Innhold Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Budsjett 2012 og Økonomiplan Levanger kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Levanger kommune"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr PS 16/11 PS 17/11 Innhold Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Budsjett 2012 og Økonomiplan Levanger kommune Orientering: Økonomisjef Arnstein Kjeldsen orienterer om Budsjett 2012 og Økonomiplan Levanger kommune. Levanger, den 17. november 2011

2 Levanger kommune Sakspapir Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Saksbehandler: E-post: Tlf.: Kirstine Karlsaune Arkivref: 2011/ /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /11 Eldres Råd /11 Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram til Eldres råd og det bes om at rådet gir en uttalelse. Rådmannens forslag til vedtak: Det gjøres følgende endringer i plandokumentene: Eksisterende g/s-veg skilles ut som eget formål (pga. annen eierform). I felt B2 legges det inn byggegrense minst 1,0 m fra grønnstrukturen i felt G2. Plankartet oppdateres med formålsgrense mellom vegene f_kv2 og f_kv3. Parkeringskrav for barnehagen endres til 1 plass pr. ansatt pluss minst 8 plasser for henting-/bringing. Plankartets parkeringsløsning endres som forklart i saken. Planområdet må dermed utvides. 15 h) (nytt punkt): Alle kjøreveger og gang- og sykkelveger skal opparbeides i samsvar med planen, før barnehagen tas i bruk. Forslag til reguleringsplan for barnehage Gjemble søndre, med endringer som anført ovenfor, legges ut til offentlig ettersyn iht. pbl Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Utdelt i møte: Administrasjonens skisseforslag til ansattparkering/henteområde, jfr. skisse. Administrasjonens forslag til forskyving av formålsgrense G2, jfr. skisse. Forslag i møte: Forslag til endring fra Alf Magnar Reberg, SP: Adkomstveg legges slik at minst mulig dyrkamark berøres/deles opp, det vil si i kanten av dyrkamarka. Avstemning: Rebergs forslag til endring enstemmig vedtatt.

3 Rådmannens forslag til vedtak med utdelte skisser, og endring vedtatt i møtet, enstemmig vedtatt. VEDTAK: Det gjøres følgende endringer i plandokumentene: Eksisterende g/s-veg skilles ut som eget formål (pga. annen eierform). I felt B2 legges det inn byggegrense minst 1,0 m fra grønnstrukturen i felt G2. Plankartet oppdateres med formålsgrense mellom vegene f_kv2 og f_kv3. Parkeringskrav for barnehagen endres til 1 plass pr. ansatt pluss minst 8 plasser for henting-/bringing. Plankartets parkeringsløsning endres som forklart i saken. Planområdet må dermed utvides. 15 h) (nytt punkt): Alle kjøreveger og gang- og sykkelveger skal opparbeides i samsvar med planen, før barnehagen tas i bruk. Ansattparkering/henteområde, jfr. skisse. Forskyving av formålsgrense G2, jfr. skisse. Adkomstveg legges slik at minst mulig dyrkamark berøres/deles opp, det vil si i kanten av dyrkamarka. Forslag til reguleringsplan for barnehage Gjemble søndre, med endringer som anført ovenfor, legges ut til offentlig ettersyn iht. pbl Vedlegg: 1 Planbeskrivelse datert Plankart merket utsendelse (mottatt ) 3 Reguleringsbestemmelser Risiko- og sårbarhetsanalyse Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Geoteknisk vurdering , Multiconsult Sjekkliste for planlegging utfylt Saksopplysninger: Bakgrunn Planforslaget legger til rette for barnehage gjennom omdisponering av ca. 3,5 daa dyrka mark. Det legges til rette for et nytt barnehagebygg med 6-8 avdelinger mellom eksisterende gårdstun og gangveg helt øst i planen. Bygget er tenkt å erstatte/inneholde Nesset og Bamberg menighetsbarnehager (som i dag har hhv. 3 og 2 avdelinger) i tillegg til eksisterende barnehagedrift ved Salberg gård (Gjemble Søndre). Det foreslås ny adkomst til området fra Gjemblevegen, og dagens adkomst er tenkt sanert. Eksisterende gårdsbebyggelse foreslås som landbruksareal og eksisterende bolig som boligformål. Det har foreligget forslag til reguleringsplan for deler av denne eiendommen tidligere. Det var foreslått boliger i lia opp mot eksisterende boligfelt i nord. Plan- og utviklingskomiteen avviste i møte den , sak 87/06, forslag til reguleringsplan

4 for Gjemble øvre del endring jordbruk til bolig. Dette på bakgrunn av innsigelse fra Fylkesmannens landbruksavdeling. Forholdet til konsekvensutredning Planforslaget er vurdert å ikke falle inn under forskriftens kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn og krav om konsekvensutredning. Omdisponering av landbruksareal er i strid med gjeldende kommunedelplan, men omfanget og betydningen av dette er vurdert å ikke utløse behov for konsekvensutredning. Videre blir automatisk freda kulturminner hensyntatt og planen anses bl.a. å ikke komme i konflikt med friluftsliv. Rammene i planforslaget tilsier også at barnehagebyggets bruksareal blir godt under oppfangingskriteriet på 5000 m 2. Planområdet Planområdet er på ca. 20 daa, og ligger på sørsiden av Gjemleshaugen på Levangernesset, ca. 1,5 km nordvest for Levanger sentrum. Høydekotene i terrenget går fra ca m.o.h. Området grenser til Gjemblevegen i vest, dyrka mark i sør, skog og gangveg i nord og gangveg i øst. Området har sørvestlig eksponering og omfatter bebygd areal (gårdstun og eneboligtomt), dyrka mark samt noe skog opp mot Gjemleshaugen, hvor det også er lokalisert automatisk freda kulturminner. Planstatus I kommunedelplan Levanger sentrum, vedtatt , er området avsatt som landbruk-, natur- og friluftsområde. I gjeldende reguleringsplan Gjemble Øvre del, stadfestet , er området regulert til landbruksområde jordbruk. Planforslaget Generelt Omriss av eksisterende bebyggelse I planbeskrivelsen er det sagt at alt av eksisterende bygg i planområdet (gårdsbebyggelse og enebolig nordvest for denne) skal bevares, men bygningene er ikke gitt noen vernestatus i planen. Bygningene er imidlertid vist med et juridisk linjesymbol som tilsier at bebyggelsen tillates gjenoppført etter evt. skade, selv om beliggenhet, høyde og lignende vil være i strid med planen. Dette er ikke begrunnet, men vi har ikke spesielle synspunkter på det. Eierform (offentlig, felles eller annen eierform) Eierform er påkrevet på formålsflater i reguleringsplan når det er gitt bestemmelser om hvilke arealer som skal være til offentlig formål eller fellesareal. Eierform skal alltid angis for offentlige formål (her Gjemblevegen). Tilsvarende må det alltid angis når et areal/tiltak skal være felles, jf. særskilt ekspropriasjonshjemmel for dette i pbl Uten angivelse av eierform eller enerett til gjennomføring av arealbruk og tiltak i planen blir private grunneiere eller festere også avskåret fra sin rett til å kreve innløsning etter pbl Videre skal annen eierform aldri vises på plankart, som påskrift, da det er uten rettslig betydning. Eksisterende privat gang- og sykkelveg, som også er en gangforbindelse mellom boligfelt, bør skilles ut som eget formål GS2 (annen eierform).

5 Bebyggelsen Frittliggende småhusbebyggelse (B1) Eksisterende enebolig i 2 etasjer foreslås regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Det foreslås en utnyttingsgrad på maks 20 %-BYA inkl. parkering. Tomta er på ca. 1,4 daa. Det foreslås maks. mønehøyde (evt. øvre gesims ved bruk av pulttak) på 8,5 meter. Tak kan utformes som pulttak, flatt tak eller saltak, og takvinkel skal være mellom Eierne har uttalt at reguleringen bør inkludere noen endringer for å skjerme og dele tomten deres fra hovedbølet. Det er ikke gjort reguleringsmessige grep for å imøtekomme dette. Vi ser heller ikke spesielt behov for dette, slik planen nå foreligger. Gårdsbebyggelse i landbruksformål (LA1) Eksisterende gårdstun med bl.a. våningshus, låve og uthus foreslås regulert til landbruksformål. Dagens barnehagedrift i våningshuset er tenkt flyttet til felt B2. Det foreslås en utnyttingsgrad på maks 20 %-BYA inkl. parkering. Formålet er på 5,9 daa, men eiendommen er større. Det forslås maks mønehøyde (evt. øvre gesims ved bruk av pulttak) på 9 meter. Tak kan utformes som saltak eller pulttak, og takvinkel skal være mellom Barnehage (B2) Det er tenkt oppført barnehagebygg i 2 etasjer med totalt 6-8 avdelinger. Barnehagedekning m.m.: Se uttalelse fra kommunens barnehageansvarlig. Det foreslås en utnyttingsgrad på maks 45 %-BYA av et formål på 3 daa. Det foreslås maks. mønehøyde (evt. øvre gesims ved bruk av pulttak) på 8,5 meter. Tak kan utformes som pulttak, flatt tak eller saltak, og takvinkel skal være mellom Omriss av planlagt bebyggelse er vist med juridisk bindende linje, men er i plankartet angitt som (illustr.). Ved plasseringen må det også tas hensyn til viste byggegrenser. Bebyggelsen er planlagt ca. 1,5 m fra formålsgrense mot grønnstrukturen (G2), som vi antar ikke er tenkt å inngå i barnehagetomta. Det bør følgelig settes en byggegrense hvis reglene i pbl 29-4 om avstand til nabogrense ikke forutsettes fulgt etter evt. fradeling. Terrengkotene der det planlagte barnehagebygget skal bygges, går fra ca moh. Bygget er planlagt uten trapping, slik at den nordlige delen av bygget (gymhall) vil måtte ta opp høydeforskjellen i terrenget. Utforming/estetikk Volumet av planlagt barnehagebygg avviker fra omkringliggende bygningsmasse, som for det meste består av frittliggende eneboligbebyggelse i 1-2 etasjer. Planlagt høyde (maks 8,5 m) virker ikke urimelig, men byggets utstrekning (ca. dobbelt så langt som låven i felt LA1, innebærer estetiske utfordringer. Forslagsstiller argumenterer for at bebyggelsen skal senkes mest mulig ned i terrenget, samtidig som at prinsippene om universell utforming ivaretas. Det er også sagt at materialbruk (ytterkledning av tre) og takvinkel/takform søkes tilpasset eksisterende bebyggelse i området. Materialbruk og tilpassing til terreng er ikke gjort juridisk bindende.

6 Sol/Skygge Sol-/skyggediagram i planbeskrivelsen viser at tilgrensende bebyggelse blir lite berørt av tiltaket. Det er også mulighet for gode solforhold på barnehagens uteoppholdsareal. Kjøreadkomst og gang-/sykkelveg Kjøreveger Privat adkomstveg til området er tilknyttet kommunal veg Gjemblevegen i sørvest. (Fv. 119 svinger vestover ca. 200 m sør for dagens avkjørsel). Dagens adkomstveg er tenkt sanert, og det foreslås ny adkomstveg til området fra Gjemblevegen ca. 175 m lenger nord. Gjemblevegen (o_kv1) foreslås regulert til senterlinje med kjørefeltbredde 3,25 m. Frisikten er angitt med 6 x 65 m. Det er gangforbindelse langs vestsida av Gjemblevegen, og evt. fotgjengerfelt ved ny avkjørsel bør vurderes. Foreslått ny adkomstveg (felles kjøreveg f_kv2 og f_kv3) er tenkt etablert med henholdsvis 5,5 og 5,0 meters vegbredde, bredest nærmest Gjemblevegen. Plankartet bør oppdateres med formålsgrense mellom disse. Vegene planlegges uten fortau. Adkomstveger i boligområder med fartsgrense 30 km/t, bør utformes på de myke trafikanters premisser, men ikke nødvendigvis med egne løsninger (fortau/gangsykkelveg). Trafikantgruppene kan blandes når trafikkmengden er liten og farten lav. Her vil trafikken bli størst morgen og ettermiddag. Det er vanskelig å anslå antall syklister/fotgjengere, men løsningen bør legges til rette også for disse trafikantgruppene. Byggegrense fra f_kv3 er foreslått satt til 7,5 m målt fra senterlinje veg. Eierne av eneboligtomta har sagt seg uenig i flytting av veg og ønsker primært å beholde dagens trase. De foreslår alternativt å legge vegen i sørøstlig retning mot Jacob Schives veg (sør for planområdet). Planavdelingen anser at denne vegen med tilknyttede tilførselsveger, gjennom eksisterende boligfelt, er mindre egnet for aktuell trafikk. Gang-/sykkelveg (f_gs1) Det foreslås en 3 m bred gang-/sykkelvegforbindelse mellom felles adkomstveg f_kv3 og eksisterende gang-/sykkelveg i øst. Den delen av eksisterende gangveg i øst, som ligger innenfor gnr. 3/7, er tatt med som gang-/sykkelveg, i samsvar med gjeldende plan. Planlagt og eksisterende gangforbindelse bør vurderes skilt med ulik eierform. Byggegrensen fra eksisterende og ny gang-/sykkelveg foreslås satt til 4,0 meter. Annen veggrunn - teknisk anlegg Annen veggrunn er innregulert med 1,5 meters bredde på hver side av de private kjørevegene. Arealet er tiltenkt skjæring/fylling, snølagring, m.m. Parkering Parkeringsplass P1 skal benyttes av ansatte/brukere av barnehagen. I bestemmelsene er det foreslått 1 p-plass pr. 100 m2 BRA (av barnehagebygget). Planen viser 29 p-plasser. Minst 1 av disse skal ifølge bestemmelsene være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Det er antydet 32 ansatte og 128 barn ved full utbygging. Maks rammer for barnehagebygget (%-BYA, høyde) begrenser BRA til under 2700 m2.

7 Videre står det at parkeringsområdet har gjennomkjøringsmulighet, slik at rygging unngås så mye som mulig. Vi er usikre på om foreslått parkeringskrav er dekkende, og ser heller ikke hvordan en med foreslått løsning skal unngå rygging, selv om det er gjennomkjøring. Illustrasjonen viser rabatt/hekk ut mot kjørevegen. Til sammenligning er det i ny arealdel (gjelder ikke her) angitt 1,5 p-plass pr. ansatt for barnehager. Dette har vi nevnt for forslagsstiller, samt anbefalt en rundkjøringsløsning for henting/bringing. I planbeskrivelsen er det illustrert en utvidet trafikkløsning med rundkjøring og tilleggsparkering. Denne tar 1,2 da mer dyrka mark. I denne forbindelse omtales 29 p- plasser som tilstrekkelig for en noe mindre barnehage (6-avdelinger, 20 ansatte). Parkeringskravet for barnehagen bør endres til minst 1 plass pr. ansatt pluss minst 8 plasser for henting-/bringing. Dette bør ikke gå ut over lekearealet, og parkeringsløsningen bør endres slik: Rundkjøringsmulighet med minst 8 langsgående hente-/bringeplasser og med tilliggende gangareal ført helt fram til barnehagen legges nærmere L1/B2. Snumulighet for renovasjonskjøretøy løses på hensiktsmessig måte i forhold til dette. Ansatteparkering løses på motsatt side av vegen. Dette medfører at planområdet må utvides. Se eksempel på hente-/bringeløsning i reguleringsplan for Verdalsøra barne- og ungdomsskole, vedtatt , med tilhørende utomhusplan. I planbeskrivelsen står det at det bør skilles mellom leveringsparkering og parkeringsplasser for ansatte. Videre at sykkelparkering bør være i nærheten av gang- /sykkelveg og hovedinngangen til bygningen. Dette bør i det minste hensyntas og vises i utomhusplanen. Det samme gjelder trafikksikre gangforbindelser til/fra barnehagen. Parkeringsbehov for boliger går fram av 15 f). Lek og uteopphold Barnehagens uteoppholdsareal, felt L1, foreslås lokalisert like vest for barnehagebygget. Dette blir i vertikalnivået liggende på forskjellige høyder (trapping), men det går fram at prinsippet om universell utforming skal gjøres gjeldende ved utforming av L1. Det skal settes opp gjerde, hekk eller lignende for å skjerme/sikre lekearealet mot P1. Veiledende norm for inne- og uteareal i barnehager: Inne: 4 m2 netto leke- og oppholdsareal for barn over 3 år og omlag 1/3 mer pr. barn under 3 år. Ute: omlag 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne. I planbeskrivelsen er det ikke gjort noen vurdering ift. overnevnte norm. Antall brukere/ansatte er heller ikke et forhold som avklares i planen. Den veiledende arealnormen tilsier at utearealet pr. barn over tre år bør være 24 m2 og ca. 33 m2 for barn under tre år. Det er godkjenningsmyndigheten, dvs. kommunen, som fastsetter barnas innendørs leke- og oppholdsareal. Normen for 128 barn over tre år blir da 3072 m2 uteopphold, og følgelig 9 m2 mer pr. barn under 3 år. Felt L1 på 1,7 daa synes i utgangspunktet ikke tilstrekkelig for 128 barn. Nevnte forhold vil måtte vurderes på et

8 senere tidspunkt. Om evt. uteopphold i felt B2 og G2 kan medregnes vil sannsynligvis bli vurdert. Se også egen uttalelse fra kommunens barnehageansvarlig. Boligers behov for uteoppholdsareal iht. gjeldende vedtekter går fram av 15 g). Grønnstruktur (G1, G2) Feltene skal ifølge planbeskrivelsen fungere som visuell buffer mot tilgrensende boligområder lenger nord (spesielt G2 består i dag av løvskog med høy bonitet). Ifølge planbeskrivelsen kan det tillates mindre rydding og tilrettelegging av stier i områdene. Områdene er også i dag benyttet til barns lek. Deler av felt G2 er også hensynssone for bevaring av kulturmiljø (automatisk freda kulturminne) og her gjelder bestemmelsenes 13. Det er angitt at trafo kan plasseres i felt G2 (utenfor henynssonen). Landbruk (LA1) Gårdstunet foreslås regulert som landbruksareal og det planlegges ikke oppført nye bygg eller anlegg i tilknytning til landbruksinteressene. Eksisterende barnehagedrift i hovedbygget er tenkt flyttet til ny barnehage i felt B2. Ifølge Fylkesmannens landbruksavdeling er eiendommen solgt som tilleggsjord til annen landbrukseiendom. Hva dette vil innebære på sikt for bruken av bebyggelsen på eiendommen/gårdstunet er usikkert. Landbruksmessige konsekvenser Planlagt utbygging innebærer ifølge planbeskrivelsen omdisponering av ca. 3,5 daa dyrket mark til barnehageformål. Det omdisponerte arealet ligger i randsonen av den øvrige dyrka marka, mellom gårdstunet (Salberg gård) og eksisterende gangveg i øst. Denne lokaliseringen vil ikke være til vesentlig hinder for videre drift av øvrig landsbruksareal. Det foreslås ny adkomst til området, i kanten av dyrka marka. Dagens adkomst splitter større landbruksparseller. Denne er derfor tenkt sanert slik at alt av tilgrensende landbruksareal fremstår som en større enhet.

9 Foto: Nord-Trøndelag Planforslaget er vist med hvite streker. Universell utforming Tek 10, spesielt 8 og 12, omhandler relativt detaljert dette med universell utforming og tilgjengelighet. Bl.a. annet skal arbeidsbygning være universelt utformet. I reguleringsbestemmelsene går det fram at prinsippet om universell utforming skal ivaretas for barnehage/uteareal i felt B2 og ved utforming av lekearealet i felt L1. Det er også satt krav om minst 1 parkeringsplass tilrettelagt for bevegelseshemmede i felt P1. Når det gjelder boliger er det anledning til å stille strengere krav om tilgjengelig boenhet enn det TEK 10 gjør. Dette er ikke gjort i dette planforslaget. Trafikkområder og grønnstruktur er ikke nevnt ift. universell utforming, men vi antar at anbefalte stigningsforhold ift. universell utforming likevel vil bli forsøkt hensyntatt. Støy og trafikk Støy fra vegtrafikk anses ikke som et problem i dette området. Barnehagen ligger i god avstand og godt skjermet fra hovedvegen. Forslagsstiller skriver at trafikk langs Gjemblevegen er moderat (årsdøgntrafikk kjøretøy pr. døgn). Vi minner om at denne vil øke noe når Kjønstadmarka, med ca. 400 boliger og en barnehage, er ferdig utbygd. En trafikktelling utført i 2008, nord for avkjørselen til Nesset ungdomsskole, viste ÅDT på 2400 kjt/døgn før utbygging av Kjønstadmarka. Trafikk til Kjønstadmarka antas å ville utgjøre ca kjt./døgn. For boliger nærmest planlagt adkomstveg (nord for dyrkamarka) vil nok støy som følge av økt trafikk være merkbar, men likevel ligge godt innenfor gjeldende grenseverdier (jf. T-1442).

10 Fullt utbygd vil barnehagen kunne romme 8 avdelinger. Totalt vil det da kunne være 32 ansatte og inntil 128 barnehagebarn. Dette antas å medføre en trafikkøkning på ca kjøretøy pr. døgn, men det er da ikke tatt høyde for at ny barnehage skal erstatte Nesset barnehage som i dag ligger rett øst for området langs Gjemblevegen og dagens barnehagedrift på gården. En må imidlertid påregne at fraflyttede områder/bygg også tas i bruk til noe. Det er også kollektivdekning langs Gjemblevegen, så netto trafikkøkning langs Gjemblevegen vil trolig ligge noe lavere. Eksisterende gangvegsystem binder planområdet sammen med boligområder i nord og sør. Det er også gangforbindelse langs vestsida av Gjemblevegen. Dette kan redusere behovet for levering/henting av barn med personbil. I bestemmelsenes 3 og 5 er det angitt at innendørs og utendørs støynivå for barnehagen samt støynivå for lekeareal L1 til enhver tid skal tilfredsstille kravene til MDs støyretningslinjer (T-1442, kap.4). Det planlegges ikke nye boenheter, og støy ift. boliger innenfor planområdet er ikke nevnt i bestemmelsene. Risiko- og sårbarhetsanalyse Generelt: I ROS-analysen er det ikke påvist utfordringer som krever spesielle tiltak, se vedlegg. Det går imidlertid fram at tomta bør undersøkes i forhold til radon. Byggegrunn/geologi: Området består av tynn/tykk morene og marine strandavsetninger. Det er heller ikke registrert tidligere lokale forekomster av kvikkleiresoner i området. Det er utført geoteknisk analyse av Multiconsult mai -11. Rapporten konkluderer med at det ikke er vanskelige stabilitetsforhold (påviste lag består av matjord, grusig finsand og morene materiale) og at byggevirksomheten vil ikke kreve videre geoteknisk bistand. Kulturminner Planområdet er justert noe ift. varsel om planoppstart, og planforslaget berører dermed et automatisk freda kulturminne i felt G2, nordøst i planområdet. Her ligger det rester etter en gammel hustuft og 2 eldre gravhauger (jf. data riksantikvar/fylkeskommune). Ifølge planbeskrivelsen er kulturminnene med sikringsbuffer tatt inn som hensynssone i planen. Reguleringsbestemmelsene for G2 tillater kun mindre rydding av vegetasjon og tilrettelegging av stier i området. Planforslaget skal derfor ikke ha nevneverdige konsekvenser for kulturminner. Det gamle våningshuset på gården er fra slutten av 1700-tallet (LA1) og er en SEFRAKregistrert bygning. SEFRAK er en forkortelse for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Registeret skal omfatte opplysninger om alle bygninger eldre enn år SEFRAK-registreringen medfører ingen formell vernestatus, men deler av materialet er vurdert utfra potensiell verneverdi. Bygget har den senere tid vært under en større renovering. Det ønskes fra tiltakshavers side ikke tatt inn i planen som et bevaringsverdig kulturminne. Fylkeskommunen har ikke tatt stilling til hvorvidt denne skal gis bevaringsstatus i planen. Biologisk mangfold

11 Planforslaget er vurdert ift. naturmangfoldloven. Det er ikke registrert spesielle forhold som må hensyntas. Eksisterende løvskog nord for planlagt barnehage er registrert med høy bonitet. Denne ønskes opprettholdt og er foreslått regulert som grønnstruktur (G2). Vann-, avløp-, energiløsninger Det vises til bestemmelsenes 14 tekniske anlegg, som antas å gjelde hele planområdet. Ny bebyggelse skal bl.a. tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg i området. Videre skal alle typer kabler legges i bakken. Det er mulighet for trafo i felt R og i felt G2 utenom hensynssone for automatisk freda kulturminne. Det går videre fram at det skal legges til rette for vannbåren oppvarming av planlagt bebyggelse. Dvs. barnehagen. Planlagt veg ser ut til å krysse en vannledning. Renovasjonsanlegg (R) Ifølge bestemmelsene er området avsatt til felles renovasjon, postkasseanlegg, trafo og andre fellestjenester etter behov. Videre skal felles renovasjonsanlegg ferdigstilles samtidig med at barnehage i B2 tas i bruk. Fellesbegrepet er uklart, da formålet bør ha annen eierform (ikke felles). Utbyggingsavtale Kommunalteknikk har ikke sett behov for utbyggingsavtale. Rekkefølgebestemmelser Det er bl.a. angitt at områder for lek/opphold (L1), parkeringsplasser (P1) og renovasjon (R) skal opparbeides og være ferdigstilt innen barnehagen i B2 tas i bruk. Følgende rekkefølgebestemmelse bør tilføyes i fellesbestemmelsene: Alle kjøreveger og gang- og sykkelveger skal opparbeides i samsvar med planen, før barnehagen tas i bruk. Planprosess Medvirkning Forhåndskonferanse i plansaker ble gjennomført Oppstart av planarbeidet er kunngjort på kommunens nettsider og i Levanger- Avisa Naboer, gjenboere og andre berørte parter/etater ble tilskrevet med brev av Merknadsfrist var satt til Følgende forhåndsuttalelser er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen: Fylkeskommunen, fylkesmannen, NVE, Sametinget, felles brev fra ledere for 3 sentrumsnære private barnehager i kommunen, styreleder MARISKO stiftelsen Alstadhaug menighetsbarnehager, Nina Andreassen og Tor Hogne Floan (eiere av gnr. 3 bnr. 486 / felt B1 i planen). I kommunen er saken forelagt enhet for kommunalteknikk, kommunalsjef oppvekst, barnerepresentanten, barnehageansvarlig, kultur, brann, landbruk samt helse/rehabilitering. Tre av enhetene har uttalt seg: Kommunalteknikk Det må gå klart fram av planen at vegen er privat fra eksisterende kommuneveg og fram til barnehagen. Dette har vært intensjonen hele tida.

12 Barnerepresentanten, Det er positivt at tre små barnehager/avdelinger blir slått sammen til en større enhet. Løsningene som skisseres ift. bygningsmasse og uteområde virker hensiktsmessige. Er i tvil om hvorvidt det er riktig å bygge en så stor barnehage som skissert (6-8 avd). Anbefaler å bygge en barnehage med 4 avdelinger, der det er mulighet for å utvide med to avdelinger om det skulle bli behov for det i framtida. Barnehageansvarlig, Barnehagen søkes godkjent for 128 plasser. Da alder på barna ikke er nærmere presisert tar jeg utgangspunkt i 128 barn over 3 år. Dette krever et godkjent leke og oppholdsareal på 512 kvm med utgangspunkt i veiledende norm som er 4 kvm pr. barn over 3 år. Utearealet skal være 6 ganger innearealet, altså 3073 kvm. Dette er areal innefor gjerdet. Dersom barnehagen har tilgang til gode leke og oppholdsarealer utafor gjerdet kan en vurdere å redusere kravet om 6 ganger inneareal. Pr. i dag har Levanger kommune full behovsdekning. Dette innebærer at eier av Nesset barnehage i utgangspunktet kun vil få tilskudd for antall plasser barnehagen er godkjent for pr. i dag. Dersom behovet tilsier at vi får behov for flere nye barnehageplasser kan en etter søknad til kommunestyret få tilskudd for flere plasser. Det vil være mange utfordringer med å bygge en stor barnehage som i dette tilfellet. Barnehageansvarlig kan ikke motsette seg en slik utbygging hvis gjeldende lover og forskrifter blir fulgt. Det blir opp til eier å vurdere om en vil investere i en slik barnehage da tilskuddet en mottar blir langt lavere enn antall plasser det søkes godkjenning for. Vurdering: Planforslaget er ikke i samsvar med kommunedelplan og reguleringsplan, som angir dette som hhv. landbruk-, natur og friluftsområde og landbruksområde jordbruk. Ved omdisponering av dyrka mark til barnehage er forhåndsuttalelse fra fylkeskommunen, fylkesmannen, andre barnehager samt uttalelse fra barnerepresentant, barnehageansvarlig og argumenter fra forslagsstiller relevante. Tre barnehageledere minner om at det er full barnehagedekning og uttalelse fra kommunens barnehageansvarlig bekrefter dette uten å komme med direkte innvendinger. Fylkesmannens landbruksavdeling synes positiv forutsatt at kommunen går inn for økt barnehagekapasitet og vurderer beliggenheten som god (sett ift. tilbudet i hele kommunen og ift. lokale forhold), da eiendommen er solgt som tilleggsjord til annen landbrukseiendom og da dette berører samfunnsinteresse av stor vekt. Samlokalisering av barnehager (Nesset, Bamberg og barnehagen på gården) samt økt kapasitet, vil sannsynligvis kunne medføre noe økt trafikk på bl.a. Gjemblevegen. Kartet under viser hvor Nesset og Bamberg ligger i dag. Planområdet ligger like øst for Nesset barnehage.

13 Det kan være flere synspunkter på hva som er en gunstig barnehagestørrelse. På sikt synes det likevel fornuftig å legge til rette for en fornying av barnehagelokaler samt mulighet for økt barnehagekapasitet, selv om en pr. i dag har full behovsdekning. En reguleringsplan har i utgangspunktet relativt kort rettsvirkning, men dette er sannsynligvis ikke i vegen for at planen kan gjennomføres i flere byggetrinn. Se også uttalelse fra kommunens barnehageansvarlig. Nye og større lokaler vil forhåpentligvis gi bedre betingelser (både miljømessig og økonomisk) for generell barnehagedrift. Konklusjon Planforslaget tilrås sendt på offentlig ettersyn med de endringer som er foreslått i saken.

14 Levanger kommune Sakspapir Budsjett 2012 og Økonomiplan Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen Arkivref: 2011/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Administrasjonsutvalg /11 Levanger formannskap /11 Levanger Arbeidsmiljøutvalg Eldres Råd /11 Rådmannens forslag til vedtak til Eldres råd: Saken legges fram til Eldres råd og det bes om at rådet gir en uttalelse. Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken tas til orientering. Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag 1. setning i rådmannens forslag endres til: Foreløpig forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan legges ut til foreløpig høring med frist 28. november 2011 og behandles av formannskapet 30.november. Avstemning: Rådmannens forslag til vedtak med Heieraas endringsforslag, enstemmig vedtatt. VEDTAK:

15 Foreløpig forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan legges ut til foreløpig høring med frist 28. november 2011 og behandles av formannskapet 30.november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling Hjemmel/bakgrunn for saken: Kommunelovens Vedlegg: 1 Forslag til "Budsjett 2012 og Økonomiplan Levanger kommune" 2 Forslag til "Økonomireglement Levanger kommune" 3 Forslag til avgifter og gebyrer 2012 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Budsjett 2012 og økonomiplan bygger på vedtatt økonomiplan og regjeringens forslag til Statsbudsjett for Kommunestyret skal etter planen behandle Budsjett 2012 og økonomiplan i sitt møte 14. desember. Formannskapets innstillingsmøte vil være 30. november. Vurdering: Rådmannens vurderinger fremgår av budsjettdokumentet.

16 Levanger kommune BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN VISJON: LIVSKVALITET OG VEKST

17 Levanger,

18 Innhold Levanger 1. STYRINGSSYSTEMET ØKONOMIPLANENS FUNKSJON RÅDMANNENS INNLEDNING VISJON OG MÅL UTFORDRINGER LANGSIKTIGE UTFORDRINGER UTFORDRINGER I DRIFTEN RAMMEBETINGELSER ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Hovedpunkt fra statsbudsjettet for Skatt og rammeoverføringer Momskompensasjon på investeringer Andre statlige overføringer Kommunale finansieringsmuligheter Finansposter - renter og avdrag Opptak av startlån og lån til vann/avløp ANDRE RAMMEBETINGELSER Framskriving av folketallet Årsverk Sykefravær Likestilling SATSINGSOMRÅDER SAMFUNN OG TJENESTER ORGANISASJON PRIORITERING TILTAKSPLAN DRIFT TILTAKSPLAN INVESTERING BESKRIVELSER AV DRIFTEN Oppvekst Helse, pleie og omsorg Kultur, næring, innvandrertjeneste og tekniske områder BESKRIVELSER AV DRIFTSTILTAK Prioriterte tiltak Tiltak det ikke er funnet rom for BESKRIVELSER AV INVESTERINGSTILTAK Prioriterte tiltak Tiltak det ikke er funnet rom for PRIORITERING HOVEDOVERSIKT DRIFT HOVEDOVERSIKT INVESTERING ENHETENES BUDSJETTKOMMENTARER... 7

19 1. Styringssystemet økonomiplanens funksjon Økonomiplan er endret fra tidligere år ved at den er mer fokusert på sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel og de satsningsområdene som er slått fast i denne. Fokus for tiltak er rettet mot satsningsområdene, mindre mot det organisatoriske sektorbegrepet, som gjenspeiler de organisatoriske oppbyggingene i kommunen. De økonomiske bevilgningene kommunestyret gjør i budsjettet er imidlertid bevilgninger til sektorer. Dette for å sikre klare ansvarsplasseringer for de økonomiske bevilgningene og intern ansvarliggjøring for økonomistyringen i det enkelte budsjettår. Økonomiplanen er kommunens overordnede verktøy for prioritering av økonomske ressurser. Den er utgangspunkt for å etablere god økonomistyring over en lang tidshorisont, så vel som i hverdagsutfordringene med prioriteringer. Den økonomiske styringen krever vurderinger av hvordan kommunale inntekter skal optimaliseres og hvordan kommunale utgifter skal holdes på riktig og forsvarlig nivå, samtidig som den vedtatte kvaliteten på tjenestetilbudene ivaretas. Måleffektivitet og kostnadseffektivitet krever at helhetlige og målgruppeorienterte løsninger legges til grunn. I dette arbeidet skal ikke økonomiplanen bare bidra til god økonomistyring i fireårsperioden. Den skal også ivareta behovet for god økonomistyring på enda lengre sikt. For blant annet å ivareta økonomistyringen og det langsiktige perspektivet med kommunal tjenesteproduksjon er det som vist i figuren under - utformet et kommunalt plansystem. Her inngår økonomiplanen sammen med kommuneplanen, hvor løsninger prioriteres. Og det er etablert rapportsystem hvor det inngår vurderinger om kommunen når sine mål, om det er forhold som avviker fra disse og hva som er økonomisk status. I kommuneplanens samfunnsdel har kommunestyret vedtatt syv satsingsområder for området samfunn og tjenester. Disse satsingsområdene representerer de områder som skal prioriteres ved valg av løsninger i økonomiplanen. Økonomiplanen inngår i det kommunale styringssystemet, slik:

20 I 2011 er det utarbeidet et Grunnlagsdokument med faktaopplysninger som skal bidra til at det tas kunnskapsbaserte beslutninger i kommunene. Dokumentet ligger tilgjengelig på Levanger kommunes hjemmeside: under dokumenter: Endret plan og bygningslov trådte i kraft fra juli Loven stiller krav om at kommunene minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Ved behandling av planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres. Arbeidet med en kommunal planstrategi er iverksatt i 2011, og det tas sikte på å sluttføre arbeidet våren Som grunnlag for drøftingen av strategiske valg og av kommunenes planbehov, skal det beskrives langsiktige utfordringer og alternative muligheter og løsninger for å håndtere disse. I 2011 er det gjennomført en administrativ prosess med utfordringsbeskrivelser som skal bearbeides av politisk nivå. Etter vedtak på Kommuneplanens samfunnsdel i 2008 er det vedtatt kommunedelplaner for Oppvekst og for Næring. Disse er utformet som sektorplaner med hovedansvar for oppfølging av henholdsvis satsingsområdene Oppvekstmiljø og Næringsutvikling, og med et medansvar for øvrige satsingsområder. I ettertid har behovet for mer målgruppeorientering og tverrsektoriell samhandling forsterket seg. Dette gir en ny tilnærming til utarbeidelse av kommunedelplanene som framover tenkes utformet som en plan eller planer for Kommuneplanens satsingsområder for Samfunn og tjenester. Dvs. at det blir kommunedelplaner for Oppvekstmiljø, Folkehelse, Omsorg for alle, Kultur for alle, Næringsutvikling, Fysiske omgivelser og Samfunnssikkerhet. Dette legger føringer for Økonomiplanen og dens handlingsprogram som skal utarbeides med utgangspunkt i Kommuneplanens satsingsområder, og for rapporteringen som skal gjøre det mulig å følge utviklingen på de vedtatte satsingsområder. 2. Rådmannens innledning I Norge er kommunene den største og viktigste produsent av offentlige tjenester til innbyggerne. Kommunestyrene har et stort ansvar for at ressursene blir fordelt optimalt for å sikre innbyggernes velferd samtidig som samfunnet utvikles i den retningen en ønsker. I styringen av Levanger kommune har en perspektivene økonomi, organisasjon, tjenester og samfunn. Dette kan presenteres slik:

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD,

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Status pr 4. oktober 2011

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Status pr 4. oktober 2011 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Status pr 4. oktober 2011 Kommunelovens 8 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder

Detaljer

Levanger kommune rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget

Levanger kommune rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget Økonomiplan 2010-13 Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget 16.9.2009 1 Vi er ikke ferdig, men innholdet blir slik: 1. PLANSYSTEM...3 1.1 PLANSTRUKTUR...3 2. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Regnskapsresultat 2008

Regnskapsresultat 2008 Regnskapsresultat 2008 Regnskap 08 Budsjett 08 (rev) Regnskap 07 Driftsinntekter 928,6 847,2 843,3 Driftsutgifter 924,9 849,3 835,9 Brutto driftsresultat 3,7-2,0 7,3 Finanstransaksjoner -50,7-56,2-47,3

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Regnskap og årsberetning

Regnskap og årsberetning og årsberetning Formannskapet 19. mai 2010 sresultatet sresultat Endring Inntekter/utgifter 2007 2008 2008- Sum driftsinntekter 843 260 421 928 610 238 1 086 213 447 157 603 209 Sum driftsutgifter -835

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Hefte 2 kun sak: Detaljert reguleringsplan for barnehage Gjemble søndre Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato:

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11,

REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, Gnr./bnr. 32/93, 138, 82, 157 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen - Endring av områdene B6 og B10 - Planforslag datert 09/09 2012 Levanger Kommune Enhet kommunalteknikk Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf:

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR PURKTRØA BARNEHAGE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR PURKTRØA BARNEHAGE LEVANGER KOMMUNE Plankontoret PlanID L2016007 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR PURKTRØA BARNEHAGE Plan vedtatt Plan datert: 20.01.2017 Bestemmelser datert: 20.01.2017 Sist revidert: 24.03.2017

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Detaljert reguleringsplan Verdalsøra barne- og ungdomsskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Kirstine Karlsaune kirstine.karlsaune@innherred-samkommune.no 74 04 82 73 Arkivref: 2010/3200

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT Gnr. 82 bnr. 119, 388, 400, 433, m.fl. Ørland kommune Oppdragsgiver: Rædergård Entreprenør AS Industrigata 7 7130 Brekstad Utarbeidet av: Bestemmelser til detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Reguleringsendring - Kathrines Minde Saksbehandler: E-post: Tlf.: Mona Saursaunet mona.saursaunet@innherred-samkommune.no 404 14 310 Arkivref: 2017/4659 - /L2006005 Saksordfører:

Detaljer

Velkommen til økonomiplanseminar Stiklestad 22. mai 2008

Velkommen til økonomiplanseminar Stiklestad 22. mai 2008 Velkommen til økonomiplanseminar Stiklestad 22. mai 2008 Verdal Livskvalitet og vekst Rådmann Rudolf Holmvik 1 Økonomiplanseminar 2008. Rådmann Deltagere Kommunestyrets medlemmer Eldres råd Rådet for funksjonshemmede

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

REGULERINGSPLAN Buvikstranda,

REGULERINGSPLAN Buvikstranda, REGULERINGSPLAN Buvikstranda, GNR. 1 BNR. 56 Buvika, Skaun kommune Oppdragsgiver: Tor Inge Kvenberg og Tore Ølsholm Utarbeidet av: Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for : Buvikstranda, Skaun

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR 597-4 Arkivsaksnr.: 14/553 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 28.08.2014 PLAN 597-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNALIA - ENDRING KVEDNADALSVEGEN

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling :

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling : Arkiv: 167/10/L12/167/123/167/348 Saksmappe: 2015/1559-9043/2016 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 31.05.2016 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for barnehage ved Faråna,

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 046/14 Utval for tekniske saker og næring 08.04.2014 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 11/2210-14/9948 Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Budsjett 2013 økonomiplan

Budsjett 2013 økonomiplan Budsjett 2013 økonomiplan 2013-2016 AMU 12.11.2012 Presentasjon av økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 Ola Stene 1 Hovedspørsmål i økonomiplanarbeidet Hvordan makte å vri innsatsen fra reparasjon til

Detaljer

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer