SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP"

Transkript

1 SIDE 144 SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP Vedtatt av styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest Studietilbud i samfunns- og BACHELORPROGRAM I SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP MASTER I IDRETTSVITENSKAP EMNER I SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP Kort om samfunns- og Studiet i samfunns- og skal gi studentene grunnleggende kompetanse i å forstå så vel idrettens plass i samfunnet som samfunnets nærvær i idretten. Det skal oppøve studentenes refleksjon rundt forutsetninger og konsekvenser knyttet til idrett. Kjønn, sosial klasse, etnisitet, generasjon og funksjonsnivå er forhold som har betydning for deltakelse i idrett, og aktualiserer spørsmål om sosial inklusjon og eksklusjon. Ikke minst gjelder dette i barne- og ungdomsidrett. Spørsmålene belyses på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, og tar opp spørsmål i tilknytning til både organisert og uorganisert idrett. Samfunns- og er et tverrvitenskapelig studium med forankring i teoretiske og metodiske tilnærminger til idrett i kombinasjon med en praksistilnærming. Profilen er samfunnsvitenskapelig, men studiet gir både grunnleggende kunnskaper om og alternative perspektiver på kropp, fysisk aktivitet og idrettslige ferdigheter. I studiet problematiseres grunnlaget for bredde- og toppidrett i forhold til idrettens overordnede målsetninger og innhold. Studentene skal også få innsikt i trekk ved den moderne idretten med fokus på organisering, konsum, kommersialisering og differensiering. Spørsmål om idrettens organisering, regulering og økende grad av kommersialisering belyses både i et nasjonalt, regionalt og internasjonalt perspektiv. Bachelorstudiet i samfunns- og administreres av Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

2 SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SIDE 145 BACHELORPROGRAM I SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP Yrkesmuligheter Et viktig siktemål med studiet er å gjøre studentene i stand til å møte dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet gjennom en bred, tverrfaglig og fleksibel kompetanse tilpasset et samfunn i kontinuerlig endring. Bachelorprogrammet i samfunns- og, i kombinasjon med andre fag i og utenfor SVT-fakultetet, gir grunnlag for senere arbeid i skole, organisert idrett, offentlig forvaltning, treningsstudio og i turisme og fritidsnæringen. Det forventes også at en bachelorprogrammet i samfunns- og kan tilpasses nye jobber og behov i et jobbmarked som blir stadig mer differensiert og spesialisert. I visse tilfeller dreier det seg ikke bare om jobber som allerede finnes, men spesialiseringer som må skapes og profileres. Overordnet læringsmål for bachelorgraden i samfunnsvitenskapelige fag En bachelorkandidat fra SVT-fakultetet ved NTNU har tilegnet seg både teoretisk kunnskap og metodiske og kommunikative ferdigheter. Dette gjør kandidaten i stand til å arbeide selvstendig, kritisk og analytisk med ulike typer oppgaver. Kandidaten kan tilegne seg ny kunnskap, kritisk vurdere teorier og forskningsresultater, og er kvalifisert for oppgaver og utfordringer i et variert spekter av roller i yrkesliv og samfunnsliv forøvrig. Etter fullført bachelorgrad har kandidaten faglige og metodiske forutsetninger for å gjennomføre et masterstudium innenfor samme fagområde eller annet studium som bachelorgraden er godkjent som opptaksgrunnlag til. Læringsmål for bachelorprogrammet i samfunns- og Kunnskapsmål Ha kunnskap om sentrale teorier og fagretninger innen Ha kunnskap om sentrale trekk ved idretten, nasjonalt og internasjonalt Ha kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder Ferdighetsmål Ha ferdigheter til å gjennomføre et avgrenset selvstendig forskningsarbeid Ha ferdigheter å bruke ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder Ha ferdigheter til å finne, kritisk vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling i en akademisk form Ha ferdigheter til å måle og analysere fysisk aktivitet og trening i lys av intensitet, frekvens, varighet og type aktivitet Holdningsmål Ha basisinnsikt i forskningsetiske problemstiller Generell kompetanse Ha kompetanse til å planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og mindre prosjekter knyttet til idrett og fysisk aktivitet med bruk av samfunnsvitenskapelig forskningsmetode både selvstendig og i samarbeid med andre Ha kompetanse til å formidle kunnskap og bidra med faglig funderte løsningsforslag både skriftlig og muntlig Ha kompetanse til å formidle og utveksle synspunkter og erfaringer med andre med

3 SIDE 146 SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis Studiets oppbygning Bachelorprogrammet i samfunns- og er normert til 6 semester og består av: de obligatoriske innføringsemnene EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsfag (7,5 sp) og perspektivemne (7,5 sp) et breddeår (60 sp) i 3. og 4. semester. I breddeåret kan studentene velge fritt valgte emner på til sammen 60 studiepoeng, et årsstudium i et annet fag eller studier i utlandet. en fordypning i samfunns- og (105 sp), som består av bestemte emner som gir kvalifikasjon for opptak til en mastergrad. Fordypningen er satt sammen av obligatoriske og valgbare emner. Fordypningen i samfunns- og utgjør 105 studiepoeng og består av: IDRSA1008 Innføring i (15 sp) IDRSA1009 Idrett som aktivitets- og praksisfelt (15 sp) IDRSA1002 Idrettssosiologi (15 sp) IDRSA1003 Barne- og ungdomsidrett (15 sp) SOS1002 Samfunnsvitenskapelig metode (15 sp) IDRSA2003 Idrett, organisasjon og ledelse (7,5 sp) og IDRSA2004 Trenerroller (7,5 sp) (til sammen 15 sp) IDRSA2900 Bacheloroppgave i samfunns- og (15 sp) Det er viktig at IDRSA1008 tas først og at IDRSA2900 tas som et av de siste emnene. Modell av anbefalt studieløp for bachelorprogrammet i samfunns- og Semester Emne (7,5 stp) Emne (7,5 stp) Emne (7,5 stp) Emne (7,5 stp) 6.semester IDRSA2900 Bacheloroppgave i IDRSA2003 IDRSA2004 samfunns- og 5.semester SOS1002 Samfunnsvitenskapelig EXPH0003 Ex.phil. Perspektivemne forskningsmetode 4.semester 3.semester Breddeår hvor studenten fritt velger emner på til sammen 60 studiepoeng. 1) 2.semester IDRSA1003 IDRSA1002 Idrettssosiologi Barne- og ungdomsidrett 1.semester IDRSA1008 (Ex.fac.) Innføring i IDRSA1009 Idrett som aktivitets- og praksisfelt 1) Studenten er selv ansvarlig for å velge emner som ikke har kolliderende undervisnings- eller eksamenstidspunkt. Breddeår I breddeåret kan studentene velge fritt valgte emner på til sammen 60 studiepoeng, et årsstudium eller studier i utlandet.

4 SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SIDE 147 For studenter som vurderer å bli lærere i grunnskolen eller i videregående skole passer det godt å ta et årsstudium i et fag som er et undervisningsfag (for eksempel et realfag, nordisk eller et samfunnsfag). Studenter som planlegger å fortsette med en mastergrad i anbefaler vi å ta emner innenfor andre samfunnsvitenskaper eller filosofi. Utvekslingsopphold Det er mulig for studentene å dra på utveksling i ett eller to semester i løpet av bachelorstudiet. Instituttet anbefaler utreise enten i 3. og/eller 4. semester (breddeåret) for å ta valgfrie emner, eller i 5. og/eller 6. semester for å ta emner som kan inngå i fordypningen. Eventuelt kan studentene flytte om på rekkefølgen av emnene i andre og tredje studieår. Deltidsstudier Bachelorstudiet i samfunns- og kan tas som deltidsstudium etter avtale med fakultetet. Endring i vurderingsform og i beregning av delkarakterer Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha endret vurderingsform og/eller endret beregning av delkarakterer. Ved eventuelt gjentak av eksamen må studentene rette seg etter gjeldende studieplan. Oppgaveskriving Oppgaver levert til vurdering innenfor faget samfunns- og, både på bachelorog masternivå, skal, i tillegg til faglig innhold, tilfredsstille spesifikke krav til vitenskapelig form. Oppgavens vitenskapelige form inngår i kriteriene for vurdering av oppgaver på alle nivåer. Kriteriene oppgis i undervisningen for hvert enkelt emne. Det er ikke tillatt å reprodusere semesteroppgaver eller andre skriftlige arbeider andre har skrevet. Det er heller ikke tillatt å reprodusere eller foreta lette omarbeidelser av semesteroppgaver som studenten selv tidligere har levert inn i andre emner. Ved fusk eller forsøk på fusk risikerer studenten annullering av vurdering, samt å bli utestengt fra NTNU og andre norske universiteter i inntil ett år. Emneoversikt Obligatoriske emner Kode Tittel Sp Und. Adg. Obl. FK IDRSA1002 Idrettssosiologi 15 Vår Åpent X IDRSA1003 Barne- og ungdomsidrett 15 Vår Studierettskrav X IDRSA1008 Innføring i (inkl. Ex.fac.) 15 Høst Åpent X IDRSA1009 Idrett som aktivitets- og Studierettskrav 15 Høst praksisfelt X SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15 Høst/Vår Åpent X IDRSA2900 Bacheloroppgave i samfunnsog 15 Vår Åpent X X

5 SIDE 148 SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP Valgbare emner Kode Tittel Sp Und. Adg. Obl. FK IDRSA2003 Idrett, organisasjon og ledelse 7,5 Vår Åpent X X IDRSA2004 Trenerroller 7,5 Vår Åpent X X Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen. FK = Emnet har forkunnskapskrav. Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: Overgangsordninger Se tidligere studiehåndbok for overgangsordninger mellom bachelor i samfunnsvitenskapelige fag (BSV) med fordypning i samfunns- og og bachelor i samfunns- og. Studiepoengsreduksjon og overlapp Emne Emne Sp IDRSA1000 IDRSA1008 7,5 sp IDRSA1001 IDR1006 7,5 sp IDRSA1001 IDRSA1009 7,5 sp IDRSA1004 SOS1002, 15 sp IDRSA1004 SOS3050, 7,5 sp IDRSA1005 IDRSA1010 7,5 sp IDRSA1006 IDRSA sp IDRSA1006 IDRSA1010 7,5 sp IDRSA1007 SOS1014 7,5 IDRSA1007 IDRSA1008 7,5 sp IDRSA1011 IDRSA sp IDRSA2000 IDRSA sp IDRSA1009 IDRSA1012 7,5 IDRSA1009 IDRSA1013 7,5

6 SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SIDE 149 MASTERPROGRAM I IDRETTSVITENSKAP Kort om studieprogrammet Mastergradsstudiet i har spesiell vekt på en forskningsmessig forståelse og tilnærming til idrettsfaglige-problemstillingen. Målsettingen er å gi studentene et vitenskapelig grunnlag for å arbeide med problemstillinger relatert til idrett og fysisk aktivitet. Studiet søker å bygge opp en yrkeskompetanse som er rettet mot forskning, undervisning, formidling, planlegging og utredningsarbeid. Studiet danner grunnlag for opptak til doktorgradstudium. Masterstudiet i administreres av Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Ph.d.-program Masterstudiet i kan, i særskilte tilfeller og etter faglig vurdering, kvalifisere for opptak til videre Ph.d.-studier ved NTNU. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til fakultetet. Opptakskrav Det tas opp studenter én gang pr år, med studiestart hvert høstsemester. Opptak til mastergraden i forutsetter bachelorgrad med fordypning i samfunns- og på minimum 90 studiepoeng, fordypning i idretts- og bevegelsesvitenskap eller tilsvarende utdanning. I opptaksgrunnlaget skal det inngå metode- og bacheloroppgaveemne. Ved opptak til masterprogram ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse er det innført karaktergrense. Alle som tas opp, må minst ha en veid gjennomsnittskarakter på C (eller tilsvarende) i fordypningen (eventuelt annet opptaksgrunnlag). Alle søkere som har en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget, er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet i 2015/2016. Det presiseres at denne B-garantien vurderes fra år til år. For senere opptak henvises det til informasjon på De som ikke har en faglig fordypning på 90 sp, og lurer på hvordan de kan tilfredsstille dette kravet, kan kontakte SVT-fakultetet. Opptakskrav til enkeltemner Alle studenter som tilfredsstiller forkunnskapskravene til de enkelte emner kan avlegge eksamen i disse selv om de ikke er mastergradsstudenter i, med unntak av emnene IDR3920 og IDR3921 som er forbeholdt mastergradsstudenter i og studenter på 5-årig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag. I kursbeskrivelsen nedenfor er forkunnskapskravene spesifisert som avlagte emneeksamener i. Opptak på grunnlag av grunnfag, mellomfag, fordypning, bachelorgrad og emner fra andre fag, som gir tilsvarende faglige forutsetninger, vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Det må da i god tid søkes om dette til fakultetet.

7 SIDE 150 SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP Læringsmål Kunnskapsmål ha bred og detaljert kunnskap om sentrale teorier og fagretninger innen ha bred og detaljert kunnskap om sentrale trekk ved idretten, nasjonalt og internasjonalt ha bred og detaljert kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder Ferdighetsmål kunne gjennomføre et avgrenset selvstendig forskningsarbeid kunne bruke et vidt spekter av samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder kunne søke, kritisk vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling i en akademisk form Holdningsmål ha god innsikt i forskningsetiske problemstillinger Studiets oppbygning Mastergradsstudiet i er et 2-årig fulltidsstudium som består av følgende: En felles del som omfatter de obligatoriske emnene IDR3021, IDR3023, IDR3025, SOS3004, SOS3005, IDR3030 eller IDR3031 og Eksperter i team. IDR3920 Masteroppgave i (45 sp) eller IDR3921 Masteroppgave i (30 sp) Alle andre eksamener i mastergraden må være bestått før avsluttende mastergradseksamen. De studenter som velger å skrive masteroppgave på 30 studiepoeng må i tillegg ta IDR3027eller andre relevante masteremner tilknyttet andre fagretninger etter søknad til instituttet. Modell av anbefalt løp for mastergraden i hvis man velger IDR3920 (45 studiepoengs masteroppgave): Semester Emne (7,5 sp) Emne (7,5sp) Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) 4. semester IDR3920 Masteroppgave i 3. semester IDR3025 Idrettsvitenskap spesialisering IDR3920 Masteroppgave i 2. semester 1. semester IDR3030 eller IDR3031 Eksperter i team IDR3021 Idrett: Individ og gruppe IDR3023 Idrett og samfunnsvitenskapelig teori SOS3004 SOS3005 Kvalitative Kvantitative forskningsmetoder metoder

8 SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SIDE 151 Modell av anbefalt løp for mastergraden i hvis man velger IDR3921 (30 studiepoengs masteroppgave): Semester Emne (7,5 sp) Emne (7,5sp) Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) 4. semester IDR3921 Masteroppgave i 3. semester IDR3025 Idrettsvitenskap spesialisering IDR3027 Forskningspraksis i 2. semester 1. semester IDR3030 eller IDR3031 Eksperter i team IDR3021 Idrett: Individ og gruppe IDR3023 Idrett og samfunnsvitenskapelig teori SOS3004 SOS3005 Kvalitative Kvantitative forskningsmetoder metoder Masterseminar Gjennom hele masterstudiet skal studentene følge masterseminaret for sitt kull. Seminaret gir en løpende orientering og veiledning om masterstudiene, spesielt med tanke på arbeidet med masteroppgaven. Deler av seminaret er obligatorisk. Avtale om gjennomføring av masteroppgave Hver masterstudent skal skrive under en masteroppgaveavtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet. Masteroppgaveavtalen for 45 studiepoengs masteroppgave skal være signert og levert innen 15. september i tredje semester. Avtalen for 30 studiepoengs masteroppgave skal være signert og levert innen 10. januar i fjerde semester av masterstudiet. Eksperter i team Eksperter i team(eit) er et emne på 7,5 studiepoeng som er felles for alle som tar mastergrad ved NTNU. Se nærmere beskrivelse av Eksperter i team i eget avsnitt i Studiehåndboken og Eksperter i team skal tas som intensiv landsby i masterprogrammet i. Endring i vurderingsform og i beregning av delkarakterer Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha endret vurderingsform og/eller endret beregning av delkarakterer. Ved eventuelt gjentak av eksamen må studentene rette seg etter gjeldende studieplan. Oppgaveskriving Oppgaver levert til vurdering innenfor faget samfunns- og, både på bachelorog masternivå, skal, i tillegg til faglig innhold, tilfredsstille spesifikke krav til vitenskapelig form. Oppgavens vitenskapelige form inngår i kriteriene for vurdering av oppgaver på alle nivåer. Kriteriene oppgis i undervisningen for hvert enkelt emne. Det er ikke tillatt å reprodusere semesteroppgaver eller andre skriftlige arbeider andre har skrevet. Det er heller ikke tillatt å reprodusere eller foreta lette omarbeidelser av semesteroppgaver som studenten selv tidligere har levert inn i andre emner. Ved fusk eller forsøk på fusk risikerer studenten annullering av vurdering, samt å bli utestengt fra NTNU og andre norske universiteter i inntil ett år.

9 SIDE 152 SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP Utvekslingsopphold Det er mulig for studenten å ta et utenlandsopphold i ett til to semester. Det er viktig at de fagene studenten tar i utlandet er forhåndsgodkjent og passer inn i den øvrige utdanningsplanen til studenten. IDR3921 Masteroppgave i 30 Høst/vår Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen. FK = Emnet har forkunnskapskrav. Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: 1) Forutsetter at 4 eller flere studenter følger undervisningen i emnet. Emneoversikt Kode Tittel Sp Und. Adg. Obl. FK IDR3021 Idrett: Individ og gruppe 15 Høst Åpent X X IDR3023 Idrett og samfunnsvitenskapelig teori 15 Vår Åpent X X IDR3025 Idrettsvitenskap spesialisering 15 Høst Åpent X X IDR3027 Forskningspraksis i 15 Høst Åpent X X IDR3030 1) Avanserte kvalitative metoder 7,5 Vår Åpent X X IDR3031 1) Avanserte kvantitative metoder 7,5 Vår Åpent X X SOS3004 Kvalitative forskningsmetoder 7,5 Høst/vår Åpent X X SOS3005 Kvantitative metoder 7,5 Høst Åpent X X EiT Eksperter i team 7,5 Vår Adgangsbegrenset X X IDR3920 Masteroppgave i Studierettskrav 45 Høst/vår X X Studierettskrav Emner med studierettskrav er forbeholdt studenter på masterprogrammet i og 5-årig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag. For å ta Eksperter i Team må du søke undervisningsopptak via Studweb ( Overgangsordninger Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon Emne Emne Sp IDR3024 SOS3003, 15 studiepoeng IDR3028 IDR3029 7,5 studiepoeng X X

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SIDE 159 SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP Vedtatt av styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 28.01.2015 Studietilbud

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 91 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

STATSVITENSKAP. Studietilbud i statsvitenskap ÅRSSTUDIUM I STATSVITENSKAP BACHELORPROGRAM I STATSVITENSKAP MASTERPROGRAM I STATSVITENSKAP

STATSVITENSKAP. Studietilbud i statsvitenskap ÅRSSTUDIUM I STATSVITENSKAP BACHELORPROGRAM I STATSVITENSKAP MASTERPROGRAM I STATSVITENSKAP SIDE 198 STATSVITENSKAP STATSVITENSKAP Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 10.02.2015. Studietilbud i statsvitenskap ÅRSSTUDIUM

Detaljer

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015.

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. SIDE 200 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 98 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

STATSVITENSKAP. Studietilbud i statsvitenskap ÅRSSTUDIUM I STATSVITENSKAP BACHELORPROGRAM I STATSVITENSKAP MASTERPROGRAM I STATSVITENSKAP

STATSVITENSKAP. Studietilbud i statsvitenskap ÅRSSTUDIUM I STATSVITENSKAP BACHELORPROGRAM I STATSVITENSKAP MASTERPROGRAM I STATSVITENSKAP STATSVITENSKAP SIDE 219 STATSVITENSKAP Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 10.02.2015. Studietilbud i statsvitenskap ÅRSSTUDIUM

Detaljer

SOSIOLOGI. Studietilbud i sosiologi ÅRSSTUDIUM I SOSIOLOGI BACHELORPROGRAM I SOSIOLOGI MASTERPROGRAM I SOSIOLOGI EMNER I SOSIOLOGI

SOSIOLOGI. Studietilbud i sosiologi ÅRSSTUDIUM I SOSIOLOGI BACHELORPROGRAM I SOSIOLOGI MASTERPROGRAM I SOSIOLOGI EMNER I SOSIOLOGI SIDE 206 SOSIOLOGI SOSIOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosiologi ÅRSSTUDIUM I

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

Vedtatt i Styret ved NTNU 6.6.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015.

Vedtatt i Styret ved NTNU 6.6.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. HELSEVITENSKAP SIDE 93 HELSEVITENSKAP Vedtatt i Styret ved NTNU 6.6.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud MASTERPROGRAM I HELSEVITENSKAP

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG SIDE 52 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG SIDE 55 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SIDE 335 Vedtatt av styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 30.01.2014 Studietilbud i samfunns- og idrettsvitenskap: ÅRSSTUDIUM I KROPPSØVING

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

SPANSK BACHELOR MED FORDYPNING I SPANSK

SPANSK BACHELOR MED FORDYPNING I SPANSK 268 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj, og i dag er spansk morsmålet til nesten 500 millioner mennesker bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN

ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN SIDE 28 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN Vedtatt av Styret ved NTNU 12.10.2011, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

320 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 BACHELOR STUDIERETNING (INTERNASJONALT SAMARBEID) ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG

320 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 BACHELOR STUDIERETNING (INTERNASJONALT SAMARBEID) ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG 320 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 SPANSK BACHELOR STUDIERETNING (INTERNASJONALT SAMARBEID) ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er

Detaljer

AFRIKASTUDIER. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER BACHELORPROGRAM I AFRIKASTUDIER EMNER I AFRIKASTUDIER

AFRIKASTUDIER. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER BACHELORPROGRAM I AFRIKASTUDIER EMNER I AFRIKASTUDIER AFRIKASTUDIER Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 30.1.2015. Studietilbud AFRIKASTUDIER SIDE 19 ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 71 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.12.2015. Studietilbud

Detaljer

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SIDE 343 Vedtatt av styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.02.13 Studietilbud i samfunns- og idrettsvitenskap: ÅRSSTUDIUM I KROPPSØVING

Detaljer

Vedtatt av Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SOSIALANTROPOLOGI SIDE 189 SOSIALANTROPOLOGI Vedtatt av Styret 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 11.12.2015. Studietilbud i sosialantropologi

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

FILMVITENSKAP BACHELOR I FILMVITENSKAP

FILMVITENSKAP BACHELOR I FILMVITENSKAP Filmvitenskap 99 FILMVITENSKAP De audiovisuelle mediene kinofilm, fjernsyn, video, dvd, internett, dataspill og mobiltelefoni står stadig mer sentralt i det moderne mediesamfunnet. Levende bilder brukes

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 65 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 27.01.2015. Studietilbud

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

FONETIKK (TALEVITENSKAP)

FONETIKK (TALEVITENSKAP) Fonetikk 117 FONETIKK (TALEVITENSKAP) Hvordan får vi til å snakke? Hvorfor snakker vi som vi gjør? Hvordan klarer vi å oppfatte tale og gjenkjenne stemmer? Hvordan lages syntetisk tale? Hvordan hjelper

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SIDE 331 Vedtatt av styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 1.2.12 Studietilbud i samfunns- og idrettsvitenskap: ÅRSSTUDIUM I KROPPSØVING

Detaljer

LEKTORUTDANNING I HISTORIE

LEKTORUTDANNING I HISTORIE Lektorutdanning i historie 183 LEKTORUTDANNING I HISTORIE Den integrerte femårige lektorutdanningen er et profesjonsstudium som kvalifiserer kandidatene for arbeid i skolens 8. 13. årstrinn (ungdomstrinnet

Detaljer

PSYKOLOGI SIDE 136 PSYKOLOGI

PSYKOLOGI SIDE 136 PSYKOLOGI SIDE 136 PSYKOLOGI PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 11.12.2015. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELORPROGRAM

Detaljer

MEDIEVITENSKAP BACHELOR - VISUELL KULTUR - MEDIER OG SAMFUNN EMNEGRUPPE STØTTEFAG MASTER BACHELOR

MEDIEVITENSKAP BACHELOR - VISUELL KULTUR - MEDIER OG SAMFUNN EMNEGRUPPE STØTTEFAG MASTER BACHELOR MEDIEVITENSKAP - 183 MEDIEVITENSKAP BACHELOR - VISUELL KULTUR - MEDIER OG SAMFUNN EMNEGRUPPE STØTTEFAG MASTER Medievitenskap er studiet av medienes rolle i kultur og samfunn. Studiet består av emner fra

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING KUNSTFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING KUNSTFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK KUNSTFAG SIDE 45 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING KUNSTFAG Kort om studieretningen Studiets målsetting er å gi fordypning i fagdidaktikk i kunstfag

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2016/2017 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen

Detaljer

152 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014

152 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 152 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 KLASSISKE FAG Hovedformålet er at du skal oppnå ferdighet i å lese og forstå og selvstendig analysere originalkilder på latin og/eller gresk. Dette tilegnes

Detaljer

42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011

42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 ARKEOLOGI BACHELOR STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om arkeologi Arkeologien studerer fortidens kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av fysiske etterlatenskaper

Detaljer

272 Studiehåndboka for humanistiske fag

272 Studiehåndboka for humanistiske fag 272 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 NORSK SOM ANDRESPRÅK Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt samfunn, og dette reflekteres på alle samfunnsnivåer. I skolen finner man et stort

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

PSYKOLOGI SIDE 124 PSYKOLOGI

PSYKOLOGI SIDE 124 PSYKOLOGI SIDE 124 PSYKOLOGI PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 23.2.2015. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELORPROGRAM

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER SIDE 15 ÅRSSTUDIER Årsstudier er et eget studieprogram på ett år (60 studiepoeng) fra ett eller flere fagområder. I noen årsenheter er alle emnene obligatoriske, mens du i andre kan velge mellom flere

Detaljer

MASTERPROGRAM I PEDAGOGIKK, med studieretningene UTDANNING OG OPPVEKST SPESIALPEDAGOGIKK FØRSKOLEPEDAGOGIKK

MASTERPROGRAM I PEDAGOGIKK, med studieretningene UTDANNING OG OPPVEKST SPESIALPEDAGOGIKK FØRSKOLEPEDAGOGIKK PEDAGOGIKK SIDE 103 PEDAGOGIKK Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.12.2015. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I PEDAGOGIKK

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i medie- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Master i medie- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Master i medie- og dokumentasjonsvitenskap 120 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning den 24.09.2015. Sist revidert

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 289 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Spania, i Latin-Amerika og i store deler av USA. Det

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

52 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012

52 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 52 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 ARKEOLOGI BACHELOR STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om arkeologi Arkeologi studerer kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av fysiske etterlatenskaper av menneskelige

Detaljer

VOKSNES LÆRING OG RÅDGIVNINGSVITENSKAP

VOKSNES LÆRING OG RÅDGIVNINGSVITENSKAP VOKSNES LÆRING OG RÅDGIVNINGSVITENSKAP SIDE 235 VOKSNES LÆRING OG RÅDGIVNINGSVITENSKAP Vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 03.01.2007, med endringer vedtatt senest 07.12.2015.

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON 326 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON BACHELOR - STUDIERETNING EMNEGRUPPE STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om studieretning i språklig kommunikasjon Studiet av språklig kommunikasjon

Detaljer

NORSK SOM ANDRESPRÅK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

NORSK SOM ANDRESPRÅK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Norsk som andrespråk 283 NORSK SOM ANDRESPRÅK Studieplan for studieåret 2017 2018. Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

ANTIKKENS KULTUR OG KLASSISKE FAG

ANTIKKENS KULTUR OG KLASSISKE FAG Antikkens kultur og klassiske fag 25 ANTIKKENS KULTUR OG KLASSISKE FAG Hovedformålet med studiene i antikkens kultur og klassiske fag er at studentene skal oppnå ferdigheter i å lese og forstå og selvstendig

Detaljer

Norsk som andrespråk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i nordisk og litteraturvitenskap.

Norsk som andrespråk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i nordisk og litteraturvitenskap. 256 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 NORSK SOM ANDRESPRÅK Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt samfunn, og dette reflekteres på alle samfunnsnivåer. I skolen finner man et stort

Detaljer

SOSIOLOGI. Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

SOSIOLOGI. Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 444 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 30.01.2014. Studietilbud i sosiologi ÅRSSTUDIUM I BACHELORPROGRAM I MASTERPROGRAM

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

MASTER I EUROPASTUDIER

MASTER I EUROPASTUDIER 96 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 MASTER I EUROPASTUDIER EMNER MASTER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER MED PROSJEKTORIENTERING Mål og innhold

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.1.

Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.1. SIDE 38 Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.1.2013 Studietilbud: BACHELOR I MASTER I EMNER I Kort om faget Bevegelsesvitenskap

Detaljer

PEDAGOGIKK. Studietilbud

PEDAGOGIKK. Studietilbud SIDE 96 PEDAGOGIKK PEDAGOGIKK Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 05.02.2015. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I PEDAGOGIKK BACHELORPROGRAM

Detaljer

30 Studiehåndboka for humanistiske fag

30 Studiehåndboka for humanistiske fag 30 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 ARKEOLOGI I faget arkeologi studeres kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av de fysiske etterlatenskapene av menneskelige handlinger. Arkeologi omfatter

Detaljer

ARKEOLOGI BACHELOR I ARKEOLOGI

ARKEOLOGI BACHELOR I ARKEOLOGI 36 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 ARKEOLOGI I faget arkeologi studeres kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av de fysiske etterlatenskapene av menneskelige handlinger. Arkeologi omfatter

Detaljer

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SIDE 289 Vedtatt av styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.02.2011. BACHELOR I EMNER I ÅRSSTUDIUM I KROPPSØVING OG IDRETT MASTER

Detaljer

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON 302 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON NB! Siste opptak til bachelor og master i språklig kommunikasjon var høsten 2012. Faget språklig kommunikasjon gir bakgrunn for

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

282 Studiehåndboka for humanistiske fag

282 Studiehåndboka for humanistiske fag 282 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 NORSK SOM ANDRESPRÅK Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt samfunn, og dette reflekteres på alle samfunnsnivåer. I skolen finner man et stort

Detaljer

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Fører

Detaljer

VOKSNE I LIVSLANG LÆRING

VOKSNE I LIVSLANG LÆRING SIDE 457 Vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 3. januar 2007, med endring 20. januar 2008. BACHELOREMNE I VOKSNES LÆRING MASTER I VOKSNES LÆRING INNLEDNING Forskningsenheten Voksne

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING 162 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011. SIDE 378 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I MASTER I INNLEDNING Hva er sosiologi?

Detaljer

318 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i språk og litteratur.

318 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i språk og litteratur. 318 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

126 Studiehåndboka for humanistiske fag 2014 2015. Fransk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

126 Studiehåndboka for humanistiske fag 2014 2015. Fransk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 126 Studiehåndboka for humanistiske fag 2014 2015 FRANSK Fransk er et viktig språk i internasjonal sammenheng. Den som behersker fransk språk, har nøkkelen til en verden som er ganske forskjellig fra den

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Alta

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Alta Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Alta Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Engelsk:

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 304 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? På hvilken

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminneforvaltning 165 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap og opplevelse for

Detaljer

Master i bevegelsesvitenskap

Master i bevegelsesvitenskap Master i bevegelsesvitenskap Denne studieplanen er gyldig for studenter som er tatt opp i studieåret 2017/2018. Studieplanen er godkjent av Fakultet for medisin og helsevitenskap 07.03.17. Fakta om studieprogrammet

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

FONETIKK (TALEVITENSKAP)

FONETIKK (TALEVITENSKAP) Fonetikk 129 FONETIKK (TALEVITENSKAP) Hvordan får vi til å snakke? Hvorfor snakker vi som vi gjør? Hvordan klarer vi å oppfatte tale og gjenkjenne stemmer? Hvordan lages syntetisk tale? Hvordan hjelper

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STATSVITENSKAP STATSVITENSKAP SIDE 477

STATSVITENSKAP STATSVITENSKAP SIDE 477 SIDE 477 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 30.01.2014. Studietilbud i statsvitenskap ÅRSSTUDIUM I BACHELORPROGRAM

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Studieprogram B-SOSIOL, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) 305 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Hvordan blir de slik, og ikke helt annerledes?

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING 154 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær og fjern fortid. De er kilder til kunnskap

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

SPANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

SPANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Spansk 297 SPANSK Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og Spansk er et verdensspråk i fremmarsj, og i dag er spansk morsmålet til nesten

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011. SIDE 404 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21.2.2011. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I MASTER I INNLEDNING Hva er statsvitenskap?

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

132 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014. Fransk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

132 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014. Fransk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 132 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 FRANSK Fransk er et viktig språk i internasjonal sammenheng. Den som behersker fransk språk, har nøkkelen til en verden som er ganske forskjellig fra den

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Årsstudium i informasjon og samfunnskontakt Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng

Detaljer

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON Faget språklig kommunikasjon gir bakgrunn for å analysere og vurdere kommunikasjon og problemer knyttet til kommunikasjon - i utdanning,

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer