Immaterialrettens strukturelle forvandlinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Immaterialrettens strukturelle forvandlinger"

Transkript

1 Immaterialrettens strukturelle forvandlinger En analyse av reproduksjonens kulturelle former og rettslige regulering med særlig vekt på utvikling av programvare Hovedoppgave for cand.polit-graden Grethe Melby Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen 2005

2 2

3 3

4 Forord...7 Innledning: Immaterialretten i endring...9 Oppgavens fokus: Programvare Oppgavens metode: Retorisk analyse Oppgavens videre gang Kapittel 1: Teknisk regulering av reproduksjonen Hva er programvare? Machina rationatrix en tenkende maskin Kompilering og dekompilering lukke og åpne To utviklingspolitiske retninger for digital teknologi Teknisk regulering: DVD og DRM Oppsummering: Forsøk på juridiske vern av teknisk regulering Kapittel 2: Sosial regulering av reproduksjonen Teknologi som kulturell form Forholdet mellom tid og sted Kulturelle umuligheter Mediepanikker Situasjonens betydning for en sjanger Sjanger som kulturell form Tekniske muligheter Uniforme kloner og polyforme generativer Kapittel 3: Rettslig regulering av reproduksjonen Fra lærer til elev fra kråke til egg Objektskriterier og investeringskriterier Når informasjon blir kunnskap og kultur Begrunnelser for immaterialretten Forretningshemmeligheter og know-how - lisensavtaler Patentregler Opphavsrett Merkevareretten Oppsummering: Juridisk regulering av programvare Kapittel 4: Bakgrunn: Utvikling av UNIX-sjangeren Hva er et operativsystem Fire typer operativsystem UNIX multitask and multiuser UNIX: fra AT&T til universitetenes elektroniske nettverk UNIX ved University of Berkely University of Berkeley vs. AT&T BSD er det nye navnet XENIX Microsofts UNIX MINIX - veien om XENIX GNU GNU er ikke UNIX GNU og MINIX MINIX og LINUX Oppsummering: LINUX, GNU og 'Open Source'

5 Kapittel 5: Fra rettssal til stortingssal Retorikk i det sosiale felt Ord som smøring i apparatene Doxa og heterodoxi Makt til å definere Å tale om fortidens og fremtidens medier Jon Lech Johansens forklaring DeCSS i USA Ytringsfrihet? DeCSS i Norge: Informasjonsfrihet? åringen Jon fra uskyldig barn til kynisk gjengkriminell E-postlisten som kapitalfabrikk Jon Johansen som politisk aktivist Oppsummering: Informatikeren vs. juristen Kapittel 6: Oppsummering...98 Utfordringer for medievitenskapen Litteratur

6 6

7 Forord Svært mange har hjulpet meg i arbeidet med denne oppgaven, og mange skal ha takk. Den første er Rune Strand, som for 10 år siden introduserte meg både til internett og til diskusjonene om åpen kildekode. Deretter Asbjørn Svarstad og Tone Tjemsland, begge for at de har vist gjestfrihet og hjerterom. Per Platou skal ha takk for inspirerende samarbeid, særlig i arbeidet med utstillingen av vår net.art-arkeologi på Museet for Samtidskunst i Oslo. Hallvard Moe, Gaute Tjemsland og Gro Ween skal ha takk for uvurderlig støtte og oppmuntring underveis i arbeidet med oppgaven. Uten min veileder Karl Knapskog hadde dette kanskje vært mulig, men det hadde ikke vært en så positiv og inspirerende opplevelse. Jeg vet faktisk ikke helt hvordan jeg kan skryte nok av denne mannen, med sin enorme evne til å vise forståelse for frustrasjoner og forvirringer, men som alltid vet å peke i riktig retning til slutt. Den største takk retter jeg til Jørgen, Tora, Anker og Olga og mamma. For at de har holdt ut med meg og ventet på meg. Bergen, 20.mai 2005 Grethe Melby 7

8 8

9 Innledning: Immaterialretten i endring Elektronisk publisering og produksjon av digitale læremiddel er områder som er i rask utvikling, og også her øker behovet for et omforent regelverk (Immaterialrettsutvalget, 2003). Utviklingen av de opphavsrettslige regler har alltid vært knyttet til den teknologiske utviklingen på den måten at reglene har kommet som en følge av de tekniske mulighetene for masseutnyttelse av åndsverk (Kultur og Kirkedepartementet, 2003). Digital teknologi som internett så vel som datamaskinen alene, men også mobiltelefonen, mp3-spilleren, eller andre 'tekniske duppeditter' - har brakt med seg et potensial for endring i omgangen med kunnskap og kultur. Filer deles i fildelingsnettverk, innhold kopieres og overføres fra ett medium til et annet. Websider har lenker til annet innhold på internett og det blir laget dataprogrammer for ulike formål. Utviklingen finnes i de fleste sammenhenger: Innen offentlig sektor, innen forskning og utvikling, innen næringslivet - og i de tusen private hjem. Dette er noe av bakgrunnen for foreslåtte endringer av de juridiske lover som regulerer omgang med kulturelle goder. I forslagene blir det lagt vekt på at råderett over kunnskap er en vesenlig økonomisk ressurs som kan og bør utnyttes i et marked. Intensjonen er å skape grunnlag for ytterligere produksjon og utvikling. Enten vi sier det med immaterialrettens franske og engelske oversettelse - 'les droits de propriété intellectuelle' eller 'intellectual property rights' eller med akronymet 'IPR' er siktemålet med endringsforslagene en sterkere beskyttelse av rettighetshavsers 'intellektuelle eiendomsrettigheter'. Det finnes motforestillinger mot denne ''tingliggjøringen'' av kulturelle goder: For det første tar de nye reglene i liten grad hensyn til at kunnskap og kultur er vår felles kulturarv. IPR vil derfor gå på bekostning av sivile og kulturelle rettigheter. Tanken blir ikke lenger 'fri.' For det andre: Fordi IPR truer ytringsfrihet og informasjonsfrihet ved at 9

10 allmennhetens rett til å nyte kunnskap, kultur og vitenskapelige fremskritt blir 'gjerdet inn', vil IPR motsatt det som er intensjonen - hemme konkurranse og fremme monopoler. IPR truer den frie konkurranse på det frie marked. Konkurranse er avgjørende for ytterligere produksjon og utvikling i et marked, like mye som fri meningsdannelse er avgjørende for opprettholdelsen av det demokratiske samfunn. Situasjonsbeskrivelsen overfor forteller oss at immaterialretten er i endring. Kort sagt dreier immaterialretten seg om vilkår for reproduksjon av kunnskap og kultur. Det er snakk om rettsbeskyttelsen for intellektuelle prestasjoner og ''produkter'' - den er det juridiske fagområdet som gir beskyttelse for åndsskapte eller immaterielle goder (Bernitz et. al 2004, Riis 2001, Levin 1999). Det juridiske regelverket begrunnes i ønsket om en balanse mellom ulike hensyn. På den ene siden må rettighetshaver få en rimelig kompensasjon for sine investeringer, fordi dette vil fungere som et incentiv for videre utvikling. På den andre siden er det i samfunnets interesse at nye tanker og uttrykk bringes til torgs. Immaterialretten blir slik å forstå som en kontrakt mellom kunnskapsprodusent og samfunn, hvor hensikten er å stimulere til videre kulturell produksjon og spredning av kunnskap, for slik å sikre samfunnsmessig vekst og utvikling. Immaterialretten er en samlebetegnelse som favner vidt: Opphavsrett dreier seg om vernet for skapende og utøvende kunstnere deres uttrykk. Den beskytter ikke viten eller kunnen i seg selv, men måten kunnskapen er uttrykt på (Levin 1999:64). Patentretten dreier seg om vernet av oppfinnelser, og har mer med innhold å gjøre (Ibid:83). Her er det bestemte fremgangsmåter eller prosesser som skal beskyttes. Disse kan ikke brukes uten kompensasjon. Samtidig er det et krav at patentet er offentliggjort, slik at det skal være mulig å studere det og lære av det. Mønsterretten dreier seg om vern av formgivning, mens kjennetegnsretten dreier seg om vern av varemerker. Varemerkets sentrale funksjon er å være markedsstyrende, ved å å knytte bånd til kundekretsen. Merkevaren skal også signalisere at produktet har en bestemt opprinnelse og har slik en garanti- eller kvalitetsfunksjon: En merkevare med godt renommé står som garanti for at produktet er godt (Ibid:41). Til slutt har vi vernet mot utilbørlig konkurranse. Dette vernet står sentralt i denne sammenhengen. Her dreier det seg om et vern av kunnskap, informasjon og ideer, som for eksempel forretningshemmeligheter. Disse vernes stort sett gjennom taushetsavtaler, konkurranseklausuler og lisensavtaler. Her er det snakk om å regulere videreformidling av kunnskap, for på denne måten å hindre at konkurrenter trekker veksler på den (Bernitz et. al 2004). 10

11 I sin introduksjonsbok om immaterialrett skriver Marianne Levin at i løpet av de senere år har immaterialretten vist tegn på å forskyves fra å være et spesialområde til noe sentralt (Levin 1999:120). Området er i ferd med å få stor betydning, et bredere omfang og er i betydelig vekst (Levin 1999, Bernitz et. al 2004, Riis 2001). Det som kjennetegner denne endringen er at immaterialrett har beveget seg fra å være en ideell beskyttelse av objekter til å være en pragmatisk anlagt beskyttelse av markedsinvesteringer (Levin 1999:120). I mindre grad enn før legges det vekt på verkshøyde i opphavsretten, eller krav til nyhet for patentretten. Istedet legges fortidens økonomiske investeringer og fremtidens antatte tap til grunn når man skal avgjøre om krenkelse har funnet sted. Levin skriver: ''Frågan om skydd existerer eller inte er ingen grundfråga. Kränkning tenderer däremot i allt høgre utsträckning att bli beroande av övriga omständigheter i det enskilda fallet '' (Ibid). En slik bevegelse fra objektskriterier til investeringskriterier innebærer at hele immaterialrettsområdet beveger seg i retning mot å bli en lojal konkurranserett og et fleksibelt investeringsvern. I denne oppgaven vil vi kartlegge disse forskyvningene innen det immaterialrettslige området, med særlig vekt på hvilke konsekvenser dette har for tilgang til kunnskap og kulturelle goder, og for den videre kulturelle utvikling og reproduksjon. Ettersom de nye reproduksjonsteknikker gjør seg særlig gjeldende innefor programvareområdet, og disse teknikkene og nye digitale medier er muliggjort av programvare og stadig programvareutvikling, vil programvare og rettslig regulering av programvareutvikling og bruk stå sentralt. Det er de samfunnsmessige konsekvenser av endringer i den rettslige regulering vi særlig vil interessere oss for. Oppgavens fokus: Programvare I denne oppgaven skal vi altså studere hvilke følger endringer i immaterialretten kan ha for utviklingen av programvare, samt de videre samfunnsmessige konsekvenser av endret rettslig regulering. Gjeldende rett på det immaterialrettslige området kan forstås som utfallet av økonomiske, politiske og kulturelle kamper mellom deltakere i kulturelle kretsløp (Lury 1993:4). Utfallet av slike kamper nedfeller seg i det vi kan kalle immaterialrettslige regimer, som fastlegger prinsipper for den rettslige regulering og som innebærer føringer for begrepsfesting og forståelse, definerer handlingsrom ved endringer og inkludering av nye områder og rettsobjekt. De rettslige regimer er derfor også diskursive regimer, dvs. bestemte måter å forstå, begrepsfeste og snakke om et saksområde, som kan stå i et konkurranseforhold til andre begrepsfestinger og forståelsesformer. Slike diskursive regimer eller formasjoner vil i varierende grad ha institusjonelt feste og tyngde, noe som vil være avgjørende for hvilke 11

12 ressurser som kan mobiliseres i forsvaret av dem og for hvordan kamper om rettslige prinsipp utkjempes. Historisk har feltet for programvareutvikling nettopp vært preget av kamper om hvilke immaterialrettslige prinsipper som skal gjelde. På kamparenaen finner vi en rekke ulike aktører, med ulike perspektiv, ressurser og metoder for å fremme sitt syn. I analysen av rettslige endringer skal vi særlig konsentrere oss om to diskursive regimer eller reguleringspolitiske retninger: En som fremmer åpenhet som prinsipp, og en som taler for begrenset tilgang. Rundt disse prinsippene grupperer det seg en rekke begreper, argumentasjons- og handlingsstrategier. De diskursive regimer har ulikt institusjonelt feste og ressursgrunnlag, og de kan forstås som nedfelt i eller preget av ulike kulturelle former, dvs. at de inngår i etablerte sosiale praksiser og strukturer som preger forståelses- og handlemåter på et bestemt område. Sentralt i denne oppgaven er å analysere hvordan ulike diskursive regimer mobiliseres for å påvirke utfallet av en konkret rettslig strid. Den konkrete rettslige strid er den såkalte DVD-saken. I januar 2000 ble den norske tenåringen Jon Lech Johansen arrestert av det norske etterforskningorganet Økokrim etter at han hadde deltatt i utviklingen av dekrypteringskoden DeCSS. Etter lang tid og flere utsettelser ble han stilt for retten av norske påtalemyndigheter og frikjent. I løpet av samme tidsperiode ble det fremmet forslag om å revidere den norske åndsverksloven på en slik måte at Johansen ville kunne blitt dømt dersom loven var gjeldende da Johansen sto tiltalt. Dette forslaget er i skrivende ennå ikke behandlet i Odelstinget, også dét etter gjentatte utsettelser. Årsaken til utsettelsene er i følge saksordfører Ulf Erik Knudsen (Frp) at saken er komplisert (DN ). Også i DVD-saken ble utsettelsene begrunnet med at det fantes lite kompetanse på feltet. Lech Johansen ble innledningsvis sammenliknet med en ''gjengkriminell'' som tok for seg av andres intellektuelle eiendom, og en slik forståelse preget også tiltalegrunnlaget. Det offentlige ordskiftet var betydelig preget av ''mediepanikk '', og av at rettighetshavernes interesser og forståelse av saken dominerte offentligheten. Lech Johansen understreket hele tiden at han var tilhenger av Åndsverklovens bestemmelser om kopiering, men først i de senere faser av saken ble Lech Johansens virksomhet knyttet til begreper som informasjons- og ytringsfrihet. Dette saksforløpet understreker behovet for å bringe frem en bredere forståelse av forholdet mellom immaterialretten og reproduksjon, og saken er godt egnet til å få fram hvordan diskursive kamper på dette området arter seg. Formålet med denne oppgaven er å vinne innsikt i dynamikken i slike prosesser, og komme til en bedre forståelse av hvilke faktorer som fremmer eller hemmer realiseringen av teknologisk potensial, enten faktorene er økonomiske, teknologiske, sosiale, kulturelle eller juridiske. 12

13 Oppgavens metode: Retorisk analyse Denne oppgaven har en kvalitativ metodisk tilnærming. Kvalitativ forskning er opptatt av hvordan den sosiale verden blir tolket, forstått, opplevd og produsert. Analysemetodene innebærer fokus både på detaljer, kompleksitet og kontekst. I arbeidet med denne oppgaven har jeg funnet fagfeltet retorikk som et svært nyttig verktøy for analyse. Dette fordi retorikk også er en teori om teknikk og teknologi. Vi kan med andre ord dra nytte av retorikken når vi skal forstå programvaren som objekt som kulturgjenstand. Selve begrepets teknologi fører oss tilbake til det greske ordet 'tekhnologia', som har grunnbetydningen 'læren om tekhne' (Andersen 1995:271). Når verbet 'tekhnologeo' brukes flere ganger i Aristoteles lærebok Retorikken, er det nettopp i denne betydningen: Å gi regler for noe innen talekunsten (Ibid). For det andre er retorikk et verktøy for å analysere diskursive regimer i teknologidebatten. Måten vi tenker om teknologien på, er med på å forme teknologien. Kampen om begrepene er derfor også en kamp om teknologien (Sejersted 1998:114). Retorikken byr på et apparat for å analysere slike kamper, ikke bare fordi retorikken er en teori om språk, men også fordi den inneholder en teori om ordets forhold til det sosiale:. Sentrale retoriske begrep i denne sammenhengen er 'kairos', eller 'retorisk situasjon' (Andersen 1995:24, Kjeldsen 2004:77). Slik er retorikk også en teori om kommunikasjon. Som en av de første skrevne teoretiseringer om kommunikasjonmetoder griper den fatt i problemstillinger som også er aktuelle i dag, og som derfor gjør den relevant for samtidens medievitere (Kjeldsen 2004:31). Her er det imidlertid viktig å huske på at i vår tid foregår kommunikasjonen på mange vis via et mangfold av teknologier og kommunikasjonskanaler som alle har ulike karakteristika. Dette gjør at dagens retorikk ikke er den samme som i antikken. Retorikk egner seg også fordi diskursene vi skal studere befinner seg i skjæringspunktet mellom jus og politikk, og debatten dreier seg om teknologi. Her finner vi både deliberativ og forensisk tale. Den deliberative tales formål er å enten tilskynde eller å fraråde, og det er her man finner rådgivning og politisk debatt. Den er rettet mot fremtiden. Den forensiske talen består prinsipielt av anklage eller forsvar. Den finner man i retten, og den er rettet mot fortiden (Andersen 1995:29). Sistnevnte taleform fremstår som særlig relevant, da antikkens retorikere - eller logografer langt på vei hadde samme funksjon som samtidens advokater. Men som vi skal se i oppgaven, finner vi jurister som taler som politikere og politikere som taler som jurister. Grensene er derfor ikke entydige eller klare, og det er viktig å se på hvordan det tales når, ikke bare hvem som taler i kraft av å være hva. Dette vil vi dra nytte av i analysen. 13

14 Oppgavens videre gang I kapittel 1 skal vi skaffe oss et innblikk i hva programvare er og hvordan den fungerer. Vi skal se hvordan muligheten for å begrense innsikt i teknologiens funksjonsmåter kan 'skrives inn' i selve programvaren, og at dette møtes på to måter: På den ene siden de som søker å skape innsyn, på den andre siden de som søker å begrense innsynet. Til slutt skal vi ta for oss hvordan DVD-video er blitt forsøkt utstyrt med en slik begrensningsfunksjon. I kapittel 2 skal vi studere hvordan kunnskap reguleres sosialt og kulturelt, og hvordan teknologi kan forstås som kulturell form. Vi skal blant annet se hvordan disse gjerne deltar i såkalte 'mediepanikker', der selve mediet defineres som et problem, og der 'rådgiverne' forstår seg selv som problemløsere. Dette er med på å skape retoriske situasjoner som igjen er med på sette vilkårene for frembringelsen av nye reproduksjoner: Alternativene er enten at programvare kun skal kunne være rene repetisjoner eller uniforme kloner, eller at en større grad av vekst og videreutvikling i flere retninger kan tillates, slik at reproduksjonens kulturelle form mer blir å forstå som polyforme generativer. I kapittel 3 skal fokus rettes mot immaterialretten. Den begrunnes ut i fra behovet for å sikre et økonomisk grunnlag for vekst og utvikling. Men vi skal se at den også har en kontrollerende funksjon i trykkpressens tidsalder var blant annet trykkerilaugenes monopol god butikk for trykkeriene, samtidig som de var gode kontrollorgan for myndighetene. Vi skal se nærmere på immaterialrettens informasjonskontrollerende funksjoner, og ta for oss ulike sider av hvordan dette skjer. Deretter skal vi også komme inn på hvordan programvare hittil har vært regulert, og hvilke tendenser som viser seg i dette feltet. I kapittel 4 skal vi studere den delen av programvareproduksjonen som er nærmere knyttet til det akademiske felt enn for eksempel de proprietære alternativene Apple og Microsoft. Dette er historien om operativsystemet UNIX og dets ulike varianter. Denne vil kaste et bedre lys over de interessemotsetningene som utspiller seg i rettsaken mot Jon Lech Johansen. Den skal vi ta for oss i kapittel 5. Vi skal se hvordan Johansen inntar en myndig og rådgivende posisjon når han kommuniserer til offentligheten, men blir omtalt som et barn uten kunnskap om den situasjonen han har skapt. Ved å trekke veksler på Pierre Bourdieus teori om kamper i det sosiale felt blir situasjonen analysert som et klassisk eksempel på at rådende autoriteter utfordres, og at diskursen preges av mediepanikk, men at den også snur og at de etablerte aktørenes autoritet trekkes i tvil. I kapittel 6 skal vi drøfte implikasjoner ulike reguleringsregimer har for informasjonsfrihet og en demokratisk offentlighet, og hvilken rolle medievitenskapen bør ta på seg for å fremme en opplyst, offentlig debatt om disse viktige spørsmålene. 14

15 Kapittel 1: Teknisk regulering av reproduksjonen Innledningsvis har vi sett hvordan regulering av programvare har vært vurdert som et omfattende og komplekst felt både i rettssystemet og i det politiske system. Blant annet blir det hevdet at man i samfunnet har er et generelt behov for kunnskap om teknologiens funksjonsmåter. I dette kapittelet skal vi forsøke å bøte på dette, ved å skaffe oss et generelt innblikk i hva programvare er, slik at vi skal stå bedre rustet til å forstå helhetens komplekse karakter. Et vesentlig punkt er hvordan teknologiens egenskaper gir muligheter for teknisk regulering. Dette er reguleringsmekanismer som er skrevet inn i programvaren selv, slik at man teknisk kan begrense innsikten i teknologiens funksjonsmåter. Dette er en mulighet som møtes med to ulike reaksjoner. På den ene siden en respons der man søker å åpne opp for innsikt i teknologiens funksjonsmåter, på den andre siden en respons som dreier seg om å utnytte de tekniske mulighetet til å begrense innsikten. Vi skal i det følgende kaste oss inn på den ene siden i debatten, ved rett og slett å forsøke å skaffe oss innsikt i teknologiens funksjonsmåter, ved å spørre oss selv hva programvare er Hva er programvare? ''Computers are to computing as instruments are to music''. Slik åpner Alan Kay sitt essay Computer Software (Kay i Mayer 1999:129). Her peker Kay på at fysiske lagringsmedier alltid har vært forskjellige: Notasjoner har vært lagret i leire eller ved hjelp av blekk og papir, for digitale data har vi sett roterende aksler, hullkort, magnetbånd, vakumtuber, transistorer samt integrerte kretser på silikonbrikker. Det alle disse lagringsmedier har til felles er at de kan lagre informasjon. Men informasjon, understreker Kay, er ikke noe annet enn markeringer og notasjoner. For å gi mening er de nødt til å bli fortolket (Ibid). Innen 15

16 musikken er det musikeren som fortolker gjennom sin fremføring. Selv om informasjonen i et dataprogram blir behandlet ved hjelp av en rekke forhåndsdefinerte og automatiserte prosedyrer, må også disse markeringene til slutt, i likhet med komposisjonen, fortolkes av et menneske som interagerer med maskinen. Både når det gjelder musikk og teknikk er altså samspillet mellom menneske og instrument vesentlig for hva som springer ut av teknologien. Med dette som utgangspunkt kan vi få en første forståelse av programvare: Enhver som har forsøkt seg som musiker, om så bare på barneskolens blokkfløyte, vet at fremføring ikke alltid er så enkelt. Noen ganger er det umulig og det behøver ikke være musikeren som er problemet. For mens enkelte komposisjoner uten problemer kan overføres fra ett instrument til et annet, er andre komposisjoner spesialskrevet for bestemte instrument. Slike komposisjoner gjør seg dårlig på nye instrument: En fullgod fremføring av Frederick Chopins pianoetyder på tverrfløyte vil etter all sannsynlighet være umulig. Det vil kanskje være lettere ved hjelp av en cembalo. Samtidig vil man erfare at fordi en cembalo er et tangentinstrument med strenger, hvor lyden blir laget av små plekter som knipser strengene, kan man ikke endre lydstyrken med anslaget slik man kan på et klavér eller et piano. Der er det en hammer som slår på strengene. En komposisjon av Chopin, som nettopp fordrer bruken av sterke og svake anslag, vil derfor høres nokså rar og feil ut om den blir fremført på en cembalo. 1 Slik er det også med programvare. For i likhet med komposisjonens regler kan programvarens matematiske formler og algoritmer i all enkelhet defineres som 'a set of instructions' (se Ceruzzi 1999:80). Dersom det er mulig å kjøre programvare på maskinvaren, er det fordi den langt på vei er spesialskrevet for maskinens arkitektur - på samme vis som Chopins etyder er skrevet for klavér. Er ikke programvaren skrevet for maskinen, er det sannsynlig at det dukker opp eksempler i 'fremførelsen' som virker merksnodige. Man vil erfare såkalte 'glitch' (små tekniske feil eller glipp), eller rett og slett at programmet 'krasjer': Fremføring - eller performance - er umulig. Ikke bare maskinvaren, men også programvaren - operativsystemet såvel som applikasjoner - kan forstås som instrumenter. Når tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Word er skrevet for Apple Macintosh' nyeste operativsystem OS X, vil det etter all sannsynlighet ikke kunne vises frem på den 'eldgamle' plattformen MAD fra På samme måte vil et 'dokument' - eller en 'fil' - som er laget ved hjelp av en eldre versjon av 1 Slike eksperiment er ikke uvanlige innen samtidskunsten: Mikkel McAlindens performance "Gymnopedie no.1" på Stenersenmuseet, fredag 14. januar 2005 gikk ut på at Erik Saties velkjente pianostykke med samme navn ble avspilt av 24 atleter som gjorde armhevinger på lydmatter spesialbygget av NOTAM (Norsk nettverk for Teknologi Akustikk og Musikk). Seansen varte 3 min og 37 sekunder. 16

17 tekstbehandlingprogrammet Microsoft Word ikke nødvendigvis kunne 'fremføres' ved hjelp av en nyere versjon av programmet. Dette selvom programmene bærer samme merkevarenavn, nemlig Microsoft Word, og filformatet angis å være.doc. Skulle man i siste tilfelle forklare hvorfor, kan vi fortsette musikkanalogien: Å skrive et dokument ved hjelp av Microsoft Word er som å komponere et stykke musikk for et tangentinstrument. Når man så senere ønsker å fremføre det samme stykket på et tangentinstrument, blir man overrasket, fordi det ikke låter riktig. Årsaken er at det ikke er snakk om samme versjon av tangentinstrument, men to ulike versjoner: et klavikord og et pipeorgel. Et klavikord er et tangentinstrument som ligner på en cembalo, fordi det også har strenger som knipses. Et pipeorgel er et tangentinstrument hvor luft blir presset gjennom piper for å lage lyd - på samme måte ved fløyteinstrumenter. Slik ikke alle tangentinstrument fungerer likt, fungerer ikke alle versjoner av Microsoft Word på samme måte. Ulike versjoner av programmet som bærer samme merkevarenavn, kan derfor fremføre samme tallkomposisjon forskjellig Machina rationatrix en tenkende maskin At komposisjoner er skrevet for bestemte instrument, betyr ikke at det er umulig å spille den ved hjelp av andre instrumenter. Når man ønsker å kunne spille komposisjoner på nye instrument, er det vanlig å transkribere komposisjonen og arrangere dem for de nye instrumentene. På lignende måte er det mulig å kode om programvare, slik at den kan tilpasses nye situasjoner. At programvare kan 'transkodes' er et viktig kjennetegn ved det digitale objekt (Manovich 2001:45-48). Det gjør det mulig å skrive inn vilkårene for bruk av produktet i selve programvaren - reglene ligger i selve koden - på samme måte som kommandoene andante, allegro eller presto er bruksanvisninger for musikeren. Det er dette juristen Lawrence Lessig refererer til når han hevder at våre lover og regler om bruk av digital teknologi ikke bare er skrevet ned i de institusjonalisterte lovverkene: De er også skrevet inn i selve programvarens kode - ''code is law'' (Lessig 1999:6). Kode kan med andre ord fungere som en teknisk regulering av programvare og fungerer i praksis mer regulerende enn komponistens anvisninger om å spille rolig, hurtig eller meget hurtig, fordi en musiker strengt tatt kan velge å la være å gjøre som komponisten anviser. Det er verre å la en datamaskin fatte en slik selvstendig beslutning: Maskinen er programmert. For å få en mer inngående forståelse av dette, må vi starte på nytt med det vi alle vet: Programvare er bygget opp av 0 og 1 - av binærkode. Dette gjør at alle digitale medieobjekt - enten de er animasjoner laget fra bunnen av ved hjelp av en datamaskin eller analog video overført til digitalt format - kan forstås som numeriske representasjoner 17

18 (Manovich 2001:27). Men et ensidig fokus på at digitale objekt bare er mange 'nuller og ettall' gjør det imidlertid lett å glemme at det nettopp er de ulike kombinasjonene - eller 'komposisjonene' - av ettall og nuller som er det vesentlige. Som tallkombinasjoner kan de beskrives ved hjelp av matematiske metoder og teknikker - som matematiske formler og algoritmer (regneregler). Disse matematiske formlene kan igjen presenteres - eller 'fremføres' - ved hjelp av ulike metoder slik at vi står igjen med et digitalt bilde, digital lyd, eller digital tekst osv. Ved at tallkombinasjonene blir ytterligere bearbeidet av nye algoritmer, blir informasjonen bearbeidet eller programmert (Ibid). Programmeringens historie - eller historien til de ulike teknikker, metoder og prosedyrer man har for å gjøre beregninger - strekker seg langt tilbake i menneskenes historie. Vi skal begynne i moderne tid, nemlig i Dette året skrev Alan Turing essayet On computable Numbers (Turing, 1936). Det tok utgangspunktet i problemstillinger med røtter i den ikke-euklidske geometrien som for legmenn kan illustreres gjennom det såkalte 'løgnerparadokset': ''Denne setningen er falsk''. For hvis setningen er falsk, da er den jo også sann? Hvis den sann, da er den jo også falsk? At det blir umulig å bestemme sannhetsgehalten i setningen illustrerer det som innen matematikken blir omtalt som das entscheidungsproblem - beslutningsproblemet. Dette brakte inn erkjennelsen innen 'de harde vitenskaper' om at også matematikken er menneskeskapt. Følgelig er også matematikken en omtrentlig beskrivelse av det som skjer i verden. Den representerer verken 'sannheten' eller hele 'universets struktur'. For matematikere i det tyvende århundre, skriver teknologishistoriker Brian Winston, som beskjeftiget seg med matematiske ekvivalenter til løgnerparadokset, var dette en avgjørende vitenskapelig innsikt fordi den innebar en etisk tillatelse for forskere å tenke seg en machina rationatrix en tenkende maskin. I utgangspunktet utfordret forestillingen om tenkende maskiner det etablerte skillet mellom ånd og materie vi kjenner fra René Descartes (Winston 1998:148). I sin artikkel beskrev Turing en maskin som leser, skriver, søker og lagrer binære numre, innskrevet på et endimensjonalt bånd. Kort sagt: Han beskrev en datamaskin. I artikkelen dukker også begrepet computer opp. Da er det tale om et menneske, ikke en maskin: computer er brukt i betydningen a person who performs computations (Ibid:151). Men hvordan utfører - eller fremfører - en person 'computations'? Strengt tatt gjør man en 'computation' - en utregning - når man regner ut at 1+1=2. Dette er en relativt enkel utregning som ikke stiller høye krav til avanse. For avansert matematikk trenger man avanserte metoder. En særdeles betydningsfull metode i programmeringens historie er kompilering. I det følgende skal vi få innsikt i hva kompileringsmetoden går ut på, både med hensyn til 18

HØRINGSUTTALELSE -- ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN M.M. SOM FØLGE AV EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/29/EF (EUCD)

HØRINGSUTTALELSE -- ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN M.M. SOM FØLGE AV EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/29/EF (EUCD) Elektronisk Forpost Norge Pb. 2631 Solli 0203 Oslo Kultur- og kirkedepartementet Oslo, 24. juni 2003 Medieavdelingen Pb. 8030 Dep 0030 Oslo HØRINGSUTTALELSE -- ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN M.M. SOM FØLGE

Detaljer

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn Rapport 2, november 2004 Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn ISBN 82-92447-01-6

Detaljer

TRE AVHANDLINGER OM FILDELING, IT-SIKKERHET OG E-POSTKONTROLL

TRE AVHANDLINGER OM FILDELING, IT-SIKKERHET OG E-POSTKONTROLL Complex nr. 2/2007 ZEBLEX H06 TRE AVHANDLINGER OM FILDELING, IT-SIKKERHET OG E-POSTKONTROLL Senter for rettsinformatikk Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo Henvendelser om denne bok kan gjøres til:

Detaljer

Tegnspråk på nett. Johan Hjulstad. Hovedoppgave. Om mediering av offentlig informasjon. Hovedoppgave i anvendt språkvitenskap. Trondheim våren 2007

Tegnspråk på nett. Johan Hjulstad. Hovedoppgave. Om mediering av offentlig informasjon. Hovedoppgave i anvendt språkvitenskap. Trondheim våren 2007 Johan Hjulstad Johan Hjulstad Tegnspråk på nett - Om mediering av offentlig informasjon Hovedoppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det historisk-filosofiske fakultet Institutt for

Detaljer

DRM og demokrati: Argumentasjoner, rettferdiggjøringer og strategier bak endringen av åndsverksloven 2003-2005. Jan Frode Haugseth

DRM og demokrati: Argumentasjoner, rettferdiggjøringer og strategier bak endringen av åndsverksloven 2003-2005. Jan Frode Haugseth DRM og demokrati: Argumentasjoner, rettferdiggjøringer og strategier bak endringen av åndsverksloven 2003-2005. Jan Frode Haugseth Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen 2004 Jeg vil dedisere denne

Detaljer

Forskerforbundet: Opphavsrett

Forskerforbundet: Opphavsrett Forskerforbundet: Opphavsrett Skriftserien nr 1/2010 Opphavsrett Notat utarbeidet for Forskerforbundet av professor dr. juris Olav Torvund Oslo februar 2010 2 Innhold 1 Innledning...6 1.1 Den som skaper

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Konsulenters kunnskap

Konsulenters kunnskap Konsulenters kunnskap Hvordan utvikler og forvalter konsulenter sin kunnskap? Av Øystein Vik Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København/ Danmarks Pædagogiske Universitet for graden Master of Knowledge

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER

PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER PERSONVERN 2014 TILSTAND OG TRENDER 2013 THE GUARDIAN AVSLØRER DEN STØRSTE OVER- VÅKNINGSSKANDALEN SIDEN WATERGATE GPS-SPORING AV DEMENTE 14. JUNI Stortinget tillater helse- og omsorgstjenester å benytte

Detaljer

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt Arbeidsrapport nr, 6-1998 Maria A. Guzmán og Unni Kjærnes En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt SIFO 1998 Arbeidsrapport nr. 6 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene.

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene. Forord Statlig forvaltning blir i stadig større grad ensrettet i sine valg av IT-produkter. Statskonsult ønsker å påpeke hvilke ulemper en for stor ensretting kan medføre, og vurdere alternativer til de

Detaljer

Erstatter streamingtjenester ulovlig nedlasting av musikk eller leder tjenesten kunder bort fra det regulære musikksalget?

Erstatter streamingtjenester ulovlig nedlasting av musikk eller leder tjenesten kunder bort fra det regulære musikksalget? Erstatter streamingtjenester ulovlig nedlasting av musikk eller leder tjenesten kunder bort fra det regulære musikksalget? Stig Roar Isaksen Emnekode: BE 323 E HHB-MBA Abstract This master thesis examines

Detaljer

Forbruk av banktjenester

Forbruk av banktjenester FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Forbruk av banktjenester Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg

Detaljer

Masteroppgave i matematikkdidaktikk

Masteroppgave i matematikkdidaktikk Masteroppgave i matematikkdidaktikk En matematikklærers bruk av medierende redskaper i undervisning av lengde, areal og volum Svanhild Breive Veileder Martin Carlsen Masteroppgaven er gjennomført som ledd

Detaljer

- Retorisk analyse av omdømme

- Retorisk analyse av omdømme Kandidatavhandling ved Institut for Sprog og Erhvervskommunikation Innlevert: 01.09.08 - Retorisk analyse av omdømme Antall tegn: 168,888 Skrevet av Torstein Hagen Veileder: Kim Lilholt Ruggaard Århus

Detaljer

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl DE NYTTIGE OFRENE Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett Julie Estdahl Stuestøl Masteroppgave i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Detaljer

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv ARBEIDSNOTAT 19/2005 Olav R. Spilling Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31,

Detaljer

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2004 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

BEFRIENDE SAMSPILL. En evaluering av prosjektet. Musikk i fengsel og frihet. Hovedfagsoppgave i sosiologi Universitetet i Bergen Juni 2004

BEFRIENDE SAMSPILL. En evaluering av prosjektet. Musikk i fengsel og frihet. Hovedfagsoppgave i sosiologi Universitetet i Bergen Juni 2004 BEFRIENDE SAMSPILL En evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet. Hovedfagsoppgave i sosiologi Universitetet i Bergen Juni 2004 Kjersti Sæve Nesset 1 FORORD. Arbeidet med denne oppgaven har vært

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom hjem og skole en undersøkelse ved en skole i Troms

Samarbeid og kontakt mellom hjem og skole en undersøkelse ved en skole i Troms Samarbeid og kontakt mellom hjem og skole en undersøkelse ved en skole i Troms Liv-Ellen Erdal SOS-350 H03 Hovedfagsoppgave i sosiologi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren

Detaljer

Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften.

Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften. Trine Nesland Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften. ARK3900 Bacheloroppgave vår 2014, innlevert 15. mai via Fronter. Antall sider

Detaljer

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM IMM NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for maskinteknikk Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk Forord Hensikten med denne rapporten

Detaljer

Fri tilgang til foto på nett

Fri tilgang til foto på nett Fri tilgang til foto på nett Ulvøya, Oslo 1955. Foto: Dagbladet/Norsk Folkemuseum 1 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 5 2 Prosjektet fri tilgang til foto på nett... 5 2.Høyoppløselige bilder på nett...

Detaljer