MØTEINNKALLING Tysnes kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Tysnes kommune"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad : Rådhuset Møtedato : Tid : 12:15-13:15 SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 7/13 13/281 U Ofl 13 AVVIKSMELDINGAR 2013 orientering av leiar og verneombud Vågsmaka bufelleskap PS 8/13 12/1355 OMBYGGING AV RÅDHUSET I SAMBAND MED LOKALISERING AV HELSETENESTENE OG OMORGANISERING PS 9/13 12/351 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR YMSE Tysnes rådmannskontor, 29. august 2013 Steinar Dalland rådmann Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Telefon: UGGDAL UGGDAL Telefaks:

2 SAKSFRAMLEGG Tysnes kommune OMBYGGING AV RÅDHUSET I SAMBAND MED LOKALISERING AV HELSETENESTENE OG OMORGANISERING Sakshandsamar: Ivar Erstad/Steinar Dalland Arkivsak : Arkivkode: 12/ Vedlegg: 1. Planteikningar 2. Kalkyle SAKSUTGREIING: DOKUMENT I SAKA: Forstudie nytt omsorgssenter Sluttrapport for delprosjekt stabsfunksjonar og innkjøp datert BAKGRUNN FOR SAKA: I samband med framlegg av budsjettet for 2011 gjorde kommunestyret følgjande vedtak, sitat: «Kommunestyret ber rådmannen føreta ein gjennomgang av organisering, rutinar og oppgåver på rådhuset. I arbeidet må ein sjå på om organiseringa er rett i forhold til dei oppgåver som skal løysast, samarbeid og samordning mellom etatar og kontor. Nytt økonomisystem må utnyttast fullt ut. Kan arbeidsoppgåver og rutinar optimaliserast? Kan kommunen samarbeida med andre kommunar om einskildoppgåver? Arbeidet må gjerast når ny rådmann er på plass, og kommunestyret ber om at det vert lagt fram sak om resultatet av arbeidet innan møtet i kommunestyret i juni. Dette vedtaket fulgte rådmann opp ved å leggja fram ein sluttrapport datert Rapporten konkluderte med eit forslag frå rådmannen om å endra organisasjonen gjennom å avvikla etatsstukturen og innføra ein flat organisasjonsstruktur - ein så kalla to-nivå modell. Som ein konsekvens av denne konklusjonen vil støttefunksjonar som arkiv, post, politisk sekretærarbeid etc. samordnast i eit felles sekretæriat og arkiv. Rådmannen skreiv då følgjande i si saksutgreiing sitat: Rådmannen meiner at sentralisering av stabs og støttefunksjonane på rådhuset har eit relativt stort potensiale for kostnadsreduksjon samanlikna med dagens desentraliserte struktur. Reduksjon av personalressurs vert vurdert ved naturleg avgang. Samstundes er det ingen tvil om at informasjon, kommunikasjon, tilgjenge og service andsynes publikum vert vesentleg

3 betre og meir brukarvenleg med ein felles stad for fysiske og digitale møte. Ein vesentleg funksjon for fyrstelina i eit kundemottak er å skjerme sakshandsamarnivået mot støy og oppgåver som kan løysast i front. På denne måten vert grunnlaget for ei effektiv sakshandsaming optimalisert, og vilkåra for høg produktivitet betra. Rådmannen vil ikkje på noverande tidspunkt estimera potensialet for kostnadsreduksjon gjennom effektivisering av fellestenesta. Inntil investeringsbehovet utløyst av den organisatoriske endringa er klarlagt er ikkje grunnlaget for kalkulasjon av transaksjonskostnadane, herunder investerings og kapitalkostnader, godt nok. Samtidig gjorde rådmannen greie for korleis ei fellesteneste kan byggjast opp og kva resurser som krevs, og konkluderte som følgjer sitat: På noverande tidspunkt, i den første fasen av OU prosjektet, er det vanskeleg å vere konkret når det gjeld kva konsekvensar av organisatorisk og personalmessig art overgangen frå etat til flat struktur vil få for Tysnes kommune. Rådmannen vil i neste fase av prosjektet klargjere konsekvensane både på organisatorisk og individuelt nivå. Saka blei handsama i kommunestyre den og kommunestyre gjorde då følgjande vedtak: 1. Felles stabs - / støtteteneste på rådhuset. Det vert etablert ei felles stabs - / støtteteneste på rådhuset med ansvar, oppgåver og tenestemeny i samsvar med tilrådinga frå styringsgruppa for prosjektet. I samband med etablering av fellestenesta skal alle sekretariata på etatane avviklas. Rådmannen skal utarbeide forslag til bemanningsplan for fellestenesta. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide forslag til ombygging av rådhuset for å legge til rette for omorganiseringa. Investeringa skal innarbeidast i budsjett for 2013 og økonomiplan , og handsamast i samband med budsjetthandsaminga hausten Endring av organisasjonsstruktur frå etatsstruktur til flat struktur. Tysnes kommune skal i framtida organiserast i ein flat organisasjonsstruktur med to leiarnivå. Tidspunkt for organisasjonsendringa skal sjåast i samanheng med etablering av felles stabs -/ støtteteneste på Rådhuset. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre organisatoriske tilpassingar og mellombelse løysingar i tilnærminga mot ein endeleg organisasjonsstruktur. Rådmannen skal utarbeide forslag til framtidig einingsstruktur kor organisasjonsprinsippa for to-nivå modellen vert lagt til grunn. I samband med endringa skal delegeringsreglementet og målstrukturen til Tysnes kommune tilpassast mynde og ansvarsstrukturen i den nye organisasjonen.» Med bakgrunn i pkt 1. fekk rådmannen utarbeida forslag til ombygging av rådhuset for å leggja til rette for omorgansieringa. Ombygginga blei innarbeida i økonomiplanen med kr 5 mill og med utgangspunkt i å gjera turvande ombygging for å få etablert fellestenesta i første omgang.

4 I samband med handsaminga i kommunestyret blei dette beløpet tatt ut av økonomiplanen samtidig blei det gjort følgajnade vedtak: «Framlagt forslag til ombygging av Rådhuset vert utsett slik at administrasjonen får høve til å utarbeida konsekvens av framtidig helsestruktur i Tysnes kommune, nytt forslag som skal innehalde kundetorg, fellessekretariat og arkiv. Posten på 5 mill til ombygging av rådhuset går ut i påvente av saksbehandlinga frå administrasjonen. Kommunestyre bed om at saka kjem opp til ny førehaving første halvdel av2013.» 19. februar 2013 gjorde kommunestyre vedtak om prosjektering Tysnes sjukeheim. I saka var det lagt fram eit mandat og ein framdriftsplan. Mandatet hadde to hovudmål. Fase 1a Tilråding knytt til ein samla helsestruktur, ferdig for framlegg april 2013 Fase 1b Forstudie med vidare organisering og vedtak om igangsetjing av reguleringsplan, ferdig for framlegging juni I samband med vurderinga knytt til helstrukturen var ei lokalisering av helsetenestene på rådhuset eit av 3 lokaliseringsalternativ. Rapporten fase 1a blei lagt fram for kommunestyre den 30. april Kommunestyre gjorde då følgjande vedtak: I Kommunen si helseteneste skal framleis vera lokalisert i rådhuset i Uggdal. Som det går fram av rapporten vil og framhald av tenestene i rådhuset krevja ei grad av investeringar. Det er naudsynt for å leggja til rette for tenelege og framtidsretta helsetenester for innbyggjarane, og gode arbeidsvilkår for dei tilsette. II Med tilvising til premissane i rapporten, og kommunestyret sitt vedtak i samband med handsaming av budsjett for 2013 vert rådmannen beden om å leggja fram framlegg til ombygging av rådhuset innan juni 2013» På bakgrunn av vedtak i kommunestyre i desember 2012 og vedtak i april 2013 har rådmannen hatt ein ny gjennomgang av behovet for ombygging av rådhuset. Behovet er gjort opp mot vedtak om etablering av fellestenestene etter ein to-nivå modell - og ei samlokalisering av helsetenestene. Det har i den samanhang vore maktpåliggande å ta politikarane sine innspel i debatten om økonomiplanen til følgjer. Ombygginga er derfor nedjustert til det rådmannen vurderer som eit minimum når det gjeld påbygging og oppusssing/rehabilitering. Etter som ombygginga blir utløyst av to adskilte behov og vedtak er kalkylegrunnlaget også delt. Dette for å synleggjera kostnadene som ein konsekvens av dei ulike vedtaka. Ei ombygging for å leggja til rette for fellestenestene syner ein kalkulert kostnad på ca. 1,9 mill kroner, og for ei samordning av helsetenestene ein kostnad på ca 4,1 mill kroner. Totalt vil då ei ombygging koma på ca 6,0 mill kroner.

5 VURDERINGAR: Rådmannen sitt utgangspunkt i denne saka er at ei ombygging løyser ut viktige føresetnader for å koma vidare med dei to viktigaste og største prosjekta i kommunen dei seinare år. 1. Samlokalisering av helse- og omsorgstenesta og bygging av eit nytt omsorgssenter 2. Omorganisering til ein to-nivå modell som iflg OU-rapporten utløyser både betre tenester og ei meir effektiv drift. Utover dette har rådmannen lagt til grunn at ombygginga skal skje til så låg kostnad som mogeleg. Ombygging av helsedel: Ombygging av helsedelen av rådhuset vart handsama utførleg i delrapport 1 i samband med nytt omsorgssenter. Rådmannen vil ikkje nytta tid på å gå gjennom detaljar i denne saka, men viser til at det der var kalkulert at ei ombygging med sikte på vidare drift av helsetenestene på rådhuset vil koma på rundt 5 millionar nok. I rådmannen sitt saksframlegg PS 18/13 heiter det mellom anna: «Dersom kommunestyret no vel å følgja tilrådinga frå prosjektgruppa inneber det ei ombygging av rådhuset. Dersom kommunestyret ønskjer å følgja prosjektgruppa si tilråding om at helsetenestene framleis skal vera lokalisert på rådhuset utan ei tilpassing der helsetenestene vert samla bør saka sendast tilbake til prosjektgruppa for ei ny vurdering då det bryt med dei pre-missa gruppa har arbeidd ut frå. Me er kjent med at særskilt fleire av helsetenestene våre har opplevd at arbeidslokala slik dei i dag er på Rådhuset ikkje er tenelege. Det er gjennom HMT vernerundar kome innspel om ueigna arbeidstilhøve frå både psykiatri, fysioterapi, helsesta-sjon og barnevern. Tysnes kommune har i dag ikkje gode tilbod om gode arbeidstilhøve for desse gruppene og det er heller ikkje gode nok rammer for dei som nyttar tenestene deira.» Rådmannen fekk ei ny kalkyle for ombygging i byrjinga av juni, men fann at det framleis var for dyrt til at det ville la seg realisera. Framlegget me no legg fram inneber at me ikkje gjer noko utanom det som er heilt turvande. Kalkylen for prosjektet er at ei ombygging for å ivareta helsetenestene sine behov har ein kostnad på nær 4,1 million eks. mva. Dette vert samstundes ein del av prosjektet med nytt omsorgssenter. I framlegget som no ligg føre får me samla fagtenester for helse på ein måte som i større grad kan stimulera fagleg samarbeid på tvers av profesjonsgrensene, noko som var eit viktig moment i vurderinga i forstudien. Rådmannen er også trygg på at dei samla helsetenestene vil opplevast betre frå eit brukarperspektiv. Det er no lagt opp til ein eigen inngang for dei som skal vitja lege, fysioterapeut, psykiatri eller anna helsepersonell, inngangen vil kunna nyttast både på dagtid og ved vitjing på legevakt. Ikkje minst med omsyn til å vitja legevakt vil dette vera ei stor kvalitetsbetring, per i dag er dei som treng legevakt tilvist til å nytta akuttrommet som inngang. Ein slik bruk av akuttrommet kan føra til uverdige situasjonar og kan heller ikkje seiast å vera optimalt med omsyn til tenestetryggleik.

6 Ved etablering av ein ny styringsstruktur i Tysnes kommune er det eit ønskje å få samla dei operative helsetenestene i ei eining. Det at dei no vert samla fysisk vert vurdert som ein stor føremon for å lukkast med eit slikt grep. I etasjen over legekontoret ser me føre oss å lokalisera pleie- og omsorg, barnevern og psykisk helsearbeidar for barn og unge. Rådmannen har frå tidlegare ei føring om å vurdera ei samorganisering av barnevern og psykisk helse for barn og unge. I teikningane som no er lagt fram ligg det langt betre til rette for å organisera desse tenestene saman og samstundes dra vekslar på den faglege tilknytinga til psykiatrisk helse. For ei djupare analyse av føremonar i å samle helsetenestene på rådhuset vert det vist til forstudie nytt omsorgssenter, rapport 1. Ombygging av administrasjondel: I eit tid der innsparingar er det sentrale og der me no gjennom fleire år har lagt ned skular, kan det vera vanskeleg å forsvare å nytte pengar på å gjennomføra ei ombygging av rådhuset sin administrasjondel. I framlegget som no vert lagt fram er ombyggingane justert ned til eit absolutt minimum. Det er ikkje lenger tenkt ein ny inngang eller store publikumsareal. Det er føresett at kontor ikkje vert oppgradert i samband med endringa. Endringane som er å finna i vedlagde planar har berre som mål å realisera eit felles sekretariat, andre endringar er i hovudssak tilpassingar som må gjerast for å samla helsetenestene. Den estimerte kostnaden knytt til ombygging av den administrative delen av rådhuset er kalkulert til 1,9 millionar kr. eks. mva. Dersom me vurderer denne kostnaden isolert så tilsvarar det ein årleg gjennomsnittleg kostnad dei ti første åra på kr i. Spørsmålet då er om prosjektet let seg forsvara ut frå ei forretnings messig vurdering. Det er tidlegare vore lagt fram tal om årlege kutt i storleik kr. 1,6 millionar kr. som følgje av ombygging av rådhuset og realisering av fellestenestene. Dette skulle i så tilfelle gje eit årleg overskot på denne investeringa på nær 1,45 millionar kr. Til dei som nærar ein viss skepsis til den årlege innsparinga, så må det nemnast at det nok i lita grad er vist kor innsparinga faktisk skal gjennomførast. Innsparinga er føresett allereie inn i økonomiplanen for neste år ved at det er lagt inn eit kutt på alle etatar på 0,4 millionar kr. Rådmannen er skeptisk til om det er mogleg å realisera ein så stor vinst på så kort tid, men meiner klart at ei ordning med samling av arkiv og sekretariatsfunksjonen vil gje vesentlege innsparingar. Noko av innsparingane vil kunna hentast ut relativt raskt, medan andre vil ta koma som eit resultat av betre fagmiljø og etablering av nye arbeidsformer. Nokre av innsparingane vil koma direkte i fellestenesta, medan andre vil kunna hentast ut på sakshandsamar og anna administrativt nivå som følgje av betre tilrettelegging av arbeidsprosessar. Eit årsverk inklusive sosiale kostnader og andre indirekte kostnader kan minimum kostnadsreknast til 550`` kr., eit personaluttak på 30 % vil då vera tilstrekkeleg til å svara for heile kostnaden som følgjer denne investeringa. i Det er då føreset eit serielån med 25 års løpetid og 5 % rente.

7 Medan rådmannen meiner at eit årleg uttak på 1,6 millionar kr. neppe er realistisk frå første år, meiner han at det er mogleg å gjera vesentlege innsparingar over tid. Det bør kunne gjerast stillingsreduksjonar minimum i storleik 2 årsverk, men det er viktig å gjera merksam på at den fulle reduksjonen ikkje nødvendigvis skal hentast frå fellestenesta. 1,5 årsverk må hentast frå fellestenesta som følgje av samordningsvinstar og ikkje minst som følgje av at organisasjonen vert mindre sårbar. Endringa må vurderast i ljos av naturleg avgang, dette gjev også moglegheit til å få overført kompetanse. Det må over tid kunna hentast ytterlegare eit årsverk som følgje av at dei direkte vinstar ei slik teneste gjev for sakshandsaming. Eit effektivt kundemottak sorterer og kvalitetssikrar inngåande søknader og anna post. Sakshandsamarar bruker såleis mindre tid på oppfølging av førespurnader, søknader med vidare som ikkje har tilstrekkeleg kvalitet. Etablering av kundemottak fører også til betre skjerming av sakshandsamarar, resultatet vert betre kvalitet i sakshandsaminga og større produktivitet. Det vert og eit stort føremon at fleire tilsette skal kunna løysa dei same oppgåvene. Då vert me ikkje lamma av ei sjukmelding, ferieavvikling, eller om tilsette er vekke av andre grunnar. Det ligg i dag vesentleg potensiale i å vidareutvikla funksjoner i sak og arkivsystema, det er i hovudssak tilsette på sekretariata som i dag har denne kompetansen, utfordringa er at det ikkje er eit samla fagmiljø som har kraft til utvikling. Det må vera eit mål at flest mogleg saker skal kunna løysast nærast mogleg kunden, dette inneber at ein del oppgåver som i dag ligg til ulike sakshandsamarar kan løysast direkte i kundefront. Etablering av ei fellesteneste kan også verka til å få fortgang i arbeid med elektronisk arkiv og elektroniske brevutsendingar noko som vil kunna gje innsparingar både i personell og i andre direkte utgifter. Eit forsiktig overslag på ein reduksjon tilsvarande 1,5 stilling totalt over dei nærmaste åra vil gje ein årleg innsparing på kr. Til samanlikning er årlege kostnader til rente og avdrag for eit lån på 6 millionar kr , gitt same premissar som ovanfor. Innsparingar i storleik 1,6 millionar bør vera mogleg sett over ein del år, men det vil vera uklokt å oversjå pukkeleffekten som ligg i ei slik endring. Det er svært få verksemder som kan visa til store innsparingar under ei omstilling, innsparingane er vanskeleg å realisera fullt ut før organisasjonen har «satt seg» att. Her synes det stundom å vera ein skilnad mellom offentleg og privat sektor, medan dei fleste private verksemder investerer i omstilling synes offentlege verksemder å tru at du kan hoppa bukk over omstillinga og gå direkte til vinsten. Eit av dei ferskaste døma på sistnemnde er den store omstillinga i helseforetak sør-aust. Me har i denne omgang berre sett litt på dei økonomiske innsparingane som føl etablering av fellestenesta, men det ligg også forventningar om vesentlege kvalitetsforbetringar. Dei som møter på Rådhuset vil no møta ein person allereie når dei går inn, me vil kunne ha eit sentralbord som er fullt ut betjent og vil kunna arbeida med kundeservice som eit fag! Til dette kan det merkjast at innsparinga skal gjennomførast uansett, og i ljos av Tysnes kommune sin økonomiske situasjon må me vera budd på det. Ei innsparing innan dei rammene som ligg i dagens struktur på Rådhuset, vil utan tvil føra til ei dårlegare kvalitativ

8 utvikling av tilbodet. Det vil heller ikkje vera eigna til å skapa miljø som over tid vil vera i stand til å gripa nye moglegheiter for innsparing og kvalitetsutvikling. For meir utfyllande informasjon om etablering av ei fellesteneste vert det vist til Sluttrapport for delprosjekt stabsfunksjonar og innkjøp datert Trinnvis utbygging: Utfordringa ved ei ombygging er at det eine fører med seg det andre, og at det er nesten umogleg å gjennomføra ombygginga i fleire trinn. Dette er vurdert, og rådmannen har derfor landa på ei tilråding om ei så rask gjennomføring som mogleg. Det er i den samanheng også viktig å peika på at ei rask gjennomføring vil skapa minst mogleg ulempe både for tilsette og for dei tenestene kommunen er sett til å levera. Oppsummering Det kan argumenterast mykje breiare i denne saka enn det som er gjort i dette saksframlegget, mange av argumenta for å gjennomføra denne ombygginga er likevel godt kjent. Ei ombygging av rådhuset vil etter rådmannen sitt syn ha positiv effekt innafor alle dei fire grunnperspektiv i målbilete vårt: Personal, teneste, økonomi og fornying. I dette saksframlegget er det likevel økonomi som er tillagt mest merksemd. Dei andre perspektiva er i stor grad vurdert i samband med dei underliggjande arbeida som gjev grunnlag for denne saka. INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: Kommunestyret føreset at det vert sett av inntil kr. 6 millionar i økonomiplanen med sikte på å realisera ombygging av rådhuset i samsvar med planteikningar lagt føre i denne saka.

9 SAKSPROTOKOLL HANDSAMING I ARBEIDSMILJØUTVALET : Ordfører informerte kort om situasjonen. Ombygginga ville krevja ei investering på om lag 6 millioner, noko som ville vere positivt for dei 4 tjenesteområdene. Ein vil satsa på full trykk frå dag ein, slik at sjølve ombygginga ikkje ville ta for mykje tid. VEDTAK I ARBEIDSMILJØUTVALET : Kommunestyret føreset at det vert sett av inntil kr. 6 millionar i økonomiplanen med sikte på å realisera ombygging av rådhuset i samsvar med planteikningar lagt føre i denne saka.

10 SAKSFRAMLEGG Tysnes kommune REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Sakshandsamar: Steinar Dalland Arkivsak : Arkivkode: 12/ Vedlegg: 1. SAKSUTGREIING: INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN:

11 SAKSPROTOKOLL Hovedverneombod la frem ynskje om ei HMT samling for heile kommunen. Det var reist framlegg om å etablera ei gruppe som kunne ta seg av dette, og at dette vart ein årleg tradisjon. Vidare er det ynskje om kursing av nye og gamle verneombod, då det har vore ein del skifte på desse verva. Arbeidsmiljøutvalet ynskjer ein meir tydeleg framdriftsplan knytt til ny organisering. Er organisasjonskartet klart? Og når starter me opp? Det vart fremja ynskje om at innkallinga kjem tidlegare. Enkelte som har vore borte helga før møtet fekk den ikkje før måndag morgon. Rapport frå arbeidstilsynet i høve pålegg på HMT arbeid og bedriftshelsetenesta burde vore fremja som eiga sak i AMU møtet.

12 Tom side

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 204 Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 24.08.10 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 75/10 10/685 TOMTANE 3 OG 4 I ONARHEIM I PS 76/10 10/406 U Ofl 23

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11 MØTELEIAR Toralf Røen (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Protokoll Tysnes kommune

Protokoll Tysnes kommune Utval : OPPVEKST/OMSORG Møtedato : 19.10.2010 SAKLISTE Protokoll Tysnes kommune Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 46/10 10/845 RAPPORT FRÅ KULTURSKULEUTVALET PS 47/10 10/846 VURDERING AV OPPVEKSTOMRÅDE

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/01161-021663/00 Saksbeh.: Astrid Fjose Arkivkode: L12 Saksnr.: Utval Møtedato 0210/00 Formannskap/ plan og økonomi 14.12.00 0002/01 Kommunestyret 15.02.01 REGULERINGSPLAN

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10. Nord-Fron kommune Sak STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025 Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.2009 KED kultursaker Kommunestyret 052/09

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon Rapport Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon 25.03.2015 1 1. Innleiing Rapporten omhandlar arbeidet i arbeidsgruppa Sparepakke 3 Administrasjon som har vurdert mulige innsparingar i administrasjonen,

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00. Tittel Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 11/803 NVE si innstilling for bygging av Leikanger kraftverk - merknader frå Leikanger

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 12.01.12 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 1/12 12/97 PROSESSAR OG STRUKTURAR FOR OMLEGGING AV DRIFTA

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : KOMMUNESTYRET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 29.09.09 Tid : 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 43/09 09/896 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR PS 44/09 09/1007 FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 18.10.05 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet Styresak 92/05 B Styremøte 27.10.

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Retningsliner for AKAN-arbeid

Retningsliner for AKAN-arbeid Føremål Retningslinene for AKAN *) -arbeid i Hordaland fylkeskommune har til føremål å ivareta tryggleik, kvalitet og omdømme. Retningslinene skal bidra til eit rusfritt og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Siv.ing. Svein Holmen - Arealplanlegging Boks 319 6101 Volda Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/639 8156/2007 L12 SVK/ AKE 24.10.2007 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling

Kviteseid kommune. Møteinnkalling Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 10.06.2014 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 13:05. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet

Ullensvang herad. Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møteinnkalling Administrasjonsutvalet Møtedato: 27.05.2013 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 53 67

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Saksansvarleg: Kari Voldum Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 13/154-16 K1-143, K2-F00 Ingunn Bårtvedt Skjerdal,

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02.

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02. VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 12.02.2013 09:00 Saksliste Saksnr PS 13/2 PS 13/3 Tittel Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 25.02.02 016/02 GDOL Kvam heradsstyre 12.03.02 036/02 GDOL Komité for utvikling 13.05.02 029/02 GDOL

Detaljer