Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess"

Transkript

1 Styring og kontroll Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess 24. september 2013

2 Innhold Slide 6 Virksomhetsstyring 9 Sentrale roller og ansvarsområder 15 Utfordringer i praksis våre erfaringer 18 Et handlekraftig styre et felles ansvar? 19 God virksomhetsstyring i fremtidens bank

3 Virksomhetsstyring 3

4 Virksomhetsstyring er fundamentet for å omsette ambisjon til handling, og oppnå ønsket resultat over tid HVORDAN OMSETTE AMBISJON TIL HANDLING OG SIKRE AT ALLE ER PÅ RIKTIG KURS? Strategisk ambisjon Konsern Styre Hvor skal vi? Divisjon Avdeling/prosjekt Team/delprosjekt Evaluere Handle Daglig handling Realisert resultat Hvor er vi? Hva må vi gjøre nå? Virksomhetsstyring er summen av de føringer, prosesser og verktøy som brukes for å styre et selskap 4

5 Mangelfull håndtering av risiko, åpenhet og finansiell rapportering har synliggjort viktigheten av god virksomhetsstyring Tilliten til hvordan og hva virksomheter rapporterer har de siste årene blitt svekket av skandaler i selskaper som Lehman Brothers, Enron, Terra og Troms Kraft, i tillegg til den finansielle systemkrisen mange land befinner seg i. Styrene har ikke vært bevisst risikoen virksomhetene har vært eksponert for. Eksterne aktører som revisjonsselskaper, ratingbyråer og tilsynsmyndigheter har ikke klart å avdekke uregelmessigheter før skandalene har inntruffet. Virksomheters ledelse har hatt for stor fokus på The earnings game å forvalte og overgå markedets forventninger til neste periodes inntekter for å øke aksjeverdien. Som følge av de siste års hendelser har det blitt økt regulatorisk fokus på å formalisere samspillet mellom eiere, styre og adm. dir. Mange virksomheter må gjennomgå sine styringsprinsipper for å gjenskape tillit, og sikre reell styring. 5

6 Verden for bankene endrer seg Stadig nye regulatoriske krav (jfr. gårsdagens agenda, CRD IV, Basel III) Kapital har blitt en knapp faktor Dyrere innlån og større forskjeller Økt behov - strengere kapitalkrav Mindre fleksibilitet - krav til stabilitet og likviditet Digitaliseringen og transparens øker Mobilbank er ventet å gå forbi nettbank i året som kommer Stadig enklere å sammenligne pris, raskt esignering / efaktura (når kommer personlige kontonummer?) 6

7 Verden blir mer kompleks dette er også styrets utfordring KREFTER SOM PÅVIRKER Økt krav fra kundene Nye kundebehov og preferanser Forventer at banken kjenner meg Sosiale ambassadører Flere illojale kunder Satsning fra konkurrenter Flere produkter, og nye produkter Konkurrenter med reduserte driftskostnader og sterkt prispress Konkurrenter Høyere krav til formalisme og dokumentasjon Høyere fundingkostnader Høyere krav fra lånegiver om effektivitet Kunder Kapitalmarked Interne forhold Allianse? Effektive arbeidsprosesser? Optimal utnyttelse av ny teknologi? Urealiserte synergier? Hensiktsmessig organisering? Hensiktsmessig organisasjonsstruktur? Politiske og økonomiske forhold Forventninger til prestasjoner Økt behov for Vedtak av nye lover nasjonalt eller koordinering på tvers internasjonalt (EU/EØS) Realiserer vi synergier? Endring i konsesjoner, regulering og skatte- og avgiftsregimer Deregulering av markeder Finansiell risiko 7

8 Sentrale roller og ansvarsområder 8

9 God virksomhetsstyring krever styringsprinsipper og samspill mellom eiere, styre, adm. dir. og revisor Interne interessenter Eierne Eiere Eksterne interessenter Innskytervalg Forstanderskap Samfunnet Styret Eksternrevisor Myndigheter Finanstilsynet Arbeidstilsynet Kapitalmarked Oslo Børs Utvalg/ komiteer Internrevisor Adm. dir./ Banksjef Kunder Ledelsen / virksomheten Konkurrenter Rapporteringslinjer 9

10 Styrets ansvarsområder - rammeverk Lede sparebankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og nærmere forskrifter gitt av forstanderskapet (Sparebankloven 14 og 15) Ansvar for forvaltningen av banken, herunder tilfredsstillende organisasjon av bankens virksomhet (Forretningsbankloven 9a og Almennaksjeloven 6-12 og 6-13.) Strategiansvar: Fastsette planer og budsjetter for bankens virksomhet Kontrollansvar: Holde seg orientert om bankens økonomiske stilling og plikter å påse at dens virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll og føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Ansvar for risikostyring og internkontroll: (jf. Forskrift om risikostyring og internkontroll) Påse klar ansvarsdeling, organisasjonsstruktur, fastsetter mål og strategi, overordnede retningslinjer og risikoprofil, fastsette prinsipper for risikostyring og internkontroll og sørge for gjennomføring og overvåking av disse Lovpålagt årlig risikovurdering av virksomheten Fastsette bevilgningsreglement for banken og tilsette adm. dir/ banksjef Styret signerer årsregnskapet og styrets beretning 10

11 Styrets ansvarsområder representant for eierne Økte kapitalbehov kan medføre ny eierstruktur/ selskapsform ut i fra lokale sparebanker får EK-bevis etc Kan medføre endringer i styresammensetning og måten man jobber? Styret representerer eierne av banken. Det er også bankens formelle ansikt utad. Fungerer styret godt, representerer de en betydelig ressurs til nytte for virksomheten de styrer, og da naturlig nok også for eierne. Strategiansvaret innebærer at styret sørger for at eiernes intensjoner bak eierskapet blir formulert inn i virksomhetens strategi Kontrollansvaret innebærer at styret sørger for at ledelsen driver virksomheten iht eiernes interesser og innenfor lovpålagte rammebetingelser. Eventuelle endringer i sistnevnte er styret ansvarlig for å holde seg oppdatert om på vegne av virksomheten. 11

12 Styrets ansvarsområder representant for eierne Eierne (forstanderskapet) bør være klar på hvorfor de eier og hva de ønsker å oppnå med sitt eierskap (samfunnsinteresse) Formålet med eierskapet Sin egen grad av deltakelse i strategiutforming, styre og drift av banken Forventninger til styret og ledelsen Hvilken strategisk retning skal banken velge Forventninger til økonomisk avkastning Hvordan skal resultatene måles Hvordan skal banken lykkes med å komme dit Eierne bør kommunisere dette tydelig for eksempel i et eierskapsdokument. Dette vil gi de ulike eierne, styret, ledelsen, ansatte og andre interessenter forståelse for hvorfor de enkelte eierne har investert i virksomheten og hvilke forventninger de har til sitt eierskap/forstanderskap 12

13 Banksjef skal følge styringsprinsippene gitt av styret, og sørge for at disse danner grunnlaget for virksomhetsstyringen. Ledelsen, ledet av adm. dir, skal sammen med styret sørge for at eiernes forventninger blir oppfylt best mulig Adm. dir. skal på bakgrunn av føringene fra styret, utforme planene som skal iverksettes. Disse må vedtas av styret før adm. dir. iverksetter planene. Styret skal ikke lede eller være drivkraften i utviklingen av virksomheten. Dette er adm. dir. sin rolle Adm. dir. skal sørge for at virksomhetens regnskap er iht lovgivning og at forvaltningen av eiernes verdier skjer på en forsvarlig måte Adm. dir. har ansvaret for at det blir skrevet en årsberetning og årsrapport til styret. Han/hun har også ansvaret for kvartalsmessig finansiell rapportering til styret 13

14 Revisor er et uavhengig tilsynsorgan for virksomheten, som kontrollerer at tallene som rapporteres er riktige og at internkontrollen er tilstrekkelig Revisor bør årlig fremlegge for revisjonsutvalget hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Revisor bør delta i styremøter som behandler årsregnskapet og regnskapsprosessene. Styret og revisor skal ha minst ett møte i året uten at daglig leder eller andre fra den daglige ledelsen er til stede. Revisor skal minst en gang i året gjennomgå med revisjonsutvalget selskapets interne kontroll, herunder identifiserte svakheter og forslag til forbedringer. Revisor skal avgi en årlig bekreftelse til styret om risikostyring og internkontroll (Revisorloven og god regnskapsskikk, samt Internkontrollforskriften) 14

15 Utfordringer i praksis våre erfaringer 15

16 Styrets utfordringer bredt ansvarsområde Kreditt Kapitaldekning Likviditet Vekst Verdipapirer Lønnsomhet Dagligbank Soliditet Regnskapsavslutning Lover og forskrifter IT ICAAP Kostnader/Lønn Tilsynsmyndigheter 16

17 Revisors erfaringer om styrets utfordringer (1/2) Kompetanse Krevende, regulert bransje Stadig nye krav Lokalsamfunn, få personer mange roller Reell beslutningsmyndighet Sterk administrasjon/ svakt styre Styrets krav/samspill med administrasjonen Forholdet til komiteer og utvalg Revisjonsutvalg -profesjonalisering Kontrollkomiteen -har tiden løpt ifra kontrollkomitéen? Etterlevelse av internkontrollforskriften Bevisstgjøring i hva som ligger i god internkontroll/ kravene i internkontrollforskriften Ofte for svake beslutningsunderlag i kredittsaker Helhetlig innsikt i bankens vesentligste prosesser, og dermed unngå uforutsette tap? Manglende oppfølging fra styre/revisor 17

18 Revisors erfaringer om styrets utfordringer (2/2) Hvilke issues er de vanligste findings sett fra revisors ståsted? Overvåkning og rapportering av internkontroll Manglende overordnet kontrollplan som sikrer implementering og etterlevelse av kontrolltiltak Manglende status og utvikling innen hvert kontrollområde. Beslutningsgrunnlag og dokumentasjon i kredittsaker og nye kunder Manglende kjennskap til kunden Ikke tilstrekkelige retningslinjer og maler Mangelfull dokumentasjon og vurderinger Nedskrivninger av utlån Krav til gruppevis og individuell modell iht. utlånsforskriften ikke tilfredsstilt Vurderinger gjort ifm. individuelle nedskrivninger ofte ikke tilstrekkelig dokumentert. Selve vurderingene som er gjort er stort sett rimelige, men mangler altså formell modell og dokumentasjon av vurderinger. Arbeidsdeling Uavhengighet ut i fra roller/ansvarsfordeling Lite kontrollmiljø Nøkkelpersonrisiko Lite kontrollmiljø gjør at man er sårbar dersom nøkkelpersonell skulle forsvinne Viktig med kompetansedeling og dokumenterte rutiner 18

19 Et handlekraftig styre et felles ansvar? 19

20 Hvordan sikre et handlekraftig styre administrasjonens ansvar? Styreseminar, kurs og utvikling innenfor bankens kjerneområder Sørge for et godt grunnlag for styrets beslutningsprosess Grundig, dokumentert arbeid Tidsriktig og rettidig informasjon Forenkle rapporteringen? Har vi definert de riktige målene? Engasjér styret i engasjementsgjennomgang sammen med administrasjon/revisor (kompetanseoverføring) Økt proaktivitet, engasjement for banksjef/administrasjon for å identifisere potensielle, viktige kandidater til styret (kvinner?) Balansegang. Kvalifisert valgkomité. Økt profesjonalitet krever kanskje økt styrehonorar Skille mellom styret og revisjonsutvalget (profesjonalisering av revisjonsutvalget) God internkontroll = god lønnsomhet. Bevisstgjøring i hva som ligger i god internkontroll/kravene i internkontrollforskriften 20

21 Hvordan sikre et handlekraftig styre revisors bidrag Revisors fokusområder gjenspeiler utfordringene styret står overfor Revisors uavhengige bekreftelse av internkontrollen bør bidra til bedre beslutningsgrunnlag og evaluering av internkontrollen for styret I EY utstedes årlig revisjonsrapport, gjerne i sammenheng med revisjonsberetning og internkontrollbekreftelse. Områdene vi rapporterer på Overordnet risikostyring Kreditt PM/BM Engasjementsgjennomgang Porteføljeovervåkning Depot Rente Kapitaldekning Likviditet Verdipapir Dagligbank Nye kunder Kassehåndtering Kostnader/ lønn IT Regnskapsavslutningsprosessen Skatt og avgift 21

22 Revisjonsrapport vurderingsskala for internkontroll Symbolene representerer vår subjektive oppfatning av situasjonen, og er ikke en garanti for den reelle godhet på de etablerte styrings- og kontrolltiltakene. Vurderingene kan heller ikke ansees som en total konklusjon på internkontrollen i banken. Våre vurderinger er basert på stikkprøver, observasjoner og intervjuer fra en gitt tidsperiode. Det er alltid en risiko for at forhold som kunne ha medført en annen konklusjon ikke har vært vurdert Vurdering av kvalitet 5 Ledende 4 Kvaliteten er tilstrekkelig 3 Kvaliteten bør forbedres 2 Kvaliteten må forbedres 1 Vesentlige svakheter 22

23 God virksomhetsstyring i fremtiden 23

24 Behov for faktabasert kunnskap på alle nivåer om hvor vi skal, hvor vi er og hva vi skal gjøre nå HVOR SKAL VI? HVOR ER VI? HVA MÅ VI GJØRE NÅ? Strategisk ambisjon Hva er våre strategiske ambisjoner: Hvilke kunder og produkter har vi? Hvordan skal vi forbedre prestasjon? Evaluere Handle Daglig handling Realisert resultat Markedsposisjon Kunder Produkter/tjenester Prosesser Ansatte Avkastning Risikoappetitt Hvor tjener vi penger? Hva gir best avkastning? Hva er driverne for prestasjon? Hvordan ligger vi an i forhold til plan? Hva var effekten av tiltaket vi gjorde sist? Hva er de største usikkerhetene vi har? Hvordan skal vi håndtere usikkerhet? Hvordan skal vi sikre læring av det vi gjør? Tydelig retning Reell, faktabasert forståelse Fokusert gjennomføring 24

25 Knapphet på kapital fører til at bankene må integrere kapitalallokering i virksomhetsstyringen på alle nivå Tradisjonelt Kapital allokeres på overordnet nivå av støttefunksjoner i etterkant av strategiprosessen Kapitalallokering gjøres i forbindelse med regulatorisk rapportering Kapital blir en konsekvens av operative beslutninger Brukes i liten grad til styring av virksomheten Kapitalanvendelse følges ikke opp løpende Fremover Kapitalallokering gjøres som en viktig del av strategiprosessen med linjeledelsen Kapital allokeres løpende på engasjement-og kundenivå før prisen fastsettes Kapitalanvendelse blir et måltall i styring av virksomhetene (ned til markedsområder, porteføljer etc) Kapital tildeles med en tydelig plan for verdiskaping Oppfølging av hvorvidt kapitalen faktisk er brukt til verdiskaping Allokering av kapital blir for viktig til at økonomisjef (Risk manager) kan holde på med dette for seg selv 25

26 Bankene bør etablere en god struktur i eget rammeverk Bankene bør etablere et dokumenthierarki for risiko- og kapitalstyring som viser hvilke dokumenter som finnes og forholdet mellom disse. Det er behov for å videreutvikle eksisterende policyer slik at disse kan bidra til god styring og kontroll i banken. Figuren beskriver et forslag til dokumenthierarki, hvilke emner som kan inkluderes i policyen og hvem som bør være ansvarlig for policyene. Nivå 1 Overordnede mål og strategier Adm. banksjef Bankens strategiplan, Corporate Governance, etisk rammeverk ol. Nivå 2 Overordnede holdninger til risikotoleranse og prinsipper for styring og rapportering EK-avkastning Bufferkapital Overordnet risiko- og kapitalstyring inkludert compliance Risikotoleranse: Forventet og uventet tap Retningslinjer: Retningslinjer for risiko- og kapitalstyring Beredskapsplan for kapital Andre mål Rapporter: ICAAP-rapport Risikorapport Månedsrapport Økonomisjef/ Risk Manager Nivå 3 Policy-dokumenter Ledergruppe Mal for policydokumenter: Bakgrunn og formål Definisjoner og forholdet til regelverk Overordnede forretningsmessige målsettinger og strategier Risikostrategi Risikotoleranse, rammer og måltall Organisering og fullmakter Måling inkludert stresstesting Prisstrategi Overvåkning og kontrolltiltak Rapportering Nivå 4 Kredittrisiko Ansv.: Kredittsjef Risikotoleranse Rammer Stresstesting Modellvalidering Prosessnivå Likviditetsrisiko Ansv.: Prosesseier Ansv.: Prosesseier Ansv.: Prosesseier Ansv.: Avhenger Risikotoleranse Rammer Stresstesting Likviditetsprognose Internprising Beredskapsplan Markedsrisiko Risikotoleranse Rammer Stresstesting Modellvalidering Operasjonell risiko Risikotoleranse Rammer Egenvurdering Scenarioanalyser Internkontroll Compliance Andre risikoer Omdømme risiko? Strategisk risiko? Linjeledere Rutiner Fullmakter Instrukser Internkontrolltiltak 26

27 En påminnelse om hva som kjennetegner god risikostyring og internkontroll Utgangspunkt og sentrale forhold som må være på plass for å sikre god risikostyring. ILLUSTRASJON Felles Målbilde + Identifisert risikobilde + Forankring i organisasjonen + Integrert struktur og prosess + Oppfølging og håndtering av risiko GOD RISIKOSTYRING Ingen retning Ingen oversikt Intet eierskap Ingen systematikk Ingen styring GOD RISIKOSTYRING 27

28 Failing organizations are usually over-managed and under-led (Warren G. Bennis) 28

29 Oppsummering Tenk virksomhetsstyring som bakgrunn for styrearbeidet Integrere kapitalstyringen i virksomhetsstyringen Engasjér styret på områder der dette er naturlig med det formål å bygge kompetanse Benytte revisor som samtale-/diskusjonspartner der det er naturlig. Dette er godt mulig innenfor revisjonsarbeidet uten at revisor går på akkord med sin uavhengighet Vurdere å skille revisjonsutvalget fra styret Kartlegge styrets kompetansenivå tilpasse kompetanseutviklingsplan 29

30 EY Assurance Tax Transactions Advisory Om EY EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Våre ansatte verden over i Norge - har et sterkt fellesskap bygget på felles verdier og et kontinuerlig fokus på kvalitet. Vi bidrar til at våre medarbeidere, kunder og samfunnet rundt oss realiserer sitt potensial EY All Rights Reserved

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Internkontroll et integrert rammeverk

Internkontroll et integrert rammeverk Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Internkontroll et integrert rammeverk Sammendrag Mai 2013 This project was commissioned by COSO, which is dedicated to providing thought

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer