KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2010"

Transkript

1 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2010

2 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 12 KLP Rentefond II 14 KLP Pensjon 16 KLP Pensjon II 18 KLP Statsobligasjon I 20 KLP Obligasjon I 22 KLP Obligasjon Global I 24 KLP Obligasjon Global II 33 KLP AksjeNorge 34 KLP AksjeNorden 37 KLP AksjeGlobal Indeks I 39 KLP AksjeGlobal Indeks II 60 KLP AksjeGlobal Indeks III 62 KLP AksjeGlobal Indeks IV 63 KLP AkjseNorge Indeks 64 KLP AkjseNorge Indeks II 66 KLP AksjeEuropa Indeks I 67 KLP AksjeEuropa Indeks II 74 KLP AksjeUSA Indeks USD 76 KLP AksjeUSA Indeks II 85 KLP AksjeAsia Indeks I 86 KLP AksjeAsia Indeks II 94 Regnskapsprinsipper 95 Revisjonsberetning 97

3 styrets årsberetning dette klp 1 Styrets årsberetning Makroøkonomiske forhold i 2010 Den økonomiske veksten i verden ble, som forventet, høyere i 2010 enn i USA hadde en vekst på 2,9 prosent, veksten i Euroområdet var på 1,7 prosent og Japan hadde en vekst på 4,3 prosent. Kina hadde fortsatt svært høy vekst med ca. 10 prosent. I løpet av året var det fokus på de store underskuddene og gjeldsbyrden til flere land. Hellas måtte få hjelp av IMF og de andre eurolandene, videre måtte Irland få hjelp, og usikkerheten rundt Portugal og Spania tiltok. Dette bidro til at det stadig ble dyrere for de enkelte landene å finansiere seg. For å motvirke uroen har sentralbankene holdt renten nær null og myndighetene har kommet med mange og omfattende tiltak for å stimulere økonomien. Utviklingen i verdensøkonomien førte til en økning i energi og råvarepriser, blant annet så vi en økning i oljeprisen på ca 20 % i løpet av året. Til tross for økningen i energi og råvarepriser, har ikke aktivitetsnivået internasjonalt blitt påvirket i en negativ retning. Lave renter og offentlige stimulanser har også bidratt til å holde veksten oppe. Om KLPfondene i 2010 KLP Fondsforvaltning AS forvalter 23 verdipapirfond. Avkastningen i fondene i 2010 var: Avkastning i fondet Avkastning referanseindeks Differanseavkastning Referanseindeks Rentefond KLP Pengemarked 2,53 % 2,26 % 0,27 % ST1X KLP Aktiv Rente 2,63 % 2,21 % 0,42 % 1 mnd Nibor 0.15% KLP Rentefond II 3,15 % 2,32 % 0,83 % ST3X KLP Pensjon 4,89 % 4,45 % 0,44 % ST4X KLP Pensjon II 6,73 % 6,50 % 0,23 % ST5X KLP Statsobligasjon I 5,20 % 5,52 % 0,32 % DnB BenchStat Alle KLP Obligasjon I 5,48 % 5,11 % 0,37 % 50%BSA + 50% 3års swap KLP Obligasjon Global I 8,24 % 8,79 % 0,55 % Barclays Glob Agg KLP Obligasjon Global II 8,20 % 8,79 % 0,59 % Barclays Glob Agg Aksjefond KLP AksjeNorge 25,33 % 22,27 % 3,06 % OSEFX KLP AksjeNorden 25,67 % 27,89 % 2,22 % VINXFNOK KLP AksjeGlobal Indeks I 12,29 % 12,53 % 0,24 % KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II 9,76 % 10,05 % 0,29 % KLP World val.sikr KLP AksjeGlobal Indeks III 9,62 % 10,05 % 0,43 % KLP World val.sikr KLP AksjeGlobal Indeks IV 9,56 % 10,05 % 0,49 % KLP World val.sikr KLP AksjeNorge Indeks 18,07 % 18,34 % 0,27 % OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 18,02 % 18,34 % 0,32 % OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I 4,58 % 4,57 % 0,01 % KLP Europa KLP AksjeEuropa Indeks II 6,60 % 6,90 % 0,30 % KLP Europa val.sikr KLP AksjeUSA Indeks USD 14,28 % 14,92 % 0,64 % KLP USA KLP Aksje USA Indeks II 12,70 % 13,46 % 0,76 % KLP USA val. sikr. KLP AksjeAsia Indeks I 16,33 % 17,29 % 0,96 % KLP Asia KLP AksjeAsia Indeks II 0,14 % 0,85 % 0,99 % KLP Asia val.sikr. Norske kroner svekket seg noe mot mange valutaer i 2010, det gjør at avkastningen en bedre i fond som ikke er valutasikret.

4 2 Årsrapport 2010 Avkastningen i våre aksjefond i 2010 varierte mellom 0 og 26 prosent. Våre pengemarkeds og obligasjonsfond ga en avkastning på mellom 2,5 og 8,2 prosent. Den samlede forvaltningskapitalen i fondene økte, som følge av verdistigning og tegning fra andelseiere, med 10 milliarder kroner til 47 milliarder kroner i løpet av året. Ansvarlige Investeringer Styret i KLP Fondsforvaltning har sammen med Kommunal Landspensjonskasse (KLP) etablert en strategi for ansvarlige investeringer (SRI). KLP Kapitalforvaltning, som forvalter KLPfondene på vegne av KLP Fondsforvaltning er ansvarlig for å utøve strategien og ivareta KLPfondenes ambisjoner. Åpenhet har alltid vært grunnleggende for strategien og hvert halvår offentliggjøres en SRIrapport om det arbeidet som gjøres. Totalt ble det i 2010 gjennomført dialog med 14 selskaper på bakgrunn av den ansvarlige investeringsstrategien. I tillegg til dette har det vært gjennomført dialog med mange norske selskaper i forbindelse selskapenes generalforsamling og andre initiativer. Totalt var 59 selskaper ekskludert fra KLPfondenes investeringsunivers ved utgangen av 2010 på grunn av brudd med fondenes etiske retningslinjer. I løpet av året ble tre selskaper inkludert i investeringsuniverset igjen. KLPfondene utøver sitt eierskap ved å stemme på generalforsamlinger. KLPfondenes stemmerett ble utøvd på 127 generalforsamlinger i Norge og på 1533 generalforsamlinger i utenlandske selskaper. Risikoforhold Våre fond har ulik grad av risiko. Risikorammene er gitt i fondenes vedtekter. For våre aktivt forvaltede aksjefond avviker sammensetningen av aksjer i fondene fra de respektive fondenes indekser. For de indeksnære aksjefondene er avviket fra referanseindeksenes avkastning, som forventet, svært begrenset. I tillegg til dette er seks av de utenlandske indeksnære aksjefondene valutasikret, slik at valutarisikoen for norske investorer praktisk talt er borte. De norske rentefondene kjennetegnes ved lav kredittrisiko da fondene ikke plasserer i kreditter som overstiger 20 prosent kredittvekt (gjelder ikke KLP Obligasjon I) etter de reglene som gjelder for norske livsforsikringsselskaper og banker. Rentefondene har forskjellige mål og rammer for løpetid. Vårt globale kredittfond investerer kun i selskapsobligasjoner som har kredittrating som er minimum «investment grade». Alle fondenes risikorammer overvåkes på daglig basis gjennom fastlagte rutiner for risikoovervåkning. Overvåkningen av risikorammene foretas av en avdeling som er adskilt fra forvaltningen. Regnskap Fondenes årsregnskaper er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til disse og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av regnskapene. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurderingen av regnskapene for fondene. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift av forvaltningsselskapet. Rapportering KLP Fondsforvaltning AS rapporterer i henhold til forskrift om forvaltningsselskapers periodiske rapportering.

5 styrets årsberetning 3 Andelseierne KLP Fondsforvaltning AS har både institusjonelle kunder og personkunder. I fondene er det i alt 486 institusjonelle kunder og 5731 personkunder. De institusjonelle kundene har 98 % av fondenes samlede forvaltningskapital. Selskapet er landets nest største fondsforvalter for institusjonelle kunder. Kommunal Landspensjonskasse er største andelseier med ca 2/3 av den totale andelskapitalen. Det norske fondsmarkedet Forvaltningskapitalen i norskregistrete fond økte i 2010 fra 415 til 499 milliarder. Av dette var netto nytegning 41 milliarder kroner. Av den totale forvaltningskapitalen i norskregistrerte verdipapirfond har private ca 161 milliarder kroner, utenlandske kunder ca 77 milliarder kroner og institusjonelle investorer ca 261 milliarder kroner. Selskapet KLP Fondsforvaltning AS har kontor i Oslo og er pr forretningsfører for følgende verdipapirfond: Verdipapirfond KLP Pengemarked KLP Aktiv Rente KLP Rentefond II KLP Pensjon KLP Pensjon II KLP Statsobligasjon I KLP Obligasjon I KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II KLP AksjeNorge KLP AksjeNorden KLP AksjeNorge Indeks KLP AksjeNorge Indeks II KLP AksjeGlobal Indeks I KLP AksjeGlobal Indeks II KLP AksjeGlobal Indeks III KLP AksjeGlobal Indeks IV KLP AksjeUSA Indeks USD * KLP AksjeUSA Indeks II KLP AksjeAsia Indeks I KLP AksjeAsia Indeks II KLP AksjeEuropa Indeks I KLP AksjeEuropa Indeks II Depotmottaker Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Forvaltningen av fondene er utkontraktert til KLP Kapitalforvaltning AS. Selskapet hadde i 2010 forvaltningsinntekter på 81,6 millioner kroner og oppnådde et årsresultat på 1 millioner kroner.

6 4 Årsrapport 2010 Resultat i verdipapirfondene i 2010: Verdipapirfond Valutasikret Resultat Netto utdelt til andelseierne i løpet av året Utdelt til andelseierne per Overført til/fra opptjent egenkapital KLP Pengemarked NEI KLP Aktiv Rente NEI KLP Rentefond II NEI KLP Pensjon NEI KLP Pensjon II NEI KLP Statsobligasjon I NEI KLP Obligasjon I NEI KLP Obligasjon Global I JA KLP Obligasjon Global II JA KLP AksjeNorge NEI KLP AksjeNorden NEI KLP AksjeNorge Indeks NEI KLP AksjeNorge Indeks II NEI KLP AksjeGlobal Indeks I NEI KLP AksjeGlobal Indeks II JA KLP AksjeGlobal Indeks III JA KLP AksjeGlobal Indeks IV JA KLP AksjeUSA Indeks USD * NEI KLP AksjeUSA Indeks II JA KLP AksjeAsia Indeks I NEI KLP AksjeAsia Indeks II JA KLP AksjeEuropa Indeks I NEI KLP AksjeEuropa Indeks II JA * Dette fondet er denominert i USD og resultatet vises i USD. Veien fremover Styret i KLP Fondsforvaltning AS takker alle andelseiere for den tillit som er vist i året som gikk, og håper at fondenes nåværende andelseiere fortsetter som andelseiere. Samtidig ønsker vi nye andelseiere velkommen. Fra vår side skal vi anstrenge oss for å levere konkurransedyktig avkastning, samtidig som vi vil fortsette å satse på å videreutvikle vår forvaltningskompetanse. I tillegg vil vi sørge for å ha attraktive fondsprodukter, konkurransedyktige priser og god service for våre andelseiere. Oslo, 16. februar 2011 Håvard Gulbrandsen Styrets leder Monica Mæland Hans Jørgen Gade Anne Beate Lien Per Victor Nordan Wenche Øverås Ståle Øksnes Adm. direktør

7 ST Y R E T S Å R SBE R E T N I NG 5 Styret i KLP Fondsforvaltning AS, fra venstre: Anne Beate Lien, Hans Jørgen Gade, Per Victor Nordan, Wenche Øverås, Ståle Øksnes, Cathrine Hellandsvik, Håvard Gulbrandsen, Trine Auli og Elin Evjen Hagen. Monica Mæland var ikke tilstede.

8 6 Årsrapport 2010 Markedskommentar Makroøkonomiske forhold i 2010 Ved inngangen til 2010 var det bedring å spore i verdensøkonomien, men det var fokus på de store underskuddene og gjeldsbyrden til flere land, spesielt i USA og UK. I løpet av første halvår 2010 ble oppmerksomheten flyttet til de søreuropeiske landene. Før sommeren måtte Hellas få hjelp av IMF og de andre eurolandene. Deretter måtte Irland få hjelp, og fokuset ble rettet mot Portugal og Spania. Ettersom usikkerheten tiltok ble det stadig dyrere for de enkelte landene og finansiere seg. For å motvirke uroen har sentralbankene holdt renten nær null og myndighetene kommet med mange og omfattende tiltakspakker for å stimulere økonomien. Den økte kostnaden har også smittet over på norske utstedere av obligasjoner, selv om det kun er snakk om mindre økninger her hjemme. Etter at man så en negativ vekst i 2009 var vekstanslagene for verdensøkonomien for 2010 positive. For eurolandene, USA og Japan ble det anslått en vekst på 1,7 prosent til 4,0 prosent. Veksten i Kina ble også anslått til en vekst på ca. 10 prosent. Forventningene til utviklingen i verdensøkonomien førte til en økning i energi og råvarepriser. Økningen har ikke vært stor så stor at aktivitetsnivået internasjonalt har blitt påvirket i en negativ retning, men det vil gi Norge et større handelsoverskudd. Lave renter og store stimulanser har holdt veksten oppe. Oljeprisen steg i løpet av året fra et nivå på ca. 78 USD pr. fat til 94 USD pr. fat ved utgangen av Økningen gjenspeiler bedringen i den økonomiske veksten i verden. Den økonomiske veksten for de fleste regionene ble som forventet høyere enn i USA hadde en vekst på 2,9 prosent, Euroområdet en vekst på 1,7 prosent og Japan 4,3 prosent. Kina hadde fortsatt svært høy vekst med ca.10 prosent. Den reelle underliggende prisveksten i økonomien reflekteres i «konsumprisindeksen justert for avgifter og energi», den såkalte kjerneinflasjonen. Denne var 2,4 prosent på årsbasis ved inngangen til året, som er marginalt under Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 prosent, men falt til 1,0 prosent ved slutten av året. Til tross for dette økte Norges Bank styringsrenten fra 1,5 prosent til 2,0 prosent i 1. halvår. Noe av begrunnelsen for økningen skyldes nok at norsk økonomi ble mindre rammet av finanskrisen enn andre land. Veksten i Norge på 2,0 prosent, ble noe lavere enn man hadde håpet på. Lavere vekst enn forventet, samt stor uro i eurolandene og lav inflasjon medførte at sentralbanken avsto fra videre renteøkninger. Arbeidsmarkedet viste en svak bedring gjennom Arbeidsledigheten, målt ved NAVs registrerte ledige og personer på tiltak, falt fra 3,8 prosent ved inngangen til året til 3,5 prosent ved utgangen av Dette tilsvarer ca registrerte ledige og personer på tiltak.

9 Markedskommentar 7 Verdipapirmarkedene i 2010 Etter en kraftig oppgang i aksjemarkedet gjennom 2009, begynte 2010 nokså nervøst. Markedene var preget av gjeldskrisen i de såkalte PIIGS landene i Europa og av askeskyen som lammet flytrafikken i Europa i flere uker etter vulkanutbruddet på Island. Utover våren spredte bekymringene seg til USA der man etter en periode med noe svakere makrotall begynte å frykte enda en nedgang i økonomien. De globale aksjemarkedene (målt ved MSCI World) var ned med drøyt 11 prosent da de bunnet for året i første uken av juli. Utover høsten steg på ny optimismen etter at man fikk signaler om at vi ville unngå en ny nedgang. Etter kraftig oppgang de siste månedene endte de globale aksjemarkedene opp med snaut 10 prosent. USA ble det beste av de store markedene med en oppgang på 12,8 prosent (S&P 500), mens Japan nok en gang ble det svakeste markedet med en nedgang på 3,0 prosent (Nikkei 225). Europa endte året med en oppgang på 8,6 prosent (Stoxx 600). Her var forskjellene store med de nordiske landene i førersetet og de sydeuropeiske nederst på listen. Beste land var Danmark (+31,2 prosent) og Sverige (+21,4 prosent), mens Frankrike (3,3 prosent) Italia (13,2 prosent) og Spania (17,4 prosent) var svakest blant de store landene. Dette er unormalt store forskjeller i Europa og forklares av gjeldsutfordringene i SydEuropa og dens implikasjoner for veksten fremover i disse landene. De aller beste markedene globalt ble igjen representanter fra de fremvoksende økonomiene med Peru (+70 prosent), Chile (+50 prosent) og Argentina (+45 prosent) blant vinnerne. Kina derimot hang ikke med i fjor og endte året ned med 12,5 prosent. Bekymringen der er den motsatte av i Europa og USA; at økonomien vokser for fort og skaper inflasjonspress. For å motvirke dette satte de kinesiske myndighetene opp rentene ved flere anledninger i fjor. Også i 2010 søkte investorene eksponering mot de sykliske sektorene. De beste sektorene globalt, med oppgang på mellom 16 og 20 prosent, ble syklisk konsum, industri og materialer. De svakeste sektorene globalt ble defensive sektorer som helse og kraftforsyning med 1 til 4 prosent avkastning. Unntak fra regelen i fjor var energi og finans som endte på 10 prosent og 0 prosent til tross for deres sykliske karakteristika. Energisektoren fikk et kraftig tilbakeslag da Macondo ulykken inntraff i mai i fjor. Aksjene til oljeprodusentene falt som følge av erstatningsansvaret ved slike ulykker og aksjene i oljeserviceindustrien falt på grunn av drillingforbudet i Mexicogulfen et halvt år etter ulykken. Finanssektoren var preget av mulige tap i forbindelse med PIIGS. 3 mnd. NIBOR og 10 års stat % 6 5, mnd. NIBOR 10 års stat 4,00 4 3,00 3 2,00 2 1,

10 8 KLPfondene Årsrapport 2010 Oslo børs steg med 18,4 prosent i fjor og var således blant de beste aksjemarkedene i Europa. Optimismen spredte seg voldsomt i andre halvår og førte til en oppgang på hele 40 prosent. Blant store selskaper som bidro til oppgangen finner vi RCL, Marine Harvest, Tomra, PGS og Seadrill. Store selskaper med negativt bidrag var REC, Sevan, Frontline og Norsk Hydro. Alle avkastningstall er i lokal valuta ble et godt år for kredittobligasjoner. Rentedifferansen mellom kreditt og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid endte på 1,48 prosent, noe som er marginalt høyere enn ved inngangen til Dette risikopåslaget er et uttrykk for investorenes risikoappetitt og for alle praktiske formål kan man si at på globalt nivå er investorenes appetitt for kredittobligasjoner like stor nå som for et år siden. Vi ser derimot forskjeller mellom markedene: Mens risikopremien for dollardenominerte papirer har blitt mindre i løpet av året har investorene blitt betraktelig mer kjølige til europeisk selskapskreditt. Dette er nok i stor grad en direkte konsekvens av uroen i det europeiske statsmarkedet og frykt for den negative påvirkningen dette kan ha for selskapene. Vi ser også at mens risikopåslaget for de høyeste kredittkvalitetene har økt, kan selskaper i BBB segmentet glede seg over lavere finansieringskostnader enn for et år tilbake. Hoveddelen av selskapene i denne kategorien er industriselskaper. De har generelt sett bedre soliditet å vise til etter finanskrisen og har ikke hatt samme lånebehov i Avkastningen svingte noe gjennom året, der 2. kvartal utmerket seg med å være det eneste kvartalet med negativ meravkastning over statobligasjoner. Aksjeindekser OSEFX OSEBX 125 VINXFNOK 130 0, KLPWRLDNOK KLPWRLDHNK 115 KLPUSAUSD

11 Årsrapport 2010 KLPfondene 9 Opplysninger om KLPfondene Fondets navn Avkastning år 2010 Avkastning ref. indeks år 2010 Volum pr Forvaltningshonorar Std. gebyr; inn/ut Minsteinnskudd % % Indeks mill. NOK % % kr KLP Pengemarked 2,53 2,26 ST1X ,15 0,00/0, KLP Aktiv Rente 2,63 2,21 1 mnd. Nibor 0,15% 117 0,15 0,00/0, KLP Rentefond II 3,15 2,32 ST3X 738 0,20 0,00/0, KLP Pensjon 4,89 4,45 ST4X 269 0,20 0,00/0, KLP Pensjon II 6,73 6,50 ST5X 133 0,20 0,00/0, KLP Statsobligasjon I 5,20 5,52 50% BSA og 50% 3 års swap 110 0,12 0,00/0,00 10 mill KLP Obligasjon I 5,48 5,11 DnB Benchmark stat alle ,25 0,00/0,00 10 mill KLP Obligasjon Global I 8,24 8,79 Barclays Glob agg ,12 0,05/0,05 10 mill KLP Obligasjon Global II 8,20 8,79 Barclays Glob agg 72 0,20 0,25/0, KLP AksjeNorge 25,33 22,27 OSEFX ,20 0,20/0, KLP AksjeNorden 25,67 27,89 VINXFNOK ,20 0,20/0, KLP AksjeGlobal Indeks I 12,29 12,53 KLP WRLD NOK ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 9,76 10,05 KLP WRLD HNK ,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 9,62 10,05 KLP WRLD HNK 556 0,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 9,56 10,05 KLP WRLD HNK 467 0,35 0,10/0, KLP AksjeNorge Indeks 18,07 18,34 OSEBX ,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 18,02 18,34 OSEBX 294 0,20 0,20/0, KLP AksjeEuropa Indeks I 4,58 4,57 KLP Europa ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 6,60 6,90 KLP Europa val.sikret 489 0,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD 14,28 14,92 KLP USA ,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 12,70 13,46 KLP USA val.sikret ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 16,33 17,29 KLP Asia 199 0,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 0,14 0,85 KLP Asia val.sikret 560 0,13 0,05/0,05 10 mill Totalvolum Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det valuta i fondet samme dag, under forutsetning at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Uttak Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag. Penger vil normalt være på kundens bankkonto 34 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Antall uttak Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Generelt Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Bemerk Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Kredittilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Disclaimer Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinster ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

12 10 KLP Pengemarked Årsrapport 2010 KLP Pengemarked skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med lav kurs og kredittrisiko, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 0 og 4 mnd. Verdipapirenes korte løpetid gjør at kurssvingningene i fondet vil være helt minimale. Fondet egner seg som et alternativ til å ha innskudd i bank. Årsregnskap 2010 (alle beløp i kr) Resultatregnskap Balanse pr Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG PORTEFØLJEKOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap PORTEFØLJERESULTAT FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital ÅRSRESULTAT Opptjent egenkapital Sum egenkapital Anvendelse av årsresultat: Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere pr Overført til/fra opptjent egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo 16. februar 2011 Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 95) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 9) Håvard Gulbrandsen Monica Mæland Hans Jørgen Gade Anne Beate Lien Styrets leder Alle beløp i tusen kroner Per Victor Nordan Wenche Øverås Ståle Øksnes Egenkapital IB Adm. direktør + Tegninger Antall andeler Innløsningskurs Innløsninger , ,07 + Overført til/fra opptjent egenkapital , ,29 = Egenkapital UB , ,37 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,15% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. KLP Pengemarked vs. referanseindeks KLP Pengemarked Referanseindeks 0.25 Porteføljesammensetning KLP Pengemarked pr. 31. desember % Kontanter 3% Kraftverk % Kredittforetak, AS % Banker

13 Årsrapport 2010 KLP Pengemarked 11 Note 3: Verdipapir ISIN nr. Kupong Risikoklasse Verdipapir Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Andel total NO ,97 20 % ASKIM SPAREBANK N ,25 % NO ,07 20 % AURSKOG SPAREBANK N ,32 % NO ,40 20 % BANK 1 OSLO ,39 % NO ,15 20 % DNB NOR BANK ASA ,38 % NO ,35 20 % DNB NOR BANK ASA ,21 % NO ,97 20 % DNB NOR BANK ASA N ,79 % NO ,39 20 % EIDSBERG SPAREBANK N ,17 % NO ,25 20 % FANA SPAREBANK ,59 % NO ,61 20 % FRON SPAREBANK N ,09 % NO ,46 20 % FRON SPAREBANK N ,73 % NO ,70 20 % HALDEN SPAREBANK ,13 % NO ,86 20 % HELGELAND SPAREBANK ,55 % NO ,08 20 % HOLAND SPAREBANK N ,71 % NO ,80 20 % INDRE SOGN SPAREBANK ,14 % NO ,75 20 % KVINESDAL SPAREBANK N ,94 % NO ,00 20 % LANDKREDITT BANK AS ,01 % NO ,65 20 % MODUM SPAREBANK N ,64 % NO ,37 20 % NORDEA BANK NORGE N ,96 % NO ,72 20 % NOTTERO SPAREBANK N ,85 % NO ,30 20 % ODAL SPAREBANK ,29 % NO ,12 20 % ROROSBANKEN N ,55 % NO ,98 20 % SANDNES SPAREBANK ,78 % NO ,51 20 % SANTANDER CONSUMER BANK ,33 % NO ,01 20 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN N ,94 % NO ,36 20 % SKUDENES OG AAKRA SPAREBANK N ,47 % NO ,68 20 % SOGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK ,16 % NO ,25 20 % SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD ,59 % NO ,55 20 % SPAREBANK 1 MIDTNORGE ,94 % NO ,11 20 % SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND N ,27 % NO ,70 20 % SPAREBANKEN HEDMARK ,12 % NO ,45 20 % SPAREBANKEN OST ,78 % NO ,65 20 % SPAREBANKEN OST ,26 % NO ,50 20 % SPAREBANKEN SOR ,96 % NO ,75 20 % SPAREBANKEN SOR ,78 % NO ,85 20 % SPAREBANKEN VEST ,55 % NO ,21 20 % SPAREBANKEN VEST N ,36 % NO ,70 20 % SPAREBANKEN VOLDA ORSTA ,15 % NO ,56 20 % STOREBRAND BANK ASA ,11 % NO ,15 20 % SURNADAL SPAREBANK ,17 % NO ,89 20 % SWEDBANK ,94 % NO ,86 20 % TINN SPAREBANK N ,39 % SUM BANKER ,76 % NO ,45 20 % BOLIG OG NARINGSKREDITT ASA ,03 % NO ,25 20 % EIENDOMSKREDITT AS ,74 % NO ,45 20 % KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER ,73 % NO ,97 20 % TERRA BOLIGKREDITT AS ,65 % SUM KREDITTFORETAK, AKSJESELSKAP ,15 % NO ,75 20 % AKERSHUS ENERGI AS ,63 % NO , % NYSETSTEGGJE ,04 % SUM KRAFTVERK ,67 % SUM VERDIPAPIR ,58 % Porteføljens omløpshastighet: 0,87 Gjennomsnittlig effektiv rente: 2,92 %

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 Innhold Styrets årsberetning 1 Opplysninger om KLPfondene 8 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 18 KLP Pensjon II 20 KLP Statsobligasjon

Detaljer

Årsrapport KLP Fondsforvaltning AS

Årsrapport KLP Fondsforvaltning AS Årsrapport KLP Fondsforvaltning AS 2009 Innhold Styrets årsberetning 2 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 12 KLP Rentefond II 14 KLP Pensjon 16 KLP Pensjon

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 11 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 17 KLP Pensjon

Detaljer

å rsrappor t 2015 for KLP-fondene

å rsrappor t 2015 for KLP-fondene å rsrappor t 2015 for KLPfondene Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og Ansvarlig KLP inviterte i 2015 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Fondsforvaltning AS

årsrapport 2014 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2014 KLP Fondsforvaltning AS Forsidefoto: Ragnar Norstad Åpen og Tydelig KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig,

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2013

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2013 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.4.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks Stiftelsesdato: 14.7.2005 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias gate

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks II Org.nr: 987570199 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Globale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Realistisk optimisme. Innhold. Styrets årsberetning 2 Markedskommentarer 7

Realistisk optimisme. Innhold. Styrets årsberetning 2 Markedskommentarer 7 KLPfondene Årsrapport 2008 Innhold Styrets årsberetning 2 Markedskommentarer 7 Fondsoversikt 15 Opplysninger om KLPfondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Rentefond Januar 28 Markedskommentar fra ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Mot slutten av første halvår 27 så vi en mer positiv vekstutvikling i USA

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

KLP-FONDENE ÅRSRAPPORT 2006

KLP-FONDENE ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 FOR DAGENE SOM KOMMER INNHOLD KLP FONDSFORVALTNING 2006 Styrets årsberetning 4 Markedskommentar 9 Kostnader er viktig i langsiktig sparing 16 Opplysninger om fondene 19 KLP Pengemarked

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,02 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Carnegie WorldWide Etisk

Carnegie WorldWide Etisk Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 CARNEGIE worldwide etisk carnegie kapitalforvaltning as Fjordalléen 16, Aker Brygge Postboks 1434 Vika, 0105 Oslo Tlf +47 22 00 98 00 Fax +47 22 00 98 11 e-post

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Avkastning i april SKAGEN Høyrente 0,45% NIBOR 3 måneder 0,52% Referanseindeks ST2X 0,25%

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer