Prising av Kraftderivater SIS 1101

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prising av Kraftderivater SIS 1101"

Transkript

1 Prising av Krafderivaer SIS 1101 I

2 Prising av Krafderivaer SIS 1101 Forord Denne prosekoppgaven er uarbeide av o sudener fra Insiu for indusriell økonomi og eknologiledelse høssemesere år 001. Rapporen er uarbeide i ilknyning il fage SIS1101 Invesering, finansiering og økonomisyring, fordypningsemne. Prosekoppgaven ugør 5 vekall per suden, og den er en innledning på diplomoppgaven som skal skrives vårsemesere år 00. Selve oppgaveformuleringen ble il eerhver som proseke ble uarbeide. Siden prosekoppgaven handler om krafderivaer, som er e relaiv ny ema, er de e begrense omfang med empiriske sudier og publisere bøker. De rees en sor akk il veileder Sein-Erik Fleen for god veiledning og søe. Vi ønsker også å akke Kenneh Andreassen, Rickard Nilsson og Chrisina König som er ansae på Nord Pool for informason ved uarbeidelse av denne oppgaven. I illegg ønsker vi å akke professor Dominicus van der Wis for help il forsåelse av meode. Trondheim, 11. desember 001 Siw Linnea Jansen Caroline Øsby II

3 Prising av Krafderivaer SIS 1101 Sammendrag Den nordiske elekrisiesbørsen Nord Pool har fire forreningsområder besående av e fysisk og e finansiel marked, clearingservice, sam en informason/saisikkenhe. I de fysiske markede på Nord Pool fassees de for hver ime i de kommende døgn en sysempris. Dee er referanseprisen for de finansielle markede der de ikke er noen fysisk levering, men inensonen er enen spekulason eller risikosyring ved å handle derivaer som opsoner, fuure-, forward- og Cfdkonraker. I illegg il Nord Pool finnes de e bilaeral marked der derivahandel er volumessig flere ganger sørre enn på børsen. Prisene på srøm og des derivaer har en særegen form, grunne a srøm har spesielle karakerisika som f.eks a varen ikke kan lagres. Følgelig kan radisonelle verdier som veklegger varearbirase, cos of carry, eller convenience yield være feilakige il å karlegge verdien av srøm. Spoprisene varierer i e gi mønser både sesong-, uke- og døgnmessig. De er en serk rend il eksrempriser som følge av bl. a sprang i eerspørsel, og volailieen for spopriser er følgende mege høy. Spoprisene viser en rend il ilbakegang il e gi likeveksnivå, kal mean reversion. Forwardkurven angir en risikonøyral forvenning il spo og represenerer dermed dee ilbakegangsnivåe. Ohrnsein-Uhlenbeck- prosessen ar hensyn il mean reversion i sysemprisene, og bør derfor ersae Geomeric Brownian Moion (GBM) som prosessmodell for spoprisen. Black 76 - meoden som brukes på Nord Pool for å prise opsoner ar ugangspunk i GBM, men i denne oppgaven er opsonspriser regne u ved å bruke en numerisk meode baser på mean reversion. Opsonsprisingsmodellen som er bygge har a ugangspunk i en enfakormodell fra Clewlow og Srickland (1999) som diskreiserer en gi koninuerlig forwardkurve i form av e rinomisk re. I ree er de esimer fremidige spopriser u fra en gi analysedao, og disse er så user med en endringsparameer slik a ree har bli konsisen med forwardkurven. Med ugangspunk i ree er de bruk o meoder for å regne u forwardpriser for en leveringsperiode. I den ene meoden er de bruk beinge sannsynlighe, og i den andre ulik skrilengde for å esimere disse forwardprisene. Videre er opsonspriser kalkuler for disse forwardkonrakene. Sammenlikning med markedsverdier viser a modellen gir resulaer i noenlunde samsvar med markede på analysedaoen. III

4 Prising av Krafderivaer SIS 1101 Innholdsforegnelse 1 INNLEDNING... 1 KRAFTMARKEDET....1 NORD POOL Nord Pools oppgaver Hisorisk uvikling Clearing Valua DET FYSISKE MARKEDET PÅ NORD POOL Anmelding av køp og salg Prisdannelse Områder DET FINANSIELLE MARKEDET Hisorikk Derivaer handle i de finansielle markede Fuures Forwards Conracs for Difference (CfD) Opsoner OTC-MARKEDET EMPIRISKE EGENSKAPER TIL STRØMPRISENE STRØM KAN IKKE LAGRES VARIASJON I SYSTEMPRISENE EKSTREMPRISER VOLATILITET MEAN REVERSION ESTIMERING AV FREMTIDIGE STRØMPRISER Tekniske modeller Forwardkurven represenerer risikonøyral forvenning Markedsrisiko PRISPROSESSER OG PRISING AV DERIVATER PROSESSEN TIL SPOTPRISENE Geomeric Brownian Moion Ohrnsein-Uhlenbeck TERMINER OG PRISING AV TERMINER PÅ KRAFT OPSJONER OG PRISING AV OPSJONER Black-Scholes Generelle anakelser for Black-Scholes Inpu- parameere il Black-Scholes Numeriske eknikker for prising av opsoner METODE INNLEDNING Valg av deriva Type modell Form på ree Prosedyren for å bygge e rinomisk re TEORI, GRUNNLAG FOR MODELL Impliser forwardkurve Volailie DEL A: PROSEDYRE FOR BYGGING AV TRINOMISKE TRÆR Underliggende formeler for rebyggingsprosessen Uregning av prisen i iniiel re Uregning av sannsynligheer baser på iniiel re Uregning av ilsandspriser Esimering av endringsparameeren a i Esimering av paramere Esimering av volailieen, σ, og hasigheen il mean reversion, α...33 IV

5 Prising av Krafderivaer SIS Risikofri rene r Tidsinervalle DEL B-1: PROSEDYRER FOR UTREGNING AV FORWARDPRISER Si-meode Ulik -meode DEL B-: PROSEDYRE FOR UTREGNING AV OPSJONSPRISEN RESULTAT Markedspriser vs priser fra siavhengig meode Markedspriser vs priser fra ulik -meode Sammenligning av meodene il å finne forwardpriser FEILKILDER OG KRITIKK AV METODE Feilkilder Volailieen, σ, og fakoren for mean reversion, α Prisene på Nord Pool Feil i formler Feil i ufør meode Tid mellom levering og uløpsid for opson Feil i den risikonøyrale renen r Valg av den iniielle forwardprisen Kriikk av meode Kriikk av den valge meode Alernaive meoder for å prise derivaer KONKLUSJON LITTERATURLISTE VEDLEGG A: UTLEDNING AV IMPLISERT SPOTPRISPROSESS VEDLEGG B: UTLEDNING AV FORWARDKURVEN PÅ TIDSPUNKT T VEDLEGG C: BRUK AV ITOS LEMMA VEDLEGG D: UTLEDNING AV ENDRINGSPARAMETEREN A I VEDLEGG E: FORKLARING AV REGNEARKENE... 6 E.1 OPSJONSPRISER... 6 E. VOLATILITET Figurlise Figur 1.1: Oppgavens oppbygning... 1 Figur.1: Hisorisk uvikling (Nord Pool, 001B)... Figur.: Uviklingen på de fysiske og finansielle markede på Nord Pool (Nord Pool, 001B)... 3 Figur.3: Organisering av NEC (Nord Pool, 001A)... 4 Figur.4: Markedskryss (Nord Pool, 001B)... 5 Figur.5: Områder for priser på Nord Pool (Nord Pool, 001B)... 6 Figur.6: Terminhandel i praksis (Nord Pool, 001B)... 8 Figur 3.1: Variason i sysempris (Nord Pool, 001B)... 1 Figur 3.: Døgnvariason i prisene (Nord Pool, 001B) Figur 4.1: Grunnposisoner (Nord Pool, 001B) Figur 4.: Eksempel på e rinomisk re (Clewlow og Srickland, 000B)... Figur 5.1: Simeoden Figur 5.: Ulik -meoden Figur 5.3: olailie for dager il levering Figur 5.4: Forvene spopris generer i ree Figur 5.5: Forvene spopris Tabellise Tabell.1: Anmelding av køp/ salg (Wangenseen, 000)... 5 Tabell.: Type forwardkonraker handle på Nord Pool (Nord Pool, 001C)... 8 Tabell 5.1: Opsonspriser fra modeller og marked (c=pris på call, p=pris på pu) V

6 Prising av Krafderivaer SIS Innledning Srukuren i krafmarkede har endre seg de sise i årene fra å være e serk reguler markede syr av saen, il å være e dereguler marked med sadig flere privae akører hvor de silles sørre krav il lønnsomhe. Konkurransesiuasonen har ilspisse seg siden prisene ikke lenger er salig konrollere, men derimo syr av e åpen marked. Dee har før il e øk behov for å kunne esimere fremidige srømpriser, og de har vær en økning i uvikling og bruk av energibasere finansielle derivaer. Denne prosekoppgaven har som hovedhensik å lære og prise krafderivaer. Dee vil bli gor ved å bygge en opsonsprisingsmodell for prising av opsoner med forwardkonraker som underliggende. Oppgavens oppbygning er vis i figur 1.1. Rapporen vil innledningsvis gi en innføring i krafmarkede på Nord Pool og de bilaerale markede forøvrig med anke på organisering og handel av finansielle derivaer. Karakerisika il elekrisie vil bli evaluer med anke på hvordan srømpriser kan bli esimer. Videre eori om prising av derivaer bli forklar som e grunnlag for den opsonsprisingsmodellen som vil bli uarbeide. Opsonsprisingsmodellen vil baseres på en numerisk meode i form av e rinomisk re for å esimere forvenningsverdien il fremidige spopriser. Sammenlikning med markedsverdier vil gi e svar på hvor represenaiv modellen er. Krafmarkede i Norden Nord Pool De bilaerale markede Teoridel Egenskaper il srøm og srømpriser Esimason av srømpriser Markedsrisiko Prisprosesser og prising av derivaer Opsonsprisingsmodell Bygging av e rinomisk re av fremidige spopriser Esimering av forwardpriser Esimering av opsonspriser Sammenlikning med markedes verdier Figur 1.1: Oppgavens oppbygning 1

7 Prising av Krafderivaer SIS 1101 Krafmarkede Krafmarkede i Norden er organiser via krafbørsen Nord Pool og de bilaerale markede, kal OTC- ( Over The Couner ) markede. I dee kapiele blir krafmarkede forklar i forhold il des akivieer og hvordan de er bygge opp, i hovedsak i henhold il handelen på Nord Pool..1 Nord Pool.1.1 Nord Pools oppgaver Nord Pools målseing er å sørge for a akørene i krafmarkede har en nøyral og uavhengig elbørs, hvor handelen kan forgå på en effekiv og beryggende måe il laves mulige kosnader. (Nord Pool, 001) Nord Pool er en inernasonal og nøyral elekrisiesbørs. Den er den førse i si slag i verden og de handles der på o forskellige markeder; de fysiske og de finansielle. I illegg il de o nevne markedene har Nord Pool yerligere o forreningsområder; Nordic Elecriciy Clearing (NEC) og Informason/ Saisikk EMIS. Sisnevne forreningsområde skal ikke behandles i denne rapporen..1. Hisorisk uvikling Den salige enheen Samkøringen koordinere produksonen av kraf i Norge fra 1971 il 1993 (Koekebakker og Ollmar, 001). I anuar 1991 råde Energiloven i kraf, og den inrodusere fri konkurranse med handel av kraf. På grunn av behove for en nøyral par i slik handel, ble Sane Marked eabler 1. anuar 1993 eer en sammenslåing av Samkøringen og Sane SF (Koekebakker og Ollmar, 001) Norway Developmen of he Exchange area 1996 Norway, Sweden SaneMarked Nord Pool 1 Ocober 000 Norway, Sweden Finland and Denmark 15 June 1998 Norway, Sweden Finland Nord Pool Nord Pool Figur.1: Hisorisk uvikling (Nord Pool, 001B)

8 Prising av Krafderivaer SIS 1101 Markede i Sverige åpne for fri konkurranse på salg av kraf i 1996, og på dee idspunke fikk Sane Marked AS si nåværende navn Nord Pool. Videre deregulere Finland sin handel med elekrisk kraf i Danmark kom med i o omganger, Jylland/Fyn i 1999 og dereer resen av lande i 000, vis i figur.1. I illegg il disse parene finnes de også enkele akører fra Nederland, England, Tyskland, Frankrike og USA (Nord Pool, 001B). Nord Pool eies av de norske sysemoperaøren Sane SF (50%) og den ilsvarende Svenska Krafnä (50%) i Sverige (Nord Pool, 001D). Børsen hadde i år 000 en omsening på 177 milliarder kroner (Nord Pool, 001B). Den oale omseningen på børsen har øk evn siden den åpne i 1993 fra 1,8 TWh kun i de fysiske markede, il TWh u uke 38 i år 000 for både de fysiske og finansielle markede, fr figur Financial Marke 65,3 TWh hrough week 38, 001 Elspo 78,4 TWh hrough week 38, 001 Figur.: Uviklingen på de fysiske og finansielle markede på Nord Pool (Nord Pool, 001B)..1.3 Clearing Nord Pool ilbyr clearing gennom Nordic Eleciciy Clearing House (NEC). NEC garanerer korrek og punklig clearing av alle handler på Nord Pool (både i de finansielle og i de fysiske markede) og forøvrig bilaerale konraker som anmeldes il clearing. NEC ar på seg moparsrisiko og reduserer dermed den finansielle risikoen for akører som handler der. Som uridisk mopar garanerer NEC allid for 3

9 Prising av Krafderivaer SIS 1101 korrek oppgør og levering. For å kunne garanere dee krever Nord Pool sikkerhe i form av garanisillelse fra godken finansinsiu og plassering av konaner på pansa bankkono (Nord Pool, 001A). Organiseringen av NEC er vis i figur.3. Clearing av finansielle konraker Akører Nord Pools Finansielle Marked Bilaeral Finansiel Marked PowerCLICK (Elekronisk handelssysem) Regisrering (av Nord Pool) Nord Pool Clearing Neing av posisoner Figur.3: Organisering av NEC (Nord Pool, 001A).1.4 Valua På Nord Pool kan akører selv velge hvilken valua de ønsker å få oppgør og handle med. Valuaservice godar norske kroner, svenske kroner, danske kroner, finske mark eller euro. Valuakurser innhenes fra inernasonale banker for å oppnå en mes mulig referdig kurs (Nord Pool, 001B).. De fysiske markede på Nord Pool..1 Anmelding av køp og salg Akører som handler på de fysiske markede må ha en forhåndsinngå avale med Nord Pool, og eksempler her kan være sore akører som Hydro, Sakraf SF, e krafmeglerfirma, eller f.eks e lie krafselskap. Siden spomarkede er serk volail, brukes dee markede førs og frems for å dekke oppen av forbruke og/ eller salge. Den daglige ruinen på de fysiske markede vises i abell.1. Anmelderne sender før klokken 1.00 inn hvilke kvanum de ønsker å køpe eller selge il ulike markedspriser for den kommende dagen. U av disse oale køp- og salgbudene dannes e markedskryss mellom ilbud og eerspørsel, som markerer den nese døgns kommende sysempris for hver ime. 4

10 Prising av Krafderivaer SIS 1101 Tabell.1: Anmelding av køp/ salg (Wangenseen, 000) Tidspunk Beskrivelse Anmelding køp/salg skal moas fra akørene Spoprisen beregnes for hver ime kommende døgn. Akørene får ilbakemelding på egen handel Reklamason for akørene Informason, blan anne om spopris, sendes il akører og andre kunder... Prisdannelse For å beregne prisene for hver ime må de lages kurver som sier noe om hvordan oal eerspørsel og oal ilbud er. Eerspørselskurven finnes ved å summere al innmeld ønske køp il ulike priser, og en slik kurve dannes da for hver enese ime i de kommende døgn. How purchase and sale graphs are pu ogeher Price Paricipan A, MW Paricipan B, MW Paricipan C, MW TOTAL, Purchase TOTAL, Sale Price 300 Purchase Sale Balance price: 15 kr/mwh MW Trade :60 MW Figur.4: Markedskryss (Nord Pool, 001B) Køpskvanume behandles som knekkpunker og ved help av lineær inerpolason mellom disse dannes en lineær og sammenhengende kurve. De samme må gøres for ilbude og en kurve for de innmelde salge fremkommer. Skæringspunke mellom disse o kurvene fasseer prisen, angi i figur.4 som e markedskryss. Denne prisen er angi per MWh og med o desimaler for norske kroner (NOK)...3 Områder Alle akører på børsen er knye il e besem område i Norden avhengig av geografisk beliggenhe, og f.eks deles Norge normal opp i re områder. Anmelderne 5

11 Prising av Krafderivaer SIS 1101 må melde si køp og salg il e besem område, avhengig hvor de har ilknyningspunk i nee. I hver område dannes en unik spopris, på bakgrunn av prosedyren nevn i kapiel... For Norden som helhe vil de som nevn beregnes en spopris, en sysempris, som er en referansepris for hele område. N N E D D S F Figur.5: Områder for priser på Nord Pool (Nord Pool, 001B) Årsaken il ulike priser i de forskellige områder i Norden skyldes overføringsbegrensninger. De kan ikke overføres like sore mengder kraf som ønske ved e fri marked, grunne begrensninger i kapasieen i nee. På grunn av overskudd av elekrisk kraf i e område og underskudd i e anne vil de oppså flaskehalser, og prisen bli ulik. Spoprisen i overskuddsområde vil bli lavere enn i underskuddsområde, mens sysemprisen vil ligge e sed mellom disse o (Wangenseen, 000)..3 De finansielle markede.3.1 Hisorikk I 1993 eablere Nord Pool (den gang Sane Marked AS) e marked for å handle forwardkonraker. Dee markede var baser på e auksonssysem med fysisk levering av konraker. I perioden ble de ukenlige auksonsyseme ersae med e koninuerlig handelsysem (Nord Pool, 1998). Dee handelsyseme er i dag represener ved e elekronisk daasysem PowerCLICK, og handel over elefon. På miden av 90-alle ble markedskonrakene baser på fysisk levering også bye u med krafkonraker med finansielle oppgør. Samidig ble markede endre fra å være e forwardmarked il også e fuuremarked med daglige handelsoppgør. I 1997 inrodusere Nord Pool sandardisere forwardkonraker, og i 1999 ble opsoner 6

12 Prising av Krafderivaer SIS 1101 innfør. Conracs for Difference (CfD) ble inroduser som ny konrak i år 000 (Nord Pool, 1998)..3. Derivaer handle i de finansielle markede De forskellige ype derivaer som i dag blir handle på Nord Pools finansielle marked, er base load fuures, base load forwards, opsoner og CfD. Referanseprisen for de finansielle markede er sysemprisen for de oale nordiske krafmarkede, fassa i spomarkede. De er ingen fysisk levering i de finansielle markede. Finansielle konraker blir derfor inngå uen anke på ekniske begrensninger som flaskehalser, neilgang eller andre ekniske forhold. Oppgøre blir ufør av Nord Pools clearing service mo de individuelle markedsdelakerne. Alle derivaer handle på Nord Pool ener i hovedsak o formål. Konrakene brukes il risikosyring og prissikring for handlere. I illegg finnes de spekulaner som ener på a krafmarkede er serk volail, og disse bidrar også il høy likvidie og akivie i krafhandelen Fuures De fuurekonrakene som blir handle på Nord Pool er enen dagkonraker, ukeskonraker, blokkonraker oppil 4 uker, eller sesongkonraker. Disse blokkonrakene blir splie opp i uker og ukeskonrakene il dagkonraker når iden for oppgør nærmer seg. Gevinser og ap gøres opp daglig på en clearingkono, og ved sluoppgøre blir gevins/ap avregne mellom spopris og sise pris på fuurekonraken før leveringsdaoen, se figur.6. Ved sluoppgøre kan fuurekonraken enen innløses finansiel, eller den kan bli bruk som forsikring (hedging) mo de fysiske markede (Nord Pool, 001C). Maksimal idshorison il levering på fuurekonraker er 8-1 måneder..3.. Forwards Forwardkonrakene som handles på Nord Pool er sandardisere konraker inndel i sesonger eller år, se abell.. Maksimal idshorison il levering for handel er fire år på forwards. 7

13 Prising av Krafderivaer SIS 1101 Tabell.: Type forwardkonraker handle på Nord Pool (Nord Pool, 001C). Sesong Tid Viner 1 1. Januar- 30. April Sommer 1. Mai- 30. Sepember Viner 1. Okober- 31. Desember År 1. Januar- 31. Desember De årlige konrakene blir del inn i sesongkonraker. I handelsperioden før leveringsdao er de ikke noe reel daglig oppgør, men disse blir i sede akkumuler il sluoppgøre. Forwardkonraker krever derfor ikke a parene har clearingkonoer før leveringsdao, da reel oppgør begynner og forseer uover leveringsperioden. Hovedforskellen mellom forwards og fuures besår derfor i oppgørsmessige ulikheer i konrakenes handelsperiode, vis i figur.6. Terminhandel i praksis Handel Levering/Avreging 165 Daglig oppgør Oppgør i handels perioden: Oppgør i leveringsperioden: Forwards: Akkumuler forwardoppgør Akk. forwardoppgør og pris sikrings oppgør Fuures: F uureoppgør Kun prissikrings oppgør Figur.6: Terminhandel i praksis (Nord Pool, 001B).3..3 Conracs for Difference (CfD) CfD-konraker ble innfør for a muliggøre en perfek sikring (hedge) i de finansielle markede. Grunne ekniske begrensninger i overføringsnee er virkelig fysisk leveringspris besem ved geografisk beliggenhe/område, og ikke sysemprisen fassa i spomarkede. De er derfor selden mulig å gøre en perfek sikring (hedge) ved kun å bruke forward- eller fuurekonraker, da minimal risiko allid vil være differensen mellom områdepris og sysempris. 8

14 Prising av Krafderivaer SIS 1101 CfD er en ype forwardkonrak, og markedsprisen il en CfD-konrak reflekerer markedes anakelse om prisforskellen mellom sysempris og områdepris. CfDkonrakene har posiive priser når en spesifikk områdepris anas å bli høyere enn spoprisen fassa på Nord Pool, og vice versa. For å gøre en perfek sikring kan man køpe ønske volum via forward, og dereer sikre prisforskeller for samme periode og volum ved i illegg å bruke en CfD-konrak (Nord Pool, 001C) Opsoner På Nord Pool handles kun sandardisere europeiske opsoner med forwardkonraker som underliggende medium. Disse opsonene er sandardisere med hensyn il idenie, mengde, løpeid og innløsningspris. Oppgørsdao blir sa il hver rede orsdag i måneden før levering sarer, og konraksørrelsen på den underliggende erminkonraken er 1 MW. Profien på disse opsonene blir fasgor dagen eer opsonen blir innløs, og denne avhenger av prisen på de underliggende forwardkonrakene, srike prisen og premien som er beal. Elopsoner er e vikig insrumen for risikosyring og budseering. Opsoner kan brukes il å sikre en krafporeføle mo kursfall, eller for å øke avkasningen il en poreføle (Nord Pool, 1999A). Opsonsraegier kan være nyig hvis markede er høy volail. E eksempel her kan være en sraddle som besår av å kombinere en pu og en call opson. Se kapiel 4 for mer eori om opsoner..4 OTC-markede OTC-markede kalles også de bilaerale markede og her omsees bilaerale konraker som er inngå direke mellom o avaleparer. De beyr a i illegg il Nord Pool som børs, finnes de e omfaende OTC-marked der de omsees både fysiske og finansielle krafkonraker. Dee markede er volumessig flere ganger sørre enn børsen. Markedsakørene i de bilaerale markede kan være både produsener, disribuører, forhandlere og sørre sluforbrukere. Dee markede er meglerbaser og de beyr a de flese konrakene går via og slues ved help av en megler. E eksempel på e slik firma er CBF Energimegling. 9

15 Prising av Krafderivaer SIS 1101 I OTC- markede omsees både konraker og opsoner. Opsonskonrakene som omsees kan være både europeiske, amerikanske og asiaiske. Forskellen fra den sandardisere europeiske opsonen på Nord Pool og disse o sisnevne, er på hvilke idspunk de må besemmes om opsonen skal benyes eller ikke. 10

16 Prising av Krafderivaer SIS Empiriske egenskaper il srømprisene I dee kapiele vil de egenskaper il srøm undersøkes som gør a srømpriser får en annen karakerisikk enn generelle priser i aksemarkede. Eksiserende modeller av finansielle derivaer som gelder prisprosesser eller generering av fremidige priser i aksemarkede, vil være misvisende ved direke bruk på srømprisene grunne deres karakerisikk (Kniel og Robers, 001). De spesielle egenskapene il elekrisie kan følgelig føre il en ufordring for risikosyring og valg av modell rund handel med elekrisk kraf (Deng, Johnson og Sogomonian, 001). 3.1 Srøm kan ikke lagres Elekrisie kan ikke lagres og de må derfor brukes ide de produseres. De er ikke mulig for en akør å køpe opp denne varen, lagre den for så å selge den på e senere idspunk for en pris høyere enn de den var køp for. Tradisonelle modeller som veklegger slik varearbirase og cos of carry er derfor feilakig il å karlegge verdien av srøm. Siden srøm ikke kan lagres, vil de i ugangspunke ikke være noen eierfordel ( convenience yield ) knye il dee produke. Eierfordel kan likevel diskueres i denne sammenheng med anke på drivsoffe il anleggene som produserer srømmen. Når de gelder produkson av vannkraf kan de f.eks være mer lønnsom å vene med å appe magasinene i sede for å bruke de i dag, da srømprisen mulig kan øke. Vannverdiberegninger med anke på ilsig, kapasie i magasinene og magasininnhold kan derfor være ineressan å undersøke med anke på verdien av lagring. 3. Variason i sysemprisene Elekrisie lever på forskellig idspunk kan ansees som forskellige produk, grunne a srøm ikke kan lagres (Lucia og Schwarz, 001). Prisen er avhengig av eerspørsel og ilbud på ulike idspunk, syr av beingelsesfakorer som f.eks akiviesnivå og værforhold i Norge. Dee gir variason i prisene. Figur 3.1 viser slike svingninger i spoprisen på årsbasis. 11

17 Prising av Krafderivaer SIS 1101 E særrekk ved variasonen i prisene er a de endres sysemaisk både når de gelder sesong, uke og døgn. Dee gir en viss forusigbarhe hva angår prisen på ulike idspunk. Ved prising av derivaer som er baser på forvenningsverdier på spo på e fremidig idspunk, bør denne forusigbarheen as i berakning (Lucia og Schwarz, 001). 350 Elspo Sysem price Aug 001 in NOK/MWh per monh (1 EURO approx. equal o 8 NOK) Annual averages 93: 80,7 94:18,67 95: 117,67 96: 53,63 97: 135,00 98:116,35 99: 11,11 00:103,33 Jan-Aug 01: 194, an-93 mar-93 ma-93 ul-93 sep-93 nov-93 an-94 mar-94 ma-94 ul-94 sep-94 nov-94 an-95 mar-95 ma-95 ul-95 sep-95 nov-95 an-96 mar-96 ma-96 ul-96 sep-96 nov-96 an-97 mar-97 ma-97 ul-97 sep-97 nov-97 an-98 mar-98 ma-98 ul-98 sep-98 nov-98 an-99 mar-99 ma-99 ul-99 sep-99 nov-99 an-00 mar-00 ma-00 ul-00 sep-00 nov-00 an-01 mar-01 ma-01 ul-01 Figur 3.1: Variason i sysempris (Nord Pool, 001B) Prisene i de nordiske syseme varierer med en viss koninuie, vis av figur 3.1. Med dee menes a prisene over åre endres med en viss ak og parallel med idligere år. De er for eksempel innad i hver år lavere priser i mai og uni enn på vinersid. Dee skyldes a de mese av ilsige kommer om våren og ildels om sommeren. Siden de ikke er nok magasinkapasie il å lagre al vanne om sommeren, må mange produsere høy på denne iden av åre. Dee presser prisene nedover på denne iden av åre, da også eerspørselen vanligvis er lav. På vinersid blir ikke vann frigor på grunn av a nedbør kommer og blir liggende i form av snø. Den ønskede produksonen vil følgelig synke. De er også e sørre oppvarmingsbehov og behov for mer srøm il belysning om vineren grunne a dagene er korere. På grunn av dee vil prisen bli høyere på denne iden av åre med øk eerspørsel og lavere ilbud. I perioden var gennomsnie av sysemprisen, maksimumspris og minimumspris høyere om vineren enn om sommeren. 1

18 Prising av Krafderivaer SIS 1101 De finnes også en viss forusigbarhe for prisene innad i hver uke og hver døgn. De er e høyere forbruk av srøm i helgene i forhold il ukedagene. Variasonen i hverdagen skyldes variason i forbruke. Figur 3. viser a om morgenen rund 7-9 er prisene høye, grunne e sørre behov for bl. a oppvarming enn om mid på naen. Uover dagen går prisen noe ned og mo eermiddagen, da arbeidsid er over, øker prisene igen på grunn av øk forbruk ved middagslaging og andre akivieer i hemme. 140,00 NOK Spo price 130,00 10,00 110,00 100, Hour Figur 3.: Døgnvariason i prisene (Nord Pool, 001B) 3.3 Eksrempriser Eksrempriser sker relaiv hyppig i de finansielle markede. For en Gaussisk normalfordeling er kuroisiskoeffisienen lik 3. Siden kurosis koeffisienen var 3.5 mellom 1993 og 1999 for sysemprisen (Lucia og Schwarz, 001), beyr de a sannsynligheen for eksrempriser er sørre enn for en normalfordeling med samme varians. Dee fører il a Gaussiske modeller har lien sannsynlighe for korrek å represenere prosessen il prisene, da de er lien sannsynlighe for a disse kan generere slike sore prisendringer. Ifølge Lucia og Schwarz (001) er skewness (skevhe i fordelingen) posiiv, hvilke beyr a de er sørre sannsynlighe for høye eksremverdier for prisen enn lave. Kniel og Robers (001) urykker i illegg en invers leverage effec, dvs a ved uforvene økning i eerspørselen øker volailieen mer enn ved uforvene fall i eerspørselen. 13

19 Prising av Krafderivaer SIS 1101 Spoprisene kan ha relaiv sore sprang. Tilbudskurven genererer sprang i priser som resula av sprang i eerspørselen som følge av f.eks emperaurendringer (Lucia og Schwarz, 001). Prisene faller rask ilbake il normal nivå, og dee gir såkale spikes. Slike spikes er hyppigere i ermisk basere sysem som f.eks i Wales i England enn i vannkrafbasere sysem grunne e effekdimensoner sysem (Herguera, 001). Ifølge Kniel og Robers (001) er sannsynligheen for slike hopp sørre når nee nærmer seg full belasning, dvs i perioder med høy eerspørsel. Kniel og Robers (001) urykker også a sprang ikke kun er ilfeldig, grunne a høy eerspørsel ofe kan forusees. 3.4 Volailie Høy volailie er en annen egenskap som kenneegner spoprisene. Ifølge Fleen, Tomasgard og Wallace (001) er krafprisene mege volaile som følge av a den må brukes ide den produseres og fordi eerspørselen ikke er særlig priselasisk på kor sik. Lucia og Schwarz (001) hevder a annualiser volailie for spo kan være 189%. Volailie har radisonel se bli definer som sandardavvike il avkasningen på prisene. En modell for volailieen i krafmarkede er gi i kapiel 4.1. En prosess med konsan volailie kalles homoskedasisk, mens en prosess der volailieen endres med iden kalles heeroskedasisk. Prisvolailieen er ikke konsan over id, den er sokasisk og sesongbaser (Kniel og Robers, 001). De beyr a de også er e snev av forusigbarhe i volailieen il srømprisene. Ifølge hypoesen il Samuelson øker volailieen il forwardpriser når forwardkonraken nærmer seg innløsning (Clewlow og Srickland, 000A). Dee skyldes a mer informason blir ilgengelig når leveringsperioden il forwardkonraken nærmer seg, og dee resulerer i mer handel som videre medfører sørre flykighe (Clewlow og Srickland, 000A). 3.5 Mean reversion Ifølge Kniel og Robers (001) viser srømpriser en serk rend il mean reversion i mosening il prisen på akser. Mean reversion beyr a med en gi drifrae er de en sannsynlighe for a srømprisen vil ha ilbakegang il e gi likeveksnivå ved innfall av eksremverdier. Dersom de sokasiske ledde dyer variabelen som analyseres 14

20 Prising av Krafderivaer SIS 1101 u av likevek, vil de deerminisiske ledde gøre a variabelen gradvis kommer ilbake il si forvenede likeveksnivå (Pilpovic, 1998). Deso sørre verdien på hasigheen il mean reversion er, deso sørre er sannsynligheen for a variabelen vil gå raskere ilbake il likeveksnivåe. Denne prosessen er angi i kapiel Tilbakegangsnivåe er varierende over id i e sysemaisk mønser. En gi forwardkurve vil urykke en risikofri forvenning il spo på e fremidig idspunk, og vil derfor være e urykk for ilbakegangsnivåe ved en mean reversion prosess. 3.6 Esimering av fremidige srømpriser Teknisk eller fundamenal analyse kan brukes for å esimere fremidige srømpriser. Teknisk analyse går u på å undersøke hisoriske priser og prognoser, og med ugangspunk i dee foreslå fremidige ufall av srømprisene. Fundamenal analyse derimo er baseres på fakorer som vær, emperaur, magasininnhold, naurressurser, virkningsgrad, poliiske fakorer, og fremidsusiker med anke på alernaive energikilder Tekniske modeller Ved å a i bruk ekniske modeller som f.eks Samkøringsmodellen, uvikle av Sinef Energiforskning, kan de gøres markedsanalyse. Typisk for denne modellen er a den ar i bruk produksons- og overføringsmuligheer, brenselspriser, og ilsigsforhold for å esimere forvenningsverdien il fremidige spopriser. Ulempen med ekniske modeller som Samkøringsmodellen er a de ikke fanger opp markedes verdiseing av fremidig kraflevering (Fleen e al, 001) Forwardkurven represenerer risikonøyral forvenning Markedsprisen på risiko eller risikopremie er forskellen mellom den forvenede prisen på en vare ved e idspunk,, i fremiden og prisen på en forwardkonrak med denne varen som underliggende på idspunk,. I krafbransen er risikopremie forskellen i forvene spopris og den markedsbeseme prisen på en konrak med elekrisie som underliggende medium. Ved esimering av fremidige spopriser må markedsprisen på risiko as i berakning ved a markedsakørenes forvenning om framidige sysempriser blir lag il grunn. 15

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/04

SNF-rapport nr. 21/04 SNF-rappor nr. /04 PRISIN V FORSIKRINSKONRKER MED RENERNI av Roger F. Peersen Eirik M. Samnøy SNF-Prosjek nr. 7000 SMFUNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN S Bergen, November 004 Dee eksemplar er fremsil eer avale

Detaljer

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm RAPPORT 01/44 Kalkulasjonsrenen Michael Hoel og Seinar Srøm Dokumendealjer Visa Analyse AS Rappornummer 01/44 Rapporiel Kalkulasjonsrenen ISBN 978-8-816-093-1 Forfaer Michael Hoel og Seinar Srøm Dao for

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller Om muligheen for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller av Kjell-Arild Rein Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi Våren Insiu for økonomi Universiee i Bergen . INNLEDNING.. LITTERATUR 3.

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Fakor - en eksamensavis ugi av ECONnec Pensumsammendrag: FIN3005 Makrofinans Forfaer: Marin Frøland E-pos: marinom@sud.nnu.no Skreve: Høsen 009 Anall sider: 41 FIN3005 - Pensumsammendrag Om ECONnec: ECONnec

Detaljer

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen Krediilbudseffeker i boligeespørselen Trond Arne orgersen Karl Robersen Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2007:6 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen i srid med åndsverkloven

Detaljer

Faktorer bak bankenes problemlån

Faktorer bak bankenes problemlån Fakorer bak bankenes problemlån Tor Oddvar Berge, seniorrådgiver, og Karine Godding Boye, konsulen, begge i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 I denne analysen ser vi på hvilke makroøkonomiske fakorer

Detaljer

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode 2006/58 Noaer Kaharina Henriksen Noaer Jusering for kvaliesendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen En sudie baser på hedonisk impueringsmeode Avdeling for økonomisk saisikk/seksjon for økonomiske

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

Overvekt og type 2-diabetes

Overvekt og type 2-diabetes Nr 3 sepember 2008 Norges Diabeesforbund www.diabees.no Tema: Overvek og ype 2-diabees DiabeeSforum Fagblad for helsepersonell som samler al i e e n elig Tyd de eg n lyse SU NY KK T ER T AP PA R Leder

Detaljer

PRODUKSJONSPLANLEGGING, VANNKRAFT

PRODUKSJONSPLANLEGGING, VANNKRAFT TIØ 4700 Investering, finans og økonomistyring PRODUKSJONSPLANLEGGING, VANNKRAFT NTNU Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Desember 2003 Rune Bruøygard Cato Larsen Forord Denne prosjektoppgaven

Detaljer

Teoretisk og numerisk prising av korrelasjonsavhengige kredittderivater

Teoretisk og numerisk prising av korrelasjonsavhengige kredittderivater ORGES HADELSHØYSKOLE Bergen, 7.jun.2007 Teoresk og numersk prsng av korrelasjonsavhengge kreddervaer av Tor Åge Myklebus og Alex Shun We L Veleder: Knu Krsan Aase Maserurednng Fnansell Økonom ORGES HADELSHØYSKOLE

Detaljer

Forord. Jeg tar ansvar for alle eventuelle feil og mangler. Ås, 15. desember 2013. Ingrid Johnsen

Forord. Jeg tar ansvar for alle eventuelle feil og mangler. Ås, 15. desember 2013. Ingrid Johnsen Temperaturderivater: en forsikring mot volumrisiko i det nordiske elektrisitetesmarkedet Temperature derivatives: how to hedge against volume risk in the Nordic power market Ingrid Johnsen Handelshøyskolen

Detaljer

Prising av renteopsjoner

Prising av renteopsjoner NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Prising av renteopsjoner - med fokus på Hull-White modellen - Mari Bolling Hasven Veileder: Professor Kristian Miltersen Utredning i fordypningsområdet Finansiell

Detaljer

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1 Navn: Ønske formkurve Årsplan sykkel 2007 / 2008 Hovedmål: Inn i seedinggruppe 1 på Birken ( ca. 03.05.00 ) Delmål: Øke maks syrke 50% Delmål: Øke aerob uholdenhe 25% Treningsmengde ( oal reningsbelasning

Detaljer

Effekten av shortsalg-forbud

Effekten av shortsalg-forbud NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 17/6/2011 Effekten av shortsalg-forbud En empirisk undersøkelse av shortsalg-forbudets påvirkning på det norske markedet i forbindelse med finanskrisen 2008-2009 Vibeke Rita

Detaljer

Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng.

Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng. FORORD Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng. Formålet med oppgaven har vært å se om man kan

Detaljer

Kupongsertifikat Norsk Hydro

Kupongsertifikat Norsk Hydro Kupongsertifikat Norsk Hydro Et fornuftig sammensatt spareprodukt i den nye generasjonen sett fra investors perspektiv? av Elisabeth Skeie Veileder Førsteamanuensis Valeri Zakamouline Masteroppgaven er

Detaljer

Investering i småkraftverk under usikkerhet

Investering i småkraftverk under usikkerhet INVESTERING, FINANS OG ØKONOMISTYRING Investering i småkraftverk under usikkerhet Thor Bøckman og Erik Juliussen Masteroppgave våren 2005 INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Forord Denne

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Analyse av valutarisikoen ved Scandinavian Shipping Kristiansand. Joakim Fosse

MASTEROPPGAVE. Analyse av valutarisikoen ved Scandinavian Shipping Kristiansand. Joakim Fosse MASTEROPPGAVE Analyse av valutarisikoen ved Scandinavian Shipping Kristiansand av Joakim Fosse Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne

Detaljer

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2010 Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk av Sigbjørn Nome Veileder: Professor Mikael Rønnqvist Masterutreding i fordypningsområdet: Økonomisk

Detaljer

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen Fr sykehusvalg En eoresk analyse av konkurranse de norske sykehusmarkede* av Eln Aasmundrud Mahesen Sen Rokkan sener for flerfaglge samfunnssuder Unversesforsknng Bergen Jun * Hovedogave samfunnsøkonom

Detaljer

Prising av opsjoner ved lineær programmering. Trond Arne Halvorsen

Prising av opsjoner ved lineær programmering. Trond Arne Halvorsen Prising av opsjoner ved lineær programmering Trond Arne Halvorsen Masteroppgave i samfunnsøkonomi Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen Desember 2007 Prising av opsjoner ved lineær programmering

Detaljer

Strømmarkedet i Midt- Norge

Strømmarkedet i Midt- Norge Strømmarkedet i Midt- Norge av Trine Linn Rage Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi Juni 2007 Forord Forord

Detaljer

Eivind Tveter Arbeidsledighet blant innvandrere - en prognosemodell

Eivind Tveter Arbeidsledighet blant innvandrere - en prognosemodell Rapporter 9/5 Eivind Tveter Arbeidsledighet blant innvandrere - en prognosemodell Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode-

Detaljer

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2010 Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje av Jan Fredrik

Detaljer