INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene?"

Transkript

1 INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR årgang Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? (Se sidene 9-17)

2 Styrets leder har ordet En ny milepel er nådd! Generalforsamlingen i NFRF besluttet enstemmig å fusjonere med oss og det synes vi er meget positivt. Først en takk til forhandlingsgruppene på hver side. De har alle gjort en stor innsats for å få dette til. Riktignok gjenstår en liten, men viktig formalitet, nemlig å vedta det samme på vår egen generalforsamling i Trondheim, men det skal vi få til! DET ER NÅ ARBEIDET BEGYNNER Frank Alvern har vært " primus motor" i fusjonsarbeidet fra NIRF, og hans tanker om utfordringene fremover kan du lese mer om i artikkelen i denne utgaven av Internrevisoren. Styret ser på arbeidet med strategiplanen for som en prioritert oppgave. I skrivende stund er påmeldingen til konferansen i Trondheim kommet opp i 110 deltakere. Vi har også fått en utfordring når det gjelder Samarbeidsavtalen vi har hatt med Den norske Revisorforening (DnR). konferansen i Tanumstrand i 2002 husker vel ennå slagordet hans som var; "TELL IT LIKE IT IS". Det er noe flere av oss burde tenke på, og spesielt i rapportering av gjennomførte revisjoner. Forøvrig er det jo en hektisk sluttspurt for mange i forbindelse med konferansen i Trondheim og Generalforsamlingen. Det er gledelig å registrere at nominasjonskomiteen gjør en god jobb ikke minst takket være positiv oppslutning fra medlemmene om å " stille seg til rådighet" for verv i foreningen. Uten den velviljen ville det vært umulig å drive en såvidt stor forening " på dugnad". Til slutt vil jeg benytte andledningen til å takke alle som har bidratt til at NIRF igjen har lagt bak seg et år med gode resultater. Det er mange som jeg kunne fremheve, men jeg nøyer meg med å berømme den generelle innstillingen som i høyeste grad følger mottoet fra USA : "PROGRESS THROUGH SHARING" Det er mange eksempler på at gode kollegaer i forskjellige bedrifter og organisasjoner i privat og offentlig virksomhet har hatt nytte av å kommunisere med hverandre. DnR har sagt opp avtalen og det betyr at vi må se oss om etter andre løsninger når det gjelder regnskapsføring, utførelse av sekretærfunksjonene og arrangering av kursvirksomhet. Det er svært gledelig at David Richards er tilbake i manesjen som President i IIA, og de fleste av oss som var tilstede på DET ER SLIK DET SKAL VÆRE De av dere som ikke kommer til Trondheim ønsker jeg takk for et godt samarbeid og ha en riktig god sommer, noe som jeg med glede gjentar til de av dere som kommer på Internrevisjonskonferansen. 2 INTERNREVISOREN 1 04

3 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING KONTAKTPERSONER: President: Svein Andersen Statoil ASA J: INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSKOMITEEN Asbjørn Lundberg Norske Skogindustrier ASA J: PROGRAMKOMITEEN Anders Berg Olsen Edbo Risk Management AS J/M: KONFERANSEKOMITEEN Terje Ruud Essens Management AS J: eller PROFESSIONAL PRACTICES COMMITTEE Espen Uvholdt Norsk Hydro J: FORENINGSSEKRETÆR Vibeke Arnet Den norske Revisorforening Pilestredet 75D Postboks 7059 Majorstua 0306 Oslo J: Innhold 2 Styrets leder har ordet 5 Kvalitetsvurdering og standarder 7 Kvalitetssikring av operasjonell revisjon i DnB NOR 9 Nordea Internal Audit Activity has been recognised with the profession s global quality improvement award 12 CQIA: How we did it - and how your organisation could do the same 18 Internrevisjonskonferansen 2004 nærmer seg, men det er ikke for sent å melde seg på! 20 Opprettelse av faglige nettverk i foreningen 23 Foreningsnytt 24 Norsk FinansRevisorForening velger å slå seg sammen med NIRF 28 Basel II Strategiske konsekvenser 35 På tampen Etiske regler og standarder for profesjonell utøvelse av intern revisjon Norges Interne Revisorers Forening Internrevisoren: Organ for Norges Interne Revisorers Forening, NIRF Antall utgivelser pr. år: 2 Opplag: 800 Meninger og påstander som fremkommer i artikler eller innlegg i bladet er ikke nødvendigvis sammenfallende med NIRFs syn. Neste nummer: November Frist for innlevering av artikler, brev fra leserne m.m., er satt til 31. oktober. Årsabonnement: Kr. 150,- Annonsepriser: 1/1 side kr mva 1/2 side kr mva 1/4 side kr mva Grafisk produksjon: Pr.info DM Hamar Forsidefoto: The Institute of Internal Auditors, Inc. Overraskelse i Trondheim! INTERNREVISOREN

4 Redaktørens spalte Klarer du kravene? Dette spørsmålet stilte vi i forrige utgave av Internrevisoren vedrørende kravene fra våre stakeholdere. Ja, vi tilfredsstiller IIAs kvalitetskrav, svarer Nordeas internrevisjon etter å ha mottatt IIAs globale kvalitetspris. Vi må glede oss over at Nordea har vunnet denne kvalitetsprisen og vi håper at andre vil la seg inspirere til å forsøke å klare det samme. Derfor spør vi: Hvem blir den neste til å klare kravene? Hovedtemaene denne gangen er kvalitet i internrevisors arbeid og fusjonen mellom NIRF og NFRF. Det er ingen tvil om at stakeholderes krav og forventninger til oss interne revisorer er økende. Derfor er det viktig at vi har kvalitet i hele revisjonsprosessen. Kvalitet var også et hovedtema i forrige utgave hvor vi fokuserte på enkelte områder i revisjonsprosessen hvor vi mente det var viktig at vi lykkes. Denne gangen trekker vi fram noen praktiske case på hvordan kravene til kvalitet kan sikres. Reidar Døli beskriver i en artikkel hvordan konsernrevisjonen i DnB NOR sikrer kvalitet i sine leveranser. Videre har Frank Alverns i to artikkler beskrevet hvordan Nordeas internrevisjon har innrettet sitt kvalitetsarbeid som resulterte i ovennevnte kvalitetspris, samt hva slags betydning denne kvalitetsprisen har for Nordea. Sistnevnte artikkel er for øvrig basert på en samtale med lederen av Nordeas revisjonskomite Harald Arnkvern og leder av Nordeas internrevisjon, Dag Andresen. Blant annet som en gest til våre nye medlemmer fra NFRF har vi også tatt inn en omfattende artikkel som i aller høyeste grad berører et tema som alle interne revisorer i finansbransjen er opptatt av, nemlig Basel II. Denne artikkelen er skrevet av Rune Waage, Ernst & Young og Harald Moen, Harald Moen AS. NIRFs årskonferanse nærmer seg med stormskritt og det er en årlig begivenhet som alle våre medlemmer burde prøve å få med seg. Den gir gode faglige påfyll samtidig som det er en fin anledning for å vedlikeholde og utvikle faglige nettverk. Med utgivelse av denne utgaven av Internrevisoren setter undertegnede og flere med meg punktum for arbeidet i redaksjonskomiteen. Komitéarbeidet har vært inspirerende, faglig givende og jeg håper at vi har klart å støtte opp under mottoet: Progress through sharing. Jeg vil også benytte anledningen til å ønske den nye redaksjonskomiteen lykke til med fremtidige utgivelser! Da vil jeg til slutt ønske dere alle en riktig god sommer! For øvrig gir Morten Thorbjørnsen oss et interessant innblikk i hvilke tanker og synspunkter PPC har vedrørende temaet kvalitet. I denne utgaven kommer vi ikke utenom den store historiske begivenheten innen vår profesjon ved fusjonen mellom NIRF og NFRF. Martin Stevens tar oss med på en gjennomgang av NFRFs historie fra stiftelsen i 1921 og fram til vedtaket på NFRFs generalforsamling i april d.å., om fusjon med NIRF. Gjennom denne fusjonen får NIRF realisert sitt ønske om etablering av faglige nettverk. Formålet med en slik nettverksetablering og hvordan dette er tenkte gjennomført har Frank Alvern nærmere beskrevet. Redaksjonskomiteen Alf Eldar Bergset leder KPMG Tlf.: Karl-Helge Stjernen Storhaug Sjøfartsdirektoratet Tlf.: Håkon K. Velde Fylkesmannen i Aust-Agder Frank Alvern Nordea Tlf.: Cecilie Stadaas NRK Martin W. Stevens The Mobile Media Company Tlf.: Jens Arve Hansen Norsk Hydro Tlf.: Velkommen til Trondheim! 4 INTERNREVISOREN 1 04

5 Kvalitet Kvalitetsvurdering og standarder Kvalitetsvurdering av internrevisjonens arbeid og hvordan dette kan kvalitetssikres mot anerkjente standarder og mot ulike retningslinjer er et tema som fokuseres i mange sammenhenger. I artikkelen trekker Morten Thorbjørnsen frem noen momenter i denne utviklingen, hovedsaklig basert på synspunkter som kom frem i et møte i NIRF s Professional Practices Committee den 29. januar i år, der Anne Merethe Bellamy innledet om temaet. Mange enkelthendelser de siste par årene Enron, Worldcom, Parmalat for å nevne de mest spektakulære har satt fokus på svak Corporate Governance (CG) eller sviktende internkontroll og også på hvordan internrevisjonens rolle har vært i slike saker. I kjølvannet har vi fått en rekke rapporter og nye regelverk - Jaap Winther-rapporten i EUsystemet og Sarbanes Oxley-loven i USA er sentrale eksempler. Vi ser derfor at flere stakeholders nå stiller nye krav til virksomhetsstyring, risikovurdering og også til intern revisjon. I Norge har vi bl.a. fått et forslag fra en arbeidsgruppe til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (=CG). Oslo Børs har i Børssirkulære nr 7/2003 anbefalt at de noterte selskapene benytter utkastet til anbefaling som en veiledning i forbindelse med sin omtale av eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten for ). Som det har vært påpekt i høringsuttalelse fra NIRF synes det riktignok som om internrevisjon helt er glemt i den norske anbefalingen, men en må anta at de fleste stakeholders vil være enige om at internrevisjon har en viktig rolle innenfor CG. Eksempelvis finner vi i den tilsvarende rapport og anbefalinger om god selskabsledelse i Danmark 2 ) en rekke anbefalinger om at styret vurderer hvordan og i hvilket omfang internrevisjon kan inngå i selskapets risikovurdering. IIA s standarder formulerer krav både til kvalitetsvurderinger som den enkelte internrevisjonsenhet må stille til seg selv og et krav om en ekstern vurdering hvert 5. år (jf standard ). Et foretaks styre, ekstern revisor og myndigheter vil stille mer eller mindre eksplisitte kvalitetskrav. I økende grad ser en også at det stilles krav til utførelse av internrevisjon eller avgivelser av revisjonsbekreftelser overfor andre aktører eller stakeholders som f.eks. kunder, kreditorer, parter i outsourcingsavtaler, parter i joint ventures m.fl. Standard 1312 åpner for at eksterne kvalitetsvurderinger kan gjøres i nettverk av minimum tre foretak som gjensidig vurderer hverandres arbeidssett, organisering m.m. En slik modell kan ha flere fordeler både med hensyn til ressursbruk, relevans og faglig utbytte for de involverte revisjonsavdelinger. Men en kan også lett se for seg problemer mht. innsyn / konkurranseforhold, samt at ulike aktører kan anse en slik gjennomgang som mindre autoritativ enn en rapport fra f.eks. et kjent revisjonsfirma. En uformell erfaringsutveksling blant virksomheter representert i PPC viser at de færreste p.t. har oppfylt standardens krav om ekstern vurdering hvert 5. år, men flere står foran en ny vurdering. Redusert kapasitet i mange internrevisjonsavdelinger kan synes å ha medført at aktiviteter av typen kvalitetssikring er blitt nedprioritert. Blant andre, generelle standarder for vurdering av internrevisjonens kvalitet, skal også nevnes revisjonsstandard RS 610. Denne stiller opp kravene som må etterleves for at ekstern revisor skal kunne basere sin revisjon på internrevisjonens arbeid. De sentrale kravene her gjelder bl.a. internrevisjonens uavhengighet og organisasjonsmessig plassering, faglig kompetanse og profesjonalitet mv. For gruppen finansinstitusjoner gjelder også krav utover de generelle standarder. Gjennom en endring i fjor i forskrift om intern kontroll 4 ) ble det innført krav om at større finansforetak skal etablere internrevisjon. Kredittilsynet har under utarbeidelse interne retningslinjer for hvordan en vil tilpasse sitt tilsynsarbeid slik at en også vurderer kvaliteten på internrevisjonsfunksjonens arbeid. Kredittilsynets hovedanliggende vil være om internrevisjonen oppfyller forskriftens krav, men også om internrevisjonen inngår som en hensiktsmessig del av foretakets interne kontroll. Blant de forhold som vil inngå i en tilsynsmessig vurdering kan nevnes 5 ): internrevisjonens instruks, uavhengighet og forhold til styret, risikofokus og revisjonsplan, ressurser og kompetanse, organisering av samarbeidet mellom internrevisor og eksternrevisor, organisering og avtaleforhold ved evt. outsourcing av internrevisjonsfunksjonen For bankenes internrevisjon spesielt vil tilsynsmyndigheten vurdere denne også i for- Morten Thorbjørnsen er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo i 1975 og MBA fra INSEAD, Fontainebleau, Frankrike i Han er CIA fra 1999 og CISA fra Etter å ha jobbet i ulike lederfunksjoner i finansierings- og forsikringsselskaper i nærmere 25 år, er han siden våren 2001 ansatt i Kredittilsynet som seniorrådgiver i seksjon for stedlig tilsyn i Finans og Forsikringsavdelingen. I NIRF har Morten Thorbjørnsen har hatt verv i Konferansekomitéen og i PPC. INTERNREVISOREN

6 Kvalitet hold til de prinsipper som er formulert i Basel-komitéens dokument om intern revisjon og tilsynsmyndighetenes samarbeid med disse. 6 ) Dette får spesiell aktualitet i forhold til det nye regelverket for kapitalkrav til bankene - Basel 2 som innføres fra Regelverket forutsetter blant annet at tilsynsmyndighetene skal godkjenne bankenes modeller for risikobasert kapitalallokering. Et element i denne prosessen vil også bli den enkelte banks internrevisjon og dens bekreftelse på at banken bygger sine modeller på kvalitetssikrede data, at risikovurderingene blir oppdatert ved endrede risikoforhold etc. En god kvalitet på internrevisjonens arbeid kan åpne for at Kredittilsynet i noen grad kan basere seg på internrevisjonens arbeid. Den økte fokus på internrevisjonens rolle og mer eller mindre eksplisitte krav til internrevisors arbeid vil innebære fremtidige utfordringer for internrevisorer. Dersom en ikke møter utviklingen med tilstrekkelige ressurser i revisjonsarbeidet, vil en kunne få mindre ønskverdige konsekvenser: Dokumentasjon: kravet til dokumentasjon vil antagelig øke. Dette kan bli en utfordring spesielt i foretak som har bygget ned sine internrevisjonsenheter og som kanskje har valgt å legge større vekt på benytte gjenværende ressurser på å oppnå forbedringer i kontrollmiljøet mv, - enn på formell dokumentasjon. Det vil bli viktigere å oppdatere revisjonsmanualer, dokumentere de kontrollhandlinger som er gjennomført samt oppfølging av forslag og påpekninger. Redusert frihet: mange internrevisjonsavdelinger synes selv å ha bestemt sine arbeidsoppgaver og prioriteringer nokså fritt. Nye stakeholders vil stille krav om at internrevisjonen vektlegger nettopp deres behov for informasjon og kontroll, - det må antas at dette vil kreve større vekt på god gammeldags testing og dokumenterte kontrollhandlinger. Redusert effektivitet: det kan synes like viktig å dokumentere hva internrevisjonen har gjort og ikke gjort, som hva som er oppnådd; - dette vil kreve større ressurser uten at resultatene av revisjonen nødvendigvis kan sies å ha økt tilsvarende. Skyteskive : i likhet med utviklingen for eksternrevisorer som pådrar seg kritikk i saker som Finance Credit, Sponsor Service m.fl., kan internrevisjon bli neste skyteskive, - hva har internrevisjonen gjort for å avdekke kritikkverdige forhold som senere er kommet frem igjen: større vekt på substanskontroll, verifikasjon og dokumentasjon! Tydeligere rolle, større innflytelse: de økte krav og større fokus på internrevisjon kan bidra til høyere status for profesjonen, dette kan igjen gjøre det lettere å rekruttere dyktige revisjonsmedarbeidere både internt og eksternt i virksomhetene. Avslutningsvis når man søker å foreta en kvalitetsvurdering av internrevisjon mot kjente standarder bør en også stille det inkvisitoriske spørsmål: - Er standardene gode nok? Må vi ikke regne med at når nye stakeholders kommer på banen med krav til internrevisjonens arbeid vil disse kunne stille seg skeptiske til et sett av standarder laget av internrevisorer, som anvendes av internrevisorer og håndheves av internrevisorer? Det kan også argumenteres at andre kilder/standarder, som f.eks. Basel-komiteens prinsipper for intern revisjon og OECD s dokument om Corporate Governance 7 ) favner videre og kan synes mer relevante enn IIA-standardenes mer detaljerte retningslinjer. Intern revisjon som profesjon bør derfor kanskje også stille seg spørsmålet om en bør tilstrebe å få til en bredere rekruttering til arbeidet med standardutvikling, med mindre innavl og idet hele kanskje en mer åpen prosess? Noter: 1 ) Oslo Børs: 2 ) Nørby-udvalget: 3 ) Teknikker eller maler for slike kvalitetsvurderinger finnes bl. a. i IIA s Quality Assurance Manual. CD kan kjøpes fra IIA eller lånes fra NIRFs bibliotek 4 ) Forskrift av nr 1057 om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll: 5 ) Kredittilsynets metodikk for evaluering av internrevisjonsenheter vil forøvrig være et tema for et innlegg av artikkelforfatteren på Internrevisjonskonferansen 7. juni ) Basel Committee on Banking supervision: Internal audit in banks and the supervisor s relationship with auditors, Basel Committee Publications No. 84, Basel 2001: 7 ) Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, Principles of Corporate Governance: 2004: 32/18/ pdf 6 INTERNREVISOREN 1 04

7 Kvalitet Kvalitetssikring av operasjonell revisjon i DnB NOR - Kvalitetssikringen er intern kontrollen i revisorenes eget arbeid Reidar Døli er revisjonssjef i Konsernrevisjonen i DnB NOR, en avdeling med 53 medarbeidere. Han har arbeidet med operasjonell revisjon de siste 10 årene og har i dag blant annet en overordnet kvalitetssikringsfunksjon i avdelingen. Avdelingen ferdigstiller i disse dager en ny metodikk for operasjonell revisjon. Et viktig rammeverk i denne metodikken er IIA standardene. Hvem er vi til for? Konsernrevisjonen i DnB NOR arbeider på vegne av holdingstyret og konsernsjef, samt styrene i finanskonsernets datterselskaper. Oppgavene er å se etter hvorvidt det i finanskonsernet er etablert og gjennomføres en tilstrekkelig og effektiv intern kontroll. Det skal gjennom dette arbeidet avgis uavhengige og objektive uttalelser og gis råd for å bidra til forbedringer av den interne kontroll. Konsernrevisjonen skal blant annet vurdere om risikoidentifisering og etablerte styringsprosesser og kontrolltiltak effektivt bidrar til å styrke finanskonsernets evne til måloppnåelse. Hvorfor skal vi ha kvalitetssikring? I følge internkontrollforskriften skal det i nærmere angitte typer selskaper innen finansnæringen være en internrevisjonsfunksjon. Det er ikke lenger noen valgmulighet med hensyn til å ha eller ikke ha internrevisjon. Risikoen ved manglende kvalitetssikring er at det leveres et produkt som ikke holder et tilstrekkelig kvalitetsmål. Konsekvensen er åpenbar, våre oppdragsgivere vil se seg om etter andre leverandører. I Konsernrevisjonen i DnB NOR jobbes det med kvalitetssikring med tre vinklinger. Det er gjennom metodikken, ved å nyttiggjøre IT-teknologien og ved å jobbe med bygging av kunnskap og kompetanse i avdelingen. Det siste området krever en tilleggsforklaring. Ved å bygge kunnskap og kompetanse reduseres behovet for den mer dokumentbaserte kvalitetssikringen. Dette er en parallell til at behovet for detaljert operasjonell revisjon, eller omfang av testing om man vil, reduseres der hvor det er bygget opp et sterkt intern kontroll system. Metodikk for operasjonell revisjon Denne metodikken regulerer selve revisjonsprosessen og da også den kvalitetssikring som skjer. I dette avsnittet kommenteres den kvalitetssikring som skjer gjennom å følge hele revisjonsprosessen fra overordnet planlegging og helt ut til oppfølging etter avslutning av enkeltrevisjoner: Hvordan sikre høy kvalitet på årsplanen Planprosessen gjennomføres i tre steg og foregår normalt i perioden november/ desember. Det gjennomføres først en "top down" risikovurdering som blant annet tar utgangspunkt i kunnskap om forretningsdriften, konsernets mål og strategier og den aktuelle risikosituasjonen. Denne vurderingen foretas på de enkelte forretningsområdene og resulterer i en allokering av revisjonsressurser til de enkelte områder. Dernest gjennomføres en "bottom up" vurdering av risikosituasjonen på et mer detaljert nivå, anslagsvis på 150 delprosesser som sorterer under de nevnte forretningsområdene. Til grunn for disse vurderingene ligger blant annet kunnskap om forretningsdriften og risikosituasjonen på et mer detaljert nivå. Samtlige medarbeidere i avdelingen er involvert i dette arbeidet. I denne fasen skjer en omfattende kvalitetssikring av hverandres innspill til planprosessen. Årsplanleggingens tredje fase er den prioriteringen av forslag til revisjonsoppdrag som skjer på bakgrunn av de to risikovurderingene. Forslaget legges frem i utkast og diskuteres med ledelsen i de aktuelle forretningsområdene. Disse gir tilbakemelding på prioriteringen av revisjonsoppdrag og forslaget til allokering av ressurser. Det skjer også en koordinering og kvalitetssikring fra ekstern revisors side. Grunnlaget for denne kvalitetssikringen er samarbeidsmodellen mellom Konsernrevisjonen og konsernets valgte revisor i forhold til den finansielle revisjonen. Planen kvalitetssikres til sist av konsernledelsen og holdingstyret og godkjennes av oppdragsgiverne som er de enkelte styrene. Vesentlige endringer som måtte komme i løpet av året i forhold til den godkjente planen skal godkjennes av oppdragsgiver. Kvalitetssikring av enkeltoppdrag Til hvert revisjonsoppdrag er det oppnevnt en kvalitetssikrer. Dette er fortrinnsvis en person som ikke har en sentral rolle i selve revisjonsteamet. Oftest vil dette være revisjonsleder eller revisjonssjefen for området. Teamet v/teamleder er ansvarlig for å lage et plannotat for hvert oppdrag. Dette skal være i tråd med årsplanen og ressursallokeringen og skal inneholde en spesifikk risikovurdering. Videre skal det angis formål, angrepsvinkel og det skal utarbeides et revisjonsprogram. Oppdragsplanen skal godkjennes av kvalitetssikrer og eventuelt også av Konserndirektør revisjon i visse tilfeller. Kvalitetssikring i gjennomføringen av revisjonsoppdrag Teamleder har ansvaret for å kvalitetsikre og signere ut følgende: Om det er konkludert eller kommentert på alle punkter i revisjonsprogrammet Teammedlemmenes kommentarer og konklusjoner samt underliggende dokumentasjon, og om disse er tilstrekkelig underbygget Om arbeidspapirene er datert og signert Indeksering og krysshenvisninger INTERNREVISOREN

8 Kvalitet Kvalitetssikring av arbeidspapirer på stikkprøvebasis Kvalitetssikrer ser etter at det er tilstrekkelig fremdrift i gjennomføringen. Kvalitetssikring av rapporteringen Rapporteringsprosessen skjer i tre steg: Utkast, foreløpig rapport som sendes ut til besvarelse hvor konklusjon og karakter er innarbeidet og til sist, endelig rapport som inneholder svar og tiltaksplan fra den enhet som er revidert. Teamleder skal signere for at rapportutkastet er i samsvar med arbeidspapirene. Det skal videre godkjennes av kvalitetssikrer, som også påser at konklusjonene er i samsvar med de formål som er angitt i plannotatet. Utkastet sendes til revidert enhet for å avklare om rapporten gir et fullstendig bilde samt identifisere eventuelle feil og misforståelser. Sammendraget i dette utkastet sendes Konserndirektør revisjon. Bakgrunnen for denne praksisen er et ønske om å være oppdatert på de revisjoner som befinner seg i utkastfasen. Den foreløpige rapporten gjennomgås av kvalitetssikrer og eventuelt også av Konserndirektør revisjon. Vurderingen går også på om karakterfastsettelsen er rimelig. Deretter sendes rapporten til den enheten som har blitt revidert for besvarelse samt etablering av tiltaksplan. Den endelige rapporten gjennomgås av kvalitetssikrer, eventuelt også av Konserndirektør revisjon. Fokus vil nå være spesielt mot svar og tiltaksplan med tidsfrister. Før det lages et svært kort sammendrag av rapporten som går inn i månedsrapporteringen til styret, vil den som har det overordnede kvalitetssikringsansvaret i avdelingen (undertegnede) lese gjennom rapporten og gi en tilbakemelding til de personer som har vært sentrale i utarbeidelsen. Brukerevaluering Etter at endelig avrapportering har funnet sted blir den reviderte enhet bedt om å gi tilbakemelding i et fastlagt skjema på arbeidet Konsernrevisjonen har utført. Evalueringen er en viktig kilde til etablering av forbedringstiltak. Overordnet kvalitetssikring For å ivareta ansvaret til Konserndirektør revisjon for kvalitetskontroll foretas det årlig en kvalitetskontroll av et utvalg (ca %) av de gjennomførte revisjoner. Kontrollen gjennomføres av et tverrfaglig team på 6-7 revisorer og hver revisjon vurderes i henhold til et fastsatt program av to personer. Resultatet sammenfattes i en rapport til de respektive revisjonssjefer. Kvalitetskontrollgruppen vurderer også behovet for opplæring og endringer i arbeidsopplegget og kommer med konkrete forslag til tiltak. Minimum hvert femte år gjennomføres en kvalitetsgjennomgang av en kvalifisert, uavhengig ressurs utenfor organisasjonen. En slik gjennomgang ble sist gjennomført 4. kvartal For fullstendighetens skyld nevnes også at det er etablert en rutine for oppfølging av tiltaksplaner innen seks måneder etter avsluttet revisjon. Det er også etablert et eget opplegg for utarbeidelse av måneds-, kvartals- og halvårlige rapporter til konsernledelse og styrer som også innebærer noe kvalitetssikring, uten at en kommer nærmere inn på dette i denne artikkelen. Bruk av IT-teknologien Avdelingen har gått til anskaffelse av et revisjonsverktøy. Dette verktøyet implementeres foreløpig i alle faser av revisjonsarbeidet med unntak av årsplanfasen. På hvilke områder kan et slik IT-verktøy hjelpe oss i forhold til kvalitetssikring? Vi mener at det spesielt er i forhold til at det oppnås en bedre dokumentert sammenheng mellom plan, revisjonsprogram/-handlinger, arbeidspapirer, revisjonsfunn, konklusjoner og rapporter. De største gevinstene ligger på indeksering, datering og signering og på dokumentasjonen av selve kvalitetssikringen. I tillegg vil vi oppnå en raskere og mer effektiv rapportering. Kunnskap- og kompetansestyring Med denne styringen sikrer man at dagens og fremtidens kompetansebehov baseres på konsernets strategier og at det identifiseres til rett tid. Videre at det faglige nivået er høyt og at man unngår dekvalifisering. Det bidrar til endringsevne og beredskap til forandring, som bidrar til fleksibilitet og effektiv utnyttelse av ressurser. I tillegg bør kompetansebygging nevnes som en viktig motiveringsfaktor. Avdelingen skaffer seg gjennom medarbeidersamtalene oversikt over de kompetanseområder (kunnskaper, ferdigheter, holdninger) som er viktige for at revisjonen skal kunne levere de aktuelle tjenestene. Disse sorterer under følgende typer kompetanse: revisjons-, fag-, personlig, relasjons- og ledelseskompetanse. Det gjennomføres i samme forbindelse en kartlegging av kompetansegap i forhold til den kompetanse som er nødvendig for å dekke den aktuelle rolle. På denne bakgrunn etableres tiltaksplaner. Balansert målstyring etter 13 parametere Det er etablert et opplegg for kvartalsvis måling og rapportering av enkeltfaktorer som i større eller mindre grad er relatert til den totale kvalitetssikring av internrevisjonsfunksjonen. Det er satt opp mål for alle parametere og rapporteringen vises i form av de velkjente grønne smilefjes, gule mellomfornøyde fjes og røde misfornøyde fjes. Parameterne vi anser for viktige for vår funksjon er: 1. Andel tid registrert på revisjonsoppdrag kontra administrasjonstid 2. Gjennomføringsgrad planlagte revisjoner 3. Resultat av brukerevaluering 4. Intern vurdering av kvalitet på rapporter 5. Fortløpende oppdatering av risikoanalyser 6. Medarbeiderindeks 7. Gjennomføring av medarbeidersamtaler 8. Resultat av internt, alternativt eksternt kvalitetsreview 9. Bekreftelse fra reviderte enheter på at tiltak er iverksatt 10. Etablering av kompetanseplaner 11. Gjennomføring av periodiske faggruppemøter 12. Måling av aktiviteter som fremmer samarbeid på tvers av gruppene 13. Gjennomføring av månedlige personalmøter Avslutning Undertegnede har ved noen anledninger presentert DnB NOR revisjonens opplegg for kvalitetssikring. Kommentarene fra tilhørerne har da gått mye mot at opplegget virker svært ambisiøst og ressurskrevende. Denne tilbakemeldingen kan man ha forståelse for. Det er likevel slik at mye av den kvalitetssikringen som er beskrevet her er vevet inn i det øvrige revisjonsarbeidet på en slik måte at det ikke oppfattes som et ekstra arbeid. Et annet forhold av betydning er at en andel av det operasjonelle revisjonsarbeidet som gjennomføres også brukes i dokumentasjonen av den finansielle revisjonen, og kravene til kvalitetssikring av finansiell revisjon er som kjent strengere enn for operasjonell revisjon. Opplegget fungerer i en internrevisjonsavdeling som i norsk målestokk er stor, men det vil ikke nødvendigvis fungere like godt i en mindre avdeling. Avslutningsvis vil jeg nevne en av konklusjonene som fremkom fra det omtalte eksterne kvalitetsreviewet: Det etablerte opplegget for kvalitetssikring tilfredsstiller IIAs krav, dog ikke med særlig stor sikkerhetsmargin... 8 INTERNREVISOREN 1 04

9 Kvalitet Nordea Internal Audit Activity has been Recognised with the Profession s Global Quality Improvement Award Nordea s Harald Arnkværn and Dag Andresen talk to Frank Alvern The cover page of this issue of Internrevisoren captures the formal award ceremony in San Diego in March of this year.the Chairman of the Board of The Institute of Internal Auditors, Bob McDonald, presents Nordea s Group Chief Audit Executive, Dag Andresen with the profession s own global quality award. Internrevisoren had the opportunity to sit down with two key representatives from Nordea that are well known to the readers and discuss this event. Harald Arnkværn is the Chairman of the Board Audit Committee, and Dag Andresen is Group Chief Audit Executive of Nordea Bank AB (publ), as the largest financial services company in the Nordic countries now formally is called. The spring has arrived in Stockholm too. One month has passed since Dag Andresen entered the podium during the general session of the General Audit Management conference in San Diego, California. One month to digest the impressions and to reflect on what this recognition could mean to Nordea in general, to Nordea s Internal Audit Activity specifically and maybe even what it could mean to the profession in our region. Restoring public trust in the audit profession Trust is a key, Arnkværn starts out. The financial auditing profession has taken a terrible beating of late. Restoring the public trust is on the top of the agenda for many key stakeholders. This includes regulatory bodies throughout the world, and rightfully so. Laws have been enacted, regulations are being released with a speed we hardly have seen before, and the financial auditing profession is of course publishing guidance to its membership as well. However, Arnkværn continues, we must not fool ourselves into thinking that the fundamental problems underlying the corporate scandals that we have seen, will simply disappear as soon as these laws, regulations and improved public auditing standards have INTERNREVISOREN

10 Kvalitet been implemented. The independent public auditors will never be able to go at this alone at least not in a large organisation. A strong and competent internal audit function must complement the efforts of the independent financial auditors. The board, top management, internal audit and external audit must all work together to ensure that the foundation for good corporate governance is in place at all times. The Nordea board audit committee is responsible for overseeing the combined audit processes, and is very conscious about the value of these two auditing bodies challenging the organisation as well as each other - in the best professional atmosphere of course! Dag Andresen adds: To ensure that Nordea gets the most out of the combined forces, Internal Audit Activity and the external auditors entered into a detailed agreement of cooperation last year. In this agreement, we established key working rules, including formalising the need for the external audit firm to align their planning process with ours. As expected, practical challenges have materialised, but both parties have worked hard to fulfil their obligations. It is my evaluation that both internal audit and external audit improve the quality of work as we continue to improve the interaction and professional discussions about the risks and controls in Nordea. And I can certainly attest to Harald s statement earlier about the need for co-operation between internal and external audit. It is a dangerous simplification to assume that the external auditors can get down to the roots of potential problems using the old ways of working. For example, to obtain the necessary level of assurance of the quality of the internal control environment, close to a constant presence in the business is required. The award comes as a result of executing the strategy Arnkværn: Any company s board of directors has a responsibility to ensure that its internal audit activity is enabled to exercise its intended assurance function. However, the correct set-up is only laying the foundation. It is of utmost importance that the internal audit activity has the competence and capacity to perform quality work. This has of course been the primary focus from Day 1, and the overriding task given to Dag. Andresen: This was the key trust of Internal Audit s first strategic plan. We were well on the way of executing the individual elements of this plan when we became aware of IIA s global award. Having analysed the individual award criteria, we quickly concluded that these were closely aligned with what we were trying to achieve anyway. Furthermore, through the award we saw a possibility of obtaining a competent and objective evaluation of the quality of our work. Consequently, I saw it as a golden opportunity to present a new initiative to our key stakeholders when we updated the strategic plan: to win the profession s own quality improvement award as part of demonstrating that our Nordea way of internal auditing satisfies the highest requirements related to Professional Excellence, Quality of Service and Professional Outreach. Strong support from the key stakeholders Andresen: The responses from the board, its audit committee and top management to including winning the award in our strategic plan, were genuinely enthusiastic. I suspect that some were somewhat sceptical to the realism of becoming the first European financial services company to do so. Telling them that only a handful of European companies, regardless of industry, had won it, didn t help of course! Anyway, this just spurred us on and inspired us to go the extra mile so to speak. 10 INTERNREVISOREN 1 04

11 Kvalitet Arnkværn: A good indication of the strong support is the fact that the accompanying letter of endorsement was signed by no less than three people! I know that the award guideline requests that this letter be signed by me as the Chairman of the Board Audit Committee. However, in a strong show of support, both the Chairman of the Board itself and the Group Chief Executive Officer also signed. I don t think there are many official letters with these three joint signatures in circulation! Andresen: In return, all three received a letter from The IIA informing them about the success of the application. In addition, the same letter was sent to the two other members of the Board Audit Committee. Shareholders informed at the Annual General Meeting Arnkværn: I also think that the following fact illustrates the importance that Nordea s Board of Directors puts of the award. As part of my orientation to the shareholders at Nordea s Annual General Meeting on March 31, I informed under the item Corporate Governance and Audit Committee, that the Internal Audit Activity had won this award. During my presentation I stressed what Dag always says to me when we discuss this, which is that through this award, The Institute is rewarding a commitment to excellence over time. the Nordea organisation that we became the first internal audit activity in a European bank to receive this recognition, we tell them that we strive as hard as them to join the ranks of the very best in our respective fields. Arnkværn: Professional respect is something everybody has to earn. In the short run, I guess it could be possible for an internal audit activity to hide behind regulatory requirements demanding its existence. However, in the long run Internal Audit Activity must also demonstrate that it adds value. This award sends a clear message to the rest of the organisation that the internal auditing profession confirms that Nordea Internal Audit Activity operates with quality. Inspiring other internal audit shops in the Nordic countries Arnkværn: From the very beginning of Nordea, it has been important for the bank to move from too many to just one as the CEO puts it. In this simple concept lies the very core of the business case for Nordea. The same situation applied to the Internal Audit Activity four different ways of looking at the role and the way to carry out that role. The Board therefore decided to establish one common internal audit activity that should be 100% based on the international Standards of IIA and ISACA. This decision, it would seem, in many ways paved the way for the achievement of the global quality improvement award. Andresen: It certainly meant that we turned our attention to the guidance from the international arena right away. Not only in developing our Nordea way of operational auditing, but also in terms of obtaining international certifications like the CIA and CISA. As is explained elsewhere in this issue of Internrevisoren, one of the award categories specifically promotes and rewards these certifications. Participating in GAIN, The Institute s own internal audit benchmarking tool, is another example of initiative that probably was speeded up by this decision. Having said that, Andresen continues, I believe that this award is within reach for other internal audit activities in the Nordic region. I hope that Nordea has paved the way for others to follow, and this is why we have been so open and sharing our journey in the related article. Andresen: You know that I only repeat this because it is a very important point! By applying for the award we took on a commitment to continuously focus on the quality of our work. The Institute has formalised this by requiring all award winners to apply for the award again in three years. Focus, speed and performance in Internal Audit also Andresen: Our Group CEO, Mr. Lars G. Nordström, has instituted three key words into our corporate statement: focus, speed and performance. These are excellent guiding principles for all of us throughout the organisation, and Internal Audit Activity is of course no exception here. I am a strong believer in the principle that action speaks louder than words. By showing to the rest of INTERNREVISOREN

12 Kvalitet IIA s Commitment to Quality Improvement Award How we did it and how your organization could do the same Frank Alvern speaks to Bo Fältström BACKGROUND AND PURPOSE OF THIS ARTICLE In October 2003 Nordea Internal Audit Activity forwarded the application for The Institute of Internal Auditors Commitment to Quality Improvement Award. On 29 January 2004 The Institute informed us that the Awards Committee had approved our application, and our Group Chief Audit Executive (CAE) formally received the award at a ceremony during the General Audit Management conference in San Diego on 23 March Please also see the previous article for a corporate governance perspective on this award. So there you have it the cold facts. Nordea may be among the first internal audit shops to receive this award in Europe, but we honestly believe that this formal peer recognition of quality is within reach for other internal audit shops in the Nordic countries. In accordance with our profession s excellent motto Progress Through Sharing, we would therefore like to walk you through what we did and hopefully inspire some of colleagues out there to stand up and be counted the same way. Our qualifications for doing this? Alvern did the initial research and wrote up the preliminary action plan and recommendation to go for this as a measurable delivery for achieving important elements already approved in our strategy. Fältström was given the task from our CAE to actually prepare the comprehensive application. EXCELLING IN THREE AREAS In 1999, The Institute of Internal Auditors, Inc. (IIA) established an award called Commitment to Quality Improvement Award (CQIA). The purpose of this award is To recognize internal auditing departments willing to step forward and be judged not only on what they have achieved but also by their dedication to continued improvement. Internal auditing departments apply for the award based on a predetermined formula that is intended to show the department s commitment to excelling in three areas: Professional Excellence: The internal auditing staff possesses the knowledge, skills, and disciplines needed to carry out its responsibilities. Quality of Service: The internal auditing department demonstrates a commitment to carry out its mission within the organization. Professional Outreach: Members of the department make measurable contributions to the profession of internal auditing. These three areas are again split into 12 sub-categories where you score points. There is a minimum score you need to meet for each of the three main areas, as well as maximum score possible for each of the 12 sub-categories. Some of the 12 sub-categories measure quality initiatives undertaken during the application period; others measure the status at the time of submission of the application. As long as you meet the minimum score requirements on the three main areas, the department qualifies for the award. Ready? Let s walk you through each of the 12 criteria. For each one, we will discuss how we approached the category, and offer some advice based on our experience. AREA ONE - PROFESSIONAL EXCELLENCE CQIA goal: The internal auditing staff possesses the knowledge, skills, and disciplines needed to carry out its responsibilities. MINIMUM of 300 points are necessary. Certifications / Professional Designations Maximum of 200 points For each percentage of the professional internal auditing staff 1 holding the Certified Internal Auditor (CIA) designation, five points will be awarded. (Example: If 30 percent of the professional internal auditing staff members hold the CIA designation, 150 points will be awarded.) For each percentage of the internal auditing staff that does not hold the CIA designation but that holds an alternative certification/designation approved for Part IV Professional Recognition Credit on the CIA exam two points will be awarded. For those with multiple certifications, only one certification may be used for point calculation. This should be a listing of the relevant alternative certifications (approved for Part IV Professional Recognition Credit): 1 Professional internal auditing staff includes the CAE, auditing managers, auditing seniors, auditing supervisors, and staff auditors; and includes auditing specialists such as information systems auditors, fraud examiners, environmental auditors, and others who are assigned to the internal auditing staff. Secretarial/ clerical staff and staff who are part of a formal college internship program are not included in this definition. Professional internal auditing staff is calculated based on the number of staff members at the time of application; vacant positions should not be included in calculations for the award. 12 INTERNREVISOREN 1 04

13 Kvalitet Nationality Full name of the certification Acronym Issuer International Certification in Control Self-Assessment CCSA The Institute of Internal Auditors (IIA) Certified Information Systems Auditor CISA Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Denmark State Authorized Public Accountant Denmark Institute of State Authorized Public Accountants in Denmark Finland Authorised Public Accountants KHT-Auditors Central Chamber of Commerce of Finland Approved Auditors HTM-Auditors Central Chamber of Commerce of Finland Lithuania Vidaus Auditoriaus Atestatas IIA Lithuania Chapter Norway Diplomert Intern Revisor Dipl. I.R. Norges Interne Revisorers Forening Registered Public Accountant Norway Registrert Revisor Den norske Revisorforening State Authorised Public Accountant Norway Statsautorisert Revisor Den norske Revisorforening Sweden Authorised Public Accountant Auktoriserad Revisor Foreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) Alvern: The importance of obtaining international certifications was recognized in internal audit in Nordea before we decided to apply for the global award. But would it be correct to say that the decision to institute our current certification incentive program (mainly preparation time, cost coverage, preparatory courses and monetary reward) was influenced by the decision to go for the CQIA? Fältström: I think it is at least in part. In our strategy we decided early on to go for a general certifications requirement of all professional staff. There were different practices in the four main audit shops both in terms of initial encouragement and rewarding staff that succeeded. The need for standardization in our new Nordic reality was obvious, and in developing our policy we looked to the award requirements and conditions. The decision to apply was also a longterm decision, as we are required to reapply in The certification incentive program ensures that we are prepared to do so. Alvern: What were the results for us in this category, and are there any particular points of interest that you would like to share about this? Fältström: We did not have a centralized information system when we started to review the 12 criteria, and consequently we had to go through a mapping exercise to find staff already certified (CIAs or any of the acceptable alternatives) as well as staff who potentially could become certified in the May (IIA) and June (ISACA) 2003 exams. The end result showed that 46 different persons had a CQIA relevant certification by October As the total number of auditing staff at that point was 129, some 36% were certified. This percentage does not tell the whole story though. IAA encourages staff to obtain more than one professional certification in particular we think that the CIA and CISA combination is excellent in a modern financial institution like Nordea. In fact, about a dozen of our staff has this combination, but it doesn t count in the CQIA calculations. Also, I would like to add that we during the 12 months measuring period lost a few CIAs as they took up managerial positions elsewhere in Nordea. Now, we don t consider this to be negative quite the contrary in many cases. But looking purely at this from a CQIA award perspective both this rotation and the fact that certified staff retire, hurts the calculation. With respect to tips to others, I have one here. We didn t read the instructions carefully enough when we started the mapping exercise. As I result, I had to go back to everybody we found and ask for the specific certificate number(s)! So make sure you include that question up front. Continuing Professional Education Maximum of 200 points For organizations whose entire professional internal auditing staff participated in an average of at least 60 hours of formal training during the past year, 200 points will be awarded. For organizations whose entire professional staff attended an average of 40 hours to 59 hours of training, 100 points will be awarded. Training activities must be of the type and nature to qualify for CPE credit for CIAs 2. For example, a department's staff of four accumulating 40 hours, 20 hours, 140 hours, and 100 hours (or an average of 75 hours), would receive 200 points. Fältström: I know that you agree with me that this is the key to winning this award! In fact, we identified this early on, and here we were greatly helped by a key decision taken before you initially brought forward the idea to link the achievement of key strategic internal projects to winning the CQIA? Alvern: I certainly agree! And the key decision you refer to is the establishment of the IIA Competence Centre from September The Competence Centre is a key tool in achieving the ultimate goal of 2 IIA has a number of demands on what qualifies as CPE credit. Here is one key quote: The overriding consideration in determining whether a specific program is acceptable is that it shall be a formal program of learning which contributes directly to the professional competence of a CIA. INTERNREVISOREN

14 Kvalitet performing top quality operational auditing. By establishing and mandating a formal internal training program in operational auditing for all IAA employees, we were suddenly in an excellent position in this CQIA category. In fact, a significant part of excellent average score of 63 points came from different Competence Centre offerings, but we certainly looked elsewhere as well! Fältström: Indeed we did. We developed a template based on the CPE specifications from maintaining the CIA certification, and asked all internal auditors to complete the template going back to November Although the main part of the form was dedicated this category, we covered the other 11 categories as well. A very manual system and we will have automated this the next time - but it got the work done. Alvern: The requirement in this category looks at first sight to be very high. What reassuring experiences can we share with other audit shops? Fältström: Well, we have already said that this category in many ways determines whether or not the award is attainable. However, a couple of positive factors should be noted. First of all, the interpretation of what training activities that qualify is generous provided that it is formalized. We found that the majority of the activities that our staff included in our mapping form qualified. Of course, the fact that we have a lot of certified personnel means that CPE of 40 hours is an annual (average) minimum. And that brings me over to the other very important factor. Where the actual CPE reporting for CIAs / CISAs etc. have maximum limits per category, the award calculation does not! This means that certain individuals and you are a perfect example of this can accumulate lots of points that make up for people with fewer qualifying points. In particular, we benefited from the fact that a number of staff is involved in chapter activities. Twice actually, as this also counts for points in Area 3 Professional Outreach (see below). Signed Reports Maximum of 50 points If all internal auditing reports are signed by a Certified Internal Auditor, 50 points will be awarded. Departments not qualifying for 50 points will earn 25 points for instituting a policy requiring that all future reports be signed by a CIA. Alvern: Here we booked 25 points? Fältström: That s correct. As we indicated earlier, it is a goal for us to have all professional staff certified. Instituting a policy that requires that all reports some time in the future be signed by a CIA is a natural consequence of this goal. Now, some of our auditors will not be able to sit for the CIA exam due to insufficient formal education. We will develop internal offerings for this group, but that is irrelevant for this CQIA category. AREA TWO QUALITY OF SERVICE CQIA Goal: The internal auditing department demonstrates a commitment to carry out its mission within the organization. MINIMUM of 250 points are necessary. Department Charter Maximum of 50 points An organization whose auditing department charter is in compliance with and makes reference to The IIA's Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, and whose charter has been approved by the audit committee of the board of directors or other appropriate senior oversight body, will be awarded 50 points. The charter should (a) establish the department's position within the organization; (b) authorize access to records, personnel, and physical properties relevant to the performance of audits; and (c) define the scope of internal auditing activities. Alvern: This category was no problem for us? Bilde over: Bo Fältström, til venstre Frank Alvern. Fältström: Our first Nordea Internal Audit Activity Charter was approved in September 2001, and it included these requirements. Of course later revisions to the Charter have not changed that. 50 points booked here and I would assume that the same would be the result 14 INTERNREVISOREN 1 04

15 Kvalitet for other audit shops that have decided to follow best practice in this corporate governance age! One additional item here is that the copy of the charter accompanying the application, must be signed by the Chairman of the Board Audit Committee or if such a committee is not established, the Chairman of the Board itself. Customer Satisfaction Surveys Maximum of 50 points Departments conducting satisfaction surveys of internal auditing customers, including such factors as scope of work, staff knowledge and professionalism, accuracy and usefulness of findings, and duration and timeliness of the audit report will be awarded 50 points. Alvern: This category sounds like 50 points for most internal audit shops? Fältström: I would think so, yes. In many different shapes and forms of course. Organization-wide Quality Initiatives Maximum of 50 points Departments taking a lead or major supporting role in an organizationwide quality initiative such as Total Quality Management, Control Self-Assessment, implementation of a corporate internal control policy, or any of the ISO series will be awarded 50 points. Alvern: This is an interesting category coming from The Institute that is very much concerned with our independence! Fältström: Yes and we were particularly careful to observe that our role did not compromise our independence or objectivity in any way during this initiative. Benchmarking Maximum of 100 points Internal auditing departments participating in the GAIN benchmarking and networking program will be awarded 100 points. Departments participating in alternative comprehensive internal auditing benchmarking programs will be awarded 50 points. In order to qualify under this section, the program must include benchmarking information on a variety of internal auditing issues including department costs, staffing information, long-range plans, activities audited, audit life cycle, information technology auditing, trend analysis, and use of internal auditing successful practices. Alvern: This was 100 points thanks to GAIN? Fältström: Yes, we are actively participating in IIA s Global Auditors Information Network (GAIN). I guess that it would be possible for other audit shops to argue for the alternative way. In fact, the Noraudit forum which is a co-operation between the internal audit functions in the largest banks in the four Nordic countries, would probably qualify there, but again we booked the full 100 points for GAIN. Quality Assurance Review Maximum of 200 points Internal auditing performance of an external Quality Assurance Review by a party other than the organization's external auditing firm within the past three years will be awarded 200 points. In order to receive credit under this section, the external QAR must indicate that the department is in compliance (generally or partially) with the Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. Organizations that have not undergone an external QAR will be awarded 50 points if the department has conducted a formal internal or peer review in the past three years, in accordance with the provisions of the Standards. The chief audit executive should receive a written report of the results of the review and ensure that appropriate action is taken. Alvern: This one came too early for us this time around, but will represent an upside for us in 2006? Fältström: Absolutely. With the increased emphasis through the new Standard 1312, all audit shops that claim to follow the international Standards will have to have an external review performed before the end of 2006 at the very latest. Such a full external review is included in our current strategy, so we should be able to book 200 points her in our reapplication in I would expect that many audit shops would be able to book 50 points here, and some the full 200 points too. AREA THREE - PROFESSIONAL OUTREACH CQIA Goal: Members of the department make measurable contributions to the profession of internal auditing. MINIMUM of 200 points are necessary. Membership Maximum of 100 points For each percentage of the professional internal auditing staff that comprises IIA members in good standing, one point will be awarded. A group membership or sustaining membership will be awarded 100 points. Alvern: Again a good score for us. Anything to add here? Fältström: Not really. During the year we measured, we focused on making sure that the possibility of group membership was looked in to. Some new memberships were executed bringing the total up to 84%. Participation Maximum of 100 points For each percentage of the professional internal auditing staff who attended at least three IIA chapter meetings during the past year, five points will be awarded. Alvern: The score here surprised up both I think. But again an upside possibility for 2006? INTERNREVISOREN

16 Kvalitet Fältström: Yes, it turned out that three meetings were higher than what the average auditor attended. I too think that we will do better in this category next time. Leadership Maximum of 100 points For each member of the professional auditing staff serving as an IIA chapter, district, regional, or international officer; director, governor, or committee chair, 100 points will be awarded. For each member of the professional internal auditing staff serving as a member of an IIA chapter, district, regional, or international committee, 50 points will be awarded. Alvern: Our size was again beneficial in this category, and this category could be a problem for smaller audit shops? Fältström: Well, I would say that size is only one part of this. You need committed individuals to take on leadership responsibilities, and they are not necessarily correlated to size. And size is no guarantee you were in fact the only individual in IAA who is a member of an international committee for example. But in total, we had much more points here then we could report and that is a reflection of our size of course. Alternative Activities Maximum of 100 points Activities such as publishing articles for the profession; working on committees, boards, or industry auditing groups to further the profession; instructing at IIA and other internal auditing seminars; and participating as a volunteer audit team member in an external quality assurance review program will be awarded points. Departments with a staff size of 25 or fewer auditors will be awarded 100 points for each qualifying alternative activity. Departments with a staff size of auditors will be awarded 75 points for each qualifying activity. Departments with a staff size of more than 50 auditors will be awarded 50 points for each qualifying activity. Alvern: In this final CQIA category, the Institute has taken size into consideration and awarded potential points accordingly. Fältström: Yes, many if not most audit shops should be able to book good points in this category. Again we exceeded the maximum points allowed, and in general Area 3 represented no problem for us. Quite impressive total score, and I m sure that the Awards Committee noted this as well. Nordea has responded to the challenge of being one of the largest internal audit shops and is contributing to the development of our profession all over Nordealand. CLOSING REMARKS Since the inception three years ago, a total of 115 internal auditing departments have received the Commitment to Quality Improvement Award. The recipients come from the private and public sector alike. Only a handful of these are European, with Asea Brown Boveri (ABB) becoming the first in June In this article, we have shared some of our experiences in the process. We believe that it is possible for other internal audit shops in the Nordic region to copy our achievement now that you know about it! In closing, we would like to offer a few recommendations based on this experience. Work the CQIA into the strategy of your internal audit department. We think that achieving excellence in the three main CQIA categories should be a natural goal for most audit shops anyway. Achieving this global award could then be the end result of a significant, strategic transformation process, where you commit to future operational excellence. Develop and implement a system to capture all training activities of your auditors. Doing so will greatly reduce the efforts required to capture the information you need to verify reported scores. We have not mentioned this earlier, but several of the reported scores must be accompanied by detailed specifications. For a large audit shop this automatically translates into binders of documentation unless you have a good information system in place. Accept that the criteria are set by The IIA and deal with it. In other words, don t get upset or frustrated by the fact that a few of the criteria could probably have been more generalized. For example, in Nordea we think that it would be equally acceptable if a CISA signed an IT audit report, and not a CIA. We have no intention of escalating this to become a practical problem as we accept that The Institute has defined criteria that supports their offerings. Consider instituting a certifications incentive scheme. Being an international company it was natural for us in Nordea to automatically go for the international certifications, with CIA being the primary certification of interest. Or as IIA promotes it: The Global Mark of Excellence in Internal Auditing. But it definitely makes sense for most internal auditors to demonstrate their competence in this day and age! Inform about your efforts both during and after you have done it. We invested time and effort to explain the logic behind making the award a strategic project for internal audit in Nordea. Early on, we walked through the 12 criteria as part of CAE round trips, and we used our internal IAA newsletter to inform and encourage as well. In the end, we had a lot of staff waiting and waiting for the announcement of the Award Committee. When IIA finally was able to gather the Committee and confirm that 12 audit shops from all over the world had met the criteria in the December 2003 round, it was celebrated as an accomplishment that everybody contributed to. And definitely use the global award to inform everybody else in your organization! We involved our communications unit in this respect, and a carefully constructed news item was published in five languages on our common intranet even before our CAE came back with the plaque. GOOD LUCK! And feel free to contact us at if you want some encouragement along the way! 16 INTERNREVISOREN 1 04

17 The application process is straightforward. The Chairman of the Board Audit Committee writes a letter of endorsement. The CAE writes a cover letter and attests the application form. An application fee of USD 225 must accompany the application. Applications are reviewed semi-annually and are based on the 12-months period preceding submission deadline. Submissions must be delivered to the IIA not later than April 30 for the June award, and no later than October 31 to be considered for the award in December. To maintain the integrity and validity of this award, The IIA requests that organizations renew their commitment to quality improvement by submitting a new application every three years. The award components are: A plaque recognizing the department's dedication and accomplishment. A letter to your organization's chief executive officer and board audit committee members from The IIA's chairman of the board recognizing the commitment of the organization's internal auditing department. A press release submitted to leading corporate governance publications and Web sites. Notification to the organization's IIA chapter leadership for subsequent recognition. Recognition in IIA publications. Special ribbons for the organization's internal auditing employees represented at The IIA's International, General Audit Management (GAM), and Best Practices/CFIA conferences. An opportunity to share techniques with other internal auditing departments striving for excellence, in IIA-produced publications such as AuditWire and at IIA-sponsored conferences such as GAM and Best Practices / CFIA. Recipients will not be asked to share proprietary information. INTERNREVISOREN

18 Internrevisjonskonferansen 2004 Internrevisjonskonferansen 2004 nærmer seg, men det er ikke for sent å melde seg på! Her er noen smakebiter av det vi har å by på, men på web en vår finner du en fyldig presentasjon av alle bidragsyterne på årets konferanse. COSO ERM Terry Cunnington er presidenten i "the Institute of Internal Auditors UK and Ireland". Terry er nylig blitt utnevnt til Director of Risk Management for the Euronext group, som drifter fire børser i continentale europa og fire derivatives børser, inklusive "the LIFFE market" i London. Han er ansvarlig for "enterprisewide risk management" til hele gruppen. The Institute of Internal Auditors UK and Ireland har publisert et "Draft ERM Position Statement" som gir veileding vedrørende internrevisjonens rolle i "enterprise-wide risk management". Dette er trolig den første veiledingen noen sinne innenfor dette emnet. "Position Statementet" er på åpen høring frem til 31. mai På NIRFs Internrevisjonskonferanse i Trondheim vil Terry Cunnington holde et innlegg med tittelen "COSO Enterprise Risk Management" søndag 6. juni Terry har vært sentral i utviklingen av dokumentet og vil dekke dette i sitt innlegg. Link til IIA UK sine sider finner dere på Tankens makt det umulige mulig! På konferansen vil du ikke bare få utmerket internrevisjonsfaglig påfyll, men også oppleve en foreleser som virkelig kan gi oss noen ord til ettertanke i en travel hverdag. Karin Fevaag Larsen tar oss med på et fargerikt og spennende foredrag med mye humor og ord til ettertanke om nåtid - sett utenfra med tittelen: TANKENS MAKT DET UMULIGE MULIG! Karin Fevaag Larsen arbeider med personog organisasjonsutvikling i firmaet NY GIV AS. Hun har sin bakgrunn fra bl.a. finans, bank og forsikring, og har også tidligere jobbet som salgsdirektør i Gjensidige Nor. Økonomisk kriminalitet og «the Tone at the Top». Nigel Iyer er direktør og en av gründerne av Hibis Scandinavia. Første gang han oppdaget økonomisk bedrageri var han bare 16 år. Han har gjennomført et betydelig antall fraud risk reviews for multinasjonale selskap og avslørt betydningsfulle økonomiske misligheter hvor liten eller ingen mistanke har eksistert på forhånd. Han har dessuten assistert toppledelsen med deres etterforskning av økonomiske misligheter. Eksempler er bestikkelse, hvitvasking av penger, tyveri av intellektuell kapital samt dokumentforfalskning. Nigel Iyer har utviklet Hibis Fraud Detection metodologi som baserer seg på en kombinasjon av manuelle og automatiserte tester, brainstorming og research. I senere tid har denne metodologien vært anvendt av Hibis (og Hibis klienter) med den hensikt å kunne identifisere røde flagg om økonomiske misligheter. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi, internt og eksternt" Etter alle de store skandalene, både i Norge og internasjonalt, ser vi at informasjons- og kommunikasjon kunne vært håndtert på en bedre måte. Anne-Kathrine Slungård er nå direktør i SINTEF og er leder av bedriftsforsamlingen i Statoil. Hun skal holde et foredrag hvor fokus settes på hvordan en kan være forberedt før stormen kommer. Hun har blant annet vært ordfører i Trondheim fra april 1998 til oktober 2003, kommunalråd september 1995 til mars INTERNREVISOREN 1 04

19 INTERNREVISOREN

20 Etablering av faglige nettverk Opprettelse av faglige nettverk i foreningen Av Frank Alvern, visepresident i NIRF Gjennom fusjonen med Norsk FinansRevisorForening (NFRF) får NIRF endelig realisert det som så langt bare har vært et element i våre strategiske planer: utvikling av faglige nettverk som sikrer at enkeltmedlemmer på en kontinuerlig basis får dekket sine faglige behov og interesser sammen med likesinnede. Foreningen har etter hvert utviklet en velfungerende infrastruktur i form av et bredt sammensatt styre og et tillitsmannsapparat som sørger for en betydelig aktivitet gjennom bruk av gode verktøy. Eksempler på verktøy i denne sammenheng er blant annet hjemmesidene og Internrevisoren. I denne artikkelen vil undertegnede redegjøre for de tanker som ligger bak satsingen på det som styret tror vil komplettere dagens tilbud på en ypperlig måte. Vår moderforening viser vei The Institute of Internal Auditors (IIA) fortsetter å utvide sine tilbud til såkalte Specialties and Industries groups. I våre vurderinger har vi undersøkt både hva moderforeningen har valgt å satse på av slike grupper, og ikke minst hvilke ekstra tilbud som er inkludert. I tabellen nedenfor har jeg klippet og limt litt oppdatert informasjon på akkurat dette. Specialty / Industry Certification Purpose Membership Figures per March 04 Financial Services CFSA Certified Financial Services Auditor Key issues facing financial services professionals continue to center around mergers and acquisitions, outsourcing, and regulatory challenges. As a financial services auditor, you must be willing to think outside the box and act boldly in this new economic and regulatory environment. To help you prosper in these challenging times, The Institute of Internal Auditors established the Financial Services Auditor (FSA) Group to provide auditors in banking, brokerage, and insurance with specific guidance and hands-on, how to assistance to help you and your organization succeed. As a member of this exclusive group, you'll stay informed on industry trends and best practices, and have the opportunity to participate in forums for learning and sharing with other members. Financial Services Newsletter (quarterly) Membership Directory Conferences and other training opportunities at a discount Also discounts on IIA publications specially directed to financial services auditors Members = Certified = Chief Audit Executives The IIA Services Program is designed to help you respond to today's business challenges, demands, and opportunities. As a member of this unique group, we keep you up to speed on news and guidance, link you to other CAEs, and give you a direct pipeline to resources at The IIA. We focus on your business issues to help you develop the best methods and approaches. We keep you abreast of changes in the profession and provide you clear direction and solutions to the critical issues that demand immediate attention. CAE Bulletin (average two issues per month, s with links directly to additional details on the Web) CAE Directory General Audit Management Conference On-site Seminars CAE Services Liason Program Members = CAE CIA Testing-on- Demand Program Vision University 20 INTERNREVISOREN 1 04

intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2008 16. årgang

intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2008 16. årgang intern Nr 1 / SOMMER 2008 16. årgang REDAKTØRENS SPALTE Dermed er det gjort. Krisen er et faktum. Hvordan lager man en finanskrise? Det er enklere enn man skulle tro. Man bruker kredittverdigheten til

Detaljer

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra!

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra! intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra! REDAKTØRENS SPALTE I de to siste utgavene av Internrevisoren har redaksjonen satt fokus på miljøutfordringene og finanskrisen. I begynnelsen

Detaljer

INTERN REVISOREN. ORGAN FOR NORGfS INTERNE REVISOR.EftS FORENING

INTERN REVISOREN. ORGAN FOR NORGfS INTERNE REVISOR.EftS FORENING INTERN REVISOREN iu ORGAN FOR NORGfS INTERNE REVISOR.EftS FORENING Har vi likevel jkke lrert av COSO? Case~in-point # 1: Enron Det gar heldigvis lenge mellom hver gang en konomisk enkelthendeise ryster

Detaljer

SIRK. Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken. Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang. Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko

SIRK. Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken. Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang. Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken Trine S. Grande om internrevisjon Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko Intervju

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

INTERNREVISOREN. Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv

INTERNREVISOREN. Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR 2005 13. årgang Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv Corporate Governance - internrevisjonens perspektiv Virksomheter og økonomisk kriminalitet Etikk Styrets leder

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

INTERNREVISOREN. Foreningens nye tidsalder. NIRFs nettverk Helhetlig riskostyring på norsk. Nr. 2 VINTER 2005 13. årgang

INTERNREVISOREN. Foreningens nye tidsalder. NIRFs nettverk Helhetlig riskostyring på norsk. Nr. 2 VINTER 2005 13. årgang INTERNREVISOREN Nr. 2 VINTER 2005 13. årgang Foreningens nye tidsalder NIRFs nettverk Helhetlig riskostyring på norsk Styrets leder har ordet Kjære lesere Et begivenhetsrikt halvår har vi bak oss. For

Detaljer

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Ringhorne to hektiske år i Nordsjøen ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev.

Detaljer

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. [Skriv inn undertittel for dokument]

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. [Skriv inn undertittel for dokument] Evaluering av advokatordningen for asylsøkere [Skriv inn undertittel for dokument] Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16 Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. november 2006 Avgitt til Finansdepartementet

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

Kompetanse, opplæring og mangfold

Kompetanse, opplæring og mangfold Kompetanse, opplæring og mangfold Resultater og refleksjoner fra et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Arbeidsmiljøfondet av Heidi Enehaug og Steinar Widding AFI-rapport 6/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Project report Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Table of Content 1. Introduction and Background......... 5 Policy Guidelines..........................

Detaljer

-i': 'l- m -d Internett -.- w =t+- - - http://www.nfo.no. tc-- ekniker Organisasjon

-i': 'l- m -d Internett -.- w =t+- - - http://www.nfo.no. tc-- ekniker Organisasjon I w =t+- -i': 'l- m -d Internett -.- l - - http://www.nfo.no tc-- d r - ekniker Organisasjon mrne Vi bygger ditt ~ L U 'EDUI ILI L ~ ~ V Y på Romerike ENEBOLIGER TOMTER PROS JEKTER Kontakt oss for en uforbindtlig

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

SIRK. Shady business. Forebygging avdekking håndtering. Risiko Kontroll. Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang. Hvordan balansere prestasjon og risiko?

SIRK. Shady business. Forebygging avdekking håndtering. Risiko Kontroll. Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang. Hvordan balansere prestasjon og risiko? SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang Shady business Forebygging avdekking håndtering Antikorrupsjon og internrevisor Tale fra tause tall - Benfords lov Varsling

Detaljer

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4.

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4. Norsk Forening for Prosjektledelse Nr. 1 - Februar 2009 Hjelp, jeg har blitt prosjektleder Side 10 Til fremtidens prosjektledere Side 4 IT Value for the Insurance Industry Side 16 K j æ r e l e s e r

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer