SIKRING OG HÅNDHEVING AV INDUSTRIELLE RETTIGHETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKRING OG HÅNDHEVING AV INDUSTRIELLE RETTIGHETER"

Transkript

1 SIKRING OG HÅNDHEVING AV INDUSTRIELLE RETTIGHETER Disposisjon til foredrag på Industrijuristseminaret 2012 Illustrasjonsmateriale i vedlagt Power Point presentasjon Advokat (H) Arne Ringnes, Thommessen ******* 1 INDUSTRIELLE RETTIGHETER (lysark 1) 1.1 Patent: Eneretten til oppfinnelser som har teknisk karakter og fyller kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde. Patent oppnås ved registrering. 1.2 Varemerke og foretaksnavn: Bedriftens kjennetegn. Varemerkets funksjon er å markere produktets eller tjenestens kommersielle opprinnelse; tjene som en kvalitetsgaranti og ha en kommunikasjons-, investerings- og reklamefunksjon (goodwillfunksjonen). Eneretten til varemerke oppnås ved registrering eller innarbeidelse. 1.3 Design: Utseendet til et produkt eller en del av et produkt. Eneretten oppnås ved registrering. 1.4 Andre nærliggende rettigheter: Beskyttelsen av forretningshemmeligheter og vernet mot nærgående produktetterligning etter markedsføringsloven. Hemmelighold kan være et alternativ til patentering. 2 MAJORITETEN AV NORSKE BEDRIFTER MENER RETTIGHETSBESKYTTELSE ER LITE VIKTIG Patentstyrets undersøkelse 2010 (se lysark 2): 45 % av norske bedrifter svarer at det er svært uviktig å registrere varemerkerettigheter, designrettigheter og patenter 20 % mener det er noe uviktig Bare 14 % svarer at det er svært viktig 3 BETYDNINGEN AV Å BESKYTTE OG HÅNDHEVE INDUSTRIELLE RETTIGHETER 3.1 Eneretten er en form for eiendomsrett Registrering av patent, varemerke og design gir en enerett til oppfinnelsen/ varemerket/designen, se patentloven 3, varemerkeloven 4, designloven /1 1

2 3.1.2 Bedriften eier varemerket, patentet, designen og har de eierbeføyelser som følger av loven, det vil si (noe upresist se pkt. 3.3 nedenfor) kommersiell utnyttelse gjennom produksjon, anvendelse, markedsføring og salg. 3.2 Enerettens positive side: Monopolfunksjonen - alene om bruk Bedriftens teknologiske eller markedsmessige konkurransefortrinn. Et patent kan gi bedriften et teknologisk forsprang. Et varemerke representerer produktets opprinnelse og goodwill. Eksempel: The Patent Cliff - patentbeskyttelsens betydning for legemidler se lysark Eneretten kan også utnyttes kommersielt ved utlisensiering. Eksempel: Microsofts lisensiering av Androidpatentene, se lysark Ved salg av selskapet kan de industrielle rettighetene ha stor betydning for verdsettelsen. 3.3 Enerettens negative side forbudsfunksjonen Forbud (ved dom og midlertidig forføyning) mot andres bruk av forvekselbare varemerker, patentkrenkende produkter og anvendelse av patenterte produksjonsmetoder. Erstatning (og straff) ved overtredelse. Varemerker: Varemerkeloven 4 (blant annet) sette merket på varen, bruk i markedsføring og omtale, import og salg av produkter med merket Patent: Patentloven 3 (blant annet) produksjon og salg av produkter som er beskyttet av patentet eller fremstilt ved en patentbeskyttet fremgangsmåte Design: Designloven 9 Produksjon og salg av produkter som er designbeskyttet Markedsføringsloven gir et supplerende vern for produktutforming og kjennetegn 3.4 ET EKSEMPEL PÅ AKTIV BESKYTTELSES- OG HÅNDHEVELSESSTRATEGI: TRIPP TRAPP-STOLEN (SE LYSARKENE 4-7) Patentbeskyttelsen for den tekniske løsningen for flyttbare sitte- og benplater Varemerkebeskyttelsen for Den tredimensjonale avbildningen av stolen Varemerket TRIPP TRAPP for barnestoler Varemerket STOLEN SOM VOKSER MED BARNET Opphavsrettsbeskyttelsen for formgivningen, håndhevet ved mange rettssaker rundt om i verden /1 2

3 3.4.4 Den subsidiære beskyttelsen for stolen etter markedsføringsloven 30 og Aktiv håndheving rettssaker i mange land 4 STYRKET VERN FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER GJENNOM NY LOVGIVNING 4.1 Justisdepartementet foreslår en reell styrking av vernet for industrielle rettigheter - høringsnotat april Forslaget synes å ha fått bred tilslutning i høringsrunden og støttes i all hovedsak blant annet av NHO, LO, Patentstyret, Konkurransetilsynet, Advokatforeningen, Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR), Norsk Hydro og GE Healthcare Forslaget omfatter endringer i lovgivningen om patent, varemerker, design, foretaksnavn m.v og endringer i tvisteloven. 4.2 Noen hovedelementer i forslaget Styrket erstatningsrettslig vern Dobbelt lisensavgift ved forsettlig eller grovt uaktsomme overtredelser. Forslaget er særlig ment å skjerpe ansvaret for systematisk og organiserte overtredelser av eneretten, ved piratkopiering og andre grove krenkelser Forslaget er begrenset til registrerte rettigheter Flere høringsinstanser peker på at de samme erstatningsreglene må gjelde ved overtredelse av markedsføringslovens regler om etterligning av andres produkt ( 30) og beskyttelsen for forretningshemmeligheter ( 28 og 29) Lovhjemmel for å få tilbakekalt krenkende produkter fra handelen Skjerpet straffansvar Hjemmel for domstolen til å pålegge inngriper og medvirkere å opplyse om opprinnelsen og distribusjonsnettverket for produkter og tjenester som krenker industrielle rettigheter Oslo tingrett foreslås som tvungent verneting også i inngrepssaker 5 OVERSIKT OVER TRINNENE I HÅNDHEVELSEN AV INDUSTRIELLE RETTIGHETER FOR DOMSTOLENE (LYSARK 8) 5.1 Trinn 1 A (valgfri): Bevissikring uten varsel etter tvisteloven kapittel 28 Gjennomføres for å sikre bevis for eventuelle krenkelser. Namsmannen kan etter rettens beslutning ta beslag i produkter og markedsføringsmateriale, regnskapsmateriale, servere etc. Meget effektivt og nyttig rettergangskritt /1 3

4 5.2 Trinn 1B i varemerkesaker: Midlertidig forføyning for å få tollbeslag etter tvisteloven Trinn 2 (obligatorisk): Varselbrev/ Cease and Desist Letter ) Setter inngriperen ut av hans gode tro (hvis han er i god tro manglende kunnskap om selve retten må anses som rettsvillfarelse, og ikke faktisk villfarelse) Saken kan bli løst på dette stadiet hvis inngriperen etterkommer kravet om stans i den ulovlige virksomheten Varselbrevet kan kombineres med krav om undertegning av erklæring hvor inngriperen aksepterer å avstå fra fremtidige inngrep i den industrielle rettigheten. 5.4 Trinn 3 (hvis inngriperen ikke gir seg): Midlertidig forføyning etter tvisteloven kap. 34 (valgfri) Ofte nødvendig for å sikre rettigheten, men fallhøyden må alltid vurderes nøye. I patentsaker hvor det er kort tid igjen av vernetiden (det er en ganske vanlig situasjon ved legemiddelpatenter), kan midlertidig forføyning være den eneste muligheten for å sikre eneretten Krenkelsen (hovedkravet) må sannsynliggjøres og saksøkeren (rettighetshaveren) har bevisbyrden Etter Høyesteretts kjennelse i Mein Kampf-saken (Rt side 1165) og etterfølgende domstolspraksis, byr sikringsgrunnen sjelden på store problemer. Fortsatt uhjemlet bruk av rettigheten (patentet, varemerket etc) innebærer en konsumsjon/ uttømming av eneretten som vil være sikringsgrunn etter 34 bokstav a: saksøktes adferd gjør det nødvendig med en midlertidig sikring av kravet fordi forfølgningen eller gjennomføringen av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort I en forføyningssak kan retten prejudisielt ta stilling til gyldigheten av rettigheten (om varemerket er gyldig registrert eller innarbeidet, om patentet og designen er gyldig registrert). For patentsaker ble dette fastslått i Rt side 763. Men når Patentstyret har meddelt patent eller varemerke foreligger det en presumsjon for at rettigheten er gyldig. 5.5 Trinn 4 (hvis det skal innledes ordinært søksmål): Søksmålsvarsel etter tvisteloven 5-2 (obligatorisk) 5.6 Trinn 5: Stevning Saker om patent, varemerke, design og andre industrielle rettigheter er unntatt fra forliksmegling Som nevnt foreslår Justisdepartementet at Oslo tingrett skal bli tvungent vernetid i inngrepssaker /1 4

5 5.7 Trinn 6 for saksøkte: Ugyldighetssøksmål (valgfritt, men vanlig) Erfaringsmessig vil et søksmål alltid føre til at saksøkte går til søksmål for å få kjent rettigheten ugyldig. Rettighetshaveren må derfor vurdere risikoen for ugyldighet nøye før saksanlegg. 5.8 Særlige problemstillinger i patentsakene: Valg og oppnevnelse av fagkyndige domsmenn Valg og bruk av sakkyndige partsvitner Bruk av sakkyndige erklæringer 6 MULTITERRITORIELLE PATENTTVISTER 6.1 Særtrekk ved patentsystemet Det søkes patent i mange land på samme oppfinnelse. Utgangspunktet for søknadene kan være en nasjonal søknad, som følges opp med en internasjonal PCT- søknad Europeiske patenter: I Europa behandler det Europeiske patentkontoret (European Patent Office - EPO) søknader om europeisk patent. EPO meddeler patent for de land som er angitt i søknaden. For å få rettsvirkning i det enkelte land, må meddelelsen formaliseres gjennom en oversettelse på landets språk til den nasjonale patentmyndighet, og en kunngjøring om at patentet gjelder i landet (patentloven 66c). Inntil 1. januar 2008 var Norge ikke en del av den Europeiske patentkonvensjonen Et patent har ikke multiterritoriell virkning; det har bare rettsvirkning i den jurisdiksjon det er meddelt. Altså: Et norsk patent meddelt av Patentstyret gir bare enerett i Norge 6.2 Ingen overnasjonale patentdomstoler (ennå), patentsaker behandles for nasjonale domstoler 6.3 Norske domstolers stedlige og saklige kompetanse i internasjonale patenttvister Praktisk eksempel A produserer et produkt i Norge som krenker et norsk patent. Produktet eksporteres og selges av distributør B i Tyskland og distributør C i Nederland. Patenthaveren mener at salgene krenker det tyske og nederlandske patentet. Kan patenthaveren få midlertidig forføyning og dom i Norge mot B og C, som forbyr salg i Tyskland og Nederland på grunn av krenkelse av de tyske og nederlandske patentene? Vernetinget Formuesverneting og erstatningsvernetinget etter tvisteloven 4-2 (2) og 4-4 (3) /1 5

6 Innenfor Luganoområdet gjelder Luganokonvensjonen Antagelig vil erstatningsvernetinget (art. 5 (3)) også gi rett til å anlegge søksmål mot et utenlandsk selskap med krav om forbud mot fortsatt patentinngrep Men midlertidig forføyning må anlegges for domstolen på saksøktes hjemting Domstolens saklige kompetanse kan norske domstoler avsi dom om inngrep i utenlandsk patent? Tvisteloven 4-3 (2) spørsmål om saksforholdet har tilstrekkelig tilknytning til Norge. Antatt at norske domstoler kan avsi dom om inngrep i utenlandsk patent Konsekvensen av at det reises ugyldighetssak Når det reises ugyldighetssak mot et utenlandsk patent kan den norske inngrepssaken bli stanset eller avvist. Den praktiske hovedregel er derfor: 6.4 Patenter håndheves i praksis i det land hvor inngrepet skjer Forbud mot ulovlig produksjon i Norge håndheves for norske domstoler. Salg av produktene i Tyskland og Nederland pådømmes i tyske og nederlandske domstoler Hvis inngrepet skjer i flere land, blir det derfor anlagt søksmål i alle aktuelle land Derved oppstår det multiterritorielle tvister om inngrep i det reelt sett samme patentet Gyldigheten av patentet må også prøves av domstolen i det land hvor patentet gjelder Derved kan gyldigheten av det i praksis samme patent versere for domstolene i flere land samtidig I tillegg kan det løpe administrative innsigelsessaker parallelt, særlig praktisk er det at EPO har en innsigelsessak til behandling samtidig som ugyldighetssaker står for domstolene i flere land. Med andre ord: Saker om reelt sett samme patent og den samme inngrepsgjenstanden kan versere for domstoler i flere land samtidig. Tvistegjenstanden er den samme og faktum teknikkens stand og de tekniske spørsmålene er de samme Ingen litispendensvirkninger 6.5 Rettslige og faktiske problemstillinger illustrert ved en stor multiterritoriell patentsak oksykodonsaken (Borgarting lagmannsretts dom 20. desember 2010 i sak LB , rettskraftig etter forgjeves anke til Høyesterett) Organisering Etablering av et internasjonalt advokatteam (European legal team) /1 6

7 Klientkontakt og kommunikasjon mellom advokatene. Klientens behov for en onestop-shop, ett advokatfirma som har overordnet ansvar for organisering og koordinering av prosessene Opplæring og samordning Alle advokatene må være up to speed på de tekniske og rettslige spørsmål. Behovet for fellessamlinger. Norden er ofte en naturlig avgrenset region for fellessamlinger. Koordinert formidling av bevismateriale og vurderinger til prosessfullmektigene Koordinering av anførsler og saksopplegg, unngå motstrid Men prosessfullmektigen må også ha frihet til legge opp saken på best måte etter sin erfaring (det er derfor han/ hun er valgt!) og landets prosessregler og praksis Store krav til best practise hos advokatfirmaene: All saksforberedelse vil i praksis skje på engelsk. Alle utkast skrives på engelsk, alle utkast må foreligge i god tid for gjennomgang og godkjennelse hos klient og koordinerende advokatfirma. Prosessuelle og prosesstaktiske særegenheter i forhold til andre land blir aksentuert Bruk av de samme sakkyndige vitner og erklæringer Konkret vurdering: Er det ønskelig/ hensiktsmessig med nasjonale eksperter? Språkutfordringer. Prosessuelle begrensninger Felles/- gjenbruk av bevismateriale Bruk av utenlandske dommer i argumentasjonen Ingen rettskraftvirkning, men kan ha stor gjennomslagskraft overfor dommerne I grenselandet mellom faktisk bevis og juridisk materiale. I praksis vil gjennomslagskraften for en utenlandsk dom om samme sakskompleks avhenge av tre forhold: o o o Om avgjørelsen er rettskraftig Om avgjørelsen bygger på samme faktiske avgjørelsesgrunnlag Kvaliteten på avgjørelsen. Ofte vil avgjørelser av særdomstoler stå sterkere (Patents Court i London, patentdomstolen i Haag, tyske spesialdomstoler) *********** /1 7

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013)

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013) Innst. 266 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 65 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser

Detaljer

Oppkjøp av teknologibedrifter 1

Oppkjøp av teknologibedrifter 1 Oppkjøp av teknologibedrifter 1 Tord Fondevik Tord Fondevik er advokat i Advokatfirmaet BA-HR DA og arbeider primært med transaksjoner og generell kontraktsrett med hovedvekt på teknologibedrifter. Ved

Detaljer

Aksjo UTTALELSE FRA RETTIGHETSHAVERENE ULOVLIG FILDELING OG KRAV OM NY LOVGIVNING

Aksjo UTTALELSE FRA RETTIGHETSHAVERENE ULOVLIG FILDELING OG KRAV OM NY LOVGIVNING Aksjo UTTALELSE FRA RETTIGHETSHAVERENE ULOVLIG FILDELING OG KRAV OM NY LOVGIVNING 1 INNLEDNING OG OVERSIKT Aksjonen Dele, ikke stjele, som 37 norske opphavsrettsorganisasjoner står bak, viser til Kulturdepartementets

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

Skusler bort fremtiden Kina og USA stadig likere Europa

Skusler bort fremtiden Kina og USA stadig likere Europa Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Immatrielle eiendeler PATENT & VAREMERKE 5. UTGave -desember 2007 Har du usynlig eiendom? Søk profesjonell hjelp! side 13 Merkevarebygging: Bill. merket IPR

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Introduksjon til patentering Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE. 16. september 2009 i Oslo 09-135511TVI-OBYF/1. Dommer Helge Rivedal. Midlertidig forføyning

OSLO BYFOGDEMBETE. 16. september 2009 i Oslo 09-135511TVI-OBYF/1. Dommer Helge Rivedal. Midlertidig forføyning OSLO BYFOGDEMBETE -----KJENNELSE --- -- Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 16. september 2009 i Oslo 09-135511TVI-OBYF/1 Dommer Helge Rivedal Midlertidig forføyning ITV Studios Limited ITV Global

Detaljer

Mastergradsoppgave JUS399. Pant i immaterielle rettigheter Bør immaterielle rettigheter kunne pantsettes særskilt, og i så fall hvordan?

Mastergradsoppgave JUS399. Pant i immaterielle rettigheter Bør immaterielle rettigheter kunne pantsettes særskilt, og i så fall hvordan? Mastergradsoppgave JUS399 Pant i immaterielle rettigheter Bør immaterielle rettigheter kunne pantsettes særskilt, og i så fall hvordan? Kandidatnr: 18 65 80 Veileder: Silje Karine Nordtveit Antall ord:

Detaljer

Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser. Av Hanne Marthe Breivik

Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser. Av Hanne Marthe Breivik Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser Av Hanne Marthe Breivik Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 1 Innledning...

Detaljer

Høring Gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett (direktiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser)

Høring Gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett (direktiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser) Justisdepartementet Lovavdelingen Boks 8005 Dep. 0030 Oslo Også sendt til: jd-arkiv-lovavd@jd.dep.no Deres ref.: 03/1791 EO ESI/JO/an Vår ref.: 36 03/15-001 Dato: 11.04.03 Høring Gjennomføring av EUs patentdirektiv

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

SÆRSKILT PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER. En utredning av spørsmålet om det bør åpnes for. særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter

SÆRSKILT PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER. En utredning av spørsmålet om det bør åpnes for. særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter SÆRSKILT PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER En utredning av spørsmålet om det bør åpnes for særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter av advokat Astri M. Lund Avgitt til det Kgl. justis- og

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT LA-----KJENNELSE --- --- Avsagt: 09.02.2010 Saksnr.: 10-006542ASK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Jan-Fredrik Wilhelmsen Dag A. Minsaas Sveinung Koslung Ankende part

Detaljer

Internettleverandørens ansvar for tredjepersons opphavsrettskrenkelser på internett.

Internettleverandørens ansvar for tredjepersons opphavsrettskrenkelser på internett. Mastergradsoppgave Studnr.: 165620. Internettleverandørens ansvar for tredjepersons opphavsrettskrenkelser på internett. En vurdering av den norske rettstilstanden de lege lata og de lege ferenda i lys

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014 Del II ADVOKATER Kapittel 2 Advokatbevilling Vilkår for advokatbevilling (1) Rett til å få advokatbevilling har enhver myndig person som kan godtgjøre at personen a) har mastergrad i rettsvitenskap eller

Detaljer

Beskyttelse av rettigheter og vern mot snylting

Beskyttelse av rettigheter og vern mot snylting Beskyttelse av rettigheter og vern mot snylting Trond Hatland og Eirik W Raanes Kjapt & Nyttig, Bergen Næringsråd 1. desember 2010 www.thommessen.no Temaet Vern mot etterligning av produkter og varekjennetegn

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 22.

Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 22. Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett som står til disposisjon Rettigheter til design 22. oktober 2009 Effektiv produktbeskyttelse en kortfattet oversikt over de regelsett

Detaljer

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6 OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE 2. UTGAVE, JUNI 2006 IPR en oppgave for styret Hvorvidt du er et stort eller lite selskap, er ansvarsfordeling viktig, også med hensyn til selskapets IPR. Riktig og effektiv

Detaljer

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN En veileder Anne Marie Selvaag Forord Hvis et barn bortføres fra en annen stat til Norge, er det tingrettene her som avgjør om barnet skal tilbakeleveres eller ikke.

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 15. desember

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 E-16/14-19 RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

Lys langs veien. Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant små og mellomstore bedrifter

Lys langs veien. Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant små og mellomstore bedrifter Lys langs veien Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant små og mellomstore bedrifter Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner

Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner Kandidatnummer: 698 Leveringsfrist: 25.4.2013 kl. 12.00 Antall ord: 16358

Detaljer

NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2007. Ligg unna e-posten min! Godt teamarbeid gir ofte maksimale resultater

NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2007. Ligg unna e-posten min! Godt teamarbeid gir ofte maksimale resultater NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2007 Ligg unna e-posten min! SIDE 4 Godt teamarbeid gir ofte maksimale resultater SIDE 12 Foto: Reiulf Grønnevik Korrupsjon eller kundepleie, hvor går grensen? SIDE 16, 17

Detaljer