KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Tar master i kontorfag SIDE 32. Sykehjemsstreiken: SIDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Tar master i kontorfag SIDE 32. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no"

Transkript

1 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Tar master i kontorfag SIDE 32

2 Kontor og administrasjon Innhold Persondata på avveie En ny undersøkelse viser at hver femte arbeidstaker føler at sensitive opplysninger blir for dårlig ivaretatt ved deres arbeidsplass Foto: Ingeborg Vigerust Rangul 8 TEMA: Streiket for likebehandling 14 Ambulansearbeiderens mareritt 16 Leger til leie? 20 PORTRETTET: Prableen Kaur KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: Slummens ansikter 46 Oljens pris i Nigeria 58 Markedsretting svekker demokratiet FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Dårlig vedlikehold er dyrt 38 Seksjonslederen 50 Debatt 51 Petit 52 Gjesteskribent: Hannah Wozene Kvam 54 Oss 56 Kryssord 57 Tilbakeblikk 62 ETTER JOBB: Med rett til å drepe 64 EN AV OSS: Kollektiv trygghet Sikh, sterk og sårbar Bare 19 år gammel har Prableen opplevd kamper og nederlag som kunne tatt fra henne det meste. Hun framstår som svært seriøs, men kan også være en helt vanlig, fjasete tenåring. Foto: Anne Marit Nygaard 8 Nok til å leve av? Det fins ingen felles norm for livsopphold her i landet. Nav-rådgiver Jan Faksnes hjelper dem som har aller størst økonomiske problemer. 32 Master i kommunefag På Høgskolen i Hedmark er flere kommuneansatte i ferd med deltidsstudiet master i kommunefag ved siden av jobben. Noen får fri med lønn; andre må bruke feriedager. 36 Dårlig vedlikehold Vedlikeholdsetterslepet i offentlig bygningsmasse er en omfattende og komplisert samfunnsutfordring, skriver fokusforfatterne. ISSN Foto: Erik M. Sundt Streiket for likebehandling 22. august gikk Fagforbundets hjelpepleiere på kommersielle sykehjem til streik. De krevde like lønns- og pensjonsbetingelser som kolleger i kommunale sykehjem. Frikjent, men preget Ambulansearbeider Jørgen Løvaas sto tiltalt for brudd på veitrafikkloven etter en ulykke som endte med at pasienten om bord døde. Nesten ett år senere er han tilbake på jobb, men preges fortsatt av hendelsen. 14 Foto: Nina Berggren Monsen 2 < Fagbladet 10/2012

3 Det kan også gjelde deg Da regjeringen 19. september grep inn og stoppet streiken i private sykehjem, hadde 173 modige medlemmer i Fagforbundet aksjonert i opp til fire uker. De streiket for å få samme lønns- og pensjonsbetingelser som sine kolleger i kommunale sykehjem. Under streiken ble det arrangert støtte - markeringer i fagforeninger over hele landet, og Fagforbundet Oslo varslet sympatistreik for nesten 1500 medlemmer. Støtteerklæringer strømmet også inn fra andre forbund, både i og utenfor LOfamilien. Mange var opprørt over at de ansatte i private sykehjem må svi for at kommersielle aktører skal kunne stikke et overskudd i egen lomme. Urettferdigheten blir særlig tydelig når vi opplever at helsefagarbeidere som tidligere har vært kommunalt ansatt, mister pensjonsrettighetene sine i det øyeblikk sykehjemmet de jobber på blir konkurranse - utsatt. Budsjettforslaget byrådet i Oslo har lagt fram for neste år, inneholder en formulering som vil gi byrådet fullmakt til å privatisere hele sykehjemsdriften i hovedstaden, uten å gå veien om bystyret. Tidligere er det varslet konkurranseutsetting av åtte sykehjem i den neste fireårsperioden, men med budsjettforslaget har byrådet gitt sterke signaler om at det ikke stopper med dette. «Mange var opprørt over at de ansatte i private sykehjem må svi for at kommersielle aktører skal kunne stikke et overskudd i egen lomme.» Også ansatte i barnehagene er utsatt. Byrådet vurderer å selge kommunale barnehager for å spare penger, og har bestilt en rapport fra et konsulentselskap som skal være klar 30. oktober. Sykehjemsoppgjøret er nå i Rikslønnsnemnda. Hvis resultatet ikke går i de ansattes favør, kan økt konkurranseutsetting i neste omgang resultere i at tusenvis av kommunalt ansatte får dårligere arbeidsbetingelser og mister den pensjonen mange av dem har betalt for i årevis. De har ikke valgt dette selv, men blir med på lasset og blir taperne når kommunene gir fra seg arbeidsgiveransvaret. I Oslo blir det endelige budsjettet vedtatt 5. desember. Hvis byrådet får det som det vil, kan konkurranseutsettingen skje raskt, og nærmere enn du tror. Før du vet ordet av det, kan det være deg det gjelder. Ansvarlig redaktør Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon BESØKSADRESSE Keysers gt.16-7 Inngang Munchs gate Oslo Send tips til ADRESSEENDRING Tegning: Vidar Eriksen Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2011: Fagbladet 10/2012 < 3

4 Siden sist Mobiliserer for likestilling Likestillingsutvalget anbefaler at regjeringen tar initiativ til en trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet. Det er behov for nye reformer og satsinger i likestillingspolitikken. LO er spesielt glade for at utredningen fore slår en særlig satsing på likestilling i arbeidslivet, sier nestleder Gerd Kristiansen i LO i en kommentar. Tekst: FriFagbevegelse Mest fornøyd i Fagforbundet Åtte av ti tillitsvalgte i Fagforbundet trives svært godt eller godt i vervet. Bare to prosent oppgir at de trives dårlig, ifølge en fersk Fafo-rapport. Fagforbundet har veldig enga sjerte tillitsvalgte. Mange sier at det blir en livsstil, forteller forskningsleder Sissel C. Trygstad som har laget rapporten sammen med Kristine Nergaard. Ifølge rapporten opplever mange å bli møtt med respekt av arbeidsgiver. Dette er gjerne tillitsvalgte på arbeidsplasser med lange fagforeningstradisjoner, der partssamarbeidet sitter i veggene. Det gjelder store deler av offentlig sektor og på større arbeidsplasser innenfor bygg og industri, forteller Trygstad. Motsatsen fant forskerne i deler av RESPEKTERES: Tillitsvalgte i Fagforbundet er mer fornøyd enn tillitsvalgte i privat sektor. privat tjenesteyting, særlig innenfor renhold og restaurantbransjen. Det er betydelig forskjell mellom offentlig og privat sektor. Her er det eksempler på tillitsvalgte som opplever å bli direkte motarbeidet, og Foto: Per Flakstad der medlemmene er engstelige for å påta seg verv. Også i bedrifter der arbeidsgiver i utgangspunktet har ønsket fag foreningen velkommen, gjør arbeidssituasjonen det krevende å utøve vervet. Det er en utfordring også for Fagforbundets tillitsvalgte som jobber ved små enheter, sier Nergaard. Undersøkelsen ble utført blant tillitsvalgte i Fagforbundet, Felles - forbundet, NTL, Handel og Kontor, Arbeidsmandsforbundet og Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Tekst: MARIANNE BILLING, infoavd. EØS-avtalen truer arbeidslivet Diskusjonen går for tiden høyt om hvordan vi skal ordne vårt forhold til EU. For Fagforbundet er ikke utgangspunktet om vi er for eller mot EU eller EØS. Vi tar utgangspunkt i våre medlemmers interesser. Det handler om å bygge videre på den norske modellen, der vi har greid å kombinere en åpen økonomi som handler mye med omverdenen, samtidig som vi har bygd en velferdsstat. I det arbeidet har fagbevegelsen hatt en nøkkelrolle. Vi har langt på vei lykkes med å skape et ordnet og rettferdig arbeidsliv. Vår modell er basert på sterke fagforeninger som kan nå fram både gjennom tariffforhandlinger og ved å drive fram politiske vedtak. Samtidig som EØS-avtalen sikrer viktig norsk innflytelse på utformingen av standarder og handelsregler, har den gitt oss store utfordringer på arbeidslivsområdet. Da avtalen ble vedtatt, ble fagbevegelsen forsikret om at den norske modellen kunne bestå innenfor avtalen. Mange av direk tivene som gjelder spesifikt på arbeidslivsom - rådet er såkalte minimumsdirek - tiver, der land som ønsker bedre regler, kan vedta det. Noen av disse Det er ikke fagbevegelsen som må «bevise» at EØSavtalen kan fungere uten bestemmelser som truer det gode arbeidsliv. har vi hatt nytte av i norsk fagbevegelse også, f.eks. bestem melser rundt virksomhetsover dragelser. Nå ser vi imidlertid at EU-domstolen lager nye tolkninger. Disse griper inn i partenes frihet til å lage innhold i tariffavtalene og begren - ser landenes rett til å stille krav om lønns- og arbeidsforhold. Vi ser at NHO klager stadig flere norske sosiale bestemmelser inn for domstolene, med EØS-avtalen som begrunnelse. Det er i lys av dette mange nå spør om hvordan den norske arbeidslivsmodellen kan trygges i framtida. Det er ikke fagbevegelsen som må «bevise» at EØS-avtalen kan fungere uten bestemmelser som truer det gode arbeidsliv. Vi registrerer at det hevdes at det finnes rom i EØS-avtalen til å sikre dette. Da må det påvises hvordan vi kan bevare våre rettigheter i lys av EUdomstolens stadig nye tolkninger. Fagbevegelsens berettigede uro må imøtekommes med saklige argumenter og konkrete tiltak. Jan Davidsen, forbundsleder 4 < Fagbladet 10/2012

5 Private vinner åtte av ti sykehjemsanbud Kommunens egne sykehjem taper kampen når private selskaper med dårligere pensjonsvilkår og lavere bemanning legger inn anbud. Derfor vinner de private åtte av ti sykehjemsanbud. For velferdsstaten har gått igjennom samtlige anbudsrunder for sykehjem i Norge siden 1997, da det aller første sykehjemmet ble konkurranseutsatt. Gjennom - gangen viser at kommersielle aktører dominerer stort: 38 av anbudene er vunnet av kommer - sielle selskaper. Kun i fem tilfeller har kommunen vært anbudsvinner, og bare én anbudsrunde er vunnet av en ideell aktør. Tre igangsatte anbudsrunder ble ikke fullført. Ikke valgfrihet Når kommersielle selskaper vinner på lave kostnader, skyldes det to ting: De har dårligere pensjonsordninger for de ansatte og lavere bemanning, sier Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten. For velferdsstaten har lite til overs for høyresidens argumentasjon om valgfrihet. Deres gjennomgang viser at i 33 av de 47 gjennomførte anbudsrundene ble selskapet endret i løpet av anbudsperioden gjennom oppkjøp, fusjoner, kontraktsbrudd og eierskifter. Når et av de viktigste argumentene for konkurranse - utsetting er brukernes valgfrihet, syns vi det er et paradoks at denne valgfriheten ikke er reell. Når det selskapet som har vunnet kontrakten, blir et helt annet selskap, hva er da den valgfriheten verd? spør Herning. Hun påpeker at kommunene har liten kontroll når slike endringer skjer. Mens videresalg av kontrakter er ulovlig, er det til - synelatende ingen reguleringer som stopper salg av selskapet som eier kontrakten. Ni er rekommunalisert For velferdsstaten ser imidlertid også positive utviklingstrekk. Ved ni sykehjem har kommunen tatt colourbox.com PRESSER PRISEN: Dårligere pensjonsordninger for de ansatte og lavere bemanning gjør private omsorgsselskaper til vinnere når sykehjem legges ut på anbud, mener For velferdsstaten. driften tilbake på egne hender etter en periode med privat drift. Fire sykehjem er rekommuna - lisert etter utløpt periode. Ytterligere fire sykehjem er rekom - munalisert i kjølvannet av Adeccoskandalen, og én avtale er ensidig sagt opp av den private tjeneste - leverandøren. Tekst: RAGNHILD HEYERDAHL, FriFagbevegelse Vil satse på utdanning for voksne Jeg mener retten til opplæring for voksne må heises opp, ikke bare gjennom økt basiskompetanse, men gjennom at flere får fagbrev, erklærte kunnskapsminister Kristin Halvorsen på LOs utdanningskonferanse i september. Hun lovte økt innsats for å styrke voksnes rettigheter til etter- og videreutdanning. Halvorsen viste til at mange med lese- og skrivevansker ikke er fanget opp tidlig nok i skolegangen. Hun pekte spesielt på behovet for at flere får an ledning til å ta fagbrev som helsefagarbeidere. Norge har sagt ja til en invitasjon fra OECD om å være med på en ny «skills strategy». Det innebærer at forskere fra OECD skal gjennomgå opplæringen og utdanningen av voksne. Tekst og foto: SIDSEL VALUM FAGFORBUNDSUKENE: Synlig nær stolt Drømmedager for eldre, gratis mat - pakker til alle, informasjonsmøter og besøk til folk som arbeider natt. Fagforbundet skal synes over hele landet i uke 45 og 46. Ta foto for fagbladet.no. Fra mandag 29. oktober til 11. november treffer du Fagforbundet på arbeidsplasser, skoler, torg og fagdager. Det blir stands, i tillegg til kaffebesøk av tillitsvalgte som vil svare på alt folk lurer på. Tekst: TITTI BRUN FAGFORBUNDSUKENE 2011: I Bodø ble alle møtt med gratis matpakker, og medlemmene fikk en sekk. Foto: Fagforbundet Foto på Fagbladnett Fagbladet ønsker et fotoalbum over hva som skjer rundt omkring. Vi ønsker å vise aktiviteter som nye og gamle med - lemmer og fagforeninger bidrar med. Send oss et foto med en kort billedtekst til som vi kan legge ut på fagbladet.no Fagbladet 10/2012 < 5

6 Siden sist Streik ved energiverkene over hele landet 50 medlemmer i Fagforbundet gikk ut i streik ved Nord- Trøndelag Energiverk etter brudd i meklingen med KS Bedrift 27. september. Til sammen var nær 1000 medlemmer av EL & IT Forbundet og Fagforbundet i streik da Fagbladet gikk i trykken. Streiken berørte 23 selskaper over store deler av landet. STREIKEVAKT: Fagforbundets hovedtillitsvalgt Bjørnar Gulstad (t.h.) stilte på første streikevakt sammen med streikende kolleger utenfor hovedkontoret til Nord-Trøndelag e-verk i Steinkjer. Lønn og pensjon Bruddet kommer i all hovedsak som en følge av at partene ikke ble enige om minstelønnssatsene, reisebestemmelsene og regulering og betaling av arbeidstid utenom den ordinære arbeidstida. Både pensjon og økonomi er viktig for oss, sier Bjørnar Gulstad, Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Nord-Trøndelag e-verk. Fagforbundet organiserer i hovedsak administrativt personell, service - medarbeidere og renholdere. Vi har tatt ut hovedtyngden av våre medlemmer i de to selskapene NTE Holding, som utfører fellestjenester, og ved NTE Marked, der vi har flere ved kundesenteret, opplyser Gulstad. Forbundssekretær Bjørn Fornes i EL & IT Forbundet er ikke i tvil om at det var arbeidsgivernes krav om Foto: Fagforbundet å forhandle om endringer i pensjonsordningen til de ansatte som ble avgjørende. Dette kravet kom bare en halv time før meklingsfristen gikk ut, og det blokkerte framdriften. De ansatte i de KS-tilsluttede e-verkene har i dag en pensjonsordning som garanterer dem 66 prosent av sluttlønna i pensjon ved full pensjonsopptjening. Ville ikke strekke seg KS Bedrift Energi, beklager også at det ble streik. Vi strakk oss lenger enn de fleste arbeidsgivere har gjort i år. Arbeidstakerorganisasjonene sa nei til et lønnstilbud med en ramme på 5,3 prosent, sier forhandlingsleder og direktør Bjørg Ravlo Rydsaa i KS Bedrift til NTB. Tekst: MONICA SCHANCHE og EINAR FJELLVIK Undersøker tjenester I slutten av september fikk tilfeldig utvalgte nordmenn et spørreskjema i posten fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Her får de anledning til å si sin mening om offentlige tjenester som for eksempel Nav, politi, fastlege, sykehus, omsorgsbolig, barnehage og skole. Informasjonen skal brukes til å gjøre offentlige tjenester bedre. PF Norske bedrifter i okkuperte områder Norske bedrifter og finansinstitusjoner har ikke så rent mel i posen som vi liker å tro, men er involvert i israelsk produksjon på okkupert område, sa LOs nestleder, Gerd Kristiansen, på en solidaritetskonferanse for Palestina. Gerd Kristiansen viste at rapporten «Farlige forbindelser» som Fag - forbundet og Norsk Folkehjelp står bak, og som langt fra frikjenner norsk næringsliv og den norske regjeringen. Den palestinske økonomien ligger i ruiner, og regjeringen må innføre strenge og upopulære tiltak. Sånt blir det reaksjoner av, for palestinerne lider, sa LOs nestleder. Hun er opptatt av at det palestinske næringslivet må få anledning til å utvikle seg på en måte UTVIKLING: Det krever økonomisk vekst å bygge opp et demokrati. Palestinske myndigheter må få anledning til å utvikle næringslivet, mener Gerd Kristiansen. som kommer hele befolkningen til gode. Å bygge opp en demokratisk stat er ikke mulig uten økonomisk vekst. Dette er ansvaret til både palestinske og israelske myndig - heter, og ikke minst giverlandene. LOs nestleder kritiserer israelsk politikk som har bidratt til at bosettingen på okkupert området er fordoblet i løpet av de 19 siste årene, og hun mener dette er penger de i stedet kunne ha brukt på å utvikle sitt eget land innenfor egne grenser. Tekst og foto: PER FLAKSTAD 6 < Fagbladet 10/2012

7 Økende EØS-kritikk Fagforbundet og flere andre LO-forbund ønsker at EØS-avtalen forhandles på nytt. Fagforbundet har vedtatt å sende et forslag til LO-kongressen om at arbeidslivsspørsmål og faglige rettigheter må ut av EØS-avtalen. «Utviklingen av EØS-avtalen gjennom nye direktiver og forordninger, og ikke minst nye tolkninger fra domstolen, har fått et omfang på arbeidslivsområdet som går langt utover det som ble forespeilet når avtalen ble inngått. Derfor mener LO at arbeidslivsspørsmål og faglige rettigheter må ut av avtalen, slik at vi kan bevare den norske arbeidslivsmodellen. I påvente av dette må vi benytte reservasjonsretten eller andre tilgjengelige virkemidler, der den norske modellen står under press,» heter det i forslaget fra Fagforbundet. Flere kritiske Dette er bare ett av flere EØSkritiske forslag og innstillinger fra flere LO-forbund denne høsten. Også Handel og Kontor, Postkom og El & IT Forbundet krever reforhandling av EØS-avtalen. Tunge forbund som Fellesforbundet og Industri Energi stritter OVERSTYRING: Fagforbundet mener EØS-avtalen har fått et for stort omfang på arbeidslivsområdet. imidlertid imot enhver endring av EØS-avtalen. Forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande, kaller EØS-saken et «ikke-tema» i forbundet. Vi er industriarbeidere, og for oss er EØS-avtalen viktig med tanke på markedstilgangen til Europa. Jeg tviler på at det er mulig å ta arbeidsliv ut av avtalen uten at det endrer på mulighetene for markedstilgang, sier Sande. Også Fellesforbundet står fast Blindeforbundet og asylmottak i havn Et generelt lønnstillegg på 1,25 kroner og høyere minstelønnssatser er resultatet for ansatte i Blindeforbundet og asylmottak etter forhandlingene mellom Fagforbundet og NHO i slutten av september. Vi er svært godt fornøyd med en betydelig heving av minste - lønnsatsene, på det meste 20 kroner per time, sier Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundets arbeidsutvalg. Vi håpet å få til en bedre uttelling for kvelds- og nattillegget, men samlet sett er dette resultatet så bra som det var mulig å oppnå i disse forhandlingene. Avtalen omfatter ansatte i Norges Blindeforbund, Aurora på EØS-avtalen. Ifølge forbundets informasjonsavdeling kommer saken ikke til å bli debattert i forbundsstyre eller representantskap før LO-kongressen i mai neste år. Betyr helt annen EØS-avtale Nesten alt i EØS berører arbeidslivet. Skal arbeidsliv ut, betyr det en helt annen EØS-avtale, sier seniorforsker Jon Erik Dølvik i Fafo. Tekst: FriFagbevegelse Kino IKS Tromsø, Hero Norge AS, Norsk Mottaksdrift AS, Link As, Kinosør og Flyktningstiftelsen. Larsen legger til at de lokale forhandlingene på dette området ser ut for å bli svært utfordrende. En betydelig del av oppgjøret er satt av til lokale forhandlinger som skal gjennomføres innen 15. november NBM Illustrasjonsfoto: colourbox.com < KOMMUNER BIDRAR FORTSATT TIL BARNE- ARBEID Norske kommuner bidrar fort - satt til barnearbeid og tvangsarbeid i bedrifter verden rundt. Bare unntaksvis stiller de store kommunene etiske krav ved kjøp av varer og tjenester, viser en rapport fra Framtiden i våre hender. < VIL PRØVE ETT ÅRS EGENMELDING Utvidet egenmelding har vært forsøkt med gode resultater i Mandal og Kristiansand. Nå inviterer Arbeids- og velferdsdirektoratet flere virksomheter både offentlige og private til et prøveprosjekt med ett års egenmelding fra januar 2013 til desember < NY KUNNSKAPSSIDE PÅ NETTET Arbeidslivet.no er en ny nettside med kunnskap om vilkår i arbeidslivet, samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, tariff, utdanning og næringspolitikk. Formålet er å tilby bakgrunnsinformasjon om aktuelle arbeidslivstemaer. Forskningsinstitusjonen Fafo står bak nettportalen. < SENIORER MER AKTIVE MED GRATIS BUSS Gratis buss gjør at folk over 60 år blir mer fysisk aktive, uavhengig av økonomi, ifølge ny forskning. I England ble tiltaket med gratisturer lansert i 2006, men står nå i fare for å bli avviklet, melder BBC News. < GODT HALVÅR FOR KLP KLP hadde et godt resultat etter første halvår i år. Til tross for uro i finansmarkedene, leverte selskapet en avkastning på 3,1 prosent. Fagbladet 10/2012 < 7

8 Tema: Streiket for likebehandling DERFOR STREIKET VI En liten gruppe medlemmer har vært i streik. Tekst: OLA TØMMERÅS Deres kamp angår et helt arbeidsliv. Direkte berørte streiken mindre enn tre prosent av de ansatte i sykehjemssektoren. Den siste dagen var 176 medlemmer i streik. Deres kamp for lik pensjon, lønn og arbeidsvilkår som kollegene på offentlige sykehjem, hørtes over hele landet. Sympatiaksjonene var mange, og et samlet LO gikk støttende ut for de streikende omsorgsarbeiderne. Vår hovedparole Forbundsleder Jan Davidsen levner ingen tvil om at kampen den lille gruppa med streikende førte, var mer enn svært viktig for arbeidslivet. Vi kan ikke akseptere at ansatte i privat sektor skal ha vesentlig dårligere pensjon og arbeidsvilkår enn dem som gjør den samme jobben i offentlig sektor. Vi kan ikke akseptere at arbeidsgivere dumper lønns- og arbeids - vilkår som konkurransegrunnlag, sier han. Kun første runde Denne gangen dreide streiken seg om ansatte på sykehjem, men dette var bare første runde. Kampen for likebehandling i arbeidslivet fort - setter til vi har fått lik lønn, pensjon og arbeidsvilkår på plass, forsikrer Davidsen. Nettopp det er selve hovedparolen vår, påpeker han. På den 28. dagen, dagen før den planlagte storaksjonen i Oslo, der mer enn 1400 medlemmer var klare til sympatistreik, grep arbeids ministeren inn. Med tvungen lønnsnemnd stoppet hun streiken umiddelbart. Streiken synliggjorde hvordan mange Likebehandling i arbeidslivet er selve hovedparolen for Fagforbundet. sykehjem balanserer på en knivsegg i forhold til bemanning. Det er få som kan tas ut før det oppstår fare for liv og helse, Forbundsleder Jan Davidsen påpeker Davidsen. Han mener likevel at Fagforbundet fortsatt var på trygg grunn da det ble varslet innstramning i det store antallet dispensasjoner på den 28. streikedagen. På det tidspunktet hadde om lag halvparten av de streikende likevel vært kontinuerlig i jobb på disp ensasjon. Vi strammet inn for å få fram alvoret overfor arbeidsgiverne, men vi var etter vår mening på trygg grunn fortsatt. > Foto: Per Flakstad En liten streik som angikk alle Les hva forbundsleder 8 < Fagbladet 10/2012

9 HANDLER OM LIKEBEHANDLING: Vi kan ikke akseptere at pleiere ved private sykehjem skal ha helt andre betingelser enn de som arbeider i det offentlige, sa forbundsleder Jan Davidsen til streikevaktene utenfor Lambertseterhjemmet i Oslo. 22. august tok Fagforbundet ut 64 pleiere i streik ved private kommersielle sykehjem i Oslo og Akershus. I ukene som fulgte ble streiken utvidet til Hordaland og flere sykehjem i Akershus. På det meste var 173 pleiere i streik. Over hele landet ble det organisert støtte - markeringer, og i Oslo var det varslet sympatistreik for 1461 ansatte. 19. september grep regjeringen inn og stoppet streiken etter at Helsetilsynet vurderte at det var fare for liv og helse. Pleierne streiket for å få samme lønnsbetingelser og den samme pensjonsordningen som kolleger i kommunale sykehjem og de som er drevet av ideelle organisasjoner. Kravene fra Fagforbundet i meklingen var det samme som resultatet i offentlig sektor og ved de ideelle sykehjemmene i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Det var lønnsøkning på 2,7 prosent, minimum til alle. Tilbudet fra NHO var i underkant av 2500 kroner. I offentlig sektor og Virke er kveldsog nattilleggene på mellom 54 og 56 kroner, mens helgetillegget er 50 kroner i timen. Tilbudet fra NHO var 35 kroner timen for kveld og natt og 26 kroner timen i helgene. Jan Davidsen mener om konflikten. Se forskjellene på de private og de offentlige pensjonsordningene. Møt Khuram, som stod på barrikadene. Fagbladet 10/2012 < 9

10 Tema: Streiket for likebehandling Foto: Nina Berggren Monsen Kan ende som minstepensjonist Det er store forskjeller på de private innskuddsbaserte pensjonsordningene og de offentlige ytelsesordningene. Tekst: PER FLAKSTAD SAMHOLD: Streikemobilisering ved Risenga bo- og omsorgssenter i Asker. Godt gjennomført Forbundslederen besøkte selv mange av de streikende. Jeg blir rørt av å se innsatsen til våre streikende medlemmer, sa Davidsen. Etter at streiken er over slår han fast at streiken ble veldig bra gjennomført, både ute på den enkelte arbeidsplass og i støtteapparatet sentralt. De streikende sykehjemsansatte ble møtt med kreative NHO-regnestykker som reiste tvil om de egentlig har en dårligere pensjons - avtale. Vi har våre helt konkrete eksempler og presise tall. Det var ingen grunn til å tvile på dette, fastslår Davidsen. Davidsen tror ikke NHO-ledelsen har problemer med å forstå pensjonsavtalene. Disse utspillene dreier seg nok mer om bruk av virkemidler, sier han. Viktig for alle Kjellfrid T. Blakstad er Fagforbundets forhandlingsleder. Hun understreker at streiken er viktig for hele organisasjonen. Dette er også viktig for alle som jobber i kommunal sektor. De risikerer å ende opp med tilsvarende dårlige pensjonsavtaler dersom arbeidsplassene deres konkurranse - utsettes, påpeker hun. Den prinsipielle hovedforskjellen består av hvem som bærer risikoen, sier spesialrådgiver og pensjonsekspert i Fagforbundet, Steinar Fuglevaag. Innskuddsbasert ordning I en privat innskuddsbasert ordning skal det spares mellom to og fem prosent av brutto lønn, minus grunnbeløpet i folketrygden ( kroner). I noen ordninger betaler arbeidsgiver alt, mens i andre betaler arbeidstaker og arbeidsgiver hver sin del. Ansatte skal ikke betale mer enn halvparten av samlet innskudd. For en hjelpepleier i full stilling med kroner i årslønn, ser regne - stykket slik ut: x 4% = kr som årlig settes inn på pensjons - kontoen. Pensjonsbeløpene settes inn i fond med valgfri mengde aksjer. Utviklingen for disse fondene er det som til sjuende og sist avgjør eksakt hvor stor tjenestepensjonen blir. Ansatte kan velge mellom høy risiko og mulighet for høy avkastning hvis det går bra, eller fond med lavere risiko, men uten muligheter til en eventuelt høyere aksjegevinst. I en innskuddsbasert ordning vet arbeidsgivere nøyaktig hvor mye de skal betale inn, mens den ansatte bærer risikoen og vet ikke nøyaktig hvor mye hun kommer til å få i pensjon, sier Steinar Fuglevaag. Ytelsesbasert ordning I en ytelsesbasert ordning er prinsippet stikk motsatt. De ansatte blir trukket to prosent av lønna, og får en viss prosent - andel av sluttlønna når de går av med pensjon, ofte 66 prosent ved full opptjening, sier Fuglevaag. Den ansatte vet nøyaktig hva hun skal betale og hva hun får i pensjon, mens arbeidsgiverne ikke vet hvor mye som skal betales inn, siden de må dekke beløpet over folketrygdens ytelser og opp til 66 prosent av sluttlønn. Her er det arbeidsgiver som bærer risikoen. Ordningen er nok også dyrere, og vi regner normalt med at det må spares mellom 15 og 20 prosent av årlig bruttolønn for å kunne oppfylle kravet om 66 prosent av sluttlønn. AFP Dersom en ansatt i privat sektor oppfyller vilkårene, kan hun gå av ved fylte 62 år med AFP. Du må ha vært ansatt i sju av de ni siste årene i en privat virksomhet som har AFP, og at summen av AFP-tillegget og folketrygden er like høyt som garantipensjonen (tidl. minste - pensjon). 10 < Fagbladet 10/2012

11 colourbox.com Svært mange helsefagarbeidere i kommersielle sykehjem oppfyller ikke kravene til å kunne ta ut AFP. En offentlig ansatt vil ikke tape pensjon på å gå av to år tidligere. For helsefagarbeidere som i eksemplet over, vil pensjonsberegningen da se slik ut: To helsefagarbeidere, én på et privat sykehjem og én på et offentlig, planlegger å gå av når de blir 62. Begge er født i 1980, har vært i full jobb, har full pensjonsopptjening, rett på AFP og har en årslønn på ca kroner. En privatansatt helsefagarbeider som ikke har rett til AFP, kan ikke slutte å jobbe når hun er 62 år. Hun må vente til hun er 64, og selv det gir lav pensjonsutbetaling: PRIVAT OFFENTLIG 65 år Hvorav AFP: Hvorav tjenestepensjon: år: % av just. sluttlønn Hvorav AFP: Hvorav tjenestepensjon: år: % av just. sluttlønn Hvorav AFP: Hvorav tjenestepensjon: Tjenestepensjon i nesten alle private innskuddsordninger går fram til fylte 77 år. PRIVAT OFFENTLIG 67 år: Hvorav tjenestepensjon: år: % av just. sluttlønn Hvorav tjenestepensjon: år: % av just. sluttlønn Hvorav tjenestepensjon: PRIVAT OFFENTLIG 62 år: Hvorav AFP: Hvorav tjenestepensjon: år: % av just. sluttlønn Hvorav AFP: Hvorav tjenestepensjon: år: ca * 66 % av just. sluttlønn Hvorav AFP: Hvorav tjenestepensjon: * Fordi folketrygdens garantipensjon er vel kroner, er det denne hun vil få. Uten denne garantien ville hun fått kroner. 64 år: Hvorav tjenestepensjon: år: Hvorav tjenestepensjon: år: ca * Hvorav tjenestepensjon: 0 * Fordi folketrygdens garantipensjon er vel kroner, er det denne hun vil få. Uten denne garantien ville hun fått kroner. Alle beregninger er gjort med utgangspunkt i pensjonskalkulatoren til Sparebank 1. Det er lagt til grunn fire prosent pensjonsinnskudd i de private ordningene, og det er banken som har lagt inn standard beregninger på avkastning av private pensjonsfond. Beregningene er generelle og viser i grove trekk hvordan ulike pensjonsordninger og forskjellig pensjoneringsalder påvirker pensjonsutbetalingene. En helsefagarbeider, født i 1977, i full stilling, ca i årslønn, full opptjening og rett til AFP. Hun står i jobb fram til hun er 65, som er særaldersgrensa for helsefagarbeidere: Helsefagarbeidere som har jobbet i en offentlig virksomhet i de tre siste årene, og tjent mer enn ca kroner årlig, har rett på AFP. Det betyr i praksis at de aller fleste i offentlig sektor oppfyller kravene til ordningen. Er du offentlig ansatt, er vilkåret for å ta ut AFP at du har jobbet de tre siste årene for en offentlig arbeidsgiver og hatt inntekt som er høyere enn grunnbeløpet i folketrygden, det vil si ca kroner. Det betyr at det er langt flere offentlig ansatte som oppfyller kravene til AFP, selv om de for eksempel jobber deltid, sier Fuglevaag. Innskuddspensjon bare til du er 77 En viktig forskjell på de private innskuddsbaserte og de offentlige ytelsesbaserte ordningene er hvor mange år de gir tjenestepensjon. En ytelsesbasert ordning har du fra du går av med pensjon og livet ut. En innskuddsbasert ordning har du som hovedregel fram til du fyller 77 år. Etter det faller tjenestepensjonen bort, og du har kun folketrygd. I tillegg reguleres en offentlig tjeneste - pensjon i tråd med lønns- og prisutviklingen, slik at den gir omtrent samme kjøpekraft etter hvert som årene går. En innskuddsbasert ordning har ikke den samme automatiske reguleringen, og vil med andre ord bli mindre verd når lønn og priser stiger og avkastningen er lav, sier Fuglevaag. I tillegg har bare 37 prosent av de private ordningene en uføredel, noe som er svært alvorlig for en yrkesgruppe der en av fem blir helt eller delvis ufør før de når pensjonsalderen, fortsetter han. Offentlig er best Dette betyr, totalt sett, at en offentlig ytelsesbasert tjenestepensjon vil være bedre enn en privat ordning når vi ser på utbetalingene over mange pensjonistår. Etter min mening vil dette også være riktig i de tilfellene der en privat ordning med AFP er omtrent like god som en offentlig tjeneste - pensjon de første pensjonsårene, sier Steinar Fuglevaag > Fagbladet 10/2012 < 11

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Helsesekretærer fikk ny jobb SIDE 32. Side 8. www.fagbladet.

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Helsesekretærer fikk ny jobb SIDE 32. Side 8. www.fagbladet. Forsideillustrasjon: Shutterstock < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Side 8 Nr. 9-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Pensjonskamp på sykehjem

Detaljer

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Hjelpes tilbake til hverdagen SIDE 34. Side 8. www.fagbladet.

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Hjelpes tilbake til hverdagen SIDE 34. Side 8. www.fagbladet. Forsideillustrasjon: Shutterstock < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Side 8 Nr. 9-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14

Detaljer

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Cool place, hot music SIDE 34. Side 8. www.fagbladet.

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Cool place, hot music SIDE 34. Side 8. www.fagbladet. Forsideillustrasjon: Shutterstock < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Side 8 Nr. 9-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Pensjonskamp på sykehjem

Detaljer

Lønnsgapet øker og øker

Lønnsgapet øker og øker Forsideillustrasjon: Werner Juvik og Vidar Eriksen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2012 Lønnsgapet øker og øker Side 8 Helse og sosial Kols-kurs i Vestre Toten Ansatte på sykehjem og i

Detaljer

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet.

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no TEMA: PENSJON HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Nr. 3-2014 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 10 Kreftsyk brannmann går til

Detaljer

FULL FART PÅ HVILEPULS. Hvem skal eie vannet? Forgiftet av kvikksølv TEMA: Side 8 12. Side 49. PORTRETTET Side 20

FULL FART PÅ HVILEPULS. Hvem skal eie vannet? Forgiftet av kvikksølv TEMA: Side 8 12. Side 49. PORTRETTET Side 20 Forsidefoto: Eivind Senneset < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 12-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Forgiftet av kvikksølv Side 49 TEMA: Hvem skal eie vannet? Side 8 12 FULL FART PÅ HVILEPULS PORTRETTET

Detaljer

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. En smak av det gode arbeidsliv side 30

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. En smak av det gode arbeidsliv side 30 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Utdanning ikke verdsatt Side 14 En smak av det gode arbeidsliv side 30 Storbritannia raserer offentlig sektor Side 46 Nr.

Detaljer

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30 < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr. 3-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Jobben tok helsa ingen erstatning Side 8 15 < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30 Kontor

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

Gjøse ble skadet i løpet av

Gjøse ble skadet i løpet av Forsideillustrasjon: Knut Erik Hermansen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK jøseer livsvarig ufør etter en løfteykkepå jobb. Men hun får ingen yrkesskadeerstat - ning. Staten mener det er en skade hun må

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Gjøse ble skadet i løpet av

Gjøse ble skadet i løpet av Forsideillustrasjon: Knut Erik Hermansen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST jøseer livsvarig ufør etter en løfteykkepå jobb. Men hun får ingen yrkesskadeerstat - ning. Staten mener det er en skade hun

Detaljer

Vant kampen mot uønsket deltid Side 8. Poliklinisk rusbehandling. Side 30. Fotoreportasjen: Helsa er god å ha. Nr. 11-2010.

Vant kampen mot uønsket deltid Side 8. Poliklinisk rusbehandling. Side 30. Fotoreportasjen: Helsa er god å ha. Nr. 11-2010. Forsidefoto: Mariann Dybdahl < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 11-2010 Fotoreportasjen: Helsa er god å ha Side 44 Poliklinisk rusbehandling Side 30 Vant kampen mot uønsket deltid Side 8 Kirke, kultur

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Stiftelser uten politisk kontroll

Detaljer

Forbundet viser styrke

Forbundet viser styrke http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte august, nr. 7/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Helsefagarbeidere inn i skolen SIDE 36 Helse

Detaljer

PENSJONS- KAMP SIDE 14. Skadeslutt 8. Kvinneyrker må med 16 Sponser miljøbuss 36 Langs livets landevei 40. Nr. 2-2009 < For medlemmer i Fagforbundet

PENSJONS- KAMP SIDE 14. Skadeslutt 8. Kvinneyrker må med 16 Sponser miljøbuss 36 Langs livets landevei 40. Nr. 2-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 2-2009 < For medlemmer i Fagforbundet PENSJONS- KAMP SIDE 14 Skadeslutt 8 > Kvinneyrker må med 16 Sponser miljøbuss 36 Langs livets landevei

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Kontor og administrasjon

Detaljer

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Fagarbeidere inn i skolen SIDE 32

Detaljer

Rekordfriske i Mandal. Lønnsom søppeldrift. Kunstterapi for demente SIDE 16 SIDE 36 TEMA: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

Rekordfriske i Mandal. Lønnsom søppeldrift. Kunstterapi for demente SIDE 16 SIDE 36 TEMA: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto:Kjell Inge Søreide < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 1-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Lønnsom søppeldrift SIDE 16 Kunstterapi for demente SIDE 36 Rekordfriske i Mandal TEMA:

Detaljer

Velger veien videre. Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema:

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet. Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB

Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet. Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB SIDE 10 Fast jobb etter 14 år SIDE

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Fagarbeidere inn i skolen SIDE

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Kirke, kultur og oppvekst

Detaljer

BOLIG. Hvem kommer inn på markedet? SIDE 8. Mister pensjon ved privatisering SIDE 14 Koblet seg på Golfstrømmen SIDE 32. www.fagbladet.

BOLIG. Hvem kommer inn på markedet? SIDE 8. Mister pensjon ved privatisering SIDE 14 Koblet seg på Golfstrømmen SIDE 32. www.fagbladet. Forsidefoto: André Pedersen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no BOLIG Hvem kommer inn på markedet? SIDE 8 Mister pensjon ved privatisering SIDE 14 Koblet seg på Golfstrømmen SIDE 32 Nr.

Detaljer

Rekordfriske i Mandal. Lønnsom søppeldrift. Utformet egen brannstasjon SIDE 16 SIDE 30 TEMA: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

Rekordfriske i Mandal. Lønnsom søppeldrift. Utformet egen brannstasjon SIDE 16 SIDE 30 TEMA: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto:Kjell Inge Søreide < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 1-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Lønnsom søppeldrift SIDE 16 Utformet egen brannstasjon SIDE 30 Rekordfriske i Mandal

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog

Detaljer