Referat fra styremøte i Dio 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra styremøte i Dio 10"

Transkript

1 Referat fra styremøte i Dio kl i Norsk Luftambulanses lokaler, Trondheim Til stede: Christoffer Strøm, Julie Renberg, Hilde Amundø, Anneli Lauknes, Espen Nøstmo (vara), Anne Kathrine Dille (vara), Asbjørn Lund (BA), Johan Simonsen (DI), Kristin Wear Prestrud (referent). Fraværende: Monika Stokke (vara) SAK 1/12 Orientering «Instruks for DIO-styre» Instruks for Distriktsorganisasjonens styre ble gjennomgått SAK 2/12 Hvordan skal vi jobbe? Fysiske møter er den primære møteformen. E-postmøter kan fungere, brukes evt når noe haster å avklare. Telefonmøter/internettmøter/skype fungerer erfaringsmessig ok når det ikke er for mange som skal delta på møtet. BA og DI har møterett på styremøtene, og det er ønskelig at også varamedlemmene deltar. Mailer som gjelder styret skal sendes til alle styremedlemmene og varamedlemmene, slik at alle holdes informert. Styresaker skal som hovedregel holdes innad i styret til det er fattet et vedtak som kan offentliggjøres. Dersom man snakker med andre om en sak er det viktig at man er varsom med hva man sier, og at man gjør det helt klart at man snakker som privatperson og ikke på vegne av styret. Saker som kommer inn til styret blir i utgangspunktet behandlet på neste styremøte, og det er lite informasjon vi kan gi om sakene før de er behandlet. SAK 3/12 Fordeling av arbeidsoppgaver Ansvaret for ulike funksjoner i dioen ble diskuteret Kontaktperson for dioen - Christoffer sin mailadresse står på nrh sine nettsider. Vi skal ikke ha privattelefonnummer der, alarmnummeret står der.

2 Mediaansvarlig for dioen På aksjoner faller denne rollen naturlig til BA, som evt delegerer til OL eller evt andre. Styret ønsker å gjøre NRH mer synlige, slik at vi får mediaoppmerksomhet på linje med andre frivillige redningsorganisasjoner. Dioen burde hatt en informasjonsbase for nrh generelt, med bilder av ekvipasjene våre ett bilde pr godkjente disiplin. Lokalt PR-arbeid må lokallagene ta seg av. Det er gunstig å få fram stoff om aksjoner på den nye nettsida - Siste nytt eller liknende spalte. Inntektskilder/søknader Hilde som kasserer er en naturlig del av dette. Julie blir med på denne oppgaven. Eksempel på midler som er svært aktuelle å søke på er Gjensidigestiftelsen, som tidligere har bevilget til id-sporkurs. De innvilget også søknad om midler til vannsøk for 2012, men disse midlene ble inndratt igjen siden prosjektet med id-sporkurs fortsatt ikke er avslutta. Dette må avsluttes før neste søknadsfrist, som er i september. Oppfølging DIO-samlinger/Kurs/Prøver Kristin tar på seg denne oppgaven. Hun bør skaffe oversikt over hvem som trenger prøver mm, og finne prøveledere slik at behovet dekkes. Dioens faste kurs/samlinger: Vinterkurs/lavine Vårsamling Høyfjellssamling Innherredssamling Oppfølging hundeførere Hundeførermøter avholdes i samarbeid mellom diostyret, DI og BA. BA er ansvarlig for at HF-møter blir arrangert, og han har planer om et system for avvikling av disse. Oppfølging kameratstøtte Martin Bøe er i dag tillagt oppgaven med kameratstøtte, og BA bør fange opp HF og andre (feks kartlesere) som har gjort funn, vært involvert i funn eller som har vært i andre potensielt belastende situasjoner. Kameratstøtteordningen ble diskutert. Oppgaven kan med fordel fordeles på flere personer slik at HF har flere mulige personer å snakke

3 med ved behov. Samtidig bør jo alle HF støtte og hjelpe hverandre og være tilgjengelig for prat dersom dette trengs. Det er ønskelig med debrief etter aksjoner. Av og til tar politiet ansvar for dette, ellers gjør vi det selv. Det er imidlertid en utfordring å nå alle involverte på aksjoner som trekker ut i tid, fordi noen kan ha dratt hjem eller må dra umiddelbart etter avsluttet aksjon. Oppfølging grunnutdanning Anneli tar denne oppgaven. Det er naturlig at det blir en dialog med Kristin som er kurs-/samling-/prøveansvarlig. Oppfølging, kontakt med lokallagene Se egen sak, nr 6/12. Materiellansvarlig Espen tar på seg denne oppgaven. Alle spørsmål/tilbakemeldinger/ opplysninger vedrørende utstyr går gjennom han (innkjøp, vedlikehold, mangler, behov osv). Nettside Dioen har anskaffet ny nettside som skal legges online i nærmeste framtid. Hilde tar på seg ansvaret for nettsida, etter å ha fått opplæring. Christoffer og Espen støtter ved behov, de har vært litt borti systemet allerede. SAK 4/12 Oppfølging fra årsmøtet mtp Innherred lag Christoffer orienterte. Innherred lag har ikke avholdt årsmøte for De har behov for å velge et nytt styre, og må kalle inn til årsmøte og gjennomføre valg. De har enkelte ekvipasjer som trener i det aktuelle området. Ansvarlig: Christoffer og Anneli. SAK 5/12 Samarbeid med lokallagene Markedsføring lokalt/knytting av lokale kontakter tilfaller lokallagene. Dette kan for eksempel gjelde avtaler med lokale bedrifter, grunneiere osv om treningsområder eller annen goodwill, kontakt med lokalt politikammer/ lensmannskontor osv. SAK 6/12 Informasjon til medlemmene Styret sender e-post til medlemmene for årsmøtepapirer og andre viktige saker. Medlemmene må selv oppdatere e-postadressen sin dersom denne er feil eller det blir endringer. Nettsida er en god kilde til informasjon vedrørende kurs, samlinger og prøver. Møtereferater blir også lagt ut på nettida.

4 SAK 7/12 Nettside Dioens nye nettside er i drift fra ca 1. mai, og legges online så fort innhold er overført og oppdatert. På den nye nettsida får lokallagene tilgang til og ansvar for sine egne lagssider. Diostyret har ansvar for resten av nettsida. Sida får samme design som NRH sentralt, med kalender på høyre side. SAK 8/12 Økonomi Innkjøpsrutiner Når utstyr o.l skal kjøpes inn og vi har fått endelig pristilbud fra en eller flere mulige leverandører, må en oversikt over tilbud sendes ut og godkjennes av diostyret - før bestilling. Julie som nestleder får fullmakt til å anvise regninger, dvs godkjenne at regninger/fakturaer skal betales. SAK 9/12 Fordeling av bingopenger Medlemslisten med fordeling mellom lokallagene har på forhånd vært hos styrene i lokallagene for korrigering, og ble godkjent. Medlemmer som har geografisk adresse utenfor Trøndelag teller ikke med i fordelingen dersom ikke noen av lokallagene har gitt beskjed om at vedkommende er aktiv i et bestemt lag. På styremøtet under lavinekurset i februar ble det gitt beskjed om at utbetaling av bingopenger til lagene skulle vente til det var enighet om fordeling av medlemmene mellom lagene. Pengene ble likevel betalt ut ved en feil, disse skal nå være betalt tilbake fra hvert lag og pengene skal fordeles på nytt etter oppdatert fordelingsnøkkel. Trondheim lag har ikke gitt tilbakemelding på medlemslistene enda, de får frist til 20. april. Hilde tar ut oppdaterte medlemslister fra NRH sine sider i morgen kveld, hun er lovt oppdatering i morgen. SAK 10/12 Oppfølging «Avslutning av lån Trondheim lag» Kasserer sender brev til styret for Trondheim lag angående vedtaket på dioårsmøtet Summen skal betales til dioens kontonummer, kr ,- innen 1. mai og kr innen 1. desember SAK 11/12 Beredskapsutstyr Dioen skal kjøpe inn GPSer (Garmin Astro) og kart til disse, ihht vedtak på årsmøtet. Christoffer la fram forslag til retningslinjer for utdeling av beredskapsutstyr, samt forslag til avtale mellom dio og medlem om utlånt beredskapsutstyr. Christoffer arbeider videre med retningslinjer for beredskapsutstyr.

5 Når en ekvipasje ikke lenger kvalifiserer til å inneha dioens beredskapsutstyr skal dette leveres inn dersom ikke annet er avtalt. Utstyret skal da være komplett og i god stand bortsett fra normal slitasje. Den som låner utstyr har ansvar for at mangler og skader som oppstår på utstyret løpende meldes til materialforvalter, slik at utstyret repareres/suppleres og opprettholdes komplett. BA har oversikt over utlånte radioer. Vi trenger flere radioer. Styret vedtok å kjøpe inn 7 aksjonsradioer i nærmeste framtid. SAK 12/12 Godkjenninger DIOstyret har tidligere innført at de sender gratulasjonsbrev til alle som godkjenner B, A og re. Dette har ikke fungert i den seinere tida. Styret ønsker nå å etablere en rutine for gratulasjoner. Vedtak: Ved godkjenninger legges gratulasjon (med bilde hvis mulig) på nettsida til dio 10. SAK 13/12 Prøver ettersøkning 2012 Hvem trenger prøver? Vi må få på plass prøveledere. Vi har (raskt regnet) ca 3 ekv til førstegangs A, 4 ekv til 1. re og 1 ekv til 2. re Bodil Vullum har sagt seg villig til å være prøveleder for orientering og A- prøver i Værnes/Trondheims-området. Kristin tar ansvaret for å få en oversikt over hvem som trenger prøver, og for at nødvendige prøver blir arrangert. Prøveledere må forespørres ved behov og disse får i oppgave å stå for det tekniske arrangementet av prøvene. SAK 14/12 Samlinger Dio 10 arrangerer følgende årlige kurs og samlinger (se også sak 3/12 kulepkt 4): Vinterkurs/lavine Vårsamling Høyfjellssamling/høstsamling Innherredssamling SAK 15/12 Kurs Styret vil arbeide med å få på plass en instruks for kursleder/kursledelse ved dio-kurs og samlinger i dio 10, som utfyllende til den sentrale instruksen «Instruks for kursleder lokale kurs». Se også sak 3/12 kulepkt 4 og sak 14/12, vedrørende fordeling av oppgaver samt økonomirutiner. Styret ønsker at økonomien til dio-samlinger og kurs går gjennom dioens konto og styres av kasserer, dvs at regnskapet ikke ligger hos kursledelsen men hos dioet. Christoffer har snakket med et medlem som er

6 regnskapsfører, og som kan ta på seg å føre dioets regnskap med interne «prosjektregnskap» for kurs, samlinger o.l. Kursavgift settes til kr 500,- på helgekurs i dioens regi, uansett kurs. Opphold/overnatting/mat kommer evt i tillegg. Kursdeltakere som melder seg på men deretter trekker seg må betale for kurset. Instruksen «Instruks for kursleder sentrale kurs» angir hva som gjelder ved hovedkurs, og denne praksis er rimelig å følge. Utdrag av pkt 4.1: «Dersom kursdeltager har gyldigforfall til kurset (sykdom på seg eller hunden ) frafalles krav om forfallsgebyr. Gyldig forfall skal dokumenteres med lege-/ dyrlegeattest.» Dioen planlegger B-kurs ruin mai på Sunndalsøra, mer info kommer. Flere medlemmer i dio 10 ønsker å ta B ruin (eller er tidligere HF ruin med hund på minimum B-nivå). Disse gis fortrinnsrett til kurset, framfor de som bare ønsker å trene. SAK 16/12 Møte- og aktivitetsplan Denne bør inneholde minimum styremøter for dioen, medlemsmøter, samlinger, kurs og prøver. Neste styremøte settes til torsdag 31. mai 2012 kl SAK 17/12 Eventuelt BA informerer om at det hender at dioens HF er ikke blir brukt på aksjoner. Det jobbes med denne saken.

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008 Hovedstyret Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen Tid: 3. 4.oktober 08 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TS Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Anders Sten Nessem

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud.

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. 1/2014 Årsmøteforberedelser: - Dato for årsmøte i THK blir satt

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Håkons inntrykk av klubben: OSI er et bra tiltak, særlig for studenthelse. Lavterskel tilbud. Fremstår som en proff forening.

Håkons inntrykk av klubben: OSI er et bra tiltak, særlig for studenthelse. Lavterskel tilbud. Fremstår som en proff forening. Saksliste Møte i hovedstyret torsdag 19.02.2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Kenneth, Øyvind, Marlene, Anne, Anette, Eric, Kristbjørn (Håkon) 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16 Stiftet 17/11 1976 Side 1 av 16 KVALITETSHÅNDBOK FOR HASUNDGOT IL INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLD/REVISJONSTATUS Side 2-3 1. INNLEDNING 4 2. GENERELT 4 3. ORANISERING 4 4. PLANLEGGING 4 5. MØTESTRUKTUR

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 3-2010 Hovedstyret Sted: Justissektorens kurs og Øvingssenter, Stavern Tid: 11.06.2010 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer