Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid"

Transkript

1 Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen Nye Leangen (23)

2 OPPDRAGET EiendomsMegler1 Midt-Norge AS avd. næringseiendom har på oppdrag fra Styringsgruppen Nye Leangen v/ Trond Rønningen foretatt en vurdering av areal på Orkdal, Melhus og Klæbu 40 år frem i tid, som alternativer for ny lokalisering av ny travbane i Midt-Norge. Vurderingen skal si noe om hvilken verdi de aktuelle områder har år frem i tid. Med verdi i denne sammenheng beregnes ikke en verdi i kroner og øre, men hva man kan forvente at de aktuelle områder kan benyttes til, og til hvilket formål, dersom man gjør noen antakelser 40 år frem i tid. GRUNNLAGSMATERIALE Som grunnlag for vurderingen er følgende dokumenter fremlagt / innhentet: E-post med vedlegg fra Trond Rønningen, dat Reguleringsplaner for de tre områder. Arealplaner for de tre områder. Dokumentasjon fra Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP). Rapport fra Telemarksforskning Sør Trøndelag Diverse erfaringer. SAMMENDRAG Vi antar at Melhus vil være det området som har høyest verdi 40 år frem i tid, fulgt av Klæbu og med Orkdal som det med lavest verdi. BAKGRUNN Vurderingen er en del av Styringsgruppen Nye Leangen sitt arbeid med å finne riktig lokasjon for plassering av ny travbane i Midt-Norge, samt gjennomføring av salg av dagens anlegg på Leangen. Travbanene i Norge ligger i dag på ulike steder, og salgsverdien av eiendommene varierer fra svært høy til lav. Travet er derfor opptatt av å finne en ny lokasjon i Midt-Norge som sannsynligvis har en høy verdi frem i tid, slik at man på dette tidspunkt vil kunne avhende eiendommen, og foreta en ny relokalisering, på samme måte som eiendommen på Leangen har en høy verdi i dag. Vurderingen tar utgangspunkt i dagens reguleringsstatus for de tre områdene. Videre ser den på hvilke føringer som er lagt i gjeldende arealplaner i de tre kommunene. Utover dette er det gjort noen antakelser 40 år frem i tid, blant annet med bakgrunn i informasjon som fremkommer fra IKAP. Styringsgruppen Nye Leangen (23)

3 FORUTSETNINGER / BEGREPER Vurderingen er basert på de opplysninger som fremgår av grunnlagsmaterialet. Det tas forbehold om at mottatte opplysninger er riktig. Grunnforhold / forurensning i grunn / arkeologi Det er opplyst at områdene har ulike grunnforhold, slik det fremkommer under hvert enkelt alternativ nedenfor. Det er dog i denne vurderingen ikke gjort en beregning på sikrings-/ byggetiltak forbundet med hvert av områdene, slik som pålegg om opprensking av forurenset masse, ekstrakostnader pga. leire, arkeologiske funn eller lignende. Påstående bygninger Påstående bygg på områdene antas revet, men rivekostnad er ikke hensyntatt i denne vurderingen. Hjemmelsforhold / heftelser / servitutter Eiendommenes grunnboksblad som viser heftelser og servitutter er ikke gjennomgått. Det forutsettes at eiendommene er fri for heftelser / avtaler, både tinglyste og ikke tinglyste som kan påvirke verdien. Feste- og leieavtaler Vurderingen baserer seg på at eiendommene fritt kan omsettes i det åpne markedet, uten tilliggende leie- eller festeavtaler, dvs. som selveiet tomt. Utnyttelse / formål/ byggevolum Det forusettes at eiendommene lar seg bebygge som ny travbane med tilhørende anlegg. Rekkefølgebestemmelser / ekstern infrastruktur Vurderingen tar ikke opp i seg kostnader knyttet til rekkefølgebestemmelser, ekstern infrastruktur eller andel av slike. Byggekostnader Vurderingen tar ikke hensyn til byggekostnader, og at de muligens kan variere fra alternativ til alternativ. Herunder gjelder også det samme for intern infrastruktur. Metodikk for verdivurdering av tomteareal / utbyggingsprosjekt Verdien av et tomteområde vil i størst mulig grad avhenge av type utnyttelse og hvilket volum som kan oppføres på eiendommene, hvor både planbestemmelser og eiendommenes beskaffenhet kan være avgrensende i forhold til byggevolum. Ved verdsetting av ubebygd tomteareal fastsettes vanligvis verdien ut fra hvor stor tomtebelastning et byggeprosjekt tåler pr. kvm bolig- eller næringsareal. Tomtebelastningen varierer avhengig av type utnyttelse, hvor man kan belaste prosjektet med en høyere tomtebelastning jo høyere leie brukeren er villig til å betale, eller salgspris kjøper er rede til å betale. Styringsgruppen Nye Leangen (23)

4 Forbehold Som presisert ved oppstart av oppdraget med denne vurderingen, er det utfordrende å fremskaffe dokumentasjon som med stor nok sikkerhet kan si noe om verdiene så langt frem i tid som 40 år, da tidshorisonten er såpass lang og det er vanskelig å vite hvordan utviklingen vil bli. Dette er spørsmål som kan påvirkes av flere ulike faktorer, som man ikke kjenner godt nok i dag. Det finnes en betydelig mengde informasjon innenfor tema som denne vurderingen omhandler, eksempelvis dokumentasjon ifm. IKAP, reguleringsplaner og arealplaner med forarbeider og innspill. Det tas derfor forbehold om at det finnes informasjon som ikke er hensyntatt ved utarbeidelse av denne vurderingen. Det er også anbefalt å innhente uttalelser på dette feltet fra noen med erfaring fra samfunnsutvikling, byplanlegging og tilsvarende fag. Med bakgrunn i dette må det tas alle forbehold knyttet til hvorvidt de antakelser som presenteres i denne vurderingen er riktige, men at dette er resultater som er utarbeidet etter beste skjønn og evne per i dag. [Hestesport in action ] Alternativer presenteres løpende fra neste side. Styringsgruppen Nye Leangen (23)

5 1. ORKDAL Eiendommen ligger forbi Orkanger sentrum, om man kommer kjørende fra Trondheim. Den ligger nært eksisterende boligområde på Fannrem, nært elva, og ved avkjøringen mot Vinjeøra/ Kristiansund. Avstand til kommunesenter ca. 5 km. Det aktuelle området fremgår av tilsendt kart, som er inntatt nedenfor. Det presiseres at det etter en gjennomgang av området på Orkdal kommune sine internettsider, viser seg at markert område inneholder flere matrikkelnummer enn hva som fremgår av dette kartet. Samtlige matrikkelnummer er ikke gjengitt i denne vurderingen, og det forutsettes at det markerte areal er riktig. De gnr/ bnr som er oppgitt er 19/55, 33/1, 33/3, 34/1, 35/2, 37/1 og 37/2. Det nevnes at det aktuelle området kun utgjør deler av ovennevnte matrikkelnummer. [Aktuelt område markert] I følge Trond Rønningen inkluderer området den eksisterende travbanen på Fannrem. En eventuell utvidelse vil kreve at man tar i bruk mer dyrket mark, men deler av denne er i dag regulert camping og idrettsformål. Området består i hovedsak av et tynt lag med matjord med grus under. Styringsgruppen Nye Leangen (23)

6 Reguleringsforhold: Dagens reguleringsplan for eiendommen er Reguleringsplan for Øverøyan. Denne planen inneholder ulike formål, fra blandingsformål, hotell/ forretning/ restaurant, campingplass, trav- og rideanlegg og friområder. [Reguleringskart] I Kommuneplanens Arealdel (KPA) ligger den delvis innenfor område avsatt til Landbruk, natur, friluftsformål, samt reindrift (LNFR), nåværende boligbebyggelse og nåværende LNF. Utsnitt fra kart KPA er inntatt nedenfor. Områder i nærheten preges av boligbebyggelse, næringsvirksomhet og LNF. Som det fremgår av kartet ligger også området innenfor en faresone for flom. Styringsgruppen Nye Leangen (23)

7 [KPA] IKAP: Det er en utfordring å styre arbeidsplassintensiv arbeidskraft fra industriområdene til sentrum. Arealene er fordelt over store geografiske områder, og det er derfor vanskelig å få samlet dette i et konsentrert sentrum. Man har ulike visjoner om utvikling fra industristed til en småby (Orkdal 2040), og det er et betydelig fortettingspotensial på Orkanger. Orkdal fremstår som en industrikommune i Sør-Trøndelag med fortetting i eksisterende industriområder. Nærheten til havna og utviklingsmuligheter for eksisterende industri må vektlegges. Det aktuelle området ligger ikke innenfor aktuelle boligfelt som inngår i IKAP. Samlet boligpotensial i felt som inngår i IKAP er Utvikling fremover: Befolkningsvekst Prognosen for befolkningsvekst i Orkdal kommune i årene fra 2011 til 2030 sier en økning fra i overkant av til ca innbyggere, det vil si en prosentvis vekst i perioden på ca. 25%, slik figuren nedenfor viser. Styringsgruppen Nye Leangen (23)

8 Næringsutvikling Stikkord knyttet til næringsutvikling for Orkdal kommune er følgende: Plassering av godsterminal på Torgård eller Melhus vil ikke ha stor påvirkning for Orkdal sin attraktivitet. Orkdal har allerede i dag en godt fungerende havn, og fremstår som en industrikommune. Plassering av fremtidig havn vil ha stor betydning for dette alternativet, og kan føre med seg både vesentlig arbeidskraft/ næringsliv og innbyggere. Lengre reiseavstand fra Trondheim, noe som kan være negativt for Orkdal i forhold til de andre alternativer. Avstanden fra Trondheim kompenseres heller ikke av et godt tilbud av offentlig kommunikasjon, og man må trolig basere seg på bil og buss. Nye veier til kommunen er et positivt bidrag for utviklingen. Videre befolkningsvekst vil trolig innebære etablering av forholdsmessig mer næringsareal/ arbeidsplasser. Området ligger i randsonen til Orkdal sentrum, hvor det for fremtiden både kan være aktuelt med bolig- og næringsutvikling. Området på Orkdal er av Fylkesmannen ikke ønskelig pga. hensynet til jordbruk og dyrket mark. Styringsgruppen Nye Leangen (23)

9 2. MELHUS Eiendommen ligger med kort avstand fra E6, med avkjøring ved Melhus sentrum og forbi dagens boligbebyggelse på Gimse. Dagens travbane ble etablert på denne eiendommen i forbindelse med omlegging av ny E6. Avstand til kommunesentrum ca. 3 km. Det aktuelle området fremgår av tilsendt kart, som er inntatt nedenfor. Etter en gjennomgang av oversendt kart sett opp mot Melhus kommune sin karttjeneste ser det ut som oppgitt matrikkelnummer er riktig. De gnr/ bnr som er oppgitt er 18/1, 18/2, 29/6, 29/14 og 29/15. Det nevnes at det aktuelle området kun utgjør deler av ovennevnte matrikkelnummer. [Aktuelt område markert] I følge Trond Rønningen inkluderer området den eksisterende travbanen på Vollmarka, og en eventuell utvidelse krever at det tas i bruk noe dyrket mark, samt litt småskog og bakker hvor det i dag er beite. Grunn består i hovedsak av leire. Det er kvikkleire ca. 350 meter vest for området, men det er ikke påvist på det aktuelle utbyggingsområdet. Styringsgruppen Nye Leangen (23)

10 Reguleringsforhold: Dagens reguleringsplan for deler av eiendommen er R Hestesportsenter Vollmarka i Melhus. Øvrige deler av eiendommen har i hovedsak ingen gjeldende reguleringsplan. [Reguleringskart] I KPA er området definert som LNFR, med unntak av ovennevnte reguleringsplan. Områder i nærheten preges også av LNFR, samt vesentlig boligbebyggelse i retning Melhus sentrum. [KPA] Styringsgruppen Nye Leangen (23)

11 IKAP: Det er gode muligheter for fortetting, både i sentrum og nordover langs gamle E6. Arealene er regulert til bolig, forretning og kontor (ofte i kombinasjon). Det utvikles et sentrumsmiljø med miljøgate og oppholdsarealer. Sentrumsplanen åpner for ytterligere kvm. Transport til Melhus sentrum skjer primært med bil. Sentrum i Melhus har hatt en god utvikling de senere år. Melhus har en styrke med tilgangen på attraktive næringsarealer med beliggenhet nært både E6 og E39. Hvilken utvikling næring i kommunen får er avhengig av hvor godsterminal plasseres. Det aktuelle området ligger ikke innenfor aktuelle boligfelt som inngår i IKAP. Samlet boligpotensial i felt som inngår i IKAP er Utvikling fremover: Befolkningsvekst Prognosen for befolkningsvekst i Melhus kommune i årene fra 2011 til 2030 sier en økning fra i underkant av til overkant av innbyggere, det vil si en prosentvis vekst i perioden på ca. 20%, slik figuren nedenfor viser. Styringsgruppen Nye Leangen (23)

12 Næringsutvikling Stikkord knyttet til næringsutvikling for Melhus kommune er følgende: Dersom godsterminal plasseres på Søberg, vil det innebære større etterspørsel etter næringsarealer i Melhus, noe som trolig også fører med seg forholdsmessig flere innbyggere. Plassering av havn får ikke virkning for Melhus kommune. Kort reiseavstand, særlig i tid, fra Trondheims sentrale områder etter at ny vei ble etablert for noen år tilbake, og nye 4 felt fullføres. Med hensyn til fremtidig tilgjengelighet på offentlig kommunikasjon, antar vi at Melhus vil ha det beste tilbudet av de tre alternativer. Dette er både begrunnet i god veistandard, men ikke minst i de muligheter som ligger for jernbane i aksen fra Melhus Stjørdal (og videre nordover). Melhus har de siste år opplevd en positiv utvikling, både med hensyn etablering av nye boliger og næringsareal. Videre befolkningsvekst vil trolig innebære etablering av forholdsmessig mer næringsareal/ arbeidsplasser. Området ligger i randsonen til Melhus sentrum, hvor det for fremtiden både kan være aktuelt med bolig- og næringsutvikling. Området på Melhus er av Fylkesmannen ikke ønskelig pga. hensynet til jordbruk og dyrket mark. Styringsgruppen Nye Leangen (23)

13 3. KLÆBU Eiendommen ligger sør for Klæbu sentrum, ved avkjøringen til Vassfjellet skisenter. Det er regulert et større næringsareal på deler av eiendommen, samt på naboeiendommer. Avstand til kommunesenter ca. 4 km., og det er 8 km. til E6. Det aktuelle området fremgår av tilsendt kart, som er inntatt nedenfor. Etter en gjennomgang av oversendt kart sett opp mot Klæbu kommune sin karttjeneste ser det ut som oppgitt matrikkelnummer er riktig. De gnr/ bnr som er oppgitt er 37/1, 37/2 og 37/3. Det nevnes at det aktuelle området kun utgjør deler av ovennevnte matrikkelnummer. [Aktuelt område markert] Ifølge Trond Rønningen ligger området på Tulluan/ Moen ved veien inn til Vassfjellet skisenter. Deler av området er allerede regulert til næring og grusuttak. Grunn består i hovedsak av et tynt myrlag med grus under, og noen mindre områder hvor det bare er myr. Styringsgruppen Nye Leangen (23)

14 Reguleringsforhold: Dagens reguleringsplan for deler av eiendommen er Reguleringsplan for Næringsområde Tulluan. Her er deler av området definert som kontor/ industri/ lager. Øvrig areal er markert som fremtidig utvidelse av næringsareal. [Reguleringskart] I KPA er området avsatt til en kombinasjon av nåværende næringsvirksomhet, fremtidig næringsvirksomhet og LNFR. Områder i nærheten er preget av en kombinasjon av næring og bolig, men også vesentlig LNFR. Det finnes også et grusuttak i området. [KPA] Styringsgruppen Nye Leangen (23)

15 IKAP: Det hevdes at man ved god utnytting bør kunne bygge ut tre ganger så mye kontor- og forretningsareal som i dag, basert på både ubebygde tomter og eksisterende tomter og areal med potensial for utvikling av sentrumsvirksomhet. Utvikling mot nord og sør berører areal som er betegnet som kjernearealer for jordbruk. Klæbu kommune har tilrettelagt store arealer for næringsvirksomhet. Videre har kommunen fasiliteter knyttet til natur og friluftsliv, blant annet på Vassfjellet skisenter. Per i dag er adkomst til området en utfordring, men man antar dette blir vesentlig forbedret med etablering av ny riksvei 704, som nå ligger ute til høring. Det aktuelle området ligger ikke innenfor aktuelle boligfelt som inngår i IKAP. Samlet boligpotensial i felt som inngår i IKAP er Utvikling fremover: Befolkningsvekst Prognosen for befolkningsvekst i Klæbu kommune i årene fra 2011 til 2030 sier en økning fra i underkant av til underkant av innbyggere, det vil si en prosentvis vekst i perioden på ca. 33%, slik figuren nedenfor viser. Styringsgruppen Nye Leangen (23)

16 Næringsutvikling Stikkord knyttet til næringsutvikling for Klæbu kommune er følgende: Næringsarealene på Tulluan er inntatt i IKAP og allerede er vesentlig areal regulert. Ny vei fra Sandmoen ligger ute til høring, og igangsettes trolig innenfor rimelig tid. Hvis godsterminal for jernbane plasseres på Torgård i Trondheim, vil dette trolig medføre økt etterspørsel etter næringsareal for arealkrevende virksomhet i Klæbu, noe som trolig også fører med seg forholdsmessig flere innbyggere. Klæbu ligger med kort reiseavstand fra Trondheims sentrale områder. Befolkningsvekst vil trolig innebære etablering av forholdsmessig mer næringsareal/ arbeidsplasser. Området på Tulluan ligger i randsonen til Klæbu sentrum, hvor det for fremtiden både kan være aktuelt med bolig- og næringsutvikling. Området er av Fylkesmannen trukket frem som det mest ønskelige pga. hensynet til jordbruk og dyrket mark. Plassering av havn får ikke virkning for Klæbu kommune. Klæbu er ikke særlig godt plassert med hensyn til offentlig kommunikasjon, og da særlig jernbane, som det antas vil få vesentlig økt trafikk de neste 40 år. Styringsgruppen Nye Leangen (23)

17 4. GENERELT Det er utarbeidet en Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP), som innebærer at ti kommuner i fellesskap har sett på hvordan man best mulig skal å rett virksomhet på rett plass, i stedet for at kommunene skal konkurrere seg i mellom. Dette skal legge til rette både for flere fremtidsrettede arbeidsplasser og gi attraktive boliger i et godt miljø. Blant de næringsarealer som nevnes, finnes det ene alternativet i denne vurderingen, Tulluan i Klæbu, sammen med områder fra både Malvik og Stjørdal. Virksomheter med besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet skal primært samles i de forskjellige senterområdene. Det innebærer også at maksimum 40% i de tre aktuelle kommunenes sentrumskjerner skal avsettes til boliger, og at det skal være plass til næring. En konsekvens av dette, er at nye boligområder må plasseres i randsone og utkant av selve sentrumskjernen. Boligområder i kommunene skal til rette for en befolkningsvekst som er litt større enn veksten som har vært i hver enkelt kommune de siste ti årene. Befolkningsvekst de siste år, samt prognoser, er inntatt for hvert av alternativene nedenfor. Godsterminal: I tillegg til ovennevnte IKAP-areal er det avsatt ytterligere tre områder som avventer vedtak om fremtidig plassering av ny godsterminal for jernbanen, og eventuelt havn. Man mener at et nytt logistikknutepunkt (herunder godsterminal) vil gi bedre og mer miljøvennlige transportløsninger som er viktig for konkurransekraften i Midt-Norsk næringsliv. Disse tre områdene er Hell-Muruvik, Torgård i Trondheim og Søberg på Melhus. Nå ble midler til etablering av slik godsterminal ikke inkludert i ny Nasjonal Transportplan (NTP), som ble fremlagt tidligere i år. Hvilket betyr at prosessen med flytting fra Brattøra sannsynligvis blir ytterligere forsinket. Som man skriver i kompendiet Alt på rett plass som del av IKAP arbeidet, vil godsterminalen gi store ringvirkninger. Med andre ord vil plasseringen av godsterminal gi betydning for hvilke områder som opplever utvikling som følge av dette, og dermed hvilke områder som får økt sine eiendomsverdier. Det antas at områder i nærheten av ny godsterminal først og fremst vil få tilførsel av vesentlig ny næringsvirksomhet i denne forbindelse, men dette kan også føre med seg høyere boligutvikling, da det er et mål i IKAP om at nye boliger skal plasseres på en fornuftig måte sett i forhold til hvor folk arbeider (kort reiseavstand, med mer). Når vedtak om plassering av ny godsterminal vil finne sted, og hva valget vil bli, er det ikke grunnlag for å uttale seg om per dags dato. Dog står det mellom de tre ovennevnte områder, hvor vi antar at to av disse vil kunne få betydning for verdien i denne vurderingen. Dersom godsterminal plasseres på Torgård, vil næringsarealer på Klæbu bli mer attraktive for virksomheter med tilknytning til godsterminalen. Dersom godsterminalen plasseres på Søberg, vil et mulig boligområde på Melhus oppleve vekst, på grunn av nærheten til mange nye arbeidsplasser på Søberg med omkringliggende områder. Havn: I tillegg til ny godsterminal for jernbane, tar Trondheimsregionen utgangspunkt i at flytting av dagens havn i Trondheim må vurderes, uavhengig om det blir en delt løsning med jernbane eller ikke. Valg av lokasjon for ny havn må da videreføres som en egen prosess, hvor beslutningen vil ha innflytelse for det området som velges. Som for godsterminal på bane, regner vi med at det vil bli etterspørsel etter vesentlig næringsareal i nærheten til ny havn. Dette antar vi igjen vil generere et behov for bolig, med bakgrunn i ønsket om å etablere bolig i nærheten av fremtidige arbeidsplasser. I følge den dokumentasjonen som foreligger er i utgangspunktet alle havner i Trondheimsfjorden aktuelle for å betjene alle godstyper. I forhold til denne vurderingen, antar man at en lokalisering både på Orkanger, men også Torgård og Søberg vil kunne styrke ny havn på Orkanger sin sak. Plassering av havn vil med andre ord kunne ha stor påvirkning for Orkanger, til en viss grad for Melhus og i mindre grad for Klæbu. Et punkt det er sentralt å tenke på, er at dersom logistikknutepunkt blir lagt for langt unna Trondheim, så kan man risikere at aktørene velger biltransport fremfor jernbane. Styringsgruppen Nye Leangen (23)

18 IKAP 2: Hvordan kommunene vil fremstå 40 år frem i tid er det vanskelig å si noe om. Muligens kan det hende at mindre kommuner som grenser til Trondheim, da har blitt en del av Trondheim kommune? Slike forhold kan ikke besvares i dag, men kan få betydning for i hvilken retning utviklingen vil gå. IKAP-2 forventer en befolkningsvekst på over nye innbyggere i perioden til 2040, og da er det viktig å tenke gjennom hvor disse menneskene skal bo og arbeide. Det ligger nå et utkast for IKAP-2 ute til høring. Kort fortalt fra denne, kan vi overordnet si at Trondheimsregionen er en region med stor befolkningsvekst. Befolkningsveksten i regionen er avgjørende for fremtidig arealbehov både til nærings- og boligformål. Sammensettingen av befolkningen endrer seg over tid, og trenden de siste år har vært en økning i antall eldre og utenlandsk arbeidsinnvandring. Dette har medført at mange har flyttet til boliger i sentrumsområder, men det er likevel viktig å tilrettelegge boliger for alle kjøpegrupper. Dette vil kunne påvirke alle tre alternativer i positiv retning, da det er vekst i alle disse tre kommuner. Videre har det vært et stort fokus på kollektivsatsing, noe som har hatt positive resultater. Vi antar videre at satsingen på offentlig kommunikasjon er sentral for årene fremover, noe som gjør nærhet til slike tilbud stadig viktigere for utviklingen. Det betyr at vi regner med at områder med nærhet til et godt kollektivtilbud vil kunne oppleve sterkere vekst enn de med et dårligere kollektivtilbud. Det er også en tilvekst av sysselsatte i regionen, med en netto tilvekst på over sysselsatte i perioden Boligbyggingen er dog lavere enn beregnet behov, noe som bør bety at det finnes et akkumulert behov for nye boliger i regionen. Et beregnet behov fremover er boliger per år i regionen, mot bygd i Andre utfordringer for regionen, er at man vektlegger at jordbruksarealer skal ivaretas i størst mulig grad, noe som kan være utfordrende for to av alternativene i denne vurderingen Melhus og Orkdal. Her har man også møtt motstand hos Fylkesmannen, som primært ønsker at ny travbane legges til Klæbu, nettopp av hensynet til dyrket mark og LNF områder. Kommunikasjon: Det forligger vesentlige planer for utvikling av kommunikasjonstilbudet i Trondheimsregionen de kommende år. Herunder nevnes Nasjonal Transportplan (NTP) , hvor siste versjon av denne ble lagt frem tidligere denne måneden. I NTP er det blant annet nevnt at det skal etableres dobbeltspor på jernbanen fra Trondheim til Stjørdal, noe som vil bedre adkomsten i aksen fra Stjørdal til Melhus, særlig dersom godsterminal etableres i Melhus. Videre vil jernbanen fra Steinkjer til Trondheim elektrifiseres. Begge disse tiltak antar vi at fører til bedre besøkt og hyppigere trafikk med jernbane i hele Trondheimsregionen frem i tid. Å ha områder med nærhet til jernbane vil med andre ord kunne være positivt. Det antas at E6 sør fra Trondheim og mot Midtre Gauldal/ Oppdal vil oppgraderes vesentlig den neste 40-års perioden. Videre ligger forslag til oppgradering av riksvei fra Sandmoen til Klæbu ute på høring per i dag, noe som korter reisetid og bedrer kvalitet på veien fra Trondheim til Klæbu. Endelig utforming er ikke avklart enda. Styringsgruppen Nye Leangen (23)

19 Flyttemønster historisk: Alle de tre aktuelle kommuner har hatt folketilvekst de siste år, slik grafene/ tabellen nedenfor viser. Graden av tilvekst varierer, med høyest tall for Melhus, og relativt likt for Klæbu og Orkdal. (Folkebevegelse fra ) Styringsgruppen Nye Leangen (23)

20 Telemarksforskning: Telemarksforskning er et selvstendig regionalt forankret forskningsinstitutt med kunder og prosjekter over hele Norge. Telemarksforsking er en frittstående stiftelse med ca 30 forskere i daglig aktivitet for kunder og oppdragsgivere fra departementer, direktorater, fylker, kommuner, regionråd, bedrifter og organisasjoner over hele landet. Man utarbeider vesentlige analyser, hvorav en egen rapport for Sør Trøndelag fra i fjor (2012). Her finnes ulik informasjon, men også noen scenarier for fremtiden, blant annet hva gjelder vekst i de enkelte kommuner fremover, slik figuren under viser. Det vi ser, er at Skaun kommune går igjen som en kommune som har opplevd god veskt de siste år, og antakelig vil oppleve videre vekst i fremtiden. Dette kan blant annet begrunnes med vesentlig lettere tilgjengelighet med ny vei. For våre tre alternativer, kan det antas at Orkdal også vil oppleve en indirekte vekst ved at Skaun vokser. På den andre siden fremhever også Telemarksforskning at nærheten til Trondheim er sentral, blant annet fordi både Klæbu og Melhus er pendlerkommuner, med kort reiseavstand til Trondheim. Det ser også ut som både Klæbu og Melhus har mer optimistiske prognoser enn Orkdal hva gjelder vekst i rapporten fra Telemarksforskning. Der hvor Orkdal fremstår som mer positiv enn både Klæbu og Melhus er Nærings NM, som presenteres av Telemarksforskning hvert år. Her finnes ikke scenarier for de kommende år, men viser utviklingen siste år. Her ser vi faktisk at Orkdal er den kommunen i regionen som kommer lengst opp, fulgt av Trondheim, og med Melhus og Klæbu lenger bak. Se figuren under. Styringsgruppen Nye Leangen (23)

21 Styringsgruppen Nye Leangen (23)

22 5. SWOT ANALYSE Basert på den informasjon som er presentert har vi utarbeidet en enkel SWOT-analyse for de tre alternativer i hhv. Orkdal, Melhus og Klæbu, for å oppsummere fordeler og ulemper med hver av dem. Orkdal Melhus Klæbu Fine omgivelser Travbane på deler pt. IKAP areal i dag Travbane på deler pt. Nært E6. Regulert vesentlig areal S - Styrker Nye veier fra Trondheim Positiv utvikling de siste år Gode natur/ friluftsområder God eksisterende havn Bra veistandard fra Trondheim Ikke LNF i like stor grad God plassering Nærings NM Kort reiseavstand fra Trondheim Arealer i kommunen spredt Dyrket mark/ jordvern (LNF) Dårlig off. kommunikasjon Lang reiseavstand fra Trondheim Foruten natur - omgivelser for øvrig? W- Svakheter Dårlig off. kommunikasjon Tilbud i kommunen Dyrket mark/ jordvern (LNF) Trolig ikke aktuelt med bolig på relevant område Nært eksisterende boligfelt Nært eksisterende boligfelt Plassering godsterminal Torgård Mulig med fortetting Befolkningsvekst 20% (ca pers.) til 2030 Befolkningsvekst 33% (ca pers.) til 2030 O - Muligheter Befolkningsvekst 25% (ca pers.) til 2030 Plassering godsterminal Søberg Ny vei fra Trondheim Plassering havn Attraktive tilbud i kommunen Muligheter for fortetting Både potensial bolig/ næring om 40 år? Fremtidig off. kommunikasjon (jernbane) Pendlerkommune Trondheim Skaun vokser - indirekte Orkdal? Både potensial bolig/ næring om 40 år? Pendlerkommune Trondheim Flomfarlig område Grunnforhold Plassering havn Plassering godsterminal Torgård/ Søberg Plassering havn Dårlig off. kommunikasjon for fremtiden T -Trusler I hvilken retning utvikles Orkdal? I hvilken retning utvikles Melhus? I hvilken retning utvikles Klæbu? Dårlig off. kommunikasjon for fremtiden Styringsgruppen Nye Leangen (23)

23 OPPSUMMERING Det fremgår av denne vurderingen at prognosene for Trondheimsregionen overordnet er gode. Det ligger an til høy befolkningsvekst, men det er usikkert hvor den kommer. I hvilken retning utviklingen går vil være avhengig av flere faktorer, og da særlig spørsmål rundt infrastruktur i regionen for fremtiden. Det er antydet at tilgang på offentlig kommunikasjon vil bli stadig viktigere, blant annet jernbane, hvor NTP har bevilget store summer for utvikling av jernbanenettet i regionen den neste perioden. Videre vet man enda ikke hvor fremtidig godsterminal for jernbane blir lokalisert, og eventuelt om den blir samlokalisert med havn eller ikke. Dette er begge tiltak som kan føre med seg høy etterspørsel etter næringsareal, og deretter både arbeidskraft og nye innbyggere (boligbygging). Som nevnt innledningsvis anbefaler det at man tilegner seg øvrig kunnskap om fremtidsforskning. Her nevnes eksempelvis Telemarksforskning (www.tmforsk.no) og Forskningsrådet (www.forskningsradet.no) som muligens kan gjennomføre analyser i denne forbindelse. Hvis vi med bakgrunn i ovennevnte skal forsøke å trekke en konklusjon på hvilket av de tre alternativer som sannsynligvis vil oppleve den beste utviklingen, og dermed ha det mest attraktive arealet 40 år frem i tid, våger vi oss på følgende rangering: 1. Melhus 2. Klæbu 3. Orkdal Trondheim, Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring Tlf Styringsgruppen Nye Leangen (23)

ALTERNATIVBETRAKTNING NYE LEANGEN TRAVBANE FOR STYRINGSGRUPPEN NYE LEANGEN

ALTERNATIVBETRAKTNING NYE LEANGEN TRAVBANE FOR STYRINGSGRUPPEN NYE LEANGEN ALTERNATIVBETRAKTNING NYE LEANGEN TRAVBANE FOR STYRINGSGRUPPEN NYE LEANGEN MAI 2013 ALTERNATIVBETRAKTNING NYE LEANGEN TRAVBANE Verdivurdering Oppdragsgiver: Styringsgruppen Nye Leangen Oppdragsgivers representant:

Detaljer

Verdivurdering Ulsetmyra Del av gnr. 67 bnr. 1

Verdivurdering Ulsetmyra Del av gnr. 67 bnr. 1 Verdivurdering Ulsetmyra Del av gnr. 67 bnr. 1 OPPDRAGET EiendomsMegler 1 Næringseiendom er av Ørland kommune v/arne Martin Solli anmodet om å utarbeide verdivurdering av Ulsetmyra, del av gnr. 67, bnr.

Detaljer

NYE LEANGEN. Presentasjon fra Styringsgruppa Trondheimsregionen 1. mars 2013

NYE LEANGEN. Presentasjon fra Styringsgruppa Trondheimsregionen 1. mars 2013 NYE LEANGEN Presentasjon fra Styringsgruppa Trondheimsregionen 1. mars 2013 Muligheter Leangen Forventet at arealplan 2012 2024 vedtas i april / mai 2013 Fannrem Orkdal Vollmarka Melhus Vassfjellet Klæbu

Detaljer

Regionrådet høringsutkast IKAP-2. 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

Regionrådet høringsutkast IKAP-2. 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Regionrådet høringsutkast IKAP-2 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Høringsdokumenter høringsutkast IKAP-2 indikatorer måloppnåelse felles saksframlegg for behandling i kommune-/bystyre,

Detaljer

IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. Hva har vi lykkes med - utfordringer videre. 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. Hva har vi lykkes med - utfordringer videre. 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen Hva har vi lykkes med - utfordringer videre 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Trondheimsregionen Hvorfor samarbeid i Trondheimsregionen

Detaljer

Forside Uten bilde. Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) 1.-UTKAST PLANFORSLAG - høringsutkast

Forside Uten bilde. Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) 1.-UTKAST PLANFORSLAG - høringsutkast Forside Uten bilde Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) 1.-UTKAST PLANFORSLAG - høringsutkast Felles formannskapsmøte 05.03.2010 Jon Hoem 1 Regionalt utgangspunkt: MÅL 2: Trøndelag skal

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Trondheimsregionen -Regional plan Interkommunal planlegging (IKAP) Oppfølging i kommuneplaner -Erfaringer -Noen tanker om planredskaper

Trondheimsregionen -Regional plan Interkommunal planlegging (IKAP) Oppfølging i kommuneplaner -Erfaringer -Noen tanker om planredskaper Trondheimsregionen -Regional plan 2003 -Interkommunal planlegging (IKAP) 2011 -Oppfølging i kommuneplaner -Erfaringer -Noen tanker om planredskaper Vegard Hagerup, planveileder Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

IKAP-2. Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. 04. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

IKAP-2. Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. 04. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers IKAP-2 Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen 04. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Trondheimsregionen Hvorfor samarbeid i Trondheimsregionen Styrke Trondheimsregionens utvikling

Detaljer

131965 Rissa RAPPORT. Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 21.12.2015 VERDIVURDERING. Side 1 av 6. Verdi- og Leievurdering / Mal nr. 40 Versjon A 15.07.

131965 Rissa RAPPORT. Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 21.12.2015 VERDIVURDERING. Side 1 av 6. Verdi- og Leievurdering / Mal nr. 40 Versjon A 15.07. 131965 Rissa RAPPORT Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 21.12.2015 VERDIVURDERING Side 1 av 6 Oppdrag : Verdivurdering Bygningstype : Ubebygd tomt Oppdragsadresse : Langmyrveien 22b, 1624 GRESSVIK Matrikkelnummer

Detaljer

Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) Drøfting, Rådmannsforum Jon Hoem

Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) Drøfting, Rådmannsforum Jon Hoem Forside Uten bilde Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) Drøfting, Rådmannsforum 26.01.2010 Jon Hoem 1 Anbefalt løsning for 1.-utkast IKAP, næringsareal Avvente endelig avklaring om store

Detaljer

MATRIKKELNUMMER Gnr. 133, bnr. 36, Rissa kommune OPPDRAGSNUMMER 124816 DATO 30.10.2013

MATRIKKELNUMMER Gnr. 133, bnr. 36, Rissa kommune OPPDRAGSNUMMER 124816 DATO 30.10.2013 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Gurulia skytebane MATRIKKELNUMMER Gnr. 133, bnr. 36, Rissa kommune OPPDRAGSNUMMER 124816 DATO 30.10.2013 Side 2 av 8 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Gurulia skytebane MATRIKKELNUMMER

Detaljer

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN (IKAP) - 1. UTKAST - HØRING. Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN (IKAP) - 1. UTKAST - HØRING. Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN (IKAP) - 1. UTKAST - HØRING Kommunestyret Møtedato: 22.04.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 22/10 Kommunestyret 22.04.2010

Detaljer

Rullering IKAP Rådmannsforum 19. august 2014. Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

Rullering IKAP Rådmannsforum 19. august 2014. Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Rullering IKAP Rådmannsforum 19. august 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Framdriftsplan Regionråd 19. september: sende IKAP-2 på høring (høringsperiode 22. september 31. oktober) felles saksframlegg

Detaljer

Boligbygging i Trondheimsregionen

Boligbygging i Trondheimsregionen Faglig forum, Husbanken 5. november 2014, Ann-Margrit Harkjerr Boligbygging i Trondheimsregionen Foto: Carl-Erik Eriksson Hvor bygges det boliger Kunnskapsgrunnlag høringsutkast IKAP-2: Befolkningsutvikling

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Trondheim i vekst Byomforming og fortettingspolitikk i praksis Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Trondheim er attraktiv! Rangeres høyt internasjonalt

Detaljer

Storfosna/Kråkvåg MATRIKKELNUMMER gnr. 60, bnr. 139 OPPDRAGSNUMMER 124529 DATO 12.08.2013 FRILUFTSEIENDOM STORFOSNA, ØRLAND KOMMUNE

Storfosna/Kråkvåg MATRIKKELNUMMER gnr. 60, bnr. 139 OPPDRAGSNUMMER 124529 DATO 12.08.2013 FRILUFTSEIENDOM STORFOSNA, ØRLAND KOMMUNE OPPDRAG ADRESSE Storfosna/Kråkvåg MATRIKKELNUMMER gnr. 60, bnr. 139 OPPDRAGSNUMMER 124529 DATO 12.08.2013 FRILUFTSEIENDOM STORFOSNA, ØRLAND KOMMUNE Side 2 av 7 OPPDRAG FRILUFTSEIENDOM STORFOSNA, ØRLAND

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Foto: Geir Hageskal Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen 1 Hvorfor så viktig? Unikt for en by med så store og sentrumsnære areal Gangavstand

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag I 21 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag bos Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Melhus kommune Rådhusveien 2 7224 MELHUS Referat

Detaljer

VERDIVURDERING. 131497 Gnr. 59, bnr. 130 RAPPORT. Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 09.03.2015. Side 1 av 7

VERDIVURDERING. 131497 Gnr. 59, bnr. 130 RAPPORT. Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 09.03.2015. Side 1 av 7 131497 Gnr. 59, bnr. 130 RAPPORT Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 09.03.2015 VERDIVURDERING Side 1 av 7 Oppdrag : 131497 Bygningstype : Tomt Oppdragsadresse : Ørland kommune/kråkvåg Matrikkelnummer : 59/130

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Rullering IKAP Massedeponi. Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

Rullering IKAP Massedeponi. Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Rullering IKAP Massedeponi Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Kommuner i Trondheimsregionen Mål utvikling Trondheimsregionen Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon

Detaljer

Beslutningsunderlag - Lokasjon for ny «Midt-Norge Travpark» 13.11.2014

Beslutningsunderlag - Lokasjon for ny «Midt-Norge Travpark» 13.11.2014 Beslutningsunderlag - Lokasjon for ny «Midt-Norge Travpark» 13.11.2014 Program for nytt anlegg Hovedbygg Tribune/Racingstaller Plan 1 Plan 2 Publikumsbygg/restaurant Samlet areal: 3.726m2 Mulig med 200

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030.

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Sigmund Knutsen, Rådmannens fagstab, 20.03.2012. Rådmannsforum Trondheimsregionen Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Foto: Carl-Erik

Detaljer

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Kommuneplanmelding om byutvikling. Frokostseminar Næringsforeningen 01.10.2014

Kommuneplanmelding om byutvikling. Frokostseminar Næringsforeningen 01.10.2014 Kommuneplanmelding om byutvikling Frokostseminar Næringsforeningen 01.10.2014 Vårt mål Å utarbeide et robust strategidokument som forklarer hovedprinsippene for den langsiktige byutviklingen. Langsiktig

Detaljer

IKAP-2 Mål, strategier og retningslinjer for arealutvikling i Trondheimsregionen

IKAP-2 Mål, strategier og retningslinjer for arealutvikling i Trondheimsregionen IKAP-2 Mål, strategier og retningslinjer for arealutvikling i Trondheimsregionen høringsutkast 19. september 2014 1 Samarbeid om areal- og transportplanlegging i Trondheimsregionen... 3 Fra IKAP-1 til

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Samferdselspolitisk. fundament

Samferdselspolitisk. fundament Samferdselspolitisk PRIORITERT: InterCity-Trønderbanen: Eldrift og dobbeltspor til Stjørdal E6 Sør: Nasjonalt viktig stamveg. E6 Øst: Krav om doble tunnelløp utløser firefelts vei. IKAP: Redusert reisebehov

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi - er ikke en plantype men et felles arbeidsredskap for prioritering Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk

Detaljer

Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring av boliger for bostedløse Topdalsveien 18 og 20.

Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring av boliger for bostedløse Topdalsveien 18 og 20. Dato: 22.02.2012 Saksnr.: 201113275-13 Arkivkode O: GNBN: 98,182 Saksbehandler: Jarle Nilsen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 22.03.2012 Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring

Detaljer

OPAKG3 @.:; :.:L, Gurulia skytebane. -««'m~ -v.-samnsem A.hSVAl'5I(Y\' xxuwncl:-':irr.a~sx*~s'

OPAKG3 @.:; :.:L, Gurulia skytebane. -««'m~ -v.-samnsem A.hSVAl'5I(Y\' xxuwncl:-':irr.a~sx*~s' OPAKG3 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Gurulia skytebane MATRIKKELNUMMER Gnr. 133, OPPDRAGSNUMMER DATO 124816 30.10.2013 bnr. 36, Rissa kommune gig usmso @.:; :.:L, fin. -««'m~ -v.-samnsem cowmrs: _. A.hSVAl'5I(Y\'

Detaljer

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.)

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.) Innspill til kommuneplanens arealdel Innspillene sendes postmottak@risor.kommune.no (merk med "Kommuneplaninnspill"), eventuelt Risør kommune v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe, P.b. 158, 4952

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Kommunereformen rådmannens forslag - oppgaver og retningsvalg. Foto: Geir Hageskal

Kommunereformen rådmannens forslag - oppgaver og retningsvalg. Foto: Geir Hageskal Kommunereformen rådmannens forslag - oppgaver og retningsvalg Foto: Geir Hageskal Rådmannen, januar 2015 Rådmannens forslag Hva er grunnlaget for å gå videre med TK+4 og TK+6? Hvorfor ønsker TK flere oppgaver?

Detaljer

VERDITAKST AV TOMTEOMRÅDET

VERDITAKST AV TOMTEOMRÅDET VERDITAKST AV TOMTEOMRÅDET Bondiparken felt I Del av gnr. 51, bnr. 75 gnr 55, bnr. 12 gnr. 54, bnr 31 Asker kommune Januar, 2009 Hegdehaugsveien 31 Tlf: 23 36 50 10 Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse Mandat

Detaljer

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Håkon Lutdal Prosjektsjef Levanger 02 oktober Agenda 1. Om EiendomsMegler 1 Midt-Norge 2. Boligmarkedansanlyse Levanger kommune 2012-2012 Befolkningsutvikling

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2 Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom AS Oppdrag: 535323 Planbistand Storebrand - Slemmestad Dato: 2014-06-04 Skrevet av: Kari Kiil Kvalitetskontroll: Hans Baalerud STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR

Detaljer

Tilleggsinnkalling. for Kommunestyret. Saksliste. t:~ Hobøl kommune. Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30

Tilleggsinnkalling. for Kommunestyret. Saksliste. t:~ Hobøl kommune. Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30 t:~ Hobøl kommune Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 15.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal

Detaljer

Strategisk utbyggingsanalyse for Trondheimsområdet: Transportkonsekvensar av boliglokalisering i Trondheimsregionen

Strategisk utbyggingsanalyse for Trondheimsområdet: Transportkonsekvensar av boliglokalisering i Trondheimsregionen Brukernettverksmøte ATP-modellen 2010 14.12. 2010 Svein Åge Relling. Trondheim kommune, Byplankontoret Strategisk utbyggingsanalyse for Trondheimsområdet: Transportkonsekvensar av boliglokalisering i Trondheimsregionen

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat postmottak@mattilsynet.no

Norges vassdrags- og energidirektorat postmottak@mattilsynet.no Fylkesmannen i Sør-Trøndelag postmottak@fmst.no Sør-Trøndelag fylkeskommune postmottak@stfk.no Melhus kommune postmottak@melhus.kommune.no Statens vegvesen firmapost-midt@vegvesen.no Norges vassdrags-

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI

Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI Samlet saksfremstilling Arkivsak 866/13 KOMMUNEDELPLAN GRUSTAK, STEINBRUDD OG DEPONI Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 05.02.2013 PS 23/13 Formannskapet 28.05.2013

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

2.1 Områder diskutert i møte med Skedsmo, Ullensaker og Eidsvoll kommune

2.1 Områder diskutert i møte med Skedsmo, Ullensaker og Eidsvoll kommune Vedlegg 1.1 Analyse arealer Lillestrøm-Eidsvoll 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 I dag finnes det 13 hensettingsplasser rett nord for Lillestrøm stasjon (mot Kongsvinger), og 10 plasser ved Eidsvoll. Det

Detaljer

PTM (?) PÅGÅENDE ARBEID MED STORBYENE

PTM (?) PÅGÅENDE ARBEID MED STORBYENE PTM (?) PÅGÅENDE ARBEID MED STORBYENE Andre Uteng og Ole Johan Kittilsen HVA GJØR PLAN- OG TRANSPORT-METODIKKEN? Med PTM beregner vi virkninger av samferdselstiltak og arealplaner/stratgier på:: - Bosettingsmønster

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015 Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Skaun kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen Det politiske organet Ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre

Detaljer

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel:

Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Vedlegg 1 Private innspill i forbindelse med arbeidet i kommuneplanens arealdel: Til informasjon er viltarter/funksjonsområder for vilt oppført med et tall i parantes. Dette er vekttall som sier noe om

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende:

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/5788-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/15 29.10.2015 HØRINGSNOTAT ADMINISTRASJONSTEDER I NYE POLITIDISTRIKT

Detaljer

STJØRDAL MALVIK - TRONDHEIM

STJØRDAL MALVIK - TRONDHEIM Felles Formannskapsmøte 18.03.2016 Svein Ivar Larsen, Proneo STJØRDAL MALVIK - TRONDHEIM Tema Bakgrunn for arbeidet Oversikt over prosjektene i regionen Status og muligheter; Veiprosjekt Jernbane Avinor

Detaljer

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse www.malvik.kommune.no www.svebergmarka.no tomteområder til salgs nært alt med utsikt Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse Beliggenhet: Fantastisk utsikt fra området, med Trondheim

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4462-6 Arkiv: REG 323-03 323-04 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE OPPSTART AV ENDRING AV PLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4462-6 Arkiv: REG 323-03 323-04 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE OPPSTART AV ENDRING AV PLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/4462-6 Arkiv: REG 323-03 323-04 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE OPPSTART AV ENDRING AV PLAN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar oppstart

Detaljer

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS 1 2 1. Stedets avgrensning Området avgrenses av: åsen fjorden Elstangen næringsområde Trøgsle 3 2. Sentrum Innspill fra ressursgruppe: Hotellet ses på av mange som Sundvollen sentrum. Sentrum må være det

Detaljer

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 DnB NOR Næringsmegling AS har i oppdrag for Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten å selge Grefsenkollveien 16. Eiendommen

Detaljer

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Strategisk næringsplan Bergensregionen Felles plan for Bergensregionen 20 kommuner og Hordaland

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011 2011 DETALJ - REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 15.04.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Del av Leknes sør Kommune: Vestvågøy kommune Tiltakshaver:

Detaljer

Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag

Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag Presentasjon for Orkdal regionråd, Børsa, 13.12.2013 NIBR-rapport 2013:13 Frants Gundersen Bjørg Langset Kjetil Sørlie Vidar Vanberg Norskehavet Kyrksæterøra Brekstad

Detaljer

Vi ser ikke at arealet kan brukes til næringsformål på bakgrunn av følgende momenter:

Vi ser ikke at arealet kan brukes til næringsformål på bakgrunn av følgende momenter: Innspill til Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010 2021 fra beboere på gnr./bnr. 23/2, 23/2/1, 23/4, 23/7, 23/8, 23/10, 4/11, samt 149/1 (Trondheim kommune), 149/5 (Trondheim kommune), 149/6 (Trondheim

Detaljer

TOMTETAKST OVER - GNR 41 BNR 12 I SØRUM KOMMUNE HJEMMELSHAVERE: PETTER FLADEN OG KIRSTEN ELISABETH FORSETH

TOMTETAKST OVER - GNR 41 BNR 12 I SØRUM KOMMUNE HJEMMELSHAVERE: PETTER FLADEN OG KIRSTEN ELISABETH FORSETH TOMTETAKST Side 1 av 6 OVER - GNR 41 BNR 12 I SØRUM KOMMUNE HJEMMELSHAVERE: PETTER FLADEN OG KIRSTEN ELISABETH FORSETH Innholdsliste: 1. Generelt. Side 2 2. Dokumenter. Side 2 3. Hjemmelsforhold mm Side

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Ivar Lillenes Nes 7632 Åsenfjord Deres ref: Vår ref: TSI 2008/8470 Dato: 29.01.2009 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 245/2// Saksnr:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket NÅ!

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket NÅ! Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket NÅ! Forvitring eller fornyelse Trønderbanen og Meråkerbanen utgjør viktige ferdselsårer for gods- og persontransport

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/2704-4. Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/2704-4. Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/2704-4 Arkiv: L12 Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid Forslag til vedtak: 1. Kommunen

Detaljer

Presentasjon - Gruppearbeid

Presentasjon - Gruppearbeid Presentasjon - Gruppearbeid Kommunereformen i Skaun folkemøter mars 2015 Presentasjon gruppearbeid mars 2015 1 Gruppeoppgaver Skaun kommune inviterte til 3 folkemøter hvor tema var kommunereformen. 02.03.15

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

FeFos rolle, prioriteringer og medvirkning i planprosesser innlegg ved Sverre Pavel

FeFos rolle, prioriteringer og medvirkning i planprosesser innlegg ved Sverre Pavel FeFos rolle, prioriteringer og medvirkning i planprosesser innlegg ved Sverre Pavel 1 Rolle FeFo er et selvstendig rettssubjekt Grunneier til ca. 95 % av fylkets areal Forvalter grunnen i tråd med Finnmarksloven

Detaljer

Miljø- og transportpakke i Trondheim

Miljø- og transportpakke i Trondheim Miljø- og transportpakke i Trondheim Et klimaforlik som omfatter en helhetlig pakke av tiltak 6 partier i Trondheim bystyre har underskrevet en avtale om: Trafikkbegrensende arealbruk Restriktiv parkeringspolitikk

Detaljer

Kommuneplanmelding om byutvikling. Regionalt planforum 9. september 2014 Birgitte Kahrs

Kommuneplanmelding om byutvikling. Regionalt planforum 9. september 2014 Birgitte Kahrs Kommuneplanmelding om byutvikling Regionalt planforum 9. september 2014 Birgitte Kahrs Vårt mål Å utarbeide et strategidokument som forklarer hovedprinsippene for den langsiktige byutviklingen. Langsiktig

Detaljer

Utviklingsplan 2013-16, Trondheimsregionen

Utviklingsplan 2013-16, Trondheimsregionen TR-Plandokument jh 13.09.2012 Utviklingsplan 2013-16, Trondheimsregionen Utviklingsplan 2013-16 er utarbeidet i henhold til opplegg og signaler fra Trondheimsregionens organer og sak om Trondheimsregionens

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2014-40. BEREGNINGSFORUTSETNINGER TR2013. Trondheim kommune, byplankontoret. 05.12.2013.

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2014-40. BEREGNINGSFORUTSETNINGER TR2013. Trondheim kommune, byplankontoret. 05.12.2013. BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2014-40. BEREGNINGSFORUTSETNINGER TR2013. Trondheim kommune, byplankontoret. 05.12.2013. 1 Bakgrunn Befolkningsprognoser gir viktig grunnlagsinformasjon i kommunenes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: kommuneplanlegger Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 13/2803-120 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: kommuneplanlegger Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 13/2803-120 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: kommuneplanlegger Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 13/2803-120 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSER Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: 1. MERKNAD

Detaljer

Handelsanalyse - Harestua. April 2011

Handelsanalyse - Harestua. April 2011 Handelsanalyse - Harestua April 2011 Handelsanalyse - Harestua 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Næringssammensetning 4 3 Pendling 6 4 Beliggenhet 7 5 Konklusjon 10 Handelsanalyse - Harestua 3 1 Innledning

Detaljer