KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2010"

Transkript

1 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2010

2 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 12 KLP Rentefond II 14 KLP Pensjon 16 KLP Pensjon II 18 KLP Statsobligasjon I 20 KLP Obligasjon I 22 KLP Obligasjon Global I 24 KLP Obligasjon Global II 33 KLP AksjeNorge 34 KLP AksjeNorden 37 KLP AksjeGlobal Indeks I 39 KLP AksjeGlobal Indeks II 60 KLP AksjeGlobal Indeks III 62 KLP AksjeGlobal Indeks IV 63 KLP AkjseNorge Indeks 64 KLP AkjseNorge Indeks II 66 KLP AksjeEuropa Indeks I 67 KLP AksjeEuropa Indeks II 74 KLP AksjeUSA Indeks USD 76 KLP AksjeUSA Indeks II 85 KLP AksjeAsia Indeks I 86 KLP AksjeAsia Indeks II 94 Regnskapsprinsipper 95 Revisjonsberetning 97

3 styrets årsberetning dette klp 1 Styrets årsberetning Makroøkonomiske forhold i 2010 Den økonomiske veksten i verden ble, som forventet, høyere i 2010 enn i USA hadde en vekst på 2,9 prosent, veksten i Euroområdet var på 1,7 prosent og Japan hadde en vekst på 4,3 prosent. Kina hadde fortsatt svært høy vekst med ca. 10 prosent. I løpet av året var det fokus på de store underskuddene og gjeldsbyrden til flere land. Hellas måtte få hjelp av IMF og de andre eurolandene, videre måtte Irland få hjelp, og usikkerheten rundt Portugal og Spania tiltok. Dette bidro til at det stadig ble dyrere for de enkelte landene å finansiere seg. For å motvirke uroen har sentralbankene holdt renten nær null og myndighetene har kommet med mange og omfattende tiltak for å stimulere økonomien. Utviklingen i verdensøkonomien førte til en økning i energi og råvarepriser, blant annet så vi en økning i oljeprisen på ca 20 % i løpet av året. Til tross for økningen i energi og råvarepriser, har ikke aktivitetsnivået internasjonalt blitt påvirket i en negativ retning. Lave renter og offentlige stimulanser har også bidratt til å holde veksten oppe. Om KLPfondene i 2010 KLP Fondsforvaltning AS forvalter 23 verdipapirfond. Avkastningen i fondene i 2010 var: Avkastning i fondet Avkastning referanseindeks Differanseavkastning Referanseindeks Rentefond KLP Pengemarked 2,53 % 2,26 % 0,27 % ST1X KLP Aktiv Rente 2,63 % 2,21 % 0,42 % 1 mnd Nibor 0.15% KLP Rentefond II 3,15 % 2,32 % 0,83 % ST3X KLP Pensjon 4,89 % 4,45 % 0,44 % ST4X KLP Pensjon II 6,73 % 6,50 % 0,23 % ST5X KLP Statsobligasjon I 5,20 % 5,52 % 0,32 % DnB BenchStat Alle KLP Obligasjon I 5,48 % 5,11 % 0,37 % 50%BSA + 50% 3års swap KLP Obligasjon Global I 8,24 % 8,79 % 0,55 % Barclays Glob Agg KLP Obligasjon Global II 8,20 % 8,79 % 0,59 % Barclays Glob Agg Aksjefond KLP AksjeNorge 25,33 % 22,27 % 3,06 % OSEFX KLP AksjeNorden 25,67 % 27,89 % 2,22 % VINXFNOK KLP AksjeGlobal Indeks I 12,29 % 12,53 % 0,24 % KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II 9,76 % 10,05 % 0,29 % KLP World val.sikr KLP AksjeGlobal Indeks III 9,62 % 10,05 % 0,43 % KLP World val.sikr KLP AksjeGlobal Indeks IV 9,56 % 10,05 % 0,49 % KLP World val.sikr KLP AksjeNorge Indeks 18,07 % 18,34 % 0,27 % OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 18,02 % 18,34 % 0,32 % OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I 4,58 % 4,57 % 0,01 % KLP Europa KLP AksjeEuropa Indeks II 6,60 % 6,90 % 0,30 % KLP Europa val.sikr KLP AksjeUSA Indeks USD 14,28 % 14,92 % 0,64 % KLP USA KLP Aksje USA Indeks II 12,70 % 13,46 % 0,76 % KLP USA val. sikr. KLP AksjeAsia Indeks I 16,33 % 17,29 % 0,96 % KLP Asia KLP AksjeAsia Indeks II 0,14 % 0,85 % 0,99 % KLP Asia val.sikr. Norske kroner svekket seg noe mot mange valutaer i 2010, det gjør at avkastningen en bedre i fond som ikke er valutasikret.

4 2 Årsrapport 2010 Avkastningen i våre aksjefond i 2010 varierte mellom 0 og 26 prosent. Våre pengemarkeds og obligasjonsfond ga en avkastning på mellom 2,5 og 8,2 prosent. Den samlede forvaltningskapitalen i fondene økte, som følge av verdistigning og tegning fra andelseiere, med 10 milliarder kroner til 47 milliarder kroner i løpet av året. Ansvarlige Investeringer Styret i KLP Fondsforvaltning har sammen med Kommunal Landspensjonskasse (KLP) etablert en strategi for ansvarlige investeringer (SRI). KLP Kapitalforvaltning, som forvalter KLPfondene på vegne av KLP Fondsforvaltning er ansvarlig for å utøve strategien og ivareta KLPfondenes ambisjoner. Åpenhet har alltid vært grunnleggende for strategien og hvert halvår offentliggjøres en SRIrapport om det arbeidet som gjøres. Totalt ble det i 2010 gjennomført dialog med 14 selskaper på bakgrunn av den ansvarlige investeringsstrategien. I tillegg til dette har det vært gjennomført dialog med mange norske selskaper i forbindelse selskapenes generalforsamling og andre initiativer. Totalt var 59 selskaper ekskludert fra KLPfondenes investeringsunivers ved utgangen av 2010 på grunn av brudd med fondenes etiske retningslinjer. I løpet av året ble tre selskaper inkludert i investeringsuniverset igjen. KLPfondene utøver sitt eierskap ved å stemme på generalforsamlinger. KLPfondenes stemmerett ble utøvd på 127 generalforsamlinger i Norge og på 1533 generalforsamlinger i utenlandske selskaper. Risikoforhold Våre fond har ulik grad av risiko. Risikorammene er gitt i fondenes vedtekter. For våre aktivt forvaltede aksjefond avviker sammensetningen av aksjer i fondene fra de respektive fondenes indekser. For de indeksnære aksjefondene er avviket fra referanseindeksenes avkastning, som forventet, svært begrenset. I tillegg til dette er seks av de utenlandske indeksnære aksjefondene valutasikret, slik at valutarisikoen for norske investorer praktisk talt er borte. De norske rentefondene kjennetegnes ved lav kredittrisiko da fondene ikke plasserer i kreditter som overstiger 20 prosent kredittvekt (gjelder ikke KLP Obligasjon I) etter de reglene som gjelder for norske livsforsikringsselskaper og banker. Rentefondene har forskjellige mål og rammer for løpetid. Vårt globale kredittfond investerer kun i selskapsobligasjoner som har kredittrating som er minimum «investment grade». Alle fondenes risikorammer overvåkes på daglig basis gjennom fastlagte rutiner for risikoovervåkning. Overvåkningen av risikorammene foretas av en avdeling som er adskilt fra forvaltningen. Regnskap Fondenes årsregnskaper er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til disse og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av regnskapene. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurderingen av regnskapene for fondene. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift av forvaltningsselskapet. Rapportering KLP Fondsforvaltning AS rapporterer i henhold til forskrift om forvaltningsselskapers periodiske rapportering.

5 styrets årsberetning 3 Andelseierne KLP Fondsforvaltning AS har både institusjonelle kunder og personkunder. I fondene er det i alt 486 institusjonelle kunder og 5731 personkunder. De institusjonelle kundene har 98 % av fondenes samlede forvaltningskapital. Selskapet er landets nest største fondsforvalter for institusjonelle kunder. Kommunal Landspensjonskasse er største andelseier med ca 2/3 av den totale andelskapitalen. Det norske fondsmarkedet Forvaltningskapitalen i norskregistrete fond økte i 2010 fra 415 til 499 milliarder. Av dette var netto nytegning 41 milliarder kroner. Av den totale forvaltningskapitalen i norskregistrerte verdipapirfond har private ca 161 milliarder kroner, utenlandske kunder ca 77 milliarder kroner og institusjonelle investorer ca 261 milliarder kroner. Selskapet KLP Fondsforvaltning AS har kontor i Oslo og er pr forretningsfører for følgende verdipapirfond: Verdipapirfond KLP Pengemarked KLP Aktiv Rente KLP Rentefond II KLP Pensjon KLP Pensjon II KLP Statsobligasjon I KLP Obligasjon I KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II KLP AksjeNorge KLP AksjeNorden KLP AksjeNorge Indeks KLP AksjeNorge Indeks II KLP AksjeGlobal Indeks I KLP AksjeGlobal Indeks II KLP AksjeGlobal Indeks III KLP AksjeGlobal Indeks IV KLP AksjeUSA Indeks USD * KLP AksjeUSA Indeks II KLP AksjeAsia Indeks I KLP AksjeAsia Indeks II KLP AksjeEuropa Indeks I KLP AksjeEuropa Indeks II Depotmottaker Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Forvaltningen av fondene er utkontraktert til KLP Kapitalforvaltning AS. Selskapet hadde i 2010 forvaltningsinntekter på 81,6 millioner kroner og oppnådde et årsresultat på 1 millioner kroner.

6 4 Årsrapport 2010 Resultat i verdipapirfondene i 2010: Verdipapirfond Valutasikret Resultat Netto utdelt til andelseierne i løpet av året Utdelt til andelseierne per Overført til/fra opptjent egenkapital KLP Pengemarked NEI KLP Aktiv Rente NEI KLP Rentefond II NEI KLP Pensjon NEI KLP Pensjon II NEI KLP Statsobligasjon I NEI KLP Obligasjon I NEI KLP Obligasjon Global I JA KLP Obligasjon Global II JA KLP AksjeNorge NEI KLP AksjeNorden NEI KLP AksjeNorge Indeks NEI KLP AksjeNorge Indeks II NEI KLP AksjeGlobal Indeks I NEI KLP AksjeGlobal Indeks II JA KLP AksjeGlobal Indeks III JA KLP AksjeGlobal Indeks IV JA KLP AksjeUSA Indeks USD * NEI KLP AksjeUSA Indeks II JA KLP AksjeAsia Indeks I NEI KLP AksjeAsia Indeks II JA KLP AksjeEuropa Indeks I NEI KLP AksjeEuropa Indeks II JA * Dette fondet er denominert i USD og resultatet vises i USD. Veien fremover Styret i KLP Fondsforvaltning AS takker alle andelseiere for den tillit som er vist i året som gikk, og håper at fondenes nåværende andelseiere fortsetter som andelseiere. Samtidig ønsker vi nye andelseiere velkommen. Fra vår side skal vi anstrenge oss for å levere konkurransedyktig avkastning, samtidig som vi vil fortsette å satse på å videreutvikle vår forvaltningskompetanse. I tillegg vil vi sørge for å ha attraktive fondsprodukter, konkurransedyktige priser og god service for våre andelseiere. Oslo, 16. februar 2011 Håvard Gulbrandsen Styrets leder Monica Mæland Hans Jørgen Gade Anne Beate Lien Per Victor Nordan Wenche Øverås Ståle Øksnes Adm. direktør

7 ST Y R E T S Å R SBE R E T N I NG 5 Styret i KLP Fondsforvaltning AS, fra venstre: Anne Beate Lien, Hans Jørgen Gade, Per Victor Nordan, Wenche Øverås, Ståle Øksnes, Cathrine Hellandsvik, Håvard Gulbrandsen, Trine Auli og Elin Evjen Hagen. Monica Mæland var ikke tilstede.

8 6 Årsrapport 2010 Markedskommentar Makroøkonomiske forhold i 2010 Ved inngangen til 2010 var det bedring å spore i verdensøkonomien, men det var fokus på de store underskuddene og gjeldsbyrden til flere land, spesielt i USA og UK. I løpet av første halvår 2010 ble oppmerksomheten flyttet til de søreuropeiske landene. Før sommeren måtte Hellas få hjelp av IMF og de andre eurolandene. Deretter måtte Irland få hjelp, og fokuset ble rettet mot Portugal og Spania. Ettersom usikkerheten tiltok ble det stadig dyrere for de enkelte landene og finansiere seg. For å motvirke uroen har sentralbankene holdt renten nær null og myndighetene kommet med mange og omfattende tiltakspakker for å stimulere økonomien. Den økte kostnaden har også smittet over på norske utstedere av obligasjoner, selv om det kun er snakk om mindre økninger her hjemme. Etter at man så en negativ vekst i 2009 var vekstanslagene for verdensøkonomien for 2010 positive. For eurolandene, USA og Japan ble det anslått en vekst på 1,7 prosent til 4,0 prosent. Veksten i Kina ble også anslått til en vekst på ca. 10 prosent. Forventningene til utviklingen i verdensøkonomien førte til en økning i energi og råvarepriser. Økningen har ikke vært stor så stor at aktivitetsnivået internasjonalt har blitt påvirket i en negativ retning, men det vil gi Norge et større handelsoverskudd. Lave renter og store stimulanser har holdt veksten oppe. Oljeprisen steg i løpet av året fra et nivå på ca. 78 USD pr. fat til 94 USD pr. fat ved utgangen av Økningen gjenspeiler bedringen i den økonomiske veksten i verden. Den økonomiske veksten for de fleste regionene ble som forventet høyere enn i USA hadde en vekst på 2,9 prosent, Euroområdet en vekst på 1,7 prosent og Japan 4,3 prosent. Kina hadde fortsatt svært høy vekst med ca.10 prosent. Den reelle underliggende prisveksten i økonomien reflekteres i «konsumprisindeksen justert for avgifter og energi», den såkalte kjerneinflasjonen. Denne var 2,4 prosent på årsbasis ved inngangen til året, som er marginalt under Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 prosent, men falt til 1,0 prosent ved slutten av året. Til tross for dette økte Norges Bank styringsrenten fra 1,5 prosent til 2,0 prosent i 1. halvår. Noe av begrunnelsen for økningen skyldes nok at norsk økonomi ble mindre rammet av finanskrisen enn andre land. Veksten i Norge på 2,0 prosent, ble noe lavere enn man hadde håpet på. Lavere vekst enn forventet, samt stor uro i eurolandene og lav inflasjon medførte at sentralbanken avsto fra videre renteøkninger. Arbeidsmarkedet viste en svak bedring gjennom Arbeidsledigheten, målt ved NAVs registrerte ledige og personer på tiltak, falt fra 3,8 prosent ved inngangen til året til 3,5 prosent ved utgangen av Dette tilsvarer ca registrerte ledige og personer på tiltak.

9 Markedskommentar 7 Verdipapirmarkedene i 2010 Etter en kraftig oppgang i aksjemarkedet gjennom 2009, begynte 2010 nokså nervøst. Markedene var preget av gjeldskrisen i de såkalte PIIGS landene i Europa og av askeskyen som lammet flytrafikken i Europa i flere uker etter vulkanutbruddet på Island. Utover våren spredte bekymringene seg til USA der man etter en periode med noe svakere makrotall begynte å frykte enda en nedgang i økonomien. De globale aksjemarkedene (målt ved MSCI World) var ned med drøyt 11 prosent da de bunnet for året i første uken av juli. Utover høsten steg på ny optimismen etter at man fikk signaler om at vi ville unngå en ny nedgang. Etter kraftig oppgang de siste månedene endte de globale aksjemarkedene opp med snaut 10 prosent. USA ble det beste av de store markedene med en oppgang på 12,8 prosent (S&P 500), mens Japan nok en gang ble det svakeste markedet med en nedgang på 3,0 prosent (Nikkei 225). Europa endte året med en oppgang på 8,6 prosent (Stoxx 600). Her var forskjellene store med de nordiske landene i førersetet og de sydeuropeiske nederst på listen. Beste land var Danmark (+31,2 prosent) og Sverige (+21,4 prosent), mens Frankrike (3,3 prosent) Italia (13,2 prosent) og Spania (17,4 prosent) var svakest blant de store landene. Dette er unormalt store forskjeller i Europa og forklares av gjeldsutfordringene i SydEuropa og dens implikasjoner for veksten fremover i disse landene. De aller beste markedene globalt ble igjen representanter fra de fremvoksende økonomiene med Peru (+70 prosent), Chile (+50 prosent) og Argentina (+45 prosent) blant vinnerne. Kina derimot hang ikke med i fjor og endte året ned med 12,5 prosent. Bekymringen der er den motsatte av i Europa og USA; at økonomien vokser for fort og skaper inflasjonspress. For å motvirke dette satte de kinesiske myndighetene opp rentene ved flere anledninger i fjor. Også i 2010 søkte investorene eksponering mot de sykliske sektorene. De beste sektorene globalt, med oppgang på mellom 16 og 20 prosent, ble syklisk konsum, industri og materialer. De svakeste sektorene globalt ble defensive sektorer som helse og kraftforsyning med 1 til 4 prosent avkastning. Unntak fra regelen i fjor var energi og finans som endte på 10 prosent og 0 prosent til tross for deres sykliske karakteristika. Energisektoren fikk et kraftig tilbakeslag da Macondo ulykken inntraff i mai i fjor. Aksjene til oljeprodusentene falt som følge av erstatningsansvaret ved slike ulykker og aksjene i oljeserviceindustrien falt på grunn av drillingforbudet i Mexicogulfen et halvt år etter ulykken. Finanssektoren var preget av mulige tap i forbindelse med PIIGS. 3 mnd. NIBOR og 10 års stat % 6 5, mnd. NIBOR 10 års stat 4,00 4 3,00 3 2,00 2 1,

10 8 KLPfondene Årsrapport 2010 Oslo børs steg med 18,4 prosent i fjor og var således blant de beste aksjemarkedene i Europa. Optimismen spredte seg voldsomt i andre halvår og førte til en oppgang på hele 40 prosent. Blant store selskaper som bidro til oppgangen finner vi RCL, Marine Harvest, Tomra, PGS og Seadrill. Store selskaper med negativt bidrag var REC, Sevan, Frontline og Norsk Hydro. Alle avkastningstall er i lokal valuta ble et godt år for kredittobligasjoner. Rentedifferansen mellom kreditt og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid endte på 1,48 prosent, noe som er marginalt høyere enn ved inngangen til Dette risikopåslaget er et uttrykk for investorenes risikoappetitt og for alle praktiske formål kan man si at på globalt nivå er investorenes appetitt for kredittobligasjoner like stor nå som for et år siden. Vi ser derimot forskjeller mellom markedene: Mens risikopremien for dollardenominerte papirer har blitt mindre i løpet av året har investorene blitt betraktelig mer kjølige til europeisk selskapskreditt. Dette er nok i stor grad en direkte konsekvens av uroen i det europeiske statsmarkedet og frykt for den negative påvirkningen dette kan ha for selskapene. Vi ser også at mens risikopåslaget for de høyeste kredittkvalitetene har økt, kan selskaper i BBB segmentet glede seg over lavere finansieringskostnader enn for et år tilbake. Hoveddelen av selskapene i denne kategorien er industriselskaper. De har generelt sett bedre soliditet å vise til etter finanskrisen og har ikke hatt samme lånebehov i Avkastningen svingte noe gjennom året, der 2. kvartal utmerket seg med å være det eneste kvartalet med negativ meravkastning over statobligasjoner. Aksjeindekser OSEFX OSEBX 125 VINXFNOK 130 0, KLPWRLDNOK KLPWRLDHNK 115 KLPUSAUSD

11 Årsrapport 2010 KLPfondene 9 Opplysninger om KLPfondene Fondets navn Avkastning år 2010 Avkastning ref. indeks år 2010 Volum pr Forvaltningshonorar Std. gebyr; inn/ut Minsteinnskudd % % Indeks mill. NOK % % kr KLP Pengemarked 2,53 2,26 ST1X ,15 0,00/0, KLP Aktiv Rente 2,63 2,21 1 mnd. Nibor 0,15% 117 0,15 0,00/0, KLP Rentefond II 3,15 2,32 ST3X 738 0,20 0,00/0, KLP Pensjon 4,89 4,45 ST4X 269 0,20 0,00/0, KLP Pensjon II 6,73 6,50 ST5X 133 0,20 0,00/0, KLP Statsobligasjon I 5,20 5,52 50% BSA og 50% 3 års swap 110 0,12 0,00/0,00 10 mill KLP Obligasjon I 5,48 5,11 DnB Benchmark stat alle ,25 0,00/0,00 10 mill KLP Obligasjon Global I 8,24 8,79 Barclays Glob agg ,12 0,05/0,05 10 mill KLP Obligasjon Global II 8,20 8,79 Barclays Glob agg 72 0,20 0,25/0, KLP AksjeNorge 25,33 22,27 OSEFX ,20 0,20/0, KLP AksjeNorden 25,67 27,89 VINXFNOK ,20 0,20/0, KLP AksjeGlobal Indeks I 12,29 12,53 KLP WRLD NOK ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 9,76 10,05 KLP WRLD HNK ,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 9,62 10,05 KLP WRLD HNK 556 0,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 9,56 10,05 KLP WRLD HNK 467 0,35 0,10/0, KLP AksjeNorge Indeks 18,07 18,34 OSEBX ,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 18,02 18,34 OSEBX 294 0,20 0,20/0, KLP AksjeEuropa Indeks I 4,58 4,57 KLP Europa ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 6,60 6,90 KLP Europa val.sikret 489 0,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD 14,28 14,92 KLP USA ,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 12,70 13,46 KLP USA val.sikret ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 16,33 17,29 KLP Asia 199 0,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 0,14 0,85 KLP Asia val.sikret 560 0,13 0,05/0,05 10 mill Totalvolum Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det valuta i fondet samme dag, under forutsetning at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Uttak Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag. Penger vil normalt være på kundens bankkonto 34 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Antall uttak Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Generelt Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Bemerk Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Kredittilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Disclaimer Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinster ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

12 10 KLP Pengemarked Årsrapport 2010 KLP Pengemarked skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med lav kurs og kredittrisiko, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 0 og 4 mnd. Verdipapirenes korte løpetid gjør at kurssvingningene i fondet vil være helt minimale. Fondet egner seg som et alternativ til å ha innskudd i bank. Årsregnskap 2010 (alle beløp i kr) Resultatregnskap Balanse pr Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG PORTEFØLJEKOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap PORTEFØLJERESULTAT FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital ÅRSRESULTAT Opptjent egenkapital Sum egenkapital Anvendelse av årsresultat: Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere pr Overført til/fra opptjent egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo 16. februar 2011 Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 95) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 9) Håvard Gulbrandsen Monica Mæland Hans Jørgen Gade Anne Beate Lien Styrets leder Alle beløp i tusen kroner Per Victor Nordan Wenche Øverås Ståle Øksnes Egenkapital IB Adm. direktør + Tegninger Antall andeler Innløsningskurs Innløsninger , ,07 + Overført til/fra opptjent egenkapital , ,29 = Egenkapital UB , ,37 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,15% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. KLP Pengemarked vs. referanseindeks KLP Pengemarked Referanseindeks 0.25 Porteføljesammensetning KLP Pengemarked pr. 31. desember % Kontanter 3% Kraftverk % Kredittforetak, AS % Banker

13 Årsrapport 2010 KLP Pengemarked 11 Note 3: Verdipapir ISIN nr. Kupong Risikoklasse Verdipapir Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Andel total NO ,97 20 % ASKIM SPAREBANK N ,25 % NO ,07 20 % AURSKOG SPAREBANK N ,32 % NO ,40 20 % BANK 1 OSLO ,39 % NO ,15 20 % DNB NOR BANK ASA ,38 % NO ,35 20 % DNB NOR BANK ASA ,21 % NO ,97 20 % DNB NOR BANK ASA N ,79 % NO ,39 20 % EIDSBERG SPAREBANK N ,17 % NO ,25 20 % FANA SPAREBANK ,59 % NO ,61 20 % FRON SPAREBANK N ,09 % NO ,46 20 % FRON SPAREBANK N ,73 % NO ,70 20 % HALDEN SPAREBANK ,13 % NO ,86 20 % HELGELAND SPAREBANK ,55 % NO ,08 20 % HOLAND SPAREBANK N ,71 % NO ,80 20 % INDRE SOGN SPAREBANK ,14 % NO ,75 20 % KVINESDAL SPAREBANK N ,94 % NO ,00 20 % LANDKREDITT BANK AS ,01 % NO ,65 20 % MODUM SPAREBANK N ,64 % NO ,37 20 % NORDEA BANK NORGE N ,96 % NO ,72 20 % NOTTERO SPAREBANK N ,85 % NO ,30 20 % ODAL SPAREBANK ,29 % NO ,12 20 % ROROSBANKEN N ,55 % NO ,98 20 % SANDNES SPAREBANK ,78 % NO ,51 20 % SANTANDER CONSUMER BANK ,33 % NO ,01 20 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN N ,94 % NO ,36 20 % SKUDENES OG AAKRA SPAREBANK N ,47 % NO ,68 20 % SOGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK ,16 % NO ,25 20 % SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD ,59 % NO ,55 20 % SPAREBANK 1 MIDTNORGE ,94 % NO ,11 20 % SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND N ,27 % NO ,70 20 % SPAREBANKEN HEDMARK ,12 % NO ,45 20 % SPAREBANKEN OST ,78 % NO ,65 20 % SPAREBANKEN OST ,26 % NO ,50 20 % SPAREBANKEN SOR ,96 % NO ,75 20 % SPAREBANKEN SOR ,78 % NO ,85 20 % SPAREBANKEN VEST ,55 % NO ,21 20 % SPAREBANKEN VEST N ,36 % NO ,70 20 % SPAREBANKEN VOLDA ORSTA ,15 % NO ,56 20 % STOREBRAND BANK ASA ,11 % NO ,15 20 % SURNADAL SPAREBANK ,17 % NO ,89 20 % SWEDBANK ,94 % NO ,86 20 % TINN SPAREBANK N ,39 % SUM BANKER ,76 % NO ,45 20 % BOLIG OG NARINGSKREDITT ASA ,03 % NO ,25 20 % EIENDOMSKREDITT AS ,74 % NO ,45 20 % KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER ,73 % NO ,97 20 % TERRA BOLIGKREDITT AS ,65 % SUM KREDITTFORETAK, AKSJESELSKAP ,15 % NO ,75 20 % AKERSHUS ENERGI AS ,63 % NO , % NYSETSTEGGJE ,04 % SUM KRAFTVERK ,67 % SUM VERDIPAPIR ,58 % Porteføljens omløpshastighet: 0,87 Gjennomsnittlig effektiv rente: 2,92 %

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2013

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2013 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond c Halvårsrapport - Verdipapirfond Innhold Markedsutviklingen første halvår 1 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje Europa 7 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Etisk II 9 Carnegie

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1996 Carnegie Fondsforvaltning AS I N N H O L D Til våre andelseiere...3 Carnegie Gruppen...4 Kommentarer til markedet...5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked...7 Carnegie Likviditet...8

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Årsrapport 2013. Verdipapirfond

Årsrapport 2013. Verdipapirfond Årsrapport 2013 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 2 Årsberetning for 2013... 3 Markedsutviklingen i 2013 og utsikter

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014 Årsrapport ODINs institusjonelle fond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt 9-11 Styrets beretning

Detaljer