Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til grønne tiltak og aktiviteter i Bydel Sagene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til grønne tiltak og aktiviteter i Bydel Sagene"

Transkript

1 VEDLEGG 41,41.:% ,rs,V8.71 Bydel - Sagene Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til grønne tiltak og aktiviteter i Bydel Sagene STØTTEORDNINGENS FORMÅL 1.1. Å stimulere til økt miljøengasjement i bydelen ved å støtte grønne tiltak og aktiviteter (for definisjon se punkt 10.1.). KRITERIER Prosjektet må: 2.1. Ha lokal forankring til Sagene bydel og engasjere bydelens beboere 2.2. Skape positiv lokal miljøeffekt 2.3. Ha en start- og sluttdato Søknader som oppfyller følgende kriterier prioriteres: 2.4. Prosjekter rettet mot barn og unge, eldre og utsatte grupper 2.5. Prosjekter rettet mot publikum generelt, framfor private personer / grupper 2.6. Prosjekter som er nyskapende og fremtidsrettet 2.7. Søkerens grad av egenfinansiering (frivillig innsats kan regnes som egenfinansiering) 2.8. Prosjekter som skaper en positiv effekt for nærmiljøet som helhet DET KAN SØKES OM TILSKUDD TIL 3.1. Små eller større prosjekter utenom organisasjonens løpende aktiviteter. Eksempler inkluderer opplysningsarbeid, dyrkingsprosjekter, grønne tak, sosialt entreprenørskap (se pkt ), arrangering av kurs og verksteder, og prosjekter som fremmer miljøvennlig transport, miljøvennlig handel og reduksjon av forbruk og avfall Prosjekteringsmidler til utredning og gjennomføring av prosjektet (iht. pkt. 3.1). DET KAN IKKE SØKES OM TILSKUDD TIL 4.1. Regulær drift av organisasjoner Tiltak og aktiviteter som ikke primært engasjerer bydelens beboere. Prosjekter utenfor bydelens grenser må dokumentere hvordan bydelens innbyggere skal involveres og hvor stor andel av deltakerne som vil være fra bydelen Prosjekter som allerede er gjennomført. DISSE KAN SØKE 5.1. Organisasjoner og institusjoner 5.2. Enkeltpersoner og uformelle grupper 5.3. Næringsvirksomheter og grønne grhndere (se pkt ) 5.4. Borettslag og sameier 5.5. Bydel Sagenes tjenestesteder ØVRIGE BETINGELSER 6.1. Prosjekter kan være kortsiktige (som foregår i regnskapsåret) eller langsiktige (som går ut

2 over regnskapsåret) Søknaderom tilskuddpå mindreenn kr kan behandlesfortløpendeog administrativt. Et begrensetbeløp er avsatttil dette formålet, 6.3. Søknaderom tilskuddpå mer enn kr har to søknadsfrister,15. marsog 15. september, og behandlesav bydelsutvalget Søknadenevil bli vurderti forholdtil norsk lov og eventuelldiskriminerendepraksis Det kan sendesflere søknaderper søker Feilaktigeeller mangelfulleopplysningeri søknadenvil kunne få følger for innsendtog senere søknader For tilskuddpå kr eller mer krevesrevisorbekreftetregnskapog signerterapporter. For øvrigesøknaderer det tilstrekkeligat lederav prosjektetog en til undertegnerregnskap og rapporter Dersomstøttengår til enkelprosjekterog dissegår med overskudd,skalbydelens saksbehandlerinformeres.ubenyttedemidlerskal som hovedregeltilfallebydelen Vedtakskaperikke presedensfor behandlingenav fremtidigesøknader Saksbehandlingener underlagtoffentlighetsloven.de innsendtesøknadermed alle vedlegg er i utgangspunktettilgjengeligfor offentligheten.under visseomstendigheterkan det bes om unntakfor enkelte vedlegg.ettersomdokumentenei førsteomgangoffentliggjøresuten å bli lest, må forespørselom unntakfra offentliginnsynrettes i egen, separathenvendelse Det krevesat søkerregistreresi Brønnøysundregisteret,med egen bankkonto. KRAV TIL SØKEREN 7.1. Bydelenssøknadsskjemaskal benyttesfor å søketilskudd(se dokumentet"søknadsskjema for tilskuddtil grønnetiltak og aktiviteter") Prosjektetssluttrapportleveressenestén månedetter sluttdatoog må inkludereregnskap. BEHANDLINGSPROSEDYRE 8.1. Søknaderkan bli sendttil administrasjonenfør fristenefor å få tilbakemeldingog veiledning For å få et bredest mulig vurderingsgrunnlagog en rettferdigbehandlingvil søknadene fortrinnsvisbli behandletsamlet.søknadsfristeneer 15. marsog 15. septembermed sannsynligsvardatoeri henholdsvisbegynnelsenav mai og slutten av oktober(iht. pkt. 6.3) Ved avslagpå søknadeneller der søknadenikkeinnvilgesfullt ut, har søkerenrett til å klage på vedtaketetter forvaltningsloven 28, andreledd. Eventuellklage sendesbydelsageneog må være innsendtsenest3 uker etter at søker har mottattunderretningom vedtaket Ca 50 % av midlenevil bli sparttil andresøknadsfrist,samteventuelleufordeltemidlerfra første søknadsfrist. KONTROLL 9.1. Bydelenskalha adgangtil innsyni hvordantilskuddetanvendesog vil kunnekreve nødvendigdokumentasjoni denneforbindelse.det er etablertegne rutinerfor internkontroll av saksbehandlingen. DEFINISJONER 10.1.Grønne tiltak og aktiviteter defineressom praktisketiltak som retter seg mot å endrepraksis (handlinger,adferdog/ellerproblemstillinger)som per i dag ikke er bærekraftige,ved å fremmemiljømessigealternativerog engasjement Sosialt entreprenørskap defineressom bruk av griinderprinsippertil å organisere,skapeog forvalteen sosialvirksomhetfor å løse samfunnsutfordringer.vanligegriinderemåler vanligvisresultateri forholdtil overskuddog avkastningmens sosialegriinderetar også

3 hensyn til sosiale, kulturelle og miljømessige påvirkninger. I denne støtteordningen vil grønne griindere, det vil si sosiale grtindere som satser på positive miljøpåvirkninger, bli prioritert.

4 Sak 2013;38 Tilskucld olgronne blak og aktvile1er 2013 VEDLEGG SØKNADER BEHANDLET AV KON - AVDELINGEN: Organisasjon r 8ø Prosjekt tittelformål. 2 & Prosjeklets totalbeløp Søker om Egenfinansiering (og andre kilder) Andel egentinansiering Forslag Bakgrunnsinformasjon intolrfe Reduksjon av Delte prosjektet har som formå å øke forståelsen for den Søkeren er en MSc forsknings student som studerer "Grønn miljømessg miljomessige belastningen av maten vi lorbruker. Måtgruppen er økonomr: med tokus på den milpmessige belastningen av lotavtrykk innen lokale bedrifter innen matbransjen (kaf eer, restauranter, hoteller) og fortxukernes oppførsel, og en profesjonell kckk med ti års matforbruk lor Isamfunnet (forbrukerne av denne maten). Prosjektet skal utvikle et erlaring som forretningseier av kaf eer. Han er dagfig leder ved orretninger og enkelt scoringssystern kan da gi en totwurdering av "miljørnessig Wyller Ski Kale AS, hvor han driver kafeen ved Oslo Vinterpark saml unn ansvar." Dette er viktig da det skaper et system som vil hjelpe fra desember til april. På kafeen har han indø rt en miljøvennlig matbransjen og forbrukemc til å forstå den faktiske millomessige rneny, uten å øke våre kost nader vesentlig. belastningen av maten de konsumerer, kr kr ,78 % kr Delte systemet vil bk implementert for å vise hvordan man kan: Dette prosjektet vil drives i sarnarbeid med Den Andre Caleen på øke bevisstheten i kafeer og restauranter kan hjelpe cisse Sagene. Kafeen har uttrykt et ønske om å bk mer ansvang bedriftene med å ta mel ansvarlige mat valg ulen å øke mildmessig, og formidle dette til sine kunder og Innen koslnadene belydefig tokalsamfunnet. De har et ønske om å etablere en genbrukbar - økt bevissthet rurdt disse problemstillingene kan bli presentert måte å måle og utvikle dette - og gjøre det til en del av deres deres kunder og lokalsamfunnet for å kunne hjelpe rolle Innen lokalsamfunnet på Sagene. Den Andre Cafeen er en forbrukere med å ta mer ansvarlige valg uten å øke kcstnadene del av Det Andre Teateret, og mye av arbeidet både ved kafeen betydelig og teateret er basert på arbeid, med et sterkt fokus på lokalt engasjement. Sagerehjemmet Sykling uten alder: Må med prosjektet er at ftest mulig av sykehjemsbeboerne på Sagenehjemrnet er et privat ideett sykehjem ed av Sagene Unge frwlge sykler Sagenehjemmet skal få komme ut og få opevelse av igjen å være menighet, med plass til 70 beboere Sagenehjemmet har pr 1/8 sykehjemsboboere på på sykkettur i nærområdet og med miljovennlig transport kunne 2013 opprettet en 50%stilling for frrvilfigleder: utover detle er del el-sykkel cppsøke betydningsfulle steder fra tidligere i live1. Når dette skjer begrensede ressurser til yttedgere tiltak for aktiviteter for sammen med unge frivillge, vil cgså opplevelsen av sosialt samvær beboerne. Frivilligleder rekrutterer, veileder og følger opp de på tvers av generasjoner gi disse menneskene ubeskrivelige gode bidrag vil være med å øke livskvaliteten til stunder. den enkelte beboer betraktelig. ID kr kr % kr Side 1 av 6

5 Sek 2013/38 Tilskudg blgronnebink og akbvileler 2013 Prosjektets EgentInanslering Andel Organisasjon 8 _P Prosjekt tittelfonnal Antall totalbeløp Søker om (og andre kilder) egentinansiering Forslag Bakgrunnsinformasjon "Sykling uten alder er et prosjekt som har blitt utprøvd i Danmark med veldig gode resultater. -Unge frivillige lar med sykehjemsbeboere på tur med el-sykkel. Akttytteten gir en helsemessig gevinst fysisk og mentalt for både de eldre og de unge, samt fremme av miljøvennlig transport. I Danmark er tre byer i gang (København, Hjø rring og Brø rdby) og en fjerde by, Århus, har bestilt deres første 3 sykler og skal ha en stor kickoff den 1. oktober. Dessuten har København en intensjon om å kjøpe inn ytterligere 20 sykler. De er også i dialog med ytterlgere 10 kommuner. Københavns Kommune og Århus Kommune jobber også med å finne micter til å lage en app som man kan bruke til å lx>oke turer, dele blder, etc.i dag er 8 pleehjem invofven, og yttertgere tre fra Århus kommer snart. I København er det nå 70 Invillige. Med Hjørring, Brøndby og Århus blir det ca 100. Det er mange gjengangere biant brukerne, men omlag 150 har så langt benyttet seg av tilbuclet. Oslo og omegn Viderefering av De har vår/ sommer 2013 gjennomført et Olotprosjekt mot 3 større 000H fikk kr fra grønne midler til å engasjere fem av ø kologiske hagebrukslag p1otprosjekt: Kjøkkenhage, mat og prosjekter i barnehager og oppfølging med opplæring og ulstyr i flere andre barnehager De onsker å vderefore og, bydelensbarnehage i ma- og oyrkingsaktivtteter. Deres erfaring er, at veldig mange er interessen i å dyrke, men mangler smak I barnehager i videreulvikle dette prosjeklet med følgende kunnskaper. Det er derfor turt å kontakte erfarne dyrkere. så Sagene bydel delprosjekter: barnehagen får et godt resultat allerede første året og ikke Del 1: Dagsserninar: Ktøkkenhager i barnehager, erfaringsutveksling, mister motet. pakteke tips, enkle ting å gjore i bamehagen, loredrag Del 2: Oppfølging av etablering og drfft av kjøkkenhage for 2c barnehager i bydel Sagene Del 3: Høsting og matlaging av grøden i barnehagen,,,,,'..i.i.,;...,,..,.,,--.,...'., 1 12o000 kr kr ,33 % kr ,.. ::...r j;:". Sagene Oppussing Votdskf kka Målet med prosjekter er å skape et bedre miljø omkring Voldstøkka Sagene IF opp4everat miljøet på Voldsløkka er dårlig, og ønsker Idrettsforening drettspark, spestfikt omkring Voldstøkka garderober og BjøIsen å gjøre noe med det. Årsaken er at vi nå bruker mer av våre kunstgress ved å: lage en fin uteplass ulenfor garderobebygningen frivillige ressurser på å rydde opp, holde vakt og reparere enn på der folk har lyst til å være, snekre innbytterbenker med søppelkasser å drwe god drettsaktivttet for barn og ungdom. Vi mener dette til begge kunstgressbanene, sette ut egne søppetkasser til flasker og skyldes en ond sirkel: Forfall > ingen tar ansvar, > innbructd/ ta ansvar for å pante dese, innkjøp av skikkelg seppelplukkerutstyr hærverki forsøpling > mer forfall > enda færre tar ansvar og vester med "miljavakter" på til våre tillsynsvakter, og trykke "Ta Sagene IF ønsker derlor å gjennomføre ncen små tittak vare på Voldstokka!" på alle plaggene 1Sagene- kolleksjorten og ta (oppussing og ansvarliggjøring) som vi mener kan være med å cep temaet i alte natudige sammenhenger (på nettsdene, bryte denne sirkelen. facebcoksdene, i lagledermø ter, spillermøter, på arrangementer...) 0 1 II. '.,.. t-.1.t.t. ::'..5,",.?;-' COO kr kr ,00 % kr ;.'-'.:`':: Sde 2 av 6

6 Sak 2013 i38 Yilskuddblg'eetmkogeklviteør2Ot3 Organisasjon Strftelsen IdeBarken g Prosjektets Egentinansiefing Prosjekt titlel Formal totalbeløp Søker om (og andre kilder) Fra frær ti hons - Fra Prosektets trttel avspeiler prostektets formål. Det har til hensikt bekk til å: Urbane cg skape en lærende plattform melon de ulike grupper og tillak som grø nne mo teplasser for alle tidgere mottatt har sto Ite fra bydelens ttgronne midlertt undersoke hvordan de enkette tiltakene kan forsterke hverandre li syntggpre og feire det man haf openådd og formidle dette til bydelerts bebocre sette de enkelte thakene en storre bærekraftsammenheng og formdle eksempier på andre Iknende ttliak, sem nettverket kan la seg insprere av srtt arbed vdere fremover dro fle fremtelge rnuligheter for samarbeid slk at innsatsen også bærer for fremt iden spre de gode eksempler - som tillakene til sammen representerer - til andre bydeler i Oslo, til andre byer i Norge, til nettverk i Norden Wo og Europa som arbeider mot en bærekraftp omstilling i sine kr kr ,15 % kr Andel egentinansiering Forslag Bakgrunnsi nlormasjon Prosjektet er forankret i det langvarige samarbeidel som Bydel Sagene har hatt med Stiltelsen Idebanken, fra Foregangskommune-prograrn i Lckal Agenda 21, til cfrverse europeiske prosjekter sorn for eksempel ttpeople and Polites, ttl Idebankerts mangeårige formidling av arbetdet i Sagene som et godt eksempel, slik at andre Ickalsamfunn har kunnet Læreav og la seg insprere av bydelens orntattende satsing på bærekraft ig utviking. De har vært i kontakt med følgende som støtter dette tryttatrvet: Efn Tyse, Osto cg Omegn økotagiske Hagebrukslag Hilde Fadnes, Kpkkenhage i Voienvoden park Even Nord, Bønder i By'n Svein Eles Gaulefall, Matgilde mot hungersred Magnus Thorvik, Gertmyra matkultursenter for barn i % av alle Sum 5 kr kr kr ,72%I kr ,95 % 37,99 % 52,26 %, Mo Itehjulet bo Ett hyggelgere Lag ett gront uteornråde for våre beboere, pasenter, brukere og På terassen på fremsden av huset ønsker de å ha solide og utemilp for bebsere ansatte ved Mollehrulet bo og aktrartetsenter. da det kun er asfalt på utemobler, ptante trær i potter som kan stå ute om vinteren, ha aktwrtet senter og brukere av brgon seter av huset. en markrse over terassen. De ønsker å bygge en sto platting på Voyensvingen baksiden av huset med solide utemobter plante trær, blomster, slik at våre beboere, pasrenter, brukere og ansatte kan få noen fine stunder sammen i vakre grønne og blomster rike omgivelser. kr kr kr 0,00 % kr i % av alle Sum kr kr kr 0,00 % kr 3,92 % 7,25 % 0,00 % Haugli Design Biologisk rectorytnng Målet er å gi alle barn mulghet til og forstå- og ta del i naturerts i Produktet ble designet på bakgrunn av erfaringer hun gerde seg i og Utvikhng på barnas premsser. kretstop. selv i urbane strok. Produktet gpr del entrelt for barna å arbedet med å utvkle kjokkenhagen i Sagene barnehage 1 grenrern å syniggjore ta aktiv del i å tirfore beisgsk materiale, drrekte til vekstene 1 forbindelse mod sin mastercppgave. Hun opplevde gennorn srtt meiternarkens viktige kjøkkenhagen ved heyo av metternark. Undervers 1 arbeid et stort behov for at personalet på en enklere måte skule rolle 1kp kkenhagen nedbrytningsprosessen kan den transparente behotderen laftes opp, kunne legge til rette for barnas dellagelse gtennom reelle og slik at barna ser hva som foregår i et virkelg kretsløp ute i egen nyttige opegaver i kjo kkenhagen. I clatcg med k5 N.s kjø kkenhage. 1 kr kr kr 0,00 % kr bamehagepersonale, skolehagepersonale og andre tilknyttel Gertmyra skolehage er det tydelig al utfordringen også gtelder i Sde 3 av 6

7 Sak 2013/38 Tilskudd lilgronneliltak og akiviteler 2013 Organisasjon Kompass._ Prosjekt tifielformål Plantepan lor grønn Målsetning I Antal Prosjektets totalbeløp Søker om Egenfinansiering (og and re kilder) Andel egenfinansiering Forslag Bakgrunnsinfonnasjon Kompass & Co er et kooperativ av sosialentreprenorer som Invest AS og sosial bærekraft - Utarbede en plan for oppal til ale prosjekter Kompass & Co skal skaper arenaer hvor ungdorn opplever reell tilhørighet, ansvar og drrfte sesongen mestring Kompass & Co styrker ungdommenes faglge og - Etabgre et godt pedagogsk opplegg for oppal blant annet i sosiale kompetanse sik at de mestrer sine tn, på en bedre måte samarbed med Gertmyra Skolehage. etter et opphold hos dem enn lidrgere. Med Kompass & Co - Etablere dalog med kaleer og restauranter i Bydel Sagene tor opplever ungdommene ekte ertgasjement og tydelg lederskap samarbeid om drift/etablering av grønt med fokus på matproduksjon. som overføres til eierskap og "empowerment" i praksis. De kan - Produsere grønnsaker til vår catering og Street Frod som også vil vise til gode resuttater med ungdommer som fulttorer skole, går være tttstedeværende i Bydel Sagene. ul i lærlingplass eller i fast jobb etter å ha vært 1prosess med - Produsere 10002av plantene til egne gartnertjenester i løpet av 3 år dem De rekrutterer ungdommer fra hele Stor-Oslo. Sesongen - Generere økonomisk overskudd som kan renvesteres i utvglelse 2013 har de drrftet grøntområdene på Vukan/Malhallen, av Kompass & Go sifiqaktrvrteter. 1 kr kr kr ,50 % kr MAJOBOs takhage på ALNA Senter, samt vedlikehold på r-ira nr, tok carnarhpirl rnpri Nlittprial Trvvinrbi,tri i Sum i %av alle 2 kr kr kr ,25 % kr 15 ODO 9,23 % 15,93 % 1,31 % Iladalen VII AS, Ikke cppgrn Oppgradering av utearealene de har, som leger tett opp til ring 2 ved Det bor flere barn i borettslaget, roen har algrede vært delaktige å: i små prosjekter de har gjort, og det å kunne ha - Etablere en kjøkkenhage og frukthage som Igger inntil offentlg barn i blokk men likevel kunne lære de om dyrking og miljø så 9angve handlast som i egen hage er en flott mulighet som de - Bytte ut hekkene som nå er delvis doende og ikke skjermer særlig ønsker å tilby nærområdet. bra, og som ikke tåler vei og forurensning særlig bra heller..0 - Plante nye hekketyper som vil være nabolagsoppgraderende og 1 kr kr kr ,69 % kr Bjølsen Oppgradering av Ønsker å ulnytte arealene ved å gjøre dem mer funksjonelle og Bjølsen borettslag er et stort borettslag med 102 enheler. Borettslag utomhusarealer i brukervennlige ved å: Boreftslaget ligger mellom Stavangergata cg Bergensgata, nord Bjølsen borettslag - Gjennomføre en helhetligboppgradering med en utforming som kler tor Holmestrandgata på Bjølsen. Bygningsmassen er på den bevaringsvercige bygningsmassen byantikvarens Gule liste (bevaringsverdig kutturminne/-miljø). - Gjøre det enkelt og tyveriskkert å parkere sykler i bakgårdene Utearealene i borettslaget (totalt tre bakgårder samt arealer ut - Gjøre uteområdene så attraktrve at flere beboere tar dem i bruk, mot gatene) har kke birtt oppgradert på mange år, og de blant annet ved å tilrettelegge bedre for bam og unge. ønsker å utnytte arealene ved å gjøre dem mer funksjonelle og brukervennlige. De har i dag store prodemer med sykkettyveri, og dette er en reell bekymring for mange av beb3erne. De trenger mer sikkerhet rundt lek i bakgårdene, samt at det for 1 kr - kr - kr 0,00 % kr - småbarnsfarnilier med Irte ptass blir enklere å oppbevare vogner i Sde 4 av 6

8 sak 2013 r38 Tilskuda Olgranne 0108 og akoviketer 2013 I Prosjektets Egenflnansiering Andel Organisasjon Borettslag Prosjekt titlelformål Doknr 'Na[eg Kunnskap og Det søkes om midler til å: Antal totalbeløp Søker om (og and re kilder) egenfinansiering Forslag Bakgrunnsinfonnasjon Borrettslaget har en stor prosentandel aktiv beboergruppe som Nordre Åsen forne yelse: - Plante prydtrær mot de tett trafikkerte gatene Hans Nielsen- gjør borettslaget med 124 boenheter til det de kaller «Oslos Kvartal II B kjø kkenhage, Haugesgate og Kyrre Greppsgate triveligste borettslag». En plantegruppe" sørger for ukentlige kompost og trær til - Etablere en kjøkkenhage, med økologisk dyrkete grønnsaker for å kvelder med hagearbeid gjennom hele sesongen, «sosialgruppa» store og små på gi barna en opelevelse og innsikt i å dyrke selv og få kunnskap tii inviterer til guiz-kvelder cg har planer om å arrangere Sardaker natur og miljo aktivttetsdager gjennom hele året. Nylg ble det avholdl sushi- - Gare innkpp av kompost for å kvitte hageavfall på millemessig mallagingskurs og 31. adgust i år arrangerte de for første gang måte og gi barna kunnskap til avfallshåndtering og miljo, og «GatetQct». De stengte av Knud Graahsgate for biltrafikk, og slo - Være et foregangseksempel for omkringliggende gårder på dette sammen sommerfestere til nabogårdere (Kvanal Il og I). fettet Bakgården vår er åpen cg har en del trafikk, det kommer barn m, m fra omkringhggende gårder inn for å leke hos dem, 1 kr kr kr ,00 % kr Sum i % av alle 3 kr kr kr ,90 % kr ,72 % 10,18 % 4,29 % Mange Vrange Som, gjenbruk og A holdeen rekke kurs der vi viser ulke teknkker for reparasjon og Mange vrange ble startet i 2010, og flyttet til lokaler på Sagene i reparason gjerbruk av klær. For å nå ut til flest mulg mennesker, vil de at januar Dette har medlo rt en del nye utgliter, og de er dette kan bli et gratis libud.rbydel Sagene. De vil også lokusere på fortsalt i etaderingsfasen i det nye lokalet. De håper at kursene rnateriaaære i forhold til miljøvennighet som de søker midler til, også vil gi dem muligheter for flere nye kunder i fremtiden, slik at de kan fortsette en bærekraftig dnrft i Bydel Sagene. Siden oppstarten har de holdt flere ulike kurs og har god erfaring med å undervise og formidle ulike sømteknikker til mennesker i alle aldre. Gjennom deres sykurs ser de en stadig ø kende interesse for å lære å sy og reparere, men ikke alle har mulighet til å betale for dette. Det ef ofte billigere å kjøpe nytt sammenhgnet med å reparere has skredder, og derfor tror de at det nyttg for både folk og miljøet at man kan lære å gjere dette selv hjemme.,.'., 1 kr kr kr ,67 % kr April Arkt ftekter El pilotprosjekt for en Prosjekter setter fokus på det økologiske potensialet og mulghetene Ideene til søknaden er utviklet av April Arkttekter AS i samarbed AS bærekraltig bydel: som Igger i at Akerselva renner sentratt gjennom bydelen. De har en med Levende Landskap. Begge firmaer ligger i Sagene bydel og Mulighetsstude for overordnet visjon om at elva kan bli en katalystor tor en bærekraftig er spesielt opptatt av bærekraftige Løsningerog prosessoriented aktivtteler og ulvikling av Bydel Sagene i ulike skalaer, all fra praksis innenfor design. Søkerne har erfaring med å lede designworkshops. I prosjekter langs og i enkelt hushoidning opp til de store byplangrep. Prosjektet kommer til tillegg har de kunnskap innenfor permakulturdesgn. akserselva for bydel å belyse muligheter og begrensninger i sarnarbeid med innbyggerne R Sagene og andre aktører som har interesser tforbindelse med elveromrnet. 1 kr kr kr ,65 % kr Scle 5 av 6

9 Sak 2013 /38 Tliskudd blgronoe tlak og akbveeter 2013 Organisasjon._ 8 Prosjekt tittelformål I Antal Prosjektets totalbeløp Søker om Egenlinanslering (og andre kilder) Andel egentinansiering Forslag Bakgrunnsintormasjon Food Sludio Et anneriedes julebord A gjøre et alternativ til del klassiske og tradsjonsrettede julebordet Food Studio ble opprettet he sten 2011 på Lilleborg, Sagene cg - Matrester forvandles ved å bruke overskuddsmat fra lokale bedrffter i området og bruke har sden da jobbet for kunnskapsoverfø nng av en mer til et nydelg mållid til garnle tradsjonelle metoder og leknikker fra arboderklassen sine bærekraftig Elnærming til mat gjennom matopplevelser utenom ettertanke julef egoger oppgjenoom tidene. del vanhge. Dette har resultert i en mddag i et drivhus, i en økobgisk hage på Bygdoy der de setv har involverte i dyrkingen av råvarer, i minusgrader midtvinters i en lawo i Nordmayka der det ble servert sesongbasert 819 mat og et samarbeid på en flåte 1Akerselva med Maaemo, landets viktigste restaurant med tanke på norske mattrachsjoner. Food Studio består i dag av et team på 9 personer i kjernegruppa og over 40 f rivillige som stiller opp å- 1 kr kr kr ,45 % kr på deres produksjoner... er Sum i % av alle, 3 kr 807 OCO kr kr ,93 % kr ,17 % % 42,14 % I...::'::;,4...?. '4,122, -, -fj.--',-;=l,-., -._:::. 14 kr kr kr kr :t.;t1t:s2;:arliffik.".:', =.~-:-.-f-''' Sele 6 av 6

10 Tilskudd til grønne tiltak og aktiviteter Nøkkeltall 2013 Midler nødvendig for å gjennomføre prosjektene Søkt om Egenfinansiering Forslag / Tildelt prosent av prosent av prosent av ant belø rosent belø rosent belø midlene ant belø total søkt 5 kr ,95 % kr ,99 % kr ,72 % 5 kr ,62 % 35,27 % 0 kr 0,00 % kr - 0,00 % kr 0,00 % 0 kr - 0,00 % 0,00 % 0 kr 0,00 % kr 0,00 % kr 0,00 % 0 kr - 0,00 % 0,00 % 3 kr ,17 % kr ,65 % kr ,93 % 3 kr ,42 % 10,03 % 2 kr ,23 % kr ,93 % kr ,25 % 2 kr ,65 % 7,59 % 3 kr ,72 % kr ,18 % kr ,90 % 3 kr ,30 % 38,48 % 1 kr ,92 % kr ,25 % kr - 0,00 % 1 kr 0,00 % 0,00 % 14 kr ,00 % kr ,00 % kr kr ,00 % 21,40 % kr kr kr Side 1 av 2

11 VEDLEGG Søknadsskjema for tilskudd til grønne tiltak og aktiviteter Ved innsendelse av søknad bekreftes samtidig at man er innforstått med bydelens retningslinjer for tilskudd til grønne tiltak og aktiviteter. Disse er tilgjengelig på bydelens nettsider eller ved henvendelse til bydelen IDENTIFISERING AV SØKEREN Velg type søker Organisasjon Fornavn på ansvarlig William Etternavn Nicholson Organisasjonens navn IntoLife Adresse Vesterasveien 7c Postnummer Sted Oslo E-postadresse Telefonnummer Organisasjonsnummer Bankkontonummer Evt. annen kontaktperson Elizabeth Brockfield - Den Andre Cafeen E-postadresse Stilling/Rolle menyprofildenandrecafeen Antall personer bak søknaden 1

12 PROSJEKTSAMMENDRAG Prosjektets varighet Startdato for prosjektet (datoen da de første utgiftene inntreffer) Sluttdatoen for prosjektet (datoen da de siste utgiftene inntreffer) 1. des sep Prosjektbeskrivelse Beskriv prosjektet i henhold til retningslinjene (prosjektets formål, søkerens erfaring knyttet til prosjektet, prosjektets lokale forankring, hvordan du vil måle lokal miljøeffekt, eventuelt hvordan prosjektet er rettet mot barn, unge, eldre og utsatte grupper,, eventuelt hvordan prosjektet er rettet mot et generelt publikum). Du må også lage en framdriftplan over prosjektet i et eget dokument som du sender med dette skjemaet som vedlegg. Prosjekt: Reduksjon av miljømessig fotavtrykk innen matforbruk for forretninger og samfunn Prosjekt beskrivelse: Dette prosjektet har som formål å øke forståelsen for den miljømessige belastningen av maten viforbruker. Målgruppen er lokale bedrifter innen matbransjen (kafeer, restauranter, hoteller) og Isamfunnet (forbrukerne av denne maten). Dagens fokus i Norge er på økologisk og lokal mat, men ofte ignoreres like viktige problemstillinger innen matproduksjon slik som klimagassutslipp, vann forbruk og etiske hensyn. Jeg har utviklet et system som gjør det mulig å måle ulike dimensjoner av den miljømessig belastning; - % økologisk Klimagassutslipp Vannforbruk - Lokal/sesongbasert - Etiske hensyn Et enkelt scoringssystem kan da gi en totalvurdering av "miljømessig ansvar." Dette er viktig da det skaper et system som vil hjelpe matbransjen og forbrukerne til å forstå den faktiske miljømessige belastningen av maten de konsumerer. Dette systemet vil bli implementert for å vise hvordan man kan: - øke bevisstheten i kafeer og restauranter kan hjelpe disse bedriftene med å ta mer ansvarlige mat valg uten å øke kostnadene betydelig - økt bevissthet rundt disse problemstillingene kan bli presentert deres kunder og lokalsamfunnet for å kunne hjelpe forbrukere med å ta mer ansvarlige valg uten å øke kostnadene betydelig Prosjekt partner: Dette prosjektet vil drives i samarbeid med Den Andre Cafeen på Sagene. Kafeen har uttrykt et ønske om å bli mer ansvarlig miljømessig, og formidle dette til sine kunder og innen lokalsamfunnet. Den Andre Cafeen har allerede tatt positive steg for å bli miljøvennlig, men ønsker å forstå hvordan dette kan gjøres mer effektivt. De har et ønske om å etablere en gjenbrukbar måte å måle og utvikle dette - og gjøre det til en del av deres rolle innen lokalsamfunnet på Sagene. Den Andre Cafeen er en del av Det Andre Teateret, og mye av arbeidet både ved kafeen og teateret er basert på frivillig arbeid, med et sterkt fokus på lokalt engasjement. Kafeener den perfekte plassenfor dette prosjektet da de har et sterkt rykte med sitt fokus på ansvarlighet og lokalsamfunn.

13 Følgende aktiviteter vil bli inkludert: - analyse og mål av den miljømessige belastningen av matinnkjøp fra Den Andre Cafeen med de fem dimensjonene over - et klart scoringssystem brukes for å gi enkel data over den totale miljøbelastningen - mål for å øke miljømessig ansvar innenfor avtalte kostnader - implementering av ny meny som oppfyller disse målene - formidling av den miljømessige belastningen til kunder design av informasjon til kunder og lokalsamfunnet om forbedringene som er gjort, hvordan de ble gjort og hvordan dette kan implementeres "i hjemmet" oppfølging av målinger på kunderespons til en mer miljøvennlig meny Hvorfor måle de ulike dimensjonene? Miljøbelastningen av maten vi konsumerer er mye mer komplisert enn om den er økologisk eller lokal. Man trenger mer informasjon for at forbrukere og bedrifter skal kunne ta ansvarlige mat avgjørelser. På det nåværende tidspunk er økologisk mat 5-20% dyrere dette er en effektiv barriere som hindrer forbrukere og bedrifter i å kjøpe større mengde økologiske produkter. Forskning viser at pris er veldig viktig når forbrukere får god informasjon om den miljømessige belastningen til maten. Når prisforskjellene er redusert, har man sett en økning i 4% til 20% i salg av miljøvennlig mat blant forbrukere. Derfor kan man si at den relative høye prisen på økologisk mat kan sees som et problem for forretninger og forbrukere. Ytterligere forskning viser at forbrukere vil foretrekke å kjøpe mer miljøvennlig mat, hvis det var rimeligere og man hadde mer informasjon tilgjengelig. Systemet som er utviklet og skal implementeres i dette prosjektet måler også andre aspekter som klimagassutslipp, vannforbruk under matproduksjon, og gir en totalvurdering at maten som er mer informativ enn "økologisk eller ikke økologisk". Tilbudet av økologisk mat i Norge relativt lite, så det er viktig for både forretninger og forbrukere at de kan ta ansvarlige matvalg, i tillegg til "økologisk eller ikke økologisk". Hvordan formidle dette til kunder og forbrukere? De samme målingene og scoringssystemet brukt for å analysere mat vil også bli formidlet til kunder. For eksempel; hvert rett på menyen vil bli gitt en score for klimagassutslipp, % økologisk, sesong og vannforbruk. Dette kan designes på en lettfattelig og forståelig måte for forbrukere, og på en måte slik at man unngår prisøkning ved å være mer miljøvennlig. I tillegg kan man informere forbrukere om den miljømessige belastningen til maten, og hvordan dette kan brukes hjemme. Samspillet med lokalsamfunnet er en viktig del av dette, og som en del av prosjektet vil vi formidle informasjon til lokalsamfunnet gjennom kafeen og teateret. Hvorfor er dette viktig? Man har funnet ut at manglende bevissthet blant forbrukere skaper en vesentlig barriere for ansvarlig matforbruk. Når dette er kombinert med "pris faktorer", er det viktig at man finner måter for å hjelpe bedrifter innen matbransjen, og lokalsamfunnene som er deres kunder slik at man kan få en bedre forståelse for enkle måter de kan redusere den miljømessige belastningen av maten de forbruker. Prosjekt implementering: Dette prosjektet vil være den andre implementering av denne løsningen, og intensjonen er at dette skal føre til implementering på en større skala. Jeg er daglig leder ved Wyller Ski Kafe AS, hvor jeg driver kafeen ved Oslo Vinterpark fra desember til april. På kafeen har jeg innført en miljøvennlig meny, uten å øke våre kostnader vesentlig. Et pilotprosjekt vil innføres i vinter slik at Wyller Ski Kafe kan videreutvikle prinsippene som ligger til grunn idette prosjekt programmet. Dette vil videreutvikle systemet for å måle miljømessig belastning, og informasjon til kunder. Fokuset vil være på å måle: - klimagassutslippfra maten vi bruker - % bruk av økologisk mat vi bruker

14 Vannforbruk av maten vi bruker Etiske hensyn i maten vi bruker Denne inforrnasjonen vil bli gjort tilgjengelig for kunder på en slik måte at de vil få en forståelse for de miljømessige konsekvensene av maten, samt andre viktige hensyn. På den måten vil jeg kunne gjøre pilotprosjektet før prosjektet med Den Andre Cafeen. Dette vil øke effektiviteten til prosjektet med Den Andre Cafeen. Min erfaring for dette prosjektet: Jeg er en MSc forsknings student som studerer "Grønn Økonomi", med fokus på den miljømessige belastningen av forbrukernes oppførsel, og som profesjonell kokk med ti års erfaring som forretningseier av kafeer. Wyller Ski Kafe AS er en sosial virksomhet og en del av Kompass & Co. Kompass & Co jobber med å finne løsninger innen miljø og samfunn med fokus på unge og mat. For eksempel så har vi hatt catering arrangementer hvor vi har bruk mat med lav belastning, og som vi har dyrket selv i Oslo. I tillegg representerer jeg Oslo i EU prosjektet URBACT (bærekraftige matsystemer i urbane samfunn), og er en bidragsyter til Omstilling Sagene. Jeg skal også være konsulent for Miljøfyrtårn i september Prosjektets tidsplan og egen finansiering: Som forskningsstudent har jeg tilgang til den vitenskapelige forskningen som trengs for å måle belastningen av maten brukt ved Den Andre Cafeen. Som profesjonell kokk har jeg erfaringen til å jobbe i partnerskap med kafeen og bistå dem i arbeidet som har som mål å redusere den miljømessige belastningen, samt øke bevisstheten bland forbrukere. For dette prosjektet vil jeg bidra med forskningsdata og målesystemet frivillig og uten kostnader. Implementeringen av prosjektet krever totalt 350 timers arbeid, med en kostnad på 300 kr per time. Imidlertid vil vi bidra med 210 av disse timene selv gjennom egenfinansiering (140 timer fra William Nicholson, 70 timer fra Den Andre Cafeen). Den totale finansieringskostnaden for implementeringen er 140 timer. I tillegg søker vi om finansiering til markedsmateriale som skal brukes til informasjonsformidling til lokalsamfunnet gjennom flygeblad, informasjonspakker om hvordan meny er laget, og hvordan dette kan brukes av folk i lokalsamfunnet. Den Andre Cafee har forpliktet seg til å lage designet til disse informasjonspakkene, og som vil bli formidlet til lokalsamfunnet og kunder gjennom kafeen og teateret. Du kan skrive så mye du ønsker i boksen og/eller kopiere inn tekst fra et annet dokument. Klikk utenfor boksen for å se hele teksten du har lagt inn. Forventninger til prosjektet Beskriv prosjektets forventede resultater i forhold til målgruppen(e) og lokalsamfunnet, og hvilke tiltak som er planlagt for å oppnå disse. Følgende resultater vil bli målt: Hvordan miljøvennlig mat ikke trenger å være dyr når mange faktorer til miljømessig belastning er kombinert. Dette vil bli målt gjennom enighet om miljømessige mål som inkluderer kostnader. Målene vil måles % bruk av økologisk mat, økt bruk av lokal sesongbasert mat, reduksjon av mat med høy klimagassutslipp, reduksjon av mat med høyt vannforbruk og økt forbruk av mat med etiske hensyn. Hvordan denne tilnærmingen kan hjelpe bedrifter med å redusere den miljømessige belastningen av maten de bruker kan måles nøyaktig. Dette vil måles på følgende måter: måle belastningen av maten som brukes nå ved Den Andre Cafeen ved bruk av målesystemet som er designet enighet om målene for forbedring, ved bruk av målesystemet - måle belastningen av den nye maten som vil bli brukt ved Den Andre Cafeen, ved bruk av målesystemet som er designet

15 Hvordan miljøansvar i en restaurant er bra for bedriften. Dette vil måles på følgende måter: - kundepreferanse for retter på menyen med høyere miljø rangering - tilbakemelding fra kunder om retter på menyen og informasjon formidlet Hvordan komplekse problemstillinger rundt miljømessig belastning kan kalkuleres og presenteres til forbrukere, og som hjelper dem få en økt forståelse for temaet. Dette vil måles ved bruk at målesystemet for å gi klar informasjon til kunder om: reduksjon av den miljemessige belastningen av maten ved Den Andre Cafeen den totale miljømessige belastningen av rettene på menyen til Den Andre Cafeen 5. Hvordan kan folk bruke denne tilnærmingen for å hjelpe dem i å ta mer ansvarlige matvalg: Informasjon vil bli gjort tilgjengelig for kunder og lokal samfunnet om prosjektet, og om hvordan de kan bruke den informasjonen til å redusere den miljømessige belastningen på maten de kjøper i hverdagen. De samme målene vil bli brukt for å øke % bruk av økologisk mat, økt bruk av lokal sesongbasert mat, reduksjon av mat med høye klimagassutslipp, reduksjon av mat med høyt vannforbruk og økt forbruk av mat med etiske hensyn. Kommunikasjonen med kundene i kafeen og informasjonen vil bli designet av Den Andre Cafeen for å gjenspeile deres merkevare og holdninger. Dette prosjektet vil gi dem data og nøkkelinformasjon som de kan bruke i denne prosessen. Jeg ønsker å presentere funnene i dette prosjektet til Bydel Sagene, inkludert resultat av spørreundersøkelser og tilbakemeldinger fra kunder, samt hvor effektive vi er i å skape kostnadseffektiv og miljøvennlig mat muligheter. Du kan skrive så mye du ønsker i boksen og/eller kopiere inn tekst fra et annet dokument. Klikk utenfor boksen for å se hele teksten du har lagt inn.

16 Prosjektets synlighet og oppfølging Beskriv hvordan du vil synliggjøre prosjektet. Beskriv hvordan du vil spre og bruke resultatene av prosjektet. 2 hovedområder for tilbakemelding som er viktig: hvor effektivt var dette prosjektet til å hjelpe Den Andre Cafee med å bli mer miljøansvarlig - hvor effektivt var dette prosjektet til å hjelpe forbrukere med å bli mer miljøvennlig Det er mulig å bruke tilbakemeldingene fra dette prosjektet og jobbe videre med Bydel Sagene om bevissthet blant forbrukere med seminarer om hvordan man kan ta ansvarligemat valg. For tiden har vi diskusjoner om hvordan tilbakemeldingene fra dette prosjektet kan implementeres ellers: - gi innspill om hvordan man kan øke miljøansvar i restauranter og kantiner til Fylkesmannen i Oslo og Akershus gi innspill til andre kafeer og restauranter gi innspill i diskusjon med Innovasjon Norge om å utvikle dette som et verktøy for å endre mat konsum i samfunnet. Innovasjon Norge har foreslått at jeg gjennomfører flere pilot prosjekter gi innspill i diskusjon med Svanemerket om hvordan man kan bistå mat bransjen med å oppnå miljømessige forbedringer fremtidige prosjekter med en rekke kafeer i Oslo som har uttrykt interesse for å redusere sin miljømessige belastning Du kan skrive så mye du ønsker i boksen og/eller kopiere inn tekst fra et annet dokument. Klikk utenfor boksen for å se hele teksten du har lagt inn. Prosjektets budsjett Lag en tabell over prosjektets kostnader. Inkluder egenfinansiering og støtte fra andre tilskuddsytere. OBS! Beløpfeltet må alltid fylles ut for hver utgift.tabellen regner ut delsum og totalbeløp automatisk, og andre tilskudd flyttes automatisk til neste tabell (andre tilskudd - detaljert beskrivelse). Du kan legge til og fjerne rader ved hjelp av + og - tegnene under. Dersom dette formatet ikke passer til ditt budsjett kan du sende budsjettet som vedlegg til søknaden. Utgift Beskrivelse Beløp Egen finansiering Andre tilskudd Delsum Totalt beløp ønsket Andre tilskudd - detaljert beskrivelse Fylles kun ut dersom det finnes andre tilskuddsytere til prosjektet. Utgift Sum Navn på tilskuddsyter

17 Eventuell annen informasjon eller kommentarer Annen informasjon Vitenskapelig forskning om den faktiske miljømessige belastningen av maten vi forbruker er økende. Beregninger viser at opptil 30% av klimagasser er et resultat av matproduksjon og forbruk. Det er viktig at vi forandrer måten vi forbruker med tanke på andre forhold, ikke bare økologisk og lokal mat. I mange tilfeller har det vist seg at økologisk mat har lignende klimagass effekt som mat som ikke er økologisk men økologisk mat er en nødvendig langsiktig bærekraftig løsning. Forskning tyder på at vi må endre våre forbruksvaner, slik at vi spiser mat som har en mindre belastning slik at en overgang til økologisk matproduksjon kan bli mulig. Dette krever at forbrukere og bedrifter endrer hvordan vår forståelse av matens belastning, inkludert de fem dimensjonene som er sentrale i dette prosjektet: klimagassutslipp, økologisk, lokal/sesongbasert mat, vannforbruk og etiske hensyn. Du kan skrive så mye du ønsker i boksen og/eller kopiere inn tekst fra et annet dokument. Klikk utenfor boksen for å se hele teksten du har lagt inn.

18 VE'L'LlEGG Søknadsskjema for tilskudd til grønne tiltak og aktiviteter Ved innsendelse av søknad bekreftes samtidig at man er innforstått med bydelens retningslinjer for tilskudd til grønne tiltak og aktiviteter. Disse er tilgjengelig på bydelens nettsider eller ved henvendelse til bydelen IDENTIFISERING AV SØKEREN Velg type søker Organisasjon Fornavn på ansvarlig William Etternavn Nicholson Organisasjonens navn IntoLife Adresse Vesterasveien 7c Postnummer Sted Oslo E-postadresse Telefonnummer Organisasjonsnummer Bankkontonummer Evt. annen kontaktperson Elizabeth Brockfield - Den Andre Cafeen E-postadresse Stilling/Rolle menyprofildenandrecafeen Antall personer bak søknaden 1

19 PROSJEKTSAMMENDRAG Prosjektets varighet Startdato for prosjektet (datoen da de første utgiftene inntreffer) Sluttdatoen for prosjektet (datoen da de siste utgiftene inntreffer) 1. des sep Prosjektbeskrivelse Beskriv prosjektet i henhold til retningslinjene (prosjektets formål, søkerens erfaring knyttet til prosjektet, prosjektets lokale forankring, hvordan du vil måle lokal miljøeffekt, eventuelt hvordan prosjektet er rettet mot barn, unge, eldre og utsatte grupper,, eventuelt hvordan prosjektet er rettet mot et generelt publikum). Du må også lage en framdriftplan over prosjektet i et eget dokument som du sender med dette skjemaet som vedlegg. Project : Reducing Business and Community Environmental Footprint of Food Consumption Project Description : This project aims to provide increased understanding of the environmental impact of food we consume. The target audiences are local businesses in the food industry (cafes, restaurants, hotels) and the community (consumers of this food). The current focus in Norway is on organic and local food, but often this ignores other equally important issues in food production such as greenhouse gas emissions, water usage, and ethical considerations. I have developed a system that allows different dimensions of environmental impact to be measured : % organic greenhouse gas emissions water consumption - locality/seasonal ethical. A simple scoring system can then give an overall rating for "environmental responsibility". This is important as it provides a system for helping food businesses and consumers to understand the real environmental impact of the food they consume. This system will be enhanced and implemented in order to show how : increased awareness in cafes and restaurants can help these businesses make more responsible food choices and not significantly increase costs - increased awareness of these issues can be presented to their customers and the community in order to help consumers make more responsible food choices and not significantly increase costs Project partner : This project is to run in partnership with Den Andre Cafeen in Sagene. The cafe has expressed a wish to be more environmentally responsible and to communicate this to their customers and within the community. Den Andre Cafeen already has made positive steps to be environmentally friendly, but would like to understand how this can be done more effectively. They have a desire to establish a re-usable way of measuring and developing this, and making this part of their role in Sagene community. Den Andre Cafeen is part of Det Andre Teatret, and much of the work at both the cafe and theatre is on a voluntary basis, with a strong focus on community involvement. The cafe is the perfect place to do this project as they have a strong reputation with their focus on responsibility and community. The following activities will be included : analysis and measurement of the environmental impact of the Den Andre Cafeen's food purchasing along the 5 dimensions mentioned above - a clear scoring system applied to give simple data on the overall environmental impact - targets for improving the level of environmental responsibility within agreed costs implementation of new menu items that meet these targets communication of the environmental impact to customers design of customer and community information on the improvements made, how they were made, and how this can be

20 implemented "at home follow up measurement of customer response to more environmentally friendly menu Why measure different dimensions? The environmental impact of the food we consume is much more complicated than whether it is organic or local. More information is needed for consumers and businesses to be able to make responsible food decisions. Currently, organic food is 5-20% more expensive, effectively providing a barrier to many people and businesses buying more organic produce. Research has shown that price is very important when customers are given good information about the environmental impact of food. When price differences are reduced, the increase in people buying environmentally friendly food has been shown to rise from 4% to 20%. As such, the relative high price of organic food can be seen as a problem for businesses and consumers. Additional research has show people would prefer to buy environrnentally friendly food, if it was more affordable and there was more information available. The system developed for implementation in this project measures other aspects such as greenhouse gas emissions and water consumption of food production, and provides an overall rating of the food that is more informative than "organic or not organic". In addition, supply of organic food in Norway is relatively small, so it is important for businesses and consumers to be able to make responsible food choices as well as "organic or not organic''. How to communicate this to customers and consumers? The same measurement and scoring system usedto analyzethe food will also be usedto communicate with customers. For example, each menu item can be allocated a score for greenhouse gas emissions,% organic, seasonal, water consumption. This can be designed in a way to make it easily understandable for consumers, and in a way that the price does not need to increase in order to be more environmentally friendly. In addition, consumer awareness information can be provided that explains the environmental impact of the food, and how this can be used at home. Interaction with the community is important for this, and as part of the project we will provide all information to the community through the cafe and the theatre's role in the community. Why is this important? Lack of consumer awareness has been found to be a significant barrier to increasing responsible food consumption. When this is combined with "price factors", it is clearly important to find ways to help both businesses in the food industry, and the communities that are their customers, to have better understanding of simple ways they can reduce the impact of the food they consume. Project Implementation : This project will be the second implementation of this solution and is intended to lead to wider scale implementation. I am daglig leder at Wyller Ski Kafe AS, where I run a cafe from december to april at Oslo Vinterpark. At the cafe I have implemented an environmentally friendly menu, without significantly increasing our costs. A pilot project will be implemented for this winter at Wyller Ski Kafe that further develops the principles that are involved in this project application. This will further develop the system for measurement of environmental impact, and the customer information. The focus will be on measuring : - greenhouse gas emissions of the food we use - % of organic food we use degree of local and seasonal food we use water consumption to produce the food we use - ethical considerations in the food we use. This information will be made available to customers in a way that allows them to understand the environmental impact of the food and what are the important considerations. In this way I will be able to run the pilot before the project with Den Andre Cafeen. This will increase the efficiency and effectiveness of the project with Den Andre Cafeen. My experience for this project : I am a MSc research student studying "Green Economy", with a focus on the environmental impact of consumer behaviour, and a professional chef with 10 years experience as business owner of cafes. Wyller Ski Kafe AS is a social enterprise and part of Kompass & Co. Kompass & Co works to find social and environmental solutions, focusing on youth and food. For example, we have run catering events using low impact food and food that we have grown ourselves in Oslo. In addition I am an Oslo representative within the EU project for URBACT (sustainable food systems in urban communities), and a contributor to Omstilling Sagene. I am also due to be a consultant for Miljøfytårn in september Project Timescales and Egen Finansiering As a research student I have access to the scientific research that is required to measure the impact of the food used at Den Andre Cafeen, and as a professional chef I have the experience to work in partnership with the cafe to help them work towards a goal of reduced impact and improved consumer awareness. For this project, I am contributing the research data and the measurement system voluntarily and at no cost. The project implementation requires a total of 350 hours work, at a cost of 300kr per hour. However, we are contributing

Dato: 01.10.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/38 Dayton Gordley 930.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 16.10.2013 Bydelsutvalget 24.10.

Dato: 01.10.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/38 Dayton Gordley 930.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 16.10.2013 Bydelsutvalget 24.10. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 01.10.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/38 Dayton Gordley 930.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 16.10.2013 Bydelsutvalget 24.10.2013

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK 2 3 3 konsept samme plattform 150 leieforhold Hensyn til franchise på bekostning av konvertering 4 5 Omsetning 2015: Største butikk i kjeden Vi må begynne å behandle

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

GODE SAMFUNN GLADE FOLK

GODE SAMFUNN GLADE FOLK GODE SAMFUNN GLADE FOLK ALEXANDRIA ALGARD STYRELEDER I STAVANGER ARKITEKTFORENING ALEXANDRIA ALGARD Architects AS www.alexandriaalgard.com Kan gode samfunn gi glade folk? Kan omgivelsene våre bidra til

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Benchmarking Gode eksempler på effektiv benchmarking som virkemiddel i forbedringsprosesser Cases fra offentlig og privat virksomhet Bjørn Fredrik Kristiansen bfk@multiconsult.no Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv Terje Aven Universitetet i Stavanger Samfunnssikkerhet Primært et spørsmål om fag? Primært et spørsmål om ledelse og politikk? Dagens ingeniører og økonomer

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Bakgrunn og mål MEDCED Modeling and Evaluating evidence based Continuing

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Effekt og nygeverdi av lærings- og mestringshlbud

Effekt og nygeverdi av lærings- og mestringshlbud Effekt og nygeverdi av lærings- og mestringshlbud Karl Fredrik Westermann, brukerrepresentant Kari Fredriksen, leder Lærings- og mestringssenteret på Sørlandet universitetssykehus Toril Kvisvik, leder Lærings-

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi og lavterskeltilbud for pasienter med. Torkil Berge

Kognitiv atferdsterapi og lavterskeltilbud for pasienter med. Torkil Berge Kognitiv atferdsterapi og lavterskeltilbud for pasienter med angst og depresjon Göteborg 15 oktober 2009 Torkil Berge Norsk Forening for Kognitiv Terapi Kostnader ved ddepresjon og angst Depresjon svekker

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Anvendt forskning og forskningsformidling utfordringer og muligheter

Anvendt forskning og forskningsformidling utfordringer og muligheter Anvendt forskning og forskningsformidling utfordringer og muligheter Direktør Arne Bardalen Norsk institutt for skog og landskap SKI-seminar 24.5.2012 Skog og landskaps oppgaver > A. Nasjonale ressursundersøkelser

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Brukertesting i et nøtteskall

Brukertesting i et nøtteskall Brukertesting i et nøtteskall Seniorrådgivere brukervennlighet og design Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Steria Introduksjon av deltakerne Hvor jobber du og hvilken rolle har du? Nevn en ting du

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Utfordringer med feil adresser

Utfordringer med feil adresser Frode Wold, Norway Post Karleby/Kokkola, Finland, 22.5.2014 GATEADRESSERT BOKSPOST POST TO P.O.BOX BUT ADDRESSED WITH STREET ADDRESSES Konsekvenser; Posten sorteres til postbudet først. Forsinkelser, merkostnader,

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus.

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Viktig å fastslå Pasientrollen er i betydelig endring NÅ! Internasjonalt

Detaljer

Sustainability Programme

Sustainability Programme Sustainability Programme Even Wiger, 9. Februar 2012 Norway shall be a leader in environmental issues. Rally Norway is one of the best environmental pioneers in any sports- and cultural activities in

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

CEN/TS 16555. «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO

CEN/TS 16555. «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO CEN/TS 16555 «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO Norske utfordringer Norge fortsatt på 11. plass blant verdens mest konkurransedyktige land (WEF 2014).

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 AGENDA ESN Norge Erasmusseminar Trondheim 2010 Agenda Morsom innledelse ESN sier du? ESN i Norge ESN Nasjonal byrå Undersøkelse blant inkommende Erasmus studenter

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Prosjekt Adressekvalitet

Prosjekt Adressekvalitet Prosjekt Adressekvalitet Address Quality Project of Norway Frode Wold, Norway Post Nordic Adress Forum Akureyri, Island June 10, 2009 Bakgrunn for Prosjekt Adressekvalitet Background for Address Quality

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON3610/4610 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON3610/4610 Resource Allocation and Economic Policy Eksamensdag: Torsday 28.

Detaljer

BESLUTT: Beslutningsprosesser i borettslag og sameier: Hva fører til

BESLUTT: Beslutningsprosesser i borettslag og sameier: Hva fører til BESLUTT: Beslutningsprosesser i borettslag og sameier: Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter? Foreløpige resultater 1 Intervju 8 intervju av tekniske sjefer/ nøkkelinformanter i boligbyggelag.

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00 Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL//NYNORSK/ENGLISH Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Detaljer

Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur

Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur Grønn festival Nesodden, Hellviktangen, Søndag 30. August 2015 Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk/hhb/uin

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

NORPART SØKNADSRUNDEN PÅ UIB

NORPART SØKNADSRUNDEN PÅ UIB U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Student Administration NORPART SØKNADSRUNDEN PÅ UIB Helge Bjørlo, Ana Veronica Cordova KORLEIS SELGE UIB SOM Student Administration, University of Bergen MOBILITETSUNIVERSITETET?

Detaljer