Etikkhåndbok. Knowledge grows

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etikkhåndbok. Knowledge grows"

Transkript

1 Etikkhåndbok Knowledge grows

2 Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder disse dokumentene for? 2.4 Hvilket ansvar har Yara? 2.5 Hvilket ansvar har ledere? 2.6 Hvilket ansvar har vi i fellesskap? 2.7 Hvordan kan jeg ta etiske beslutninger? 2.8 Hvordan kan jeg søke veiledning og rapportere uetiske forhold? 2.9 Hva hvis jeg er bekymret over å rapportere uetiske forhold? 2.10 Hvor kan jeg finne flere etiske verktøy? 2.11 Hva er konsekvensene av uetisk adferd? Tillit: Personlig integritet 3.1 Oppmuntre til et inkluderende arbeidsmiljø 3.2 Sikre etisk personlig adferd 3.3 Fremme helse og sikkerhet på arbeidsplassen 3.4 Deltakelse i opplæring og utvikling 3.5 Beskytte personopplysninger 3.6 Støtte til lokalsamfunnene 3.7 Sikre bærekraftig utvikling Ansvarlighet: Ansvarlig forretningspraksis 4.1 Respekt for menneskerettigheteneng Human Rights 4.2 Bekjempe korrupsjon 4.3 Unngå smøring 4.4 Gaver og sammenkomster 4.5 Samarbeid med våre forretningspartnere 4.6 Håndtering av interessekonflikter 4.7 Overholde antitrust- og konkurranselovgivningen 4.8 Beskytte selskapets eiendeler 4.9 Fremme økonomisk ansvar og åpenhet 4.10 Innsidehandel 4.11 Kommunikasjon om Yara til det offentlige 4.12 Sikre et godt forhold til myndighetene politiske bidrag 4.13 Rettferdig og ansvarlig samspill med våre kunder Konklusjon 39 Register 41

3 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen Kjære kollega, Selskapsstyring er ett av hovedtemaene som jeg har fokusert kontinuerlig på i min lederagenda. For meg betyr selskapsstyring ikke bare måten vi driver virksomheten på, men også hvordan vi dekker de ulike behovene til våre mange interessenter. Vi har daglig et forhold til mange enkeltpersoner og grupper blant annet kunder, partnere, konkurrenter, kolleger, aksjonærer, leverandører, myndigheter og alle lokalsamfunnene vi driver virksomhet i. Vi må alle, både ansatte, konsulenter og leverandører, forholde oss til alle disse interessentene på en respektfull, etisk forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen Innenfor selskapsstyring er det to hovedaspekter som denne håndboken fokuserer på: Etikk og compliance. Etikk omfatter standardene som regulerer adferden vår, måten ansatte, konsulenter og leverandører forventes å handle på når de arbeider for Yara. Å praktisere etisk adferd betyr å utføre arbeidet på en ærlig og rettferdig måte. Det betyr også alltid å handle ansvarlig, selv når man befinner seg på vanskelige områder hvor det ikke er klare regler, lover, policyer eller forskrifter. Det betyr i tillegg å ta opp spørsmål om adferd som kan være i konflikt med vår Code of Conduct eller Etikkhåndbok, og å snakke med våre forretningspartnere om deres etiske retningslinjer. Compliance betyr å sørge for at reglene som gjelder for vår virksomhet blant annet lokale og internasjonale lover så vel som Yaras egne policyer og prosedyrer blir overholdt, kommunisert, fulgt opp og integrert i måten vi driver virksomheten vår på. Compliance innebærer også at vi fortsetter å arbeide med å utvikle vårt internasjonale forretningssystem ved å formalisere og dokumentere våre policyer, prosedyrer og styringssystemer. Yaras fortsatte suksess som en bransjeledende virksomhet er avhengig av at vi opprettholder og videreutvikler vårt etiske omdømme og den tilliten vi har opparbeidet oss. Vi må alle ha som ambisjon å sette høye krav til vår egen adferd. For å nå dette målet er Etikkhåndboken et viktig verktøy for å forstå prinsippene som er nedfelt i Yaras Code of Conduct. Med vennlig hilsen Jørgen Ole Haslestad Konsernsjef Yara 1

4

5 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2. Teamarbeid: Et felles ansvar Vi er alle både ansatte, konsulenter og leverandører del av Yara-teamet. Andre teamkolleger omfatter både våre forretningspartnere og kunder, samfunnene vi opererer i og aksjonærene våre. Vi har et felles ansvar for å bidra til at Yara former bransjen vår på en positiv måte. For å arbeide som et team, må vi alle trekke i samme retning.

6 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? / 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til vår Code of Conduct? / 2.3 Hvem gjelder disse dokumentene for? 2.1 Hva er Etikkhåndboken? Etikkhåndboken beskriver Yaras forpliktelse til å utøve sin virksomhet på en etisk, lovlig og forsvarlig måte. Den danner et rammeverk som gjør at vi alle kan sørge for at vi støtter Yaras kjerneverdier i vårt daglige arbeid. Håndboken er organisert rundt disse verdiene: Ambisjon, tillit, teamarbeid og ansvar. Den gir oss i tillegg konkret støtte og veiledning når vi møter dilemmaer innen etikk- eller compliance i vårt arbeid. 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til vår Code of Conduct? Vår Code of Conduct beskriver de grunnleggende prinsippene for hvordan vi skal utføre arbeidet vårt. Etikkhåndboken er utarbeidet som et praktisk verktøy for å hjelpe oss til å etterleve hovedprinsippene som er beskrevet i vår Code of Conduct. Hver enkelt av oss er ansvarlig for å sørge for at våre beslutninger og handlinger er i samsvar med både Code of Conduct og denne Etikkhåndboken. 2.3 Hvem gjelder disse dokumentene for? Vår Code of Conduct og Etikkhåndboken gjelder for oss alle inkludert våre ansatte, konsulenter og leverandører som arbeider på vegne av Yara. Yara forventer også at forretningspartnere, blant annet agenter, leverandører, distributører og joint venture-partnere, etterlever de samme eller lignende prinsipper i sin virksomhet. 4 Yara

7 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.4 Hvilket ansvar har Yara? Yara har ansvaret for å gi oss de verktøyene som er nødvendige for å håndtere etikk- eller compliancespørsmål som vi møter i vårt arbeid. For å sikre dette, anser selskapet seg ansvarlig for å: 1. Sørge for at det finnes relevante og oppdaterte regler og retningslinjer i vårt styringssystem 2. Sørge for at opplærings- og etikkverktøyene, som vi trenger for å håndtere daglige etikk- og compliancedilemmaer, er tilgjengelige 3. Sørge for at alle henvendelser som kommer til Etikk Hotline blir behandlet konfidensielt og at gjennomgangen av disse er upartisk og beskytter identiteten til den som har avgitt rapporten 4. Sørge for at ingen opplever represalier som følge av rapportering om uetiske forhold gitt i god tro 2.5 Hvilket ansvar har ledere? Hvis du er leder har du i tillegg ansvar som går utover det å følge vår Code of Conduct og Etikkhåndboken. Du har et spesielt ansvar for å være et forbilde og etterleve prinsippene som er beskrevet i Yaras Code of Conduct og Etikkhåndboken, og alltid støtte opp om disse prinsippene. I tillegg forventes det at du: 1. Gir støtte og veiledning om integrering av Yaras Code of Conduct og Etikkhåndboken i det daglige arbeidet 2. Støtter etikk- og complianceinitiativer og opplæring, og sørger for at de som rapporterer til deg gjennomfører all obligatorisk opplæring 3. Følger opp prosesser og praksis som ikke er i samsvar med Yaras Code of Conduct eller Etikkhåndboken 4. Oppfordrer de som rapporterer til deg til å ta opp spørsmål og problemstillinger om etiske og lovmessige dilemmaer, og gjøre deg selv tilgjengelig for å motta dem 5. Tar alle spørsmål, problemstillinger og rapporter alvorlig 6. Gjør det du kan for å behandle og dokumentere eventuelle problemstillinger som du blir gjort oppmerksom på konfidensielt. Formidler alle spørsmål eller problemstillinger du har til din egen leder, en regional compliance-koordinator (se punkt 2.8) eller etikk- og compliance-avdelingen 7. Følger opp at virksomheten vår er i samsvar med vår Code of Conduct og Etikkhåndboken 8. Sørger for at våre forretningspartnere er kjent med Yaras Code of Conduct, Etikkhåndboken og våre etiske standarder 2.6 Hvilket ansvar har vi i fellesskap? Det forventes av oss alle at vi leser og følger Code of Conduct og Etikkhåndboken, og at vi integrerer prinsippene de beskriver i måten vi driver virksomheten på. I tillegg forventes det at vi: 1. Følger retningslinjene som er beskrevet i vår Code of Conduct og Etikkhåndboken og søker veiledning når vi trenger bistand 2. Tar opp forholdet med linjelederen hvis eksisterende praksis ikke synes å være i samsvar med Code of Conduct eller Etikkhåndboken 3. Deltar og bidrar aktivt i etikk- og compliance-initiativer og gjennomfører påkrevet opplæring 4. Snakker om etikk og compliance med våre kolleger og forretningspartnere 2.4 Hvilket ansvar har Yara? / 2.5 Hvilket ansvar har ledere? / 2.6 Hvilket ansvar har vi i fellesskap? Yara 5

8 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.7 Hvordan ta etiske beslutninger? / 2.8 Hvordan kan jeg søke veiledning og rapportere om uetiske forhold? 2.7 Hvordan ta etiske beslutninger? Er det lovlig? Er det i samsvar med Yaras retningslinjer? Alle svarene må være JA Har jeg søkt nødvendig veiledning? Er det rettferdig og etisk? Hvis du står overfor et etisk dilemma, bør du stille deg selv følgende spørsmål om handlingen du vurderer å foreta: Er den lovlig? Er den i samsvar med Yaras retningslinjer og prosedyrer? Er den rettferdig og etisk forsvarlig? Har jeg søkt råd og støtte fra min linjeleder eller andre ressurser i Yara? Svarene på alle disse spørsmålene må være ja. Hvis det ikke er tilfellet, eller du er i tvil, må du ikke ta del i aktiviteten. Du bør i stedet søke veiledning ved å følge trinnene som er beskrevet i punkt Hvordan kan jeg søke veiledning og rapportere om uetiske forhold? Du har rett til og er ansvarlig for å få veiledning om et forretningsmessig- eller compliance spørsmål når du er i tvil. Du oppfordres alltid til å kontakte linjelederen din for å få slik veiledning. I tillegg til etikk- og compliance-avdelingen, som du kan kontakte direkte på finnes det regionale ressurser som kalles regionale compliance-koordinatorer (RCC). Selv om RCCer ikke har myndighet til å ta beslutninger for deg, er de der for å informere om tilgjengelige ressurser, henvise deg i riktig retning og diskutere spørsmål du måtte ha. Besøk gjerne Etikkportalen for å finne kontaktinformasjonen deres. Du kan også kontakte HR-avdelingen eller juridisk avdeling, avhengig av spørsmålets art. Du finner nærmere informasjon om hvem som kan kontaktes etter hvert punkt i denne håndboken. Du oppfordres også til å rapportere eventuelle mulige overtredelser av Yaras Code of Conduct eller Etikkhåndboken ved å kontakte linjelederen din eller noen av de andre ressursene som er angitt i denne håndboken, blant annet Etikk Hotline, som blir diskutert i detalj nedenfor. Etikk Hotline Yara har avtale med en ekstern tjenesteyter for å drive sin Etikk Hotline, også kjent som en whistleblower-linje. Etikk Hotline er et konfidensielt system hvor du kan rapportere eventuell uetisk adferd som du kjenner til eller mistenker i Yara. Hvis du arbeider utenfor Europa, kan du rapportere anonymt om alle typer saker. Hvis du arbeider innenfor Europa kan du, med unntak av Spania og Frankrike, rapportere anonymt om økonomiske saker, regnskapssaker eller saker relatert til korrupsjon. For andre saker, har du mulighet til å rapportere anonymt men frarådes å gjøre dette, og i stedet be om konfidensialitet når du rapporterer. For ansatte i Frankrike og Spania gjelder ytterligere vilkår. Dersom du arbeider i Spania kan du ikke rapportere anonymt om noen type saker. Dersom du arbeider i Frankrike er du frarådet å rapportere anonymt, men du kan rapportere anonymt om økonomiske saker, regnskapssaker eller saker 6 Yara

9 2. Teamarbeid: Et felles ansvar relatert til korrupsjon. Uansett hvor du rapporterer fra kan du alltid be om konfidensialitet. Dette innbærer at din rapport vil bli behandlet konfidensielt innen Yara, og at din identitet kun vil bli gjort kjent etter en streng vurdering av hvem som har behov for å kjenne til den. Yara er berettiget, og noen ganger forpliktet, til å etterforske enhver rapport uavhengig av hvilke forutsetninger og omstendigheter den ble mottatt under. Etikk Hotline er tilgjengelig 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Du kan rapportere gratis på over 60 språk via vår Hotline, lokale telefonnummer eller via et eget eksternt nettsted. Besøk Etikkportalen for å finne kontaktinformasjon med blant annet en kort oppsummering om vår Hotline og en lenke til det eksterne nettstedet. 2.9 Hva hvis jeg er bekymret for å rapportere forhold? Yara vil ikke tolerere gjengjeldelse eller represalier mot noen som i god tro har søkt råd eller rapportert en mistenkt etisk eller lovmessig overtredelse. Rapportering i god tro betyr at du fremlegger all informasjonen du har, og at du tror den er sann. Hvis noen forsettlig gir en usann fremstilling, vil personen kunne bli gjenstand for disiplinære tiltak. Norsk lov, og loven i mange andre land, gir også beskyttelse til dem som rapporterer i god tro. Loven angir at represalier mot den som rapporterer er ulovlige og straffbare Hvor kan jeg finne flere etiske verktøy? Det finnes flere verktøy tilgjengelig som kan hjelpe oss til å fatte riktige beslutninger. De viktigste er nevnt nedenfor. Etikkportalen Etikkportalen inneholder informasjon som ansatte og ledere kan benytte når de behandler mulige etiske eller lovmessige dilemmaer. I tillegg kan du legge inn spørsmål eller delta i diskusjoner som foregår på Etikkportalen. Du kan få tilgang til dette nettstedet via en lenke på Yaras intranett. Etikkvideoer Du kan finne informasjon på Etikkportalen om hvordan du får tilgang til våre interaktive opplæringsvideoer - The Code. Disse videoene dekker et utvalg av ulike emner, blant annet etisk due diligence, forhold til leverandører, korrupsjon, personlig adferd, smøring, gaver og sammenkomster. Etikkvideoene er på engelsk, men er tekstet på ni språk. Besøk Etikkportalen for å få mer informasjon om hvordan du får tilgang til Etikkvideoene. Etikkopplæring Yara gir kontinuerlig etikkopplæringskurs hvor vi diskuterer problemstillingene som vi møter i vårt daglige arbeid. Opplæringskursene er obligatoriske og interaktive, og har som formål å styrke bevisstheten rundt etikk- og compliancespørsmål i hele organisasjonen Hva er konsekvensene av uetisk adferd? Yara tolererer ikke uetisk adferd. Bevisste eller ubevisste overtredelser av Yaras etiske standarder og retningslinjer kan føre til disiplinære tiltak, helt opptil og inkludert oppsigelse av arbeidsforholdet. Alle disiplinære tiltak vil bli iverksatt i samsvar med lokale retningslinjer og lover. Overtredelser av disse standardene og retningslinjene kan også føre til mulige sivile og strafferettslige konsekvenser for den enkelte. Merk deg at det å nekte å utføre noe uetisk ikke vil føre til noen form for gjengjeldelse, represalier eller disiplinære tiltak. 2.9 Hva hvis jeg er bekymret for å rapportere forhold? / 2.10 Hvor kan jeg finne flere etiske verktøy? / 2.11 Hva er konsekvensene av uetisk adferd? Yara 7

10 2. Teamarbeid: Et felles ansvar NOTATER 8 Yara

11 3. Tillit: Personlig integritet 3. Tillit: Personlig integritet I følge Yaras verdier vil vi bli vist tillit hvis vi: Er ærlige og behandler folk med respekt Gir direkte og konstruktive tilbakemeldinger Ikke legger skylden på andre Lærer av våre egne feil Er rettferdige og gir anerkjennelse når det er fortjent Tillit fremmes når vi viser personlig integritet. Personlig integritet betyr å gjøre det som er riktig, selv når ingen ser oss. Det betyr å alltid behandle deg selv, kolleger og våre forretningspartnere rettferdig og ærlig. Yara 9

12 3. Tillit: Personlig integritet 3.1 Oppmuntre til et inkluderende arbeidsmiljø 3.1 Oppmuntre til et inkluderende arbeidsmiljø Mangfold i arbeidsstyrken bidrar til at vi tiltrekker og beholder de beste arbeidstakerne, noe som er helt avgjørende for Yaras suksess. Vi må derfor ha fokus på å fremme et mangfoldig, inkluderende og produktivt arbeidsmiljø som kjennetegnes av respekt. For å gjøre dette, må vi respektere kollegene våre og det de står for. Vi må også være følsomme for, og vise respekt for, kulturelle forskjeller. Vi tilstreber å skape et miljø hvor ansettelse og utvikling kun er basert på resultater, kvalifikasjoner og ferdigheter. Dette innebærer at vi ikke foretar ansettelsesrelaterte beslutninger på grunnlag av såkalte lovbeskyttede egenskaper. Slike egenskaper omfatter nasjonal opprinnelse, organisasjonstilknytning, rase, religion, alder, kjønn (inkludert graviditet), seksuell legning, kjønnsidentitet, sivil status, veteranstatus, mental eller fysisk uførhet. Yara har også fokus på å gi oss et arbeidsmiljø fritt for trakassering. Mens lovdefinisjoner kan variere fra et land til et annet, omfatter trakassering i Yara alle former for uønsket adferd rettet mot en annen person, både verbal, fysisk eller visuell, som: har som formål eller resultat å skape et truende, fiendtlig eller støtende arbeidsmiljø for den aktuelle personen, har som formål eller virkning å forstyrre vedkommendes arbeid eller på annen måte påvirke vedkommendes arbeidsmuligheter negativt. Yara vil ikke tolerere diskriminering eller trakassering og vil umiddelbart behandle rapporter om slik adferd gjennom sin granskningsprosess. Du oppfordres til å rapportere og håndtere alle mistenkte tilfeller av diskriminering eller trakassering som du er vitne til eller får kjennskap til. Husk at Yara ikke vil tolerere represalier mot dem som tar opp bekymringer, spørsmål eller klager i god tro. Spm Terri føler seg ikke vel med sin nye linjeleder som kom fra et annet Yara-kontor for tre måneder siden. Han snakker høyt og kommer ofte med bryske kommentarer som får Terri til å føle seg ille til mote. Terri har hørt at slik oppførsel var vanlig på hans tidligere arbeidsplass. Hun er redd for å si fra, men han skaper en negativ atmosfære for henne. Sv Terri har rett til og oppfordres til å protestere mot oppførsel som hun føler er upassende. Hvis hun ikke føler seg vel med å snakke med den nye linjelederen om problemstillingen, oppfordres hun til å søke råd fra sin HR-avdeling eller ringe Etikk Hotline. Interne ressurser Etikk Hotline Linjeleder HR-avdeling Regionale compliance-koordinatorer Etikk- og compliance-avdelingen Eksterne ressurser UN Global Compact 10 Yara

13 3. Tillit: Personlig integritet 3.2 Sikre etisk personlig adferd Det forventes at vi oppfører oss på en profesjonell og ansvarlig måte overfor våre forretningspartnere, kolleger og andre som vi har kontakt med på vegne av Yara. Dette omfatter å utvise sunn dømmekraft når vi er på forretningsreise for selskapet. Alle forretningsreiser må ha til hensikt å fremme Yaras interesser. Reiserelaterte utgifter må være rimelige, forsvarlige og i samsvar med gjeldende policyer. Vi anses å være på Yara-reise når våre aktiviteter kan forbindes med eller er i sammenheng med Yaras virksomhet. Når vi er på reise for Yara, må vi ikke besøke noe etablissement som kan virke negativt på Yaras omdømme, blant annet seksuelt orienterte steder eller beslektede miljøer. Vi må heller ikke kjøpe seksuelle tjenester for oss selv eller andre mens vi er på reise for Yara. For å sikre en sikker og rusfri arbeidsplass, må vi ikke være påvirket av rusmidler i arbeidstiden, mens vi oppholder oss på Yaras anlegg eller mens vi gjør forretninger på vegne av Yara. Rusmidler omfatter ulovlige rusmidler og alkohol. Vi må også avholde oss fra å bruke, eller oppfordre andre til å bruke disse midlene på en måte som kan sette brukeren, Yara eller noen av selskapets forretningspartnere i fare eller i et ufordelaktig lys. Begrensede mengder alkohol kan serveres og konsumeres når lokale skikker og/eller anledningen gjør det passende. Vi må aldri konsumere alkohol før eller mens vi betjener maskineri, kjører bil eller utfører andre operasjoner som er uforenlig med bruk av alkohol. Spm Bjørn har et lunsjmøte med en potensiell kunde for å diskutere en stor forretningsavtale. Den potensielle kunden bestiller en drink til Bjørn og ber ham jovialt om å delta i å feire partnerskapet deres. Er det OK for Bjørn å ta imot drinken? Sv Ja. Bjørn kan nyte en begrenset mengde alkohol fordi dette er en passende forretningsanledning. Han må imidlertid passe på at mengden er moderat og at han ikke vil gjøre noe på Yaras vegne som kan bli påvirket negativt av hans alkoholbruk. Spm Joes linjeleder skåler med ham i et selskap arrangert av Yara, selv om han vet at han ikke drikker alkohol. Dette er en lokal tradisjon og han føler seg utilpass ved å si nei foran kollegene. Hva bør han gjøre? Sv Uavhengig av et lands spesielle kulturelle normer tillater ikke Yara at vi oppfordrer andre til å bruke alkohol eller andre rusmidler. Å drikke alkohol er en personlig avgjørelse og det må ikke påtvinges noen, uavhengig av situasjonen. Hvis lederen insisterer, bør Joe kontakte sin lokale HR-avdeling, etikk- og compliance-avdeling eller Etikk Hotline for å rapportere saken. 3.2 Sikre etisk personlig adferd Yara 11

14 3. Tillit: Personlig integritet Spm Anjali skal på en forretningsreise til Paris i noen dager. Hun vil gjerne forlenge oppholdet over weekenden for å besøke en personlig venn. Forlengelsen av reisen vil ikke koste Yara noe. Representerer dette et problem? 3.2 Sikre etisk personlig adferd Sv Nei. Anjali vil ikke anses å være på forretningsreise for Yara hvis hun forlenger reisen med en privat tur, separat fra forretningsarrangementet og uten at det medfører kostnader for Yara. Yara respekterer vår rett til privatliv og hvordan vi velger å leve våre private liv. Interne ressurser Helse- og sikkerhetshåndbok Etikkportalen Etikk Hotline Linjeleder HR-avdelingen 12 Yara

15 3. Tillit: Personlig integritet 3.3 Fremme helse og sikkerhet på arbeidsplassen Vi er alle forpliktet til at helse og sikkerhet har høyeste prioritet på arbeidsplassen. Vi må drive virksomheten vår i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om helse og sikkerhet, samt selskapets policyer og prosedyrer. Vi må i tillegg arbeide for kontinuerlig forbedring av våre helse- og sikkerhetssystemer, opplæring og prosedyrer, slik at de oppfyller eller overgår kravene i bransjestandarder og lokale bestemmelser. Yara forventer at alle som besøker våre driftssteder, blant annet leverandører og besøkende, overholder våre helse- og sikkerhetspolicyer og prosedyrer. Leverandører forventes å gi sine ansatte tilstrekkelig og regelmessig opplæring i helse- og sikkerhetsspørsmål og handle i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder. Det kreves av alle som befinner seg på Yaras anlegg at de benytter egnet personlig verneutstyr. Vi må umiddelbart rapportere eventuelle ulykker, hendelser og nesten-ulykker og mulige usikre forhold, slik at det kan iverksettes tiltak for å unngå fremtidige ulykker eller skader. Yara vil fortsette å offentliggjøre sine helse- og sikkerhetsstatistikker for å fremme åpenhet om selskapets resultater på dette området. Spm Lauras linjeleder ber henne ofte om å arbeide raskere for å oppfylle en frist, selv om han vet at hun må hoppe over noen steg i prosedyren for å oppnå dette. Laura mener at at stegene hun hopper over sannsynligvis ikke vil forårsake noen ulykke, men hun er allikevel bekymret. Hva bør hun gjøre? Sv Vi er alle ansvarlige for å at sikkerhet har første prioritet. Laura bør diskutere bekymringen med lederen sin, og søke å komme frem til enighet om hvordan man sikrest oppfyller en frist uten å hoppe over steg i prosedyren. Hvis hun ikke føler seg vel med å diskutere spørsmålet med lederen sin, eller de ikke kan komme frem til en avtale, bør Laura søke hjelp i sin lokale HMSK-avdeling eller personen som er overordnet lederen sin. Husk at ulykker ofte forårsakes av at driftsprosedyrer ikke følges, samme hvor ubetydelige noen av stegene kan virke. Spm Lois, som er lagerarbeider, nærmer seg en truck for å hjelpe føreren med å losse en last med svovelsyre. Han ser at føreren har sandaler og kortbukser på. Hva bør han gjøre? Sv Louis bør rapportere forholdet til linjelederen sin. I tillegg bør Louis stoppe alle aktiviteter i forbindelse med truck og last og fortelle føreren at han ikke kan være på området. Truckførerens unnlatelse av å bruke verneklær ved lossing av farlige kjemikalier er uakseptabel. Alle arbeidstakere på anlegget, innleide så vel som egne ansatte, må følge og overholde Yaras helse- og sikkerhetspolicyer og prosedyrer. Interne ressurser Linjeleder Helse- og sikkerhetsstatistikk på Yaras intranett Sikkerhet først-videoer Helse- og sikkerhetshåndboken HMSK-avdeling E-post Fremme helse og sikkerhet på arbeidsplassen Yara 13

16 3. Tillit: Personlig integritet 3.4 Deltakelse i opplæring og utvikling I Yara tror vi at deltakelse i utfordrende oppgaver og prosjekter er den beste måten å sikre karriereutvikling på. Som ansatte kan vi forvente tilbakemeldinger på våre resultater og vårt potensiale, konkurransedyktig avlønning, åpen kommunikasjon og en resultatkultur basert på våre kjerneverdier. 3.4 Deltakelse i opplæring og utvikling Vi har også krav på å få utvikle ferdighetene våre mens vi arbeider for Yara. Denne utviklingen kan ha mange former og omfatter blant annet opplæring på jobben og et stort antall kurs og programmer. Vår e-læringsplattform, Edvantage, inneholder mange kurs som er tilgjengelige for oss. De av oss som ikke har direkte tilgang til disse nettbaserte verktøyene bør gjøre seg kjent med tilgjengelige, lokale opplæringsverktøy. Årlige utviklingsplaner må skreddersys til våre individuelle behov og vårt erfaringsnivå. Yara har e-læringsverktøy for ledere som omhandler hvordan man skal diskutere og lede årlige medarbeidersamtaler. Det finnes også e-læringsverktøy for de øvrige ansatte, som blant annet behandler hvordan man gir og mottar konstruktive tilbakemeldinger. Når du som ansatt skal delta i en medarbeidersamtale, må du: Komme forberedt med en liste over hva du har oppnådd gjennom året Tenke gjennom lærings- og utviklingsmålene dine for neste år Tenke gjennom hva du kan gjøre for å forbedre ditt eksisterende arbeid Være klar til å motta konstruktiv kritikk Som leder må du: Gjennomgå Edvantage-opplæringsverktøyet om årlige medarbeidersamtaler Sørge for at du har satt av nok tid til å gjennomføre medarbeidersamtalen ved å sette av minst 45 minutter per ansatt Tenke kritisk gjennom den ansattes resultater Diskutere vekstområder og områder som trenger forbedringer Be den ansatte om tilbakemelding og oppmuntre til dialog under medarbeidersamtalen Snakke med din lokale HR-avdeling om du har spørsmål Konsulenter og leverandører som arbeider for Yara på langsiktig basis bør også få regelmessige medarbeidersamtaler med linjelederne sine. Selv om dette ikke skjer via den samme prosessen som gjelder for Yaraansatte, vil det gi begge partene mulighet til å gi viktige tilbakemeldinger. Spm Felipes leder tar ikke de årlige medarbeidersamtalene alvorlig og har utsatt møtet hans flere ganger. Da de endelig kunne møtes, hadde lederen hans kun satt av 15 minutter til hele møtet. Felipe er ikke tilfreds med denne situasjonen, men er usikker på hva han bør gjøre. Sv Yara anser de årlige medarbeidersamtalene som en viktig del av en ansatts utvikling. Vi anbefaler at det settes av minst 45 minutter per ansatt til medarbeidersamtalen. Felipe bør be linjelederen sin om å planlegge en ny medarbeidersamtale, hvor han har mer tid til å diskutere. Hvis Felipe føler at han ikke blir tatt alvorlig av linjelederen sin, bør han diskutere problemet med sin lokale HR-avdeling. Interne ressurser Linjeleder HR-avdelingen Edvantage-opplæringsverktøy 14 Yara

17 3. Tillit: Personlig integritet 3.5 Beskytte personopplysninger Vi må alle ta ansvar for å ivareta personvernet til våre kolleger ved å beskytte personopplysningene deres. Vi må også beskytte de personopplysningene som er gitt oss av kunder og forretningspartnere. Det er vårt så vel som selskapets ansvar å beskytte slik informasjon mot misbruk, tyveri, feilaktig eller annen ulovlig bruk. Ved innsamling av andre personers personopplysninger må vi alltid ivareta personvernet deres ved kun å innhente og oppbevare opplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi må også sørge for å beskytte og begrense uautorisert tilgang til personopplysinger. Hvis det ikke er gitt særlig tillatelse til det, må bare de av oss som arbeider med forretningstransaksjoner, kundepleie og personalsaker behandle personopplysninger. Spm Frank legger merke til at HR-lederen hans ofte tilfeldig etterlater kopier av personalmapper på kopieringsmaskinen. Frank ønsker ikke å blande seg i det, men vet at det er galt. Hva bør han gjøre? 3.5 Beskytte personopplysninger Sv Hver enkelt av oss har et ansvar for å ivareta personvernet til våre kolleger. Personalmapper må aldri etterlates liggende rundt. Frank bør levere mappene til HR-lederen sin. Siden dette er noe som gjentar seg, bør han snakke med HR-lederen om problemet. Hvis han ikke føler seg komfortabel med å gjøre dette, bør Frank ta opp spørsmålet med linjelederen sin eller en annen etikkressurs (se nedenfor). Interne ressurser Etikkportalen Etikk-Hotline Etiske retningslinjer Linjeleder HR-avdelingen Yara 15

18 3. Tillit: Personlig integritet 3.6 Støtte til lokalsamfunnene 3.6 Støtte til lokalsamfunnene Yara ser på selskapets samfunnsansvar som en viktig del av selskapets strategi, og har iverksatt tiltak for å kunne påvirke globale spørsmål i positiv retning. Ved å arbeide for Yara, har hver av oss en forpliktelse til å gjøre sitt beste for å bedre de lokale samfunnsforholdene der vi driver våre virksomheter. Hver og én av oss må ta hensyn til virkningene som våre forretningsaktiviteter har på lokalsamfunnene. Vi vil være åpne og engasjere oss konstruktivt i alle spørsmål som gjelder virkningene av våre produkter, tjenester eller operasjoner i lokalsamfunnene våre. Personlige donasjoner til veldedige formål Som individer oppfordres vi til å støtte lokale veldedige formål, enten det gjelder støtte med penger eller ting, frivillig arbeid eller teknisk assistanse. Men det er viktig at vi sørger for at våre personlige bidrag ikke anses som bidrag fra eller støttet av Yara. Donasjoner til veldedige formål - på selskapsnivå, nasjonalt og lokalt Yara yter tre typer veldedige donasjoner på selskapsnivå, nasjonalt og lokalt. På selskapsnivå støtter vi veldedige formål som er tilknyttet vår kjernevirksomhet: Bærekraftig landbruk og et renere miljø. Selskapets bidrag besluttes av konsernledelsen på grunnlag av forslag fra kommunikasjonsavdelingen. På nasjonalt nivå, uavhengig av land, tar våre veldedige donasjoner hovedsakelig sikte på å posisjonere Yara som en ansvarlig bransjeleder og bygge bevissthet om våre operasjoner i det aktuelle landet. Nasjonale initiativer besluttes av den nasjonale ledelsen, som for eksempel landsjefer, med støtte fra kommunikasjons- og HR-avdelingene. På lokalt nivå støtter Yara mange ulike initiativer. Slike initiativer behøver ikke bare omfatte formål tilknyttet vår kjernevirksomhet, men også sosiale, utdanningsmessige eller andre formål som er til fordel for lokalsamfunnene som vi opererer i. Beslutninger om lokale bidrag tas av lederen av den lokale forretningsenheten. Personen eller gruppen som tar beslutning om en donasjon er ansvarlig for å etablere en kontrollprosess for å hindre at det oppstår interessekonflikter (se punkt 4.6). De må også regelmessig følge opp donasjoner for å sikre ansvarlighet og åpenhet. Den som tar beslutningen må dessuten sikre at donasjoner ikke brukes til, eller kan oppfattes som, bestikkelser eller korrupsjon. 16 Yara

19 3. Tillit: Personlig integritet Hvis du ønsker at Yara skal gi bidrag som selskap, nasjonalt eller lokalt, må du: Sørge for at bidragene ikke er ment å påvirke myndighetshandlinger eller sikre at det oppnås urettmessige fordeler for Yara Aldri bruke din posisjon i Yara til å påvirke resultatet av en anmodning om bidrag hvis det ikke er i Yaras interesse Aldri bli involvert i beslutningsprosesser om bidrag som du selv har anbefalt Informere kommunikasjonsavdelingen om lokale bidrag, slik at Yara kan koordinere og fremheve våre bidrag for offentligheten Du kan finne mer informasjon om vår strategi og våre initiativer for samfunnsansvar på Spm Maria har blitt personlig involvert i et program i Vietnam som støtter utvikling av lokale fødesentre i området. Maria ønsker å anmode om at Yara gir en donasjon til dette programmet. Hvordan bør hun gjøre dette? Sv Maria bør først fremlegge anmodningen for sin lokale forretningsenhet. Et slikt prosjekt vil bli ansett som et lokalt prosjekt fordi det ikke er direkte tilknyttet til vår kjernevirksomhet, bærekraftig landbruk og et renere miljø. For å unngå at det kan oppstå en interessekonflikt, bør Maria ikke engasjere seg i beslutningsprosessen om bidraget. Spm Mikko administrerer den lokale enhentens samfunnsdonasjoner. Enheten ønsker å støtte en liten veldedig organisasjon, så han ber om økonomiske opplysninger om organisasjonen. Dessverre kan de ikke gi slik opplysninger på grunn av mangel på ressurser. Kan Yara allikevel foreta en donasjon til dem? Sv Nei. Yara forventer av alle partnere, uavhengig av størrelse, at de er i stand til å fremlegge grunnleggende informasjon om virksomhetens økonomi og drift. Dette er viktig for å kunne sikre at den mulige partneren driver en legitim virksomhet og at partneren kan og vil bruke eventuelle tildelte midler som forutsatt. Hvis Mikko eller kollegene føler at det er et viktig veldedig formål, kan de engasjere seg personlig i organisasjonen på fritiden sin. Interne ressurser Bærekraftsiden på Yaras nettsted Etikkportalen Håndtere interessekonflikter (punkt 4.6) Sikre et godt forhold myndighetene Politiske bidrag (punkt 4.12) Linjeleder Kommunikasjonsavdelingen Regionale compliance-koordinatorer Etikk- og compliance-avdelingen 3.6 Støtte til lokalsamfunnene Yara 17

20 3. Tillit: Personlig integritet 3.7 Sikre bærekraftig utvikling 3.7 Sikre bærekraftig utvikling Yara har en global tilnærming til selskapets samfunnsansvar, med en strategi som er basert på kobling av kjernevirksomheten til fire globale hovedutfordringer: Energi, klima, matforsyning og helse. I kjernen av Yaras totalstrategi ligger begrepet bærekraftig forretningsutvikling som er en måte å utføre forretningsaktiviteter basert på god ledelse, økonomiske resultater, miljøhensyn og et aktivt forhold til selskapets hovedinteressenter. Som organisasjon arbeider vi for å kartlegge og måle virkningene av våre operasjoner og produkter på det lokale og globale miljøet, blant annet i forhold til klimaendringer. Vi vil fortsette å overvåke og sette mål for å redusere vår miljøpåvirkning. Yara krever at vi anstrenger oss for å beskytte miljøet og skape miljøvennlige løsninger i vår egen virksomhet. Vi må holde oss oppdatert om, overholde og anstrenge oss for å overgå bransjestandarder og gjeldende miljølover og -forskrifter. Forretningsenhetene må rapportere nøyaktige miljøstatistikker slik at Yara kan gi fullstendig og riktig informasjon til offentligheten. Som del av forpliktelsen om bærekraftig forretningsutvikling fokuserer Yara også på prinsippet om bærekraftig landbruk. Denne strategien innebærer å støtte landbruksaktiviteter som ikke påfører irreversibel skade på økosystemet vårt. Dette innebærer blant annet støtte til bærekraftig landbruk og ulike former for støtte for å sikre utviklingen i lokalsamfunn der vi har virksomhet. Spm Naomi lærte nylig om en ny organisasjon som ble etablert for å støtte bærekraftig utvikling i hjemland sitt. Kan hun delta og hvordan kan hun engasjere seg? Sv Yara oppmuntrer til deltakelse i organisasjoner som er engasjert i bærekraftig utvikling. Før hun melder seg inn i organisasjonen bør Naomi snakke med linjelederen sin og HMSK-avdelingen for å undersøke om dette passer inn i vår strategi, og om Yara allerede deltar i dette eller tilsvarende initiativ. Hvis Yara allerede deltar, kan hun bruke den eksisterende informasjonen og nettverket til å bidra til organisasjonen. Hvis ikke, kan hun diskutere med linjelederen og HMSKavdelingen om vi skal delta. Kommunikasjonsavdelingen må også informeres hvis Yara bestemmer seg for å melde seg inn i organisasjonen. Interne ressurser Helse- og sikkerhetspolicy Miljøpolicy Linjeleder HMSK-avdelingen Yara arbeider også med å bidra til å øke produktiviteten i landbruket, og til mer effektiv arealutnyttelse. På andre områder kutter Yara utslippene fra egne produksjonsanlegg og gjør denne teknologien kommersielt tilgjengelig, for eksempel ved å tilby produkter som reduserer utslipp fra kjøretøyer og andre miljøløsninger for industrien. 18 Yara

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken?

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? En veileder fra NHO for bedrifter i deres eget arbeid med holdninger og praksis knyttet til gaver, representasjon og utgiftsdekning for andre

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Test deg selv! Se baksiden en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Forord Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling både her hjemme og i landene vi importerer

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer