Gruppelivsforsikring for foreninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gruppelivsforsikring for foreninger"

Transkript

1 Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen Forhøyelse av forsikringssummen 4 7. Begrensninger i selskapets ansvar 4 8. Utbetaling av forsikringssum 5 9. Uttredelse av forsikringen Opphør av forsikringen Rett til individuell livsforsikring Premiebetaling Premieberegning Opplysningsplikt Foreldelse Innskrenkninger i disposisjonsretten Forbehold om rett til fremtidige endringer i forsikringsvilkår og premietariffer Selskapets regressadgang Tvister Lovvalg og verneting 7 Gruppelivsforsikring med uføredekning 21. Forsikringstilfellet ved arbeidsuførhet Begrensninger i selskapets ansvar Fastsettelse av forsikringssummen ved arbeidsuførhet Fullt betalt dødsfallsforsikring ved arbeidsuførhet Utbetaling av forsikringssum ved arbeidsuførhet Uttredelse av forsikringen. Rett til fullt betalt forsikring Innskrenkninger i retten til å tegne individuell livsforsikring Opphør av forsikringen 9 Fortsetter neste side Gjelder fra 1. januar 2016

2 Gruppelivsforsikring uføredekning med tilknyttet tidsbegrenset uførerente 29. Særskilte bestemmelser for tidsbegrenset uførerente Retten til tidsbegrenset uførerente Begrensning i retten til tidsbegrenset uførerente Den tidsbegrensede uførerentens størrelse Premiebetaling for tidsbegrenset uførerente Erstatningsoppgjør Opphør av den tidsbegrensede uførerenten Gruppelivsforsikring for foreninger er en livsforsikring som en forening eller et forbund av yrkes utøvere eller en nærmere definert økonomisk gruppe kan tegne for avtalte grupper av sine medlemmer og eventuelt deres ektefeller, registrerte partnere eller samboere. En gruppelivsforsikring kan omfatte uføredekning. Uføredekning innebærer at den forsikrede ved oppfyllelse av vilkårenes krav til arbeidsuførhet får utbetalt et engangsbeløp, eventuelt et månedlig beløp dersom uførerente er tilknyttet. Hvilke dekninger som er avtalt, vil fremgå av forsikringsavtalen og forsikringsbeviset. Avløser vilkår av 1. januar 2015

3 Gruppelivsforsikring med dødsfallsdekning Ved krav om utbetaling av forsikringssum ved dødsfall er det de vilkår som gjaldt da dødsfallet inntraff som skal benyttes. For forsikringen gjelder disse vilkår, forsikringsavtalen inngått mellom foreningen, forbundet eller den økonomiske gruppen og Storebrand Livsforsikring AS, og Utfyllende regler for gruppelivsforsikring fastsatt av Storebrand og godkjent av Kredittilsynet. Dessuten gjelder lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr i det følgende kalt FAL og lovgivningen ellers, likevel slik at vilkårene går foran der disse skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes. 1. Definisjoner 1.6. Barn Med barn menes den forsikredes egne barn og stebarn. Videre omfattes andre barn som iflg. offentlig myndighet forsørges av forsikrede og er opptatt i hans/hennes familie Forsørger Med forsørger menes medlem som har ektefelle (jf. punkt 1.4.), registrert partner (jf. punkt 1.4.) eller samboer (jf. punkt 1.5.) eller er enslig med barn (jf. punkt 1.6.) under 21 år Arbeidsdyktighet Med hel arbeidsdyktighet menes at vedkommende er helt arbeidsdyktig tilsvarende heltidsstilling Forsikringsavtalen Med forsikringsavtalen menes den avtale om gruppelivsforsikring som inngås mellom foreningen/forbundet eller bransjegruppen og Storebrand Livsforsikring AS Selskapet Med selskapet menes Storebrand Livsforsikring AS Forsikringstaker Med forsikringstaker menes den som inngår forsikringsavtalen med selskapet Forsikrede Med den forsikrede menes den hvis liv eller helse forsikringen er knyttet til Ektefelle/registrert partner Med forsikredes ektefelle menes den person som har inngått ekteskap med den forsikrede. Likestilt med ektefelle er den som har inngått registrert partnerskap med den forsikrede. En person regnes ikke som forsikret ektefelle eller registrert partner lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til, separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig Samboer Som samboer regnes: - person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapseller partnerskapsliknende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller - person som har felles barn og felles bolig med den forsikrede. En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntraff forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap eller partnerskap kunne inngås. En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt Forsikringsbevis Et skriftlig bevis til medlemmene som skal inneholde opplysninger om avtalte ytelser og hvilke forsikringsvilkår som gjelder Arbeidsuførhet Med arbeidsuførhet menes helt eller delvis tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Noen dekninger ved arbeidsuførhet krever at arbeidsuførheten bedømmes å være varig Folketrygdens grunnbeløp - G Med G menes grunnbeløpet i folketrygden Forsikringstiden Med forsikringstiden menes den perioden forsikringsavtalen er i kraft. For det enkelte medlem menes med forsikringstiden den perioden vedkommende tilhører den gruppe forsikringsavtalen omfatter Forsikringsår Med forsikringsår menes 12-månedersperioden fra forsikringens hovedforfall. 2. Hvem gruppelivsforsikringen omfatter Gruppelivsforsikringen omfatter den eller de personer som er nevnt i forsikringsavtalen og forsikringsbeviset. For forsikrede som ikke er medlem av norsk folketrygd gjelder følgende begrensning: Den varige arbeidsuførhetsgrad og den tidsbegrensede uføregrad skal fastsettes av lege i Norge etter gjeldende regelverk i Norge. 3 Vilkår Foreninger

4 Utgifter i forbindelse med fastsettelse av den varige arbeidsuføregrad eller den tidsbegrensede uføregrad erstattes ikke. 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3.1. Ikrafttredelse generelt Dersom ikke annet er avtalt eller følger av forholdet, begynner selskapets ansvar å løpe fra det tidspunkt avtalen er inngått. Forutsetningene for når det enkelte medlem tas opp i forsikringen fremgår av punkt 3.2 og Ikrafttredelse for medlemmet Ved frivillig tilslutning omfatter gruppelivsforsikringen bare de medlemmer som avgir tilfresstillende helseerklæring på skjema fastsatt av selskapet. Medforsikret ektefelle/registrert partner eller samboer kraves tilsvarende helseerklæring som for medlemmet. 5. Utvidelse av forsikringen 5.1. Med utvidelse av forsikringen menes en endring av forsikringsavtalen som medfører at forsikringssummen blir forhøyet for en eller flere av de forsikrede som forsikringen allerede omfatter, at nye ytelser tilknyttes forsikringen eller at forsikringen skal omfatte nye grupper forsikrede Utvidelsen trer i kraft den dag ny avtale er inngått, hvis ikke annet er avtalt For utvidelsen gjelder de samme vilkår om helsetilstand som ved gruppelivsforsikringens etablering, jf punkt Forhøyelse av forsikringssummen 6.1. Ved forhøyelse av forsikringssummen som følge av avtaleendring, se punkt 5. Ved obligatorisk tilslutning kreves ingen egenerklæring om helsen fra medlemmet eller medforsikret ektefelle/registrert partner/samboer Dersom forsikringssummen i henhold til avtalen skal forhøyes i samsvar med folketrygdens grunnbeløp (G-regulering) kreves det ingen erklæring om helse. Når det ikke bes om egenerklæring om helsen og dersom medforsikret ektefelle/registrert partner eller samboer dør innen 2 år etter at denne ble medforsikret, jgelder en innskrenkning i erstatnigsplikt for selskapet, jf. punkt 7.2. Det samme gjelder forhøyelse av forsikringssummen for medforsikret ektefelle/ registrert partner eller samboer Medlem som ikke oppfyller vilkårene For medlem og medforsikret ektefelle/registrert partner/ samboer som på grunn av helsetilstanden ikke kan være med i gruppe livsforsikringen, trer forsikringen, hvis ikke annet er avtalt, i kraft den dag vilkårene i punkt 3.2. er oppfylt Etterinnmelding Hvis medlem eller medforsikret ektefelle/registrert partner/ samboer som oppfyller betingelsen for opptak i en forsikring med obligatorisk tilslutning og ikke slutter seg til denne innen 1 måned, kreves godkjente helseopplysninger for senere å bli med i forsikringen. Helseopplysningene gir uten utgift for selskapet på skjema fastastt av selskapet. 4. Innmelding i forsikringen 4.1. Innmeldingen av nye medlemmer i forsikringen trer i kraft den dag melding er sendt selskapet, hvis ikke annet er avtalt For innmeldinger gjelder de samme vilkår om helsetilstand som når gruppelivsforsikringen ble etablert, punkt Begrensninger i selskapets ansvar 7.1. Selvmord Har den forsikrede tatt eller forsøkt å ta sitt eget liv, gjelder forsikringen bare dersom det har gått mer enn 1 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, eller det må antas at forsikringen ble tegnet uten tanke på selvmord, jf FAL Ektefelle/registrert partner/samboerforsikring Når ektefelle/registrert partner/samboer tas opp i forsikringen uten at det kreves helseopplysninger, er selskapet fri for ansvar dersom ektefelle/registrert partner/samboer dør innen 2 år etter opptakelsen som følge av sykdom eller lyte som vedkommende hadde på opptakelsestidspunktet og som det må antas at ved kommende kjente til. Ved forhøyelse av forsikringssummen, som ikke ligger innenfor avtalens ramme, gjelder tilsvarende bestemmelse. To-årsfristen regnes da fra den dag forsikringssummen ble forhoyet, jf. pnkt Krig, opptøyer o.l. Uten særskilt avtale svarer selskapet ikke for skade eller forverrelse av skade som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med krig eller krigsliknenede handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør, opptøyer eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. 4 Vilkår Foreninger

5 8. Utbetaling av forsikringssum 8.1. Forsikringssummen utbetales ved forsikredes død i forsikringstiden. Ved den forsikredes død må det sendes melding til selskapet uten ugrunnet opphold For selskapets videre behandling skal den som fremmer krav etter forsikringen fremskaffe dødsattest. Det skal legges ved dokumentasjon som viser hvem som er berettiget til å motta forsikringssummen Medforsikret ektefelle/registrert partner/samboer trer ut av forsikringen samtidig med medlemmet. Videre trer medforsikret ektefelle/registrert partner ut av forsikringen den dag separasjon eller skilsmisse finner sted (jf punkt 1.4.). Samboer trer ut av forsikringen den dag samlivsbrudd finner sted eller samboer definisjonen av annen grunn ikke lenger er oppfylt (jf punkt 1.5.) En gruppelivsforsikring har hverken gjenkjøps- eller fripoliseverdi. Den som gjør krav på forsikringssummen er forpliktet til å bistå med ytterligere opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for vedkommende, dersom selskapet ber om dette. Den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger kan miste ethvert krav mot selskapet i henhold til FAL Så snart vilkårene for utbetaling er til stede, vil forsikringssummen bli utbetalt. Selskapet betaler renter beregnet fra 2 måneder etter at dødsfallet meldes til selskapet, jf FAL Omfatter gruppelivsforsikringen ektefelle/registrert partner/samboerforsikring, og både arbeidstakeren og ektefelle/registrert partner/samboer dør i løpet av en 30 dagers periode, utbetales også forsikringssummen for ektefelle-/registrert partner-/samboerforsikringen, selv om ektefelle/registrert partner/samboer dør sist. 9. Uttredelse av forsikringen 9.1. Med uttredelse menes at den forsikrede trer ut av forsikringen Når et medlem av en gruppelivsforsikring trer ut av den gruppe som avtalen omfatter, opphører forsikringen tidligst 14 dager etter at skriftlig påminnelse er sendt fra selskapet eller forsikringstakeren. I en forsikring hvor påminnelse som nevnt i første punktum ikke blir sendt, opphører forsikringen tidligst 2 måneder etter at medlemmet trådte ut av gruppen. Det kan avtales et senere tidspunkt for opphør av forsikringen enn det som følger av første og annet punktum. Ved forsikrings tilfeller som selskapet svarer for etter første eller annet punktum, vil det bli gjort fradrag i forsikringssummen hvis vedkommende i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og får erstatning fra denne Om rett til individuell livsforsikring vises det til punkt Opphør av forsikringen Hvis forsikringstakeren eller selskapet ikke benytter seg av sin rett til oppsigelse, fornyels avtalen automatisk for 1 år av gangen Hvis tilslutningskravene til gruppelivsforsikringen ved utløpet av et forsikringsår ikke lenger er oppfylt, trer forsikringen uten videre ut av kraft ved utgangen av det følgende forsikringsår, dersom forsikringen heller ikke da tilfredsstiller kravene til tilslutning. Avtalen kan likevel forlenges med ytterligere ett år, dersom forsikringstakeren godtgjør at tilslutningskravet sannsynligvis vil bli oppfylt ved utgangen av det forsikringsåret Dersom forsikringstakeren ikke ønsker at forsikringen skal fornyes automatisk ved hovedforfall må melding sendes selskapet innen forsikringsårets utløp. Tilsvarende gjelder hvis forsikringstakeren ønsker å endre forsikringstavtalen og endringen fører til reduksjon av rettigheter for noen av de forsikrede. Forsikringstakeren kan si opp en løpendeforsikring i forsikringsåret dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige grunner, eller for flytting av forsikringen til et annet selskap. Forsikringstakeren skal varsle selskapet med en frist på minst en måned. Ved flytting til annet forsikringsselskap skal det opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen. Ved forsikringens opphør skal forsikringstakeren orientere de forsikrede om dette så snart som mulig, og senest en måned før forsikringens opphørsdato. Ved flytting av forsikringen til annet selskap skal de forsikrede informeres på samme måte Hvis forsikringstakeren eller selskapet sier opp eller unnlater å fornye forsikringen, eller selskapets ansvar opphører å løpe på grunn av forsikringstakerens manglende premiebetaling, skal medlemmene varsles ved skriftlig melding eller på annen forsvarlig måte. 5 Vilkår Foreninger

6 For det enkelte medlem opphører forsikringen i så fall tidligst en måned etter at varsel er gitt eller medlemmet på annen måte er blitt kjent med forholdet. Ved forsikringstilfeller som selskapet svarer for, vil det bli gjort fradrag i forsikringssummen i den utstrekning vedkommende i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og får erstatning under den. betalt innen 14 dager etter at nytt premievarsel er sendt av selskapet Forsikringstakers plikt til å betale renter av premien fremgår av lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976, nr Om rett til individuell forsikring, se punkt Rett til individuell livsforsikring Når den forsikrede av annen årsak enn alder trer ut av den gruppe som forsikringen omfatter, har vedkommende og eventuell medforsikret ektefelle/registrert partner/samboer rett til å tegne en individuell livsforsikring uten helseprøving. Det samme gjelder når forsikringen opphører, jf punkt 10. For tegning av den individuelle livsforsikringen gjelder: a) Forsikringen kan ikke tegnes med høyere forsikringssum eller ha lengre forsikringstid enn det som var fastsatt for vedkommende i gruppelivsforsikringen, jf punkt d). b) Premien beregnes etter selskapets tariff for individuell livsforsikring. c) Skriftlig melding om at vedkommende vil bruke denne rett, må være kommet inn til selskapet innen 6 måneder etter at selskapets ansvar er falt bort. d) Rett til premiefritakelse kan tilknyttes hvis selskapet vurderer den forsikredes helse som tilfredsstillende. Helseopplysningene gis - uten utgift for selskapet - på skjema fastsatt av selskapet. Det samme gjelder ved forlengelse av forsikringstiden ut over den forsikringstid som gjaldt for den forsikrede i gruppelivsforsikringen. e) Rett til å tegne individuell livsforsikring uten helseprøving gjelder ikke når gruppelivsforsikringen opphører for å overføres til annet selskap. 13 Premieberegning Beregning av gjennomsnittspremien i gruppelivsforsikringen skjer en gang i året. Første gang når forsikringen trer i kraft, og deretter ved forsikringens hovedforfall, som er fastsatt i forsikrings avtalen Premien for den enkelte forsikrede beregnes fra den dag vedkommende trer inn i forsikringen, hvis ikke annet er avtalt. Ved uttredelse av forsikringen tilbakebetales et beløp tilsvarende den tid etter uttredelsen det er betalt premie for, hvis ikke annet er avtalt. Det samme gjelder hvis den forsikrede dør Hvis forsikringen opphører i forsikringsåret på grunn av at forsikringstakeren nedlegger virksomheten e.l., tilbakebetales premie tilsvarende det antall dager det er betalt premie for, regnet fra den dag selskapets ansvar opphørte. 14. Opplysningsplikt Ved gruppelivsforsikringens ikrafttredelse (jf punkt 3), ved innmelding av nye medlemmer (jf punkt 4) og ved utvidelse (jf punkt 5) kan selskapet be om opplysninger som kan ha betyd ning for selskapets vurdering av risikoen. Forsikringstakeren og den forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. De skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering av risikoen. 12. Premiebetaling Premien betales forskuddsvis til selskapet. Hvis ikke annet er avtalt, skal forsikringstakeren betale premien til selskapet under ett for alle de forsikrede. Det kan avtales at den enkelte forsikrede innbetaler premie direkte til selskapet Den første premien forfaller til betaling den dag gruppelivsforsikringen trer i kraft, jf punkt 3. Senere premier forfaller til betaling på de forfallsdager som er fastsatt i forsikringsavtalen Forsikringstakeren plikter å gi selskapet opplysninger angående antall medlemmer som har rett til å gå inn under avtalen Hvis opplysningsplikten ikke blir oppfylt, kan selskapets ansvar nedsettes eller falle bort, jf FAL Selskapet har også anledning til å si opp forsikringen med 14 dagers varsel hvis opplysningsplikten ikke blir overholdt, jf FAL Har forsikringen for den enkelte forsikrede vært i kraft i 2 år, kan disse bestemmelsene bare bli brukt i tilfelle av svik, jf FAL Tilsvarende gjelder for utvidelse av forsikringen Betalingsfrist for premien er en måned fra den dag selskapet har sendt premievarsel til forsikringstakeren, eventuelt den forsikrede. Blir premien ikke betalt innen betalingsfristen, opphører forsikringen hvis ikke premien er Om opplysningsplikt ved utbetaling av forsikringssummen, se punkt Vilkår Foreninger

7 15. Foreldelse Krav på forsikringssum foreldes etter 10 år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da den berettigede fikk nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Kravet foreldes likevel senest 20 år etter utløpet av det kalenderår da forsikringstilfellet inntraff. For øvrig gjelder FAL Krav som er meldt til selskapet før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes tidligst 6 måneder etter at den forsikrede har fått skriftlig melding om at foreldelse vil bli påberopt. Meldingen må angi hvordan foreldelsen avbrytes. Foreldelsesfristen forlenges ikke etter bestemmelsen her dersom det er gått mer enn 10 år fra kravet ble sendt selskapet. 16. Innskrenkninger i disposisjonsretten Så lenge et medlems krav mot selskapet ikke er forfalt, kan medlemmet ikke overdra sin rett. Retten kan ikke pantsettes. 17. Forbehold om rett til fremtidige endringer i forsikringsvilkår og premietariffer Selskapet har rett til å endre premietariff og vilkår fra første hovedforfall. Selskapet skal gi forsikringstaker og de forsikrede opplysninger om endres til ugunst for den forsikrede. 18. Selskapets regressadgang Hvis forsikringstakeren ikke overholder sine plikter i henhold til den avtalen som er inngått mellom forsikringstakeren og selskapet, og selskapet likevel er forpliktet til å utbetale forsikringssum ved død eller uførhet, vil selskapet søke regress hos forsikringstakeren. 19. Tvister Klager vedrørende gruppelivsforsikringen rettes direkte til selskapet: Storebrand Livsforsikring AS Postboks Lysaker Telefon Klager som omhandler forsikringsavtalen og oppgjør under denne kan også rettes til: Finansklagenemnda Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo Telefon Lovvalg og verneting Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den ut strekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. Uføredekning er en uførerisikoforsikring som en forening kan tegne for avtalte grupper av sine medlemmer. Disse vilkår gjelder for uføredekningen. Ved fastsettelse av forsikringssum ved arbeidsuførhet er det de vilkår som gjaldt da ervervsuførheten inntraff, som skal benyttes. Hvis ikke annet følger av disse vilkår, gjelder forsikringsvilkårene for gruppelivsforsikring ved død. Dessuten gjelder lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr i det følgende kalt FAL - og lovgivningen ellers, likevel slik at vilkårene går foran der disse skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes. 7 Vilkår Foreninger

8 Gruppelivsforsikring med uføredekning Uføredekning er en uførerisikoforsikring som en forening eller forbund kan tenge for avtalte grupper av sine medlemmer. Disse vilkår gjelder for uføredekningen. Ved fastsettelse av forsikringssum ved arbeidsuførhet er det de vilkår som gjaldt da arbeidsuførheten inntraff, som skal benyttes. Unntak: Forsikringen gir ikke rett til delutbetaling dersom forsikrede: - Er under eller venter på arbeidsrettet tiltak eller aktiv behandling - Er under eller venter på arbeidsutprøving - Søker arbeid Retten til delutbetaling gjelder kun for personer som er medlem av Norsk Folketrygd og det gis kun rett til én delutbetaling. Hvis ikke annet følger av disse vilkår, gjelder forsikringsvilkår ved død. Dessuten gjelder lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr i det følgende kalt FAL- og lovgivningen ellers, likevel slik at vilkårene får foran der disse skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes. Dersom krav om forsikringssum ved arbeidsuførhet blir fremsatt senere enn ved det tidspunkt forsikringstilfellet inntraff, beregnes forsikringssummen som skal utbetales ut fra den forsikringssum og den uføregrad som var gjeldende på det tidspunkt forsikringstilfellet inntraff. 21. Forsikringstilfellet ved arbeidsuførhet Forsikringstilfellet ved arbeidsuførhet inntrer etter forsikringsavtalens bestemmelser når medlemmet som følge av sykdom, skade eller lyte har vært: a) minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i det tidsrom om er fastsatt i forsikringsavtalen, b) minst 50% arbeidsufør i minst 2 år sammenhengende og arbeidsuførheten er bedømt varig. Har slik arbeidsuførhet v a r t sammenhengende i 5 år, anses den som varig, med mindre spesielle forhold tilsier noe annet Uføregraden blir fastsatt etter forsikredes evne til å utføre inntektsgivende arbeid (inntektsevnen). Ved vurderingen av om og i hvilken grad inntektsevnen skal anses varig nedsatt, skal inntektsmulighetene i ethvert arbeid som vedkommende nå kan utføre, sammenlignes med de inntektsmulighetene som ved kommende hadde før sykdommen, skaden eller lytet oppstod Er en forsikret dekket etter bestemmelsen i punkt b), og har fått forsikringssummen ved arbeidsuførhet redusert på grunn av at uføregraden er fastsatt til en grad lavere enn 100 %, vil en senere økning av uføregraden i forsikringstiden gi rett til en forsikringssum fastsatt i forhold til økningen av uføregraden. Det forutsettes i begge tilfeller at uførheten er inntruffet i forsikringstiden. Ved vurderingen av om det foreligger sykdom, skal det legges til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Det gis rett til delutbetaling på 20 % av arbeidsuførhetserstatningen som følge av uførhet uansett årsak når: - sykdommen har medført arbeidsuførhet på minst 50 % og når NAV har innvilget den forsikrede minst 50 % arbeidsavklaringspenger i ett eller flere vedtak som til sammen er av minst 4 års sammenhengende varighet. - Forsikringstilfellet for delutbetalingen inntreffer den dag NAV fatter det vedtaket som medfører at perioden sammenhengende utgjør minst 4 år % delutbetaling beregnes etter samme regelverk som for varig arbeidsuførhet uansett årsak. - Der delutbetaling er foretatt, utgjør erstatningen ved en senere innvilgelse av varig arbeidsuførhet 80 % av arbeidsuførhetserstatningen beregnet etter samme regelverk som for arbeidsuførhet uansett årsak. 22. Begrensninger i selskapets ansvar Når det i henhold til selskapets regler ikke kreves helseerklæring, gjelder følgende: Rett til forsikringssum ved arbeidsuførhet inntrer ikke ved arbeids uførhet som inntrer innen to år etter at forsikringen trådte i kraft, og som skyldes sykdom eller lyte som forsikrede hadde på dette tidspunkt og som det må antas at vedkommende kjente til. Ved forhøyelse av forsikringssummen, som ikke ligger innenfor avtalens ramme, gjelder tilsvarende bestemmelse. To-årsfristen regnes da fra den dag forsikringssummen ble forhøyet Retten til forsikringssum ved arbeidsuførhet inntrer ikke når arbeidsuførheten skyldes skade som er fremkalt eller forverret med forsett av den forsikrede selv, jf FAL De begrensninger i selskapets ansvar som er nevnt i forsikringsvilkår ved død, gjelder tilsvarende for rett til forsikringssum ved arbeidsuførhet. 8 Vilkår Foreninger

9 23. Fastsettelse av forsikringssummen ved arbeidsuførhet Forsikringssummens størrelse kan beregnes i forhold til den forsikringssum ved dødsfall som i henhold til avtalen er fastsatt for den forsikrede på det tidspunkt forsikringssummen ved arbeids uførhet forfaller. I forsikringssummen ved dødsfall medregnes her og i det følgende eventuelle barne- og ektefelle/registrert partner/samboertillegg eller forsørgertillegg. Forsikringssum ved arbeidsuførhet kan også fastsettes uavhengig av forsikringssum ved dødsfall. Det kan også bestemmes at forsikringssummen avkortes i forhold til uføregraden. Dersom forsikringssummen ved avtaleendring reduseres etter at arbeidsuførheten er inntrådt, skal forsikringssummen likevel fastsettes etter den avtale som var gjeldende ved arbeidsuførhetens begynnelse. 24. Fullt betalt dødsfallsforsikring ved arbeidsuførhet Det kan avtales at en forsikret som fyller vilkåret i punkt 21.1 b) får rett til en fullt betalt dødsfallsforsikring med samme opphørsalder som i gruppelivsforsikringen. Denne forsikringen utbetales ved forsikredes død. 25. Utbetaling av forsikringssum ved arbeidsuførhet 25.1 Ved krav om forsikringssum ved arbeidsuførhet og/eller eventuell fullt betalt dødsfallsforsikring må egen- og legeerklæring fremlegges. Erklæringene gis på skjema fastsatt av selskapet. For selskapets videre behandling skal den som fremmer krav etter forsikringen, fremskaffe de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for vedkommende og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale forsikringssummen/ utstede fullt betalt dødsfallsforsikring. Den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger kan miste ethvert erstatningskrav mot selskapet i henhold til FAL Den forsikrede og Storebrand har rett til å innhente lege- og spesialist-erklæringer som har betydning for fastsettelsen av forsikringssummen. Dersom Storebrand finner det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig Forsikringssummen utbetales så snart forsikrede fremsatt sitt krav og det er avgjort at vilkårene for utbetaling er til stede, jf punkt 21. Det samme gjelder utstedelse av en eventuell fullt betalt dødsfallsforsikring. Selskapet utbetaler renter av forsikringssummen beregnet fra to måneder etter at forsikringstilfellet er inntruffet, dog tidligst to måneder etter at forsikringstilfellet meldes til selskapet, jf FAL Uttredelse av forsikringen. Rett til fullt betalt forsikring Hvis den forsikrede er minst 50 % arbeidsufør kan ved kommende ikke meldes ut av gruppelivsforsikringen før spørsmålet om rett til forsikringssum ved arbeidsuførhet og/eller eventuell fullt betalt dødsfallsforsikring er avgjort Uten hensyn til bestemmelsene i punkt 9, trer den forsikrede ut av gruppelivsforsikringen den dag rett til fullt betalt dødsfallsforsikring inntrer. På samme tidspunkt trer også medforsikret ektefelle/registrert partner/samboer ut av gruppelivs forsikringen. Ektefelle/registrert partner/samboer har i så fall rett til en fullt betalt dødsfallsforsikring med samme forsikringstid som i gruppelivsforsikringen og med den forsikringssum som gjaldt ved uttredelsen. 27. Innskrenkninger i retten til å tegne individuell livsforsikring Forsikrede som har fått rett til en fullt betalt dødsfallsforsikring i henhold til punkt 24, har ikke rett til å tegne individuell livsforsikring som nevnt i punkt Opphør av forsikringen Ved opphør av gruppelivsforsikringen opprettholdes forsikringen uten premiebetaling med forsikringssum som fastsatt i forsikringsavtalen for forsikrede som er minst 50 % arbeidsuføre. Forsikringsdekningen opprettholdes så lenge arbeidsuførheten varer, inntil eventuell forsikringssum ved arbeidsuførhet forfaller og/eller rett til fullt betalt dødsfallsforsikring inntrer. Opphører uførheten eller reduseres uføregraden under 50 % uten at forsikrede har fått rett til nevnte ytelser, opphører også forsikringen. I så fall har forsikrede rett til å tegne individuell livsforsikring som nevnt i punkt 11 innen 6 måneder etter at forsikringsdekningen opphørte. 9 Vilkår Foreninger

10 Gruppelivsforsikring - uføredekning med tilknyttet tidsbegrenset uførerente 29. Særskilte bestemmelser for tidsbegrenset uførerente For å få tilknyttet dekningen tidsbegrenset uførerente i en foreningsgruppelivsforsikring er det et krav om at den forsikrede har uførekapitalforsikring dekket. 30. Retten til tidsbegrenset uførerente Ved gruppelivsforsikring med tilknyttet rett til tidsbegrenset uføre rente, inntrer retten til tidsbegrenset uførerente når den forsikrede som følge av sykdom eller skade inntrådt i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder, det vil si den på forhånd avtalte karenstid som fremgår av forsikringsbeviset. Den tidsbegrensede uførerente utbetales månedlig fra karenstidens utløp, og så lenge arbeidsuførheten er minst 50 prosent. En tidsbegrenset uføre rente utbetales maksimalt i 4 år, men opphører likevel senest ved utgangen av det forsikringsår forsikrede fyller 60 år. Tidsbegrenset uførerente utbetales i henhold til uføregrad fra 50 prosent til 100 prosent. 100 prosent arbeidsuførhet gir rett til fulle ytelser og delvis arbeidsuførhet gir rett til en forholdsmessig del av full ytelse. Utbetaling vil følge graden av arbeidsuførhet mellom 50 prosent og 100 prosent. Graden av arbeidsuførhet fastsettes på grunnlag av den nedsettelse av arbeidsevnen som sykdommen eller skaden har ført til. Ved avgjørelsen tas det hensyn til arbeidsinntekten (pensjonsgivende inntekt) før arbeidsuførheten oppstod og til arbeidsinntekten etter dette tidspunktet. Det tas også hensyn til hvilken arbeidsinntekt den forsikrede kan oppnå ved annet arbeid enn sitt vanlige. Ved avgjørelse av om det foreligger sykdom legges det til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Dersom forsikredes arbeidsevne endres i den perioden uføreerstatning er innvilget skal selskapet straks underrettes om endringen. Blir forsikrede innen 6 måneder fra siste friskmelding minst 50 prosent arbeidsufør av samme sykdom, skade eller lidelse, innvilges ny uførutbetaling uten ny karenstid. Ny og tidligere arbeidsuførhet regnes da som en og samme uføre periode. Dersom det er mer enn 6 måneder fra siste friskmelding, der forsikrede var minst 50 prosent arbeidsufør, og forsikrede igjen blir minst 50 prosent arbeidsufør for samme sykdom, skade eller lidelse, inntrer karenstiden på nytt. Dersom forsikrede har flere utbetalingsperioder, vil alle periodene legges sammen slik at den samlede utbetalingsperioden ikke utgjør mer enn 4 år. 31. Begrensninger i retten til tidsbegrenset uførerente Retten til uføreerstatning inntrer ikke når arbeidsuførheten: - Er fremkalt med forsett av den forsikrede selv. - Skyldes sykdom som har vist symptomer tidligere enn 3 måneder etter at forsikringen trådte i kraft. - Skyldes sykdom eller annen årsak som selskapet har tatt reservasjon mot i forsikringsbeviset. De regler og begrensninger som er nevnt i punkt 7 og 14 i vilkår for foreningsgruppeliv gjelder tilsvarende for rett til tidsbegrenset uførerente. 32. Den tidsbegrensede uførerentens størrelse Den tidsbegrensede uførerentens størrelse er fastsatt i forsikrings avtalen og forsikringsbeviset. 33. Premiebetaling for tidsbegrenset uførerente For premiebetaling av tidsbegrenset uførerente gjelder reglene i punkt 12 for vilkår for foreningsgruppeliv tilsvarende. Premiebetaling for tidsbegrenset uførerente opphører senest ved utgangen av det forsikringsår forsikrede fyller 60 år. 34. Erstatningsoppgjør Dokumentasjon og informasjonsplikt ved melding om forsikrings tilfelle: - Den som vil sette frem krav om utbetaling av tidsbegrenset uførerente, plikter å gi opplysninger om alle forhold som står i forbindelse med arbeidsuførheten og må skaffe legeerklæring. Opplysningene og legeerklæringen gis på skjema fastsatt av selskapet. Den forsikrede og selskapet har rett til å innhente lege- og spesialisterklæring som har betydning for fastsettelse av grunnlaget for erstatningen. Dersom selskapet finner det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny sakkyndig, bør dette begrunnes skriftlig. For selskapets videre behandling skal den som fremmer krav etter forsikringen, fremskaffe de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for vedkommende og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale forsikringssummen. Den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan miste ethvert erstatningskrav mot selskapet i henhold til FAL Den tidsbegrensede uførerenten kan utbetales til den forsikrede så snart vedkommende har fremsatt sitt krav og det er avgjort at vilkårene for utbetaling er til stede. 10 Vilkår Foreninger

11 Renter av erstatning eller forsikringssum: - Selskapet skal svare renter av erstatning eller forsikringssum når det er gått 2 måneder etter at melding om forsikrings tilfelle ble sendt til selskapet. Renteplikten inntrer likevel ikke før forsikrede har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder. Forsømmer den som fremmer kravet å gi opplysninger eller utlevere dokumenter nevnt i FAL 18-1 første ledd, kan det ikke kreves renter for den tid som har gått tapt ved dette. Det samme gjelder hvis den berettigede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør. For selskapets plikt til å betale renter av erstatning eller forsikringssum gjelder FAL Regress ved feil utbetaling: - Hvis selskapet er påført tap ved feil eller forsømmelse av den forsikrede noen som hendler på hans eller hennes vegne, kan beløpet kreves tilbakebetalt. Det samme gjelder for mye utbetalt som er mottatt i strid med redelighet og god tro. 35. Opphør av den tidsbegrensede uførerenten. Den tidsbegrensede uførerenten opphører ved avtalt opphørsalder som står i forsikringsavtalen og forsikringsbeviset. En tidsbegrenset uførerente utbetales maksimalt i 4 år, men opphører likevel senest det kalenderår forsikrede fyller 60 år. Den tids begrensede uførerenten opphører også på det tidspunkt uføre kapitalforsikringen opphører. Har forsikrede tegnet dødsrisiko forsikring, har forsikrede likevel rett til å fortsette premiebetaling for denne. For medforsikret ektefelle/registrert partner eller samboer opphører forsikringen senest samtidig med at forsikringsforholdet for hovedforsikrede opphører. Dersom ekteskap/partnerskap eller samboerskap opphører, opphører forsikringen for medforsikret på det tidspunkt ekteskap/partnerskap eller samboerskap er oppfylt i henhold til punkt 1,4 og 1,5 i vilkår for foreningsgruppeliv om ekteskap/samboerskap. Dersom gruppeavtalen for tidsbegrenset uførerente opphører, opprettholdes forsikringen uten premiebetaling med uforandret forsikringssum for forsikrede som er minst 50 prosent arbeidsufør så lenge arbeidsuførheten varer, inntil eventuell tidsbegrenset uførerente er blitt utbetalt i det antall år som er avtalt eller opp hørsalderen nås. Opphører arbeidsuførheten, eller reduseres slik at den er lavere enn 50 prosent, opphører også forsikringen. Storebrand Postboks 500, 1327 N-Lysaker Besøksadr.: Professor Kohts vei 9, Lysaker. Telefon 08880, 11 Vilkår Foreninger

12 44587i 11/2015 Storebrand Forsikring AS Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 08880, storebrand.no

13 Vilkår for Forskerforbundets obligatoriske familieulykkesforsikring Forsikringsvilkår av Forsikringen er dekket i

14 Obligatorisk familieulykkesforsikring VILKÅR NR Vilkår av For sik ringsavtalen består av for sik ringsbevis og for sik ringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar. Vilkårene sier hva for sik ringen dekker, hvilke unntak som gjelder og hvordan erstatningen beregnes. Bestemmelser som gjelder alle deler av for sik ringen kommer først. Deretter kommer bestemmelser for hver dekning. I tillegg gjelder Generelle vilkår for alle våre forsikringer. 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR For sik ringen gjelder for medlemmer og ansatte i Forskerforbundet (for sik rede). For sik ringen gjelder ut året for sik rede fyller 67 år. For sik redes familie er medfor sik ret så lenge for sik ringen gjelder for for sik rede (medlemmet/den ansatte). Forsikrede og medforsikret må være medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende offentlig trygde ordning i Norden. Hvis forsikrede (medlemmet/den ansatte) trer ut av medlemskapet i norsk folketrygd eller tilsvarende offentlig trygdeordning i Norden, opphører forsikringen for forsikrede og medforsikrede. Familie Med familie menes ektefelle, registrert partner, samboer og barn. Samboer må ha samme adresse i folkeregisteret som for sik rede på ulykkesdagen. Ektefelle, registrert partner og samboer er omfattet av for sik ringen ut det året de fyller 67 år. Barn Med barn menes medlemmets biologisk fødte barn, adopterte barn og fosterbarn. Barn av medlemmets ektefelle, registrert partner eller samboer er også for sik ret hvis de har samme adresse i folkeregisteret som medlemmet. Barn er omfattet av for sik ringen ut det året barnet fyller 21 år. 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER For sik ringen gjelder i Norden og under opphold utenfor Norden som varer i inntil 12 måneder. For sik ringen gjelder under opphold i utlandet som varer i mer enn 12 måneder for: medlemmer av en av de nordiske lands trygdeordninger for personer som omfattes av norsk lov om yrkesskadeforsikring i opphold utenfor Norden. 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER For sik ringen gjelder hele døgnet, både i arbeid og på fritiden. 4. OPPHØR Forsikringen opphører: ved utgangen av det kalenderår for sik rede fyller 67 år hvis for sik rede trer ut av medlemskapet eller sier opp sin stilling i Forskerforbundet hvis forsikrede dør. Det samme gjelder hvis for sik ringsordningen av andre grunner opphører. I de tilfeller der for sik ringen er forskuddsbetalt for en periode, opphører for sik ringen ved utgangen av den perioden det er betalt for. 2

15 For sik ringen opphører tidligst 14 dager etter at skriftlig påminnelse om dette er sendt fra Tryg eller Forskerforbundet. Når slik påminnelse ikke blir sendt opphører for sik ringen tidligst 2 måneder etter opphørstidspunktet. Det blir gjort fradrag i erstatningen hvis for sik rede i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende for sik ring og det utbetales erstatning fra denne. Se ellers forsikringsavtaleloven paragraf HVA FORSIKRINGEN OMFATTER For sik ringen gir rett til erstatning for: varig skade på person (medisinsk invaliditet) benbrudd brannskade dagpenger ombygging av bolig taxi til/fra arbeid og behandlinger psykologisk førstehjelp utgifter til medisinsk behandling erstatning ved barns død. Medisinsk invaliditet Erstatningen for varig fysisk skade på person skal kompensere for tapt livsutfoldelse og livskvalitet når skaden har ført til en varig funksjonsnedsettelse. En slik varig funksjonsnedsettelse kaller vi medisinsk invaliditet. Ved fastsettelse av medisinsk invaliditet tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller individuelle anlegg/forhold. 6. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING 6.1 Skade på person som skyldes en ulykke (ulykkesskade). Hvis for sik rede blir skadet eller påført sykdom som skyldes en ulykke, kan dette gi rett til erstatning. Ulykkesskade Med ulykkesskade menes fysisk skade på kroppen som er forårsaket av en plutselig og uventet, ytre, fysisk hen delse - et ulykkestilfelle - som skjer i forsikringstiden. Unntak og begrensninger Skader og sykdommer som ikke er omfattet selv om en ulykkesskade er årsak: ulykkesskader som skyldes aktiviteter som er unntatt i forsikringsbevis og vilkår ulykkesskader som skyldes sykdom eller sykelig tilstand tannskader som skyldes spising vansirende skader som ikke er i ansiktet artritt (betennelse i ledd) hjerteinfarkt, angina pectoris forgiftning som skyldes mat, drikke eller nytelsesmidler infeksjonssykdommer som skyldes smitte, stikk eller bitt (for eksempel HIV,Hepatitt-B, Borrelia, Malaria). Sårinfeksjoner og blodforgiftning er likevel dekket psykiske lidelser. Posttraumatisk stresslidelse er likevel dekket forutsatt at diagnosekriteriene i det internasjonale klassifikasjonssystemet ICD-10, punkt F43, 1-PTSD er oppfylt. Lidelsen må ha oppstått som følge av eller samtidig med en ulykkesskade. Er det sannsynlig at en sykelig tilstand eller at sykelige anlegg har medvirket til skaden, settes erstatningen ned. Erstatningen reduseres i forhold til betydningen den sykelige tilstanden eller anlegget har hatt for skaden. 6.2 Erstatning ved benbrudd For sik ringen gir rett til en engangserstatning ved bruddskader som skyldes en ulykke. Med bruddskade menes fullstendig opphevet kontinuitet i ben/brusk. Det dekkes kun for ett brudd i de tilfeller det er flere brudd i ett ben/brusk. 3

16 Følgende typer benbrudd er dekket: hofte og bekken lårben og hæl, leggben, hodeskalle, kraveben, underkjeve, ankel, albue og over/underarm skulderblad, kneskål, brystben, hånd, håndledd, fingre, fot, tær, ryggrad (virvler og haleben), ribben, kinnben, øvre kjeveben og nese. 6.3 Erstatning ved brannskade For sik ringen gir rett til en engangserstatning dersom sikrede utsettes for 2. eller 3. grads forbrenning på 20 prosent eller mer av kroppen. Med brannskade menes skade forårsaket av varme væsker, åpen flamme eller unaturlige strålinger. Som 2. grads forbrenning regnes samtidig skade av lærhuden (dermis), og som 3. grads forbrenning regnes skade gjennom lærhuden til underhud/muskler. 6.4 Dagpenger For sik ringen gir rett til erstatning hvis sikrede er innlagt på sykehus i Norden i minst 5 sammenhengende dager (for sik ringstilfellet). Dagpengene utbetales fra og med dag 6. Erstatningen utbetales i maksimalt 365 dager for samme ulykkesskade. Ved ny innleggelse for samme ulykkesskade utbetales erstatningen fra første innleggelsesdag. Unntak For sik ringen gir ikke rett til erstatning for samme ulykkesskade ved sykehusopphold senere enn tre år etter første innleggelse. 6.5 Ombygging av bolig For sik ringen gir rett til erstatning for rimelige merutgifter til nødvendige ombygging av bolig. Med nødvendig ombygging menes ombygging som må til for at den sikrede skal kunne utføre sine daglige gjøremål. Selskapets takstmann skal besiktige boligen før arbeidet starter. Selskapet erstatter utgifter til ombygging av bolig, etter takst som er godkjent av selskapet. Unntak Selskapet dekker ikke: utgifter som kan kreves erstattet av det offentlige utgifter som kan kreves erstattet av andre. 6.6 Taxi til/fra arbeid og behandlinger Forsikringen dekker taxi direkte til/fra behandling og direkte til/fra arbeid dersom forsikrede har vært innlagt på sykehus på grunn av en ulykke og det er medisinsk nødvendig at transporten ikke kan foretas på annen måte. 6.7 Psykologisk førstehjelp Dersom noen i samme husstand som sikrede og/eller sikredes barn omkommer i en ulykke erstattes utgifter til psykolog. 6.8 Erstatning ved barns død Dør medfor sik ret barn gir dette rett til erstatning. 4

17 7. SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN 7.1 Varig skade på person (medisinsk invaliditet) Forsikringssummer Familiesammensetning Alder Dekning i G Enslig forsikrede: Forsikrede 67 år 45 For sik rede med ektefelle, registrert partner eller samboer: Forsikrede 67 år 22,5 Ektefelle/samboer 67 år 22,5 For sik rede med ektefelle, registrert partner, samboer og barn: Forsikrede 67 år 15 Ektefelle/samboer 67 år 15 Per barn 21 år 15 Forsikrede med barn: Medlem 67 år 22,5 Per barn 21 år 22,5 G = folketrygdens grunnbeløp på ulykkesdagen. Tabellen forteller hvor mye man er for sik ret for ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet. For sik ringssummen er avhengig av familie sammen setningen på ulykkestidspunktet. Erstatningen beregnes på grunnlag av den for sik ringssummen som gjelder på ulykkesdagen og skadens størrelse. Medisinsk invaliditetsgrad For sik rede har krav på erstatning for varig medisinsk invaliditet fra og med 1 prosent. Medfor sik rede barn har krav på erstatning fra og med 1 prosent. Ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet utbetales full erstatning. For delvis invaliditet utbetales en tilsvarende mindre del. Invaliditetstabellen Medisinsk invaliditet fastsettes av lege/spesialist på grunnlag av Helse- og sosialdepartementets invaliditetstabell og den veiledning som beskriver hvordan tabellen skal benyttes. Medisinsk invaliditet fastsettes i prosent på grunnlag av den funksjonsnedsettelse ulykken har forårsaket. Invaliditets tabellen fremgår av Forskrift om ménerstatning ved yrkesskade av 21. april Ved skadefølger som ikke er angitt i tabellen, fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag av en sammenligning med skadefølger i tabellen. Inngangsinvaliditet Hvis for sik rede hadde nedsatt funksjonsevne før ulykken (inngangs invaliditet), gjør Tryg fradrag for denne i erstatningsoppgjøret. Endring eller bedring Er det sannsynlig at tilstanden vil bli bedre ved operasjon eller behandling, vil dette bli tatt med i vurderingen av endelig medisinsk invaliditet. Rimelige grunner til å avstå fra operasjon eller behandling vil bli tatt hensyn til. Mener noen av partene at graden av invaliditet kan forandre seg vesentlig, kan det kreves at endelig vurdering utsettes. Vurderingen kan utsettes i inntil tre år etter ulykken for personer over 20 år, og i inntil fem år for personer under 20 år. Unntak ved dødsfall Tryg betaler ikke erstatning for medisinsk invaliditet hvis for sik rede dør innen 1 år etter at ulykken inntraff. 5

18 Dør den for sik rede senere enn 1 år etter at ulykken inntraff, betales invaliditets erstatning hvis det er sannsynlig at skaden ville ha medført varig medisinsk invaliditet. 7.2 Erstatning ved benbrudd Benbrudd i: hofte og bekken erstattes med kroner lårben, hæl, leggben, hodeskalle, kraveben, underkjeve, ankel, albue og over/underarm erstattes med kroner skulderblad, kneskål, brystben, hånd, håndledd, fingre, fot, tær, ryggrad (virvler og haleben), ribben, kinnben, øvre kjeveben og nese erstattes med kroner. 7.3 Erstatning ved brannskade Brannskade erstattes med kroner. 7.4 Dagpenger Erstatningen er 400 kroner per dag. Ved kontinuerlig tilstand av koma økes for sik ringssummen til 800 kroner per dag. Med kontinuerlig tilstand av koma menes koma fra og med sykehusinnleggelsens første dag. Tilstanden må være dokumentert av behandlende lege. 7.5 Ombygging av bolig Ombygging av bolig erstattes med inntil kroner. 7.6 Taxi til/fra arbeid og behandlinger Taxi til/fra arbeid og behandlinger erstattes med maksimalt kr. 500 pr dag. Maksimal erstatningssum er kr for den enkelte ulykkesskade. 7.7 Psykologisk førstehjelp Psykologisk førstehjelp erstattes med inntil kroner. 7.8 Utgifter til medisinsk behandling Etter en ulykke erstattes rimelige utgifter til nødvendig medisinsk behandling som foretas innen 3 år fra den dagen ulykken inntraff. Utgifter erstattes med inntil 5 prosent av for sik ringssummen. Utgifter som erstattes av det offentlige eller fra annet hold trekkes fra i oppgjøret. Ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder dekkes behandlingsutgifter kun hvis de forsikrede er med i en av de nordiske folketrygder. Tryg erstatter følgende rimelige og nødvendige utgifter til: behandling hos lege og tannlege behandling på sykehus. Dette gjelder likevel ikke private sykehus, private klinikker, hotell, opptrenings senter eller lignende. behandling hos fysioterapeut og kiropraktor medisiner og proteser hvis det er skriftlig anbefalt av lege eller tannlege bandasjer og lignende artikler reise mellom hjemmet og behandlingsstedet. Tryg erstatter billigste reisemåte. Ved bruk av egen bil erstattes 2 kroner per kilometer. Permanent tannbehandling For barn under 18 år erstattes også utgifter til den første permanente tannbehandlingen selv om behandlingen skjer senere enn 3 år etter den dagen ulykken inntraff. Med permanent tann behandling mener vi bro behandling, kronebehandling og lignende. 6

19 Oppgjøret for slike utgifter foretas på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker. Oppgjøret skal skje innen 3 år fra den dagen ulykken inntraff. Hvis omkostningsoverslaget ikke kan fastsettes med overveiende sannsynlighet, kan vurderingen utsettes frem til for sik rede fyller 18 år. Egenandel Egenandelen er 500 kroner. 7.7 Erstatning ved barns død Ved medfor sik ret barns død, utbetales erstatning med kroner. 7

20 GENERELLE VILKÅR 2016 Vilkårsnummer GR90080 Generelle vilkår er felles og gjelder for alle dine for sik ringer. De generelle vilkårene har bestemmelser om blant annet fornyelse og oppsigelse, begrens ninger i Trygs ansvar og hvordan du skal forholde deg etter at det har skjedd en skade. Generelle vilkår gjelder i tillegg til vilkårene for de enkelte for sik ringene. 1. FORNYELSE AV FOR SIK RINGS AVTALEN Automatisk fornyelse For sik ringer som gjelder for ett år eller mer fornyes automatisk med ett år ved utløpet av for sik ringstiden. Dette gjelder ikke hvis det er utrykkelig avtalt at for sik ringen skal opphøre ved utløpet av for sikrings tiden eller for sik rings takeren eller Tryg varsler om at for sik ringen ikke skal fornyes. Se for sik ringsavtaleloven paragrafene 3-2 og Varslingsregler For sik rings taker må varsle Tryg om at for sik ringen ikke skal fornyes automatisk innen for sik rings tidens utløp. Se for sik rings avtaleloven paragrafene 3-4 og Tryg må varsle for sik rings takeren om at for sik ringen ikke skal fornyes automatisk senest to måneder før for sik rings tidens utløp. Se for sik rings avtaleloven paragrafene 3-5 og FOR SIK RINGS TAKERS RETT TIL OPPSIGELSE I FOR SIK RINGS TIDEN Kollektive forsikringer En kollektiv skadefor sik ring, ulykkesfor sik ring eller sykefor sik ring kan i for sik rings tiden ikke sies opp for flytting til et annet selskap. Se for sik rings avtaleloven paragrafene 3-6 tredje ledd og 12-3 fjerde ledd. Forsikringstaker kan i forsikringstiden ikke si opp en kollektiv livsforsikring. Se forsikringsavtaleloven paragraf 12-3 fjerde ledd. 3. TRYGS RETT TIL OPPSIGELSE I FOR SIK RINGS TIDEN Tryg kan si opp for sik ringen i for sik rings tiden hvis: det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Oppsigelsestiden er da på 14 dager. Se for sik rings avtaleloven paragrafene 4-3 og det svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. For sik ringen kan da sies opp med øyeblikkelig virkning. Se for sik rings avtale loven paragrafene 4-3 og det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret. Oppsigelsestiden er da på 1 uke. Se for sik ringsavtaleloven paragrafene 8-1 og det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvars begrensende forutsetninger og oppsigelse er rimelig. Oppsigelsestiden er da på 2 måneder. Se for sik rings avtaleloven paragrafene 3-7 og bruken av for sik rings gjenstanden eller sikredes virksomhet endres og oppsigelse er rimelig. Endringen må være av en slik karakter at Tryg ikke ville overtatt for sik ringen hvis det nye forholdet hadde foreligget da for sik ringen ble tegnet. Oppsigelsestiden er da på to måneder. Se for sik rings avtaleloven paragrafene 3-7 og skadefrekvensen er unormalt høy eller skadeforløpet avviker fra det normale og oppsigelse er rimelig. Oppsigelsestiden er da på to måneder. Se for sik rings avtaleloven paragrafene 3-7 og POLITIANMELDELSE Brann, innbrudd, hærverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet. 5. VINNINGSFORBUD For sik ringen skal ikke føre til vinning. Tryg erstatter, innenfor for sik rings avtalen, det tapet som er lidt. For sik rings summens størrelse er ikke avgjørende for den for sik rede tingen eller interessens verdi. 8

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter

Gruppelivsforsikring for bedrifter Gruppelivsforsikring for bedrifter Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen omfatter 2 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 4. Innmelding i forsikringen 3 5. Utvidelse av forsikringen 3

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2010 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for yrkesskadeforsikring i Storebrand

Forsikringsvilkår for yrkesskadeforsikring i Storebrand Forsikringsvilkår for yrkesskadeforsikring i Storebrand Innhold: 1. Definisjoner 4 2. Hva yrkesskadeforsikringen omfatter 5 3. Når yrkesskadeforsikringen trer i kraft 5 4. Oppgjørsregler m.m. 5 5. Fornyelse

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uførekapital med rett til fripolise Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uførekapital med rett til fripolise Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uførekapital med rett til fripolise Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2020 Gjelder fra 01.01.2010 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...3

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft

Detaljer

C-265 DØDSFALLSFORSIKRING AV 1.1.2011

C-265 DØDSFALLSFORSIKRING AV 1.1.2011 Side 1 av 9 C-265 DØDSFALLSFORSIKRING AV 1.1.2011 Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORHOLDET TIL GRUPPEAVTALEN OG FRAVIKELIG LOV 2. DEFINISJONER 3. PREMIEBETALING 4. IKRAFTTREDELSE AV DØDSFALLSFORSIKRINGEN

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter

Gruppelivsforsikring for bedrifter Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003 Gruppelivsforsikring for bedrifter Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter

Gruppelivsforsikring for bedrifter Gruppelivsforsikring for bedrifter Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen 3 5. Forhøyelse av forsikringssummen

Detaljer

Vilkår av 01.07.1998. Forsikringsvilkår for Fortsettelsesforsikring - Personalgruppeliv

Vilkår av 01.07.1998. Forsikringsvilkår for Fortsettelsesforsikring - Personalgruppeliv Vilkår av 01.07.1998. Forsikringsvilkår for Fortsettelsesforsikring - Personalgruppeliv Innhold: 1. Rett til fortsettelsesforsikring 1.1. Dokumenter og lover 1.2. Definisjoner m.v. 1.3. Opplysningsplikt

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.1.2016 for. Uføreforsikring

Forsikringsvilkår av 1.1.2016 for. Uføreforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2016 for Uføreforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 2 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Vilkår 2016 Utdanningsforbundets ulykkesforsikring år

Vilkår 2016 Utdanningsforbundets ulykkesforsikring år Vilkår 2016 Utdanningsforbundets ulykkesforsikring 70-75 år Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forskringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter

Gruppelivsforsikring for bedrifter Gruppelivsforsikring for bedrifter Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen omfatter 2 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 4. Innmelding i forsikringen 3 5. Utvidelse av forsikringen 3

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Publisert 1.januar, 2012. Avtalenr.: GRP0043794 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom

Detaljer

Vilkår for Ledernes frivillige familieulykkesforsikring

Vilkår for Ledernes frivillige familieulykkesforsikring Vilkår for Ledernes frivillige familieulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Frivillig familieulykkesforsikring VILKÅR NR. 50002 Vilkår av 01.01.2016 For sik ringsavtalen

Detaljer

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen.

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen. Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppeforsikring

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2017 Utdanningsforbundets grunnforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Ved krav om utbetaling ved dødsfall, er det de vilkår som gjaldt da dødsfallet inntraff som skal benyttes.

Ved krav om utbetaling ved dødsfall, er det de vilkår som gjaldt da dødsfallet inntraff som skal benyttes. Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring og uføreforsikring Dette forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse 1.0.0 Selskapet 1.0.1 Tilslutning 1.0.2 Forsikringstaker 1.0.3 Forsikrede 1.0.4 Sikrede

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt............................................ 2 2 Skjønn.......................................................................

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Avtalenr. : 54075 Gjelder fra og med : 01.07.2016 Utskriftsdato : 25.05.2016 Du er forsikret gjennom avtale mellom Oljearbeiderforeningen Avd 10 og SpareBank

Detaljer

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppeforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Tilleggsforsikring Uførekapital 1. Omfang 3 2. Definisjoner 3 3.

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppeforsikring mellom Norsk

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i FRIVILLIG GRUPPELIV MED UFØREKAPITAL for medlem av og ansatt i Norsk Radiografforbund

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

HVEM ER FORSIKRET MED HVILKEN DEKNING

HVEM ER FORSIKRET MED HVILKEN DEKNING Avtalenr.: GRP0043794 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter kalt

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010 Forsikringsvilkår Side 2 av 11 Forsikringsvilkår 1 Forholdet til fravikelig lov I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning

Detaljer

Vilkår for Akademikerforbundets obligatorisk familieulykkesforsikring

Vilkår for Akademikerforbundets obligatorisk familieulykkesforsikring Vilkår for Akademikerforbundets obligatorisk familieulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Obligatorisk familieulykkesforsikring VILKÅR NR. 53506 Vilkår av 01.01.2016

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i FRIVILLIG GRUPPELIV MED UFØREFORSIKRING for medlem av og ansatt i Norsk Radiografforbund

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger

Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når ulykkesforsikringen trer i kraft 2 3. Hvem forsikringen omfatter 3 4. Hvor ulykkesforsikringen gjelder 3 5. Hva ulykkesforsikringen

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9 Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9 VILKÅR NR V2000 GRUPPELIVSFORSIKRING - DØDFALLSDEKNING Vilkår av 01.01.2010 Disse vilkår avløser Vilkår nr. V2000 Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning av 01.01.2006

Detaljer

IPA FRIPOLISE. Forsikringsvilkår gjeldende fra 18. desember 2009

IPA FRIPOLISE. Forsikringsvilkår gjeldende fra 18. desember 2009 IPA FRIPOLISE Forsikringsvilkår gjeldende fra 18. desember 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1 Alderspensjon

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår I for uførekapital av 01.01.2004 Innhold Foreningsgruppeliv 1. Innledende bestemmelser side 2 2. Etablering, ikrafttredelse, endring

Detaljer

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Vilkår av 1.1. 2015 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.1.2011 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Lover og regler som gjelder for

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av NARF

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av NARF Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Beviset viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger Forsikringsvilkår Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger gjelder fra 1. januar 2013 2 Innhold: side 1. Definisjoner 3 2. Når ulykkesforsikringen trer i kraft 3 3. Ulykkesforsikring 4 4. Oppgjørsregler

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

Forsikringsvilkår av for. Gruppeliv

Forsikringsvilkår av for. Gruppeliv Forsikringsvilkår av 1.1.2014 for Gruppeliv Innhold 1. Definisjoner...2 2. Ikrafttredelse - Helseopplysninger...3 3. Utvidelse...3 4. Premiebetaling...3 5. Uttredelse...3 6. Opphør...4 7. Opplysningsplikt...4

Detaljer

Forsikringsvilkår av Selskap Frende Livsforsikring A/S Bedriftsgruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Innhold: 1. Definisjoner 2.

Forsikringsvilkår av Selskap Frende Livsforsikring A/S Bedriftsgruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Innhold: 1. Definisjoner 2. Forsikringsvilkår av 01.10.2008 Selskap Frende Livsforsikring A/S Bedriftsgruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Innhold: 1. Definisjoner 2. Forsikringsavtalen 3. Opplysningsplikt 4. Ikrafttredelse og

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV02)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV02) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV02) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Vilkår nr. V2000 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 4 3. Opplysningsplikt... 4 4. Ikrafttredelse og

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn.

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn. Forsikringstaker Forsikringsmegler Oppdal kommune Aon Norway AS, Ålesund Forsikringsperiode 01.01.2015-31.12.2015 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Kollektiv Barneulykke Antall Premie Kollektiv Barneulykke

Detaljer

Bedrifts Gruppelivsforsikring

Bedrifts Gruppelivsforsikring Bedrifts Gruppelivsforsikring Vilkår B Medisinsk invaliditet og ervervsuførhet annen årsak samt uførekapital Forsikringsgiver Jubilee Life Insurance Representant i Norge SAGA Forsikring AS Vilkår av 01.

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring med forskuttering

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring med forskuttering Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring med forskuttering Vilkår nr. V2024 Gjelder fra 01.01.2015 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2016.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2016. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2016. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer