Erfaringer fra før og etter samhandlingsreformen. Fra intermediærenhet til Spydspiss Abildsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer fra før og etter samhandlingsreformen. Fra intermediærenhet til Spydspiss Abildsø"

Transkript

1 Erfaringer fra før og etter samhandlingsreformen Fra intermediærenhet til Spydspiss Abildsø

2 Forhistorien «Rett behandling på rett sted til rett tid». Intermediærenhet (spesialisert korttids, 1,5-linjetjeneste) Satsningsområde i England siden 2001 Modell: Søbstad helsehus i Trondheim Scand J Pub Health 2008;36: ² Tidsskr Nor Legeforen 2008;128:283-85

3 Intermediær, Abildsø Et forsterket sykehjemstilbud Nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten Spleiselag mellom OUS og bydelene Forsterket med 50% lege, 100% fysioterapeut og 100% sykepleier fra Ullevål Medisinsk-teknisk velutstyrt Inntaks- og vedtaksmyndighet på avdelingen

4 Inntakskriterier: 60 år+ Ferdig utredet. I behov for fortsatt medisinsk behandling. Antatt potensiale til utskrivelse innen 21 dager Mentalt i stand til å delta i behandlingen Ikke B-meldt/UK-meldt

5 Målsetting: Bedret pasientopplevelse og pasienttilfredshet Færre reinnleggelser i sykehus Redusert behov for rehabilitering etter utskriving Mindre behov for pleie og bistand i eget hjem Kortere liggetid i sykehus Bedret samarbeid mellom kommune og sykehus Redusert press på tilgjengelige sykehjemsplasser og sykehussenger

6 Evalueringen 2012 Brukertilfredshet: 3,9 på en skala fra 1-4 Færre reinnleggelser Kortere liggetid i sykehus Sykehusansatte opplevde det lett å overflytte pasienten, mindre byråkrati, mindre ventetid Overføring av kompetanse fra 1.- til 2.linjetjeneste Kommunal enhet med personell med høy fagkompetanse

7 1/ Fra IME til Korttid1 Begge parter trekker avtalen om samarbeidet om IME Intermediærplassene avvikles ved enheten på Abildsø MBU SYE vedtar Spydspiss Abildsø Samarbeidserklæringer fra UiO og OUS Avdelingen bytter navn til Korttid1 og prosjekt Spydspiss Abildsø etableres.

8 Spydspiss Abildsø Økonomisk støtte fra Helsedirektoratet og Helseetaten ved samarbeidsutvalget: Delprosjekt 1: overføre kunnskap til andre korttidsavdelinger i Oslo gjennom hospitering og veiledning Delprosjekt 2: etablere et praksistilbud for medisinstudenter og masterstudenter i avansert geriatrisk sykepleie

9 Spydspiss Abildsø Delprosjekt 1: Korttid 1, Abildsø sykehjem, utvikler en standard for økt kunnskap og handlingskompetanse via en modell for kompetanseoverføring, for å imøtekomme samhandlingsreformens intensjon om å behandle pasienten nærmest mulig eget bosted.

10 Spydspiss Abildsø Effektmål ansatte : Økt trygghet i håndtering av pasienter med behov for mer avansert behandling og sykepleie ved: Økt kompetanse til å håndtere akutt og kritisk syke Økt handlingskompetanse Økt fokus på fagutvikling

11 Prosjektets innhold Ansatte fra korttidsavdelingene hospiterer på Korttid 1, Abildsø. Vi betaler Prosedyrer og rutiner fra vår tid som IME blir implementert på korttidsavdelingene Undervisning

12 Innkomst Kartlegge MEWS samt vekt og ernæringsscreening Subakutt Kartlegge MEWS På hjerte/nyre pasienter ta vekt i tillegg Kliniske Observasjoner Hudfarge og sirkulasjon, dyspné, resp lyder, ødemer, væskeinntak, matinntak, eliminasjon, smerter, medisininntak, søvn/velvære, generell almenntilstand Daglig oppfølging Ta BT og puls daglig inntil første legevisitt, evt SpO2/vekt Deretter følg legens ordinasjoner Akutt Følg akutt prosedyrer

13 Hva er som før ved avdeling Korttid1 - sammenlignet med IME? Høy kompetanse Faglært, engasjert personalgruppe Fokus fagutvikling Medisinsk-teknisk utstyr Og hva er nytt: Samme bemanning som ordinære avdelinger Ikke inntaks- og vedtaksmyndighet

14 Ragnhild

15 Historien om Ragnhild: 88 år, enke, regnskapsfører, løser sudoku. 3.etasje uten heis. Rullator. Bilaterale hofteproteser, osteoporose og paroxystisk atrieflimmer. Marevan, selo-zok, calcigran, alendronat. Paracet når hun må.

16 Historien om Ragnhild Funnet på gulvet, febril og forkommen, litt omtåket. Vanskeligheter med å stå på høyre ben. Legevaktslege hjem. Feber, svekket allmenntilstand. Fine vitale målinger. Har ikke sikkert utgangspunkt for infeksjon. Synes høyrebenet er litt svakt. Ragnhild vil gjerne være hjemme, legevaktslegen ønsker en diagnostisk avklaring, og legger henne inn etter at sønnen har overtalt henne.

17 Historien om Ragnhild I mottak: Forverret allmenntilstand Rask atrieflimmer og tung i pusten Feberen har økt Bankeøm i nyrelosjene Pyuri og sylindre i urin Rtg thorax er negativt, rtg av hoften viser at protesen står fint. Det startes opp med væske og intravenøs antibiotika, og hun får seloken.

18 Historien om Ragnhild 2 døgn med antibiotika iv Bedre allmenntilstand, helt klar, fallende inflammasjonsmarkører Hevelser i bena, ekstra pute i sengen Rtg viser nå stuvning. Normofrekvent atrieflimmer Selo-zok er økt. Liten dose diural. Ferdig utredet, gjenstår iv antibiotikabehandling og oppfølging av hjertesvikt med justering av medikasjon. Intermediærkandidat.

19 Historien om Ragnhild Dag 3: overflyttes til IME med ambulanse. Tas imot av sykepleier Medikasjon etter kurve og journalutskrift Tas imot av lege dagen etter 3 dager etter innkomst på IME: Mobilisert med fysio, gått i trapp, deltar på trim, aktiv og sosial Antibiotika per os, liten dose ACEh Sinusrytme og nær ødemfri Kreatinin og elektrolytter kontrollert

20 Historien om Ragnhild Ragnhild har tilbud om å bli 2 uker, men ønsker hjemreise etter 7 dager. Hjemreise godt planlagt i tett samarbeid med bydel. hentes av innsatsteam daglig tilsyn den første tiden daglig vekt Time hos fastlege om 2 uker for ktr av urin og blodprøver

21 Ole

22 Historien om Ole 80 år, professor, yrkesaktiv. Enslig, sprek. Helt frisk før det aktuelle. Ingen medisiner. Nyoppdaget cancer. Sektorsykehus ett sted, kreftoppfølging et annet. Planlagt behandling for kreft om noen uker.

23 Historien om Ole Føler seg pjusk, glemsk og uvel. Falltendens. Sektorsykehus vil ha ham inn på kreftsykehuset, men kreftsykehuset vil ha ham inn på sektorsykehuset. Pasienten går til Volvat og havner på et tredje sykehus på kommunal akutt døgnenhet

24 Historien om Ole På kommunal akutt døgnenhet: ser at Ole ikke er tjent med opphold der utelukker akutt behandlingstrengende sykdom avtaler opphold på korttidsavdeling på sykehjem til han skal innlegges kreftavdelingen

25 Historien om Ole På korttid 1: utslitt og forvirret. Deliriøs? subfebril, kaster opp, har magesmerter skannes og tappes for urin, får kateter og væske delirregime Ole kommer seg noe, mobiliseres forsiktig og innkalles uken etter til kreftavdelingen for videre oppfølging og behandling.

26 Sammen er de dynamitt?? Betalingsplikt for ferdigbehandlede fra første dag Kommunal medfinansiering Lovfestet krav om kommunale akutte døgntilbud Antall sykehussenger pr innbygger går villet ned til tross for at vi er på europabunnen iflg OECD Beleggsprosenten er på europatoppen Liggetiden er svært lav i europeisk målestokk

27 Reiser minst 3 problemstillinger: Hvordan skal vi i praksis skille mellom egnede og uegnede til KAD-sengene, og unngå å presses til å utvide bruken? Hvordan skal sykehjemmene kunne imøtekomme det betydelig økte behovet for medisinsk kompetanse? Hvordan definere en utskrivningsklar pasient når vi ikke vet hva vi skal definere dem utskrivningsklare til??

28 Hvordan skal vi i praksis greie å skille mellom egnede og uegnede til KAD-sengene?

29

30

31 Forløpsformer - funksjonsnivå Selvhjelpsevne Akutt funksjonssvikt Kan ikke greie seg hjemme Tid

32 Selvhjelpsevne Kronisk funksjonssvikt Kan ikke greie seg hjemme Tid

33 Selvhjelpsevne Akutt pleie Kan ikke greie seg hjemme Tid

34 Selvhjelpsevne Ideell KAD-pasient Kan ikke greie seg hjemme Tid

35 Pasientens behov Behandling av akutt sykdom Vurdering av helhetsbildet, funksjon, skrøpelighet, polyfarmasi, trygghet og ivaretagelse.

36 Sykehus IME? Fastlege, poliklinikk, Daghospital Langtidsplass på Sykehjem Trygghetsavdeling? Akuttsenger på sykehjem? KAD?

37 Konklusjon KAD/ø-hjelpssykehjem Kommunale akutte døgnopphold kan være egnet for velavgrensede og veldefinerte pasientgrupper. Kommunale akutte døgnopphold er som regel ikke egnet (og ikke anbefalt) for typiske geriatriske pasienter Det er betydelig fare for at evt. overkapasitet på slike plasser kombinert med mangel på indremedisinske akuttsenger i sykehus vil føre til press for å utvide bruken av de kommunale akuttsengene til pasientgrupper der de er uegnet.

38 Hvordan skal sykehjemmene kunne imøtekomme det betydelig økte behovet for medisinsk kompetanse? Hvordan definere en utskrivningsklar pasient når jeg ikke vet hva jeg skal definere dem utskrivningsklare til??

39 NOVAs rapport bestilt fra NSF: Økt antall alvorlig syke Flere prosedyrer 36% er mindre trygge i jobben enn før 73% sier de trenger opplæring og veiledning i utførelse av nye oppgaver 91% mener de helsefaglige utfordringene er blitt større

40 NRK.no 13/1 Nyutdannede sykepleiere tør ikke jobbe på sykehjem på grunn av manglende fagmiljø Økt arbeidsbelastning etter samhandlingsreformen uten tilsvarende økt ressurser Mange møter situasjoner som er spennende, men i negativ forstand ved at de opplever at de er for mye alene og har få kolleger å diskutere utfordringene med. De får et for stort ansvar i forhold til den kompetansen de har svarer Høie

41 Forskningsbasert tilnærming: 1: Søbstad 2: Nova KAD: mangler dokumentasjon god modell Rett pasient-rett tid osv..

42 Veien videre Hva var intermediærs suksessfaktorer? Tett, muntlig kommunikasjon med sykehuset Legene på Ullevål visste hva de overførte til Vedtaksmyndighet? God tid til å se under havoverflaten Hva kan prosjektet tilføre? Bedre tilbud til pasientene Kompetanseheving Tryggere sykepleiere Men: Mangler forutsetninger for å erstatte IME

43 Mer samhandlings-pingpong? 43 Gro Næss 2012

44 Takk for oppmerksomheten

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Tidspunkt: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit,. 4. etg Tirsdag 10.11.2009 kl. 09:00 ca.13:30 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter Lunner kommune Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 5 2 Sammendrag... 5-6 3 Kostnader, bemanning

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig-hjelp døgnenhet krav til kvalitet og kompetanse Rapport 1 fra Medisinsk faggruppe

Kommunal øyeblikkelig-hjelp døgnenhet krav til kvalitet og kompetanse Rapport 1 fra Medisinsk faggruppe Kommunal øyeblikkelig-hjelp døgnenhet krav til kvalitet og kompetanse Rapport 1 fra Medisinsk faggruppe Sørlandet sykehus HF Kommunesammenslutningene på Agder 01.02.13 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Medisinsk

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Rapport fra Den norske legeforening og KS Mai 2014 1 Innhold RAPPORT OM KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD... 3 BAKGRUNN... 3 Partssammensatt arbeidsgruppe...

Detaljer

SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009

SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009 RAPPORT OM SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009 Bergan sykehjem Et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune og NAV for å redusere sykefraværet m.v. ved korttidsavdelingen, Bergan sykehjem

Detaljer

Verdi og verdighet når man blir gammel

Verdi og verdighet når man blir gammel Verdi og verdighet når man blir gammel Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling En viktig del av legekunsten er evnen til å observere. Overlat ikke noe til tilfeldighetene, overse ingenting;

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD. Referanse. Versjon: 1.0

PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD. Referanse. Versjon: 1.0 PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD Referanse Versjon: 1.0 1. SAMMENDRAG Prosjektgruppen anbefaler oppstart av kommunal øyeblikkelig døgntilbud heretter benevnt som ØHD. ØHD tjenesten

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Marit Strandquist og Toril Sund. Struktur og kompetanse i sykehjem

Marit Strandquist og Toril Sund. Struktur og kompetanse i sykehjem Marit Strandquist og Toril Sund Struktur og kompetanse i sykehjem Rapport 4/2004 Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2004 Rapport 4/2004 Rapport 4 / 2004 Høgskolen i Vestfold Copyright: Høgskolen i Vestfold/

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 13/137-2 Arkiv: 233 H12 DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER Forslag til vedtak:

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer