4 Sluttbemerkning. StatensMlmundersøkelser1 2. GM Rapportnr. 103 / TilleggI. GeofysiskeUndersökelser. 13.april- 13. mai 1953.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4 Sluttbemerkning. StatensMlmundersøkelser1 2. GM Rapportnr. 103 / TilleggI. GeofysiskeUndersökelser. 13.april- 13. mai 1953."

Transkript

1 á

2 GEOFYSISKMALMLETING TRONDHEIM StatensMlmundersøkelser1 2 GM Rapportnr. 103 / TilleggI GeofysiskeUndersökelser T ERRPJELLFELTET HJERLINN 13.april- 13. mai Utfbrende : geofysikerp. Singsaas Viderebearbeidelse: direktörh. Brekken Innhold: S. 2 Innledning " Malmsonenesutgåender - " utstrekningi strökretning 3 s utstrekningmot dypet " Videregeofysiskeundersøkelser 4 Sluttbemerkning Pl. 2 Indikerteledendesonermed forseksvistydningav utgåender

3 GEOFYSISK NIALMLETING 2 TRONDHEIM ;nnlednina. Fornyetgjennomgåeleeav materialetfra den elektromagnetiskeundersøkelsei 1953har ført til viaseytterligereresultatersom kan ha betydningfor de pågående boringerog for planlegningenav feltenesvidereundersøkelser. En skalderforher i korthetmeddeledisseresultater,idet en understrekerat tidsknapphetikkehar gittanledningtil så uttømmendebearbeidelseav materialet eom ønskelig. En ekalimidlertidpåpekeat det vil vmr, riktigereå kombinereden mere uttl5mmende bearbeidelse av det tidligerematerialemed den videregeofysiske undersakelsesom her vil være påkrevet. Ma sonenesu ender Idet en understrekerden usikkerhetsom alltidvil knytteseg til for vidtgåendedetaljtydninger av goofysisk materiale,ekal en i vedf8yedekartskissepl. 2 fremleggeen foraftsvistydningav malmsonenesutgåenderunder overdekket.hvorvidtdissetydningerhar realitetog hvilken vekt det såledeskan leggespå dem skullerasktkunne fastslåsentenved avdekning,i fall forholdenetillater det, ellerved korteloddrettsonderboringergjennomoverdekketog et par meterned i fjellellereventueltmalm. Da anleggav så vel avdekningsom boringmå bestemmesunderhensyntil terrengforholdene, ber planlegningenav diese arbeiderskjeved befaringi feltet. Malmsonenesutstrekin i strftretnin Som det tidligerefremlagteelektromagnetiske indikasjonsbildeviser,er malmdannelseneskiftendelangsdraget. Hvorvidtmalmdannelseneopptrersom helt atekiltekropper ellerer delvisforbundetmed tynnerepartierellerimpregnasjoner,lar seg ikkemed noen bemtemthetforutsiav det geofysiskematerialealene. Den omstendighetat så mektige malmdannelserhar vist seg å gi forholdsvisikkemeget sterke anomalier,vil tilsiat også de soner,ellerpartierav soner,som er betegnetevaks,bør gis en tilstrekkeligrun-

4 - 3 - GEOFYSISK MALMLETING TRow~ dig undersøkelse.såledesbør også de indikertesvakere lederei malmdannelsenesfortsettelsemot dypet,både tistoverog vest-over,foruteeså kunnerepresenteremalmdanneleeav ikkemindredimenajonerenn påtruffetved boringene på sonenesutgåendepartier. Dog tillaterdet foreliggendegeofysiskematerialetselveagtikkeå gi noe positivt utsagni slikretning. Malmsonenesuts reknin mo d En summariskbetraktningav det foreliggendeobserva«ejonsmaterialetyder på at malmdannelsenehar muligensganske stor utstrekntngmot dypet. Det må imidlertidunderstrekes at materialetsvurderingi denneretningskjerunderbetydeligeusikkerhetergrunnetde mangeukjentestrukturelle forhold,herundermuligvekelendefallretning,tiletedevmr av flereparallelle,ledendesonereto. Såledeskan det ikkeforeløpigavgjøresom de formentligetegn på utstrekningenmot dypetindikerersammenhengendeplateformetemalmdannelserellerevt. dypereliggendeparallellemalmdannelserunder de utgående. Det er sannaynligat videregeofysiskeundersøkelser,spesieltanlagtmed henblikkpå dette skullegi vesentligsikrereopplysninger.som førsteskritt denne retningskulledet muligensvmre riktigå bore et dyphull - minat 200/300m - i feltetssentraleparti,hensiktemessigplasertfor geofysiskemålingeri borhullet.det er sannaynligat detteskullekunnegi de sikresteholdepunkter for vurderingav dybdeutstrekning. Videre eo siskeundertøkerser Som punktvispåpekti foranetående,må en forutseat videregeofysiskeundersøkelsifpå avgjørendemåte kan bidra til klarlegningav malmdannelsenesoppbygningog deree volum. Dissevideregeofysiskeundersøkelserkan tenkesanlagtpå forekjelligemåter som en ikke foreløpigskaldiskutere. De opplysningersom vil fremkommeav de forteatteboringer,av eventuelleavdekningereto.,må tas med i vurder-

5 - 4 - GEOFYSISK MALMLETING iagenefør programmetfor videregeofysiakeundersøkel. ser fastlegges.som et punktav betydningskal påpekes at alle borhullb8r holdesåpne slikat betingelseneliggerbekvemttil rettefor geofysiskeundersøkelseri borhulleneog for eventuellnedføringav borhullenetil atørre dyp, om senereopplysningerskulletilsidette. TRONDrytIM Sluttbemerknin En vil gjerneholdesfortløpendeorientertom resultateneav undersøkelsesarbeidene, og en vil forsøkeå medvirketil arbeidenesmest rasjonelleanleggved fornyete bedømmelserav det samledematerialeog ved bes8kpå arbeidsetedet,ettersom omstendighetene tilsierdette. Trondheim,den 5.juli1957. H. Brtekken

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart I dette kapittelet ser vi nærmere på innstillinger som kan utføres av en administrator som en del av administrasjonsarbeidet før undersøkelsesstart. Stille

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november 2014 1 Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

Eller så kan du registrere deg her som bruker av Facebook. Etter å ha fyllt ut registreringen, trykk på

Eller så kan du registrere deg her som bruker av Facebook. Etter å ha fyllt ut registreringen, trykk på Hvordan lager du en konto? Her vises hvordan du kommer i gang med Facebook ved å skrive deg inn som bruker. Vi forklarer også hva «verktøylinjen» består av. Gå til Google.no, skriv Facebook i søkefeltet

Detaljer

Innledning. God lesning! Norunn Grande Daglig leder ved Norsk Fredssenter. Norunn Grande på flyplassen i Kabul

Innledning. God lesning! Norunn Grande Daglig leder ved Norsk Fredssenter. Norunn Grande på flyplassen i Kabul Innledning Norsk Fredssenter har som oppgave å tilby kurs og opplæring for voksne for å fremme fred og menneskerettigheter. De siste årene har unge flyktninger som bor i Norge vært en prioritert målgruppe

Detaljer

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.1 06.02.2015 Alle medlemmer i Hageselskapet har mulighet til å legge inn informasjon om sin egen hage på

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger.

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. Kondisjonstrening eller styrketrening? Når forbrenner du mer fett? Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. 1) PULSSONER: SONE % av PULS MAKSIMUM 5 90-100%

Detaljer

Lek med gangetabellen

Lek med gangetabellen Lek med gangetabellen Det er mange måter å lære gangetabellen. Den må pugges, men dette kan gjøres på forskjellige måter som kan være gøy for elevene. Her har jeg samlet noen av lekene jeg har brukt sammen

Detaljer

For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation.

For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation. For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation. Når du har logget deg inn på startsiden kan du laste ned oppdateringer,

Detaljer

Frokosten er dagens viktigste måltid. Den bidrar med flere viktige næringsstoffer dersom du setter den sammen riktig, og gjør at du får energi til å

Frokosten er dagens viktigste måltid. Den bidrar med flere viktige næringsstoffer dersom du setter den sammen riktig, og gjør at du får energi til å Frokosten er dagens viktigste måltid. Den bidrar med flere viktige næringsstoffer dersom du setter den sammen riktig, og gjør at du får energi til å gjøre det du har lyst på. I dag skal dere få lære litt

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk FINN oppdrag Mail, dialog og søk Hvordan fungerer FINN oppdrag? Dere mottar oppdrag på mail etter oppsettet dere har valgt under «innstillinger» på «Min bedrift» Fra mailen og «Min bedrift» melder dere

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup)

Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup) Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup) I medarbeideren Opprett gruppe eller grupper som de påmeldte skal inn i. Flere grupper vil bli et valg for den som melder seg på. NB! Husk å krysse

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka ,0 kg, kg,0 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del Året og klokka Innhold Del, Året og klokka Et år har måneder Måneder, uker og dager Kalender og ukenummer Kvartaler Temperatur Klokka Hverdagsmatte

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

Den skal tidlig krøkes!

Den skal tidlig krøkes! Den skal tidlig krøkes! Søppel og skrot rundt omkring vil vi ikke ha noe av! Det ga 4- og 5-åringene fra Hovin barnehage tydelig uttrykk for da de dro på vårtur til Gladtoppen på Hovinåsen tirsdag 21.

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Kronikk. Samhandling er også sambehandling

Kronikk. Samhandling er også sambehandling Kronikk Forfattere: Bjørn Lydersen generalsekretær Mental Helse Tonje Rock Løwer kommunikasjonsleder Mental Helse Samhandling er også sambehandling Det at samhandlingsreformen i så stor grad handler mer

Detaljer

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig.

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig. Torbjørn Røe Isaksen (H) [11:56:11]: «Både staten og kommuner har hatt ordninger for å gi vederlag til bl.a. tatere/romani-barnehjemsbarn. Det ser ut til at mange tatere som har krav på vederlag, faktisk

Detaljer

1. Hva er fotballferdighet?

1. Hva er fotballferdighet? 1. Hva er fotballferdighet? Hva er fotballferdighet? Fotballferdighet defineres som: Hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger (utførelse) for å skape og utnytte spillsituasjoner til fordel for eget

Detaljer