Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til grønne tiltak og aktiviteter i Bydel Sagene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til grønne tiltak og aktiviteter i Bydel Sagene"

Transkript

1 VEDLEGG 41,41.:% ,rs,V8.71 Bydel - Sagene Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til grønne tiltak og aktiviteter i Bydel Sagene STØTTEORDNINGENS FORMÅL 1.1. Å stimulere til økt miljøengasjement i bydelen ved å støtte grønne tiltak og aktiviteter (for definisjon se punkt 10.1.). KRITERIER Prosjektet må: 2.1. Ha lokal forankring til Sagene bydel og engasjere bydelens beboere 2.2. Skape positiv lokal miljøeffekt 2.3. Ha en start- og sluttdato Søknader som oppfyller følgende kriterier prioriteres: 2.4. Prosjekter rettet mot barn og unge, eldre og utsatte grupper 2.5. Prosjekter rettet mot publikum generelt, framfor private personer / grupper 2.6. Prosjekter som er nyskapende og fremtidsrettet 2.7. Søkerens grad av egenfinansiering (frivillig innsats kan regnes som egenfinansiering) 2.8. Prosjekter som skaper en positiv effekt for nærmiljøet som helhet DET KAN SØKES OM TILSKUDD TIL 3.1. Små eller større prosjekter utenom organisasjonens løpende aktiviteter. Eksempler inkluderer opplysningsarbeid, dyrkingsprosjekter, grønne tak, sosialt entreprenørskap (se pkt ), arrangering av kurs og verksteder, og prosjekter som fremmer miljøvennlig transport, miljøvennlig handel og reduksjon av forbruk og avfall Prosjekteringsmidler til utredning og gjennomføring av prosjektet (iht. pkt. 3.1). DET KAN IKKE SØKES OM TILSKUDD TIL 4.1. Regulær drift av organisasjoner Tiltak og aktiviteter som ikke primært engasjerer bydelens beboere. Prosjekter utenfor bydelens grenser må dokumentere hvordan bydelens innbyggere skal involveres og hvor stor andel av deltakerne som vil være fra bydelen Prosjekter som allerede er gjennomført. DISSE KAN SØKE 5.1. Organisasjoner og institusjoner 5.2. Enkeltpersoner og uformelle grupper 5.3. Næringsvirksomheter og grønne grhndere (se pkt ) 5.4. Borettslag og sameier 5.5. Bydel Sagenes tjenestesteder ØVRIGE BETINGELSER 6.1. Prosjekter kan være kortsiktige (som foregår i regnskapsåret) eller langsiktige (som går ut

2 over regnskapsåret) Søknaderom tilskuddpå mindreenn kr kan behandlesfortløpendeog administrativt. Et begrensetbeløp er avsatttil dette formålet, 6.3. Søknaderom tilskuddpå mer enn kr har to søknadsfrister,15. marsog 15. september, og behandlesav bydelsutvalget Søknadenevil bli vurderti forholdtil norsk lov og eventuelldiskriminerendepraksis Det kan sendesflere søknaderper søker Feilaktigeeller mangelfulleopplysningeri søknadenvil kunne få følger for innsendtog senere søknader For tilskuddpå kr eller mer krevesrevisorbekreftetregnskapog signerterapporter. For øvrigesøknaderer det tilstrekkeligat lederav prosjektetog en til undertegnerregnskap og rapporter Dersomstøttengår til enkelprosjekterog dissegår med overskudd,skalbydelens saksbehandlerinformeres.ubenyttedemidlerskal som hovedregeltilfallebydelen Vedtakskaperikke presedensfor behandlingenav fremtidigesøknader Saksbehandlingener underlagtoffentlighetsloven.de innsendtesøknadermed alle vedlegg er i utgangspunktettilgjengeligfor offentligheten.under visseomstendigheterkan det bes om unntakfor enkelte vedlegg.ettersomdokumentenei førsteomgangoffentliggjøresuten å bli lest, må forespørselom unntakfra offentliginnsynrettes i egen, separathenvendelse Det krevesat søkerregistreresi Brønnøysundregisteret,med egen bankkonto. KRAV TIL SØKEREN 7.1. Bydelenssøknadsskjemaskal benyttesfor å søketilskudd(se dokumentet"søknadsskjema for tilskuddtil grønnetiltak og aktiviteter") Prosjektetssluttrapportleveressenestén månedetter sluttdatoog må inkludereregnskap. BEHANDLINGSPROSEDYRE 8.1. Søknaderkan bli sendttil administrasjonenfør fristenefor å få tilbakemeldingog veiledning For å få et bredest mulig vurderingsgrunnlagog en rettferdigbehandlingvil søknadene fortrinnsvisbli behandletsamlet.søknadsfristeneer 15. marsog 15. septembermed sannsynligsvardatoeri henholdsvisbegynnelsenav mai og slutten av oktober(iht. pkt. 6.3) Ved avslagpå søknadeneller der søknadenikkeinnvilgesfullt ut, har søkerenrett til å klage på vedtaketetter forvaltningsloven 28, andreledd. Eventuellklage sendesbydelsageneog må være innsendtsenest3 uker etter at søker har mottattunderretningom vedtaket Ca 50 % av midlenevil bli sparttil andresøknadsfrist,samteventuelleufordeltemidlerfra første søknadsfrist. KONTROLL 9.1. Bydelenskalha adgangtil innsyni hvordantilskuddetanvendesog vil kunnekreve nødvendigdokumentasjoni denneforbindelse.det er etablertegne rutinerfor internkontroll av saksbehandlingen. DEFINISJONER 10.1.Grønne tiltak og aktiviteter defineressom praktisketiltak som retter seg mot å endrepraksis (handlinger,adferdog/ellerproblemstillinger)som per i dag ikke er bærekraftige,ved å fremmemiljømessigealternativerog engasjement Sosialt entreprenørskap defineressom bruk av griinderprinsippertil å organisere,skapeog forvalteen sosialvirksomhetfor å løse samfunnsutfordringer.vanligegriinderemåler vanligvisresultateri forholdtil overskuddog avkastningmens sosialegriinderetar også

3 hensyn til sosiale, kulturelle og miljømessige påvirkninger. I denne støtteordningen vil grønne griindere, det vil si sosiale grtindere som satser på positive miljøpåvirkninger, bli prioritert.

4 Sak 2013;38 Tilskucld olgronne blak og aktvile1er 2013 VEDLEGG SØKNADER BEHANDLET AV KON - AVDELINGEN: Organisasjon r 8ø Prosjekt tittelformål. 2 & Prosjeklets totalbeløp Søker om Egenfinansiering (og andre kilder) Andel egentinansiering Forslag Bakgrunnsinformasjon intolrfe Reduksjon av Delte prosjektet har som formå å øke forståelsen for den Søkeren er en MSc forsknings student som studerer "Grønn miljømessg miljomessige belastningen av maten vi lorbruker. Måtgruppen er økonomr: med tokus på den milpmessige belastningen av lotavtrykk innen lokale bedrifter innen matbransjen (kaf eer, restauranter, hoteller) og fortxukernes oppførsel, og en profesjonell kckk med ti års matforbruk lor Isamfunnet (forbrukerne av denne maten). Prosjektet skal utvikle et erlaring som forretningseier av kaf eer. Han er dagfig leder ved orretninger og enkelt scoringssystern kan da gi en totwurdering av "miljørnessig Wyller Ski Kale AS, hvor han driver kafeen ved Oslo Vinterpark saml unn ansvar." Dette er viktig da det skaper et system som vil hjelpe fra desember til april. På kafeen har han indø rt en miljøvennlig matbransjen og forbrukemc til å forstå den faktiske millomessige rneny, uten å øke våre kost nader vesentlig. belastningen av maten de konsumerer, kr kr ,78 % kr Delte systemet vil bk implementert for å vise hvordan man kan: Dette prosjektet vil drives i sarnarbeid med Den Andre Caleen på øke bevisstheten i kafeer og restauranter kan hjelpe cisse Sagene. Kafeen har uttrykt et ønske om å bk mer ansvang bedriftene med å ta mel ansvarlige mat valg ulen å øke mildmessig, og formidle dette til sine kunder og Innen koslnadene belydefig tokalsamfunnet. De har et ønske om å etablere en genbrukbar - økt bevissthet rurdt disse problemstillingene kan bli presentert måte å måle og utvikle dette - og gjøre det til en del av deres deres kunder og lokalsamfunnet for å kunne hjelpe rolle Innen lokalsamfunnet på Sagene. Den Andre Cafeen er en forbrukere med å ta mer ansvarlige valg uten å øke kcstnadene del av Det Andre Teateret, og mye av arbeidet både ved kafeen betydelig og teateret er basert på arbeid, med et sterkt fokus på lokalt engasjement. Sagerehjemmet Sykling uten alder: Må med prosjektet er at ftest mulig av sykehjemsbeboerne på Sagenehjemrnet er et privat ideett sykehjem ed av Sagene Unge frwlge sykler Sagenehjemmet skal få komme ut og få opevelse av igjen å være menighet, med plass til 70 beboere Sagenehjemmet har pr 1/8 sykehjemsboboere på på sykkettur i nærområdet og med miljovennlig transport kunne 2013 opprettet en 50%stilling for frrvilfigleder: utover detle er del el-sykkel cppsøke betydningsfulle steder fra tidligere i live1. Når dette skjer begrensede ressurser til yttedgere tiltak for aktiviteter for sammen med unge frivillge, vil cgså opplevelsen av sosialt samvær beboerne. Frivilligleder rekrutterer, veileder og følger opp de på tvers av generasjoner gi disse menneskene ubeskrivelige gode bidrag vil være med å øke livskvaliteten til stunder. den enkelte beboer betraktelig. ID kr kr % kr Side 1 av 6

5 Sek 2013/38 Tilskudg blgronnebink og akbvileler 2013 Prosjektets EgentInanslering Andel Organisasjon 8 _P Prosjekt tittelfonnal Antall totalbeløp Søker om (og andre kilder) egentinansiering Forslag Bakgrunnsinformasjon "Sykling uten alder er et prosjekt som har blitt utprøvd i Danmark med veldig gode resultater. -Unge frivillige lar med sykehjemsbeboere på tur med el-sykkel. Akttytteten gir en helsemessig gevinst fysisk og mentalt for både de eldre og de unge, samt fremme av miljøvennlig transport. I Danmark er tre byer i gang (København, Hjø rring og Brø rdby) og en fjerde by, Århus, har bestilt deres første 3 sykler og skal ha en stor kickoff den 1. oktober. Dessuten har København en intensjon om å kjøpe inn ytterligere 20 sykler. De er også i dialog med ytterlgere 10 kommuner. Københavns Kommune og Århus Kommune jobber også med å finne micter til å lage en app som man kan bruke til å lx>oke turer, dele blder, etc.i dag er 8 pleehjem invofven, og yttertgere tre fra Århus kommer snart. I København er det nå 70 Invillige. Med Hjørring, Brøndby og Århus blir det ca 100. Det er mange gjengangere biant brukerne, men omlag 150 har så langt benyttet seg av tilbuclet. Oslo og omegn Viderefering av De har vår/ sommer 2013 gjennomført et Olotprosjekt mot 3 større 000H fikk kr fra grønne midler til å engasjere fem av ø kologiske hagebrukslag p1otprosjekt: Kjøkkenhage, mat og prosjekter i barnehager og oppfølging med opplæring og ulstyr i flere andre barnehager De onsker å vderefore og, bydelensbarnehage i ma- og oyrkingsaktivtteter. Deres erfaring er, at veldig mange er interessen i å dyrke, men mangler smak I barnehager i videreulvikle dette prosjeklet med følgende kunnskaper. Det er derfor turt å kontakte erfarne dyrkere. så Sagene bydel delprosjekter: barnehagen får et godt resultat allerede første året og ikke Del 1: Dagsserninar: Ktøkkenhager i barnehager, erfaringsutveksling, mister motet. pakteke tips, enkle ting å gjore i bamehagen, loredrag Del 2: Oppfølging av etablering og drfft av kjøkkenhage for 2c barnehager i bydel Sagene Del 3: Høsting og matlaging av grøden i barnehagen,,,,,'..i.i.,;...,,..,.,,--.,...'., 1 12o000 kr kr ,33 % kr ,.. ::...r j;:". Sagene Oppussing Votdskf kka Målet med prosjekter er å skape et bedre miljø omkring Voldstøkka Sagene IF opp4everat miljøet på Voldsløkka er dårlig, og ønsker Idrettsforening drettspark, spestfikt omkring Voldstøkka garderober og BjøIsen å gjøre noe med det. Årsaken er at vi nå bruker mer av våre kunstgress ved å: lage en fin uteplass ulenfor garderobebygningen frivillige ressurser på å rydde opp, holde vakt og reparere enn på der folk har lyst til å være, snekre innbytterbenker med søppelkasser å drwe god drettsaktivttet for barn og ungdom. Vi mener dette til begge kunstgressbanene, sette ut egne søppetkasser til flasker og skyldes en ond sirkel: Forfall > ingen tar ansvar, > innbructd/ ta ansvar for å pante dese, innkjøp av skikkelg seppelplukkerutstyr hærverki forsøpling > mer forfall > enda færre tar ansvar og vester med "miljavakter" på til våre tillsynsvakter, og trykke "Ta Sagene IF ønsker derlor å gjennomføre ncen små tittak vare på Voldstokka!" på alle plaggene 1Sagene- kolleksjorten og ta (oppussing og ansvarliggjøring) som vi mener kan være med å cep temaet i alte natudige sammenhenger (på nettsdene, bryte denne sirkelen. facebcoksdene, i lagledermø ter, spillermøter, på arrangementer...) 0 1 II. '.,.. t-.1.t.t. ::'..5,",.?;-' COO kr kr ,00 % kr ;.'-'.:`':: Sde 2 av 6

6 Sak 2013 i38 Yilskuddblg'eetmkogeklviteør2Ot3 Organisasjon Strftelsen IdeBarken g Prosjektets Egentinansiefing Prosjekt titlel Formal totalbeløp Søker om (og andre kilder) Fra frær ti hons - Fra Prosektets trttel avspeiler prostektets formål. Det har til hensikt bekk til å: Urbane cg skape en lærende plattform melon de ulike grupper og tillak som grø nne mo teplasser for alle tidgere mottatt har sto Ite fra bydelens ttgronne midlertt undersoke hvordan de enkette tiltakene kan forsterke hverandre li syntggpre og feire det man haf openådd og formidle dette til bydelerts bebocre sette de enkelte thakene en storre bærekraftsammenheng og formdle eksempier på andre Iknende ttliak, sem nettverket kan la seg insprere av srtt arbed vdere fremover dro fle fremtelge rnuligheter for samarbeid slk at innsatsen også bærer for fremt iden spre de gode eksempler - som tillakene til sammen representerer - til andre bydeler i Oslo, til andre byer i Norge, til nettverk i Norden Wo og Europa som arbeider mot en bærekraftp omstilling i sine kr kr ,15 % kr Andel egentinansiering Forslag Bakgrunnsi nlormasjon Prosjektet er forankret i det langvarige samarbeidel som Bydel Sagene har hatt med Stiltelsen Idebanken, fra Foregangskommune-prograrn i Lckal Agenda 21, til cfrverse europeiske prosjekter sorn for eksempel ttpeople and Polites, ttl Idebankerts mangeårige formidling av arbetdet i Sagene som et godt eksempel, slik at andre Ickalsamfunn har kunnet Læreav og la seg insprere av bydelens orntattende satsing på bærekraft ig utviking. De har vært i kontakt med følgende som støtter dette tryttatrvet: Efn Tyse, Osto cg Omegn økotagiske Hagebrukslag Hilde Fadnes, Kpkkenhage i Voienvoden park Even Nord, Bønder i By'n Svein Eles Gaulefall, Matgilde mot hungersred Magnus Thorvik, Gertmyra matkultursenter for barn i % av alle Sum 5 kr kr kr ,72%I kr ,95 % 37,99 % 52,26 %, Mo Itehjulet bo Ett hyggelgere Lag ett gront uteornråde for våre beboere, pasenter, brukere og På terassen på fremsden av huset ønsker de å ha solide og utemilp for bebsere ansatte ved Mollehrulet bo og aktrartetsenter. da det kun er asfalt på utemobler, ptante trær i potter som kan stå ute om vinteren, ha aktwrtet senter og brukere av brgon seter av huset. en markrse over terassen. De ønsker å bygge en sto platting på Voyensvingen baksiden av huset med solide utemobter plante trær, blomster, slik at våre beboere, pasrenter, brukere og ansatte kan få noen fine stunder sammen i vakre grønne og blomster rike omgivelser. kr kr kr 0,00 % kr i % av alle Sum kr kr kr 0,00 % kr 3,92 % 7,25 % 0,00 % Haugli Design Biologisk rectorytnng Målet er å gi alle barn mulghet til og forstå- og ta del i naturerts i Produktet ble designet på bakgrunn av erfaringer hun gerde seg i og Utvikhng på barnas premsser. kretstop. selv i urbane strok. Produktet gpr del entrelt for barna å arbedet med å utvkle kjokkenhagen i Sagene barnehage 1 grenrern å syniggjore ta aktiv del i å tirfore beisgsk materiale, drrekte til vekstene 1 forbindelse mod sin mastercppgave. Hun opplevde gennorn srtt meiternarkens viktige kjøkkenhagen ved heyo av metternark. Undervers 1 arbeid et stort behov for at personalet på en enklere måte skule rolle 1kp kkenhagen nedbrytningsprosessen kan den transparente behotderen laftes opp, kunne legge til rette for barnas dellagelse gtennom reelle og slik at barna ser hva som foregår i et virkelg kretsløp ute i egen nyttige opegaver i kjo kkenhagen. I clatcg med k5 N.s kjø kkenhage. 1 kr kr kr 0,00 % kr bamehagepersonale, skolehagepersonale og andre tilknyttel Gertmyra skolehage er det tydelig al utfordringen også gtelder i Sde 3 av 6

7 Sak 2013/38 Tilskudd lilgronneliltak og akiviteler 2013 Organisasjon Kompass._ Prosjekt tifielformål Plantepan lor grønn Målsetning I Antal Prosjektets totalbeløp Søker om Egenfinansiering (og and re kilder) Andel egenfinansiering Forslag Bakgrunnsinfonnasjon Kompass & Co er et kooperativ av sosialentreprenorer som Invest AS og sosial bærekraft - Utarbede en plan for oppal til ale prosjekter Kompass & Co skal skaper arenaer hvor ungdorn opplever reell tilhørighet, ansvar og drrfte sesongen mestring Kompass & Co styrker ungdommenes faglge og - Etabgre et godt pedagogsk opplegg for oppal blant annet i sosiale kompetanse sik at de mestrer sine tn, på en bedre måte samarbed med Gertmyra Skolehage. etter et opphold hos dem enn lidrgere. Med Kompass & Co - Etablere dalog med kaleer og restauranter i Bydel Sagene tor opplever ungdommene ekte ertgasjement og tydelg lederskap samarbeid om drift/etablering av grønt med fokus på matproduksjon. som overføres til eierskap og "empowerment" i praksis. De kan - Produsere grønnsaker til vår catering og Street Frod som også vil vise til gode resuttater med ungdommer som fulttorer skole, går være tttstedeværende i Bydel Sagene. ul i lærlingplass eller i fast jobb etter å ha vært 1prosess med - Produsere 10002av plantene til egne gartnertjenester i løpet av 3 år dem De rekrutterer ungdommer fra hele Stor-Oslo. Sesongen - Generere økonomisk overskudd som kan renvesteres i utvglelse 2013 har de drrftet grøntområdene på Vukan/Malhallen, av Kompass & Go sifiqaktrvrteter. 1 kr kr kr ,50 % kr MAJOBOs takhage på ALNA Senter, samt vedlikehold på r-ira nr, tok carnarhpirl rnpri Nlittprial Trvvinrbi,tri i Sum i %av alle 2 kr kr kr ,25 % kr 15 ODO 9,23 % 15,93 % 1,31 % Iladalen VII AS, Ikke cppgrn Oppgradering av utearealene de har, som leger tett opp til ring 2 ved Det bor flere barn i borettslaget, roen har algrede vært delaktige å: i små prosjekter de har gjort, og det å kunne ha - Etablere en kjøkkenhage og frukthage som Igger inntil offentlg barn i blokk men likevel kunne lære de om dyrking og miljø så 9angve handlast som i egen hage er en flott mulighet som de - Bytte ut hekkene som nå er delvis doende og ikke skjermer særlig ønsker å tilby nærområdet. bra, og som ikke tåler vei og forurensning særlig bra heller..0 - Plante nye hekketyper som vil være nabolagsoppgraderende og 1 kr kr kr ,69 % kr Bjølsen Oppgradering av Ønsker å ulnytte arealene ved å gjøre dem mer funksjonelle og Bjølsen borettslag er et stort borettslag med 102 enheler. Borettslag utomhusarealer i brukervennlige ved å: Boreftslaget ligger mellom Stavangergata cg Bergensgata, nord Bjølsen borettslag - Gjennomføre en helhetligboppgradering med en utforming som kler tor Holmestrandgata på Bjølsen. Bygningsmassen er på den bevaringsvercige bygningsmassen byantikvarens Gule liste (bevaringsverdig kutturminne/-miljø). - Gjøre det enkelt og tyveriskkert å parkere sykler i bakgårdene Utearealene i borettslaget (totalt tre bakgårder samt arealer ut - Gjøre uteområdene så attraktrve at flere beboere tar dem i bruk, mot gatene) har kke birtt oppgradert på mange år, og de blant annet ved å tilrettelegge bedre for bam og unge. ønsker å utnytte arealene ved å gjøre dem mer funksjonelle og brukervennlige. De har i dag store prodemer med sykkettyveri, og dette er en reell bekymring for mange av beb3erne. De trenger mer sikkerhet rundt lek i bakgårdene, samt at det for 1 kr - kr - kr 0,00 % kr - småbarnsfarnilier med Irte ptass blir enklere å oppbevare vogner i Sde 4 av 6

8 sak 2013 r38 Tilskuda Olgranne 0108 og akoviketer 2013 I Prosjektets Egenflnansiering Andel Organisasjon Borettslag Prosjekt titlelformål Doknr 'Na[eg Kunnskap og Det søkes om midler til å: Antal totalbeløp Søker om (og and re kilder) egenfinansiering Forslag Bakgrunnsinfonnasjon Borrettslaget har en stor prosentandel aktiv beboergruppe som Nordre Åsen forne yelse: - Plante prydtrær mot de tett trafikkerte gatene Hans Nielsen- gjør borettslaget med 124 boenheter til det de kaller «Oslos Kvartal II B kjø kkenhage, Haugesgate og Kyrre Greppsgate triveligste borettslag». En plantegruppe" sørger for ukentlige kompost og trær til - Etablere en kjøkkenhage, med økologisk dyrkete grønnsaker for å kvelder med hagearbeid gjennom hele sesongen, «sosialgruppa» store og små på gi barna en opelevelse og innsikt i å dyrke selv og få kunnskap tii inviterer til guiz-kvelder cg har planer om å arrangere Sardaker natur og miljo aktivttetsdager gjennom hele året. Nylg ble det avholdl sushi- - Gare innkpp av kompost for å kvitte hageavfall på millemessig mallagingskurs og 31. adgust i år arrangerte de for første gang måte og gi barna kunnskap til avfallshåndtering og miljo, og «GatetQct». De stengte av Knud Graahsgate for biltrafikk, og slo - Være et foregangseksempel for omkringliggende gårder på dette sammen sommerfestere til nabogårdere (Kvanal Il og I). fettet Bakgården vår er åpen cg har en del trafikk, det kommer barn m, m fra omkringhggende gårder inn for å leke hos dem, 1 kr kr kr ,00 % kr Sum i % av alle 3 kr kr kr ,90 % kr ,72 % 10,18 % 4,29 % Mange Vrange Som, gjenbruk og A holdeen rekke kurs der vi viser ulke teknkker for reparasjon og Mange vrange ble startet i 2010, og flyttet til lokaler på Sagene i reparason gjerbruk av klær. For å nå ut til flest mulg mennesker, vil de at januar Dette har medlo rt en del nye utgliter, og de er dette kan bli et gratis libud.rbydel Sagene. De vil også lokusere på fortsalt i etaderingsfasen i det nye lokalet. De håper at kursene rnateriaaære i forhold til miljøvennighet som de søker midler til, også vil gi dem muligheter for flere nye kunder i fremtiden, slik at de kan fortsette en bærekraftig dnrft i Bydel Sagene. Siden oppstarten har de holdt flere ulike kurs og har god erfaring med å undervise og formidle ulike sømteknikker til mennesker i alle aldre. Gjennom deres sykurs ser de en stadig ø kende interesse for å lære å sy og reparere, men ikke alle har mulighet til å betale for dette. Det ef ofte billigere å kjøpe nytt sammenhgnet med å reparere has skredder, og derfor tror de at det nyttg for både folk og miljøet at man kan lære å gjere dette selv hjemme.,.'., 1 kr kr kr ,67 % kr April Arkt ftekter El pilotprosjekt for en Prosjekter setter fokus på det økologiske potensialet og mulghetene Ideene til søknaden er utviklet av April Arkttekter AS i samarbed AS bærekraltig bydel: som Igger i at Akerselva renner sentratt gjennom bydelen. De har en med Levende Landskap. Begge firmaer ligger i Sagene bydel og Mulighetsstude for overordnet visjon om at elva kan bli en katalystor tor en bærekraftig er spesielt opptatt av bærekraftige Løsningerog prosessoriented aktivtteler og ulvikling av Bydel Sagene i ulike skalaer, all fra praksis innenfor design. Søkerne har erfaring med å lede designworkshops. I prosjekter langs og i enkelt hushoidning opp til de store byplangrep. Prosjektet kommer til tillegg har de kunnskap innenfor permakulturdesgn. akserselva for bydel å belyse muligheter og begrensninger i sarnarbeid med innbyggerne R Sagene og andre aktører som har interesser tforbindelse med elveromrnet. 1 kr kr kr ,65 % kr Scle 5 av 6

9 Sak 2013 /38 Tliskudd blgronoe tlak og akbveeter 2013 Organisasjon._ 8 Prosjekt tittelformål I Antal Prosjektets totalbeløp Søker om Egenlinanslering (og andre kilder) Andel egentinansiering Forslag Bakgrunnsintormasjon Food Sludio Et anneriedes julebord A gjøre et alternativ til del klassiske og tradsjonsrettede julebordet Food Studio ble opprettet he sten 2011 på Lilleborg, Sagene cg - Matrester forvandles ved å bruke overskuddsmat fra lokale bedrffter i området og bruke har sden da jobbet for kunnskapsoverfø nng av en mer til et nydelg mållid til garnle tradsjonelle metoder og leknikker fra arboderklassen sine bærekraftig Elnærming til mat gjennom matopplevelser utenom ettertanke julef egoger oppgjenoom tidene. del vanhge. Dette har resultert i en mddag i et drivhus, i en økobgisk hage på Bygdoy der de setv har involverte i dyrkingen av råvarer, i minusgrader midtvinters i en lawo i Nordmayka der det ble servert sesongbasert 819 mat og et samarbeid på en flåte 1Akerselva med Maaemo, landets viktigste restaurant med tanke på norske mattrachsjoner. Food Studio består i dag av et team på 9 personer i kjernegruppa og over 40 f rivillige som stiller opp å- 1 kr kr kr ,45 % kr på deres produksjoner... er Sum i % av alle, 3 kr 807 OCO kr kr ,93 % kr ,17 % % 42,14 % I...::'::;,4...?. '4,122, -, -fj.--',-;=l,-., -._:::. 14 kr kr kr kr :t.;t1t:s2;:arliffik.".:', =.~-:-.-f-''' Sele 6 av 6

10 Tilskudd til grønne tiltak og aktiviteter Nøkkeltall 2013 Midler nødvendig for å gjennomføre prosjektene Søkt om Egenfinansiering Forslag / Tildelt prosent av prosent av prosent av ant belø rosent belø rosent belø midlene ant belø total søkt 5 kr ,95 % kr ,99 % kr ,72 % 5 kr ,62 % 35,27 % 0 kr 0,00 % kr - 0,00 % kr 0,00 % 0 kr - 0,00 % 0,00 % 0 kr 0,00 % kr 0,00 % kr 0,00 % 0 kr - 0,00 % 0,00 % 3 kr ,17 % kr ,65 % kr ,93 % 3 kr ,42 % 10,03 % 2 kr ,23 % kr ,93 % kr ,25 % 2 kr ,65 % 7,59 % 3 kr ,72 % kr ,18 % kr ,90 % 3 kr ,30 % 38,48 % 1 kr ,92 % kr ,25 % kr - 0,00 % 1 kr 0,00 % 0,00 % 14 kr ,00 % kr ,00 % kr kr ,00 % 21,40 % kr kr kr Side 1 av 2

11 VEDLEGG Søknadsskjema for tilskudd til grønne tiltak og aktiviteter Ved innsendelse av søknad bekreftes samtidig at man er innforstått med bydelens retningslinjer for tilskudd til grønne tiltak og aktiviteter. Disse er tilgjengelig på bydelens nettsider eller ved henvendelse til bydelen IDENTIFISERING AV SØKEREN Velg type søker Organisasjon Fornavn på ansvarlig William Etternavn Nicholson Organisasjonens navn IntoLife Adresse Vesterasveien 7c Postnummer Sted Oslo E-postadresse Telefonnummer Organisasjonsnummer Bankkontonummer Evt. annen kontaktperson Elizabeth Brockfield - Den Andre Cafeen E-postadresse Stilling/Rolle menyprofildenandrecafeen Antall personer bak søknaden 1

12 PROSJEKTSAMMENDRAG Prosjektets varighet Startdato for prosjektet (datoen da de første utgiftene inntreffer) Sluttdatoen for prosjektet (datoen da de siste utgiftene inntreffer) 1. des sep Prosjektbeskrivelse Beskriv prosjektet i henhold til retningslinjene (prosjektets formål, søkerens erfaring knyttet til prosjektet, prosjektets lokale forankring, hvordan du vil måle lokal miljøeffekt, eventuelt hvordan prosjektet er rettet mot barn, unge, eldre og utsatte grupper,, eventuelt hvordan prosjektet er rettet mot et generelt publikum). Du må også lage en framdriftplan over prosjektet i et eget dokument som du sender med dette skjemaet som vedlegg. Prosjekt: Reduksjon av miljømessig fotavtrykk innen matforbruk for forretninger og samfunn Prosjekt beskrivelse: Dette prosjektet har som formål å øke forståelsen for den miljømessige belastningen av maten viforbruker. Målgruppen er lokale bedrifter innen matbransjen (kafeer, restauranter, hoteller) og Isamfunnet (forbrukerne av denne maten). Dagens fokus i Norge er på økologisk og lokal mat, men ofte ignoreres like viktige problemstillinger innen matproduksjon slik som klimagassutslipp, vann forbruk og etiske hensyn. Jeg har utviklet et system som gjør det mulig å måle ulike dimensjoner av den miljømessig belastning; - % økologisk Klimagassutslipp Vannforbruk - Lokal/sesongbasert - Etiske hensyn Et enkelt scoringssystem kan da gi en totalvurdering av "miljømessig ansvar." Dette er viktig da det skaper et system som vil hjelpe matbransjen og forbrukerne til å forstå den faktiske miljømessige belastningen av maten de konsumerer. Dette systemet vil bli implementert for å vise hvordan man kan: - øke bevisstheten i kafeer og restauranter kan hjelpe disse bedriftene med å ta mer ansvarlige mat valg uten å øke kostnadene betydelig - økt bevissthet rundt disse problemstillingene kan bli presentert deres kunder og lokalsamfunnet for å kunne hjelpe forbrukere med å ta mer ansvarlige valg uten å øke kostnadene betydelig Prosjekt partner: Dette prosjektet vil drives i samarbeid med Den Andre Cafeen på Sagene. Kafeen har uttrykt et ønske om å bli mer ansvarlig miljømessig, og formidle dette til sine kunder og innen lokalsamfunnet. Den Andre Cafeen har allerede tatt positive steg for å bli miljøvennlig, men ønsker å forstå hvordan dette kan gjøres mer effektivt. De har et ønske om å etablere en gjenbrukbar måte å måle og utvikle dette - og gjøre det til en del av deres rolle innen lokalsamfunnet på Sagene. Den Andre Cafeen er en del av Det Andre Teateret, og mye av arbeidet både ved kafeen og teateret er basert på frivillig arbeid, med et sterkt fokus på lokalt engasjement. Kafeener den perfekte plassenfor dette prosjektet da de har et sterkt rykte med sitt fokus på ansvarlighet og lokalsamfunn.

13 Følgende aktiviteter vil bli inkludert: - analyse og mål av den miljømessige belastningen av matinnkjøp fra Den Andre Cafeen med de fem dimensjonene over - et klart scoringssystem brukes for å gi enkel data over den totale miljøbelastningen - mål for å øke miljømessig ansvar innenfor avtalte kostnader - implementering av ny meny som oppfyller disse målene - formidling av den miljømessige belastningen til kunder design av informasjon til kunder og lokalsamfunnet om forbedringene som er gjort, hvordan de ble gjort og hvordan dette kan implementeres "i hjemmet" oppfølging av målinger på kunderespons til en mer miljøvennlig meny Hvorfor måle de ulike dimensjonene? Miljøbelastningen av maten vi konsumerer er mye mer komplisert enn om den er økologisk eller lokal. Man trenger mer informasjon for at forbrukere og bedrifter skal kunne ta ansvarlige mat avgjørelser. På det nåværende tidspunk er økologisk mat 5-20% dyrere dette er en effektiv barriere som hindrer forbrukere og bedrifter i å kjøpe større mengde økologiske produkter. Forskning viser at pris er veldig viktig når forbrukere får god informasjon om den miljømessige belastningen til maten. Når prisforskjellene er redusert, har man sett en økning i 4% til 20% i salg av miljøvennlig mat blant forbrukere. Derfor kan man si at den relative høye prisen på økologisk mat kan sees som et problem for forretninger og forbrukere. Ytterligere forskning viser at forbrukere vil foretrekke å kjøpe mer miljøvennlig mat, hvis det var rimeligere og man hadde mer informasjon tilgjengelig. Systemet som er utviklet og skal implementeres i dette prosjektet måler også andre aspekter som klimagassutslipp, vannforbruk under matproduksjon, og gir en totalvurdering at maten som er mer informativ enn "økologisk eller ikke økologisk". Tilbudet av økologisk mat i Norge relativt lite, så det er viktig for både forretninger og forbrukere at de kan ta ansvarlige matvalg, i tillegg til "økologisk eller ikke økologisk". Hvordan formidle dette til kunder og forbrukere? De samme målingene og scoringssystemet brukt for å analysere mat vil også bli formidlet til kunder. For eksempel; hvert rett på menyen vil bli gitt en score for klimagassutslipp, % økologisk, sesong og vannforbruk. Dette kan designes på en lettfattelig og forståelig måte for forbrukere, og på en måte slik at man unngår prisøkning ved å være mer miljøvennlig. I tillegg kan man informere forbrukere om den miljømessige belastningen til maten, og hvordan dette kan brukes hjemme. Samspillet med lokalsamfunnet er en viktig del av dette, og som en del av prosjektet vil vi formidle informasjon til lokalsamfunnet gjennom kafeen og teateret. Hvorfor er dette viktig? Man har funnet ut at manglende bevissthet blant forbrukere skaper en vesentlig barriere for ansvarlig matforbruk. Når dette er kombinert med "pris faktorer", er det viktig at man finner måter for å hjelpe bedrifter innen matbransjen, og lokalsamfunnene som er deres kunder slik at man kan få en bedre forståelse for enkle måter de kan redusere den miljømessige belastningen av maten de forbruker. Prosjekt implementering: Dette prosjektet vil være den andre implementering av denne løsningen, og intensjonen er at dette skal føre til implementering på en større skala. Jeg er daglig leder ved Wyller Ski Kafe AS, hvor jeg driver kafeen ved Oslo Vinterpark fra desember til april. På kafeen har jeg innført en miljøvennlig meny, uten å øke våre kostnader vesentlig. Et pilotprosjekt vil innføres i vinter slik at Wyller Ski Kafe kan videreutvikle prinsippene som ligger til grunn idette prosjekt programmet. Dette vil videreutvikle systemet for å måle miljømessig belastning, og informasjon til kunder. Fokuset vil være på å måle: - klimagassutslippfra maten vi bruker - % bruk av økologisk mat vi bruker

14 Vannforbruk av maten vi bruker Etiske hensyn i maten vi bruker Denne inforrnasjonen vil bli gjort tilgjengelig for kunder på en slik måte at de vil få en forståelse for de miljømessige konsekvensene av maten, samt andre viktige hensyn. På den måten vil jeg kunne gjøre pilotprosjektet før prosjektet med Den Andre Cafeen. Dette vil øke effektiviteten til prosjektet med Den Andre Cafeen. Min erfaring for dette prosjektet: Jeg er en MSc forsknings student som studerer "Grønn Økonomi", med fokus på den miljømessige belastningen av forbrukernes oppførsel, og som profesjonell kokk med ti års erfaring som forretningseier av kafeer. Wyller Ski Kafe AS er en sosial virksomhet og en del av Kompass & Co. Kompass & Co jobber med å finne løsninger innen miljø og samfunn med fokus på unge og mat. For eksempel så har vi hatt catering arrangementer hvor vi har bruk mat med lav belastning, og som vi har dyrket selv i Oslo. I tillegg representerer jeg Oslo i EU prosjektet URBACT (bærekraftige matsystemer i urbane samfunn), og er en bidragsyter til Omstilling Sagene. Jeg skal også være konsulent for Miljøfyrtårn i september Prosjektets tidsplan og egen finansiering: Som forskningsstudent har jeg tilgang til den vitenskapelige forskningen som trengs for å måle belastningen av maten brukt ved Den Andre Cafeen. Som profesjonell kokk har jeg erfaringen til å jobbe i partnerskap med kafeen og bistå dem i arbeidet som har som mål å redusere den miljømessige belastningen, samt øke bevisstheten bland forbrukere. For dette prosjektet vil jeg bidra med forskningsdata og målesystemet frivillig og uten kostnader. Implementeringen av prosjektet krever totalt 350 timers arbeid, med en kostnad på 300 kr per time. Imidlertid vil vi bidra med 210 av disse timene selv gjennom egenfinansiering (140 timer fra William Nicholson, 70 timer fra Den Andre Cafeen). Den totale finansieringskostnaden for implementeringen er 140 timer. I tillegg søker vi om finansiering til markedsmateriale som skal brukes til informasjonsformidling til lokalsamfunnet gjennom flygeblad, informasjonspakker om hvordan meny er laget, og hvordan dette kan brukes av folk i lokalsamfunnet. Den Andre Cafee har forpliktet seg til å lage designet til disse informasjonspakkene, og som vil bli formidlet til lokalsamfunnet og kunder gjennom kafeen og teateret. Du kan skrive så mye du ønsker i boksen og/eller kopiere inn tekst fra et annet dokument. Klikk utenfor boksen for å se hele teksten du har lagt inn. Forventninger til prosjektet Beskriv prosjektets forventede resultater i forhold til målgruppen(e) og lokalsamfunnet, og hvilke tiltak som er planlagt for å oppnå disse. Følgende resultater vil bli målt: Hvordan miljøvennlig mat ikke trenger å være dyr når mange faktorer til miljømessig belastning er kombinert. Dette vil bli målt gjennom enighet om miljømessige mål som inkluderer kostnader. Målene vil måles % bruk av økologisk mat, økt bruk av lokal sesongbasert mat, reduksjon av mat med høy klimagassutslipp, reduksjon av mat med høyt vannforbruk og økt forbruk av mat med etiske hensyn. Hvordan denne tilnærmingen kan hjelpe bedrifter med å redusere den miljømessige belastningen av maten de bruker kan måles nøyaktig. Dette vil måles på følgende måter: måle belastningen av maten som brukes nå ved Den Andre Cafeen ved bruk av målesystemet som er designet enighet om målene for forbedring, ved bruk av målesystemet - måle belastningen av den nye maten som vil bli brukt ved Den Andre Cafeen, ved bruk av målesystemet som er designet

15 Hvordan miljøansvar i en restaurant er bra for bedriften. Dette vil måles på følgende måter: - kundepreferanse for retter på menyen med høyere miljø rangering - tilbakemelding fra kunder om retter på menyen og informasjon formidlet Hvordan komplekse problemstillinger rundt miljømessig belastning kan kalkuleres og presenteres til forbrukere, og som hjelper dem få en økt forståelse for temaet. Dette vil måles ved bruk at målesystemet for å gi klar informasjon til kunder om: reduksjon av den miljemessige belastningen av maten ved Den Andre Cafeen den totale miljømessige belastningen av rettene på menyen til Den Andre Cafeen 5. Hvordan kan folk bruke denne tilnærmingen for å hjelpe dem i å ta mer ansvarlige matvalg: Informasjon vil bli gjort tilgjengelig for kunder og lokal samfunnet om prosjektet, og om hvordan de kan bruke den informasjonen til å redusere den miljømessige belastningen på maten de kjøper i hverdagen. De samme målene vil bli brukt for å øke % bruk av økologisk mat, økt bruk av lokal sesongbasert mat, reduksjon av mat med høye klimagassutslipp, reduksjon av mat med høyt vannforbruk og økt forbruk av mat med etiske hensyn. Kommunikasjonen med kundene i kafeen og informasjonen vil bli designet av Den Andre Cafeen for å gjenspeile deres merkevare og holdninger. Dette prosjektet vil gi dem data og nøkkelinformasjon som de kan bruke i denne prosessen. Jeg ønsker å presentere funnene i dette prosjektet til Bydel Sagene, inkludert resultat av spørreundersøkelser og tilbakemeldinger fra kunder, samt hvor effektive vi er i å skape kostnadseffektiv og miljøvennlig mat muligheter. Du kan skrive så mye du ønsker i boksen og/eller kopiere inn tekst fra et annet dokument. Klikk utenfor boksen for å se hele teksten du har lagt inn.

16 Prosjektets synlighet og oppfølging Beskriv hvordan du vil synliggjøre prosjektet. Beskriv hvordan du vil spre og bruke resultatene av prosjektet. 2 hovedområder for tilbakemelding som er viktig: hvor effektivt var dette prosjektet til å hjelpe Den Andre Cafee med å bli mer miljøansvarlig - hvor effektivt var dette prosjektet til å hjelpe forbrukere med å bli mer miljøvennlig Det er mulig å bruke tilbakemeldingene fra dette prosjektet og jobbe videre med Bydel Sagene om bevissthet blant forbrukere med seminarer om hvordan man kan ta ansvarligemat valg. For tiden har vi diskusjoner om hvordan tilbakemeldingene fra dette prosjektet kan implementeres ellers: - gi innspill om hvordan man kan øke miljøansvar i restauranter og kantiner til Fylkesmannen i Oslo og Akershus gi innspill til andre kafeer og restauranter gi innspill i diskusjon med Innovasjon Norge om å utvikle dette som et verktøy for å endre mat konsum i samfunnet. Innovasjon Norge har foreslått at jeg gjennomfører flere pilot prosjekter gi innspill i diskusjon med Svanemerket om hvordan man kan bistå mat bransjen med å oppnå miljømessige forbedringer fremtidige prosjekter med en rekke kafeer i Oslo som har uttrykt interesse for å redusere sin miljømessige belastning Du kan skrive så mye du ønsker i boksen og/eller kopiere inn tekst fra et annet dokument. Klikk utenfor boksen for å se hele teksten du har lagt inn. Prosjektets budsjett Lag en tabell over prosjektets kostnader. Inkluder egenfinansiering og støtte fra andre tilskuddsytere. OBS! Beløpfeltet må alltid fylles ut for hver utgift.tabellen regner ut delsum og totalbeløp automatisk, og andre tilskudd flyttes automatisk til neste tabell (andre tilskudd - detaljert beskrivelse). Du kan legge til og fjerne rader ved hjelp av + og - tegnene under. Dersom dette formatet ikke passer til ditt budsjett kan du sende budsjettet som vedlegg til søknaden. Utgift Beskrivelse Beløp Egen finansiering Andre tilskudd Delsum Totalt beløp ønsket Andre tilskudd - detaljert beskrivelse Fylles kun ut dersom det finnes andre tilskuddsytere til prosjektet. Utgift Sum Navn på tilskuddsyter

17 Eventuell annen informasjon eller kommentarer Annen informasjon Vitenskapelig forskning om den faktiske miljømessige belastningen av maten vi forbruker er økende. Beregninger viser at opptil 30% av klimagasser er et resultat av matproduksjon og forbruk. Det er viktig at vi forandrer måten vi forbruker med tanke på andre forhold, ikke bare økologisk og lokal mat. I mange tilfeller har det vist seg at økologisk mat har lignende klimagass effekt som mat som ikke er økologisk men økologisk mat er en nødvendig langsiktig bærekraftig løsning. Forskning tyder på at vi må endre våre forbruksvaner, slik at vi spiser mat som har en mindre belastning slik at en overgang til økologisk matproduksjon kan bli mulig. Dette krever at forbrukere og bedrifter endrer hvordan vår forståelse av matens belastning, inkludert de fem dimensjonene som er sentrale i dette prosjektet: klimagassutslipp, økologisk, lokal/sesongbasert mat, vannforbruk og etiske hensyn. Du kan skrive så mye du ønsker i boksen og/eller kopiere inn tekst fra et annet dokument. Klikk utenfor boksen for å se hele teksten du har lagt inn.

18 VE'L'LlEGG Søknadsskjema for tilskudd til grønne tiltak og aktiviteter Ved innsendelse av søknad bekreftes samtidig at man er innforstått med bydelens retningslinjer for tilskudd til grønne tiltak og aktiviteter. Disse er tilgjengelig på bydelens nettsider eller ved henvendelse til bydelen IDENTIFISERING AV SØKEREN Velg type søker Organisasjon Fornavn på ansvarlig William Etternavn Nicholson Organisasjonens navn IntoLife Adresse Vesterasveien 7c Postnummer Sted Oslo E-postadresse Telefonnummer Organisasjonsnummer Bankkontonummer Evt. annen kontaktperson Elizabeth Brockfield - Den Andre Cafeen E-postadresse Stilling/Rolle menyprofildenandrecafeen Antall personer bak søknaden 1

19 PROSJEKTSAMMENDRAG Prosjektets varighet Startdato for prosjektet (datoen da de første utgiftene inntreffer) Sluttdatoen for prosjektet (datoen da de siste utgiftene inntreffer) 1. des sep Prosjektbeskrivelse Beskriv prosjektet i henhold til retningslinjene (prosjektets formål, søkerens erfaring knyttet til prosjektet, prosjektets lokale forankring, hvordan du vil måle lokal miljøeffekt, eventuelt hvordan prosjektet er rettet mot barn, unge, eldre og utsatte grupper,, eventuelt hvordan prosjektet er rettet mot et generelt publikum). Du må også lage en framdriftplan over prosjektet i et eget dokument som du sender med dette skjemaet som vedlegg. Project : Reducing Business and Community Environmental Footprint of Food Consumption Project Description : This project aims to provide increased understanding of the environmental impact of food we consume. The target audiences are local businesses in the food industry (cafes, restaurants, hotels) and the community (consumers of this food). The current focus in Norway is on organic and local food, but often this ignores other equally important issues in food production such as greenhouse gas emissions, water usage, and ethical considerations. I have developed a system that allows different dimensions of environmental impact to be measured : % organic greenhouse gas emissions water consumption - locality/seasonal ethical. A simple scoring system can then give an overall rating for "environmental responsibility". This is important as it provides a system for helping food businesses and consumers to understand the real environmental impact of the food they consume. This system will be enhanced and implemented in order to show how : increased awareness in cafes and restaurants can help these businesses make more responsible food choices and not significantly increase costs - increased awareness of these issues can be presented to their customers and the community in order to help consumers make more responsible food choices and not significantly increase costs Project partner : This project is to run in partnership with Den Andre Cafeen in Sagene. The cafe has expressed a wish to be more environmentally responsible and to communicate this to their customers and within the community. Den Andre Cafeen already has made positive steps to be environmentally friendly, but would like to understand how this can be done more effectively. They have a desire to establish a re-usable way of measuring and developing this, and making this part of their role in Sagene community. Den Andre Cafeen is part of Det Andre Teatret, and much of the work at both the cafe and theatre is on a voluntary basis, with a strong focus on community involvement. The cafe is the perfect place to do this project as they have a strong reputation with their focus on responsibility and community. The following activities will be included : analysis and measurement of the environmental impact of the Den Andre Cafeen's food purchasing along the 5 dimensions mentioned above - a clear scoring system applied to give simple data on the overall environmental impact - targets for improving the level of environmental responsibility within agreed costs implementation of new menu items that meet these targets communication of the environmental impact to customers design of customer and community information on the improvements made, how they were made, and how this can be

20 implemented "at home follow up measurement of customer response to more environmentally friendly menu Why measure different dimensions? The environmental impact of the food we consume is much more complicated than whether it is organic or local. More information is needed for consumers and businesses to be able to make responsible food decisions. Currently, organic food is 5-20% more expensive, effectively providing a barrier to many people and businesses buying more organic produce. Research has shown that price is very important when customers are given good information about the environmental impact of food. When price differences are reduced, the increase in people buying environmentally friendly food has been shown to rise from 4% to 20%. As such, the relative high price of organic food can be seen as a problem for businesses and consumers. Additional research has show people would prefer to buy environrnentally friendly food, if it was more affordable and there was more information available. The system developed for implementation in this project measures other aspects such as greenhouse gas emissions and water consumption of food production, and provides an overall rating of the food that is more informative than "organic or not organic". In addition, supply of organic food in Norway is relatively small, so it is important for businesses and consumers to be able to make responsible food choices as well as "organic or not organic''. How to communicate this to customers and consumers? The same measurement and scoring system usedto analyzethe food will also be usedto communicate with customers. For example, each menu item can be allocated a score for greenhouse gas emissions,% organic, seasonal, water consumption. This can be designed in a way to make it easily understandable for consumers, and in a way that the price does not need to increase in order to be more environmentally friendly. In addition, consumer awareness information can be provided that explains the environmental impact of the food, and how this can be used at home. Interaction with the community is important for this, and as part of the project we will provide all information to the community through the cafe and the theatre's role in the community. Why is this important? Lack of consumer awareness has been found to be a significant barrier to increasing responsible food consumption. When this is combined with "price factors", it is clearly important to find ways to help both businesses in the food industry, and the communities that are their customers, to have better understanding of simple ways they can reduce the impact of the food they consume. Project Implementation : This project will be the second implementation of this solution and is intended to lead to wider scale implementation. I am daglig leder at Wyller Ski Kafe AS, where I run a cafe from december to april at Oslo Vinterpark. At the cafe I have implemented an environmentally friendly menu, without significantly increasing our costs. A pilot project will be implemented for this winter at Wyller Ski Kafe that further develops the principles that are involved in this project application. This will further develop the system for measurement of environmental impact, and the customer information. The focus will be on measuring : - greenhouse gas emissions of the food we use - % of organic food we use degree of local and seasonal food we use water consumption to produce the food we use - ethical considerations in the food we use. This information will be made available to customers in a way that allows them to understand the environmental impact of the food and what are the important considerations. In this way I will be able to run the pilot before the project with Den Andre Cafeen. This will increase the efficiency and effectiveness of the project with Den Andre Cafeen. My experience for this project : I am a MSc research student studying "Green Economy", with a focus on the environmental impact of consumer behaviour, and a professional chef with 10 years experience as business owner of cafes. Wyller Ski Kafe AS is a social enterprise and part of Kompass & Co. Kompass & Co works to find social and environmental solutions, focusing on youth and food. For example, we have run catering events using low impact food and food that we have grown ourselves in Oslo. In addition I am an Oslo representative within the EU project for URBACT (sustainable food systems in urban communities), and a contributor to Omstilling Sagene. I am also due to be a consultant for Miljøfytårn in september Project Timescales and Egen Finansiering As a research student I have access to the scientific research that is required to measure the impact of the food used at Den Andre Cafeen, and as a professional chef I have the experience to work in partnership with the cafe to help them work towards a goal of reduced impact and improved consumer awareness. For this project, I am contributing the research data and the measurement system voluntarily and at no cost. The project implementation requires a total of 350 hours work, at a cost of 300kr per hour. However, we are contributing

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 12.11.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4.

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4. Norsk Forening for Prosjektledelse Nr. 1 - Februar 2009 Hjelp, jeg har blitt prosjektleder Side 10 Til fremtidens prosjektledere Side 4 IT Value for the Insurance Industry Side 16 K j æ r e l e s e r

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING!

sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING! sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING! Norconsult AS, Hovedkontor Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.no www.norconsult.no

Detaljer

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Psykisk Helsearbeid i Oslo kommune Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Sluttrapport Bruker Spør Bruker Dagfinn Bjørgen Heidi Westerlund Karl Johan Johansen. Side 2 av 137 Første opptrykk Flere

Detaljer

HVORDAN LYKKES KOMMUNESEKTOREN I SOSIALE MEDIER?

HVORDAN LYKKES KOMMUNESEKTOREN I SOSIALE MEDIER? Ole Emil Johnsen Eva Cecilie Jørgensen Rolf E. Aaneland HVORDAN LYKKES KOMMUNESEKTOREN I SOSIALE MEDIER? Et utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) utført av Gambit H+K Strategies for KS. Sammendrag

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune?

Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune? NOTAT 2013 7 Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune? BENTE SØRENSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse

Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Trine Monica Myrvold, Marit Kristine Helgesen, og Lillin Knudtzon Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Beslutningsprosesser i elgforvaltningen

Beslutningsprosesser i elgforvaltningen 333 Beslutningsprosesser i elgforvaltningen åpne prosesser eller forbeholdt særinteresser? Erfaringer fra rettighetshavere i fire norske kommuner Hanne Haaland og Kirstin Fangel NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

Leksehjelp Ingen tryllestav?

Leksehjelp Ingen tryllestav? Leksehjelp Ingen tryllestav? Sluttrapport fra evalueringen av Prosjekt leksehjelp Halvdan Haugsbakken og Trond Buland, i samarbeid med Marko Valenta og Thomas Hugaas Molden SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

Vurdering av EPC/energi sparekontrakter

Vurdering av EPC/energi sparekontrakter Åshild Lappegard Hauge Eyvind Fredriksen Michael Klinski SINTEF FAG Vurdering av EPC/energi sparekontrakter i boligselskaper SINTEF Fag Åshild Lappegard Hauge, Eyvind Fredriksen og Michael Klinski Vurdering

Detaljer

SNF-rapport nr. 20/08

SNF-rapport nr. 20/08 Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport av Anita E. Tobiassen Erik Døving Karen M. Olsen SNF-prosjekt nr.: 6235 Realkompetansevurdering i kommuner Prosjektet er finansiert av KS SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer