MØTEINNKALLING Tysnes kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Tysnes kommune"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad : Rådhuset Møtedato : Tid : 12:15-13:15 SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 7/13 13/281 U Ofl 13 AVVIKSMELDINGAR 2013 orientering av leiar og verneombud Vågsmaka bufelleskap PS 8/13 12/1355 OMBYGGING AV RÅDHUSET I SAMBAND MED LOKALISERING AV HELSETENESTENE OG OMORGANISERING PS 9/13 12/351 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR YMSE Tysnes rådmannskontor, 29. august 2013 Steinar Dalland rådmann Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Telefon: UGGDAL UGGDAL Telefaks:

2 SAKSFRAMLEGG Tysnes kommune OMBYGGING AV RÅDHUSET I SAMBAND MED LOKALISERING AV HELSETENESTENE OG OMORGANISERING Sakshandsamar: Ivar Erstad/Steinar Dalland Arkivsak : Arkivkode: 12/ Vedlegg: 1. Planteikningar 2. Kalkyle SAKSUTGREIING: DOKUMENT I SAKA: Forstudie nytt omsorgssenter Sluttrapport for delprosjekt stabsfunksjonar og innkjøp datert BAKGRUNN FOR SAKA: I samband med framlegg av budsjettet for 2011 gjorde kommunestyret følgjande vedtak, sitat: «Kommunestyret ber rådmannen føreta ein gjennomgang av organisering, rutinar og oppgåver på rådhuset. I arbeidet må ein sjå på om organiseringa er rett i forhold til dei oppgåver som skal løysast, samarbeid og samordning mellom etatar og kontor. Nytt økonomisystem må utnyttast fullt ut. Kan arbeidsoppgåver og rutinar optimaliserast? Kan kommunen samarbeida med andre kommunar om einskildoppgåver? Arbeidet må gjerast når ny rådmann er på plass, og kommunestyret ber om at det vert lagt fram sak om resultatet av arbeidet innan møtet i kommunestyret i juni. Dette vedtaket fulgte rådmann opp ved å leggja fram ein sluttrapport datert Rapporten konkluderte med eit forslag frå rådmannen om å endra organisasjonen gjennom å avvikla etatsstukturen og innføra ein flat organisasjonsstruktur - ein så kalla to-nivå modell. Som ein konsekvens av denne konklusjonen vil støttefunksjonar som arkiv, post, politisk sekretærarbeid etc. samordnast i eit felles sekretæriat og arkiv. Rådmannen skreiv då følgjande i si saksutgreiing sitat: Rådmannen meiner at sentralisering av stabs og støttefunksjonane på rådhuset har eit relativt stort potensiale for kostnadsreduksjon samanlikna med dagens desentraliserte struktur. Reduksjon av personalressurs vert vurdert ved naturleg avgang. Samstundes er det ingen tvil om at informasjon, kommunikasjon, tilgjenge og service andsynes publikum vert vesentleg

3 betre og meir brukarvenleg med ein felles stad for fysiske og digitale møte. Ein vesentleg funksjon for fyrstelina i eit kundemottak er å skjerme sakshandsamarnivået mot støy og oppgåver som kan løysast i front. På denne måten vert grunnlaget for ei effektiv sakshandsaming optimalisert, og vilkåra for høg produktivitet betra. Rådmannen vil ikkje på noverande tidspunkt estimera potensialet for kostnadsreduksjon gjennom effektivisering av fellestenesta. Inntil investeringsbehovet utløyst av den organisatoriske endringa er klarlagt er ikkje grunnlaget for kalkulasjon av transaksjonskostnadane, herunder investerings og kapitalkostnader, godt nok. Samtidig gjorde rådmannen greie for korleis ei fellesteneste kan byggjast opp og kva resurser som krevs, og konkluderte som følgjer sitat: På noverande tidspunkt, i den første fasen av OU prosjektet, er det vanskeleg å vere konkret når det gjeld kva konsekvensar av organisatorisk og personalmessig art overgangen frå etat til flat struktur vil få for Tysnes kommune. Rådmannen vil i neste fase av prosjektet klargjere konsekvensane både på organisatorisk og individuelt nivå. Saka blei handsama i kommunestyre den og kommunestyre gjorde då følgjande vedtak: 1. Felles stabs - / støtteteneste på rådhuset. Det vert etablert ei felles stabs - / støtteteneste på rådhuset med ansvar, oppgåver og tenestemeny i samsvar med tilrådinga frå styringsgruppa for prosjektet. I samband med etablering av fellestenesta skal alle sekretariata på etatane avviklas. Rådmannen skal utarbeide forslag til bemanningsplan for fellestenesta. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide forslag til ombygging av rådhuset for å legge til rette for omorganiseringa. Investeringa skal innarbeidast i budsjett for 2013 og økonomiplan , og handsamast i samband med budsjetthandsaminga hausten Endring av organisasjonsstruktur frå etatsstruktur til flat struktur. Tysnes kommune skal i framtida organiserast i ein flat organisasjonsstruktur med to leiarnivå. Tidspunkt for organisasjonsendringa skal sjåast i samanheng med etablering av felles stabs -/ støtteteneste på Rådhuset. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre organisatoriske tilpassingar og mellombelse løysingar i tilnærminga mot ein endeleg organisasjonsstruktur. Rådmannen skal utarbeide forslag til framtidig einingsstruktur kor organisasjonsprinsippa for to-nivå modellen vert lagt til grunn. I samband med endringa skal delegeringsreglementet og målstrukturen til Tysnes kommune tilpassast mynde og ansvarsstrukturen i den nye organisasjonen.» Med bakgrunn i pkt 1. fekk rådmannen utarbeida forslag til ombygging av rådhuset for å leggja til rette for omorgansieringa. Ombygginga blei innarbeida i økonomiplanen med kr 5 mill og med utgangspunkt i å gjera turvande ombygging for å få etablert fellestenesta i første omgang.

4 I samband med handsaminga i kommunestyret blei dette beløpet tatt ut av økonomiplanen samtidig blei det gjort følgajnade vedtak: «Framlagt forslag til ombygging av Rådhuset vert utsett slik at administrasjonen får høve til å utarbeida konsekvens av framtidig helsestruktur i Tysnes kommune, nytt forslag som skal innehalde kundetorg, fellessekretariat og arkiv. Posten på 5 mill til ombygging av rådhuset går ut i påvente av saksbehandlinga frå administrasjonen. Kommunestyre bed om at saka kjem opp til ny førehaving første halvdel av2013.» 19. februar 2013 gjorde kommunestyre vedtak om prosjektering Tysnes sjukeheim. I saka var det lagt fram eit mandat og ein framdriftsplan. Mandatet hadde to hovudmål. Fase 1a Tilråding knytt til ein samla helsestruktur, ferdig for framlegg april 2013 Fase 1b Forstudie med vidare organisering og vedtak om igangsetjing av reguleringsplan, ferdig for framlegging juni I samband med vurderinga knytt til helstrukturen var ei lokalisering av helsetenestene på rådhuset eit av 3 lokaliseringsalternativ. Rapporten fase 1a blei lagt fram for kommunestyre den 30. april Kommunestyre gjorde då følgjande vedtak: I Kommunen si helseteneste skal framleis vera lokalisert i rådhuset i Uggdal. Som det går fram av rapporten vil og framhald av tenestene i rådhuset krevja ei grad av investeringar. Det er naudsynt for å leggja til rette for tenelege og framtidsretta helsetenester for innbyggjarane, og gode arbeidsvilkår for dei tilsette. II Med tilvising til premissane i rapporten, og kommunestyret sitt vedtak i samband med handsaming av budsjett for 2013 vert rådmannen beden om å leggja fram framlegg til ombygging av rådhuset innan juni 2013» På bakgrunn av vedtak i kommunestyre i desember 2012 og vedtak i april 2013 har rådmannen hatt ein ny gjennomgang av behovet for ombygging av rådhuset. Behovet er gjort opp mot vedtak om etablering av fellestenestene etter ein to-nivå modell - og ei samlokalisering av helsetenestene. Det har i den samanhang vore maktpåliggande å ta politikarane sine innspel i debatten om økonomiplanen til følgjer. Ombygginga er derfor nedjustert til det rådmannen vurderer som eit minimum når det gjeld påbygging og oppusssing/rehabilitering. Etter som ombygginga blir utløyst av to adskilte behov og vedtak er kalkylegrunnlaget også delt. Dette for å synleggjera kostnadene som ein konsekvens av dei ulike vedtaka. Ei ombygging for å leggja til rette for fellestenestene syner ein kalkulert kostnad på ca. 1,9 mill kroner, og for ei samordning av helsetenestene ein kostnad på ca 4,1 mill kroner. Totalt vil då ei ombygging koma på ca 6,0 mill kroner.

5 VURDERINGAR: Rådmannen sitt utgangspunkt i denne saka er at ei ombygging løyser ut viktige føresetnader for å koma vidare med dei to viktigaste og største prosjekta i kommunen dei seinare år. 1. Samlokalisering av helse- og omsorgstenesta og bygging av eit nytt omsorgssenter 2. Omorganisering til ein to-nivå modell som iflg OU-rapporten utløyser både betre tenester og ei meir effektiv drift. Utover dette har rådmannen lagt til grunn at ombygginga skal skje til så låg kostnad som mogeleg. Ombygging av helsedel: Ombygging av helsedelen av rådhuset vart handsama utførleg i delrapport 1 i samband med nytt omsorgssenter. Rådmannen vil ikkje nytta tid på å gå gjennom detaljar i denne saka, men viser til at det der var kalkulert at ei ombygging med sikte på vidare drift av helsetenestene på rådhuset vil koma på rundt 5 millionar nok. I rådmannen sitt saksframlegg PS 18/13 heiter det mellom anna: «Dersom kommunestyret no vel å følgja tilrådinga frå prosjektgruppa inneber det ei ombygging av rådhuset. Dersom kommunestyret ønskjer å følgja prosjektgruppa si tilråding om at helsetenestene framleis skal vera lokalisert på rådhuset utan ei tilpassing der helsetenestene vert samla bør saka sendast tilbake til prosjektgruppa for ei ny vurdering då det bryt med dei pre-missa gruppa har arbeidd ut frå. Me er kjent med at særskilt fleire av helsetenestene våre har opplevd at arbeidslokala slik dei i dag er på Rådhuset ikkje er tenelege. Det er gjennom HMT vernerundar kome innspel om ueigna arbeidstilhøve frå både psykiatri, fysioterapi, helsesta-sjon og barnevern. Tysnes kommune har i dag ikkje gode tilbod om gode arbeidstilhøve for desse gruppene og det er heller ikkje gode nok rammer for dei som nyttar tenestene deira.» Rådmannen fekk ei ny kalkyle for ombygging i byrjinga av juni, men fann at det framleis var for dyrt til at det ville la seg realisera. Framlegget me no legg fram inneber at me ikkje gjer noko utanom det som er heilt turvande. Kalkylen for prosjektet er at ei ombygging for å ivareta helsetenestene sine behov har ein kostnad på nær 4,1 million eks. mva. Dette vert samstundes ein del av prosjektet med nytt omsorgssenter. I framlegget som no ligg føre får me samla fagtenester for helse på ein måte som i større grad kan stimulera fagleg samarbeid på tvers av profesjonsgrensene, noko som var eit viktig moment i vurderinga i forstudien. Rådmannen er også trygg på at dei samla helsetenestene vil opplevast betre frå eit brukarperspektiv. Det er no lagt opp til ein eigen inngang for dei som skal vitja lege, fysioterapeut, psykiatri eller anna helsepersonell, inngangen vil kunna nyttast både på dagtid og ved vitjing på legevakt. Ikkje minst med omsyn til å vitja legevakt vil dette vera ei stor kvalitetsbetring, per i dag er dei som treng legevakt tilvist til å nytta akuttrommet som inngang. Ein slik bruk av akuttrommet kan føra til uverdige situasjonar og kan heller ikkje seiast å vera optimalt med omsyn til tenestetryggleik.

6 Ved etablering av ein ny styringsstruktur i Tysnes kommune er det eit ønskje å få samla dei operative helsetenestene i ei eining. Det at dei no vert samla fysisk vert vurdert som ein stor føremon for å lukkast med eit slikt grep. I etasjen over legekontoret ser me føre oss å lokalisera pleie- og omsorg, barnevern og psykisk helsearbeidar for barn og unge. Rådmannen har frå tidlegare ei føring om å vurdera ei samorganisering av barnevern og psykisk helse for barn og unge. I teikningane som no er lagt fram ligg det langt betre til rette for å organisera desse tenestene saman og samstundes dra vekslar på den faglege tilknytinga til psykiatrisk helse. For ei djupare analyse av føremonar i å samle helsetenestene på rådhuset vert det vist til forstudie nytt omsorgssenter, rapport 1. Ombygging av administrasjondel: I eit tid der innsparingar er det sentrale og der me no gjennom fleire år har lagt ned skular, kan det vera vanskeleg å forsvare å nytte pengar på å gjennomføra ei ombygging av rådhuset sin administrasjondel. I framlegget som no vert lagt fram er ombyggingane justert ned til eit absolutt minimum. Det er ikkje lenger tenkt ein ny inngang eller store publikumsareal. Det er føresett at kontor ikkje vert oppgradert i samband med endringa. Endringane som er å finna i vedlagde planar har berre som mål å realisera eit felles sekretariat, andre endringar er i hovudssak tilpassingar som må gjerast for å samla helsetenestene. Den estimerte kostnaden knytt til ombygging av den administrative delen av rådhuset er kalkulert til 1,9 millionar kr. eks. mva. Dersom me vurderer denne kostnaden isolert så tilsvarar det ein årleg gjennomsnittleg kostnad dei ti første åra på kr i. Spørsmålet då er om prosjektet let seg forsvara ut frå ei forretnings messig vurdering. Det er tidlegare vore lagt fram tal om årlege kutt i storleik kr. 1,6 millionar kr. som følgje av ombygging av rådhuset og realisering av fellestenestene. Dette skulle i så tilfelle gje eit årleg overskot på denne investeringa på nær 1,45 millionar kr. Til dei som nærar ein viss skepsis til den årlege innsparinga, så må det nemnast at det nok i lita grad er vist kor innsparinga faktisk skal gjennomførast. Innsparinga er føresett allereie inn i økonomiplanen for neste år ved at det er lagt inn eit kutt på alle etatar på 0,4 millionar kr. Rådmannen er skeptisk til om det er mogleg å realisera ein så stor vinst på så kort tid, men meiner klart at ei ordning med samling av arkiv og sekretariatsfunksjonen vil gje vesentlege innsparingar. Noko av innsparingane vil kunna hentast ut relativt raskt, medan andre vil ta koma som eit resultat av betre fagmiljø og etablering av nye arbeidsformer. Nokre av innsparingane vil koma direkte i fellestenesta, medan andre vil kunna hentast ut på sakshandsamar og anna administrativt nivå som følgje av betre tilrettelegging av arbeidsprosessar. Eit årsverk inklusive sosiale kostnader og andre indirekte kostnader kan minimum kostnadsreknast til 550`` kr., eit personaluttak på 30 % vil då vera tilstrekkeleg til å svara for heile kostnaden som følgjer denne investeringa. i Det er då føreset eit serielån med 25 års løpetid og 5 % rente.

7 Medan rådmannen meiner at eit årleg uttak på 1,6 millionar kr. neppe er realistisk frå første år, meiner han at det er mogleg å gjera vesentlege innsparingar over tid. Det bør kunne gjerast stillingsreduksjonar minimum i storleik 2 årsverk, men det er viktig å gjera merksam på at den fulle reduksjonen ikkje nødvendigvis skal hentast frå fellestenesta. 1,5 årsverk må hentast frå fellestenesta som følgje av samordningsvinstar og ikkje minst som følgje av at organisasjonen vert mindre sårbar. Endringa må vurderast i ljos av naturleg avgang, dette gjev også moglegheit til å få overført kompetanse. Det må over tid kunna hentast ytterlegare eit årsverk som følgje av at dei direkte vinstar ei slik teneste gjev for sakshandsaming. Eit effektivt kundemottak sorterer og kvalitetssikrar inngåande søknader og anna post. Sakshandsamarar bruker såleis mindre tid på oppfølging av førespurnader, søknader med vidare som ikkje har tilstrekkeleg kvalitet. Etablering av kundemottak fører også til betre skjerming av sakshandsamarar, resultatet vert betre kvalitet i sakshandsaminga og større produktivitet. Det vert og eit stort føremon at fleire tilsette skal kunna løysa dei same oppgåvene. Då vert me ikkje lamma av ei sjukmelding, ferieavvikling, eller om tilsette er vekke av andre grunnar. Det ligg i dag vesentleg potensiale i å vidareutvikla funksjoner i sak og arkivsystema, det er i hovudssak tilsette på sekretariata som i dag har denne kompetansen, utfordringa er at det ikkje er eit samla fagmiljø som har kraft til utvikling. Det må vera eit mål at flest mogleg saker skal kunna løysast nærast mogleg kunden, dette inneber at ein del oppgåver som i dag ligg til ulike sakshandsamarar kan løysast direkte i kundefront. Etablering av ei fellesteneste kan også verka til å få fortgang i arbeid med elektronisk arkiv og elektroniske brevutsendingar noko som vil kunna gje innsparingar både i personell og i andre direkte utgifter. Eit forsiktig overslag på ein reduksjon tilsvarande 1,5 stilling totalt over dei nærmaste åra vil gje ein årleg innsparing på kr. Til samanlikning er årlege kostnader til rente og avdrag for eit lån på 6 millionar kr , gitt same premissar som ovanfor. Innsparingar i storleik 1,6 millionar bør vera mogleg sett over ein del år, men det vil vera uklokt å oversjå pukkeleffekten som ligg i ei slik endring. Det er svært få verksemder som kan visa til store innsparingar under ei omstilling, innsparingane er vanskeleg å realisera fullt ut før organisasjonen har «satt seg» att. Her synes det stundom å vera ein skilnad mellom offentleg og privat sektor, medan dei fleste private verksemder investerer i omstilling synes offentlege verksemder å tru at du kan hoppa bukk over omstillinga og gå direkte til vinsten. Eit av dei ferskaste døma på sistnemnde er den store omstillinga i helseforetak sør-aust. Me har i denne omgang berre sett litt på dei økonomiske innsparingane som føl etablering av fellestenesta, men det ligg også forventningar om vesentlege kvalitetsforbetringar. Dei som møter på Rådhuset vil no møta ein person allereie når dei går inn, me vil kunne ha eit sentralbord som er fullt ut betjent og vil kunna arbeida med kundeservice som eit fag! Til dette kan det merkjast at innsparinga skal gjennomførast uansett, og i ljos av Tysnes kommune sin økonomiske situasjon må me vera budd på det. Ei innsparing innan dei rammene som ligg i dagens struktur på Rådhuset, vil utan tvil føra til ei dårlegare kvalitativ

8 utvikling av tilbodet. Det vil heller ikkje vera eigna til å skapa miljø som over tid vil vera i stand til å gripa nye moglegheiter for innsparing og kvalitetsutvikling. For meir utfyllande informasjon om etablering av ei fellesteneste vert det vist til Sluttrapport for delprosjekt stabsfunksjonar og innkjøp datert Trinnvis utbygging: Utfordringa ved ei ombygging er at det eine fører med seg det andre, og at det er nesten umogleg å gjennomføra ombygginga i fleire trinn. Dette er vurdert, og rådmannen har derfor landa på ei tilråding om ei så rask gjennomføring som mogleg. Det er i den samanheng også viktig å peika på at ei rask gjennomføring vil skapa minst mogleg ulempe både for tilsette og for dei tenestene kommunen er sett til å levera. Oppsummering Det kan argumenterast mykje breiare i denne saka enn det som er gjort i dette saksframlegget, mange av argumenta for å gjennomføra denne ombygginga er likevel godt kjent. Ei ombygging av rådhuset vil etter rådmannen sitt syn ha positiv effekt innafor alle dei fire grunnperspektiv i målbilete vårt: Personal, teneste, økonomi og fornying. I dette saksframlegget er det likevel økonomi som er tillagt mest merksemd. Dei andre perspektiva er i stor grad vurdert i samband med dei underliggjande arbeida som gjev grunnlag for denne saka. INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: Kommunestyret føreset at det vert sett av inntil kr. 6 millionar i økonomiplanen med sikte på å realisera ombygging av rådhuset i samsvar med planteikningar lagt føre i denne saka.

9 SAKSPROTOKOLL HANDSAMING I ARBEIDSMILJØUTVALET : Ordfører informerte kort om situasjonen. Ombygginga ville krevja ei investering på om lag 6 millioner, noko som ville vere positivt for dei 4 tjenesteområdene. Ein vil satsa på full trykk frå dag ein, slik at sjølve ombygginga ikkje ville ta for mykje tid. VEDTAK I ARBEIDSMILJØUTVALET : Kommunestyret føreset at det vert sett av inntil kr. 6 millionar i økonomiplanen med sikte på å realisera ombygging av rådhuset i samsvar med planteikningar lagt føre i denne saka.

10 SAKSFRAMLEGG Tysnes kommune REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Sakshandsamar: Steinar Dalland Arkivsak : Arkivkode: 12/ Vedlegg: 1. SAKSUTGREIING: INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN:

11 SAKSPROTOKOLL Hovedverneombod la frem ynskje om ei HMT samling for heile kommunen. Det var reist framlegg om å etablera ei gruppe som kunne ta seg av dette, og at dette vart ein årleg tradisjon. Vidare er det ynskje om kursing av nye og gamle verneombod, då det har vore ein del skifte på desse verva. Arbeidsmiljøutvalet ynskjer ein meir tydeleg framdriftsplan knytt til ny organisering. Er organisasjonskartet klart? Og når starter me opp? Det vart fremja ynskje om at innkallinga kjem tidlegare. Enkelte som har vore borte helga før møtet fekk den ikkje før måndag morgon. Rapport frå arbeidstilsynet i høve pålegg på HMT arbeid og bedriftshelsetenesta burde vore fremja som eiga sak i AMU møtet.

12 Tom side

Korleis kan det samarbeidast for eit best mogleg barnevern framover? Samarbeid mellom kommune og stat (BUFETAT)

Korleis kan det samarbeidast for eit best mogleg barnevern framover? Samarbeid mellom kommune og stat (BUFETAT) Korleis kan det samarbeidast for eit best mogleg barnevern framover? Samarbeid mellom kommune og stat (BUFETAT) Kort tilbakeblikk 2004 Dei statlige fagteama vart etablert og presentert som redninga for

Detaljer

Rutine for endring og omstilling i Samnanger kommune

Rutine for endring og omstilling i Samnanger kommune Rutine for endring og omstilling i Samnanger kommune Vedteken av arbeidsmiljøutvalet 03.11.2014 Innhald 1 INNLEIING OG MÅLSETTINGAR... 3 1.1 Innleiing... 3 1.2 Heimel for rutinen... 3 1.3 Målsettingar...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/1159 Løpenr.: 9907/2014

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/1159 Løpenr.: 9907/2014 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/1159 Løpenr.: 9907/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap 26.08.2014 Ørsta kommunestyre 11.09.2014 Saka gjeld: ØKONOMIPLAN

Detaljer

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Randi Helene Hilland 23.06.2014. Høyring om ny rammeplan for kulturskulen

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Randi Helene Hilland 23.06.2014. Høyring om ny rammeplan for kulturskulen Meland kommune Norsk kulturskuleråd Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Randi Helene Hilland 23.06.2014 Vår: 14/1583-14/9954 randi.hilland@meland.kommune.no Høyring om ny rammeplan for kulturskulen

Detaljer

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREISJON AV INSTITUSJONSTENETA FOR ELDRE OG PLEIETRENGANDE I STORD KOMMUNE

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREISJON AV INSTITUSJONSTENETA FOR ELDRE OG PLEIETRENGANDE I STORD KOMMUNE Arkivref: 2011/1036-18202/2011 Saksh.: Kari Nygard Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREISJON AV INSTITUSJONSTENETA FOR ELDRE OG PLEIETRENGANDE I STORD KOMMUNE Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

KOMMUNEREFORMA GJENNOMGANG AV INTENSJONSAVTALEN

KOMMUNEREFORMA GJENNOMGANG AV INTENSJONSAVTALEN KOMMUNEREFORMA GJENNOMGANG AV INTENSJONSAVTALEN KOMMUNEREFORMA GJENNOMGANG AV INTENSJONSAVTALEN Føremålet med intensjonsavtalen: Legge føringar og premissar for ei eventuell kommunesamanslåing. Intensjonsavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Kommunestyret

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Kommunestyret VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2013/134 Arkivkode: G09 Utvalsaksnr Utval Møtedato Kommunestyret TILBOD INNAN SPESIALISERT REHABILITERING I HELSE MØRE OG ROMSDAL. FRAMTIDIG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FINANSUTVALGET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: 09.00. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FINANSUTVALGET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: 09.00. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling MØTEINNKALLING Utval: FINANSUTVALGET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/479 2015, økonomiplan

Detaljer

ØKONOMISTYRINGA I FYLKESKOMMUNEN

ØKONOMISTYRINGA I FYLKESKOMMUNEN ØKONOMISTYRINGA I FYLKESKOMMUNEN GENERELT Det er med fylkeskommunen som med ei privat hushaldning, at vi kan ikkje bruke meir enn vi har pengar til å betale med. Ei forsvarleg økonomistyring i fylkeskommunen

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE 47/13 13/732 VAL AV LEVERANDØR - TENESTEPENSJON FOR SKODJE KOMMUNE

Møteinnkalling SAKLISTE 47/13 13/732 VAL AV LEVERANDØR - TENESTEPENSJON FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 17.00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Dialogmøte:

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Øyvind Sandvik medlem Organisasjon Per Are Sørheim medlem H

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Øyvind Sandvik medlem Organisasjon Per Are Sørheim medlem H ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Råd for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 02.12.2013 Møtet starta 14:30 Møtet slutta 16:15 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merk: oppmøte klokka 08.45 ved rådhuset!

MØTEINNKALLING. Merk: oppmøte klokka 08.45 ved rådhuset! MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.04.2012 Tid: 08.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Merk: oppmøte klokka 08.45 ved rådhuset! SAKLISTE

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK INNHALD 1. Å vere barn som pårørande 2. Kven kan hjelpe? Alle under 18 år som har forelder eller andre pårørande med alvorleg sjukdom eller skade kan få tilbod

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Nasjonale føringar og føresetnader Målsetjing Kvinnherad kommune

Nasjonale føringar og føresetnader Målsetjing Kvinnherad kommune KVINNHERAD KOMMUNE LEIK OG LÆRING HAND I HAND 2011/1908 KVALITET I KOMMUNALE BARNEHAGAR Nasjonale føringar og føresetnader Målsetjing Kvinnherad kommune Barnehagane i Kvinnherad kommune: Standard for kommunale

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av 03.02.2014 fekk de frist til 12.02.2014 for å komme med kommentarar. Vi har motteke kommentarar frå dykk.

I brev med varsel om pålegg av 03.02.2014 fekk de frist til 12.02.2014 for å komme med kommentarar. Vi har motteke kommentarar frå dykk. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 18.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen, tlf. 95816314 BARNEVERN Postboks 153 6851 SOGNDAL Tilsyn - BARNEVERN Vi viser til tilsynet hos verksemda

Detaljer

Visjonsdokument for eit forsterka omsorgstun i Granvin

Visjonsdokument for eit forsterka omsorgstun i Granvin MÆLANDSHAGEN 2030 Visjonsdokument for eit forsterka omsorgstun i Granvin I samband med kommunereforma er det inngått intensjonsavtalar som inneber felles sjukeheim i Ulvik. Dette dokumentet forsøkjer å

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK INNHALD 1. Å vere barn som pårørande 2. Kven kan hjelpe? Alle under 18 år som har forelder eller andre pårørande med alvorleg sjukdom kan få tilbod om hjelp.

Detaljer

Ny kommunestruktur i indre Hordaland? Ein ny kommune i hjarta av fjord-noreg?

Ny kommunestruktur i indre Hordaland? Ein ny kommune i hjarta av fjord-noreg? Ny kommunestruktur i indre Hordaland? Ein ny kommune i hjarta av fjord-noreg? Litt om denne økta Intro og litt om tankane bak dette møtet Kva er stoda i dei ulike kommunane Moglege kommunemodellar i vårt

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Skule og barnehage i det postmoderne samfunnet Nødvendig kompetanse for arbeid i dagens barnehage og skule

Skule og barnehage i det postmoderne samfunnet Nødvendig kompetanse for arbeid i dagens barnehage og skule Skule og barnehage i det postmoderne samfunnet Nødvendig kompetanse for arbeid i dagens barnehage og skule Peder Haug, Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda Innlegg ved: Innlandets utdanningskonferanse,

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 12.03.2013 Kl.15:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL

Sakliste: MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 16.04.12 Kl.: 14.00 18.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 07/10 16/12 MØTELEIAR Jens Harald Abotnes (Krf) DESSE MØTTE Hans Solberg (Sp) Elin Dyrseth

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre. Sakliste Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

023/15: SAMARBEIDSAVTALE MED STATOIL AD BRANNVERN

023/15: SAMARBEIDSAVTALE MED STATOIL AD BRANNVERN 022/15: SAMARBEID OM BRANNVESEN KS-022/15 VEDTAK: 1. Sotra Brannvern IKS og Øygarden brannvesen blir eit felles brann- og redningsteneste med namnet Vesthordland brann & redning (VHBR). 2. Det nye selskapet

Detaljer

F-SAK 137/14: HØRINGSSVAR - PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD

F-SAK 137/14: HØRINGSSVAR - PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD Fellessekretariatet Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/939 F10 FEL / LME 04.09.2014 F-SAK 137/14: HØRINGSSVAR - PLIKT TIL Å

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 15.02.12 Kl.: 10.00 16.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 01/12 08/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 15.02.12 Kl.: 10.00 16.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 01/12 08/12 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 15.02.12 Kl.: 10.00 16.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 01/12 08/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) møteleiar i sak 05/12

Detaljer

BARNEVERNET. Til beste for barnet

BARNEVERNET. Til beste for barnet BARNEVERNET Til beste for barnet BARNEVERNET I NOREG Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Andre som var til stades på møtet: Økonomisjef under skriv og meldingar og ved handsaming av sak 43 Rådmann og ass.

MØTEPROTOKOLL. Andre som var til stades på møtet: Økonomisjef under skriv og meldingar og ved handsaming av sak 43 Rådmann og ass. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 25.10.2010 Møtetid: 15:00-18:30 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Andre som var til stades

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 07.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Leiing- Nøkkelen til betre helse- og omsorgstenester Flora som døme. Jan Helge Dale Kommuneoverlege

Leiing- Nøkkelen til betre helse- og omsorgstenester Flora som døme. Jan Helge Dale Kommuneoverlege Leiing- Nøkkelen til betre helse- og omsorgstenester Flora som døme Jan Helge Dale Kommuneoverlege Leiartema som eg ynskjer belyse Starte i god tid styre eller stritte imot Vere førebudd Starte med det

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 204 Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 24.08.10 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 75/10 10/685 TOMTANE 3 OG 4 I ONARHEIM I PS 76/10 10/406 U Ofl 23

Detaljer

Intensjonsavtale. Ny kommune Balestrand og Høyanger. Dato: 05.02.2016. Balestrand og Høyanger kommune - Intensjonsavtale, dato 05.02.

Intensjonsavtale. Ny kommune Balestrand og Høyanger. Dato: 05.02.2016. Balestrand og Høyanger kommune - Intensjonsavtale, dato 05.02. Intensjonsavtale Ny kommune Balestrand og Høyanger Dato: 05.02.2016 Balestrand og Høyanger kommune - Intensjonsavtale, dato 05.02.2016 Side 1 Intensjonsavtale kommunane Balestrand og Høyanger Vedteke i

Detaljer

Ullensvang herad. Innkalling Formannskapet

Ullensvang herad. Innkalling Formannskapet Ullensvang herad Innkalling Formannskapet Møtedato: 14.07.2015 Møtestad: Telefonmøte Kode for innlogging sendt pr. sms/e-post Møtetid: Kl 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene,

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Utkast til intensjonsavtale

Utkast til intensjonsavtale Utkast til intensjonsavtale Ny kommune Sognefjord Balestrand, Høyanger og Hyllestad kommunar Versjon nr. 5 Dato: 05.02.2016 Sognefjord kommune - Utkast til intensjonsavtale, dato 05.02.2016 Side 1 Intensjonsavtale

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2009/1144 Arkivkode: 151 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret JUSTERING AV INNTEKTENE PÅ 2010- BUDSJETTET Administrasjonen

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/00232-2 Ane Gjerde 1. mai 2014

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/00232-2 Ane Gjerde 1. mai 2014 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/00232-2 Ane Gjerde 1. mai 2014 Høyring - forskrift om barn sin rett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016 SAMARBEID OM BRANN- OG REDNINGSTENESTE - DELTAKING I SOGN BRANN OG REDNING IKS Vedlegg: Prosjektrapport av 20.05.10 Bakgrunn: Forprosjektrapport

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret

Detaljer

TILTAK FOR REALISERING AV FRAMTIDAS BERGENSBANE

TILTAK FOR REALISERING AV FRAMTIDAS BERGENSBANE SAK 48/07 TILTAK FOR REALISERING AV FRAMTIDAS BERGENSBANE Saksopplysning På siste styremøte i Forum Nye Bergensbanen (FNB) vart det drøfta tiltak for å setja sterkare trykk på arbeidet med realisering

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Kvam herad. Objekt: Søknad om tilskot og lån til idrettsanlegg i Kvam - kunstgrasbanen på Sandven og Strandebarm Idrettspark

Kvam herad. Objekt: Søknad om tilskot og lån til idrettsanlegg i Kvam - kunstgrasbanen på Sandven og Strandebarm Idrettspark Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 11.01.2005 003/05 KJHE Kvam formannskap 18.01.2005 029/05 KJHE Kvam heradsstyre 01.02.2005 004/05 KJHE

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Kvam herad Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

VINDAFJORD KONTROLLUTVAL PROTOKOLL

VINDAFJORD KONTROLLUTVAL PROTOKOLL VINDAFJORD KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 2. desember 2015 blei det halde møte i Vindafjord kontrollutval under leiing av utvalsleiar Nils Terje Oma. Han ønskte velkommen til fyrste møte i denne valperioden.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

8. MOTTAK AV NYTILSETTE OG SLUTTSAMTALE FOR TILSETTE SOM SLUTTAR I KOMMUNEN

8. MOTTAK AV NYTILSETTE OG SLUTTSAMTALE FOR TILSETTE SOM SLUTTAR I KOMMUNEN Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 FOR TILSETTE SOM SLUTTAR I KOMMUNEN 8.1 INFORMASJON / INTRODUKSJON AV NYTILSETTE Førsteinntrykket på arbeidsplassen vil prega oss i lang tid framover. Det er difor viktig

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Vedlagt følger saksutgreiing og vedtak i levekårutval og formannskap i denne saka.

Vedlagt følger saksutgreiing og vedtak i levekårutval og formannskap i denne saka. Helse- og omsorgsdepartementet Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 2012/9 2283/2012 G00 OMH/ OG 08.03.2012 _ HØYRING - FOLKEHELSEFORSKRIFTA Vedlagt følger saksutgreiing og vedtak i levekårutval

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Innkalling til Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.03.2016 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: Etter at arbeidsmiljøutvalet er ferdig med sitt møte Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 19.02.2013 Kl. 16.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-102 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-102 Objekt: Kvam herad Ikkje offentleg Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.04.2009 026/09 LARVIK Kvam heradsstyre 11.05.2009 048/09 LARVIK Avgjerd av: Saksh.:

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Sak Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Saksnr. 16/05641 Dato sendt ut på høyring 19.12.16 Høyringsfrist 13.1.17 Send høyringsinnspel

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Saksframlegg. Arkivsaksnr.: 10/1832-2. Avtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningstenestene. * Tilråding frå formannskapet:

Saksframlegg. Arkivsaksnr.: 10/1832-2. Avtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningstenestene. * Tilråding frå formannskapet: Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 10/1832-2 Arkiv: 026 M70 Avtale om interkommunalt samarbeid om brann og redningstenestene. * Tilråding frå formannskapet: 1) Kommunestyret sluttar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U

MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet AM U Møtedato: 05.05.2015 kl. 12:00 Møtestad: Møterom BK 287, bibliotek Arkivsak: 15/00145 Møtt: Reidulf Botn Bente Gunn Lien Jacob Jr Kjøde Aud Folkestad Arne Myklebust

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Dei valde i forhandlingsnemnda Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/137 12401/2015 020 SVK/ UNNISTRA 04.12.2015 MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNEREFORMEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Protokoll Tysnes kommune

Protokoll Tysnes kommune Utval : OPPVEKST/OMSORG Møtedato : 19.10.2010 SAKLISTE Protokoll Tysnes kommune Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 46/10 10/845 RAPPORT FRÅ KULTURSKULEUTVALET PS 47/10 10/846 VURDERING AV OPPVEKSTOMRÅDE

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Innkalling til Administrasjonsutvalet Møtedato: 17.11.2015 Møtestad: Flora omsorgssenter Møtetid: 12:00 etter arbeidsmiljøutvalet sitt møte Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene,

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 01.01.2016.

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 01.01.2016. RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 01.01.2016. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale

Detaljer

Rutine for oppfølgingsmøte:

Rutine for oppfølgingsmøte: Rutine for oppfølgingsmøte: Oppfølgingsplan, seinast etter 4 veker: Oppfølgingsplan skal vere utarbeidd seinast etter 4 veker sjukemelding, uansett gradering. Denne skal utarbeidast av leiar og medarbeidar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

ORIENTERING OM FYSIOTERAPITENESTA I VOLDA KOMMUNE. UTVIDING AV DRIFTSAVTALAR.

ORIENTERING OM FYSIOTERAPITENESTA I VOLDA KOMMUNE. UTVIDING AV DRIFTSAVTALAR. VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2012/2272 Arkivkode: G27 Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret ORIENTERING OM FYSIOTERAPITENESTA I VOLDA KOMMUNE. UTVIDING AV DRIFTSAVTALAR.

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11 MØTELEIAR Toralf Røen (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP)

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

MAL /VEGVISAR FORRETNINGSPLAN FOR ETABLERARAR Sjå også Bedin Bedriftsinformasjon sitt oppsett og omtale av forretningsplan www.bedin.

MAL /VEGVISAR FORRETNINGSPLAN FOR ETABLERARAR Sjå også Bedin Bedriftsinformasjon sitt oppsett og omtale av forretningsplan www.bedin. MAL /VEGVISAR FORRETNINGSPLAN FOR ETABLERARAR Sjå også Bedin Bedriftsinformasjon sitt oppsett og omtale av forretningsplan www.bedin.no PERSON BAK FORRETNINGSPLANEN Namn,adresse, telefonnr og e-postadresse:

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Næringsfondsstyret Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 08.09.2015 Tid: Etter formannskapsmøtet Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

HØYRINGSNOTAT VEDTEKTER ORGANISASJONSKART FRAMLEGG FRÅ:

HØYRINGSNOTAT VEDTEKTER ORGANISASJONSKART FRAMLEGG FRÅ: HØYRINGSNOTAT VEDTEKTER ORGANISASJONSKART FRAMLEGG FRÅ: Norsk Folkemusikk og Danselag Landslaget for Spelemenn juni 2009 HØYRING NY ORGANISASJON Styra i Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD) og Landslaget

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Kommunedelplan for oppvekst 2016 2028, på høyring i perioden 03.03.16 14.04.16 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune...

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Kommunestyresalen 01.06.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Else Gunhild Hamnes

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY KVA ER INDIVIDUELL PLAN? Individuell plan er eit samarbeidsdokument. Alle som har behov for langvarige og koordinerte tenester skal få utarbeidd ein individuell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utvalet for oppvekst og omsorg Møtedato: 15.09.2009 Møtetid: 15:00 18.00 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utvalet for oppvekst og omsorg Møtedato: 15.09.2009 Møtetid: 15:00 18.00 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utvalet for oppvekst og omsorg Møtedato: 15.09.2009 Møtetid: 15:00 18.00 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer