret/Campus Helgeland. Samtidig arbeides det med planer for et kommunalt parkeringsanlegg i deler av et eventuelt nytt bygg på det såkalte Meierikvartalet i Mo sentrum. Ved en utbygging på den såkalte frilasttomta mellom jernbanestasjonen og Mosenteret vil langtidsplasser falle bort, og må erstattes annet sted. Fremtiden for parkeringen i Mo sentrum og det sentrumsnære området virker i dag usikker og uavklart. For å skaffe seg sikker kunnskap og oversikt ber formannskapet om en sak fra administrasjonen som viser hvilke parkeringstilbud man kan vente og finne i kort fremtid i Mo sentrum og det sentrumsnære området, både korttidsplasser og langtidsplasser, som kan tilfredsstille behovet for korttids- og langtidsplasser for handlende publikum, for dem med arbeidsplassene i sentrum og for andre som søker Mo sentrum, herunder studenter. Det tenkes her både på parkeringsplasser eiet og drevet av kommunene samt parkeringsplasser eiet og/eller drevet i samarbeid med private aktører. Det bes også om en oversikt over utviklingen av bruken av eksisterende parkeringsplasser fra 2002 til 2012, med spesiell vekt på bruken av korttidsplassene i sentrum (beleggprosenten) på torsdag ettermiddag, fredag ettermiddag og lørdager, som er de viktigste handledagene for kunder og andre som søker butikker og andre tilbud i Mo sentrum. Rådmann: Spørsmål blir oversendt administrasjonen som kommer tilbake med svar. Side 3 av 22

4 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/13 13/711 SØKNAD OM STØTTE - ÅPNING AV CAMPUS HELGELAND 29/13 12/2013 TILDELING AV TOMTER PÅ VIKALEIRA INDUSTRIOMRÅDE. PRIS OG PROSEDYRER. 30/13 13/752 TV-AKSJONEN OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ 31/13 10/2059 ØKT LÅNEOPPTAK - ENGEVOLLEN OMSORGS OG UTLEIEBOLIGER 32/13 11/1564 PLAN - SYKKELVEGNETT I MO I RANA 33/13 13/282 PARTNERSKAPSAVTALE MED IL STÅLKAMERATENE 34/13 13/107 INTERKOMMUNAL VERTSKOMMUNEAVTALE VEDRØRENDE DRIFT AV ØYEBLIKKELIG HJELP 35/13 13/870 AKTIVERING AV 2 FASTLEGEHJEMLER SOM KOMMUNALE STILLINGER KNYTTET TIL ØYEBLIKKELIG HJELP OG FREMTIDIG REGIONAL HELSEPARK 36/13 13/861 ENDRING AV FORSKRIFT SFO - INNFØRING AV SØSKENMODERASJON 37/13 13/862 PLAN FOR SKOLE- OG KVALITETSUTVIKLING /13 13/872 REGIONALE FLYRUTER - WIDERØE ANMODNING OM STØTTE TIL RUTEENDRINGSØNSKE - HELGELANDSSYKEHUSET HF. 39/13 13/883 Side 4 av 22

5 DELEGASJON HØRINGSSAKER ETTER VANNRESSURS,- VASSDRAGSREG,- OG NATURVERNLOVEN POLITISKE HØRINGSUTTALELSER FRA KOMMUNEN TIL MPR. 40/13 12/2238 ÅRSOPPGJØR / REGNSKAP /13 13/856 REGNSKAPSRAPPORTERING /13 10/659 E6 PÅ HELGELAND UTBYGGING OG FINANSIERING AV E 6. KOMMUNAL GARANTI FOR BOMSELSKAPETS LÅN TIL FØRSTE DELSTREKNING KORGEN - BOLNA. 43/13 11/1848 SØRSJONA OG UTSKARPEN VANNVERK AL SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE 44/13 10/ SENTRALEN - HELGELAND ORIENTERINGSSAK OM STRUKTURENDRING 110-SENTRALER I NORGE OG NYTT NØDNETT. 45/13 13/682 HVERDAGSREHABILITERING 46/13 13/837 DRIFTSENDRING VED DEN INTERKOMMUNALE LEGEVAKTEN (IKL) 47/13 13/324 STØTTE NNM I SKYTING Side 5 av 22

6 28/13 SØKNAD OM STØTTE - ÅPNING AV CAMPUS HELGELAND Rana kommune bevilger kr ,- fra formannskapets reserverte bevilgninger som overføres Kunnskapsparken Helgeland. Rådmannen i Rana, Enstemmig vedtatt, 11 0 Rana kommune bevilger kr ,- fra formannskapets reserverte bevilgninger som overføres Kunnskapsparken Helgeland. 29/13 TILDELING AV TOMTER PÅ VIKALEIRA INDUSTRIOMRÅDE. PRIS OG PROSEDYRER. Følgende virksomheter tildeles tomt på Vikaleira industriområde: Søker nr. 3 - Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF). Tildeles regulert tomt nr. 7 og 8 (ca. 10,5 daa). Søker nr TonnesBilan AS Tildeles regulert tomt nr. 9 (ca. 6,1 daa.). Søker nr Sjule Holding AS Tildeles regulert tomtetillegg (ca. 8,4 daa.). Søker nr Meyership Eiendom AS (Bring) Betinget tildeling av regulert tomt nr. 10 (ca. 8,3 daa.). Søker nr. 15. Meyership Eiendom AS (Tollpost) Betinget tildeling av regulert tomt nr. 11 og 12 (ca. 11,4 daa.). Søker nr BaRe Nord AS Tildeles regulert tomt 13 (ca. 6,6 daa.). Side 6 av 22

7 Tomtetildelingen foretas i overenstemmelse med rammene for tildelingen som ble behandlet og vedtatt i kommunestyret i K-sak 112/12 den Rådmannen i Rana, den 23. mai 2013 Gerd Jakobsen(AP) fratrer behandling av saken, grunnet habilitet. Karl Hans Rønning var i permisjon under avstemming. Avstemming om habilitet til medlemmer av bedriftsforsamling i HAF(enstemmig, 12 mente de ikke var inhabil) Forslag fra Dan Erik Kjellnø(ML): Følgende virksomheter tildeles tomt på Vikaleira industriområde: Søker nr TonnesBilan AS Tildeles regulert tomt nr. 9 (ca. 6,1 daa.). Søker nr Sjule Holding AS Tildeles regulert tomtetillegg (ca. 8,4 daa.). Søker nr Meyership Eiendom AS (Bring) Betinget tildeling av regulert tomt nr. 10 (ca. 8,3 daa.). Søker nr. 15. Meyership Eiendom AS (Tollpost) Betinget tildeling av regulert tomt nr. 11 og 12 (ca. 11,4 daa.). Søker nr BaRe Nord AS Tildeles regulert tomt 13 (ca. 6,6 daa.). Tomtetildelingen foretas i overenstemmelse med rammene for tildelingen som ble behandlet og vedtatt i kommunestyret i K-sak 112/12 den Rådmannens innstilling kontra Kjellnø sitt forslag. Kjellnø sitt forslag enstemmig vedtatt(11-0) Følgende virksomheter tildeles tomt på Vikaleira industriområde: Søker nr TonnesBilan AS Tildeles regulert tomt nr. 9 (ca. 6,1 daa.). Side 7 av 22

8 Søker nr Sjule Holding AS Tildeles regulert tomtetillegg (ca. 8,4 daa.). Søker nr Meyership Eiendom AS (Bring) Betinget tildeling av regulert tomt nr. 10 (ca. 8,3 daa.). Søker nr. 15. Meyership Eiendom AS (Tollpost) Betinget tildeling av regulert tomt nr. 11 og 12 (ca. 11,4 daa.). Søker nr BaRe Nord AS Tildeles regulert tomt 13 (ca. 6,6 daa.). Tomtetildelingen foretas i overenstemmelse med rammene for tildelingen som ble behandlet og vedtatt i kommunestyret i K-sak 112/12 den /13 TV-AKSJONEN OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ Rådmannen i Rana, Karl Hans Rønning har permisjon under behandling. Høyre foreslår: Trine Rimer, Eldbjørg Fagerjord og Stein Hovind som leder. Venstre foreslår: Mary Ann Dahl Arbeiderpartiet foreslår: Gerd Jakobsen Fra administrasjonen foreslås Gro Sæten Foreslåtte kandidater enstemmig vedtatt (12-0) Stein Hovind(leder), Trine Rimer, Eldbjørg Fagerjord, Mary Ann Dahl, Gro Sæten og Gerd H. Jakobsen. Side 8 av 22

9 31/13 ØKT LÅNEOPPTAK - ENGEVOLLEN OMSORGS OG UTLEIEBOLIGER 1. Engvollen omsorgs- og utleieboliger realiseres innenfor ny kostnadsramme på kr Samlet låneopptak begrenses oppad til kr Husleie fastsettes med basis i omkostninger knyttet til prosjektets låneopptak, med tillegg for kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold. Rådmannen i Rana, 22. mai 2013 Espen Haaland innvilges permisjon, og Anne Line Nilsen tiltrår. Karl Hans Rønning tilbake fra permisjon. Forslag fra Dan Erik Kjellnø(ML): 1. Rana kommune legger ut hele bygningsmassen med tomt på Engvollen for salg. 2. Kjøper forplikter seg til å prioritere personer som har problemer i forhold til det ordinære boligmarkedet. 3. Rana kommune bygger en ny og funksjonell bolig som ivaretar målgruppen som var tiltenkt et botilbud på Engvollen. Rådmannens innstilling falt 6(AP, SV) mot7(h, FRP, V, ML, SP) stemmer for repr. Kjellnø sitt forslag 1. Rana kommune legger ut hele bygningsmassen med tomt på Engvollen for salg. 2. Kjøper forplikter seg til å prioritere personer som har problemer i forhold til det ordinære boligmarkedet. 3. Rana kommune bygger en ny og funksjonell bolig som ivaretar målgruppen som var tiltenkt et botilbud på Engvollen. 32/13 PLAN - SYKKELVEGNETT I MO I RANA Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling: Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett - Strategisk plan for aktiv transport i Rana godkjennes. Side 9 av 22

10 Planen legges til grunn når kommunen i samarbeid med Statens vegvesen skal utarbeide handlingsplan der konkrete tiltak på gang- og sykkelvegnettet skal beskrives, kostnadsberegnes og prioriteres. Rådmannen i Rana, Enstemmig vedtatt(13-0) Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett - Strategisk plan for aktiv transport i Rana godkjennes. Planen legges til grunn når kommunen i samarbeid med Statens vegvesen skal utarbeide handlingsplan der konkrete tiltak på gang- og sykkelvegnettet skal beskrives, kostnadsberegnes og prioriteres. 33/13 PARTNERSKAPSAVTALE MED IL STÅLKAMERATENE 1. Rana kommune vedtar vedlagte Partnerskapsavtale mellom Rana kommune og IL Stålkameratene med flere dat Avtalen stadfestes av kommunestyret. 2. Avtalens pkt. 5a) innebærer en økonomisk forpliktelse som ikke er budsjettert for eller finansiert i Det bevilges tilskudd for 2013, stort kr ,-. Beløpet finansieres over disposisjonsfondet. 3. For 2014 og senere år forutsettes finansiering av årlig driftsstøtte i denne og andre partneskapsavtaler finansiert gjennom ordinær budsjettbehandling. Rådmannen i Rana, 23 april Rådmannen i Rana, Enstemmig vedtatt(13-0) 1. Rana kommune vedtar vedlagte Partnerskapsavtale mellom Rana kommune og IL Stålkameratene med flere dat Avtalen stadfestes av kommunestyret. 2. Avtalens pkt. 5a) innebærer en økonomisk forpliktelse som ikke er budsjettert for eller finansiert i Det bevilges tilskudd for 2013, stort kr ,-. Beløpet Side 10 av 22

11 finansieres over disposisjonsfondet. 3. For 2014 og senere år forutsettes finansiering av årlig driftsstøtte i denne og andre partnerskapsavtaler finansiert gjennom ordinær budsjettbehandling. 34/13 INTERKOMMUNAL VERTSKOMMUNEAVTALE VEDRØRENDE DRIFT AV ØYEBLIKKELIG HJELP Utvalg for helse og omsorgs innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagt Interkommunal vertskommuneavtale vedr. drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold hvor Rana kommune er vertskommune for kommunene Hemnes, Nesna, Lurøy og Rødøy. Rådmannen i Rana, Enstemmig vedtatt(13-0) Kommunestyret vedtar vedlagt Interkommunal vertskommuneavtale vedr. drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold hvor Rana kommune er vertskommune for kommunene Hemnes, Nesna, Lurøy og Rødøy. 35/13 AKTIVERING AV 2 FASTLEGEHJEMLER SOM KOMMUNALE STILLINGER KNYTTET TIL ØYEBLIKKELIG HJELP OG FREMTIDIG REGIONAL HELSEPARK Utvalg for helse og omsorgs innstilling: 1. Det opprettes 2 kommunale fastlønnete legestillinger med fastlegefunksjoner. - Legestillingene blir tillagt kommunale oppgaver, herunder legetjenester i forbindelse med øyeblikkelig hjelp døgntilbud. - Det vurderes også at helsetjenester til asylanter/flyktningetjenesten og andre kommunale oppgaver i tilknytningen av Regional Helsepark (Lokalmedisinsk senter) blir en del av de kommunale oppgavene, samt medisinsk faglig ansvarlig for interkommunal legevakt. Side 11 av 22

12 2. Finansiering av stillingene søkes dekket innenfor eksisterende ramme. I dette ligger statlig finansiering av tilskudd til øyeblikkelig hjelp, statlig tilskudd til helsetjenester for asylsøkere, basistilskudd til fastleger, refusjoner fra HELFO og egenandeler fra pasientene. Rådmannen i Rana, Enstemmig vedtatt(13-0) 1. Det opprettes 2 kommunale fastlønnete legestillinger med fastlegefunksjoner. - Legestillingene blir tillagt kommunale oppgaver, herunder legetjenester i forbindelse med øyeblikkelig hjelp døgntilbud. - Det vurderes også at helsetjenester til asylanter/flyktningetjenesten og andre kommunale oppgaver i tilknytningen av Regional Helsepark (Lokalmedisinsk senter) blir en del av de kommunale oppgavene, samt medisinsk faglig ansvarlig for interkommunal legevakt. 2. Finansiering av stillingene søkes dekket innenfor eksisterende ramme. I dette ligger statlig finansiering av tilskudd til øyeblikkelig hjelp, statlig tilskudd til helsetjenester for asylsøkere, basistilskudd til fastleger, refusjoner fra HELFO og egenandeler fra pasientene. 36/13 ENDRING AV FORSKRIFT SFO - INNFØRING AV SØSKENMODERASJON Utvalg for Oppvekst og kulturs innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at reviderte forskrifter for SFO i Rana med bestemmelser om søskenmoderasjon som ny 9A, og tilføyelse i 17 om ikrafttredelse sendes ut på høring. 2. Høringsinstanser er: a. Forelderutvalgene ( FAU) ved barneskolene b. Samarbeidsutvalgene (SU) ved barneskolene 3. Høringsfrist 1. september Rådmannen i Rana, Christine Schybaj Antonsen(H) innvilget permisjon fra kl.16:20, ingen vara. Rådmann endrer innstilling etter forespørsel til: Side 12 av 22

13 1. Formannskapet vedtar å sende ut reviderte forskrifter for SFO i Rana med bestemmelser om søskenmoderasjon som nye 9A, 13 og 17. Disse lyder: Ny 9A: Søskenmoderasjon: For familier med mer enn ett barn i SFO, gis det søskenmoderasjon slik: Fra og med barn nr. 2 gis det 50% reduksjon i foreldrebetaling for billigste plass. Moderasjonen gis ut fra til en hver tid gjeldende betalingssats vedtatt av kommunestyret. Søskenmoderasjon gjelder alle plasstyper unntatt dagplass. 13: Åpningstider. Endret første ledd til: SFO i Rana kommune er som hovedregel åpen alle skoledager med unntak av 5 planleggingsdager. Et SFO-år går fra 1 august til 31. juli påfølgende år. Alle elever med tilleggsplass, må ta 4 uker ferie i løpet av SFO-året, men tre uker tas ut sammenhengende i løpet av skolens sommerferie. 17 Ikrafttredelse Det gjøres tilføyelse av nytt ledd: Reviderte forskrifter med vedtatte endringer inklusiv bestemmelse om søskenmoderasjon ved ny 9A, iverksettes fra kommunestyrets vedtaksdato. 2. Høringsinstanser er: a. Forelderutvalgene ( FAU) ved barneskolene b. Samarbeidsutvalgene (SU) ved barneskolene 3. Høringsfrist 1. oktober Det voteres over ny innstilling fra Rådmann. Enstemmig vedtatt(12-0) 1. Formannskapet vedtar å sende ut reviderte forskrifter for SFO i Rana med bestemmelser om søskenmoderasjon som nye 9A, 13 og 17. Disse lyder: Ny 9A: Søskenmoderasjon: For familier med mer enn ett barn i SFO, gis det søskenmoderasjon slik: Fra og med barn nr. 2 gis det 50% reduksjon i foreldrebetaling for billigste plass. Moderasjonen gis ut fra til en hver tid gjeldende betalingssats vedtatt av kommunestyret. Side 13 av 22

14 Søskenmoderasjon gjelder alle plasstyper unntatt dagplass. 13: Åpningstider. Endret første ledd til: SFO i Rana kommune er som hovedregel åpen alle skoledager med unntak av 5 planleggingsdager. Et SFO-år går fra 1 august til 31. juli påfølgende år. Alle elever med tilleggsplass, må ta 4 uker ferie i løpet av SFO-året, men tre uker tas ut sammenhengende i løpet av skolens sommerferie. 17 Ikrafttredelse Det gjøres tilføyelse av nytt ledd: Reviderte forskrifter med vedtatte endringer inklusiv bestemmelse om søskenmoderasjon ved ny 9A, iverksettes fra kommunestyrets vedtaksdato. 2. Høringsinstanser er: a. Forelderutvalgene ( FAU) ved barneskolene b. Samarbeidsutvalgene (SU) ved barneskolene 3. Høringsfrist 1. oktober /13 PLAN FOR SKOLE- OG KVALITETSUTVIKLING Utvalg for Oppvekst og kulturs innstilling: Vedlagte plan for Skole- og kvalitetsutvikling vedtas som retningsgivende for grunnskolen i Rana. Rådmannen i Rana, Enstemmig vedtatt(12-0) Vedlagte plan for Skole- og kvalitetsutvikling vedtas som retningsgivende for grunnskolen i Rana. 38/13 REGIONALE FLYRUTER - WIDERØE Side 14 av 22

15 ANMODNING OM STØTTE TIL RUTEENDRINGSØNSKE - HELGELANDSSYKEHUSET HF. Rana kommune støtter Helgelandssykehuset HF sitt ønske om ruteendring slik det fremkommer i brev dat Direkterute Brønnøysund Mo i Rana tur/retur gjenopprettes. 2. En reisemulighet fra Bodø til Mosjøen etableres med avgang fra Bodø mellom kl.15 og 18. Rådmannen i Rana, Enstemmig vedtatt(12-0) Rana kommune støtter Helgelandssykehuset HF sitt ønske om ruteendring slik det fremkommer i brev dat Direkterute Brønnøysund Mo i Rana tur/retur gjenopprettes. 2. En reisemulighet fra Bodø til Mosjøen etableres med avgang fra Bodø mellom kl.15 og /13 DELEGASJON HØRINGSSAKER ETTER VANNRESSURS,- VASSDRAGSREG,- OG NATURVERNLOVEN POLITISKE HØRINGSUTTALELSER FRA KOMMUNEN TIL MPR. Formannskapet viser til vedtak i F.sak 01/08 og vedtar endring som følger: I saker som berører Vannressursloven jfr.pkt og pkt i delegasjonsreglementet, Vassdragsreguleringsloven jfr. pkt i delegasjonsreglementet, og Naturmangfoldsloven jfr. pkt i delegasjonsreglementet, og som krever politisk behandling, behandles disse for ettertiden av Miljø- plan og resursutvalget. Hvis kommunestyret skal behandle saken skal det skje med innstilling fra Miljø- plan og resursutvalget.. Rådmannen i Rana, 22 mai Enstemmig vedtatt (12-0) Side 15 av 22

16 Formannskapet viser til vedtak i F.sak 01/08 og vedtar endring som følger: I saker som berører Vannressursloven jfr.pkt og pkt i delegasjonsreglementet, Vassdragsreguleringsloven jfr. pkt i delegasjonsreglementet, og Naturmangfoldsloven jfr. pkt i delegasjonsreglementet, og som krever politisk behandling, behandles disse for ettertiden av Miljø- plan og resursutvalget. Hvis kommunestyret skal behandle saken skal det skje med innstilling fra Miljø- plan og resursutvalget.. 40/13 ÅRSOPPGJØR / REGNSKAP 2012 Regnskapsmessig mindreforbruk for regnskapsåret 2012, kr ,94 avsettes til disposisjonsfond. Kommunestyrets vedtak i sak 53/11 om tilbakeføring av tidligere års avsetninger til selvkostfond til abonnentene gjennom redusert økning i avgiftene gjelder også for årene etter Espen Haaland tiltrer etter permisjon kl.16:50. Anne Line Nilsen er vara for Christine S. Antonsen. Enstemmig vedtatt(13-0) Regnskapsmessig mindreforbruk for regnskapsåret 2012, kr ,94 avsettes til disposisjonsfond. Kommunestyrets vedtak i sak 53/11 om tilbakeføring av tidligere års avsetninger til selvkostfond til abonnentene gjennom redusert økning i avgiftene gjelder også for årene etter /13 REGNSKAPSRAPPORTERING 2013 Side 16 av 22

17 Regnskapsrapport pr tas til orientering. Følgende budsjettreguleringer i budsjett for 2013 vedtas: Innstillingens to ledd blir tatt opp til votering hver for seg og begge ble enstemmig vedtatt, (13-0) Rapport tas til orientering. Enstemmig vedtatt(13-0) Punkt 2. blir enstemmig vedtatt(13-0) Regnskapsrapport pr tas til orientering. Følgende budsjettreguleringer i budsjett for 2013 vedtas: Side 17 av 22

18 42/13 E6 PÅ HELGELAND UTBYGGING OG FINANSIERING AV E 6. KOMMUNAL GARANTI FOR BOMSELSKAPETS LÅN TIL FØRSTE DELSTREKNING KORGEN - BOLNA. 1. Rana kommunestyre viser til behandling av K.sak 13/ Rana kommune er innstilt på å stille garantier for låneopptak knyttet til utbyggingen av E6 Helgeland i samsvar med saksutredningen. 3. Rana kommune er enig i den finansieringsplan som er skissert i saksfremlegget og stiller i denne omgang en garanti, - selvskyldnerkausjon på 186 mill. kr for lån til bompengeselskapet i forbindelse med utbyggingen av E6 Korgen Bolna. Garantitiden fastsettes fra 2013 til og med Rana kommune forutsetter at Nordland fylkeskommune og kommunene Vefsn og Grane stiller en garanti på til sammen 404 mill. kr. 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånene. 5. Hvis selskapet ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser forutsetter Rana kommune at utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med 20 % og forlengelse av innkrevingstiden med inntil 5 år. I dette tilfelle må garantitiden utvides med 5 år. 6. Ansvaret for låneopptak og bompengeinnkreving til dette prosjektet tillegges ett nytt fylkeskommunalt bompengeselskap 7. Kommunestyret forutsetter at garantistillelsen godkjennes av Fylkesmannen i Nordland. Rådmannen i Rana, Side 18 av 22

19 Forslag fra repr. Tormod Steen(V): Det utredes ei mer rettferdig innkrevning av bompenger for E6 utredes for å finansiere bompengeandelen for innbyggerne i Rana. Utredning må i tillegg se på mulighet for å finansiere nødvendig trafikkomlegging i Rana gjennom veipakke Helgeland. Ny storflyplass, transportløsninger for gods og persontransport, veinett for gang og sykkeltrafikk for aktiv transport og gode terminalløsninger mellom veg, jernbane og sjø bør utvikles og finansieres. Utbedring av FV12 utover mot kystriksvegen kan også være tema i denne utredning. Forslag fra repr. Espen Haaland(H): Tillegg punkt 8: Dersom Stortingets endelige behandling av veipakke Helgeland åpner for annen finansiering enn forslått, forbeholder Rana Kommune seg å komme tilbake til finansiering av veipakken. Rådmannen sin innstilling ble vedtatt mot 2(1FRP, 1H(G. Nyborg))- 11(5AP, 1V, 2 H, 1SV) Forslag fra Espen Haaland(H) tatt opp til votering. Forslag falt 6 (FRP, H, V, ML)- 7(AP, SV, SP) Forslag fra Tormod Steen(V) tatt opp til votering. Forslag falt1 (V) - 12(H, FRP, AP, SP, ML, SV) 1. Rana kommunestyre viser til behandling av K.sak 13/ Rana kommune er innstilt på å stille garantier for låneopptak knyttet til utbyggingen av E6 Helgeland i samsvar med saksutredningen. 3. Rana kommune er enig i den finansieringsplan som er skissert i saksfremlegget og stiller i denne omgang en garanti, - selvskyldnerkausjon på 186 mill. kr for lån til bompengeselskapet i forbindelse med utbyggingen av E6 Korgen Bolna. Garantitiden fastsettes fra 2013 til og med Rana kommune forutsetter at Nordland fylkeskommune og kommunene Vefsn og Grane stiller en garanti på til sammen 404 mill. kr. 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånene. 5. Hvis selskapet ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser forutsetter Rana kommune at utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med 20 % og forlengelse av innkrevingstiden med inntil 5 år. I dette tilfelle må garantitiden utvides med 5 år. 6. Ansvaret for låneopptak og bompengeinnkreving til dette prosjektet tillegges ett nytt fylkeskommunalt bompengeselskap 7. Kommunestyret forutsetter at garantistillelsen godkjennes av Fylkesmannen i Nordland. 43/13 SØRSJONA OG UTSKARPEN VANNVERK AL SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE Rana kommune overtar Sørsjona og Utskarpen vannverk ihht. avtaleutkast datert Side 19 av 22

20 Overtakelsen blir gjort gjeldene fra Rådmannen i Rana, Enstemmig vedtatt(13-0) Rana kommune overtar Sørsjona og Utskarpen vannverk ihht. avtaleutkast datert Overtakelsen blir gjort gjeldene fra / SENTRALEN - HELGELAND ORIENTERINGSSAK OM STRUKTURENDRING 110-SENTRALER I NORGE OG NYTT NØDNETT. Formannskapet tar saken til orientering Rådmannen i Rana, 27. mai Enstemmig vedtatt(13-0) Formannskapet tar saken til orientering 45/13 HVERDAGSREHABILITERING Utvalg for helse og omsorgs innstilling: 1. Hverdagsrehabilitering utprøves som metode i et samarbeidsprosjekt i Omsorgsavdelingen og Helse- og sosialavdelingen. 2. Prosjektet er 2 årig med en bemanningsramme på 2,6 årsverk, oppstart tidlig Prosjektet innarbeides i økonomiplan/budsjett for Side 20 av 22

21 Rådmannen i Rana, 21.mai 2013 Robert Pettersen Enstemmig vedtatt(13-0) 1. Hverdagsrehabilitering utprøves som metode i et samarbeidsprosjekt i Omsorgsavdelingen og Helse- og sosialavdelingen. 2. Prosjektet er 2 årig med en bemanningsramme på 2,6 årsverk, oppstart tidlig Prosjektet innarbeides i økonomiplan/budsjett for /13 DRIFTSENDRING VED DEN INTERKOMMUNALE LEGEVAKTEN (IKL) Utvalg for helse og omsorgs innstilling: Saken tas til etterretning Rådmannen i Rana, Enstemmig vedtatt(13-0) Saken tatt til etterretning 47/13 STØTTE NNM I SKYTING Innstilling: Side 21 av 22

22 Innvilges fra Formannskapets bevilginger. Varaordfører Allan Johansen fremmer saken og foreslår å innvilge fra formannskapets bevilgninger. Forslag falt 5(Ap-1, FrP) 8(H, V, SP, ML og SV, Trond Ø. Møllersen Ap) Søknad avvises. Side 22 av 22

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 13:40

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 13:40 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 13:40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Medlem Allan Johansen Medlem Espen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Vedtaksoppfølging Formannskapet 2011 (fra start valgperiode) Sak. Nr. Sakstittel Avdeling Status Vedtak Merknad

Vedtaksoppfølging Formannskapet 2011 (fra start valgperiode) Sak. Nr. Sakstittel Avdeling Status Vedtak Merknad Vedtaksoppfølging Formannskapet 2011 (fra start valgperiode) Sak. Nr. Sakstittel Avdeling Status Vedtak Merknad FSK 73/11 FRITAK FRA VERV - MEDDOMMERE Støttetjenesten Oddlaug Vonstad innvilges fritak fra

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 22 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

ber kommune Politisk sekretariat

ber kommune Politisk sekretariat ber kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 26.08.2010 K1 18:00 på Glitra Formannskapet skal, som styringsgruppe for omstillingsprosessen/strukturprosjektet, ha møte i

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer