Liahona. Rettferdig lederskap i hjemmet, s. 20 Finn tid til din familie, s. 30 Familien, s. B8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Liahona. Rettferdig lederskap i hjemmet, s. 20 Finn tid til din familie, s. 30 Familien, s. B8"

Transkript

1 J E S U K R I S T I K I R K E A V S I S T E D A G E R S H E L L I G E F E B R U A R Liahona Rettferdig lederskap i hjemmet, s. 20 Finn tid til din familie, s. 30 Familien, s. B8

2 J E S U K R I S T I K I R K E A V S I S T E D A G E R S H E L L I G E F E B R U A R Liahona OMSLAGSSIDEN Foto: Welden C. Andersen, illustrasjonsfoto. Se «Presider i rettferdighet i ditt hjem», s. 20. FOR VOKSNE 2 Budskap fra Det første presidentskap: Fire hjørnestener i vår tro President Gordon B. Hinckley 8 Langt oppe i fjellene Hugo Miza 12 Mormons bok vil forandre ditt liv Eldste Henry B. Eyring 20 Presider i rettferdighet i ditt hjem Eldste Yasuo Niiyama 25 Besøkende lærerinners budskap: Du kan føle Herrens kjærlighet ved å utøve tro 33 Prinsipper i Mormons bok: Våre evige valg Eldste Emmanuel A. Kissi 42 Sagt av siste-dagers-hellige På vakt Joel Fairfield Herrens matematikk Richard J. Anderson Hjelp fra himmelen Ceferina Dora Flores Adgang forbudt Linda Marx Terry 48 Kommentarer OMSLAGET TIL BARNAS VENN Fotografier er gjengitt med tillatelse fra familien Ståhle. Se «Susanna Ståhle fra Turku, Finland», s. B10. FOR UNGDOM 19 En Helt i Mormons bok: Hvem er jeg? 26 Ikke bare jeg Reneé Harding 29 Idéliste: Beste sendetid 30 Spørsmål og svar: Hva kan jeg gjøre for å ha et nært forhold til far når vi begge er så opptatt? 36 Den tåler tidens prøve Adam C. Olson 47 Visste du det? BARNAS VENN: FOR BARN B2 B4 B6 B8 B10 B13 B14 B16 Kom, lytt nå til en profets røst: Lykke President James E. Faust Samlingsstunden: Min familie Sheila E. Wilson For små venner: Fars velsignelse Jane McBride Choate Familien Nye venner: Susanna Ståhle fra Turku, Finland Eeva Ståhle og Tiffany E. Lewis For små venner: En lykkelig familie-spill Julie Wardell Fra president Heber J. Grants liv: Han leste Mormons bok Et spesielt vitne: «Følg meg» Eldste Joseph B. Wirthlin SE «VISSTE DU DET?» S. 47 SE «LYKKELIG FAMILIE-SPILL», S. B13

3 Februar årgang. Nummer 2 LIAHONA Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges offisielle norske tidsskrift Det første presidentskap: Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, James E. Faust De tolvs quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring Redaktør: Dennis B. Neuenschwander Rådgivere: E. Ray Bateman, Monte J. Brough, Jay E. Jensen, Stephen A. West Administrerende direktør: David Frischknecht Planlegningssjef og redaktør: Victor D. Cave Grafisk ansvarlig: Allan R. Loyborg Tidsskriftsredaktør: Richard M. Romney Redaksjonsjef: Marvin K. Gardner Redaksjonsmedarbeidere: Collette Nebeker Aune, Susan Barrett, Ryan Carr, Linda Stahle Cooper, LaRene Porter Gaunt, Shanna Ghaznavi, Jenifer L. Greenwood, Lisa Ann Jackson, Carrie Kasten, Melvin Leavitt, Sally J. Odekirk, Adam C. Olson, Judith M. Paller, Rebecca M. Taylor, Roger Terry, Janet Thomas, Paul VanDenBerghe, Julie Wardell, Kimberly Webb, Monica Weeks Kunstnerisk ledelse: M. M. Kawasaki Bilderedaktør: Scott Van Kampen Produksjonssjef: Jane Ann Peters Design og produksjon: Kelli Allen-Pratt, Fay P. Andrus, C. Kimball Bott, Howard G. Brown, Thomas S. Child, Reginald J. Christensen, Brent Christison, Kerry Lynn C. Herrin, Kathleen Howard, Denise Kirby, Tadd R. Peterson, Randall J. Pixton, Mark W. Robison, Brad Teare, Kari A. Todd, Claudia E. Warner Salgssjef: Larry Hiller Trykkerisjef: Craig K. Sedgwick Distribusjonssjef: Kris T Christensen Abonnement eller adresseforandring ordnes gjennom wardets/grenens tidsskriftsrepresentant. Forespørsler om abonnement rettes direkte til Gøteborg Sweden Service Center v/stellan Petterson, Utlandagatan 24, S Gøteborg. Tlf Abonnementspris pr. år: NOK 140,00 Send manuskripter og spørsmål til: Liahona, Room 2420, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT , USA; e-post til: Liahonas lokalredaksjon: Redaksjonens adresse: Asmund H. Hernes Reistadlia REISTAD Tlf.: Nyhetsredaktør: Asmund H. Hernes Liahona (en betegnelse fra Mormons bok som betyr «kompass» eller «veiviser») utgis på albansk, armensk, bulgarsk, cebuano, dansk, engelsk, estisk, fiji, finsk, fransk, haitisk, hollandsk, indonesisk, islandsk, italiensk, japansk, kambodjansk, kinesisk, kiribati, koreansk, kroatisk, latvisk, litauisk, malagasisk, marshallese, mongolsk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, samoansk, sinhala, slovensk, spansk, svensk, tagalog, tahitisk, tamil, telugu, thai, tongansk, tsjekkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk og vietnamesisk. (Hyppigheten varierer for de forskjellige språkområder.) 2004 Intellectual Reserve, Inc. Ettertrykk forbudt. Trykt i USA. For readers in the United States and Canada: February 2004 Vol. 68 No. 2. LIAHONA (USPS ) Norwegian (ISSN ) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT USA subscription price is $10.00 per year; Canada, $16.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah, and at additional mailing offices. Sixty days notice required for change of address. Include address label from a recent issue; old and new address must be included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address below. Subscription help line: Credit card orders (Visa, MasterCard, American Express) may be taken by phone. (Canada Poste Information: Publication Agreement # ) POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution Center, Church Magazines, PO Box 26368, Salt Lake City, UT BRUK LIAHONA Idéer til familiens hjemmeaften «Langt oppe i fjellene», s. 8: Snakk om denne historien som et eksempel på hvordan Mormons bok kan forandre liv. Spør familiemedlemmer hva de ofrer på grunn av at de er medlemmer av Kirken. Påpek at Hugo Miza etter hvert forsto at det å gi avkall på en verdslig livsførsel ikke var noe offer, men en mulighet til større velsignelser. «Mormons bok vil forandre ditt liv», s. 12: Spør familiens medlemmer hvordan Mormons bok har forandret deres liv. En av fire ting eldste Henry B. Eyring prøver å gjøre når han underviser i hellig skrift, er å «sette på prøve». Velg et prinsipp fra Mormons bok og be familien tenke over hvordan de kan sette det på prøve for å vise at det er sant. Hvordan kan det å sette prinsippet på prøve påvirke deres liv? «Ikke bare jeg», s. 26: Opplever en i familien en vanskelig utfordring? Les denne historien og be familiens medlemmer nevne en i Skriftene som de kan sammenligne sine erfaringer med. Snakk om hvordan disse forbildene taklet sin motgang. Hva kan vi lære av dem? «Beste sendetid», s. 29: Ta for deg denne idélisten, og la hvert familiemedlem velge tre av aktivitetene eller kanskje andre som ikke står på... listen som han eller hun vil gjøre istedenfor å se fjernsyn. «Lykke», s. B2: Les sammen president James E. Fausts beretning om Ali Hafed. Spør barna hva de kan gjøre for å være lykkelige her og nå fremfor å vente på å bli det en gang i fremtiden, et eller annet sted. «Fars velsignelse», s. B6: Denne historien er spesielt beregnet på små barn. Les den sammen og snakk om forskjellen mellom å bli beskikket til et kall og det å få andre prestedømsvelsignelser. Drøft hvilke tidspunkter barna kan trenge eller ønske å få en prestedømsvelsignelse. EMNER I DETTE NUMMERET B=Barnas venn Besøkende lærerinner, 25, 42 Den hellige ånd, 42 Det første syn, 2 Eksempel, 26 Familieforhold, 20, 26, 30, B4, B8, B13 Familiens hjemmeaften, 1 Farsrollen, 20, 30, B6 Fjernsyn, 29 Handlefrihet, 33 Hjemmeundervisning, 7 Jesus Kristus, 2, 25, 33, 47, B16 Kall, B6 Kirkens historie, 47 Kjærlighet, 25, B4 Lederskap, 20, 47 Lydighet, B16 Lykke, B2, B13 Media, 29 Misjonærarbeid, 42 Mormons bok, 2, 8, 12, 19, 33, 36, B14 Mot, B10 Motgang, 26 Offer, 8, B16 Omvendelse til Kirken, 8, 42 Prestedømmet, 2, 20, B6 Primær, B4 Skriftstudium, 12, 19, 26, B14 Slektshistorie, 42 Templer, 36, 42 Tro, 25 Undervisning, 1, 12 Verdensomspennende kirke, 36, B10 Vitnesbyrd, 36, 48 LIAHONA FEBRUAR

4

5 BUDSKAP FRA DET FØRSTE PRESIDENTSKAP Fire hjørnestener i vår tro AV PRESIDENT GORDON B. HINCKLEY HERREN ER MIN HYRDE, AV SIMON DEWEY. GJENGITT MED TILLATELSE FRA ALTUS FINE ART, AMERICAN FORK, UTAH Gjennom de siste 20 år har jeg hatt det privilegium å forrette ved innvielsen eller gjeninnvielsen av over 80 templer. Bygningene har blitt åpnet for publikum før innvielsen. Mange titusener har gått gjennom dem. Når de som har vært våre gjester har følt ånden i disse hellige bygningene og fått vite litt om hensikten med at de er bygget, har de forstått hvorfor vi, etter at de er innviet, betrakter dem som helliget og hellige, forbeholdt hellige formål og lukket for publikum. Når man deltar i disse innvielsesseremoniene, fornemmer man Kirkens sanne styrke. Denne styrken er i hjertene til vårt folk, som er forenet i en felles anerkjennelse av Gud som vår evige Fader og Jesus Kristus som vår Frelser. Deres individuelle vitnesbyrd er fast forankret i troens klippe når det gjelder det guddommelige. Hjørnestensseremoni i oldtiden For hvert nytt tempel har vi hatt en hjørnestensseremoni i samsvar med en tradisjon som går helt tilbake til oldtiden. Før det ble alminnelig å bruke betong, ble grunnmuren lagt av store stener. Man gravde en grøft og la ned stener som fundament. Man begynte på ett sted og la grunnmur i én retning frem til en hjørnesten, deretter rundet de hjørnet og la mur frem til neste hjørne, der en ny sten ble lagt ned. Derfra fortsatte muren til neste hjørne, og derfra til utgangspunktet. I mange tilfeller, også ved oppføringen av Kirkens første templer, ble det brukt hjørnestener i hvert sammenføyningspunkt av muren, og de ble lagt ned under en seremoni. Den siste stenen ble omtalt som hovedhjørnestenen, og nedleggelsen av den var grunn til stor feiring. Med hjørnestenen på plass var grunnmuren klar for overbygningen. Derfra har vi analogien Paulus brukte for å beskrive den sanne kirke: «Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren» (Efeserne 2:19-21). Takk Gud for den gave hans elskede Sønn er, som ga sitt liv for at vi kunne leve, som er den urokkelige hovedhjørnestenen i vår tro og i hans kirke. LIAHONA FEBRUAR

6 Hjørnestener i vår tro Vi har hovedhjørnestener som denne storslagne kirke i de siste dager er opprettet på av Herren og «føyd sammen». De er helt fundamentale for dette verk selve dets grunnvoll, forankringer som den hviler på. Jeg vil si litt om disse fire nødvendige hjørnestenene som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er forankret i. Jeg nevner først hovedhjørnestenen, som vi anerkjenner og hedrer som vår Herre Jesus Kristus. Den andre er det syn som ble gitt profeten Joseph Smith da Faderen og Sønnen viste seg for ham. Den tredje er Mormons bok, som taler som en røst fra støvet med oldtidsprofeters ord som erklærer at menneskehetens Frelser er guddommelig og reell. Den fjerde er prestedømmet med alle dets krefter og all myndighet, hvorved mennesker kan handle i Guds navn når de forretter i alt som hører Hans rike til. Jeg skal kommentere hver av disse. Hovedhjørnestenen Absolutt grunnleggende i vår tro er vårt vitnesbyrd om at Jesus Kristus er Guds Sønn, som i henhold til en guddommelig plan ble født i Betlehem i Judea. Han vokste opp i Nasaret som tømmermannens sønn med både dødelighetens og udødelighetens elementer i seg, arvet fra henholdsvis sin kjødelige mor og sin himmelske Fader. Under sitt korte virke på jorden vandret han på støvete veier i Det hellige land, helbredet syke, fikk blinde til å se, oppvekket døde og forkynte læresetninger som var både opphøyde og vakre. Han var, som Jesaja hadde profetert, «en smertenes mann, vel kjent med sykdom» (Jesaja 53:3). Han hjalp dem som hadde tunge byrder og innbød dem til å legge sine byrder på ham. Han sa: «Mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett» (Matteus 11:30). Han «gikk omkring og gjorde vel» (Ap.gj. 10:38) og ble hatet for det. Hans fiender kom imot ham. Han ble pågrepet, stilt for retten på falske anklager, domfelt for å stilne mobbens rop og dømt til å dø på korset på Golgata. Naglene gjennomboret hans hender og føtter, og han Profeten Joseph Smiths første syn innledet gjenopprettelsens storslagne verk. Det løftet sløret over den lenge lovede evangelieutdelingen i tidenes fylde. hang der i kval og smerte og ga seg selv som løsepenge for alle menneskers synder. Han døde med disse ordene: «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør» (Lukas 23:34). Han ble lagt i en lånt grav og oppsto på den tredje dag. Han kom seirende frem, i seier over døden, som førstegrøden av de hensovede. Med hans oppstandelse kom løftet til alle mennesker om at livet er evigvarende, om at som alle dør i Adam, skal alle levendegjøres i Kristus (se 1. Kor. 15:20-22). Intet i hele menneskehetens historie kan sidestilles med det under, den herlighet, den storhet eller fruktene av Guds Sønns uforlignelige liv, han som døde for hver av oss. Han er vår Frelser. Han er vår Forløser. Jesaja forutsa: «Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste» (Jesaja 9:6). Han er hovedhjørnestenen i kirken som bærer hans navn, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Det finnes ikke noe annet navn blant mennesker hvorved vi kan bli frelst (se Ap.gj. 4:12). Han er opphav til vår frelse, giver av evig liv (se Hebr. 5:9). Ingen er hans like. Ingen har noensinne vært det. Ingen vil noen sinne bli det. Takk Gud for den gave hans elskede Sønn er, som ga sitt liv for at vi kunne leve, som er den urokkelige hovedhjørnestenen i vår tro og i hans kirke. 4

7 T.V.: JOSEPH SMITHS FØRSTE SYN, AV GREG OLSEN; T.H.: MORMON FORKORTER PLATENE, AV TOM LOWELL Joseph Smiths første syn Den andre hjørnestenen er profeten Joseph Smiths første syn. Året var 1820, om våren. Gutten med spørsmål gikk inn i lunden på sin fars gård. Der, hvor han var alene, ba han om å få den visdom som Jakob lovet ville bli gitt uten bebreidelse til dem som spør Gud i tro (se Jakobs brev 1:5). Der, i en situasjon som han har beskrevet meget detaljert, så han Faderen og Sønnen, den store universets Gud og den oppstandne Herre, som begge talte til ham. Denne uovertrufne begivenheten innledet gjenopprettelsens strålende verk. Den løftet sløret over den lenge lovede evangelieutdelingen i tidenes fylde. I over ett og et halvt århundre har fiender, kritikere og noen såkalte lærde slitt seg ut i forsøk på å motbevise gyldigheten av dette synet. Naturlig nok kan de ikke forstå det. Det som er av Gud, kan bare forstås ved Guds ånd. Det hadde ikke skjedd noe så storslagent siden Guds Sønn vandret på jorden i kjødet. Uten det som grunnsten for vår tro og vår organisasjon har vi ingenting. Med det har vi alt. Mye er skrevet og mye vil bli skrevet i forsøk på å bortforklare det. Et begrenset sinn kan ikke forstå det. Men Den hellige ånds vitnesbyrd, erfart av utallige mennesker opp gjennom årene siden det skjedde, vitner om at det er sant, at det skjedde slik Joseph Smith sa det skjedde, at det skjedde like reelt som soloppgangen over Palmyra, at det er en helt nødvendig grunnsten, en hjørnesten, og at uten den kunne ikke Kirken bli «føyd sammen». Mormons bok Den tredje hjørnestenen er Mormons bok. Den er reell. Den har fysisk og målbar vekt og substans. Jeg åpner den og leser dens sider, den har et språk som er både vakkert og oppløftende. Oldtidsopptegnelsen som den ble oversatt fra, kom frem fra jorden som en røst som taler fra støvet. Den kom som et vitnesbyrd fra generasjoner av menn og kvinner som levde på jorden, som strevde med motgang, som kranglet og sloss, som til tider etterlevde den gudgitte lov og hadde fremgang, og til andre tider forsaket sin Gud og gikk ned i ødeleggelsen. Den inneholder det som har blitt kalt det femte evangelium, et gripende testamente fra Den nye verden om den oppstandne Forløsers besøk på denne halvkules jord. Beviset på dens sannhet, på dens ekthet og gyldighet i en verden som er tilbøyelig til å kreve bevis, finnes ikke i arkeologi eller Oldtidsopptegnelsen som Mormons bok ble oversatt fra, kom frem fra jorden som en røst som taler fra støvet. Den kom som et vitnesbyrd fra generasjoner av menn og kvinner.

8 Den fullstendige gjengivelsen av prestedømmet innebar at døperen Johannes kom Kristi forløper og Peter, Jakob og Johannes de som trofast fulgte Mesteren. GJENGIVELSEN AV PRESTEDØMMET, AV DEL PARSON antropologi, selv om noen kan finne hjelp i dette. Det finnes ikke i granskning av ord eller historisk analyse, selv om dette kan underbygge og bekrefte. Beviset på dens ekthet og gyldighet finnes mellom bokens permer. Prøven på dens sannhet ligger i å lese den. Det er en bok fra Gud. Fornuftige mennesker kan oppriktig tvile på dens opprinnelse, men de som har lest den og bedt angående den, har fått vite ved en kraft utenfor sine naturlige sanser at den er sann, at den inneholder Guds ord, at den forklarer det evige evangeliums frelsende sannheter, at den er «kommet frem ved Guds gave og kraft for å overbevise jøde og hedning om at Jesus er Kristus» (Mormons bok, tittelsiden). Den er her. Den må forklares. Den kan bare forklares slik oversetteren selv forklarte dens opprinnelse. Sammen med Bibelen, hvis ledsagende hellig skrift den er, står den som et annet vitne for en tvilende generasjon om at Jesus er Kristus, den levende Guds Sønn. Den er en uangripelig hjørnesten i vår tro. Gjengivelsen av prestedømmet Hjørnesten nummer fire er gjengivelsen av prestedømmets makt og myndighet til jorden. Den samme myndighet ble gitt til mennesker i fordums tid. Den lavere myndighet ble gitt Arons sønner for å administrere i timelige så vel som enkelte hellige kirkelige ordinanser. Det høyere prestedømmet ble gitt av Herren personlig til hans apostler, i samsvar med hans erklæring til Peter: «Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen» (Matteus 16:19). Den fullstendige gjengivelsen av prestedømmet innebar at døperen Johannes kom forløperen for Kristus, som ble halshugget for å tilfredsstille en ugudelig kvinne og også Peter, Jakob og Johannes som trofast fulgte Mesteren før hans død og forkynte hans oppstandelse og guddommelighet etter hans død. Den involverte også Moses, Elias og Elijah, som alle bragte prestedømsnøkler til å fullende verket med å gjengi alle handlinger og ordinanser fra foregående evangelieutdelinger i denne store og siste utdeling i tidenes fylde. Prestedømmet er her. Det har blitt overdratt til oss. Vi handler med dets myndighet. Vi taler som sønner av Gud i Jesu Kristi navn og som bærere av denne gudgitte begavelse. Vi vet, for vi har sett dette prestedømmets kraft. Vi har sett syke bli helbredet, lamme bli i stand til å gå, og at lys og 6

9 kunnskap og forståelse har kommet til dem som har befunnet seg i mørke. Paulus skrev følgende om prestedømmet: «Ingen tiltar seg selv denne ære, men han blir kalt av Gud, likesom Aron» (Hebr. 5:4). Vi har ikke fått det ved kjøp eller byttehandel. Herren har gitt det til menn som er funnet verdige til å motta det, uansett posisjon, hudfarge eller nasjonalitet. Det er makt og myndighet til å styre i anliggender i Guds rike. Det gis bare ved ordinasjon ved håndspåleggelse av dem som har myndighet til å gjøre det. Kvalifikasjonen for å kunne oppnå det, er lydighet til Guds bud og befalinger. Det finnes ingen annen makt på jorden lik den. Dens myndighet strekker seg utover dette liv, gjennom dødens slør og til evighetene foran oss. Det har evigvarende konsekvenser. Den bevarer evig sannhet og forkynner Guds vilje. Den er den sanne og levende Mesters kirke. Jeg vitner høytidelig om disse ting og bærer vitnesbyrd om at Gud har talt igjen for å åpne denne siste og storslagne evangelieutdeling; at hans kirke er her, kirken som bærer hans elskede Sønns navn, at en opptegnelse har kommet frem fra jorden om et oldtidsfolk og bærer vitnesbyrd til denne generasjon om Den allmektiges verk; at det evige prestedømme finnes blant menneskene til deres velsignelse og styring av hans verk, at vi er medlemmer av den sanne og levende Jesu Kristi Kirke, frembragt til velsignelse for alle som vil motta dens budskap; at den er urokkelig etablert på en grunnvoll av apostler og profeter, med hjørnestener fast nedlagt av Ham til oppfyllelse av hans evige hensikter, og Jesus Kristus er selv hovedhjørnestenen. Et vern mot stormene Disse fire store Gud-gitte gavene er de urokkelige hjørnestenene som forankrer Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige så vel som dens medlemmers individuelle vitnesbyrd og overbevisning: (1) Den Herre Jesus Kristus lever og er Guds Sønn, (2) det enestående syn som ble gitt profeten Joseph Smith av Faderen og Sønnen, innvarslet evangelieutdelingen i tidenes fylde, (3) Mormons bok er Guds ord som erklærer Frelserens guddommelighet, og (4) Guds prestedømme ble guddommelig overdratt for å utøves i rettferdighet til velsignelse for Faderens barn. Hver av disse hjørnestenene henger sammen med de andre, hver er føyd sammen i en grunnvoll av apostler og profeter, alle festet til hovedhjørnestenen, Jesus Kristus. På den er hans kirke opprettet, «føyd sammen» til velsignelse for alle som vil ta til seg av det den tilbyr (se Efes. 2:20-21). Så godt forankret under og sammenføyd over står denne kirken som Den allmektiges skaperverk. Den er et vern mot livets stormer. Den er en tilflukt til fred for de ulykkelige. Den er et hus hvor de trengende blir hjulpet. IDEER FOR HJEMMELÆRERE Etter at du har forberedt deg ydmykt, gir du dette budskapet ved å benytte en metode som gjør at de som du underviser, ønsker å delta. Her følger noen eksempler: 1. Gi et familiemedlem et lite brett og en byggekloss, og be vedkommende balansere brettet på toppen av klossen. Be vedkommende gjenta det med to blokker, så tre og fire, så familien kan se hvilken stabilitet det blir med fire hjørnestener under brettet. Merk klossene med de fire hjørnestenene i president Hinckleys budskap. 2. Be familiemedlemmene tenke seg sine personlige vitnesbyrd som et tempel, og så tenke på hvor sterke hjørnestenene i deres vitnesbyrd er. Hva kan de gjøre for å styrke hjørnestenene sine? 3. Be familiemedlemmene tenke på hjørnestenene i sin tro. Er deres hjørnestener de samme som president Hinckleys? Hvordan vil hjørnestenene påvirke deres daglige liv? LIAHONA FEBRUAR

10 Langt oppe i fjellene FOTO: LARRY RICHMAN, HVIS IKKE ANNET ER ANGITT AV HUGO MIZA Min familie tilhører mayastammen Cakchiquel. Langt oppe i fjellene ved San Juan Comalapa i syd-guatemala er ikke livet så enkelt. Mennene drar ut på markene og arbeider hele dagen på plantasjene sine, hvor de dyrker mais og bønner. Kvinnene tilbereder lunsj og middag og bringer maten ut til mennene sine ute på marken. Etter en dags hardt arbeid og en lang vandring hjem, drikker de fleste av mennene og noen av kvinnene alkohol, og de faller snart i søvn. Neste dag er akkurat lik. I min stamme er forventet levealder for en mann 48 år. Det harde daglige arbeidet kombinert med dårlig ernæring og alkohol tapper dem fysisk for krefter. Kvinnene føder mange barn, men halvparten og vel så det dør som spedbarn. Svangerskap, hardt arbeid, dårlig ernæring og i noen tilfeller alkohol reduserer den forventede levealderen for kvinner i min stamme. På grunn av de vanskelighetene vi hadde, ønsket mor et bedre liv for sine barn, og hun ba ofte for å få hjelp. T.h.: Misjonærer forkynner evangeliet i Guatemala i 1970-årene. Mor hadde tro på at besøket av to misjonærer til vår avsidesliggende landsby i Guatemala var svar på hennes bønner. 8

11

12 Misjonærer og tortillas Forholdene forandret seg ikke før det skjedde et under i vårt liv. Jeg var bare en liten gutt da misjonærene kom til landsbyen vår, men jeg husker alt. Mor, far og min bror og jeg spiste lunsj ute på åkeren. Jeg kan ennå huske duften av tortillaene på ilden da to hvite menn med lyst hår kom gående gjennom åkeren. Jeg sperret øynene opp i overraskelse og grep tak i mor. Jeg sto klar til å sparke mennene om det ble nødvendig å forsvare oss. Men da mennene spurte: «Er det i orden at vi varmer opp tortillaene våre på ilden deres?», ble jeg rolig. Jeg ble nysgjerrig. Hvorfor snakket de så rart? Hvorfor hadde de hvite skjorter og slips? Hvorfor var de så store? «Ja da, dere kan varme tortillaene deres på ilden vår,» svarte far. Jeg vet ikke hvordan det skjedde, men det neste jeg husker, var at misjonærene viste oss bilder av profeten Joseph Smith i Den hellige lund. Mor ble slått av forundring! Hun hadde alltid trodd at vår himmelske Fader og Jesus Kristus var personer vi kunne snakke til og stille spørsmål, men hun hadde aldri hørt noen forkynne det. Mens hun lyttet til historien om Det første syn, mottok hun bekreftelse fra Den hellige ånd om at den var sann. Besøket av disse to misjonærene var svaret på hennes bønner. Mor inviterte dem til å komme hjem til oss når som helst. Senere da misjonærene besøkte oss og underviste oss om Visdomsordet, ble mor så glad som jeg aldri har sett henne. For min far var det litt annerledes. Jeg husker han forsøkte å smile, men øynene var fuktige, pannen hvit og resten av ansiktet rødt. I vår stamme holder man fast på tradisjonene samme hva. Å skifte religion betraktes som å desertere. Venner forlater deg og slektninger ser ned på deg, spesielt hvis du er den første. Mor var overrasket over at det gikk så lang tid før misjonærene spurte: «Vil du la deg døpe inn i Kirken?» Hun var rede. Min far følte i sitt hjerte at misjonærenes budskap var sant, men han var bekymret for hvilke konsekvenser det ville få for familien vår hvis vi gikk imot stammens tradisjoner. Han trengte mer tid til å bestemme seg. Over: Familien Miza sammen med misjonærer på bror og søster Mizas dåpsdag. Under t.h.: Bror og søster Miza og en liten sønn noen år etter at de sluttet seg til Kirken. Øverst t.h.: Hugo Miza som universitetsstudent. Til slutt gikk far imot alt han hadde kjent til, og valgte evangeliet. Vennene hans forlot ham. Slektningene våre sa han var gal og spurte hvor mange penger misjonærene betalte ham for å la seg døpe. Ingen inviterte oss i selskap mer. Familiens sosiale liv opphørte for en tid. Disse forandringene var noe av det hardeste familien vår måtte gjøre. Vårt liv som siste-dagers-hellige Jesu Kristi evangelium medførte en mektig forandring i familien som jeg er takknemlig for. Far viet mer tid til familien. Mor laget bedre måltider. Foreldrene mine brukte nå inntektene på en bedre måte. Vi fikk til og med anledning til å begynne på skolen. Far sa noe til oss som jeg aldri kommer til å glemme: «Fra nå av skal dere aldri gi opp før dere får eksamen fra skolen.» Vi var blitt en annerledes familie. Familiens hjemmeaften ble et tidspunkt for å sette oss personlige mål og familiemål. Far utarbeidet leksjoner om evangeliet og fortalte oss om sitt liv, noe han aldri hadde gjort tidligere. Vi barna visste at våre foreldre elsket oss. Det fantes ikke lenger alkohol i vårt hjem. Kranglene mellom mor og far gikk over til samtaler der de prøvde å forstå hverandre. På et eller annet vis syntes vi å bli materielt velstående, selv om vi

13 INNFELT T.H.: FOTO BRUKT MED FORFATTERENS TILLATELSE egentlig var fattige. Vi var en lykkelig familie, og til sist i menigheten vår der i mange år. Mine to brødre og to ble far respektert for sin nye livsførsel. Folk hadde tillit til søstre og jeg er alle trofaste siste-dagers-hellige. Mine ham fordi han ikke drakk mer. Vennene hans kom til ham brødre og jeg har vært på heltidsmisjon. Min bror, søster og for å be om råd, og på en eller annen måte jeg studerer ved et universitet. oppnådde alle som pleide omgang med far, Ivår stamme Min families omvendelseshistorie fremgang. Å etterleve evangeliet ble smittsomt. anses det å skifte gjenspeiler Guds kjærlighet og hans Far organiserte til og med en del bønder i religion som å barmhjertighet med sine barn. Jeg er den hensikt å lære nye og bedre jordbruksmetoder. gikk imot alt og barn hvor enn de er selv langt oppe i desertere, men far takknemlig for kjærligheten han har til sine valgte evangeliet. fjellene i Guatemala. Jeg elsket Mormons bok Takket være Kirkens Hugo Miza er medlem av Provo 33. menighet (spansk) i Provo, Utah øst stav. Som barn begynte jeg min innføring i læresetninger ble vi hellig skrift med å lese i Bibelen, men Det en lykkelig familie. gamle testamente var for vanskelig å forstå i så ung alder. Neste forsøk var Mormons bok. Etter å ha lest noen sider, klarte jeg ikke å legge boken fra meg. Nephi ble min nye helt. Hver dag etter noen timer på skolen og mange arbeidstimer på gården, tok jeg fatt på Mormons bok igjen. Mens jeg leste, følte jeg at det var et spesielt bånd mellom folket i Mormons bok og min egen stamme. Jeg syntes Mormons bok forklarte hvor cakchiquel-stammen vår kom fra og hvem våre forfedre var. Ved å lese Mormons bok og lære om Jesu Kristi sanne evangelium følte jeg at jeg var delaktig i oppfyllelsen av de løfter Gud ga Lehi, Nephi og andre profeter i Mormons bok om at deres barn skulle bli bevart. Jeg er evig takknemlig for disse trofaste folkene i Mormons bok og for misjonærene som gjorde oss kjent med den boken som forandret vår livskurs. Min familie flyttet senere til Guatemala City. Mine foreldre har virket LIAHONA FEBRUAR

14

15 forandre Mormons bok vil ditt liv BAKGRUNN: FOTO: JOHN LUKE; INNFELT: FOTO: JED A. CLARK, ILLUSTRASJONSFOTO AV ELDSTE HENRY B. EYRING i De tolv apostlers quorum For noen år siden kom min sønn Matthew hjem fra et Seminar-rådsmøte og sa: «Pappa, jeg vil at du skal skjære ut noe.» Han ga meg teksten. Plaketten jeg skar ut, har denne teksten: «Mormons bok vil forandre ditt liv» 1. Mitt budskap til deg er enkelt: Det som står på plaketten, er sant. La du merke til ordlyden i sitatet? Det sier ikke at det å undervise i eller studere boken vil forandre ditt liv. Det sier: «Mormons bok vil forandre ditt liv.» Jeg vil forklare hvorfor jeg vet at det er sant: Boken er i seg selv det fineste pensum vi har ikke bare fra elevens synspunkt, men også lærerens. Det er fire ting jeg prøver å gjøre når jeg underviser i hellig skrift: lese, sette på prøve, forberede og vitne. Jeg vil ta for meg disse punktene ett for ett. Lese Før jeg skrev dette, tok jeg litt tid til å lese i Mormons bok. Det forandret mitt liv. Med ett så jeg det som på film, i farger og på bred skjerm. Jeg ble mer oppmerksom på mennesker. Jeg så for meg Frelseren og hans besøk nesten som om jeg hadde vært tilstede. Og jeg følte med Nephi, som på en eller annen måte kjente til den forandringen som du og jeg så inderlig ønsker å få til i vårt liv og i våre elevers liv. Hvis jeg skulle undervise om hva denne forandringen består i, ville jeg bruke Mosiah 27:25-26: «Og Herren sa til meg: Bli ikke forundret over at hele menneskeheten, ja, menn og kvinner, alle nasjoner, slekter, tungemål og folk, må bli født på ny, ja, født av Gud, og bli forandret fra sin kjødelige og falne tilstand til en rettferdig tilstand og bli forløst av Gud og bli hans sønner og døtre. Og på denne måten blir de nye skapninger, og hvis de ikke gjør dette, kan de på ingen måte arve Guds rike.» Dette er forandringen. Det er ikke å bli litt bedre. Ikke å vite litt mer. Det er å bli født på ny, å bli forandret ved forsoningens kraft. Du og jeg vet at hvis en person vil lese Mormons bok, vil den beskrive denne forandringen og hvordan man kan oppnå den. Jeg ber deg ha tro på at dine elever vil lese Mormons bok, at den vil øve tiltrekning på dem slik den vil gjøre på deg. Det er fire ting jeg prøver å gjøre når jeg underviser i hellig skrift: lese, sette på prøve, forberede og vitne. LIAHONA FEBRUAR

J E S U K R I S T I K I R K E A V S I S T E D A G E R S H E L L I G E M A I 2 0 0 3 Liahona

J E S U K R I S T I K I R K E A V S I S T E D A G E R S H E L L I G E M A I 2 0 0 3 Liahona Liahona J E S U K R I S T I K I R K E A V S I S T E D A G E R S H E L L I G E M A I 2 0 0 3 Ti, vær stille! av Del Parson «[Frelseren] reiste seg, og han truet vinden og sa til sjøen: Ti, vær stille! Og

Detaljer

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE JANUAR 2002 LIAHONA

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE JANUAR 2002 LIAHONA JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE JANUAR 2002 LIAHONA Jerusalem sett fra Oljeberget, av Max Gestal Oldtidens Jerusalem, på den andre siden av Kedron-dalen fra Oljeberget, venter fredfullt på trette

Detaljer

Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte

Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer og forslag

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Søndagsskolen April-juni 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2012

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012 182. årlige generalkonferanse 31. mars 1. april 2012 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2012 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Engelsk original godkjent: 12/11

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner SELVHJULPENHET Week 3 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett. Engelsk

Detaljer

Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK

Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK Mormons bok Lærerens ressursbok Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2001 Intellectual Reserve, Inc. Ettertrykk forbudt Printed

Detaljer

LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER SPENCER W. K IMBALL

LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER SPENCER W. K IMBALL LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER SPENCER W. K IMBALL LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER SPENCER W. KIMBALL Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Vi vil sette pris på å få kommentarer

Detaljer

Kirkens presidenter. Religion 345

Kirkens presidenter. Religion 345 Kirkens presidenter LÆRERENS Religion 345 B O K Kirkens presidenter Lærerens bok Religion 345 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Send kommentarer og rettelser,

Detaljer

Lære og pakter og Kirkens historie

Lære og pakter og Kirkens historie Lære og pakter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS RESSURSBOK Lære og pakter og Kirkens historie lærerens ressursbok Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 4 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme Oktober - desember 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Detaljer

Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010

Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Håndbok 2 Kirkens administrasjon 2010 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2010 ved Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Printed

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER DAVID O. MCKAY

LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER DAVID O. MCKAY LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER DAVID O. MCKAY LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER DAVID O. MCKAY Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Vi vil sette pris på å få kommentarer og forslag

Detaljer

Kirkens presidenter E LEVHEFTE. Religion 345

Kirkens presidenter E LEVHEFTE. Religion 345 Kirkens presidenter E LEVHEFTE Religion 345 Kirkens presidenter Elevhefte Religion 345 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige TAKK Vi vil uttrykke vår takknemlighet

Detaljer

Lære og PaKter ELEVHEFTE

Lære og PaKter ELEVHEFTE Lære og PaKter ELEVHEFTE Lære og pakter (Religion 324-325) Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Originaltittel: Doctrine and Covenants Student Manual Originalutgaven:

Detaljer

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2003 Intellectual Reserve,

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

lære og pakter Lærertillegg

lære og pakter Lærertillegg Lære og pakter lære og pakter Lærertillegg Religion 324-325 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Si te Dagers Hellige Originaltittel: Doctrine and Covenants Instructor's Guide

Detaljer

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi vil sette pris på å få kommentarer og forslag til denne

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Lokalsider Budskap fra områdets ledere Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Eldste Timothy J. Dyches, USA Annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa H erren har oppfordret oss alle til å komme

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer