Trondheim kommunerevisjon Rapport 6/2014-F Trondheim kommunes tilskudd til SOS Rasisme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondheim kommunerevisjon Rapport 6/2014-F Trondheim kommunes tilskudd til SOS Rasisme"

Transkript

1 Trondheim kommunerevisjon Rapport 6/2014-F Trondheim kommunes tilskudd til SOS oto: J. Adde Trondheim kommune

2

3 Forord Trondheim kommunerevisjon oppsummerer med denne rapporten resultatene fra forvaltningsrevisjonen Trondheim kommunes tilskudd til SOS. Arbeidet med prosjektet har pågått i perioden september 2013 til februar Rådmannen har hatt rapporten til faktaverifisering og høring i perioden 27. januar 21. februar Arbeidet er utført av Aase Nerland, Berit Juul og Roald Elvegård (prosjektleder). Trondheim 24. februar 2014 Per Olav Nilsen revisjonsdirektør Roald Elvegård forvaltningsrevisor

4 Sammendrag SOS ble startet i Norge i 1985, og hadde som formål å skape en bred allianse mot økende rasisme. Trondheim har hatt flere lokallag under moderorganisasjonen, blant annet Trøndelag SOS (felles fylkeslag for Nord- og Sør-Trøndelag), Trondheim SOS og Nidaros SOS. I 2012 skiftet Trondheim SOS og Trøndelag SOS navn til Nye SOS i Trondheim og Nye SOS i Trøndelag. SOS ble dømt for medlemsjuks i november 2011 og desember 2012 og slått konkurs i Trondheim kommunen har hatt to hovedtyper av tilskuddordninger. I den ene ordningen kunne organisasjoner søke om driftstilskudd etter antall medlemmer som de oppgav i søknaden. I 2009 fikk Nidaros SOS driftsstøtte fra denne ordningen, mens Trondheim SOS mottok driftsstøtte i 2010 og Kommunen avviklet ordningen med driftstilskudd fra den 1. januar Den andre ordningen har vært aktivitetsbasert hvor organisasjoner har kunnet søke om tilskudd for konkrete aktiviteter eller arrangementer. Det har variert om Trøndelag SOS eller Trondheim SOS har søkt Trondheim kommune om disse aktivitetsbaserte tilskuddene. Denne forvaltningsrevisjonen har tre problemstillinger: 1) Er driftstilskudd fra Trondheim kommune til SOS gitt på riktig medlemsgrunnlag? 2) Er aktivitetstilskudd fra Trondheim kommune til (Nye) SOS brukt til de omsøkte formålene? 3) Har rådmannen hatt en tilfredsstillende behandling og oppfølging av (Nye) SOS s søknader og tilskudd? For å svare på problemstillingene har vi gjennomført analyse av regnskap og medlemslister til SOS, stikkprøver av medlemslistene, annen dokumentanalyse og intervju. Er driftstilskudd gitt på riktig medlemsgrunnlag? Revisjonen mener at SOS ikke har oppgitt riktig medlemstall til Trondheim kommune. Halvparten av personene i vår stikkprøvekontroll av medlemslista fra 2010 oppgir at de ikke hadde vært medlem av Trondheim SOS. Stikkprøvekontroll av medlemslistene opp mot folkeregisteret viste at mange av personene var vanskelig å finne på grunn av feile stavelser av navn og/eller adresse. Ti prosent av de oppgitte medlemmene i denne kontrollen lot seg ikke identifisere i folkeregisteret. Revisjonen har ikke mottatt dokumentasjon på innbetalte medlemskontingenter. SOS kan derfor ikke dokumentere hvor mange som faktisk har vært betalende medlemmer i lokallaget. Lokal- og fylkeslaget i SOS har oppgitt ulikt antall medlemmer i Trondheim SOS til Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Selv om fylkeskommunen godkjenner medlemmer under sju år, mener revisjonen at dette alene ikke kan forklare den store forskjellen. Er aktivitetstilskudd brukt til de omsøkte formålene? Undersøkelsen viser at tilskudd gitt til Trøndelag SOS for 17. mai-arrangementene, oppussing av Kameraten og Aktivistfredag er brukt til formålene. Når det gjelder tilskuddene for Bål for Benjamin og Markering av krystallnatten, er dokumentasjonen for dårlig til at revisjonen med sikkerhet kan fastslå at tilskuddene er brukt til de omsøkte formål. Når det gjelder Trondheim SOS, har de med ett unntak i sin rapportering til kommunen dokumentert at alle tilskuddene er brukt til de omsøkte formålene. I 2010 mangler dokumentasjon av utgifter tilknyttet til ledertrening. Revisjonen mener at hovedregnskapene til Trøndelag og Trondheim SOS er mangelfulle og ikke av tilfredsstillende kvalitet. Det er ikke ført noe regnskap for For regnskapsårene 2009,

5 2010 og 2011 mangler det bilag på utgifter som er belastet bank på kroner til sammen for begge organisasjonene. Det er kritikkverdig at vi ikke finner dokumentasjon i hovedregnskapet av enkelte aktiviteter som er rapport til kommunen. Dette gjelder tilskudd til Bål for Benjamin og Markering av krystallnatten og tilskudd til anlegg, utstyr og ledertrening i 2010 og Trondheim og Trøndelag SOS er ikke regnskapspliktig etter lov og forskrift, men revisjonen understreker at kommunen har satt som vilkår at søkeren fører regnskap. Revisjonen mener at Trondheim og Trøndelag SOS har mangelfulle rutiner for regnskapsføring. Er rådmannens oppfølging tilfredsstillende? Revisjonen mener rådmannen har ført kontroll med tilskuddene til Trøndelag og Trondheim SOS. Kommunen har mottatt rapporter med prosjektregnskap for bruk av aktivitetstilskuddene. For enkelte tilskudd har kommunen stilt krav om dokumentasjon i form av bilag, og dette har organisasjonene dokumentert med unntak av tilskuddet til ledertrening i Etter tingrettsdommen om medlemsjuks i november 2011 innkalte rådmannen Nye SOS til et møte for å få nærmere opplysninger om organisasjonen og søknaden. Rådmannen vurderte at de ikke hadde grunnlag for å avvise søknader om aktivitetstilskudd. Dette ble begrunnet med at omsøkt tiltak var innenfor retningslinjene, at medlemstall ikke var kriterium for tildeling av tilskudd, at Nye SOS opplyste at de var et nytt lokallag uavhengig av det gamle sentralleddet og at dommen ble anket til lagmannsretten og dermed ikke var rettskraftig. Revisjonen mener likevel rådmannen burde ha avventet videre behandling av søknader i påvente av rettskraftig dom i saken om medlemsjuks. Konklusjon Driftstilskuddet fra Trondheim kommune til SOS er ikke basert på riktig medlemsgrunnlag. Halvparten av personene i vår stikkprøvekontroll oppgir at de ikke hadde vært medlem av Trondheim SOS. Organisasjonen kan ikke dokumentere hvor mange som har vært betalende medlemmer i lokallaget. Aktivitetstilskuddene er i all hovedsak brukt til de omsøkte formålene. På enkelte områder er dokumentasjonen for dårlig til at det kan fastslås at tilskuddene er brukt til de omsøkte formål. Rådmannen har ført kontroll med tilskuddene gitt til SOS. Kommunen har mottatt rapporter med prosjektregnskap for bruk av aktivitetstilskuddene. For enkelte tilskudd har kommunen stilt krav om dokumentasjon i form av bilag, og dette har organisasjonene dokumentert med unntak av ett tilskudd. Etter tingrettsdommen i 2011 innhentet rådmannen informasjon fra organisasjonen og besluttet å gi aktivitetstilskudd i Revisjonen mener rådmannen burde ha avventet videre behandling av søknader i påvente av rettskraftig dom i saken om medlemsjuks.

6 6 Innledning 8BProblemstillinger Innhold 1 Innledning Problemstillinger Nærmere om organiseringen av Nye SOS Metode Revisjonskriterier Er tilskudd gitt på riktig medlemsgrunnlag? Revisjonskriterier Fakta Vurderinger Er tilskudd brukt til de omsøkte formålene? Revisjonskriterier Fakta Vurderinger Er rådmannens oppfølging tilfredsstillende? Revisjonskriterier Fakta Vurderinger Konklusjon Rådmannens høringssvar Litteraturliste Vedlegg Tabeller... 35

7 Innledning 7 1 Innledning SOS ble startet i Norge i 1985, og hadde som formål å skape en bred allianse mot økende rasisme. Trondheim har hatt flere lokallag under moderorganisasjonen, blant annet Trøndelag SOS (felles fylkeslag for Nord- og Sør-Trøndelag), Trondheim SOS og Nidaros SOS. I 2012 skiftet Trondheim SOS og Trøndelag SOS navn til Nye SOS i Trondheim og Nye SOS i Trøndelag. I august 2009 åpnet Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 1 en kontrollsak mot SOS etter mistanker om medlemsjuks. SOS ble i november 2011 dømt til å tilbakebetale cirka 9,7 millioner kroner til LNU for å ha oppgitt feil antall medlemmer og lokallag, samt misligholdt forvaltningen av midlene ved at sentralleddet hadde disponert pengene, og ikke lokallagene. 2 SOS anket dommen til lagmannsretten som stadfestet dommen i november SOS ble også dømt i desember 2012 til å tilbakebetale rundt 6,8 millioner kroner til staten ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Som begrunnelse viste Haugaland Tingrett blant annet til fordelingsutvalgets undersøkelser som avdekket at SOS i sin medlemsverving og -registrering har tillatt at medlemmer over 15 år å bli registrert av andre, uten at personene selv signerer og tar stilling til medlemskapet. Personer som ikke har vergerettigheter, hadde også meldt 3 inn personer under 15 år. I 2012 rettet Oslo kommune krav mot Oslo fylkeslag om tilbakebetaling av tildelte midler basert på at mange medlemmer ikke lot seg spore ved søk i folkeregisteret. Mange personer var oppført med bare fornavn og uten en signatur som bekreftet at de hadde meldt seg inn selv. Etter vurdering fra Riksadvokaten og Kommuneadvokaten i Oslo er det ikke tatt ut politianmeldelse av sentrale tillitsvalgte. 4 SOS sentralt ble slått konkurs i Trondheim kommunen har hatt to hovedtyper av tilskuddordninger. I den ene ordningen kunne organisasjoner søke om driftstilskudd etter antall medlemmer som de oppgav i søknaden. I 2009 fikk Nidaros SOS driftsstøtte fra denne ordningen, mens Trondheim SOS mottok driftsstøtte i 2010 og Kommunen avviklet ordningen med driftstilskudd fra den 1. januar Den andre ordningen har vært aktivitetsbasert hvor organisasjoner har kunnet søke om tilskudd for konkrete aktiviteter/arrangementer. Det har variert om Trøndelag SOS eller Trondheim SOS har søkt Trondheim kommune om disse aktivitetsbaserte tilskuddene. Totalt har Trondheim 1 LNU er en interesseorganisasjon for 96 ulike organisasjoner innenfor speiderarbeid, kulturarbeid, partipolitikk med mer, og er en frittstående organisasjon styrt av medlemmene. LNU forvalter også ulike offentlige støtteordninger. 2 Haugaland Tingrett viste blant annet til at i medlemslistene for 2008 var personer ført opp som tellende medlem flere ganger og at flere tellende medlemmer var oppgitt uten fornavn. Ved flere tilfeller var det i medlemslistene oppgitt adresser som ikke fantes. Retten pekte også på at SOS hadde oppgitt ulike antall tellende medlemmer til ulike stønadsgivere. 3 Stevningen fra regjeringsadvokaten viste også til en stikkprøvekontroll av medlemslisten for 2008 som KPMG gjennomførte i oktober Ifølge kontrollen var 19 av 31 medlemmer i Trondheim (61 prosent) ikke medlemmer i SOS i Funnene baserte seg på stikkprøvekontroller Oslo kommune gjennomførte i 2011 av mer en 200 medlemmer. Store deler av SOS s medlemskontingent ble registrert som kontante innbetalinger etter vervekampanjer. Etter gjennomgang av organisasjonens regnskapsmateriale ble det også fastslått at fylkeslaget ikke hadde en selvstendig drift, men kun ble belastet med en forholdsmessig andel av den nasjonale virksomheten. Etter at fylkeslagets aktiviteter ble innstilt 2012/2013 rettet Oslo kommune kravet mot SOS s nasjonale ledd. Dette ble gjort blant annet på bakgrunn av at det var sammenfall i styrerepresentasjon og i realiteten en felles drift. Oslo kommunes krav har blitt godkjent som å inngå i kreditormassen i forbindelse med SOS s konkurs i 2013.

8 8 Innledning SOS og Trøndelag SOS i perioden fått kroner fra Trondheim kommune. 5 Trondheim kommune har gitt tilskudd til lokallag av SOS i Trondheim i etterkant av dommene mot sentralleddet. Dette ble aktualisert gjennom medieoppslag i blant annet Dagbladet 17. februar Rådmannen utarbeidet et saksframlegg til formannskapet 19. februar hvor de orienterte om kommunens tilskudd til SOS i perioden Under behandlingen av saken tok formannskapet redegjørelsen til orientering og henstilte til kontrollkomiteen om å be revisjonen gå inn i saken. Forvaltningsrevisjonen ble formelt bestilt av kontrollkomiteen i møte den 12. juni 2013 under behandling av halvårsplan for annet halvår Problemstillinger Denne forvaltningsrevisjonen har tre problemstillinger: 4) Er driftstilskudd fra Trondheim kommune til SOS gitt på riktig medlemsgrunnlag? 5) Er aktivitetstilskudd fra Trondheim kommune til (Nye) SOS brukt til de omsøkte formålene? 6) Har rådmannen hatt en tilfredsstillende behandling og oppfølging av (Nye) SOS s søknader og tilskudd? Den første problemstilling handler om driftsstøtten fra 2009 til 2011 som er basert på antall medlemmer. Den andre problemstillingen dreier seg om de aktivitetsbaserte tilskuddene fra 2009 til og med Nærmere om organiseringen av Nye SOS Trondheim SOS ble stiftet på 1980-tallet, men ble registrert i Brønnøysundregistrene i september Trøndelag SOS ble registrert i mars I mars 2012 etablerte noen av lokallagene i SOS deriblant Trondheim og Trøndelag SOS - en ny juridisk sentralenhet med navnet «Nye SOS», som en konsekvens av de økonomiske kravene og bedragerietterforskningen mot organisasjonen. Nye SOS ledes av et styre med representanter fra lokallag som har tatt initiativ til den nye organisasjonen. Medlemmer av lokallagene har medlemsrettigheter i den nye organisasjonen gjennom sine lokallag. I 2012 skiftet Trondheim SOS og Trøndelag SOS navn til Nye SOS i Trondheim og Nye SOS i Trøndelag, men beholdt sine gamle vedtekter og organisasjonsnummer. Nye SOS i Trøndelag og Nye SOS i Trondheim har felles leder og kontor. Lokallaget og fylkeslaget hadde også felles leder og kontor tidligere. Ifølge Nye SOS fungerer kontorlokalene som et rusfritt senter/tilholdssted for ungdommer samt minoritetsforeninger. Flere minoritetsforeninger og foreningen Kameraten har også tilholdssted i bygget. Alle de aktive lokallagene er tilknyttet Nye SOS. Lokallagene er formelt egne juridiske enheter som er uavhengig av Nye SOS. Slik var det også da lokallagene var tilknyttet gamle SOS. I Trondheim har følgende 39 lokallag og fylkeslag vært registrert i kortere eller lengre perioder fra 2009 til i dag 6 : - Byåsen lokallag av SOS rasisme 5 Se Tabell 8 i vedlegget for oversikt over alle tilskuddene til SOS. I kapittel 2 og 3 gjennomgår vi de enkelte tilskuddene nærmere. 6 Kilde: Brosjyre fra Trøndelag SOS om innkalling til årsmøte, søknader fra SOS til Sør- Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, Brønnøysundregistrene (når man søker på SOS ) og hjemmesiden til Nye SOS (personer som har skrevet under etableringen av den nye organisasjonen). I Brønnøysundregistrene er det registrert 40 enheter når man søker på navnet SOS. Ti av dem er ulike lokallag i Trondheim og tre av dem er ulike fylkeslag i Trøndelag.

9 Innledning 9 - Byåsen vgs skolelag av SOS - Ib-laget ved katedralskolen av SOS rasisme - Kurdisk SOS i Trondheim - Ravnkloa SOS rasisme - Sjetnemarka lokallag av SOS rasisme - SOS studentlag ved HiST - Studentlaget hist av SOS rasisme - Studentlaget kvakiutl av Trondheim SOS rasisme - Trondheim kurdisk lokallag av SOS rasisme - Trondheim midtbyen hjelpelag av SOS rasisme - Trondheim Midtbyen SOS - Nidaros SOS - Nye SOS i Trondheim (tidligere: Trondheim SOS ) - Trondheim sørsida lokallag av SOS rasisme - Trondheim østsida lokallag av SOS rasisme - Arbeiderlaget av SOS Trondheim - Studentlaget av SOS Dragvoll - Skolelaget av SOS Schønning vgs - Trondheim sosionom av SOS - Trondheim Hip-Hop-lag av SOS - Conurbia HipHoplag av SOS i Trondheim - Trondheim katedralskole av SOS - Brundalen skolelag av SOS - SOS Islamfobi - Katedralskolen IB av SOS - Trondheim dokumentasjonslag av SOS - Rock band av SOS - Sverresborg skolelag av SOS - Tiller av SOS - Mangfold og glede av SOS - Trondheim AOI - Kunstlaget av SOS Trondheim - Trondheim Katta SOS - Skolelaget Katta IB-linja SOS - Nye SOS i Trøndelag (tidligere: Trøndelag SOS ) - Somalisk Velferdsforening i Sør-Trøndelag - Trøndelag antinazilag av SOS rasisme - Trøndelag aoi-lag av SOS rasisme Kommunerevisjonen har ikke undersøkt om disse lokallagene har vært aktive. Mange av lokallagene opptrer med ulike varianter av navn i de ulike registrene og søknadene, 7 for eksempel Trondheim midtbyen hjelpelag av SOS rasisme og Hjelpelaget Midtbyen av SOS. I 2010 var det registrert 27 lokallag og 2 fylkeslag i Trondheim. 8 I årsmøteinnkallingen i 2010 fra Trøndelag SOS er alle lokallagene registrert med samme adresse i Trondheim. Nye SOS opplyser i intervju at kun Nye SOS i Trondheim og Nye SOS i Trøndelag er aktive i Trondheim i dag. Ingen av lokallagene har gjort vedtak om nedleggelse, men det er lite aktivitet i dag. For inntil ett år siden var det ifølge Nye SOS fortsatt mange aktive 7 Alternativt er slike varianter ulike lokallag, og i så tilfelle finnes det enda flere lokallag i Trondheim. 8 Kilde: Brosjyre fra Trøndelag SOS om innkalling til årsmøte og søknaden fra Trøndelag SOS til Sør-Trøndelag fylkeskommune i I søknaden til fylkeskommunen har Trøndelag SOS også ført opp tre lokallag fra andre kommuner i Sør-Trøndelag. Andre kilder for navn på lokallag i Trøndelag er søknader til Trondheim kommune og hjemmesiden til Nye SOS.

10 10 Innledning lokallag i Trondheim, for eksempel Ravnkloa SOS. Ravnkloa, Nidaros og lignende lokallag var likestilt med Trondheim SOS, og flere av lokallagene er registrert i Brønnøysundregistrene med egne organisasjonsnummer, men Trondheim SOS hadde hovedansvaret for de fleste av aktivitetene. Nidaros SOS søkte og fikk driftsstøtte av Trondheim kommune i Nye SOS opplyser at dette i hovedsak var et voksenlag som de prøvde å etablere, men de avsluttet det fordi det ikke fungerte tilfredsstillende. I tillegg har det eksistert lokallag i flere andre kommuner i Trøndelag. 9 Nye SOS opplyser at i Trøndelag i dag finnes det blant annet lokallag i Steinkjer, Namsos, Fosen, Kyrksæterøra, Grong og Malvik. Nye SOS opplyser at de har ønsket å ha mange lag fordi de har en teori om at hvis en organisasjon består av flere enn ti personer utvikler det seg til et a- og b- lag hvor noen blir aktive, mens andre blir mer passiv og hengende etter. Ifølge Nye SOS har det vært en styrke for organisasjonen å ha lag på forskjellige skoler fordi de blant annet kan få medlemmer til å henge opp plakater på skolene. Ifølge Nye SOS rasisme har medlemsvervingen skjedd ved at Trondheim og Trøndelag SOS har lønnet egne ververe som har vervet på gata, spesielt på sommeren. Tidligere benyttet de et verveskjema hvor hver enkelt fylte ut navn, adresse, fødselsår på en linje, men dette verveskjemaet er erstattet med ett skjema per medlem slik at signatur fremgår i tillegg. Medlemmer av organisasjonen har også vervet på skolene. Ifølge organisasjonen var det i grunnlagsårene ikke noe krav om signatur, men navnet måtte føres opp på kontingentkravet for neste år. De uttaler at ingen familiemedlemmer ble ført opp automatisk som medlemmer, kun de som ble ført inn i verveskjema av hovedmedlemmet. Nye SOS oppgir at i 2008 var normal kontingent 10 kroner, og kun et lite antall betalte mer. I 2009 og 2010 måtte derimot alle medlemmer betale minst 50 kroner, og ingen ble regnet som medlem hvis de ikke betalte minst 50 kroner Organisasjoner med tilknytning til (Nye)SOS I formannskapssaken om SOS redegjorde rådmannen for noen organisasjoner som har tilknytning til SOS, men som er selvstendige organisasjoner registrert i Brønnøysundregistrene. Tjen Folket Organisasjonen Tjen Folket har adresse i Haugesund, og nestleder var også leder for SOS sentralt. Det er ikke registrert noen lokal organisasjon i Trondheim. Revolusjonær kommunistisk ungdom (RKU) Partiet Revolusjonær kommunistisk ungdom (RKU) er ungdomsavdelingen i Tjen folket og har adresse Trondheim. Lederen er tidligere leder av SOS i Trondheim og Trøndelag. Organisasjonen søkte om og fikk tilskudd fra følgende ordninger i 2011: Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner ( kroner basert på medlemstall på 84) og tilskudd til anlegg, utstyr og ledertrening ( kroner). Fordelingsutvalget i Barne- og likestillingsdepartementet 10 krever tilbake kroner som RKU fikk tildelt i 2010 for å drive politisk aktivitet. Fordelingsutvalget sendte i februar 2011 ut brev til rundt 98 av de 359 medlemmene som RKU opplyste at var medlemmer i organisasjonen. 54 prosent av disse nektet for at de var medlemmer i RKU Kilde: Nye SOS, Brønnøysundregistrene og søknader fra SOS til fylkeskommunen. 10 Fordelingsutvalget er et eget forvaltningsorgan direkte underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Utvalgets hovedoppgave er å tildele tilskudd til de landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjonene. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er sekretariat for utvalget. 11 og og

11 Innledning 11 Kameraten Organisasjonen har adresse i Trondheim. SOS Sør-Trøndelag fikk i 2010 et tilskudd på kroner til opprettelse av treffstedet Kameraten. Denne organisasjonen sendte tre søknader om tilskudd i 2012, men søknadene var lite konkrete og alle fikk avslag. Rådmannen gjennomførte et møte med representanter for organisasjonen 27. august 2012 for å gjøre seg kjent med aktivitetene. Aktivisteiendom AS Aktivisteiendom AS ble eid av SOS rasisme, og i forbindelse med inndriving av gjeld fra SOS ble denne organisasjonen slått konkurs i Aktivisteiendom AS eide Munkegata 64 og leide ut kontorlokaler til SOS og kafélokaler til Kameraten Forholdet mellom Nye SOS og SOS Nye SOS Trondheim og Trøndelag hevder sin uavhengighet av den gamle moderorganisasjonen. Tidligere leder av lokallaget i Trondheim (leder til og med 2011) satt imidlertid i landsstyret i SOS under samme periode. Vedkommende var også nestleder i SOS og deltok under rettssaken mot SOS i I dag er han medlem i organisasjonen Tjen folket sammen med sentrale medlemmer fra tidligere SOS. Vedkommende er vanlig medlem i Nye SOS og deltok under møtene med kommunerevisjonen i denne forvaltningsrevisjonen fordi han var leder da lokallaget fikk de fleste tilskuddene fra kommunen. SOS i Trondheim har benyttet samme revisor som SOS sentralt, det vil si KPMG i 2009 og 2010 og Norem Revisjon AS i Medlemslistene til lokallaget i Trondheim for årene har blitt hentet ut fra medlemsarkivet til sentralleddet i SOS. Det er sentralleddet i SOS som har hatt ansvaret for medlemsregistrering og oppbevaring av medlemslistene til lokalog fylkeslaget i Trondheim. I dag har imidlertid de enkelte lokallagene selv ansvar for medlemsregistreringen. Nye SOS mener at SOS tapte søksmålet på sviktende grunnlag og at det ikke ble bedrevet medlemsjuks. De mener at saken blant annet gjelder ulik tolkning av reglene for familiemedlemskap. Organisasjonen oppgir at måten de har praktisert medlemskap har vært kjent og godkjent av departementet og at de har hatt en medlemsregistrering som er vanlig organisasjonspraksis for lokallag i Norge. Videre framhever de at det ikke har vært straffesaker eller søksmål mot enkeltpersoner i sentralleddet eller i lokallaget i Trondheim. 12 Nye SOS framhever også at stikkprøver fra Fordelingsutvalget på 2000-tallet ikke avdekket medlemsjuks Metode For å svare på problemstillingene har vi gjennomført analyse av regnskap og medlemslister til SOS, stikkprøver av medlemslistene, annen dokumentanalyse og intervju Innhenting av regnskap og medlemslister til SOS Nye SOS uttrykte i februar 2013 i forbindelse med formannskapssaken om tilskuddene fra kommunen at de ville være meget imøtekommende med å gi all dokumentasjon de kunne. Det tok rundt to måneder og flere henvendelser før kommunerevisjonen fikk all dokumentasjonen som vi etterspurte av Nye SOS. Vi har fått hovedregnskapene for 2009, 2010, 2011 og 2012 og har analysert disse. Vi har også gjennomgått søknader, tilsagnsbrev, tilbakerapportering, prosjektregnskap for det enkelte tilskuddet og annen relevant dokumentasjon. 12 Kilder: Formannskapssaken og intervju med kommunerevisjonen. 13 Se blant annet kontroll av medlemslista for 2004 i rapport 2006 utarbeidet i 2007 av Fordelingsutvalget. Her bekrefter nesten alle de kontrollerte medlemmene medlemskapet. Undersøkelsen ble imidlertid sendt ut via post til medlemmene. Svarprosent var på 43, og 21 prosent av brevene kom i retur fordi utvalget ikke fant adressen. Kilde:

12 12 Innledning Revisjonen har også mottatt medlemslister for Nidaros SOS i 2008 og Trondheim SOS i 2010, men ikke for Trondheim SOS i Ifølge kommunens retningslinjer må medlemsarkiv som ligger til grunn for støtte, oppbevares i minst tre år. Oppbevaringsplikten for søknadsåret 2010 (som er basert på antall medlemmer i 2009) gikk ut 30. august Kommunerevisjonen ba om innsyn i medlemslistene den 18. september. Nye SOS oppgir disse årsakene til at vi ikke har fått medlemslisten for grunnlagsåret 2009: Vi har ikke fått medlemslisten for dette året (2009) fra sentralleddet. Som kjent er det sentralleddet i SOS som har ført medlemsregister. Disse arkivene finnes i stor grad ikke lenger, i likhet med sentralleddet som er konkurs. Derfor har det krevd en viss innsats fra tidligere ansvarlig for føring av disse registrene å finne de filene vi har bedt om. Siden regelverket til kommunen krever 3 år arkivering, så har vi sagt at 2009 ikke var prioritert. Vi minner om at statsautorisert revisor har gjennomgått listene og antall og skrevet sin uttalelse. På spørsmål fra revisjonen om alle betalende medlemmer er inkludert i de mottatte medlemslistene svarer Nye SOS at de har bedt sentralleddet om å få medlemslister over alle tellende medlemmer for de aktuelle grunnlagsårene. De regner med at de har mottatt dette og ser at tallene stemmer overens med revisorattestasjonene. Revisjonen har etterspurt dokumentasjon på innbetalt medlemskontingent, antall medlemmer under 7 år og antall medlemmer som har betalt under 50 kroner for grunnlagsårene 2009, 2010 og 2011, men vi har ikke mottatt dette. Innbetalt medlemskontingent framkommer ikke i regnskapet til Trondheim SOS som vi har fått overlevert. Nye SOS uttaler at den fullstendige dokumentasjonen bare har vært hos sentralleddet og at det hovedsaklig har vært sentralleddet som har krevd inn kontingent og ført medlemsregister. De fleste år har bare unntaksvis lokallaget mottatt kontingent og sendt denne videre. Ifølge lokallaget oppgir det gamle sentralleddet at de sentrale arkivene er beslaglagt av politiet slik at de derfor ikke kan levere dokumentasjon på innbetalt medlemskontingent Stikkprøver av medlemsliste gjennom folkeregisteret For å undersøke medlemmers alder, bosted, navn og autensitet har vi kontrollert de mottatte medlemslistene gjennom søk i folkeregisteret, samt andre søkemotorer slik som Google, Skatteetaten og Vi har tatt 231 stikkprøver av totalt 515 medlemmene under 26 år som står oppført i medlemslista fra 2010, mens vi har utført 17 stikkprøver av 53 medlemmer fra Når revisjonen har foretatt søkene, har vi også tatt hensyn til at for- og etternavn kan ha blitt blandet. Ifølge folkeregisterloven skal det sentrale folkeregister registrere alle personer som er eller har vært bosatt i Norge, samt født i Norge eller som har fått tildelt fødselsnummer eller D-nummer. Under revisjonens søk i folkeregisteret har vi funnet personer på medlemslista som har vært asylsøkere Stikkprøver gjennom oppringing av personer på medlemsliste Videre har vi ringt 58 medlemmer som er oppført på medlemslista fra 2010 for å kontrollere om de er reelle medlemmer. Dette utvalget baserte vi på de 231 personene som vi kontrollerte gjennom søk i folkeregisteret og andre søkemotor (se forrige delkapittel). Noen av dem vi ringte hadde problemer med å huske tre-fire år tilbake i tid om de var medlemmer. Det kan dermed være noen som faktisk har vært medlemmer, men som opplyste til revisjonen at de ikke har vært det. På den andre siden hadde flere av dem som bekreftet medlemskapet, utfordringer med å huske om de hadde betalt medlemskontingent akkurat i Dersom det var usikkerhet om dette, har vi ført disse medlemmene som betalende medlemmer i Dette kan ha ført til at vi har registrert for mange bekreftete medlemmer. Vi vurderer at metoden er pålitelig Annen dokumentanalyse Gjennom rådmannens fagstab, ESA og kommunens nettsted har vi innhentet relevante dokumenter og retningslinjer for de aktuelle tilskuddene. SOS har også mottatt tilskudd fra Sør-Trøndelag

13 Innledning 13 fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Vi har derfor hatt kontakt med fylkeskommunene og mottatt relevant dokumentasjon og informasjon. Kommunerevisjonen har hatt kontakt med KPMG som var revisoren til SOS, men blant annet på grunn av taushetsplikten kan KPMG ikke gi et fyllestgjørende svar på våre spørsmål. KPMG har ikke anledning til å utlevere egne dokumenter og uttaler at de ikke lenger har oppbevaringsplikt i henhold til kommunens reglement. Plikten til å fremlegge dokumentasjon utover medlemslister påhviler etter KPMGs skjønn SOS Intervju I tillegg har vi gjennomført intervju med rådmannen (kommunaldirektør, fagstaben og ansvarlige saksbehandlere) og intervju med Nye SOS. I tillegg har vi hatt oppfølgingsspørsmål via e-post med rådmannen og Nye SOS. 1.4 Revisjonskriterier Revisjonskriteriene i prosjektet er hentet fra følgende kilder: Barnelova 32 Trondheim kommunes retningslinjer og vilkår som framkommer av tilsagnsbrev mellom Trondheim kommune og Nye SOS Kommunelovens 23 nr 2 Rutine i Kvaliteket: Behandling av søknader om tilskudd fra tilskuddsordninger innen kulturområdet Formannskapssak 297/11 Retningslinjer for kommunale tilskuddsordninger

14 14 Er tilskudd gitt på riktig medlemsgrunnlag? 2 Er tilskudd gitt på riktig medlemsgrunnlag? 2.1 Revisjonskriterier Barnelova 32 presiserer at barn som er fylt 15 år, selv avgjør spørsmål om å melde seg inn i eller ut av foreninger. Haugaland Tingrett uttaler i november 2011 i forbindelse med dommen av SOS følgende: Når det så gjelder barn under 15 år, har det vært akseptert at verger kan melde disse inn i lag og foreninger. Andre enn verger har ikke denne muligheten, og søsken kan derfor ikke melde hverandre inn i en organisasjon. Trondheim kommune har gjennom retningslinjer i søknadsskjema og tilsagnbrev 14 satt følgende vilkår for driftstilskudd: - Medlemmene må ha bostedsadresse i Trondheim kommune og ha betalt medlemskontingent innen siste år. - Antallet medlemmer mellom 7 og 25 år må være minst 30, og minst 2/3 av medlemmene må være innenfor denne aldersgruppa. Et medlem regnes som under 25 år til og med det kalenderåret hun/han fyller 25 år. - Organisasjoner som tillater familiemedlemskap kan telle det medlemmet eller de medlemmene som er mellom 7 og 25 år. - Medlemskontingenten må være minst 50 kroner per år per medlem. Er samme person medlem i flere underavdelinger og betaler minst 50 kroner i kontingent til hver underavdeling, kan medlemskap for hver underavdeling telle. - Alle lag og organisasjoner er pliktig til å ha et medlemsarkiv som skal inneholde følgende: 1) Medlemmenes navn og adresse foregående år, 2) Fødselsår og 3) Når betalt kontingent foregående år. Medlemsarkiv som ligger til grunn for støtte må oppbevares i minst tre år. - En registrert/statsautorisert revisor må i søknaden attestere det oppgitte medlemstall, og at medlemskontingent ble betalt innen utgangen av det foregående år. Revisoren må kunne fremlegge relevant informasjon fra medlemsarkivet de foregående tre år. - Driftstilskudd ytes for inntil 500 medlemmer. - Trondheim kommunerevisjon har innsynsrett i regnskap og medlemsarkiv til søker. I søknadsskjemaet måtte organisasjonene bekrefte at opplysningene i søknaden var korrekte og i samsvar med reglene for tildeling av støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner. 2.2 Fakta Fakta om de mottatte driftstilskuddene fra Trondheim kommune Tabellen nedenfor viser oversikt over kommunens driftstilskudd til SOS lokalt. Totalt har kommunen gitt driftstilskudd til organisasjonen på kroner for årene 2009, 2010 og Støtten ble gitt fra tilskuddsordningen Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner som nå er avviklet. I 2009 var det Nidaros SOS som søkte og fikk driftstilskudd, 15 mens de to påfølgende årene (2010 og 2011) søkte Trondheim SOS om driftstilskudd. I sitt saksframlegg 14 Søknader og svar fra rådmannen for årene 2009, 2010 og Da Nidaros SOS søkte om tilskudd i 2009, oppgav de 44 medlemmer under 26 år og totalt 61 medlemmer i 2008 (se Tabell 5 i vedlegg).

15 Er tilskudd gitt på riktig medlemsgrunnlag? 15 i saken behandler rådmannen Trondheim SOS og Nidaros SOS som samme lokallag, men ifølge Nye SOS er dette to likestilte lokallag. 16 Tabell 1 Driftstilskudd fra Trondheim kommune til SOS lokalt Dato tilskudd Arrangement/aktivitet Beløp Navn organisasjon Driftstilskudd Nidaros SOS Driftstilskudd Trondheim SOS Driftstilskudd Trondheim SOS Antall medlemmer i Trondheim SOS for perioden Figuren nedenfor viser antall betalende medlemmer under 26 år i perioden 2008 til 2011 i Trondheim SOS. 17 De blå kolonnene i figuren viser antall medlemmer i Trondheim SOS som de har oppgitt i søknadene til Trondheim kommune. De røde kolonnene viser antall medlemmer i Trondheim SOS som Trøndelag SOS har oppgitt i søknadene til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Alle organisasjonene som søkte om tilskudd et år (søknadsåret), måtte oppgi medlemstall for forrige år (grunnlagsåret) er dermed grunnlagsåret for søknadsåret Figuren nedenfor viser medlemstallet for grunnlagsårene. 18 Figur 1 Antall medlemmer i Trondheim SOS oppgitt til Trondheim kommune og Sør- Trøndelag fylkeskommune Søknad til Trondheim kommune Søknad til Sør-Trøndelag fylkeskommune 16 Trondheim SOS hadde imidlertid hovedansvaret for de fleste av aktivitetene. Nye SOS opplyser videre at de avsluttet Nidaros SOS fordi det ikke fungerte tilfredsstillende. 17 Tabell 5 i vedlegget gir en mer detaljert oversikt som også viser antall medlemmer over 26 år. 18 Medlemstallene i den blå kolonnen i 2008 er hentet fra søknaden fra Trondheim SOS til Trondheim kommune i Omfatter betalende medlemmer under 26 år i Trondheim SOS, per i grunnlagsåret.

16 16 Er tilskudd gitt på riktig medlemsgrunnlag? Tabellen viser for det første at antall medlemmer basert på søknadene fra Trondheim SOS til Trondheim kommune sank fra 2035 medlemmer i 2008 til 950 medlemmer i 2009 og 513 i Lokallaget har ikke oversikt over antall betalende medlemmer i 2013, men de har ei aktivistliste på totalt 315 personer som ønsker å bli informert om all aktivitet. Ifølge organisasjonen har medlemstallet sunket de siste årene blant annet fordi lokallaget ikke har hatt midler til å belønne ververe. Nye SOS i Trondheim uttaler at de ville ha prioritert medlemsverving høyere, hvis de hadde fått driftsstøtte etter antall medlemmer. Nye SOS opplyser at de hadde en stor vervekampanje i 2008, som skulle ha medført en økning i antall medlemmer. Tabellen viser for det andre at det er stor forskjell mellom antall medlemmer som Trondheim SOS og Trøndelag SOS har oppgitt til Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. For 2008 har lokal- og fylkeslaget oppgitt ganske likt antall medlemmer, men for 2009 har organisasjonen oppgitt vesentlig lavere medlemstall i søknadene til kommunen i forhold til fylkeskommunen. Trøndelag SOS har i søknadene til fylkeskommune oppgitt at antall medlemmer i Trondheim SOS var i Nedgangen i antall medlemmer i Trondheim SOS fra 2009 til 2010 er mye kraftigere i søknaden til fylkeskommunen enn i søknaden til kommunen. Nye SOS forklarer forskjellene mellom medlemstallene i kommunen og fylkeskommunen med ulike regelverk og definisjoner av hva som regnes som tellende medlem. De opplyser at de har oppgitt tellende medlemmer i samsvar med regelverket for de forskjellige stønadsordningene. Nye SOS understreker også at organisasjonene fikk kun driftsstøtte fra Trondheim kommune for antall medlemmer opp til 500 medlemmer i søknadsårene , men Trondheim SOS hadde langt flere medlemmer enn dette. Kommunerevisjonen bemerker at noe av årsaken til differansen kan være at søknadene til fylkeskommunen inkluderer medlemmer under sju år, mens SOS kun har oppgitt medlemmer mellom 7 og 25 år i søknadene til kommunen. 20 Ifølge Nye SOS hadde organisasjonen betalende medlemmer under 7 år i 2008, 2009 og 2010, men disse var ikke tellende overfor kommunen. Derimot var disse tellende overfor andre tilskuddsgivere. Revisjonen har etterspurt dokumentasjon på innbetalt medlemskontingenten, antall medlemmer under 7 år og antall medlemmer som har betalt under 50 kroner for grunnlagsårene 2009, 2010 og 2011, men vi har ikke mottatt dette Kommunerevisjonens kontroll av medlemslistene Ifølge de mottatte medlemslistene var det 53 medlemmer i Nidaros SOS i 2008 og 515 medlemmer i Trondheim SOS i 2010 under 26 år. Dette samsvarer omtrent med oppgitte medlemstall i søknadene til Trondheim kommune. For 2010 var det ett avvik på to medlemmer. Nesten alle medlemmene i de to listene er ført opp med adresse i Trondheim kommune. Revisjonen ble i et møte tidlig i datainnsamlingen gitt anledning til å lese gjennom medlemslista fra 2008, men vi fikk ikke ta kopi. 22 På denne lista var noen personer registrert med innbetaling på 100 kroner, mens noen medlemmer med samme etternavn ikke var registrert med innbetaling, noe som tyder på at det er snakk om familiemedlemskap. På medlemslista som revisjonen mottok fra Nye SOS noen uker senere, er alle medlemmene registrert med innbetalt kontingent. Vi har derfor spurt hvorfor den mottatte medlemslista er forskjellig fra den første lista som vi så på møtet. Lokallaget svarer at de også hadde fått den første lista fra sentralleddet: 20 Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde for øvrig like kriterier for hva som regnes som medlem. 21 Se mer i metodekapittel Begrunnelsen var at SOS tolket innsynsrett slik det står i kommunens retningslinjer som at kommunerevisjonen kun får innsyn i medlemslistene, men ikke kopi av disse.

17 Er tilskudd gitt på riktig medlemsgrunnlag? 17 Vi gjorde vedkommende vi fikk dem fra oppmerksom på at listene hadde den feilen at kontingent ikke var registrert på hvert enkelt medlem. Vi fikk derfor en ny liste der dette var rettet opp. I den gamle listen var for eksempel hovedmedlem registrert med 200 kroner i kontingent og familiemedlemmene ingenting, selv om disse 200 da var 50 kroner per medlem. SOS har hatt praksis med familiemedlemskap, men dette framkommer som sagt ikke i medlemslistene. Alle medlemmene er oppgitt med innbetaling på 50 kroner eller mer i medlemslistene, men vi har som sagt ikke fått dokumentasjon som bekrefter dette. Tre av fire personer i medlemslista for 2010 er oppført med registrert innbetalingsdato 31. desember Ifølge Nye SOS er årsaken at dette er datoen kontingenten er registrert inn på den sentrale bankkontoen. Lokalt og kontant innbetalt kontingent har blitt samlet opp gjennom året og blitt betalt på slutten av året. Vi har kontrollert de mottatte medlemslistene gjennom søk i folkeregisteret og andre søkemotorer. (se Tabell 2 nedenfor). Stikkprøvene viser at 84 prosent av medlemmene i utvalget var registrert med bosted i Trondheim dette året. Det er tre prosent som vi ikke har kunnet verifisere bostedet til. 23 To prosent av personene på medlemslista hadde bosted utenfor Trondheim, mens ti prosent fant vi ikke selv om vi gjorde grundige søk i folkeregisteret og på internett. 24 Fire av medlemmene er ført opp to ganger i lista for Tilsvarende har vi tatt 17 stikkprøver av medlemslista fra Her var det 2 av 17 personer på lista (12 prosent) som vi ikke fant. Tabell 2 Kontroll av bosted i medlemslistene for 2010, utvalg av medlemmer under 26 år, i prosent Bosted Antall Andel Trondheim Ukjent bosted (ikke verifisert) 8 3 Bosted utenfor Trondheim 4 2 Fant ikke Dobbeltføringer hele lista 4 2 Totalt Ifølge Nye SOS kan det være flere årsaker til at revisjonen ikke finner personer slik som at personen har flyttet, lever i Norge uten å være registrert (flyktning, asylsøker eller papirløs flyktning), feilstavet navnet sitt, brukt mellomnavn som etternavn eller liknende (i mange land skriver en etternavnet først) eller at personen har meldt seg inn under falsk navn for å tulle med organisasjonen. 26 Nye SOS opplyser også at majoriteten av deres medlemmer har vært ungdom og en stor andel har hatt ikke-norsk bakgrunn og vært flyktninger, og arbeidet med verving og registrering av opplysninger har i stor grad vært utført av frivillige aktivister. Selve innmeldingen har basert seg på verveskjema der opplysninger er ført opp for hånd. Organisasjonen mener dette er faktorer som legger til rette for feilregistreringer. 23 Ifølge retningslinjene til kommunen skal medlemmet ha bosted i kommunen og trenger ikke være folkeregistrert. Dette har gjort kontrollen utfordrende. Personene i kategorien "ukjent bosted" er folkeregistrert utenfor Trondheim, men kan likevel ha bosted i Trondheim fordi de for eksempel er studenter eller skoleelever i byen. Vi har imidlertid ikke funnet dokumentasjon på dette. Det kan også hende at noen personer i kategorien Trondheim er folkeregistrert i byen, men bor i en annen kommune. 24 To av personene som er registrert under kategorien "fant ikke" var eldre enn 26 år, men rett navn og adresse prosent av alle medlemmene og 2 prosent av utvalget. 26 SOS uttaler at de aldri har hatt tilgang til offentlige registre som kunne fanget opp slike feil. De bemerker også at revisjonen kunne ha gjort feil ved inntasting i register.

18 18 Er tilskudd gitt på riktig medlemsgrunnlag? Mange av personene på medlemslistene er registrert med feil navn og/eller årstall og har dermed vært meget vanskelig å finne. 27 Rundt 40 av medlemmene (cirka 17 prosent av utvalget) 28 i de tre første kategoriene i Tabell 2 ovenfor er ført opp med feil/feilstavet navn eller adresse. Noen er ført opp med både feilstavet adresse og navn. Nye SOS har tre forklareringer på feilregistreringene. For det første kan medlemmene ha skrevet feil på verveskjemaet. For det andre kan håndskriften være utydelig slik at den blir feiltolket når den føres inn i medlemsregisteret. For det tredje kan de som har skrevet av verveskjema ha lest feil, og Nye SOS utdyper at dette blant annet kan skyldes at sentralleddet har hatt hjelp av frivillige aktivister, gjerne ungdommer og med ikke-norsk bakgrunn. Vi har ringt opp 58 personer som er oppført på medlemslisten i 2010 for å kontrollere at de faktisk er medlemmer (se Tabell 3 nedenfor). Nesten halvparten oppgir at de ikke har vært medlemmer av organisasjonen. Ut i fra et utvalg på 58 av 513 medlemmer kan vi med 95 prosent sannsynlighet fastslå at mellom 36,2 og 60,4 prosent av alle personene på medlemslista for 2010 ikke har vært medlem av Trondheim SOS. Tabell 3 Stikkprøvekontroll per telefon på bekreftelse av betalt medlemskap i Trondheim SOS i 2010 Antall Andel Nei, ikke medlem 28 48,3 Ja, medlem 26 44,8 Husker ikke 4 6,9 Totalt ,0 Seks av personene som har svart ja og seks av personene som har svart nei, oppgir at de er noe usikker på om de har vært medlem eller ikke. 12 av de 24 som bekrefter at de var medlem, er usikker om de betalte medlemskontingent dette året. Flesteparten av personene som benekter medlemskapet er helt sikker på at de aldri har vært medlem av Trondheim SOS eller medlem av organisasjonen andre steder i landet. Enkelte oppgir at de kun har betalt medlemskontingent en gang da de ble vervet på gata, men aldri siden. En person opplyste om at hun aldri har betalt kontingent fordi ververen sa at medlemskapet var gratis. En annen opplyste at vedkommende som vervet henne at hun skulle skrive opp navnene på søsken og andre familiemedlemmer uten at hun var klar over at hun dermed meldte dem inn i organisasjonen. Mora hennes måtte i etterkant melde ut søsknene hennes Attestering av medlemslistene foretatt av revisor til SOS Ifølge retningslinjene til Trondheim kommune måtte antall medlemmer som organisasjonene oppgav i søknaden, attesteres av en registrert eller statsautorisert revisor. For søknadsårene 2009 og 2010 ble medlemstallene til SOS attestert av KPMG i Haugesund som var revisor for sentralleddet. 29 KPMG uttalte i 2009 og 2010 i brev til rådmannen at lokallaget har et tilfredsstillende system for registrering av grunnlagsopplysninger i organisasjonen. Systemet fungerer og det er tilfredsstillende rutiner for intern kontroll av opplysningene. 27 Dette gjelder også de typiske norske navnene. 28 I forhold til antall personer i de tre første kategoriene i tabell 3 blir dette 20 prosent. 29 KPMG sier til kommunerevisjonen at de tidligere har revidert stiftelsen SOS sentralt, men aldri har vært valgt revisor for lokallaget Trondheim SOS. De uttaler at de imidlertid har hatt et attestasjonsoppdrag vedrørende medlemstallene for 2009 for Trondheim SOS, som var en del av revisjonen av SOS sentralt. Revisjonen presiserer at KPMG også attesterte medlemstallene for Nidaros SOS for 2008 (søknadsåret 2009).

19 Er tilskudd gitt på riktig medlemsgrunnlag? 19 Etter at Trondheim kommune gjennom media ble kjent med at SOS sentralt var mistenkt for juks med medlemslister sendte rådmannen en henvendelse til revisor for alle organisasjoner som hadde søkt om driftstilskudd i 2010 med noen spørsmål knyttet til kontroll av medlemstall og innbetaling av kontingenter. Trondheim SOS sin revisor KPMG Haugesund sendte en e-post hvor de bekreftet at deres kontroll viste at oppgitt medlemstall stemte. KPMG uttalte at deres stikkprøver ikke avdekket noen medlemmer som var under sju år, at antall medlemmer i systemet stemte med overført beløp til søknaden og at antall medlemmer under 26 stemte med registrert fødselsdag. Ifølge KPMG hadde SOS egne permer for alle innbetalte medlemskontingentene som var organisert etter dato for innbetaling. Systemet som kjørte ut medlemslistene viste også dato for innbetaling. KPMG fant ingen avvik ved kontroll av innbetaling for 15 utvalgte personer i medlemsregisteret. Samtlige kontrollerte hadde betalt minstekontingent på 50 kroner, mens ett absolutt fåtall hadde betalt 75 kroner. En rimelighetsvurdering av de som ikke var kontrollert, viste også 50 kroner i innbetalt kontingent. Ifølge KPMG var antall medlemmer under 26 år innenfor kravet om 2/3 av medlemsmassen. KPMG fratrådte som revisor fra og med For søknadsåret 2011 ble medlemstallet attestert av Norem Revisjon AS som også uttalte følgende: Trondheim SOS har et tilfredsstillende system for registrering av grunnlagsopplysninger i organisasjonen. Systemet fungerer og det er tilfredsstillende rutiner for intern kontroll av opplysningene Tilskudd fra Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune har gitt kroner i tilskudd til Trøndelag SOS fra 2009 til I denne perioden er mellom 75 og 93 prosent av medlemmene oppgitt med bosted i Trondheim i denne perioden, og antall medlemmer i Sør-Trøndelag har blitt redusert fra 3441 i 2009 til 388 medlemmer i Fra 2010 til og med 2013 har Nord-Trøndelag fylkeskommune (gjennom NTBUR) 32 totalt gitt kroner i tilskudd til Trøndelag SOS. SOS fikk ikke driftstilskudd i 2010 fordi NTBUR ikke hadde tillitt til at oppgitte tall på 479 medlemmer i 2009 var riktig. Ifølge NTBUR var det et urimelig samsvar mellom antall medlemmer og den aktivitet og synlighet organisasjonen hadde hatt i fylket. 33 Da Trøndelag SOS året etter søkte om støtte, oppgav de 40 medlemmer i Vurderinger Revisjonen mener at SOS ikke har oppgitt riktig medlemstall til Trondheim kommune. Halvparten av personene i vår stikkprøvekontroll av medlemslista fra 2010 oppgir at de ikke hadde vært medlem av Trondheim SOS. Stikkprøvekontroll av medlemslistene opp mot folkeregisteret viste at mange av personene var vanskelig å finne på grunn av feile stavelser av navn og/eller adresse. Ti prosent av de oppgitte medlemmene i denne kontrollen lot seg ikke identifisere i folkeregisteret. Revisjonen har ikke mottatt dokumentasjon på innbetalte medlemskontingenter. SOS kan derfor ikke dokumentere hvor mange som faktisk har vært betalende medlemmer i lokallaget. Lokal- og fylkeslaget i SOS har oppgitt ulikt antall medlemmer i Trondheim SOS til Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Selv om fylkeskommunen godkjenner medlemmer under sju år, mener revisjonen at dette alene ikke kan forklare den store forskjellen. 30 Sør-Trøndelag fylkeskommune (2013), SOS Orientering om tilskudd i perioden , arkivsakdok: Se Tabell 6 i vedlegg. 32 NTBUR (Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd) er et selvstendig fellesråd for barne- og ungdomsorganisasjonene i Nord Trøndelag og er delegert ansvar for fordeling av fylkeskommunale kulturmidler til barne- og ungdomsformål. 33 Kilde: NTBUR, Rapport Fylkeskommunale kulturmidler 2010, 2011 og 2012 og telefonintervju med NTBUR. 34 Se Tabell 7 for antall medlemmer og lokallag i Nord-Trøndelag.

20 20 Er tilskudd brukt til de omsøkte formålene? 3 Er tilskudd brukt til de omsøkte formålene? 3.1 Revisjonskriterier Trondheim kommune har gjennom retningslinjer i søknadsskjema og tilsagnbrev 35 satt følgende vilkår for tilskuddene til SOS : Tilskuddene må brukes til de omsøkte formålene. Søker har plikt til å føre regnskap som Trondheim kommunerevisjon har innsynsrett i. 3.2 Fakta Fakta om de mottatte aktivitetsbaserte tilskuddene Tabellen nedenfor viser aktivitetsbaserte tilskudd fra Trondheim kommune til SOS lokalt. Totalt har kommunen gitt organisasjonen kroner i aktivitetstilskudd for årene 2009, 2010, 2011 og I rådmannens saksframlegg om tilskuddene til SOS er to av tilskuddene som kommunen har gitt SOS, ikke tatt med. Dette er aktivitetene 17. mai for alle i 2011 og Aldri mer rasisme krystallnatta SOS har fått innvilget ti søknader, to søknader fra Trondheim SOS og åtte søknader fra Trøndelag SOS. Siden 2009 har Trondheim kommune avslått ni søknader fra Trondheim SOS. 36 Begrunnelsene for avslagene har først og fremst vært prioritering på grunn av stor søknadsmengde. 35 Søknader og svar fra rådmannen fra 2009 til Inkludert to søknader fra Kameraten som har eget organisasjonsnummer, men som er etablert av SOS.

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Trondheim kommunerevisjon Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Forord Trondheim kommunerevisjon oppsummerer med dette notatet resultatene fra arbeidet med en gjennomgang

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Denne formuleringen strider med forskriftens 2 første ledd c) hvor det heter at:

Denne formuleringen strider med forskriftens 2 første ledd c) hvor det heter at: PROTOKOLL FRA 4. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014 DATO: Mandag 26. mai 2014 TID: 12.00 15.30 STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland Lasse Birkeland Jon Christian Ottersen

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE

BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE - KVALITET OG RESSURSBRUK Forvaltningsrevisjonsrapport April 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Kommunal bostøtte. Desember 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Kommunal bostøtte. Desember 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Kommunal bostøtte Desember 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 4 2.2

Detaljer

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Dokument nr 3:4 (1998 99)

Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonen Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens Pensjonskasse Til Stortinget Riksrevisjonen legger med dette fram Dokument nr 3:4 (1998 99) Riksrevisjonens

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag Rapporten Sårbar frivillighet er utarbeidet av Inge Carlén og Erlend

Detaljer