Innhold Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Budsjett 2012 og Økonomiplan Levanger kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Levanger kommune"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr PS 16/11 PS 17/11 Innhold Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Budsjett 2012 og Økonomiplan Levanger kommune Orientering: Økonomisjef Arnstein Kjeldsen orienterer om Budsjett 2012 og Økonomiplan Levanger kommune. Levanger, den 17. november 2011

2 Levanger kommune Sakspapir Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Saksbehandler: E-post: Tlf.: Kirstine Karlsaune Arkivref: 2011/ /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger /11 Eldres Råd /11 Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram til Eldres råd og det bes om at rådet gir en uttalelse. Rådmannens forslag til vedtak: Det gjøres følgende endringer i plandokumentene: Eksisterende g/s-veg skilles ut som eget formål (pga. annen eierform). I felt B2 legges det inn byggegrense minst 1,0 m fra grønnstrukturen i felt G2. Plankartet oppdateres med formålsgrense mellom vegene f_kv2 og f_kv3. Parkeringskrav for barnehagen endres til 1 plass pr. ansatt pluss minst 8 plasser for henting-/bringing. Plankartets parkeringsløsning endres som forklart i saken. Planområdet må dermed utvides. 15 h) (nytt punkt): Alle kjøreveger og gang- og sykkelveger skal opparbeides i samsvar med planen, før barnehagen tas i bruk. Forslag til reguleringsplan for barnehage Gjemble søndre, med endringer som anført ovenfor, legges ut til offentlig ettersyn iht. pbl Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Utdelt i møte: Administrasjonens skisseforslag til ansattparkering/henteområde, jfr. skisse. Administrasjonens forslag til forskyving av formålsgrense G2, jfr. skisse. Forslag i møte: Forslag til endring fra Alf Magnar Reberg, SP: Adkomstveg legges slik at minst mulig dyrkamark berøres/deles opp, det vil si i kanten av dyrkamarka. Avstemning: Rebergs forslag til endring enstemmig vedtatt.

3 Rådmannens forslag til vedtak med utdelte skisser, og endring vedtatt i møtet, enstemmig vedtatt. VEDTAK: Det gjøres følgende endringer i plandokumentene: Eksisterende g/s-veg skilles ut som eget formål (pga. annen eierform). I felt B2 legges det inn byggegrense minst 1,0 m fra grønnstrukturen i felt G2. Plankartet oppdateres med formålsgrense mellom vegene f_kv2 og f_kv3. Parkeringskrav for barnehagen endres til 1 plass pr. ansatt pluss minst 8 plasser for henting-/bringing. Plankartets parkeringsløsning endres som forklart i saken. Planområdet må dermed utvides. 15 h) (nytt punkt): Alle kjøreveger og gang- og sykkelveger skal opparbeides i samsvar med planen, før barnehagen tas i bruk. Ansattparkering/henteområde, jfr. skisse. Forskyving av formålsgrense G2, jfr. skisse. Adkomstveg legges slik at minst mulig dyrkamark berøres/deles opp, det vil si i kanten av dyrkamarka. Forslag til reguleringsplan for barnehage Gjemble søndre, med endringer som anført ovenfor, legges ut til offentlig ettersyn iht. pbl Vedlegg: 1 Planbeskrivelse datert Plankart merket utsendelse (mottatt ) 3 Reguleringsbestemmelser Risiko- og sårbarhetsanalyse Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Geoteknisk vurdering , Multiconsult Sjekkliste for planlegging utfylt Saksopplysninger: Bakgrunn Planforslaget legger til rette for barnehage gjennom omdisponering av ca. 3,5 daa dyrka mark. Det legges til rette for et nytt barnehagebygg med 6-8 avdelinger mellom eksisterende gårdstun og gangveg helt øst i planen. Bygget er tenkt å erstatte/inneholde Nesset og Bamberg menighetsbarnehager (som i dag har hhv. 3 og 2 avdelinger) i tillegg til eksisterende barnehagedrift ved Salberg gård (Gjemble Søndre). Det foreslås ny adkomst til området fra Gjemblevegen, og dagens adkomst er tenkt sanert. Eksisterende gårdsbebyggelse foreslås som landbruksareal og eksisterende bolig som boligformål. Det har foreligget forslag til reguleringsplan for deler av denne eiendommen tidligere. Det var foreslått boliger i lia opp mot eksisterende boligfelt i nord. Plan- og utviklingskomiteen avviste i møte den , sak 87/06, forslag til reguleringsplan

4 for Gjemble øvre del endring jordbruk til bolig. Dette på bakgrunn av innsigelse fra Fylkesmannens landbruksavdeling. Forholdet til konsekvensutredning Planforslaget er vurdert å ikke falle inn under forskriftens kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn og krav om konsekvensutredning. Omdisponering av landbruksareal er i strid med gjeldende kommunedelplan, men omfanget og betydningen av dette er vurdert å ikke utløse behov for konsekvensutredning. Videre blir automatisk freda kulturminner hensyntatt og planen anses bl.a. å ikke komme i konflikt med friluftsliv. Rammene i planforslaget tilsier også at barnehagebyggets bruksareal blir godt under oppfangingskriteriet på 5000 m 2. Planområdet Planområdet er på ca. 20 daa, og ligger på sørsiden av Gjemleshaugen på Levangernesset, ca. 1,5 km nordvest for Levanger sentrum. Høydekotene i terrenget går fra ca m.o.h. Området grenser til Gjemblevegen i vest, dyrka mark i sør, skog og gangveg i nord og gangveg i øst. Området har sørvestlig eksponering og omfatter bebygd areal (gårdstun og eneboligtomt), dyrka mark samt noe skog opp mot Gjemleshaugen, hvor det også er lokalisert automatisk freda kulturminner. Planstatus I kommunedelplan Levanger sentrum, vedtatt , er området avsatt som landbruk-, natur- og friluftsområde. I gjeldende reguleringsplan Gjemble Øvre del, stadfestet , er området regulert til landbruksområde jordbruk. Planforslaget Generelt Omriss av eksisterende bebyggelse I planbeskrivelsen er det sagt at alt av eksisterende bygg i planområdet (gårdsbebyggelse og enebolig nordvest for denne) skal bevares, men bygningene er ikke gitt noen vernestatus i planen. Bygningene er imidlertid vist med et juridisk linjesymbol som tilsier at bebyggelsen tillates gjenoppført etter evt. skade, selv om beliggenhet, høyde og lignende vil være i strid med planen. Dette er ikke begrunnet, men vi har ikke spesielle synspunkter på det. Eierform (offentlig, felles eller annen eierform) Eierform er påkrevet på formålsflater i reguleringsplan når det er gitt bestemmelser om hvilke arealer som skal være til offentlig formål eller fellesareal. Eierform skal alltid angis for offentlige formål (her Gjemblevegen). Tilsvarende må det alltid angis når et areal/tiltak skal være felles, jf. særskilt ekspropriasjonshjemmel for dette i pbl Uten angivelse av eierform eller enerett til gjennomføring av arealbruk og tiltak i planen blir private grunneiere eller festere også avskåret fra sin rett til å kreve innløsning etter pbl Videre skal annen eierform aldri vises på plankart, som påskrift, da det er uten rettslig betydning. Eksisterende privat gang- og sykkelveg, som også er en gangforbindelse mellom boligfelt, bør skilles ut som eget formål GS2 (annen eierform).

5 Bebyggelsen Frittliggende småhusbebyggelse (B1) Eksisterende enebolig i 2 etasjer foreslås regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Det foreslås en utnyttingsgrad på maks 20 %-BYA inkl. parkering. Tomta er på ca. 1,4 daa. Det foreslås maks. mønehøyde (evt. øvre gesims ved bruk av pulttak) på 8,5 meter. Tak kan utformes som pulttak, flatt tak eller saltak, og takvinkel skal være mellom Eierne har uttalt at reguleringen bør inkludere noen endringer for å skjerme og dele tomten deres fra hovedbølet. Det er ikke gjort reguleringsmessige grep for å imøtekomme dette. Vi ser heller ikke spesielt behov for dette, slik planen nå foreligger. Gårdsbebyggelse i landbruksformål (LA1) Eksisterende gårdstun med bl.a. våningshus, låve og uthus foreslås regulert til landbruksformål. Dagens barnehagedrift i våningshuset er tenkt flyttet til felt B2. Det foreslås en utnyttingsgrad på maks 20 %-BYA inkl. parkering. Formålet er på 5,9 daa, men eiendommen er større. Det forslås maks mønehøyde (evt. øvre gesims ved bruk av pulttak) på 9 meter. Tak kan utformes som saltak eller pulttak, og takvinkel skal være mellom Barnehage (B2) Det er tenkt oppført barnehagebygg i 2 etasjer med totalt 6-8 avdelinger. Barnehagedekning m.m.: Se uttalelse fra kommunens barnehageansvarlig. Det foreslås en utnyttingsgrad på maks 45 %-BYA av et formål på 3 daa. Det foreslås maks. mønehøyde (evt. øvre gesims ved bruk av pulttak) på 8,5 meter. Tak kan utformes som pulttak, flatt tak eller saltak, og takvinkel skal være mellom Omriss av planlagt bebyggelse er vist med juridisk bindende linje, men er i plankartet angitt som (illustr.). Ved plasseringen må det også tas hensyn til viste byggegrenser. Bebyggelsen er planlagt ca. 1,5 m fra formålsgrense mot grønnstrukturen (G2), som vi antar ikke er tenkt å inngå i barnehagetomta. Det bør følgelig settes en byggegrense hvis reglene i pbl 29-4 om avstand til nabogrense ikke forutsettes fulgt etter evt. fradeling. Terrengkotene der det planlagte barnehagebygget skal bygges, går fra ca moh. Bygget er planlagt uten trapping, slik at den nordlige delen av bygget (gymhall) vil måtte ta opp høydeforskjellen i terrenget. Utforming/estetikk Volumet av planlagt barnehagebygg avviker fra omkringliggende bygningsmasse, som for det meste består av frittliggende eneboligbebyggelse i 1-2 etasjer. Planlagt høyde (maks 8,5 m) virker ikke urimelig, men byggets utstrekning (ca. dobbelt så langt som låven i felt LA1, innebærer estetiske utfordringer. Forslagsstiller argumenterer for at bebyggelsen skal senkes mest mulig ned i terrenget, samtidig som at prinsippene om universell utforming ivaretas. Det er også sagt at materialbruk (ytterkledning av tre) og takvinkel/takform søkes tilpasset eksisterende bebyggelse i området. Materialbruk og tilpassing til terreng er ikke gjort juridisk bindende.

6 Sol/Skygge Sol-/skyggediagram i planbeskrivelsen viser at tilgrensende bebyggelse blir lite berørt av tiltaket. Det er også mulighet for gode solforhold på barnehagens uteoppholdsareal. Kjøreadkomst og gang-/sykkelveg Kjøreveger Privat adkomstveg til området er tilknyttet kommunal veg Gjemblevegen i sørvest. (Fv. 119 svinger vestover ca. 200 m sør for dagens avkjørsel). Dagens adkomstveg er tenkt sanert, og det foreslås ny adkomstveg til området fra Gjemblevegen ca. 175 m lenger nord. Gjemblevegen (o_kv1) foreslås regulert til senterlinje med kjørefeltbredde 3,25 m. Frisikten er angitt med 6 x 65 m. Det er gangforbindelse langs vestsida av Gjemblevegen, og evt. fotgjengerfelt ved ny avkjørsel bør vurderes. Foreslått ny adkomstveg (felles kjøreveg f_kv2 og f_kv3) er tenkt etablert med henholdsvis 5,5 og 5,0 meters vegbredde, bredest nærmest Gjemblevegen. Plankartet bør oppdateres med formålsgrense mellom disse. Vegene planlegges uten fortau. Adkomstveger i boligområder med fartsgrense 30 km/t, bør utformes på de myke trafikanters premisser, men ikke nødvendigvis med egne løsninger (fortau/gangsykkelveg). Trafikantgruppene kan blandes når trafikkmengden er liten og farten lav. Her vil trafikken bli størst morgen og ettermiddag. Det er vanskelig å anslå antall syklister/fotgjengere, men løsningen bør legges til rette også for disse trafikantgruppene. Byggegrense fra f_kv3 er foreslått satt til 7,5 m målt fra senterlinje veg. Eierne av eneboligtomta har sagt seg uenig i flytting av veg og ønsker primært å beholde dagens trase. De foreslår alternativt å legge vegen i sørøstlig retning mot Jacob Schives veg (sør for planområdet). Planavdelingen anser at denne vegen med tilknyttede tilførselsveger, gjennom eksisterende boligfelt, er mindre egnet for aktuell trafikk. Gang-/sykkelveg (f_gs1) Det foreslås en 3 m bred gang-/sykkelvegforbindelse mellom felles adkomstveg f_kv3 og eksisterende gang-/sykkelveg i øst. Den delen av eksisterende gangveg i øst, som ligger innenfor gnr. 3/7, er tatt med som gang-/sykkelveg, i samsvar med gjeldende plan. Planlagt og eksisterende gangforbindelse bør vurderes skilt med ulik eierform. Byggegrensen fra eksisterende og ny gang-/sykkelveg foreslås satt til 4,0 meter. Annen veggrunn - teknisk anlegg Annen veggrunn er innregulert med 1,5 meters bredde på hver side av de private kjørevegene. Arealet er tiltenkt skjæring/fylling, snølagring, m.m. Parkering Parkeringsplass P1 skal benyttes av ansatte/brukere av barnehagen. I bestemmelsene er det foreslått 1 p-plass pr. 100 m2 BRA (av barnehagebygget). Planen viser 29 p-plasser. Minst 1 av disse skal ifølge bestemmelsene være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Det er antydet 32 ansatte og 128 barn ved full utbygging. Maks rammer for barnehagebygget (%-BYA, høyde) begrenser BRA til under 2700 m2.

7 Videre står det at parkeringsområdet har gjennomkjøringsmulighet, slik at rygging unngås så mye som mulig. Vi er usikre på om foreslått parkeringskrav er dekkende, og ser heller ikke hvordan en med foreslått løsning skal unngå rygging, selv om det er gjennomkjøring. Illustrasjonen viser rabatt/hekk ut mot kjørevegen. Til sammenligning er det i ny arealdel (gjelder ikke her) angitt 1,5 p-plass pr. ansatt for barnehager. Dette har vi nevnt for forslagsstiller, samt anbefalt en rundkjøringsløsning for henting/bringing. I planbeskrivelsen er det illustrert en utvidet trafikkløsning med rundkjøring og tilleggsparkering. Denne tar 1,2 da mer dyrka mark. I denne forbindelse omtales 29 p- plasser som tilstrekkelig for en noe mindre barnehage (6-avdelinger, 20 ansatte). Parkeringskravet for barnehagen bør endres til minst 1 plass pr. ansatt pluss minst 8 plasser for henting-/bringing. Dette bør ikke gå ut over lekearealet, og parkeringsløsningen bør endres slik: Rundkjøringsmulighet med minst 8 langsgående hente-/bringeplasser og med tilliggende gangareal ført helt fram til barnehagen legges nærmere L1/B2. Snumulighet for renovasjonskjøretøy løses på hensiktsmessig måte i forhold til dette. Ansatteparkering løses på motsatt side av vegen. Dette medfører at planområdet må utvides. Se eksempel på hente-/bringeløsning i reguleringsplan for Verdalsøra barne- og ungdomsskole, vedtatt , med tilhørende utomhusplan. I planbeskrivelsen står det at det bør skilles mellom leveringsparkering og parkeringsplasser for ansatte. Videre at sykkelparkering bør være i nærheten av gang- /sykkelveg og hovedinngangen til bygningen. Dette bør i det minste hensyntas og vises i utomhusplanen. Det samme gjelder trafikksikre gangforbindelser til/fra barnehagen. Parkeringsbehov for boliger går fram av 15 f). Lek og uteopphold Barnehagens uteoppholdsareal, felt L1, foreslås lokalisert like vest for barnehagebygget. Dette blir i vertikalnivået liggende på forskjellige høyder (trapping), men det går fram at prinsippet om universell utforming skal gjøres gjeldende ved utforming av L1. Det skal settes opp gjerde, hekk eller lignende for å skjerme/sikre lekearealet mot P1. Veiledende norm for inne- og uteareal i barnehager: Inne: 4 m2 netto leke- og oppholdsareal for barn over 3 år og omlag 1/3 mer pr. barn under 3 år. Ute: omlag 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne. I planbeskrivelsen er det ikke gjort noen vurdering ift. overnevnte norm. Antall brukere/ansatte er heller ikke et forhold som avklares i planen. Den veiledende arealnormen tilsier at utearealet pr. barn over tre år bør være 24 m2 og ca. 33 m2 for barn under tre år. Det er godkjenningsmyndigheten, dvs. kommunen, som fastsetter barnas innendørs leke- og oppholdsareal. Normen for 128 barn over tre år blir da 3072 m2 uteopphold, og følgelig 9 m2 mer pr. barn under 3 år. Felt L1 på 1,7 daa synes i utgangspunktet ikke tilstrekkelig for 128 barn. Nevnte forhold vil måtte vurderes på et

8 senere tidspunkt. Om evt. uteopphold i felt B2 og G2 kan medregnes vil sannsynligvis bli vurdert. Se også egen uttalelse fra kommunens barnehageansvarlig. Boligers behov for uteoppholdsareal iht. gjeldende vedtekter går fram av 15 g). Grønnstruktur (G1, G2) Feltene skal ifølge planbeskrivelsen fungere som visuell buffer mot tilgrensende boligområder lenger nord (spesielt G2 består i dag av løvskog med høy bonitet). Ifølge planbeskrivelsen kan det tillates mindre rydding og tilrettelegging av stier i områdene. Områdene er også i dag benyttet til barns lek. Deler av felt G2 er også hensynssone for bevaring av kulturmiljø (automatisk freda kulturminne) og her gjelder bestemmelsenes 13. Det er angitt at trafo kan plasseres i felt G2 (utenfor henynssonen). Landbruk (LA1) Gårdstunet foreslås regulert som landbruksareal og det planlegges ikke oppført nye bygg eller anlegg i tilknytning til landbruksinteressene. Eksisterende barnehagedrift i hovedbygget er tenkt flyttet til ny barnehage i felt B2. Ifølge Fylkesmannens landbruksavdeling er eiendommen solgt som tilleggsjord til annen landbrukseiendom. Hva dette vil innebære på sikt for bruken av bebyggelsen på eiendommen/gårdstunet er usikkert. Landbruksmessige konsekvenser Planlagt utbygging innebærer ifølge planbeskrivelsen omdisponering av ca. 3,5 daa dyrket mark til barnehageformål. Det omdisponerte arealet ligger i randsonen av den øvrige dyrka marka, mellom gårdstunet (Salberg gård) og eksisterende gangveg i øst. Denne lokaliseringen vil ikke være til vesentlig hinder for videre drift av øvrig landsbruksareal. Det foreslås ny adkomst til området, i kanten av dyrka marka. Dagens adkomst splitter større landbruksparseller. Denne er derfor tenkt sanert slik at alt av tilgrensende landbruksareal fremstår som en større enhet.

9 Foto: Nord-Trøndelag Planforslaget er vist med hvite streker. Universell utforming Tek 10, spesielt 8 og 12, omhandler relativt detaljert dette med universell utforming og tilgjengelighet. Bl.a. annet skal arbeidsbygning være universelt utformet. I reguleringsbestemmelsene går det fram at prinsippet om universell utforming skal ivaretas for barnehage/uteareal i felt B2 og ved utforming av lekearealet i felt L1. Det er også satt krav om minst 1 parkeringsplass tilrettelagt for bevegelseshemmede i felt P1. Når det gjelder boliger er det anledning til å stille strengere krav om tilgjengelig boenhet enn det TEK 10 gjør. Dette er ikke gjort i dette planforslaget. Trafikkområder og grønnstruktur er ikke nevnt ift. universell utforming, men vi antar at anbefalte stigningsforhold ift. universell utforming likevel vil bli forsøkt hensyntatt. Støy og trafikk Støy fra vegtrafikk anses ikke som et problem i dette området. Barnehagen ligger i god avstand og godt skjermet fra hovedvegen. Forslagsstiller skriver at trafikk langs Gjemblevegen er moderat (årsdøgntrafikk kjøretøy pr. døgn). Vi minner om at denne vil øke noe når Kjønstadmarka, med ca. 400 boliger og en barnehage, er ferdig utbygd. En trafikktelling utført i 2008, nord for avkjørselen til Nesset ungdomsskole, viste ÅDT på 2400 kjt/døgn før utbygging av Kjønstadmarka. Trafikk til Kjønstadmarka antas å ville utgjøre ca kjt./døgn. For boliger nærmest planlagt adkomstveg (nord for dyrkamarka) vil nok støy som følge av økt trafikk være merkbar, men likevel ligge godt innenfor gjeldende grenseverdier (jf. T-1442).

10 Fullt utbygd vil barnehagen kunne romme 8 avdelinger. Totalt vil det da kunne være 32 ansatte og inntil 128 barnehagebarn. Dette antas å medføre en trafikkøkning på ca kjøretøy pr. døgn, men det er da ikke tatt høyde for at ny barnehage skal erstatte Nesset barnehage som i dag ligger rett øst for området langs Gjemblevegen og dagens barnehagedrift på gården. En må imidlertid påregne at fraflyttede områder/bygg også tas i bruk til noe. Det er også kollektivdekning langs Gjemblevegen, så netto trafikkøkning langs Gjemblevegen vil trolig ligge noe lavere. Eksisterende gangvegsystem binder planområdet sammen med boligområder i nord og sør. Det er også gangforbindelse langs vestsida av Gjemblevegen. Dette kan redusere behovet for levering/henting av barn med personbil. I bestemmelsenes 3 og 5 er det angitt at innendørs og utendørs støynivå for barnehagen samt støynivå for lekeareal L1 til enhver tid skal tilfredsstille kravene til MDs støyretningslinjer (T-1442, kap.4). Det planlegges ikke nye boenheter, og støy ift. boliger innenfor planområdet er ikke nevnt i bestemmelsene. Risiko- og sårbarhetsanalyse Generelt: I ROS-analysen er det ikke påvist utfordringer som krever spesielle tiltak, se vedlegg. Det går imidlertid fram at tomta bør undersøkes i forhold til radon. Byggegrunn/geologi: Området består av tynn/tykk morene og marine strandavsetninger. Det er heller ikke registrert tidligere lokale forekomster av kvikkleiresoner i området. Det er utført geoteknisk analyse av Multiconsult mai -11. Rapporten konkluderer med at det ikke er vanskelige stabilitetsforhold (påviste lag består av matjord, grusig finsand og morene materiale) og at byggevirksomheten vil ikke kreve videre geoteknisk bistand. Kulturminner Planområdet er justert noe ift. varsel om planoppstart, og planforslaget berører dermed et automatisk freda kulturminne i felt G2, nordøst i planområdet. Her ligger det rester etter en gammel hustuft og 2 eldre gravhauger (jf. data riksantikvar/fylkeskommune). Ifølge planbeskrivelsen er kulturminnene med sikringsbuffer tatt inn som hensynssone i planen. Reguleringsbestemmelsene for G2 tillater kun mindre rydding av vegetasjon og tilrettelegging av stier i området. Planforslaget skal derfor ikke ha nevneverdige konsekvenser for kulturminner. Det gamle våningshuset på gården er fra slutten av 1700-tallet (LA1) og er en SEFRAKregistrert bygning. SEFRAK er en forkortelse for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Registeret skal omfatte opplysninger om alle bygninger eldre enn år SEFRAK-registreringen medfører ingen formell vernestatus, men deler av materialet er vurdert utfra potensiell verneverdi. Bygget har den senere tid vært under en større renovering. Det ønskes fra tiltakshavers side ikke tatt inn i planen som et bevaringsverdig kulturminne. Fylkeskommunen har ikke tatt stilling til hvorvidt denne skal gis bevaringsstatus i planen. Biologisk mangfold

11 Planforslaget er vurdert ift. naturmangfoldloven. Det er ikke registrert spesielle forhold som må hensyntas. Eksisterende løvskog nord for planlagt barnehage er registrert med høy bonitet. Denne ønskes opprettholdt og er foreslått regulert som grønnstruktur (G2). Vann-, avløp-, energiløsninger Det vises til bestemmelsenes 14 tekniske anlegg, som antas å gjelde hele planområdet. Ny bebyggelse skal bl.a. tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg i området. Videre skal alle typer kabler legges i bakken. Det er mulighet for trafo i felt R og i felt G2 utenom hensynssone for automatisk freda kulturminne. Det går videre fram at det skal legges til rette for vannbåren oppvarming av planlagt bebyggelse. Dvs. barnehagen. Planlagt veg ser ut til å krysse en vannledning. Renovasjonsanlegg (R) Ifølge bestemmelsene er området avsatt til felles renovasjon, postkasseanlegg, trafo og andre fellestjenester etter behov. Videre skal felles renovasjonsanlegg ferdigstilles samtidig med at barnehage i B2 tas i bruk. Fellesbegrepet er uklart, da formålet bør ha annen eierform (ikke felles). Utbyggingsavtale Kommunalteknikk har ikke sett behov for utbyggingsavtale. Rekkefølgebestemmelser Det er bl.a. angitt at områder for lek/opphold (L1), parkeringsplasser (P1) og renovasjon (R) skal opparbeides og være ferdigstilt innen barnehagen i B2 tas i bruk. Følgende rekkefølgebestemmelse bør tilføyes i fellesbestemmelsene: Alle kjøreveger og gang- og sykkelveger skal opparbeides i samsvar med planen, før barnehagen tas i bruk. Planprosess Medvirkning Forhåndskonferanse i plansaker ble gjennomført Oppstart av planarbeidet er kunngjort på kommunens nettsider og i Levanger- Avisa Naboer, gjenboere og andre berørte parter/etater ble tilskrevet med brev av Merknadsfrist var satt til Følgende forhåndsuttalelser er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen: Fylkeskommunen, fylkesmannen, NVE, Sametinget, felles brev fra ledere for 3 sentrumsnære private barnehager i kommunen, styreleder MARISKO stiftelsen Alstadhaug menighetsbarnehager, Nina Andreassen og Tor Hogne Floan (eiere av gnr. 3 bnr. 486 / felt B1 i planen). I kommunen er saken forelagt enhet for kommunalteknikk, kommunalsjef oppvekst, barnerepresentanten, barnehageansvarlig, kultur, brann, landbruk samt helse/rehabilitering. Tre av enhetene har uttalt seg: Kommunalteknikk Det må gå klart fram av planen at vegen er privat fra eksisterende kommuneveg og fram til barnehagen. Dette har vært intensjonen hele tida.

12 Barnerepresentanten, Det er positivt at tre små barnehager/avdelinger blir slått sammen til en større enhet. Løsningene som skisseres ift. bygningsmasse og uteområde virker hensiktsmessige. Er i tvil om hvorvidt det er riktig å bygge en så stor barnehage som skissert (6-8 avd). Anbefaler å bygge en barnehage med 4 avdelinger, der det er mulighet for å utvide med to avdelinger om det skulle bli behov for det i framtida. Barnehageansvarlig, Barnehagen søkes godkjent for 128 plasser. Da alder på barna ikke er nærmere presisert tar jeg utgangspunkt i 128 barn over 3 år. Dette krever et godkjent leke og oppholdsareal på 512 kvm med utgangspunkt i veiledende norm som er 4 kvm pr. barn over 3 år. Utearealet skal være 6 ganger innearealet, altså 3073 kvm. Dette er areal innefor gjerdet. Dersom barnehagen har tilgang til gode leke og oppholdsarealer utafor gjerdet kan en vurdere å redusere kravet om 6 ganger inneareal. Pr. i dag har Levanger kommune full behovsdekning. Dette innebærer at eier av Nesset barnehage i utgangspunktet kun vil få tilskudd for antall plasser barnehagen er godkjent for pr. i dag. Dersom behovet tilsier at vi får behov for flere nye barnehageplasser kan en etter søknad til kommunestyret få tilskudd for flere plasser. Det vil være mange utfordringer med å bygge en stor barnehage som i dette tilfellet. Barnehageansvarlig kan ikke motsette seg en slik utbygging hvis gjeldende lover og forskrifter blir fulgt. Det blir opp til eier å vurdere om en vil investere i en slik barnehage da tilskuddet en mottar blir langt lavere enn antall plasser det søkes godkjenning for. Vurdering: Planforslaget er ikke i samsvar med kommunedelplan og reguleringsplan, som angir dette som hhv. landbruk-, natur og friluftsområde og landbruksområde jordbruk. Ved omdisponering av dyrka mark til barnehage er forhåndsuttalelse fra fylkeskommunen, fylkesmannen, andre barnehager samt uttalelse fra barnerepresentant, barnehageansvarlig og argumenter fra forslagsstiller relevante. Tre barnehageledere minner om at det er full barnehagedekning og uttalelse fra kommunens barnehageansvarlig bekrefter dette uten å komme med direkte innvendinger. Fylkesmannens landbruksavdeling synes positiv forutsatt at kommunen går inn for økt barnehagekapasitet og vurderer beliggenheten som god (sett ift. tilbudet i hele kommunen og ift. lokale forhold), da eiendommen er solgt som tilleggsjord til annen landbrukseiendom og da dette berører samfunnsinteresse av stor vekt. Samlokalisering av barnehager (Nesset, Bamberg og barnehagen på gården) samt økt kapasitet, vil sannsynligvis kunne medføre noe økt trafikk på bl.a. Gjemblevegen. Kartet under viser hvor Nesset og Bamberg ligger i dag. Planområdet ligger like øst for Nesset barnehage.

13 Det kan være flere synspunkter på hva som er en gunstig barnehagestørrelse. På sikt synes det likevel fornuftig å legge til rette for en fornying av barnehagelokaler samt mulighet for økt barnehagekapasitet, selv om en pr. i dag har full behovsdekning. En reguleringsplan har i utgangspunktet relativt kort rettsvirkning, men dette er sannsynligvis ikke i vegen for at planen kan gjennomføres i flere byggetrinn. Se også uttalelse fra kommunens barnehageansvarlig. Nye og større lokaler vil forhåpentligvis gi bedre betingelser (både miljømessig og økonomisk) for generell barnehagedrift. Konklusjon Planforslaget tilrås sendt på offentlig ettersyn med de endringer som er foreslått i saken.

14 Levanger kommune Sakspapir Budsjett 2012 og Økonomiplan Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen Arkivref: 2011/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Administrasjonsutvalg /11 Levanger formannskap /11 Levanger Arbeidsmiljøutvalg Eldres Råd /11 Rådmannens forslag til vedtak til Eldres råd: Saken legges fram til Eldres råd og det bes om at rådet gir en uttalelse. Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken tas til orientering. Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag 1. setning i rådmannens forslag endres til: Foreløpig forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan legges ut til foreløpig høring med frist 28. november 2011 og behandles av formannskapet 30.november. Avstemning: Rådmannens forslag til vedtak med Heieraas endringsforslag, enstemmig vedtatt. VEDTAK:

15 Foreløpig forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan legges ut til foreløpig høring med frist 28. november 2011 og behandles av formannskapet 30.november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling Hjemmel/bakgrunn for saken: Kommunelovens Vedlegg: 1 Forslag til "Budsjett 2012 og Økonomiplan Levanger kommune" 2 Forslag til "Økonomireglement Levanger kommune" 3 Forslag til avgifter og gebyrer 2012 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Budsjett 2012 og økonomiplan bygger på vedtatt økonomiplan og regjeringens forslag til Statsbudsjett for Kommunestyret skal etter planen behandle Budsjett 2012 og økonomiplan i sitt møte 14. desember. Formannskapets innstillingsmøte vil være 30. november. Vurdering: Rådmannens vurderinger fremgår av budsjettdokumentet.

16 Levanger kommune BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN VISJON: LIVSKVALITET OG VEKST

17 Levanger,

18 Innhold Levanger 1. STYRINGSSYSTEMET ØKONOMIPLANENS FUNKSJON RÅDMANNENS INNLEDNING VISJON OG MÅL UTFORDRINGER LANGSIKTIGE UTFORDRINGER UTFORDRINGER I DRIFTEN RAMMEBETINGELSER ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Hovedpunkt fra statsbudsjettet for Skatt og rammeoverføringer Momskompensasjon på investeringer Andre statlige overføringer Kommunale finansieringsmuligheter Finansposter - renter og avdrag Opptak av startlån og lån til vann/avløp ANDRE RAMMEBETINGELSER Framskriving av folketallet Årsverk Sykefravær Likestilling SATSINGSOMRÅDER SAMFUNN OG TJENESTER ORGANISASJON PRIORITERING TILTAKSPLAN DRIFT TILTAKSPLAN INVESTERING BESKRIVELSER AV DRIFTEN Oppvekst Helse, pleie og omsorg Kultur, næring, innvandrertjeneste og tekniske områder BESKRIVELSER AV DRIFTSTILTAK Prioriterte tiltak Tiltak det ikke er funnet rom for BESKRIVELSER AV INVESTERINGSTILTAK Prioriterte tiltak Tiltak det ikke er funnet rom for PRIORITERING HOVEDOVERSIKT DRIFT HOVEDOVERSIKT INVESTERING ENHETENES BUDSJETTKOMMENTARER... 7

19 1. Styringssystemet økonomiplanens funksjon Økonomiplan er endret fra tidligere år ved at den er mer fokusert på sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel og de satsningsområdene som er slått fast i denne. Fokus for tiltak er rettet mot satsningsområdene, mindre mot det organisatoriske sektorbegrepet, som gjenspeiler de organisatoriske oppbyggingene i kommunen. De økonomiske bevilgningene kommunestyret gjør i budsjettet er imidlertid bevilgninger til sektorer. Dette for å sikre klare ansvarsplasseringer for de økonomiske bevilgningene og intern ansvarliggjøring for økonomistyringen i det enkelte budsjettår. Økonomiplanen er kommunens overordnede verktøy for prioritering av økonomske ressurser. Den er utgangspunkt for å etablere god økonomistyring over en lang tidshorisont, så vel som i hverdagsutfordringene med prioriteringer. Den økonomiske styringen krever vurderinger av hvordan kommunale inntekter skal optimaliseres og hvordan kommunale utgifter skal holdes på riktig og forsvarlig nivå, samtidig som den vedtatte kvaliteten på tjenestetilbudene ivaretas. Måleffektivitet og kostnadseffektivitet krever at helhetlige og målgruppeorienterte løsninger legges til grunn. I dette arbeidet skal ikke økonomiplanen bare bidra til god økonomistyring i fireårsperioden. Den skal også ivareta behovet for god økonomistyring på enda lengre sikt. For blant annet å ivareta økonomistyringen og det langsiktige perspektivet med kommunal tjenesteproduksjon er det som vist i figuren under - utformet et kommunalt plansystem. Her inngår økonomiplanen sammen med kommuneplanen, hvor løsninger prioriteres. Og det er etablert rapportsystem hvor det inngår vurderinger om kommunen når sine mål, om det er forhold som avviker fra disse og hva som er økonomisk status. I kommuneplanens samfunnsdel har kommunestyret vedtatt syv satsingsområder for området samfunn og tjenester. Disse satsingsområdene representerer de områder som skal prioriteres ved valg av løsninger i økonomiplanen. Økonomiplanen inngår i det kommunale styringssystemet, slik:

20 I 2011 er det utarbeidet et Grunnlagsdokument med faktaopplysninger som skal bidra til at det tas kunnskapsbaserte beslutninger i kommunene. Dokumentet ligger tilgjengelig på Levanger kommunes hjemmeside: under dokumenter: Endret plan og bygningslov trådte i kraft fra juli Loven stiller krav om at kommunene minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Ved behandling av planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres. Arbeidet med en kommunal planstrategi er iverksatt i 2011, og det tas sikte på å sluttføre arbeidet våren Som grunnlag for drøftingen av strategiske valg og av kommunenes planbehov, skal det beskrives langsiktige utfordringer og alternative muligheter og løsninger for å håndtere disse. I 2011 er det gjennomført en administrativ prosess med utfordringsbeskrivelser som skal bearbeides av politisk nivå. Etter vedtak på Kommuneplanens samfunnsdel i 2008 er det vedtatt kommunedelplaner for Oppvekst og for Næring. Disse er utformet som sektorplaner med hovedansvar for oppfølging av henholdsvis satsingsområdene Oppvekstmiljø og Næringsutvikling, og med et medansvar for øvrige satsingsområder. I ettertid har behovet for mer målgruppeorientering og tverrsektoriell samhandling forsterket seg. Dette gir en ny tilnærming til utarbeidelse av kommunedelplanene som framover tenkes utformet som en plan eller planer for Kommuneplanens satsingsområder for Samfunn og tjenester. Dvs. at det blir kommunedelplaner for Oppvekstmiljø, Folkehelse, Omsorg for alle, Kultur for alle, Næringsutvikling, Fysiske omgivelser og Samfunnssikkerhet. Dette legger føringer for Økonomiplanen og dens handlingsprogram som skal utarbeides med utgangspunkt i Kommuneplanens satsingsområder, og for rapporteringen som skal gjøre det mulig å følge utviklingen på de vedtatte satsingsområder. 2. Rådmannens innledning I Norge er kommunene den største og viktigste produsent av offentlige tjenester til innbyggerne. Kommunestyrene har et stort ansvar for at ressursene blir fordelt optimalt for å sikre innbyggernes velferd samtidig som samfunnet utvikles i den retningen en ønsker. I styringen av Levanger kommune har en perspektivene økonomi, organisasjon, tjenester og samfunn. Dette kan presenteres slik:

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Eidsvoll kommune INNHOLD SAMMENDRAG... 4 1 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM... 8 2 1.1 KOMMUNESTYRETS STYRINGSDOKUMENTER... 8 1.2 VISJON, HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer