Etikkhåndbok. Knowledge grows

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etikkhåndbok. Knowledge grows"

Transkript

1 Etikkhåndbok Knowledge grows

2 Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder disse dokumentene for? 2.4 Hvilket ansvar har Yara? 2.5 Hvilket ansvar har ledere? 2.6 Hvilket ansvar har vi i fellesskap? 2.7 Hvordan kan jeg ta etiske beslutninger? 2.8 Hvordan kan jeg søke veiledning og rapportere uetiske forhold? 2.9 Hva hvis jeg er bekymret over å rapportere uetiske forhold? 2.10 Hvor kan jeg finne flere etiske verktøy? 2.11 Hva er konsekvensene av uetisk adferd? Tillit: Personlig integritet 3.1 Oppmuntre til et inkluderende arbeidsmiljø 3.2 Sikre etisk personlig adferd 3.3 Fremme helse og sikkerhet på arbeidsplassen 3.4 Deltakelse i opplæring og utvikling 3.5 Beskytte personopplysninger 3.6 Støtte til lokalsamfunnene 3.7 Sikre bærekraftig utvikling Ansvarlighet: Ansvarlig forretningspraksis 4.1 Respekt for menneskerettigheteneng Human Rights 4.2 Bekjempe korrupsjon 4.3 Unngå smøring 4.4 Gaver og sammenkomster 4.5 Samarbeid med våre forretningspartnere 4.6 Håndtering av interessekonflikter 4.7 Overholde antitrust- og konkurranselovgivningen 4.8 Beskytte selskapets eiendeler 4.9 Fremme økonomisk ansvar og åpenhet 4.10 Innsidehandel 4.11 Kommunikasjon om Yara til det offentlige 4.12 Sikre et godt forhold til myndighetene politiske bidrag 4.13 Rettferdig og ansvarlig samspill med våre kunder Konklusjon 39 Register 41

3 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen Kjære kollega, Selskapsstyring er ett av hovedtemaene som jeg har fokusert kontinuerlig på i min lederagenda. For meg betyr selskapsstyring ikke bare måten vi driver virksomheten på, men også hvordan vi dekker de ulike behovene til våre mange interessenter. Vi har daglig et forhold til mange enkeltpersoner og grupper blant annet kunder, partnere, konkurrenter, kolleger, aksjonærer, leverandører, myndigheter og alle lokalsamfunnene vi driver virksomhet i. Vi må alle, både ansatte, konsulenter og leverandører, forholde oss til alle disse interessentene på en respektfull, etisk forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen Innenfor selskapsstyring er det to hovedaspekter som denne håndboken fokuserer på: Etikk og compliance. Etikk omfatter standardene som regulerer adferden vår, måten ansatte, konsulenter og leverandører forventes å handle på når de arbeider for Yara. Å praktisere etisk adferd betyr å utføre arbeidet på en ærlig og rettferdig måte. Det betyr også alltid å handle ansvarlig, selv når man befinner seg på vanskelige områder hvor det ikke er klare regler, lover, policyer eller forskrifter. Det betyr i tillegg å ta opp spørsmål om adferd som kan være i konflikt med vår Code of Conduct eller Etikkhåndbok, og å snakke med våre forretningspartnere om deres etiske retningslinjer. Compliance betyr å sørge for at reglene som gjelder for vår virksomhet blant annet lokale og internasjonale lover så vel som Yaras egne policyer og prosedyrer blir overholdt, kommunisert, fulgt opp og integrert i måten vi driver virksomheten vår på. Compliance innebærer også at vi fortsetter å arbeide med å utvikle vårt internasjonale forretningssystem ved å formalisere og dokumentere våre policyer, prosedyrer og styringssystemer. Yaras fortsatte suksess som en bransjeledende virksomhet er avhengig av at vi opprettholder og videreutvikler vårt etiske omdømme og den tilliten vi har opparbeidet oss. Vi må alle ha som ambisjon å sette høye krav til vår egen adferd. For å nå dette målet er Etikkhåndboken et viktig verktøy for å forstå prinsippene som er nedfelt i Yaras Code of Conduct. Med vennlig hilsen Jørgen Ole Haslestad Konsernsjef Yara 1

4

5 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2. Teamarbeid: Et felles ansvar Vi er alle både ansatte, konsulenter og leverandører del av Yara-teamet. Andre teamkolleger omfatter både våre forretningspartnere og kunder, samfunnene vi opererer i og aksjonærene våre. Vi har et felles ansvar for å bidra til at Yara former bransjen vår på en positiv måte. For å arbeide som et team, må vi alle trekke i samme retning.

6 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? / 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til vår Code of Conduct? / 2.3 Hvem gjelder disse dokumentene for? 2.1 Hva er Etikkhåndboken? Etikkhåndboken beskriver Yaras forpliktelse til å utøve sin virksomhet på en etisk, lovlig og forsvarlig måte. Den danner et rammeverk som gjør at vi alle kan sørge for at vi støtter Yaras kjerneverdier i vårt daglige arbeid. Håndboken er organisert rundt disse verdiene: Ambisjon, tillit, teamarbeid og ansvar. Den gir oss i tillegg konkret støtte og veiledning når vi møter dilemmaer innen etikk- eller compliance i vårt arbeid. 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til vår Code of Conduct? Vår Code of Conduct beskriver de grunnleggende prinsippene for hvordan vi skal utføre arbeidet vårt. Etikkhåndboken er utarbeidet som et praktisk verktøy for å hjelpe oss til å etterleve hovedprinsippene som er beskrevet i vår Code of Conduct. Hver enkelt av oss er ansvarlig for å sørge for at våre beslutninger og handlinger er i samsvar med både Code of Conduct og denne Etikkhåndboken. 2.3 Hvem gjelder disse dokumentene for? Vår Code of Conduct og Etikkhåndboken gjelder for oss alle inkludert våre ansatte, konsulenter og leverandører som arbeider på vegne av Yara. Yara forventer også at forretningspartnere, blant annet agenter, leverandører, distributører og joint venture-partnere, etterlever de samme eller lignende prinsipper i sin virksomhet. 4 Yara

7 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.4 Hvilket ansvar har Yara? Yara har ansvaret for å gi oss de verktøyene som er nødvendige for å håndtere etikk- eller compliancespørsmål som vi møter i vårt arbeid. For å sikre dette, anser selskapet seg ansvarlig for å: 1. Sørge for at det finnes relevante og oppdaterte regler og retningslinjer i vårt styringssystem 2. Sørge for at opplærings- og etikkverktøyene, som vi trenger for å håndtere daglige etikk- og compliancedilemmaer, er tilgjengelige 3. Sørge for at alle henvendelser som kommer til Etikk Hotline blir behandlet konfidensielt og at gjennomgangen av disse er upartisk og beskytter identiteten til den som har avgitt rapporten 4. Sørge for at ingen opplever represalier som følge av rapportering om uetiske forhold gitt i god tro 2.5 Hvilket ansvar har ledere? Hvis du er leder har du i tillegg ansvar som går utover det å følge vår Code of Conduct og Etikkhåndboken. Du har et spesielt ansvar for å være et forbilde og etterleve prinsippene som er beskrevet i Yaras Code of Conduct og Etikkhåndboken, og alltid støtte opp om disse prinsippene. I tillegg forventes det at du: 1. Gir støtte og veiledning om integrering av Yaras Code of Conduct og Etikkhåndboken i det daglige arbeidet 2. Støtter etikk- og complianceinitiativer og opplæring, og sørger for at de som rapporterer til deg gjennomfører all obligatorisk opplæring 3. Følger opp prosesser og praksis som ikke er i samsvar med Yaras Code of Conduct eller Etikkhåndboken 4. Oppfordrer de som rapporterer til deg til å ta opp spørsmål og problemstillinger om etiske og lovmessige dilemmaer, og gjøre deg selv tilgjengelig for å motta dem 5. Tar alle spørsmål, problemstillinger og rapporter alvorlig 6. Gjør det du kan for å behandle og dokumentere eventuelle problemstillinger som du blir gjort oppmerksom på konfidensielt. Formidler alle spørsmål eller problemstillinger du har til din egen leder, en regional compliance-koordinator (se punkt 2.8) eller etikk- og compliance-avdelingen 7. Følger opp at virksomheten vår er i samsvar med vår Code of Conduct og Etikkhåndboken 8. Sørger for at våre forretningspartnere er kjent med Yaras Code of Conduct, Etikkhåndboken og våre etiske standarder 2.6 Hvilket ansvar har vi i fellesskap? Det forventes av oss alle at vi leser og følger Code of Conduct og Etikkhåndboken, og at vi integrerer prinsippene de beskriver i måten vi driver virksomheten på. I tillegg forventes det at vi: 1. Følger retningslinjene som er beskrevet i vår Code of Conduct og Etikkhåndboken og søker veiledning når vi trenger bistand 2. Tar opp forholdet med linjelederen hvis eksisterende praksis ikke synes å være i samsvar med Code of Conduct eller Etikkhåndboken 3. Deltar og bidrar aktivt i etikk- og compliance-initiativer og gjennomfører påkrevet opplæring 4. Snakker om etikk og compliance med våre kolleger og forretningspartnere 2.4 Hvilket ansvar har Yara? / 2.5 Hvilket ansvar har ledere? / 2.6 Hvilket ansvar har vi i fellesskap? Yara 5

8 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.7 Hvordan ta etiske beslutninger? / 2.8 Hvordan kan jeg søke veiledning og rapportere om uetiske forhold? 2.7 Hvordan ta etiske beslutninger? Er det lovlig? Er det i samsvar med Yaras retningslinjer? Alle svarene må være JA Har jeg søkt nødvendig veiledning? Er det rettferdig og etisk? Hvis du står overfor et etisk dilemma, bør du stille deg selv følgende spørsmål om handlingen du vurderer å foreta: Er den lovlig? Er den i samsvar med Yaras retningslinjer og prosedyrer? Er den rettferdig og etisk forsvarlig? Har jeg søkt råd og støtte fra min linjeleder eller andre ressurser i Yara? Svarene på alle disse spørsmålene må være ja. Hvis det ikke er tilfellet, eller du er i tvil, må du ikke ta del i aktiviteten. Du bør i stedet søke veiledning ved å følge trinnene som er beskrevet i punkt Hvordan kan jeg søke veiledning og rapportere om uetiske forhold? Du har rett til og er ansvarlig for å få veiledning om et forretningsmessig- eller compliance spørsmål når du er i tvil. Du oppfordres alltid til å kontakte linjelederen din for å få slik veiledning. I tillegg til etikk- og compliance-avdelingen, som du kan kontakte direkte på finnes det regionale ressurser som kalles regionale compliance-koordinatorer (RCC). Selv om RCCer ikke har myndighet til å ta beslutninger for deg, er de der for å informere om tilgjengelige ressurser, henvise deg i riktig retning og diskutere spørsmål du måtte ha. Besøk gjerne Etikkportalen for å finne kontaktinformasjonen deres. Du kan også kontakte HR-avdelingen eller juridisk avdeling, avhengig av spørsmålets art. Du finner nærmere informasjon om hvem som kan kontaktes etter hvert punkt i denne håndboken. Du oppfordres også til å rapportere eventuelle mulige overtredelser av Yaras Code of Conduct eller Etikkhåndboken ved å kontakte linjelederen din eller noen av de andre ressursene som er angitt i denne håndboken, blant annet Etikk Hotline, som blir diskutert i detalj nedenfor. Etikk Hotline Yara har avtale med en ekstern tjenesteyter for å drive sin Etikk Hotline, også kjent som en whistleblower-linje. Etikk Hotline er et konfidensielt system hvor du kan rapportere eventuell uetisk adferd som du kjenner til eller mistenker i Yara. Hvis du arbeider utenfor Europa, kan du rapportere anonymt om alle typer saker. Hvis du arbeider innenfor Europa kan du, med unntak av Spania og Frankrike, rapportere anonymt om økonomiske saker, regnskapssaker eller saker relatert til korrupsjon. For andre saker, har du mulighet til å rapportere anonymt men frarådes å gjøre dette, og i stedet be om konfidensialitet når du rapporterer. For ansatte i Frankrike og Spania gjelder ytterligere vilkår. Dersom du arbeider i Spania kan du ikke rapportere anonymt om noen type saker. Dersom du arbeider i Frankrike er du frarådet å rapportere anonymt, men du kan rapportere anonymt om økonomiske saker, regnskapssaker eller saker 6 Yara

9 2. Teamarbeid: Et felles ansvar relatert til korrupsjon. Uansett hvor du rapporterer fra kan du alltid be om konfidensialitet. Dette innbærer at din rapport vil bli behandlet konfidensielt innen Yara, og at din identitet kun vil bli gjort kjent etter en streng vurdering av hvem som har behov for å kjenne til den. Yara er berettiget, og noen ganger forpliktet, til å etterforske enhver rapport uavhengig av hvilke forutsetninger og omstendigheter den ble mottatt under. Etikk Hotline er tilgjengelig 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Du kan rapportere gratis på over 60 språk via vår Hotline, lokale telefonnummer eller via et eget eksternt nettsted. Besøk Etikkportalen for å finne kontaktinformasjon med blant annet en kort oppsummering om vår Hotline og en lenke til det eksterne nettstedet. 2.9 Hva hvis jeg er bekymret for å rapportere forhold? Yara vil ikke tolerere gjengjeldelse eller represalier mot noen som i god tro har søkt råd eller rapportert en mistenkt etisk eller lovmessig overtredelse. Rapportering i god tro betyr at du fremlegger all informasjonen du har, og at du tror den er sann. Hvis noen forsettlig gir en usann fremstilling, vil personen kunne bli gjenstand for disiplinære tiltak. Norsk lov, og loven i mange andre land, gir også beskyttelse til dem som rapporterer i god tro. Loven angir at represalier mot den som rapporterer er ulovlige og straffbare Hvor kan jeg finne flere etiske verktøy? Det finnes flere verktøy tilgjengelig som kan hjelpe oss til å fatte riktige beslutninger. De viktigste er nevnt nedenfor. Etikkportalen Etikkportalen inneholder informasjon som ansatte og ledere kan benytte når de behandler mulige etiske eller lovmessige dilemmaer. I tillegg kan du legge inn spørsmål eller delta i diskusjoner som foregår på Etikkportalen. Du kan få tilgang til dette nettstedet via en lenke på Yaras intranett. Etikkvideoer Du kan finne informasjon på Etikkportalen om hvordan du får tilgang til våre interaktive opplæringsvideoer - The Code. Disse videoene dekker et utvalg av ulike emner, blant annet etisk due diligence, forhold til leverandører, korrupsjon, personlig adferd, smøring, gaver og sammenkomster. Etikkvideoene er på engelsk, men er tekstet på ni språk. Besøk Etikkportalen for å få mer informasjon om hvordan du får tilgang til Etikkvideoene. Etikkopplæring Yara gir kontinuerlig etikkopplæringskurs hvor vi diskuterer problemstillingene som vi møter i vårt daglige arbeid. Opplæringskursene er obligatoriske og interaktive, og har som formål å styrke bevisstheten rundt etikk- og compliancespørsmål i hele organisasjonen Hva er konsekvensene av uetisk adferd? Yara tolererer ikke uetisk adferd. Bevisste eller ubevisste overtredelser av Yaras etiske standarder og retningslinjer kan føre til disiplinære tiltak, helt opptil og inkludert oppsigelse av arbeidsforholdet. Alle disiplinære tiltak vil bli iverksatt i samsvar med lokale retningslinjer og lover. Overtredelser av disse standardene og retningslinjene kan også føre til mulige sivile og strafferettslige konsekvenser for den enkelte. Merk deg at det å nekte å utføre noe uetisk ikke vil føre til noen form for gjengjeldelse, represalier eller disiplinære tiltak. 2.9 Hva hvis jeg er bekymret for å rapportere forhold? / 2.10 Hvor kan jeg finne flere etiske verktøy? / 2.11 Hva er konsekvensene av uetisk adferd? Yara 7

10 2. Teamarbeid: Et felles ansvar NOTATER 8 Yara

11 3. Tillit: Personlig integritet 3. Tillit: Personlig integritet I følge Yaras verdier vil vi bli vist tillit hvis vi: Er ærlige og behandler folk med respekt Gir direkte og konstruktive tilbakemeldinger Ikke legger skylden på andre Lærer av våre egne feil Er rettferdige og gir anerkjennelse når det er fortjent Tillit fremmes når vi viser personlig integritet. Personlig integritet betyr å gjøre det som er riktig, selv når ingen ser oss. Det betyr å alltid behandle deg selv, kolleger og våre forretningspartnere rettferdig og ærlig. Yara 9

12 3. Tillit: Personlig integritet 3.1 Oppmuntre til et inkluderende arbeidsmiljø 3.1 Oppmuntre til et inkluderende arbeidsmiljø Mangfold i arbeidsstyrken bidrar til at vi tiltrekker og beholder de beste arbeidstakerne, noe som er helt avgjørende for Yaras suksess. Vi må derfor ha fokus på å fremme et mangfoldig, inkluderende og produktivt arbeidsmiljø som kjennetegnes av respekt. For å gjøre dette, må vi respektere kollegene våre og det de står for. Vi må også være følsomme for, og vise respekt for, kulturelle forskjeller. Vi tilstreber å skape et miljø hvor ansettelse og utvikling kun er basert på resultater, kvalifikasjoner og ferdigheter. Dette innebærer at vi ikke foretar ansettelsesrelaterte beslutninger på grunnlag av såkalte lovbeskyttede egenskaper. Slike egenskaper omfatter nasjonal opprinnelse, organisasjonstilknytning, rase, religion, alder, kjønn (inkludert graviditet), seksuell legning, kjønnsidentitet, sivil status, veteranstatus, mental eller fysisk uførhet. Yara har også fokus på å gi oss et arbeidsmiljø fritt for trakassering. Mens lovdefinisjoner kan variere fra et land til et annet, omfatter trakassering i Yara alle former for uønsket adferd rettet mot en annen person, både verbal, fysisk eller visuell, som: har som formål eller resultat å skape et truende, fiendtlig eller støtende arbeidsmiljø for den aktuelle personen, har som formål eller virkning å forstyrre vedkommendes arbeid eller på annen måte påvirke vedkommendes arbeidsmuligheter negativt. Yara vil ikke tolerere diskriminering eller trakassering og vil umiddelbart behandle rapporter om slik adferd gjennom sin granskningsprosess. Du oppfordres til å rapportere og håndtere alle mistenkte tilfeller av diskriminering eller trakassering som du er vitne til eller får kjennskap til. Husk at Yara ikke vil tolerere represalier mot dem som tar opp bekymringer, spørsmål eller klager i god tro. Spm Terri føler seg ikke vel med sin nye linjeleder som kom fra et annet Yara-kontor for tre måneder siden. Han snakker høyt og kommer ofte med bryske kommentarer som får Terri til å føle seg ille til mote. Terri har hørt at slik oppførsel var vanlig på hans tidligere arbeidsplass. Hun er redd for å si fra, men han skaper en negativ atmosfære for henne. Sv Terri har rett til og oppfordres til å protestere mot oppførsel som hun føler er upassende. Hvis hun ikke føler seg vel med å snakke med den nye linjelederen om problemstillingen, oppfordres hun til å søke råd fra sin HR-avdeling eller ringe Etikk Hotline. Interne ressurser Etikk Hotline Linjeleder HR-avdeling Regionale compliance-koordinatorer Etikk- og compliance-avdelingen Eksterne ressurser UN Global Compact 10 Yara

13 3. Tillit: Personlig integritet 3.2 Sikre etisk personlig adferd Det forventes at vi oppfører oss på en profesjonell og ansvarlig måte overfor våre forretningspartnere, kolleger og andre som vi har kontakt med på vegne av Yara. Dette omfatter å utvise sunn dømmekraft når vi er på forretningsreise for selskapet. Alle forretningsreiser må ha til hensikt å fremme Yaras interesser. Reiserelaterte utgifter må være rimelige, forsvarlige og i samsvar med gjeldende policyer. Vi anses å være på Yara-reise når våre aktiviteter kan forbindes med eller er i sammenheng med Yaras virksomhet. Når vi er på reise for Yara, må vi ikke besøke noe etablissement som kan virke negativt på Yaras omdømme, blant annet seksuelt orienterte steder eller beslektede miljøer. Vi må heller ikke kjøpe seksuelle tjenester for oss selv eller andre mens vi er på reise for Yara. For å sikre en sikker og rusfri arbeidsplass, må vi ikke være påvirket av rusmidler i arbeidstiden, mens vi oppholder oss på Yaras anlegg eller mens vi gjør forretninger på vegne av Yara. Rusmidler omfatter ulovlige rusmidler og alkohol. Vi må også avholde oss fra å bruke, eller oppfordre andre til å bruke disse midlene på en måte som kan sette brukeren, Yara eller noen av selskapets forretningspartnere i fare eller i et ufordelaktig lys. Begrensede mengder alkohol kan serveres og konsumeres når lokale skikker og/eller anledningen gjør det passende. Vi må aldri konsumere alkohol før eller mens vi betjener maskineri, kjører bil eller utfører andre operasjoner som er uforenlig med bruk av alkohol. Spm Bjørn har et lunsjmøte med en potensiell kunde for å diskutere en stor forretningsavtale. Den potensielle kunden bestiller en drink til Bjørn og ber ham jovialt om å delta i å feire partnerskapet deres. Er det OK for Bjørn å ta imot drinken? Sv Ja. Bjørn kan nyte en begrenset mengde alkohol fordi dette er en passende forretningsanledning. Han må imidlertid passe på at mengden er moderat og at han ikke vil gjøre noe på Yaras vegne som kan bli påvirket negativt av hans alkoholbruk. Spm Joes linjeleder skåler med ham i et selskap arrangert av Yara, selv om han vet at han ikke drikker alkohol. Dette er en lokal tradisjon og han føler seg utilpass ved å si nei foran kollegene. Hva bør han gjøre? Sv Uavhengig av et lands spesielle kulturelle normer tillater ikke Yara at vi oppfordrer andre til å bruke alkohol eller andre rusmidler. Å drikke alkohol er en personlig avgjørelse og det må ikke påtvinges noen, uavhengig av situasjonen. Hvis lederen insisterer, bør Joe kontakte sin lokale HR-avdeling, etikk- og compliance-avdeling eller Etikk Hotline for å rapportere saken. 3.2 Sikre etisk personlig adferd Yara 11

14 3. Tillit: Personlig integritet Spm Anjali skal på en forretningsreise til Paris i noen dager. Hun vil gjerne forlenge oppholdet over weekenden for å besøke en personlig venn. Forlengelsen av reisen vil ikke koste Yara noe. Representerer dette et problem? 3.2 Sikre etisk personlig adferd Sv Nei. Anjali vil ikke anses å være på forretningsreise for Yara hvis hun forlenger reisen med en privat tur, separat fra forretningsarrangementet og uten at det medfører kostnader for Yara. Yara respekterer vår rett til privatliv og hvordan vi velger å leve våre private liv. Interne ressurser Helse- og sikkerhetshåndbok Etikkportalen Etikk Hotline Linjeleder HR-avdelingen 12 Yara

15 3. Tillit: Personlig integritet 3.3 Fremme helse og sikkerhet på arbeidsplassen Vi er alle forpliktet til at helse og sikkerhet har høyeste prioritet på arbeidsplassen. Vi må drive virksomheten vår i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om helse og sikkerhet, samt selskapets policyer og prosedyrer. Vi må i tillegg arbeide for kontinuerlig forbedring av våre helse- og sikkerhetssystemer, opplæring og prosedyrer, slik at de oppfyller eller overgår kravene i bransjestandarder og lokale bestemmelser. Yara forventer at alle som besøker våre driftssteder, blant annet leverandører og besøkende, overholder våre helse- og sikkerhetspolicyer og prosedyrer. Leverandører forventes å gi sine ansatte tilstrekkelig og regelmessig opplæring i helse- og sikkerhetsspørsmål og handle i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder. Det kreves av alle som befinner seg på Yaras anlegg at de benytter egnet personlig verneutstyr. Vi må umiddelbart rapportere eventuelle ulykker, hendelser og nesten-ulykker og mulige usikre forhold, slik at det kan iverksettes tiltak for å unngå fremtidige ulykker eller skader. Yara vil fortsette å offentliggjøre sine helse- og sikkerhetsstatistikker for å fremme åpenhet om selskapets resultater på dette området. Spm Lauras linjeleder ber henne ofte om å arbeide raskere for å oppfylle en frist, selv om han vet at hun må hoppe over noen steg i prosedyren for å oppnå dette. Laura mener at at stegene hun hopper over sannsynligvis ikke vil forårsake noen ulykke, men hun er allikevel bekymret. Hva bør hun gjøre? Sv Vi er alle ansvarlige for å at sikkerhet har første prioritet. Laura bør diskutere bekymringen med lederen sin, og søke å komme frem til enighet om hvordan man sikrest oppfyller en frist uten å hoppe over steg i prosedyren. Hvis hun ikke føler seg vel med å diskutere spørsmålet med lederen sin, eller de ikke kan komme frem til en avtale, bør Laura søke hjelp i sin lokale HMSK-avdeling eller personen som er overordnet lederen sin. Husk at ulykker ofte forårsakes av at driftsprosedyrer ikke følges, samme hvor ubetydelige noen av stegene kan virke. Spm Lois, som er lagerarbeider, nærmer seg en truck for å hjelpe føreren med å losse en last med svovelsyre. Han ser at føreren har sandaler og kortbukser på. Hva bør han gjøre? Sv Louis bør rapportere forholdet til linjelederen sin. I tillegg bør Louis stoppe alle aktiviteter i forbindelse med truck og last og fortelle føreren at han ikke kan være på området. Truckførerens unnlatelse av å bruke verneklær ved lossing av farlige kjemikalier er uakseptabel. Alle arbeidstakere på anlegget, innleide så vel som egne ansatte, må følge og overholde Yaras helse- og sikkerhetspolicyer og prosedyrer. Interne ressurser Linjeleder Helse- og sikkerhetsstatistikk på Yaras intranett Sikkerhet først-videoer Helse- og sikkerhetshåndboken HMSK-avdeling E-post Fremme helse og sikkerhet på arbeidsplassen Yara 13

16 3. Tillit: Personlig integritet 3.4 Deltakelse i opplæring og utvikling I Yara tror vi at deltakelse i utfordrende oppgaver og prosjekter er den beste måten å sikre karriereutvikling på. Som ansatte kan vi forvente tilbakemeldinger på våre resultater og vårt potensiale, konkurransedyktig avlønning, åpen kommunikasjon og en resultatkultur basert på våre kjerneverdier. 3.4 Deltakelse i opplæring og utvikling Vi har også krav på å få utvikle ferdighetene våre mens vi arbeider for Yara. Denne utviklingen kan ha mange former og omfatter blant annet opplæring på jobben og et stort antall kurs og programmer. Vår e-læringsplattform, Edvantage, inneholder mange kurs som er tilgjengelige for oss. De av oss som ikke har direkte tilgang til disse nettbaserte verktøyene bør gjøre seg kjent med tilgjengelige, lokale opplæringsverktøy. Årlige utviklingsplaner må skreddersys til våre individuelle behov og vårt erfaringsnivå. Yara har e-læringsverktøy for ledere som omhandler hvordan man skal diskutere og lede årlige medarbeidersamtaler. Det finnes også e-læringsverktøy for de øvrige ansatte, som blant annet behandler hvordan man gir og mottar konstruktive tilbakemeldinger. Når du som ansatt skal delta i en medarbeidersamtale, må du: Komme forberedt med en liste over hva du har oppnådd gjennom året Tenke gjennom lærings- og utviklingsmålene dine for neste år Tenke gjennom hva du kan gjøre for å forbedre ditt eksisterende arbeid Være klar til å motta konstruktiv kritikk Som leder må du: Gjennomgå Edvantage-opplæringsverktøyet om årlige medarbeidersamtaler Sørge for at du har satt av nok tid til å gjennomføre medarbeidersamtalen ved å sette av minst 45 minutter per ansatt Tenke kritisk gjennom den ansattes resultater Diskutere vekstområder og områder som trenger forbedringer Be den ansatte om tilbakemelding og oppmuntre til dialog under medarbeidersamtalen Snakke med din lokale HR-avdeling om du har spørsmål Konsulenter og leverandører som arbeider for Yara på langsiktig basis bør også få regelmessige medarbeidersamtaler med linjelederne sine. Selv om dette ikke skjer via den samme prosessen som gjelder for Yaraansatte, vil det gi begge partene mulighet til å gi viktige tilbakemeldinger. Spm Felipes leder tar ikke de årlige medarbeidersamtalene alvorlig og har utsatt møtet hans flere ganger. Da de endelig kunne møtes, hadde lederen hans kun satt av 15 minutter til hele møtet. Felipe er ikke tilfreds med denne situasjonen, men er usikker på hva han bør gjøre. Sv Yara anser de årlige medarbeidersamtalene som en viktig del av en ansatts utvikling. Vi anbefaler at det settes av minst 45 minutter per ansatt til medarbeidersamtalen. Felipe bør be linjelederen sin om å planlegge en ny medarbeidersamtale, hvor han har mer tid til å diskutere. Hvis Felipe føler at han ikke blir tatt alvorlig av linjelederen sin, bør han diskutere problemet med sin lokale HR-avdeling. Interne ressurser Linjeleder HR-avdelingen Edvantage-opplæringsverktøy 14 Yara

17 3. Tillit: Personlig integritet 3.5 Beskytte personopplysninger Vi må alle ta ansvar for å ivareta personvernet til våre kolleger ved å beskytte personopplysningene deres. Vi må også beskytte de personopplysningene som er gitt oss av kunder og forretningspartnere. Det er vårt så vel som selskapets ansvar å beskytte slik informasjon mot misbruk, tyveri, feilaktig eller annen ulovlig bruk. Ved innsamling av andre personers personopplysninger må vi alltid ivareta personvernet deres ved kun å innhente og oppbevare opplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi må også sørge for å beskytte og begrense uautorisert tilgang til personopplysinger. Hvis det ikke er gitt særlig tillatelse til det, må bare de av oss som arbeider med forretningstransaksjoner, kundepleie og personalsaker behandle personopplysninger. Spm Frank legger merke til at HR-lederen hans ofte tilfeldig etterlater kopier av personalmapper på kopieringsmaskinen. Frank ønsker ikke å blande seg i det, men vet at det er galt. Hva bør han gjøre? 3.5 Beskytte personopplysninger Sv Hver enkelt av oss har et ansvar for å ivareta personvernet til våre kolleger. Personalmapper må aldri etterlates liggende rundt. Frank bør levere mappene til HR-lederen sin. Siden dette er noe som gjentar seg, bør han snakke med HR-lederen om problemet. Hvis han ikke føler seg komfortabel med å gjøre dette, bør Frank ta opp spørsmålet med linjelederen sin eller en annen etikkressurs (se nedenfor). Interne ressurser Etikkportalen Etikk-Hotline Etiske retningslinjer Linjeleder HR-avdelingen Yara 15

18 3. Tillit: Personlig integritet 3.6 Støtte til lokalsamfunnene 3.6 Støtte til lokalsamfunnene Yara ser på selskapets samfunnsansvar som en viktig del av selskapets strategi, og har iverksatt tiltak for å kunne påvirke globale spørsmål i positiv retning. Ved å arbeide for Yara, har hver av oss en forpliktelse til å gjøre sitt beste for å bedre de lokale samfunnsforholdene der vi driver våre virksomheter. Hver og én av oss må ta hensyn til virkningene som våre forretningsaktiviteter har på lokalsamfunnene. Vi vil være åpne og engasjere oss konstruktivt i alle spørsmål som gjelder virkningene av våre produkter, tjenester eller operasjoner i lokalsamfunnene våre. Personlige donasjoner til veldedige formål Som individer oppfordres vi til å støtte lokale veldedige formål, enten det gjelder støtte med penger eller ting, frivillig arbeid eller teknisk assistanse. Men det er viktig at vi sørger for at våre personlige bidrag ikke anses som bidrag fra eller støttet av Yara. Donasjoner til veldedige formål - på selskapsnivå, nasjonalt og lokalt Yara yter tre typer veldedige donasjoner på selskapsnivå, nasjonalt og lokalt. På selskapsnivå støtter vi veldedige formål som er tilknyttet vår kjernevirksomhet: Bærekraftig landbruk og et renere miljø. Selskapets bidrag besluttes av konsernledelsen på grunnlag av forslag fra kommunikasjonsavdelingen. På nasjonalt nivå, uavhengig av land, tar våre veldedige donasjoner hovedsakelig sikte på å posisjonere Yara som en ansvarlig bransjeleder og bygge bevissthet om våre operasjoner i det aktuelle landet. Nasjonale initiativer besluttes av den nasjonale ledelsen, som for eksempel landsjefer, med støtte fra kommunikasjons- og HR-avdelingene. På lokalt nivå støtter Yara mange ulike initiativer. Slike initiativer behøver ikke bare omfatte formål tilknyttet vår kjernevirksomhet, men også sosiale, utdanningsmessige eller andre formål som er til fordel for lokalsamfunnene som vi opererer i. Beslutninger om lokale bidrag tas av lederen av den lokale forretningsenheten. Personen eller gruppen som tar beslutning om en donasjon er ansvarlig for å etablere en kontrollprosess for å hindre at det oppstår interessekonflikter (se punkt 4.6). De må også regelmessig følge opp donasjoner for å sikre ansvarlighet og åpenhet. Den som tar beslutningen må dessuten sikre at donasjoner ikke brukes til, eller kan oppfattes som, bestikkelser eller korrupsjon. 16 Yara

19 3. Tillit: Personlig integritet Hvis du ønsker at Yara skal gi bidrag som selskap, nasjonalt eller lokalt, må du: Sørge for at bidragene ikke er ment å påvirke myndighetshandlinger eller sikre at det oppnås urettmessige fordeler for Yara Aldri bruke din posisjon i Yara til å påvirke resultatet av en anmodning om bidrag hvis det ikke er i Yaras interesse Aldri bli involvert i beslutningsprosesser om bidrag som du selv har anbefalt Informere kommunikasjonsavdelingen om lokale bidrag, slik at Yara kan koordinere og fremheve våre bidrag for offentligheten Du kan finne mer informasjon om vår strategi og våre initiativer for samfunnsansvar på Spm Maria har blitt personlig involvert i et program i Vietnam som støtter utvikling av lokale fødesentre i området. Maria ønsker å anmode om at Yara gir en donasjon til dette programmet. Hvordan bør hun gjøre dette? Sv Maria bør først fremlegge anmodningen for sin lokale forretningsenhet. Et slikt prosjekt vil bli ansett som et lokalt prosjekt fordi det ikke er direkte tilknyttet til vår kjernevirksomhet, bærekraftig landbruk og et renere miljø. For å unngå at det kan oppstå en interessekonflikt, bør Maria ikke engasjere seg i beslutningsprosessen om bidraget. Spm Mikko administrerer den lokale enhentens samfunnsdonasjoner. Enheten ønsker å støtte en liten veldedig organisasjon, så han ber om økonomiske opplysninger om organisasjonen. Dessverre kan de ikke gi slik opplysninger på grunn av mangel på ressurser. Kan Yara allikevel foreta en donasjon til dem? Sv Nei. Yara forventer av alle partnere, uavhengig av størrelse, at de er i stand til å fremlegge grunnleggende informasjon om virksomhetens økonomi og drift. Dette er viktig for å kunne sikre at den mulige partneren driver en legitim virksomhet og at partneren kan og vil bruke eventuelle tildelte midler som forutsatt. Hvis Mikko eller kollegene føler at det er et viktig veldedig formål, kan de engasjere seg personlig i organisasjonen på fritiden sin. Interne ressurser Bærekraftsiden på Yaras nettsted Etikkportalen Håndtere interessekonflikter (punkt 4.6) Sikre et godt forhold myndighetene Politiske bidrag (punkt 4.12) Linjeleder Kommunikasjonsavdelingen Regionale compliance-koordinatorer Etikk- og compliance-avdelingen 3.6 Støtte til lokalsamfunnene Yara 17

20 3. Tillit: Personlig integritet 3.7 Sikre bærekraftig utvikling 3.7 Sikre bærekraftig utvikling Yara har en global tilnærming til selskapets samfunnsansvar, med en strategi som er basert på kobling av kjernevirksomheten til fire globale hovedutfordringer: Energi, klima, matforsyning og helse. I kjernen av Yaras totalstrategi ligger begrepet bærekraftig forretningsutvikling som er en måte å utføre forretningsaktiviteter basert på god ledelse, økonomiske resultater, miljøhensyn og et aktivt forhold til selskapets hovedinteressenter. Som organisasjon arbeider vi for å kartlegge og måle virkningene av våre operasjoner og produkter på det lokale og globale miljøet, blant annet i forhold til klimaendringer. Vi vil fortsette å overvåke og sette mål for å redusere vår miljøpåvirkning. Yara krever at vi anstrenger oss for å beskytte miljøet og skape miljøvennlige løsninger i vår egen virksomhet. Vi må holde oss oppdatert om, overholde og anstrenge oss for å overgå bransjestandarder og gjeldende miljølover og -forskrifter. Forretningsenhetene må rapportere nøyaktige miljøstatistikker slik at Yara kan gi fullstendig og riktig informasjon til offentligheten. Som del av forpliktelsen om bærekraftig forretningsutvikling fokuserer Yara også på prinsippet om bærekraftig landbruk. Denne strategien innebærer å støtte landbruksaktiviteter som ikke påfører irreversibel skade på økosystemet vårt. Dette innebærer blant annet støtte til bærekraftig landbruk og ulike former for støtte for å sikre utviklingen i lokalsamfunn der vi har virksomhet. Spm Naomi lærte nylig om en ny organisasjon som ble etablert for å støtte bærekraftig utvikling i hjemland sitt. Kan hun delta og hvordan kan hun engasjere seg? Sv Yara oppmuntrer til deltakelse i organisasjoner som er engasjert i bærekraftig utvikling. Før hun melder seg inn i organisasjonen bør Naomi snakke med linjelederen sin og HMSK-avdelingen for å undersøke om dette passer inn i vår strategi, og om Yara allerede deltar i dette eller tilsvarende initiativ. Hvis Yara allerede deltar, kan hun bruke den eksisterende informasjonen og nettverket til å bidra til organisasjonen. Hvis ikke, kan hun diskutere med linjelederen og HMSKavdelingen om vi skal delta. Kommunikasjonsavdelingen må også informeres hvis Yara bestemmer seg for å melde seg inn i organisasjonen. Interne ressurser Helse- og sikkerhetspolicy Miljøpolicy Linjeleder HMSK-avdelingen Yara arbeider også med å bidra til å øke produktiviteten i landbruket, og til mer effektiv arealutnyttelse. På andre områder kutter Yara utslippene fra egne produksjonsanlegg og gjør denne teknologien kommersielt tilgjengelig, for eksempel ved å tilby produkter som reduserer utslipp fra kjøretøyer og andre miljøløsninger for industrien. 18 Yara

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Innhold Introduksjon om anti-korrupsjonsretningslinjene..................... 3 Om retningslinjene............................................ 4 Den ansattes

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Innhold Innledning... 1 Grunnlaget for de Etiske retningslinjene for leverandører... 1 Hvem de Etiske retningslinjene for leverandører gjelder for... 2 Overholdelse

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon til antikorrupsjon 5 2. Sammendrag 7 3. Grunnleggende krav 8 4. Forventet adferd 8 4.1 Viktige prinsipper 8 4.2 Definisjon

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Statkrafts leveregler.

Statkrafts leveregler. Statkrafts leveregler www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER Innhold Konsernsjefen har ordet... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse... 4 2. Virkeområde...

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Beslektede temaer er Selskapets retningslinjer for politiske bidrag og engasjement.

Beslektede temaer er Selskapets retningslinjer for politiske bidrag og engasjement. RETNINGSLINJER FOR GAVER, UNDERHOLDNING OG GJESTFRIHET Dokumentet er en oversatt versjon av WSP Global Inc. Gifts, Entertainment and Hospitality Policy. Alle engelske titler gjelder overordnet og på konsernnivå.

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Knowledge grows. Code of Conduct

Knowledge grows. Code of Conduct Knowledge grows Code of Conduct Innhold 1 Melding fra konsernsjefen 4 2 Kunnskap gir vekst 5 3 Overholdelse av Code of Conduct 6 3.1 Fra etikkhåndbok til Code of Conduct 6 3.2 Målet med Code of Conduct

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

CSR. Corporate Social Responsibility. Samfunnsansvar og etiske retningslinjer

CSR. Corporate Social Responsibility. Samfunnsansvar og etiske retningslinjer CSR CSR Corporate Social Responsibility Samfunnsansvar og etiske retningslinjer design web PRINT KOMMUNIKASJON Innholdsfortegnelse Innledning 3 1. Bakgrunn 3 2. Virkeområde 3 3. Menneskeverd 4 3.1 Menneskerettighetskonvensjoner

Detaljer

Henvisninger i disse retningslinjene til Cermaq eller konsernet er ment å omfatte Cermaq Group AS med datterselskaper.

Henvisninger i disse retningslinjene til Cermaq eller konsernet er ment å omfatte Cermaq Group AS med datterselskaper. CERMAQ GROUP AS Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar Vedtatt av styret i Cermaq Group AS: 30. september 2005, endret 23. november 2007, 15. februar 2011, 8. desember 2011, 28. april 2014, 8. desember

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3 4 7 Administrerende direktør har ordet Del I: Forståelse og anvendelse av Enovas etiske retningslinje Del

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE I. OMFANG OG FORMÅL GC Rieber ambisjon er å opprettholde og styrke sin posisjon som en positiv og innovativ kraft

Detaljer

Retningslinjer for Etikk og Samfunnsansvar

Retningslinjer for Etikk og Samfunnsansvar CERMAQ GROUP Introduksjon fra konsernsjefen I Cermaq er vi stolte over å kommunisere åpent om vår virksomhet og om våre resultater. Som et globalt selskap med virksomhet i ulike deler av verden, tror vi

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Etiske retningslinjer hos Kruse Smith 2016 2 / 6 Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Tillit, troverdighet og det gode omdømmet er noe vi kontinuerlig må gjøre oss fortjent til gjennom våre handlinger.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

Elteco AS. Atferdskodeks

Elteco AS. Atferdskodeks Elteco AS Atferdskodeks Innledning Elteco er et teknikkhandelsselskap som tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i kjeden mellom produsent og kunde. Selskapet konsentrer seg om nøye utvalgte markedsnisjer

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING 1. VÅRE FORRETNINGSPRINSIPPER På Nordic Waterproofing arbeider vi for å skape merverdi for våre interessenter uten at det går ut over de høye standardene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL INTEGRITET OG ETISKE RETNINGSLINJER RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL Kjære venner! Integritet og regler for etisk forretningsatferd har alltid vært en innebygd del av Sika

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY

GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY BAKGRUNN Forretningsetiske retningslinjer Korrupsjon og bestikkelser 2.6 EVRY tar avstand fra alle

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 MENNESKERETTIGHETER... 3 3 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 3.1 RETNINGSLINJER... 3 3.2 ARBEIDSFORHOLD...

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Vestre jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER Ifs ETISKE RETNINGSLINJER 2016 1. Mål og prinsipper Hvorfor er etikk viktig for If? Det korte svaret er at det rett og slett er riktig å gjøre de rette tingene. Men det finnes også gode forretningsgrunner.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2010-05-14 1 (6) Minna Pajala-Hammar, Britt-Helene Ferngren Selskapets samfunnsansvar Endelig versjon Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet TeliaSonera har vedtatt disse retningslinjene. Vi forventer

Detaljer

CODE CONDUCT. Etiske retningslinjer

CODE CONDUCT. Etiske retningslinjer CODE CONDUCT OF Etiske retningslinjer KJÆRE KOLLEGAER Aircontactgruppens har sterkt fokus på at vi skal drive våre forretninger på en ansvarlig og etisk forsvarlig måte. Vi skal vinne våre kunders tillit

Detaljer

Spørsmål og svar for AAR-ansatte

Spørsmål og svar for AAR-ansatte Spørsmål og svar for AAR-ansatte Om EthicsPoint Hva er EthicsPoints poeng med AARs etikkhotlinje? Hvorfor trenger vi et system som EthicsPoint? Hva er EthicsPoint? Rapportering - generelt Hvem kan kontakte

Detaljer

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER April 2014 OPPSUMMERING INNLEDNING 3 FORRETNINGSINTEGRITET 4 Avskaffelse av alle former for tvangsarbeid 5 AVSKAFFELSE AV BARNEARBEID 5 Avskaffelse av diskriminering

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Etiske retningslinjer for TINE

Etiske retningslinjer for TINE Etiske retningslinjer for TINE Tillit er ferskvare, Gjennom lang tid har TINE bygd opp sin tillit og troverdighet i samfunnet. Men vi vet at det dessverre ikke tar lang tid å bryte den ned. Alle som en

Detaljer

Retningslinjer for arrangementer i regi av LHL

Retningslinjer for arrangementer i regi av LHL Retningslinjer for arrangementer i regi av LHL 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for arrangementer

Detaljer