Liahona. Rettferdig lederskap i hjemmet, s. 20 Finn tid til din familie, s. 30 Familien, s. B8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Liahona. Rettferdig lederskap i hjemmet, s. 20 Finn tid til din familie, s. 30 Familien, s. B8"

Transkript

1 J E S U K R I S T I K I R K E A V S I S T E D A G E R S H E L L I G E F E B R U A R Liahona Rettferdig lederskap i hjemmet, s. 20 Finn tid til din familie, s. 30 Familien, s. B8

2 J E S U K R I S T I K I R K E A V S I S T E D A G E R S H E L L I G E F E B R U A R Liahona OMSLAGSSIDEN Foto: Welden C. Andersen, illustrasjonsfoto. Se «Presider i rettferdighet i ditt hjem», s. 20. FOR VOKSNE 2 Budskap fra Det første presidentskap: Fire hjørnestener i vår tro President Gordon B. Hinckley 8 Langt oppe i fjellene Hugo Miza 12 Mormons bok vil forandre ditt liv Eldste Henry B. Eyring 20 Presider i rettferdighet i ditt hjem Eldste Yasuo Niiyama 25 Besøkende lærerinners budskap: Du kan føle Herrens kjærlighet ved å utøve tro 33 Prinsipper i Mormons bok: Våre evige valg Eldste Emmanuel A. Kissi 42 Sagt av siste-dagers-hellige På vakt Joel Fairfield Herrens matematikk Richard J. Anderson Hjelp fra himmelen Ceferina Dora Flores Adgang forbudt Linda Marx Terry 48 Kommentarer OMSLAGET TIL BARNAS VENN Fotografier er gjengitt med tillatelse fra familien Ståhle. Se «Susanna Ståhle fra Turku, Finland», s. B10. FOR UNGDOM 19 En Helt i Mormons bok: Hvem er jeg? 26 Ikke bare jeg Reneé Harding 29 Idéliste: Beste sendetid 30 Spørsmål og svar: Hva kan jeg gjøre for å ha et nært forhold til far når vi begge er så opptatt? 36 Den tåler tidens prøve Adam C. Olson 47 Visste du det? BARNAS VENN: FOR BARN B2 B4 B6 B8 B10 B13 B14 B16 Kom, lytt nå til en profets røst: Lykke President James E. Faust Samlingsstunden: Min familie Sheila E. Wilson For små venner: Fars velsignelse Jane McBride Choate Familien Nye venner: Susanna Ståhle fra Turku, Finland Eeva Ståhle og Tiffany E. Lewis For små venner: En lykkelig familie-spill Julie Wardell Fra president Heber J. Grants liv: Han leste Mormons bok Et spesielt vitne: «Følg meg» Eldste Joseph B. Wirthlin SE «VISSTE DU DET?» S. 47 SE «LYKKELIG FAMILIE-SPILL», S. B13

3 Februar årgang. Nummer 2 LIAHONA Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges offisielle norske tidsskrift Det første presidentskap: Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, James E. Faust De tolvs quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring Redaktør: Dennis B. Neuenschwander Rådgivere: E. Ray Bateman, Monte J. Brough, Jay E. Jensen, Stephen A. West Administrerende direktør: David Frischknecht Planlegningssjef og redaktør: Victor D. Cave Grafisk ansvarlig: Allan R. Loyborg Tidsskriftsredaktør: Richard M. Romney Redaksjonsjef: Marvin K. Gardner Redaksjonsmedarbeidere: Collette Nebeker Aune, Susan Barrett, Ryan Carr, Linda Stahle Cooper, LaRene Porter Gaunt, Shanna Ghaznavi, Jenifer L. Greenwood, Lisa Ann Jackson, Carrie Kasten, Melvin Leavitt, Sally J. Odekirk, Adam C. Olson, Judith M. Paller, Rebecca M. Taylor, Roger Terry, Janet Thomas, Paul VanDenBerghe, Julie Wardell, Kimberly Webb, Monica Weeks Kunstnerisk ledelse: M. M. Kawasaki Bilderedaktør: Scott Van Kampen Produksjonssjef: Jane Ann Peters Design og produksjon: Kelli Allen-Pratt, Fay P. Andrus, C. Kimball Bott, Howard G. Brown, Thomas S. Child, Reginald J. Christensen, Brent Christison, Kerry Lynn C. Herrin, Kathleen Howard, Denise Kirby, Tadd R. Peterson, Randall J. Pixton, Mark W. Robison, Brad Teare, Kari A. Todd, Claudia E. Warner Salgssjef: Larry Hiller Trykkerisjef: Craig K. Sedgwick Distribusjonssjef: Kris T Christensen Abonnement eller adresseforandring ordnes gjennom wardets/grenens tidsskriftsrepresentant. Forespørsler om abonnement rettes direkte til Gøteborg Sweden Service Center v/stellan Petterson, Utlandagatan 24, S Gøteborg. Tlf Abonnementspris pr. år: NOK 140,00 Send manuskripter og spørsmål til: Liahona, Room 2420, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT , USA; e-post til: Liahonas lokalredaksjon: Redaksjonens adresse: Asmund H. Hernes Reistadlia REISTAD Tlf.: Nyhetsredaktør: Asmund H. Hernes Liahona (en betegnelse fra Mormons bok som betyr «kompass» eller «veiviser») utgis på albansk, armensk, bulgarsk, cebuano, dansk, engelsk, estisk, fiji, finsk, fransk, haitisk, hollandsk, indonesisk, islandsk, italiensk, japansk, kambodjansk, kinesisk, kiribati, koreansk, kroatisk, latvisk, litauisk, malagasisk, marshallese, mongolsk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, samoansk, sinhala, slovensk, spansk, svensk, tagalog, tahitisk, tamil, telugu, thai, tongansk, tsjekkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk og vietnamesisk. (Hyppigheten varierer for de forskjellige språkområder.) 2004 Intellectual Reserve, Inc. Ettertrykk forbudt. Trykt i USA. For readers in the United States and Canada: February 2004 Vol. 68 No. 2. LIAHONA (USPS ) Norwegian (ISSN ) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT USA subscription price is $10.00 per year; Canada, $16.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah, and at additional mailing offices. Sixty days notice required for change of address. Include address label from a recent issue; old and new address must be included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address below. Subscription help line: Credit card orders (Visa, MasterCard, American Express) may be taken by phone. (Canada Poste Information: Publication Agreement # ) POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution Center, Church Magazines, PO Box 26368, Salt Lake City, UT BRUK LIAHONA Idéer til familiens hjemmeaften «Langt oppe i fjellene», s. 8: Snakk om denne historien som et eksempel på hvordan Mormons bok kan forandre liv. Spør familiemedlemmer hva de ofrer på grunn av at de er medlemmer av Kirken. Påpek at Hugo Miza etter hvert forsto at det å gi avkall på en verdslig livsførsel ikke var noe offer, men en mulighet til større velsignelser. «Mormons bok vil forandre ditt liv», s. 12: Spør familiens medlemmer hvordan Mormons bok har forandret deres liv. En av fire ting eldste Henry B. Eyring prøver å gjøre når han underviser i hellig skrift, er å «sette på prøve». Velg et prinsipp fra Mormons bok og be familien tenke over hvordan de kan sette det på prøve for å vise at det er sant. Hvordan kan det å sette prinsippet på prøve påvirke deres liv? «Ikke bare jeg», s. 26: Opplever en i familien en vanskelig utfordring? Les denne historien og be familiens medlemmer nevne en i Skriftene som de kan sammenligne sine erfaringer med. Snakk om hvordan disse forbildene taklet sin motgang. Hva kan vi lære av dem? «Beste sendetid», s. 29: Ta for deg denne idélisten, og la hvert familiemedlem velge tre av aktivitetene eller kanskje andre som ikke står på... listen som han eller hun vil gjøre istedenfor å se fjernsyn. «Lykke», s. B2: Les sammen president James E. Fausts beretning om Ali Hafed. Spør barna hva de kan gjøre for å være lykkelige her og nå fremfor å vente på å bli det en gang i fremtiden, et eller annet sted. «Fars velsignelse», s. B6: Denne historien er spesielt beregnet på små barn. Les den sammen og snakk om forskjellen mellom å bli beskikket til et kall og det å få andre prestedømsvelsignelser. Drøft hvilke tidspunkter barna kan trenge eller ønske å få en prestedømsvelsignelse. EMNER I DETTE NUMMERET B=Barnas venn Besøkende lærerinner, 25, 42 Den hellige ånd, 42 Det første syn, 2 Eksempel, 26 Familieforhold, 20, 26, 30, B4, B8, B13 Familiens hjemmeaften, 1 Farsrollen, 20, 30, B6 Fjernsyn, 29 Handlefrihet, 33 Hjemmeundervisning, 7 Jesus Kristus, 2, 25, 33, 47, B16 Kall, B6 Kirkens historie, 47 Kjærlighet, 25, B4 Lederskap, 20, 47 Lydighet, B16 Lykke, B2, B13 Media, 29 Misjonærarbeid, 42 Mormons bok, 2, 8, 12, 19, 33, 36, B14 Mot, B10 Motgang, 26 Offer, 8, B16 Omvendelse til Kirken, 8, 42 Prestedømmet, 2, 20, B6 Primær, B4 Skriftstudium, 12, 19, 26, B14 Slektshistorie, 42 Templer, 36, 42 Tro, 25 Undervisning, 1, 12 Verdensomspennende kirke, 36, B10 Vitnesbyrd, 36, 48 LIAHONA FEBRUAR

4

5 BUDSKAP FRA DET FØRSTE PRESIDENTSKAP Fire hjørnestener i vår tro AV PRESIDENT GORDON B. HINCKLEY HERREN ER MIN HYRDE, AV SIMON DEWEY. GJENGITT MED TILLATELSE FRA ALTUS FINE ART, AMERICAN FORK, UTAH Gjennom de siste 20 år har jeg hatt det privilegium å forrette ved innvielsen eller gjeninnvielsen av over 80 templer. Bygningene har blitt åpnet for publikum før innvielsen. Mange titusener har gått gjennom dem. Når de som har vært våre gjester har følt ånden i disse hellige bygningene og fått vite litt om hensikten med at de er bygget, har de forstått hvorfor vi, etter at de er innviet, betrakter dem som helliget og hellige, forbeholdt hellige formål og lukket for publikum. Når man deltar i disse innvielsesseremoniene, fornemmer man Kirkens sanne styrke. Denne styrken er i hjertene til vårt folk, som er forenet i en felles anerkjennelse av Gud som vår evige Fader og Jesus Kristus som vår Frelser. Deres individuelle vitnesbyrd er fast forankret i troens klippe når det gjelder det guddommelige. Hjørnestensseremoni i oldtiden For hvert nytt tempel har vi hatt en hjørnestensseremoni i samsvar med en tradisjon som går helt tilbake til oldtiden. Før det ble alminnelig å bruke betong, ble grunnmuren lagt av store stener. Man gravde en grøft og la ned stener som fundament. Man begynte på ett sted og la grunnmur i én retning frem til en hjørnesten, deretter rundet de hjørnet og la mur frem til neste hjørne, der en ny sten ble lagt ned. Derfra fortsatte muren til neste hjørne, og derfra til utgangspunktet. I mange tilfeller, også ved oppføringen av Kirkens første templer, ble det brukt hjørnestener i hvert sammenføyningspunkt av muren, og de ble lagt ned under en seremoni. Den siste stenen ble omtalt som hovedhjørnestenen, og nedleggelsen av den var grunn til stor feiring. Med hjørnestenen på plass var grunnmuren klar for overbygningen. Derfra har vi analogien Paulus brukte for å beskrive den sanne kirke: «Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren» (Efeserne 2:19-21). Takk Gud for den gave hans elskede Sønn er, som ga sitt liv for at vi kunne leve, som er den urokkelige hovedhjørnestenen i vår tro og i hans kirke. LIAHONA FEBRUAR

6 Hjørnestener i vår tro Vi har hovedhjørnestener som denne storslagne kirke i de siste dager er opprettet på av Herren og «føyd sammen». De er helt fundamentale for dette verk selve dets grunnvoll, forankringer som den hviler på. Jeg vil si litt om disse fire nødvendige hjørnestenene som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er forankret i. Jeg nevner først hovedhjørnestenen, som vi anerkjenner og hedrer som vår Herre Jesus Kristus. Den andre er det syn som ble gitt profeten Joseph Smith da Faderen og Sønnen viste seg for ham. Den tredje er Mormons bok, som taler som en røst fra støvet med oldtidsprofeters ord som erklærer at menneskehetens Frelser er guddommelig og reell. Den fjerde er prestedømmet med alle dets krefter og all myndighet, hvorved mennesker kan handle i Guds navn når de forretter i alt som hører Hans rike til. Jeg skal kommentere hver av disse. Hovedhjørnestenen Absolutt grunnleggende i vår tro er vårt vitnesbyrd om at Jesus Kristus er Guds Sønn, som i henhold til en guddommelig plan ble født i Betlehem i Judea. Han vokste opp i Nasaret som tømmermannens sønn med både dødelighetens og udødelighetens elementer i seg, arvet fra henholdsvis sin kjødelige mor og sin himmelske Fader. Under sitt korte virke på jorden vandret han på støvete veier i Det hellige land, helbredet syke, fikk blinde til å se, oppvekket døde og forkynte læresetninger som var både opphøyde og vakre. Han var, som Jesaja hadde profetert, «en smertenes mann, vel kjent med sykdom» (Jesaja 53:3). Han hjalp dem som hadde tunge byrder og innbød dem til å legge sine byrder på ham. Han sa: «Mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett» (Matteus 11:30). Han «gikk omkring og gjorde vel» (Ap.gj. 10:38) og ble hatet for det. Hans fiender kom imot ham. Han ble pågrepet, stilt for retten på falske anklager, domfelt for å stilne mobbens rop og dømt til å dø på korset på Golgata. Naglene gjennomboret hans hender og føtter, og han Profeten Joseph Smiths første syn innledet gjenopprettelsens storslagne verk. Det løftet sløret over den lenge lovede evangelieutdelingen i tidenes fylde. hang der i kval og smerte og ga seg selv som løsepenge for alle menneskers synder. Han døde med disse ordene: «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør» (Lukas 23:34). Han ble lagt i en lånt grav og oppsto på den tredje dag. Han kom seirende frem, i seier over døden, som førstegrøden av de hensovede. Med hans oppstandelse kom løftet til alle mennesker om at livet er evigvarende, om at som alle dør i Adam, skal alle levendegjøres i Kristus (se 1. Kor. 15:20-22). Intet i hele menneskehetens historie kan sidestilles med det under, den herlighet, den storhet eller fruktene av Guds Sønns uforlignelige liv, han som døde for hver av oss. Han er vår Frelser. Han er vår Forløser. Jesaja forutsa: «Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste» (Jesaja 9:6). Han er hovedhjørnestenen i kirken som bærer hans navn, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Det finnes ikke noe annet navn blant mennesker hvorved vi kan bli frelst (se Ap.gj. 4:12). Han er opphav til vår frelse, giver av evig liv (se Hebr. 5:9). Ingen er hans like. Ingen har noensinne vært det. Ingen vil noen sinne bli det. Takk Gud for den gave hans elskede Sønn er, som ga sitt liv for at vi kunne leve, som er den urokkelige hovedhjørnestenen i vår tro og i hans kirke. 4

7 T.V.: JOSEPH SMITHS FØRSTE SYN, AV GREG OLSEN; T.H.: MORMON FORKORTER PLATENE, AV TOM LOWELL Joseph Smiths første syn Den andre hjørnestenen er profeten Joseph Smiths første syn. Året var 1820, om våren. Gutten med spørsmål gikk inn i lunden på sin fars gård. Der, hvor han var alene, ba han om å få den visdom som Jakob lovet ville bli gitt uten bebreidelse til dem som spør Gud i tro (se Jakobs brev 1:5). Der, i en situasjon som han har beskrevet meget detaljert, så han Faderen og Sønnen, den store universets Gud og den oppstandne Herre, som begge talte til ham. Denne uovertrufne begivenheten innledet gjenopprettelsens strålende verk. Den løftet sløret over den lenge lovede evangelieutdelingen i tidenes fylde. I over ett og et halvt århundre har fiender, kritikere og noen såkalte lærde slitt seg ut i forsøk på å motbevise gyldigheten av dette synet. Naturlig nok kan de ikke forstå det. Det som er av Gud, kan bare forstås ved Guds ånd. Det hadde ikke skjedd noe så storslagent siden Guds Sønn vandret på jorden i kjødet. Uten det som grunnsten for vår tro og vår organisasjon har vi ingenting. Med det har vi alt. Mye er skrevet og mye vil bli skrevet i forsøk på å bortforklare det. Et begrenset sinn kan ikke forstå det. Men Den hellige ånds vitnesbyrd, erfart av utallige mennesker opp gjennom årene siden det skjedde, vitner om at det er sant, at det skjedde slik Joseph Smith sa det skjedde, at det skjedde like reelt som soloppgangen over Palmyra, at det er en helt nødvendig grunnsten, en hjørnesten, og at uten den kunne ikke Kirken bli «føyd sammen». Mormons bok Den tredje hjørnestenen er Mormons bok. Den er reell. Den har fysisk og målbar vekt og substans. Jeg åpner den og leser dens sider, den har et språk som er både vakkert og oppløftende. Oldtidsopptegnelsen som den ble oversatt fra, kom frem fra jorden som en røst som taler fra støvet. Den kom som et vitnesbyrd fra generasjoner av menn og kvinner som levde på jorden, som strevde med motgang, som kranglet og sloss, som til tider etterlevde den gudgitte lov og hadde fremgang, og til andre tider forsaket sin Gud og gikk ned i ødeleggelsen. Den inneholder det som har blitt kalt det femte evangelium, et gripende testamente fra Den nye verden om den oppstandne Forløsers besøk på denne halvkules jord. Beviset på dens sannhet, på dens ekthet og gyldighet i en verden som er tilbøyelig til å kreve bevis, finnes ikke i arkeologi eller Oldtidsopptegnelsen som Mormons bok ble oversatt fra, kom frem fra jorden som en røst som taler fra støvet. Den kom som et vitnesbyrd fra generasjoner av menn og kvinner.

8 Den fullstendige gjengivelsen av prestedømmet innebar at døperen Johannes kom Kristi forløper og Peter, Jakob og Johannes de som trofast fulgte Mesteren. GJENGIVELSEN AV PRESTEDØMMET, AV DEL PARSON antropologi, selv om noen kan finne hjelp i dette. Det finnes ikke i granskning av ord eller historisk analyse, selv om dette kan underbygge og bekrefte. Beviset på dens ekthet og gyldighet finnes mellom bokens permer. Prøven på dens sannhet ligger i å lese den. Det er en bok fra Gud. Fornuftige mennesker kan oppriktig tvile på dens opprinnelse, men de som har lest den og bedt angående den, har fått vite ved en kraft utenfor sine naturlige sanser at den er sann, at den inneholder Guds ord, at den forklarer det evige evangeliums frelsende sannheter, at den er «kommet frem ved Guds gave og kraft for å overbevise jøde og hedning om at Jesus er Kristus» (Mormons bok, tittelsiden). Den er her. Den må forklares. Den kan bare forklares slik oversetteren selv forklarte dens opprinnelse. Sammen med Bibelen, hvis ledsagende hellig skrift den er, står den som et annet vitne for en tvilende generasjon om at Jesus er Kristus, den levende Guds Sønn. Den er en uangripelig hjørnesten i vår tro. Gjengivelsen av prestedømmet Hjørnesten nummer fire er gjengivelsen av prestedømmets makt og myndighet til jorden. Den samme myndighet ble gitt til mennesker i fordums tid. Den lavere myndighet ble gitt Arons sønner for å administrere i timelige så vel som enkelte hellige kirkelige ordinanser. Det høyere prestedømmet ble gitt av Herren personlig til hans apostler, i samsvar med hans erklæring til Peter: «Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen» (Matteus 16:19). Den fullstendige gjengivelsen av prestedømmet innebar at døperen Johannes kom forløperen for Kristus, som ble halshugget for å tilfredsstille en ugudelig kvinne og også Peter, Jakob og Johannes som trofast fulgte Mesteren før hans død og forkynte hans oppstandelse og guddommelighet etter hans død. Den involverte også Moses, Elias og Elijah, som alle bragte prestedømsnøkler til å fullende verket med å gjengi alle handlinger og ordinanser fra foregående evangelieutdelinger i denne store og siste utdeling i tidenes fylde. Prestedømmet er her. Det har blitt overdratt til oss. Vi handler med dets myndighet. Vi taler som sønner av Gud i Jesu Kristi navn og som bærere av denne gudgitte begavelse. Vi vet, for vi har sett dette prestedømmets kraft. Vi har sett syke bli helbredet, lamme bli i stand til å gå, og at lys og 6

9 kunnskap og forståelse har kommet til dem som har befunnet seg i mørke. Paulus skrev følgende om prestedømmet: «Ingen tiltar seg selv denne ære, men han blir kalt av Gud, likesom Aron» (Hebr. 5:4). Vi har ikke fått det ved kjøp eller byttehandel. Herren har gitt det til menn som er funnet verdige til å motta det, uansett posisjon, hudfarge eller nasjonalitet. Det er makt og myndighet til å styre i anliggender i Guds rike. Det gis bare ved ordinasjon ved håndspåleggelse av dem som har myndighet til å gjøre det. Kvalifikasjonen for å kunne oppnå det, er lydighet til Guds bud og befalinger. Det finnes ingen annen makt på jorden lik den. Dens myndighet strekker seg utover dette liv, gjennom dødens slør og til evighetene foran oss. Det har evigvarende konsekvenser. Den bevarer evig sannhet og forkynner Guds vilje. Den er den sanne og levende Mesters kirke. Jeg vitner høytidelig om disse ting og bærer vitnesbyrd om at Gud har talt igjen for å åpne denne siste og storslagne evangelieutdeling; at hans kirke er her, kirken som bærer hans elskede Sønns navn, at en opptegnelse har kommet frem fra jorden om et oldtidsfolk og bærer vitnesbyrd til denne generasjon om Den allmektiges verk; at det evige prestedømme finnes blant menneskene til deres velsignelse og styring av hans verk, at vi er medlemmer av den sanne og levende Jesu Kristi Kirke, frembragt til velsignelse for alle som vil motta dens budskap; at den er urokkelig etablert på en grunnvoll av apostler og profeter, med hjørnestener fast nedlagt av Ham til oppfyllelse av hans evige hensikter, og Jesus Kristus er selv hovedhjørnestenen. Et vern mot stormene Disse fire store Gud-gitte gavene er de urokkelige hjørnestenene som forankrer Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige så vel som dens medlemmers individuelle vitnesbyrd og overbevisning: (1) Den Herre Jesus Kristus lever og er Guds Sønn, (2) det enestående syn som ble gitt profeten Joseph Smith av Faderen og Sønnen, innvarslet evangelieutdelingen i tidenes fylde, (3) Mormons bok er Guds ord som erklærer Frelserens guddommelighet, og (4) Guds prestedømme ble guddommelig overdratt for å utøves i rettferdighet til velsignelse for Faderens barn. Hver av disse hjørnestenene henger sammen med de andre, hver er føyd sammen i en grunnvoll av apostler og profeter, alle festet til hovedhjørnestenen, Jesus Kristus. På den er hans kirke opprettet, «føyd sammen» til velsignelse for alle som vil ta til seg av det den tilbyr (se Efes. 2:20-21). Så godt forankret under og sammenføyd over står denne kirken som Den allmektiges skaperverk. Den er et vern mot livets stormer. Den er en tilflukt til fred for de ulykkelige. Den er et hus hvor de trengende blir hjulpet. IDEER FOR HJEMMELÆRERE Etter at du har forberedt deg ydmykt, gir du dette budskapet ved å benytte en metode som gjør at de som du underviser, ønsker å delta. Her følger noen eksempler: 1. Gi et familiemedlem et lite brett og en byggekloss, og be vedkommende balansere brettet på toppen av klossen. Be vedkommende gjenta det med to blokker, så tre og fire, så familien kan se hvilken stabilitet det blir med fire hjørnestener under brettet. Merk klossene med de fire hjørnestenene i president Hinckleys budskap. 2. Be familiemedlemmene tenke seg sine personlige vitnesbyrd som et tempel, og så tenke på hvor sterke hjørnestenene i deres vitnesbyrd er. Hva kan de gjøre for å styrke hjørnestenene sine? 3. Be familiemedlemmene tenke på hjørnestenene i sin tro. Er deres hjørnestener de samme som president Hinckleys? Hvordan vil hjørnestenene påvirke deres daglige liv? LIAHONA FEBRUAR

10 Langt oppe i fjellene FOTO: LARRY RICHMAN, HVIS IKKE ANNET ER ANGITT AV HUGO MIZA Min familie tilhører mayastammen Cakchiquel. Langt oppe i fjellene ved San Juan Comalapa i syd-guatemala er ikke livet så enkelt. Mennene drar ut på markene og arbeider hele dagen på plantasjene sine, hvor de dyrker mais og bønner. Kvinnene tilbereder lunsj og middag og bringer maten ut til mennene sine ute på marken. Etter en dags hardt arbeid og en lang vandring hjem, drikker de fleste av mennene og noen av kvinnene alkohol, og de faller snart i søvn. Neste dag er akkurat lik. I min stamme er forventet levealder for en mann 48 år. Det harde daglige arbeidet kombinert med dårlig ernæring og alkohol tapper dem fysisk for krefter. Kvinnene føder mange barn, men halvparten og vel så det dør som spedbarn. Svangerskap, hardt arbeid, dårlig ernæring og i noen tilfeller alkohol reduserer den forventede levealderen for kvinner i min stamme. På grunn av de vanskelighetene vi hadde, ønsket mor et bedre liv for sine barn, og hun ba ofte for å få hjelp. T.h.: Misjonærer forkynner evangeliet i Guatemala i 1970-årene. Mor hadde tro på at besøket av to misjonærer til vår avsidesliggende landsby i Guatemala var svar på hennes bønner. 8

11

12 Misjonærer og tortillas Forholdene forandret seg ikke før det skjedde et under i vårt liv. Jeg var bare en liten gutt da misjonærene kom til landsbyen vår, men jeg husker alt. Mor, far og min bror og jeg spiste lunsj ute på åkeren. Jeg kan ennå huske duften av tortillaene på ilden da to hvite menn med lyst hår kom gående gjennom åkeren. Jeg sperret øynene opp i overraskelse og grep tak i mor. Jeg sto klar til å sparke mennene om det ble nødvendig å forsvare oss. Men da mennene spurte: «Er det i orden at vi varmer opp tortillaene våre på ilden deres?», ble jeg rolig. Jeg ble nysgjerrig. Hvorfor snakket de så rart? Hvorfor hadde de hvite skjorter og slips? Hvorfor var de så store? «Ja da, dere kan varme tortillaene deres på ilden vår,» svarte far. Jeg vet ikke hvordan det skjedde, men det neste jeg husker, var at misjonærene viste oss bilder av profeten Joseph Smith i Den hellige lund. Mor ble slått av forundring! Hun hadde alltid trodd at vår himmelske Fader og Jesus Kristus var personer vi kunne snakke til og stille spørsmål, men hun hadde aldri hørt noen forkynne det. Mens hun lyttet til historien om Det første syn, mottok hun bekreftelse fra Den hellige ånd om at den var sann. Besøket av disse to misjonærene var svaret på hennes bønner. Mor inviterte dem til å komme hjem til oss når som helst. Senere da misjonærene besøkte oss og underviste oss om Visdomsordet, ble mor så glad som jeg aldri har sett henne. For min far var det litt annerledes. Jeg husker han forsøkte å smile, men øynene var fuktige, pannen hvit og resten av ansiktet rødt. I vår stamme holder man fast på tradisjonene samme hva. Å skifte religion betraktes som å desertere. Venner forlater deg og slektninger ser ned på deg, spesielt hvis du er den første. Mor var overrasket over at det gikk så lang tid før misjonærene spurte: «Vil du la deg døpe inn i Kirken?» Hun var rede. Min far følte i sitt hjerte at misjonærenes budskap var sant, men han var bekymret for hvilke konsekvenser det ville få for familien vår hvis vi gikk imot stammens tradisjoner. Han trengte mer tid til å bestemme seg. Over: Familien Miza sammen med misjonærer på bror og søster Mizas dåpsdag. Under t.h.: Bror og søster Miza og en liten sønn noen år etter at de sluttet seg til Kirken. Øverst t.h.: Hugo Miza som universitetsstudent. Til slutt gikk far imot alt han hadde kjent til, og valgte evangeliet. Vennene hans forlot ham. Slektningene våre sa han var gal og spurte hvor mange penger misjonærene betalte ham for å la seg døpe. Ingen inviterte oss i selskap mer. Familiens sosiale liv opphørte for en tid. Disse forandringene var noe av det hardeste familien vår måtte gjøre. Vårt liv som siste-dagers-hellige Jesu Kristi evangelium medførte en mektig forandring i familien som jeg er takknemlig for. Far viet mer tid til familien. Mor laget bedre måltider. Foreldrene mine brukte nå inntektene på en bedre måte. Vi fikk til og med anledning til å begynne på skolen. Far sa noe til oss som jeg aldri kommer til å glemme: «Fra nå av skal dere aldri gi opp før dere får eksamen fra skolen.» Vi var blitt en annerledes familie. Familiens hjemmeaften ble et tidspunkt for å sette oss personlige mål og familiemål. Far utarbeidet leksjoner om evangeliet og fortalte oss om sitt liv, noe han aldri hadde gjort tidligere. Vi barna visste at våre foreldre elsket oss. Det fantes ikke lenger alkohol i vårt hjem. Kranglene mellom mor og far gikk over til samtaler der de prøvde å forstå hverandre. På et eller annet vis syntes vi å bli materielt velstående, selv om vi

13 INNFELT T.H.: FOTO BRUKT MED FORFATTERENS TILLATELSE egentlig var fattige. Vi var en lykkelig familie, og til sist i menigheten vår der i mange år. Mine to brødre og to ble far respektert for sin nye livsførsel. Folk hadde tillit til søstre og jeg er alle trofaste siste-dagers-hellige. Mine ham fordi han ikke drakk mer. Vennene hans kom til ham brødre og jeg har vært på heltidsmisjon. Min bror, søster og for å be om råd, og på en eller annen måte jeg studerer ved et universitet. oppnådde alle som pleide omgang med far, Ivår stamme Min families omvendelseshistorie fremgang. Å etterleve evangeliet ble smittsomt. anses det å skifte gjenspeiler Guds kjærlighet og hans Far organiserte til og med en del bønder i religion som å barmhjertighet med sine barn. Jeg er den hensikt å lære nye og bedre jordbruksmetoder. gikk imot alt og barn hvor enn de er selv langt oppe i desertere, men far takknemlig for kjærligheten han har til sine valgte evangeliet. fjellene i Guatemala. Jeg elsket Mormons bok Takket være Kirkens Hugo Miza er medlem av Provo 33. menighet (spansk) i Provo, Utah øst stav. Som barn begynte jeg min innføring i læresetninger ble vi hellig skrift med å lese i Bibelen, men Det en lykkelig familie. gamle testamente var for vanskelig å forstå i så ung alder. Neste forsøk var Mormons bok. Etter å ha lest noen sider, klarte jeg ikke å legge boken fra meg. Nephi ble min nye helt. Hver dag etter noen timer på skolen og mange arbeidstimer på gården, tok jeg fatt på Mormons bok igjen. Mens jeg leste, følte jeg at det var et spesielt bånd mellom folket i Mormons bok og min egen stamme. Jeg syntes Mormons bok forklarte hvor cakchiquel-stammen vår kom fra og hvem våre forfedre var. Ved å lese Mormons bok og lære om Jesu Kristi sanne evangelium følte jeg at jeg var delaktig i oppfyllelsen av de løfter Gud ga Lehi, Nephi og andre profeter i Mormons bok om at deres barn skulle bli bevart. Jeg er evig takknemlig for disse trofaste folkene i Mormons bok og for misjonærene som gjorde oss kjent med den boken som forandret vår livskurs. Min familie flyttet senere til Guatemala City. Mine foreldre har virket LIAHONA FEBRUAR

14

15 forandre Mormons bok vil ditt liv BAKGRUNN: FOTO: JOHN LUKE; INNFELT: FOTO: JED A. CLARK, ILLUSTRASJONSFOTO AV ELDSTE HENRY B. EYRING i De tolv apostlers quorum For noen år siden kom min sønn Matthew hjem fra et Seminar-rådsmøte og sa: «Pappa, jeg vil at du skal skjære ut noe.» Han ga meg teksten. Plaketten jeg skar ut, har denne teksten: «Mormons bok vil forandre ditt liv» 1. Mitt budskap til deg er enkelt: Det som står på plaketten, er sant. La du merke til ordlyden i sitatet? Det sier ikke at det å undervise i eller studere boken vil forandre ditt liv. Det sier: «Mormons bok vil forandre ditt liv.» Jeg vil forklare hvorfor jeg vet at det er sant: Boken er i seg selv det fineste pensum vi har ikke bare fra elevens synspunkt, men også lærerens. Det er fire ting jeg prøver å gjøre når jeg underviser i hellig skrift: lese, sette på prøve, forberede og vitne. Jeg vil ta for meg disse punktene ett for ett. Lese Før jeg skrev dette, tok jeg litt tid til å lese i Mormons bok. Det forandret mitt liv. Med ett så jeg det som på film, i farger og på bred skjerm. Jeg ble mer oppmerksom på mennesker. Jeg så for meg Frelseren og hans besøk nesten som om jeg hadde vært tilstede. Og jeg følte med Nephi, som på en eller annen måte kjente til den forandringen som du og jeg så inderlig ønsker å få til i vårt liv og i våre elevers liv. Hvis jeg skulle undervise om hva denne forandringen består i, ville jeg bruke Mosiah 27:25-26: «Og Herren sa til meg: Bli ikke forundret over at hele menneskeheten, ja, menn og kvinner, alle nasjoner, slekter, tungemål og folk, må bli født på ny, ja, født av Gud, og bli forandret fra sin kjødelige og falne tilstand til en rettferdig tilstand og bli forløst av Gud og bli hans sønner og døtre. Og på denne måten blir de nye skapninger, og hvis de ikke gjør dette, kan de på ingen måte arve Guds rike.» Dette er forandringen. Det er ikke å bli litt bedre. Ikke å vite litt mer. Det er å bli født på ny, å bli forandret ved forsoningens kraft. Du og jeg vet at hvis en person vil lese Mormons bok, vil den beskrive denne forandringen og hvordan man kan oppnå den. Jeg ber deg ha tro på at dine elever vil lese Mormons bok, at den vil øve tiltrekning på dem slik den vil gjøre på deg. Det er fire ting jeg prøver å gjøre når jeg underviser i hellig skrift: lese, sette på prøve, forberede og vitne. LIAHONA FEBRUAR

16 Når du leser Jesaja i Mormons bok, prøv da å tro at Nephi var kjent med Jesaja og kjent med bildespråk. Nephi sa du skulle anvende Jesaja direkte på deg selv. Jeg har vært bekymret for vanskelige skriftsteder i Jesaja. Jeg har faktisk tenkt: «Hvorfor gjorde Nephi dette så vanskelig?» Det er et skriftsted jeg brukte i mange år i Seminar og Institutt da jeg skrev pensum og utarbeidet kursene. Det lyder: «Og jeg leste mange ting for dem som var skrevet i Mosebøkene. Men for at jeg mer fullstendig kunne overtale dem til å tro på Herren deres Forløser, leste jeg for dem det som var skrevet av profeten Jesaja, for jeg anvendte alle Skriftene på oss, så de kunne være oss til gavn og lærdom» (1. Nephi 19:23). Jeg har tenkt at Nephi kanskje prøver å fortelle oss at han erkjente at Jesaja er vanskelig. Han visste at Jesajas bok er full av bildespråk. Av alle Skriftene er det få som har så mye bildespråk, derfor kan Jesaja være svært vanskelig. Jeg tror det Nephi mente med formuleringen «anvende alle Skriftene på oss», var at de kunne anvendes direkte. Mange er langt flinkere enn jeg til å plassere skriftsteder i riktig historisk sammenheng. Det finnes gode teknikker for å forstå metaforer, lignelser og allegorier i Skriftene, og jeg håper du vil lære så mye av det som du kan. Men jeg håper du vil lære én ting til. Når du leser Jesaja i Mormons bok, prøv da å tro at Nephi var kjent med Jesaja og kjent med bildespråk. Nephi sa du skulle anvende Jesaja direkte på deg selv. Så jeg prøvde det. Jeg leste Jesajas ord igjen og regnet med at Nephi valgte de deler av Jesaja som jeg, uten å måtte bekymre meg om bildespråk, kunne ta direkte til meg som om det var Herren som talte til meg. Jeg vil dele mitt eget eksperiment med deg. Dette er ikke noe du kan undervise i, for Herren vil tale direkte til hver enkelt person, og budskapet vil være forskjellig. Dette er personlig, du vil kunne se inn i mitt hjerte. Jeg begynte å lese 2. Nephi 12 og tenkte: «Herren taler til meg. Hva er det han ønsker å fortelle meg direkte?» Så kom jeg til et vers i Jesaja som stakk seg ut som om det allerede var understreket: «Og det skal skje at menneskets stolte øyne skal ydmykes og menneskets hovmot skal bøyes, og Herren alene skal være opphøyet på den dag» (v. 11). Det beskriver en dag da Frelseren vil komme, en dag vi alle ser frem til og ønsker at våre elever skal forberede seg til. Dette skriftstedet sier at på den dag vil alle vi som trodde vi var noe spesielt og fint, synes mindre, og Herren vil bli opphøyet. Vi vil bedre forstå hvem han er, hvor høyt vi elsker ham og hvor ydmyke vi skulle være. Jeg fortsatte å lese i Mormons bok. Jeg fortsatte forbi Jesaja og kom til Ether 3:2. Jeg oppdaget noe jeg aldri hadde sett tidligere, fordi jeg nå trodde at Jesaja talte direkte til meg, ikke i bildespråk. Jareds bror var opptatt av hvordan han skulle få lys i en båt. Da han ba om hjelp, vil du huske at Herren spurte ham hva han ville gjøre med det. Han hadde gjort det beste han kunne. Det måtte noe til som lå utenfor hans egen evne. Derfor sa Jareds bror: «O Herre, du har sagt at vi må være omgitt av vannmassene. Se, Herre, og ikke bli vred» Da jeg leste dette, kunne jeg se det for meg i farger. Det han opplevde, syntes å skje mens jeg leste om det. ELEKTRONISK KOMPOSISJON AV CARY HENRIE; T.V.: NEPHI SKRIVER PÅ GULLPLATER, AV PAUL MANN; T.H.: FOTO: WELDEN C. ANDERSEN, ILLUSTRASJONSFOTO 14

17 «Og ikke bli vred på din tjener på grunn av hans svakhet For en tid siden snakket min hustru og jeg om en lek- i dine øyne, for vi vet at du er hellig og bor i himlene, og at sjon hun skulle undervise i. Vi snakket om at man ikke vi er uverdige for deg» Plutselig kom Jesajas før nevnte kunne komme utenom å undervise om forsoningen, til ord tilbake til meg. tross for at leksjonen omhandlet et emne og hadde Så fortsatte jeg å lese: «På grunn av fallet er vår natur flere forskjellige målsetninger. Vi innså da at hvis man stadig ond. Likevel, O Herre, har du gitt oss en befaling underviser om noe som har betydning, underviser man at vi må påkalle deg, så vi fra deg kan motta ifølge våre om forsoningen. ønsker» (Ether 3:2). John, vår da 18 år gamle sønn, satt sammen med oss. Jeg tenkte ikke så mye på lys om bord i en båt. Jeg Jeg hevdet med velvalgte ord at virkelig dyktige lærere alltid ville vite at de i bunn og grunn underviser tenkte på den store forandringen og hvor sterkt jeg ønsket den i mitt liv og hvor mye du om forsoningen. John lærte meg da noe om ønsker den i ditt liv. Jeg forsto hvorfor Jesaja å sette ting på prøve. Han fortalte oss om en fortalte meg det ville hjelpe å forutse dagen da Seminar-lærer. Han sa: «Du skjønner, pappa, Herren ville bli opphøyet, og å vite hvor han visste noe. Han visste at man kan bære avhengig jeg er av ham. Vi trenger ham, og vår vitnesbyrd til unge mennesker. Man kan tro på ham får oss til å se ham som stor og undervise om at forsoningen er noe de har opphøyet og oss selv som små og avhengige. behov for. Man kan lære dem at de må ha tro Jeg vil gi deg Hvor stor Jareds bror enn var, så han seg selv på Herren Jesus Kristus, omvende seg og bli dette løftet slik vi må se oss selv hvis forsoningen skal ha døpt. De trenger å føle Den hellige ånd. Man angående å lese noen virkning for vårt liv. kan gjøre alt dette, og de vil høre på deg. Mormons bok: Du vil Jeg vil gi deg dette løftet når det gjelder å Men det er ikke sikkert de tror deg. De tiltrekkes av den når lese Mormons bok: Du vil tiltrekkes av den trenger å erfare det før de vil tro at de har du forstår at Herren når du forstår at Herren i den har lagt sitt behov for det.» i den har lagt sitt budskap til deg. Nephi, Mormon og Moroni Så beskrev John en lærer som hadde budskap til deg. visste det, også de som samlet den, la budskap i den til deg. Jeg håper du har tillit til at Lærerens utfordring gikk ut på ikke å se overtalt noen elever til å sette noe på prøve. boken ble skrevet for dine elever. Der fins enkle, direkte upassende filmer og finne ut om elevene kunne føle at det budskap til dem som vil fortelle dem hvordan de skal hadde noen virkning på dem. Ifølge John gjorde de det. gjøre forandring. Det er det boken dreier seg om. Den er De kunne føle at Den hellige ånd vendte tilbake. et vitne om den Herre Jesus Kristus, forsoningen og hvordan den kan virke i deres liv. Du vil oppleve i år å føle den at fallet hadde skjedd, ikke på langt nær ville ha slik virk- John mente at alle prekener i verden for å prøve å bevise forandring som kommer ved forsoningen, fordi dere skal ning som hvis vedkommende prøvde å gjøre det rette og studere denne boken. på grunn av det følte Den hellige ånds kraft i sitt liv. Det er en følbar forskjell mellom vår falne natur og det å bli løftet Sette på prøve opp fra den ved kraften i vår tro på Herren Jesus Kristus og Det annet alle vi lærere tenker på, ber om og arbeider forsoningens virkninger. med, er «å sette ting på prøve». Du ønsker å sette Jesu Du ønsker at dine elever skal forstå at utfordringen Kristi evangelium på prøve. Du vil at elevene dine skal vite består ikke i å bevise at Mormons bok er sann, men i å at det er sant. bevise for Gud at de elevene er sanne og tro. Ved å LIAHONA FEBRUAR

18 gjøre det vil de vite at boken er sann. Og når de viser at de vil gjøre det boken sier, vil Gud fortelle dem mer: En av de fineste bekreftelsene jeg kjenner til, finner vi i Ethers bok. Herren spurte Jareds bror om han så mer enn Herrens finger. «Og når de har mottatt dette som det er Du kan forberede dine Og Herren sa til ham: Tror du de ord som «Og han svarte: Nei, Herre, vis deg for meg. nødvendig for dem å ha først for å prøve deres tro, og hvis de tror disse ting da skal elevers hjerter. jeg skal tale? de større ting bli åpenbart for dem. Og hvis de ikke vil tro disse ting, da skal de større ting holdes tilbake fra dem til deres fordømmelse» (3. Nephi 26:9-10). Når du beviser Mormons bok overfor dine elever, vil du forstå at du ikke kan gjøre det Finn små ting å gjøre for dem. Betal prisen for å tjene, og Gud vil honorere den. Og han svarte: Ja, Herre, jeg vet at du taler sannhet, for du er en sannhetens Gud og kan ikke lyve. Og da han hadde sagt disse ord, se, da viste Herren seg for ham» (Ether 3:10-13). Jareds bror kom ikke til dette stadium i ett med argumenter. Du beviser den heller ikke med gode eksempler eller historier. De vil være til hjelp, men elevene vil bevise Mormons bok ved å si: «Jeg tror at den er sann, jeg vil sett den på prøve.» Så snart de har bevist sin vilje overfor Gud, vil beviset komme fordi de ser de åndelige fruktene. Mormons bok handler om folk som litt etter litt setter sin tro på Gud på prøve. Og deretter bekrefter han deres tro og gir dem mer. plutselig sprang, det hadde tatt hele livet. Han ble gitt litt lys, han hadde tro, og han brukte den. Da Herren så at han trodde, ga han ham litt mer lys, inntil Herren til sist i virkeligheten sa: «Vil du tro alt jeg sier?» Og Herren visste at Jareds bror snakket sant da han svarte: «Ja, Herre, jeg vet at du taler sannhet, for du er en sannhetens Gud og kan ikke lyve» (v. 12). Mormons bok er skrevet på en slik måte at elevene vil føle at den inneholder prinsipper de bør prøve ut. Du må være varsom med å fremsette anvendelsesmåter eller utfordringer som ikke er egnet for en spesiell elev, for Gud vil tale til vedkommende. Når dere leser Mormons bok, vil du og elevene vite enkelte ting dere skulle gjøre. Når dere gjør dem, vil dere få større lys fordi dere vil ha bevist at dere tror. Jeg vitner om at uansett hvor mye du har lært fra Mormons bok fra før, skulle du lese den om og om igjen og sette den på prøve. Sett den på prøve ved å sette deg selv på prøve. Gjør det du blir tilskyndet til å gjøre, og du vil finne ting der som du aldri har oppdaget tidligere. Forberede Neste trinn for en lærer er å forberede seg. Du husker hvordan Mosiahs sønner forberedte seg. Faktisk bruker vi Jareds bror ble gitt litt lys, han hadde tro og han brukte den. Da Herren så at han trodde, ga han ham litt mer lys. ELEKTRONISK KOMPOSISJON AV CARY HENRIE; T.V.: JAREDS BROR SER HERRENS FINGER, AV ARNOLD FRIBERG; ILLUSTRASJONSFOTO; TH.: AMMON HOS KONG LAMONI, AV GARY L. KAPP

19 Ammon valgte å tjene folket han hadde til hensikt å undervise: «Derfor ble Ammon kong Lamonis tjener.» Husk det hele ditt liv om du vil vite noe om forberedelse. skriftsteder som beskriver hvordan de forberedte seg, som eksempler på forberedelse, spesielt hvordan de fastet og ba (se Alma 17:3, 9). Men da jeg leste Mormons bok på nytt, var det to vers som slo meg: «Dette var derfor grunnen til at Mosiahs sønner hadde påtatt seg arbeidet, så de kanskje kunne bringe dem til omvendelse, så de kanskje kunne bringe dem til kunnskap om forløsningsplanen. Derfor skilte de lag og dro ut blant dem hver for seg ifølge Guds ord og kraft som var gitt til dem» (Alma 17:16-17, uthevelse tilføyd). Uttrykket hver for seg får meg til å tenke på deg når du går inn i klasserommet. Du går alene. De dro ut alene, blant et blodtørstig folk, i den hensikt å forkynne Jesu Kristi evangelium. (Det vil alltid komme dager da dine elever kan fortone seg nesten like blodtørstige.) Mosiahs sønner dro ikke ut for bare å få noen få konvertitter. De dro ut for å få folket til å forandre sin livsførsel ved hjelp av forsoningens kraft. Ammon hadde forberedt seg ved faste, bønn og skriftstudium og ved å tilegne seg den åndelige gave som vi alle trenger for å undervise. Men jeg er imponert over undervisningsmåten. Husk, kong Lamoni ville ha ham til å ta imot ting, bli oppvartet, men isteden valgte han å tjene det folket han hadde til hensikt å undervise: «Men Ammon sa til ham: Nei, men jeg vil være din tjener. Derfor ble Ammon kong Lamonis tjener» (Alma 17:25). Strek under det og husk det hele ditt liv om du vil vite noe om forberedelse. Ammon forberedte seg selv, men han gjorde også noe annet. Han forberedte sin elev til å bli undervist i de frelsende læresetninger. Hvordan gjorde han det? «Og det skjedde at han sammen med andre tjenere fikk i oppdrag å passe på Lamonis småfe ifølge lamanittenes skikk» (v. 25). Husk også at han ikke bare beskyttet tjenerne og dyrene ved Sebus-vannet, han jaget også fienden bort. Da de andre tjenerne la frem bevis for hva Ammon hadde gjort, sa kong Lamoni: «Hvor er han?» De sa: «Se, han fórer hestene dine. Han gjør alt for å tjene deg» (se Alma 18:8-9). Er ikke det underlig? Han ble kalt til å forkynne de frelsende læresetninger, men befant seg i stallen. Synes du ikke han burde ha bedt og fastet og finpusset undervisningsplanen sin? Nei, han var i stallen. Kong Lamoni hadde blitt oppdratt til å tro at det fantes en Gud, men at uansett hva kongen gjorde, var det riktig. Han hadde særlig blitt opplært i en falsk lære som kunne ha gjort ham immun mot skyldfølelse. Husker du at da han fikk vite hvor Ammon var, begynte han å føle seg skyldbevisst og frykte for at han hadde gjort noe galt ved å drepe sine tjenere (se Alma 18:5)? Husk hva virkningen ble i Alma kapittel 18: «Og de svarte kongen og sa: Vi vet ikke om han er Den Store Ånd eller et menneske, men så mye vet vi at han ikke kan drepes av kongens fiender, heller ikke kan de adspre kongens småfe når han er med oss, på grunn av hans dyktighet og store styrke. Derfor vet vi at han er en venn av kongen. Og nå, O konge, vi tror ikke at et menneske har så stor makt, for vi vet at han ikke kan drepes. Og nå, da kongen hørte disse ord, sa han til dem: Nå vet jeg at det er Den Store Ånd, og han har kommet ned i denne stund for å spare deres liv, så jeg ikke LIAHONA FEBRUAR

20 Du trenger å vitne. Jeg kan love deg et herlig år fordi Mormons bok er full av vitnesbyrd. Tenk igjennom det siste vitnesbyrdet i Mormons bok (se Moroni 10:32-33). Jeg tror det med hensikt ble plassert bakerst. skal drepe dere slik jeg gjorde med deres brødre» (Alma 18:3-4). Jeg har alltid tidligere rettet søkelyset mot hvor forvirret Lamoni var av sin lære, og at han ikke så underet. Underet var at det ble skapt en åndelig trang hos en mann så han kunne bli forkynt Jesu Kristi evangelium. Hans hjerte ble bløtgjort. Han følte skyld. Og det skyldtes de timelige ting Ammon hadde gjort. Jeg vitner om at du kan forberede dine elevers hjerter. Tjen dem, finn små ting å gjøre for dem. Betal prisen for å tjene, og Gud vil honorere den. Det lover jeg deg. Vær ikke engstelig om elevene dine til tider ikke er så elskelige. Bare gjør noe for dem, så vil du synes de er litt elskeligere. Det vil være en gave fra Gud. Jeg bærer mitt vitnesbyrd om at Den hellige ånd vil forberede elevene dine slik han forberedte kong Lamoni for Ammon. Undervurder aldri, aldri den åndelige verdien av å gjøre timelige ting godt for dem du tjener. Jeg ber om at dere må forberede dere ved faste, bønn og vitnesbyrd. Jeg håper dere vil forberede elevenes hjerter. Vær deres tjener, så vil dere elske dem. Og de vil føle deres kjærlighet. Og enda viktigere, de vil føle Guds kjærlighet. Mormons bok vil hjelpe dere med det. Vitne Du trenger å vitne. Jeg kan love deg et herlig år fordi Mormons bok er full av vitnesbyrd. Du kan ikke undervise i Mormons bok uten å ha som dine ledsagere de store vitner, innbefattet Frelseren selv. Nephi skrev: «Og nå, mine elskede brødre, og også jøder og alle som bor på jorden, lytt til disse ord og tro på Kristus. Og hvis dere ikke tror disse ord, tro på Kristus. Og hvis dere tror på Kristus, vil dere tro disse ord, for de er Kristi ord, og han har gitt dem til meg, og de lærer alle mennesker at de skulle gjøre godt» (2. Nephi 33:10). Gud elsker deg og vil at du skal ha kraft når du underviser om hans Sønn Jesu Kristi forsoning. Jeg vitner om at du vil få den kraften. Her er det siste vitnesbyrdet i Mormons bok. Jeg tror det ble plassert bakerst med hensikt: «Ja, kom til Kristus og bli fullkommengjort i ham, og nekt dere all ugudelighet. Og hvis dere nekter dere all ugudelighet og elsker Gud av hele deres makt, sinn og styrke, da er hans nåde tilstrekkelig for dere, så dere ved hans nåde kan bli fullkomne i Kristus. Og hvis dere ved Guds nåde er fullkomne i Kristus, kan dere på ingen måte fornekte Guds kraft. Og videre, hvis dere ved Guds nåde er fullkomne i Kristus og ikke fornekter hans kraft, da er dere helliggjort i Kristus, ved Guds nåde gjennom utgytelsen av Kristi blod, som ifølge Faderens pakt er til deres synders forlatelse, så dere blir hellige og plettfrie» (Moroni 10:32-33). Det er min bønn at du må vite at du er innbudt av Guds tjenere til å innby hans barn til å komme til Kristus. Hvis du glemmer deg selv, husker Ham og tjener dine elever, vil Gud velsigne deg og dem så mange, om ikke alle, vil komme til Kristus og føle den mektige forandringen i sitt liv. Tilpasset fra en tale som ble holdt ved en konferanse for lærere i Kirkens skoleverk, ved Brigham Young University 17. aug NOTE 1. Ezra Taft Benson: «Til ungdom av den edle fødselsrett», Lys over Norge, okt. 1986, 41. ELEKTRONISK KOMPOSISJON AV CARY HENRIE; MORONI GRAVER NED PLATENE, AV JON MCNAUGHTON 18

Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag

Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag Religion 275 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi setter pris på kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries

Detaljer

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Jeg vil gå og gjøre. 2 Nephi 2:25 Adam falt for at mennesket kunne bli til. 2 Nephi 2:27 Vi er frie til å velge. 2 Nephi 9:28 29 Lærdom er bra hvis vi følger Guds råd. 2 Nephi 25:23, 26 Vi

Detaljer

Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag

Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag Religion 225 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Illustrasjon på omslaget: Gjengivelsen av Det melkisedekske prestedømme,

Detaljer

Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag

Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag Religion 250 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi verdsetter kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries

Detaljer

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER Innhold Introduksjon til programmet for grunnleggende enheter 2 Fem elementer i programmet for grunnleggende enheter 3 1. Organisasjon 3 2. Møtesteder

Detaljer

Den evige familie elevenes leseoppdrag

Den evige familie elevenes leseoppdrag Den evige familie elevenes leseoppdrag Religion 200 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi setter pris på kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries and Institutes

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

TRO PÅ GUD. for piker. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3

TRO PÅ GUD. for piker. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 TRO PÅ GUD for piker «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 Jeg heter JEG ER ET GUDS BARN Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker ham.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM

GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM GUD ER DIN KJÆRLIGE HIMMELSKE FADER Gud er din Fader i himmelen. Han kjenner deg personlig og elsker deg høyere enn du kan fatte. Han ønsker at du skal være lykkelig

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVA ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vår himmelske Faders plan for sine barns lykke og frelse*. Det kalles Jesu Kristi evangelium fordi Jesu Kristi forsoning

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

MOTSTÅ ALLE DJEVELENS FRISTELSER

MOTSTÅ ALLE DJEVELENS FRISTELSER MOTSTÅ ALLE DJEVELENS FRISTELSER Eldste W. Rolfe Kerr i De syttis første quorum Temakveld for Unge voksne i regi av Kirkens skoleverk 5. februar 2006 Brigham Young University Dere har kommet hit til Brigham

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN-

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - En usynlig Stad, men likevel virkelig- -Men den er ikke av denne verden- Johannes skrev: At han så den hellige Stad, Det nye Jerusalem komme ned fra Gud og ut

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Det aronske prestedømme April-juni 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste

Detaljer

ÅNDENS GAVER FOR VANSKELIGE TIDER

ÅNDENS GAVER FOR VANSKELIGE TIDER ÅNDENS GAVER FOR VANSKELIGE TIDER Eldste Henry B. Eyring i De tolv apostlers quorum Kirkens skoleverks temakveld for unge voksne 10. september 2006 Brigham Young University Jeg er takknemlig for den vakre

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Grunnleggende læresetninger

Grunnleggende læresetninger Grunnleggende læresetninger De grunnleggende læresetningene skulle fremheves i både Seminar- og Institutt-klasser. Lærere skulle hjelpe elevene å finne frem til, forstå, tro, forklare og anvende disse

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

INSTRUKSJONER for PENSUM 2012

INSTRUKSJONER for PENSUM 2012 INSTRUKSJONER for PENSUM 2012 Innhold Generelt søndagspensum 2012.................. 2 Grunnleggende søndagspensum 2012............ 4 Søndagens quorumer og klasser................. 6 Det melkisedekske prestedømme

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN.

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN. JESU LIV OG VANDRING. OG SE DU SKAL BLI FRUKTSOMMELIG OG FØDE EN SØNN OG DU SKAL KALLE HAM JESUS. Luk.1/31 FOR HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER. Matt.1/21. Denne beskjeden fikk Maria fra engelen

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Veirydder for Herren

Veirydder for Herren Veirydder for Herren Et folk, forberedt for Herren Døperens vitnesbyrd (Joh.1:19-23) 19 Dette er det vitnesbyrd Johannes gav da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre:

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. 12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. Oversikt 1. Innledning 2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 3. Gud aksepterte

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Jeg oppfyller min. Plikt overfor Gud. For bærere av Det aronske prestedømme

Jeg oppfyller min. Plikt overfor Gud. For bærere av Det aronske prestedømme Jeg oppfyller min Plikt overfor Gud For bærere av Det aronske prestedømme Jeg oppfyller min Plikt overfor Gud For bærere av Det aronske prestedømme Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer