Trondheim kommunerevisjon Rapport 6/2014-F Trondheim kommunes tilskudd til SOS Rasisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondheim kommunerevisjon Rapport 6/2014-F Trondheim kommunes tilskudd til SOS Rasisme"

Transkript

1 Trondheim kommunerevisjon Rapport 6/2014-F Trondheim kommunes tilskudd til SOS oto: J. Adde Trondheim kommune

2

3 Forord Trondheim kommunerevisjon oppsummerer med denne rapporten resultatene fra forvaltningsrevisjonen Trondheim kommunes tilskudd til SOS. Arbeidet med prosjektet har pågått i perioden september 2013 til februar Rådmannen har hatt rapporten til faktaverifisering og høring i perioden 27. januar 21. februar Arbeidet er utført av Aase Nerland, Berit Juul og Roald Elvegård (prosjektleder). Trondheim 24. februar 2014 Per Olav Nilsen revisjonsdirektør Roald Elvegård forvaltningsrevisor

4 Sammendrag SOS ble startet i Norge i 1985, og hadde som formål å skape en bred allianse mot økende rasisme. Trondheim har hatt flere lokallag under moderorganisasjonen, blant annet Trøndelag SOS (felles fylkeslag for Nord- og Sør-Trøndelag), Trondheim SOS og Nidaros SOS. I 2012 skiftet Trondheim SOS og Trøndelag SOS navn til Nye SOS i Trondheim og Nye SOS i Trøndelag. SOS ble dømt for medlemsjuks i november 2011 og desember 2012 og slått konkurs i Trondheim kommunen har hatt to hovedtyper av tilskuddordninger. I den ene ordningen kunne organisasjoner søke om driftstilskudd etter antall medlemmer som de oppgav i søknaden. I 2009 fikk Nidaros SOS driftsstøtte fra denne ordningen, mens Trondheim SOS mottok driftsstøtte i 2010 og Kommunen avviklet ordningen med driftstilskudd fra den 1. januar Den andre ordningen har vært aktivitetsbasert hvor organisasjoner har kunnet søke om tilskudd for konkrete aktiviteter eller arrangementer. Det har variert om Trøndelag SOS eller Trondheim SOS har søkt Trondheim kommune om disse aktivitetsbaserte tilskuddene. Denne forvaltningsrevisjonen har tre problemstillinger: 1) Er driftstilskudd fra Trondheim kommune til SOS gitt på riktig medlemsgrunnlag? 2) Er aktivitetstilskudd fra Trondheim kommune til (Nye) SOS brukt til de omsøkte formålene? 3) Har rådmannen hatt en tilfredsstillende behandling og oppfølging av (Nye) SOS s søknader og tilskudd? For å svare på problemstillingene har vi gjennomført analyse av regnskap og medlemslister til SOS, stikkprøver av medlemslistene, annen dokumentanalyse og intervju. Er driftstilskudd gitt på riktig medlemsgrunnlag? Revisjonen mener at SOS ikke har oppgitt riktig medlemstall til Trondheim kommune. Halvparten av personene i vår stikkprøvekontroll av medlemslista fra 2010 oppgir at de ikke hadde vært medlem av Trondheim SOS. Stikkprøvekontroll av medlemslistene opp mot folkeregisteret viste at mange av personene var vanskelig å finne på grunn av feile stavelser av navn og/eller adresse. Ti prosent av de oppgitte medlemmene i denne kontrollen lot seg ikke identifisere i folkeregisteret. Revisjonen har ikke mottatt dokumentasjon på innbetalte medlemskontingenter. SOS kan derfor ikke dokumentere hvor mange som faktisk har vært betalende medlemmer i lokallaget. Lokal- og fylkeslaget i SOS har oppgitt ulikt antall medlemmer i Trondheim SOS til Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Selv om fylkeskommunen godkjenner medlemmer under sju år, mener revisjonen at dette alene ikke kan forklare den store forskjellen. Er aktivitetstilskudd brukt til de omsøkte formålene? Undersøkelsen viser at tilskudd gitt til Trøndelag SOS for 17. mai-arrangementene, oppussing av Kameraten og Aktivistfredag er brukt til formålene. Når det gjelder tilskuddene for Bål for Benjamin og Markering av krystallnatten, er dokumentasjonen for dårlig til at revisjonen med sikkerhet kan fastslå at tilskuddene er brukt til de omsøkte formål. Når det gjelder Trondheim SOS, har de med ett unntak i sin rapportering til kommunen dokumentert at alle tilskuddene er brukt til de omsøkte formålene. I 2010 mangler dokumentasjon av utgifter tilknyttet til ledertrening. Revisjonen mener at hovedregnskapene til Trøndelag og Trondheim SOS er mangelfulle og ikke av tilfredsstillende kvalitet. Det er ikke ført noe regnskap for For regnskapsårene 2009,

5 2010 og 2011 mangler det bilag på utgifter som er belastet bank på kroner til sammen for begge organisasjonene. Det er kritikkverdig at vi ikke finner dokumentasjon i hovedregnskapet av enkelte aktiviteter som er rapport til kommunen. Dette gjelder tilskudd til Bål for Benjamin og Markering av krystallnatten og tilskudd til anlegg, utstyr og ledertrening i 2010 og Trondheim og Trøndelag SOS er ikke regnskapspliktig etter lov og forskrift, men revisjonen understreker at kommunen har satt som vilkår at søkeren fører regnskap. Revisjonen mener at Trondheim og Trøndelag SOS har mangelfulle rutiner for regnskapsføring. Er rådmannens oppfølging tilfredsstillende? Revisjonen mener rådmannen har ført kontroll med tilskuddene til Trøndelag og Trondheim SOS. Kommunen har mottatt rapporter med prosjektregnskap for bruk av aktivitetstilskuddene. For enkelte tilskudd har kommunen stilt krav om dokumentasjon i form av bilag, og dette har organisasjonene dokumentert med unntak av tilskuddet til ledertrening i Etter tingrettsdommen om medlemsjuks i november 2011 innkalte rådmannen Nye SOS til et møte for å få nærmere opplysninger om organisasjonen og søknaden. Rådmannen vurderte at de ikke hadde grunnlag for å avvise søknader om aktivitetstilskudd. Dette ble begrunnet med at omsøkt tiltak var innenfor retningslinjene, at medlemstall ikke var kriterium for tildeling av tilskudd, at Nye SOS opplyste at de var et nytt lokallag uavhengig av det gamle sentralleddet og at dommen ble anket til lagmannsretten og dermed ikke var rettskraftig. Revisjonen mener likevel rådmannen burde ha avventet videre behandling av søknader i påvente av rettskraftig dom i saken om medlemsjuks. Konklusjon Driftstilskuddet fra Trondheim kommune til SOS er ikke basert på riktig medlemsgrunnlag. Halvparten av personene i vår stikkprøvekontroll oppgir at de ikke hadde vært medlem av Trondheim SOS. Organisasjonen kan ikke dokumentere hvor mange som har vært betalende medlemmer i lokallaget. Aktivitetstilskuddene er i all hovedsak brukt til de omsøkte formålene. På enkelte områder er dokumentasjonen for dårlig til at det kan fastslås at tilskuddene er brukt til de omsøkte formål. Rådmannen har ført kontroll med tilskuddene gitt til SOS. Kommunen har mottatt rapporter med prosjektregnskap for bruk av aktivitetstilskuddene. For enkelte tilskudd har kommunen stilt krav om dokumentasjon i form av bilag, og dette har organisasjonene dokumentert med unntak av ett tilskudd. Etter tingrettsdommen i 2011 innhentet rådmannen informasjon fra organisasjonen og besluttet å gi aktivitetstilskudd i Revisjonen mener rådmannen burde ha avventet videre behandling av søknader i påvente av rettskraftig dom i saken om medlemsjuks.

6 6 Innledning 8BProblemstillinger Innhold 1 Innledning Problemstillinger Nærmere om organiseringen av Nye SOS Metode Revisjonskriterier Er tilskudd gitt på riktig medlemsgrunnlag? Revisjonskriterier Fakta Vurderinger Er tilskudd brukt til de omsøkte formålene? Revisjonskriterier Fakta Vurderinger Er rådmannens oppfølging tilfredsstillende? Revisjonskriterier Fakta Vurderinger Konklusjon Rådmannens høringssvar Litteraturliste Vedlegg Tabeller... 35

7 Innledning 7 1 Innledning SOS ble startet i Norge i 1985, og hadde som formål å skape en bred allianse mot økende rasisme. Trondheim har hatt flere lokallag under moderorganisasjonen, blant annet Trøndelag SOS (felles fylkeslag for Nord- og Sør-Trøndelag), Trondheim SOS og Nidaros SOS. I 2012 skiftet Trondheim SOS og Trøndelag SOS navn til Nye SOS i Trondheim og Nye SOS i Trøndelag. I august 2009 åpnet Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 1 en kontrollsak mot SOS etter mistanker om medlemsjuks. SOS ble i november 2011 dømt til å tilbakebetale cirka 9,7 millioner kroner til LNU for å ha oppgitt feil antall medlemmer og lokallag, samt misligholdt forvaltningen av midlene ved at sentralleddet hadde disponert pengene, og ikke lokallagene. 2 SOS anket dommen til lagmannsretten som stadfestet dommen i november SOS ble også dømt i desember 2012 til å tilbakebetale rundt 6,8 millioner kroner til staten ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Som begrunnelse viste Haugaland Tingrett blant annet til fordelingsutvalgets undersøkelser som avdekket at SOS i sin medlemsverving og -registrering har tillatt at medlemmer over 15 år å bli registrert av andre, uten at personene selv signerer og tar stilling til medlemskapet. Personer som ikke har vergerettigheter, hadde også meldt 3 inn personer under 15 år. I 2012 rettet Oslo kommune krav mot Oslo fylkeslag om tilbakebetaling av tildelte midler basert på at mange medlemmer ikke lot seg spore ved søk i folkeregisteret. Mange personer var oppført med bare fornavn og uten en signatur som bekreftet at de hadde meldt seg inn selv. Etter vurdering fra Riksadvokaten og Kommuneadvokaten i Oslo er det ikke tatt ut politianmeldelse av sentrale tillitsvalgte. 4 SOS sentralt ble slått konkurs i Trondheim kommunen har hatt to hovedtyper av tilskuddordninger. I den ene ordningen kunne organisasjoner søke om driftstilskudd etter antall medlemmer som de oppgav i søknaden. I 2009 fikk Nidaros SOS driftsstøtte fra denne ordningen, mens Trondheim SOS mottok driftsstøtte i 2010 og Kommunen avviklet ordningen med driftstilskudd fra den 1. januar Den andre ordningen har vært aktivitetsbasert hvor organisasjoner har kunnet søke om tilskudd for konkrete aktiviteter/arrangementer. Det har variert om Trøndelag SOS eller Trondheim SOS har søkt Trondheim kommune om disse aktivitetsbaserte tilskuddene. Totalt har Trondheim 1 LNU er en interesseorganisasjon for 96 ulike organisasjoner innenfor speiderarbeid, kulturarbeid, partipolitikk med mer, og er en frittstående organisasjon styrt av medlemmene. LNU forvalter også ulike offentlige støtteordninger. 2 Haugaland Tingrett viste blant annet til at i medlemslistene for 2008 var personer ført opp som tellende medlem flere ganger og at flere tellende medlemmer var oppgitt uten fornavn. Ved flere tilfeller var det i medlemslistene oppgitt adresser som ikke fantes. Retten pekte også på at SOS hadde oppgitt ulike antall tellende medlemmer til ulike stønadsgivere. 3 Stevningen fra regjeringsadvokaten viste også til en stikkprøvekontroll av medlemslisten for 2008 som KPMG gjennomførte i oktober Ifølge kontrollen var 19 av 31 medlemmer i Trondheim (61 prosent) ikke medlemmer i SOS i Funnene baserte seg på stikkprøvekontroller Oslo kommune gjennomførte i 2011 av mer en 200 medlemmer. Store deler av SOS s medlemskontingent ble registrert som kontante innbetalinger etter vervekampanjer. Etter gjennomgang av organisasjonens regnskapsmateriale ble det også fastslått at fylkeslaget ikke hadde en selvstendig drift, men kun ble belastet med en forholdsmessig andel av den nasjonale virksomheten. Etter at fylkeslagets aktiviteter ble innstilt 2012/2013 rettet Oslo kommune kravet mot SOS s nasjonale ledd. Dette ble gjort blant annet på bakgrunn av at det var sammenfall i styrerepresentasjon og i realiteten en felles drift. Oslo kommunes krav har blitt godkjent som å inngå i kreditormassen i forbindelse med SOS s konkurs i 2013.

8 8 Innledning SOS og Trøndelag SOS i perioden fått kroner fra Trondheim kommune. 5 Trondheim kommune har gitt tilskudd til lokallag av SOS i Trondheim i etterkant av dommene mot sentralleddet. Dette ble aktualisert gjennom medieoppslag i blant annet Dagbladet 17. februar Rådmannen utarbeidet et saksframlegg til formannskapet 19. februar hvor de orienterte om kommunens tilskudd til SOS i perioden Under behandlingen av saken tok formannskapet redegjørelsen til orientering og henstilte til kontrollkomiteen om å be revisjonen gå inn i saken. Forvaltningsrevisjonen ble formelt bestilt av kontrollkomiteen i møte den 12. juni 2013 under behandling av halvårsplan for annet halvår Problemstillinger Denne forvaltningsrevisjonen har tre problemstillinger: 4) Er driftstilskudd fra Trondheim kommune til SOS gitt på riktig medlemsgrunnlag? 5) Er aktivitetstilskudd fra Trondheim kommune til (Nye) SOS brukt til de omsøkte formålene? 6) Har rådmannen hatt en tilfredsstillende behandling og oppfølging av (Nye) SOS s søknader og tilskudd? Den første problemstilling handler om driftsstøtten fra 2009 til 2011 som er basert på antall medlemmer. Den andre problemstillingen dreier seg om de aktivitetsbaserte tilskuddene fra 2009 til og med Nærmere om organiseringen av Nye SOS Trondheim SOS ble stiftet på 1980-tallet, men ble registrert i Brønnøysundregistrene i september Trøndelag SOS ble registrert i mars I mars 2012 etablerte noen av lokallagene i SOS deriblant Trondheim og Trøndelag SOS - en ny juridisk sentralenhet med navnet «Nye SOS», som en konsekvens av de økonomiske kravene og bedragerietterforskningen mot organisasjonen. Nye SOS ledes av et styre med representanter fra lokallag som har tatt initiativ til den nye organisasjonen. Medlemmer av lokallagene har medlemsrettigheter i den nye organisasjonen gjennom sine lokallag. I 2012 skiftet Trondheim SOS og Trøndelag SOS navn til Nye SOS i Trondheim og Nye SOS i Trøndelag, men beholdt sine gamle vedtekter og organisasjonsnummer. Nye SOS i Trøndelag og Nye SOS i Trondheim har felles leder og kontor. Lokallaget og fylkeslaget hadde også felles leder og kontor tidligere. Ifølge Nye SOS fungerer kontorlokalene som et rusfritt senter/tilholdssted for ungdommer samt minoritetsforeninger. Flere minoritetsforeninger og foreningen Kameraten har også tilholdssted i bygget. Alle de aktive lokallagene er tilknyttet Nye SOS. Lokallagene er formelt egne juridiske enheter som er uavhengig av Nye SOS. Slik var det også da lokallagene var tilknyttet gamle SOS. I Trondheim har følgende 39 lokallag og fylkeslag vært registrert i kortere eller lengre perioder fra 2009 til i dag 6 : - Byåsen lokallag av SOS rasisme 5 Se Tabell 8 i vedlegget for oversikt over alle tilskuddene til SOS. I kapittel 2 og 3 gjennomgår vi de enkelte tilskuddene nærmere. 6 Kilde: Brosjyre fra Trøndelag SOS om innkalling til årsmøte, søknader fra SOS til Sør- Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, Brønnøysundregistrene (når man søker på SOS ) og hjemmesiden til Nye SOS (personer som har skrevet under etableringen av den nye organisasjonen). I Brønnøysundregistrene er det registrert 40 enheter når man søker på navnet SOS. Ti av dem er ulike lokallag i Trondheim og tre av dem er ulike fylkeslag i Trøndelag.

9 Innledning 9 - Byåsen vgs skolelag av SOS - Ib-laget ved katedralskolen av SOS rasisme - Kurdisk SOS i Trondheim - Ravnkloa SOS rasisme - Sjetnemarka lokallag av SOS rasisme - SOS studentlag ved HiST - Studentlaget hist av SOS rasisme - Studentlaget kvakiutl av Trondheim SOS rasisme - Trondheim kurdisk lokallag av SOS rasisme - Trondheim midtbyen hjelpelag av SOS rasisme - Trondheim Midtbyen SOS - Nidaros SOS - Nye SOS i Trondheim (tidligere: Trondheim SOS ) - Trondheim sørsida lokallag av SOS rasisme - Trondheim østsida lokallag av SOS rasisme - Arbeiderlaget av SOS Trondheim - Studentlaget av SOS Dragvoll - Skolelaget av SOS Schønning vgs - Trondheim sosionom av SOS - Trondheim Hip-Hop-lag av SOS - Conurbia HipHoplag av SOS i Trondheim - Trondheim katedralskole av SOS - Brundalen skolelag av SOS - SOS Islamfobi - Katedralskolen IB av SOS - Trondheim dokumentasjonslag av SOS - Rock band av SOS - Sverresborg skolelag av SOS - Tiller av SOS - Mangfold og glede av SOS - Trondheim AOI - Kunstlaget av SOS Trondheim - Trondheim Katta SOS - Skolelaget Katta IB-linja SOS - Nye SOS i Trøndelag (tidligere: Trøndelag SOS ) - Somalisk Velferdsforening i Sør-Trøndelag - Trøndelag antinazilag av SOS rasisme - Trøndelag aoi-lag av SOS rasisme Kommunerevisjonen har ikke undersøkt om disse lokallagene har vært aktive. Mange av lokallagene opptrer med ulike varianter av navn i de ulike registrene og søknadene, 7 for eksempel Trondheim midtbyen hjelpelag av SOS rasisme og Hjelpelaget Midtbyen av SOS. I 2010 var det registrert 27 lokallag og 2 fylkeslag i Trondheim. 8 I årsmøteinnkallingen i 2010 fra Trøndelag SOS er alle lokallagene registrert med samme adresse i Trondheim. Nye SOS opplyser i intervju at kun Nye SOS i Trondheim og Nye SOS i Trøndelag er aktive i Trondheim i dag. Ingen av lokallagene har gjort vedtak om nedleggelse, men det er lite aktivitet i dag. For inntil ett år siden var det ifølge Nye SOS fortsatt mange aktive 7 Alternativt er slike varianter ulike lokallag, og i så tilfelle finnes det enda flere lokallag i Trondheim. 8 Kilde: Brosjyre fra Trøndelag SOS om innkalling til årsmøte og søknaden fra Trøndelag SOS til Sør-Trøndelag fylkeskommune i I søknaden til fylkeskommunen har Trøndelag SOS også ført opp tre lokallag fra andre kommuner i Sør-Trøndelag. Andre kilder for navn på lokallag i Trøndelag er søknader til Trondheim kommune og hjemmesiden til Nye SOS.

10 10 Innledning lokallag i Trondheim, for eksempel Ravnkloa SOS. Ravnkloa, Nidaros og lignende lokallag var likestilt med Trondheim SOS, og flere av lokallagene er registrert i Brønnøysundregistrene med egne organisasjonsnummer, men Trondheim SOS hadde hovedansvaret for de fleste av aktivitetene. Nidaros SOS søkte og fikk driftsstøtte av Trondheim kommune i Nye SOS opplyser at dette i hovedsak var et voksenlag som de prøvde å etablere, men de avsluttet det fordi det ikke fungerte tilfredsstillende. I tillegg har det eksistert lokallag i flere andre kommuner i Trøndelag. 9 Nye SOS opplyser at i Trøndelag i dag finnes det blant annet lokallag i Steinkjer, Namsos, Fosen, Kyrksæterøra, Grong og Malvik. Nye SOS opplyser at de har ønsket å ha mange lag fordi de har en teori om at hvis en organisasjon består av flere enn ti personer utvikler det seg til et a- og b- lag hvor noen blir aktive, mens andre blir mer passiv og hengende etter. Ifølge Nye SOS har det vært en styrke for organisasjonen å ha lag på forskjellige skoler fordi de blant annet kan få medlemmer til å henge opp plakater på skolene. Ifølge Nye SOS rasisme har medlemsvervingen skjedd ved at Trondheim og Trøndelag SOS har lønnet egne ververe som har vervet på gata, spesielt på sommeren. Tidligere benyttet de et verveskjema hvor hver enkelt fylte ut navn, adresse, fødselsår på en linje, men dette verveskjemaet er erstattet med ett skjema per medlem slik at signatur fremgår i tillegg. Medlemmer av organisasjonen har også vervet på skolene. Ifølge organisasjonen var det i grunnlagsårene ikke noe krav om signatur, men navnet måtte føres opp på kontingentkravet for neste år. De uttaler at ingen familiemedlemmer ble ført opp automatisk som medlemmer, kun de som ble ført inn i verveskjema av hovedmedlemmet. Nye SOS oppgir at i 2008 var normal kontingent 10 kroner, og kun et lite antall betalte mer. I 2009 og 2010 måtte derimot alle medlemmer betale minst 50 kroner, og ingen ble regnet som medlem hvis de ikke betalte minst 50 kroner Organisasjoner med tilknytning til (Nye)SOS I formannskapssaken om SOS redegjorde rådmannen for noen organisasjoner som har tilknytning til SOS, men som er selvstendige organisasjoner registrert i Brønnøysundregistrene. Tjen Folket Organisasjonen Tjen Folket har adresse i Haugesund, og nestleder var også leder for SOS sentralt. Det er ikke registrert noen lokal organisasjon i Trondheim. Revolusjonær kommunistisk ungdom (RKU) Partiet Revolusjonær kommunistisk ungdom (RKU) er ungdomsavdelingen i Tjen folket og har adresse Trondheim. Lederen er tidligere leder av SOS i Trondheim og Trøndelag. Organisasjonen søkte om og fikk tilskudd fra følgende ordninger i 2011: Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner ( kroner basert på medlemstall på 84) og tilskudd til anlegg, utstyr og ledertrening ( kroner). Fordelingsutvalget i Barne- og likestillingsdepartementet 10 krever tilbake kroner som RKU fikk tildelt i 2010 for å drive politisk aktivitet. Fordelingsutvalget sendte i februar 2011 ut brev til rundt 98 av de 359 medlemmene som RKU opplyste at var medlemmer i organisasjonen. 54 prosent av disse nektet for at de var medlemmer i RKU Kilde: Nye SOS, Brønnøysundregistrene og søknader fra SOS til fylkeskommunen. 10 Fordelingsutvalget er et eget forvaltningsorgan direkte underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Utvalgets hovedoppgave er å tildele tilskudd til de landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjonene. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er sekretariat for utvalget. 11 og og

11 Innledning 11 Kameraten Organisasjonen har adresse i Trondheim. SOS Sør-Trøndelag fikk i 2010 et tilskudd på kroner til opprettelse av treffstedet Kameraten. Denne organisasjonen sendte tre søknader om tilskudd i 2012, men søknadene var lite konkrete og alle fikk avslag. Rådmannen gjennomførte et møte med representanter for organisasjonen 27. august 2012 for å gjøre seg kjent med aktivitetene. Aktivisteiendom AS Aktivisteiendom AS ble eid av SOS rasisme, og i forbindelse med inndriving av gjeld fra SOS ble denne organisasjonen slått konkurs i Aktivisteiendom AS eide Munkegata 64 og leide ut kontorlokaler til SOS og kafélokaler til Kameraten Forholdet mellom Nye SOS og SOS Nye SOS Trondheim og Trøndelag hevder sin uavhengighet av den gamle moderorganisasjonen. Tidligere leder av lokallaget i Trondheim (leder til og med 2011) satt imidlertid i landsstyret i SOS under samme periode. Vedkommende var også nestleder i SOS og deltok under rettssaken mot SOS i I dag er han medlem i organisasjonen Tjen folket sammen med sentrale medlemmer fra tidligere SOS. Vedkommende er vanlig medlem i Nye SOS og deltok under møtene med kommunerevisjonen i denne forvaltningsrevisjonen fordi han var leder da lokallaget fikk de fleste tilskuddene fra kommunen. SOS i Trondheim har benyttet samme revisor som SOS sentralt, det vil si KPMG i 2009 og 2010 og Norem Revisjon AS i Medlemslistene til lokallaget i Trondheim for årene har blitt hentet ut fra medlemsarkivet til sentralleddet i SOS. Det er sentralleddet i SOS som har hatt ansvaret for medlemsregistrering og oppbevaring av medlemslistene til lokalog fylkeslaget i Trondheim. I dag har imidlertid de enkelte lokallagene selv ansvar for medlemsregistreringen. Nye SOS mener at SOS tapte søksmålet på sviktende grunnlag og at det ikke ble bedrevet medlemsjuks. De mener at saken blant annet gjelder ulik tolkning av reglene for familiemedlemskap. Organisasjonen oppgir at måten de har praktisert medlemskap har vært kjent og godkjent av departementet og at de har hatt en medlemsregistrering som er vanlig organisasjonspraksis for lokallag i Norge. Videre framhever de at det ikke har vært straffesaker eller søksmål mot enkeltpersoner i sentralleddet eller i lokallaget i Trondheim. 12 Nye SOS framhever også at stikkprøver fra Fordelingsutvalget på 2000-tallet ikke avdekket medlemsjuks Metode For å svare på problemstillingene har vi gjennomført analyse av regnskap og medlemslister til SOS, stikkprøver av medlemslistene, annen dokumentanalyse og intervju Innhenting av regnskap og medlemslister til SOS Nye SOS uttrykte i februar 2013 i forbindelse med formannskapssaken om tilskuddene fra kommunen at de ville være meget imøtekommende med å gi all dokumentasjon de kunne. Det tok rundt to måneder og flere henvendelser før kommunerevisjonen fikk all dokumentasjonen som vi etterspurte av Nye SOS. Vi har fått hovedregnskapene for 2009, 2010, 2011 og 2012 og har analysert disse. Vi har også gjennomgått søknader, tilsagnsbrev, tilbakerapportering, prosjektregnskap for det enkelte tilskuddet og annen relevant dokumentasjon. 12 Kilder: Formannskapssaken og intervju med kommunerevisjonen. 13 Se blant annet kontroll av medlemslista for 2004 i rapport 2006 utarbeidet i 2007 av Fordelingsutvalget. Her bekrefter nesten alle de kontrollerte medlemmene medlemskapet. Undersøkelsen ble imidlertid sendt ut via post til medlemmene. Svarprosent var på 43, og 21 prosent av brevene kom i retur fordi utvalget ikke fant adressen. Kilde:

12 12 Innledning Revisjonen har også mottatt medlemslister for Nidaros SOS i 2008 og Trondheim SOS i 2010, men ikke for Trondheim SOS i Ifølge kommunens retningslinjer må medlemsarkiv som ligger til grunn for støtte, oppbevares i minst tre år. Oppbevaringsplikten for søknadsåret 2010 (som er basert på antall medlemmer i 2009) gikk ut 30. august Kommunerevisjonen ba om innsyn i medlemslistene den 18. september. Nye SOS oppgir disse årsakene til at vi ikke har fått medlemslisten for grunnlagsåret 2009: Vi har ikke fått medlemslisten for dette året (2009) fra sentralleddet. Som kjent er det sentralleddet i SOS som har ført medlemsregister. Disse arkivene finnes i stor grad ikke lenger, i likhet med sentralleddet som er konkurs. Derfor har det krevd en viss innsats fra tidligere ansvarlig for føring av disse registrene å finne de filene vi har bedt om. Siden regelverket til kommunen krever 3 år arkivering, så har vi sagt at 2009 ikke var prioritert. Vi minner om at statsautorisert revisor har gjennomgått listene og antall og skrevet sin uttalelse. På spørsmål fra revisjonen om alle betalende medlemmer er inkludert i de mottatte medlemslistene svarer Nye SOS at de har bedt sentralleddet om å få medlemslister over alle tellende medlemmer for de aktuelle grunnlagsårene. De regner med at de har mottatt dette og ser at tallene stemmer overens med revisorattestasjonene. Revisjonen har etterspurt dokumentasjon på innbetalt medlemskontingent, antall medlemmer under 7 år og antall medlemmer som har betalt under 50 kroner for grunnlagsårene 2009, 2010 og 2011, men vi har ikke mottatt dette. Innbetalt medlemskontingent framkommer ikke i regnskapet til Trondheim SOS som vi har fått overlevert. Nye SOS uttaler at den fullstendige dokumentasjonen bare har vært hos sentralleddet og at det hovedsaklig har vært sentralleddet som har krevd inn kontingent og ført medlemsregister. De fleste år har bare unntaksvis lokallaget mottatt kontingent og sendt denne videre. Ifølge lokallaget oppgir det gamle sentralleddet at de sentrale arkivene er beslaglagt av politiet slik at de derfor ikke kan levere dokumentasjon på innbetalt medlemskontingent Stikkprøver av medlemsliste gjennom folkeregisteret For å undersøke medlemmers alder, bosted, navn og autensitet har vi kontrollert de mottatte medlemslistene gjennom søk i folkeregisteret, samt andre søkemotorer slik som Google, Skatteetaten og Vi har tatt 231 stikkprøver av totalt 515 medlemmene under 26 år som står oppført i medlemslista fra 2010, mens vi har utført 17 stikkprøver av 53 medlemmer fra Når revisjonen har foretatt søkene, har vi også tatt hensyn til at for- og etternavn kan ha blitt blandet. Ifølge folkeregisterloven skal det sentrale folkeregister registrere alle personer som er eller har vært bosatt i Norge, samt født i Norge eller som har fått tildelt fødselsnummer eller D-nummer. Under revisjonens søk i folkeregisteret har vi funnet personer på medlemslista som har vært asylsøkere Stikkprøver gjennom oppringing av personer på medlemsliste Videre har vi ringt 58 medlemmer som er oppført på medlemslista fra 2010 for å kontrollere om de er reelle medlemmer. Dette utvalget baserte vi på de 231 personene som vi kontrollerte gjennom søk i folkeregisteret og andre søkemotor (se forrige delkapittel). Noen av dem vi ringte hadde problemer med å huske tre-fire år tilbake i tid om de var medlemmer. Det kan dermed være noen som faktisk har vært medlemmer, men som opplyste til revisjonen at de ikke har vært det. På den andre siden hadde flere av dem som bekreftet medlemskapet, utfordringer med å huske om de hadde betalt medlemskontingent akkurat i Dersom det var usikkerhet om dette, har vi ført disse medlemmene som betalende medlemmer i Dette kan ha ført til at vi har registrert for mange bekreftete medlemmer. Vi vurderer at metoden er pålitelig Annen dokumentanalyse Gjennom rådmannens fagstab, ESA og kommunens nettsted har vi innhentet relevante dokumenter og retningslinjer for de aktuelle tilskuddene. SOS har også mottatt tilskudd fra Sør-Trøndelag

13 Innledning 13 fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Vi har derfor hatt kontakt med fylkeskommunene og mottatt relevant dokumentasjon og informasjon. Kommunerevisjonen har hatt kontakt med KPMG som var revisoren til SOS, men blant annet på grunn av taushetsplikten kan KPMG ikke gi et fyllestgjørende svar på våre spørsmål. KPMG har ikke anledning til å utlevere egne dokumenter og uttaler at de ikke lenger har oppbevaringsplikt i henhold til kommunens reglement. Plikten til å fremlegge dokumentasjon utover medlemslister påhviler etter KPMGs skjønn SOS Intervju I tillegg har vi gjennomført intervju med rådmannen (kommunaldirektør, fagstaben og ansvarlige saksbehandlere) og intervju med Nye SOS. I tillegg har vi hatt oppfølgingsspørsmål via e-post med rådmannen og Nye SOS. 1.4 Revisjonskriterier Revisjonskriteriene i prosjektet er hentet fra følgende kilder: Barnelova 32 Trondheim kommunes retningslinjer og vilkår som framkommer av tilsagnsbrev mellom Trondheim kommune og Nye SOS Kommunelovens 23 nr 2 Rutine i Kvaliteket: Behandling av søknader om tilskudd fra tilskuddsordninger innen kulturområdet Formannskapssak 297/11 Retningslinjer for kommunale tilskuddsordninger

14 14 Er tilskudd gitt på riktig medlemsgrunnlag? 2 Er tilskudd gitt på riktig medlemsgrunnlag? 2.1 Revisjonskriterier Barnelova 32 presiserer at barn som er fylt 15 år, selv avgjør spørsmål om å melde seg inn i eller ut av foreninger. Haugaland Tingrett uttaler i november 2011 i forbindelse med dommen av SOS følgende: Når det så gjelder barn under 15 år, har det vært akseptert at verger kan melde disse inn i lag og foreninger. Andre enn verger har ikke denne muligheten, og søsken kan derfor ikke melde hverandre inn i en organisasjon. Trondheim kommune har gjennom retningslinjer i søknadsskjema og tilsagnbrev 14 satt følgende vilkår for driftstilskudd: - Medlemmene må ha bostedsadresse i Trondheim kommune og ha betalt medlemskontingent innen siste år. - Antallet medlemmer mellom 7 og 25 år må være minst 30, og minst 2/3 av medlemmene må være innenfor denne aldersgruppa. Et medlem regnes som under 25 år til og med det kalenderåret hun/han fyller 25 år. - Organisasjoner som tillater familiemedlemskap kan telle det medlemmet eller de medlemmene som er mellom 7 og 25 år. - Medlemskontingenten må være minst 50 kroner per år per medlem. Er samme person medlem i flere underavdelinger og betaler minst 50 kroner i kontingent til hver underavdeling, kan medlemskap for hver underavdeling telle. - Alle lag og organisasjoner er pliktig til å ha et medlemsarkiv som skal inneholde følgende: 1) Medlemmenes navn og adresse foregående år, 2) Fødselsår og 3) Når betalt kontingent foregående år. Medlemsarkiv som ligger til grunn for støtte må oppbevares i minst tre år. - En registrert/statsautorisert revisor må i søknaden attestere det oppgitte medlemstall, og at medlemskontingent ble betalt innen utgangen av det foregående år. Revisoren må kunne fremlegge relevant informasjon fra medlemsarkivet de foregående tre år. - Driftstilskudd ytes for inntil 500 medlemmer. - Trondheim kommunerevisjon har innsynsrett i regnskap og medlemsarkiv til søker. I søknadsskjemaet måtte organisasjonene bekrefte at opplysningene i søknaden var korrekte og i samsvar med reglene for tildeling av støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner. 2.2 Fakta Fakta om de mottatte driftstilskuddene fra Trondheim kommune Tabellen nedenfor viser oversikt over kommunens driftstilskudd til SOS lokalt. Totalt har kommunen gitt driftstilskudd til organisasjonen på kroner for årene 2009, 2010 og Støtten ble gitt fra tilskuddsordningen Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner som nå er avviklet. I 2009 var det Nidaros SOS som søkte og fikk driftstilskudd, 15 mens de to påfølgende årene (2010 og 2011) søkte Trondheim SOS om driftstilskudd. I sitt saksframlegg 14 Søknader og svar fra rådmannen for årene 2009, 2010 og Da Nidaros SOS søkte om tilskudd i 2009, oppgav de 44 medlemmer under 26 år og totalt 61 medlemmer i 2008 (se Tabell 5 i vedlegg).

15 Er tilskudd gitt på riktig medlemsgrunnlag? 15 i saken behandler rådmannen Trondheim SOS og Nidaros SOS som samme lokallag, men ifølge Nye SOS er dette to likestilte lokallag. 16 Tabell 1 Driftstilskudd fra Trondheim kommune til SOS lokalt Dato tilskudd Arrangement/aktivitet Beløp Navn organisasjon Driftstilskudd Nidaros SOS Driftstilskudd Trondheim SOS Driftstilskudd Trondheim SOS Antall medlemmer i Trondheim SOS for perioden Figuren nedenfor viser antall betalende medlemmer under 26 år i perioden 2008 til 2011 i Trondheim SOS. 17 De blå kolonnene i figuren viser antall medlemmer i Trondheim SOS som de har oppgitt i søknadene til Trondheim kommune. De røde kolonnene viser antall medlemmer i Trondheim SOS som Trøndelag SOS har oppgitt i søknadene til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Alle organisasjonene som søkte om tilskudd et år (søknadsåret), måtte oppgi medlemstall for forrige år (grunnlagsåret) er dermed grunnlagsåret for søknadsåret Figuren nedenfor viser medlemstallet for grunnlagsårene. 18 Figur 1 Antall medlemmer i Trondheim SOS oppgitt til Trondheim kommune og Sør- Trøndelag fylkeskommune Søknad til Trondheim kommune Søknad til Sør-Trøndelag fylkeskommune 16 Trondheim SOS hadde imidlertid hovedansvaret for de fleste av aktivitetene. Nye SOS opplyser videre at de avsluttet Nidaros SOS fordi det ikke fungerte tilfredsstillende. 17 Tabell 5 i vedlegget gir en mer detaljert oversikt som også viser antall medlemmer over 26 år. 18 Medlemstallene i den blå kolonnen i 2008 er hentet fra søknaden fra Trondheim SOS til Trondheim kommune i Omfatter betalende medlemmer under 26 år i Trondheim SOS, per i grunnlagsåret.

16 16 Er tilskudd gitt på riktig medlemsgrunnlag? Tabellen viser for det første at antall medlemmer basert på søknadene fra Trondheim SOS til Trondheim kommune sank fra 2035 medlemmer i 2008 til 950 medlemmer i 2009 og 513 i Lokallaget har ikke oversikt over antall betalende medlemmer i 2013, men de har ei aktivistliste på totalt 315 personer som ønsker å bli informert om all aktivitet. Ifølge organisasjonen har medlemstallet sunket de siste årene blant annet fordi lokallaget ikke har hatt midler til å belønne ververe. Nye SOS i Trondheim uttaler at de ville ha prioritert medlemsverving høyere, hvis de hadde fått driftsstøtte etter antall medlemmer. Nye SOS opplyser at de hadde en stor vervekampanje i 2008, som skulle ha medført en økning i antall medlemmer. Tabellen viser for det andre at det er stor forskjell mellom antall medlemmer som Trondheim SOS og Trøndelag SOS har oppgitt til Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. For 2008 har lokal- og fylkeslaget oppgitt ganske likt antall medlemmer, men for 2009 har organisasjonen oppgitt vesentlig lavere medlemstall i søknadene til kommunen i forhold til fylkeskommunen. Trøndelag SOS har i søknadene til fylkeskommune oppgitt at antall medlemmer i Trondheim SOS var i Nedgangen i antall medlemmer i Trondheim SOS fra 2009 til 2010 er mye kraftigere i søknaden til fylkeskommunen enn i søknaden til kommunen. Nye SOS forklarer forskjellene mellom medlemstallene i kommunen og fylkeskommunen med ulike regelverk og definisjoner av hva som regnes som tellende medlem. De opplyser at de har oppgitt tellende medlemmer i samsvar med regelverket for de forskjellige stønadsordningene. Nye SOS understreker også at organisasjonene fikk kun driftsstøtte fra Trondheim kommune for antall medlemmer opp til 500 medlemmer i søknadsårene , men Trondheim SOS hadde langt flere medlemmer enn dette. Kommunerevisjonen bemerker at noe av årsaken til differansen kan være at søknadene til fylkeskommunen inkluderer medlemmer under sju år, mens SOS kun har oppgitt medlemmer mellom 7 og 25 år i søknadene til kommunen. 20 Ifølge Nye SOS hadde organisasjonen betalende medlemmer under 7 år i 2008, 2009 og 2010, men disse var ikke tellende overfor kommunen. Derimot var disse tellende overfor andre tilskuddsgivere. Revisjonen har etterspurt dokumentasjon på innbetalt medlemskontingenten, antall medlemmer under 7 år og antall medlemmer som har betalt under 50 kroner for grunnlagsårene 2009, 2010 og 2011, men vi har ikke mottatt dette Kommunerevisjonens kontroll av medlemslistene Ifølge de mottatte medlemslistene var det 53 medlemmer i Nidaros SOS i 2008 og 515 medlemmer i Trondheim SOS i 2010 under 26 år. Dette samsvarer omtrent med oppgitte medlemstall i søknadene til Trondheim kommune. For 2010 var det ett avvik på to medlemmer. Nesten alle medlemmene i de to listene er ført opp med adresse i Trondheim kommune. Revisjonen ble i et møte tidlig i datainnsamlingen gitt anledning til å lese gjennom medlemslista fra 2008, men vi fikk ikke ta kopi. 22 På denne lista var noen personer registrert med innbetaling på 100 kroner, mens noen medlemmer med samme etternavn ikke var registrert med innbetaling, noe som tyder på at det er snakk om familiemedlemskap. På medlemslista som revisjonen mottok fra Nye SOS noen uker senere, er alle medlemmene registrert med innbetalt kontingent. Vi har derfor spurt hvorfor den mottatte medlemslista er forskjellig fra den første lista som vi så på møtet. Lokallaget svarer at de også hadde fått den første lista fra sentralleddet: 20 Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde for øvrig like kriterier for hva som regnes som medlem. 21 Se mer i metodekapittel Begrunnelsen var at SOS tolket innsynsrett slik det står i kommunens retningslinjer som at kommunerevisjonen kun får innsyn i medlemslistene, men ikke kopi av disse.

17 Er tilskudd gitt på riktig medlemsgrunnlag? 17 Vi gjorde vedkommende vi fikk dem fra oppmerksom på at listene hadde den feilen at kontingent ikke var registrert på hvert enkelt medlem. Vi fikk derfor en ny liste der dette var rettet opp. I den gamle listen var for eksempel hovedmedlem registrert med 200 kroner i kontingent og familiemedlemmene ingenting, selv om disse 200 da var 50 kroner per medlem. SOS har hatt praksis med familiemedlemskap, men dette framkommer som sagt ikke i medlemslistene. Alle medlemmene er oppgitt med innbetaling på 50 kroner eller mer i medlemslistene, men vi har som sagt ikke fått dokumentasjon som bekrefter dette. Tre av fire personer i medlemslista for 2010 er oppført med registrert innbetalingsdato 31. desember Ifølge Nye SOS er årsaken at dette er datoen kontingenten er registrert inn på den sentrale bankkontoen. Lokalt og kontant innbetalt kontingent har blitt samlet opp gjennom året og blitt betalt på slutten av året. Vi har kontrollert de mottatte medlemslistene gjennom søk i folkeregisteret og andre søkemotorer. (se Tabell 2 nedenfor). Stikkprøvene viser at 84 prosent av medlemmene i utvalget var registrert med bosted i Trondheim dette året. Det er tre prosent som vi ikke har kunnet verifisere bostedet til. 23 To prosent av personene på medlemslista hadde bosted utenfor Trondheim, mens ti prosent fant vi ikke selv om vi gjorde grundige søk i folkeregisteret og på internett. 24 Fire av medlemmene er ført opp to ganger i lista for Tilsvarende har vi tatt 17 stikkprøver av medlemslista fra Her var det 2 av 17 personer på lista (12 prosent) som vi ikke fant. Tabell 2 Kontroll av bosted i medlemslistene for 2010, utvalg av medlemmer under 26 år, i prosent Bosted Antall Andel Trondheim Ukjent bosted (ikke verifisert) 8 3 Bosted utenfor Trondheim 4 2 Fant ikke Dobbeltføringer hele lista 4 2 Totalt Ifølge Nye SOS kan det være flere årsaker til at revisjonen ikke finner personer slik som at personen har flyttet, lever i Norge uten å være registrert (flyktning, asylsøker eller papirløs flyktning), feilstavet navnet sitt, brukt mellomnavn som etternavn eller liknende (i mange land skriver en etternavnet først) eller at personen har meldt seg inn under falsk navn for å tulle med organisasjonen. 26 Nye SOS opplyser også at majoriteten av deres medlemmer har vært ungdom og en stor andel har hatt ikke-norsk bakgrunn og vært flyktninger, og arbeidet med verving og registrering av opplysninger har i stor grad vært utført av frivillige aktivister. Selve innmeldingen har basert seg på verveskjema der opplysninger er ført opp for hånd. Organisasjonen mener dette er faktorer som legger til rette for feilregistreringer. 23 Ifølge retningslinjene til kommunen skal medlemmet ha bosted i kommunen og trenger ikke være folkeregistrert. Dette har gjort kontrollen utfordrende. Personene i kategorien "ukjent bosted" er folkeregistrert utenfor Trondheim, men kan likevel ha bosted i Trondheim fordi de for eksempel er studenter eller skoleelever i byen. Vi har imidlertid ikke funnet dokumentasjon på dette. Det kan også hende at noen personer i kategorien Trondheim er folkeregistrert i byen, men bor i en annen kommune. 24 To av personene som er registrert under kategorien "fant ikke" var eldre enn 26 år, men rett navn og adresse prosent av alle medlemmene og 2 prosent av utvalget. 26 SOS uttaler at de aldri har hatt tilgang til offentlige registre som kunne fanget opp slike feil. De bemerker også at revisjonen kunne ha gjort feil ved inntasting i register.

18 18 Er tilskudd gitt på riktig medlemsgrunnlag? Mange av personene på medlemslistene er registrert med feil navn og/eller årstall og har dermed vært meget vanskelig å finne. 27 Rundt 40 av medlemmene (cirka 17 prosent av utvalget) 28 i de tre første kategoriene i Tabell 2 ovenfor er ført opp med feil/feilstavet navn eller adresse. Noen er ført opp med både feilstavet adresse og navn. Nye SOS har tre forklareringer på feilregistreringene. For det første kan medlemmene ha skrevet feil på verveskjemaet. For det andre kan håndskriften være utydelig slik at den blir feiltolket når den føres inn i medlemsregisteret. For det tredje kan de som har skrevet av verveskjema ha lest feil, og Nye SOS utdyper at dette blant annet kan skyldes at sentralleddet har hatt hjelp av frivillige aktivister, gjerne ungdommer og med ikke-norsk bakgrunn. Vi har ringt opp 58 personer som er oppført på medlemslisten i 2010 for å kontrollere at de faktisk er medlemmer (se Tabell 3 nedenfor). Nesten halvparten oppgir at de ikke har vært medlemmer av organisasjonen. Ut i fra et utvalg på 58 av 513 medlemmer kan vi med 95 prosent sannsynlighet fastslå at mellom 36,2 og 60,4 prosent av alle personene på medlemslista for 2010 ikke har vært medlem av Trondheim SOS. Tabell 3 Stikkprøvekontroll per telefon på bekreftelse av betalt medlemskap i Trondheim SOS i 2010 Antall Andel Nei, ikke medlem 28 48,3 Ja, medlem 26 44,8 Husker ikke 4 6,9 Totalt ,0 Seks av personene som har svart ja og seks av personene som har svart nei, oppgir at de er noe usikker på om de har vært medlem eller ikke. 12 av de 24 som bekrefter at de var medlem, er usikker om de betalte medlemskontingent dette året. Flesteparten av personene som benekter medlemskapet er helt sikker på at de aldri har vært medlem av Trondheim SOS eller medlem av organisasjonen andre steder i landet. Enkelte oppgir at de kun har betalt medlemskontingent en gang da de ble vervet på gata, men aldri siden. En person opplyste om at hun aldri har betalt kontingent fordi ververen sa at medlemskapet var gratis. En annen opplyste at vedkommende som vervet henne at hun skulle skrive opp navnene på søsken og andre familiemedlemmer uten at hun var klar over at hun dermed meldte dem inn i organisasjonen. Mora hennes måtte i etterkant melde ut søsknene hennes Attestering av medlemslistene foretatt av revisor til SOS Ifølge retningslinjene til Trondheim kommune måtte antall medlemmer som organisasjonene oppgav i søknaden, attesteres av en registrert eller statsautorisert revisor. For søknadsårene 2009 og 2010 ble medlemstallene til SOS attestert av KPMG i Haugesund som var revisor for sentralleddet. 29 KPMG uttalte i 2009 og 2010 i brev til rådmannen at lokallaget har et tilfredsstillende system for registrering av grunnlagsopplysninger i organisasjonen. Systemet fungerer og det er tilfredsstillende rutiner for intern kontroll av opplysningene. 27 Dette gjelder også de typiske norske navnene. 28 I forhold til antall personer i de tre første kategoriene i tabell 3 blir dette 20 prosent. 29 KPMG sier til kommunerevisjonen at de tidligere har revidert stiftelsen SOS sentralt, men aldri har vært valgt revisor for lokallaget Trondheim SOS. De uttaler at de imidlertid har hatt et attestasjonsoppdrag vedrørende medlemstallene for 2009 for Trondheim SOS, som var en del av revisjonen av SOS sentralt. Revisjonen presiserer at KPMG også attesterte medlemstallene for Nidaros SOS for 2008 (søknadsåret 2009).

19 Er tilskudd gitt på riktig medlemsgrunnlag? 19 Etter at Trondheim kommune gjennom media ble kjent med at SOS sentralt var mistenkt for juks med medlemslister sendte rådmannen en henvendelse til revisor for alle organisasjoner som hadde søkt om driftstilskudd i 2010 med noen spørsmål knyttet til kontroll av medlemstall og innbetaling av kontingenter. Trondheim SOS sin revisor KPMG Haugesund sendte en e-post hvor de bekreftet at deres kontroll viste at oppgitt medlemstall stemte. KPMG uttalte at deres stikkprøver ikke avdekket noen medlemmer som var under sju år, at antall medlemmer i systemet stemte med overført beløp til søknaden og at antall medlemmer under 26 stemte med registrert fødselsdag. Ifølge KPMG hadde SOS egne permer for alle innbetalte medlemskontingentene som var organisert etter dato for innbetaling. Systemet som kjørte ut medlemslistene viste også dato for innbetaling. KPMG fant ingen avvik ved kontroll av innbetaling for 15 utvalgte personer i medlemsregisteret. Samtlige kontrollerte hadde betalt minstekontingent på 50 kroner, mens ett absolutt fåtall hadde betalt 75 kroner. En rimelighetsvurdering av de som ikke var kontrollert, viste også 50 kroner i innbetalt kontingent. Ifølge KPMG var antall medlemmer under 26 år innenfor kravet om 2/3 av medlemsmassen. KPMG fratrådte som revisor fra og med For søknadsåret 2011 ble medlemstallet attestert av Norem Revisjon AS som også uttalte følgende: Trondheim SOS har et tilfredsstillende system for registrering av grunnlagsopplysninger i organisasjonen. Systemet fungerer og det er tilfredsstillende rutiner for intern kontroll av opplysningene Tilskudd fra Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune har gitt kroner i tilskudd til Trøndelag SOS fra 2009 til I denne perioden er mellom 75 og 93 prosent av medlemmene oppgitt med bosted i Trondheim i denne perioden, og antall medlemmer i Sør-Trøndelag har blitt redusert fra 3441 i 2009 til 388 medlemmer i Fra 2010 til og med 2013 har Nord-Trøndelag fylkeskommune (gjennom NTBUR) 32 totalt gitt kroner i tilskudd til Trøndelag SOS. SOS fikk ikke driftstilskudd i 2010 fordi NTBUR ikke hadde tillitt til at oppgitte tall på 479 medlemmer i 2009 var riktig. Ifølge NTBUR var det et urimelig samsvar mellom antall medlemmer og den aktivitet og synlighet organisasjonen hadde hatt i fylket. 33 Da Trøndelag SOS året etter søkte om støtte, oppgav de 40 medlemmer i Vurderinger Revisjonen mener at SOS ikke har oppgitt riktig medlemstall til Trondheim kommune. Halvparten av personene i vår stikkprøvekontroll av medlemslista fra 2010 oppgir at de ikke hadde vært medlem av Trondheim SOS. Stikkprøvekontroll av medlemslistene opp mot folkeregisteret viste at mange av personene var vanskelig å finne på grunn av feile stavelser av navn og/eller adresse. Ti prosent av de oppgitte medlemmene i denne kontrollen lot seg ikke identifisere i folkeregisteret. Revisjonen har ikke mottatt dokumentasjon på innbetalte medlemskontingenter. SOS kan derfor ikke dokumentere hvor mange som faktisk har vært betalende medlemmer i lokallaget. Lokal- og fylkeslaget i SOS har oppgitt ulikt antall medlemmer i Trondheim SOS til Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Selv om fylkeskommunen godkjenner medlemmer under sju år, mener revisjonen at dette alene ikke kan forklare den store forskjellen. 30 Sør-Trøndelag fylkeskommune (2013), SOS Orientering om tilskudd i perioden , arkivsakdok: Se Tabell 6 i vedlegg. 32 NTBUR (Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd) er et selvstendig fellesråd for barne- og ungdomsorganisasjonene i Nord Trøndelag og er delegert ansvar for fordeling av fylkeskommunale kulturmidler til barne- og ungdomsformål. 33 Kilde: NTBUR, Rapport Fylkeskommunale kulturmidler 2010, 2011 og 2012 og telefonintervju med NTBUR. 34 Se Tabell 7 for antall medlemmer og lokallag i Nord-Trøndelag.

20 20 Er tilskudd brukt til de omsøkte formålene? 3 Er tilskudd brukt til de omsøkte formålene? 3.1 Revisjonskriterier Trondheim kommune har gjennom retningslinjer i søknadsskjema og tilsagnbrev 35 satt følgende vilkår for tilskuddene til SOS : Tilskuddene må brukes til de omsøkte formålene. Søker har plikt til å føre regnskap som Trondheim kommunerevisjon har innsynsrett i. 3.2 Fakta Fakta om de mottatte aktivitetsbaserte tilskuddene Tabellen nedenfor viser aktivitetsbaserte tilskudd fra Trondheim kommune til SOS lokalt. Totalt har kommunen gitt organisasjonen kroner i aktivitetstilskudd for årene 2009, 2010, 2011 og I rådmannens saksframlegg om tilskuddene til SOS er to av tilskuddene som kommunen har gitt SOS, ikke tatt med. Dette er aktivitetene 17. mai for alle i 2011 og Aldri mer rasisme krystallnatta SOS har fått innvilget ti søknader, to søknader fra Trondheim SOS og åtte søknader fra Trøndelag SOS. Siden 2009 har Trondheim kommune avslått ni søknader fra Trondheim SOS. 36 Begrunnelsene for avslagene har først og fremst vært prioritering på grunn av stor søknadsmengde. 35 Søknader og svar fra rådmannen fra 2009 til Inkludert to søknader fra Kameraten som har eget organisasjonsnummer, men som er etablert av SOS.

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 De foreliggende retningslinjene for tilskuddsordningen ligger på Barne-, likestillings-

Detaljer

Høring av forslag til forskrift som endrer forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29.

Høring av forslag til forskrift som endrer forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. Høring av forslag til forskrift som endrer forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Fordelingsutvalget Dagens temaer: 1) 2) Endring i søknadsskjemaene 3) Endringer i revisors særattestasjon 4) Spørsmål? 1 Forskriften trer i kraft

Detaljer

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 03 / 2017 Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet Innhold Innledning...

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2008 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. forskrift om

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 03 / 2018 Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet Innhold Innledning...

Detaljer

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2015 (kap. 846 post 70)

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2015 (kap. 846 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 03 / 2015 Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2015 (kap. 846

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3568-04.12.2015 Høringsbrev forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2014 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. forskrift om

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse:

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse: RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Vedrørende tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, statsbudsjettets kap. 847, post 70 (Jf. Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner) Denne

Detaljer

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET FORDELINGSUTVALGET SIDE 1 INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET Barne- og likestillingsdepartementet 17. november 2009 FORDELINGSUTVALGET SIDE 2 INNHOLD 1 Barne- og likestillingsdepartementets styring av og

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Vedtatt revidert av Dysleksi Norge v/ Landsstyret 5. februar 2016 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge Storgata 10 a, 0155 Oslo kine@dysleksinorge.no Formål og

Detaljer

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Presedensarkiv Gjeldende per 13.1.2017 Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Innhold Innledning... 3 1. Likepersonsmidler... 3 1.1. Likepersonsaktiviteter...

Detaljer

Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter

Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter Velkommen til høringsmøte om utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner. Årsaken

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Dysleksi Norge, august 2010 Revidert 2013 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge. Youngstorget 2 B, boks 2, 0181 Oslo Formål og målgruppe Frifond støtten skal bidra

Detaljer

F o r d e l i n g s u t v a l g e t

F o r d e l i n g s u t v a l g e t F o r d e l i n g s u t v a l g e t Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Arkivkode: 621 Dato: 01.03.2016 Høringssvar forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon

Detaljer

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Presedensarkiv Gjeldende per 1.9.2016 Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Innhold Innledning... 3 1. Likepersonmidler... 3 1.1. Likepersonsaktiviteter...

Detaljer

Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser Fastsatt av Miljøverndepartementet XX 2011 med hjemmel i Stortingets årlige bevilgningsvedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Presedensarkiv Gjeldende per 22.1.2018 Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Innhold Innledning... 3 1. Likepersonsmidler... 3 1.1. Likepersonsaktiviteter...

Detaljer

Frifondstotte til SOS Rasisme

Frifondstotte til SOS Rasisme SOS Rasisme v/kjell Gunnar Larsen ø konomiutvalget Postboks 297 02.12.2009 5501 Haugesund Var ref: 623.4/TH/LNT Deres ref: L N U Frifondstotte til SOS Rasisme Det vises til tidligere kontakt og korrespondanse

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2015 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus

Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 11. september 2012 1. PRINSIPPER FOR FORDELING

Detaljer

Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner

Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 714 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870016 (Kun for

Detaljer

Anne Vinje leder Kjell Melhus

Anne Vinje leder Kjell Melhus Statens ungdoms og adopsjonskontor (SUAK) Vår dato Vår referanse 19.02.98 Utvalgssekretær, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Kjersti Morvik, 22 24 24 35 Barne- og familiedepartementet Postboks

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON 2017

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON 2017 RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON 2017 Frifond organisasjon 2017 har søknadsfrist 15. mars 2017. Organisasjonene vil så snart det lar seg gjøre få tilbakemelding om tilskuddsberettigelse. Tilskuddets

Detaljer

Forskrift xx 2017 nr. xx om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter (høringsutkast pr. 2. november 2017)

Forskrift xx 2017 nr. xx om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter (høringsutkast pr. 2. november 2017) Forskrift xx 2017 nr. xx om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter (høringsutkast pr. 2. november 2017) Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx 2017 med hjemmel

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: Rundskriv. bufdir.no 14 / 2017

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: Rundskriv. bufdir.no 14 / 2017 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2017 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 06 / 2015 Regelverk for tilskudd til sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Søknadsfrist: 15. september 2014 Skjema sendes elektronisk til: ingunn.svendsen@ras.rl.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad

Detaljer

Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post 70)

Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 05 / 2015 Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post

Detaljer

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet/tiltaket. - Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR

PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR 2009 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.2 AVGRENSING... 3 2.

Detaljer

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Fylkesmannen innvilger, utbetales alltid til den virksomheten

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64

Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64 Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64 INFORMASJON OM SØKER En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen EO-FONDET En veileder til søknadsprosessen Innhold Hva er EO-fondet? s. 2 Hvem kan søke om midler? s. 3 Hva kan man søke om? s. 4 Hvordan søke -- trinn for trinn s. 5 Sjekkliste for søknad s. 6 Søknaden

Detaljer

VEILEDER FOR NYE FORENINGER

VEILEDER FOR NYE FORENINGER VEILEDER FOR NYE FORENINGER Februar 2017 OPPSTART Hva er en forening? En frivillig forening kan også kalles et fellesskap av medlemmer som over en tid ønsker å gjøre noe sammen. En forening tar selvstendige

Detaljer

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 9 / 2017 Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep Innhold Innledning... 3 1. Mål...

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. mandag 29. april 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. mandag 29. april 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte mandag 29. april 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 43/13 Situasjonen ved Munch-museet... 2 44/13 Foreløpig

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 15.12.17 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kunnskapen om og engasjementet for globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

3. Økonomiske rammer De økonomiske rammene for tilskuddet følger årlig av rundskriv og oppdragsbrev fra IMDi.

3. Økonomiske rammer De økonomiske rammene for tilskuddet følger årlig av rundskriv og oppdragsbrev fra IMDi. Vedtatt av helse- og velferdsutvalget 22.6.2016 Retningslinje for tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunnet som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling i Fredrikstad kommune (IMDi-midler)

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015.

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2015. Det vil være mulig å levere søknad

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN FLI Driftstilskudd Meena Golabek

gfedc Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN FLI  Driftstilskudd Meena Golabek Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn MEENA-SAYEEDA Etternavn GOLABEK Fødselsdato

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID SØKER Organisasjonens navn: Kontaktperson: Adresse: Postnummer/sted: Organisasjonens E-post adresse: Telefon: Telefaks: Kontonummer: FORMÅL Organisasjonens formål/hovedmålsetning:.. Førstegangssøkere må

Detaljer

Veileder til søknad om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter

Veileder til søknad om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter Veileder til søknad om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter Innhold 1. Hvem kan søke?... 3 2. Hvilke krav gjelder for å kunne få driftstilskudd?... 3 3. Registreringer i Brønnøysundregistrene...

Detaljer

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:.

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:. Søknadsfrist 01. juni 2015 Sandefjord kommune Helse- og sosialetaten Postboks 2025 3202 Sandefjord Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Endringer i forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner - felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag

Detaljer

Start Skjærgårds LIVE der du bor!

Start Skjærgårds LIVE der du bor! Stiftet 1. juli 2008 Skjærgårds LIVE er en nasjonal ungdomsorganisasjon av enkeltpersoner som frivillig og selvstendig har meldt seg inn ved å betale medlemskontingent. Siden stiftelsen 1. juli 2008 har

Detaljer

Juba og Juvente oversender med dette sine høringsinnspill i fellesskap, og kommenterer direkte til høringsbrevets punkter.

Juba og Juvente oversender med dette sine høringsinnspill i fellesskap, og kommenterer direkte til høringsbrevets punkter. Barne-, ungdoms og familiedirektoratet postmottak@bufetat.no Torggata 1, 0181 Oslo T: 23 21 45 00 (sentralbord) juvente@juvente.no juba@juba.org www.juvente.no www.juba.org Oslo, 1. september 2017 Høringssvar

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 11 / 2017 Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 1.

Detaljer

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake.

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to deler: et sammendrag og fullstendige

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2012

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2012 Retningslinjer for Frifond organisasjon 2012 Vedtatt av LNUs styre 9.12.2011 Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2012. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar 2012 og organisasjonene

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013

Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013 MENTAL HELSE STORGATA 38 0182 OSLO TELEFON 09875 Til Fylkeslagene i Mental Helse Oslo, 21. februar 2013 Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013

Detaljer

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

Høringssvar på forslag til forskrift som endrer forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29.

Høringssvar på forslag til forskrift som endrer forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. de unges orkesterforbund Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) v/ Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) Postboks 2233 3101 TØNSBERG epost: hoering.tilskudd@bufdir.no Oslo, mandag 4. september

Detaljer

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette.

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette. VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJI Vedtatt 2.4.2000 på Sámiid Duodjis landsmøte i Karasjok, 6.6.2009 på landsmøte i Kautokeino og 22.04.12 på landsmøte i Bodø. 1 FORMÅL 1. Sámiid Duodji er

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70)

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 09 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) Innhold

Detaljer

V 6B/2014 14/8 22.01.2014. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 2014

V 6B/2014 14/8 22.01.2014. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 2014 Rundskriv Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato V 6B/2014 14/8 22.01.2014 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 2014 Livssynssamfunn med mer enn 500 tilskuddsberettigede medlemmer og

Detaljer

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 kommune Att: Hilde Anhanger Karlsen Deres ref: Vår ref: 2014/51434 Arkivkode: 153 Dato: 25.04.2016 Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

FAST Harstad Foreninger aktiviteter studenter tildelinger

FAST Harstad Foreninger aktiviteter studenter tildelinger FAST Harstad Foreninger aktiviteter studenter tildelinger FAST Harstad er en ordning der studenter og studentforeninger på UiT Harstad kan søke tilskudd til drift og aktiviteter som skaper engasjement,

Detaljer

4.1. Miljøagentene beholder 5% av Frifond midlene sentralt, som administrasjonsandel for å fordele Frifond til lokallagene.

4.1. Miljøagentene beholder 5% av Frifond midlene sentralt, som administrasjonsandel for å fordele Frifond til lokallagene. Retningslinjer for Frifond organisasjon i Miljøagentene Vedtatt på sentralstyremøtet til Miljøagentene 20. November 2013. 1. Bakgrunn Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de

Detaljer

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Bernt Bigton organisasjonssekretær Agenda Økonomi og regnskap Utdanningsforbundets portal Utdanningsforbundets logo/ Designmanualen Tillitsvalgt-info

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014 Håndbok for medlemsservice Utgivelse august 2014 Innhold RUTINER RUNDT MEDLEMSSERVICE 1.1 Skjemaer 3 1.2 Medlemslister 3 1.3 Endringsskjemaer for vedlikehold av medlemsservice 3 1.4 Medlemsskap 3 1.5 Kollektivt

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Nr. Vår ref Dato V 2B/ /00022 SF GTE

Nr. Vår ref Dato V 2B/ /00022 SF GTE Rundskriv Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato V 2B/2010 2010/00022 SF GTE 22.02.2010 TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2010 Livssynssamfunn med mer enn 500 tilskuddsberettigede medlemmer og trossamfunn

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming

Regelverk for tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 08 / 2016 Regelverk for tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne løpende

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer