Møteinnkalling for Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Formannskapet"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til eller tlf Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 008/13 Spørsmål og informasjon 009/13 Verneplan for Færder nasjonalpark - Høringsuttalelse fra Nøtterøy kommune 010/13 Oppgradering av Lofterød gjenvinningsstasjon - Ny leieavtale 011/13 Søknad om startlån til videreutdeling 012/13 Endring i delegasjonsreglementet for kommunestyreperioden /13 Fritak og suppleringsvalg HU for helsevern og sosial omsorg, miljøvern og kommunalteknikk, oppvekst og kultur 014/13 Kirkegårdene i Nøtterøy - økning av festeavgiftene 015/13 Etablering av innsatsteam i boligsosialt arbeid i samarbeid med frivillige -og brukerorganisasjoner 016/13 Nye Bjønnes sykehjem - Valg av entreprenør og endring av budsjett 017/13 Tilbud til brukere med særlig behov 018/13 Evaluering av tjenestekontoret - oppfølging av vedtak i kommunestyret 019/13 Videreføring av stilling i kvalifiseringsprogrammet Roar Jonstang ordfører Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/2998 Arkiv: FE- Saksbehandler: Kjersti Hauan, Telefon: Sekretariatsseksjonen Spørsmål og informasjon Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Spørsmål til spørretimen <skriv inn? her>

4 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/201 Arkiv: FA-K12 Saksbehandler: Ronny Meyer, Telefon: Kommuneutviklingsseksjonen Verneplan for Færder nasjonalpark - Høringsuttalelse fra Nøtterøy kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling Forslaget til høringsuttalelse vedtas og oversendes Fylkesmannen i Vestfold Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Behandling: Leder fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av hovedutvalget: Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk bemerker at det ikke bør tillates lysfiske i nasjonalparken. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Leders forslag på vegne av hovedutvalget ble enstemmig vedtatt. MK-025/13 Vedtak: Forslaget til høringsuttalelse vedtas og oversendes Fylkesmannen i Vestfold. Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk bemerker at det ikke bør tillates lysfiske i nasjonalparken.

5 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Nasjonalpark i skjærgården - Verneplan 2. Verneplan nasjonalpark høringsforslag.pdf Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Fylkesmannen i Vestfold har utarbeidet verneplan for Færder nasjonalpark og sendt den på høring. Saken gjelder kommunens høringsuttalelse. Innledning Ormø-Færder landskapsvernområde ble opprettet i 2006, med lokal forvaltning fra Fylkesmannen i Vestfold foreslo vinteren 2012 at området burde få høynet sin vernestatus til nasjonalpark. Bakgrunnen var bl.a. områdets unike kvaliteter og mulighetene for økte statlige midler til skjøtsel, tilrettelegging og informasjon. En forutsetning for at Fylkesmannen skulle sette i gang prosessen med nasjonalpark var at de to vertskommunene ønsket dette. Kommunestyrene på Nøtterøy og Tjøme ga våren 2012 sin tilslutning til at arbeidet kunne settes i gang. Fylkesmannen sendte så ut melding om oppstart av planprosessen i mai Sommeren 2012 ga begge kommunestyrer også sin tilslutning til at nasjonalparken får navnet Færder nasjonalpark og at nasjonalparksenteret legges til Verdens Ende, med informasjonsporter på flere andre steder i tilknytning til nasjonalparken. I tillegg til disse politiske vedtakene, har kommunene vært representert i styringsgruppen og prosjektgruppen som har arbeidet med nasjonalparksaken under ledelse av Fylkesmannen. Det foreligger nå et verneforslag som er sendt på lokal og sentral høring med frist for uttalelse 20. februar. Etter høringen vil Fylkesmannen sende sitt endelige verneforslag med tilrådinger til Direktoratet for naturforvaltning (DN), som deretter sender sin anbefaling til Miljøverndepartementet. Etter nødvendige avklaringer mellom berørte departementer sendes så saken som kongelig resolusjon til regjeringen, som fatter det endelige vernevedtaket. Høringsforslaget omfatter følgende: Kap 1. Skjærgården og samfunnet Kapittelet gir en oversikt over områdets historie, naturgrunnlag, viktige brukerinteresser og den store frivillige innsatsen som foregår der. Videre gjennomgås offentlige planer og reguleringer som har betydning for området og verneprosessen. Kap. 2. Forslaget om nasjonalpark - bakgrunn og prosess Her beskrives bakgrunnen for verneforslaget, de store verneverdiene og formålet med å etablere nasjonalpark. Videre redegjøres det for lovgrunnlaget. Planprosessen gjennomgås med vekt på organisering, fremdrift og medvirkning. Til slutt presenteres bakgrunnen for forslaget til navn på nasjonalparken og plassering av et nasjonalparksenter. Kap. 3. Konsekvenser av verneplanen Kapittelet beskriver virkningene av en nasjonalpark sammenlignet med dagens situasjon, både for verneverdiene, brukerinteressene og forvaltningen av området.

6 Kap. 4. Verneforslag Dette er en helt sentral del av verneplanen. Her gjennomgås først innspillene til oppstartmeldingen og det redegjøres for hvordan verneforskriften er bygd opp. Så presenteres forslag til geografisk avgrensning, som innebærer en betydelig utvidelse sammenlignet med dagens landskapsvernområde (ca. 340 km 2 mot dagens ca. 111 km 2 ). Utvidelsen omfatter primært sjøområder, men også eksisterende naturreservater omsluttet av dagens landskapsvernområde, offentlig eide øyer og friområder ved Verdens Ende, og Moutmarka naturreservat. Soneinndelingen som er kjent fra landskapsvernområdet er samtidig utvidet til åtte forvaltningssoner for å ivareta det større mangfoldet av verneverdier som nå inngår, spesielt knyttet til de eksisterende naturreservatene. Kjernen i kapittelet er det konkrete forslaget til verneforskrift. Forskriften har samme struktur som i dagens landskapsvernområde, men er omarbeidet og supplert. Blant annet er bestemmelsene fra tidligere naturreservater nå innarbeidet. Til slutt kommenteres vernebestemmelsene, med vekt på reguleringer som innebærer avvik i forhold til gjeldende bestemmelser i landskapsvernområdet og naturreservatene. På enkelte punkter i verneforskriften inviterer Fylkesmannen til å vurdere alternative løsninger til hovedforslaget. Disse er kommentert spesielt i forslaget. I kommentarerne til de foreslåtte vernebestemmelsene er det for øvrig en feil på s. 35, nest siste avsnitt: Maks. avstand for bøyelegging skal ihht. forskriftsteksten være 80 meter, ikke 50 meter som det står på s. 35. Kap. 5. Nasjonalparksenter og informasjonsnettverk for hele regionen Forslaget om nasjonalparksenter på Verdens Ende presenteres nærmere, samtidig som det er aktuelt å etablere forgreininger til senteret som informasjonsporter på mye besøkte steder rundt nasjonalparken, inkludert bysentrene i Vestfold. Det understrekes at nasjonalparken er et tiltak for hele Vestfold. Kap. 6. Forvaltningen av nasjonalparken Her gjennomgås den nye forvaltningsmodellen, der forvaltningsmyndigheten blir et områdestyre med representanter for Nøtterøy og Tjøme kommuner og Vestfold fylkeskommune. Videre presenteres ordningen med et bredt sammensatt rådgivende utvalg. Det åpnes også for et administrativt kontaktutvalg for å ivareta samordningen med kommunenes saksbehandling etter andre lovverk. Det redegjøres så for den nye forvaltningsplanen, kunnskapsgrunnlaget for vernet og viktige forvaltningstemaer som overvåking, oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging mv. Til slutt understrekes betydningen av forankring og samarbeid for at nasjonalparken skal bli vellykket. Det vises for øvrig til vedlagte høringsbrev og verneplan. Faktagrunnlag Lov nr. 100: Naturmangfoldloven. Verneplan for Færder nasjonalpark. Høring, desember 2012 (verneforslaget) Alternative løsninger Alternativet til å etablere nasjonalpark er at dagens situasjon opprettholdes. Det innebærer at Ormø-Færder landskapsvernområde, de 20 naturreservatene og øvrige verneområder som foreslås innlemmet i parken, beholder dagens status og vernebestemmelser.

7 Vurderinger Rådmannens vurderinger ligger til grunn for og er innarbeidet i forslaget til høringsuttalelse nedenfor. Konklusjon Følgende forslag til høringsuttalelse vedtas og oversendes Fylkesmannen i Vestfold:

8 Verneplan for Færder nasjonalpark Høringsuttalelse fra Nøtterøy kommune Generelt Nøtterøy kommune har i tidligere vedtak gitt sin tilslutning til at prosessen med etablering av nasjonalpark gjennomføres. Grunnlaget var de opplysninger og statlige signaler som ble gitt på det tidspunktet. Verneforslaget som nå foreligger gir en bredere og mer konkret gjennomgang av hva en nasjonalpark vil innebære. Vi mener verneforslaget gir tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling til viktige spørsmål som avgrensingen av verneområdet, avveiningen mellom verne- og brukerinteresser (verneforskriften) og forvaltningen av området. Det er dermed et godt grunnlag for den videre prosessen frem mot et vernevedtak. Nøtterøy kommunes holdning til etablering av nasjonalparken er fremdeles meget positiv. Prosess og medvirkning Nasjonalparken er en sak av stor betydning, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Derfor er det også viktig med en god prosess. Tidsplanen for arbeidet har vært stram, og normalt for kort for en nasjonalparketablering. Som Fylkesmannen påpeker var det allerede lagt et godt grunnlag med det eksisterende landskapsvernområdet og kommunenes forvaltning av dette. Dermed har det likevel vært mulig å presentere et gjennomarbeidet og grundig verneforslag på under ett år. Verneforslaget dokumenterer at det på tross av den korte utredningsperioden også har vært en betydelig medvirkning gjennom oppstartmøte, invitasjon til innspill og dialogmøter med grunneiere, lag og foreninger, næringsliv og fiskere. Mediene har også gitt bred dekning av forslaget, og dermed bidratt til å involvere befolkningen. Med høringen, som er en helt sentral del av medvirkningen, vurderer Nøtterøy kommune prosessen som forsvarlig. Avgrensing og soneinndeling Den foreslåtte avgrensningen av nasjonalparken vurderes som fornuftig. NIVA-utredningen peker på stor variasjon i marine livsmiljøer innenfor utredningsområdet, og anbefaler at nasjonalparken omfatter så mye som mulig av dette. Når det gjelder de eksisterende naturreservatene, er det rasjonelt å innarbeide disse i nasjonalparken. Øyene rundt Verdens Ende og naturreservatet på Moutmarka er naturlig å ta med ut fra verneverdiene på land og sjø, og ikke minst med tanke på nasjonalparksenteret. Inndelingen i åtte forvaltningssoner vurderes også som hensiktsmessig siden området samlet sett får en stor variasjon i verneverdier og brukerinteresser. Naturreservatene er vist som egne forvaltningssoner pga. de spesielle vernehensynene som gjelder der og forutsetningen om at vernet ikke skal svekkes selv om reservatene innlemmes i nasjonalparken. Dermed blir det også behov for flere soner enn i dagens landskapsvernområde. Sone A (kulturlandskapssonen) har blitt utvidet til å omfatte skytebanen på Mellom Bolæren, bryggemiljøet ved Jensesund på Mellom Bolæren, Lindholmen og Bjerkøy. Dette er positivt med tanke på restaurering og skjøtsel av kulturlandskapet på disse stedene, og i tråd med tidligere innspill fra grunneiere og frivillige organisasjoner som Mellem-Bolærens Venner. Nøtterøy kommune er kjent med at også eierne av Kjøleholmen vurderer å anmode om at denne øya inngår i sone A, og at de i så fall selv vil ta dette inn i sin høringsuttalelse. I verneforslaget vises det til at det kan bli aktuelt å holde gårdstunene på Søndre og Nordre Årøy, der det i dag er fast bosetting, utenfor nasjonalparkvernet. Fylkesmannen mener imidlertid at gårdstunet er en del av kulturlandskapet og derfor bør være med. DN ønsker å få vurdert dette nærmere, og Fylkesmannen ber derfor spesielt om høringsinstansenes syn på dette.

9 Nøtterøy kommune er her enig med Fylkesmannen. Disse gårdstunene er av svært beskjeden størrelse. Driften er ekstensiv og i stor grad knyttet til utmark og andre arealer som kommer til å inngå i nasjonalparken. Samtidig er gårdstunene i seg selv en verdifull del av kulturlandskapet. De kan også gi besøkende større forståelse for den historiske sammenhengen mellom bosetting og de kulturbetingede naturkvaliteter man finner i nasjonalparken. Gårdstunene bør derfor inngå i nasjonalparken. Verneforskriften Verneforskriften er omfattende, med en rekke vernebestemmelser som regulerer virksomheten i nasjonalparken. Utgangspunktet har vært dagens landskapsvernforskrift, forskriftene for de enkelte naturreservatene og andre verneområder, statens mal for nasjonalparkforskrifter og ulike innspill i første del av verneprosessen. Nøtterøy kommune mener verneforskriften i det vesentlige innebærer en akseptabel balanse mellom verneverdier og brukerinteresser i området. Vi kan også akseptere de fleste punktene der Fylkesmannen har foreslått å innskjerpe regelverket sammenlignet med dagens landskapsvernforskrift, jf. Fylkesmannens kommentarer til de foreslåtte vernebestemmelsene. Nøtterøy kommune har i tillegg følgende merknader til forslaget til verneforskrift: 3 pkt. 1 Landskapet og naturmiljøet Opplag av egne småbåter i sone A og B Opplag av egne båter er foreslått gjort søknadspliktig, jf. pkt.1.3 o), men med mulighet for flerårig søknad. Bestemmelsen er ment for små, åpne båter som joller og lignende. Opplag av større båter vil ikke være tillatt i nasjonalparken. Det fremgår også at det vurderes om punktet kan gjøres direkte tillatt, knyttet til retningslinjer i forvaltningsplanen. Forekomst av sårbare naturtyper og avstand til fritidsbolig kan være eksempler på premisser i slike retningslinjer. Fylkesmannen ber om høringsinstansenes syn på dette. Nøtterøy kommune mener krav om søknad for opplag av små båter er unødvendig og en feil bruk av begrensede ressurser til forvaltningen av nasjonalparken. Det er over 100 fritidsboliger i området, og mange har joller og mindre båter liggende ved brygger og sjøhus gjennom vinteren. Større båter er normalt i vinteropplag andre steder, f. eks i småbåthavner eller hjemme hos eieren. Det foreslås derfor at opplag av egne båter tas inn som en unntaksbestemmelse i pkt. 1.2, med henvisning til retningslinjer i forvaltningsplanen. Det er viktig at retningslinjene åpner for opplag av båter med en størrelse som er vanlig for landstedsbåter som i dag vinterlagres i området. Etablering av nye landfester i forbindelse med fiske Unntaket for etablering av nye landfester i forbindelse med fiske og akvakultur som lå i landskapsvernforskriften er ikke videreført. Akvakultur er ikke aktuelt i nasjonalparken, og bruk og vedlikehold av registrerte låssettingsplasser for fiske er tillatt ihht. pkt. 1.2 f). Fylkesmannen har oppfattet det slik at pkt. 1.2 f) dekker mye av behovet for fastgjøring av fiskesteng etc. Videre vurderes et automatisk unntak for nye landfester uten noen form for behandling som lite hensiktsmessig i en nasjonalpark, blant annet av hensyn til geologiske verneverdier. Man ber imidlertid om høringsinstansenes syn på dette, herunder om det er behov for en spesifisert søknadsadgang for etablering av nye landfester i forbindelse med fiske.

10 Nøtterøy kommune er enig i at et automatisk unntak for nye landfester uten noen form for behandling er lite hensiktsmessig. Geologiske verneverdier er et viktig hensyn i så måte. For øvrig overlater vi til fiskeriinteressene (fiskerimyndigheter, fiskerlag og fiskere) å uttale seg om behovet for en spesifisert søknadsadgang for nye landfester. 3 pkt. 2 Plantelivet Hogst av ved til eget bruk i sone A og B Det følger av forslaget til forskrift at ordinær skogsdrift ikke lenger vil være tillatt. Hogst av ved til eget bruk til fritidsboliger/boliger i sone A og B er foreslått gjort søknadspliktig. Begrunnelsen er at det vurderes som viktig at forvaltningsmyndigheten har en kontroll med omfanget av slik hogst, så vel som hvor i sonene det faktisk hogges. Sistnevnte kan reguleres ytterligere i forvaltningsplanen. For å unngå at dette skal føre til vesentlig økt ulempe for søker, vil det være mulig å gi flerårige tillatelser til slik hogst. Fylkesmannen peker også på at et alternativ til søknadsplikt kan være at det i stedet gis unntak for hogst av ved til eget bruk som nevnt ovenfor. I så fall må rammene for unntaket fastlegges nærmere i forvaltningsplanen. Nøtterøy kommune ser at i dette spørsmålet står to hensyn mot hverandre: Ønsket om en rasjonell forvaltning med enkel saksbehandling på den ene siden og behovet for kontroll med at verneverdiene i området ivaretas på den andre. Når det gjelder sone A, mener Nøtterøy kommune at det bør være unntak for hogst av ved til eget bruk. I sone A er det slått fast i formålsbestemmelsen at det er ønskelig at eksisterende kulturlandskap ivaretas/opprettholdes. Hogst av ved til eget bruk kan være en del av denne kulturlandskapspleien, innenfor de rammene verneverdiene setter. Hogst av ved til eget bruk er for øvrig tillatt i sone A i dagens landskapsvernområde. I sone A vil det dessuten etter hva vi forstår i stor utstrekning bli utarbeidet konkrete skjøtselsplaner der verneverdiene er grundig gjennomgått. Dermed blir det også lettere å vite hvilke områder og forekomster som eventuelt bør unntas fra vedhogst, og nedfelle disse i bindende retningslinjer. I sone B er det i dagens landskapsvernområde ikke generell tillatelse til hogst av ved til eget bruk. Et argument for at slik vedhogst bør være søknadspliktig i sone B kan være at kunnskapsgrunnlaget mht. botaniske verneverdier er variabelt i sonen. Det er for eksempel ikke gjennomført naturtypekartlegging på alle øyene. Et generelt unntak for vedhogst til eget bruk kan dermed ha et visst potensial for å skade naturverdier pga. kunnskapsmangel. Hensynet til en enkel forvaltning, både for brukere og forvaltningsmyndighet, kunne være et argument for at det gjøres unntak for vedhogst til eget bruk også i sone B. På flere av øyene i sonen er det hytter, og her kan det være ønsker om vedhogst. Hvor stort omfanget vil bli, er imidlertid usikkert. I Nøtterøys del av landskapsvernområdet har det f. eks ikke vært behandlet søknader om vedhogst i den perioden kommunen har forvaltet området. Dette kan indikere at søknadsplikt for vedhogst i sone B ikke vil medføre omfattende saksbehandling. Samlet sett mener Nøtterøy kommune at man bør beholde dagens ordning fra landskapsvernområdet, det vil si at hogst av ved til eget bruk er tillatt i sone A. Retningslinjer for hogsten kan nedfelles i forvaltningsplanen. For sone B bør det være en søknadshjemmel for vedhogst til eget bruk, med mulighet for flerårige tillatelser, som foreslått i verneplanen.

11 Rydding av vegetasjon Utfordringen med gjengroing gjelder store områder i nasjonalparken. I dialogmøtet og annen medvirkning fra grunneiere har Fylkesmannen registrert et ønske om hjemmel for rydding av vegetasjon som ikke nødvendigvis dekkes opp gjennom de foreslåtte unntaks- og søknadsbestemmelsene. Selv om mye av denne ryddingen kan skje på grunnlag av skjøtselsplaner, kan det være tilfeller der det ikke er naturlig å prioritere utarbeiding av skjøtselsplan. Et eksempel er der man ikke har registrert særskilte skjøtselsbetingede naturverdier, samtidig som de ønskede ryddetiltakene er små. En løsning kan være at forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til fjerning av busker og trær som ryddetiltak i sone A og B utover det som er tillatt etter pkt. 2.2 d). Nærmere retningslinjer for behandling av søknader kan gis i forvaltningsplanen. Fylkesmannen ber spesielt om høringsinstansenes syn på dette. Nøtterøy kommune mener en slik dispensasjonshjemmel bør innarbeides i verneforskriften. Nasjonalparksenter Nøtterøy kommune viser til tidligere vedtak der kommunen ga sin tilslutning til at nasjonalparksenteret legges til Verdens Ende, med informasjonsporter på flere andre steder i tilknytning til nasjonalparken. Forvaltning av nasjonalparken Nøtterøy kommune gir sin tilslutning til den foreslåtte forvaltningsmodellen.

12

13

14 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/2521 Arkiv: FE-202, FA-M61 Saksbehandler: Britt Helleren Jordhøy, Telefon: Drifts- og anleggsseksjonen Oppgradering av Lofterød gjenvinningsstasjon - Ny leieavtale Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Rådmannens innstilling Forslag til leieavtale av Lofterød gjenvinningsstasjon mellom VESAR og Nøtterøy kommune godkjennes.

15 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Forslag til leieavtale Lofterød gjenvinningsstasjon 2. Situasjonsplan Lofterød Vedlegg til avtale.pdf Kortversjon Kommunestyret har i K-sak 019/12 vedtatt å tilby å finansiere utbyggingen av ny gjenvinningsstasjon, som VESAR skal bygge på vegne av kommunen. Investeringskostnadene skal finansieres gjennom årlig leie fra VESAR. Forslag til leieavtale er nå utarbeidet. Bakgrunn I KS-019/12 ble det gjort følgende vedtak: 1. Nøtterøy kommune går inn for at det bygges en gjenvinningsstasjon av samme format som Rygg og Skoppum. 2. Nøtterøy kommune anbefaler at man går for alternativ 2 når det gjelder plassering. Området må reguleres. 3. Nøtterøy kommune tilbyr å finansiere utbyggingen kalkulert til 30 mill. kroner. Finanskostnadene dekkes ved inngåelse av en leieavtale med VESAR som dekker de årlige kapitalkostnadene i avskrivingsperioden. 4. Formannskapet får fullmakt til å inngå ny leieavtale med VESAR I budsjettet for 2013 er det lagt inn 20 millioner til dette prosjektet, og i økonomiplan 2014 ytterligere 10 millioner. Reguleringsplanen har vært oppe til første gangs behandling, og fremdriften for prosjektet er at reguleringsplanen endelig skal vedtas våren 2013, med byggestart snarlig etter at denne er vedtatt. Forslag til leieavtale er nå utarbeidet. Denne bygger på avtaler Vesar har med andre gjenvinningsstasjoner som er bygget og leid ut etter samme prinsipp. Prosjektet har ikke vært ute på anbud enda, og det er først når man får inn prisene der man kan lage et endelig budsjett for prosjektet. For VESAR er det viktig å inngå en avtale nå da de har behov for å dekke inn kostnadene til prosjektering og regulering fortløpende på grunn av likviditeten i selskapet. Det er tatt inn et punkt i avtalen (ref. pkt. 5.5 i avtalen), om at både VESAR og kommunen skal godkjenne de totale entreprisekostnader før utbyggingen begynner. Hovedpunktene i avtalen: Gjennomføring av utbyggingen (ref. pkt. 4 i avtalen): Vesar vil stå som byggherre for utbyggingen, og skriver en egen avtale med kommunen om dette etter byggherreforskriftens 16. Håndtering av byggelånet (ref. pkt. 7 i avtalen): VESAR håndterer byggeregnskapet og attesterer fakturaer som blir utbetalt fortløpende av kommunen innenfor den rammen man er blitt enige om. Leien vil løpe fra det tidspunkt bygget er overtatt.

16 Tomteleie (ref. pkt. 5.1 i avtalen). Dette er en leie som er uavhengig av byggekostnadene, og er leie pr m2 tomt. Leien er satt til kr. 250 pr m2 og 6% rente for arealet som er dagens gjenvinningsstasjon, og kr. 300 pr m2 og 6% rente for arealet som omfatter den nye gjenvinningsstasjonen. Dette vil til sammen utgjøre en årlig leieinntekt på kr Dette er inntekter til Nøtterøy kommune som grunneier, og går ikke inn i gebyrgrunnlaget. Husleie (ref. pkt. 5.2 og 5.3 i avtalen).: Husleien fastsettes på grunnlag av byggekostnadene (leiegrunnlaget). Disse tilbakebetales over 20 år med en rente tilsvarende 3 års obligasjonsrente fra Norges Bank + 1%. Dette er samme renten som brukes i forbindelse med selvkostberegninger for gebyrer. Endelig leiegrunnlag fastsettes når utbyggingen er ferdig. Fradeling og oppmåling av området (ref. pkt. 3.4 i avtalen): Kommunen skal bekoste fradeling og oppmåling av området. Det foreslås at dette finansieres gjennom del av tomteleien. Konklusjon Forslag til leieavtale av Lofterød gjenvinningsstasjon mellom VESAR og Nøtterøy kommune godkjennes.

17 LEIEAVTALE mellom Nøtterøy kommune (org.nr ) som Utleier og Vestfold Avfall og Ressurs AS (org.nr ) som Leier vedrørende leie av del av Lofterød, gbnr. 104/1 m.fl. i Nøtterøy kommune [[ ] februar 2013] 1/10

18 1 BAKGRUNN FORMÅLET MED AVTALEN LEIEOBJEKT PROSJEKTERING -GJENNOMFØRING AV BYGGEPROSESSEN LEIE OG ANDRE YTELSER ANDRE KOSTNADER OPPFØRING AV BYGGET - BYGGELÅN LEIETIDEN VESARS BRUK AV LEIEOBJEKTET LEIEOBJEKTETS STAND OG UTFORMING OVERTAKELSE DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEIEOBJEKTET OFFENTLIGE PÅLEGG MV FORSIKRING FREMLEIE, OVERDRAGELSE MV FORCE MAJEURE BRANN EL.L MERVERDIAVGIFT FORHOLDET TIL NÅVÆRENDE LEIEAVTALE TILBAKELEVERING AV LEIEOBJEKTET VED AVTALENS OPPHØR. FRAFLYTTING TINGLYSING FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN VESARS OPSJON PÅ YTTERLIGERE AREAL TVISTER. LOVVALG VEDLEGG TIL AVTALEN /10

19 Mellom Nøtterøy kommune, org.nr , Postboks 250 Borgheim 3140 Nøtterøy ("Kommunen"), og Vestfold Avfall og Ressurs AS, org.nr , Kjellengv. 2, 3125 Tønsberg ( VESAR"), er i dag inngått slik avtale om leie av gjenvinningsstasjon: 1 BAKGRUNN 1.1 Kommunen eier eiendommen Lofterød, gbnr. 104/1, i Nøtterøy kommune ( Eiendommen ); 1.2 VESAR leier i dag areal for drift av gjenvinningsstasjon på Eiendommen. VESAR skal nå for Kommunens regning etablere ny gjenvinningsstasjon for husholdningsavfall på det aktuelle området. 1.3 Kommunen ønsker etter dette å leie ut til VESAR og VESAR ønsker å leie av Kommunen på de vilkår som følger av denne leieavtale ( Avtalen ). VESAR skal også drifte anlegget. 2 FORMÅLET MED AVTALEN 2.1 Formålet med Avtalen er å regulere partenes rettigheter og forpliktelser i forbindelse med oppføring og leie av gjenvinningsstasjonen. 2.2 Avtalen skal nærmere fastsette de forutsetninger og rammer som ligger til grunn for oppføring av stasjonen samt ansvar for finansiering, prosjektering m.m. 2.3 Avtalen skal også regulere leieforholdet, herunder fastsette fremtidig leie, ansvar for drift og vedlikehold samt leieforholdets varighet. 2.4 Når det gjelder forholdet til nåværende leieavtale vises til punkt 18 nedenfor. 3 LEIEOBJEKT 3.1 VESAR skal av Kommunen leie prosjektert nybygg med tilhørende utomhusareal ("Leieobjektet"). 3.2 Leieobjektet utgjør følgende: Ca. 18 daa ferdig opparbeidet tomteareal ( Tomten ). Tomten er vist på skisse vedlagt som Vedlegg 1. Arealet fordeler seg slik (a) Areal A1: Areal for nåværende gjenvinningsstasjon ca 4,175 daa (b) Areal A2: Areal for ny gjenvinningsstasjon- ca 11,540 daa 3/10

20 (c) Areal A3: Opsjonsareal ca 2,290 daa Et ferdig oppført nybygg med bebygd areal på ca. 520 m² inneholdende kontorer/garderober, teknisk rom, lager og rom for mottak av EE-avfall og farlig avfall.( Bygget ). Bygget skal oppføres i henhold til anbudsgrunnlag som skal utarbeides av Hjellnes Consult. Anbudsgrunnlaget skal før utsendelse kunne gjennomgås av Kommunen. 3.3 Leieobjektet skal ha atkomst fra kommunal vei og tilknytting til kommunalt VA i henhold til godkjent reguleringsplan for området. Kostnader til slik opparbeidelse skal inngå i de totale entreprisekostnader som danner grunnlag for leien (regulert i punkt 4.2 nedenfor). 3.4 Partene er enige om at det Areal A1 og Areal A2, skal fradeles og oppmåles med eget matrikkelnummer. Kommunen bærer kostnadene ved dette. 4 PROSJEKTERING -GJENNOMFØRING AV BYGGEPROSESSEN 4.1 Kommunen er også medeier i VESAR. Kommunen skal ha eiendomsretten til anlegget og det som naturlig tilhører dette. 4.2 VESAR har det fulle ansvar for å prosjektere og oppføre Leieobjektet på Kommunens vegne. 4.3 Partene er enige om at VESAR skal gjennomføre byggeprosessen som en offentlig anskaffelse på vegne av Kommunen i henhold til lov om offentlig anskaffelser og anskaffelsesforskriften. 4.4 VESAR skal stå ansvarlig for alle byggherreforpliktelser i henhold til Byggherreforskriften. Det skal inngås særskilt avtale om dette i tilknytning til oppførelsen, jfr Byggherreforskriften LEIE OG ANDRE YTELSER 5.1 Leie for Tomten ( Tomteleien ) skal fastsettes på grunnlag av areal (m²) basert på følgende: (a) Areal A1: 250 kr pr m² og en rente på 6 %. (b) Areal A2: 300 kr pr m² og en rente på 6 %. (c) Areal A3: Som Areal A Den øvrige del av leien ("Husleien") fastsettes på grunnlag av samlede byggekostnader ( Leiegrunnlaget ). Leiegrunnlaget utgjøres av følgende poster: (a) Prosjekteringskostnader (b). Totale entreprisekostnader (inkl kostnader vei, avløp) (c). Byggelånsrenter (d). Prosjektledelse (e). Byggeledelse (f). Andre utgifter (advokatutgifter m.m.) 4/10

21 5.3 Leiegrunnlaget skal fullfinansieres av Kommunen. Leien fastsettes etter en rente basert 3-årig statsobligasjonsrente + 1,0 %. Renten justeres årlig med virkning fra 1. januar basert på gjennomsnittlig statsobligasjonsrente foregående år. I tillegg betaler VESAR et årlig beløp som svarer til lineære avskrivninger fordelt over 20 år. 5.4 Tomteleien reguleres hvert 10. år i henhold til endringen i Konsumprisindeksen (50%) og endringen i SSB Byggekostnadsindeks (50%). Husleien skal ikke reguleres i leietiden utover rentesatsen. 5.5 Kontraktssum for totale entreprisekostnader (punkt 5.2 b) skal godkjennes av styret i VESAR. Dersom styret ikke godkjenner kontraktssummen, kan VESAR uten ytterligere forpliktelser fratre avtalen. Dog skal VESAR selv dekke påløpte prosjektkostnader frem til slik godkjennelse ikke foreligger. Kontraktssummen skal også godkjennes av kommunen. 5.6 Leien løper fra Overtakelsestidspunktet. Leien betales forskuddsvis pr kvartal den første i henholdsvis februar, mai, august og november hvert år. Leien faktureres med 15 dagers betalingsfrist den 15. måneden før. 5.7 Leien betales til den av Kommunen oppgitte bankkonto. Betaling anses først å ha funnet sted når beløpet er kommet inn på Kommunens bankkonto. Ved forsinket betaling av leie og eventuelle andre betalingsforpliktelser etter denne leiekontrakt svares forsinkelsesrente iht. Lov av 17. desember 1976 når 100 eller lov som trer i stedet for denne. Kommunen har rett til å kreve gebyr ved purring. 6 ANDRE KOSTNADER 6.1 I tillegg til Leien betaler VESAR en forholdsmessig andel av eventuelle fellesutgifter. 6.2 Direkte og for egen regning betaler VESAR for elektrisk kraft til Leieobjektet etter egen måler. 6.3 VESAR betaler kommunale avgifter på vanlig måte. 6.4 Dersom det i fremtiden påløper eiendomsskatt for den nye bebyggelsen, skal skal dette belastes VESAR ved at Leiegrunnlaget økes tilsvarende.. 7 OPPFØRING AV BYGGET - BYGGELÅN 7.1 Før leieforholdet trer i kraft skal VESAR bistå med oppføring av Bygget og opparbeidelse av Tomten til formålet slik dette er angitt i punkt 3.2 og punkt Det er partenes forutsetning at Kommunen stiller byggelån til disposisjon for VESAR til dekning av løpende utgifter til byggeprosjektet innen den ramme som man er blitt enige om, frem til bygget er overlevert. Utbetalingsplan forutsettes vedtatt under prosjekteringen, og skal godkjennes av Kommunen med bakgrunn i tilbudsdokumenter og inngåtte avtaler mv. Det forutsettes videre at VESAR håndterer byggeregnskapet, foretar attestasjon og kontroll av fakturaer. 7.3 Ved fullføring av Bygget skal Leien skal betales med utgangspunkt i Tomteleien og Leiegrunnlaget, jfr punkt 4.1 og punkt 4.2 ovenfor. 5/10

AVTALE VEDRØRENDE OPPFØRING OG LEIE AV NYTT BIOGASSANLEGG PÅ RYGG

AVTALE VEDRØRENDE OPPFØRING OG LEIE AV NYTT BIOGASSANLEGG PÅ RYGG AVTALE VEDRØRENDE OPPFØRING OG LEIE AV NYTT BIOGASSANLEGG PÅ RYGG Mellom Tønsberg kommune v/ordføreren, org.nr. 950 611 839 ("Kommunen") og Vestfold Avfall og Ressurs AS, org.nr. 979281 536 ("VESAR"),

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE Prosjektets navn: Byggherrerigg på Reitan Reitan, 8050 Tverlandet Kontraktsnr: 450848 1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Organisasjonsnr:

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier)

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus mellom Gausdal kommune (utleier) & Oppland fylkeskommune (leier) 1. Parter Utleier: Gausdal kommune Segalstad Bru 2651 Østre Gausdal Org nr: 961 381 274

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ UTKAST fylles ut etter forhandlinger LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ 1. UTLEIER Navn: Fnr/Org. nr.: Adresse: 2. LEIETAKER Navn: Oslo kommune Org. nr.: Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 3. KONTRAKTEN Kontrakten består

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

Tilleggsliste for Formannskapet

Tilleggsliste for Formannskapet Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Formannskapet Møtedato: 13.03.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker»)

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») TILLEGGSAVTALE mellom BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») og RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») til leieavtale for Alnabru bussanlegg side 1 av 5 1 BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Leiekontrakt. mellom GRIEGHALLEN AS GRIEGI-JALLEN IKS. (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune

Leiekontrakt. mellom GRIEGHALLEN AS GRIEGI-JALLEN IKS. (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune Leiekontrakt mellom GRIEGHALLEN AS og GRIEGI-JALLEN IKS (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune 27. november 2013 L_4192S51_VI 22.1113 202465.002 i UTLEIER

Detaljer

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES 1 Juridiske bestemmelser Leie av plass ved flytebrygga reguleres i egne leiekontrakter og juridiske bestemmelser tilknyttet til denne. Den

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 11.01.2012 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no eller tlf.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 27.06.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift AVTALE om overføring av rett til justering av MVA og om disponering av justert merverdiavgift 1. Avtalepartene [*] AS) Adr.: [*] Org. nr.: [*] heretter benevnt som Utbygger og Hordaland fylkeskommune Adr.:

Detaljer

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier)

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier) Eiendomsnummer: 24031224 y kr_mittline, i qr, 20111 LEIEAVTALE mellom Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) og Kvinnherad kommune 964 967 636 (Utleier) Sted og dato 20/r Sted og dato Leietakers

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE Prosjektets navn: Adresse: Kontraktsnr: 1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Organisasjonsnr: Staten v/forsvarsdept v/forsvarsbygg

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret. Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no eller telefon 33402010.

Møteinnkalling for Kommunestyret. Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no eller telefon 33402010. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 13.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Dato :. Utleier :.. org. nr... Postboks. Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER...2 2 LEIEOBJEKTET...2 3 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE...2 4 OVERTAKELSE...2 5 VARIGHET...2 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...3 7 UTLEIERS

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier LEIE AV LOKALE Mellom KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO 963 296 746 MVA som utleier Adresse: Jegersberg Gård Jegersbergveien 12, 4630 Kristiansand. OG Fnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE Vedlegg 4 UTKAST TIL AVTALE OM LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX OG NORD-FRON KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV LOKALER mellom Nord-Fron kommune og XXXXXXXXXX (heretter benevnt Leietaker) (heretter benevnt Utleier)

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

E j; = 1 e Avtale om anleggsbidrag A L al! L... f' mellom. Neslia Øvre AS. (org. nr ) Adresse: Vangsvegen ROSENDAL.

E j; = 1 e Avtale om anleggsbidrag A L al! L... f' mellom. Neslia Øvre AS. (org. nr ) Adresse: Vangsvegen ROSENDAL. " Emne-rad kommune i 7-3 JUN! 29 " E j; = 1 e Avtale om anleggsbidrag A L al! L... f' x/å *:., ->T:~ ( l ; mellom Neslia Øvre AS (org. nr. 995 810 344) Adresse: Vangsvegen 13 5470 ROSENDAL "Utbygger" 08

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteprotokoll for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 05.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 17:00 Faste medlemmer: H, Elisabeth Lie Aasland,

Detaljer

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 05.05.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

mellom Kvinnherad Handballklubb org. nr Adresse: Sundsvegen 87 "Utbygger" Kvinnherad kommune org.nr Adresse:

mellom Kvinnherad Handballklubb org. nr Adresse: Sundsvegen 87 Utbygger Kvinnherad kommune org.nr Adresse: Y}? {H 1 *7wr'r3.\Z4 :"é7a_cii.r.-w file 1.6 UKT. 231 Avtale om anleggsbidrag b.:k: C; i «L :: mellom Kvinnherad Handballklubb org. nr.993 600 989 Adresse: Sundsvegen 87 5450 Sunde i Sunnhordland "Utbygger"

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden]

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden] AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3. ] [4.... ] (heretter kalt Grunneierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt Fester ) (Grunneierne og Fester i fellesskap kalt Partene ) om bruksrett til grunn m m mellom [Vatn]

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 10.06.2015 15/728-3 /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 Representantskapet INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE

Detaljer

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE Følgende avtale («Avtalen») har i dag blitt inngått mellom - Bodø kommune v/ [ordføreren] («Kommunen») Kongens gate 23,

Detaljer

LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA

LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA Utleier : Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral Omsorgsbygg Oslo

Detaljer

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker)

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) LEIEAVTALE mellom xxxxxxxxxxxxxx (utleier) og Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) Sted og dato: Signatur Leietaker Sted og dato: Signatur Utleier Denne avtalen er undertegnet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 16.01.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3)

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3) Denne avtalen er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Norges Skogeierforbund og Det Norske Travselskap. Utgiver er uten ansvar som følge av feil ved avtalen eller

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier Mob: e-post: 1 LEIEFORHOLDET OMFATTER: 1. Bryggeplass Bryggeplass nr XXX i båthavnen. Båtstørrelse: Båtens maksimale

Detaljer

1. FORMÅL 1. FORMÅL 2. SØKNADEN 2. SØKNADEN

1. FORMÅL 1. FORMÅL 2. SØKNADEN 2. SØKNADEN REGLEMENT FOR SALG, LEIE OG BORTFESTE AV KOMMUNALE AREALER SOM ER REGULERT TIL NÆRINGSFORMÅL Revidert reglement til behandling i kommunestyremøte 21.03.2013 Gjeldende reglement vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR LYDERHORNSLIEN SØR

UTBYGGINGSAVTALE FOR LYDERHORNSLIEN SØR Saksnr: 201418300-16 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: ESARK-510 Dato: 12. desember 2014 UTBYGGINGSAVTALE FOR LYDERHORNSLIEN SØR Utbygger: JM Norge AS 1 1. PARTER Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom Bergen

Detaljer

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg mellom Trysilhus Areal org nr. 985 304 084 ( Overdrageren ) Albums gate 15 3016 DRAMMEN og Rygge kommune, org. nr. 959 272 492

Detaljer

1. AVTALENS BAKGRUNN:

1. AVTALENS BAKGRUNN: Saksnr: 200811059-24 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: SARK-1621 Dato 9. mai 2011 MAKESKIFTEAVTALE Bergen kommune, org. nr. 964 338 531, Bergen Rådhus, 5016 Bergen Kommune ("BK") og Møllendalsveien 68 AS,

Detaljer

Prosjektplan. Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde

Prosjektplan. Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde Prosjektplan Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 1. Bakgrunn Regjeringen la 26. juni 1992 frem Stortingsmelding nr. 62 (1991-92), Ny landsplan for

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune KJØPEKONTRAKT Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune 1. Avtalens parter Selger: Navn: Bergen kommune V/Etat for bygg og eiendom Org.nr: 964 338 531 Adresse: Postboks 7700

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg Tilleggsavtale til kontrakt Mellom Statsbygg Org.nr. og Org.nr. 1. Tilleggsavtalen Dette avtaledokument er et tillegg til kontrakt K101 Brakkerigg. Ved eventuelle avvik mellom denne kontrakt og kontrakt

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR SUNDLAND mellom. Drammen kommune ( DK ), org. nr og Rom Eiendom AS ( Rom ), org.nr

UTBYGGINGSAVTALE FOR SUNDLAND mellom. Drammen kommune ( DK ), org. nr og Rom Eiendom AS ( Rom ), org.nr UTBYGGINGSAVTALE FOR SUNDLAND mellom Drammen kommune ( DK ), org. nr. 939 214 895 og Rom Eiendom AS ( Rom ), org.nr. 980 374 505 Forslag 2.12.2014, rev. 18.5.2015 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1.1 Bakgrunn

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [ ] Energiverk (heretter kalt Energiverket ) (Falleierne og Energiverket i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

JORDLEIEAVTALE. Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. .(heretter kalt eier) leier til

JORDLEIEAVTALE. Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. .(heretter kalt eier) leier til JORDLEIEAVTALE Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. er inngått slik avtale: 1. Omfang.(heretter kalt eier) leier til..(heretter kalt leier) jordbruksarealet på eiendommen g nr. b

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst MERVERDIAVGIFT - AVTALE OM RETT TIL JUSTERING OG OVERFØRING AV DISPOSISJON AV MVA TIL PRIVAT

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst MERVERDIAVGIFT - AVTALE OM RETT TIL JUSTERING OG OVERFØRING AV DISPOSISJON AV MVA TIL PRIVAT SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/420-1 Arkiv: L80 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: MERVERDIAVGIFT - AVTALE OM RETT TIL JUSTERING OG OVERFØRING AV DISPOSISJON AV MVA TIL PRIVAT Planlagt behandling:

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste

Møteinnkalling. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Kunnskapsparken Alta, møterom Origo Store, 3. etasje Dato: Mandag 17. august 2015 Tidspunkt: 12.00 (lunsj for styret kl. 11.30) Eventuelt

Detaljer

Utbyggingsavtale for Solberg øst gnr. 102, bnr. 10 og gnr. 102, bnr. 118 i Å s kommune

Utbyggingsavtale for Solberg øst gnr. 102, bnr. 10 og gnr. 102, bnr. 118 i Å s kommune Utbyggingsavtale for Solberg øst gnr. 102, bnr. 10 og gnr. 102, bnr. 118 i Å s kommune 1 2 Innhold 1. Avtalens parter... 3 2. Generelt... 3 3. Avtalens formål og geografisk avgrensning... 3 4. Grunneiernes

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

FORPAKTNINGSKONTRAKT

FORPAKTNINGSKONTRAKT FORPAKTNINGSKONTRAKT Med forbehold om kommunens godkjenning har undertegnede i dag inngått følgende avtale: (grunneier) bortforpakter herved sin eiendom/deler av sin eiendom gnr./bnr. i kommune til (forpakter).

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/4668 Klassering: Saksbehandler: Harald Magelssen Køvjan STEINKJERBYGG AS - FRAMTIDIG ORGANISERING II Trykte

Detaljer

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg mellom Trysilhus Areal org nr. 985 304 084 ( Overdrageren ) Albums gate 15 3016 DRAMMEN og Rygge kommune, org. nr. 959 272 492 (

Detaljer

Praktisk husleierett for næringseiendom

Praktisk husleierett for næringseiendom Praktisk husleierett for næringseiendom Utleie av nybygg/rehabiliterte lokaler Advokat Ottar F. Egset ottar.f.egset@foyen.no Problemstilling 2 Utleiers og leietakers rettigheter og forpliktelser i bygge/rehabiliteringsfasen

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer