Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT)."

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal gi innovasjon 3. Gjenkjøp gav nær to mrd. i verdiskapning 4. Terskelverdi-dilemma ved tjenestekjøp 5. Siktar mot ti gebyrsaker for domstolen i år 6. Ulovlige avtaler, leverandører og konkurranse 7. Mye strev, men sjelden utenlandske tilbud 8. Kan truge grunnleggjande prinsipp PEPPOL-konferanse mai E-verktøy åpner grensene følg med! Elektroniske verktøy åpner grensene i Eur opa for utvidet handel for offentlige og private virksomheter. Det betyr økte muligheter for leverandører og for det offentlige som ønsker seg best mulig kvalitet til beste pris. Infrastrukturen som gjør dette mulig, er nå snart på plass akkurat nå testes den ut flere steder i Europa. På den såkalte PEPPOL-konferansen i Stockholm i slutten av mai blir oppdatert på det som skjer. Det kan lønne seg å følge med i timen! Husk å melde deg på så snart som mulig, påmeldingen stenges 18. mai klokken 16:00. Forkortelsen PEPPOL står for Pan-European Public Procurement Online, og er et prosjekt i EU-regi under ledelse av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i Norge. Prosjektleder er fagdirektør André Hoddevik. PEPPOL-prosjektet skal bidra til at det blir enklere å inngi tilbud, utveksle ordre, fakturaer og kataloger på tvers av landegrensene. Det har sitt utgangspunkt i at mange europeiske land allerede bruker IKT for å gjøre det lettere å konkurrere om offentlige kontrakter. Men disse nasjonale løsningene har begrenset kommunikasjon på tvers av landegrensene. Dette ønsker EU å rette på. Infrastrukturen som PEPPOL nå bygger, er forventet å spille en vesentlig rolle i den fremtidige utviklingen av elektroniske løsninger for offentlige innkjøp i Europa. Et økende antall offentlige virksomheter er nå i ferd med å teste ut løsningene med reelle innkjøp, og rekrutteringen av nye offentlige virksomheter og leverandører fortsetter. I løpet av 2012 regner man med at PEPPOL-løsningene er klare til kommersiell bruk. Konferansen Nå trommes det inn til den sjette PEPPOL-konferansen, som skal gå av stabelen i Stockholm i dagene mai. Det er nå åpnet for påmelding til konferansen. Denne gangen er søkelyset rettet mot strategiene som ligger bak PEPPOL-teknologiene, og 1

2 hvorledes man i praksis skal kunne ta i bruk disse teknologiene. Det skal gis innsikt i resultatene i prosjektet så langt, likeledes hva slags planer som foreligger for tiden fremover. På konferansen skal også de som har tatt i bruk PEPPOL-teknologiene, bidra med sine erfaringer: Hvorfor valgte de PEPPOL-teknologiene, og hva slags utfordringer støtte de på underveis? Det blir førstehånds erfaringer fra bruken av teknologiene, representert ved pilotene som allerede har gjennomført konkrete handlere ved bruk av teknologien. Praktiske eksempler blir gjennomgått, og demonstrasjoner gjort. Grenseoverskridende e-handel Tiden er med andre ord inne for politikere og toppledere fra private så vel som offentlige virksomheter til å delta på en PEPPOL-konferanse. Det er snakk om verktøy som skal sikre sømløs e-handel på tvers av Europa, og det er igjen et virkemiddel for å fremme grenseoverskridende konkurranse. Enten man liker å bruke konkurranse for å fremme best mulig kvalitet til beste pris eller ei, bør man selvsagt sette seg inn i hva som er på gang. PEPPOL-konferansen i Stockholm er en god anledning. Konferansen appellerer også til leverandører at løsninger som støtter PEPPOLinfrastrukturen og/eller forretningsprosessene før og etter en kontrakttildeling. Spesielt dag 2 i Stockholm har et mer praktisk og teknisk tilsnitt, viser programmet. Program og påmeldingsskjema finner du her Påmeldingsfrist: 18. mai klokken 16:00. Tett markedsdialog skal gi innovasjon Først sjekket de ut muligheter, kreativitet og nyskapingsvilje i markedet, deretter gikk de i gang med å utforme kravspesifikasjonene for anskaffelsen. Det skal stilles funksjonskrav til løsningene, for her er det snakk om å invitere til innovasjon. Aktørene er to prosjekter det ene i Bergen kommune, det annet i Oslo kommune. Prosessen de så langt har gjennomført, er ressurskrevende, men den gir viktig og nødvendig kunnskap. I to av pilotprosjektene innenfor Nasjonalt program for leverandørutvikling er man nå i gang med å forberede kravspesifikasjon for en kommende anbudskonkurranse, fremgår det av nettsiden leverandorutvikling.no. Felles for disse prosjektene er at tett dialog med leverandørene er gjennomført forut for dette arbeidet. Det gjelder prosjektet Alarm for personer med demens i Bergen kommune og Omsorg+ i Oslo kommune. I sistnevnte er formålet å prøve ut nytten av å bruke såkalt smarthus-teknologi som bidrag til å gi de eldre (over 67 år) en enda sikrere og tryggere tilværelse et godt liv i de kommunale omsorgsboligene, og økt grad av egenmestring. Sentrale innslag i prosessen i Bergen så langt har vært dialogkonferansene med interesserte leverandører. Det har vært to av dem, den siste i form av en en-til-enmøter. Tolv leverandører meldte seg til den. Poenget med denne formen for markedsscanning var å få kunnskap om hvilke muligheter leverandørene hadde for å skreddersy et egnet produkt ut fra hva den enkelte bruker ønsket og var i behov av. Kommunen ville vite hva det var mulig å utvikle i markedet. 2

3 Mer ressurskrevende Denne måte å gjøre det på krevde mer ressurser enn en vanlig behovsidentifikasjonsprosess, men kommunens folk har lært mye av markedet, spesielt når det gjelder hva de kan kreve og hvordan de bør kreve det. I tillegg til nytten som leverandørene har hatt med å få seg kunnskap i god tid om kommunens tenkning om denne anskaffelsen, har det selvsagt vært nyttig for leverandørene å komme for å se hvilke andre leverandører som kunne ha interesse for prosjektet. Også Oslo kommune ville gjennomføre en grundig markedsscanning via dialog før de satte seg til med utformingen av den funksjonelle kravspesifikasjonen. Dialogen de har gjennomført, har gitt leverandørene mulighet til å utvise innovasjon og kreativitet for å tilby alternative og nye teknologiske løsninger. Presentere forslag Den første dialogkonferansen ble gjennomført tidlig i januar og var godt besøkt. De fremmøtte ble bedt om å sende en skisse på system som kunne ivareta kommunens behov. En snau måned senere kunne de forslagsstillerne som ønsket det, presentere sine forslag i en-til-en-møter i tillegg til å besvare særskilte spørsmål fra kommunen. I kjølvannet av den første dialogkonferansen i januar ble det også arrangert en workshop med speed-dating for leverandørene, slik at de kunne finne partnere for i fellesskap å skissere et løsningsforslag. Noen av de om lag 30 ulike leverandørene som var kommet med en skisse, tenkte i helheter, andre ikke. I noen tilfeller hadde flere leverandører gått sammen om forslag. Dialogen har bidratt til at leverandørene, kanskje i større grad enn ved vanlige markedsundersøkelser forut for en konkurranse, har fått en bedre innsikt i hvordan kommunen tenker og har som forventninger. Kommunen tenker seg kravspesifikasjonen bygget opp som en funksjonsbeskrivelse med basiskrav og tilleggskrav. I tillegg kommer det noen tekniske detaljer, bl.a. for å sikre at de teknologiske løsningene er kompatible med det som allerede er i de boligene som er bygget. Gjenkjøp gav nær to mrd. i verdiskapning I 2009 ble det godskrevet en verdiskapning på ca. 1,9 mrd. kroner hos norske bedrifter som har hatt industrisamarbeid med Forsvarets utenlandske materielleverandører, ifølge opplysninger fra Forsavrsdepartementet. Industrisamarbeidet engasjerer både store og små bedrifter over hele landet. Totalt 133 bedrifter har nytt godt av ordningen i 2009, hvorav 80 % er småbedrifter. Industrisamarbeid (også kalt gjenkjøp) er et næringspolitisk virkemiddel norske myndigheter benytter for å sikre og øke norsk industris tilgang til utenlandske forsvarsrelaterte markeder. Ved anskaffelser av materiell fra utlandet for mer enn 50 millioner norske kroner, stiller norske myndigheter krav til den utenlandske leverandøren om å sikre aktivitet for norsk industri gjennom direkte eller indirekte oppdrag. Forsvarsdepartementet er ansvarlig for gjenkjøp og etablering av gjenkjøpsavtaler. 3

4 Forsvarets logistikkorganisasjon er ansvarlig for oppfølging av inngåtte avtaler. Forsvarets forskningsinstitutt er rådgiver i teknologiske spørsmål. - Forsvarsindustrien har økt eksporten med over 60 % siden 2005 til i underkant av 5 mrd. kroner i Industrisamarbeid i tilknytning til Forsvarets anskaffelser fra utenlandske leverandører har vært en medvirkende årsak til denne suksessen, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet i en kommentar. Leverandørutvikling Regjeringen vektlegger industrielt samarbeid i tilknytning til Forsvarets anskaffelser for å utvikle vår nasjonale industribase til nytte for Forsvaret og derigjennom også bidra til økt nasjonal verdiskapning og utvikling av et konkurransedyktig næringsliv. I industrisamarbeidet vektlegges markedsadgang og utvikling av teknologi og kompetanse i vår hjemlige forsvarsindustri. Det arbeides aktivt med å utvikle industrisamarbeidet i tilknytning til anskaffelsen av F- 35. Industrisamarbeidet mellom de ni partnernasjonene i F-35 programmet skjer innenfor prinsippet om best value for å sikre lavest mulig pris på flyet. Dette innebærer at norsk industri får anledning til å være med i konkurransen om kontrakter knyttet til selve flyproduksjonen. Per utgangen av 2010 har norsk industri konkurrert seg til kontrakter for 2,2 mrd. kroner med Lockheed Martin og deres underleverandører. Kontraktfestet beløp økte med 400 mill. kroner i Økt industrideltakelse Gjennom regjeringens nylige beslutning om å legge frem for Stortinget en videreføring av Joint Strike Missile vil industrideltakelsen på norsk side øke til over 20 bedrifter. Departementet godkjente høsten 2010 også Nammos videre utvikling av 25 mm kanonammunisjon til F Samlet sett er det nå skapt et godt grunnlag for å sikre en norsk verdiskapning som tilsvarer anskaffelseskostnaden ved kjøp av F-35. Lockheed Martin må nå følge opp de norske satsningsområdene og fortsette utviklingen av sin industriplan knyttet til produksjon av F-35, konstaterer statssekretær Roger Ingebrigtsen. Terskelverdi-dilemma ved tjenestekjøp De bryter norske innkjøpsregler, men ikke internasjonale innkjøpsregler som Norge er forpliktet på. Dette er dilemmaet til Norges forskningsråd så lenge dagens WTO-avtale for offentlige innkjøp fortsatt gjelder. Det dreier seg om terskelverdien for tjenestekjøp. Etter WTO-avtalen er den på 1,6 million, og hvis Forskningsrådet forholder deg til den, etterleves de nevnte internasjonale forpliktelsene. Men i norsk rett er denne terskelverdien 1 million, og det å forholde seg til 1,6 million, er da brudd på forskriften om offentlige anskaffelser. Dette fremgår av en tolkningsuttalelse fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). Norges forskningsråd bad for en tid siden FAD om å vurdere to problemstillinger. Den ene gjelder hva som er én anskaffelse når flere enheter i Forskningsrådet foretar anskaffelser hos én leverandør, og den andre er spørsmål knyttet til beløpsgrensen for EØS-terskelverdi. 4

5 Spørsmålet om hva som utgjør én anskaffelse når flere enheter gjør innkjøp er verken løst i den norske forskriften eller tatt opp i direktiv 2004/18/EF av 13. mars 2004, som ble gjennomført i norsk rett gjennom anskaffelsesforskriften i 2006, skriver departementet i sitt svar. Det foreligger heller ikke rettspraksis fra nasjonale domstoler eller EU-domstolen som berører spørsmålet direkte. Organisering av innkjøp En offentlig virksomhet bestemmer imidlertid selv hvordan den vil organisere innkjøpsansvaret. Hvis imidlertid en oppdragsgiver har organisert sin virksomhet i flere forskjellige avdelinger, skal det tas høyde for samtlige avdelingers behov ved beregningen av en anskaffelses verdi, etter EU-kommisjonens veiledning. Blant andre den danske Konkurrencestyrelsen tolker imidlertid denne veiledningen slik at administrativt selvstendige enheter (også omtalt som innkjøpsuavhengige enheter eller selvstendige desentraliserte innkjøpsenheter) på visse vilkår skal holdes utenfor beregningen av denne verdien som selve den juridiske personen har foretatt. Departementet understreker imidlertid at det alltid må foretas en konkret vurdering ved den enkelte anskaffelse. I vurderingen av hva som skal anses som én anskaffelse når flere enheter gjør innkjøp, må man både se hen til enhetens generelle status som administrativt selvstendig/innkjøpsuavhengig enhet, og de konkrete forhold ved den enkelte kontrakt. Terskelverdi-dilemma Noe enklere er problemstillingen knyttet til den konkrete terskelverdien. Her er det slik at Norges forskningsråd etter EØS-reglene må forholde seg til den terskelverdien som gjelder for statlige myndigheter, dvs. en million kroner for tjenestekjøp. Etter WTOavtalen om offentlige innkjøp (GPA-avtalen; GPA= Government Procurement Agreement) for årene skal imidlertid Forskningsrådet forholde seg til en terskelverdi på 1,6 million kroner for slike kjøp. - Oppsummert, skriver FAD, betyr dette at dersom Norges forskningsråd forholder seg til høyeste terskelverdi på kroner 1,6 million, vil dette utgjøre et brudd på norsk rett og forskrift om offentlige anskaffelser, men ikke et brudd på Norges forpliktelser etter GPA-avtalen. Forhandlingene om en revisjon av GPA-avtalen er i sluttfasen, og Norge ønsker å etablere en mekanisme i den som tilsier at det er den laveste terskelverdien som skal gjelde. Lykkes man med det, vil Forskningsrådets nåværende terskeverdi-dilemma løse seg. Siktar mot ti gebyrsaker for domstolen i år I Sverige tek Konkurrensverket i år sikte på å greie å fremje dei ti første sakene for domstolen som gjeld offentlege oppdragsgjevarar som ikkje har kunngjort eller gjort andre, meir prinsipielle brot på innkjøpsregelverket. Tevlingsstyresmaktene vil be domstolen om at desse oppdragsgjevarane får si straff ved at dei må betale ein avgift. Det var generaldirektør Dan Sjöblom i Konkurrensverket som varsla det som var i vente, i eit føredrag. Ein prognose, kalla han det. 5

6 Etter dei nye svensk e reglane kan tevlingsstyresmaktene, Konkurrensverket, ta mogelege regelbrytarar til domstolen for å prøve saka. Dei kan be domstolen vedta ei avgift dersom det vert klart at reglane er brotne. Dette nye verktøyet vil generaldirektøren i Konkurrensverket, Dan Sjöblom, gjerne nytte. Det er, sa han i sitt føredrag, ei heilt nytt instrument i verktøykassa for å kome til livs eit tevlingsproblem. Han retta søkjeljoset mot skyldnaden til å kunngjere, fordi det er ein garanti for at innkjøpet skjer etter tevling i marknaden. Nærare ti saker Han nemnde eit par saker som han rekna med Konkurrensverket ville fremje for domstolane i 2011, og kome med ein prognose: - Når året er omme har det vore mogeleg for oss å bidra til rettsutviklinga ved å melde inn nærare eit titals innkjøpssaker av prinsipiell karakter. Han la ikkje skjul på at dette gjaldt saker der Konkurrensverket kjem til å be domstolen vedta innkjøpsskadeavgift, som er det svenske ordet for det gebyret som KOFA her heime nyttar for å straffe dei oppdragsgjevarane som har borte kunngjeringsskyldnaden. Generaldirektøren var oppteken av at dei ulike regelverka stendig var i endring. Svenskane får snart ei ny lov om forsvarsinnkjøp, det går føre seg ei overgripande utredning i grannelandet om området offentlege innkjøp, og EU har ute ei grønbok eit innspel tilordskifte om røynslene med det innkjøpsregelverket det offentlege no har. Og han var viss på at utviklinga med auka tevlingsutsetjing ville halde fram. Fleire oppgåver som tidligare vart utførde av kommunar og andre offentlege organ, vil bli tevlingsutsatt. Heider til varslarane Om ikkje lengje får Sverige eit nytt regelverk som gjeld korrupsjon, og generaldirektør Sjöblom såg fram til eit system med reglar for det som er lov eller ikkje, er dei same for alle. Systemet med at ulike bransjar sjølv lagar sine eigne reglar for det som kan vere tillete eller ikkje i bransjen, ville han ikkje lenger sjå. Og han gledde seg over varslarane: - Dei som avdekkjer feil i samband med korrupsjon og liknande i samband med innkjøp, ved rigga tilbodskartell eller andre brot på tevlings- og innkjøpsreglane, fyller ein viktig funksjon. Dei bidrar til hushaldering med skattepengane og til at tevlinga i marknadene vert oppretthalde. Alle desse plystrarane som nyttar åtvaringstrompeten og går til media eller til dei styresmaktene som driv rettsvern, er verd all mogeleg heider. Aktuelt om offentlige innkjøp Ulovlige avtaler, leverandører og konkurranse Helseforetak gjorde ulovlig direkteanskaffelse, departementsstøtte til Nasjonalt program for leverandørutvikling, og Rådgivende Ingeniører legger i en høringsuttalelse vekt på miljø, klima, kompetanse og innovasjon konkurranse på annet enn pris. Leverandørutviklere i hovedstadsregionen er på turné, og Helse Sør-Øst lager midlertidig avtale. I Sverige gjorde landstingene (fylkeskommunene) rammeavtale med for lang frist med ulovlig begrunnelse, og i Danmark protesterer offentlige ansatte mot regjeringens trussel om konkurranseutsettingsplikt for kommunene. 6

7 Leverandørutvikling på reisefot Engasjerte ordførere og rådmenn på Øvre Romerike ville gjerne vite mer om hvordan tidlig dialog med næringslivet kan bidra til innovative anskaffelser. En invitasjon om å fortelle om programmet under styremøte i Øvre Romerike Utvikling pirret nysgjerrigheten hos deltagerne. De kommunale samarbeidsrådene er derfor en viktig målgruppe for leverandørutviklingsprogrammet. Denne våren reiser regionalt program Hovedstadsregionen rundt og informerer om hvordan offentlige virksomheter kan stimulere til innovative offentlige anskaffelser. Øvre Romerike Utvikling (ØRU) er samarbeidsorganet for de 6 kommunene på Øvre Romerike: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommune. I dette samarbeidet inngår Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ORIK). Vaskerikontrakt var ikke egenregi Norsk Industri har fått medhold i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i sin klage over at Sykehuset Innlandet HF hadde foretatt en ulovlig anskaffelse. Bakgrunnen var tildeling av en vaskerikontrakt uten forutgående konkurranse til et selskap der helseforetaket var en av flere offentlige eiere. KOFA kom til at dette ikke var egenregi da selskapets omsetning til ikke-eiere lå over hva EU-domstolen har antydet som øvre grense. Men overtredelsesgebyr ble det ikke, da klagenemnda kom til at det ikke forelå grov uaktsomhet fra foretakets side. Konkurranse på annet enn pris Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er særlig opptatt av miljø og klima, samt kompetanse og innovasjon i leveransene. Det vil si konkurranse på annet enn pris, sier organisasjonens advokat Tore Frellumstad. Han vært ansvarlig for RIFs høringsvar til EUkommisjonens grønnbok i forbindelse med innhenting av erfaringer med praktiseringen av det nåværende regelverket for offentlige innkjøp. Materialet som Kommisjonen får inn, skal være en del av grunnlaget for eventuell revisjon av reglene. Midlertidige avtaler med private Helse Sør-Øst RHF har nå tildelt avtaler innen radiologi for en kortere periode, inntil en ny hovedanskaffelse er ferdig. Fem private leverandører tildeles avtale. Det var etter at Helse Sør-Øst RHF i mars besluttet å avlyse konkurransen fra 2010, at det ble behov for avtaler med radiologiinstitusjoner for en kortere periode i påvente av ny hovedkonkurranse. Konkurransens økonomiske ramme var på om lag 25 millioner kroner i måneden. Det kom inn totalt 5 tilbud i konkurransen, og Helse Sør-Øst RHF har tildelt avtale til Røntgensenteret AS, Aleris Helse AS, Unilabs Norge AS, Curato Røntgen AS og Helsehuset Kongsberg AS. Mer støtte til leverandørutviklingsprogram Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har besluttet å fortsette som finansiell bidragsyter i Nasjonalt program for leverandørutvikling, og vil bidra med en ny enkeltutbetaling på kroner ,- for hele programperioden. I tilsagnsbrevet heter det bl.a. at regjeringen i St. meld. nr. 7 ( ) Et nyskapende og bærekraftig Norge varslet at den ville igangsette et prosjekt for å systematisere erfaringer fra leverandørutvikling. FAD mener at den beste oppfølgingen av tiltaket i denne stortingsmeldingen vil være å fortsette å støtte NHO og KS sitt initiativ for å etablere et 7

8 nasjonalt leverandørutviklingsprogram med bred forankring i offentlig sektor og i næringslivet. Forlenget avtaletid, ulovlig begrunnelse I Sverige gjennomførte alle landstingene (fylkeskommunene) samlet en konkurranse med sikte på å gjøre rammeavtale for kjøp av vaksine mot livmorhalskreft. Etter kontrakttildeling kom en klage, som førte til at kammarrätten konkluderte med at hele prosessen måtte gjøres om. Begrunnelsen var at rammeavtaletiden var fire år pluss seks måneder. Ekstra tid ut over fire år er i og for seg lov, påpekte retten, men begrunnelsen må koples til det som skal kjøpes. Landstingene hadde åpnet for utvidet avtaletid i tilfelle en eventuell klagebehandling på konkurransen om ny avtale. Det er ikke lovlig begrunnelse. Nå er landstingene i gang med å forberede en ny runde for å få en rammeavtale på plass. Protest mot konkurranseutsettings-plikt Offentlige ansatte i Danmark protesterer mot lovforslaget om at regjeringen skal kunne pålegge kommuner plikt til konkurranseutsetting dersom de frivillig ikke når det mål som regjeringen og Kommunernes Landsforening (KL) blir enige om. Beslutninger om konkurranseutsetting er et lokalt anliggende, heter det i en høringsuttalelse fra Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Alle beslutninger i denne forbindelse bør skje etter de regler som gjelder om medarbeidernes rett til informasjon og drøftelse før beslutninger fattes. Lovforslaget setter unødige barrierer for denne prosessen, heter det, og flytter beslutningene til et lukket rom. Mye strev, men sjelden utenlandske tilbud Danske offentlige innkjøpere bruker ca. 250 arbeidstimer på en typisk anskaffelsesprosess etter EU-reglene, dvs. over EU/EØS-terskelverdiene. De kunngjør i EUs lysingsblad og TED-basen på nett, men resultatet av innsatsen blir magert: Det er sjelden det kommer forespørsler fra utlandet og bare litt over en av ti har de siste fem årene gjort kontrakt med en leverandør fra et annet EU-land. Dette fremgår av resultatene fra en fersk undersøkelse i regi av Momentum. Momentum er nyhetsbrevet til Kommunernes Landsforening (KL), som er søsterorganisasjon til KS. I månedsskiftet mars-april foretok nyhetsbrevet en internettbasert spørreundersøkelse der innkjøpsansvarlige i 98 kommuner og fem regioner var med. Svarprosenten var 67. Hele 94 prosent av de som svarte, gav uttrykk for at EUs innkjøpsregler er byråkratiske og krever mye administrative ressurser. En gjennomsnittlig kommune bruker, ifølge undersøkelsen, ca. 250 arbeidstimer på hele prosessen i et typisk EU-anskaffelse det vil si en anskaffelse til en verdi over EU/EØS-terskelverdiene. Sjeldent noe fra utlandet Samtidig er det bare 13 prosent som en gang i mellom i de fem siste årene har skrevet kontrakt med en leverandør fra et annet EU-land. Bare sjelden kommer en forespørsel 8

9 fra en leverandør fra utlandet, og tre av fire kommuner og regioner har ikke mottatt et eneste konkret tilbud fra en leverandør i et annet E-land de fem siste årene. Den administrative byrden blir ikke mindre av at forbigåtte leverandører benytter seg av sin adgang til å klage, skriver KLs nyhetsbrev. Klageantallet i 2010 er nær seks ganger så høyt som i 2004 fra 31 klager til Klagenævnet for Udbud til 182 i fjor. Av kommentarer til den store økningen i antallet klager fremgår det at det går med svært mye ressurser dels til å håndtere klagesakene, dels til å sikre seg at alle juridiske formaliteter er på plass. Holder tilbake De byråkratiske reglene kan i verste fall bety at man holder tilbake noen riktig spennende anskaffelser fordi man frykter klagesaker, og dermed kan vi gå glipp av noen av de mer innovative mulighetene, heter det blant annet i kommentarene. Det er imidlertid ikke bare negative reaksjoner i undersøkelsen til Momentum. Nesten annenhver innkjøpsansvarlige mener at EU-reglene generelt har gitt bedre eller langt bedre konkurranse mellom leverandørene. Litt over halvparten av de som svarte i undersøkelsen mener for øvrig at kommunene/regionene har oppnådd lavere eller langt lavere priser. Til Momentum sier formannen i KL, Jan Trøjborg, at organisasjonen ønsker en vesentlig forenkling av EU-innkjøpsreglene. Kommunene bruker en masse krefter på likegyldige prosesskrav, fremholder han, og det er helt åpenbart urimelig i en tid hvor effektivisering ellers er nøkkelordet. Kan truge grunnleggjande prinsipp Grunnleggjande prinsipp vert truga dersom banda mellom tildelingskriteria og det som skal kjøpast, vert lausare eller heilt løyst opp. Og det er ikkje berre prinsippa som ligg til grunn for offentlege innkjøp åleine som då vert truga, nei, heile den indre marknaden kan kome ille ut og køyre. Orda kjem frå BUSINESSEUROPE, som er talerøyr for europeiske leverandørar. I ei høyringsfråsegn skriv dei òg at det ikkje har noko hast med å revidere det noverande regelverket for offentlege innkjøp. BUSINESSEUROPE er den europeiske arbeidsgjevarorganisasjonen, der mellom anna NHO er med. Organisasjonen er samstundes eit viktig talerøyr for leverandørsida i saker som til dømes EU-organa drøftar. Denne gongen er det grønboka til EU-kommisjonen, der det vert stilt ein serie med spørsmål for å få fram røynsler med regelverket for offentlege innkjøp slik det er i dag. Kommisjonen tek sikte på å kome med framlegg til revidert lovgjeving i Det hastar ikkje med å revidere direktiva for offentlege innkjøp, meiner BUSINESSEUROPE, som peikar på at ressursane i staden burde nyttast til å sikre lik praktisering av reglane. Det er kritisk for næringslivet å ha den naudsynte tryggleiken som ligg i at reglane vert praktiserte på den same måten og med den same tolkinga på tvers av landegrensene. 9

10 Føremålet med reglane Dessutan minner BUSINESSEUROPE om at føremålet med reglane primært er å kjøpe varer eller tenester og kontrahere bygg- og anleggsoppgåver til best mogeleg verdi etter den ønskte kvalitet. I tillegg handlar det om å få økonomisk verdi ut av pengane som kjem frå skattebetalarane gjennom ein tevlingsprega kunngjeringsprosess. Det noverande regelverket gjev god nok rettstryggleik i spørsmålet om korleis miljøomsyn, nyskapingsønske og sosiale krav skal takast inn i ein innkjøpsprosess, heiter det. Ein vidare bruk av grøne offentlege innkjøp treng til dømes ikkje å verte oppmuntra ved fleire pålegg, kanskje heller ved mjukare tiltak. BUSINESSEUROPE reagerer sterkt på spørsmål frå EU-kommisjonen som kan tyde på at dei ikkje er framand for tanken om å løyse på eller heilt løyse opp tilknytinga som tildelingskriteria skal ha til den varen eller tenesta som skal kjøpast. Gjer Kommisjonen det, skriv arbeidsgjevarorganisasjonen, er grunnleggjande prinsipp som ikkjediskriminering og innsyn ute og køyre, og det kan sette ikkje berre grunnprinsippa for offentlege innkjøp, men heile den indre marknaden i seg sjølv, i fare. Vere varsam EU-kommisjonen må vere varsam når han skal freiste å gjere innkjøpsprosedyrane enklare eller meir fleksible, åtvarar BUSINESSEUROPE i si fråsegn. Det må ikkje føre til problem for tevlinga i marknaden eller for innsynskravet, heiter det, og organisasjonen legg til at tingingsprosedyren slik han no er, ikkje er eigna til å vere ein vanleg prosedyre. Det er glede i den europeiske arbeidsgjevarorganisasjonen over at Kommisjonen har sett seg føre å lage ei rettleiing til hjelp for forståinga av reglar og dommar som gjeld til dømes interkommunale samarbeid. BUSINESSEUROPE oppmodar dessutan alle offentlege oppdragsgjevarar om å lage strategiar for å trekkje fleire mindre leverandørar inn i tevlingane om offentlege kontraktar. 10

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser Innlegg Oslofrokost 22.august 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Veien til smartere innkjøp Leverandørutvikling er et samspill mellom det

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Rundebordskonferanse Virke 5. februar 2013 Det er nødvendig å innovere Globalisering og økt konkurranse Bærekraftig utvikling En aldrende befolkning Hva

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Hvordan Nasjonalt program for leverandørutvikling bruker interne og eksterne evalueringer for å styrke innovative offentlige anskaffelser?

Hvordan Nasjonalt program for leverandørutvikling bruker interne og eksterne evalueringer for å styrke innovative offentlige anskaffelser? Hvordan Nasjonalt program for leverandørutvikling bruker interne og eksterne evalueringer for å styrke innovative offentlige anskaffelser? Evaluering som redskap for omstilling 30. september 2016 Per Harbø

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Tilbyr hot line for offentlige anskaffelser

Tilbyr hot line for offentlige anskaffelser Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2011 Fredag 28. januar 1. Tilbyr hot line for offentlige anskaffelser 2. Til felts mot

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER VI MÅ SAMHANDLE SMARTERE Offentlig sektor skal gå foran

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Frokostmøte Stavanger 5.juni 2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Hva er status? Lite dialog Mange bruker samme

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

E-faktura fra 1. juli så enkelt er det!

E-faktura fra 1. juli så enkelt er det! Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 19/2012 Fredag 18. mai 1. Nær tidobling av KOFA-klagegebyr fra 1. juli 2. E-faktura fra

Detaljer

Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger

Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger Foto: Jo Michael Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger Miljøledelse 25.11.14 Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling DRIFTSMELDINGER OG ALARMER Stavanger

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Invitasjon til dialog knyttet til hvordan Oslo kommune kan møte virksomhetens behov for datanettverk i fremtiden Pilotprosjekt i Regionalt program for Leverandørutvikling

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difis visjon: VI UTVIKLER OFFENTLIG SEKTOR Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester

Detaljer

Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april 2012. Klif møtesenter Per Harbø, NHO

Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april 2012. Klif møtesenter Per Harbø, NHO Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april 2012. Klif møtesenter Per Harbø, NHO Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Møteplasser skaper

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Forslag om helhetlig anbudsstrategi

Forslag om helhetlig anbudsstrategi Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2011 Fredag 17.juni 1. Forslag om helhetlig anbudsstrategi 2. Bør ikke pålegge alle

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Leverandører for Helse-Norge, bransjetreff 14. juni Fagdirektør Eivind Lorentzen Mål for dagen Fortelle noe om hvordan departementene arbeider med å øke

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap Innovasjonspartnerskap Ny "kontraktsform" i nye FOA Advokat Anne Buan 8. September 2015 www.svw.no Temaer Kort om bakgrunnen Gjennomgang av kontraktsformen Når og hvordan? Oppsummering/konklusjon Er det

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Det må være en operativ rådgiverfunksjon for å lykkes med Læringsnettverk å implementere innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Steinkjer 11. juni 2015 1 Fra utprøving

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

Lite konkurranse, statens kostnader øker

Lite konkurranse, statens kostnader øker Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 8/2011 Fredag 25. februar 1. Lite konkurranse, statens kostnader øker 2. Standarder for

Detaljer

Innovasjon og anskaffelser

Innovasjon og anskaffelser Innovasjon og anskaffelser Bjørn Grønli, innovasjonssjef, Avdeling for forskning og innovasjon Presentasjon for LFH 29.03.12 Forankring - Oppdragsdokument 2011 Helse Sør-Øst RHF skal i samarbeid med øvrige

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr

Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2009 Fredag 12. mars 1. Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr 2. Bom for

Detaljer

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2 ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA 2010 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen oppstod tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 10 4. april 2016 Det faglige hjørnet Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Å beregne terskelverdien i vanlige anskaf felser byr sjelden på de altfor store ut fordringer,

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 8/2009 Fredag 27. februar 1. Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen 2. Unntaksregel

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Ber om avklaring på regelkonflikt i innkjøp

Ber om avklaring på regelkonflikt i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 16/2011 Fredag 29. april 1. Ber om avklaring på regelkonflikt i innkjøp 2. Vil ha bedre

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Forberedende markedsundersøkelser. Beatrice D Hennyng og Kristine Vigander, KS Advokatene

Forberedende markedsundersøkelser. Beatrice D Hennyng og Kristine Vigander, KS Advokatene Forberedende markedsundersøkelser Beatrice D Hennyng og Kristine Vigander, KS Advokatene Disposisjon 1. Forberedende markedsundersøkelse 2. Rettslige rammer 3. Hvordan gjennomføre dialog 4. Når oppstår

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren

Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren Innhold Kort om Difi Regjeringens strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Detaljer

Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA

Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2012 Fredag 9. mars 1. Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA 2. Slipper unna

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Noen avtaler fritatt for konkurranseutsetting

Noen avtaler fritatt for konkurranseutsetting Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 22/2011 Fredag 10.juni 1. Noen avtaler fritatt for konkurranseutsetting 2. Sjekket kritikkverdige

Detaljer

Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene. Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST

Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene. Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST 1 500 mrd pr år 40% av kommunale budsjetter består av innkjøp Offentlig

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

Offentlige anskaffelser i det grønne skiftet. Innovasjon for bærekraftige bygg økt bruk av tre.

Offentlige anskaffelser i det grønne skiftet. Innovasjon for bærekraftige bygg økt bruk av tre. Offentlige anskaffelser i det grønne skiftet. Innovasjon for bærekraftige bygg økt bruk av tre. Østlandssamarbeidet, 19.november 2015 Harald Thoresen, prosjektleder Hva er Nasjonalt program for leverandørutvikling?

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.01.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Endring av vedtekter Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn I føretaksmøte

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal

Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal Tore André Sines, 17.06.2015 Digitaliseringskonferansen DIFI Stat, kommune og næringsliv i samarbeid

Detaljer

Prosjekt: Velferdsteknologi og automasjon Eid omsorgssenter. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling

Prosjekt: Velferdsteknologi og automasjon Eid omsorgssenter. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling EID KOMMUNE Prosjekt: Velferdsteknologi og automasjon Eid omsorgssenter Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling Regionalt program for leverandørutvikling Sogn og Fjordane Bakgrunn og

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2013 Fredag 6. september 1. Flere og flere kjenner til programmet 2. De folkevalgte

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

«If i had asked people what they wanted, they would have said faster horses»

«If i had asked people what they wanted, they would have said faster horses» «If i had asked people what they wanted, they would have said faster horses» 1 Hvor kan vi samhandle smartere? Skisse forprosjekt Prosjektering Konkurranse Leveranse Grov skisse på en anskaffelsesprosess

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp Medisinsk-teknisk forening Gardermoen 16 mars 2010 Harald I. Johnsen prosjektdirektør HINAS Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Agenda Kort om HINAS Gjennomføring

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Nytt regelverk for offentlige anskaffelser Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Om Resource-Partner AS Konsulentselskap: Etablert i Bergen, kunder både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA KS anskaffelsesseminar 2016 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA Mer myndighet til KOFA Men noen er bekymret. Hva er en ulovlig direkte anskaffelse En ulovlig direkte anskaffelse er en anskaffelse

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring AnskaffelseXperten har utvidet Den 20. august 2015 utvidet Advokatfirmaet AnskaffelseXperten AS med å ansette en advokatfullmektig. I dag arbeider både advokat Marianne H. Dragsten og advokatfullmektig

Detaljer

Prosjekt Tryggere hverdag

Prosjekt Tryggere hverdag Prosjekt Tryggere hverdag Responssentertjenester og trygghetsskapende produkter Notat som grunnlag for dialogprosess med leverandører fram mot utarbeidelse av kravspesifikasjon Målgruppe: Leverandører

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer